Page 1

NYA PERSPEKTIV

49


1


2


3


NYA PERSPEKTIV PÅ SAMHÄLLSBYGGANDE

4


Tyréns firar i år 70 år som fristående konsult med Sven Tyréns Stiftelse som stark och oberoende ägare. Vår tradition att satsa på kompetens och kunskapsutveckling är fortsatt framgångsrik. Under de senaste åren har investeringarna i egenfinansierade och samfinansierade forskningsoch utvecklingsprojekt varit större än någonsin vilket börjar ge resultat. Vi är idag en av de ledande konsulterna inom BIM (Building Information Modelling) och har kommit långt i vårt arbete med plattformar för att öka vår egen och våra kunders effektivitet och kvalitet.

Vi ser nya behov och perspektiv på samhällsbyggnad hos såväl våra kunder som hos våra medarbetare. I våra projekt söker vi ständigt smartare arbetsmetoder som ger utrymme både för medarbetarnas kreativitet och kvalitetssäkrade lösningar. Branschen förändras också för att de stora beställarna förändras. En inriktning mot större andel totalentreprenader ställer nya krav på oss som konsulter och vi är allt oftare med redan i upptakten av ett projekt. Konkurrensen om de stora infrastrukturuppdragen skärps och ställer större krav

på vår kompetens samtidigt som det finns en brist på erfarna konsulter. I det offentliga Sverige blir man också mer intresserad av att sätta sin stad på kartan och hitta stadens unika förutsättningar. Tyréns har under året utvecklat sitt engagemang inom stadsutveckling. I denna årsbok hittar du några exempel i vår breda verksamhet för att bygga bättre samhällen.

5


70 ÅR AV INNOVATIONER

6


”Det var svåra tider, allt verkade osäkert, kriget pågick fortfarande och Sven Tyrén kunde vänta en ny militärinkallelse när som helst.” Året var 1942 och Sven Tyrén arbetade på firman Teknologie doktor John-Erik Ekström Konsulterande Ingenjörsbyrå. John-Erik Ekström skulle just utses till professor vid Chalmers, när han avled hastigt och oväntat. Dödsbudet kom som en chock för de fyra anställda på firman. Två av de anställda sade genast upp sig. Den tredje övertalades av Sven Tyrén att stanna kvar och Sven lovade att klara de pågående uppdragen. Sven Tyrén och Brita Ekström, John-Erik Ekströms änka, diskuterade firmans framtid. Sven rådde henne att sälja firman och nämnde en annan konstruktionsfirma som tänkbar köpare. Själv hade han inga tillgångar och inte möjlighet att köpa.

Inget hände, då fick Sven idén att skriva ett avtal med Brita Ekström, som skulle få en viss procent av vinsten och en garanterad minimisumma. Efter fem år skulle firman övergå till Sven Tyrén. Avtalet undertecknades den 17 juni 1942 och innebar en chansning för båda parter. Sven Tyrén klarade ut de svåra åren och utvecklingen har sedan dess gått stadigt framåt. 1976 bildades Sven Tyréns Stiftelse, som äger företaget idag. 70 år av innovationer har gett tydliga avtryck i samhället sedan Sven Tyrén grundade företaget 1942. Järnvägslinjer, vägar, broar, bostadsområden och många kända byggnader. Vi vågar satsa, också i ovissa tider. Precis som Sven Tyrén tar vi oss an nya utmaningar även när omvärlden är osäker. Vi ger oss in i stora, utmanande projekt med nya perspektiv och ny teknik. Ägandeformen med Sven Tyréns Stiftelse och en stark ekonomi gör att vi kan satsa kraftfullt och långsiktigt på att utveckla både verksamheten och våra medarbetare.

7


1950-talet: Hötorgshusen, Vällingby, Farsta

1970-talet:

Introduktion av datorer i verksamheten. Sven Tyrén leder utvecklingsarbetet i HALTH-gruppen.

Arlanda och Arlanda International, Landvetter, Moderna Muséet, Kungliga Livrustkammaren, Ombyggnad Kungliga Operan, Musikmuséet, Renovering Drottningholms Slott Sven Tyréns Stiftelse grundas. Dataföretaget Nordisk ADB och ett antal ingenjörsföretag förvärvas. BSAB, Byggandets Samordning AB grundas utifrån HALTHgruppens arbete.

1940-talet: Jönköpings lasarett, Riksby, Kärrtorp, Björkhagen Sven Tyrén tar över konstruktionsfirman Teknologie doktor John-Erik Ekström Konsulterande Ingenjörsbyrå. Samarbetet med Svenska Bostäder påbörjas.

1960-talet: Skärholmen, Pappersindustri i Piteå, Sheraton hotell i Stockholm, Stockholms universitet Sven tar initiativ till forskningsgruppen STEGA grundvattenforskning i tätbebyggelse.

8


1990-talet Moderna Muséet och Arkitekturmuseum i Stockholm, Marinmuséet i Karlskrona, SOS Räddningscenter, Arlanda Syd, Arlandabanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, ASTRA

2010-talet: SKB Forsmark, Göteborgs central, Max IV, ESS, Kiruna, Slussen

K-Konsult Infrastruktur med flera företag förvärvas. En komplett CAD-databas av city vid Hötorget. Tyréns finns nu på 20 orter i Sverige.

Tyréns tar steget ut på den internationella arenan i och med det gemensamt ägda bolaget AKT II. AKT II har sin bas i London och arbetar på en internationell marknad.

1980-talet: Stadsteatern i Stockholm, Vasamuséet, Postterminalen i Stockholm, Arlanda Inrikes, Ombyggnad av NK, Södra stationsområdet SIF-huset blir det första uppdraget där CAD används.

2000-talet: Bomässan i Malmö, Citytunneln i Malmö, Botniabanan, Citybanan, E18 Stockholm, Hammarby Sjöstad Tyréns Byggkonsult och Tyréns Infrakonsult slås samman till ett bolag. Företaget Temaplan förvärvas.

9


VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Tyréns verksamhet består idag av ett tjugotal tjänsteområden. Sammanlagt erbjuder vi runt 350 specifika tjänster inom samhällsbyggnad. För det krävs ett väl utvecklat internt samarbete parat med en effektiv leverans till våra kunder. Akustik Analys, strategi & planering Arkitektur Berg Brand, risk & säkerhet Bro Byggnadsvård & kulturmiljö Energi & byggfysik Förorenade områden Gata & väg Geoteknik Järnväg Konstruktion Landskap & ljus Miljö & klimat Mätnings- & kartteknik Projektledning Stadsutveckling Trafik Vatten

10


11


NYFIKENHET GER NYA PERSPEKTIV

12


FÖR BÄTTRE LÖSNINGAR OCH NYA IDÉER Tyréns är stiftelseägt och drivande inom forskning och utveckling. Tillsammans med Sven Tyréns Stiftelse och andra finansiärer lägger våra medarbetare ner ett stort engagemang för att utveckla samhället. Framtiden ställer nya krav, både på oss och på våra kunder. Som kvalificerade konsulter inom samhällsbyggnad vill vi alltid erbjuda våra kunder bästa möjliga tekniska lösningar med minsta möjliga miljöpåverkan. De senaste åren har vi markant ökat

våra anslag till forskning och utveckling. Sven Tyréns Stiftelse finansierar i år ett tjugotal FoUuppdrag i form av två professurer, åtta pågående industridoktorander och en mängd forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi undersöker bland annat nya metoder för utveckling av bostadsområden, ger en helt ny syn på avfall och deltar i gränsöverskridande projekt om hur vi kan minska buller och förbättra vår hälsa i större städer.

FAKTA OM SVEN TYRÉNS STIFTELSE Fokusområden:

Avancerade konstruktioner, effektivare

byggprocesser, förnyelse och underhåll

samt klimat, miljö och hälsa.

FoU-budget:

ca 50 mkr

Utvecklingsprojekt: CityHush, Möjliga Miljoner, Stadstrender,

Att förebygga avfall, Trygghetsprojektet,

Industriellt träbyggande, BIM med flera.

13


TYRÉNS PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN Genom bildandet av AKT II tog Tyréns språnget ut på den internationella marknaden. AKT II är ett av de mest respekterade konstruktionsföretagen i världen. Bolaget, som bildades tillsammans med den engelska ledningen, har sin bas i London och arbetar på en internationell marknad med uppdrag i Europa, Afrika och Asien. AKT står för grundarnas namn Adams, Kara och Taylor. AKT II ägs av majoritetsägaren Tyréns AB, tillsammans med företagsledningen i

14

det nya bolaget med Robin Adams som VD. Utmärkande för AKT II är deras passion och det ständiga sökandet efter innovativa lösningar som vidgar arkitekturens möjligheter. Det stora intresset för utveckling och helhet har bidragit till att de arbetar med världens främsta arkitekter, såsom Zaha Hadid, Foster+Partners, BIG med flera. Med AKT II får Tyréns en unik möjlighet att förstärka och inspirera oss och våra kunder i denna riktning.

Några av de byggnadsverk där AKT II tidigare har varit samarbetande konstruktör är: • Kivik Pavillion (David Chipperfield Architects) • Stone Towers (Zaha Hadid Architects) • Henderson Waves Bridge (IJP Corporation) • Heydar Aliyev Merkezi (Zaha Hadid Architects) • British Pavillion Expo 2010 (Heatherwick Studio) • Phaeno Science Centre (Zaha Hadid Architects)


FAKTA OM UPPDRAGET Projektnamn:

Grand Theatre de Rabat

Arkitekt:

Zaha Hadid Architects

Kund:

Agency for the Development of the

Bouregreg Valley, Morocco

Konstruktรถr:

AKT II

15


TRAFIKLÖSNING PÅ VÄG OCH VATTEN För bättre offentliga miljöer Slussen i Stockholm har byggts om vart hundrade år. Behovet av ombyggnad är idag stort då den efter 75 år är utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Idag är biltrafiken i Slussen bara en tredjedel av vad den var 1935 och nya lösningar behövs. Framtidens Slussen byggs för att bli en effektiv och trygg knutpunkt. Tyréns uppdrag är att projektera gator, gångbanor och annat som hör till trafiken i Nya Slussen.

16

Systemhandlingen projekteras i 3D vilket ger uppdraget ytterligare en intressant dimension. Vi skapar lösningar för trafikförbindelsen mellan Gamla Stan och Södermalm samt Mälarens förbindelse med Östersjön. Tyréns har även tagit fram miljökonsekvensbeskrivningen till Slussens detaljplan samt bussterminalens detaljplan där dagens bussterminal flyttas in i Katarinaberget.


FAKTA OM UPPDRAGET Kund:

Exploateringskontoret i Stockholms stad

Tjänsteområden:

Trafik, Gata & väg, Miljö & klimat, Geoteknik,

Vatten, Akustik

Samarbetspartners:

Ett flertal övriga teknikkonsulter

17


FAKTA OM UPPDRAGET Kund: Peab Tjänsteområden:

Geoteknik, Miljö & klimat, Konstruktion, Akustik,

Projektledning, BIM, Gata & väg, Vatten

Samarbetspartners:

Fojab AB, Snøhetta AS, Wihlborgs Fastigheter AB

18


LABORATORIUM FÖR INTERNATIONELL FORSKNING FÖR BÄTTRE FORSKNING Forskningsanläggningen Max Lab IV är ett nationellt laboratorium beställt av Lunds universitet. Tyréns svarar för all byggnadskonstruktion, projektering inom mark och VA samt geoteknik där vi har medverkat vid stabilisering och undersökningar. Akustik är ett av våra viktigaste uppdrag där Tyréns medverkar med beräkningar av ljud och vibrationer. Max Lab IV avslöjar detaljer om naturens allra minsta byggstenar där forskarna arbetar med otroligt små partiklar på nanonivå. Det ställer extremt tuffa krav på att förhindra vibrationer i anläggningen

och det är en utmaning att bygga anläggningen nära motorvägen E22 och att hantera en stor mängd vibrationsalstrande installationer. Vi behöver även ta hänsyn till transporter till och från anläggningen samt att hålla jämn temperatur och fuktnivå inne i byggnaden. Tyréns bidrar därför med flera kompetenser inom konstruktion, akustik och vibrationer, mark och VA, geoteknik, miljö samt informations- och BIM-samordning för att generera bästa möjliga förutsättningar för anläggningen.

19


VÅRT STÖRSTA FOU-PROJEKT FÖR BÄTTRE KVALITET BIM (Building Information Modelling), virtuellt byggande, produktmodeller – namnen är många men målet är detsamma. Att arbeta tillsammans modellbaserat med information genom hela byggnads- och anläggningsobjektets livscykel. Det finns en stor potential i arbetssättet och BIM kan vara en lösning på kvalitets- och effektivitetsproblem inom samhällsbyggnad. Samordning av information, helhetstänkande, minskade informationsförluster och mindre fel är några exempel. Genom att vi tillsammans får tillgång

20

till rätt och snabb information under hela processen kan vi minska projektens tid och kostnader och öka i både produktivitet och kvalitet. Tyréns har valt att göra en företagsgemensam satsning, där alla delar av företaget deltar i utvecklingsarbetet. Det centrala i satsningen är att blanda medarbetare med olika kompetenser och som arbetar i olika skeden av projekten. Många av delprojekten inom BIM är affärsutvecklingsprojekt av strategiskt stor vikt för hela Tyréns. Branschen står inför en förändrad syn på

arbetsmetoder, roller och verktyg. Målet är att vi ska ligga före våra konkurrenter; att vi ska vara ledande inom området och att vi ska vara kundernas förstahandsval. De framtagna koncepten finns inom de tre områdena: • Anläggningar • Byggnader • Byggprocessen


21


22


FAKTA OM UPPDRAGET Kund:

Trafikverket

Tjänsteområden:

Järnväg, Gata & väg, Geoteknik, Förorenade

områden, Akustik, Vatten, Landskap & ljus,

Miljö & klimat, Brand, risk & säkerhet.

Samarbetspartners: ELU

Bussuppställning

SAMARBETE GER BÄTTRE KOMMUNIKATIONER För bättre förbindelser Den ökande järnvägstrafiken ställer krav på ytterligare ett spår över Göta älv. Tyréns tar fram en järnvägsplan och systemhandling för den 1,5 kilometer långa sträckningen som inkluderar Marieholmsbron. Bron är drygt en kilometer lång, varav 100 meter går över Göta älv samt Säveån. Den kommande bron blir en lyftsvängbro som anläggs söder om den existerande bron.

Det komplexa projektet i stadsmiljö ställer mycket höga krav både på internt och externt samarbete. Befintliga väg- och järnvägsanläggningar gör att frihetsgraderna är mycket små och kommunens detaljplanearbete samt Natura 2000-frågor för Säveån bidrar till komplexiteten. Eftersom anläggningen är samhällsviktig och måste skyddas behöver vi även ta hänsyn till en högre vattennivå vid

havsnivåhöjningar och högt vattenstånd i Vänern. Vi arbetar ständigt för att hitta kostnadseffektiva lösningar. Provisoriska spårlösningar har förkortats i förhållanden till tidigare utredningar. Där utbyggnadsordningarna på intilliggande projekt har påverkats har vi tänkt om kring tillfälliga omläggningar av vägar.

23


FAKTA OM UPPDRAGET Kund:

LKAB

Tjänsteområden:

Geoteknik, Vatten, Landskap &

ljus, Miljö & klimat, Gata & väg,

Projektledning, Järnväg

Samarbetspartners:

BDX AB

DAMMEN SOM RÄDDAR GRUVDRIFTEN För bättre industri Allt eftersom gruvbrytningen i LKAB:s gruva går djupare, spricker marken närmare och närmare Kiruna stad. Inom två år kommer sprickzonerna att nå den damm som avgränsar sjön Luossajärvi och hindrar den från att tömmas ner i gruvan. För att kunna fortsätta gruvdriften måste en ny damm byggas, som delar sjön så att man kan tömma 30 procent av sjöns yta. Tyréns uppdrag

24

är att tillsammans med entreprenadföretaget BDX, projektera och bygga dammen, som måste stå färdig till årsskiftet 2013 –2014. Det finns ett starkt engagemang i projektet och dammen byggs under säkra arbetsmiljömässiga förhållanden, på ett produktionsmässigt rationellt sätt och till en hög kvalitet. Dammen byggs med en unik metod där fyllningen över sjön, det första

kritiska arbetsmomentet, utfördes med 280 000 ton morän och bergkross på mindre än fem veckor. Tyréns bidrar med teknikexpertis inom bland annat geoteknik och miljö och har etablerat ett geolabb nära arbetsplatsen för att kunna redovisa materialprover snabbt.


25


FAKTA OM UPPDRAGET Kund:

Peab/Chalmersfastigheter

Tj채nsteomr책den:

Konstruktion, Geoteknik, BIM

Samarbetspartners:

Wing책rdh Arkitektkontor AB, Bohusgeo AB

26


EN KUGGE AV KREATIVITET för bättre arkitektur Kuggen på Chalmers Lindholmen i Göteborg har ritats av Wingårdh Arkitektkontor. Den färgstarka och cirkulära byggnaden är idag en naturlig länk mellan akademi och näringsliv. Tyréns har genom ett innovativt arbetssätt bidragit till en hållbar byggnad med höga kvaliteter. Den ovanliga formen, ett kugghjul, krävde optimala konstruktionslösningar. Våra konstruktörer

inspirerades bland annat av hur lasterna i träd succesivt förs ner i stammarna. Det unika med Kuggen är just sättet att föra ner lasterna till grunden genom betongpelare i fasaden som inte står rakt ovanför varandra. De utkragande våningsplanen innebär att fasadpelarna förskjuts i såväl sidled som djupled. Stomanalyser i 3D och dimensionering av bjälklagen med avancerade verktyg gjorde lösningen möjlig.

27


Samhällsplanering för ett FÖRändrat klimat

28


FAKTA OM UPPDRAGET Kund:

Climatools/Sven Tyréns Stiftelse

Tjänsteområden:

Miljö & klimat, Vatten, Gata & väg,

Järnväg, Analys, Strategi & planering,

GIS, Brand, risk & säkerhet

Samarbetspartner:

Climatools finansieras av Naturvårdsverket och drivs

av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Kungliga

Tekniska Högskolan (KTH), Konjunkturinstitutet och

Umeå universitet.

för bättre planering Många kommuner och företag behöver se över sin hantering av och planering inför kraftigare värmeböljor, höjda havsnivåer och extremare nederbördsmängder. Vi hjälper kommuner och företag att möta klimatförändringarna på ett konstruktivt sätt. Det handlar om infrastruktur som vägar, järnvägar och dagvattenhantering men även fysisk och strategisk planering och riskhantering.

Tyréns har satsat på ett utvecklingsprojekt för att ta fram metoder och verktyg för att arbeta med klimatanpassning. Projektet har drivits i samarbete med forskningsprogrammet Climatools som finansieras av Naturvårdsverket. Climatools syftar till att ta fram verktyg för kommunal klimatanpassning som har testats i Botkyrka, Helsingborg, Landskrona, Sala och Kristianstad.

29


30


FAKTA OM UPPDRAGET Kund:

Väven i Umeå AB

Tjänsteområden:

Akustik, Brand, risk & säkerhet,

Geoteknik, Konstruktion

Samarbetspartners: Snøhetta AS, White Arkitekter

RUM FÖR KULTUR FÖR BÄTTRE KULTURLIV I det nya kulturhuset i Umeå vill vi skapa en myllrande väv av aktiviteter för bibliotek, bokmagasin, konsertsal, mindre scener, utställningar och verkstäder. Tyréns har tillsammans med några av Nordens främsta arkitekter utformat en smart lösning, med långa spännvidder och avancerade konstruktioner, som skapar fria ytor för gemensamma aktiviteter.

Exteriört ska konstruktionen samverka med fasadernas böljande, organiska former och stora överhängande våningar. Kulturhusets behov av flexibla och snabbt föränderliga volymer ställer också höga krav på akustik och brandskydd där Tyréns konsulter bidrar med både nytänkande och gedigen erfarenhet. Våra geotekniker har skapat lösningar för en ny kajkonstruktion som förankrar en del av kajen i huset.

31


JAKTEN PÅ KOLDIOXID FÖR BÄTTRE KLIMATARBETE Genom att analysera alla delar i en produkts eller anläggnings livscykel kan vi minska klimatpåverkan där det behövs som mest och göra rätt från början. Tyréns satsade tidigt på livscykelverktyg och utbildning inom området vilket gjorde att vi snabbt kunde svara upp mot våra kunders behov. Livscykelanalyser kan användas inför beslut om linjedragning för en väg eller järnväg eller när man står inför olika val kring hur en anläggning eller fastighet ska utformas.

32

Under året har vi beräknat koldioxidbelastning och energianvändning för tre infrastrukturanläggningar för Trafikverket. För nya E12 i Umeå har vi jämfört tre alternativa vägsträckor. I Flackarp-Arlöv har vi beräknat utsläppen för två olika lösningar för nedsänkning av järnvägen och minimering av massor och transporten av massor. I järnvägsutredningen Sundsvall-Härnösand beräknas koldioxidbelastning och energianvändning för de olika sträckningarna, samt koldioxidbesparing för tågresa jämfört med bilresa.

Vår miljökompetens, tillsammans med den expertis som finns inom Tyréns om olika anläggningars och produkters byggande och nyttjande, ger tillförlitliga analyser.


FAKTA OM UPPDRAGET Kund:

Trafikverket

Tjänsteområden:

Miljö & klimat, Konstruktion,

Gata & väg, Järnväg

33


FAKTA OM UPPDRAGET Kund:

Region Skåne

Tjänsteområden:

Miljö & klimat

NY SYN PÅ AVFALL För bättre MILJÖ Att återvinna avfall är bra. Att förebygga avfall är ännu bättre. Tyréns avfallsexperter skapar handlingsplaner för ett systematiskt avfallsförebyggande arbete. Genom Sven Tyréns Stiftelse har vi tillsammans med Region Skåne tagit fram en metod i ett utvecklingsprojekt för att minska materialanvändningen, avfallsmängderna och avfallets innehåll av farliga ämnen. Metoden har testats på Skånes universitetssjukhus.

34

Det krävs nya sätt att tänka och en helhetssyn på verksamheten där tekniker, vårdpersonal, inköpare, ekonomer, beteendevetare och kommunikatörer arbetar tillsammans. Steg för steg leder arbetet till en utvecklad verksamhet där förebyggande av avfall ger en minskad miljöpåverkan och minskade kostnader.


35


FAKTA OM UPPDRAGET Kund:

Derome Mark & Bostad AB

Tjänsteområden:

Konstruktion, Akustik, Brand, risk & säkerhet,

Energi & byggfysik

Samarbetspartners:

Veidekke Entreprenad AB, A-hus AB

NY PLATTFORM FÖR TRÄHUS För bättre projektering I ett utvecklingsprojekt för Centrum för byggande och boende med trä fick Tyréns ansvar för att utveckla en teknisk träplattform för flervåningshus. Träplattformen har utvecklats av Tyréns i samarbete med Derome. Det nya byggsystemet är öppet för alla och kan användas i vilket byggprojekt som helst. Veidekke är den första byggherren som testar systemet i kvarteret Skonaren i Malmö. Där ger

36

det kostnadsbesparingar och vinster som olika installationslösningar, bättre ljudklasser och lösningar för fukt och brand. Tyréns samlade styrka inom flera kompetenser möjliggör nya konstruktionsprinciper, som kombinerat med träregelväggar och träbjälklag ger ett miljöeffektivt byggsystem.


37


FÖRDUBBLAD OMSÄTTNING OCH FLER MEDARBETARE FÖR BÄTTRE KOMPETENS OCH HELHET Under de senaste fem åren har omsättningen för Tyréns fördubblats och antalet medarbetare har ökat med nästan lika mycket. Detta beror på en expansion av företaget både på bredden och på djupet. Vi växer för att utveckla kompetensen i företaget för att bättre matcha de kundbehov vi ser på marknaden. Vi är fler specialister i företaget än någonsin tidigare och har betydligt större kapacitet. Tyréns har öppnat

38

flera nya kontor runtom i landet för att svara upp mot våra kunders verksamhet. Vår medelålder är 41 år, 39 år för kvinnor och 42 år för män. Andelen kvinnor i företaget är 36 procent och 47 procent i Öst som är den största regionen. Med 31 procent kvinnliga chefer totalt och 44 procent kvinnor i ledningsgruppen är Tyréns är ett av de mest jämställda företagen inom branschen.


FAKTA OM FÖRETAGET Antal medarbetare: 1 183 Koncernens omsättning: 1 130 mkr Tjänsteområden: Akustik, Analys, strategi & planering, Arkitektur, Berg, Brand, risk & säkerhet, Bro, Byggnadsvård & kulturmiljö, Energi & byggfysik, Förorenade områden, Gata & väg, Geoteknik, Järnväg, Konstruktion, Landskap & ljus, Miljö & klimat, Mätnings- & kartteknik, Projektledning, Stadsutveckling, Trafik, Vatten Ägare: Sven Tyréns Stiftelse Partners: Det delägda företaget AKT II i London Orter: Alingsås, Boden, Borlänge, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Härnösand, Järvsö, Kalix, Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Lycksele, Malmö, Norrköping, Piteå, Skellefteå, Sollefteå, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Växjö, Örnsköldsvik, Östersund, London

39


40


ATT LEVA SOM MAN LÄR FÖR BÄTTRE KLIMAT Att leva som vi lär är viktigt för oss som arbetar för att företagets kunder ska minska sin miljöpåverkan. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. Tyréns växte under 2011 vilket ger en något högre klimatpåverkan, men utsläppen av växthusgaser relaterat till vår omsättning har minskat med cirka åtta procent. När vi byggde om vårt huvudkontor i Stockholm sommaren 2011 satsade vi på att återvinna och

återanvända material i så stor utsträckning som möjligt. Ambitionen var att i första hand sälja, därefter skänka och som sista alternativ återvinna på ett korrekt sätt. Vi lyckades skapa 100 nya arbetsplatser med minsta möjliga miljöpåverkan och arbetstidsbortfall. Under ombyggnaden återvann vi totalt 71 000 kg material. Genom att källsortera skrot och metaller bidrog vi med 1 271 stycken nya cyklar. Källsorteringen av brännbart material innebar även att

vi bidrog med 176 572 kWh vilket motsvarar uppvärmningen av 12 villor/år. Vi skänkte skrivbord och hurtsar till KTH Arkitekturhögskolan som behövde dessa efter branden i deras lokaler, samt kontorsmaterial till föreningen Crossroads inom Stockholms Stadsmission, vilket har underlättat deras verksamhet. Återanvändning av möbler har även skett inom Tyrénskoncernen.

41


UPPMÄRKSAMMADE INSATSER Trafikverkets arkitekturpris gick till Bollnäs resecentrum Bollnäs resecentrum fick Trafikverkets arkitekturpris för en konsekvent genomförd idé som resulterat i en vacker miljö och visar omtanke om trafikanterna. Tyréns var konstruktörer i Peabs totalentreprenad. Nominerad till European Waste Reduction Awards Tyréns och Region Skåne har nominerats till European Waste Reduction Awards för det strategiska arbetet att med en Lean-inspirerad metod minska avfallet på sjukhuset. Finalister och vinnare tillkännages den 19 juni 2012 då även själva prisceremonin för European Waste Reduction Awards äger rum. Nominerad för Kasper Salin-priset Kursgården på Ekskäret, Österåker är ett av de nominerade projekten för Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris. Arkitekt är Landström Arkitekter och Tyréns var konstruktörer. Byggherre var Stiftelsen Ekskäret.

42

Stora Samhällsbyggarpriset till Citytunneln Stora Samhällsbyggarpriset delades ut under Samhällsbyggardagen i Stockholm den 18 oktober. Tyréns har deltagit i projektet med sin samlade kompetens, ett arbete som inleddes med förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplaner för hela Citytunneln.

FIA:s kvalitetspris till vägbygge i Kalmar ”Byggande av mötesfri väg i Kalmar” är ett av Sveriges bästa anläggningsprojekt som belönades med FIAs kvalitetspris i mars 2011. Tyréns har varit NCC:s vägprojektör i projektet som har lett till väsentlig förnyelse till nytta för vägens funktion och kvalitet.

Kuggen nominerades till World Architecture Festival Tyréns är konstruktören bakom denna byggnad som Chalmers Fastigheter har låtit bygga mitt på Lindholmsplatsen i Göteborg. Arkitekt är Wingårdhs Arkitektkontor.

STF Abisko vann Tyréns miljöpris Tyréns miljöpris ”Stort intryck – Litet avtryck” delades ut till STFs turiststation i Abisko för sitt målmedvetna och långsikta miljöarbete. Priset delades ut på årets Kirunagala.

Hedersomnämnande Stålbyggnadspriset Dockums fick ett hedersomnämnande vid 2011 års utdelning av Stålbyggnadspriset. Dockums är beställt av Region Skåne, arkitekt är Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS med Tyréns som konstruktör.

Tyréns stödjer Juniorvattenpriset Juniorvattenpriset är en internationell tävling där ungdomar från hela världen deltar med projekt som handlar om vatten och miljö. Sverige deltog i finalen under World Water Week med Langena, en flaska av miljövänlig majsplast vars fyrkantiga form gör att man kan transportera 78 procent mer vatten i varje last.


43


Alingsås

Boden

Borlänge

Gävle

GÖTEBORG

Lilla Torget 2

Hellgrensgatan 5B

Sturegatan 4

Kyrkogatan 29

Lilla Badhusgatan 2

441 30 Alingsås

961 34 Boden

784 31 Borlänge

803 11 Gävle

411 21 Göteborg

Helsingborg

Härnösand

Järvsö

Kalix

Karlskrona

Kungsgatan 6

Strandgatan 4

Friskasvägen 3B

Köpmannagatan 1

Norra Smedjegatan 52

252 21 Helsingborg

871 45 Härnösand

820 40 Järvsö

952 34 Kalix

371 33 Karlskrona

KarlsTAD

Kiruna

Kristianstad

Linköping

Luleå

Kontor öppnas

Konduktörsgatan 2

Box 27, 291 21 Kristianstad

Box 325, 581 03 Linköping

Kyrkogatan 1

under hösten 2012

981 34 Kiruna

Besök: Östra Boulevarden 56

Besök: Klostergatan 5

972 32 Luleå

Lund

Lycksele

MALMÖ

Norrköping

Piteå

Ideon Science Park,

Box 168, 921 23 Lycksele

205 19 Malmö

Västgötegatan 13

Belonasvängen 2B

Scheelevägen 17, 223 70 Lund

Besök: Torget 3

Besök: Isbergs gata 15

602 21 Norrköping

941 52 Piteå

Skellefteå

Sollefteå

Stockholm

Sundsvall

UMEÅ

Stationsgatan 3

Strömgatan 2B

118 86 Stockholm

Box 28, 851 02 Sundsvall

Västra Norrlandsgatan 10B

931 31 Skellefteå

881 30 Sollefteå

Besök: Peter Myndes Backe 16

Besök: Skolhusallén 9

903 27 Umeå

Uppsala

Växjö

Örnsköldsvik

ÖSTERSUND

LONDON

Kungsgatan 57B 3 tr

Storgatan 40, 352 31 Växjö

Lasarettsgatan 13

Prästgatan 46

100 St John Street

753 21 Uppsala

Besök: Affärshuset Tegnér, plan 4

891 33 Örnsköldsvik

831 33 Östersund

London EC1M 4EH United Kingdom

44


Tel: 010 452 20 00 www.tyrens.se

45


Design av PS Agency PS Agency väljer genomgående miljöcertifierade underleverantörer och prioriterar val av miljövänliga material, tryck, transporter och resesätt. Tryck och efterbearbetning av Elanders Sverige AB Foto: Sid 15 Zaha Hadid Architects Sid 18–19 Fojab Arkitekter och Snøhetta AS Sid 22 Trafikverket Sid 30 Snøhetta AS Sid 37 Derome Mark & Bostad AB

46


47


NYA PERSPEKTIV

Tyréns årsbok 2011  

Tyréns årsbok 2011

Advertisement