__MAIN_TEXT__

Page 1

02920 624440 anna.mcmorrin.mp@parliament.uk facebook.com/AnnaMcMorrinMP @AnnaMcMorrin

AnnaMcMorrinMP/AS forCardiffNorth/arOgleddCaerAnnual Report 2017—2018 ✓ Standing up for 1,000 Tesco workers’ When Tesco announced closing their Cardiff Customer Care Office and the loss of 1,100 jobs, I called an Urgent Debate in Parliament to ensure UK and Welsh Government worked together to support workers’ and find them alterative employment.

OVER THE LAST YEAR:

2424 Cases opened to help residents

65

✓ Fighting against Women’s Pension Inequality I hosted the Cardiff North 1950s Women Pension Inequality meeting for over 250 people who have been affected by UK Government cutting their pensions with hardly any notice to prepare for the future. I continue to fight the UK Government to get justice for this generation of women!

Advice surgeries

148

✓ Animals are sentient beings. I wrote to DEFRA Secretary, Michael Gove MP demanding that he make a statement in the House of Commons guaranteeing that animals will be recognised as sentient beings in UK legislation post-Brexit. Over

Speeches/ Questions in Parliament

181

✓ Increase recycling with Producer Pays Bill I presented a Ten Minute Rule Bill asking the UK Government to make producers take responsibility for recycling their packaging so the costs do not fall to already overstretched local authorities.

Times voted in Parliament

83

✓ Windrush & Legal Aid Petition

Tabled questions

I fought the Home Office Hostile Environment policy, and successfully prevented UK passport-holder Sarbast Hussain and his family being separated due to delays. I also stopped Mr Robinson being harassed and deported because the Home Office lost his Windrush naturalisation documents.

Member of the Environmental Audit Committee.

✓ Anti-Welsh bigotry

During the St. David's Day debate I talked about the prevalence of anti-Welsh bigotry and how it is unacceptable that the liberal elites in London often make casual racist remarks

Member of the Welsh Affairs Committee.

Vice-Chair of Climate Change APPG.

✓ Universal Credit

I gave a speech urging the Government to halt the roll-out of the Universal Credit because of the lengthy delays in receiving payments having a devastating effect on families, who are struggling to feed their children and cope with fuel poverty. Labour MPs successfully stopped Theresa

Vice-Chair of Post-Brexit Funding for Nations, Regions and Local Areas APPG.

Age Champion MP for Cardiff North.


02920 624440 anna.mcmorrin.mp@parliament.uk facebook.com/AnnaMcMorrinMP @AnnaMcMorrin

Brexit & Cardiff North In February I organised a free, public Brexit Summit with Shadow Brexit Secretary, Keir Starmer QC MP, Cabinet Secretary for Finance, Mark Drakeford AM and Senior Vice President of Airbus, Katherine Bennett The packed event provided Cardiff North residents with the opportunity to ask questions and raise concerns about the impact to businesses, services and people, and question the uncertainty about our future.

“This is why I will keep fighting for a People's Vote ”

Due to the Tory Party infighting, the reality is that with months until we are meant to leave the EU, Theresa May is no closer to negotiating a deal, and companies like Airbus and Nissan are warning about the absolute disaster facing them. That is why I'm pleased that Keir Starmer MP has stated that all options are still on the table when Theresa May's Chequers deal falls apart. It's also why I believe more than ever that the people of the UK need a final say on the final deal. And following a major poll, it seems that half of Britons agree and want a referendum on leaving the European Union if Brexit talks collapse and the country faces leaving with no deal. This is why I will keep fighting for a People's Vote because a no deal would be catastrophic for our jobs and communities here in Cardiff North, Wales and the UK.

Brexit a Gogledd Caerdydd Ym mis Chwefror, trefnais Uwchgynhadledd gyhoeddus rhad ac am ddim ar Brexit, gydag Ysgrifennydd yr Wrthblaid dros Brexit, Keir Starmer CF AS, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford AC ac Uwch Is-lywydd Airbus, Katherine Bennett. Rhoddodd y digwyddiad poblogaidd hwn gyfle i drigolion ofyn cwestiynau a chodi pryderon ynglŷn â’r effaith ar fusnesau, gwasanaethau a phobl, yn ogystal â chwestiynu ansicrwydd ein dyfodol.

“Dyma pam y byddaf yn parhau i frwydro dros Bleidlais i’r

O ganlyniad i ddadleuon mewnol y Blaid Geidwadol, ychydig o fisoedd cyn y byddwn ni’n gadael yr UE, y realiti yw nad yw Theresa May gam yn nes at ddod i gytundeb, ac mae cwmnïau fel Airbus a Nissan yn rhybuddio am y trychineb llwyr sy’n eu hwynebu. Dyna pam yr wyf yn falch o sylwadau Keir Starmer AS y bydd pob dewis yn dal i fod ar gael pan fydd cytundeb Chequers Theresa May yn chwalu. Dyma hefyd pam yr wyf i’n credu, yn fwy nag erioed, bod angen i bobl y DU gael yr hawl i leisio barn ar y cytundeb terfynol. Ac yn dilyn pôl piniwn arwyddocaol, mae’n ymddangos bod hanner pobl Prydain yn dymuno cael refferendwm ar adael yr Undeb Ewropeaidd os bydd y trafodaethau Brexit yn methu a bod y wlad yn wynebu gadael yr UE heb gytundeb. Dyma pam y byddaf yn parhau i frwydro dros Bleidlais i’r Bobl oherwydd y byddai gadael heb gytundeb yn drychinebus i’n swyddi, ac i’n cymunedau yma yng Ngogledd Caerdydd, yng Nghymru ac yn y DU.


✓ Wedi llwyddo i sicrhau bod Goruchwylwyr Glanhau Strydoedd Cyngor Caerdydd yn archwilio ardal yr Eglwys

✓ Successfully ensured Cardiff Council Street Cleansing Supervisors inspect Whitchurch more regularly and include more streets.

✓ Wedi gwneud cwyn i gwmni y gwnaeth ei weithwyr rwystro’r palmant ar Heol Pendwyallt yn ogystal ag ymosod yn eiriol ar bobl. Cafwyd ymddiheuriad swyddogol a rhybuddiwyd y gweithwyr yn ffurfiol.

✓ Made complaint to company whose workmen blocked pavement on Pendwyallt Rd and were verbally abusive. Official apology was given and formal warning issued to the workers’.

WHITCHURCH

✓ Wedi gweithio gyda’r gymuned i sefydlu ymgyrch Rhiwbeina Di-blastig sydd wedi lleihau'r plastigau untro a ddefnyddir yn y

✓ Worked with community to set-up Rhiwbina Against Plastic campaign that has reduced single-use plastic in village.

RHIWBINA

✓ Wedi trefnu deiseb i sicrhau bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn siarad â chymunedau lleol ynglŷn â thorri llarwydd yn Fforest Fawr, a’u bod yn ymrwymo i fonitro

✓ Set-up petition to ensure that National Resources Wales talked to local community about larch tree cull at Fforest Fawr, and committed to monitoring regrowth.

TONGWYNLAIS

✓ Wedi cwyno i Cyfoeth Naturiol Cymru am Persimmon

✓ Reported Persimmon Homes to Natural Resources Wales after rubbish from housing site not secured and polluting river.

✓ Wedi ymgyrchu i gael mwy o groesfannau i gerddwyr ar Heol Glandulais ar ôl derbyn adroddiadau am ddamweiniau.

✓ Campaigned for more pedestrian crossings on Heol Glandulais after receiving reports of accidents.

PONTPRENNAU & OLD ST MELLON’S

✓ Wedi cynnal cymhorthfa gynghori yng Nghanolfan Gogledd Llandaf a Gabalfa ar gyfer pobl sy’n newid i daliadau Credyd

✓ Held an advice surgery at Llandaff North & Gabalfa Hub for people switching to Universal Credit benefit payments, as well as a Discrimination and Hate Crime advice surgery.

✓ Wedi gweithio gyda Julie Morgan AC i gefnogi ymgyrch trigolion ar gyfer canolfan gymuned newydd ym Mynachdy.

✓ Worked with Julie Morgan AM to support residents campaign for a new Mynachdy community centre.

GABALFA & LLANDAFF NORTH

✓ Wedi cefnogi gweithgareddau codi arian ar gyfer Ffrindiau Gerddi Llwynfedw i gadw’r lawnt fowlio a’r ganolfan gymuned ar

✓ Supported fundraising for Friends of Llwynfedw Gardens to keep bowling green and community centre open.

✓ Wedi cynnal cymhorthfa gynghori ar gyfer Dementia ac Awtistiaeth yng Nghanolfan Gymuned Maes y Coed.

✓ Held Dementia & Autism advice surgery at Maes Y Coed Community Centre.

BIRCHGROVE & HEATH

✓ Wedi cyflwyno gwrthwynebiadau i ehangu mynwent Thornhill

✓ Submitted objections to expanding Thornhill cemetery onto protected Green wedge.

✓ Wedi ymgyrchu i sicrhau bod Cyngor Caerdydd yn ailosod arwyddion ‘Dim Mynediad’ ar ystad Fishguard Road.

✓ Campaigned for Cardiff Council to reinstate ‘No Access’ signs on Fishguard Road estate.

LLANISHEN & THORNHILL

✓ Wedi cynnal cymhorthfa stryd ar y cyd â Heddlu De Cym-

✓ Held street surgery with SW Police after increased number of burglaries in the area.

LISVANE


02920 624440 anna.mcmorrin.mp@parliament.uk facebook.com/AnnaMcMorrinMP @AnnaMcMorrin

AnnaMcMorrinMP/AS forCardiffNorth/arOgleddCaerAdroddiad Blynyddol 2017—2018 ✓ Sefyll dros hawliau 1,000 o weithwyr Tesco Pan gyhoeddodd Tesco y bydd yn cau ei Swyddfa Gofal Cwsmeriaid yng Nghaerdydd gan golli 1,100 o swyddi, galwais am Ddadl Frys yn y Senedd i sicrhau bod Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn cyd-weithio i gefnogi gweithwyr a dod o hyd i swyddi eraill ar eu cyfer. ✓ Brwydro yn erbyn Anghydraddoldebau Pensiynau i Fenywod Cynhaliais gyfarfod Gogledd Caerdydd ar yr Anghydraddoldebau Pensiynau i Fenywod a anwyd yn y 1950au, a hynny ar gyfer mwy na 250 o bobl yr effeithiwyd arnynt gan doriadau Llywodraeth y DU i’w pensiynau heb fawr ddim rhybudd i baratoi ar gyfer y dyfodol. Rwy’n parhau i frwydro yn erbyn Llywodraeth y DU i gael cyfiawnder i’r genhedlaeth hon o fenywod! ✓ Mae anifeiliaid yn fodau ymdeimladol. Ysgrifennais at ysgrifennydd DEFRA, Michael Gove AS, yn mynnu ei fod yn gwneud datganiad yn Nhŷ’r Cyffredin sy’n gwarantu y bydd anifeiliaid yn cael eu cydnabod fel bodau ymdeimladol yn neddfwriaeth y DU ar ôl Brexit. Fe wnaeth dros 100 o ASau eraill lofnodi hefyd ac rydym ✓ Cynyddu cyfradd ailgylchu drwy Fil Cynhyrchydd i Dalu . Cyflwynais Fil o dan y Rheol Deg Munud yn gofyn i Lywodraeth y DU orfodi cynhyrchwyr i gymryd cyfrifoldeb dros ailgylchu eu deunyddiau pacio fel na fydd awdurdodau lleol sydd eisoes o dan bwysau ariannol sylweddol yn gorfod ✓ Windrush a Deiseb ar gyfer Cymorth Cyfreithiol Brwydrais yn erbyn polisi Amgylchedd Gelyniaethus y Swyddfa Gartref, a llwyddais i atal daliwr pasbort y DU Sarbast Hussain a’i deulu rhag cael eu gwahanu oherwydd oedi. Llwyddais hefyd i atal y Swyddfa Gartref rhag aflonyddu ac allgludo Mr Robinson oherwydd eu bod nhw ✓ Rhagfarn wrth-Gymreig Yn ystod dadl Dydd Gŵyl Dewi siaradais am y duedd o fod â rhagfarn wrth-Gymreig a’i bod yn annerbyniol bod yr elît rhyddfrydig yn Llundain yn gwneud sylwadau hiliol diofal ynglŷn â diwylliant, acenion ac iaith Cymru. ✓ Credyd Cynhwysol Cyflwynais araith yn annog y Llywodraeth i atal cyflwyniad y Credyd Cynhwysol oherwydd yr effaith ddinistriol y mae’r oedi hir mewn gwneud taliadau yn ei chael ar deuluoedd, sy’n ei chael hi’n anodd i fwydo eu plant ac ymdopi â thlodi tanwydd. Llwyddodd ASau'r Blaid Lafur i atal Theresa May rhag cyflwyno isafswm ffi creulon o 55c y funud ar gyfer y

YN YSTOD Y FLWYDDYN DDIWETHAF:

2424 o achosion wedi eu hagor i helpu trigolion

65

o Gymorthfeydd cynghori

148

o Areithiau/ Cwestiynau yn Senedd y DU

181 Wedi pleidleisio 181 gwaith yn Senedd y DU

83 o Gwestiynau wedi eu cyflwyno  Aelod o'r Pwyllgor Dethol Archwilio Amgylcheddol Seneddol  Rwyf hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Materion Cymreig.  Is-gadeirydd Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Newid yn yr Hinsawdd.  Is-gadeirydd Grŵp Seneddol Hollbleidiol Cyllid Ôl-Brexit ar gyfer Cenhedloedd, Rhanbarthau ac Ardaloedd Lleol.  AS Hyrwyddwr dros Bobl Hŷn ar gyfer Gogledd Caerdydd.

Profile for Anna McMorrin MP

Anna McMorrin MP Annual report 2017-18  

Following my first year as MP for Cardiff North, please see my Annual Report 2017-18 and how I have represented you here and in Westminster....

Anna McMorrin MP Annual report 2017-18  

Following my first year as MP for Cardiff North, please see my Annual Report 2017-18 and how I have represented you here and in Westminster....

Advertisement