Page 1

TA U

ANNA BERTRAN BARCELÓ


A totes aquelles persones que es sentin al路ludides llegint aquestes paraules.


TA U

ANNA BERTRAN BARCELÓ


6 NITS DE LLIBERTAT


Va ser durant aquelles sis nits de primavera, aquelles sis nits en què Persèfone, filla de Zeus i Demèter, fugia de les terres i es refugiava i gaudia de la seva estada a la superfície terrenal, i on feia que de les plantes en creixessin flors i dels arbres fruits dolços, quan de sobte, va veure Heràcles, fill de Zeus i Alcmena, realitzar un dels seus 12 treballs.


Passeig d’Hèracles i Persèfone. Tarragona, 2012


Les portes de les terres d’Hades. Tarragona, 2012


El passeig d’Hèracles i Persèfone II. Tarragona, 2012


Les ànimes de l’inframón. Tarragona, 2012


La duana de l’inframón. Tarragona, 2012


Passeig d’Hèracles i Persèfone III. Tarragona, 2012


La barca de Caront. Tarragona, 2012


Els rastres dels dテゥus de l窶凖値imp. Tarragona, 2012


El lloc de la infidelitat. Tarragona, 2012


Residència d’Hèracles. Tarragona, 2012


L’habitació de l’orgasme. Tarragona, 2012


Residència de Persèfone. Tarragona, 2012


Passeig d’Hèracles i Persèfone IV. Tarragona, 2012


El lligam de la barca de Caront. Tarragona, 2012


Passeig d’Hèràcles i Persefone V. Tarragona, 2012


H2O


L’AIGUA ES CONGELA. L’AIGUA S’EVAPORA. L’AIGUA ES LIQUA. L’aigua neix, corre, es transforma, però mai, mai mor. Sempre forma part d’algun camí, d’alguna vida, ja sigui animal, humana o vegetal. L’aigua, puja, baixa, gira sobre ella mateixa i de vegades, va contra direcció. Ella circula pels subsòls i per la superfície. L’aigua, viva i efervescent, busca un sortida a l’exterior, busca la llum del sol, busca ser beguda i refrescant dels més intrèpids viatgers del món.


Passeig de Sant Antoni Tarragona, 2013


Font del Centenari Tarragona, 2013


Font del Pla de la Seu Tarregona, 2013


El nen i l’oca Tarragona. 2013


3.091.951+1.451.953= 1.361.991


AUTOR Anna Bertran FOTOGRAFIES Anna Bertran REDACCIÓ Anna Bertran COL·LABORADORS Meritxell de Vidiella

© Anna Bertran Barceló, 2014 © Ediciones RGB, 2014 © Anna Bertran BArceló, por las anotaciones ISSN: 130691196031 Reservats tots els drets. no es permet la reproducció total o parcial d’aquesta obra, ni la seva incorporació a un sistema informàtic, ni la seva transmissió en qualsevol forma o per qualsevol mitjà (electònic, mecànic, fotocòpia, grabació o altres) sense autorització prèvia i per escrit dels titulars del copyright. La infració de dits drets pot contituir un delicte contra la propietat intelectual. Imprès per Impresions Gràfiques INDUGRAF S.L. C/ Cardenal Octavi, 24 – 43589 Contantí info@indugraf.es - www.indrugraf.es Imprès a Catalunya – Printed in Catalonia 1ª edició: maig 2014 Distrubuit per BOX S.A.


TAU  
TAU  

Llibre que inclou alguns dels treballs fotogràfics que s'han dut a terme en el CFGS de Fotografia Artística de l'Escola d'Art i Disseny de T...