Page 1

Saleshoogleraar Willem Verbeke geeft advies voor Open Dagen

‘Durf te zeggen: wij vormen jongeren voor het leven’ Vertel ouders en leerlingen niet wat je doet of

Hoe kunnen we leerlingen en ouders naar onze scholen trekken? Die vraag stond centraal tijdens de inspiratiedag van Melanchthon,

hoe je onderwijs geeft, maar vertel waarom je

die gehouden werd op 11 januari in Rotterdam-Schiebroek. Aan het begin van het seminar vertoonde gastspreker Willem

een goede school bent, en de aanmeldingen

Verbeke een filmpje van de visionaire Amerikaanse denker Simon Sinek over ‘The Golden Circle’. De gouden cirkel houdt in

nemen toe. Begin je verhaal met het ‘waarom’,

dat het succesvoller is om te denken, handelen en communiceren vanuit het waarom (why), de binnenste ring van de cirkel, dan

communiceer van binnen naar buiten.

vanuit het hoe (how) en wat (what), de ringen daaromheen.

Alle inspirerende wereldleiders en toonaan-

Wie vertelt waarom hij bezig is, trekt mensen aan die deze motivatie delen en zich er ook aan toewijden, stelt Sinek.

gevende organisaties doen het zo, en daarmee

Handelend en pratend vanuit je bestaansreden doe je een appèl op het deel van het menselijk brein waarin beslissingen worden

hebben ze succes.

genomen, het zogeheten limbisch brein. Sineks credo is: ‘Mensen kopen niet wat je doet, maar ze kopen waarom je het doet.’

Dat hield saleshoogleraar dr. Willem Verbeke

In het filmpje geeft hij het voorbeeld van de firma Apple, die voortdurend uitdaagt en grenzen verlegt en daardoor marktleider

de docenten, teamleiders en directieleden van

werd op computergebied. Ook vertelt hij over de gebroeders Wright, die als ongeletterde en niet-kapitaalkrachtige fietsen-

acht Melanchthonvestigingen voor tijdens hun

makers erin slaagden de eerste gemotoriseerde vlucht te maken. Verder is Martin Luther King een bewijs van zijn stelling: King kreeg

inspiratiedag. Hij leerde hen hoe ze hun school

zonder steun van massamedia, maar met zijn speeches over ‘I believe…, I believe…, I believe…’ 250.000 mensen op de been voor

konden ‘verkopen’ op de Open Dagen.

de legendarische ‘mars op Washington’, de grootste mensenrechtenbetoging ooit.

Imprinten en shapen Verbeke past ‘de gouden cirkel’ toe op het fenomeen school. ‘Waarom komen mensen naar deze school? Heeft ze meer geld, een mooier gebouw, een grotere gymzaal of een betere kantine? Die dingen vormen het what van de school, maar wat is het why?’, vroeg hij. ‘Waarom komt u elke dag uw bed uit, om op Melanchthon te gaan werken? Wat vertelt u aan de ouders?’

3

C V Open

Februari 2012

»


Eerst schetste de hoogleraar de context: ‘Jonge mensen zijn

Dat moeten leraren leerlingen bijbrengen met voorbeelden,

zoekend. Hoewel we denken dat ze al gevormd zijn, is dat niet zo.

teamwork en sport. Ruggengraat aankweken is echter een van

Mensen tussen de 12 en 21 verkeren in de meest gevoelige

de moeilijkste dingen.’

leeftijdsfase, hun neocortex is nog niet uitgegroeid. Jonge mensen kunnen daarom niet zelf beslissen over hun toekomst. Verder

Omdat Verbeke ook psycholoog is, vertelt hij het verhaal van

hebben jonge mensen er behoefte aan bij een groep te horen.

de marshmellow-test. Die test gaat over delay of gratification,

They need to belong.

uitstel van beloning. ‘Kinderen die hun huiswerk moesten maken,

Als school moet je dus antwoord geven op de vragen van zoekende

konden in de test kiezen of ze vooraf een marshmellow wilden of

mensen, en dat antwoord moet je dúrven geven. Verder moet je

achteraf, wanneer ze het huiswerk afhadden. Degenen die voor

de goede groep nu voor hen vormen.

het laatste kozen, bleken het twintig jaar later verder geschopt te hebben in de maatschappij dan de anderen. Afzien, doorzetten, leidt tot meer succes, geluk en gezondheid. Karaktervorming is

« Jonge mensen zijn zoekend. »

goed voor het hele leven.‘

Andere tips

Daar komt bij dat de wereld er over tien, twintig jaar anders uit zal zien dan nu. China en Brazilië komen op als economische

Het is ook nuttig om op Open Dagen namen van een aantal

grootmachten, en mensen in Nederland en Europa moeten

succesvolle oud-leerlingen te noemen tegenover ouders en

vooral flexibel en creatief zijn. Als leraar moet je durven zeggen:

leerlingen, zegt Verbeke. Voor Melanchthon zijn dat bijvoorbeeld:

de wereld verandert, maar ik geloof dat ik weet wat voor jou de

atlete Nelli Cooman, oud-staatssecretaris Rick van der Ploeg,

beste toekomst is. Leraren hebben een grote verantwoordelijkheid

columnist Hugo Borst en golfer Jos Luiten. Een andere tip van

om kinderen te vormen, hen voor te bereiden op de toekomst,

Verbeke is: durf te zeggen waar je als school goed in bent.

hen ertegen te wapenen. Ze leiden jonge mensen op om te

‘Zeg: wat wij de leerlingen geven, maakt hen succesvol.

overleven in de toekomst.

Wij geven hen zin en waarde voor de toekomst.’

Leraren moeten weten dat ze meer invloed op leerlingen hebben

Ook als land mogen we trots zijn en dat uitdragen, vindt Verbeke,

dan topsporters, politici en hoogleraren. Wat zij in de hoofden

zelf Belg van geboorte. ‘Nederland heeft het beste koningshuis in

van de jongeren kunnen stoppen, komt er later uit – zo werkt

Europa, het is vice-wereldkampioen voetbal en wereldkampioen

het brein nu eenmaal. Dat noemen we in de biologie ‘imprinten’

honkbal en bridge. Onlangs won Nederland nog het Europees

of ‘shapen’. De jongeren gaan het leren, onthouden en toepassen.’

kampioenschap allround schaatsen. Leraren moeten dat ook durven uit te dragen.’

De marshmellow-test

Tot slot is het advies van Verbeke aan scholen: maak een LinkedIn-

Verbeke vindt niet dat scholen moeten streven naar maximaal

groep of een Facebookpagina voor leerlingen, met communities,

geluk voor leerlingen, of dat leerlingen ‘blij zijn met zichzelf’

zodat er discussiegroepen ontstaan. Dat is ook voor oud-leerlingen

of ‘in balans zijn’. Hij zegt: ‘Scholen moeten leerlingen vormen,

interessant. Verbeke heeft zelf deze ervaring met de University of

en dat is iets anders dan hen gelukkig maken. Vormen is

Pennsylvania in Philadelphia waar hij studeerde. ‘Daar ben ik heel

essentieel, geluk komt daarna wel. Met vormen bedoel ik dat

trots op, dan hoor je erbij, dan ben je lid van de groep. Dat willen

leerlingen leren doorzetten, wilskracht ontwikkelen, zich niet

mensen.’

uit het veld laten slaan door tegenslag, weer opstaan, keuzes (Anja de Zeeuw)

leren maken.

CV Willem Verbeke Dr. Willem Verbeke is bijzonder hoogleraar sales en accountmanagement aan de Erasmus Universiteit. Hij is in zijn werk vooral bezig met neuro-economics, het verband tussen marketing, organisatiekunde en neurowetenschap.

Inmiddels hebben veel bedrijven in Nederland en heel Europa structurele omzetstijgingen gerealiseerd door het toepassen van Verbekes theorieën.

Verbeke vindt niet dat scholen moeten streven naar maximaal geluk voor leerlingen.

Meer informatie: www.willemverbeke.nl

Het filmpje is te vinden op www.youtube.com, trefwoorden: Simon Sinek The Golden Circle

4

C V Open

Februari 2012

CVOpen februari 2012 interview met saleshoogleraar Willem Verbeke  
CVOpen februari 2012 interview met saleshoogleraar Willem Verbeke  

Werving scholen Open Dag Golden circle Simon Sinek Start with 'why?'

Advertisement