Page 1


POMUM - ANNA BERTRAN BARCELÓ -


peça esfèrica o arrodonida posada com a ornament a l’acabament d’un barrot o d’un element vertical d’una barana, d’un moble, etc., o que en una porta, en un calaix, etc., serveix d’agafador.


TARRAGONA - 2013 -

P O M U M