Page 1

Pràctica 1 i 2

Fani Domènech i Anna Vicente Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Curs: 2009-2010 Professora: Cinta Espuny


PRÀCTICA 1 i 2: Fani Domènech i Anna Vicente

Índex

Bloc

pàg.2

Bloc

pàg.6

1


PRÀCTICA 1 i 2: Fani Domènech i Anna Vicente

Marc educatiu actual

RESPON 3 PREGUNTES: - Què vol dir ser competent? Ser competent implica ser capaç d’utilitzar els coneixements i les habilitats presents en la persona en contextos i situacions quotidianes, moment en el qual és necessari vincular diferents sabers i coneixements transversals. A més, significa comprendre les situacions, reflexionar sobre allò que està passant i escollir la millor acció d’actuació d’acord a la dimensió social de cada situació. - Com s’agrupen les competències bàsiques? Les competències bàsiques s’agrupen en dos grans grups: 1)

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: ho són les competències

comunicatives que ens permeten comprendre i expressar la realitat; també ho són les competències metodològiques que ens permeten activar l’aprenentatge i ho són les que es relacionen amb el desenvolupament personal. Aquest tipus de competències són presents en tot el currículum. 2)

COMPETÈNCIES MÉS ESPECÍFIQUES: ho són les que estan

relacionades amb la cultura i la visió del món. Aquestes tenen com a objectiu afavorir que els nens i les nenes siguin cada vegada més reflexius, crítics i adequats. Aquests dos tipus de competències formen les competències generals del currículum espanyol, les quals han estat dictades per la Unió Europea amb l’objectiu que tots els ciutadans tinguin una sèrie d’habilitats per al futur.

2


PRÀCTICA 1 i 2: Fani Domènech i Anna Vicente -

Quins són els quatre eixos que ens permeten avançar en

l’assoliment de les competències bàsiques? Per tal d’avançar en l’assoliment de les competències bàsiques és molt important emmarcar els processos d’ensenyament i aprenentatge dins els quatre eixos següents: ·

Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

·

Aprendre a pensar i comunicar.

·

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

·

Aprendre a conviure i habitar el món.

ARTICLE: LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT

Esteu d'acord amb l'afirmació que hi fa: "...No es tracta pas que el docent aprengui tecnologia, sino que com diu Bill Gates en el seu últim llibre, que les mínimes nocions per ensenyar amb la tecnologia.." ?

Després d’haver-nos llegit l’article arribem a la mateixa conclusió que ha arribat l’autor del text: l’educació clàssica està fallant i necessitem un nou sistema d’ensenyament-aprenentatge i la veritat és que la societat digital ens n’aporta un de molt interessant, la societat del coneixement. Per a dur a la pràctica aquest sistema és molt important que el professorat estigui capacitat i per a això no cal que aquest sigui un geni de la tecnologia, per a això ja estan els enginyers informàtics; el mestre ha de fer seves unes nocions mínimes que li permetran realitzar amb total èxit les sessions de classe d’aquest caire. Amb aquest mètode es canvia la concepció del mestre actual, aquest passa a donar suport i a encaminar els alumnes en el seu propi aprenentatge perquè són ells els qui han d’aprendre per ells mateixos la qual cosa fa referència a la capacitat d’aprendre a aprendre. El professorat ha d’aconseguir que mitjançant aquestes noves tecnologies l’individu adquireixi uns valors i un sentit crític que li possibilitaran construir el seu propi coneixement. 3


PRÀCTICA 1 i 2: Fani Domènech i Anna Vicente En definitiva, no pretenem que els alumnes siguin experts en la informàtica; el que es pretén és que aprenguin mitjançant aquesta i per això, el professorat, tal i com diu Bill Gates, només ha d’aprendre unes nocions mínimes per ensenyar amb tecnologia.

NOCIONS MÍNIMES NECESSÀRIES PER ENSENYAR AMB TECNOLOGIA: 1.

CERCA I RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ

1.1

Identificar les necessitats informatives

1.1.1

1.2

Definir el problema que es pretén resoldre.

Conèixer els recursos disponibles

1.2.1

Conèixer els diferents tipus de recursos existents (tipologies

documentals). 1.2.2

Saber accedir als recursos informatius, a les biblioteques i a

Internet.

1.3 Localitzar i recuperar informació 1.3.1

Emmagatzemar el que es recupera en suports provisionals

1.4 Avaluar els resultats i el procés de cerca 1.4.1

2.

Seleccionar els documents més útils per a cada cas

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

2.1 Organitzar la informació 2.1.1

Registrar i analitzar els continguts seleccionats

2.1.1.1 Comprendre, analitzar i interpretar la informació recuperada. 2.1.2

Estructurar la informació seleccionada

2.1.2.1 Sistematitzar i sintetitzar la informació rellevant. 4


PRÀCTICA 1 i 2: Fani Domènech i Anna Vicente

2.2 Transformar la informació en coneixement personal 2.2.1

Integrar la informació

2.2.1.1 Establir connexions amb coneixements previs. 2.2.2

Manipular la informació

2.2.2.1 Formular conclusions

3.

COMUNICACIÓ I APLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

3.1 Actuar amb ètica en la utilització 3.1.1 Accedir legalment als recursos 3.1.1.1 Reconèixer i citar adequadament les fonts d’informació utilitzades. 3.1.2 Identificar valors i creences 3.1.2.1 Respectar diversitat

3.2 Compartir i aplicar el coneixement 3.2.1 Difondre el producte creat 3.2.1.1 Triar format i suport segons finalitat

3.2.2

Aplicar el coneixement

3.2.2.1 Prendre resolucions.

Nocions mínimes

5


PRÀCTICA 1 i 2: Fani Domènech i Anna Vicente

1.

Llegiu l'annex 1 del Decret 142/2007 en què es descriuen les 8

competències bàsiques. La competència informacional comparteix continguts i habilitats amb 4 d'aquestes competències. Quines? Després d’haver llegit l’annex 1 del Decret 142/2007 hem arribat a la conclusió que les quatre competències que comparteixen continguts i habilitats amb la competència informacional són: ·

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

·

Competència d'aprendre a aprendre

·

Competència d'autonomia i iniciativa personal

·

Tractament de la informació i competència digital

Redacteu un text de 20 línies mínim exposant les aportacions de les competències bàsiques a la competència informacional. Totes les competències són molt importants i a més a més les quatre que hem nombrat anteriorment fan aportacions a la competència informacional, per exemple: la competència comunicativa lingüística i audiovisual aporta a la competència informacional saber utilitzar els llenguatges audiovisuals fent servir les tecnologies de la comunicació, permet utilitzar diferents suports i diferents tipus de text adequats a la funció a la qual va destinada. És una competència essencial per al tractament de la informació. Cal que s'apliqui també en la cerca, selecció i processament de la informació provinent de tot tipus de mitjans. La competència del tractament de la informació i competència digital aporta saber accedir a la informació i també difondre-la, mitjançant diferents suports tecnològics com a elements essencials. És per tant una competència transversal que es pot aplicar a totes les àrees. Si ens referim a la competència d'autonomia i iniciativa personal ens permet elegir amb criteri propi la qual cosa és molt important ja que existeix 6


PRÀCTICA 1 i 2: Fani Domènech i Anna Vicente tanta informació que tenir criteri davant la massiva informació és clau per arribar a una bona feina. A la mateixa vegada que també és positiva ja que permet emprendre i voler assumir els canvis amb els que ens trobem dia a dia, i amb un sentit crític. Finalment la competència d’aprendre a aprendre, que implica saber conduir el nostre propi aprenentatge mitjançant les estratègies necessàries que molts cops ens poden aportar les noves tecnologies. Aquestes quatre competències fan moltes més aportacions a l’educació però només hem nombrat aquelles que feien aportacions a la competència informacional.

2.

Del document

Estandares de competencias en TIC para

docentes busqueu la plana 20 i de l'apartat I.D.TIC, valoreu quina és la vostra situació en els 11 aspectes que desenvolupa.

·

I.D.1. Nosaltres sabem com funciona, però no ens veiem

capacitades per explicar el seu funcionament, ja que en fem un ús molt sistemàtic. ·

I.D.2. Si que podríem descriure com utilitzem el processador de

textos, però creiem que no en coneixem tots els seus recursos, ja que fem servir els que ens són més útils a nosaltres i en desconeixem la resta. Però la base per explicar com funcionen a infants d’educació infantil la tenim. ·

I.D.3 Sabem realitzar presentacions multimèdia, com diu aquí en

coneixem les característiques generals, seríem capaces d’explicar el seu funcionament bàsic. ·

I.D.4 Les funcions bàsiques d’un software gràfic les sabem utilitzar,

tot i que coneixem pocs softwares gràfics.

7


PRÀCTICA 1 i 2: Fani Domènech i Anna Vicente ·

I.D.5 Descriure Internet i la World Wide Web ens seria complicat ja

que no ens ho han descrit mai abans a nosaltres tampoc, però coneixem diferents navegadors i les seves possibilitats a la xarxa i sabem utilitzar una (URL) per accedir a una pàgina web. ·

I.D.6. No sabem que significa la paraula booleana, però si és cert

que quan busquem ho fem mitjançant paraules clau. ·

I.D.7 En aquest aspecte de crear contes de correu electrònic si que

ens sentim capacitades per poder demostrar-ho, ja que n’hem creat alguna. ·

I.D.8 No sabríem descriure els objectius dels softwares de tutoria,

trobem que tenim molts pocs coneixements sobre aquest tema. ·

I.D.9 Aquest apartat si que podríem dir que més o menys el

dominem, ja que coneixem bastants recursos per treballar amb els infants i a una assignatura optativa de l’any passat vam realitzar la tasca aquesta de buscar activitats i valorar-les. ·

I.D.10 Sabem utilitzar aquests controls esmentats mitjançant les

noves tecnologies i sobretot amb el processador de textos, però no coneixem com es realitza mitjançant la xarxa. ·

I.D.11 Degut a la nostra edat i que pot ser ja fa anys que ens

envolten les tecnologies no ens ha sigut complicat utilitzar-les ja que ha sigut com una necessitat per poder mantenir comunicacions amb l’entorn social que ens envolta.

Què pot ser una cacera del tresor?

Creiem, després d’haver realitzat les dos primeres pràctiques del tema 1, que una cacera del tresor són pràctiques a realitzar on hi ha unes activitats o preguntes que s’han de respondre utilitzant recursos web que aporta la cacera, d’aquesta manera es van integrant els coneixements. També t’ajuden a adquirir estratègies per trobar la informació d’un tema determinat .

8

Noves tecnologies  

pràctica 1 i 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you