Page 1

Załącznik nr 2

Statutu Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu

Rada pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły, powołanym do rozważania, opracowywania i rozstrzygania w granicach kompetencji spraw wychowania, nauczania i administracji szkoły. §1 W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor gimnazjum, nauczyciele wszystkich przedmiotów jako członkowie, pedagog szkolny, bibliotekarz. Spoza osób wchodzących w skład rady pedagogicznej, wymienionych w ust. 1. w pełnych posiedzeniach rady pedagogicznej lub ich częściach mogą uczestniczyć z głosem doradczym: a. pracownicy szkolni powołani do wykonywania opieki higieniczno - lekarskiej oraz inni pracownicy zatrudnieni w gimnazjum, na zaproszenie dyrektora, b. osoby niebędące pracownikami gimnazjum, ale związane z nim swoją działalnością (przedstawiciele rady rodziców, samorządu szkolnego, organizacji społecznych i samorządowych). 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum. 1. a. b. c. d. 2.

§2 1. Rada pedagogiczna pracuje zgodnie z rocznym planem pracy gimnazjum, który obejmuje również zadania rady pedagogicznej na dany rok szkolny. 2. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 3. Zebrania rady pedagogicznej mogą być również zwołane w innych terminach na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora gimnazjum lub co najmniej 1/3 składu rady pedagogicznej. 4. O terminie zebrania rady pedagogicznej zwołujący powiadamia jej członków co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą. 5. Rada pedagogiczna na posiedzeniu przed rozpoczęciem roku szkolnego ustala terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych w gimnazjum. 6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jej członków. 7. W sprawach osobowych rada pedagogiczna podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym. 8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 9. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. Protokoły z posiedzeń są jawne i dostępne do wglądu dla jej członków. 10. Protokoły sporządza protokolant wyznaczony przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny. 11. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy spraw będących tematem posiedzeń rady pedagogicznej, a ujawnienie których może naruszyć dobro osobiste uczniów, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.


§3 1. Rada pedagogiczna dba o poziom wychowania i nauczania szkoły, omawia i opracowuje ważniejsze sprawy wychowawcze i dydaktyczne związane z całokształtem życia szkolnego, współpracuje z rada rodziców i samorządem uczniowskim zgodnie z jej regulaminem. 2. Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie uchwałą: a. planów pracy szkoły, b. wyników klasyfikacji i promowania uczniów, c. egzaminów klasyfikacyjnych uczniów nieklasyfikowanych, d. egzaminów poprawkowych i sprawdzających, e. skreślenia ucznia z listy uczniów, f. innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, g. wniosków w sprawie przyznania uczniowi stypendium i innych form pomocy materialnej 2) opiniowanie: a. organizacje pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b. projekt planu finansowego szkoły oraz jego wykonanie, c. wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom oznaczeń, nagród i innych wyróżnień, d. propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. e. wniosków o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia oraz wyznaczanie nauczyciela - opiekuna dla ucznia, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, f. powierzenia funkcji kierowniczych i odwoływanie z nich. 3. Rada pedagogiczna przeprowadza po każdym semestrze analizy stanu nauczania i wychowania oraz opracowuje wnioski do pracy w następnym okresie poprzez komisje powołane w tym celu. 4. Rada pedagogiczna sporządza: a. regulamin rady pedagogicznej, b. projekt statutu gimnazjum albo jego zmian, c. szczegółowe kryteria, zasady i tryb ustalania ocen z zachowania oraz ustala tryb odwoławczy od tych ocen, d. ogólne, jednolite dla szkoły kryteria ocen z przedmiotów obowiązkowych. 5. Rada pedagogiczna rozważa inne, wynikające z potrzeb gimnazjum ważne sprawy przekazane jej odrębnymi przepisami i załatwia je w granicach kompetencji określonych tymi przepisami. 6. Przedstawiciel rady pedagogicznej bierze udział w pracy zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od wystawionej mu oceny pracy. 7. Przedstawiciele rady pedagogicznej współuczestniczą w podejmowanych przez dyrektora szkoły decyzjach dotyczących pracy szkoły. 8. Przedstawiciele rady pedagogicznej (2 osoby) wchodzą w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora gimnazjum. 9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 10. W przypadku określonym w ust. 9 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. §4 1. Obowiązkiem dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej jest:


a. przedstawienie radzie pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły, b. pilnowanie należytego wypełnienia przez radę pedagogiczną jej zadań i kontrolowanie wykonania uchwał rady, c. opracowanie terminarza i tematyki posiedzeń na dany rok szkolny, d. umożliwienie wcześniejszego zapoznania się przez członków rady pedagogicznej z materiałami w sprawach będących przedmiotem rady (zarządzenia, projekty uchwał, i in.), e. udzielanie radzie pedagogicznej wyjaśnień we wszelkich rozpatrywanych przez nią sprawach i przedstawienie w tych sprawach stanowiska dyrektora szkoły. 2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, jeżeli są one niezgodne z obowiązującym prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 3. Dyrektor szkoły dba o atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w podnoszeniu poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej. §5 1. Do obowiązków członków rady pedagogicznej należy: a. czynnie uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach rady i komisji szkolnych, do których należy. W przypadku ważnych okoliczności dyrektor szkoły może zwolnić członka rady pedagogicznej z uczestnictwa w posiedzeniu. b. wykonywać zatwierdzone uchwały rady pedagogicznej zgodnie z ich treścią i wskazanymi terminami. 2. Prawem członka rady pedagogicznej jest: a. zgłaszanie swoich zastrzeżeń do postanowień rady pedagogicznej zapadłych wbrew jego głosowi, do protokołu, a ponadto wysunąć wiążący dyrektora szkoły warunek przesłania odpowiedniego wyciągu z protokołu wydziałowi oświaty i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. b. przedstawienie swojego stanowiska na posiedzeniu rady pedagogicznej w przypadku uznania jakiegokolwiek zarządzenia dyrektora szkoły za niezgodne z dobrem szkoły. §6 1. Protokół posiedzenia rady pedagogicznej powinien być odczytany i podpisany przez dyrektora i członków rady bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia lub nie później niż przed upływem 7 dni od dnia posiedzenia rady pedagogicznej. 2. Członek rady pedagogicznej przy swoim podpisie może zaznaczyć zastrzeżenia co do treści protokołu lub jego części, a na następnym posiedzeniu powinien postawić wniosek co do zmiany lub uzupełnienia treści protokołu. Jeśli wniosek nie uzyska poparcia większości rady pedagogicznej wnioskodawca ma prawo zażądać odnotowania w protokole votum separatum. 3. Z protokołów odpowiednie wyciągi przesyła się władzom oświatowym sprawującym bezpośredni nadzór nad szkołą w terminie 8 dni od dnia odbycia posiedzenia na życzenie tych władz, jeżeli: a. zgłoszono dezyderaty pod adresem władz oświatowych, b. powzięto uchwały: wymagające zatwierdzenia przez władze szkoły, zawieszone przez dyrektora (§4), c. zgłoszono zastrzeżenia do podjętych uchwał.


Regulamin Rady Pedagogicznej zatwierdzono dnia 01.09.1999r. na posiedzeniu rady pedagogicznej.

Zal nr 2 regulaminradyped  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you