Page 1

L EED Pr oper t yF eat ur es ©

L EED Gol dCer t i f i cat i on ©

Devel opedbyt heU. S.Gr eenBui l di ngCounci l ,t heLEEDpr ogr am i st hewor l dst andar df orcer t i f i cat i onoft hedesi gn, const r uct i onandoper at i onofhi ghper f or mancegr eenbui l di ngs.Hot elI ndi go-At hensi swor ki ngt owar dGOLD cer t i f i cat i on,whi chwoul dmakei tt hef i f t hhot eli nt heUni t edSt at est oachi evesuchr ecogni t i on.

S US T AI NABL EL I VI NG

MATERI AL S& R ES OURCES

Downt owns i t ei swi t hi neas ywal k i ngdi s t anc et o s hoppi ng,di ni ng,ent er t ai nmentandUGA' s c ampus .Gr i dpav er sr educ et heheati s l andef f ec t whi l ebi k er ac k sandat r ans i ts t oppr omot e al t er nat i v et r ans por t at i on.

Regi onal ,r ec y c l edc ont entbui l di ngmat er i al s s our c edf r om wi t hi na500mi l er adi us ,s uc has : gr ani t e,s t r uc t ur al s t eel ,gy pc r et e,c ement ,gy ps um boar d.Ot herr ec y c l edc ont entmat er i al s :c as ti r on t r eegr at es ,c ount er t ops ,met al r oof ,doorhar dwar e, andwood,c ar pet ,c er ami ct i l e,andr ubberf l oor i ng.

WATEREFFI CI ENCY

I NNOVAT I ON & DES I GN

ENERGY& ATMOSPHERE

I NDOORAI RQUAL I T Y

Lowf l owKohl ert oi l et s ,f auc et s ,s howerheadsand wat er l es sur i nal sr es ul ti n35% wat ers av i ngs bui l di ngwi de.Cour t y ar dc i s t er nc ol l ec t s c ondens at i onf r om HVACs y s t em t os er v eas i r r i gat i onf orl ands c api ng.

LowVOC( v ol at i l eor gani cc ompound)pai nt s ,s uper ef f i c i entHVACs y s t em,per f ec ts ol aror i ent at i on, wi ndowgl az i ng,f l or es c entl i ght i ngands pr ayf oam i ns ul at i onal l r es ul ti n30% mor eener gyef f i c i enc y t hans t andar dhot el s .Gr eenPowerpur c has edt o pr omot et hedev el opmentandus eofgr i ds our c e, r enewabl eener gyt ec hnol ogi es .

Ov er30% r ec y c l edc ont enti nbui l di ngmat er i al s and46% l oc al l yex t r ac t edandmanuf ac t ur ed mat er i al sandr es our c es .Gr eenCl eani ngPr ogr am pr omot esus eofnont ox i c ,bi odegr adabl ec l eani ng pr oduc t s .

Lowemi t t i ngpai nt s ,s eal ant s ,adhes i v esandc ar pet s y s t emsal ongwi t hl ar gewi ndowspr ov i di ngday l i ght v i ewsf r om 90% ofs pac espr omot eoc c upant wel l bei ng.I ndi v i dual c ont r ol l abi l i t yofl i ght i ng s y s t emsandHVACdi gi t al t her mos t at spr omot e bet t eroc c upantpr oduc t i v i t y ,t her mal c omf or tand ov er al l wel l bei ng.

Profile for annafine

LEED Signage for Hotel Indigo Athens  

Draft of updated Green signage for the new LEED-certified Hotel Indigo in Athens, GA.

LEED Signage for Hotel Indigo Athens  

Draft of updated Green signage for the new LEED-certified Hotel Indigo in Athens, GA.

Profile for annafine