Predstavitev Projektne študije individualne stanovanjske zazidave za Blejski kot

Page 1

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Projektna študija individualne stanovanjske zazidave za Blejski kot magistrsko delo

Avtorica | Anja Petek Mentor | prof. Janez Koželj, u.d.i.a. Leto vpisa na Fakulteto za arhitekturo | 2007 Kraj in leto izdelave | Ljubljana, 2015 Predstavitev | 21. januar 2016


»Dežela kranjska nima lepš'ga kraja, ko je z okolšč'no ta, podoba raja.«

(F. Prešeren, Krst pri Savici)


Vsebina 1. Teoretski del • Uvod

2. Analitični del • Fotoinventarizacija

3. Grafični del • Vzorčna zazidava Koritno - Polica

• Vrednostna izhodišča

• Analiza lokalnih značilnosti

• Teoretska izhodišča

• Analiza izbranih naselij

• Blejski kot - zgodovinska izhodišča

• Analiza izbranih stavb

• Blejski kot - geografska izhodišča • Bled je nacionalni simbol

• Katalog individualne stanovanjske gradnje za Blejski kot

• Prostorska tipologija Blejskega kota • Statistični pregled

• Vzorčna hiša Tip A2


1. Teoretski del Tema naloge

Metoda dela

• individualne stanovanjske hiše v Blejskem kotu

• terenski ogledi, fotoinventarizacija, priprava grafičnih

• lokalno stavbarstvo in naravne danosti

podlag (GIS), pregled literature in ostalih virov

• prostorski red

• raziskava in analiza značilnih krajinskih, naselbinskih

• identiteta kraja

in arhitekturnih prvin identitete prostora po morfološki,

Oris problema

strukturni, zaznavni in topološki metodi • popis in analiza razmerij in dimenzij stavb in stavbnih

Kaj je identiteta Bleda?

členov

Kje iskati osnovo za oblikovanje identitetne stanovanjske

• sinteza sestavin prostorske identitete v povezavi s

zazidave za Blejski Kot?

katalogom Arhitekturne krajine in regije Slovenije in

ARHITEKTURNA IDENTITETA je degradirana in slabo

Glosarjem arhitekturne tipologije (P. Fister) ter njihova

ohranjena.

količinska in vrednostna ocena

CELOVITOSTI ni, stanovanjska zazidava je razdrobljena in oblikovno nepovezana.

Rezultat

BERLJIVOST PROSTORA je slaba, vlada nered in oblikovno • popis prvin krajinske, naselbinske in arhitekturne identitete neskladje.

• katalog za oblikovanje skladne individualne stanovanjske

Namen in cilj naloge CILJ = ponovna vzpostavitev kontinuitete identitete kraja

zazidave za strokovno in laično rabo • primer vzorčne zazidave in vzorčna hiša


1. Teoretski del Vrednostna izhodišča • Sodobna organizacija družbe v prostoru tradicionalna skupnost = homogenost, zaprtost, stabilnost, središčnost, zamejenost in lokalnost sodobna družba = heterogenost, individualnost, fleksibilnost, začasnost, dinamičnost, mobilnost, odprtost, spremenljivost, raznolikost, (vse)dostopnost, kompleksnost

• Individualno - skupno • Stanovanjska problematika v Sloveniji • Tradicija - sodobnost • Varstvo nepremične kulturne dediščine • stavbna dediščina • naselbinska dediščina • dediščinska kulturna krajina


1. Teoretski del Teoretska izhodišča • Identiteta absolutna in relativna identiteta - skupna in individualna identiteta

• Tipologija tipski načrt - vzorčni načrt

• Teorija in praksa iz tujine Kritični regionalizem - Kenneth Frampton Podoba mesta - Kevin Lynch Praksa - Irska in Velika Britanija

• Teorija in praksa v Sloveniji Arhitekturne krajine in regije Slovenije - Peter Fister

Ilustracije iz priročnika za oblikovanje individualne

Regionalna raznolikost in poselitvena območja - Vladimir Drozg

stanovanjske zazidave na podeželju - Cork, Irska.

Istra, Kras, Goriška Brda, Posočje, Kozjansko, Karavanke, Bela Krajina, Koroška

• Kontinuiteta ali prekinitev identitete?


1. Teoretski del Predpostavka Predpostavljamo, da je mogoče tudi za Blejski kot in Slovenijo po znanstveni metodi izdelati objektivna in uporabna merila za oblikovanje skladne individualne stanovanjske zazidave. • enotna hierarhična struktura ki celostno zajame vse sestavine identitete prostora (krajina - naselje - stavba) • za strokovno in laično javnost • napisana in oblikovana poljudno za lažje razumevanje • grafično gradivo • neposredno uporabna za graditelje (pridobitev gradbenega dovoljenja) • urbanistična določila


1. Teoretski del Blejski kot - zgodovinska izhodišča »Položaj naselij v prostoru, oblike parcelacije, morfološka zgradba naselij in oblika zgradb izvirajo iz načina življenja in oblike produkcije v posameznem naselju, iz načina njegovega nastanka in njegove notranje socialne razslojenosti.« (Gabrijelčič, 2009, str. 6)

»Blejski kot kaže posestno kontinuiteto od 7. st. do danes in z njo so povezana slovenska ledinska imena, ki razkrivajo oblike in razvoj kulturne krajine. [...] Vse to so sestavine identitete današnjih domačinov, Slovencev, ki jim dajejo jasen občutek, da niso šele od danes ali včeraj.« (Pleterski, 2011, str. 7)

»Vasi so zelo lepe, zlasti ob glavnih ulicah oziroma cestah so kar nasejane lepe vile z mičnimi vrtovi. Celo kmečke hiše vedno bolj izgubljajo svoj gorenjski značaj in se utegnejo počasi - kar je pač škoda za idilični značaj Bleda - izpremeniti v gosposke vile.« (Kimovec, 1908, str. 7)


1. Teoretski del Blejski kot - geografska izhodišča

• Opredelitev Blejski kot = zahodna polovica Blejsko-Radovljiške kotline

• Lega SZ del Slovenije na prehodu Osrednjeslovenske ravnine v predgorje Julijskih Alp Občina Bled in Občina Gorje (Gorjanski kot)

50 km


1. Teoretski del Bled je nacionalni simbol

»Slovenija je Bled.« (Kučan, 1998, str. 159)


1. Teoretski del Prostorska tipologija Blejskega kota Obstoječe raziskave Gorenjska arhitekturna regija

Poselitvena območja ter usmeritve in merila

Arhitekturna krajina Radovljica

za razvoj in urejanje naselij

(Peter Fister)

(Vladimir Drozg)

1. OBLIKOVANJE NASELIJ

• identitetna oblika poselitve: strnjena

• locirana na prelomnicah (robovi teras, doline)

• identitetna razporeditev objektov v naselju: gručasta

• gručasta razporeditev in raztegnjena ob komunikacijah • domačije delno skrite med zelenjem

• identitetne oblike streh: dvokapna, strma (35°- 50°)

• dominante so ob naseljih

• identitetne vrste strešnih kritin: siva kritina

2. DOMAČIJE, STAVBE:

• arhitekturni členi v lesu, ometu in kamnu: likovno poudarjeni

A) domačije so sestavljene iz več stavb – ob Z robu regije

• arhitekturni členi – deli stavb: zunanji hodniki, stopnišča

B) domačije/kompleksi so sestavljeni iz več stavb C) domačije/kompleksi so v gručah

3. POSEBNOSTI, DOMINANTE

• identitetna oblika stavb: višina fasade : višina strehe = 1 ~ 1,5 : 1


1. Teoretski del Prostorska tipologija Blejskega kota • Krajinska tipologija

• Naselbinska tipologija

• Stavbna tipologija

Regionalna razdelitev krajinskih tipov v

• strnjena gručasta in obcestna vaška

KMEČKA HIŠA

Sloveniji:

jedra ob razvejanih prometnicah v

lokalna, identitetna, tradicionalna

• Blejski kot meji na alpske krajine

okolici Blejskega jezera

• spada pa v krajine predalpske regije

• tip 1 – zidana pritlična hiša • območja počitniških vil in hotelov v

»Blejski kot se odlikuje po veliki

okolici Blejskega jezera

otokom, apneniški osamelci ob obrobju

• strnjene gručaste vasi ob osnovnih

in s kulisami Alp v ozadju. Blejski kot je

prometnicah v ruralnem zaledju jezera

TIPSKA HIŠA 1970-80, uniformna, univerzalna

kot prostorska celota območje visoke

(Marušič, 1998c, str. 57)

nadstropjem • tip 3 – zidana enonadstropna hiša

pestrosti naravnih prvin, jezero z

simbolne vrednosti.«

• tip 2 – zidana pritlična hiša z lesenim

• manjša razložena gručasta naselja (zaselki) in samotne kmetije v bolj

INDIVIDUALNA HIŠA

oddaljenih in višje ležečih predelih

raznolika, neprilagojena, statusni simbol


1. Teoretski del StatistiÄ?ni pregled

Vir podatkov: StatistiÄ?ni urad Republike Slovenije, 2011.


2. AnalitiÄ?ni del

Analiza lokalnih značilnosti Digitalni ortofoto Prikaz ožjega območja obravnave

LEGENDA:

območje obravnave

občinska meja

meja TNP

2 km


Analiza lokalnih značilnosti Blejska Dobrava

Poselitveni vzorec in imena naselij

Perniki Trbiči

Poljane

Spodnji Graben

Zgornje Laze Spodnja Radovna (Fužine)

Zgornji Graben

Spodnje Laze Grabče

Višelnica

Stara Pokljuka

Krnica ZGORNJE GORJE

SPODNJE GORJE

Mužje

Gmajna

LEGENDA:

Grimšče

Poljšica pri Gorjah

Jermanka

Rečica Grad

Zabrezno Zaboršt

Zatrnik

ZASIP Sebenje

Mevkuž

Fortuna

Hotunje

Podhom

Zatrata

Pasica

vasi in vaška jedra

BLED

Pristava

Dobe

zaselki in posamezne (samotne) kmetije

Zagorica Želeče Dindol

Zazer

Koritno

Mlino

Rčitno

Jarše

Na Jasi

Blaž

Spodnja vas

Brezje

Selo pri Bledu Log

Zgornja vas Slamniki

Breg

Spodnja vas Zgornja vas

Komar RIBNO Bodešče V Potoku

Na Skali

BOHINJSKA BELA

novejša stanovanjska zazidava razpršena stanovanjska zazidava območje obravnave občinska meja

Kupljenik Podklanec

meja TNP

2 km Obrne


Analiza lokalnih značilnosti Morfološki tipi naselij

LEGENDA:

obcestni niz

strnjena gruča

razložena gruča enolična zazidava individualnih hiš območje obravnave

občinska meja

meja TNP

2 km


Analiza lokalnih značilnosti Sintezna karta Ohranjenost identitetne stanovanjske zazidave

LEGENDA: ohranjena identitetna stanovanjska zazidava slabo ohranjena identitetna stanovanjska zazidava novejša stanovanjska zazidava območja za novo stanovanjsko zazidavo občinska meja

meja TNP

4 km


Analiza lokalnih značilnosti Sintezna karta Identitetna območja: 1. Turistično območje 2. Stanovanjske soseske 3. Podeželsko zaledje

LEGENDA: turistično območje okoli jezera območje stanovanjskih sosesk območje podeželskega zaledja območje za novo stanovanjsko zazidavo občinska meja

meja TNP

4 km


Analiza izbranih naselij Ribno Franciscejski kataster Na katastrskih mapah franciscejskega katastra iz let 1818 - 1828 so vrisane parcele s številkami in njihova raba, ceste in poti, oblika stavb ter delitev na zidane in lesene stavbe.

LEGENDA:

zidane stavbe

lesene stavbe

200 m


Analiza izbranih naselij Ribno Zemljiški kataster Krajinska mreža in raba

LEGENDA:

vaško jedro

storitve in oskrba

turizem novejša eno- in dvostanovanjska zazidava

200 m


45 0m

47

Analiza izbranih naselij 5m

425m

Bodešče Kataster stavb Karta prikazuje kataster m 475

stavb s plastnicami, cestami in robovi naselja.

0m

45

LEGENDA: 425m

stavbe s hišno številko

stavbe brez hišne številke stavba s starim hišnim imenom robovi

plastnice

200 m


Analiza izbranih naselij BodeĹĄÄ?e Ohranjenost stavb LEGENDA:

15. stoletje

17. stoletje

18. stoletje

1801 - 1918

1919 - 1945

1946 - 1969

1970 - 1989

1990 - 1999

2000 -

200 m


Analiza izbranih naselij Koritno Vzorec stavbnega grupiranja

LEGENDA:

strnjena gruča enolično točkovno grupiranje posamezne stavbe

200 m


Analiza izbranih naselij Koritno Tlorisna razmerja stavb

LEGENDA:

kvadratna zasnova 1 : 1 - 1,2

kratka zasnova 1 : 1,5

dolga zasnova 1 : 2

stegnjena zasnova 1 : 3

druge oblike stavb

200 m


Analiza izbranih hiš Ribno, Savska cesta 20 1 : 1,6

1:2

45° 1:1

osnovno tlorisno razmerje stanovanjskega in gospodarskega dela

osnovno fasadno razmerje

severna fasada

zahodna fasada

južna fasada

vzhodna fasada

vhodni portal


Katalog individualne stanovanjske gradnje za Blejski kot Osnovna shema grupiranja stavb.

A Grupiranje stavb VZPOREDNI NIZ

PRAVOKOTNI NIZ

IZMENJUJOČI NIZ A

ENOLIČNA TOČKOVNA ZAZIDAVA

IZMENJUJOČI NIZ B

ŽEP - GRUČA

ZANKA - GRUČA

Oblikovanje javnega prostora.


Katalog individualne stanovanjske gradnje za Blejski kot B Umestitev na lokacijo

POSTAVITEV STAVBE NA PARCELO boljši izkoristek, večji bivalni vrt

servisni prostori

bivalni prostori

ORIENTACIJA BIVALNIH PROSTOROV PROTI JUGU

POSTAVITEV V NAGNJEN TEREN


Katalog individualne stanovanjske gradnje za Blejski kot C Oblikovanje stavb

dominantna fasada

uravnotežena

dominantna streha

Oblika - razmerja - velikost POENOSTAVITEV

2:3

1 : 1,6

1 : 1,5

TIP 1 kratki tip

TIP 2 dolgi tip

TIP 3 stegnjeni tip

1 : 2,8 1 : 3,2

9.0

12.0

18.0

54 m²

72 m²

108 m²

1 : 1,5

1:2

1:3

10.8

14.4

21.6

78 m²

104 m²

156 m²

1 : 1,5

1:2

1:3

1 : 2,0 7.2

1 : 2,1

1 : 3,0

8.4

1 : 1,9

3:2

POČITNIŠKA HIŠA

6.0

1 : 1,4

1:1

12.6

16.8

25.2

106 m²

141 m²

212 m²

1 : 1,5

1:2

1:3 DVOJČEK


Katalog individualne stanovanjske gradnje za Blejski kot TIP 1: turistično območje, območje sosesk

TIP 2: turistično območje, podeželsko območje

TIP 3: podeželsko območje

tip A P+M

P+M

P+1

TIP 1A: majhna počitniška hiša

P+M

P+1

TIP 2A: majhna hiša

majhna hiša

P+1

TIP 3A: majhna dolga hiša

tip B P

P+M

TIP 1B: srednja kratka hiša

P+1

P

P+M

TIP 2B: srednja hiša

P+1

P

P+M

TIP 3B: srednja dolga hiša

P+1

srednja hiša

tip C P+M

P+1

TIP 1C: velika kratka hiša

P+M

P+1

TIP 2C: velika hiša

P+M

P+1

TIP 3C: velika dolga hiša - dvojček

velika hiša


Katalog individualne stanovanjske gradnje za Blejski kot Prizidki - streha - fasade


Katalog individualne stanovanjske gradnje za Blejski kot Strešni naklon - napušč - zunanji hodnik

35°

SIMETRIČEN ODPRT NAPUŠČ

37°

3:4

SIMETRIČEN ZAPRT NAPUŠČ 40°

5:6

GANK OB CELOTNI DALJŠI STRANICI

42°

5 2

ZAMIK STREHE ASIMETRIČEN NAPUŠČ PREČNI GANK - DODAN V PODALJŠKU STAVBE, LAHKO TUDI V ZATREPU

45°

1:1


Katalog individualne stanovanjske gradnje za Blejski kot ENOJNO VRATNO KRILO

Vrata - okna - senčila

Z NADSVETLOBO

1:1 4:5

2:3 1:2

OSNOVNA RAZMERJA OKENSKIH ODPRTIN

NAČIN ODPIRANJA

Z NADSVETLOBO ENOJNO VRATNO KRILO S STRANICO

SESTAVLJANJE V VIŠINO

ENOKRILNA IN DVOKRILNA POLKNA

DVOJNO VRATNO KRILO

Z NADSVETLOBO

ZLAGANJE V DOLŽINO

SESTAVLJANJE V DOLŽINO


3. GrafiÄ?ni del Digitalni ortofoto Prikaz izbrane lokacije Koritno

LEGENDA:

izbrana lokacija

obÄ?inska meja

meja TNP

2 km


VzorÄ?na zazidava Lokacija: Koritno - Polica

Prikaz izbrane lokacije - digitalni ortofoto

400 m

Strukturna analiza

400 m


Vzorčna zazidava

Fotografija lokacije - obstoječa zazidava

Fotografija lokacije - pogled proti Karavankam

ZASNOVA OBMOČJE A - višja terasa

ježa

Karavanke

+ Radovljiška OBMOČJE B - nižja terasa

PLASTNICE IN CESTE

kotlina

SMER ZIDAVE IN POGLEDI


Koritno A2 A2

Polica z razgledom B2

B2

A3

Situacija - senčni tloris LEGENDA:

B2

ekološki otok

A3

A3

otroško igrišče

A3

A2

obstoječa drevesa

A2

A2

A3

nova drevesa

A3

A2

A3 B2

bivalni vrt

A2 B1

B2

A3

predvrt B2

B1

dvorišče

A2 A3

B2 A2

A2

A2

A2

terasa skupna prometna površina

50 m


ALOGA

Vzorčna hiša KONCEPT

FIKSNO JEDRO + PRILAGODLJIV OVOJ + RAZVOJ V DOLŽINO

RAZVOJ TLORISA TIP A LEGENDA: TIP A 1 pritličje

D

stranski vhod

stopnice

kuhinja

sanitarije

glavni vhod

zunanji hodnik D = dnevni prostor

IZBRAN VZORČNI PRIMER

D

TIP A 2 pritličje

nadstrešek prilagodljiv prostor za avto (soba za goste, spalnica za stare starše ali mlad par, delo na domu itd.)

zunanji hodnik

D

TIP A 3 pritličje

zunanji hodnik

delovna maketa analiza stavbnega volumna


Vzorčna hiša

TIP A2 TLORIS NADSTROPJA M 1:100

TIP A3 TLORIS NADSTROPJA M 1:100

TIP A2 TLORIS PRITLIČJA M 1:100

TIP A3 TLORIS PRITLIČJA M 1:100

0

1

5

TIPIČNI TLORISI M 1:100

10 m


VzorÄ?na hiĹĄa

0

1

2

juĹžna fasada

0

1

2

5m

zahodna fasada

0

severna fasada

5m

1

2

5m

0

vzhodna fasada

1

2

5m


VzorÄ?na hiĹĄa Prostorski prikaz v kontekstu naselja


VzorÄ?na hiĹĄa Prostorski prikaz v kontekstu naselja


Bibliografija KNJIGE, ČLANKI IN ZBORNIKI Alpe Jadran, 1992. Identiteta v oblikovanju prostora: Mednarodna konferenca Ljudska arhitektura med Alpami in Jadranom. Hotel Špik, Gozd Martuljek, 22. in 23. oktober 1992. Zbornik povzetkov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Šola za arhitekturo. Bartol, B., ur., 2004. Strategija prostorskega razvoja Slovenije: SPRS. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj. Benedik, B., 1984. Počitniške vile so bile ponos blejskega letovišča. Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, 32 (2/3), str. 197 - 213. Blaganje, D., 1994a. Ivan Vurnik, arhitekt. V J. Koželj, ur. Ivan Vurnik: 1884 - 1971: slovenski arhitekt. Ljubljana: Organizacijski odbor projekta Vurnik. 1994. 24 (119/124), str. 10 - 48. Blaganje, D., 1994b. Ivan Vurnik v ocenah kritikov. V J. Koželj, ur. Ivan Vurnik: 1884 - 1971: slovenski arhitekt. Ljubljana: Organizacijski odbor projekta Vurnik. 1994. 24 (119/124), str. 102 - 114. Burkeljca, M., ur., 2003. Strokovne podlage na področju usmerjanja poselitve: Povzetek strokovnih posvetov na temo problematika priprave in sprejemanja planskih aktov občin v letu 2002. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje. Dalla Valle, S., 1992. Izhodišča za prostorsko urejanje izvenmestnih naselij v okolici Ljubljane. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, FAGG - Institut za komunalno gospodarstvo. Deu, Ž., 2001. Stavbarstvo slovenskega podeželja: Značilno oblikovanje stanovanjskih hiš. Ljubljana: Kmečki glas. Deu, Ž., 2009. Identiteta hiš na Koroškem. Slovenj Gradec: LAS MDD.

Deu, Ž., Kotnik, K., Ocepek, J., 2012. IDHK Identiteta hiš na Koroškem, Katalog koroških hiš: sodobne, okolju prijazne. Radlje ob Dravi: LAS MDD; Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo. Durjava, M., 1986. Načela oblikovanja slovenskih kmečkih naselij in ljudske arhitekture. Maribor: Mladinska knjiga. Fikfak, A., 2008. Naselbinska kultura slovenskega podeželja - Goriška Brda. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo. Fister, P., 1986. Umetnost stavbarstva na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba. Fister, P., 1993a. Arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod RS za prostorsko planiranje. Fister, P., 1993b. Glosar arhitekturne tipologije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod za prostorsko planiranje. Furman Oman, G., Furman Oman, M., Sedovnik, J., 2013. Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem. Podčetrtek: Občina Podčetrtek; Podsreda: Javni zavod Kozjanski park. Gabrijelčič, P. in Fikfak, A., 2002. Rurizem in ruralna arhitektura: univerzitetni učbenik. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo. Gabrijelčič, P., 2009. Samoomejevanje svobode neskončnega. V Ž. Deu. Identiteta hiš na Koroškem. Slovenj Gradec: LAS MDD, 2009, str. 6-7. Gorenjski muzej Kranj, 1994. Gorenjski kraji in ljudje VII.: Spomeniki kmečkega stavbarstva v sliki. Kranj: Gorenjski muzej.

Ilešič, S., 1933. Kmetska naselja na vzhodnem Gorenjskem. V A. Melik, ur. Geografski vestnik: Časopis za geografijo in sorodne vede. Ljubljana: Geografsko društvo v Ljubljani, 1933. 9 (1-4), str. 3-94. Jerman, A., Seljak, I., Košmerl, M., Trampuž, M., Prašin Kolbezen, M., 2010. Sodobna hiša v Beli Krajini. Črnomelj: Občina Črnomelj, 2010. Juvanec, B., 1998. Arhitektura pri Lenartu. Lenart: Jasama. Juvanec, B., 2009. Arhitektura Slovenije 1: Vernakularna arhitektura, alpski del. Ljubljana: Založba i2; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo. Kajzelj, M., 1997. Bovška hiša: Ljudsko stavbarstvo od Učje do Trente. Ljubljana: Debora. Kajzelj, M., 1999. Bovška hiša po velikonočnem potresu: Nasveti glede obnove in prenove. Ljubljana: Debora. Kosar, T., 2015. Vzpon skupnega lastništva: Moje, tvoje, naše. Ona: Ženski magazin Dela in Slovenskih novic, 17 (08), str. 16 - 19. Koželj, J., 2008. Arhitektura mesta = urbanistično oblikovanje: delovno gradivo za nova skripta. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo. Kristan, M., Zbašnik-Senegačnik, M., Ščukovt, A., 2012. Pasivna hiša Posočja. Tolmin: Posoški razvojni center. Kučan, A., 1998. Krajina kot nacionalni simbol. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. Leskovec, B., 1994. Vurnikova arhitektura športnih objektov. V J. Koželj, ur. Ivan Vurnik: 1884 1971: slovenski arhitekt. Ljubljana: Organizacijski odbor projekta Vurnik. 1994. 24 (119/124), str. 96 - 99.


Bibliografija Likar, D., S. Ostan, A., Pleterski, A., Rožič, J., Štular, B., 2008. Sporočila prostora: ARHE: Arheologija - arhitektura. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Lynch, K., 2010. Podoba mesta. Novo mesto: Založba GOGA. Marinko, J., 1978. Razvoj in revitalizacija slovenske vasi: Metodologija vrednotenja in sprejemanja izhodišč za revitalizacijske posege v ruralnih naseljih. Magistrska naloga. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD Arhitektura. Marušič, J., 1996. Značilni krajinski vzorci Slovenije: po projektu Regionalna razdelitev krajinskih tipov Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje. Marušič, J., 1998a. Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji (zbirka). Metodološke osnove (uvodni zvezek). Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje. Marušič, J., 1998b. Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji (zbirka). 1 Krajine alpske regije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje. Marušič, J., 1998c. Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji (zbirka). 2 Krajine predalpske regije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje. Mihelič, B., 1994. Vurnik in Ljubljana. V J. Koželj, ur. Ivan Vurnik: 1884 - 1971: slovenski arhitekt. Ljubljana: Organizacijski odbor projekta Vurnik. 1994. 24 (119/124), str. 79 - 90. Moškon, D., 1992. Kako graditi lepšo hišo na Slovenskem. Maribor: Obzorja. Mušič, M., 1947. Obnova slovenske vasi. Celje: Družba sv. Mohorja.

Neufert, E., 2008. Projektiranje v stavbarstvu: osnove, standardi, predpisi za konstrukcije, gradnja, oblikovanje, potrebni prostor, mere zgradb, prostorov in opreme – s človekom kot merilom in ciljem: priročnik za projektante, izvajalce in študente. 2. izdaja. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. Pajer, A., 2013. Temelji graditeljske prepoznavnosti: dediščinski stavbni korpus v segmentu stanovanjske hiše v odprtem vaškem prostoru osrednjega in kozjanskega dela savinjsko - kozjanske arhitekturne regije. Projekt: Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem. Kozje: Občina Kozje; Podsreda: Javni zavod Kozjanski park. Pavliha, M., 1998. Arhitekturni vidiki turizma v zavarovanih območjih. Velenje: Založništvo Pozoj. Rauch, P., 2007. Pomen v sodobni arhitekturi. Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, Zbirka Katedre za urbanizem. Rihtar, F. in Rihtar, K., 1996. Koherence v prostoru na primeru vasi Volčji Grad pri Komnu. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo. Zavodnik Lamovšek, A., Fikfak, A., Barbič, A., ur., 2010. Podeželje na preizkušnji: Jubilejna monografija ob upokojitvi izrednega profesorja dr. Antona Prosena. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo; Geodetski inštitut Slovenije.

URADNI DOKUMENTI Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Bled [elektronski vir]. Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2014. 1. 8. 2014. Dostopno na: http:// www.e-bled.si/wp-content/uploads/veljavni-predpisi-obcine/Občinski-prostorski-načrt-01082014.pdf. [6. 5. 2015]. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Gorje [elektronski vir]. Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2014. 19. 3. 2014. Dostopno na: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/ VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=b85f4965-59 89-45af-b337-c5e8f115e008. [19. 3. 2014]. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled [elektronski vir]. Uradni list RS, št. 54/2004. 20. 5. 2004. Dostopno na: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20042542. [11. 5. 2015]. Zazidalni načrt za območje urejanja KORITNO – POLICA ZN KO – S2 [elektronski vir]. Občina Bled. 2015. Dostopno na: http://www.e-bled.si/ zazidalni-nacrt-za-obmocje-urejanja-koritno-polica-zn-ko-s2/. [11. 3. 2015].


Bibliografija ELEKTRONSKI VIRI Alpe Adria Ljudska arhitektura: Konferenca o vernakularni arhitekturi Alpe Adria [elektronski vir]. Spletna stran. Gozd Martuljek. Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani. 1993 – 2001. Revizija 7. 7. 2003. Dostopno na: http://www2.arnes.si/aa/. [8. 11. 2014]. Colin Buchanan and Partners Ltd & Mike Shanahan + Associates, 2003. Architects Planning Standards And Guidance Series, No.1: Cork Rural Design Guide. Building a New House in the Countryside [elektronska knjiga]. Cork County Council. Dostopno na: http://www.corkcoco.ie/co/ pdf/578944050.pdf. [13. 3. 2015]. County Kilkenny Rural Design Guide [elektronska knjiga]. Kilkeny County Council. Dostopno na: http://www.kilkennycoco.ie/eng/Services/Planning/ County_Kilkenny_Rural_Design_Guide.pdf. [13. 3. 2015]. Dataholz.com: Katalog bauphysikalisch ökologisch geprüfter Holzbauteile alle Rechte vorbehalten [elektronski vir]. Spletna zbirka gradbenih detajlov. Dunaj: Fachverband der Holzindustrie. 2013 – 2015. Dostopno na: http://www. dataholz.at/de/. [20. 5. 2015]. Debelak, M., 2006. Pripombe k Strategiji prostorskega razvoja občin Bled in Gorje z urbanistično zasnovo Bleda [elektronski vir]. Spletna stran. Bled. Dostopno na: http://www.storzek.net/marjan. debelak/bled_gorje.html. [12. 5. 2015]. Debelak, M., 2013. Na Bledu 2013 [elektronski vir]. Spletna stran. Bled. Dostopno na: http://www. storzek.net/marjan.debelak/na_bledu.html. [12. 5. 2015]. Drozg, V., 1992. Morfološki tipi vaških naselij v Sloveniji. Geografski vestnik [elektronska izdaja]. Ljubljana: Zveza geografskih društev Slovenije, 64, str. 19 – 36.. Dostopno na: http://www.dlib.si/. URN:NBN:SI:DOC-VVBAC27D. [20 11. 2013].

Drozg, V., 1995. Morfologija vaških naselij v Sloveniji [elektronska knjiga]. Geographica Slovenica 27. Ljubljana: Inštitut za geografijo. Dostopno na: http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/gs_clanki/ GS_2701_005-183.pdf. [2. 9. 2014].

Gestrin, F., 1984. Bled v fevdalnem obdobju - do konca 18. stoletja. Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino [elektronska izdaja], 32 (2/3), str. 119 - 130. Dostopno na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FGGV06WY/. [2. 4. 2013].

Drozg, V., 2001. Poselitvena območja ter usmeritve in merila za razvoj in urejanje naselij [elektronski vir]. Arhivsko spletno mesto. Maribor: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor. Dostopno na: http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostor/pdf/ prostor_slo2020/2_3_dokument.pdf. [23. 5. 2012].

Govenrment of Ireland, 2005. Sustainable Rural Housing: Guidelines for Planning Authorities [elektronska knjiga]. Dublin: Government of Ireland, Stationery Office. Dostopno na: http://www. irishspatialstrategy.ie/Rural%20Planning%20Guidelines%2013505.pdf. [13. 3. 2015].

Drozg, V., 2002. Ohranjanje regionalne raznolikosti stanovanjske hiše v Sloveniji. Dela [elektronska izdaja]. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 18, str. 449 - 461. Dostopno na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EY7U4OS5. [25. 2. 2012]. Drozg, V., 2006. Odnos med življenjskim stilom in tipom stanovanjske hiše. Dela [elektronska izdaja]. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 25, str. 123-132. Dostopno na: http:// www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OUM1ENO2/. [20. 11. 2013]. Furman Oman, G., Furman Oman, M., Sedovnik, J., 2013. Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem [elektronska knjiga]. Podsreda: Javni zavod Kozjanski park. Dostopno na: http://www. metro-sr.org/uploads/brKP.pdf. [28. 2. 2014]. Gabrovšek Schmidt, F., Pirc, M., Roškar, S., Rotar Kokalj, T., ur., 2012. Brezmejna doživetja kulturne dediščine Avstrijska Koroška - Gorenjska: Stavbna dediščina in kultura bivanja v Karavankah: priročnik [elektronska knjiga]. Kranj: BSC, Poslovno podporni center, d.o.o. Dostopno na: http:// www.zvkds.si/media/images/publications/STAVBNA_DEDISCINA_-_prirocnik.pdf. [2. 12. 2013]. Geopedia [elektronski vir]. Interaktivna karta GIS. Ljubljana: Sinergise d.o.o. 2013. Dostopno na: http://www.geopedia.si. [15. 4. 2015].

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2015. Fran: Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU [elektronski vir]. Ljubljana: ZRC SAZU. Dostopno na: http://www. fran.si. [16. 10. 2015]. Iz zgodovine Bleda [elektronski vir]. Digitalizirana publikacija. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 1984. 32 (2/3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino. Dostopno na: http://www.dlib.si. URN:NBN:SI:DOC-UP6H30BL. [2. 4. 2013]. Jameson, F., 1991. Postmodernism, Or the Cultural Logic of Late Capitalism [elektronski vir]. Durham, North Carolina: Duke University Press. Dostopno na: http://flawedart.net/courses/articles/ Jameson_Postmodernism__cultural_logic_late_capitalism.pdf. [15. 1. 2014]. Kalčič, I., 2003. Identiteta slovenske stanovanjske arhitekture. AR. Arhitektura, raziskave [elektronska izdaja]. 1, str. 24-29. Dostopno na: http://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-X0EQMGEB/. [14. 1. 2013]. Kimovec, F., 1908. Bled nekdaj in sedaj: Prijateljem „slovenskega raja“ spisal Frančišek Kimovec [elektronska knjiga]. Ljubljana: Založila jezerska cerkev. Natisnila Katoliška tiskarna. Dostopno na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-907ZSKD3. [23. 5. 2012].


Bibliografija Klinar, K., ur., 2009a. Kako se pri vas reče? Hišna imena v krajevnih skupnostih Bohinjska Bela in Ribno [elektronski vir]. Bled: Občina Radovljica, Občina Bled, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora in Občina Žirovnica. RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Dostopno na: http://www.ragor. si/data/files/1328254678.pdf. [26. 11. 2013]. Klinar, K., ur., 2009b. Kako se pri vas reče? Hišna imena v naseljih Mevkuž, Podhom, Poljšica pri Gorjah in Višelnica [elektronski vir]. Zgornje Gorje: Občina Radovljica, Občina Bled, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora in Občina Žirovnica. RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Dostopno na: http://www.ragor.si/data/ files/1328254742.pdf. [26. 11. 2013]. Klinar, K., ur., 2011a. Kako se pri vas reče? Hišna imena v naseljih Grabče, Krnica, Perniki, Radovna, Spodnje Laze in Zgornje Laze [elektronski vir]. Bled: Občina Radovljica, Občina Bled, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora in Občina Žirovnica. RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Dostopno na: http://www.ragor.si/data/ files/1328256656.pdf. [26. 11. 2013]. Klinar, K., ur., 2011b. Kako se pri vas reče? Hišna imena v krajevnih skupnostih Rečica pri Bledu in Zasip [elektronski vir]. Zgornje Gorje: Občina Radovljica, Občina Bled, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora in Občina Žirovnica. RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Dostopno na: http:// www.ragor.si/data/files/1328256860.pdf. [26. 11. 2013]. Knific, T., 1984. Arheološki zemljevid Blejskega kota v zgodnjem srednjem veku. Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino [elektronska izdaja], 32 (2/3), str. 99 - 118. Dostopno na: http:// www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YJTGE6PO/. [2. 4. 2013].

Kolenc, N. in Torbica, A., ur., 2012. Kraška hiša: priročnik za prenovo [elektronska knjiga]. Komen: Občina Komen - Center za arhitekturo Krasa. Dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/publikacije/179-kraska-hisa-prirocnik-za-prenovo/. [2. 12. 2013].

Luthar, O., Dobrovoljc, H., Fridl, J., Mulec, J., Pavšek, M., ur., 2008. Kras: trajnostni razvoj kraške pokrajine [elektronska knjiga]. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. Dostopno na: http://zalozba. zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612540968.pdf. [28. 2. 2014].

Kosi, D., 2013a. Prostorska identiteta v Sloveniji. Revija za geografijo [elektronska izdaja], 2013 (82), str. 95-106. Dostopno na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JLLS6NGD/. [8. 10. 2014].

Mapire: Historical Maps of the Habsburg Empire [elektronski vir]. Interaktivna karta. Dunaj: Österreichisches Staatsarchiv in Arcanum Adatbázis Kft. 2014. Dostopno na: http://mapire.eu/en/. [6. 4. 2015].

Kosi, D., 2013b. Regionalna identiteta v Sloveniji. Dela [elektronska izdaja], 2013 (39), str. 107-124. Dostopno na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YESU0NO5/. [8. 10. 2014]. Košir, A., 2015. Nacionalni stanovanjski program za obdobje med 2015 in 2025. Outsider [elektronska izdaja]. 29. 5. 2015. Dostopno na: http://outsider.si/nacionalni-stanovanjski-program-za-obdobje-med-2015-in-2025/. [15. 12. 2015]. Kralj Pavlovec, J., 2010. Urbanizem slovenske obale – kritični regionalizem ali utopija [elektronski vir]. Predstavitev na simpoziju Edo Mihevc 100, Fakulteta za humanistične študije, Koper, 4. 6. 2010. Dostopno na: http://www.academia. edu/5248367. [18. 1. 2014]. Kristan, M., ur., 2012. Pasivna hiša Posočja [elektronska knjiga]. Kobarid: Posoški razvojni center. Dostopno na: http://www.gbc-slovenia.si/wp-content/uploads/2014/07/Pasivna_hisa_Posocja.pdf. [28. 2. 2014]. LG: Lesena gradnja v Sloveniji [elektronski vir]. Spletna stran. Ljubljana. Revizija 30. 3. 2015. Dostopno na: http://www.lesena-gradnja.si/html/pages/ si-index.php. [20. 5. 2015]. Ljudje, družine, stanovanja: registrski popis 2011 [elektronski vir]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. April, 2011. Dostopno na: http://www.stat.si/doc/pub/Ljudje_druzine_stanovanja.pdf. [17. 3. 2015].

Mary Kerrigan Architect, 2008. Rural Design Guide/Monaghan [elektronska knjiga]. Monaghan County Council. Dostopno na: http://www.monaghan.ie/en/media/monaghanie/content/files/pdf/ planning/MonaghanDesignGuide2008.pdf. [13. 3. 2015]. Medica, K., 2012. Globalizacija : glokalizacija. Monitor ISH [elektronska izdaja], 14 (2), str. 201-207. Dostopno na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XRVBDDQE/?query=%27keywords%3dkarmen+medica+globalizacija+glokalizacija%27&pageSize=25. [13. 12. 2015]. Merkač, Š. in Zollner, D., 2011. Identifikacija in raziskava identitete območja Karavank: Poročilo o identiteti območja Karavank: Kvalitativna anketa izbranih vidikov k lastni podobi, tuji podobi in želeni podobi obmejnega območja [elektronski vir]. Projekt karavanke@prihodnost.eu. Dostopno na: http://www.karavanke.eu/resources/files/pdf/Porocila_studije_strategije/Identiteta/Identiteta.pdf. [8. 10. 2014]. Mrak, I., Potočnik Slavič, I., Rogelj, B., ur., 2013. Gorenjska v obdobju glokalizacije [elektronski vir]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Dostopno na: http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/ files/g3-net.pdf. [11. 5. 2015].


Bibliografija Nicholas de Jong Associates, 2012. Rural Design Advice for Individual Houses in the Countryside: Limerick County [elektronska knjiga]. Limerick County Council. Dostopno na: https://www.limerick. ie/sites/default/files/rural_design_advice_for_individual_houses_july_2012.pdf. [13. 3. 2015]. Novak, M. in Bavec, M., 2013. Geološke značilnosti Bleda in okolice. Scopolia. Supplementum: Revija Prirodoslovnega muzeja Slovenije [elektronska izdaja], 2013 (6). Dostopno na: http:// www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YA7IZQJS/?query=%27rele%253dScopolia%27&pageSize=25&frelation=Scopolia.+Supplementum&fyear=2013. [18. 11. 2015]. Orbanić, B., Zupančič, V., Benčič Mohar, E., 2012. Priročnik za suhogradnjo [elektronska knjiga]. Projekt: REVITAS. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Dostopno na: http:// www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/publikacije/177-prirocnik-za-suhogradnjo. [2. 12. 2013]. Pleterski, A., 2011. Nevidna srednjeveška Evropa: Župa Bled [elektronski vir]. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Dela Inštituta za arheologijo 1. Dostopno na: http://iza.zrc-sazu.si/Si/Dela/Zupa_ Bled.pdf. [2. 4. 2013]. Prašin Kolbezen, M., 2010. Tradicionalna arhitekturna tipologija v Beli krajini - območje občine Črnomelj. Rast: Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja [elektronska izdaja], 21 (3). Dostopno na: http://kultura.novomesto.si/si/revija-rast/?id=5084. [28. 2. 2014]. Prebivalstvena piramida: Slovenija 1971 - 2061 [elektronski vir]. Interaktivna spletna aplikacija. Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno na: http://www.stat.si/PopPiramida/Piramida2.asp. [9. 5. 2015].

Razvojni program občine Bled 2009 – 2020 [elektronski vir]. Občina Bled. Oktober 2009. Dostopno na: http://obcina.bled.si/e_files/datoteke/ dok807.pdf. [5. 8. 2013]. Register nepremične kulturne dediščine [elektronski vir]. Interaktivna karta. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo. 2015. Dostopno na: http:// giskd6s.situla.org/giskd/. [14. 4. 2015]. Register nepremične kulturne dediščine: franciscejski kataster [elektronski vir]. Interaktivna karta. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo. 2015. Dostopno na: http://giskd6s.situla.org/giskd/. [14. 4. 2015]. Rural Design Guide for the Individual Houses in the Countryside: South Tipperary County [elektronski vir]. Clonmel: South Tipperary County Council. Marec 2009. Dostopno na: http://www. tipperarycoco.ie/sites/default/files/Volume%20 1%20Appendices%201-9.pdf. [15. 1. 2014]. Slovenski etnografski muzej. Zbirka fotografij. Dostopno na: http://www.etno-muzej.si/sl/digitalne-zbirke/zbirke-fotografij. [10. 12. 2015]. Slovenski etnografski muzej: Spletne zbirke: Bled [elektronski vir]. Spletna zbirka fotografij. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej. Dostopno na: http://www.etno-muzej.si/sl/spletne-zbirke/lokacije/bled. [24. 10. 2013]. Slovenski etnografski muzej: Spletne zbirke: Bohinjska Bela [elektronski vir]. Spletna zbirka fotografij. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej. Dostopno na: http://www.etno-muzej.si/sl/spletne-zbirke/lokacije/bohinjska-bela. [24. 10. 2013]. Slovenski etnografski muzej: Spletne zbirke: Gorje [elektronski vir]. Spletna zbirka fotografij. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej. Dostopno na: http://www.etno-muzej.si/sl/spletne-zbirke/lokacije/gorje-0. [24. 10. 2013].

Slovenski etnografski muzej: Spletne zbirke: Zasip [elektronski vir]. Spletna zbirka fotografij. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej. Dostopno na: http://www.etno-muzej.si/sl/spletne-zbirke/lokacije/zasip. [24. 10. 2013]. Spletni GIS portal: Občina Bled [elektronski vir]. Interaktivna karta GIS. Ljubljana: KALIOPA, informacijske rešitve d.o.o. 2013. Dostopno na: http:// gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=Bled. [20. 8. 2013]. Spletni GIS portal: Občina Gorje [elektronski vir]. Interaktivna karta GIS. Ljubljana: KALIOPA, informacijske rešitve d.o.o. 2013. Dostopno na: http:// gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=Gorje. [20. 8. 2013]. Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Občine Bled [elektronski vir]. Kranj: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj. Dostopno na: http://giskd2s. situla.org/evrdd/SZ/eVRD_SZ_Bled_2008_02_00. pdf. [6. 5. 2015]. Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Občine Gorje [elektronski vir]. Kranj: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj. Dostopno na: http://giskd2s. situla.org/evrdd/SZ/eVRD_SZ_Gorje_2008_02_00. pdf. [6. 5. 2015]. Šifrer, M., 1992. Geomorfološki razvoj Blejsko Radovljiške kotline. Občina Radovljica: Uradna spletna stran: Geomorfologija [elektronski vir]. Dostopno na: http://www.radovljica.si/obcinskevsebine/199. [3. 10. 2013]. Zupančič, V. in Benčič Mohar, E., 2012. Revitalizacija kulturne dediščine istrskega podeželja: Priročnik za model revitalizacije naselbinske in stavbne dediščine [elektronska knjiga]. Projekt: REVITAS. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Dostopno na: http://www. zvkds.si/media/images/publications/Istra_model_1. pdf. [2. 12. 2013].


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.