Page 1

ANNA VILA TARRADAS

PORTA F OL I 3 DA

·PORTA F OL I O

3 D·DI SSE NY ·A RQUI TE C TURA


“ Crear arquitectura es ordenar. Ordenar qué? Funcions i objectes ” “Crear arquitectura es ordenar. Ordenar qué? Funciones y objetos ”

Le Corbusier


!

% & " *

"

+ (

' $ (($))

"

$ %&'

!

"

#

$

%

$

1 /

2 2

1 / 3

4

! ()

/

5

/ 2 3

2

3/ # #/ ; < => <

!.'&!!* + ! '&!)0 , $ $- #

$ ?

$

1

#

#$#%

& ' '

(

#

/# 8

$

$ $$

)

4

"

)

678

* #

( ' " %+ !

-9 /

$

'

4

(

$ $$

7)

4

, 3

:/#);< + '/ -#. 3

,$?

) 3

"

4

=

!.'&!! + ! '&!!* !6: @ ? #; . ) #

,

>

> &

4# )44 C D $ 6; *$ 1 -G # G 7 */# * . */# $ H *$ 1 ! & *$ 1 ! / # # :H # G ,7 9 :#/$ ; => < ! #

?

$

!.'&!!0 + ! '&!! !6: $ ' .) #

AB! *

1 ,

'

&

*'

!)'&!)- + !.'&!)(5 * ' # . 67 8 4 7 & ' 9 :#/$

-. , /0 3 & $

&

&

! + #

$

&

'

* !+ !&'!('&!)* + ,!'!('&!)* , $ $ ,- ! . ! / ' # $ &0 $ # 1 2 3/ 4 $4 # & #

! !

)

5' ()

#

! "! 4

" #

"

, 2 &2

!

"

/ <- E

-

/ 3 "

#F

#

, & @ ?

"

3 "

3

) 4$

, 2

; @ ? $ A & /;4 3$3$) @);</ 3/;

"

4

& )

) 4 BCB

<3 &

?

&

2 )

4

$

! !) *: # I 67 J ! &

65-6 !6 6

# # '7 # C $/ # / - F

/ 3 7 4 J 0

66 ,, . #

'1 $ $ '

:

C?

0 "

&

3

@ "

0 /;4 &

2

3

, &

' */

!* - )(6:!) *@

% 7 /$ # $

#

$

3<) 3 /;(" (*D!(+ " F

!)')!'&!)- + ,!'!0'&!)* $ 1 $ :G E ' ( ' $ ' # C7

- 1 1 #

/ <' #

# F

! 4

?

$* 1 2%# *

, 2

?

$ 1 8 6 ; '7 # C

F

)('!.'&!) + &.'!.'&!)* ' # # 7 < # 6# # & H # & B 7 #

' 1

! 4

$* 1 2%# *

, $5#

?

" ? $

; &

= 6!

$


PE RF I L PE RSONA L Sóc una persona molt activa i innovadora tant en el disseny arquitectònic com urbanístic. Em considero creativa, organitzada, responsable i compromesa amb el meu treball; amb capacitat d’adaptació i resolució de problemes, sempre mantenint una actitud positiva. El meu objectiu és seguir evolucionant professionalment i continuar adquirint nous mètodes de treball.

Soy una persona muy activa e innovadora tanto en el diseño arquitectónico cómo urbanístico. Me considero creativa, organizada, responsable y comprometida con mi trabajo; con capacidad de adaptación y resolución de problemas, siempre manteniendo una actitud positiva. Mi objetivo es seguir evolucionando profesionalmente y continuar adquiriendo nuevos métodos de trabajo.


A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

A RQUI TE C TURA EL MIRADOR SANITARI

RE V I T EL MIRADOR SANITARI

3 D · STUDI O M A X + V RA Y CASA ALENTEJO CASA CAÑUELAS

DI SSE NY ·

DISEÑO TEMPS DE FLORS 2018

C OOPE RA C I Ó·

COOPERACIÓN MÓDULO 4X4m BTC · Argentina INVERNADERO · Chile CÚPULA DE BAMBÚ · India (Auroville)

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA


A RQUI TE C TURA

La intensió d’aquest projecte ha estat generar un estudi, identificant els diferents equipaments del sector sanitàri i salut pública de la ciutat d’Olot (Garrotxa).

La intensión de este proyecto ha sido generar un estudio, identificando los diferentes equipamientos del sector sanitario y de salud pública de la ciudad de Olot.

Actualment el Centre d’Atenció Primària és un edifici considerablement antic, data del 1971 fins l’actualitat UNIVERSITAT DE GIRONA ha patit algunes reformes per adaptarse a les necesitats actuals.

Actualmente el Centro de Atención Primaria es un edificio considerablemente antiguo, data de 1971 hasta la actualidad ha sufrido algunas reformas para adaptarse a las necesidades actuales.

El mes de Març del 2007, fruit del creixement subtat del barris (Sant Miquel, Les Tries,..) on part de la població que viu en aquests barris disposen de pocs recursos econòmics, es va optar per obrir de forma provisional un consultori annexa al del Passeig de Barcelona a l’espera d’un nou CAP. El consultori disposa de 4 consultes mèdiques, amb tres metges de família, un pediatre i tres infermeres.

El mes de Marzo de 2007, fruto del crecimiento repentino de los barrios (San Miguel, Les Tries, ..) dónde parte de la población que vive en estos barrios disponen de pocos recursos económicos, se optó por abrir de forma provisional un consultorio anexo al del Paseo de Barcelona a la espera de un nuevo CAP. El consultorio dispone de 4 consultas médicas, con tres médicos de familia, un pediatra y tres enfermeras.

Davant d’aquesta problemàtica en el sector sanitari, vaig decidir que el meu projecte es basaria en donar lloc a un nou Centre Atenció Primària al sector Nord.

Ante esta problemática en el sector sanitario, decidí que mi proyecto se basaría en dar lugar a un nuevo Centro Atención Primaria en el sector Norte.

E STRUC TURA : SI STE M A DE TRA NSPORT PÚBL I C

ESTRUCTURA: SISTEMAS DE TRANSPORTE PUBLICO E_1/10.000


A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

E STRUC TURA : SI STE M E S D’E QUI PA M E NTS ESTRUCTURA: SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS E_1/10.000

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA

Equipament sanitàri.

Equipament cultural

Equipament educatiu.

Hospital Comarcal de la Garrotxa

L’hospici.

Institut La Garrotxa.

SUPE RPOSI C I Ó SI STE M E S DE C OM UNI C A C I Ó, E QUI PA M E NTS I RA DI D’A F E C TA C I Ó SUPERPOSICIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y RADIO DE AFECTACIÓN E_1/10.000


DI STRI BUC I Ó: PL A NTA BA I X A DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA E_1/300


A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA

DI STRI BUC I Ó: PL A NTA PRI M E RA DISTRIBUCIÓN PLANTA PRIMERA E_1/300


DI STRI BUC I Ó: PL A NTA C OBE RTA DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA E_1/300


A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA

F A Ç A NA PRI NC I PA L FACHADA PRINCIPAL

F A Ç A NA POSTE RI OR FACHADA POSTERIOR

F A Ç A NA POSTE RI OR FACHADA POSTERIOR E_1/300


En aquest apartates detallen quasi bé tots els elements i sistemes, encontres entre ells, necessàris per a materialitzar el projecte. Tots els punts d’encontre han estat meticulosament pensats i estudiats, aplicant diverses proves i materials fins arribar a la conclusió final que aquí s’exposa. Tot i que la resolució constructiva final del centre no es cap virgueria tecnològica, s’ha intentat buscar sempre l’economia de mitjans i el realisme. Un tipus de construcció de qualitat però relativament econòmica.

F11

Llosa de formigó armat HA-30/B/20/IIa (fabricat a central i abocat amb bomba), d’espessor 20cm, i armada amb rodons del 16∅ d’acer B500S, acabat superficial llis mitjançant regla vibrant.

F12

Perfil de xapaa d’acer galvanitzat de 0,80mm d’espessor, fixada mecànicament sobre parament vertical , amb sellat de neopré, com a remat dels elements d’impermeabilització.

F13

A continuació es presenta la llegenda constructiva, organitzada per sistemes, elaborada per a les seccions següents, a on es defineixen en tota la totalitat del projecte.

F1

F2

F3

F4

F5

EV10

Angular d’acer galvanitzat soldada al perfil de 10x10x1mm

EV11

Trasdossat interior, la solució constructiva ens permet realitzar qualsevol acabat interior, per tant utilitzem un trasdossat autoportant de guix laminat format per muntants i travessers d’alumini galvanitzat de 45mm d’espessor i un aplacat de doble placa de guix laminat de 12,5mm cadascuna. Garanteix el pas lliure de les instal.lacions sense necessitat de fer cap desperfecte al seu acabat.

EV2

EV12

Cambra d’aire no ventil.lada, amb aillament per millorar l’acustica dels sistema.

Capa de rebliment de grava de pedra calcària, estesa per tongades de gruix uniforme, entre 20/80mm de diàmetre, compactació mitjançant equip manual amb taula vibrant.

Mur de formigó armat HA-30/B/20/IIa (fabricat a central i abocat amb bomba) i de 30cm de gruix, armat amb rodons del 12∅ d’acer B500S cada 200x200mm, en ambdós costats, encofrat metàl.lic amb tractament de xorrejat de sorra un cop sec per tal d’eliminar al màxim les juntes d’encofrat.

EV3

EH1

Làmina drenant nodular, de polietilè d’alta densitat, amb nòduls cada 7,3mm d’altura, resistència a la compressió 180-20% kN&m2 amb capacitat de drenatge de 4,8 l/(s.m).

Pilar de secció quadrada de formigó armat 30x30, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat a central, i abocat amb bomba.

Cèrcol perimetral de formigó armat, conformat per barres d’acer B500S, de dimensions 300x300mm; encofrat metàl.lic.

EV4

EH2 Muret massis de formigó armat HA-30/B/20/IIa i cantell 20cm, fet in situ, amb armat de barres d’acer corrugat 16∅ B500S.

EV5

Panell de GRC (Glass Reinforced Concrete), és un producte prefabricat autoportant de formigó armat amb fibra de vidre, amb un gruix de 1,5cm, compost per una base de ciment de resistència 42,5 N/mm2, sorra de silíci amb continguts de quars superior al 96% del pes de la sorra i amb un gruix 1,6mm del 100%, més fibra de vidre alcalina resistent en forma de filaments amb un contingut mínim de Zirconio del 15% amb una resistència a tracció de 3.500Mpa.

Forjat unidireccional continu de biguetes de formigó pretensades semiresistents de cantell 25+5 realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat a central i abocat amb bomba. Sistema d’encofrat parcial per a forjat unidireccional de formigó armat, fins a 3 m d’altura lliure de planta, compost per puntals, sotaponts metàl.lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils.

EH3

Capa de compressió de 5cm de gruix amb malla electrosoldada 20x20 ∅5 d’acer B500T.

EH4

Semibigueta T-12, Lmitjana = 4/5/6m.

EH5

Revoltó de formigó, dimensions 60x20x20cm.

EH6

Jàssera de formigó armat HA-25/B/20/IIa conformada per barres d’acer corrugat de 16∅ B500S, de dimensions 650x300mm encofrat metàl.lic., segons plànol d’estructures.

EH7

Llos massissa de formigó armat HA-30/B/20/IIa i cantell 20cm, feta in situ, amb armat de barres d’acer corrugat 16∅ B500S.

Làmina separadora de tipus geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una massa superficial de 150g/m2 i una obertura de con a l’assaig de perforació dinàmica inferior a 25mm.

Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM (SBS)40/FP(140), amb armadura de feltre de polièster no teixit de 150g/m2, de superfície no protegida. Tub drenant de PVC, col.locat sobre llit de sorra, de 20cm de diàmetre.

F7

Mitja canya morter de ciment hidr+ofug M-15, per a conformació de la pendent necessària per suavitzar el pas de impermeabilització entre els paraments verticals i horitzontal.

F10

Cambre d’aire ventil.lada de 50mm.

Muret perimetral de coberta de formigó armat amb armadura de rodons d’acer del 12∅ d’acer B500S.

Llit de sorra.

F9

EV9

EV1

F6

F8

Riostra de frigó armat, realitzada amb formigó HA-30/B/20/ IIa (fabrixat a central amb additiu hidròfug i abcat amb bomba), i acer B500S, segons plànol d’estructures.

als perfils tubulars i es fixen al panell GRC mitjançant un projectat de GRC de tal manera que queda un nus rígid. Als muntants principals dels laterals dels panells es fixen les guies dentades i llises d’acer galvanitzat mitjançant les quals es podrà subjectar tot el panell de la façana ventil.lada de GRC a l’estructura.

Sabates aïllades de formigó aramat HA-30/B/20/IIa (fabricat en central i abocat amb bomba), centrada de dimensió 120x80cm i armades amb el rodons 16∅ d’acer B500T. Disposa de nan de formigó armat en les sabates per un millor recolzament de la solera. Per a més informació consultar l’apartat d’estructures. Mur contenció de terres armat, 30cm de gruix de 1,50m per salvar el desnivell entre el carrer Puigastrol i l’accés secudari a l’ambulatori. Realitzat amb formigó HA-30/F/IIa ( fabricat a central i amb additius hidròfug, i abocat amb bomba), acer B500S. Capa de formigó de neteja HM-20/P/20/IIa, de 10cm d’espessor.

EV6

Panell de vidre reciclat celular silico-aluminoso totalment inorgànic i sesnse addició de lligants. Panells rígids de dimensions 600x1200mm estan units i sellats entre ells mitjançant betúm; les dos cares estan recobertes anb una imprimació bituminosa, un vel de vidre i una làmina de polietilè com acabat per garantir la no disgregació de las partícules.

EV7

Subestructura metàl.lica (stud-frame); subestructura metàl. lica que suporta tot el panell de la façana ventilada de GRC format per uns montants i travessers tubulars d’acer galvanitzat al igual que com el sistema stud-frame, de tal manera que no es poden oxidar al estar en contacte amb l’ambient exterior.

EV8

Connexió entre la subestructura metàl.lica i al panell de GRC es realitza mitjançant uns connectors per unes barres llises de 8mm de diàmetre. Aquest estan directament soldats


EQ1

Xapa metàl.lica, de 0.6mm de gruix, en perfil comercial, fixada mecànicament, per a remat de mur perimetral amb goteró incorporat.

EQ2

Mitja canya de morter de ciment hidròfug M-15, per a conformació de la pendent necessària per suavitzar el pas de impermeabilització entre els paraments verticals i horitzontals.

EQ3

Formigó lleuger per a la formació de pendents, d’espessor màxim 180mm, de resistència a compressió 2,5 MPa, de densitat 500 kg/m3, acabat amb una capa de regularització de morter de ciment M-5 de 2cm d’espessor, arremolinada i neta.

O3

Doble envidrament de baixa emissió tèrmica, 6/8/6, amb falques i segellat continu.

O4

Marc metàl.lic fixat mecànicament que conforma el dintell i l’ampit de les obertures, creant un volum que sobresurt del pla de façana, 0,6mm d’espessor, amb pendent de 2% cap a l’exterior, amb foteró incorporat.

CI1

Premarc en colze de MDF, de 3,5cm, ancorat directament sobre suport resistent per mitjà de perns autoroscat, amb rexapat de roure envernissada a taller.

Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/ FP(140), amb armadura de feltre de polièster no tèxtil de 150g/m2, de superfície no protegida.

CI2

EQ5

Perfil de xapa d’acer galvanitzada de 0,8mm d’espessor, fixada mecànicament sobre parament vertical, amb sellat de neopré, com a remat dels elements d’impermeabilització.

CI3

Compartimentació interior amb estructura metàl.lica ( separació entre consultes) tipus W115 (Knauf) perfil 0,6mm modulació cada 60cm i espessor de la placa 25/30mm segons la norma UNE 102.043.

EQ6

Làmina drenant nodular, de polietilè d’alta densitat, amb nòduls cada 7,3mm d’altura, resistència a la compressió 180/20% KN/m2, amb capacitat de drenatge de 4,8l/(s.m).

CI4

Compartimentació interior amb doble subestructura arriostrada mitjançant carteles, per les instal.lacions; tipus W115 (Knauf) perfil 0,6mm modulació cada 60cm i espessor de la placa 25/30mm segons la norma UNE 102.043.

CI5

Placa de guix tipus Knauf acustic, codi 544281 d’espessor 12,5mm dimensions 2500x1200mm

EQ4

EQ7

Làmina separadora de tipus geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una massa superficial de 200g/m2 i una obertura de con a l’assaig de perforació dinàmica inferior a 25mm.

EQ8

Capa de grava de pedrera calcària, de gruix mínim 15cm, entre 16/32mm de diàmetre, per a protecció de la resta d’elements de coberta.

EQ9

Cambra d’aire ventilada de 50mm d’espessor.

EQ10

Safata de coure, acabat natural, de 0,7mm d’espessor, executat mitjançant el sistema de junta de llistó a partir de material en banda de 650mm de desenolupament, 565mm entre eixos i juntes de 47mm d’altura.

EQ11

Listo de fusta de pi silvestre, de secció variable per al conformat de la capa de formació de pendents.

O1

Premarc d’alumini de dimensions variables entre 30x80mm a 120x80mm, ensemblat mitjançant esquadres i proveït de patilles per a la fixació del mateix a l’obra.

O2

Perfil d’alumini anoditzat natural de 100x600mm, per a conformat de marc de finestra, gamma bàsica inclou junta central d’estanqueïtat i tall de pont tèrmic.

Perfil d’acer galvanitzat, en “Ω“, de 100mm.

FS2

Plafó rígid de poliestirè extruït, segons la superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100mm d’espessor, resistència a compressió 300kPa, resistència tèrmica 2,8(m2K)/W, conductivitat tèrmica 0,034W/(mk).

FS3

Varilla metàl.lica d’acer galvanitzat de 6mm de diàmetre, amb sistema de regulació d’altura.

FS4

Guia mestra 53/25 de xapa d’acer galvanitzat, d’ample 53mm.

FS5

Placa de fals sostre de guix laminat de 12,5x1200x2000mm, resistent a l’humitat.

FS6

Placa de fals sostre de guix laminat de 12,5x1200x2000mm.

AP1

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/2/H/, de 200x400mm, rebudes amb morter de ciment M-5 de 6,5cm d’espessor i rejuntades amb morter de ciment amb resistència elevada a l’abrasió i absorció d’aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

AP2

Sòcol de rajola ceràmica de gres esmaltada2/2/H/, de 10cm, rebudes amb morter de ciment M-5 de 6,5cm d’espessor i rejuntades amb morter de ciment amb resistència elevada a l’abrasió i absorció d’aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

CI6

Porta batent d’una fulla, composta per subestructura de rastrells de fusta recoberta amb tauler de fibres orientades OSB, qualitat hidròfuga 3 o superior, de 25mm d’espessor i acabat lacat blanc.

CI7

Pintat de paraments verticals interiors de guix amb pintura plàstica amb acabat llis, color definit per la direcció facultativa.

AP3

Junta de dilatació de PVC extrusionat per controlar la dilatació i retracció de l’estructura, fins a 25cm, absorveix els moviments de la solera. Dimensions 40/80mm.

CI8

Alicatat amb gres esmaltat, 1/0/H 200X400X12mm, col.locat sobre una superfície suport de formigó, mitjançant capa d’adhesiu cementós de 3mm, sense junt (separació entre 1,5 i 3mm).

AP4

Capa d’anivellament de formigó, espessor màxim 130mm, de resistència a compressió 2,5MPa, de densitat 500kg/m3, acabat amb capa de regulació de morter de ciment M-5 de 2cm d’espessor.

AP5

Enrajolat de pedra natural amb morter de ciment com a material d’unió, Enrajolat de rajola de gres Brancos, per exterior, rebudes amb morter de ciment M-5, rejuntades amb morter de juntes de ciment, G-5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3mm) amb la meteixa tonalitat de la peça.

Goteró conformat amb la mateixa safata de coure, de 0,70mm d’espessor.

EQ12

Perfil d’alumini anoditzat natural 100x60mm, per a conformat de marc de finestra, gamma bàsica, inclou junta central d’estanqueïtat i tall del pont tèrmic.

FS1

CI9

CI10

Extradossat directe sobre tancament, realitzat amb doble placa de guix laminat de 12,5x1200x2400mm, ancorada al parament vertical mitjançant perfileria tipus omega d’acer galvanitzat de 0,6mm d’espessor; 10mm gruix total, separació entre mestres600mm. Plafó rígid de poliestirè extruït, segons superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100mm d’espessor, resistència a compressió 300kPa, resistència tèrmica 2,8 (m2.K)/W, conductivitat tèrmica 0,034W/(mK).


DE F I NI C I Ó C ONSTRUC TI V A : DE TA L L DE F I NI C I ÓN C ONSTRUC TI V A : DE TA L L E

E_ 1 / 2 0


A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA

DE F I NI C I Ó C ONSTRUC TI V A : DE TA L L DE F I NI C I ÓN C ONSTRUC TI V A : DE TA L L E

E_ 1 / 2 0


RE V I T EL MIRADOR SANITARI -

-

-

-

-

0.02

-

1 PB _ MIRADOR A103 1 : 500

0.02

-

SANITARI

PB _ MIRADOR SANITARI A103 1 : 500

-

CURS DE REVIT A LA UNIVERSITAT UPC CIM ( 60 crèdits)

-

-

Aquest curs he après les funcions bàsiques en l’entorn paramètric generant un únic document en Revit, una maqueta digital d’alt nivell en detalls, que m’ha permès poder generar els plànols i els renders interiors i exteriors del projecte Mirador sanitari.

-

-

De cares a l’Octubre, vull fer el postgrau en ARCH Optimització del sistema de diseny, i MEP en l’Anàlisis del sistemes dinàmics en l’edificació.

Este curso he aprendido las funciones básicas del entorno paramétrico generando un único documento en Revit, una maqueta digital de alto nivel en detalles, que me ha permitido poder generar los planos y los renders interiores y exteriores del proyecto Mirador sanitario. En Octubre, quiero hacer el posgrado en ARCH Optimización del sistema de diseño, y MEP en el Análisis de los sistemas dinámicos en la edificación. 1 02

Pl. Emplaçament 1 : 500

-


A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

RE V I T· RE NDE RS EL MIRADOR SANITARI

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA


RE V I T· RE NDE RS EL MIRADOR SANITARI

VISTA EXTERIOR · DIA VISTA EXTERIOR · DÍA

VISTA INTERIOR · DIA VISTA INTERIOR · DÍA


A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

VISTA INTERIOR · DIA VISTA INTERIOR · DÍA

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA


3 D · STUDI O M A X + V RA Y CASA ALENTEJO

VISTA INTERIOR · DIA VISTA INTERIOR · DÍA


3 D · STUDI O M A X + V RA Y

A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA

CASA ALENTEJO

VISTA INTERIOR · NIT VISTA INTERIOR · NOCHE


3 D · STUDI O M A X + V RA Y CASA ALENTEJO

VISTA EXTERIOR · DIA VISTA EXTERIOR · DÍA


3 D · STUDI O M A X + V RA Y

A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA

CASA ALENTEJO

VISTA EXTERIOR · NIT VISTA EXTERIOR · NOCHE


3 D · STUDI O M A X + V RA Y CASA CAÑUELAS

VISTA INTERIOR · DIA VISTA INTERIOR · DÍA


3 D · STUDI O M A X + V RA Y

A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA

CASA CAÑUELAS

VISTA INTERIOR · NIT VISTA INTERIOR · NOCHE


3 D · STUDI O M A X + V RA Y

A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA

CASA CAÑUELAS

VISTA EXTERIOR · DIA VISTA EXTERIOR · DÍA


A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA


DI SSE NY · DI SE ÑO TEMPS DE FLORS 2018

Actuació efímera al c/ La Pujada de la Catedral, al barri vell de la ciutat de Girona. Per a la intervenció vaig triar les mosques, un símbol identitari de la ciutat. “La pujada de les mosques de Sant Narcís” El carrer es caracteritza per tenir unes escalinates que et porten a la catedral de Girona. En el pla vertical trobàvem les mosques que t’acompanyaven al llarg del carrer, posades en diferents posicions, en el pla horitzontal les flors “Clavell moro” disposades creant un ritme en forma de triangles. Al principi i al final del carrer, es trobava un marc on podies fer-te un selfie amb la perspectiva de les mosques, el joc de llums i projeccions que creaven.

Actuación efímera en c/ La Pujada de la Catedral, en el barrio antiguo de la ciudad de Girona. Para la intervención elegí las moscas, un símbolo identitario de la ciudad. “La pujada de les mosques de Sant Narcís”

La calle se caracteriza por tener unas escalinatas que te llevan a la catedral de Girona. En el plano vertical encontrábamos las moscas que te acompañaban a lo largo de la calle, puestas en diferentes posiciones, en el plano horizontal las flores “Clavel moro” dispuestas creando un ritmo en forma de triángulos. Al principio y al final de la calle, se encontraba un marco donde podías hacerte un selfie con la perspectiva de las moscas, el juego de luces y proyecciones que creaban.


A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

DI SSE NY · DI SE ÑO TEMPS DE FLORS 2018

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA


C OOPE RA C I Ó·

A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

COOPERACIÓN MÓDULO 4X4m BTC · Argentina

Vaig col·laborar en un projecte de cooperació al Nord d’Argentina, Sant Salvador de Jujuy. Érem un grup d’estudiants d’arquitectura que amb l’ONG CCU junt amb la Universitat de Girona (UdG), vam realitzar un projecte basat en realitzar un mòdul de 4x4m amb BTC (Bloc de terra compacta) vam utilitzar un sistema sostenible, per a un dels barris amb més necessitats de la ciutat, vam mostrar el procés de construcció a la gent del barri, juntament amb algunes visites a l’obra, per donar-los a conèixer la tècnica. Beca de Projecte per la Universitat de Girona.

Colaboré en un proyecto de cooperación en el Norte de Argentina, San Salvador de Jujuy. Éramos un grupo de estudiantes de arquitectura que con la ONG C.C.U Jjunto con la Universidad de Girona ( UdG), realizamos un proyecto basado en realizar un módulo de 4x4m con BTC ( Bloque de tierra compacta) utilizamos un sistema sostenible, para uno de los barrios más necesitados de la ciudad, a su vez, mostramos el proceso de construcción a la gente del barrio, junto con algunas visitas en la obra, para darles a conocer la técnica. Beca de Proyecto por la Universidad de Girona.

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA


C OOPE RA C I Ó·

A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

COOPERACIÓN CÚPULA DE BAMBÚ · INDIA

Cooperant en la comunitat de Sacred Groves (Auroville), el projecte consistia en el desenvolupament del disseny i la construcció d’una cúpula de Bambú, per tal de proporcionar un nou espai, utilitzant materials autòctons per integrar-se millor a l’entorn. Beca de mobilitat per a l’Oficina de Cooperació de la UdG.

Cooperante en la comunidad de Sacred Groves (Auroville), el proyecto consistía en el desarrollo del diseño y la construcción de una cúpula de Bambú, con el fin de proporcionar un nuevo espacio, utilizando materiales autóctonos para integrarse mejor en el entorno. Beca de movilidad para la Oficina de Cooperación de la UdG.

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA


A n n a V i la Ta rra d a s - p o rta fo li o

Moltes gràcies Muchas gracias

3 D · DI SSE NY · A RQUI TE C TURA

Portafolio Anna Vila Tarradas indd  
Portafolio Anna Vila Tarradas indd  
Advertisement