LETAK Projektna študija individualne stanovanjske zazidave za Blejski kot

Page 1

Prostorska tipologija in identiteta Blejskega kota

Občina Bled, marec 2016

Povzetek raziskave

Projektna študija individualne stanovanjske zazidave za Blejski kot Predstavitev magistrskega dela Avtorica: Anja Petek Mentor: prof. Janez Koželj, u.d.i.a. Kraj in leto izdelave: Ljubljana, 2015 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Krajinska tipologija

Stavbna tipologija

Po regionalni razdelitvi krajinskih tipov v Sloveniji spada Blejski kot

Tipi hiš v Blejskem kotu:

v krajine predalpske regije in neposredno meji na alpske krajine.

• KMEČKA HIŠA

Spada pod Osrednjeslovensko ravnino in je zahodni del Blejsko

Lokalna, identitetna, tradicionalna kmečka hiša.

-Radovljiške kotline. Zaradi enotnih naravnih danosti se je tu skozi

• TIPSKA HIŠA

zgodovino poselitve izoblikovala tudi značilna arhitekturna krajina

Tipska hiša pretežno iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Radovljica, ki predstavlja identiteto kraja, spada pa v arhitekturno

• INDIVIDUALNA HIŠA

regijo Gorenjsko (po P. Fistru).

Sodobna, raznolika in neprilagojena hiša - statusni simbol.

Naselbinska tipologija

Tradicionalno identitetno zazidavo Blejskega kota tvorijo pritlične

Poselitveni vzorec Blejskega kota je sestavljen iz:

in nadstropne stanovanjske (kmečke) hiše, ki so slabo ohranjene.

• strnjenih gručastih in obcestnih vaških jeder ob razvejanih pro-

Obstoječa novejša zazidava z njimi ni skladna in razpoznavna.

metnicah v okolici Blejskega jezera, • območja počitniških vil in hotelov v okolici Blejskega jezera,

Projektna študija individualne stanovanjske zazidave za Blejski

Prepoznavni so trije tradicionalni tipi hiš:

• strnjenih gručastih vasi ob osnovnih prometnicah v podežel-

kot je na podlagi raziskave in analize prostorskih značilnosti po-

skem zaledju jezera ter

skušala razbrati osnovno krajinsko, naselbinsko in arhitekturno

• manjših razloženih gručastih naselij (zaselkov) in samotnih kme-

tipologijo, ki sooblikujejo identiteto Blejskega kota. Na podlagi

tij v bolj oddaljenih in višje ležečih predelih.

• tip 1 - zidana pritlična hiša • tip 2 – zidana pritlična hiša z lesenim nadstropjem • tip 3 – zidana enonadstropna hiša

teoretskih in projektnih izhodišč so bile določene oblikovne

Predvsem v okolici Blejskega jezera so stara vaška jedra zraščena

smernice, ki so prikazane v katalogu oblikovnih pravil za načr-

med seboj z uniformno individualno stanovanjsko zazidavo, ki se

Kot podtip se pojavlja t. i. stegnjeni tip hiše - vsakemu od treh

tovanje sodobne individualne stanovanjske zazidave skladne z

širi čez rob naselij globoko v zaledje jezera na kmetijska zemljišča.

osnovnih stavbnih tipov je vzdolžno priključen gospodarski del.

identiteto kraja. Pravila prostorskega reda so preizkušena na vzorčnem projektu zazidave enodružinskih hiš na izbrani lokaciji

SINTEZNA KARTA - Identitetna območja

v Koritnem pri Bledu. Identiteta Blejskega kota je še posebej pomembna, ker ne

1. Turistično območje okoli jezera je

gre samo za lokalno identiteto kraja, ampak tudi za identite-

mešano območje urbanega značaja z

to prostora, ki je nacionalnega pomena. Bled ni samo ena od

raznoliko stanovanjsko zazidavo okoli

glavnih slovenskih turističnih atrakcij, ampak tudi del narodne

Blejskega jezera, s slabo ohranjenimi sta-

identitete.

fotografije tradicionalnih tipov hiš

rimi vaškimi jedri, s počitniškimi hišami in vilami ter raznoliko in neskladno novejšo

Koritno - Polica, maketa vzorčne zazidave

stanovanjsko zazidavo. 2. Za območja stanovanjskih sosesk so značilni novejša stanovanjska zazidava (zgrajena med 1960 - 1990), enolično grupiranje, razraščanje po ravnih kmetijskih površinah ter preraščanje in spajanje starih vaških jeder, s katerimi se ta zazidava ne sklada. 3. Območja podeželskega zaledja so območja bolj ali manj ohranjenega vzorca tradicionalne poselitve in kulturne krajine, ki so še vedno delno ruralnega značaja. LEGENDA: turistično območje okoli jezera območje stanovanjskih sosesk območje podeželskega zaledja območje za novo zazidavo enoin dvostanovanjskih stavb občinska meja M 1 : 50 000

4 km

meja TNP


Katalog individualne stanovanjske gradnje za Blejski kot

Vzorčna hiša - tip A2

Grupiranje stavb - umestitev na lokacijo - stavbna tipologija osnovna shema grupiranja stavb

Fasade in prostorski prikaz

oblikovanje javnega prostora

vzporedni niz

enolična točkovna zazidava (parcelacijski urbanizem)

pravokotni niz

izmenjujoči niz A 0

postavitev hiše na parcelo boljši izkoristek izmenjujoči niz B

1

5m

2

0

severna fasada M 1 : 200

1

2

5m

zahodna fasada M 1 : 100

večji bivalni vrt

žep - gruča

servisni prostori

zanka - gruča

bivalni prostori

orientacija bivalnih prostorov

TIP 1 - tlorisno razmerje 1 : 1,5

TIP 2 - tlorisno razmerje 1 : 2

TIP 3 - tlorisno razmerje 1 : 3

turistično območje, območje sosesk

turistično območje, podeželsko območje

podeželsko območje

0

južna fasada M 1 : 200

tip A majhna hiša P+M

P+1

P+M

TIP 1A: majhna počitniška hiša

P+1

P+M

TIP 2A: majhna hiša

P+1

TIP 3A: majhna dolga hiša

tip B srednja hiša P

P+M

P+1

TIP 1B: srednja kratka hiša

P

P+M

TIP 2B: srednja hiša

P+1

P

P+M

P+1

TIP 3B: srednja dolga hiša

tip C velika hiša P+M

P+1

TIP 1C: velika kratka hiša

P+M

P+1

TIP 2C: velika hiša

P+M

P+1

TIP 3C: velika dolga hiša - dvojček

1

2

5m

0

1

2

vzhodna fasada M 1 : 100

5m


Vzorčna zazidava - Koritno - Polica z razgledom Senčni tloris

LEGENDA:

A2

bivalni vrt ekološki otok

predvrt

otroško igrišče

dvorišče

obstoječa drevesa

terasa

nova drevesa

skupna prometna površina

A2

B2

B2

A3

B2

A3

A3

A3

A2

A2

A2

A3 A3

A2 A3

B2 A2 B1

B2

A3

B2

B1 A2 A3

B2 A2

A2

A2

A2

tip A2 = 12x

A

tip A3 = 9x tip B1 = 2x - dvojček

B

tip B2 = 7x M 1 : 1 000

50 m


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.