Page 1

Monitor bedrijventerreinen Provincie Noord-Holland 2011


Monitor bedrijventerreinen Provincie Noord-Holland 2011

Auteurs: Drs. Luuk Stevens Frank van de Lustgraaf MSc BUITEN, Bureau voor Economie & Omgeving Achter Sint Pieter 160 3512 HT Utrecht www.bureaubuiten.nl tel 030 2318945 Projectnummer: 576 Utrecht, 12 augustus 2011

Aangeboden aan: Provincie Noord-Holland

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij: Drs. Anjo Reussink, beleidsmedewerker economie, Provincie Noord-Holland: reussinka@noord-holland.nl


2


Inhoudsopgave Inleiding

5

Hoofdstuk 1– Algemeen overzicht

7

1.1 Regionale spreiding van bedrijventerreinen 1.2 Bedrijventerrein segmenten Hoofdstuk 2 – Uitgifte en aanbod

11

2.1 Uitgifte in 2010 2.2 Historische uitgiftereeks 2.3 Aanbod droge bedrijventerreinen 2.4 Aanbod natte bedrijventerreinen Hoofdstuk 3 – Kwalitatieve aspecten

21

3.1 Doelgroepen 3.2 Leegstand 3.3 Veroudering en herstructurering 3.4 Duurzaamheidsaspecten Hoofdstuk 4 – Conclusies

25

Bijlagen

27

Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV

– Regio-indeling – Historische uitgifte per terrein – Aanbod per terrein – Herstructurering

3


4


Inleiding Achtergrond Dit rapport geeft de resultaten weer van de Monitor Bedrijventerreinen 2011 die van april t/m juni 2011 door de provincie Noord-Holland is uitgevoerd. De brongegevens zijn aangeleverd door de gemeenten en hebben de peildatum 1 januari 2011. Anders dan in voorgaande jaren, worden de gegevens in deze monitor uitgesplitst voor: Noord-Holland Zuid (de Metropoolregio Amsterdam, het werkgebied van het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) en Noord-Holland Noord. In bijlage I is een overzicht opgenomen welke gemeenten bij welke deelgebieden horen. Gegevensverzameling en respons Net als de vorige jaren zijn de gegevens verzameld middels een elektronische enquête. Deze internetapplicatie wordt door de provincie beheerd. Hierin kunnen de Noord-Hollandse gemeenten ieder jaar hun meest recente gegevens over hun bedrijventerreinen aanleveren. De systematiek is ieder jaar dezelfde en ieder jaar wordt gezicht naar verbeteringen van de applicatie. De jaarlijkse respons is altijd vrij hoog: de meeste gemeenten leveren hun gegevens netjes op tijd aan. De kwaliteit van de ingevulde gegevens varieert echter sterk tussen gemeenten, maar ook op gemeenteniveau tussen verschillende terreinen. Daarnaast worden bepaalde standaardvragen structureel beter en consistenter ingevuld dan andere. Zowel de provincie als ook andere instanties gebruiken deze – door de gemeenten ingevulde cijfers – voor het maken van beleid of het uitvoeren van onderzoeken. Het is dus van groot belang dat gemeenten zich realiseren dat zij zélf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de gegevens over de terreinen in hun gemeente. Bedrijventerreinen-website van de provincie Noord-Holland Op de site http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Economie-en-landbouw/Bedrijventerreinen.htm treft u de beleidsdocumenten van het provinciale bedrijventerreinenbeleid aan, inclusief de Excelbestanden waarop voorliggende rapportage is gebaseerd. Kantoren Deze Monitor Bedrijventerreinen Noord-Holland kent geen apart kantorenhoofdstuk. De provincie Noord-Holland verzamelt voornamelijk kantorengegevens voor de regio Noord-Holland Zuid (met name omtrent de resterende planvoorraad). Deze gegevens stelt de provincie ieder jaar ter beschikking aan Plabeka zodat zij, op basis van deze brongegevens, het kantorenhoofdstuk van de jaarlijkse Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka (aangevuld met gegevens van Kantorenmonitor BV) kan opstellen. Voor de publicaties van de Plabeka Monitor verwijzen wij naar de website: http://www.metropoolregioamsterdam.nl/ec20100710PlabekaArchief.html. Leeswijzer In hoofdstuk 1 worden algemene gegevens over de omvang van de bestaande bedrijventerreinen besproken. Hoofdstuk 2 behandelt de gerealiseerde uitgiften in 2010 en het resterende, toekomstige aanbod. Hoofdstuk 3 is een kwalitatieve analyse en gaat in op veroudering, herstructurering, transformatie en duurzaamheidsaspecten. In alle hoofdstukken wordt zoveel mogelijk onderscheid gemaakt tussen de regio’s NoordHolland Noord en Noord-Holland Zuid en droge terreinen en haventerreinen.

5


6


1

Algemeen overzicht

Dit hoofdstuk bevat de omvang van de reeds uitgegeven bedrijventerreinen in de provincie Noord-Holland. Figuur 1.1 toont de ligging van de terreinen in de regio. Figuur 1.1 Ligging bedrijventerreinen in Provincie Noord-Holland

7


1.1

Regionale spreiding van bedrijventerreinen

In de Provincie Noord-Holland liggen 308 droge en natte (havengerelateerde) bedrijventerreinen met een gezamenlijk uitgegeven oppervlak van ruim 6.450 ha netto per 1 januari 2011. De grootste concentraties van terreinen liggen in Noord-Holland Zuid: in de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Velsen (langs het Noordzeekanaalgebied) en bij Schiphol. In Noord-Holland Noord zijn er kleinere concentraties rond Alkmaar, Hoorn en Den Helder. De bedrijventerreinen liggen voornamelijk langs autosnelwegen of N-wegen, met uitzondering van de kleinere terreinen. Die missen over het algemeen een directe aansluiting op een snelweg of het hoofdwegennet. Er zijn vijf terreinen met een directe aansluiting aan het spoor. Daarnaast zijn meer dan 80 terreinen ontsloten door vaarwater, waarvan er ongeveer 50 een kade hebben voor publiek gebruik of in handen van een particuliere partij. In figuur 1.2 is een overzicht opgenomen van het totale netto uitgegeven oppervlak aan droge bedrijventerreinen in de verschillende WGR gebieden. Daarnaast is het aantal terreinen met uitgegeven gronden weergegeven. Figuur 1.2 Uitgegeven oppervlak en aantal droge bedrijventerreinen (netto ha)

1

NHZ Stadsregio Amsterdam

131

Het Gooi en Vechtstreek

22

IJmond

10

Zuid-Kennemerland

6

NHN West-Friesland

37

Regio Alkmaar

39

Kop van Noord-Holland

37 0

1.000

2.000

3.000

Bron: opgave gemeenten

Grootste concentratie bedrijventerreinen in Amsterdam De Stadsregio Amsterdam heeft veruit het grootste aantal droge bedrijventerreinen en bedrijventerreinoppervlak in de provincie. IJmond en de Regio Alkmaar hebben na de Stadsregio Amsterdam het grootste areaal bedrijventerreinen. IJmond heeft bijna 1.000 ha bedrijventerrein, Regio Alkmaar ruim 500 ha. Het Tata Steel - terrein in Velsen (698 ha netto) is veruit het grootste droge bedrijventerrein2. De Waarderpolder in Haarlem (140 ha netto) en 1

Terreinen die nog geheel uitgegeven moeten worden zijn hierin niet meegenomen. Omdat de kolom ‘reeds uitgegeven terrein’ gebrekkig en inconsistent is ingevuld door de gemeenten, is het uitgegeven oppervlak voor een aantal terreinen benaderd door de totale oppervlakte van het terrein te verminderen met de nog uitgeefbare oppervlakte (terstond en niet terstond). ² Bij IJmond is het Tata Steel B.V. -terrein door de gemeente als droog bedrijventerrein aangemerkt. Hierbij moet opgemerkt worden dat de fabrieken van Tata zeer afhankelijk zijn van de via de haven aangevoerde grondstoffen en afvoer van producten. Per 1-1-2012 zal het terrein daarom weer als nat (kadegebonden) haventerrein worden meegenomen.

8


het Bedrijvengebied Zuidoost (Amstel III) in Amsterdam (108 ha netto) zijn ook bedrijventerreinen van grote omvang. Wat haventerreinen betreft heeft de Stadsregio Amsterdam ook het grootste aantal terreinen en het grootste netto oppervlak (zie figuur 1.3). De Amerikahaven, Petroleumhaven en Westhaven in Amsterdam zijn de haventerreinen met de grootste omvang. Figuur 1.3 Uitgegeven oppervlak en aantal haventerreinen (netto ha) 3

NHZ Stadsregio Amsterdam

19

IJmond

3

NHN West-Friesland

1

Kop van Noord-Holland

7 0

250

500

750

1.000

1.250

Bron: opgave gemeenten

1.2

Bedrijventerreinsegmenten

Vooral modern gemengde bedrijventerreinen en haventerreinen In figuur 1.4 is de verdeling van de oppervlakte van de terreinen per segment weergegeven. Het uitgegeven oppervlak op de bedrijventerreinenmarkt in Noord-Holland wordt gekenmerkt door relatief veel gemengde bedrijventerreinen (modern gemengd en gemengd plus). 55% Van de totale oppervlakte van de terreinen valt binnen het modern gemengde segment, in totaal ruim 3.500 ha netto. Daarnaast valt nog eens 13% binnen het segment gemengd-plus (820 ha). De 26 haventerreinen (kadegebonden en havengerelateerd) beslaan bijna eenvijfde van het oppervlak (1254 ha netto). De gemiddelde oppervlakte van deze terreinen is relatief groot vergeleken met de droge bedrijventerreinen. Het oppervlak aan kadegebonden en havengerelateerde haventerreinen is voor het overgrote deel geconcentreerd in het westelijk havengebied van Amsterdam.

3

Terreinen die nog geheel uitgegeven moeten worden zijn hierin niet meegenomen.

9


Figuur 1.4 Uitgegeven bedrijventerreinen per segment in Provincie Noord-Holland (netto ha)

2% 1% 3% 3%

modern gemengd

7%

kadegebonden gemengd-plus 13%

havengerelateerd

55%

transport en distributie parkachtig

16%

binnenstedelijk onbekend

Bron: opgave gemeenten

10


2

Aanbod en uitgifte

2.1

Uitgifte in 2010

In totaal is er in 2010 in de provincie Noord-Holland 54 ha grond uitgegeven, waarvan het merendeel In de Stadsregio Amsterdam: 41 ha netto. In alle regio’s ligt de uitgifte in 2010 onder het historische gemiddelde (tabel 2.1). Tabel 2.1 Uitgifte in 2010 (droog en nat) en historische uitgifte (netto ha) Regio

Uitgifte in 2010

Gemiddelde uitgifte 1998-2010

NHN Kop van Noord-Holland

9

11

Regio Alkmaar

1

8

West-Friesland

3

10

13

29

Zuid-Kennemerland

0

4

IJmond

0

0

Het Gooi en Vechtstreek

0

0

Stadsregio Amsterdam

41

58

Totaal NHZ

41

62

Totaal provincie NH

54

92

Totaal NHN NHZ

Bron: opgave gemeenten

Vooral uitgifte van gemengde en distributieterreinen In figuur 2.1 is de uitgifte per type bedrijventerrein in 2010 weergegeven. 41% van het uitgegeven oppervlak is modern gemengd terrein (21,7 ha), 24% valt onder transport en distributieterreinen (13,1 ha) en 18% is parkachtig (9,5 ha). Figuur 2.1 Uitgifte in 2010 per segment in Noord-Holland (% van totale uitgifte)

5% 0%

9%

modern gemengd

transport en distributie 41%

18%

gemengd-plus parkachtig binnenstedelijk havengerelateerd

3%

kadegebonden 24%

Bron: opgave gemeenten 11


2.2

Historische uitgiftereeks

Aanhoudend lage uitgifte in 2010 Met een geregistreerde uitgifte van ±54 ha netto lag de uitgifte in 2010 op minder dan 60% van het meerjarige gemiddelde van ±92ha (figuur 2.2). Er is nog geen sprake van herstel van de uitgiftecijfers – het getal voor 2010 is lager dan dat van 2009 (59 ha) en 2008 (67 ha). Alleen in 2005 werd minder grond uitgegeven (37 ha). Het grootste deel van de uitgiften heeft plaatsgevonden in Noord-Holland Zuid: 40,5 ha. In Noord-Holland Noord werd 13,9 ha uitgegeven. Deze verhouding is grotendeels overeenkomstig met 2009. Figuur 2.2 Uitgifte in Provincie Noord-Holland 1998-2010 (netto ha)

200 180 160 140 120 NHN+NHZ

100

NHN 80

NHZ

60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bron: opgave gemeenten

Er was 46 ha uitgifte op bedrijventerreinen en 8 ha uitgifte op haventerreinen. De uitgifte op de bedrijventerreinen was anderhalf keer zo hoog als in 2009, toen de uitgifte op de droge terreinen slechts 30 ha bedroeg.

2.3

Aanbod droge bedrijventerreinen

Het aanbod in de regio betreft het uitgeefbare oppervlak op bestaande terreinen en plannen voor nieuwe bedrijventerreinen. Het aanbod is onderverdeeld in harde en zachte plannen en naar direct- en niet direct uitgeefbaar aanbod. Harde plannen betreffen terreinen waar een bestemmingsplan voor is vastgesteld. Alle andere terreinen zijn zachte plannen. In het vervolg van deze paragraaf behandelen we haventerreinen en droge (alle andere) terreinen afzonderlijk.

12


Droge terreinen: ruim 1.900 ha aanbod, waarvan ruim 50% terstond Tabel 2.2 geeft het aanbod in Noord-Holland weer. In totaal bedraagt het huidig en toekomstig aanbod in de provincie 1.931 ha, waarvan 1.412 ha in Noord-Holland Zuid en 519 ha in Noord-Holland Noord. 1.018 ha (53%) is terstond uitgeefbaar, waarvan 80% in Noord-Holland Zuid. Tabel 2.2 Huidig en toekomstig aanbod op droge terreinen, ha netto4 NHN

Totaal aanbod 146

waarvan terstond uitgeefbaar5 63

waarvan niet terstond uitgeefbaar 83

Regio Alkmaar

154

42

112

West-Friesland

220

104

116

Totaal NHN

519

208

311

Totaal aanbod 47

waarvan terstond uitgeefbaar 31

waarvan niet terstond uitgeefbaar 16

9

9

0

‘t Gooi en Vechtstreek

30

30

1

Stadsregio Amsterdam

1.326

740

585

Totaal NHZ

1.412

810

602

Totaal provincie

1.931

1.018

913

Kop van Noord-Holland

NHZ Zuid-Kennemerland IJmond

Bron: opgave gemeenten

Daarnaast is er ruim 913 ha netto niet-terstond uitgeefbaar oppervlak, waarvan niet zeker is of dit aanbod ook daadwerkelijk ontwikkeld zal worden. Met 1326 ha netto is het grootste gedeelte (ruim 65%) van het totale harde en zachte aanbod in Noord-Holland geconcentreerd in de Stadsregio Amsterdam. Het aandeel van de Stadsregio in het terstond aanbod is groter dan in niet-terstond (73% om 64%). Droge terreinen: ruim 1000 ha terstond uitgeefbaar aanbod, vooral modern gemengd Het terstond uitgeefbare aanbod van 1.018 ha netto is voor het grootste gedeelte te vinden in Noord-Holland Zuid. Hier is ca. 810 ha direct beschikbaar. Het WGR gebied IJmond heeft het minst terstond uitgeefbare grond: hier is slechts 9 ha direct beschikbaar. Ook ZuidKennemerland en ’t Gooi en Vechtstreek hebben beperkt terstond aanbod. In tabel 2.3 is het terstond uitgeefbare aanbod voor de grootste terreinen weergegeven.

4

Op 23-06-2011 is de nieuwe uitvoeringsstrategie Plabeka ondertekend door de 36 gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam. De reductie van de plancapaciteit bedrijventerreinen (met 514 ha) gaat in op 1-1-2012. Deze gewijzigde ontwikkelstrategie is dus nog niet verwerkt in de voorliggende Monitor bedrijventerreinen NH 2011. 5 Als definitie voor ‘terstond uitgeefbaar’ wordt aangehouden dat een terrein op de korte termijn (d.w.z. tot 2020) uitgeefbaar terrein heeft. Ligt de datum van uitgeefbaarheid na deze datum, dan wordt het aanbod als ‘niet terstond’ meegenomen.

13


Tabel 2.3 Grootste terreinen met terstond uitgeefbaar6 aanbod (ha netto) Uit

NHZ Terrein

Gemeente

Segment

Terstond uitgeefbaar

A4 Zone West

Haarlemmermeer

Modern gemengd

De President

Haarlemmermeer

Parkachtig

59

De Baanstee Noord, fase 1

Purmerend

Modern gemengd

47

Schiphol Logistics Park

Haarlemmermeer

Transport en distributie

47

De Liede (nieuw)

Haarlemmermeer

Gemengd-plus

160

38

Overig

459

Totaal NHZ

810

NHN Terrein

Gemeente

Segment

Koggenland

Transport en distributie

80

Breekland

Langedijk

Modern gemengd

24

Regionaal Bedrijvenpark Robbenplaat

Wieringermeer

Parkachtig

19

Boekelermeer Zuid fase II

Alkmaar

Modern gemengd

14

Het Venster

Wieringermeer

Onbekend

12

Distriport

NH7

Terstond uitgeefbaar

Overig

59

Totaal NHN

208

Bron: opgave gemeenten

Het terrein met het grootste oppervlak terstond uitgeefbare grond in Noord-Holland Zuid is A4 Zone West in de Haarlemmermeer. Deze gemeente beschikt verder over direct uitgeefbare kavels op de terreinen De President, Schiphol Logistics Park (in particulier eigendom) en De Liede. In Noord-Holland Noord is Distriport NH met 80ha direct uitgeefbaar oppervlak veruit het grootste terrein. Figuur 2.3 laat de verdeling van het aanbod terstond uitgeefbare grond per type terrein zien. Het terstond uitgeefbaar aanbod op droge terreinen wordt overheerst door modern gemengde terreinen (55%). De A4 Zone West (Haarlemmermeer) en De Baanstee Noord (Purmerend) zijn de terreinen met aanzienlijk terstond uitgeefbaar aanbod in dit segment. Daarnaast valt 24% van het aanbod in het segment distributieparken. Distriport NH, SchipholZuidoost en Schiphol Logistics Park zijn binnen dit segment de grootste terreinen.

6

Als definitie voor ‘terstond uitgeefbaar’ wordt aangehouden dat een terrein op de korte termijn (d.w.z. tot 2020) uitgeefbaar terrein moet hebben. Ligt de datum van uitgeefbaarheid na deze datum, dan wordt het aanbod als ‘niet terstond’ meegenomen. 7 De aanname is dat Distriport in de komende jaren ontwikkeld zal worden waarbij de eerste kaveluitgiftes voorzien zijn vóór 2020. Vandaar dat dit terrein in de categorie ‘terstond uitgeefbaar’ is opgenomen.

14


Figuur 2.3 Terstond uitgeefbaar aanbod per segment in Noord-Holland (%)

1% 2%

9% modern gemengd

9%

transport en distributie gemengd-plus

55%

parkachtig binnenstedelijk

24%

Onbekend

Bron: opgave gemeenten

Droge terreinen: circa 913 ha niet-terstond uitgeefbaar, vooral transport en distributie Het aanbod niet-terstond uitgeefbare grond bedraagt 913ha netto, waarvan 602 ha in de Noord-Holland Zuid en 311ha in Noord-Holland Noord. In tabel 2.4 zijn de grootste locaties met niet-terstond uitgeefbare gronden weergegeven. Tabel 2.4 Grootste terreinen met niet-terstond uitgeefbare gronden (ha netto) Terrein

Gemeente

Segment

Niet terstond uitgeefbaar

Zwanenburg Zuid

Haarlemmermeer

Transport en distributie

210

Nieuw-Vennep A4 Zone

Haarlemmermeer

Transport en distributie

165

De Groene Hoek

Haarlemmermeer

Parkachtig

40

De Baanstee Noord, fase 2 en 3

Purmerend

Modern gemengd

34

Airport Business Park Amsterdam Osdorp

Amsterdam

Modern gemengd

NHZ

25

overig

128

Totaal

602

NHN Boekelermeer Zuid fase II

Alkmaar

Modern gemengd

78

Het Zevenhuis

Hoorn

Gemengd-plus

55

Kooypunt

Den Helder

Modern gemengd

23

Zijtwende

Niedorp

Parkachtig

20

De Vork

Heerhugowaard

Modern gemengd

20

overig

115

Totaal

311

Bron: opgave gemeenten

15


Ook het niet-terstond uitgeefbare aanbod ligt voor het grootste deel in de regio Amsterdam (585 ha). De regio West-Friesland (circa 116ha) en Regio Alkmaar (112ha) volgen op afstand, zie tabel 1.1. De verdeling van niet-terstond uitgeefbare gronden naar segmenten is in figuur 2.4 zichtbaar. Het niet-terstond uitgeefbare oppervlak bestaat voor bijna de helft uit transport- en distributieterreinen. De grootste terreinen binnen dit segment zijn Zwanenburg Zuid en de Nieuw Vennep A4 zone in Haarlemmermeer. Daarnaast bestaat 30% van het niet-terstond uitgeefbare oppervlak uit modern-gemengd terreinen, met de Boekelermeer Zuid Fase II als grootste terrein, gevolgd door de Baanstee Noord fase 2 en 3. Figuur 2.4 Niet-terstond uitgeefbaar aanbod (oppervlakte) per segment in Noord-Holland (%)

1%

1%

10% 30%

9%

modern gemengd transport en distributie gemengd-plus parkachtig binnenstedelijk

Onbekend 49%

Bron: opgave gemeenten

Droge terreinen in studiefase Binnen de niet-terstond uitgeefbare terreinen zijn ook plannen in studiefase. Deze plannen zijn nog in het begin van het planningstraject en hebben een zeer zacht karakter. De omvangrijke terreinen in studiefase zijn wederom Zwanenburg Zuid en Nieuw-Vennep A4 Zone in Haarlemmermeer. In Noord-Holland Noord is Het Zevenhuis een omvangrijk terrein in studiefase. In tabel 2.5 zijn deze terreinen voor beide deelregio’s weergegeven.

16


Tabel 2.5 Projecten in studiefase, ha netto NHN Bedrijventerrein

gemeente

segment

aantal ha

Het Zevenhuis

Hoorn

Gemengd-plus

55

Zijtwende8

Niedorp

Parkachtig

20

Schepenwijk 2

Enkhuizen

Modern gemengd

16

Robbenplaat Zuid Zuid

Wieringermeer

Parkachtig

15

Oudevaart Zuid Zuid

Harenkarspel

Modern gemengd

14

Bedrijventerrein

gemeente

segment

Zwanenburg Zuid

Haarlemmermeer

Transport en distributie

De Groene Hoek

Haarlemmermeer

Parkachtig

40

Project Grondgeluid

Haarlemmermeer

Modern gemengd

20

Lijndenhof

Haarlemmermeer

Modern gemengd

8

Strategische Reserve Schipholdriehoek

Haarlemmermeer

Modern gemengd

n.n.b.

NHZ aantal ha 210

Bron: opgave gemeenten

In figuur 2.5 is de status van de bedrijventerreinen weergegeven naar verschillende soorten planfasen. Voor ruim de helft van het geplande aanbod bedrijventerreinen geldt dat er een onherroepelijk en vastgesteld (bestemmings)plan bestaat, het geplande aanbod in studiefase bedraagt bijna een kwart. Figuur 2.5 Aanbod (oppervlakte) droge bedrijventerreinen naar planfase in Noord-Holland

2%

Vastgesteld en onherroepelijk bestemmingsplan vastgesteld bestemmingsplan

22% Ontwerp bestemmingsplan Ruimtelijk plan 51% 11%

Plan in structuurvisie Studiefase

2%

6%

6%

onbekend

Bron: opgave gemeenten

8

Ten tijde van het ter perse gaan van de monitor is het terrein Zijtwende opgenomen in de strategische voorraad van de Provinciale Structuurvisie.

17


Plannen met een vastgesteld en/of onherroepelijk bestemmingsplan kunnen als ‘hard plan’ worden aangeduid, terwijl de categorieën daaronder (ontwerp bestemmingsplan, ruimtelijk plan, plan in structuurvisie, plan in studiefase) als ‘zachte plannen’ te karakteriseren zijn.

2.4

Aanbod natte bedrijventerreinen

Natte terreinen: circa 338 ha aanbod, voornamelijk in Amsterdam Het terstond uitgeefbaar aanbod op de haventerreinen bedraagt 338ha netto, en concentreert zich in de Stadsregio Amsterdam. In Noord-Holland Noord is er geen terstond uitgeefbaar haventerrein. Tabel 2.6 Aanbod op haventerreinen, ha netto Totale aanbod

waarvan terstond

waarvan niet-terstond

255

255

0

23

23

0

60

0

60

338

278

60

NHZ Stadsregio Amsterdam IJmond NHN Kop van Noord-Holland Totaal Provincie Bron: opgave gemeenten

Er zijn 17 haventerreinen in de provincie Noord-Holland waar gronden direct kunnen worden uitgegeven, allen in Noord-Holland Zuid. Tabel 2.7 geeft een overzicht van het aanbod op deze haventerreinen. Voor alle terreinen met aanbod geldt een (vastgesteld en) onherroepelijk bestemmingsplan. Tabel 2.7 Terstond aanbod haventerreinen, ha netto

Terrein

Gemeente

Afrikahaven (kadegebonden)

Amsterdam

95

Amerikahaven Noordoost (kadegebonden)

Amsterdam

50

Amerikahaven Noordoost (havengerelateerd)

Amsterdam

29

Grote Hout,

NAM 9

Aantal ha

Velsen

23

Atlaspark West (havengerelateerd)

Amsterdam

22

Amerikahaven Zuidwest (kadegebonden)

Amsterdam

14

Petroleumhaven (kadegebonden)

Amsterdam

7

Afrikahaven (havengerelateerd)

Amsterdam

6

Mercuriushaven (havengerelateerd)

Amsterdam

5

Atlaspark Oost (havengerelateerd)

Amsterdam

5

Amerikahaven Zuidoost (kadegebonden)

Amsterdam

5

Westhaven Oost (kadegebonden)

Amsterdam

5

9

Het terrein kent momenteel een tijdelijke invulling, waardoor de nog uitgeefbare kavels niet direct beschikbaar zijn. Voor de monitor is echter de categorisering ‘terstond uitgeefbaar’ aangehouden.

18


Petroleumhaven (havengerelateerd)

Amsterdam

4

Amerikahaven Noordwest (havengerelateerd)

Amsterdam

4

Westhaven West (havengerelateerd)

Amsterdam

2

Westhaven Oost (havengerelateerd)

Amsterdam

1

Amerikahaven Zuidwest (havengerelateerd)

Amsterdam

1

Bron: opgave gemeenten

Relatief veel aanbod in hogere milieucategorieĂŤn Figuur 1.8 toont het aanbod op natte en droge bedrijventerreinen naar maximaal toegestane milieuhindercategorie in ha netto. De oppervlakte aan terstond en niet-terstond uitgeefbare kavels naar maximale milieuhindercategorie ligt voorde categorieĂŤn 4 en 5 rond de 200 ha, voor categorie 3 op 130ha. Van een zeer groot deel van het aanbod is de categorie onbekend. Figuur 2.6 Aanbod (terstond en niet-terstond) naar maximaal toegestane milieucategorie10 (ha netto)

1400

73

1200 1000 800

600 400

15

17

200

15

2 0 cat. 2

cat. 3

cat. 4

cat. 5

Onbekend / niet ingevuld

Bron: opgave gemeenten

10

Dit betreft het totaal aantal terreinen met terstond of niet-terstond aanbod waarvan de maximale milieucategorie is ingevuld (n=32). Van overige terreinen met aanbod hebben gemeente geen maximale milieu hindercategorie ingevuld.

19


20


3

Kwalitatieve aspecten

3.1

Doelgroepen

60% van alle bedrijven- en haventerreinen in Noord-Holland is voor een specifieke doelgroep bestemd (figuur 3.1). Op bijna de helft van de terreinen zijn dit lokale en regionale bedrijven (respectievelijk 31 en 17%). Daarnaast is 12% bestemd voor nationale/ internationale bedrijvigheid. Bijna een derde van de terreinen kent meerdere doelgroepen. Figuur 3.1 Primaire doelgroepen (% van het totaal aantal terreinen)

10% 31%

lokaal regionaal nationaal-internationaal

30%

meerdere doelgroepen onbekend 17% 12%

Bron: opgave gemeenten

3.2

Leegstand

Op bijna de helft van de terreinen is de leegstand minder dan 10% van het oppervlak (figuur 3.2). Slechts op 1% van de terreinen (vier terreinen in totaal) is de leegstand meer dan 20%. Van een vijfde van de bedrijventerreinen is de leegstandssituatie echter niet bekend. Figuur 3.2 Leegstand op bedrijventerreinen (% van het totaal aantal terreinen)

20%

minder dan 5%

5%-10% 41%

10%-15% 15%-20% meer dan 20%

27%

onbekend

niet ingevuld 8% 1%

1%

2%

Bron: opgave gemeenten

21


3.3

Veroudering en herstructurering

In bijlage 4 is per deelregio de situatie en voortgang qua herstructurering weergegeven. In onderstaande tabel staat de samenvatting van de cijfers. Er zijn momenteel volgens de gemeenten vrij veel herstructureringsprojecten in voorbereiding (de studie- of planvormingsfase). Uiteindelijk zullen een deel van deze projecten in uitvoering raken, maar een deel ook niet vanwege een niet sluitende financiering. Op 1 januari 2011 waren op 26 terreinen in Noord-Holland herstructureringsprojecten aan de gang, met name in de Stadsregio Amsterdam (waar Ăźberhaupt de meeste terreinen in de provincie gesitueerd zijn). Tabel 3.1 Voortgang herstructurering per deelregio

Deelregio Kop van NH Regio Alkmaar West-Friesland ’t Gooi en Vechtstreek IJmond Stadsregio Amsterdam Zuid-Kennemerland Totaal NH

Studiefase 12 7 7 6 1 17 50

Planvorming/ PvA 3 6 3 6 3 19 1 41

Uitvoering 1 2 3 1 2 15 2 26

Het terrein is al geherstructureerd 1 1 1

Overig 1 1

2 5

2

Bron: opgave gemeenten, bewerking bijlage 4

22


3.4

Duurzaamheidsaspecten

Op ruim 80% van alle bestaande terreinen zijn geen duurzaamheidsmaatregelen van toepassing. Onbekend is of deze in ontwikkeling zijn of niet. Het aantal terreinen met parkmanagement (op dit moment 11% van het totaal) zal naar verwachting op termijn meer dan verdubbelen: op 14% van alle terreinen is een parkmanagementstructuur in ontwikkeling (figuur 3.4). Figuur 3.3 Aanwezigheid duurzaamheidsmaatregelen op bedr. terreinen (% van totaal aantal terreinen)

2% 11%

3% 3%

vervoersmanagement beeldkwaliteitplan

efficient/meervoudig ruimtegebruik energie / milieu maatregelen geen

81%

Bron: opgave gemeenten Figuur 3.4 Aanwezigheid parkmanagement (% van totaal aantal terreinen)

11%

28% ja nee In ontwikkeling onbekend 14%

47%

Bron: opgave gemeenten

23


24


4

Conclusies In de Provincie Noord-Holland liggen 308 droge- en havengerelateerde bedrijventerreinen met een gezamenlijk uitgegeven oppervlak van ruim 6.450 ha netto per 1 januari 2011. De grootste concentraties van terreinen liggen in de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Velsen (langs het Noordzeekanaalgebied) en bij Schiphol. Er zijn relatief veel gemengde bedrijventerreinen (modern gemengd en gemengd plus). 55% Van de totale oppervlakte van de terreinen valt binnen het modern gemengde segment, in totaal ruim 3.500 ha netto. Daarnaast valt nog eens 13% binnen het segment gemengd-plus (820 ha). De 26 haventerreinen (kadegebonden en havengerelateerd) beslaan bijna eenvijfde van het oppervlak (1254 ha netto). Met een geregistreerde uitgifte van 54 ha netto lag de uitgifte in 2010 op 60% van het meerjarige gemiddelde van ¹92 ha. Slechts 14% van de uitgiften vond plaats op haventerreinen. In de Stadsregio Amsterdam is in 2010 het grootste oppervlak uitgegeven: 41 ha netto. Het aanbod op bedrijventerreinen in de provincie Noord-Holland betreft: o ruim 1.900 ha aanbod aan droge terreinen, waarvan ruim 50% terstond o circa 1.018 ha terstond uitgeefbaar aanbod, vooral modern gemengd (55%) o circa 913 ha niet-terstond uitgeefbaar, vooral transport en distributie (49%) o Het overgrote deel van het aanbod is geconcentreerd in de Stadsregio Amsterdam. o Voor het grootste deel van het geplande aanbod bedrijventerreinen geldt dat er een onherroepelijk of vastgesteld (bestemmings)plan bestaat. Aanbod op haventerreinen: circa 338 ha aanbod, grotendeels terstond uitgeefbaar, voornamelijk in Amsterdam. Er is met name veel aanbod in de hogere milieucategorieÍn (cat. 4 en 5 beide boven de 200ha), echter van een groot deel van de terreinen is de milieucategorie onbekend of niet ingevuld. Bijna de helft van de terreinen heeft als doelgroep lokale of regionale bedrijven (respectievelijk 31% en 17%). Daarnaast is 12% bestemd voor nationale/ internationale bedrijvigheid. Bijna en derde van de terreinen kent meerdere doelgroepen. Van veel bedrijventerreinen is de leegstandssituatie niet bekend. Op bijna de helft van de terreinen waar dit wel bekend is, is de leegstand minder dan 10% van het oppervlak (figuur 3.2). Slechts op 1% van het totaal aan terreinen (6 terreinen) is de leegstand meer dan 20%. Op 117 terreinen is herstructurering nu of op korte termijn aan de orde. Op 26 terreinen wordt momenteel een herstructureringsproject uitgevoerd, terwijl op 91 zo’n traject in voorbereiding is (studie of planvormingfase). 36 Nieuwe projecten die in deze voorbereidende fase zitten liggen in de Stadsregio Amsterdam. Op ruim 80% van alle bestaande terreinen zijn geen duurzaamheidsmaatregelen van toepassing. Het aantal terreinen met parkmanagement gaat verdubbelen: op 14% van alle terreinen is een parkmanagementstructuur in ontwikkeling.

25


26


BIJLAGEN

27


28


Bijlage I – Regio-indeling Gemeente

NHN of NHZ

Monitor-contactpersoon

Samenwerkingsregio’s

1

Aalsmeer

NHZ

J. Meijers

Stadsregio Amsterdam

2

Alkmaar

NHN

Jiska Krikke

Noord-Kennemerland

3

Amsterdam, DRO

NHZ

Laura van Dijk

Stadsregio Amsterdam

4

Amsterdam, Haven

NHZ

Piet de Feijter

Stadsregio Amsterdam

5

Amsterdam, OGA

NHZ

Roos Ramautar

Stadsregio Amsterdam

6

Andijk

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

West-Friesland

7

Anna Paulowna

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Kop van NH

8

Amstelveen

NHZ

Haydee op t veld

Stadsregio Amsterdam

9

Beemster

NHZ

Tanja Bos

Stadsregio Amsterdam

10

Bergen (NH)

NHN

Sipke Diepbrink

Noord-Kennemerland

11

Beverwijk

NHZ

mw Els Steenbeek-Stoll

IJmond

12

Blaricum

NHZ

Mireille Gooijer

't Gooi en Vechtstreek

13

Bussum

NHZ

David de Jong

't Gooi en Vechtstreek Noord-Kennemerland

14

Castricum

NHN

Mirjam van der Horst Jansen

15

Den Helder

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Kop van NH

16

Diemen

NHZ

mw. C. van der Sande

Stadsregio Amsterdam

17

Drechterland

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

West-Friesland

18

Edam-Volendam

NHZ

Marcella Wiffrie

Stadsregio Amsterdam

19

Enkhuizen

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

West-Friesland

20

Graft-De Rijp

NHZ

dhr. J. Zeeman

Noord-Kennemerland

21

Haarlem

NHZ

Jan Appelman

Zuid-Kennemerland

22

Haarlemmermeer

NHZ

Ad Reijneveld

Stadsregio Amsterdam

23

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

NHZ

M.E. Driessen

Zuid-Kennemerland

24

Harenkarspel

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Kop van NH

25

Heemskerk

NHZ

Dhr. W. Brander

Ijmond

26

Heemstede

NHZ

Alan Borg

Zuid-Kennemerland

27

Heerhugowaard

NHN

Liesbeth Aarts

Noord-Kennemerland

28

Heiloo

NHN

Corien Moleman

Noord-Kennemerland

29

Hilversum

NHZ

mw. M. Drost

't Gooi en Vechtstreek

30

Hoorn

NHN

dhr. N. Meester

West-Friesland

31

Huizen

NHZ

dhr. R. v. Noord

't Gooi en Vechtstreek

Opmerking

Op 1 januari 2011 opgegaan in Medemblik Wordt per 1/1/2012 gemeente Hollands Kroon

29


32

Koggenland

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

West-Friesland

33

Landsmeer

NHZ

Monique Muijnck

Stadsregio Amsterdam

34

Langedijk

NHN

Dhr. C. Bes

Noord-Kennemerland

35

Laren

NHZ

nvt

't Gooi en Vechtstreek

36

Medemblik

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

West-Friesland

37

Muiden

NHZ

Sjouke Woudstra

't Gooi en Vechtstreek

38

Naarden

NHZ

Margo Molkenboer

't Gooi en Vechtstreek

39

Niedorp

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Kop van NH

40

Oostzaan

NHZ

Dhr. Ward Hilboezen

Stadsregio Amsterdam

41

Opmeer

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

West-Friesland

42

Ouder-Amstel

NHZ

Zefran Hussain

Stadsregio Amsterdam

43

Purmerend

NHZ

C. Schrama

Stadsregio Amsterdam

44

Schagen

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Kop van NH

45

Schermer

NHN

Dhr./Mevr. Willebrands

Noord-Kennemerland

46

Stede Broec

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

West-Friesland

47

Texel

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Kop van NH

48

Uitgeest

NHZ

Dhr. Dicker

IJmond

49

Uithoorn

NHZ

dhr. M. Voorhorst

Stadsregio Amsterdam

50

Velsen

NHZ

Martijn Haeser

IJmond

51

Waterland

NHZ

Linda Demmers

Stadsregio Amsterdam

52

Weesp

NHZ

Mw. E. Stomphorst

't Gooi en Vechtstreek

53

Wervershoof

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

West-Friesland

54

Wieringen

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Kop van NH

55

Wieringermeer

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Kop van NH

56

Wijdemeren

NHZ

Dhr. J. Vergeer

't Gooi en Vechtstreek

57

Wormerland

NHZ

Dhr. Jaap de Jong

Noord-Kennemerland

58

Zaanstad

NHZ

J. Nijman

Stadsregio Amsterdam

59

Zandvoort

NHZ

F. Bloeme

Zuid-Kennemerland

60

Zeevang

NHZ

Peter Aalbers

Stadsregio Amsterdam

61

Zijpe

NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Kop van NH

per 1 januari 2011 ontstaan is uit de voormalige gemeenten Medemblik, Wervershoof en Andijk

Wordt per 1/1/2012 gemeente Hollands Kroon

Op 1 januari 2011 opgegaan in Medemblik Wordt per 1/1/2012 gemeente Hollands Kroon Wordt per 1/1/2012 gemeente Hollands Kroon

30


Bijlage II – Uitgiften per terrein Kop van Noord-Holland- DROOG Gemeente

Naam bedrijventerrein

Uitgifte 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Totaal

0,3

0,3

0,9

8,1

DEN HELDER

Dirksz Admiraal

DEN HELDER

KOOYPUNT

0,5

DEN HELDER

0,1

HARENKARSPEL

MEESTER DAARNHOUWERSTRAAT OUDEVAART ZUID

HARENKARSPEL

OUDEVAART

NIEDORP

WINKELERZAND (I + II)

NIEDORP

WINKELERZAND II FASE 4

SCHAGEN

WITTE PAAL

SCHAGEN

LAGEDIJK

TEXEL

DE COCKSDORP

0,9

0,9

0,9

2,8

TEXEL

OUDESCHILD

0,8

0,6

0,2

1,6

TEXEL

OUDESCHILD II (UITBREIDING)

TEXEL

DEN BURG-NOORDWEST

0,2

0,2

TEXEL

OOSTEREND

0,2

0,2

WIERINGERMEER

HOORNSEWEG-MIDDENMEER

0,2

1,0

1,0

1,0

3,2

WIERINGERMEER

ROBBENPLAAT I

2,8

12,0

12,0

2,0

WIERINGERMEER

AGRIPORT A7

3,5

WIERINGERMEER

INDUSTRIEWEG

0,1

WIERINGERMEER

Het Venster

ZIJPE

JEWELDIJK/ZANDWEG

ZIJPE

T ZANDKOLKSLUIS (VH 'T ZAND)

ZIJPE

NIJVERHEIDSWEG

ZIJPE

TRAMBAAN

Totaal

3,4

4,0

0,7

2,0

0,1 2,0

0,3

1,3

0,4

6,0

0,4

0,4

1,2

1,4

0,6

3,8 0,6

0,5

0,5 0,6

0,5

1,2

1,2

3,5

32,3

1,8

5,3 0,1

0,1 1,8

1,1

1,8

0,1 3,6

0,2

0,2

0,2

0,2

7,8

24,4

17,5

1,8

1,8

0,2

0,6

7,4

8,1

8,5

N.B. Voor de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 is de inventarisatie werklocaties van IBIS leidend. Voor het jaar 2010 is de elektronische enquête van de Provincie Noord-Holland gebruikt.

Kop van Noord-Holland- NAT Gemeente

Naam bedrijventerrein

Uitgifte 2005

TEXEL

OUDESCHILD

TEXEL

OUDESCHILD II (UITBREIDING)

Totaal

2006

2007

2008

0,8

0,6

0,2

2009

2010

1,6

1,2 0,0

0,8

1,8

Totaal

1,2 0,2

0,0

0,0

N.B. Voor de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 is de inventarisatie werklocaties van IBIS leidend. Voor het jaar 2010 is de elektronische enquête van de Provincie Noord-Holland gebruikt.

31


Regio Alkmaar (allen DROOG) 11 Gemeente

Naam bedrijventerrein

Uitgifte 2005

ALKMAAR

2006

2007

2008

2009

2010

Totaal

1,0

1,0

2,0

1,5

1,0

5,0

ALKMAAR

BERGERMEERPOLDER (INCL. TECHNOPARK) BOEKELERMEER ZUID FASE I

2,5

ALKMAAR

BOEKELERMEER ZUID FASE II

0,7

CASTRICUM

NIEUWELAAN WEST

HEERHUGOWAARD

BEVELAND

0,2

0,2

HEERHUGOWAARD

ZANDHORST I + II

0,6

0,6

HEERHUGOWAARD

ZANDHORST III

0,3

0,3

HEILOO LANGEDIJK

BOEKELERMEER ZUID 3 (B’meer Heiloo) BREEKLAND

LANGEDIJK

DE MOSSEL II

0,5

GRAFT-DE RIJP

DE VOLGER II

0,2

6,0

8,0

14,7 1,5

1,0

1,5

1,5

1,5

2,0

0,6

5,6

1,6

1,6

0,4

0,8

4,4

1,0

0,5

1,0

4,0

0,4

0,6

Totaal

5,0 7,0 14,6 7,5 3,4 1,4 N.B. Voor de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 is de inventarisatie werklocaties van IBIS leidend. Voor het jaar 2010 is de elektronische enquête van de Provincie Noord-Holland gebruikt.

West-Friesland (allen DROOG) Gemeente

Naam bedrijventerrein

ANDIJK

INDUSTRIETERREIN OOST

ANDIJK

INDUSTRIETERREIN-ZUID

DRECHTERLAND

DE WIJZEND

DRECHTERLAND

GILDENWEG

2,8

DRECHTERLAND

ZUIDERKOGGE

4,5

0,4

4,9

ENKHUIZEN

SCHEPENWIJK 1

1,0

1,0

0,7

2,7

HOORN

WESTFRISIA OOST FASE III

2,5

KOGGENLAND

DE BRAKEN (I + II + III)

1,5

2,0

KOGGENLAND

0,5

1,0

KOGGENLAND

VREDEMAKER-OOST FASE I VREDEMAKER-WEST

0,5

1,0

KOGGENLAND

HOFLAND II

MEDEMBLIK

UNDA MARIS

1,5

OPMEER

DE VEKEN

2,1

WERVERSHOOF

WFO / ABC

2,5

2,0

12,3

16,3

Uitgifte 2005

Totaal

2006

2007

2008

2009

2010

Totaal

2,0

2,0

0,1

0,3

4,4

0,2

0,2 6,0

6,0

12,0 2,8

2,5 3,5 1,6

1,7

4,8 1,5

2,0

0,6

0,6

0,2

3,7

2,3

8,0

11,1

0,3

4,7

1,9

6,4

3,9

3,0

N.B. Voor de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 is de inventarisatie werklocaties van IBIS leidend. Voor het jaar 2010 is de elektronische enquête van de Provincie Noord-Holland gebruikt

11

Op het terrein Nieuwelaan Oost-Limmen heeft volgens de Plabeka monitor in 2005 een uitgifte van 4ha plaatsgevonden. Deze komt echter niet terug in de IBIS inventarisatie.

32


Stadsregio Amsterdam - DROOG Gemeente

Naam bedrijventerrein

Uitgifte 2005

AALSMEER

GREENPARK AALSMEER

AMSTELVEEN

MEERLANDENWEG

AMSTERDAM

Atlaspark West

AMSTERDAM

Atlaspark Oost

AMSTERDAM

BEDRIJVENGEBIED ZUIDOOST

AMSTERDAM

BEDRIJVENTERREIN CRUQUIUS

AMSTERDAM

BEDRIJVENTERREIN STEIGEREILAND

AMSTERDAM

CORNELIS DOUWESTERREIN

AMSTERDAM

OSDORP

AMSTERDAM

ABP Amsterdam Osdorp

AMSTERDAM

Mercuriushaven e.o.

AMSTERDAM

SLOTERDIJK I

AMSTERDAM

WESTHAVEN (GEMENGD)

AMSTERDAM

HEMHAVENS (GEMENGD)

AMSTERDAM

SLOTERDIJK III-NOORD

AMSTERDAM

SLOTERDIJK III-ZUID

BEEMSTER

INSULINDEWEG

HAARLEMMERMEER

ABP LIJNDEN

HAARLEMMERMEER

CRUQUIUS-ZUID

HAARLEMMERMEER

LIJNDEN OOST Q4

HAARLEMMERMEER

NIEUW-VENNEP ZUID

HAARLEMMERMEER

SPOORZICHT NOORD

HOOFDDORP

DE PRESIDENT

NAARDEN

GOOIMEER ZUID

Oostzaan

Bombraak

Oostzaan

Skoon / Kolkweg Zuid

WATERLAND

ILPENDAM-ZUID

ZAANSTAD

FORBOSTROOK/SAENDELFT

ZAANSTAD

HOOGTIJ

ZAANSTAD

NOORDERVELD

2006

2007

0,8

2008

2009

2010

1,0

1,0

0,5

0,5 7,2

7,2

7,8

7,8

0,1

0,1

0,4

0,4

0,5

1,3

1,3 9,9

0,3

0,0

0,5

0,9

7,9

0,8

0,8

0,4

0,4

1,2

1,7

2,4 1,4

3,7

1,3

1,1

3,0

3,0

2,4

3,0

3,5

8,6

1,6

7,0 6,0

2,7

2,7

0,5

0,2

0,7

0,3

0,7

1,0

1,4

1,0

2,4

1,0 9,9

3,4

1,0 2,5

1,7

0,8

2,0

27,4 0,8

3,5

3,5

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

0,6

1,6

6,2

0,2

0,2

1,9

1,5 3,0

11,5 0,0

7,0

9,9

Totaal

1,0

4,0

2,0

6,0

Totaal

0,0 16,4 22,7 29,1 24,8 32,2 N.B. Voor de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 is de inventarisatie werklocaties van IBIS leidend. Voor het jaar 2010 is de elektronische enquête van de Provincie Noord-Holland gebruikt.

33


Stadsregio Amsterdam NAT Gemeente

Naam bedrijventerrein

Uitgifte 2005

AMSTERDAM

Amerikahaven Zuidoost

AMSTERDAM

AFRIKAHAVEN (HAVENGERELATEERD)

AMSTERDAM

AFRIKAHAVEN (KADEGEBONDEN)

AMSTERDAM

AMERIKAHAVEN (HAVENGERELATEERD)

AMSTERDAM

AMERIKAHAVEN (KADEGEBONDEN)

AMSTERDAM

ATLASPARK (HAVENGERELATEERD)

AMSTERDAM

HEMHAVENS (KADEGEBONDEN)

AMSTERDAM

HEMHAVENS (HAVENGERELATEERD)

AMSTERDAM

WESTHAVEN (HAVENGERELATEERD)

AMSTERDAM

WESTHAVEN (KADEGEBONDEN)

2006

2007

2008

2009

25,4

2010

Totaal

0,9

0,9

6,3

6,3

9,1

34,5

1,2

7,9

1,2

5,5

5,6

2,8

8,4

7,6

3,3

10,9

10,1

10,1

2,1

22,3

0,6

0,6

0,2

1,4

0,2

8,5

0,3

29,3

8,3 24,0

5,0

Totaal

0,0 0,0 82,8 27,3 19,4 0,9 N.B. Voor de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 is de inventarisatie werklocaties van IBIS leidend. Voor het jaar 2010 is de elektronische enquête van de Provincie Noord-Holland gebruikt.

Zuid-Kennemerland (allen DROOG) Gemeente

HAARLEM

Naam bedrijventerrein

Uitgifte 2005

2006

2007

2008

2009

WAARDERPOLDER

0,7

2,9

1

1

1,1

totaal

0,7

2,9

1

1

1,1

2010

Totaal 6,2

0,0

N.B. Voor de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 is de inventarisatie werklocaties van IBIS leidend. Voor het jaar 2010 is de elektronische enquête van de Provincie Noord-Holland gebruikt.

IJmond - DROOG Gemeente

Naam bedrijventerrein

Uitgifte 2005

HEEMSKERK

DE TROMPET

VELSEN

BROEKERWERF Totaal

2006

2007

2008

2009

1,3

1,3

0,2

2010

2,8

2,0 0,0

2,0

Totaal

2,0 1,3

1,3

0,2

0,0

N.B. Voor de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 is de inventarisatie werklocaties van IBIS leidend. Voor het jaar 2010 is de elektronische enquête van de Provincie Noord-Holland gebruikt.

IJmond - NAT Gemeente

Naam bedrijventerrein

Uitgifte 2005

VELSEN

IJMOND HAVEN

VELSEN

TERREIN(EN) ZEEHAVEN IJMUIDEN NV Totaal

2006

2007

2008

2009

2010

Totaal

0,9

0,9 2,0

0,2

0,8

0,9

0,1

0,2

0,8

0,9

1,0

0,0

0,0

N.B. Voor de jaren 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 is de inventarisatie werklocaties van IBIS leidend. Voor het jaar 2010 is de elektronische enquête van de Provincie Noord-Holland gebruikt.

34


Bijlage III – Aanbod per terrein Kop van Noord-Holland DROOG Gemeente

Terrein

Terstond G13

Niet terstond G P

P14

Totaal G

P

Anna Paulowna

Kruiswijk III

5

Anna Paulowna

Kruiswijk II

n.b.

Den Helder

Dirksz Admiraal

Den Helder

Kooypunt

Den Helder

Dirksz Admiraal uitbreiding

Harenkarspel

Oudevaart Zuid

Harenkarspel

Oudevaart Zuid Zuid

Harenkarspel

De Groet III

Niedorp

Winkelerzand (I + II)

Niedorp

Zijtwende

Schagen

Lagedijk

Schagen

Witte Paal (uitbreiding Zuid)

Schagen

Witte Paal

Wieringermeer

R. Bedrijvenpark Robbenplaat

Wieringermeer

Het Venster

Wieringermeer

Robbenplaat Zuid Zuid

15

Wieringermeer

Robbenplaat Zuid Zuid Reserve

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Wieringermeer

Agriport A7

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Zijpe

t Zand

5

Kop van Noord-Holland NAT Gemeente

Terrein

Texel

12

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Oudeschild

n.b.

n.b.

n.b.

1 11

0

22

0

1

G+P

5

0

5

C

n.b.

n.b.

n.b.

E

1

0

1

E

33

0

33

E

2,5

0

2,5

A

1

2

3

E

14

14

0

14

A

3

3

0

3

A

1

0

1

E

20

0

20

A15

6

0

6

E

2,5 2

1 20 6

0

6

0

6

A

n.b.

0

0

0

0

0

0

0

0

E

11

8

0

0

11

8

19

E

0

12

12

E

0

15

A

n.b.

n.b.

A

n.b.

n.b.

E

0

5

C

6

12 15

5

0

Terstond G

Anna Paulowna

0

Planfase12

P

Niet terstond G P 60

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Totaal G

Planfase P

G+P

60

0

60

A

n.b.

n.b.

n.b.

E

Toelichting: Onderscheid in planfasen

A

Studiefase

B

Plan in Structuurvisie / ruimtelijk plan

C

Ontwerp bestemmingsplan

D

Vastgesteld bestemmingsplan

E

(Vastgesteld en) Onherroepelijk bestemmingsplan

13

= Gemeente = Particulier 15 Ten tijde van het ter perse gaan van de monitor is het terrein Zijtwende opgenomen in de strategische voorraad van de Provinciale Structuurvisie 14

35


West-Friesland (allen DROOG) Gemeente

Terrein

Terstond G

Niet terstond

P

G

1

P

Totaal

Planfase

G

P

G+P

3

3

1

4

E

Drechterland

Zuiderkogge

Enkhuizen

Schepenwijk 2

16

16

0

16

A

Enkhuizen

Schepenwijk 1

2

1

0

2

1

3

E

Hoorn

Het Zevenhuis

0

0

0

0

55

55

A

NH16

80,2

80,2

0

80,2

D

55

Koggenland

Distriport

0

Koggenland

Vredemaker-Oost

0

2

2

E

Koggenland

De Braken (I + II + III)

n.b

n.b

n.b

n.b

n.b

n.b

n.b

E

Koggenland

Hofland II

n.b

n.b

n.b

n.b

n.b

n.b

n.b

E

Medemblik

Bedrijventerrein Andijk Zuid

0

10

10

E

Medemblik

Tender-uitbreiding

7

0

7

A

Medemblik

Overspoor-Oost uitbreiding 2e fase

5

0

5

A

Medemblik

Overspoor-Oost uitbreiding 1e fase

4

0

4

D

Medemblik

WFO-Oost en WFO-West

2

0

2

2

E

Medemblik

Unda Maris II

2

0

2

2

E

Medemblik

Bedrijventerrein Andijk Oost

1

0

1

E

Medemblik

Horn / Harde Grondweg

Opmeer

De Veken 4, fase 2

Opmeer

2

10 7 5 0

0

4

0

1 0,5

0,5

0

0,5

C

14,8

14,8

0

14,8

B

De Veken 3+

6,2

6,2

0

6,2

B

Opmeer

De Veken 4, fase 1

5,2

5,2

0

5,2

B

Opmeer

De Veken 1-3

0

2

2

E

2

Regio Alkmaar (allen DROOG) Gemeente

Terrein

Terstond G

Alkmaar

Boekelermeer Zuid fase II

Alkmaar

Boekelermeer

Castricum

Nieuwelaan Oost

Graft-De Rijp

De Volger II

Heerhugowaard

Niet terstond P

G

P

Totaal G

Planfase P

G+P

14

0

65

13

79

13

92

E

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

D

2,5

0

2,5

C

2,5

0

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

E

Westpoort

0

0

11

3

11

3

14

B

Heerhugowaard

Broekhorn

0

0

0

0

0

D

Heerhugowaard

De Vork

0

0

20

0

20

0

20

E

Heerhugowaard

Beveland

1

0

0

0

1

0

1

E

Heiloo

De Oude Werf

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

E

Heiloo

Boekelermeer Heiloo

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

E

Langedijk

Breekland

24

0

0

0

24

0

24

D

16

Distriport NH zal in de komende jaren ontwikkeld worden met de eerste kaveluitgiftes voorzien vóór 2020 – vandaar dat dit terrein in de ‘terstond uitgeefbaar’ categorie is opgenomen.

36


Stadsregio Amsterdam - DROOG Gemeente

Terrein

Terstond G

P

Aalsmeer

Greenpark Aalsmeer

n.b.

n.b.

Amstelveen

Amstelveen Zuid (N201)

Amstelveen

De Loeten

Amsterdam

Airport Business Park Amsterdam Osdorp

Amsterdam

Atlaspark West (gemengd)

Amsterdam

Atlaspark Oost (grootschalig)

Amsterdam

Niet terstond G P

Totaal

Planfase

G

P

G+P

n.b.

n.b.

n.b.

45

45

0

45

B

33

33

0

33

C

11,8

0

36 3

Atlaspark West (grootschalig)

Amsterdam

n.b.

n.b.

D17

25

0

36,8

0

36,8

E

0

0

0

36

0

36

E

0

20

0

23

0

23

E

21

0

0

0

21

0

21

E

Mercuriushaven (gemengd)

6

0

0

0

6

0

6

E

Amsterdam

Cornelis Douwesterrein

5

5

0

5

E

Amsterdam

Afrikahaven (gemengd)

5

5

E

Amsterdam

Amerikahaven Noordoost (gemengd)

3

0

0

0

3

0

3

E

Amsterdam

Petroleumhaven (gemengd)

2

0

0

0

2

0

2

E

Amsterdam

Bedrijvengebied Zuidoost

1,8

0

0

0

1,8

0

1,8

E

Amsterdam

Alfadriehoek (gemengd)

1

0

0

0

Amsterdam

Sloterdijk I

Amsterdam

Bedrijventerrein Schinkel

Amsterdam

Bedrijventerrein Cruquius

Amsterdam

Amerikahaven Zuidoost (gemengd)

Blaricum

Blaricummermeent

Diemen

Verrijn Stuart

Edam-Volendam

Oosthuizerweg Uitbreiding

Haarlemmermeer

Zwanenburg Zuid

Haarlemmermeer

Nieuw-Vennep A4 Zone

Haarlemmermeer

A4 Zone West

160

0

Haarlemmermeer

De President

59

0

Haarlemmermeer

Schiphol Logistics Park

47

0

Haarlemmermeer

De Groene Hoek

0

0

40

Haarlemmermeer

De Liede (nieuw)

37,6

0

0

Haarlemmermeer

Project Grondgeluid

0

0

Haarlemmermeer

Cruquius-Zuid

14

0

Haarlemmermeer

Groenenbergterrein

9

Haarlemmermeer

Lijndenhof

0

Haarlemmermeer

Wilhelminahoeve

Haarlemmermeer

0

5

0,5 0

0

0,4

0,3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

E

0,5

0

0,5

E

0,4

0

0,4

E

0,3

0

0,3

E

0

18,5 0

0

E

0

E

1

1

0

1

D

5,5

5,5

0

5,5

C

210

0

210

A

165

0

165

B

160

0

160

E

59

0

59

E

47

0

47

E

0

40

0

40

A

0

37,6

0

37,6

E

20

0

20

0

20

A

0

0

14

0

14

E

0

0

0

9

0

9

E

0

7,9

0

7,9

0

7,9

A

7

0

0

0

7

0

7

E

Schiphol-Zuidoost

6

0

0

0

6

0

6

E

Haarlemmermeer

Nieuw-Vennep Zuid

4

0

0

0

4

0

4

E

Haarlemmermeer

Lijnden Q4

1

0

0

0

1

0

1

E

Haarlemmermeer

Strategische Reserve Schipholdriehoek

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

A

Haarlemmermeer

Schiphol Rijk Fase II

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

E

Haarlemmermeer

Sky Park

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

E

0

0

0 18,5

0

210

0

165

0

0

0

37


Stadsregio Amsterdam – DROOG (vervolg) Gemeente

Terrein

Haarlemmermeer

De Hoek Noord

Hilversum

Crailo/A1

Huizen

Industriewijk

Purmerend

De Baanstee Noord, fase 1

Purmerend

De Baanstee Noord, fase 2 en 3

Purmerend

Terstond G

P

n.b.

n.b.

Niet terstond G P n.b.

n.b.

Totaal

Planfase

G

P

G+P

n.b.

n.b.

n.b.

E

9

0

B E

9 n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

47 0

0

0

0

47

0

47

E

0

34

0

34

0

34

C

De Baanstee Oost

0

0

1

0

1

0

1

E

Uithoorn

Industrieterrein Uithoorn

5

5

0

5

E

Waterland

Katwoude

2

Wijdemeren

De Slenk

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

0

2

C

n.b.

n.b.

C

Wijdemeren

Loodijk

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

E

Zaanstad

De Hemmes

4,5

0

4,5

E

Zaanstad

Bonar Floors

2,5

2,5

0

2,5

E

Zaanstad

Noordeinde

Zaanstad

Noorderveld

2

2

0

2

E

1

0

1

E

Zaanstad

Hembrug

30

0

30

30

C

Zaanstad

Zuiderhout

8

0

8

8

C

Zaanstad

Forbostrook/Saendelft

2

0

2

2

E

2

4,5

1

Stadsregio Amsterdam - NAT Gemeente

Terrein

Terstond

Niet terstond

G

P

G

P

Totaal

Planfase

G

P

G+P

95

0

95

E

Amsterdam

Afrikahaven (kadegebonden)

95

0

0

Amsterdam

Amerikahaven Noordoost (havengerelateerd)

29

0

0

0

29

0

29

E

Amsterdam

Sloterdijk III-Noord (grootschalig)

9,3

0

19,3

0

28,6

0

28,6

E

Amsterdam

Amerikahaven Noordoost (kadegebonden)

25

25

0

0

25

25

50

E

Amsterdam

Atlaspark West (havengerelateerd)

22

0

0

0

22

0

22

E

Amsterdam

Sloterdijk III-Zuid (kleinschalig)

18,6

0

2,5

0

21,1

0

21,1

E

Amsterdam

Amerikahaven Zuidwest (kadegebonden)

14

0

0

0

14

0

14

E

Amsterdam

Petroleumhaven (kadegebonden)

7

0

0

0

7

0

7

E

Amsterdam

Afrikahaven (havengerelateerd)

6

0

0

0

6

0

6

E

Amsterdam

Mercuriushaven (havengerelateerd)

5

0

0

0

5

0

5

E

Amsterdam

Atlaspark Oost (havengerelateerd)

5

0

0

0

5

0

5

E

Amsterdam

Amerikahaven Zuidoost (kadegebonden)

5

0

0

0

5

0

5

E

Amsterdam

Westhaven Oost (kadegebonden)

5

0

0

0

5

0

5

E

Amsterdam

Petroleumhaven (havengerelateerd)

4

0

0

0

4

0

4

E

Amsterdam

Amerikahaven Noordwest (havengerelateerd)

4

0

0

0

4

0

4

E

Amsterdam

Westhaven West (havengerelateerd)

2

0

0

0

2

0

2

E

Amsterdam

Westhaven Oost (havengerelateerd)

1

0

0

0

1

0

1

E

Amsterdam

Amerikahaven Zuidwest (havengerelateerd)

1

0

0

0

1

0

1

E

38


Zuid-Kennemerland (allen DROOG) Gemeente

Terrein

Terstond G

Haarlemmerliede

Polanenpark

Haarlemmerliede

Sugar City

Niet terstond

P

G

P

Totaal

Planfase

G

P

G+P

21

0

21

21

E

6

0

6

6

E

IJmond (allen DROOG) Gemeente

Terrein

Terstond

Niet terstond

Totaal

Planfase

G

P

G

P

G

P

G+P

5

0

0

0

5

0

5

E

Beverwijk

Kagerweg

Heemskerk

De Trompet

2,9

0

0

0

2,9

0

2,9

E

Heemskerk

De Waterwegen

1,1

0

0

0

1,1

0

1,1

E

Velsen

Grote Hout, NAM

23

23

0

23

E

Velsen

Noordwijkermeer

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

E

n.b.

n.b.

n.b.

39


40


Bijlage IV – Herstructurering Kop van Noord-Holland (NHN)

Terrein naam Kruiswijk

Is de werklocatie verouderd? Ja

Zijn er plannen voor herstructurering Ja

In welke fase bevindt de herstructurering zich? Studiefase

Type en omvang van de herstructurering Revitalisering:3

Kruiswijk II

Ja

Ja

Studiefase

Face-lift:7

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Studiefase Studiefase Studiefase Planvorming Studiefase

Face-lift:6 Face-lift:8,4 Face-lift:9 Face-lift:5,2 Face-lift:20

Schagen Texel Texel Texel Wieringen

De Schooten De Banne Oudevaart Huisweid Winkelerzand (I + II) Lagedijk Den Burg-Noord De Cocksdorp Oosterend Molenveld

Ja Ja Ja Ja Nee

Ja Ja Ja Ja

Facelift:,Revitalisering: Face-lift:11 Face-lift:1 Herprofilering:2 Revitalisering:2

Wieringen Wieringermeer Den Helder Texel Wieringen

Den Oever-Kom Industrieweg Westoever Oudeschild Visserijhaven

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Uitvoering Studiefase Studiefase Planvorming Het terrein is al geherstructureerd Studiefase Planvorming Studiefase Studiefase Studiefase

Naam gemeente Anna Paulowna Anna Paulowna Den Helder Harenkarspel Harenkarspel Harenkarspel Niedorp

Face-lift:3 Face-lift:25 Face-lift:30 Face-lift:3 Face-lift:3

Bron: opgave gemeenten

41


Regio Alkmaar (NHN) Naam gemeente Alkmaar Alkmaar Alkmaar Bergen (NH)

Bergen (Nh) Castricum Castricum Castricum Graft-De Rijp Graft-De Rijp Heerhugowaard Heerhugowaard Heiloo Heiloo Langedijk Langedijk

Terrein naam Oudorp Huiswaard-Overstad Beverkoog Bedrijfsterrein Egmond a/d Hoef & De Weidjes Damweg Boekel/Kanaaldijk Castricummerwerf Schulpstet/Stetweg De Volger I De Volger II Zandhorst I + II De Frans De Oude Werf Oosterzij De Mossel De Wuyver

Langedijk

Zuiderdel

Is de werklocatie verouderd? Ja Ja Ja Ja

Zijn er plannen voor herstructurering Ja Ja Ja Ja

In welke fase bevindt de herstructurering zich? Uitvoering Planvorming Planvorming Studiefase

Type en omvang van de herstructurering Revitalisering:43 Herprofilering:25 Revitalisering:60 Face-lift:2,75

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Face-lift:2,8 Face-lift:9 Face-lift:5 Face-lift:4 Revitalisering:8 Revitalisering:2 Revitalisering:8 Revitalisering:32 Revitalisering:9 Herprofilering:9 Facelift:4 Facelift:

Ja

Het terrein is al geherstructureerd

Studiefase Studiefase Studiefase Studiefase Planvorming Planvorming Studiefase Studiefase Planvorming Uitvoering Voorbereidingsfase Het terrein is al geherstructureerd Plan van aanpak

Facelift:

Bron: opgave gemeenten

West-Friesland (NHN)

Terrein naam Krabbersplaat Gildenweg De Oude Veiling Berkhouterweg Holenweg Hoorn '80

Is de werklocatie verouderd? Ja Ja Ja Nee Ja Nee

Zijn er plannen voor herstructurering Ja Ja Ja Ja Ja

Koggenland Medemblik Medemblik Medemblik

Nijverheidsterrein Overspoor-Oost Overspoor-West Overleek

Ja Ja Ja Nee

Medemblik Medemblik

De Kaag-Oost Industrieterrein Almere WFO-Oost en WFO-West De Veken 1-3 Centrale Zone

Ja Ja

Ja Ja Ja Het terrein is al geherstructureerd Ja Ja

Ja Ja Ja

Naam gemeente Enkhuizen Hoorn Hoorn Hoorn Hoorn Hoorn

Medemblik Opmeer Stede Broec

In welke fase bevindt de herstructurering zich? Studiefase Planvorming Uitvoering Uitvoering Planvorming Het terrein is al geherstructureerd Studiefase Studiefase Studiefase Uitvoering

Type en omvang van de herstructurering Face-lift:38 Face-lift:5 Revitalisering:10 Herprofilering:5 Herprofilering:9 Revitalisering:54

Studiefase Studiefase

Face-lift:10 Face-lift:18

Ja

Planvorming

Face-lift:42

Ja Ja

Studiefase Revitaliseringsplan

Revitalisering:3 Revitalisering:18

Face-lift:5 Face-lift:5 Revitalisering:5

Bron: opgave gemeenten

42


’t Gooi en Vechtstreek (NHZ)

Naam gemeente Hilversum

Is de werklocatie verouderd? Ja

Zijn er plannen voor herstructurering Ja

In welke fase bevindt de herstructurering zich? Planvorming

Type en omvang van de herstructurering Revitalisering:4

Ja

Ja

Studiefase

Herprofilering:4

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Planvorming Studiefase Studiefase Studiefase

Herprofilering:3 Revitalisering:5 Revitalisering:2 Revitalisering:11

Ja Ja

Ja Ja

Studiefase Plan van aanpak Planvorming Studiefase Planvorming Plan van aanpak Uitvoeringsfase

Revitalisering:7 Facelift:2

Wijdemeren Bussum

Terrein naam Oude Amersfoortseweg Korte Noorderweg Mussenstraat Liebergerweg Reeweg Nieuw Walden/ Machineweg Rading Nijverheidswerf

Weesp Naarden Wijdemeren Hilversum

Noord Gooimeer Zuid De Slenk Kerkelanden

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Hilversum

Havenkwartier

Ja

Ja

Hilversum Hilversum Hilversum Wijdemeren Wijdemeren

Herprofilering:50 Face-lift:25 Face-lift:15 Revitalisering:24 Revitalisering:28

Bron: opgave gemeenten

IJmond (NHZ)

Naam gemeente Beverwijk Heemskerk Velsen Velsen Velsen

Velsen

Terrein naam De Pijp De Houtwegen Grote Hout, NAM Businesspark Ymond Noordwijkermeer Terrein(en) Zeehaven IJmuiden NV

Is de werklocatie verouderd? Ja Ja Ja

Zijn er plannen voor herstructurering Ja Ja Ja

In welke fase bevindt de herstructurering zich? Planvorming Planvorming Studiefase

Type en omvang van de herstructurering Revitalisering:79,2 Face-lift:25 Revitalisering:11,8

Ja Ja

Ja Ja

Planvorming Uitvoering

Revitalisering:40 Revitalisering:8

Ja

Ja

Uitvoering

Zware revitalisering:35

Bron: opgave gemeenten

43


Stadsregio Amsterdam (NHZ)

Naam gemeente Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam

Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Beemster Beemster Diemen Diemen Diemen Edam-Volendam Edam-Volendam Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer Ouder-Amstel Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Zaanstad

Is de werklocatie verouderd? Ja Ja

Zijn er plannen voor herstructurering Ja Ja

In welke fase bevindt de herstructurering zich? Planvorming Uitvoering

Type en omvang van de herstructurering Revitalisering:31 Revitalisering:26

Ja

Ja

Uitvoering

Revitalisering:49,5

Ja

Ja

Planvorming

Revitalisering:156

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Planvorming Uitvoering Planvorming

Herprofilering:32 Face-lift:25,4 Zware revitalisering:16,5

Ja

Ja

Uitvoering

Herprofilering:90

Ja Ja

Ja Ja

Planvorming Planvorming

Bedrijventerrein Cruquius Bedrijvencentrum Osdorp Insulindeweg Bamestraweg Stammerdijk Verrijn Stuart De Sniep

Ja

Ja

Planvorming

Revitalisering:2,4 Zware revitalisering:8,5 Herprofilering:17

Ja

Ja

Uitvoeringsfase

Facelift:0.15

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Studiefase Studiefase Studiefase Uitvoering Studiefase

Face-lift:7,4 Face-lift:2,7 Revitalisering:4 Revitalisering:10 Zware revitalisering:1

Oosthuizerweg Oosthuizerweg Uitbreiding Fokker Business Park De Weeren Pionier / Bolsterrein Cruquius-Zuid Graan Voor Visch-Zuid Hoofddorp-Noord De Hoek Boesingheliede Rijsenhout Konnet Centrum en A4 Spoorzicht De Liede (Bestaand) Vicon MolenkadeIndustrieweg Ambachtenstraat Wagenweg '75 Industrieterrein Uithoorn Assendelft Noord

Nee Nee

Ja Ja

Plan van aanpak Plan van aanpak

Ja

Ja

Uitvoering

Revitalisering:35

Ja Ja

Ja Ja

Uitvoering Uitvoering

Herprofilering:32 Face-lift:14,1

Ja Ja

Ja Ja

Studiefase Studiefase

Revitalisering:23,8 Face-lift:33

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Uitvoering Studiefase Studiefase Studiefase

Revitalisering: Revitalisering:23,8 Revitalisering:10,6 Revitalisering:8,6

Ja Ja

Ja Ja

Uitvoering Studiefase

Revitalisering:40 Revitalisering:49

Ja Ja

Ja Ja

Studiefase Uitvoering

Revitalisering:16 Revitalisering:6

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Studiefase Studiefase Uitvoering

Herprofilering:1,5 Revitalisering:4,7 Revitalisering:91

Ja

Ja

Uitvoering

Revitalisering:25

Terrein naam Hornmeer Bedrijventerrein Legmeer Cornelis Douwesterrein Bedrijvengebied Zuidoost Hamerstraat Overamstel Bedrijventerrein Westerpark (Centrale Markthallen) Buiksloterham/ Papaverweg Gembo-Terrein Landlust

44


Zaanstad

Kogerveld Midden Kogerveld Zuid

Ja

Ja

Planvorming

Revitalisering:6,5

Ja

Ja

Planvorming

Ja

Ja

Planvorming

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Uitvoering Planvorming Planvorming Planvorming Studiefase

Revitalisering:54 Revitalisering:73 Revitalisering:155 Revitalisering:2 Herprofilering:2,8

Zaanstad

Krommenie Oost incl. Noordervaartdijk Molletjesveer Zuiderhout Westerspoor-Zuid Overtuinen Zuideinde/Plein 13/Dubbele Buurt De Hemmes

Zware revitalisering:15 Revitalisering:3,9

Geen plannen:0

Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad

Hembrug D. Sonoyweg Kogerveld Noord Bonar Floors Loders Croklaan

Ja Ja Ja Ja Nee

Ja Ja Ja Nee

Zaanstad

Touwslagerstraat/ Zuiddijk Aris Van Broekweg Houthavenkade

Ja

Ja

Het terrein is al geherstructureerd Planvorming Studiefase Planvorming Planvorming Het terrein is al geherstructureerd Studiefase

Ja

Ja

Studiefase

Revitalisering:2,4

Ja

Ja

Planvorming

Herprofilering:2,7

Is de werklocatie verouderd? Ja

Zijn er plannen voor herstructurering Ja

In welke fase bevindt de herstructurering zich? Planvorming

Type en omvang van de herstructurering Revitalisering:6,1

Ja Ja

Ja Ja

Uitvoering Uitvoeringsfase

Herprofilering:10 Revitalisering:40

Zaanstad Zaanstad

Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad

Zaanstad Zaanstad

Nee

Herprofilering:46 Revitalisering:14 Face-lift:5 Geen plannen:0 Geen plannen:0 Revitalisering:1,6

Bron: opgave gemeenten

Zuid-Kennemerland (NHZ)

Naam gemeente Zandvoort

Haarlemmerliede C.A Haarlem

Terrein naam Bedrijventerrein N.Noord Sugar City Waarderpolder

Bron: opgave gemeenten

45


Â

BUITEN, Bureau voor Economie & Omgeving Achter Sint Pieter 160 3512 HT Utrecht T: 030 231 89 45 F: 030 236 78 40 info@bureauBUITEN.nl www.bureauBUITEN.nl

Monitor Bedrijventerreinen Noord-Holland 2011  
Monitor Bedrijventerreinen Noord-Holland 2011  

Noord-Hollandse gemeenten houden het aanbod en de kwaliteit van hun bedrijventerreinen bij met de Monitor Bedrijventerreinen. Zo ontstaat ee...

Advertisement