Page 24

Article especial • Gestió de la qualitat - II

• •

Grau d’utilitat de tota aquesta informació Com es milloren els procediments per conèixer l’impacte en la societat

Resultats CLAU • Quines fites s’assoleixen en relació al rendiment planificat (esperat) • Indicadors econòmics • Indicadors assistencials Indicadors econòmics . . . .

Indicadors assistencials

Desviació pressupostària Cost per procés Consums farmàcia Costos no qualitat...

• •

. Entremitjos GRD’s Intervencions cancel·lades . Finals Mortalitat Infecció nosocomial...

Grau d’utilitat de tota aquesta informació Com es milloren els procediments per capturar i analitzar dades

Un BON INDICADOR, ha de ser • Explícit • Acceptat pels diferents interessats • Elaborat de manera participativa • Comprensible • Fàcilment quantificable • Flexible per poder adaptar-se a canvis • Acceptable pel client Un BON INDICADOR, • Comunica amb claredat els objectius estratègics • Motiva i centra els esforços de tots • Permet saber cap on anem.

Com es notarà la qualitat • Generant iniciatives per a l’aprenentatge i la millora • Amb compromisos amb el client • Amb innovació... BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 1. Suñol R, Humet C. Garantia de calidad y acreditación en España. Informes SESPA; 2002. 2. Arbusa I, Alfaro L, Zamora JJ. El Sistema Nacional de salut en el siglo XXI. La gestión de la calidad en la provisión de Servicios sanitarios. Rev Adm Sanit 2005;3:431-46. 3. Carrasco Prieto AL. Estandares de acreditación JCI versus modelo EFQM ¿Complementariedad? Congreso de la Sociedad española de Calidad Asistencial. Cadiz, octubre 2005. 

Annals del Sagrat Cor, 2011 Vol. 18, número 1 24

C

Annals Sagrat Cor, 2011, vol. 18, nº 1  

Numero 1, del volumen 18. Originales sobre ética, notas y casos clínicos.

Annals Sagrat Cor, 2011, vol. 18, nº 1  

Numero 1, del volumen 18. Originales sobre ética, notas y casos clínicos.