Page 1

OPINIÓ

Viure i expressar música La intel·ligència, de forma general i concretament en la musical, és una competència cognitiva humana que abasta habilitats, talents i capacitats mentals.

A l’ensenyament artístic en general, i la música en particular, hi ha gent que creu que només aquells que posseeixen uns dons específics o uns certs talents poden desenvolupar-se artísticament. És evident que hi ha genis que han demostrat la seua intel·ligència musical fins i tot abans de tocar un instrument o d’haver rebut un ensenyament musical. Però allò que realment importa és considerar que tota persona és capaç de sensibilitzar-se amb la música, o el que és el mateix, que tota persona té dret a l’educació musical. Quan un infant és motivat a dibuixar una caseta i el resultat és prou irreal no s’invalida la possibilitat que dibuixe mai més perquè aquella caseta ha estat un desastre, sinó que se li ensenya la manera d’organitzar els seus traços per a que aquell dibuix siga realment una casa. El mateix passa amb la música: quan un xiquet canta i és incapaç de reproduir la cançó real no s’ha de desestimar la possibilitat que aquell xiquet torne a cantar en sa vida sinó que, a mans de professionals, s’utilitzaran els mecanismes i les pautes necessàries per a millorar el resultat. L’educació musical infantil estimula i dóna l’oportunitat que a través del joc conega i gaudisca el poder sensibilitzador de la música.

reproduir el que ha escoltat prèviament l’oïda, per tant els trastorns auditius dificulten l’expressió d’emocions i sensacions. Des que un xiquet és un fetus sent els òrgans vitals i la veu de sa mare, i està demostrat que estos sons que sent el xiquet influeixen al cervell, milloren l’escolta, afavoreixen la salut emocional, alleugen l’estrès, col·laboren en la interacció social, faciliten habilitats motores... Per aprendre el llenguatge cal viure situacions rutinàries d’escolta a través de la vida que permeten identificar la paraula a l’objecte real. A nivell musical passa el mateix; un xiquet haurà de sentir moltes vegades una cançó per aprendre-la o haurà d’escoltar molt com el seu professor, o altres professionals, toquen l’instrument que ell està estudiant per anar imitant en una primera instància i posteriorment explorar i investigar per poder fer o interpretar la música que surt de si mateix. La veu és l’únic instrument capaç d’unir les paraules i la música i per tant permet comunicar sentiments i emocions, ja que és un instrument molt expressiu. Un important objectiu de l’Escola de música és aconseguir el gust per cantar i que els xiquets xalen, i a partir de jocs amb el cant els donarà seguretat en l’entonació i coneixeran tots els paràmetres musicals com la intensitat, la duració, el temps, la forma, etc. Si l’alumnat continua posteriorment traslladarà tot el que han après amb la veu a l’instrument que trie tocar. La música ha de ser considerada, en primera instància, com a font d’alegria, goig i plaer per a posteriorment aplegar a ser analitzada i entesa. L’objectiu que es pretén amb el procés d’ensenyament-aprenentatge musical és que l’alumne acabe adquirint els suficients coneixements per gaudir de la música, cadascú al seu nivell: apreciant els beneficis que aporta la música a nivell terapèutic, obtenint els coneixements per saber comportar-se a l’assistència d’ un concert, per formar part activa d’una agrupació musical o fins i tot dedicar-se professionalment a la música.

Anna Piquer i Garcia Professora de viola

L’oïda és el primer òrgan que estableix connexions amb els sistemes neuronals del cervell. Quan les vies auditives són operatives permeten la formació d’imatges auditives que acaben donant lloc al llenguatge. Així la veu només pot 21

Viure i expressar música  

Viure i expressar música

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you