Page 1

Powerpoint Presentation Test BY

Chonlamat Ngamlert


รายงาน เรื่อง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)มาจากการผสมคำาระหว่าง สารสนเทศ (Information)กับคำาว่าเทคโนโลยี(Technology) เทคโนโลยี หมายถึง เป็ นการนำาเอา แนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู ้ ระเบียบวิธี กระบวนการ ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ท้ังในด้าน สิ่ งประดิษฐ์และวิธีปฏิบตั ิมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำางานให้ดียิง่ ขึ้นและเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของงานให้มีมากยิง่ ขึ้น สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวติ ของมนุษย์ หรื ออาจกล่าวได้วา่ สารสนเทศ เกิดจากการนำาข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำานวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็ นข้อความที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงหมายถึง การติดต่อสื่ อสาร การส่ งข้อมูลทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ น ข้อความ ตัวเลข เสี ยง ภาพโดยผ่านสื่ อต่างๆ รวมทั้งการนำาเสนอ ด้วยคอมพิวเตอร์ที่อยูใ่ นระบบเครื อข่าย โดยผ่านระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศจึง หมายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่ใช้จดั การสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดหา วิเคราะห์ ประมวล จัดการและจัดเก็บ การพิมพ์ การสร้างรายงาน การเรี ยกใช้หรื อแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ สื่อสารข้อมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบของ รู ป เสี ยง ตัวอักษร หรื อภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงการนำาสารสนเทศและข้อมูลไปปฏิบตั ิตามเนื้ อหาของ สารสนเทศนั้น เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของผูใ้ ช้


องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ มี 5 องค์ประกอบ 1.ฮาร์ดแวร์เป็ นองค์ประกอบสำาคัญ หมายถึง เครื่ องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ รอบข้าง 2.ซอฟต์แวร์หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นชุดคำาสัง่ ที่สงั่ ให้ฮาร์ดแวร์ทาำ งาน 3.ข้อมูล เป็ นส่ วนที่จะนำาไปจัดเก็บในเครื่ องคอมพิวเตอร์ 4.บุคลากรเป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์ 5.ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน เป็ นสิ่ งที่จะต้องเข้าใจเพื่อให้ ทำางานได้ถูกต้องเป็ นระบบ


ลักษณะสารสนเทศที่ดี เนื้อหา (Content) •ความสมบูรณ์ครอบคลุม (completeness) •ความสัมพันธ์กบั เรื่ อง (relevance) •ความถูกต้อง (accuracy) •ความเชื่อถือได้ (reliability) •การตรวจสอบได้ (verifiability) รู ปแบบ (Format) •ชัดเจน (clarity) •ระดับรายละเอียด (level of detail) •รู ปแบบการนำาเสนอ (presentation) •สื่ อการนำาเสนอ (media) •ความยืดหยุน่ (flexibility) •ประหยัด (economy)


เวลา (Time) •ความรวดเร็วและทันใช้ (timely) •การปรับปรุ งให้ทนั สมัย (up-to-date) •มีระยะเวลา (time period) กระบวนการ (Process) •ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) •การมีส่วนร่ วม (participation) •การเชื่อมโยง (connectivity)


ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศ ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) • ระบบสารสนเทศทำาให้การปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ วมากขึ้ น • ช่วยลดต้นทุน • ช่วยให้การติดต่อสื่ อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว • ระบบสารสนเทศช่วยทำาให้การประสานงานระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ เป็ นไปได้ดว้ ยดี ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) • ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสิ นใจ • ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสิ นค้า/บริ การที่เหมาะสม • ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้า/บริ การให้ดีข้ ึน • ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) • คุณภาพชีวติ การทำางาน (Quality o f Working Life)


จัดทำาโดย นางสาวชลมาศ งามเลิศ

Tast Powerpoint  
Tast Powerpoint  

Tast Powerpoint

Advertisement