Page 1

działka / [ˈʥawka]/

(noun) ⒈ wyznaczony obszar ziemi przeznaczony pod zabudowę lub

uprawę das Grundstück: Kwiaty rosną na naszej działce. Die Blumen wachsen auf unserem Grundstück.; ⒉ pot. porcja narkotyku die Portion: Zażyła śmiertelną działkę. Sie hat eine tödliche Portion eingenommen.

kreślić /[kr ˈ ɛɕlʲiʨ]/ (verb) ⒈ rysować kreski, linie zeichnen: Dzieci kreślą w zeszytach. Die Kinder zeichnen in den Heften.; ⒉ podn. przekazywać ustnie lub pisemnie opis czegoś darstellen: Kreślił opis miejsca. Er hat die Beschreibung des Ortes dargestellt.

porcja /[p ˈ ɔrʦʲja]/

(noun) ⒈ ilość płynu, pokarmu, żywności lub leku przeznaczona dla jednej osoby do spożycia jednorazowo lub w określonym czasie die Portion: Muszę zażyć jedną porcję leku wieczorem.Ich muss eine Portion der Arznei am Abend einnehmen. ; ⒉ zestaw przedmiotów wyprodukowany w jednym czasie, seria die Serie: Wyprodukowano dziś serię komputerów. Man hat heute eine Serie von Computers produziert.

przedstawiać /[pʃɛtˈstavʲjäʨ]/

(verb) zapoznać kogoś z kimś, zaprezentować komuś kogoś darstellen: Przedstawił nam swoją matkę. Er har uns seine Mutter dargestellt.

robota /[rɔˈbɔta]/ (noun) pot.

czynności

składające

się

na

działanie,

produkcję,

pracowanie die Arbeit: Jutro znowu do roboty! Morgen wieder in die Arbeit!

serial /[ˈsɛrʲjal]/ (verb) film telewizyjny składający się z przynajmniej kilku odcinków die Serie: Właśnie leci nasz ulubiony serial. Unsere lieblings Serie läuft jetzt.

traktat /[ˈtraktat]/ (noun) ⒈ polit., praw. ważna umowa międzynarodowa uroczyście

zawierana na piśmie między państwami i regulująca najistotniejsze kwestie polityczne, wojskowe, handlowe itp.der Vetrag: Traktat Lizboński podpisano w 2007 roku, Der Vertrag von Lissabon wurde 2007 unterschrieben. ; ⒉ tekst naukowy w formie rozbudowanej rozprawy, zazwyczaj bardzo obszernej die Abhandlung:Jego praca o Fauście była traktatem filozoficznym. Seine Arbeit über Faust war ein philosophisches Vertrag.

umowa /[ũˈmɔva]/ (noun) ⒈ wzajemne zobowiązanie dwóch lub więcej osób do zrobienia czegoś lub zachowywania się w określony sposób; arkusz lub inny zapis takiego zobowiązania der Vertrag:umowa najmu Mietvertrag umowa o dzieło Werkvertrag umowa o pracę Arbeitsvetrag; ⒉ uzgodnienie die Vereinbarung: umowa ustna mündliche Vereinbarung

uosabiać (verb) przedstawiać, stanowić darstellen: On uosabia cechy dobrego pracownika. Er stellt die Eigenschaften eines guten Mitarbeiters dar.

zamek /[ˈzãmɛk]/ (noun) ⒈ średniowieczna budowla obronna; częstokroć miejsce pobytu króla i jego dworu das Schloss: Król mieszkał w zamku. Der König lebte im Schloss. ; ⒉ urządzenie do zamykania i otwierania drzwi, walizek, sejfów das Schloss: Który klucz pasuje do tego zamka? Welcher Schlüssel passt zu diesem Schloss? ; ⒊ suwak der Reißverschluss: Zamek w sukience się popsuł. Der Reißverschluss am Kleid ist kaputt gegangen.

Abhandung, die /[æbhandlʊŋ]/ (noun) tekst naukowy w formie rozbudowanej rozprawy,

zazwyczaj bardzo obszernej traktat: Seine Arbeit über Faust war ein philosophisches Vertrag. Jego praca o Fauście była traktatem filozoficznym.

Arbeit, die /[ˈarbaɪt]/ (noun) pot. czynności składające się na działanie, produkcję, pracowanie robota: Morgen wieder in die Arbeit! Jutro znowu do roboty!

darstellen /[da ˈ ːɐˌʃtɛlən]/

(verb) ⒈ zapoznać kogoś z kimś, zaprezentować komuś kogoś przedstawiać: Er har uns seine Mutter dargestellt. Przedstawił nam swoją matkę.; ⒉ podn. przekazywać ustnie lub pisemnie opis czegoś kreślić: Er hat die Beschreibung des Ortes dargestellt. Kreślił opis miejsca.; ⒊ przedstawiać, stanowić uosabiać: Er stellt die Eigenschaften eines guten Mitarbeiters dar. On uosabia cechy dobrego pracownika.

das /[ˈɡʀʊntʃtʏk]/ (noun) wyznaczony obszar ziemi przeznaczony pod zabudowę lub uprawę działka: Die Blumen wachsen auf unserem Grundstück. Kwiaty rosną na naszej

Grundstück, działce.

Portion, die /[ˈpɔːʃən]/ (noun) ⒈ ilość płynu, pokarmu, żywności lub leku przeznaczona dla


jednej osoby do spożycia jednorazowo lub w określonym czasie porcja: Ich muss eine Portion der Arznei am Abend einnehmen. Muszę zażyć jedną porcję leku wieczorem. ; ⒉ pot. porcja narkotyku działka: Sie hat eine tödliche Portion eingenommen. Zażyła śmiertelną działkę.

Reißverschluss, der /[ʀaɪɛɐ sf ls ˌʃʊ ]/

(noun) zamek: Der Reißverschluss am Kleid ist kaputt

gegangen. Zamek w sukience się popsuł.

Schloss, das / [ʃlɔs]/ (noun) ⒈ zamek: Der König lebte im Schloss. Król mieszkał w zamku.; ⒉ zamek: Welcher Schlüssel passt zu diesem Schloss? Który klucz pasuje do tego zamka? Serie, die /[ˈse.rje]/ (noun) ⒈ zestaw przedmiotów wyprodukowany w jednym czasie,

seria porcja: Man hat heute eine Serie von Computers produziert. Wyprodukowano dziś serię komputerów.; ⒉ film telewizyjny składający się z przynajmniej kilku odcinków serial: Unsere lieblings Serie läuft jetzt. Właśnie leci nasz ulubiony serial.

Vereinbarung, die (noun) uzgodnienie umowa: mündliche Vereinbarung umowa ustna Vertrag, der /[fɛɐˈtraːk]/ (noun) ⒈ wzajemne zobowiązanie dwóch lub więcej osób do

zrobienia czegoś lub zachowywania się w określony sposób; arkusz lub inny zapis takiego zobowiązania umowa:Mietvertrag, der umowa najmu Werkvetrag, der umowa o dzieło Arbeitvertrag, der umowa o pracę; ⒉ polit., praw. ważna umowa międzynarodowa uroczyście zawierana na piśmie między państwami i regulująca najistotniejsze kwestie polityczne, wojskowe, handlowe itp. traktat: Der Vertrag von Lissabon wurde 2007 unterschrieben. Traktat Lizboński podpisano w 2007 roku,

zeichnen /[ˈʦaɪçnən]/

(verb) rysować

Heften. Dzieci kreślą w zeszytach.

kreski,

linie kreślić: Die

Kinder

zeichnen

in

den

Słownik  

Starałam się utrzymać w miarę jednolitą kolorystykę, jednocześnie uważając, aby była przejrzysta. Posługiwałam się takimi źródłami jak pons....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you