Page 1

แฟ้ มสะสมผลงาน นางสาวภัชรีพร พรมลี ตัง้ แต่ชว่ งชัน้ ประถมศึกษา - ช่วงชัน้ มัธยมศึกษา


ประวัตสิ ว่ นตัว

ชือ่ นางสาวภัชรีพร พรมลี เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ภูมลิ าำ เนา บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๓ บ้านดูน่ อ้ ย ต.ศรีสุข อ. เขื่องใน จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๕๐ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย นับถือศาสนาพุทธ


ประวัติดา้ นการศึกษา -ระดับชัน้ เตรียมอนุบาล ศึกษาทีศ่ ูนย์เด็กวัดบ้านก่อน้อย ตัง้ อยูท่ ี่ บ้านก่อน้อย ต.ยางขี้นก อ.เขือ่ งใน จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๕๐ -ระดับชัน้ อนุบาล-ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๖ ศึกษาทีโ่ รงเรียนบ้านดูน่ อ้ ย ตัง้ อยูท่ ีบ่ า้ นดูน่ อ้ ย ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๕๐ -ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาอยูท่ โี่ รงเรียนเก่าขามวิทยา ตัง้ อยูท่ ีบ่ า้ นเค็ง ต.ศรีสุข อ.เขือ่ งใน จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๕๐ -ปั จจุบนั กำาลังศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง จ.ราชบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.ภาษาไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


ข้อมูลทัว่ ไป งานอดิเรก >อ่านหนังสือ, ดูทวี ี ,วาดภาพ , เลี้ยงปลาสวยงาม และเขียนบันทึกประจำาวัน ความใฝ่ ฝัน >อยากเป็ นข้าราชการครู นักเขียน นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ และงานอิสระ ลักษณะนิสยั > อารมณ์ดี เป็ นมิตรกับทุกคน จริงจังกับงาน (เล่นเป็ นเล่น งานเป็ นงาน)ชอบทำาบุญ สีทชี่ อบ >ฟ้ า ขาว ชมพู เขียว สีโทนเย็นสว่าง สัตว์เลี้ยงทีร่ กั > สุนขั ปลาสวยงาม ธรรมชาติทชี่ อบ> ภูเขา น้าำ ตก ดอกไม้ เกลียดและกลัว >งู ตะขาบ แมงป่ อง สัตว์และแมลงมีพิษดุรา้ ย ไม่ชอบคนแบบไหน >เห็นแก่ตวั โกหก อกตัญญู ลักษณะการใช้ชวี ติ > ง่ายๆสบายๆ กล้าลองอะไรทีแ่ ปลกใหม่แต่ไม่ออกนอกกรอบมากนัก แนวเพลงทีช่ อบ >ฟังได้ทุกแนวตามอารมณ์และสถานที่ แนวหนัง-ละครทีช่ อบ> โรแมนติก- คอมเมดี้ แนวสะท้อนสังคม ละครนิทานพื้นบ้าน รายการโทรทัศน์ทีช่ อบ> เกี่ยวกับการท่องเทีย่ วและรายการทีผ่ อ่ นคลายแต่ไม่ไร้สาระจนเกินไป


เพื่อนในทัศนะคติของฉัน...

เพื่อน คือ คนทีค่ อยอยูเ่ คียงข้างเราไม่วา่ เราจะสุขหรือทุกข์ จะเป็ นเพศไหนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นคนดี มีคณ ุ ธรรม จริยธรรม รับได้ ในตัวตนของเรา ในสิง่ ทีเ่ ราเป็ น ไม่หน้าไหว้หลังหลอก มีนา้ ำ ใจ ไม่เห็นแก่ ตัว ไม่จาำ เป็ นต้องตามใจเรา คิดเหมือนเราทุกอย่าง ขอให้จริงใจและเตือน สติเราได้ “เพื่อนไม่จาำ เป็ นต้องมีให้มากมาย อาจมีแค่ไม่กี่คนขอแค่ให้เขา คือเพื่อนแท้ของเราตลอดไป”ก็พอแล้ว


บุคคลที่เป็ นแรงบันดาลใจในการใช้ชวี ิต... จริงๆแล้วก็มีอยูห่ ลายคน แต่คนทีเ่ ราจำาเขาได้เสมอ คือ นายฐาวรา สิรพิ ิพฒ ั น์ หรือ ดร.ป๊ อบ เขาเป็ นนักเขียน เป็ นคนทีก่ ล้าแสดงออก เป็ นคนทีม่ นั่ ใจในตัวเองสูง คิดนอกกรอบ ให้กาำ ลังใจเรา สอนให้เราเชือ่ มัน่ ในตัวเอง “จงเชือ่ ว่าคุณทำาได้ แล้วคุณจะทำาได้” และเป็ นคนทีป่ ลุกให้ทกุ คนกล้าแสดงออก รักการเรียนรู ้ ทำาให้เรา มีกาำ ลังใจทีอ่ ยากจะเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป เวลาเจออุปสรรค หรือปั ญหาก็จะ นึกถึงคำาพูดของพี่ป๊อบเสมอและก้าวผ่านมันไปให้ได้ตามทีเ่ ราเชือ่ ...


ตาราง (ผลงาน,รางวัล)

ด้านการศึกษา ลำาดับ

กิจกรรม

จาก

รางวัล

ระดับ

๑.

ประกวดคำาขวัญ ต่อต้านยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

๒.

ประกวดเขียน รายงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๕

สำานักงานเขตพื้นทีก่ าร ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จังหวัดอุบลราชธานี

เกียรติบตั ร

รองชนะเลิศ อันดับ ๓

๓.

ประกวดเขียนเรียงความ พ.ศ.๒๕๕๕

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร, ทุนการศึกษา

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

เกียรติบตั ร

ชมเชย


ลำาดับ ๔.

๕.

๖.

กิจกรรม

จาก

รางวัล

ระดับ

เกียรติบตั ร, ทุนการศึกษา

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

ประกวดวาดภาพ พ.ศ.๒๕๕๕

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

ประกวดภาพถ่าย พ.ศ.๒๕๕๕

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร, ทุนการศึกษา

ชนะเลิศ

ประกวดหนังสือเล่มจิว๋ พ.ศ.๒๕๕๕

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร

ชนะเลิศ


ลำาดับ ๗.

๘.

๙.

กิจกรรม

จาก

รางวัล

ระดับ

ประกวดเขียนเรียงความ พระคุณแม่ โรงเรียนเก่าขามวิทยา พ.ศ.๒๕๕๔

เกียรติบตั ร

ชนะเลิศ

ประกวดวาดภาพวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

ประกวดการแต่งกลอน วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร

ชนะเลิศ


ลำาดับ ๑๐.

๑๑.

๑๒.

กิจกรรม

จาก

ประกวดคำาประพันธ์ราำ ลึก สุนทรภู่ โรงเรียนเก่าขามวิทยา พ.ศ.๒๕๕๔ ประกวดเขียนเรียงความ-   ส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนเก่าขามวิทยา พ.ศ.๒๕๕๔ ประกวดวาดภาพ พระอภัยมณี พ.ศ.๒๕๕๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

รางวัล

เกียรติบตั ร   เกียรติบตั ร     เกียรติบตั ร  

ระดับ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ อันดับ ๒


ลำาดับ ๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

กิจกรรม

จาก

ประกวดวาดภาพระบายสี พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรียนเก่าขามวิทยา ประกวดคำาขวัญวันแม่แห่ง ชาติ โรงเรียนเก่าขามวิทยา พ.ศ.๒๕๕๔ ประกวดเขียนเรียงความ พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรียนเก่าขามวิทยา

แข่งขันตอบปั ญหา               โรงเรียนเก่าขามวิทยา         สังคมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  

รางวัล

ระดับ

เกียรติบตั ร, ทุนการศึกษา

ชนะเลิศ

เกียรติบตั ร

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

เกียรติบตั ร, ทุนการศึกษา

ชนะเลิศ

เกียรติบตั ร

ชนะเลิศ


ลำาดับ ๑๗.

๑๘.

๑๙.

๒๐.

กิจกรรม ประกวดวาดภาพลายเส้น ดอกบัวงาม- นามอุบลฯ พ.ศ.๒๕๕๓   ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ฉันรักประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๓   ประกวดเขียนเรียงความ เรือ่ ง ความสามัคคี พ.ศ.๒๕๕๓   ประกวดเขียนคำาขวัญ เรือ่ ง ความมีวนิ ยั พ.ศ.๒๕๕๓  

จาก

รางวัล

ระดับ

องค์การบิหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เกียรติบตั ร, ทุนการศึกษา

ชนะเลิศ

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร

ชนะเลิศ

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร

รองชนะเลิศ อันดับ ๑

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร

ชมเชย


ลำาดับ ๒๑.

๒๒.

๒๓.

๒๔.

กิจกรรม

จาก

รางวัล

ระดับ

ประกวดแต่งกลอนสดุดี- สุนทรภู่ พ.ศ.๒๕๕๓   ประกวดเขียนคำาขวัญ หัวข้อ คุณธรรมนำาพาไทยให้รม่ เย็น พ.ศ.๒๕๕๓   ประกวดวาดภาพ พ.ศ.๒๕๕๓

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร

ชนะเลิศ

  โรงเรียนเก่าขามวิทยา

  เกียรติบตั ร

รองชนะเลิศ อันดับ ๒

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร, ทุนการศึกษา

ชนะเลิศ

ประกวดเรียงความ พ.ศ.๒๕๕๓

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร, ทุนการศึกษา

ชนะเลิศ


ลำาดับ

กิจกรรม

จาก

รางวัล

ระดับ

สำานักงานเขตพื้นทีก่ าร ศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

๒๕.

โครงงานคณิตศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒

เกียรติบตั ร

ชนะเลิศ

๒๖.

ประกวดเขียนเรียงความ   ตามนโยบายสถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นทีก่ าร เกียรติบตั ร, 3D ของรัฐมนตรีวา่ การ ศึกษาอุบลราชธานี ทุนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขต ๑ พ.ศ.๒๕๕๒

ชนะเลิศ

๒๗.

แข่งตอบปั ญหา วิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร

ชนะเลิศ


ลำาดับ ๒๘.

๒๙.

กิจกรรม ประกวดวาดภาพเฉลิม ฉลองทรงครองราชย์ ครบ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙

จาก

รางวัล

โรงเรียนบ้านดูน่ อ้ ย

เกียรติบตั ร

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๔๙ โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร

ระดับ

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ชมเชย


ด้านคุณธรรม ลำาดับ

กิจกรรม

จาก

รางวัล

๑.

อบรมโครงการค่ายพัฒนา ครอบครัวไทยห่างไกล ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕

องค์การบริหาร ส่วนตำาบล ศรีสุข

เกียรติบตั ร

๒.

อบรมโครงการค่ายปฏิบตั ธิ รรม พ.ศ.๒๕๕๕

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร

๓.

เข้าโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว หน่ออ่อน ๑ ล้านคน พ.ศ.๒๕๕๓

วัดพระธรรมกาย

เกียรติบตั ร

๔.

เข้าโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว หน่ออ่อน ๑๐๐,๐๐๐ คน พ.ศ.๒๕๕๓

วัดพระธรรมกาย

เกียรติบตั ร


ลำาดับ ๙.

๑๐.

๑๑.

กิจกรรม

จาก

เข้าโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว หน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน วัดพระธรรมกาย พ.ศ.๒๕๕๓ เข้าอบรมโครงการส่งเสริม   คุณธรรมจริยธรรม และความ   มัน่ คงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ศูนย์พฒ ั นาคุณธรรมจังหวัด พระมหากษัตริย์ อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๒     ประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.๒๕๕๑

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

รางวัล เกียรติบตั ร     เกียรติบตั ร

เกียรติบตั ร


ลำาดับ ๕.

กิจกรรม เข้าฝึ กอบรมธรรมชัน้ “ฟื้ นฟูจติ เดิมแท้” พ.ศ.๒๕๕๓

๖.

คณะกรรมการดำาเนินกิจกรรม เปิ ดบ้านคุณธรรม พ.ศ.๒๕๕๓

๗.

วิทยากรจิตอาสาดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชน พ.ศ.๒๕๕๓

๘.

เข้าอบรมโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม และความ มัน่ คงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พ.ศ.๒๕๕๓

จาก สถานธรรมไท่เหอ   โรงเรียนเก่าขามวิทยา

ศูนย์พฒ ั นาคุณธรรมจังหวัด อุบลราชธานี ศูนย์พฒ ั นาคุณธรรมจังหวัด อุบลราชธานี    

รางวัล เกียรติบตั ร       เกียรติบตั ร   เกียรติบตั ร   เกียรติบตั ร      


ลำาดับ

ด้ า น ทั่ ว ไ ป

กิจกรรม

จาก

รางวัล   เกียรติบตั ร

๑.

อบรมปฏิบตั กิ าร เขียนความเรียงขัน้ สูง พ.ศ.๒๕๕๔

ศูนย์พฒ ั นากลุม่ สาระการ เรียนรูภ้ าษาไทย สำานักงาน เขตพื้นทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ จังหวัดอุบลราชธานี

๒.

เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ พ.ศ.๒๕๕๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

นักเรียนทีม่ ีผลการเรียนดี อันดับ ๑ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปี ที่ ๒พ.ศ. ๒๕๕๒

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

๓.

๔.

เกียรติบตั ร

เกียรติบตั ร

เกียรติบตั ร  


ลำาดับ ๕.

๖.

๗.

กิจกรรม

จาก

รางวัล

ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๒

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นักเรียนทีม่ ีพฤติกรรม ในการเรียน ไม่เคยหลบเรียน พ.ศ.๒๕๕๐

ผ่านการฝึ กลูกเสือ ยุวกาชาด ตามหลักสูตรการเข้าค่าย พักแรม พ.ศ.๒๕๕๑

เกียรติบตั ร

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

เกียรติบตั ร

กรมทหารราบที่ ๖ เฉลิมพระเกียรติ

เกียรติบตั ร    


ลำาดับ ๘.

๙.

กิจกรรม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้ สาระวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๑

สอบได้คะแนนอันดับ ๑ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๗

จาก ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  

รางวัล เกียรติบตั ร

โรงเรียนบ้านดูน่ อ้ ย

เกียรติบตั ร


เอ๊ะ…ประมวลภาพ กิจกรรม


เป็ น๑ ใน ๔ นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนเข้าค่าย โครงการ“หนังสือสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ” ณ ห้องศรีพล อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนศรีปทุมพิทยา วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีทอกโชว์สร้างแรงนันดาลใจจาก….. ดร.ป๊ อบ ฐาวรา สิรพิ ิพฒ ั น์


พิธไี หว้ครูปี ๒๕๕๕ และกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู

-พานธูปเทียน รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ -พานดอกไม้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทสวยงาม


ฟ้ อนรำาในกิจกรรมโรงเรียนร่วมกับชุมชนตำาบลศรีสุข (งานบุญบัง้ ไฟประจำาตำาบลปี ๒๕๕๕)


เซิ้งบุญบัง้ ไฟในกิจกรรมโรงเรียนร่วมกับชุมชนบ้านเค็ง (งานบุญบัง้ ไฟหมูบ่ า้ นเค็งปี ๒๕๕๕)


จากใจรุน่ น้องม.๕ มอบให้รุน่ พี่ (จัดงานปั จฉิมนิเทศให้รุน่ พี่ทจี่ บการศึกษาม.๖ ปี ๒๕๕๕)


กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก(ปี ๒๕๕๕) -ภาคเช้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติดในชุมชนใกล้เคียง -เป็ นพิธีกรดำาเนินกิจกรรมในภาคบ่ายคูก่ บั นายเกียรติพงษ์ เดชพันธ์ นักเรียนชัน้ ม.๖ -ร่วมแสดงละครต่อต้านยาเสพติด ในบท “อาจารย์แม่” ของสถานบำาบัด “บ้านเมตตา ทารุณ


กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน “Big cleaning Day” ประจำาเดือน


วันปี ใหม่ งานเปิ ด บ้าน คุณธรรม งานวันแม่

ทำากิจกรรมทีโ่ รงเรียนจัดขึ้นทุกๆครัง้


-ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู ้ ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พิธที าำ บุญตักบาตร พระ๑๒,๖๐๐รูป รอบทุง่ ศรีเมือง จ.อุบลราชธานี (วันที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕) -เป็ นอาสาสมัครต้อนรับสาธุชนทีม่ าทำาบุญที่ วัดในวันวิสาขบูชา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก (วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕)


กิจกรรมผลิตน้าำ ยาล้างจานของกลุม่ “น้องน้าำ เย็น” หนึ่งในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเก่าขามวิทยา


ทำาพานบายศรีจดั แสดงในงานมหกรรมนำาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕


ร่วมกิจกรรมภาคค่าำ กับชาวพุทธ หมูบ่ า้ นดูน่ อ้ ยแห่ปราสาทผึ้งและ ของบริวารพร้อมทัง้ ฟังธรรมเทศนาในเทศกาลวันออกพรรษา ก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวัน วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕


The End

แฟ้มสะสมงาน  

My Portfolio

แฟ้มสะสมงาน  

My Portfolio

Advertisement