Page 1

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO W KRAKOWIE Spis treści 1.

Zagospodarowanie terenu i usytuowanie projektowanego obiektu na działce.

2. 3.

Przeznaczenie, program użytkowy i inne podstawowe dane o projektowanym obiekcie. Dane potwierdzające spełnienie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Określenie kategorii geotechnicznej obiektu. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu i opis zastosowanych rozwiązań. Podstawowe warunki bezpieczeństwa konstrukcji i rozwiązań ograniczających ewentualny wpływ eksploatacji górniczych. Opis podstawowych elementów wyposażenia budowlanego oraz zastosowanych rozwiązań i sposobu funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, warunkujących użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

4. 5. 6. 7.

1.1. Stan istniejący. 1.2. Stan projektowany:

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej wentylacji i klimatyzacji. Bilans mocy urządzeń elektrycznych i zużywających inne rodzaje energii. Zapotrzebowanie i zaopatrzenie w wodę. Odprowadzanie ścieków – jakość, ilość i sposób odprowadzenia. Odprowadzanie wód opadowych. Ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz sposób ich usuwania. Ocena emisji zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów), pyłowych i płynnych oraz sposoby ich usuwania. Ocena emisji hałasu, wibracji, promieniowania (w tym jonizującego), pola elektromagnetycznego i projektowane środki ochrony. Opis podstawowych warunków higienicznych i zdrowotnych. Opis podstawowych warunków bezpieczeństwa użytkowania. Warunki korzystania z projektowanego obiektu przez osoby niepełnosprawne. Warunki ochrony konserwatorskiej. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8

21. 22. 23. 24.

25.

Stolarka(ślusarka) okienna i fasady. Klapy dymowe, wyłazy dachowe. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie. Wyprawy i okładziny ścian zewnętrznych. Posadzki. Stolarka (ślusarka) drzwiowa. Dźwigi. Oddymianie.

Dane ogólne. Lokalizacja i drogi pożarowe. Klasyfikacja pożarowa budynku. Klasa odporności pożarowej budynku. Strefy pożarowe i oddzielenia p.poż. Warunki ewakuacji. Warunki wykończenia wnętrz. Zabezpieczenia p.pożarowe.

Wpływ projektowanego obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi (w tym glebę), wody powierzchniowe i podziemne. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych. Właściwości akustyczne przegród wewnętrznych. Dane potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii, zawartych w przepisach techniczno – budowlanych, w projektowanych rozwiązaniach budowlanych i instalacyjnych. Sposób i zakres oddziaływania projektowanego obiektu na otoczenie, ocena występowania w obszarze obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich (w tym

1


26. 27. 28. 29. 30. 31.

zapewnienie dostępu do drogi publicznej) oraz stanu ich poszanowania. Ocena możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. Określenie wymagań w stosunku do stosowanych wyrobów budowlanych, załączniki,karty parametryczne materiałów i technologii budowlanych, aprobaty techniczne. Załączniki, (dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uprawnienia projektantów). Zestawienia pomieszczeń i powierzchni. Część rysunkowa. RYS. NR 1 RYS. NR1.1 RYS. NR 2. RYS. NR 2.1RYS. NR 2.2RYS. NR 3. RYS. NR 3.1RYS. NR 4. RYS. NR 4.1RYS. NR 5.RYS. NR 5.1RYS. NR 6RYS. NR 7.RYS. NR 8.RYS. NR 9.RYS. NR 10 RYS. NR 11 RYS. NR 12 RYS. NR 13 RYS. NR 14.RYS. NR 15.RYS. NR 16.RYS. NR 17.RYS. NR 18.RYS. NR 19.RYS. NR 20.RYS. NR 21.RYS. NR 22.-

RZUT PIWNICY - SKALA 1:100 RZUT PIWNICY- adaptacja - SKALA 1:50 RZUT PARTERU - SKALA 1:100 RZUT PARTERU- adaptacja - SKALA 1:50 RZUT PARTERU- poziom naświetla +3,30 - SKALA 1:100 RZUT I PIĘTRA - SKALA 1:100 RZUT I PIĘTRA- adaptacja - SKALA 1:50 RZUT II PIĘTRA - SKALA 1:100 RZUT II PIĘTRA- adaptacja - SKALA 1:50 RZUT III PIĘTRA - SKALA 1:100 RZUT III PIĘTRA - adaptacja - SKALA 1:50 RZUT DACHU - SKALA 1:100 PRZEKRÓJ A-A - SKALA 1:100 PRZEKRÓJ B-B - SKALA 1:100 PRZEKRÓJ C-C - SKALA 1:100 ELEWACJA WSCHÓD - SKALA 1:100 ELEWACJA ZACHÓD - SKALA 1:100 ELEWACJA PÓŁNOC - SKALA 1:100 ELEWACJA POŁUDNIE - SKALA 1:100 ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ( 1:100 ) ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ( 1:100 ) ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ (1:100 ) ZESTAWIENIE FASAD ALUMINIOWO-SZKLANYCH (1:100 ) ZESTAWIENIE ŚLUSARKI-KRATY ( 1:20 ) ZESTAWIENIE ŚLUSARKI-BALUSTRADY “A” ( 1:50/25 ) ZESTAWIENIE ŚLUSARKI-BALUSTRADY “B” ( 1:50/25 ) ZESTAWIENIE ŚLUSARKI-BALUSTRADY “C” ( 1:50/25 ) ZESTAWIENIE ŚLUSARKI-ZADASZENIA ( 1:50/25 )

* PLAN SYTUACYJNY WEDŁUG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2


PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO W KRAKOWIE 1.

Zagospodarowanie terenu i usytuowanie projektowanego obiektu na działce. 1.1. Stan istniejący: Nieruchomość zabudowana , stanowiąca przedmiot opracowania, zlokalizowana jest w Krakowie przy ulicy Fabrycznej 18, ogrodzona, oznaczona w geodezyjnej ewidencji gruntów numerem 391/4 w obrębie 5 Śródmieście o powierzchni 1593 m2 z naniesieniami budowlanymi w formie: budynku biurowo - mieszkalnego, czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego o całkowitej powierzchni użytkowej 614,2m2, osłony śmietnikowej wykonanej z blachy falistej o powierzchni użytkowej 7m2. Powierzchnia zabudowy: (199,1 m2 + 11,2 m2) razem : 210,3 m2. Na terenie nieruchomości znajduje się napowietrzna sieć wody gorącej i sieć parowa (obecnie wyłączona z eksploatacji). Projekt przewiduje demontaż nieczynnych rurociągów oraz pozostawienie pozostałych elementów sieci wraz konstrukcjami wsporczymi. - Zasilanie elektroenergetyczne oraz instalacja elektryczna wewnętrzna 230/400V Stan istniejący: Obiekt zasilany jest jednostronnie kablem z zewnętrznej sieci niskiego napięcia do złącza kablowego zlokalizowanej na terenie przedmiotowej nieruchomości. Całość instalacji elektrycznej zasilana jest z rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej na klatce chodowej. - Instalacje sanitarne. Stan istniejący: - Instalacja wody zimnej z instalacją wody ppoż. - hydrantową zasilane z sieci miejskiej przyłączem Dn 50 mm - hydranty p-poż do zewnętrznego gaszenia pożaru znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie na miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Fabrycznej . - instalacja wody ciepłej zasilana z węzła co z cyrkulacją, - kanalizacja sanitarna ogólnospławna z przyłączem do miejskiej sieci Dn 300 mm, - instalacja centralnego ogrzewania zasilana z miejskiej sieci wody gorącej, przyłączem 2x Dn 100 z węzłem CO zlokalizowanym w suterynie budynku. - rury deszczowe zewnętrzne podłączone do kanalizacji deszczowej bezpośrednio do kanału w ulicy . - system wentylacji grawitacyjnej. 1.2 Stan projektowany: Przewiduje się adaptację istniejącego budynku w zakresie nadbudowy i remontu wewnątrz oraz dobudowę nowej części o powierzchni zabudowy 217 m2 i nowej osłony śmietnikowej o pow. zabudowy 7,7 m2. Łącznie projektowana wielkość terenu zabudowanego (210,4 + 216,9 + 7,7) = 435 m2. Ze względów funkcjonalnych, a także biorąc pod uwagę warunki bezpieczeństwa, zaproponowano wykonanie przejazdu bramowego na poziomie parteru. Wjazd na działkę odbywać się będzie z ulicy Fabrycznej nowo projektowaną automatyczną bramą wjazdową, umiejscowioną w osi projektowanego przejazdu bramowego. - W ramach zamierzenia inwestycyjnego ze względu na brak nawierzchni utwardzonych oraz konieczność wykonania układu komunikacji wewnętrznej na terenie nieruchomości, po wykonaniu robót związanych z realizacją obiektów: podstawowego i pomocniczych, planuje się budowę całości nawierzchni utwardzonych o nawierzchni z kostki betonowej. Na terenie nieruchomości planuje się uzyskanie oprócz 4 miejsc garażowych oraz

3


miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości zgodnej z uwarunkowaniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego według których, wymagana ilość miejsc postojowych dla budynku o projektowanej powierzchni użytkowej wynosi 25 miejsca postojowe+ 4 miejsca garażowe. Projektuje się odzyskanie części powierzchni działki na rzecz powierzchni czynnej biologicznie poprzez wykonanie trawników a pod miejscami parkingowymi wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych. Projektuje się wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej. Projektuje się wykonanie „nowego” wjazdu na teren nieruchomości z automatyczną bramą wjazdową od strony ul. Fabrycznej. Projekt przewiduje dojazd pożarowy do budynku od strony ul. Fabrycznej. - Oświetlenie terenu. Projektuje się oświetlenie terenu lampami wolnostojącymi oraz zlokalizowanymi na ścianach budynków, sterowanymi z pomieszczenia dyżurnego obiektu. - Ogrodzenie terenu. W związku ze złym stanem technicznym istniejącego ogrodzenia, projektuje się dokonanie wymiany istniejącego ogrodzenia na nowe, murowane do wys. 1,80 m , murowane, z pustaków ryflowanych łupanych oraz w części zielonej wykonanego z przęseł metalowych z kształtowników metalowych zamontowanych do słupów metalowych obsadzonych w cokole betonowym, o całkowitej wysokości ogrodzenia 1,80 m z automatycznie otwieranymi bramami przesuwnymi, wjazdową i do wejścia głównego do budynku. - Planowany jest montaż: Automatycznej bramy wjazdowej przesuwnej i zdalnie sterowanej mechanizmem zamykania/otwierania, wyposażonej w wideodomofon, od strony ul. Fabrycznej, - Przyłącza do budynku Projekt w całości adaptuje istniejące przyłącza do budynku a jedyne zmiany obejmują przebudowę kanalizacji teletechnicznej (zwiększenie możliwości i przepustowości), przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz realizację zjazdu na teren nieruchomości.

- Opis formy i funkcji projektowanego obiektu.

Głównym celem programowym planowanej inwestycji jest uzyskanie funkcjonalnego obiektu, który po wykonaniu przebudowy części istniejącej budynku i dobudowy części planowanej, spełniałby potrzeby jednostki w zakresie realizacji zadań ustawowych przy zapewnieniu kryterium zgodności ze stanem prawnym w zakresach: -warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, -ochrony przeciwpożarowej, -ochrony obiektu, -bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.

Przeznaczenie, program użytkowy i inne podstawowe dane o projektowanym obiekcie. Obiekt po przebudowie będzie siedzibą Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie gdzie wiodącym programem użytkowym jest funkcja biurowa centralnej administracji państwowej. Projekt dostosowuje obiekt do użytkowania w warunkach działania administracji specjalnej i uwzględnia dostęp osób niepełnosprawnych do pomieszczeń parteru budynku. W strefie wejść zaprojektowano dźwig oraz odpowiednio dostosowany sanitariat. Komunikację między piętrową zapewnia dźwig osobowy którego wielkość

4


kabiny odpowiada potrzebom osób niepełnosprawnych.

Bilans terenu: L.p. Rodzaj zagospodarowania terenu 1

Powierzchnia zabudowy: -adaptacja: -rozbudowa: -śmietnik

Udział (%)

435m2

27,3%

771m2

48,5%

2

210,4 m 216,9 m2 7,7 m2

2

Powierzchnia utwardzona: - drogi, place, chodniki: 413 m2 -ażurowe płyty parkingowe: 330 m2 - istniejących stóp fundamentowych estakady ciepłowniczej: 28,8 m2

3

Tereny zielone, trawniki

386 m2 24,2% 2 2 (149m +237m ) RAZEM

3.

Powierzchnia (m2)

1 593,0 100% 2 2 (1356m +237m )

Dane potwierdzające spełnienie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

Projektowany obiekt został usytuowany zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cystersów”dla terenów oznaczonych na rysunkach planu jako 12U i 3ZP: − podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowa − dla nowej oraz przebudowywanej zabudowy zastosowano dachy płaskie − wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego jest niższy niż 20% − minimalny wskaźnik parkingowy określony jako 30 miejsc postojowych na każde 1000m2 powierzchni użytkowej jest zapewniony przez 29 miejsc postojowych przypadających na 887,3 m2 powierzchni użytkowej. − oraz z innymi ustaleniami planu

4.

Określenie kategorii geotechnicznej obiektu,

5.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu i opis zastosowanych rozwiązań,

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. Nr 126 poz. 839 - projektowane wykopy pozwalają klasyfikować obiekt do II kategorii geotechnicznej.

Powierzchnia podstawowa [Pp] : 666,4 m2 Adaptacja: 300,2 m2

Rozbudowa: 366,0 m2

Powierzchnia pomocnicza [Pd] : 221,0 m2 Adaptacja: 168,1m2

Rozbudowa: 52,9 m2

Powierzchnia użytkowa [Pu]: 887,3 m2 Adaptacja: 468,5m2

Rozbudowa: 418,9 m2

5


Powierzchnia ruchu [Pr]: 370,1 m2 Adaptacja: 180,3m2

Rozbudowa: 189,8 m2

Powierzchnia usługowa [Pg]: 156,1 m2 Adaptacja: 76,7 m2

Rozbudowa: 79,5 m2

Powierzchnia netto [Pn]: 1413,7 m2 Adaptacja: 725,4 m2

Rozbudowa: 688,2 m2

Powierzchnia konstrukcji [Pk]: 339,6 m2 Adaptacja: 234,7 m2

Rozbudowa: 104,9 m2

Powierzchnia całkowita [Pc]: 1753,1 m2 Adaptacja: 960,1 m2

Rozbudowa: 793,0 m2

Powierzchnia wewnętrzna [Pw]: 1564,2 m2 Adaptacja: 836,1 m2

Rozbudowa: 728,1 m2

Powierzchnia zabudowy [Pz]: 427,3m2 Adaptacja: 210,4 m2

Rozbudowa: 216,9m2

Kubatura: 6385 m3 Adaptacja: 3136 m3

Rozbudowa: 3249 m3

Wysokość budynku: 16,3 m Szerokość budynku: Adaptacja: 13,7 m3

Rozbudowa: 12,4 m3

Długość budynku: Adaptacja: 15,6m3

Rozbudowa: 20,0m3

Poziom zera: 202,99 m.n.p.m. Ilość klatek schodowych: 2 Planowana wielkość zatrudnienia - ok. 43 osoby. - rozbiórki: piwnica - ścianę działową w pomieszczeniu 0.8 - poszerzenie otworu drzwiowego w osi 5, pomiędzy osiami A i B - poszerzenie otworu drzwiowego w osi 4 , pomiędzy osiami Ci D - wybudzenie otworu drzwiowego w osi E jako przejścia do projektowanej części - wyburzenie ścian zewnętrznych w osi 1 : od osi D do E oraz w osi E: od osi 1 do 2 - wybudzenie ściany działowej w pomieszczeniu 0.4 parter - otwór okienny w osi A, pomiędzy osiami 4 i 5 - bieg schodów z poziomu -0,10 do poziomu +1.05 - otwór okienny w pom. 1.16 do pom.1.17: pomiędzy osiami 1 i 4 - otwór okienny w pom. 1.17 do pom.1.18: pomiędzy osiami 3 i 4 - schody wejściowe do budynku pomiędzy osiami 6 i 7 a A i B - wyburzenie otworu drzwiowego w osi C, pomiędzy osiami 4 i 5 - wyburzenie otworu drzwiowego w osi 5, pomiędzy osiami D i E - wybudzenie otworu drzwiowego w osi E jako przejścia do projektowanej części

6


- wyburzenie ścian działowych istniejących sanitariatów w proj. pom. komunikacji: 1.19, pomiędzy osiami 4 i 5 - wyburzenie płyty balkonowej pomiędzy osią 1 : od osi D do E a osią E: od osi 1 do 2 I piętro: - wyburzenie ścian działowych istniejących sanitariatów w proj. pom. komunikacji: 1.19, pomiędzy osiami 4 i 5 - wyburzenie otworu drzwiowego w osi C, pomiędzy osiami 4 i 5, - wyburzenie otworu drzwiowego w osi 4, do pom. 2.16 - wyburzenie otworu drzwiowego w osi 5, do pom. 2.8 - wybudzenie otworu drzwiowego w osi E jako przejścia do projektowanej części - wyburzenie płyty balkonowej pomiędzy osią 1 : od osi D do E a osią E: od osi 1 do 2 - wyburzenie otworów drzwiowych w osi 6, do pom. 2.12 i 2.9 - wyburzenie ścian działowych istniejących sanitariatów w proj. pom. komunikacji: 1.19, pomiędzy osiami 4 i 5, II piętro: - otwór okienny w osi A, pomiędzy osiami 4 i 5 - wyburzenie otworu drzwiowego w osi 4, do pom. 3.16 - wyburzenie ścian działowych istniejących sanitariatów w proj. pom. komunikacji: 1.19, pomiędzy osiami 4 i 5, - wyburzenie otworu drzwiowego w osi 6, do pom. 3.9 - wybudzenie otworu drzwiowego w osi E jako przejścia do projektowanej części, - wyburzenie płyty balkonowej pomiędzy osią 1 : od osi D do E a osią E: od osi 1 do 2 - wyburzenie ścian działowych pomiędzy osiami 6 i 7 a B i E, - wybudzenie ścian działowych w pomieszczeniu 3.15 III piętro: - wybudzenie otworu drzwiowego w osi E jako przejścia do projektowanej części, - rozebranie dachu - wyburzenie ściany przy osi 9, w pomieszczeniu 4,13 i 4.14 - wyburzenie ściany zakrywającej konstrukcję dachu dwuspadowego – przy osi D - wyburzenie okien na na osi 7, do pomieszczeń 4.8 i 4.14 - wyburzenie otworów drzwiowych w osi 5, do pomieszczeń 4.13 i 4.9 - fundamenty: W części istniejącej projektuje się fundament żelbetowy pod ścianami w osi A ( od osi 7 do 6) oraz w osi 7 (od A do B). W części projektowej projektuje się wykonanie ław i stóp fundamentowych żelbetowych, ściany fundamentowe z bloczków betonowych. - ściany: - część projektowana: ściany zewnętrzne konstrukcyjne: -cegła ceramiczna pełna 25cm -izolacja wełną mineralną 12 cm -płyty włókno-cementowe „Euronit” ściany zewnętrzne konstrukcyjne - garaż: -pianobeton 25cm -izolacja wełną mineralną 5 cm -płyty włókno-cementowe „Euronit” - część adaptowana: Ściany zewnętrzne konstrukcyjne projektuje się docieplić wełną mineralną gr.12cm oraz wykończyć płytami włókno-cementowymi „Euronit”. Cokół projektuje się docieplić wełną mineralną gr.8 cm oraz wykończyć płytami włóknocementowymi „Euronit”. Ściany piwnicy projektuje się docieplić styropianem XPS gr.8 cm . - nadproża i wieńce: Dla wybijanych i korygowanych otworów drzwiowych i okiennych projekt przewiduje

7


użycie belek stalowych z ceowników 160. 190. W części rozbudowywanej projekt przewiduje użycie żelbetowych belek typu „L” - ścianki działowe W części adaptowanej zaprojektowano ścianki z cegły ceramicznej pełnej gr. 6 i 12 cm. W części rozbudowywanej zaprojektowano ścianki z bloczków z pianobetonu gr. 20cm oraz z cegły ceramicznej pełnej gr.6 i 12 cm. W parterze strefy wejściowej zaprojektowano ścianę wydzielająca strefę bezpieczeństwa, wykonanej z kraty stalowej 16x16 cm wypełnionej pustakami szklanymi. Dla realizacji ścianek i drzwi kabin sanitariatów, projekt przewiduje użycie płyt laminowanych HPL. W sanitariatach projektuje się wykonanie ściany z pustaków szklanych. - stropy: Projekt przewiduje wykonanie nowego stropu (stropodachu) nad przebudowywanym ( w części rozbudowywanym) III piętrem budynku jako żelbetowego płytowego stropu na podciągach w układzie wspornikowym pomiędzy osiami A o E. Stropy w projektowanej części projektuje się wykonać z płyt SP200 - schody: Projekt przewiduje w rozbudowie realizację żelbetowej klatki schodowej wraz z towarzyszącym jej szybem windowym. Nowa klatka schodowa projektowana jest jako płytowa konstrukcja żelbetowa o odporności ogniowej R 60. Ponadto projektowana jest przebudowa części istniejącej klatki schodowej na parterze i na ostatniej kondygnacji (w klasie R 60). Całość uzupełnia stalowa drabina wyjścia na dach. - dachy: Projekt przewiduje wykonanie dachów jako dachów odwróconych z odwodnieniem do wewnątrz budynku poprzez dwa podgrzewane wpusty dachowe ( nad częścią istniejącą i projektowaną) , krytych papą termozgrzewalną, na papie podkładowej, układanych na styropanie 10cm, watsrwa spadkowa z keramzytu. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo – cynkowej. - izolacje: Projekt przewiduje wykonanie izolacji ław fundamentowych dwukrotnie papą na lepiku oraz istniejących i projektowanych ścian fundamentowych, dyspersyjną masą asfaltowo - kauczukową lub równoważnym preparatem o podobnych właściwościach. Hydroizolacje związane z pokryciem dachu opisano w punkcie: pokrycia dachów i obróbki blacharskie. Do wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku projekt przewiduje użycie płyt styropianowych gr 12 i 5 cm. dla wykonania izolacji ścian fundamentowych projekt przewiduje użycie płyt ze styropianu ekstradowanego XPS grubości 8cm .

6.

Podstawowe warunki bezpieczeństwa konstrukcji i rozwiązań ograniczających ewentualny wpływ eksploatacji górniczych, Teren nieruchomości znajduje się na terenach miasta gdzie nie prowadzono działań górniczych i przedmiotowa nieruchomość nie znajduje się w strefie oddziaływań górniczych. Słupy na parterze zabezpieczyć płytami w systemie np Rigips gr 25 mm lub natryskowo System DOSSOLAN 2000 z oferty firmy DARPOŻ. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji określone zostały w projekcie konstrukcji.

8


7.

Opis podstawowych elementów wyposażenia budowlanego oraz zastosowanych rozwiązań i sposobu funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, warunkujących użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Projekt realizuje wyznaczone w uzgodnieniu z Inwestorem potrzeby funkcjonalne siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W koncepcji dokonano podziału na strefy bezpieczeństwa dostępu do pomieszczeń: 1. strefy I - ogólnodostępnej, ograniczonej wyłącznie do poczekalni, 2. strefy II - dla funkcjonariuszy i pracowników CBA z wprowadzanymi interesantami, 3. strefy III - wyłącznie dla funkcjonariuszy i pracowników CBA, dysponującymi specjalnymi uprawnieniami dostępu do pomieszczeń. Pomieszczenie węzła c.o w piwnicy z odrębnym wejściem zostało wyłączone ze stref bezpieczeństwa. Całość została zaprojektowana tak, że powstały warunki dla wprowadzenia monitoringu i kontroli dostępu w całym budynku. Najważniejszymi decyzjami projektowymi są: - przebudowa istniejącej części IV kondygnacji - poddasza, stanowiącej 1/4 powierzchni rzutu budynku - w części nad balkonami i istniejącą klatką schodową, związanej z demontażem istniejącego dachu dwuspadowego - przebudowa istniejącej części IV kondygnacji - poddasza, stanowiącej 1/4 powierzchni rzutu budynku - w części z pomieszczeniem zlokalizowanym w szczycie północnym budynku, gdzie istniejące pomieszczenia nie spełniają wymogów dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w zakresie wysokości pomieszczeń i oświetlenia światłem dziennym, co wiązałoby się również z demontażem istniejącego dachu dwuspadowego - Projektuje się wykonanie niezależnego wejścia z zewnątrz budynku do pomieszczenia węzła cieplnego - W ramach robót remontowych planuje się rozbiórkę balkonów od strony tylnej budynku. Projektuje się zachowanie balkonów od strony frontowej poprzez obudowanie szklanymi ścianami i zlokalizowanie w tym miejscu pomieszczeń socjalnych na każdej kondygnacji. - Wyjście z istniejącej klatki schodowej zaprojektowane zostało od strony zachodniej z poziomu pośredniego spocznika pomiędzy kondygnacją parteru a piwnicy. Projekt przewiduje dla tego wyjścia funkcję wyjścia dodatkowego o charakterze technicznym. - W dobudowanej części budynku projektuje się zlokalizować klatkę schodową, gdyż istniejąca nie spełnia wymogów ochrony przeciwpożarowej w zakresie parametrów technicznych biegów schodowych, przy założeniu zachowania jej jako pełniącą funkcję techniczną a dodatkowo ewakuacyjną dla pomieszczeń z parteru , - Na poszczególnych kondygnacjach budynku planuje się urządzenie sanitariatów „damskich” i „męskich” natomiast na kondygnacji parteru dodatkowo sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, dostępnego z poziomu hallu wejściowego i poczekalni. - Planowany obiekt nie będzie posiadał barier architektonicznych. Dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, na wszystkie kondygnacje naziemne budynku zagwarantowany zostanie windą osobową przystosowaną do korzystania dla osób niepełnosprawnych. - Ze względów pożarowych – zagwarantowania niezbędnej długości dróg ewakuacyjnych i tu projekt przewiduje wydzielenie klatek schodowych tak aby stanowiły bezpieczne drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru. - Wyposażenie budynku w następujące instalacje i urządzenia techniczne: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania,

9


-

wentylacji grawitacyjnej, miejscowe układy instalacji klimatyzacyjnych, elektryczną, zgodnie z warunkami technicznymi odgromową, teleinformatyczną, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, elektronicznego systemu zabezpieczeń, instalacji TV kablowej, dźwig osobowy

7.1 Stolarka(ślusarka) okienna i fasady, W miejscach objętych przebudową projekt przewiduje wykonanie stolarki aluminiowej, zgodnie z zestawienie ślusarki i stolarki okiennej w nawiązaniu do istniejących otworów okiennych. W miejscach objętych rozbudową projekt przewiduje wykonanie stolarki aluminiowej, zgodnie z zestawienie ślusarki i stolarki okiennej w nawiązaniu do istniejących otworów okiennych. Realizację fasad aluminiowo-szklanych projekt przewiduje wykonanę w systemie okienno – drzwiowym. Wykonanie na parterze oraz w pomieszczeniach II piętra szklenia ze szkła antywłamaniowego, szkło w klasie P7 7.2 Klapy dymowe, wyłazy dachowe. Projektowane jest wykonanie wyłazu dachowego z funkcją przewietrzania w adaptowanym budynku z poziomu III piętra - wyposażenie w aluminiową drabinę. Wyłaz dachowy o wymiarach 100x100cm wyposażony w dwa siłowniki 24V/DC, zabezpieczony kratą wewnętrzną otwieraną. Projektuje się wykonanie świetlika dachowego o wym. 125x125 w klatce schodowej projektowanej. 7.3 Pokrycie dachu i obróbki blacharskie, Projekt przewiduje wykonanie dachów w formie dachu odwróconego z izolacją przeciwodną z folii bitumicznej typu FLEXIGUM i termiczną z polistyrenu XPS. Projekt przewiduje wewnętrzne odprowadzenie wód opadowych, w projektowanej i adaptowanej części. Pokrycie stanowić będzie papa termiozgrzewalna z papą podkładową. Układ warstw według rysunku. Projekt przewiduje wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej. 7.4 Wyprawy i okładziny ścian zewnętrznych, Projektuje się wykonanie okładzin zewnętrznych z płyt włókno-cementowych wykonanych w systemie Euronit - mocowania niewidocznego : klejenie do podkonstrukcji aluminiowej. Projekt przewiduje wykonanie aluminiowego obramienia wokół okien oznaczonych jako O15 i O16, na I, II i III piętrze projektowanej części. 7.5 Posadzki, Projekt przewiduje wykonanie posadzek w korytarzach, pomieszczeniach gospodarczych i technicznych, z płytek gresowych z cokolikami w układach graficznych o zróżnicowanej kolorystyce. Wykonanie posadzek w pomieszczeniach biurowych z wykładzin syntetycznych typu

10


Tarket z wywinięciem na ściany, w układach graficznych o zróżnicowanej kolorystyce. W pomieszczeniach kierownika jednostki, sekretariacie i naczelników wydziałów wykonanie posadzek wykładzin dywanowych. Wykończenie projektowanej klatki schodowej w części podlegającej dobudowie z sztucznego kamienia- konglomerat. Projektuje się renowację okładzin schodów wewnętrznych istniejącej klatki schodowej w części adaptowanej, wykonanych z masy lastryko. 7.6 Stolarka (ślusarka) drzwiowa, Projekt przewiduje wymianę w całości stolarki drzwiowej w adaptowanej części budynku. Ślusarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowo-szklana , wykonana w systemie fasady alumiowo-szklanych, szklonych szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym. Ślusarka drzwiowa zewnętrzna w zakresie wejścia do adaptowej części – alumiowa, pełna, antywłamaniowa. Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia węzła c.o. w piwnicy wykonane jako stalowe, pełne z doświetleniem bocznym z pustaków szklanych. Drzwi zewnętrzne prowadzące z przejazdu bramowego do garażu raz oraz do poczekalni wykonać jako aluminiowe pełne, antywłamaniowe. Stolarka, ślusarka drzwiowa wewnętrzna do pomieszczeń − 0.4, 0.9 w piwnicy; − 1.14, 1.6, 1.4, drzwi z poczekalni do klatki schodowej na parterze; − 2.13 na I piętrze; − 3.13, 3.6, 3.3, 3.3a na II piętrze; − 4.15 na III piętrze wykonać klasie antywłamaniowe w klasie C Ślusarka drzwiowa do pomieszczeń piwnicy wykonana jako stalowa, pełna. Stolarka drzwiowa wewnętrzna do pomieszczeń biurowych wykonana jako drewniana, pełna. Ślusarkę drzwiową w ciągach komunikacyjnych projektuje się wykonać jako w pełni przeszkloną, szkloną szkłem bezpiecznym. Drzwi objęte kontrolą dostępu – zgodnie z zestawieniem stolarki, ślusarki. Wszystkie elementy ślusarki drzwiowej aluminiowo szklanej projektuje się w kolorze szarym.

7.7 Dźwigi Projekt przewiduje zastosowanie dźwigu osobowego, z przelotem kątowym (dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych szer. 140 cm). Dźwig projektowany jest jako elektryczny z maszynownią usytuowaną w nadszybiu. Wymagania dla projektowanego dźwigu osobowego: 1. DANE PODSTAWOWE Typ: Rodzaj dźwigu: Udźwig: Liczba pasażerów: Prędkość jazdy: Wysokość podnoszenia: Liczba przystanków: Liczba dojść: Rozmieszczenie dojść:

. SCMG 900 90° osobowy 900 kg 12 1,0 m/s 12,93 m 6 6 Układ kątowy

11


2.

NAPĘD

.

Typ: Przełożenie: Regulacja prędkości: Max. liczba startów na godzinę: Moc: Prąd znamionowy:

elektryczny bez przekładniowy 2:1 falownik 180 6,7 kW 17 A

3. STEROWANIE Typ: Rodzaj sterowania:

Mikroprocesorowe EST Zbiorczość góra - dół

4. SYGNALIZATORY Kabina: Przystanek podstawowy: boku Pozostałe przystanki: Kasety wezwań zamontowane: Kształt przycisku: 5. DRZWI PRZYSTANKOWE Typ: Wykonanie: -skrzydła -ościeżnice Wymiary -szerokość wejścia -wysokość wejścia 6. KABINA Typ: Wymiary wewnętrzne -szerokość -głębokość -wysokość Sufit podwieszany: Drzwi kabinowe: Podłoga: Ściany: Poręcz: Lustro: Kaseta dyspozycji w kabinie: -wykonanie -liczba kaset -kształt przycisku: -inne wyposażenie -system kontroli wejścia do kabiny: -wentylacja: - układ alarmowy łączenia głosowego 7.

MASZYNOWNIA

Położenie: wymiarach

.

. Piętrowskazywacz belkowy Piętrowskazywacz belkowy- w ramie drzwi z Strzałki kierunku jazdy w ościeżnicy drzwi Przyciski w ościeżnicy drzwi Okrągły (Schaefer) . automatyczne teleskopowe - centralne czteroskrzydłowe stal nierdzewna stal nierdzewna 900 mm 2000 mm z przelotem w układzie kątowym

.

1400 mm 1400 mm 2170 mm stal nierdzewna szlifowana automatyczne, stal nierdzewna wykładzina antypoślizgowa stal nierdzewna tak tak tak stal nierdzewna szlifowana 1 kwadratowy (Schaefer) przyciski: otwierania drzwi, alarm, wentylator, sygnalizacja przeciążenia. kurtyna świetlna wentylator na dachu kabiny NRT . bez maszynowni, szafa sterownicza o 400 x 300 x 250 mm na najwyższym przystanku, obok drzwi szybowych

12


System komunikacji głosowej: Zasilanie: Temperatura pracy dźwigu: Oświetlenie Norma: 8.

system komunikacji kabina – konserwator za pomocą linii telefonicznej prąd trójfazowy 3x400V 50 Hz, 1x220V 50Hz. min +5, max +40 stopni C 200 luksów PN EN 81-2

SZYB

Wykonanie: Wymiary wewnętrzne w konstrukcji -szerokość -głębokość -nadszybie -podszybie Mocowanie prowadnic Mocowanie drzwi szybowych Oświetlenie Wentylacja

. żelbetowy 1750mm 2010 mm 1550 mm 1250 mm spawane/przykręcane do konstrukcji kotwy rozporowe 50 luksów grawitacyjna, w górnej części szybu otwór o przekroju ca 45 cm²

7.8 Oddymianie Dla klatki nr 1 – projektowanej projekt przewiduje wykonanie instalacji nadciśnieniowej. Instalację zaprojektowano w oparciu o urządzenie nawiewne RDS zintegrowane z klapą nadciśnieniową zamontowanąna dachu zabezpieczanej nadciśnieniowo klatki schodowej. Nadciśnieniowe urządzenie zapobiegające zadymieniu typu RDS/DEK składa się z nawiewnego urządzenia nadciśnieniowego RDS oraz oddzielnej klapy nadciśnieniowej. Klapa ta otwiera się samoczynnie gdy zostanie przekroczone założone ciśnienie 50 Pa. Dla klatki schodowej nr 2 zaprojektowano świetlik 100 x 100 cm.

8.

Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej wentylacji i klimatyzacji, Zaprojektowano urządzenia o dużej sprawności cieplnej. Proponowane do zastosowania urządzenia są nowoczesne i zapewniają niskie straty energetyczne.

9.

Bilans mocy urządzeń elektrycznych i zużywających inne rodzaje energii, budynku biurowego zasilania wentylatorów zasilania dźwigów zasilania urządzeń węzła c.o. Zapotrzebowanie ciepła dla obiektu: dla potrzeb co. dla potrzeb cw.

PS PS PS PS Qco Qcw

= 40,0 kW; = 30,0 kW; = 8,9,0 kW; = 5,0 kW;

= 140 kW = 60 kW

10. Zapotrzebowanie i zaopatrzenie w wodę Projekt przewiduje zaopatrzenie w wodę do celów konsumpcyjnych i sanitarnych z wodociągu miejskiego Ø 100 za pośrednictwem przyłącza wodociągowego Ø 50.

13


Projekt przewiduje instalację zaworu antyskażeniowego typu EA 251 Φ40 mm firmy Dznfoss oraz zestawu wodomierzowego z wodomierzem typu WS wielkość 6 Φ 32 mm . Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę wynosi - Qdob śr = 1,62 m3/dob i w okresie jednego miesiąca wynosić będzie średnio - 45 m3.

11. Odprowadzanie ścieków – jakość, ilość i sposób odprowadzenia, Projektowana funkcja budynku będzie generować ścieki jedynie o charakterze bytowym w ilości: średnio 1,62 m3 na dobę i 45 m3 w okresie jednego miesiąca. Projekt w całości adaptuje istniejące przyłącza kanalizacji ogólnospławnej Ø150 mm do kanału sanitarnego Ø 300 w ul. Fabrycznej poprzez projektowaną studzienkę rewizyjną na przykanaliku usytuowanymi na terenie posesji od strony ulicy.

12. Odprowadzanie wód opadowych , Projekt w całości adaptuje istniejący system odprowadzania wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Fabrycznej za pośrednictwem istniejącego przyłącza. Dla wewnętrznej sieci kanalizacji w piwnicy zaprojektowano zgodnie z wymogami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie odwodnienie piwnic poprzez studzienkę schładzająco – odwadniającą i pompę zatapianą z odpływem do wewnętrznej kanalizacji.

13. Ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz sposób ich usuwania, Na terenie nieruchomości projektowany obiekt generować będzie jedynie odpady bytowe w ilości nie większej niż 8 m3 /m-c., dla których czasowego gromadzenia w zamykanych pojemnikach jest zorganizowany utwardzony zadaszony plac na terenie nieruchomości a odbiór odpadów gwarantuje wyspecjalizowana koncesjonowana firma w oparciu o stałą umowę.

14. Ocena emisji zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów), pyłowych i płynnych oraz sposoby ich usuwania, Budynek będzie zasilany za pośrednictwem węzła cieplnego wodą gorącą z miejskiej sieci cieplnej i potrzeby grzewcze obiektu nie są źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W budynku nie przewiduje się działalności oraz prowadzenia procesów technologicznych, które mogłyby stać się źródłem emisji zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych w tym odorów. Urządzenia projektowane w budynku charakteryzują się emisją zanieczyszczeń nie większą niż przewidują odpowiednie normy i posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu w budownictwie oraz spełniają warunki ochrony atmosfery.

15. Ocena emisji hałasu, wibracji, promieniowania (w tym jonizującego), pola elektromagnetycznego i projektowane środki ochrony, Projektowany obiekt ze względu na funkcję i projektowane wyposażenie nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji. Projektowane urządzenia wentylacji i klimatyzacji przewidziano do pracy jedynie w porze dnia w godzinach pracy instytucji, a emisja hałasu od projektowanych urządzeń nie będzie wyższa niż 65 dB.

14


16. Opis podstawowych warunków higienicznych i zdrowotnych, W projektowanym obiekcie nie przewiduje się działalności stwarzającej zagrożenia dla utrzymania standardów higieniczno zdrowotnych. Proponowane rozwiązania projektowe gwarantują pełną ochronę przed ewentualnym powstawaniem źródeł zagrzybień nadmiernej wilgotności itp. zjawisk. Większość pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi ma wysokość nie mniejszą niż 3,0 m, Tylko w 5 pomieszczeniach na I piętrze istniejącego budynku wysokość jest o kilka centymetrów mniejsza ale w każdym z nich znajduje się jedno stanowisko pracy. Nie przewiduje się organizacji stałych miejsc pracy zlokalizowanych poniżej poziomu terenu. Projekt przewiduje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz w strefie sanitariatów i pomieszczeń socjalnych wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym wentylatorami kanałowymi. Dla pomieszczeń technicznych ostatniej kondygnacji projekt przewiduje wykonanie wentylacji grawitacyjnej w tym szybu windowego. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano stolarkę ze szczelinami higro -wentylacji w ramiakach okiennych. Zagwarantowane jest także wystarczające oświetlenie światłem dziennym oraz oświetlenie elektryczne o wymaganym poziomie natężenia oświetlenia. W układzie zasilania w wodę zaprojektowano montaż zaworu antyskażeniowego typu Dn65 EA423RE SOCLA (produkcji Danfoss lub Honeywell). Do wykonania prac należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadające ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny.

17. Opis podstawowych warunków bezpieczeństwa użytkowania, Dla zakresu opracowania wyznaczonego umową, realizacja wymagań określonych w § 292 warunków technicznych dotycząca bezpieczeństwa użytkowania , wymaga wykonania szeregu zabezpieczeń. Projekt przewiduje: wykonanie barier i poręczy na klatkach schodowych, przy oknach balkonowych, jako balustrad murów oporowych, wykonanie daszków osłonowych nad wejściami do budynków, realizację wyłazów dachowych. W projekcie uwzględniono w częściach objętych projektem, realizację w budynku barier i balustrad wysokości min 1,10 m, oraz szklenia otworów drzwiowych i fasad od strony wewnętrznej szkłem „bezpiecznym”. W obiekcie nie występują pow. użytkowe o wysokości poniżej 2,0 m.

18. Warunki korzystania z projektowanego obiektu przez osoby niepełnosprawne Zaprojektowano odpowiednie pochylnie nawierzchni, w sąsiedztwie wejść do budynku od strony ulicy Fabrycznej gwarantujące dostęp dla wózków inwalidzkich. Ponadto zaprojektowano windę towarowo-osobową przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Wszystkie wejścia zaopatrzone zostały w wideo-domofony, którymi będzie można wezwać upoważnioną osobę. Na najniższej kondygnacji w sąsiedztwie wejścia do budynku zaprojektowano sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Progi i krawężniki zostały w projekcie obniżone, szerokość chodnika ujednolicona a spadki mieszczą się w normie.

19. Warunki ochrony konserwatorskiej, Obiekty będące przedmiotem planowanych przekształceń nie są wpisane do rejestru zabytków nie podlegają innym formom ochrony konserwatorskiej,

15


Na terenie będącym obszarem działań inwestycyjnych obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Te oraz wszystkie pozostałe warunki stawiane przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, projekt przebudowy i rozbudowy budynku delegatury CBA w Krakowie, wypełnia w całości.

20. Warunki ochrony przeciwpożarowej, 20.1 Dane ogólne. Projekt obejmuje adaptację z przebudową istniejącego i rozbudowę do istniejącego obiektu na terenie nieruchomości przy ul. Fabrycznej 18 w Krakowie dla potrzeb Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie. Powierzchnia zabudowy: 427m2, Powierzchnia netto: 1414 m2 Powierzchnia wewnętrzna: 1564m2 Wysokość budynku: 16,3m – budynek jako całość średniowysoki. 20.2 Lokalizacja i drogi pożarowe. Obiekt zlokalizowany jest w centralnej części działki o numerze ewidencyjnym 391/4,odległość od sąsiedniego budynku (działka nr 391/5) wynosi 20 m, . Istniejąca ulica Fabryczna od strony wschodniej pełni funkcję dojazdu pożarowego do obiektu. Odległość drogi pożarowej od budynku nie przekroczy dopuszczalnej wielkości 15 m. W fragmencie następuje zbliżenie drogi pożarowej do przebudowywanej części poniżej 5 m. W tej części ściana zewnętrzna, murowana będzie ścianą oddzielenia pożarowego (REI 120) z przeszkleniami w klasie E60 . 20.3 Klasyfikacja pożarowa budynku. W budynku przewiduje się pomieszczenia biurowe i socjalne oraz pomocnicze. Budynek kwalifikuje się do kategorii ZL III. (nie przewiduje się pomieszczeń w których przebywać będzie jednocześnie powyżej 50 osób). 20.4 Klasa odporności pożarowej budynku. Wymaganą klasą odporności pożarowej dla budynku średnio-wysokiego kategorii ZL III jest klasa „B”, co oznacza, że:

-

główne elementy konstrukcyjne (ściany nośne, słupy, podciągi) powinny posiadać klasę odporności ogniowej R lub REI 120 minut, stropy R 60, ściany zewnętrzne EI 60 – dotyczy to pasa międzykondygnacyjnego (nadprożowo – podokiennego o wysokości co najmniej 0,8 m) ściany wewnętrzne EI 30, konstrukcja nośna dachu R 30 przekrycie dachu EI 30 (jeżeli nie występuje stropodach), obudowa klatki schodowej REI 60, biegi i spoczniki schodów R 60.

Wszystkie w/w elementy powinny być nierozprzestrzeniające ognia. Obiekt istniejący wybudowany został w latach piędziesiątych ubiegłego wieku w

16


konstrukcji tradycyjnej: - ściany nośne murowane w układzie trzytraktowym grubości około 40 cm – klasa odporności ogniowej co najmniej REI 120, - stropy nad piwnicami – płytowe żelbetowe, stropy międzypiętrowe – żelbetowe płytowo-żebrowe, strop nad II piętrem – gęstożebrowy typu „Ackermana” - schody żelbetowe obudowane ścianami nośnymi. Dodatkowe inne elementy konstrukcyjne (żelbetowo – murowane) części rozbudowywanej muszą spełniać warunki wymaganej klasy odporności pożarowej „B” oraz powinny być zaprojektowane zgodnie z Instrukcją ITB nr 409/2005. 20.5. Strefy pożarowe i oddzielenia p.poż. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej w budynku średniowysokim kategorii ZL III wynosi 5000 m2. Budynek o powierzchni wewnętrznej około 2000 m2 stanowić będzie jedna strefę pożarową. Przejścia instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m przez ściany i stropy pomieszczeń, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej EI lub REI 60 powinny posiadać przepusty ogniowe w wymaganej klasie (w projektowanym obiekcie dotyczy to ewentualnych przejść przez ściany obudowanych klatek schodowych). Istniejąca piwnica stanowi przestrzeń wydzieloną pożarowo (strop REI 60 i drzwi w klasie EI 30). 20.6 Warunki ewakuacji. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego tj. odległość liczona od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku lub do drzwi klatki schodowej, obudowanej ścianami w klasie REI 60, zamykanej drzwiami w klasie EI 30 wyposażonej w urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, przy jednym kierunku dojścia wynosi 20 m, przy dwóch kierunkach 60 m. Ewakuację pionową z budynku zapewnia projektowana klatka schodowa. Istniejąca klatka schodowa (klatka nr 2) jest adaptowana dla pełnienia funkcji pomocniczych a na poziomie parteru spełnia wymogi drogi ewakuacyjnej. Klatki te obudowane będą ścianami w klasie REI 60 i zamknięte drzwiami w klasie EI 30 a klatka nr 1 wyposażona będzie w urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu. W klatce schodowej w części dobudowywanej projektuje się zastosowanie urządzenia zapewniającego nadciśnienie (mechaniczny nawiew powietrza zewnętrznego do klatki zapewniający wytworzenie w niej nadciśnienia ok. 50 Pa zapobiegające przedostawaniu się do niej dymu). Instalację należy zaprojektować zgodnie z PN-EN 12101-6. Szerokość biegów schodów 1,2 m, szerokość opoczników 1,5 m. Wyjścia ewakuacyjne z klatek schodowych prowadzić będą bezpośrednio na zewnątrz. Szerokość drzwi wyjściowych z klatek schodowych, co najmniej 1,2 m i drzwi te muszą otwierać się na zewnątrz. Szerokość korytarzy ewakuacyjnych – 1,4 m. Drzwi z pomieszczeń prowadzących na drogę ewakuacyjną (korytarze) nie mogą po ich całkowitym otwarciu zawężać wymaganej szerokości. Ponieważ wyjście z klatki schodowej prowadzi przez hall, w którym zlokalizowano pom. dyżurki, hall ten posiadać będzie wysokość co najmniej 3,3m z szerokość drzwi wyjściowych z budynku 1,8m (1,2m+50%)

17


20.7

Warunki wykończenia wnętrz:

a) Na drogach komunikacji ogólnej (hale, korytarze) nie wolno stosować materiałów łatwo zapalnych (mogą być trudno zapalne). b) Sufity podwieszone (dekoracyjne) muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. c) Słupy na parterze zabezpieczyć płytami w systemie np Rigips gr 25 mm lub natryskowo System DOSSOLAN 2000 z oferty firmy DARPOŻ. 20.8 Zabezpieczenia p.pożarowe. W budynku ze względu na ochronę p.poż. przewiduje się: • instalację hydrantową wewnętrzną – z zaworami ø 25 z wężem półsztywnym. Ciśnienie na najwyżej i najdalej położonym zaworze hydrantowym powinno wynosić 0,2 MPa i zapewnić wydajność 1 l/s. Należy zapewnić jednoczesność działania dwóch zaworów hydrantowych. Zasięg hydrantów ø 25 - 30 m plus rzut prądu wody 3 m (dla prądów rozproszonych). Hydranty należy lokalizować w korytarzach przy wejściach do klatek schodowych. Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia wynosi 20 l/s i zapewnione powinno być z istniejącej na terenie sieci wodociągowej ø 150. Najbliższy hydrant powinien znajdować się w odległości od budynku mniejszej niż 75 m. • oświetlenie ewakuacyjne w korytarzach i klatkach schodowych bez oświetlenia naturalnego. • nadciśnieniowa instalacja chroniąca przed zadymieniem klatki ewakuacyjnej • podręczny sprzęt gaśniczy - obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy. Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego co najmniej 2 kg powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni budynku. Należy przewidzieć gaśnice śniegowe i proszkowe. • Instalacje sygnalizacji pożaru obejmują cały obiekt. Instalacja ta sterować będzie urządzeniem zapobiegającym zadymieniu. Zadziałanie jakiejkolwiek czujki spowoduje: • uruchomienie wentylatora nawiewnego (zintegrowany z urządzeniem upustowym), • otwarcie blokad drzwi z korytarza piętra, na którym powstał pożar, • otwarcie klapy upustowej (świetlik) w istniejącej klatce schodowej. Zapobiegnie to ewentualnemu przedostawaniu się dymu do klatki schodowej ewakuacyjnej. Inne przeciwpożarowe wymagania instalacyjne. W projektowanym obiekcie ze względu na wymagania ochrony p. poż. należy także przewidzieć: Instalacje elektryczne: instalację odgromową; przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy głównym wejściu lub w pobliżu głównego przyłącza sieciowego. instalacje zasilające urządzenia ochrony pożarowej (np. system wentylacji zapobiegającej zadymieniu) muszą być wółączone w system zasilania sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu

18


Wentylacja: Przewody wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Uwagi ogólne. • Drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacja hydrantów wewnętrznych, podręcznego sprzętu gaśniczego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu itp. powinny być oznaczane znakami zgodnie z PN - 92/N – 01256. • Wszystkie urządzenia związane z ochroną przeciwpożarową muszą posiadać ważne atesty (aprobaty techniczne) upoważnionych instytucji. • Zadządca obiektu powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, w tym plan dróg ewakuacyjnych.

21. Wpływ projektowanego obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi (w tym glebę), wody powierzchniowe i podziemne, Projektowany budynek nie wywołuje istotnych zmian w dotychczasowych formach zagospodarowania i oddziaływania na otoczenie, w tym zacienienia otoczenia ze względu na swoją wysokość. Budynek nie wprowadza zmian i zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, zostają zachowane dotychczasowe relacje środowiskowe. Użytkowanie budynku pozwala na zachowanie niezbędnej wielkości biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowaną w dotychczasowej skali oraz urządzonej niskiej zieleni.

22. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych, Projektowane przegrody spełniają warunki w zakresie ochrony cieplnej budynków dla tego typu obiektu. - projektowana ściana - z cegły gr. 0,25 m + tynk 0,02m, wełna mineralna gr. 0,12 m , fasada wentylowana gr. 0,07 m, : -opór przejmowania ciepła strona wewnętrzna przegrody

Ri= 0,12 m2xK/W

-opór ściany z cegły / tynk wewn. (0,27m)

Rm = d / λ = 0,27 / 0,77= 0,35 m2xK/W

-opór izolacji z wełny mineralnej (0,12m)

Rw = d / λ = 0,12 / 0,035= 3,43 m2xK/W

-opór pustki powietrznej wentylowanej (0,06m) -opór płyty włoknocementowej (0,008m) -opór przejmowania ciepła strona zewnętrzna przegrody opór cieplny projektowanej przegrody:

Rc = 0,04 m2xK/W R= 3.94 m2xK/W

współczynnik przenikania ciepła Uk = 1 / R = 1 / 3,94 = 0,25 W/(m2xK) jest mniejszy do Uk max = 0,55 W/(m2xK) dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi w budynkach użyteczności publicznej.

19


- projektowana ściana w garażu - z pianobetonu gr. 0,25 m + tynk 0,02m, wełna mineralna gr. 0,05 m , fasada wentylowana gr. 0,04 m, : -opór przejmowania ciepła strona wewnętrzna przegrody

Ri= 0,12 m2xK/W

-opór ściany z pianobetonu(klasa gęstości 500)/ . (0,25m)

Rm = d / λ = 0,25 / 0,135= 1,85 m2xK/W

-opór izolacji z wełny mineralnej (0,12m)

Rw = d / λ = 0,05 / 0,035= 1,43 m2xK/W

-opór pustki powietrznej wentylowanej (0,06m) -opór płyty włoknocementowej (0,008m) -opór przejmowania ciepła strona zewnętrzna przegrody opór cieplny projektowanej przegrody:

Rc = 0,04 m2xK/W R= 3,4 m2xK/W

współczynnik przenikania ciepła Uk = 1 / R = 1 / 3,4 = 0,29W/(m2xK) 2 jest mniejszy do Uk max = 0,55 W/(m xK) dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi w budynkach użyteczności publicznej.

- istniejąca ściana - z cegły gr.(0,42m-0,50m)min.0,42 m., wełna mineralna gr. 0,12 m , fasada wentylowana gr. 0,07 m, : -opór przejmowania ciepła strona wewnętrzna przegrody

Ri= 0,12 m2xK/W

-opór ściany z cegły (0,42m)

Rm = d / λ = 0,42 / 0,77= 0,55 m2xK/W

-opór izolacji z wełny mineralnej (0,12m)

Rw = d / λ = 0,12 / 0,035= 3,43 m2xK/W

-opór pustki powietrznej wentylowanej (0,06m) -opór płyty włoknocementowej (0,008m) -opór przejmowania ciepła strona zewnętrzna przegrody opór cieplny projektowanej przegrody:

Rc = 0,04 m2xK/W R= 4,4 m2xK/W

współczynnik przenikania ciepła Uk = 1 / R = 1 / 4,14 = 0,24 W/(m2xK) 2 jest mniejszy do Uk max = 0,55 W/(m xK) dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi w budynkach użyteczności publicznej.

-

podłoga na gruncie

-opór przejmowania ciepła strona wewnętrzna przegrody -opór posadzki (0,03+0,05)

z

wylewką

+

-opór styropianu EPS 200(0,10m) -opór podkładu betonowego piaskowa ( 0,15+0,20)

+

samopoz.

Ri= 0,17 m2xK/W Rp= d / λ = 0,08 / 1,7= 0,48 m2xK/W Rw = d / λ = 0,1/ 0,036 = 2,77 m2xK/W

podsypka Rb = d / λ = 0,35 / 1,70 = 0,21 m2xK/W

opór cieplny projektowanej przegrody: R= 3,63 m2xK/W 2 jest większy od R min = 1,5 m xK/W dla bud. użyteczności publicznej

20


-

stropodach , :

-opór przejmowania ciepła strona zewnętrzna przegrody

Rc= 0,04 m2xK/W

- opór papy termozgrzewalnej na papie podkładowej (0,01m)

Rp= d / λ = 0,01/ 0,18 = 0,05 m2xK/W

-opór styropianu EPS 200(0,10m)

Rw = d / λ = 0,1/ 0,036 = 2,77 m2xK/W

-opór wylewki betonowej zbrojonej (0,08m)

Rw1 = d / λ = 0,08 / 1,7= 0,047 m2xK/W

-opór zasypki keramzytowej (0,2-07m)

Rw2 = d / λ = 0,2 / 0,26= 0,77 m2xK/W

-opór stropu z płyt kanałowych SP200 (0,20) -opór przejmowania ciepła strona wewnętrzna przegrody -opór cieplny projektowanej przegrody:

Rg = d / λ = 0,20 / 1,22 = 0,16m2xK/W Ri = 0,12 m2xK/W R= 3,94m2xK/W

współczynnik przenikania ciepła Uk = 1 / R = 1 / 3,94 = 0,25W/(m2xK) jest mniejszy od Uk max = 0,30 W/(m2xK) dla bud. użyteczności publicznej.

23. Właściwości akustyczne przegród wewnętrznych, Kwestię izolacyjności akustycznej określają normy dla budownictwa użyteczności publicznej (PN-87/B-02151/03). Projekt respektuje wymagania przedmiotowej normy. W celu wyeliminowania przenikania dźwięków bocznymi drogami przenoszenia należy wykonać z należytą starannością połączenia, odgałęzienia i naroża ścian i sufitów zgodnie warunkami technicznymi określonymi przez dostawcę systemu. Tak wykonane przegrody g-k gwarantują zgodność zastosowanego rozwiązania z PN87/B-02151/03.

24. Dane potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii, zawartych w przepisach techniczno – budowlanych, w projektowanych rozwiązaniach budowlanych i instalacyjnych, Zastosowane w projekcie rozwiązania spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem można będzie utrzymać na racjonalnie niski poziomie. Przegrody budowlane w tym projektowana stolarka okienna: gwarantują wymaganą minimalną izolacyjność cieplną: w piwnicy (t = 8 –16 C) – Uk max < 2,6 [W/m2xK] pom. ogrzewane (t > 16 C) – Uk max < 2,3 [W/m2xK] okna połaciowe i świetliki (t > 16 C) – Uk max < 2,0 [W/m2xK] drzwi zewnętrzne wejściowe (t > 16 C) – Uk max < 2,6 [W/m2xK] a wielkość powierzchni przeszklonych i przeźroczystych nie przekracza Ao max = 0,15 Az + 0,03 Aw.

25. Sposób i zakres oddziaływania projektowanego obiektu na otoczenie, ocena występowania w obszarze obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich (w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej) oraz stanu ich poszanowania, Projektowany obiekt w żadnej mierze nie narusza interesów osób trzecich. Podejmowane działania nie powodują zmiany warunków przesłaniania i dostępu

21


światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie blokuje spływu wód opadowych, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu do drogi publicznej. Projektowane działania zachowują wymagane prawem odległości zabudowy od granic działki. Projektowany obiekt posiada dostęp do drogi publicznej: ulicy . Projektowany obiekt i formy jego użytkowania nie są źródłem emisji promieniowania, hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, i innych czynników mogących zanieczyścić powietrze, wodę lub glebę. Inwestycja nie powoduje ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

26. Ocena możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu,

Wykonanie wszystkich elementów zgodnie z warunkami podanymi w projekcie gwarantuje utrzymanie obiektu należytym stanie technicznym. W okresach pięcioletnich należy dokonywać oceny stanu technicznego obiektu w tym instalacji elektrycznej, a co roku przeglądu przewodów wentylacyjnych. Wyniki przeglądów należy odnotować w książce obiektu oraz dokonywać zabiegów konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami.

27. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy, Lokalizacja inwestycji: Budynek Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie, zlokalizowany przy ulicy Fabrycznej 18 w Krakowie. Inwestor: Biuro Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa Projektant: architektura: mgr inż. arch. Zbigniew Bińczyk konstrukcja: mgr inż. Damian Sibilski Informację Bioz w częściach branżowych opracowano oddzielne, koordynując z niniejszym opracowaniem, Podstawa Prawna: Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz. 1126. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.03 (Dz. U. 47 poz. 401) Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie planowanej inwestycji. Projektowany budynek usytuowany jest przy ulicy Fabrycznej i znajduje się w byłym zespole zabudowy przemysłowej. Od strony ulicy do budynku prowadzą dojścia piesze oraz jedyny wjazd na teren ograniczający się do bramy i furtki usytuowanych w linii ogrodzenia. Budynek stoi frontem do ulicy w wyznaczonej linii zabudowy. Projektowany obiekt jest budynkiem 4 kondygnacyjnym z piwnicą, w połowie

22


zagłębioną poniżej terenu. Zbudowany jest na planie prostokąta. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku będącego przedmiotem opracowania usytuowane jest zadaszenie na pojemniki na odpadki . Na terenie wydzielonej działki znajdują się dalsze obiekty: napowietrzna magistrala wody gorącej i nieczynna sieć parowa. Od strony sąsiednich posesji i ulic nieruchomość rozdzielają stalowe parkany na murowanym cokole. Zagospodarowanie uzupełniają przyłącza elektroenergetyczne, wody, c.o., kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody gorącej oraz telekomunikacji. Na sąsiedniej „posesji”. Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji. Projektowana część budynku planowana do dobudowy. Stan zerowy: wykonanie: -wykopów pod fundamenty, -ław i stóp fundamentowych, -ścian fundamentowych, -izolacji przeciwwilgociowych i termicznych. Stan surowy: wykonanie: -słupów, ścian żelbetowych wykonanych na nowo -stropów żelbetowych monolitycznych zgodnie z projektem konstrukcji -żelbetowych schodów monolitycznych i szybu windy osobowej, -wymurowanie ścian osłonowych z ceramicznych materiałów ściennych, -wykonanie: -ścian działowych w pomieszczeniach murowanych i z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym, -stropodachu niewentylowanego, izolowanego termicznie i pokrytego papą termozgrzewalną, -obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej. Stan wykończeniowy: wykonanie: -tynków wewnętrznych gipsowych zacieranych mechanicznie -tynków cementowo wapiennych z warstwą gładzi gipsowej w pomieszczeniach „mokrych” powyżej okładzin ściennych, -okładzin ścian z płytek glazurowanych ww pomieszczeniach sanitarnych, w tym dla osób niepełnosprawnych, -tynków cementowo wapiennych kat. III malowanych farbami emulsyjnymi w kolorze białym, -tynków sufitów w pomieszczeniach ponad sufitami systemowymi i w pomieszczeniach bez sufitów systemowych z gipsowej masy tynkarskiej, -podwieszonych sufitów systemowych, -ocieplenia ścian zewnętrznych wełną mineralną metodą „lekką mokrą” z zastosowaniem systemu wentylowanego z zawieszoną fasadą, -wykończenie schodów projektowanej klatki schodowej z kamienia sztucznegokonglomerat -posadzek w korytarzach, pomieszczeniach gospodarczych i technicznych, pomieszczeniach gospodarczych z płytek gresowych z cokolikami w układach graficznych o zróżnicowanej kolorystyce, -posadzek w pomieszczeniach biurowych z wykładzin syntetycznych typu Tarket z wywinięciem na ściany, w układach graficznych o zróżnicowanej kolorystyce, -posadzek w pomieszczeniach kierownika jednostki, sekretariacie i naczelników wydziałów z wykładzin dywanowych, montażu: -stolarki okiennej wykonanej z profili aluminiowa szklonych szybami zespolonymi, -w ścianie pomieszczenia dyżurnego/poczekalni ślusarka okienna oszklona wkładem

23


z lustra fenickiego i szkła bezpiecznego, -stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej, płytowej pełnej typowej z ościeżnicami regulowanymi, -stolarki - ślusarki drzwiowej wewnętrznej aluminiowej, szklonej szkłem bezpiecznym, -stolarki - ślusarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej, szklonej wkładami ze szkła bezpiecznego o wymaganych właściwościach izolacyjności termicznej, -stolarki drzwiowej z pomieszczenia garaży do klatki schodowej, magazynu broni i do pomieszczeń kancelarii tajnych - stolarka drzwiowa klasy C zgodnie z normą PN90/B-92270, j -ślusarki wrót garażowych - segmentowej wykonanej z wzmocnionych aluminiowych paneli izolowanych termicznie z mechanizmami napędu funkcji „otwieranie/zamykanie” i zdalnego sterowania, -podokienników zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej -podokienników wewnętrznych wykonanych z kamienia sztucznego- konglomerat, -krat stalowych z prętów zabezpieczających otwory okienne kondygnacji parteru i pomieszczeń wymagających zabezpieczenia kratami, - malowania ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - sufity w kolorze białym natomiast ściany w kolorach jasnych, Istniejąca część budynku planowana do przebudowy. Stan surowy: - niezbędne rozbiórki: -projektowany zakres robót: -nadbudowy ścian całej IV kondygnacji, -ścian klatki schodowej, -stropu z płyt SP200 nad IV kondygnacją i klatką schodową, -stropodachu z warstwą izolacji termicznej i pokryciem dachowym z papy termozgrzewalnej, -niezbędnych wykuć i rozkuć otworów okiennych i drzwiowych, -ścianek działowych w pomieszczeniach mokrych z cegły ceramicznej gr. 12 cm, -ścianek działowych w pozostałych pomieszczeniach z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym, -stropodachu niewentylowanego, izolowanego termicznie i pokrytego papą termozgrzewalną -rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekanej. Stan wykończeniowy: - istniejące tynki wewnętrzne cementowo-wapienne przetarte i uzupełnione z warstwą gładzi gipsowej, -tynki cementowo-wapienne z warstwą gładzi gipsowej w pomieszczeniach „mokrych” powyżej okładzin ściennych, -tynki sufitów w pomieszczeniach ponad sufitami systemowymi przetarte i uzupełnione z pomalowaniem jednokrotnym farbą emulsyjną, uzupełnienie tynków ścian i sufitów w pomieszczeniach kondygnacji piwnic, -tynki sufitów w pomieszczeniach bez sufitów systemowych przetarte i uzupełnione z warstwą gładzi gipsowej oraz malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym, ściany w pomieszczeniach mokrych, jak i przy zlewozmywakach i umywalkach wyłożone do wysokości 2 m płytkami glazurowanymi, sufity podwieszane systemowe, ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną gr.12cm oraz wykończeniem fasadą wentylowana z płyt włókno-cementowych -posadzki w korytarzach, sanitariatach, magazynach, pomieszczeniach pomocniczych, pomieszczeniach gospodarczych z płytek gresowych z cokolikami w układach graficznych o zróżnicowanej kolorystyce, -naprawa okładzin schodów wewnętrznych wykonanych z masy lastryko, balustrada schodów wewnętrznych klatki schodowej wymieniona na spełniającą wymogi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki,

24


-posadzki w pomieszczeniach biurowych z wykładzin syntetycznych typu Tarket z wywinięciem na ściany, w układach graficznych o zróżnicowanej kolorystyce, - projektowana jest wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną wykonaną z profili aluminiowych szkloną szybami zespolonymi -stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, płytowa pełna typowa z ościeżnicami regulowanymi, -stolarka - ślusarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa, szklona szkłem bezpiecznym w miejscach które określone zostaną projektem budowlanym, -stolarka - ślusarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa, szklona wkładami ze szkła bezpiecznego o wymaganych właściwościach izolacyjności termicznej, -w ścianach pomieszczeń: przesłuchań/oględzin ślusarka okienna oszklona wkładami z lustra fenickiego i szkła bezpiecznego, stolarka drzwiowa do pomieszczeń: archiwum, serwerowni, wejścia z korytarzy poszczególnych kondygnacji do istniejącej klatki schodowej, wejścia do budynku - do istniejącej klatki schodowej z zewnątrz budynku - drzwi klasy C zgodnie z normą PN90/B-92270, -podokienniki zewnętrzne systemowe z blachy stalowej powlekanej, -parapety wewnętrzne - sztuczny kamień - konglomerat, -malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - sufity w kolorze białym natomiast ściany w kolorach jasnych, -otwory okienne kondygnacji parteru i pomieszczeń wymagających dodatkowego zabezpieczenia określonych odrębnymi przepisami - kratami stalowymi z prętów stalowych lub szklone szkłem antywłamaniowym-szyba w klasie P7. Roboty instalacyjne: - przebudowa istniejącego węzła ciepłowniczego w pomieszczeniu piwnic części istniejącej budynku - zgodnie z warunkami technicznymi -przebudowa przyłącza ciepłowniczego na odcinku od ciepłociągu napowietrznego do budynku, związana z dobudową części budynku, przebudowa przyłącza wodociągowego w obrębie budynku, wykonanie: -kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki, -przyłącza światłowodowego (według standardów Biura Ochrony CBA/Biura Teleinformatyki CBA), oraz -wykonania instalacji wewnętrznych: -ciepłej i zimnej wody oraz instalacji hydrantów przeciwpożarowych, -kanalizacyjnej, -centralnego ogrzewania, -wentylacji mechanicznej, -miejscowych układów instalacji klimatyzacyjnych, -elektrycznych, -odgromowej, -teleinformatycznej, -sygnalizacji pożaru, -monitoringu, -kontroli dostępu. Niniejsza informacja dotyczy głównie robót budowlanych podając jednocześnie generalne zasady dla wszystkich robót budowlano – montażowych i instalacyjnych obejmujących całe zadanie. Dla robót instalacyjnych projekt przewiduje wykonanie branżowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

25


Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. • wszelkie pęknięcia i anomalie posadowienia odkopanych fundamentów istniejącego budynku należy natychmiast zgłaszać projektantom. • instalacje podziemne – w przypadkach prowadzenia robót ziemnych i budowlanych w pobliżu takich urządzeń należy zachować ostrożność a roboty wykonywać ręcznie. • wykonywanie wykopów należy prowadzić z zachowaniem ostrożności a ściany wykopu zabezpieczyć przed osunięciem. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia Ze względu na prace prowadzone w obszarze istniejącego budynku należy przeanalizować wszystkie elementy zamierzenia, a w szczególności: Transport i organizacja budowy Prace wewnątrz pomieszczeń – należy prowadzić roboty w sposób w wyniku którego nie ulegną osłabieniu lub zniszczeniu istniejące elementy konstrukcji budynku Wykopy wewnątrz budynku, niebezpieczeństwo osunięcia się ziemi ze ścian wykopów lub osunięcia podkopanych istniejących konstrukcji budowlanych Prace dekarskie – zabezpieczenia przy prowadzeniu robót na wysokości Roboty betonowe oraz montażowe konstrukcji stalowych – podczas prac betoniarskich należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniej stabilności szalunków. Podczas prac montażowych należy zwrócić uwagę na dobór właściwych połączeń i maszyn podczas przenoszenia i montażu konstrukcji stalowych oraz zagrożeń wynikających z prac na wysokościach Podczas montażu szalunków, zbrojenia, elementów konstrukcji, podawania betonu i materiałów – niebezpieczeństwo awarii zawiesia dźwigu zagrożenie porażeniem prądem podczas eksploatacji urządzeń na budowie zagrożenie prądem w trakcie prac spawalniczych Roboty wykończeniowe– również tutaj należy zwrócić uwagę na zagrożenie wynikające z prac na wysokościach. Należy zachować ostrożność i odpowiednie zabezpieczenia podczas prac z zastosowaniem farb zawierających lub emitujących szkodliwe związki, szczególnie farb ze składnikami z zawartością ołowiu. ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m – praca na rusztowaniach i na dachu zagrożenia przy montażu i demontażu rusztowań przy budynku niskim zagrożenie upadkiem narzędzi i materiałów na ciągi komunikacyjne Określenie skali występujących zagrożeń Nie przewiduje się szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi na budowie. Zagrożenia wyszczególnione powyżej wystąpią w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa ogólnego. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

26


Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.03 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) a w szczególności: Pracownicy, a także wszystkie osoby przebywające na terenie budowy, powinni być wyposażeni w wymagane środki ochrony indywidualnej tj: kaski, okulary, maski przeciwpyłowe, rękawice, pasy bezpieczeństwa, ubrania robocze, maski spawalnicze, w zależności od wykonywanej pracy Strefy niebezpieczne i przejścia powinny być wyznaczone i oznakowane i w miarę potrzeby zabezpieczone Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów. Opieranie składowanych elementów i materiałów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione Należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości wymienione w rozporządzeniu. Krawędzie stropów nie obudowanych ścianami, a także inne miejsca grożące upadkiem powinny być zabezpieczone balustradami Należy wyznaczyć, ogrodzić i w miarę możliwości zabezpieczyć strefy zagrożone upadkiem przedmiotów z wysokości. Drogi i wyjścia ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów pożarowych I powinny posiadać oświetlenie awaryjne Teren budowy powinien być zaopatrzony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz w system sygnalizacji pożarowej Należy zapewnić wentylację w miejscu pracy zgodnie z przepisami rozporządzenia Należy zastosować niezbędne środki ostrożności podczas prac z materiałami palnymi Parametry stosowanych urządzeń transportowych powinny odpowiadać przewożonym ładunkom. Należy stosować minimalne odległości sytuowania stanowisk pracy, składów i maszyn od linii elektroenergetycznych Należy stosować zalecenia rozporządzenia w zakresie bezpiecznej obsługi maszyn, bezpieczeństwa robót na wysokości, robot ziemnych, murarskich, tynkarskich, zbrojarskich, betoniarskich, montażowych, spawalniczych, dekarskich i izolacyjnych Konstrukcje rusztowań powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Należy stosować się do zaleceń rozporządzenia w zakresie bezpiecznego użytkowania rusztowań Na budowie należy urządzić punkty pierwszej pomocy, a jeśli taki punkt zorganizowano dalej niż 500 m, na budowie winna się znajdować przenośna apteczka. W razie wypadku, jeżeli powstanie problem z dojazdem publicznych środków transportowych służby zdrowia, kierownictwo budowy musi dostarczyć dostępne mu środki lokomocji Na budowie w widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz adresów i telefonów najbliższego punktu lekarskiego, staży pożarnej i najbliższego posterunku policji, a także informacja o najbliższym punkcie telefonicznym. W/w adresy i telefony powinny być znane każdemu pracownikowi dozoru technicznego. Miejsca pracy, drogi na placu, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami (przy niedostatkach światła dziennego, w nocy i o zmroku – oświetlenie sztuczne). Żuraw w porze nocnej powinien mieć w najwyższym punkcie oświetlenie pozycyjne koloru

27


czerwonego. Punkty świetlne na terenie powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych i sygnalizacyjnych Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia np. przez spadające z góry przedmioty lub materiały, należy oznakować i ogrodzić. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały, ale nie mniej niż 6 m. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości min. 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie powinno być odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Wymagany wysięg daszku – 0,5 m poza szerokość przejścia lub przejazdu. Używanie daszków jako rusztowań lub miejsc składowania materiałów jest zabronione. Przejścia i miejsca niebezpieczne winny być odpowiednio oznakowane i oświetlone W przypadku stosowania rusztowań, niezależnie od ich rodzaju, należy zapewnić konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, o odpowiednich płaszczyznach roboczych, zapewnić bezpieczną komunikację pionową i poziomą, swobodny dostęp do miejsc pracy, a także wygodny sposób prowadzenia prac Zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposób trwały i wyraźny, określające jego bezpieczną eksploatację Montaż i demontaż powierzyć osobom odpowiednio przeszkolonym, pracownicy powinni być odpowiednio zabezpieczeni pasami ustalającymi pozycję podczas pracy wraz z liną, umocowaną na elementach nie stwarzających możliwości oderwania się (np. stałych elementach rusztowania). Montaż rusztowań przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy dobrym oświetleniu, przy wyznaczeniu i zabezpieczeniu strefy zagrożenia. Rusztowania odpowiednio sprawdzać, stojaki w miejscach narażonych na uderzenia zabezpieczyć odbojnicami, miejscach przejść i przejazdów wykonać daszki ochronne. Elementy metalowe uziemić Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony bhp z uwzględnieniem postępowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony ppoż. Nie prowadzić robót w czasie burzy i przy wietrze przekraczającym 10m/sek. Na czas złej pogody zabezpieczyć maszyny, urządzenia i rozbierane konstrukcje, usunąć ludzi i sprzęt ze stref zagrożonych. Działka – teren budowy • Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć poręczą, barierką lub taśmą ostrzegawczą wokół wykopów – w zależności od etapowania prac, na odległość nie mniejszą niż 3,0 m. Na barierce powinna być umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejącym zagrożeniu w przypadku przebywania w pobliżu prowadzonych prac. • Drogi dojazdowe i ciągi piesze przy budynku powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym, nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. • Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny być wyznaczone tylko dla pojazdów używanych w trakcie wykonywanych robót budowlanych, pozostałe nie związane bezpośrednio z procesem technologicznym powinny znajdować się poza terenem nieruchomości. • Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia, na przykład z powodu możliwości: osunięcia się ziemi, spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i wygrodzić jak opisano w części „teren robót”. Rusztowania ustawione przy elewacji z wejściem do budynku, przy ciągach pieszych, należy osiatkować i

28


zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Dla zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości należy stosować siatki ochronne, siatki bezpieczeństwa oraz balustrady z desek i poręcze ochronne umieszczone na wysokości 1,1 m. • Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, a osoby je obsługujące powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. • Wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż., udostępnienie dojścia do hydrantu wody do gaszenia zewnętrznego. • Prace montażowe i demontażowe - przy ustawianiu rusztowań powinny być prowadzone przez uprawnionych monterów, zgodnie z instrukcją producenta. Użytkowanie rusztowań może być dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Rusztowania winny być wyposażone w pomosty robocze, poręcze ochronne, piony komunikacyjne, urządzenia do transportu materiałów. Rusztowania powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - winny być zapewnione dla wszystkich pracowników i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich jest ona wykonywana. Podstawa prowadzenia robót budowlano – montażowych • Ustawa z dn. 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Z. 1998 roku Nr 21. poz. 94 z późniejszymi zmianami); • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650); • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie poszczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285) • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263); • Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 roku, z późniejszymi zmianami). • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz. 811 z 2002 r.) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Wszyscy zatrudnieni przy pracach wykonawczych pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie wstępne i okresowe. Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonawczych powinni zostać przygotowani w

29


zakresie szkoleń wstępnych i okresowych BHP. Pracownicy wykonujące niektóre prace, jak np. Spawacze, pracownicy obsługujący maszyny budowlane, powinni posiadać dodatkowe zaświadczenia uprawniające ich do wykonywania tych prac. Pracownicy powinni zostać szczegółowo poinformowani o kolejności, sposobie i rodzaju planowanych do wykonania robót oraz o możliwości wystąpienia zagrożeń i wskazania o ich zapobieganiu przy wykonywaniu robót, co powinno być ujęte w opracowanym przez kierownika robót planie BIOZ. Roboty budowlano montażowe należy prowadzić zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonym przez kierownika budowy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach w miejscach szczególnie niebezpiecznych powinni mieć szkolenia stanowiskowe w zakresie BHP przed przystąpieniem do robót. Pracownicy zatrudnieni przy pracach montażowych muszą być przed rozpoczęciem pracy zapoznani z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań oraz zaznajomieni z kolejnością robót. Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w obiekcie powinny spełniać wymogi dotyczące aprobat technicznych, deklaracji zgodności z aprobatą i certyfikacją, w zależności od typu materiałów bądź urządzeń. Należy zwrócić uwagę na zachowanie ostrożności przy prowadzonych robotach, tak aby elementy istniejącego obiektu nie uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu. Zabezpieczenie placu budowy Z uwagi na przebiegające ciągi komunikacyjne w trakcie wykonywania prac występuje konieczność wygrodzenia i zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych. Miejsce prowadzonych prac wydzielić. Przed demontażem elementów upewnić się czy w miejscu wyburzenia nie występują nieprzewidziane instalacje. Uwagi końcowe Do wykonania robót Inwestor zatrudni wyłącznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane będą pod nadzorem pracowników uprawnionych w swoich branżach. Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych - poza warunkami powyższymi – jest uzyskanie pozwolenia na budowę po wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczęcia robót budowlanych. opracowali: mgr inż. arch. Zbigniew Bińczyk

mgr inż. Damian Sibilski

28. Określenie wymagań w stosunku do stosowanych wyrobów budowlanych, załączniki,- karty parametryczne materiałów i technologii budowlanych, aprobaty techniczne, Uwagi końcowe : - przed przystąpieniem do prac należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, - roboty można prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby, - wszystkie prace powinny by wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami BHP i p-poż,

30


- wszystkie stosowane materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać wymagane certyfikaty i atesty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w obrocie budowlanym, - przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary na budowie, - przed zamawianiem okien, drzwi, krat, żaluzji itp elementów należy sprawdzić wymiary na budowie, Materiały, urządzenia i wyposażenie użyte do budowy powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak „B” dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.

29. Załączniki, (dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uprawnienia projektantów,) -

kopia wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego– uchwała RMK Nr CU/141/10 wypis z rejestru gruntów dla terenu planowanej inwestycji, mapa do celów projektowych przyjęta do zasobu powiatowego 12.12.2011 r. i zaewidencjonowana pod nr. 3482/1696/11, pełnomocnictwo wydane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego, warunki zasilania

* DOKUMENTY ZAMIESZCZONO W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TRENU – ZESZYT I

30. Zestawienia pomieszczeń i powierzchni: Piwnica nr pom.

nazwa pomieszczenia

Liczba Powierzchnia osób [m2]

Rodzaj posadzki

0.1

Komunikacja pionowa

-

2,51

terrakota

0.2

Komunikacja pozioma

-

6,40

konglomerat

0.3

Wentylatornia

-

22,54

terrakota

0.4

Pomieszczenie gospodarcze

-

40,67

terrakota

0.5

Pomieszczenie gospodarcze

-

1,83

terrakota

0.6

Schowek

-

6,04

terrakota

0.7

Komunikacja pionowa

-

6,45

lastryko

0.8

Pomieszczenie gospodarcze

-

9,35

terrakota

0.9

Pomieszczenie gospodarcze

-

12,63

terrakota

0.10

Węzeł c.o

-

11,66

terrakota

0.11

Komunikacja pozioma

-

11,67

terrakota

31


Parter nr pom.

nazwa pomieszczenia

Liczba Powierzchnia osób [m2]

Rodzaj posadzki

1.1

Przedsionek

-

3,15

wycieraczka

1.2

Poczekalnia

-

17,78

terrakota

1.3

Hall

-

13,25

terrakota

1.4

Dyżurka

2

11,05

terrakota

1.5

Wc dyżurki

-

3,03

terrakota

1.6

Pomieszczenie gospodarcze

-

5,75

terrakota

1.7

Komunikacja pionowa

-

1,51

konglomerat

1.8

Komunikacja pionowa

-

12,86

konglomerat

1.9

Pokój biurowy

-

24,40

wykładzina pcv

1.10

Pokój biurowy

-

11,15

terrakota

1.11

Wc dla niepełnosprawnych

-

3,51

terrakota

1.12

Wc damski

-

10,37

terrakota

1.13

Wc męski

-

8,83

terrakota

1.14

Pokój socjalny

-

10,30

terrakota

1.15

Komunikacja pionowa

-

13,67

lastryko

1.16

Pokój biurowy

-

13,31

wykładzina pcv

1.17

Pokój biurowy

-

10,51

wykładzina pcv

1.18

Pokój biurowy

-

10,08

wykładzina pcv

1.19

Komunikacja pozioma

-

22,16

terrakota

I Piętro nr pom.

nazwa pomieszczenia

Liczba Powierzchnia osób [m2]

Rodzaj posadzki

2.1

Komunikacja pionowa

-

10,30

konglomerat

2.2

hall

-

14,49

terrakota

2.3

Pokój biurowy

1

21,82

wykładzina pcv

2.4

Pokój biurowy

-

36,31

wykładzina pcv

2.5

Pokój biurowy

2

34,92

wykładzina pcv

2.6

Pokój biurowy

1

15,33

wykładzina pcv

2.7

Pokój biurowy

2

18,80

wykładzina pcv

2.8

Pokój biurowy

1

23,25

wykładzina dywanowa

2.9

Pokój biurowy

1

11,73

wykładzina dywanowa

2.10

Aneks kuchenny

-

2,24

terrakota

2.11

Wc damski

-

10,27

terrakota

2.12

Wc męski

-

9,42

terrakota

2.13

Pokój socjalny

-

8,84

terrakota

2.14

Pomieszczenie gospodarcze

-

1,39

terrakota

2.15

Komunikacja pionowa

-

13,67

lastryko

32


2.16

Pokój biurowy

1

13,82

wykładzina dywanowa

2.17

Pokój biurowy

1

10,48

wykładzina dywanowa

2.18

Pokój biurowy

1

10,49

wykładzina dywanowa

2.19

Komunikacja pozioma

-

28,76

terrakota

II Piętro nr pom.

nazwa pomieszczenia

Liczba Powierzchnia osób [m2]

Rodzaj posadzki

3.1

Komunikacja pionowa

-

30,10

konglomerat

3.2

Hall

-

14,59

terrakota

3.3

Pokój biurowy

1

16,61

wykładzina pcv

3.3a

Pokój biurowy

-

5,00

wykładzina pcv

3.4

Pokój biurowy

2

36,60

wykładzina pcv

3.5

Pokój biurowy

2

34,56

wykładzina pcv

3.6

Pomieszczenie techniczne

-

15,29

wykładzina pcv antystatyczna

3.7

Pokój biurowy

1

18,76

wykładzina pcv

3.8

Pokój biurowy

1

23,25

wykładzina pcv

3.9

Pokój biurowy

1

14,00

wykładzina pcv

3.10

Pomieszczenie gospodarcze

-

3,48

terrakota

3.11

Wc damski

-

10,51

terrakota

3.12

Wc męski

-

9,19

terrakota

3.13

Pokój socjalny

-

12,09

terrakota

3.14

Komunikacja pionowa

-

13,67

lastryko

3.15

Pokój biurowy

1

13,66

wykładzina pcv

3.16

Pokój biurowy

1

10,88

wykładzina pcv

3.17

Pokój biurowy

1

10,08

wykładzina dywanowa

3.18

Komunikacja pozioma

-

26,04

terrakota

III Piętro nr pom.

nazwa pomieszczenia

Liczba Powierzchnia osób [m2]

Rodzaj posadzki

4.1

Komunikacja pionowa

-

30,10

konglomerat

4.2

Hall

-

14,59

terrakota

4.3

Pokój biurowy

2

21,82

wykładzina pcv

4.4

Pokój biurowy

3

36,61

wykładzina pcv

4.5

Pokój biurowy

3

34,92

wykładzina pcv

4.6

Pokój biurowy

1

15,29

wykładzina pcv

4.7

Pokój biurowy

2

18,34

wykładzina pcv

4.8

Pokój biurowy

2

24,12

wykładzina pcv

4.9

Pokój biurowy

1

14,76

wykładzina pcv

4.10

Pomieszczenie sanitarne

-

2,16

terrakota

4.11

Pokój biurowy

1

13,70

wykładzina pcv

33


4.12

Pomieszczenie sanitarne

-

1,97

terrakota

4.13

Wc damski

-

2,88

terrakota

4.14

Wc męski

-

6,77

terrakota

4.15

Pokój socjalny

-

11,33

terrakota

4.16

Komunikacja pionowa

-

13,67

lastryko

4.17

Pomieszczenie gospodarcze

-

1,51

terrakota

4.18

Pokój biurowy

2

14,78

wykładzina pcv

4.19

Pokój biurowy

1

11,77

wykładzina dywanowa

4.20

Pokój biurowy

1

10,21

wykładzina pcv

4.21

Komunikacja pozioma

-

23,65

terrakota

31. CZĘŚĆ RYSUNKOWA RYS. NR 1 RYS. NR1.1 RYS. NR 2. RYS. NR 2.1RYS. NR 2.2RYS. NR 3. RYS. NR 3.1RYS. NR 4. RYS. NR 4.1RYS. NR 5.RYS. NR 5.1RYS. NR 6RYS. NR 7.RYS. NR 8.RYS. NR 9.RYS. NR 10 RYS. NR 11 RYS. NR 12 RYS. NR 13 RYS. NR 14.RYS. NR 15.RYS. NR 16.RYS. NR 17.RYS. NR 18.RYS. NR 19.RYS. NR 20.RYS. NR 21.RYS. NR 22.-

RZUT PIWNICY - SKALA 1:100 RZUT PIWNICY- adaptacja - SKALA 1:50 RZUT PARTERU - SKALA 1:100 RZUT PARTERU- adaptacja - SKALA 1:50 RZUT PARTERU- poziom naświetla +3,30 - SKALA 1:100 RZUT I PIĘTRA - SKALA 1:100 RZUT I PIĘTRA- adaptacja - SKALA 1:50 RZUT II PIĘTRA - SKALA 1:100 RZUT II PIĘTRA- adaptacja - SKALA 1:50 RZUT III PIĘTRA - SKALA 1:100 RZUT III PIĘTRA - adaptacja - SKALA 1:50 RZUT DACHU - SKALA 1:100 PRZEKRÓJ A-A - SKALA 1:100 PRZEKRÓJ B-B - SKALA 1:100 PRZEKRÓJ C-C - SKALA 1:100 ELEWACJA WSCHÓD - SKALA 1:100 ELEWACJA ZACHÓD - SKALA 1:100 ELEWACJA PÓŁNOC - SKALA 1:100 ELEWACJA POŁUDNIE - SKALA 1:100 ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ( 1:100 ) ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ( 1:100 ) ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ (1:100 ) ZESTAWIENIE FASAD ALUMINIOWO-SZKLANYCH (1:100 ) ZESTAWIENIE ŚLUSARKI-KRATY ( 1: 20 ) ZESTAWIENIE ŚLUSARKI-BALUSTRADY “A” ( 1:50/25 ) ZESTAWIENIE ŚLUSARKI-BALUSTRADY “B” ( 1:50/25 ) ZESTAWIENIE ŚLUSARKI-BALUSTRADY “C” ( 1:50/25 ) ZESTAWIENIE ŚLUSARKI-ZADASZENIA ( 1:50/25 )

* PLAN SYTUACYJNY WEDŁUG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

34

abc-_architektura_opis  
abc-_architektura_opis  

abc-_architektura_opis

Advertisement