Page 1

EKSPERTŲ KOMISIJOS, SUDARYTOS KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 204 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMU NR. A1-315 „DĖL EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO“, KONKURSŲ „MOKYKLOS BIBLIOTEKA – ATVIROS ŠVIETIMO IR INFORMACIJOS ŽIDINYS“, „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMO UGDYMO PROCESE, PANAUDOJANT VIENĄ KOMPIUTERĮ ATSKIRŲ DALYKŲ PAMOKOSE PROJEKTAMS ATRINKTI POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 1 2004 m. birželio 5 d. Kretinga Posėdis įvyko 2004 m. birželio 5d. Pirmininkė – Vida Giedrimienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja. Sekretorius – Antanas Sungaila, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistas; Dalyvauja: Virginijus Domarkas - rajono savivaldybės mero pavaduotojas. Juozapas Žiulpa - Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistas; Raimunda Viskontienė - Kretingos Pedagogų švietimo centro metodininkė. DARBOTVARKĖ : 1. 1.Konkurso „Mokyklos biblioteka – atviros švietimo ir informacijos židinys“ projektų atrinkimas. 2. Konkurso „Informacinių technologijų taikymo ugdymo procese, panaudojant vieną kompiuterį atskirų dalykų pamokose“ projektų atrinkimas. 3. Multimedia projektorių skyrimas SVARSTYTA: Konkurso „Mokyklos biblioteka – atviros švietimo ir informacijos židinys“ projektų atrinkimas. Konkursui „Mokyklos biblioteka – atviros švietimo ir informacijos židinys“ projektus pateikė: 1. Pranciškonų gimnazija (projekto autoriai Banga Vinkutė, Aldona Tamošauskienė; 2. J.Pabrėžos gimnazija (projekto autoriai Zina Tenenienė); 3. Marijono Daujoto vidurinė mokykla (projekto autoriai Milda Serapinienė, Rasa Zulumskytė); 4. Vydmantų vidurinė mokykla ( projekto autorė Birutė Trakimienė); 5. Darbėnų vidurinė mokykla (projekto autorė Ambrozija Burbienė); 6. Kartenos vidurinė mokykla (projekto autorė Alvyra Bončkienė); 7. Simono Daukanto vidurinė mokykla (projekto autorė Rita Račienė); 8. Salantų vidurinė mokykla (projekto autorė Inga Žukauskaitė); 9. baublių pagrindinė mokykla (projekto autorė Dalia Butkevičiūtė); 10. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla (projekto autorė Sofija Jurkuvienė); 11. Grūšlaukės pagrindinė mokykla (projekto autorė Saulė Palikienė); 12. Rūdaičių pagrindinė mokykla (projekto autorė adelė Bytautienė); 13. Kretingos darželis – pradinė mokykla „Žibutė“ (projekto autorė Sniegina Litvinienė).


NUTARTA: Vadovaudamiesi Kretingos rajono mokyklų kompiuterizavimo programa 2004–2006 m., Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjos 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V1-46 „Dėl konkurso „Mokyklos biblioteka – atviros švietimo ir informacijos židinys“ nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais konkurso nuostatais ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2004 m. birželio 15 d. raštu Nr. SR-90-01-10 „Dėl programos „Švietimas informacinei visuomenei“, konkurso „Mokyklos biblioteka – atviros švietimo ir informacijos židinys“ projektus išskirti į dvi grupes: gimnazijos, vidurinės mokyklos ir pagrindinės, darželiai – pradinės mokyklos. Projektus vertinti pagal Projekto paraiškos vertinimo formą. Susumavus ekspertų vertinimo komisijos balus, kompiuterių klases (5+1) skirti: 1. Gimnazijų ir vidurinių mokykloje grupėje surinkus daugiausia balų (224) skirti Kretingos rajono Kartenos vidurinei (1 priedas) 2. Pagrindinių ir darželių – pradinių mokyklų grupėje daugiausiai surinkę balų (190) skirti Grūšlaukės pagrindinei mokyklai (2 priedas). Keturis pavienius kompiuterius skirti Jokūbavo A.Stulginskio pagrindinei mokyklai gerai paruošusiai projektą „Mokyklos biblioteka – atviros švietimo ir informacijos židinys“ ir nuo 2001 m. Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomoje programoje „Švietimas informacinei visuomenėje“ negavusiai nei vieno kompiuterio. SVARSTYTA: Konkurso „Informacinių technologijų taikymo ugdymo procese, panaudojant vieną kompiuterį atskirų dalykų pamokose“ projektų atrinkimas. NUTARTA: Konkursui „Informacinių technologijų taikymo ugdymo procese, panaudojant vieną kompiuterį atskirų dalykų pamokose“ projektus pateikė 48 mokytojai (3 priedas). Vadovaudamiesi Kretingos rajono mokyklų kompiuterizavimo programa 2004–2006 m., Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjos 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V1-45 „Dėl konkurso „Informacinių technologijų taikymo ugdymo procese, panaudojant vieną kompiuterį atskirų dalykų pamokose“ nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais konkurso nuostatais ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2004 m. birželio 15 d. raštu Nr. SR-90-01-10 „Dėl programos „Švietimas informacinei visuomenei“, ekspertų vertinimo komisijos užpildytomis konkurso „Informacinių technologijų taikymo ugdymo procese, panaudojant vieną kompiuterį atskirų dalykų pamokose“ projekto paraiškos vertinimo formomis ir surinkus daugiau nei 10 balų pavienius kompiuterius skirti 3 priede nurodytų mokyklų mokytojams. Mokytojams, kurių projektai ekspertų vertinimo komisijos įvertinti mažiau nei 10 balų pavienių kompiuterių neskirti. SVARSTYTA: Multimedia projektorių skyrimas NUTARTA: Vadovaudamiesi Kretingos rajono mokyklų kompiuterizavimo programa 2004–2006 m, multimedia projektorius skirti: Vydmantų, M.Daujoto vidurinėms, Baublių, Grūšlaukės pagrindinėms mokykloms. Pirmininkas

Vida Giedrimienė

Sekretorius

Antanas Sungaila

Eksp_Kom_Prot_1  
Eksp_Kom_Prot_1  
Advertisement