Page 1

GABINET

1/ 6/2012

cjenta, niekoniecznie warunkach. Rów .. :

od~:X)~;::-:':::::l:.n

wego zwiększania pod, ~; tym przypadku są to: L., do 5 barów). często-- :-:. li ów od 0.5 do 22 Hz) a enerowanych impulsów . O OOG pracujących w trybie e~_ -::.:zy'h bądź ciągłych uderzeń. - .. u-::' : 't też tryb ..burst", czyli rzeń łużących do terapii -:-aźliwych pacjentów, '= .a'. ~;\'ca powinien dokcnyz..;.."u.~·u• tierując ię obiektywna) acją. a nie reklamą, ca ~: naukowych dotycząurządzenia może suge- .; - ie ma porwierdzo-

w gabinecie lub? '': wykonywane ą:z.ar' -'" -rantem wygodnej • - _ dostępne są ro- --::.e umożliwiają roz: o kolejne aplika' . __ działalności (np. terapii, ultradźwie !o;.{J'O'. czy magnetoteraj : posiadać również "'lu...__ ,,-,--,:-..

~=-

miastowego wvłac ew przypadku zby; ii-i!·e:-L:51.-.:::~:,,-~ odczuwanego rzez W tym miejsc - - _

. ści

rapeutycznych. ają precyzyjnie ile -,,~~a i przeciwweka::e . a pod tawie prze:. pod tawowych

pytanie, jakie :;~ rzystaniem z zahi __ wą. Zabieg jesz C'.:.J- l:i-.(hiI,T.::.!:~ ny. Z danych ':Ie:-a _-

nia miejscow z oddziaływar e- .-=można poró nac co _-~'-.L" uderzeń. ,,- ._, -: :: odczuwać lekkie - :: dzenie, może - =;:rze chwilowe żacze powierzchov _- '''"_-'--:r~

Je t to, aby zwrócić

~

r

że zabiegi głębszego dys gają podawa . . :'=~'_-.'-~-'

trą

::a - . czy urządzenie posiada lowania parametrów iź też po iada możliwość

długie kable zapew-;. a - " dostęp do pola za:Jlc~~,*~'Z.a. cjalne uchwyty l!:::i~O;lll'on,i!.~;!! przenoszenie

",'e

'2.Ż:l.1 Ż

•.:ze:. a aparatura rnedyczz. ieczna. aczkolwiek przy ·a.,iu zakupu powinno się . ać analizy i przeglądu nie ~'::-.e' iecz 'ielu ofert celem doko::"':-....2. '. ści ,'ego wyboru. iezbęd-_.•

erernen em jest sprawdzenie, s ała dokonana rejestracja _ n ""O?, uktu w Urzędzie Reje'

Z

FIZJOTERAPEUTY

stracji Wyrobów Medycznych, oraz należy zapytać, czy dany aparat posiada certyfikat CE. Producenci wyrobów medycznych muszą spełniać wymagania zawarte w Dyrektywie 93/42/EEC. Dodatkowo producent musi wdrożyć wybrane procedury określone w normie ISO, czyli tzw. systemie zarządzania jakością. Producenci wyrobów medycznych zaliczających się do wyższych klas ryzyka, czyli 2a, 2b i 3 (im wyższa klasa, tym większy stopień ryzyka), muszą posiadać pełny i certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO. Wynikiem pozytywnej oceny jest uzyskanie świadectwa zgodności, umożliwiającego oznakowanie produktów medycznych znakiem CE, co pozwala na sprzedaż urządzeń na terenie Unii Europejskiej. Analiza dostępnych aparatów do terapii falą uderzeniową wskazuje, że tego typu urządzenia zaliczane są najczęściej do klasy bezpieczeństwa 2b. Terapia falą uderzeniową aktualnie. jest jedną znajskuteczniejszych terapii w leczeniu przewlekłych dolegliwości bólowych związanych z układem mięśniowo-szkieletowym. Skuteczność lecznicza zabiegów sprawia, że cieszy się ona niesłabnącym uznaniem zarówno wśród pacjentów, fizjoterapeutów, jak i lekarzy. D

skanowanie0006  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you