Page 1

TshwaneLex output

file:///E:/Desktop/Słownik polsko - angielski mLingua - Polish.html

czytać (verb) read: Wielu ludzi czyta książki. Many people read books. fabuła (noun) fabuła filmu, powieści plot, story: On jest bohaterem, który napędza fabułę. He is the character that

powers the plot. fikcja (noun) fantasy, unreality: Dla małego dziecka, fikcja i rzeczywistość są bardzo blisko siebie. To a small

child, fantasy and reality are very close to each other. książka (noun) dzieło literackie book: Książki poszerzają horyzonty. Books broaden the mind. książka kucharska cookbook, książka telefoniczna telephone book literatura (noun) literature, fiction: W kwestii historii sztuki oraz historii literatury modernizm czepie z impresjonizmu. In terms of the history of art and literature, modernism follows impressionism. literatura brukowa pulp fiction, literatura piękna belles-lettres, fiction, liteatura faktu non-fiction, literatura dziecięca children's fiction poezja (noun) 1 twórczość poetycka poetry: Blake wyrażał swoje emocje poprzez poezję. Blake expressed his emotions through poetry.; 2 (pl noun) wiersze poems: Jego wiersze były pełne emocji. His poems were full of

emotions. punkt zwrotny (noun) punkt zwrotny akcji dramatu, powieści turning point: Punktem zwrotnym filmu jest

powiedzenie przez nią prawdy. A turning point comes in the film when she says the truth. rozdział (noun) 1 rozdział w książce chapter: Przeczytałem już dziesięć rozdziałów nowej książki. I have already read ten chapters of this new book.; 2 podział distribution: Kwestia podziału majątku pomiędzy rodzeństwem jest bardzo kontrowersyjna. The point of the inheritance distribution between siblings is very controversial.; 3 rozgraniczenie separation: Rozgraniczenie kościoła i państwa było bardzo dobrym pomysłem. The separation of

church and state was very good idea. rym (noun) rym w utworze rhyme: Ten wiersz zawiera dużo rymów. This poem is full of rhymes. tytuł nazwa; stopień title: Ten tytuł brzmi interesująco. This title sounds interesting. tytuł naukowy academic title utwór (noun) 1 utwór muzyczny tune: To był wpadający w ucho utwór. It was a catchy tune.; 2 dzieło work, piece of work: Mam komplet CD zwierający wszystkie utwory Bacha. I have a set of CD's containing all Bach's works.

1z1

2012-06-10 16:28


TshwaneLex output

file:///E:/Desktop/Słownik polsko - angielski mLingua - English.html

climax /klaɪmæks/ punkt kulminacyjny: The moment she said the truth was the climax of the novel. Moment

powiedzenia przez nią prawdy był punktem kulminacyjnym powieści. comedy /kɒmədi/ (noun) komedia: Comedy is one of the three dramatic forms. Komedia jest jednym z trzech

gatunków dramatu. detective story /dɪtektɪv stɔ:ri/ (noun) opowiadanie detektywistyczne: His first writing was a detective story.

Jego pierwszym dziełem było opowiadanie detektywistyczne. genre /ʒɒnrə/ (noun) literary genre gatunek, rodzaj: The Greeks and Romans perfected many genres. Grecy oraz

Rzymianie udoskonalili wiele gatunków literackich. gripping /grɪpɪŋ/ (adjective) wciągający: The book was so gripping that I could not stop reading it. Książka była

tak wciągająca, że nie mogłem przestać czytać. novel /nɒvəl/ (noun) powieść: There are many factors that make the novel gripping. Jest wiele czynników, które

sprawiają, że powieść jest wciągająca. publish /pʌblɪʃ/ (verb) 1 print wydawać, publikować: The writer published his story. Pisarz opublikował swoją opowieść.; 2 make public ogłaszać: The teacher published the test results. Nauczyciel ogłosił wyniki

sprawdzianu. satire /sætaɪəʳ/ (noun) satyra: "Gulliver's Travels" is one of the most famous satires. "Podróże Guliwera" są jedną

z najbardziej znanych satyr. thriller /θrɪləʳ/ (noun) thriller, dreszczowiec: Thriller is genre which inspires horror. Dreszczowiec to gatunek,

który wzbudza grozę. write /raɪt/ (verb) pisać: Mary writes a letter to her father. Mary pisze list do swojego ojca. writer /raɪtəʳ/ (noun) 1 writer of books pisarz: Being a writer is not always worthwhile. Bycie pisarzem nie jest zawsze opłacalne.; 2 writer of films, plays scenarzysta: The writer of films has to be very imaginative and

creative. Scenarzysta musi być obdarzony wyobraźnią i kreatywny.

1z1

2012-06-10 16:29

anjya_slownik  

Słowniki angielsko-polski oraz polsko-angielski wykonałam za pomocą programu TshwaneLex. Program na początku może wydawać się trochę skompli...

anjya_slownik  

Słowniki angielsko-polski oraz polsko-angielski wykonałam za pomocą programu TshwaneLex. Program na początku może wydawać się trochę skompli...

Advertisement