Page 1

Anna Fern谩ndez Abell贸 P O R T F O L I O


A n n a F e r n ández Abelló B a r c e lo n a , 1 9 8 7 47882847-k

(0034) 637 85 29 18 - (0034) 93 458 90 06 annafernandezabello@gmail.com

·EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL J uliol 2014-Des e mb r e 2 0 1 4 Ge ne r 2014 - J u n y 2 0 1 4

d o s 5 4 A r q u ite c tu r a e i ngeni er ía. A r qui t ect a A r c h ite tto P ie r g io r gi o V i o ( I t àl i a) . A r qui t ect a

J uliol 2013- Ge n e r 2 0 1 4

A r q u ite c ta a u tò n o ma. A r qui t ect a

J uliol 2012- J u lio l 2 0 1 3

B a n d a d a P r o je c te s . A r qui t ect a

Fe bre r 2011 - J u lio l 2 0 1 2

B P P r o mo c io n s . A r q ui t ect a

Se te mbre 2011-N o v e mb r e 2 0 1 1

Mu r r a y A s s o c ia te s A r chi t ect s, P . C . D el i neant i col · l abor aci ó en pr oj ect es

Se te mbre 2010 - J u n y 2 0 1 1

P r o mg e s MP J S L U ( gest i ó de pr oj ect es) . D el i neant i col · l abor aci ó en pr oj ect es

E s tiu 2 0 0 9

P r o mg e s MP J S L U ( gest i ó de pr oj ect es) . D el i neant i col · l abor aci ó en pr oj ect es

E s tiu 2 0 0 8

P r o mg e s MP J S L U ( gest i ó de pr oj ect es) . D el i neant i col · l abor aci ó en pr oj ect es

·EDUCACIÓ Ge n e r 2 0 1 5 Oc tu b r e 2 0 1 3

Cu r s A u to d e s k R e v i t ( of i ci al ) Cu r s Ce r tific a c io e ner get i ca d’ edi f i ci s exi st ent s: m et odol ogi es i ei nes nor m at i ves.

S e te mbre 2005 - Ge n e r 2 0 1 2

T í to l d ’ a r q u ite c ta per l ’ Escol a S uper i or d’ A r qui t ect ur a del Val l ès, U P C .

Se te mbre 2008 - J u lio l 2 0 0 9

In te r c a n v i a la Un iv er si t à degl i S t udi di R om a“ La S api enz a” am b el pr ogr am a Er asm us.

Ma ig 2 0 0 9

Wo r k s h o p a P r o c ie n o ( I t àI i a) am b l a U ni ver si t à degl i S t udi di R om a “ La S api enz a” .

·IDIOMES Ca ta là

Na tiu

Ca s te llà

Na tiu

A n g lè s Ita lià

B 2 ( n iv e ll F ir s t Ce rt i f cat e) B 2 ( n iv e ll CE L I3 )

· C O N E I X E M E N T S I N F O R M ÀT I C S Mic r o s o ft Offic e ( W or d, P ow er P oi nt , Excel ) , A ut ocad ( 3D i 2D ) , M i cr ost at i on, 3d S t udi o m ax , Adobe P h o to s h o p , A d o b e I ndesi gn, A dobe I l l ust r at or , S ket chup, R evi t .

·RECONEIXEMENTS B e c a UP C - S a n ta n d er I ber oam ér i ca 2009/ 2010. P r o je c te p u b lic a t a l l l i br e “ C ondi ci ons t em por al s. S obr e l a t r ansf or m aci ó en ar qui t ect ur a” e d ita t p e r e l T a lle r d’ ar qui t ect ur a i pr oj ect es D , Escol a Tècni ca S uper i or d’ A r qui t ect ur a del Va l l è s ( E T S A V ) i e l Ce n tr e de pol ít i ca del S òl I V al or aci ó. Me n c ió Ho n o r a b le a l concur s C TB U H I nt er nat i onal C om pet i t i on 2011. B e c a L e o n a r d o Da Vi nci .


experiència professional


dos54 Arquitectura e Ingeniería BARCELONA Realització d’executius, detalls i models 3D per a projectes de façanes. [2014]

Maison de l’Histoire européenne (Bruselas) - CMA Atelier d’Architecure


Torre Reforma (Ciudad de MĂŠxico) - Richard Meier & Partners Architects LLP


VIO ARCHITETTURA PÀDUA, ITALIA 2014 Realització d’executius i models 3D per a projectes del sector privat, habitatges, botigues de roba i hotels. [2014]


BARRIO DE SAN MIGUEL IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO El Barrio de San Miguel es troba a la delegació d’Iztapala, la més pobre de la Ciutat de Mèxic , amb una extensió de 116 km2 i quasi 2 milions d’habitants. Degut a l’immigració de les zones rurals, la delagació va crèixer a gran velocitat durant la segona meitat del segle XX, extenent la taca urbana més ràpid que les infraestructures. Aquestes circumstàncies han fet que la majoria d’habitatges de la zona siguin autoconstruccions principalment d’un i dos nivells, creant zones urbanes de gran extensió i baixa densitat. L’anàlisi urbà de la delegació i especialment del Barrio de San Miguel estudia les vialitats i els texits, fent èmfasi a les comunitats internes de la delegació i a com estan relacionades amb la resta de la ciutat. En l’anàlisi s’identifica el mercat de la Purísima com un dels punts de referència del barri, generant molta activitat al seu voltant. Es proposa la reforma del mercat, de la plaça i del centre esportiu la Purísima que es troben en el mateix emplaçament però sense relacionar-se entre ells. [BANDADA PROJECTES 2012-2013]


dal a travĂŠs Cerdanyola. pecialmente y el tĂşnel de infraestrucba.

s uno de los

Se propone se entiende ntos estratĂŠuniversidad.

spacios residas entre el huertos, del al sistema.

a envuelven, anyola).


Barrio de San Miguel

Vistas calle San Felipe de JesĂşs


REFORMA D’UN APARTAMENT EIXAMPLE, BARCELONA Reforma d’un pis situat a l’eixample de Barcelona. El projecte preten crear nous espais i aprofitar el màxim la llum provinent del carrer. Es proposa dur a terme la reforma utilitzant allò existent i només enderrocant els elements necessaris intentant conservar la major part de les parets. L’objectiu és ampliar la sala d’estar-menjador i així tenir un ampli espai il·luminat amb llum natural. També s’amplia la cuina obtenint un espai menjador. [BP Promocions 2012]

Distribución anterior

Distribución propuesta


Projet

CATA 1.81 WINES RESTAURANT (BARCELONA) CATA 1.81 és un restaurant especialitzat en vins situat al cor de l’eixample. El projecte preten optimitzar al màxim l’espai de menjador és per això que es canvia l’ubiació de la cuina i els banys de manera que s’aprofiti millor la geometira del local. Degut a la poca altura del local es proposa deixar l’estructura i els conductes de ventilació a la vista. A l’entrada es col·loca la barra com espai d’espera i filtre entre el restaurant i el carrer. S’opta per pintar de color blanc per les condicions de local i de color vi per fer referència a una de les seves especialitats.

sing toration rior

ADA! STUDIO 2011 ion: Barcelona am: Restaurant 135 m2 et: 110.000e

ojet optimise au maximum l’espace de salle à manger, pour cela que la localisation de la cuisine et les toilettes modifié de façon a mieux utiliser la géométrie du local. mptoir est situé à l’avant du restaurant de manière a ettre un filtre entre la rue et le restaurant.

1.81 est un restaurant spécialisé en vins situé à l’eixample rcelona

Actuation

Projet

Actuation

[BP Promocions 2012]


projectes


VIVER D’EMPRESES TECNOLÒGIQUES

DISTRICTE 22@, BARCELONA

El 22@ abarca l’àmbit indústrial del poble nou, preveu la transformació en el nou districte 22@ on han de tenir un lloc rellevant les activitats relacionades amb les tecnologies de la informació i de la comunicació.. El viver abarca dues parcel·les, la primera situada en el xamfrà (on acutalment s’hi troba un magatzem) i la segona ocupada per l’Orfebreria Cunill, per tant el projecte consta de la fàbrica i un nou volum projectat en el solar contigu. L’Orfeberia va ser projectada per l’equip d’arquitectes G. Giráldez, P. López i J. Subias i construïda l’any 1965. Una de les singularitats de la fàbrica és que no esta situada entre mitgeres, a diferencia de la majoria d’edificis de l’eixample, ja que per una banda hi ha el passatge ratés i per l’altra es separa del límit de la parcel·la, per així deixar l’edifici pràcticament aïllat. Actualemt la separacó entre la fàbrica i el límit de la parcel·la està coberta, de manera que la façana no és visible. El projecte proposa recuperar aquesta façana, és per aquest motiu que el nou edifici segueix l’alineació del carrer però sense arribar a la fàbrica i així recuperar la imatge original d’efifici aïllat. Els dos edificis s’uneixen mitjançant uns conductes situats a les plantes comuns, encaixats a l’estructrua de l’orfebreria i enretirats de l’alineació del carrer. El programa del viver es divideix en dos espais, l’espai de treball i l’espai comú. Aquest últim esta situat a les plantes en que l’edifici nou i la fàbrica estan units de manera que tothom hi pugui tenir un fàcil accés. Mentre que l’espai de treball està situat a les plantes sense connexió per crear espais més íntims.

[2012]


TRANSFORMACIÓ URBANA

Estat actual

Enderroc

Proposta

TRANSFORMACIÓ FÀBRICA


PROGRAMA

PLANTAS TIPUS


WHY TALL? CTBUH INTERNATIONAL COMPETITION: [Honorable Mention] L’edifici es situa a la ciutat d’Alacant, caracteritzada per el seu skyline majoritàriament horitzontal i d’escassa alçada amb l’excepció de tres grans edificis. Dins la ciutat està situat en una zona en procés de transformació després de la supressió de les vies del tren per donar lloc a un gran parc central, convertint-se en l’edifici de referència que marca l’accés al nou parc i actuant com a a peça de transició entre aquest i la ciutat. El sòcol soluciona les transicions entre ciutat i parc amb una façana contínua i vertical amb obertures estratègiques cap a l’eix comercial i una més biaxa i parmeable, amb petites rampes i escales verdes que donen continuïtat al parc portant-lo fins les parts altes del sòcol. Aquesta continuïtat del parc es tresllada per el cor de l’edifici fins la part més alta de l’edifici mitjançant un gran pati central que genera ventilació natural i baixa la temperatura de l’edifici. La forta radiació solar que haurà de soportar l’edifici s’aprofita amb una pell exterior que fa de parasol protegint la façana que depenent de les estacions pot ser més permeable (ventilada) o més tancada (efecte hivernacle). Aquesta segona pell, es composa de peces quadrades recolzades en muntants i està formada per una capa de cèl·lules fotovoltaiques que aporten ombra i produeixen energia.

[2011]


SUTURA URBANA CERDANYOLA DEL VALLÈS El Pla Territorial Metropolità de Barcelona preveu la creació d’un sistema nodal a través de la unió del nuclis urbans superiors a 10000 habitants, entre ells Cerdanyola del Vallès. Com a consequüencia està prevista la creació de noves infraestructures, espacialment ferroviaries, l’AVE, el tramvia que unirà Cerdanyola amb Montacada i Reixac i el túnel d’Horta. La connexió de l’estació de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) és un dels punts crítics que el mateix temps proporciona projectes d’oportunitat. La propsota d’actuació es troba en una zona intermodal i internodal. Es proposa la creació d’un punt per cosir l’estació amb la universitat, aquest s’enten com un espai públic multifunció juntmanet amb dos passarel·les en el punts més estratègics per apropar Bàrbera i Cerdanyola a l’estació i en conseqüencia a la universitat. Cerdanyola acull una gran quantitat de zones hortícoles situades en els espais residuals creats per les infraestructures. Concretament es troben col·locades entre el corredor biològic i el riu sec, per aquest motiu es proposa la connexió dels horts, del riu i el corredor mitjançant una franja d’espais verds que donguin continuïtat al sistema. També es proposa cosir el centre de Cerdanyola amb les altres zones que l’envolten per donar accés els peatons ja que actualement és només rodada. [2011]


FUNADACIÓ TÀPIES PROPOSTA D’AMPLIACIÓ, BARCELONA Projecte d’ampliacío de la Fundació Tàpies que permeti reordenar i complementar les sales d’exposició temporal, ubicar un nou programa de divulgació i educació obert al públic i donar cabuda a l’espai de la biblioteca i centre de documentació de l’art contemporani. Es proposa conservar el pati com entrada principal de llum i com a centre de comunicacions situant l’escala parl·lela aquest i fent girar l’espai expositiu al seu voltant. La biblioteca continua al mateix lloc i el nou centre de documentació és col·loca damunt donant-li continuïtat. L’espai expositiu es separa en dues parts, la primera destinada a la mostra permanent de la fundació i la segona a les mostres temporals. Les exposicions temporals ocupen les plantes inferiors ja que aquestes són més diàfanes i permeten adaptar-se a mostres de característiques molt diferents, mentre que l’exposició permanent esta situada a les plantes superiors on els espais són més acotats a l’obra d’Antoni Tàpies. A les plantes intermitges hi trobem el centre de documentació, l’espai de divulgació, la biblioteca I l’accés.

[2010]


anna fernandez abello portfolio  
anna fernandez abello portfolio  
Advertisement