Page 1

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

КИЇВ

2007


ЗМІСТ Передмова

4

Розділ І. Теорія і п р а к т и к а і н т е р а к т и в н о г о навчання Чому інтерактивне навчання Що т а к е і н т е р а к ц і я і н а в і щ о в о н а п о т р і б н а в навчанні П е д а г о г і ч н і у м о в и реалізації і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я Яким має бути інтерактивний урок Як обрати метод навчання Як застосувати інтеракцію максимально ефективно

6 13 19 31 32 36

Р о з д і л II. П р и й о м и і м е т о д и с т в о р е н н я п о з и т и в н о ї а т м о с ф е р и навчання й організації комунікації учнів Загальні зауваження . П р и й о м и , методи та технології

38 39

Р о з д і л III. П р и й о м и і м е т о д и м о т и в а ц і ї навчальної д і я л ь н о с т і й актуалізації о п о р н и х знань, уявлень учнів Загальні зауваження П р и й о м и , методи та технології

60 61

Р о з д і л IV. П р и й о м и і м е т о д и з а с в о є н н я н о в и х з н а н ь , формування вмінь, навичок, емоційно-ціннісних орієнтацій і ставлень учнів Загальні зауваження П р и й о м и , методи та технології

71 73

Розділ V. П р и й о м и і м е т о д и узагальнення, с и с т е м а т и з а ц і ї знань, організації рефлексії пізнавальної діяльності Загальні зауваження 108 П р и й о м и , методи та технології 110 Алфавітний покажчик методів і прийомів інтерактивного навчання

140

З


Моїм і друзям і колегам з організації «Вчителі за демократію та партнерство» присвячую цю книгу

ПЕРЕДМОВА Шановні читачі!

К

н и г а , щ о в и т р и м а є т е в руках, м о ж е б у т и ц і к а в о ю д л я всіх, х т о м а є стосунок до п р о ц е с у навчання: шкільних учителів, викладачів в и щ и х н а в ч а л ь н и х з а к л а д і в і с и с т е м и п і д в и щ е н н я кваліфікації, в и к л а д а ч і в і тренерів с и с т е м и неформальної та додаткової освіти, оскільки п р и с в я ­ чена інтерактивній технології навчання. Вона д о п о м о ж е вам збагатити с в о ї з н а н н я з ц ь о г о п и т а н н я і о р г а н і з у в а т и п р а к т и ч н у д і я л ь н і с т ь із з а с т о с у ­ ванням наведених рекомендацій. Останнім часом ця технологія швидко поширюється серед педагогів України. Ми м о ж е м о зустріти о п и с інтерактивних уроків на шпальтах педагогічної п р е с и , побачити їх у практиці кращих учителів, на тренінгах у с и с т е м і п і д в и щ е н н я кваліфікації. О б г о в о р ю ю т ь с я й т е о р е т и ч н і о с н о в и інтерактивного навчання. П е в н и м в н е с к о м у т е о р і ю та практику інтеракції с т а л и п е р ш і в У к р а ї н і с и с т е м а т и з о в а н і в и д а н н я з цієї п р о б л е м и «Інтерак­ тивні технології: теорія, практика, досвід» і «Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання»1. Однак ці в и д а н н я п о б а ч и л и світ тоді, коли п е д а ­ гогічна громадськість потребувала опису перших основ інтерактивного н а в ч а н н я . Нині н а г р о м а д ж е н о н о в и й в і т ч и з н я н и й д о с в і д в и к л а д а н н я в цій парадигмі, відбулося його осмислення й узагальнення. Саме висвітлен­ ню н о в и х і д е й , п і д х о д і в і м е т о д і в в і н т е р а к т и в н о м у н а в ч а н н і і п р и с в я ч е н о ц ю книгу. П р о т е н а й п е р ш е н а ш е з а в д а н н я — п р е д с т а в и т и ч и т а ч а м у в е с ь спектр апробованих, надзвичайно ефективних і цікавих с п о с о б і в навчан­ н я д і т е й і д о р о с л и х . П о н а д 100 т а к и х с п о с о б і в о п и с а н о в Е н ц и к л о п е д і ї . У п е р ш о м у р о з д і л і к н и г и «Теорія і п р а к т и к а і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я » в и к л а д е н о н а ш е р о з у м і н н я п о н я т т я «інтеракція», с у т н і с т ь цієї т е х н о л о г і ї н а в ч а н н я , п е д а г о г і ч н і у м о в и її е ф е к т и в н о ї р е а л і з а ц і ї , н е о б х і д н і у м і н н я й н а в и ч к и в ч и т е л я т а інші п о л о ж е н н я , в а ж л и в і д л я п р а к т и к и . У ц ь о м у р о з д і л і також висвітлено т е о р і ю інтерактивного уроку, о п и с а н о й о г о складові ча­ с т и н и й методику проведення. П р и н ц и п о в о новою та важливою є рубрика 1

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: Теорія, практика, досвід: Метод, посібник. — К., 2002.; Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-ме­ тод, посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; За ред. О. І. Пометун. — К., 2003.

4


«Як о б р а т и м е т о д навчання», у якій ми н а м а г а л и с я р о з ' я с н и т и а л г о р и т м вибору вчителем того чи іншого методу або п р и й о м у інтерактивного навчання. Саме це питання часто цікавить учителів у процесі підготовки уроку. О д н и м із з а в д а н ь к н и г и є т а к о ж п е в н а с и с т е м а т и з а ц і я та к л а с и ф і к а ц і я інтерактивних методів і прийомів навчання. Це завдання д о с т а т н ь о склад­ не. У наших попередніх працях уже зроблені подібні с п р о б и , проте їх не м о ж н а вважати достатньо вдалими, оскільки, як і будь-яке я в и щ е , що розвивається, сукупність інтерактивних прийомів, методів (у літературі їх н а з и в а ю т ь іще с т р а т е г і я м и , т е х н і к а м и ) з б а г а ч у є т ь с я н о в и м и с м и с л а м и , аспектами та можливостями застосування в навчально-виховному п р о ­ цесі сучасної ш к о л и . За о с н о в у п р о п о н о в а н о ї в цьому виданні класифікації м и о б р а л и підхід, п о в ' я з а н и й з р і з н и м и е т а п а м и н а в ч а л ь н о г о п р о ц е с у (ак­ т у а л і з а ц і я о п о р н и х з н а н ь т а у я в л е н ь учнів, м о т и в а ц і я ; з а с в о є н н я н о в и х з н а н ь ; ф о р м у в а н н я вмінь, н а в и ч о к , е м о ц і й н о - ц і н н і с н и х о р і є н т а ц і й т а с т а в ­ л е н ь учнів; у з а г а л ь н е н н я й с и с т е м а т и з а ц і я з н а н ь і вмінь, р е ф л е к с і я п і з н а ­ в а л ь н о ї д і я л ь н о с т і ) . В і д п о в і д н о д о цих етапів р о з п о д і л е н о п р и й о м и т а м е ­ т о д и інтерактивного навчання у другому, третьому, четвертому і п'ятому розділах книги. Д р у г и й розділ присвячено п р и й о м а м і методам с т в о р е н н я позитивної а т м о с ф е р и н а в ч а н н я й о р г а н і з а ц і ї комунікації учнів. Як п р а в и л о , ця г р у п а п р и й о м і в і м е т о д і в не о п и с у є т ь с я й не о б г о в о р ю є т ь с я за т р а д и ц і й н о ї моделі навчання, адже в останній вони не відіграють важливої ролі. За інтерактивної технології навчання ефективність процесу й д о с я г н е н н я уч­ н я м и в и с о к и х результатів м о ж л и в е л и ш е з а у м о в и с в і д о м о г о з а с т о с у в а н ­ н я в ч и т е л е м цих м е т о д і в і п р и й о м і в і й о г о п о с т і й н о ї у в а г и д о с е р е д о в и щ а , в якому відбувається навчання. Т р е т і й - п ' я т и й р о з д і л и п о с л і д о в н о п о д а ю т ь о п и с п р и й о м і в і м е т о д і в від­ повідно до дидактичної мети. Опис прийомів і методів у межах кожного розділу розташований за алфавітом. Ш в и д к о віднайти певний матеріал ви т а к о ж з м о ж е т е з а а л ф а в і т н и м п о к а ж ч и к о м н а п р и к і н ц і к н и г и . Деякі п р и й о ­ ми і м е т о д и описані в двох розділах, тож ви побачите варіанти в и к о р и ­ стання методу з іншою дидактичної метою. Якщо ви вперше розпочинаєте знайомство з інтерактивною техно­ логією навчання, обов'язково прочитайте теоретичну частину книги і, на­ с к і л ь к и це м о ж л и в о , п р о й д і т ь н а в ч а н н я у к в а л і ф і к о в а н о г о в и к л а д а ч а - т р е нера. У такому випадку використання вами описаних прийомів і методів навчання обов'язково буде ефективним. За довідками с т о с о в н о навчан­ ня, коментарями, запитаннями щодо змісту книги п р о с и м о звертатися за е л е к т р о н н о ю а д р е с о ю : 1еаспегз@икг.пеі Бажаю успіхів, Олена Пометун

5


Розділ І. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

ЧОМУ ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ учасна с и с т е м а освіти видається більшості педагогів настільки зрозумілою, що відкриття й висновки психологів або соціологів у цій галузі інколи в и я в л я ю т ь с я н е с п о д і в а н и м и й викликають подив і спротив. Подібну реакцію викликала з-посеред учителівучасників наших семінарів стаття російського дослідника О. З в є р є в а «10 і 9 0 — н о в а с т а т и с т и к а і н т е л е к т у » ( 1 9 9 7 ) . Д о с л і д ж е н н я , о п и с а н е в статті, починалося зі з в и ч а й н о г о експерименту. Американські с о ц і о л о г и з в е р н у л и с я д о м о л о д и х л ю д е й з р і з н и х к р а ї н , які н е щ о д а в н о закінчили школу, з н и з к о ю з а п и т а н ь з різних п р е д м е т і в . В и я в и л о с я , що в с е р е д н ь о м у л и ш е 1 0 % о п и т а н и х п р а в и л ь н о в і д п о в і л и н а всі з а п и ­ тання. Результат цього дослідження спонукав іншого р о с і й с ь к о г о педагога М. Балабана дійти д и в н о г о для вчителів висновку: школа, не­ з а л е ж н о від т о г о , у я к і й к р а ї н і в о н а з н а х о д и т ь с я , у с п і ш н о н а в ч а є л и ш е о д н о г о з д е с я т и своїх учнів2. М о ж н а захоплюватися в и д о в и щ н и м и уроками, радіти своїм успіхам, п е д а г о г і ч н и м в і д к р и т т я м , п і д р а х о в у в а т и кількість у ч а с н и к і в і п е р е м о ж ц і в о л і м п і а д н а р і з н и х рівнях, п р о т е е ф е к т и в н і с т ь п е д а г о г і ч н о ї д і я л ь н о с т і п е ­ д а г о г а с е р е д н ь о ї ш к о л и в и з н а ч а є т ь с я т и м и с а м и м и 1 0 % учнів, які з а с в о ­ ю ю т ь у в е с ь м а т е р і а л . П о я с н е н н я ц ь о г о ф а к т у д у ж е п р о с т е : «тільки 1 0 % л ю д е й з д а т н і в ч и т и с я з к н и г о ю в руках» 3 . І н ш и м и с л о в а м и , л и ш е для 10 % учнів м е т о д и , використовувані в т р а ­ д и ц і й н і й ш к о л і , є п р и й н я т н и м и . Р е ш т а 90 % учнів т а к о ж з д а т н і в ч и т и с я , але не з к н и г о ю в руках, а п о - і н ш о м у : « с в о ї м и в ч и н к а м и , р е а л ь н и м и с п р а ­ в а м и , в с і м а о р г а н а м и чуття»4. Результати ц ь о г о т а б а г а т ь о х інших досліджень призводять до висновку, що навчання має будуватися інакше, п о - і н ш о м у , т а к и м ч и н о м , щ о б усі учні м о г л и в ч и т и с я . О д и н з в а р і а н т і в о р ­ ганізації навчального п р о ц е с у — в и к о р и с т а н н я в діяльності п е д а г о г а тех­ нології інтерактивного навчання. 2 3 4

Зверев А. 10 і 90 — новая статистика интеллекта // Знание — сила. — 1997. — № 4. — С. 92-97. Там само. — С. 96. Там само.

6


Ч О М У ІНТЕРВНТІ/іВНЕ Н Р 6 Ч Я Н Н Я

Автор книги розуміє інтерактивне навчання як організацію вчите­ лем за д о п о м о г о ю певної системи способів, прийомів, методів освітнього процесу, заснованого на: • суб'єкт-суб'єктних стосунках педагога й учня (паритетності); • багатосторонній комунікації; • конструюванні знань учнем; • використанні самооцінки та зворотного зв'язку; • постійній активності учня. Д л я п о в н і ш о г о р о з к р и т т я к а т е г о р і ї «технологія і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н ­ ня», п о р і в н я є м о т р а д и ц і й н е н а в ч а н н я й і н т е р а к т и в н е н а в ч а н н я з а т а к и м и п а р а м е т р а м и : цілі, п о з и ц і я учня й п е д а г о г а , о р г а н і з а ц і я комунікації в н а ­ вчальному процесі, методи навчання. А. Цілі Т р а д и ц і й н е н а в ч а н н я с т а в и т ь п е р е д с о б о ю мету: п е р е д а т и у ч н я м і д о ­ могтися засвоєння ними якомога більшого обсягу знань. Педагог транс­ л ю є вже о с м и с л е н у й д и ф е р е н ц і й о в а н у н и м і н ф о р м а ц і ю , в и з н а ч а є н а в и ч ­ к и , які, на й о г о думку, н е о б х і д н о с ф о р м у в а т и в учнів. З а в д а н н я ш к о л я р і в — якомога повніше й точніше відтворити знання та с п о с о б и діяльності, ство­ рені і н ш и м и . О т р и м а н і в п р о ц е с і т а к о г о н а в ч а н н я з н а н н я у ч н я є п е в н и м о б с я г о м і н ф о р м а ц і ї з різних н а в ч а л ь н и х п р е д м е т і в , що і с н у є в й о г о с в і д о ­ мості у вигляді т е м а т и ч н и х б л о к і в , котрі н е з а в ж д и м а ю т ь с м и с л о в і т а з н а ­ ченнєві зв'язки. Багато хто з педагогів стикається з неможливістю пов'язати зміст сво­ го п р е д м е т а зі з н а н н я м и учнів з і н ш и х н а в ч а л ь н и х д и с ц и п л і н . І т о д і в и н и ­ кають с у м н і в и щ о д о г л и б и н и у с в і д о м л е н н я у ч н я м и н а в ч а л ь н о г о матеріалу, його засвоєння та можливості використання знань у позанавчальних ситуаціях. Ці с у м н і в и важко р о з в і я т и ще й тому, що з в о р о т н и й з в ' я з о к від учня д о п е д а г о г а т а к о ж я в л я є с о б о ю п р о ц е с в і д т в о р е н н я н а в ч а л ь н о г о м а ­ теріалу. П і д т в е р д ж е н н я т о м у — с л о в а Ш. А м о н а ш в і л і : «Раніше, у т і й д а в н і й д а в н и н і , к о л и я був і м п е р а т и в н и м у ч и т е л е м , я не ж и в зі с в о ї м и у ч н я м и о д ­ ним т в о р ч и м горінням, та й складності, з якими вони стикалися, з а л и ш а ­ л и с я мені н е в і д о м и м и . Д л я них я був тільки к о н т р о л е р , а в о н и д л я м е н е — правильно або неправильно виконаними завданнями»5. У контексті інтерактивного навчання знання набувають іншої ф о р м и . З о д н о г о боку, в о н и є п е в н о ю і н ф о р м а ц і є ю п р о н а в к о л и ш н і й світ, о с о б ­ л и в і с т ю якої є те, що у ч е н ь о д е р ж у є її не у вигляді вже г о т о в о ї с и с т е м и від п е д а г о г а , а в п р о ц е с і в л а с н о ї а к т и в н о с т і . З і н ш о г о боку, у п р о ц е с і в з а є м о ­ дії на занятті з і н ш и м и у ч н я м и і в ч и т е л е м у ч е н ь о п а н о в у є с и с т е м у в и п р о ­ буваних (апробованих) способів діяльності с т о с о в н о себе, соціуму, світу Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. — М., 1984. — С. 5

7


Р о з д і л 1 . ТЕОРІЯ 1 П Р Н К Т И К П І Н Т Е Р Р і Н Т И В Н О Г О Н П З Ч Р і Н Н Я

в з а г а л і , з а с в о ю є різні м е х а н і з м и п о ш у к у з н а н ь в і н д и в і д у а л ь н і й і к о л е к т и в ­ ній д і я л ь н о с т і . Тому з н а н н я , о т р и м а н і у ч н е м , є о д н о ч а с н о й і н с т р у м е н т о м для самостійного їх здобування. Таким чином, мета інтерактивного навчання — створення педагогом у м о в н а в ч а н н я , з а яких у ч е н ь с а м в і д к р и в а т и м е , з д о б у в а т и м е й к о н с т р у ю ­ в а т и м е з н а н н я та в л а с н у к о м п е т е н т н і с т ь у р і з н и х галузях ж и т т я . С а м е це є п р и н ц и п о в о ю в і д м і н н і с т ю ц і л е й і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я від цілей т р а ­ диційної системи освіти. Д л я к о н к р е т и з а ц і ї ц і л е й і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я с к о р и с т а є м о с я так­ с о н о м і є ю к о г н і т и в н и х ( п і з н а в а л ь н и х ) ц і л е й Б . Б л у м а , яка а к т и в н о о б г о в о ­ р ю є т ь с я в с у ч а с н і й у к р а ї н с ь к і й п е д а г о г і ч н і й г р о м а д і . В і д п о в і д н о д о цієї т а к с о н о м і ї , з н а н н я — л и ш е п е р ш и й , н а й п р о с т і ш и й р і в е н ь цієї ієрархії. Далі м а є м о щ е п'ять рівнів ц і л е й , д о т о г о ж п е р ш і т р и ( з н а н н я , р о з у м і н н я , з а с т о с у в а н н я ) є ц і л я м и н и ж ч о г о п о р я д к у , а н а с т у п н і т р и (аналіз, с и н т е з , оцінювання) — в и щ о г о порядку. Систематизатор когнітивних установок, за Б. Блумом, може бути пред­ ставлений у такий спосіб: 1. З н а н н я : здатність дізнаватися, відтворювати спеціальну інформа­ цію, включаючи факти, усталену термінологію, критерії, методологічні принципи й теорії. 2. Р о з у м і н н я : здатність буквально розуміти значення будь-якого повідомлення. Б. Блум виділив т р и типи режиму розуміння: • переклад — с п р и й н я т т я в и к л а д е н о г о й п е р е н е с е н н я в і н ш у ф о р м у (інші с л о в а , графік т о щ о ) ; • інтерпретація — п е р е б у д о в у в а н н я і д е й у н о в у к о н ф і г у р а ц і ю ; • екстраполяція — о ц і н ю в а н н я та п р о г н о з у в а н н я , в и х о д я ч и з р а н і ш е отриманої інформації. 3. З а с т о с у в а н н я : уміння брати й застосовувати в новій ситуації п р и н ­ ц и п и або п р о ц е с и , що раніше вивчалися, без зовнішньої вказівки. Напри­ клад, з а с т о с у в а н н я у з а г а л ь н е н ь с о ц і а л ь н и х наук д о о к р е м и х с о ц і а л ь н и х проблем або застосування природничих і математичних принципів до практичних ситуацій. 4. А н а л і з : поділ матеріалу на окремі складові, визначення їх відношень і р о з у м і н н я м о д е л і їх о р г а н і з а ц і ї . Н а п р и к л а д , в и я в л е н н я н е с ф о р м у л ь о в а них п р и п у щ е н ь або причинно-наслідкових зв'язків і розпізнавання ф о р м і прийомів у художніх творах. 5 . С и н т е з : т в о р ч е п о є д н а н н я ч а с т и н а б о е л е м е н т і в у н о в е ціле. Н а п р и ­ клад, п р о ф е с і й н е н а п и с а н н я е с е , п р о п о з и ц і ї щ о д о с п о с о б і в п е р е в і р к и г і п о т е з і ф о р м у л ю в а н н я т е о р і й , які м о ж н а з а с т о с у в а т и д о с о ц і а л ь н и х с и ­ туацій. 6 . О ц і н ю в а н н я : ф о р м у в а н н я ц і н н і с н и х с у д ж е н ь п р о ідеї, р і ш е н н я , м е ­ т о д и т о щ о . Ц і о ц і н к и м о ж у т ь б у т и кількісні а б о якісні, але в о н и м а ю т ь б у т и засновані на використанні критеріїв або стандартів, наприклад, містити

8


Ч О М У ІНТЕРЯ^ТІ/ВНЕ Н Я В Ч Н Н Н Я

оцінювання о п т и м а л ь н о г о с п о с о б у лікування чи оцінювання результатів 6 р о б о т и н а о с н о в і с т а н д а р т і в у цій д и с ц и п л і н і . Очевидно, що способи та прийоми, використовувані в традиційному н а в ч а н н і , д о з в о л я ю т ь д о с я г т и л и ш е п е р ш и х т р ь о х рівнів н а в ч а л ь н и х ц і л е й . Розглянемо для прикладу завдання, розташовані наприкінці будь-якого параграфа підручника. Зазвичай для їх виконання достатньо простого в і д т в о р е н н я і н ф о р м а ц і ї т е к с т у . З а в д а н н я , щ о в и м а г а ю т ь від учнів р о ­ зуміння та застосування знань (другий і третій рівень цілей), як правило, п о з н а ч е н і як с к л а д н і і не з а в ж д и в и к о р и с т о в у ю т ь с я в ч и т е л я м и . М е т о д и і н т е р а к т и в н о г о навчання т а к о ж з а б е з п е ч у ю т ь д о с я г н е н н я цілей п е р ш и х т р ь о х рівнів, п р и ч о м у е ф е к т и в н і ш е з а т р а д и ц і й н е н а в ч а н н я . Гарне п і д т в е р д ж е н н я цієї т е з и — п і р а м і д а з а п а м ' я т о в у в а н н я , з о б р а ж е н а на р и с . 1. МИ СХИЛЬНІ ЗАПАМ'ЯТОВУВАТИ д Д

СТУПІНЬ ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

Словесне розшифрування

Візуальне розшифрування

Сприйняття й участь

Діяльність

Рис. 1. Піраміда запам'ятовування Соціально-психологічні д о с л і д ж е н н я , результати яких зафіксовані у на­ веденій «піраміди запам'ятовування», наочно показують, що чим більше активною є участь школярів у процесі пізнання, тим більше інформації ни­ м и з а с в о ю є т ь с я . Т о м у в ч и т е л і , які п р а ц ю ю т ь у т р а д и ц і й н і й п а р а д и г м і , ч а с ­ т о в и к о р и с т о в у ю т ь так з в а н і « м е т о д и а к т и в н о г о н а в ч а н н я » ( е в р и с т и ч н у 6

Обучаем иначе. Стратегия активного обучения / Е. К. Григальчик и др. — Мн., 2003, — С. 10.

9


Р о з д і л 1 . ТЕОРІЯ І П Р Я И Т И И Я І Н Т Е Р Р К Т И В Н О Г О НЯВЧРіННЯ

бесіду, п р о б л е м н і з а в д а н н я , р е ф е р а т и т о щ о ) д л я к р а щ о г о з а с в о є н н я і н ­ формації учнями. За таких умов ідеться л и ш е про оптимізацію т р а д и ц і й ­ ного навчання. Це положення, на наш погляд, дуже важливе, оскільки д о ­ з в о л я є в ч и т е л е в і в и з н а ч и т и с ь , у п л о щ и н і якої т е х н о л о г і ї він п р а ц ю є . П р о д о в ж у ю ч и р о з м о в у п р о цілі у к о н т е к с т і і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я , з а ­ значимо, що м е т о д и такого навчання часто д о з в о л я ю т ь д о с я г а т и цілей в и щ о г о порядку ( 4 - 6 рівень). Р а з о м з т и м , ц я т е х н о л о г і я м і с т и т ь і щ е о д и н б л о к ц і л е й , р е а л і з а ц і я яких с п р и я є р о з в и т к у в учнів с о ц і а л ь н о ї к о м п е т е н т н о с т і ( у м і н н я в е с т и д и с ­ кусію, працювати в групі, розв'язувати конфлікти, слухати інших т о щ о ) . Б. П о з и ц і я у ч н я й п е д а г о г а в о с в і т н ь о м у п р о ц е с і Організуючи навчальний процес, учитель традиційної школи насампе­ р е д т у р б у є т ь с я п р о з м і с т в л а с н о ї д і я л ь н о с т і . Навіть у п л а н а х - к о н с п е к т а х у р о к і в з а з в и ч а й чітко й д о к л а д н о п р о п и с а н а л и ш е д і я л ь н і с т ь п е д а г о г а . І в п л а н і , і на с а м о м у занятті п е д а г о г є ц е н т р а л ь н о ю д і й о в о ю о с о б о ю , яка к е р у є д і т ь м и , п о к а з у є , р о з п о в і д а є , з а п и т у є , в и м а г а ю ч и т и ш і в класі й о б ­ м е ж у ю ч и р у х и учнів. За таких у м о в н е в а ж к о в и з н а ч и т и п о з и ц і ю учня на занятті — це п а с и в н и й слухач, я к о м у іноді н а д а є т ь с я м о ж л и в і с т ь п р о д е м о н с т р у в а т и свої з н а н н я . Стратегія і н т е р а к т и в н о г о навчання бачить н а с а м п е р е д учня в ролі а к т и в н о ­ го у ч а с н и к а о с в і т н ь о г о п р о ц е с у . Д у ж е важливо, на д у м к у К. В е н ц е л я , «щоб в и к л а д а л и , п о к а з у в а л и , р о з п о в і д а л и й з а п и т у в а л и б і л ь ш е с а м і д і т и , щ о б пе­ д а г о г о в і більше д о в о д и л о с я слухати..., щ о б діти весь час б у л и а к т и в н и м и о с о б а м и , а не с п о с т е р і г а ч а м и . . . » 7 . П о в е р т а ю ч и с ь до п і р а м і д и з а п а м ' я т о в у ­ вання, б а ч и м о , щ о , б е р у ч и участь у д и с к у с і я х , о б г о в о р ю ю ч и різні п р о б л е м и , імітуючи ситуації, учень з а с в о ю є від 70 % до 90 % інформації. З м і н а п о з и ц і й у ч н я й п е д а г о г а в результаті з а п р о в а д ж е н н я і н т е р а к т и в ­ ного навчання п р и з в о д и т ь до змін у змісті діяльності учасників освітнього п р о ц е с у . В з а є м о д і я між у ч и т е л е м і у ч н я м и з а с н о в а н а н а п а р и т е т н о с т і . П а ­ ритетні стосунки допускають прийняття педагогом думок і активної по­ зиції учнів, в и з н а н н я з а н и м и п р а в а н а с а м о с т і й н і с т ь с у д ж е н ь , в і д м о в у від переконання в тому, що є д и н о правильна думка належить учителеві. В. Організація к о м у н і к а ц і ї в н а в ч а л ь н о м у п р о ц е с і В основі комунікативного п р о ц е с у в системі т р а д и ц і й н о г о навчання ле­ ж и т ь м о н о л о г п е д а г о г а . П е д а г о г іде з г о т о в и м и з н а н н я м и д о учня і , в и к о ­ ристовуючи систему заохочень і покарань, змушує його прийняти інфор­ м а ц і ю як н е о б х і д н у й о б о в ' я з к о в у . В з а є м о д і я між у ч а с н и к а м и о с в і т н ь о г о п р о ц е с у , як ми в ж е в і д з н а ч а л и , б у д у є т ь с я з в и ч а й н о з і н і ц і а т и в и п е д а г о г а в і д п о в і д н о д о з а з д а л е г і д ь п і д г о т о в л е н о г о п л а н у уроку. Ц е й п р о ц е с м о ж н а п р е д с т а в и т и у вигляді м о д е л і о д н о с т о р о н н ь о ї комунікації ( р и с . 2 ) . 7

Венцель К. Н. Свободное воспитание: Сб. научньїхтрудов. — М., 1993. — С.96-97.

10


Ч О М ь ' ІНТЕРЯКТИЗНЕ Н Р В Ч Р Н Н Я

7\

д

Рис. 2. Модель односторонньої комунікації: А — учитель; Б, В, Г, Д — учні Т а к и й с п о с і б комунікації д о з в о л я є в ч и т е л е в і з а к о р о т к и й п р о м і ж о к ч а с у п е р е д а т и в е л и к и й о б с я г матеріалу, м а ю ч и з в о р о т н и й з в ' я з о к у вигляді ко­ р о т к и х в і д п о в і д е й учнів. Д о н е ц ь к и й у ч и т е л ь В . Ш а т а л о в і й о г о к о л е г и якось підрахували, що пересічна тривалість активного говоріння кожного у ч н я п р о т я г о м ш е с т и у р о к і в — дві х в и л и н и 8 . Л и ш е с т і л ь к и ч а с у н а д а є т ь с я йому, щ о б відтворити навчальний матеріал, п і д г о т о в л е н и й п р о т я г о м кількох г о д и н у д о м а чи в б і б л і о т е ц і . В. Біблер інтерпретує цю модель комунікації в такий с п о с і б : «при м о н о ­ л о з і — тільки о д н а с в і д о м і с т ь , о д и н с у б ' є к т ( п е д а г о г ) . . . » 9 . Інтерактивне навчання д о п у с к а є іншу ф о р м у комунікації на занятті, яку м о ж н а з а ф і к с у в а т и у в и г л я д і м о д е л і б а г а т о с т о р о н н ь о ї к о м у н і к а ­ ції ( р и с . 3 ) . А

Рис. 3. Модель багатосторонньої комунікації: А — учитель; Б, В, Г, Д, Е — учні Як б а ч и м о з р и с у н к а , п о з и ц і я в ч и т е л я (А) з м і н ю є т ь с я : він не д о м і н у є над учнями, а стає учасником навчальної діяльності. Комунікаційні зв'язки в и н и к а ю т ь не т і л ь к и між п е д а г о г о м і у ч н я м и , але й між у с і м а у ч н я м и . З а ф і к с у є м о кілька м о м е н т і в , н а я в н і с т ь я к и х у н а в ч а л ь н о м у п р о ц е с і , на н а ш погляд, необхідна для організації б а г а т о с т о р о н н ь о ї комунікації: 1. Повідомлювані педагогом знання не повинні бути беззаперечними. Для у с п і ш н о г о протікання навчального п р о ц е с у необхідно с т в о р ю в а т и с и т у а ц і ї « в і д к р и т о г о з і т к н е н н я в л а с н и х с у м н і в і в і п р о т и р і ч із с у м н і в а м и й п р о т и р і ч ч я м и інших» 1 0 . В а ж л и в о , а б и ці п р о т и р і ч ч я в и н и к а л и в д і а л о з і між у ч и т е л е м і у ч н я м и та між с а м и м и у ч н я м и з у р а х у в а н н я м їхніх і н т е р е с і в , думок, поглядів і позицій. ;

Шаталов В. Ф. Куда и как исчезли тройки. — М., 1984. — С. 7. Библер В. Культура: диалог культур (опьіт определения) // Вопросьі философии. — 1989. — № 6. — С. 34. ВогтоеІІ С.С., ЕІ50П ^ А . АСЇІУЄ Іеагпіпд: Сгеаііпд Ехсіїетепт іп їпе СІаззгоот. беогде \Л/азпіпдІоп, 1991. ;


Р о з д і л і . ТЕОРІЯ І П Р Р К Т И К Р І Н Т Е Р А К Т И В Н О Г О Н Я В Ч Й Н Н й

2 . Те, щ о п е д а г о г и т р а д и ц і й н о в в а ж а л и п о м и л к а м и в р о з у м о в о м у п р о ­ цесі учнів, м а є с п р и й м а т и с я я к п р о ц е с п р о с у в а н н я д о з н а н ь , я к п р о б л е м а на ц ь о м у етапі н а в ч а н н я . Це с п р и я є п о я в і в учня б а ж а н н я в ч и т и с я й р а з о м з учителем розв'язувати п р о б л е м и , що виникли. 3. Виклад п е д а г о г о м готової інформації не виключається з навчаль­ н о г о п р о ц е с у , але м і с ц е й р о л ь й о г о з м і н ю ю т ь с я . М о н о л о г у ч и т е л я з а с т о ­ совується, якщо: • н е о б х і д н о н а л а ш т у в а т и учнів на в и в ч е н н я н о в о г о м а т е р і а л у ; • учні не м о ж у т ь с а м о с т і й н о в и р і ш и т и п р о б л е м у ч е р е з б р а к і н ф о р ­ мації. У т а к о м у в и п а д к у в ч и т е л ь в и к л а д а є л и ш е о с н о в н і п о л о ж е н н я певної т е м и , організуючи їх активне обговорення. У п р о ц е с і б а г а т о с т о р о н н ь о ї комунікації учні о т р и м у ю т ь м о ж л и в і с т ь п о ­ ділитися с в о ї м и д у м к а м и , враженнями й відчуттями в межах певної т е м и , р о з п о в і с т и п р о власні в и с н о в к и й в и с л у х а т и д у м к и не тільки п е д а г о г а , а й однокласників. Учитель виступає організатором п р о ц е с у навчання, консультантом, ф а с и л і т а т о р о м , я к и й ніколи н е «замикає» н а в ч а л ь н и й п р о ц е с н а с о б і . Го­ л о в н и м и в п р о ц е с і н а в ч а н н я с т а ю т ь з в ' я з к и між у ч н я м и , їхня в з а є м о д і я т а с п і в п р а ц я . Результати н а в ч а н н я д о с я г а ю т ь с я в з а є м н и м и з у с и л л я м и у ч а с ­ ників п р о ц е с у н а в ч а н н я , учні б е р у т ь н а с е б е в з а є м н у в і д п о в і д а л ь н і с т ь з а результати навчання. Г. М е т о д и н а в ч а н н я Переконатися в перевагах і результативності інтерактивного навчання м о ж н а тільки з а у м о в и б е з п о с е р е д н ь о ї й о г о реалізації в п е д а г о г і ч н і й д і я л ь н о с т і . Н а я в н е нині в е л и к е ч и с л о м е т о д і в і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я , о п и с а н и х , з о к р е м а , і в цій к н и з і , д о з в о л я є з д і й с н ю в а т и д а н и й п р о ц е с д о ­ статньо успішно. У п е д а г о г і ч н і й л і т е р а т у р і ч а с т о м о ж н а з у с т р і т и дві к а т е г о р і ї : «інтер­ а к т и в н і м е т о д и » і « м е т о д и і н т е р а к т и в н о г о навчання». Для нас в і д м і н н і с т ь цих к а т е г о р і й п о л я г а є у з м і с т і с л о в а «інтерактивні». Говорячи «інтерактивні м е т о д и » , м и т и м с а м и м н а г о л о ш у є м о н а я к о с т я х с а м о г о методу. П і з н а ­ в а л ь н а д і я л ь н і с т ь учнів п р и ц ь о м у є в т о р и н н о ю , т о б т о , як тільки п е р е с т а є працювати метод — учень перестає активно навчатися та взаємодіяти з і н ш и м и . В і н т е р а к т и в н о м у навчанні о с н о в н о ю є а к т и в н і с т ь у ч н я , що з а д а є т ь с я н е тільки б е з п о с е р е д н ь о м е т о д о м , але й і н ш и м и ч и н н и к а м и , наприклад, освітнім с е р е д о в и щ е м , с т в о р ю в а н и м у навчальному закладі, тощо.

1 2


ЩО ТЙКЕ ІНТЕРЙКЦІЙ і Н В В І Ш . 0 6 0 Н Р П С Т Р І Б Н Я 6 НПЗЧР.ННІ

ЩОТАКЕІНТЕРАКЦІЯ І НАВІЩО ВОНА ПОТРІБНА В НАВЧАННІ

У

свідомості українських учителів поступово формується думка, що інтерактивні м е т о д и навчання с т в о р ю ю т ь необхідні у м о в и як для ф о р м у в а н н я ж и т т є в о ї та н а в ч а л ь н о ї к о м п е т е н т н о с т е й учнів, так і д л я розвитку й виховання особистості активних громадян з відповідною сис­ темою цінностей. У зв'язку з цим, видається важливим визначення само­ го п о н я т т я і с у т н о с т і цієї г р у п и м е т о д і в , їх в і д м і н н о с т е й від і н ш и х . Насамперед зазначимо, що термін «інтерактивна педагогіка» відносно н о в и й : й о г о ввів у 1 9 7 5 р. н і м е ц ь к и й д о с л і д н и к Ганс Ф р і ц . Л і н г в і с т и ч н е т л у м а ч е н н я с л о в а с в і д ч и т ь , щ о п о н я т т я « і н т е р а к т и в н і с т ь » , «інтерактив» з а п о з и ч е н і з а н г л і й с ь к о ї м о в и . «Іпіег» — п о м і ж - , с е р е д - , в з а є м о - «асі» — діяти, отже, Іпїегасі — взаємодіяти. Інтерактивність у навчанні м о ж н а п о я с н и т и я к в з а є м о д і ю учнів, п е р е б у в а н н я ї х у р е ж и м і б е с і д и , д і а л о г у , с п і л ь н о ї дії. О т ж е , д о с л і в н о і н т е р а к т и в н и м м о ж е б у т и н а з в а н и й м е т о д , у я к о м у т о й , хто н а в ч а є т ь с я , є у ч а с н и к о м , я к и й з д і й с н ю є щ о с ь : г о в о р и т ь , управляє, м о д е л ю є , п и ш е , м а л ю є т о щ о , т о б т о не виступає тільки слу­ х а ч е м , с п о с т е р і г а ч е м , а б е р е а к т и в н у у ч а с т ь у т о м у , що в і д б у в а є т ь с я , створює це. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається тільки ш л я х о м постійної, активної взаємодії в с і х у ч н і в . Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, на­ вчання у с п і в п р а ц і ) де і у ч е н ь , і в ч и т е л ь є р і в н о п р а в н и м и , р і в н о з н а ч н и м и суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приво­ ду того, що вони знають, уміють і здійснюють. Учитель в і н т е р а к т и в н о м у навчанні в и с т у п а є о р г а н і з а т о р о м п р о ц е с у н а в ч а н н я , к о н с у л ь т а н т о м , ф а с и л і т а т о р о м , я к и й н і к о л и н е «замикає» н а з ч а л ь н и й п р о ц е с на с о б і . Г о л о в н и м и в п р о ц е с і н а в ч а н н я є з в ' я з к и між .чнями, їх взаємодія та співпраця. Результати навчання д о с я г а ю т ь с я вза-імними з у с и л л я м и у ч а с н и к і в п р о ц е с у н а в ч а н н я , учні б е р у т ь н а с е б е в і д п о ­ відальність з а р е з у л ь т а т и н а в ч а н н я . У п о ч а т к о в і й л а н ц і ш к о л и р а н і ш е за і н ш и х п о ч а л и в и в ч а т и п р о б л е м и ак­ тивізації н а в ч а н н я . Б у л о в с т а н о в л е н о , щ о маленькі д і т и н а й к р а щ е в ч а т ь с я , =;хщо залучені до а к т и в н о ї д і я л ь н о с т і . Учителі п о ч а т к о в и х класів р о з у • > о т ь , що маленькі д і т и не м о ж у т ь д о в г о к о н ц е н т р у в а т и увагу, так с а м о як зберігати одне й те саме положення тіла. їх здатність сидіти не рухаю­ ч и с ь є о б м е ж е н о ю . Д л я т о г о щ о б к о м п е н с у в а т и ї м п е в н у н е р у х о м і с т ь під -ас н а в ч а н н я , т р е б а п і д т р и м у в а т и а к т и в н і с т ь д і т е й , а т а к о ж з а б е з п е ч у в а ­ ли їм можливість рухатися.

ІЗ


Р о з д і л ; . ТЕОРІЯ і ПРРНТі/ІКВ . Н Т Е Р Р К Т І / І В Ч О Ю Н Н б Ч г і Н Н Я

У н ав ч ан н і с т а р ш и х учнів п а н у є т е н д е н ц і я д о з н и ж е н н я рівня а к т и в н о с т і д и т и н и в н а в ч а н н і . М а й ж е всі в и к л а д а ч і від с т а р ш о ї ш к о л и д о в и щ о г о навчального закладу віддають перевагу лекційним заняттям, інколи пере­ риваючи їх випадковими о б г о в о р е н н я м и певної проблеми чи бесідами. Д е х т о , але д о с и т ь р і д к о , в к л ю ч а є у п р о ц е с н а в ч а н н я гру, р о з і г р у в а н н я р о ­ л ь о в о ї с и т у а ц і ї а б о р о б о т у в м а л и х г р у п а х . О д н а к такі в к р а п л е н н я ж и в о г о а к т и в н о г о н а в ч а н н я є с к о р і ш е е п і з о д и ч н и м и , аніж с и с т е м н и м и . Так, з а д а н и м и о д н о г о з обстежень, п р о в е д е н о г о у 2006 році на уроках право­ знавства, л и ш е 23 % учителів цього п р е д м е т а не вважають лекцію о с н о в ­ ним методом навчання, л и ш е 1 4 % — систематично включають в урок елементи групової роботи та дискусії. Чому така ситуація є панівною? Н а ц е є кілька п р и ч и н . Н а п р и к л а д , у ч и т е л і с х и л ь н і о б и р а т и т о й с т и л ь в и к л а д а н н я , я к и м к о л и с ь н а в ч а л и ї х с а м и х . Крім т о г о , у с в і д о м о с т і б а г а ­ т ь о х п е д а г о г і в і с н у є с т е р е о т и п , щ о е ф е к т и в н е н а в ч а н н я с т а р ш и х учнів н е п о т р е б у є п о с и л е н о ї а к т и в н о с т і , щ о с т а р ш і учні о п т и м а л ь н о з а с в о ю ю т ь матеріал, сидячи та слухаючи на уроці. Цей стереотип не руйнується навіть т и м , щ о р е з у л ь т а т и т а к о г о н а в ч а н н я в б і л ь ш о с т і у ч н і в , я к п р а в и л о , д а л е к і від ідеалу. М о ж л и в о , з а часів д о с и т ь о б м е ж е н о г о о б с я г у і н ф о р ­ мації, з а с в о ю в а н о ї у ч н я м и ( н а п р и к л а д , у с е р е д н ь о в і ч ч і ) , р і в е н ь ї х н ь о ї н а в ч е н о с т і б у в з а д о в і л ь н и м . А л е с ь о г о д н і ш н і учні є п р о д у к т о м і н ф о р м а ц і й н о ­ го суспільства, що відрізняється різноманітністю, рухливістю та мінливіс­ т ю . К р і м т о г о , к о ж е н з і ш к о л я р і в є я с к р а в о ю о с о б и с т і с т ю , яка х а р а к т е р и ­ з у є т ь с я , крім с т а т і , етнічної, р е л і г і й н о ї п р и н а л е ж н о с т і т о щ о , й о с о б л и в и м і н д и в і д у а л ь н и м р і в н е м і н т е л е к т у а л ь н о г о р о з в и т к у і с т и л е м учіння ( с п р и й ­ няття, запам'ятовування, дослідження т о щ о ) . Інтерактивне навчання не­ обхідне насамперед для забезпечення індивідуальних потреб д и т и н и в навчанні. І н ш а п р и ч и н а н е д о с т а т н ь о ї а к т и в н о с т і н а в ч а н н я с т а р ш и х учнів п о л я г а є в у я в л е н н і вчителів п р о т е , щ о г л и б о к е в и в ч е н н я п р е д м е т а п о т р е б у є з н а ч ­ н о ї кількості часу, і н е м о ж н а в и т р а ч а т и й о г о д а р е м н о н а р о з д у м и учнів, ї х с п і л к у в а н н я , в л а с н і с у д ж е н н я т о щ о . Ідея з н а ч н о ї ч а с т и н и вчителів п р о т е , щ о с е р й о з н е н а в ч а н н я п о т р е б у є з а с в о є н н я я к о м о г а б і л ь ш о ї кількості і н ф о р м а ц і ї в п о є д н а н н і з у п е в н е н і с т ю , що і н т е р а к т и в н е н а в ч а н н я з а й м а є н а д т о б а г а т о часу, є т и м а р г у м е н т о м «проти», я к и й ч а с т о м о ж н а п о ч у т и у в ч и т е л ь с ь к і й а у д и т о р і ї під час о б г о в о р е н н я цієї п р о б л е м и . З р е ш т о ю , н а й п о с у т н і ш о ю п р и ч и н о ю переваги пасивного навчання над активним, напевно, є відсутність у широкій практиці доступних ефектив­ н и х і з р о з у м і л и х т е х н о л о г і й , які д о з в о л и л и б у ч и т е л е в і о р г а н і з у в а т и і н т е р ­ а к т и в н е н а в ч а н н я в б у д ь - я к о м у класі п р и в и в ч е н н і б у д ь - я к о г о п р е д м е т а . У п о п у л я р н і й с е р е д у к р а ї н с ь к и х у ч и т е л і в книзі « С у ч а с н и й у р о к . І н т е р а к ­ т и в н і т е х н о л о г і ї навчання» 1 1 н а в е д е н і с л о в а к и т а й с ь к о г о ф і л о с о ф а К о н ф у ц і я , с к а з а н і б і л ь ш е ніж 2 4 0 0 років т о м у : «Те, що я ч у ю , я з а б у в а ю . Те, що 11

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К., 2003.

14


, _ 0 ТПКЕ імТЕРР-<ц;й і Н Н Б Ш О З О Н А П О т Р і 5 Н Н 6 Н й В Ч н Н Н і

я бачу, я п а м ' я т а ю . Те, що я р о б л ю , я р о з у м і ю » . Ці т р и п р о с т і т в е р д ж е н н я обґрунтовують потребу л ю д и н и в активному навчанні. Д е щ о з м і н и в ш и слова китайського філософа, можна сформулювати кредо інтерактивного н а в ч а н н я : «Те, що я чую, я з а б у в а ю . Те, що я бачу й ч у ю , я т р о х и п а м ' я т а ю . Те, що я ч у ю , бачу й о б г о в о р ю ю , я п о ч и н а ю р о з у м і т и . Коли я чую, бачу, о б ­ г о в о р ю ю й р о б л ю , я н а б у в а ю з н а н ь і навичок. К о л и я п е р е д а ю з н а н н я і н ­ шим, я стаю майстром». Ч о м у ц е в а ж л и в о ? Щ о в і д б у в а є т ь с я , к о л и викладачі тільки п о в і д о м л я ­ ю т ь у ч н я м власні д у м к и а б о в и к о р и с т о в у ю т ь п е р е в а ж н о такі м е т о д и , я к д е м о н с т р а ц і ї т а п о я с н е н н я д о них? Таке н а в ч а н н я а б с о л ю т н о н е ф о р м у є в учнів у м і н ь і н а в и ч о к . С п р и й н я т т я м а т е р і а л у м о ж е з д і й с н ю в а т и б е з п о с е ­ р е д н і й в п л и в н а м о з о к , п р о т е б е з механічної п а м ' я т і т а к а і н ф о р м а ц і я н е м о ж е з б е р і г а т и с я п р о т я г о м т р и в а л о г о часу. З р о з у м і л о , щ о н а в ч а н н я н е м о ж н а з в е с т и д о з а п а м ' я т о в у в а н н я . Учні н е з д а т н і «ковтати» п о р ц і ї м а ­ теріалу, ї м п о т р і б е н час, а б и с а м о с т і й н о «жувати» й о г о . У ч и т е л ь н е м о ж е з р о б и т и р о з у м о в у п р а ц ю з а учнів, о с к і л ь к и тільки в о н и здатні п о є д н а т и т е , щ о в о н и ч у ю т ь і бачать, у з н а ч у щ е ціле. Б е з м о ж л и в о с т і о б г о в о р ю в а т и , ставити питання, опрацьовувати і навіть навчати і н ш о г о реальне за­ своєння не відбувається. І ще одне. Важливо розуміти, що засвоєння завжди передбачає наяв­ ність д е к і л ь к о х «хвиль». П о т р і б н о кілька «підходів» учнів до о д н о г о і т о г о ж змісту, щ о д а т и ї м м о ж л и в і с т ь «розжувати» й о г о . Д о т о г о ж такі п і д х о д и мають бути різноманітними, такими, що не п о в т о р ю ю т ь початковий етап с п р и й н я т т я . Н а п р и к л а д , у м а т е м а т и ц і це з а с в о є н н я т е о р і ї , а п о т і м р о з в ' я ­ зування прикладів, що поступово ускладнюються. Кожен спосіб о п р а ­ ц ю в а н н я м а т е р і а л у у ч н я м и ф о р м у є ї х р о з у м і н н я змісту. Інколи с а м с п о с і б є в а ж л и в і ш и м , ніж з м і с т і н ф о р м а ц і ї . Тільки т а к и м ч и н о м м и м о ж е м о з а б е з ­ п е ч и т и р о з у м о в и й р о з в и т о к у ч н я . Коли п р о ц е с н а в ч а н н я п а с и в н и й , у ч е н ь «перебуває» в н ь о м у б е з з а п и т а н ь , б е з і н т е р е с у , б е з з а ц і к а в л е н о с т і в р е ­ зультатах. К о л и н а в ч а н н я а к т и в н е , у ч е н ь п о с т і й н о п е р е б у в а є в с т а н і пошуку, хоче отримати відповідь на запитання, потребує інфор­ мації, щ о б в и р і ш и т и п р о б л е м у , а б о р о з м і р к о в у є р а з о м з і н ш и м и н а д способом виконати завдання. Західні д о с л і д ж е н н я о с т а н н і х років ( н а п р и к л а д , п р а ц і М . Ш р е д е р а ) с в і д ­ чать п р о наявність у т е о р і ї різних підходів до в и з н а ч е н н я і н д и в і д у а л ь н и х стилів навчання в учнів. З о к р е м а в с т а н о в л е н о , що п р и б л и з н о 60 % від з а ­ гальної кількості тих, хто н а в ч а є т ь с я , з о р і є н т о в а н і не на в и в ч е н н я теорії, а на п р а к т и ч н і а с п е к т и змісту. І в і д с о т о к т а к и х учнів з б і л ь ш у є т ь с я з р о к у з рік. Учні хочуть в і д р а з у о т р и м а т и д о с в і д б е з п о с е р е д н ь о ї д і я л ь н о с т і й е к с ­ п е р и м е н т у в а н н я , а не с п о ч а т к у в и в ч а т и т е о р е т и ч н у к о н ц е п ц і ю і л и ш е п о т і м з а с т о с о в у в а т и її. Інші д о с л і д ж е н н я п о к а з у ю т ь , щ о с п і в в і д н о ш е н н я між т и м и / ч н я м и , які в і д д а ю т ь п е р е в а г у а к т и в н і й к о н к р е т н і й д і я л ь н о с т і п е р е д т е о оетичної р е ф л е к с и в н о ю , с к л а д а є п'ять д о о д н о г о . Ц е щ е р а з д о в о д и т ь ,

15


Р о з д і л : . ТЕОРІЙ І ПРРїКТі/КР ; н Т Є Р Й К Т і / І З Н О Г О И Р В Ч Р Н Н Я

що а к т и в н и й р е ж и м навчання є н а й б і л ь ш б а ж а н и м і в и п р а в д а н и м д л я с у ­ часних учнів. Щ о б б у т и е ф е к т и в н и м и с ь о г о д н і , в ч и т е л і м а ю т ь в и к о р и ­ стовувати як повсякденний інструментарій кооперативне навчання з усіма технологіями роботи в малих групах, проекти, д е б а т и та інші види дискусії, експериментальні вправи, моделювання, соціологічні й польові дослідження тощо. О ч е в и д н о , що з м і н а п о з и ц і ї в ч и т е л я в навчанні, якої п о т р е б у є і н т е р а к ція, в и к л и к а є в ч а с т и н и п е д а г о г і в с у м н і в и й з а п и т а н н я , які ч а с т о л у н а ю т ь н а с е м і н а р а х д л я вчителів. П е р е р а х у є м о їх. Чи може інтеракція бути основною моделлю навчання — адже це окре­ мі прийоми, що дозволяють урізноманітнити урок, додати йому ігрової та мотиваційної привабливості? Інтеракція — це не тільки у р і з н о м а н і т н е н н я н а в ч а н н я , х о ч а т а к е н а в ч а н ­ ня д і й с н о може бути надзвичайно п р и в а б л и в и м , цікавим і водночас ефек­ т и в н и м . Теорія і п р а к т и к а д о в о д я т ь , щ о інтеракція д о з в о л я є ч а с т о с т в о р ю ­ в а т и навчальні с и т у а ц і ї , які п о т р е б у ю т ь від учнів не м е н ш (а і н к о л и й б і л ь ш ) важкої з о с е р е д ж е н о ї п р а ц і , ніж т р а д и ц і й н е н а в ч а н н я . Чи можуть учні зосередитися на змісті матеріалу, адже інтеракція по­ требує від них постійного виконання багатьох дій та операцій? Така н е б е з п е к а є р е а л ь н о ю . Результатів і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я м о ж ­ на д о с я г т и л и ш е за у м о в и проведення рефлексії як завершення будь-якої інтерактивної технології. Рефлексія як найважливіший п р и н ц и п о в и й мо­ м е н т і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я п е р е д б а ч а є , щ о а к т и в н і дії учнів у ж е з а в е р ­ шені, й учень розмірковує про с п о с і б їх виконання, результати діяльності, можливість подальшого застосування набутих знань і навичок. В інтерак­ т и в н о м у навчанні є б а г а т о п р и й о м і в о р г а н і з а ц і ї р е ф л е к с і ї , я к а т а к о ж м а є передувати засвоєнню учнями тих чи інших теоретичних концепцій. Чи можна забезпечити засвоєння всього змісту навчання, коли ми застосовуємо інтеракцію, адже вона потребує набагато більше часу, ніж традиційне навчання? П и т а н н я н е в т о м у , щ о і н т е р а к ц і я п о т р е б у є б і л ь ш е часу, ніж т р а ­ д и ц і й н е навчання, а в тому, щ о б знайти с п о с о б и уникнення зайвої та н е п о т р і б н о ї в и т р а т и часу. К р і м т о г о , н а в і т ь п р и т о м у , щ о л е к ц і я м о ж е о х о п и т и з н а ч н у кількість м а т е р і а л у , щ о в и в ч а є т ь с я , р е а л ь н е з а с в о є н н я м а т е р і а л у у ч н я м и п о т р е б у є н а б а г а т о б і л ь ш е часу. Л е к т о р и с х и л ь н і з а к л а ­ д а т и у с в і й «текст» (зміст лекції) я к о м о г а б і л ь ш е і н ф о р м а ц і ї з т е м и , в в а ж а ­ ючи, що принаймні вони з р о б и л и все можливе для того, щоб забезпечити п о і н ф о р м о в а н і с т ь учнів. І н т е р а к т и в н е навчання з а в ж д и с т а в и т ь н а б а г а т о б і л ь ш к о н к р е т н і й вузькі цілі, о с к і л ь к и с в і д о м і вчителі р о з у м і ю т ь , що учні здатні з а п а м ' я т а т и н а б а г а т о м е н ш е і н ф о р м а ц і ї , ніж з а б у т и . П о с т а н о в к а

16


' Л О ТОКЕ ІНТЕРПКЦІЯ і Н Я 3 1 Ш . 0 ВОНО. П О Т Р І Б Н П 6 Н Я З Ч Н Н Н !

і д о с я г н е н н я т а к и х к о н к р е т н и х цілей д о з в о л я є п е р е д б а ч и т и й о р г а н і з у ­ вати с п е ц і а л ь н у д і я л ь н і с т ь учнів д л я о с м и с л е н н я , з а с т о с у в а н н я й у с в і ­ домлення того, що вивчається. Отже, засвоєння учнями змісту освіти йде з а п р и н ц и п о м : к р а щ е м е н ш е , але р е а л ь н о , н а д о с т а т н ь о м у рівні к о м ­ петентності. Чи можна за допомогою інтеракції викладати сухий нецікавий матеріал? З в и ч а й н о , м о ж н а . Коли т е м а в и к л и к а є б е з п о с е р е д н і й і н т е р е с учнів, н е так і в а ж л и в о , я к о ю б у д е м е т о д и к а її з и в ч е н н я . П р о т е , коли т е м а є с у х о ю , с а м е з а х о п л е н н я т а м о т и в а ц і я учнів, щ о о б о в ' я з к о в о в и н и к а є під час ін­ т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я , с п р и я є і д о п о м а г а є о п а н у в а т и н у д н и й , але н е о б ­ хідний матеріал. Якщо ми застосовуємо навчання в малих групах, як можна уникнути створення груп, що будуть неефективно використовувати навчальний час і не досягнуть необхідних результатів? Групи м о ж у т ь б у т и н е п р о д у к т и в н и м и , к о л и в ч и т е л ь з с а м о г о початку не п р и д і л я є у в а г и п р о ц е с а м ф о р м у в а н н я г р у п і д о т р и м а н н я в їх д і я л ь н о с т і принципів кооперативного навчання. Найбільшою небезпекою є слабка с т р у к т у р о в а н і с т ь г р у п о в о ї д і я л ь н о с т і . Крім т о г о , д е з о р г а н і з у ю ч и м и ч и н н и ­ ками м о ж у т ь б у т и н е ч і т к и й і н с т р у к т а ж в і д н о с н о п р о ц е д у р и т а з а в д а н ь г р у ­ пової д і я л ь н о с т і , в і д с у т н і с т ь р о з п о д і л у р о л е й у г р у п і , н е п р а в и л ь н и й п і д б і р з а в д а н ь ( о с о б л и в о к о л и в о н и н а д т о легкі д л я в и к о н а н н я ) т о щ о . Цінні р е к о ­ мендації щ о д о о р г а н і з а ц і ї е ф е к т и в н о ї р о б о т и м а л и х г р у п в и м о ж е т е з н а й ­ ти в с п е ц і а л ь н і й л і т е р а т у р і 1 2 . Якщо часто застосовувати технології роботи в малих групах, чи не моке це знизити їх ефективність? Б е з у м о в н о , ц е м о ж л и в о . Деякі викладачі м о ж у т ь з л о в ж и в а т и г р у п о в о ю діяльністю. Це не д а є учням можливості навчатись індивідуально, що є та<ож п р и н ц и п о в о в а ж л и в и м , к р і м т о г о , учні н е д о с т а т н ь о п р а ц ю ю т ь у с і м «."•асом у п р о ц е с і н а в ч а н н я . К л ю ч е м е ф е к т и в н о г о н а в ч а н н я з а в ж д и є у р і з ­ номанітнення його технологій, ф о р м , методів, засобів. Оскільки в інтерактивних вправах ми часто спираємося на пізнаваль­ ний і життєвий досвід учнів, залучаючи його в процесі обговорень і дисг.сій, чи не може статися так, що інформація, яку треба засвоїти, буде викривленою? Певна н е б е з п е к а д і й с н о і с н у є , п р о т е п е р е в а г и і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н -"= будуть н а б а г а т о б і л ь ш и м и . До т о г о ж після з а к і н ч е н н я і н т е р а к т и в н о ї •частини у р о к у в ч и т е л ь з а в ж д и м о ж е з а д о п о м о г о ю т р а д и ц і й н и х м е т о д і в ~С'.«етун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К., 2003. —

С -9-24.

17


Р о з д і л і . ТЕОРІЯ і П Р П К Т И К Я ІНТЕРПИ.ТІ^бНОГО

навчання

(наприклад, р о б о т и з текстом підручника) ще раз повернутися до о с н о в ­ них т е о р е т и ч н и х п о л о ж е н ь н а в ч а л ь н о г о матеріалу. Чи завжди учні задоволені інтерактивним навчанням? З в и ч а й н о , ні. Ч и м м е н ш а к т и в н и м б у л о ї х н є п о п е р е д н є н а в ч а н н я , т и м б і л ь ш с к л а д н о в о н и п е р е х о д и т и м у т ь д о інтеракції. Учні м о ж у т ь с п р о б у в а ­ ти посісти позицію спостерігача або навпаки, п р а ц ю ю ч и в групі, намага­ т и с я в и к о н а т и в с ю р о б о т у і н д и в і д у а л ь н о . Деякі учні с к а р ж и т и м у т ь с я , щ о і н т е р а к ц і я — ц е з а й в а в и т р а т а часу, о с к і л ь к и ї м п о т р і б н а г а р н о о р г а н і з о ­ вана, в і д с т р у к т у р о в а н а й е ф е к т и в н о п о д а н а в ч и т е л е м п о р ц і я і н ф о р м а ц і ї . Д е х т о , н а в п а к и , г о в о р и т и м е п р о н е м о ж л и в і с т ь плідної і н д и в і д у а л ь н о ї р о ­ б о т и і т в о р ч о с т і в у м о в а х інтеракції. П р о т е , я к щ о ви з а п р о в а д ж у в а т и м и т е і н т е р а к ц і ю п о с т у п о в о , учні з в и к а т и м у т ь і з г о д о м з м о ж у т ь о ц і н и т и п е р е в а ­ г и с а м е т а к о г о н а в ч а н н я . Але с п р о б и з а с т о с о в у в а т и в е л и к и й о б с я г і н т е р ­ активної діяльності в непідготовленій аудиторії З А В Ж Д И викликають значний опір тих, хто навчається. Чи не потребує інтерактивне навчання значно більшої підготовки і роз­ винутого творчого потенціалу вчителя, ніж традиційний урок? В і д п о в і д д ю в ц ь о м у в и п а д к у б у д е і «так», і «ні». Як тільки ви н а б у в а т и ­ мете навичок підготовки до інтерактивних уроків, ваш т в о р ч и й потенціал б у д е в е с ь час з н а х о д и т и с ь у з б у д ж е н о м у с т а н і . Т в о р ч і с т ь , якої п о т р е б у є від у ч и т е л я п і д г о т о в к а і п р о в е д е н н я і н т е р а к т и в н о г о з а н я т т я , с т а н е д л я вас з в и ч а й н и м я в и щ е м . В а ш е захоплення п р о в е д е н н я м таких уроків буде з а х о п л ю в а т и т а з б у д ж у в а т и в а ш и х учнів. Ц е с т а н е т ь с я т о д і , к о л и і н т е р ­ а к т и в н е н а в ч а н н я с т а н е д л я вас д і й с н о п о т р і б н и м , к о л и , г о т у ю ч и с ь д о викладання кожної т е м и , ви зможете відразу побачити, як можна зробити ц е н а в ч а н н я і н т е р а к т и в н и м . З р о з у м і л о , щ о в а м п о т р і б е н д е я к и й час, а б и навчитися застосовувати інтеракцію у викладанні с в о г о предмета. Однак і н т е р а к ц і я п р и д а т н а д л я б у д ь - я к о г о змісту, о с к і л ь к и ж о д е н п р е д м е т н е можна викладати, з а л и ш а ю ч и дитину в пасивній позиції. Чим скоріше ви, п р о ч и т а в ш и п р о ц і м е т о д и , с т а н е т е а к т и в н и м к о р и с т у в а ч е м цієї і н ф о р ­ мації, п о д у м к и п р и м і р я ю ч и ї ї д о р і з н и х н а в ч а л ь н и х с и т у а ц і й , т и м с к о р і ш е відбудеться ваше перетворення на інтерактивного вчителя.

18


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

К

о л и п е р ш і й р а з м е б л і б у л и р о з с т а в л е н і п о - н о в о м у , учні н е м о г л и заспокоїтися 1 0 - 1 2 хвилин уроку: не могли знайти собі бажано­ го місця. Д о б р е , що була велика перерва. Вона і пішла на адап­ т а ц і ю до н о в и х у м о в » , — о с ь т а к и й ц і к а в и й ф а к т б у в о п и с а н и й в о д н і й з учительських анкет на семінарі з інтерактивних методів навчання. Що ж в и к л и к а л о в учнів т а к у р е а к ц і ю ? С п р о б у є м о п о я с н и т и цей ф е н о м е н , з в е р н у в ш и с ь до поняття «зона психологічного комфорту» (за б р и т а н с ь к о ю д о с л і д н и ц е ю Дж. Л ь ю ї с ) . Во­ н а в в а ж а є , щ о з а п е р і о д н а в ч а н н я учні п р и с т о с о в у ю т ь с я , з в и к а ю т ь д о традиційних методів навчання, до о б с т а н о в к и в класній кімнаті, що не з м і н ю є т ь с я з р о к у в рік, до п о с т і й н и х ф о р м і с п о с о б і в в л а с н о ї д і я л ь н о с т і й д і я л ь н о с т і в ч и т е л я . ї м з н а й о м і « п р а в и л а г р и » , всі «закони» з в и ч а й н о г о навчального заняття, в якому все зрозуміло і передбачено і немає місця для ч о г о с ь н е в і д о м о г о . Т а к и м ч и н о м , к о ж е н у ч е н ь с т в о р ю є с о б і в цій м о ­ делі н а в ч а л ь н о г о п р о с т о р у п е в н у «зону к о м ф о р т у » , д е п о ч у в а є т ь с я у від­ н о с н і й б е з п е ц і . В и х і д з а м е ж і цієї з о н и п о р о д ж у є с п о ч а т к у с т а н н е п е в н о с ­ ті, т р и в о г и , почуття дискомфорту, бажання повернутися до звичного. Це в и м а г а є від у ч и т е л я п е в н и х д і й , с п р я м о в а н и х н а а д а п т а ц і ю у ч н і в д о ситуації, щ о з м і н и л а с я . П і с л я ї х а д а п т а ц і ї д о н о в и х у м о в д і я л ь н о с т і м е ж і їхньої « з о н и к о м ф о р т у » р о з ш и р ю ю т ь с я , й учні в і д ч у в а ю т ь с е б е з н о в у психологічній безпеці й затишку (див. рис. 4). Зона комфорту

V Рис. 4. Схема «Зона комфорту»

Н о в а ф о р м а р о з т а ш у в а н н я м е б л і в у класі з м і н и л а з в и ч н і у я в л е н н я у ч ­ нів п р о п о р я д о к , п о з б а в и л а м о ж л и в о с т і в и к о р и с т а н н я з в и ч н и х с х е м д і =льності т а с т в о р и л а с и т у а ц і ю н е в і д о м о г о , з м у с и в ш и а д а п т у в а т и с я д о -^ових у м о в . Це й в и к л и к а л о о к р е с л е н у р е а к ц і ю д і т е й . До р е ч і , і н к о л и й на гемінарах учителів ми м о ж е м о с п о с т е р і г а т и таку с а м у реакцію, хоча й у :~оиманішій формі. Застосування вчителем інтерактивних технологій навчання також змі- о є звичну для учня ситуацію навчання, характер його діяльності, :~авить й о г о в іншу п о з и ц і ю : учень п е р е с т а є бути « п а с и в н о ю посу-


д и н о ю » , в яку « в л и в а ю т ь ч е р г о в у п о р ц і ю з н а н ь » , а с т а є а к т и в н и м у ч а с н и ­ ком навчання. Зміни в заняттях, викликані застосуванням інтерактивних технологій, п о т р е б у ю т ь від у ч н я « п р о с у в а н н я в н е в і д о м о м у п р о с т о р і » : у й о г о ж и т т є ­ в о м у д о с в і д і н е п р е д с т а в л е н і ані нові п р а в и л а д і я л ь н о с т і , ані а л г о р и т м и д і й , ані н о в и й с т а т у с у н о в і й с и т у а ц і ї . Р а н і ш е він п о в н і с т ю п і д к о р я в с я п е ­ д а г о г о в і , а т е п е р від н ь о г о ч е к а ю т ь п р о я в і в а к т и в н о с т і , в и с л о в л ю в а н н я своїх думок, ідей, сумнівів, розв'язання завдань і проблем, що часто не мають єдиної правильної відповіді. Правила взаємодії з учителем і о д н о ­ к л а с н и к а м и підлягають перегляду, так с а м о як н о р м и с а м о о ц і н к и , с п о с о ­ би аналізу власної діяльності та її результатів. Усе це учень ще мусить відкрити, визначити й побудувати. Для того, щоб процес адаптації до нових технологій розпочався та п р о й ш о в у с п і ш н о , учень має вийти за межі п о п е р е д н ь о ї «зони комфорту» ( р и с . 1 ) , р о з ш и р и т и її, в і д ч у т и с е б е в н о в і й с и т у а ц і ї б е з п е ч н о . П о д о л а н н я страхів, невпевненості перед новою ситуацією, розуміння та прийняття учнями нових вимог буде у свою чергу впливати на ефективність його на­ вчальної діяльності. Д л я п і д т в е р д ж е н н я цієї т е з и з в е р н е м о с я д о с х е м и « а й с б е р г » ( р и с . 5 ) , щ о д е м о н с т р у є н а я в н і с т ь д в о х а с п е к т і в у д і я л ь н о с т і б у д ь - я к о ї г р у п и під час н а в ч а н н я ( д і л о в о г о і с о ц і а л ь н о - п с и х о л о г і ч н о г о ) , які т і с н о п о в ' я з а н і і чинять вплив на навчальний процес.

діловий аспект

тема, зміст, концепції, завдання, час, доручення, контроль

соціально-психологічнийУ^ страх, невпевненність, симпатії, антипатії аспект / довіра, терпимість, нетерпимість, статус, безпека Рис. 5. Схема «Айсберг» Діловий аспект навчання містить: • • •

опрацювання учнями змісту навчального матеріалу; виконання н и м и різноманітних навчальних завдань; о т р и м а н н я та з а п а м ' я т о в у в а н н я інформації.

Ц е й а с п е к т п е р е б у в а є «на п о в е р х н і » , й о г о м о ж н а л е г к о с п о с т е р і г а т и т а керувати н и м . Тому у с в о ї й діяльності п е д а г о г найчастіше й о р і є н т у є т ь с я н а н ь о г о : ч и в и в ч е н о у ч н е м н а в ч а л ь н и й м а т е р і а л ч и ні, ч и в и к о н а н о з а в ­ дання, чи д и с ц и п л і н о в а н о поводиться учень т о щ о . Якщо вчитель урахо­ в у в а т и м е у с в о ї й д і я л ь н о с т і л и ш е ц е й аспект, ц е з а г р о ж у є п е р е р о с т а н н я м у в и м о г у д о с я г н е н н я д и т и н о ю н а в ч а л ь н о г о р е з у л ь т а т у «за б у д ь - я к и х умов» і будь-якою ціною.

20


П Е Д А Г О Г І Ч Н І ьіМОВИ РЕЯЛВЯІіІЇ ІИТЕРЯИТІ/ІВНОГО НЧбЧРіНнР

Розглянемо ґрунтовніше «підводну частину айсберга» — соціальнопсихологічний аспект навчання, що включає: • б а ж а н н я та с т р а х и учнів і в ч и т е л я ; • п о ч у т т я та п е р е ж и в а н н я ; • симпатії й антипатії; • а т м о с ф е р у д о в і р и чи н е д о в і р и ; • відчуття б е з п е к и . Звертаючись до власного досвіду викладання, ви напевно знайдете при­ клади, коли т р е б а було в и т р а т и т и ч и м а л о з у с и л ь , а б и з а с п о к о ї т и учнів після п р о г р а н о г о н а у р о ц і фізкультури ф у т б о л ь н о г о матчу а б о д о м о г т и с я а к т и в ­ ності від учня, я к и й п о с і д а в п а с и в н у п о з и ц і ю , п о б о ю ю ч и с ь н е п р а в и л ь н о ї відповіді т а ї ї н е г а т и в н о ї о ц і н к и . М о ж н а п р о д о в ж и т и перелік таких п р и к л а ­ дів, з г а д а в ш и , я к п о к р а щ е н н я в л а с н о г о н а с т р о ю ч и с а м о п о ч у т т я а б о с п р и ­ ятлива р о б о ч а а т м о с ф е р а в класі д о з в о л я л и п л і д н о п р о в е с т и урок. О т ж е , е ф е к т и в н і с т ь д і я л ь н о с т і н а д і л о в о м у рівні з а л е ж и т ь н а с а м п е р е д від г а р а з д у в с о ц і а л ь н о - п с и х о л о г і ч н о м у а с п е к т і . Учень б у д е а к т и в н и м , я к щ о й о г о н е л я к а є а т м о с ф е р а з а н я т т я , щ о с к л а ­ дається з різних аспектів його власної діяльності та діяльності вчителя. Учень є а к т и в н и м , я к щ о на занятті в і д с у т н я к р и т и к а й о г о о с о б и с т о с т і з б о ­ ку вчителя а б о о д н о к л а с н и к і в , а з а у в а ж е н н я м а ю т ь к о н с т р у к т и в н и й х а р а к ­ т е р і с т о с у ю т ь с я н а с а м п е р е д результатів й о г о д і я л ь н о с т і . Він п о ч у в а є т ь с я в безпеці, якщо будь-який його внесок у навчальний процес цінується. Тільки з а в і д с у т н о с т і с т р а х у п е р е д т и м н о в и м , щ о п р о п о н у є педагог, у ч е н ь дозволить собі експериментувати з моделями поведінки, знаходячи о п т и ­ мальний результат своєї поведінки, визначаючи власну роль у спільній р о ­ боті, о б и р а ю ч и та ф о р м у ю ч и с в о ю позицію, «конструюючи» свої знання. Т а к и м ч и н о м , д л я д о с я г н е н н я б а л а н с у між д і л о в и м і с о ц і а л ь н о - п с и х о ­ логічним аспектами навчальної діяльності необхідно с т в о р и т и атмосфе­ р и к о м ф о р т у т а б е з п е к и . Тільки с п р и я т л и в а п с и х о л о г і ч н а а т м о с ф е р а , н а наш погляд, д о з в о л и т ь учням п о с т у п о в о адаптуватись до нової для них ситуації, що с т в о р ю є т ь с я застосуванням інтерактивних технологій. Повертаючись до о п и с а н о г о в и щ е випадку, зазначимо, що завдяки д і я м у ч и т е л ь к и учні у с п і ш н о п о д о л а л и п с и х о л о г і ч н і п р о б л е м и , щ о в и н и к ­ ли через нетрадиційне розташування меблів. Проте л и ш а є т ь с я питання: - Н а в і щ о в ч и т е л ь к а з м і н ю в а л а п о р я д о к р о з т а ш у в а н н я м е б л і в у класі?» І н т е р а к т и в н е н а в ч а н н я , н а н а ш п о г л я д , в и м а г а є від у ч и т е л я р е а л і з а ц і ї певних умов в організації навчального процесу. До таких умов належить: • організація навчального п р о ц е с у як багатосторонньої, парт­ нерської, інтенсивної комунікації; • сприятлива, позитивна психологічна атмосфера в класі; • спеціальна організація навчального простору. Розглянемо ці умови детальніше.

21


Р о з д і л 1. ТЕОРІЯ І ПРЯИТИНР) І Н Т Е Р Р Н Т И В Н О Г О Н Р В Ч Р Н Н Я

А. Організація навчального процесу як багатосторонньої, парт­ нерської, інтенсивної комунікації Ми вже зауважували на тому, що інтерактивне навчання потребує б а ­ г а т о с т о р о н н ь о г о т и п у к о м у н і к а ц і ї , коли зв'язки виникають н е тільки між у ч и т е л е м і у ч н я м и , а й між у с і м а у ч н я м и , а п е д а г о г с т а є р і в н о п р а в н и м учасником навчальної діяльності. У п р о ц е с і т а к о ї комунікації учні з д о б у в а ю т ь м о ж л и в і с т ь п о д і л и т и с я д у м ­ ками та почуттями в межах певної т е м и , розповісти про свої висновки, в и с л у х а т и д у м к и не тільки в ч и т е л я , а й о д н о к л а с н и к і в . З а с т о с у в а н н я б а г а ­ т о с т о р о н н ь о ї комунікації д о з в о л я є залучати до п р о ц е с у навчання В С І Х учнів класу. Н а ц ь о м у м о м е н т і н а п о л я г а є , н а п р и к л а д , в і д о м а д о с л і д н и ц я Д ж . Ш е р м а н : «Учням т р е б а ч а с т і ш е н а д а в а т и м о ж л и в і с т ь в з а є м о д і я т и один з о д н и м і з більш д о с в і д ч е н и м и л ю д ь м и , включаючи педагога»13. П с и х о л о г и т а к о ж з а у в а ж у ю т ь н а в а ж л и в о с т і в з а є м о д і ї учнів о д и н з о д ­ ним, оскільки консультування, що проводиться с а м и м и учнями або взаємонавчання є о д н и м з найефективніших способів засвоєння знань. П р о ц е с в з а є м о д і ї між у ч н я м и н а о с н о в і б а г а т о с т о р о н н ь о ї к о м у н і к а ц і ї м о ж л и в и й , з о д н о г о боку, з а у м о в о п а н у в а н н я н и м и н а в и ч о к м і ж о с о б и с т і с н о г о спілкування (уміння слухати себе й інших, відтворювати почуте, п о я с н ю в а т и , ставити запитання т о щ о ) , з іншого боку — за умов зміни вчителем о с н о в , на яких будується така в з а є м о д і я . М о в а в д а н о м у випад­ ку йде про застосування принципів кооперування, кооперативного на­ вчання. Сутність кооперації в навчанні можна коротко відобразити о д н і є ю ф р а з о ю : « Я в и г р а ю в т о м у в и п а д к у , я к щ о в и г р а є ш ти» 1 4 . Б. Сприятлива, п о з и т и в н а п с и х о л о г і ч н а а т м о с ф е р а в класі Р о з п о ч а т и с т в о р е н н я в класі сприятливої психологічної атмосфери в ч и ­ т е л ь м о ж е вже з представлення учням програми майбутньої діяльності. Учителі п о - р і з н о м у п р е д с т а в л я ю т ь у ч н я м т а к у п р о г р а м у з н о в о г о к о н к р е т ­ ного предмету, курсу т о щ о . Вони можуть обмежуватися називанням теми і п е р е л і к о м т о г о , ч и м з а й м а т и м у т ь с я учні, а м о ж у т ь р о з к р и т и з м і с т м а й ­ бутніх у р о к і в , в и з н а ч и т и з а в д а н н я учнів т а очікувані р е з у л ь т а т и їхньої д і я л ь ­ н о с т і , р о з п о в і с т и п р о п е р е д б а ч у в а н і м е т о д и і н о р м и р о б о т и й о ц і н ю в а н н я її результатів. В а ж л и в о , п р е д с т а в л я ю ч и п р о г р а м у д і я л ь н о с т і , г о в о р и т и н е п р о о д и н у р о к , а п о к а з у в а т и п е р с п е к т и в у у в и в ч е н н і т е м и чи розділу. Я к щ о з а с т о с у в а т и і в ц ь о м у місці у р о к у с п е ц і а л ь н і т е х н о л о г і ї , то ц е , на н а ш у д у м ­ ку, д о п о м о ж е з р о б и т и п р о ц е с п р е д с т а в л е н н я з м і с т у матеріалу, щ о б у д е в и в ч а т и с я , не тільки ц і к а в і ш и м але й н а о ч н і ш и м 1 5 . 13 З п е г т а п 0\. Р г о т Вепауіог то СопзтгистесІ І_еагпіпд // Сопзтгистіпд Кпо\л/Іеа!де іп ЗосіаІ Зїисііез, 1998. "Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод, посібник. — К., 2003. — С. 23. 15 Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод, посібник. — К., 2003. — С.27

22


ПЕДПГОПЧНі Ь'МОВИ РЕНЛВНиїї НТЕРЯИТИ6НОГО Н Р 6 Ч Р Н Н Я

Відкрита позиція педагога, ґрунтовне п р е д с т а в л е н н я п р о г р а м и майбут­ ньої спільної діяльності с п р и я ю т ь з н я т т ю напруження в аудиторії, д о з в о л я ю т ь учням побачити п е р с п е к т и в у власної діяльності, п о з б у т и с я почуття невпевне­ ності і страху п е р е д майбутнім. Для реалізації такої позиції вчителю бажано: •

на початку у р о к у познайомити учнів з його цілями ( т и м и р е з у л ь т а т а ­ м и , яких він очікує від учнів н а п р и к і н ц і ) 1 6 . Учні м а ю т ь чітко з р о з у м і т и , щ о від них в и м а г а є т ь с я . Ц е д о з в о л и т ь п е д а г о г о в і п о в е р н у т и с я д о результатів діяльності наприкінці уроку та проаналізувати р а з о м з у ч н я м и р і в е н ь їх д о с я г н е н н я ;

• познайомити із завданнями використання кожної технології чи ме­ тоду. Це н е о б х і д н о д л я т о г о , щ о б в учнів не в и н и к а л о п о ч у т т я м а н і ­ пуляції н и м и . У ч и т е л ь , н а п р и к л а д , м а є п о я с н и т и , щ о т а к и м с п о с о ­ б о м він н е д і а г н о с т у є учнів, а д о п о м а г а є ї м к р а щ е о р г а н і з у в а т и с в о ю д і я л ь н і с т ь . У т а к о м у в и п а д к у учні с т а в л я т ь с я д о н а в ч а л ь н о ї д і ­ яльності більш свідомо; • розповісти учням, чому для вивчення цієї теми були обрані такі ме­ тоди чи технологія. В а ж л и в о , щ о б учні р о з у м і л и , що ця т е х н о л о г і я слугує не для р о з в а г и , а д о п о м а г а є їм краще розібратися в м а ­ теріалі, що вивчається, звернути увагу на деякі важливі аспекти, сприятиме набуттю ними потрібного досвіду; • акцентувати увагу учнів на особливостях тієї чи іншої технології та т и х е ф е к т а х , яких в о н и м о ж у т ь д о с я г т и п р и п р а в и л ь н і й р о б о т і . Д е я к і інтерактивні технології мають особливості при застосуванні. Напри­ клад, і н к о л и д у ж е в а ж л и в и м є п о ч а т к о в и й е т а п і н д и в і д у а л ь н о ї р о б о ­ т и , т о м у в ц е й час н е м о ж н а р о з м о в л я т и т а д і л и т и с я с в о ї м и д у м к а ­ ми з о д н о к л а с н и к а м и . Або вчитель п р о п о н у є класу виконати зав­ д а н н я м о в ч к и , з н а х о д я ч и в і д п о в і д н і с п о с о б и в з а є м о д і ї між с о б о ю . Ц е н е тільки з а б е з п е ч у є т и ш у н а у р о ц і , але й н а д а є у ч н я м д о с в і д , я к и й п о т і м а н а л і з у є т ь с я . Тому в ч и т е л е в і в а р т о с п е ц і а л ь н о з а у в а ж и ­ т и н а цих о с о б л и в о с т я х д о п о ч а т к у р о б о т и , щ о б п о т і м р о з п о ч а т и о б ­ г о в о р е н н я , д и с к у с і ю , бесіду навколо о т р и м а н и х результатів, урахо­ вуючи отриманий досвід і знання; • розкрити алгоритм проведення технології та розповісти про послі­ довність дій ( н а д а т и п а м ' я т к у д і я л ь н о с т і ) . Не в а р т о д у м а т и , що в т а ­ кому випадку учням не буде цікаво. їм необхідно бачити п е р с п е к т и ­ в у в л а с н о ї д і я л ь н о с т і , з н а т и ї ї е т а п и т а г о т у в а т и с я д о них; • відповісти на запитання учнів. Ч а с т о т е х н о л о г і я п е р е д б а ч а є р і з н о ­ м а н і т н у д і я л ь н і с т ь учнів, к о т р а р е г л а м е н т у є т ь с я п е в н и м и п р а в и л а ­ м и , які у ч н я м важко в т р и м а т и у с в о ї й у в а з і . Б а ж а н о після з н а й о м с т в а з а л г о р и т м о м в і д п о в і с т и на всі їхні з а п и т а н н я . Це д о з в о л я є у н и к н у т и непорозумінь безпосередньо в момент роботи в технології. "ометун О.Після вашого уроку учні зможуть або Поговоримо про результати навчання // : - : р і я в школах України. — 2004. — № 6. — С.15-19.


Р о з д і л ;. ТЕОРІЯ і ПРчКТі/ІКН І И Т Е Р Я К Л / І В Н О Х Н Р 6 Ч Р Н Н Я

Н а с т у п н и м е т а п о м в діяльності вчителя, що д о п о м а г а є й о м у д і з н а т и с я іме­ на учнів (або п р и г а д а т и , я к щ о клас з н а й о м и й ) а ї м , у с в о ю чергу, к р а щ е пізна­ ти о д и н о д н о г о , с т в о р и т и с п р и я т л и в у атмосферу, є «знайомство». П р и й о м и п р о в е д е н н я «знайомства», п о б у д о в а н і н а інтерактивних технологіях, с п р и я ­ ють залученню учнів до спільної р о б о т и , д а ю т ь можливість згуртування колек­ тиву. В а ж л и в о , щ о б з н а й о м с т в о п р о х о д и л о в умовах, що не викликають су­ перництва, протистояння, недовіри. Атмосфера довіри, як пише амери­ канський п с и х о л о г Р. Чалдіні у книзі «Психологія впливу», п о к р а щ у є с т а в л е н ­ 17 ня до т о г о індивіда, з я к и м відбувається з н а й о м с т в о . Якщо п е р ш е в р а ж е н н я від початку праці буде п о в ' я з а н о з п о з и т и в н и м и е м о ц і я м и , вчителеві буде л е г ш е з а б е з п е ч и т и е ф е к т и в н у р о б о т у в класі. А це д о з в о л и т ь у н и к н у т и р о з ­ поділу класу на «ми» і «вони», проявів н е п о в а г и учнів о д и н до о д н о г о . « З н а й о м с т в о » в а р т о в и к о р и с т о в у в а т и н е т і л ь к и в н о в о м у к л а с і , д е учні не з н а ю т ь о д н е о д н о г о , але й у с ф о р м о в а н о м у к о л е к т и в і з м е т о ю в с т а ­ н о в л е н н я б і л ь ш в і д к р и т и х с т о с у н к і в між у ч и т е л е м т а у ч н я м и , а т а к о ж між у ч н я м и . Н а п р и к л а д , п р о в е д е н н я « з н а й о м с т в а » п і с л я канікул, д о п о м о ж е учням ш в и д ш е включитись у спільну працю. З н а й о м с т в о з учнями педагог організовує за п о т р е б о ю : на початку на­ в ч а л ь н о г о р о к у а б о к о л и п р и х о д и т ь у клас, з я к и м він не п р а ц ю в а в і не з н а й о м и й т о щ о . З в а ж а т и ж на е м о ц і й н и й с т а н — і с в і й , і учнів — він м а є п о с т і й н о . У ц ь о м у й о м у д о п о м о ж у т ь т е х н о л о г і ї , з а д о п о м о г о ю яких м о ж н а д і з н а т и с я , я к п о ч у в а ю т ь с я учні, з я к и м н а с т р о є м в о н и п р и й ш л и н а з а н я т т я . Діагностика емоційного стану учнів допоможе вчителеві виявити п р о б л е м и та труднощі в соціально-психологічному аспекті, вибудувати с в о ю д і я л ь н і с т ь з у р а х у в а н н я м ї ї р е з у л ь т а т і в . З н а ю ч и , які е м о ц і ї п е р е ­ важають в учнів, п е д а г о г відповідно в и б у д о в у є с в о ю діяльність. М о ж н а значно поліпшити психологічну атмосферу в аудиторії, п о г о в о р и в ш и з учнями та налаштувавши їх на виконання завдання. Іноді погане е м о ц і й н е с а м о п о ч у т т я учнів пов'язане з п о б о ю в а н н я м и щ о д о майбутніх занять. Тому п е р е д початком заняття варто п о п р о с и т и їх розповісти про свої очікування та побоювання, що д о з в о л и т ь у ч и т е л е в і к р а щ е р о з у м і т и свої дії. П е д а г о г п о в ' я з у є з а н я т т я з п е в н и м и о ч і к у в а н н я м и (учні д о б р е п і д г о ­ туються, будуть налаштовані на роботу, заняття п р о й д е згідно з наміче­ н и м п л а н о м ) і з в и з н а ч е н и м и п о б о ю в а н н я м и (чи д о с и т ь б у д е ч а с у д л я з а с в о є н н я т е м и ; наскільки п о п е р е д н є заняття позначиться на інтелекту­ альному й е м о ц і й н о м у стані учнів; яка психологічна а т м о с ф е р а буде в а у д и т о р і ї ) . Учень теж п р и х о д и т ь на заняття зі с в о ї м и очікуваннями та по­ б о ю в а н н я м и : оцінять або не оцінять й о г о діяльність на занятті, з яким н а с т р о є м п р и й д е педагог, чи буде цікаво на занятті. У с п і ш н і с т ь д о с я г н е н н я м е т и з а н я т т я б а г а т о в ч о м у з а л е ж а т и м е від с т у ­ п е н я р е а л і з а ц і ї о ч і к у в а н ь і с п р о с т у в а н н я п о б о ю в а н ь учнів і в ч и т е л я . На 17

Чалдини Р. Психология влияния. — СПб — 1 9 9 9 . — С. 5.

24


П Е Д П Г О П Ч Н І У М О З И РЕНЛІЗНЦІЇ

НТЕРПКТИВНОГО НнВЧПННР.

інтерактивних уроках інколи може бути організований п р о ц е с виявлення очікувань, щ о , на наш погляд, с п р и я є визначенню учнями своїх потреб і цілей у навчальному курсі, на у р о ц і , д о п о м а г а є вчителеві к о р и г у в а т и с в о ю діяльність, в и с в і т л ю ю ч и більш п о в н о п и т а н н я , що цікавлять учнів. Важливо постійно повертатися до даних, одержаних протягом вияв­ л е н н я очікувань, а н а л і з у ю ч и хід о с в і т н ь о г о п р о ц е с у т а з а ч і п а ю ч и такі м о ­ м е н т и , як: • чи відповідають стиль викладу та зміст матеріалу, що вивчається, очікуванням і п о т р е б а м учнів; • чи відповідає зміст заняття на запитання, поставлені учнями на по­ чатку з а н я т т я ; • чи не п о р о д ж у ю т ь дії в ч и т е л я на з а н я т т і відчуття с т р а х у та н е д о в і р и в учнів. П о д о л а н н ю д е я к и х п о б о ю в а н ь с п р и я т и м е встановлення правил по­ ведінки чи норм роботи на уроці. Н а п р и к л а д , д е я к і учні не в и с л о в л ю ю т ь ­ ся на занятті, бо відчувають страх п е р е д критичними зауваженнями своїх товаришів. Цю проблему, на наш погляд, д о п о м о ж е подолати визначен­ ня правил з в о р о т н о г о зв'язку та н о р м спільної діяльності. Г. А н д р є є в а в к н и з і « С о ц і а л ь н а п с и х о л о г і я » з а з н а ч а є , що н о р м и с п і л ь ­ ної г р у п о в о ї р о б о т и — «це п е в н і п р а в и л а , щ о в и р о б л е н і г р у п о ю , п р и й ­ няті н е ю , і я к и м п о в и н н а п і д к о р я т и с я п о в е д і н к а ї ї ч л е н і в , щ о б ї х с п і л ь н а діяльність була можлива»18. У т р а д и ц і й н і й педагогіці педагог, приходячи до аудиторії, зазвичай з н а й о м и т ь учнів з п р а в и л а м и , за я к и м и будува­ т и м е т ь с я р о б о т а н а з а н я т т я х , з в и м о г а м и , які він в и с у в а т и м е . В и м о г и с т о с у ю т ь с я д о т р и м а н н я т и ш і і в і д с у т н о с т і р о з м о в у ч н і в між с о б о ю , п о ­ р я д к у в е д е н н я з а п и с і в і в и к о н а н н я р і з н и х п и с ь м о в и х , к о н т р о л ь н и х робіт. Такі н о р м и с т в о р ю ю т ь у м о в и д л я е ф е к т и в н о ї р о б о т и в ч и т е л я , а д ж е , скажімо, шум заважає й о м у г о в о р и т и , а учням — слухати, і н а й м е н ш е стосуються організації діяльності учнів, відводячи їм роль пасивних с о с т е р і г а ч і в . Гарантом д о т р и м а н н я правил, установлених таким шля«ом, є с а м у ч и т е л ь , і, я к щ о в класі п о р у ш у є т ь с я п о р я д о к , то він в и м у ш е -ий підтримувати встановлені норми роботи, спираючись насамперед -а свій авторитет. Реалізація м о д е л і і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я в и м а г а є і н ш и х п р а в и л р о 5оти та способів визначення цих правил. Перш за все, необхідно встано­ в и т и такі н о р м и , які д о з в о л и л и б о р г а н і з у в а т и с п і л ь н у д і я л ь н і с т ь у ч н і в , :~зорити атмосферу комфорту та безпеки. Прикладом найпростіших " с а в и л роботи можуть бути такі: • не оцінювати висловів о д и н о д н о г о , • •

г о в о р и т и т і л ь к и від с е б е , конструктивно ставитися до висловів інших т о щ о .

- - ^ р е е в а Г. М. Социальная психология.— М., 2 0 0 0 . — С. 147.

25


Р о з д і л і . ТЕОРІЯ І ПРЯКТІ/ІКЯ І Н Т Е Р г і К Т І Л З Н О Г О Н Р 6 Ч Я Н Н Я

Визначення норм роботи відбувається в процесі спільної діяльності п е д а г о г а й учнів. Я к щ о п р а в и л а б у д у т ь п р и й н я т і й у с в і д о м л е н і у ч н я м и як о с о б и с т і , це г а р а н т у є їх д о т р и м а н н я в н а в ч а л ь н і й а у д и т о р і ї н е з а л е ж н о від т о г о , ч и п р и с у т н і й т а м п е д а г о г . Крім т о г о , під час т а к о г о в и з н а ч е н н я в ч и ­ т е л ь м а є м о ж л и в і с т ь з а п р о п о н у в а т и к л а с о в і н о р м и , в и к о н а н н я яких у в а ­ жає обов'язковим. Бажано, щоб учитель приділив увагу п р о ц е с у визначення н о р м спіль­ ної д і я л ь н о с т і в ж е н а п е р ш и х з а н я т т я х з к у р с у ч и п р е д м е т а . Ц е д о з в о л и т ь й о м у с п и р а т и с я н а них п р о т я г о м у с ь о г о н а в ч а л ь н о г о часу. На уроках має панувати а т м о с ф е р а пошуку та відкритості. Учитель і уч­ ні ставлять одне о д н о м у запитання, аналізуючи п р о б л е м и й ухвалюючи р і ш е н н я . Учні м а ю т ь п е в н і ролі під час в и к о н а н н я з а в д а н ь , з а с т о с о в у ю т ь на практиці знання, уміння, навички: роблять припущення, збирають і н ф о р м а ц і ю , в п о р я д к о в у ю т ь її, с т а в л я т ь під с у м н і в в и с н о в к и т а д о с т о ­ вірність д ж е р е л , о ц і н ю ю т ь інформацію. Учителі показують підопічним, як в и к о н у в а т и з а в д а н н я в класі т а р а д ш е д а ю т ь п о р а д и з м е т о ю к о р е к ц і ї ї х н ь о ї д і я л ь н о с т і , ніж к р и т и к у ю т ь ч и о ц і н ю ю т ь їх. В і н т е р а к т и в н і й , як і в б у д ь - я к і й і н ш і й м о д е л і н а в ч а н н я , в ч и т е л ь н а д а є учням підтримку, та л и ш е в тому обсязі, якого вони д і й с н о потребують. П е д а г о г и п и л ь н у ю т ь з а т и м , щ о учні з а с в о ю ю т ь , і т и м , я к в о н и д у м а ю т ь , д о с л і д ж у ю т ь і с п і л к у ю т ь с я в п р о ц е с і н а в ч а н н я . Учнів н а в ч а ю т ь в і д с л і д к о ­ вувати власне навчання та поліпшувати рівень виконання р о б о т и . Учителі варіюють ступінь керівництва учнями, надаючи їм більшої незалежності, коли зрозуміло, що вони до цього готові. С т в о р ю є т ь с я навчальне с е р е ­ д о в и щ е , д е учні п о ч у в а ю т ь с я з а х и щ е н и м и і в і л ь н и м и д л я в и п р о б у в а н н я нових завдань і в якому навіть невдалі с п р о б и можуть з р е ш т о ю п р и з в е с ­ т и д о о с т а т о ч н о г о успіху. В. Спеціальна організація навчального простору Навчальний простір має бути побудовано таким чином, щоб зробити л е г к о ю і п р и р о д н о ю с п і в п р а ц ю та комунікацію учнів. Усе, що знаходиться в навчальній аудиторії (обладнання, меблі т о щ о ) , має д о п о м о г т и вчите­ леві о р г а н і з у в а т и п р о с т і р д л я і н т е р а к т и в н о ї д і я л ь н о с т і учнів. Щ о б краще пояснити вплив цього чинника на успіх інтерактивного на­ в ч а н н я , з в е р н е м о с я д о д а в н о в ж е р е а л і з о в а н о ї в с е р е д н і й ш к о л і ідеї с т в о р е н н я кабінетів з р і з н и х н а в ч а л ь н и х п р е д м е т і в . Н а п р и к л а д , б і л ь ш і с т ь педагогів уважає незручним, коли заняття з математики необхідно про­ в о д и т и в кабінеті співу. На н а ш п о г л я д , ідея о р г а н і з а ц і ї н а в ч а л ь н и х кабінетів з п р е д м е т і в м а л а н а меті н е л и ш е п о л е г ш е н н я п р а ц і п е д а г о г а , але і с т в о р е н н я п е в н и х у м о в для організації навчального простору, що дозволяє педагогові й учням використовувати різноманітні можливості у виборі ф о р м і методів діяль­ ності. Дидактичні матеріали, експонати, репродукції, прилади й устатку-

26


П Е П Я Г О П Ч Ч І У М О В И РЕНЛІЗПЦії І Н Т Е Р А К Т И В Н О Ю Ч Я Б п Я Н Н П

вання, карти, наочні п о с і б н и к и , с а м е п р и м і щ е н н я , експоновані результа­ т и т в о р ч о ї п р а ц і учнів д о п о м а г а ю т ь с т в о р и т и т а к и й н а в ч а л ь н и й п р о с т і р . М и н е н а п о л я г а є м о н а т о м у , щ о всі н а в ч а л ь н і п р и м і щ е н н я о б о в ' я з к о в о мають бути оснащені найсучаснішою технікою або мати необмежені ре­ с у р с и навчальних матеріалів. Цей простір можуть конструювати як педа­ г о г и , так і учні, в и к о р и с т о в у ю ч и різні з а с о б и , що з а б е з п е ч у ю т ь о с в і т н ю д і я л ь н і с т ь а б о є її р е з у л ь т а т а м и : п л а к а т и з п р о г р а м о ю п р е д м е т а , р е з у л ь ­ т а т а м и г р у п о в о ї р о б о т и а б о « м о з к о в о г о ш т у р м у » ; навчальні м а т е р і а л и , з р о б л е н і р у к а м и п е д а г о г а ; різні р е ч і , п р е д м е т и , л и с т і в к и , в и г о т о в л е н і у ч ­ н я м и . К о л и учні п о т р а п л я ю т ь в а у д и т о р і ю , д е б а г а т о с т в о р е н и х н и м и н а попередніх заняттях матеріалів, вони ніби «занурюються» в цей простір, поступово залучаються в навчальну діяльність. О ф о р м л е н н я кабінету, б е з у м о в н о , в а ж л и в е , т а в а ж л и в а є й ф о р м а р о з ­ становки меблів у кабінеті. Нині в навчальних закладах д о м і н у є т р а д и ц і й н а ф о р м а р о з т а ш у в а н н я м е б л і в у к а б і н е т і : д е к і л ь к а р я д і в п о с т а в л е н и х о д н а з а о д н о ю парт, п е р е д я к и м и з н а х о д я т ь с я с т і л п е д а г о г а і д о ш к а д л я з а п и с і в ( н а з в е м о ї ї «Клас», див. рис. 6).

О

О

Оо о о о о 1 І ...... о о о о 1 1 1 1 о о1 о о о о о1 о 1 1 1 1 11 о о о о о о меблів за формою «Клас»: Рис. 6. Схема розташування

—учень,

о

педагог,

і

і

парта,

І

І

стіл,

—дошка

За такого розташування меблів з'являється можливість: • р о з м і с т и т и велику кількість учнів; • учителю посідати центральну позицію; • с т в о р и т и є д и н и й центр концентрації уваги учнів; • використовувати дошку для ведення записів; • організувати в з а є м о д і ю між у ч н я м и в парах. Ц я ф о р м а д у ж е з р у ч н а д л я п а н і в н и х з а р а з м е т о д і в н а в ч а н н я , але м и зупинимося детальніше на її обмеженнях.

27


П е р ш з а все, ч е р е з фізіологічні о с о б л и в о с т і у в а г а п е д а г о г а з в е р н е н а пе­ р е в а ж н о на с е р е д и н у аудиторії, а перші й останні п а р т и частіше за все в и п а ­ д а ю т ь з й о г о поля зору. Така р о з с т а н о в к а меблів д у ж е д о б р е с п р и я є о р ­ ганізації п р о ц е с у «списування» на к о н т р о л ь н и х і с а м о с т і й н и х роботах, р о з ­ мов «по секрету» між у ч н я м и , надає у ч н я м м о ж л и в о с т і «сховатися» за с п и н и т о в а р и ш і в і с т в о р ю в а т и л и ш е вигляд п р и с у т н о с т і на занятті. С т о л и та п а р т и о б м е ж у ю т ь активність учнів, п е р ш за все рухову, с т в о р ю ю т ь відчуття меж, б а р ' є р і в . П е д а г о г д о м і н у є над к л а с о м , а комунікація з д і й с н ю є т ь с я п е р е в а ж ­ но за лінією «педагог — учень». Нарешті з о к р е м и х п а р т д о ш к у в и д н о п о г а н о . З а с т о с у в а н н я т е х н о л о г і й і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я п о т р е б у є , к р і м цієї, й інших ф о р м р о з м і щ е н н я меблів у класі. Учитель, г о т у ю ч и с ь до заняття, о б и р а є м е т о д и н а в ч а н н я т а в и з н а ч а є ф о р м у р о з т а ш у в а н н я м е б л і в . Пе­ р е д п о ч а т к о м з а н я т т я й о м у в а р т о л и ш е п о п р о с и т и учнів р о з с т а в и т и с т о ­ ли та стільці відповідно до певної с х е м и . М и п р о п о н у є м о , крім т р а д и ц і й н о ї ф о р м и р о з т а ш у в а н н я меблів, р о з ­ г л я н у т и ще д е к і л ь к а в а р і а н т і в їх р о з с т а н о в к и в к л а с і . « Б у к в а «П»» — с т о л и , з а я к и м и с и д я т ь у ч н і , з с у н у т і і с т в о р ю ю т ь б у к в у «П». У ч и т е л ь с ь к и й с т і л с т о ї т ь між « н о г а м и » б у к в и ( д и в . р и с 7 ) . Таке р о з т а ш у в а н н я м е б л і в з р у ч н е , б о всі учні б а ч а т ь о д и н о д н о г о , п р о т е т а к о ж існує є д и н е місце концентрації уваги. Як і в попередній формі, можна використо­ в у в а т и д о ш к у д л я з а п и с і в . Учні м о ж у т ь вести свої записи в зошитах, а вчи­ т е л ь — п і д х о д и т и до о к р е м и х учнів і н а ­ давати індивідуальні консультації. Але варто звертати увагу на те, що с т о л и м о ж у т ь в и к л и к а т и в учнів відчуття п с и х о л о г і ч н и х б а р ' є р і в . К о н т а к т між у ч ­ н я м и , які с и д я т ь н а о д н о м у б о ц і , у с к л а д - Р и с - 7 - С х с : м а розташуванн¬ і ., . .*! ' * , у формі «Буква «П» н е н и и . Крім т о г о , як і будь-яка нова ф о р ­ ма, вона може викликати д и с к о м ф о р т в учнів, які з в и к л и д о т р а д и ц і й н о г о р о з т а ­ О О О О О шування меблів в аудиторії. « П р я м о к у т н и к » — усі учні с і д а ю т ь за одним великими прямокутним сто­ лом, а вчитель с и д и т ь разом з учнями (див. рис. 8). Така ф о р м а з а б е з п е ч у є з о р о в и й к о н ­ такт між б і л ь ш і с т ю учнів, щ о в а ж л и в о д л я ефективної комунікації. Вона с п р и я є ВІЛЬНІЙ д и с к у с і ї . В о д н о ч а с учні м а ю т ь Рис.8. Схема розташування меблів у МОЖЛИВІСТЬ р о б и т и З а п и с и ПІД час ЗаНЯТЬ. формі «Прямокутник»

о о о о

28

о о о о о

о о о о


ПЕПРіГОГІчЧі Ч І У Ю 6 И

Р£ЯЛ;5Пц:і Н Т Е Р Я К Т / - 8 Н О Г О Ч - 8 Ч Ч Н Н Я

Проте вчителеві варто пам'ятати, що в такій ситуації відсутня є д и н а позиція концентрації уваги. Відповідно складно знайти місце для презен­ тації р е з у л ь т а т і в г р у п о в о ї р о б о т и ч и в и к о р и с т о в у в а т и д о ш к у . У ч и т е л ь н е виділяється просторовою позицією, що може ускладнювати керування с и т у а ц і є ю в класі. У с к л а д н е н и й т а к о ж к о н т а к т між у ч н я м и , які с и д я т ь н а одному боці. « К о л о » — учні р о з м і щ у ю т ь с я б е з с т о л і в на с т і л ь ц я х по колу, в ч и т е л ь сідає разом з учнями (див. рис. 9). П е р е в а г и такої ф о р м и : • м о ж н а р о з м і с т и т и велику кількість учнів • відсутні б а р ' є р и між п е д а г о г о м і у ч н я м и ; • існує є д и н а позиція концентрації у в а г и ; • п е д а г о г виділяється п о з и ц і є ю та має м о ж л и в і с т ь в п л и в а т и на с и т у а ц і ю в класі; • можливе використання д о ш к и або стіни для ведення записів; • можна швидко змінювати форму роз­ т а ш у в а н н я учнів ( о р г а н і з о в у в а т и г р у ­ Рис. 9. Схема розташування п о в у р о б от у , в и к о р и с т о в у в а т и м е т о д и , меблів у формі «Коло» п о в ' я з а н і з п е р е с у в а н н я м учнів).

о о о о

О

о

о

о о о

о

о

о о о о

Проте вчителеві варто пам'ятати, що така ф о р м а розташування може в и к л и к а т и д и с к о м ф о р т в у ч н і в , які з в и к л и с и д і т и з а п а р т а м и . У ч н я м н е ­ зручно вести з а п и с и . Немає місця для розміщення навчальних чи роздаткових матеріалів. « Д и с к у с і й н и й к л у б » — учні р о з м і щ у ю т ь с я м а л и м и г р у п а м и ( 4 - 5 о с і б ) навколо декількох столів. Між с т о л а м и є вільний простір для п е р е с у в а н ­ ня ( д и в . р и с . 1 0 ) . З а т а к о ї ф о р м и п е д а г о г м о ж е о р г а н і з у в а т и с п і л ь н у д і я л ь н і с т ь у ч н і в , які сидять за о д н и м с т о л о м . Є можливість в и к о р и с т о в у в а т и д о ш к у для ве­ дення записів і презентації результатів д о б о т и г р у п . Учні м о ж у т ь в е с т и з а п и с и під час у р о к у . У ч и т е л ь в и д і л я є т ь с я п о з и л є ю та може к о н т р о л ю в а т и хід уроку й п о в е д і н к у учнів. С л а б к и м и с т о р о н а м и цієї ф о р м и є т е , що вчителю інколи важко розподіляти і вагу між у с і м а г р у п а м и у ч н і в , т о м у к о н т ­ роль з а р о б о т о ю к о ж н о ї г р у п и у с к л а д н е - и й . Н е о б х і д н а п о п е р е д н я р о б о т а з під­ Рис. 10. Схема розташування меблів у формі «Дискусійний клуб» г о т о в к и учнів д о р о б о т и в м а л и х г р у п а х ,

29


Рсзсіїл 1. ТЕОРІЙ і ПРР.КТИКН ІНТЕРЯКТИВпОГО И г і а ч Н Н Н Р і

з о к р е м а бажано перед початком роботи за такої ф о р м и встановити к о л е к т и в н і н о р м и п о в е д і н к и під ч а с с п і л ь н о ї д і я л ь н о с т і . Отже, кожен з варіантів має специфічні о с о б л и в о с т і та є з р у ч н и м для використання певних методів і технологій. Наприклад, традиційна ф о р м а р о з с т а н о в к и меблів зручна для перегляду кінофільму або організації р о ­ б о т и в парах і не п р и д а т н а для п р о в е д е н н я дискусії. М о ж л и в о , наведена т а б л и ц я д о п о м о ж е в ч и т е л я м о б р а т и о п т и м а л ь н и й в а р і а н т ( д и в . т а б л . 1). Таблиця

1

Зв'язок між ф о р м о ю розташування меблів та використовуваними методами навчання Клас

Буква «П»

Прямокутник

Лекція

+

+

+

Індивідуальна робота

+

+

+

+

+

Метод

Контрольна робота +

+

+

Демонстрація фільму тощо

+

Робота в парах

+

+ +

Метод, що передбачає пересування учнів Дискусія, дебати

Дискусійний клуб +

+

Групова робота Лабораторна робота, експеримент

Коло

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Підбиваючи підсумки, варто зауважити, що реалізація описаних умов є а б с о л ю т н о о б о в ' я з к о в о ю під ч а с з а с т о с у в а н н я і н т е р а к т и в н о ї т е х н о л о г і ї н а в ч а н н я . У ц ь о м у п е р е л і к у н е м а є г о л о в н и х ч и д р у г о р я д н и х у м о в . Усі вони однаково важливі. Якщо ваше рішення щодо застосування поруч з п а с и в н о ю та а к т и в н о ю м о д е л я м и н а в ч а н н я ще й і н т е р а к ц і ї є ч і т к и м і впевненим, варто звернути увагу на ці положення, бо вони можуть з р о ­ б и т и такий варіант організації вашої діяльності д і й с н о ефективним і знач­ но полегшать вашу роботу.

ЗО


ЯКИМ М Я € БУТИ 1НТ£РЯКТИ6НІЛЙ УРОК

ЯКИМ МАЄ БУТИ ІНТЕРАКТИВНИЙ УРОК

У

19

б а г а т ь о х п о п е р е д н і х с т а т т я х і публікаціях м и вже з а у в а ж у в а л и , щ о інтерактивна модель навчання передбачає застосування техноло­ г і ч н о г о п і д х о д у і б а ч и т ь с я н а м и як з а с т о с у в а н н я в н а в ч а н н і с у к у п ­ н о с т і і н т е р а к т и в н и х т е х н о л о г і й , з а г а л ь н о ю о з н а к о ю яких є п р и н ц и п и і н теракції: б а г а т о с т о р о н н я комунікація, взаємодія і взаємонавчання учнів, к о о п е р о в а н а навчальна діяльність з відповідними з м і н а м и у ролі і функці­ ях як у ч н і в , т а к і в ч и т е л я . Т а к а м о д е л ь п е р е д б а ч а є й о с о б л и в е р о з у м і н н я уроку як ф о р м и навчання, що теж ґрунтується на технологічному підході. Тому в в а ж а є м о з а д о ц і л ь н е п о я с н и т и д е я к і а с п е к т и ц ь о г о підходу. Технологія навчання, по суті, означає таку організацію п р о ц е с у навчан­ ня, щ о передбачає певну с и с т е м у д і й і в з а є м о д і й усіх, але н а с а м п е р е д активних елементів навчального процесу (його учасників). При цьому важливо підкреслити д в а м о м е н т и . По-перше, технологія навчання д е ­ т а л ь н о р о з г л я д а є с и с т е м у д і й н е т і л ь к и в ч и т е л я , в и к л а д а ч а , але й , н а с а м ­ перед, того, хто навчається — учня, студента. По-друге, вона з а б е з п е ­ чує, г а р а н т у є , при коректному застосуванні, досягнення певного ре­ зультату. Д о с л і д ж е н н я с в і д ч а т ь , щ о с т р у к т у р а т е х н о л о г і ї н а в ч а н н я , а б о технологічна структура процесу навчання є с и с т е м о ю певних операцій, технічних дій і функцій учителів і учнів, з г р у п о в а н и х за о с н о в н и м и е т а п а м и процесу навчання. Якщо з цих позицій спробувати дати визначення поняття інтерактивна "ехнологія навчання, то це — така організація навчального процесу, за якої н е м о ж л и в а н е у ч а с т ь ш к о л я р а в к о л е к т и в н о м у в з а є м о д о п о в н ю в а л ь -юму, з а с н о в а н о м у н а в з а є м о д і ї всіх й о г о у ч а с н и к і в п р о ц е с і н а в ч а л ь н о г о - з н а н н я : а б о к о ж е н у ч е н ь м а є к о н к р е т н е з а в д а н н я , з а яке він м а є п у б л і ч ­ н о з в і т у в а т и , а б о від й о г о д і я л ь н о с т і з а л е ж и т ь якість в и к о н а н н я п о с т а в л е ­ ного перед г р у п о ю та п е р е д у с і м класом завдання. Інтерактивні технолог і н а в ч а н н я в к л ю ч а ю т ь в с е б е чітко с п л а н о в а н и й о ч і к у в а н и й р е з у л ь т а т н а ­ вчання, окремі інтерактивні м е т о д и і п р и й о м и , що с т и м у л ю ю т ь п р о ц е с " з н а н н я , т а р о з у м о в і і н а в ч а л ь н і у м о в и й п р о ц е д у р и , з а д о п о м о г о ю яких м о ж н а д о с я г т и з а п л а н о в а н и х р е з у л ь т а т і в . Н а в і д м і н у від м е т о д и к , і н т е р а к ­ тивні навчальні т е х н о л о г і ї н е о б и р а ю т ь с я д л я в и к о н а н н я п е в н и х н а в ч а л ь - и х з а в д а н ь , а с а м о ю с в о є ю с т р у к т у р о ю в и з н а ч а ю т ь к і н ц е в и й результат. Застосування інтерактивних технологій в и с у в а є певні в и м о г и й до :~оуктури уроку. Як п р а в и л о , с т р у к т у р а інтерактивного уроку складається з "рьох основних частин: • в с т у п н о ї , завданням якої є мотивація навчальної діяльності учнів, "Див., насамперед: Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології на­ учання: Наук.-метод. посібник. — К., 2003.

31


Р о з д і л 1. ТЕОРІЯ І П Р Я К Т / і Н Я І Н Т Е Р Я К Т И В г і О Г О Н Я З Ч Й Н Н Я

а к т у а л і з а ц і я о п о р н и х з н а н ь і у я в л е н ь учнів т а о г о л о ш е н н я , п р е д ­ ставлення т е м и й очікуваних навчальних результатів; • о с н о в н о ї , що передбачає опанування учнями нового змісту; • п і д с у м к о в о ї , коли з а с в о є н е систематизується й узагальнюється, відбувається рефлексія п р о ц е с у навчання й о ц і н ю в а н н я результатів 20 уроку . У цьому посібнику пропоновані п р и й о м и , методи та технології пред­ ставлені в чотирьох розділах, т р и з яких пов'язані с а м е з т р ь о м а ч а с т и ­ н а м и і н т е р а к т и в н о г о у р о к у . В и к о р и с т о в у ю ч и їх, з в е р н і т ь у в а г у , щ о д е я к і м о ж у т ь б у т и з а с т о с о в а н і в кількох ч а с т и н а х .

ЯК ОБРАТИ МЕТОД НАВЧАННЯ У к о ж н о м у р о з д і л і цієї к н и г и п р е д с т а в л е н а ш и р о к а п а л і т р а м е т о д і в інтерактивного навчання. Як у цьому розмаїтті обрати т о й метод, що д о ­ зволить д о с я г т и найбільш ефективного результату? Як вибудувати інте­ рактивне навчання в школі? У к н и з і « І н н о в а ц і й н і м е т о д и н а в ч а н н я у г р о м а д я н с ь к і й освіті» 2 1 б у л о в и ­ з н а ч е н о підхід д о в и б о р у м е т о д у і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я у г р о м а д я н ­ с ь к і й о с в і т і . Н а в е д е м о ц и т а т у з цієї к н и г и : «... в и б і р м е т о д у — це к р о п і т к а р о б о т а , щ о п е р е д б а ч а є р е т е л ь н и й аналіз г р у п и (її с к л а д , п о п е р е д н і й д о с ­ від, г о т о в н і с т ь д о н а в ч а н н я , р і в е н ь з н а й о м с т в а з т а к и м в и д о м д і я л ь н о с т і ) ; в и з н а ч е н н я м е т и в и к о р и с т а н н я м е т о д у ; р о з у м і н н я п р о б л е м и , якої т о р ­ кається метод; свої власні п р о б л е м и та т р у д н о щ і , що можуть виникнути, і, нарешті, п р о с т о технічні у м о в и застосування». На наш погляд, цей підхід м о ж н а в и к о р и с т о в у в а т и і в о с в і т н ь о м у п р о ц е с і с е р е д н ь о ї т а в и щ о ї школи. Необхідно акцентувати увагу й на тому, що інтерактивний метод не м о ж н а п е р е т в о р ю в а т и н а з а с і б р о з в а ж а н н я у ч н і в п і д час у р о к у . С т в о р ю ­ вана методом сприятлива психологічна атмосфера не може бути є д и н и м і д о с т а т н і м р е з у л ь т а т о м з а н я т т я . «Не м о ж н а п р и х о в а т и н е к о м п е т е н т н і с т ь у з м і с т о в н о м у й м е т о д и ч н о м у плані, п е р е п о в н ю ю ч и освітній п р о ц е с р і з н о м а н і т н и м и м е т о д а м и . Навіть н е т р а д и ц і й н і м е т о д и н е м о ж у т ь с а м і с о б о ю г а р а н т у в а т и у с п і х о с в і т н ь о г о п р о ц е с у . Тільки в і д п р а ц ь о в а н е й о б ­ мірковане застосування методів у поєднанні з ґрунтовним знанням теми забезпечує п л а н о м і р н и й розвиток освітньої ситуації»22. 20

Ґрунтовніше про складові уроку див.: Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерак­ тивні технології навчання: наук.-метод, посібник,— К., 2003. 21 Инновационньїе методьі в гражданском образовании / В. Величко, Д. Карпиевич, Е. Карпиевич, Л. Кирилюк. — Мн., 1999. — С. 134. 22 Там само. — С. 9.

32


ЯК О Б Р Р Ї Ї И М Е Т О Д НРібЧРіННЯ

П р о д о в ж у ю ч и відповідати на запитання, поставлені вище, ми хотіли б з в е р н у т и с я до матеріалів статті Ч. Бонуелла та Т. С а з е р л е н д а «Безпе­ рервність активного навчання: вибір видів діяльності для залучення сту­ дентів до р о б о т и в аудиторії», присвяченої питанням реалізації активного 23 ( і н т е р а к т и в н о г о ) н а в ч а н н я у в и щ і й ш к о л і . Н а н а ш п о г л я д , ідеї цієї с т а т т і про безперервність навчання та про інструменти вибору методів відпові­ дають також умовам середньої школи. Д л я п о я с н е н н я с в о ї х ідей а в т о р и статті залучають т е р м і н « б е з п е р е р в ­ ність», що графічно в и р а ж а є т ь с я у вигляді «лінії, що з ' є д н у є дві крайні харак­ т е р и с т и к и . . . Ж о д е н з кінців цієї б е з п е р е р в н о с т і не р о з г л я д а є т ь с я як к р а щ и й а б о б і л ь ш б а ж а н и й , ніж інший». О б и р а ю ч и м е т о д , п е д а г о г м о ж е « п е р е с у в а ­ тися» від о д н о г о кінця б е з п е р е р в н о с т і д о і н ш о г о , в и з н а ч а ю ч и с в о є м і с ц е р о з т а ш у в а н н я на ній. У статті н а в е д е н о ч о т и р и «безперервності»: складність з а в д а н н я , цілі п р е д м е т а , в з а є м о д і я в аудиторії, індивідуальний д о с в і д учнів. 1. Досвід учнів Недосвідчені

Досвідчені

П е д а г о г о в і , п е р ш ніж з а с т о с у в а т и т о й ч и і н ш и й м е т о д і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я , б а ж а н о з ' я с у в а т и н а я в н і с т ь в учнів д о с в і д у у ч а с т і в п о д і б н і й діяльності. «Найкращі наміри викладача провести д и с к у с і ю в аудиторії можуть розбитися через мовчання студентів, бо вони знервовані або не в п е в н е н і в т о м у , щ о в и к л а д а ч о ч і к у є від них... Я к щ о в и д д і я л ь н о с т і н о в и й д л я б і л ь ш о с т і с т у д е н т і в , він м а є б у т и р е т е л ь н о с т р у к т у р о в а н и й і п о я с н е ­ ний стільки разів, скільки необхідно для т о г о , щ о б студенти й о г о п р и й н я ­ ли» 2 4 . П о ч и н а т и і н т е р а к т и в н е н а в ч а н н я б а ж а н о з н а й б і л ь ш п р о с т и х д л я учнів і в ч и т е л я п р и й о м і в : р о б о т а в п а р а х , у м а л и х г р у п а х , о б г о в о р е н н я в з а г а л ь н о м у колі т о щ о , р е т е л ь н о п о я с н ю ю ч и у ч н я м п о с л і д о в н і с т ь д і й і о р г а н і з у ю ч и п і с л я з а в е р ш е н н я т е х н о л о г і ї х і д д і я л ь н о с т і учнів, у с п і х и т а н е в д а ч і цієї д і я л ь н о с т і , р е ф л е к с у ю ч и і к о р и г у ю ч и п р о ц е с н а в ч а н н я . 2. В з а є м о д і я в а у д и т о р и Обмежена взаємодія

Розширена взаємодія

Обираючи метод, учителеві бажано визначити та проаналізувати свій стиль викладання, оскільки індивідуальний стиль впливає на вибір рівня в з а є м о д і ї між п е д а г о г о м і у ч н я м и , м і ж у ч н я м и в г р у п і ( к л а с і ) . І н д и в і д у а л ь н и й с т и л ь в и к л а д а н н я з а л е ж и т ь , з о к р е м а , від т е м п е р а м е н т у п е д а г о г а , й о г о б а ж а н н я к о н т р о л ю в а т и п р о ц е с . Е к с т р а в е р т ( а б о педагог, 23 Бонузлл 4., Сазерленд Т. Непрерьівность активного обучения: вьібор видов деятельности для активизации учебной работьі студентов в аудитории // Университетское образование: от зффективного преподавания к зффективному ученню. Сборник рефератов статей по дидактике вьісшей школьї.— Мн., 2 0 0 1 . "Там само. — С. 20.

33


Р о з д і л І . ТЕОРІЯ і ПРНКТІ/ІКН І Н Т Е Р Р . Я і У і б Н О Г О Н П В Ч Н Н ь Р ,

для якого контроль є менш значущим) буде заохочувати р о з ш и р е н у взає­ м о д і ю між у ч н я м и . Ц е о з н а ч а є , н а п р и к л а д , щ о учні м о ж у т ь п р а ц ю в а т и с а ­ м о с т і й н о , навіть н е п р е з е н т у ю ч и п р о м і ж н і р е з у л ь т а т и р о б о т и , б і л ь ш у час­ т и н у у р о к у ( 2 5 - 3 5 х в и л и н ) . А б о вчитель м о ж е д а в а т и у ч н я м з н а ч н у с в о б о ­ ду у в и б о р і р о л е й у навчанні, м е т о д і в , з м і с т у та с п о с о б і в й о г о з а с в о є н н я т о щ о , к о н т р о л ю ю ч и л и ш е результат н а в ч а н н я . Навпаки, інтроверт (або вчитель, який надає перевагу високому рівню контролю) може використовувати більш структуровані м е т о д и навчання, т о б т о т а к і , з а яких він м о ж е с т е ж и т и з а д і я л ь н і с т ю учнів п о е т а п н о , н а п р и ­ клад, с т а в л я ч и ї м чіткі в и к о н у в а н і з а п е в н и й ч а с і п е р е в і р ю в а н і з а в д а н н я . Так с а м о в и б і р в а р і а н т у в з а є м о д і ї учнів між с о б о ю м о ж е з а л е ж а т и і від підготовленості вчителя до складних технологій (досвід їх застосування), кількості часу, я к и й в і д в е д е н о н а т е х н о л о г і ю н а у р о ц і ( а д ж е р о з ш и р е н а в з а є м о д і я ч а с т о п о т р е б у є б і л ь ш е ч а с у д л я п р е з е н т а ц і ї р е з у л ь т а т і в ) т а ін.

Засвоєння знань

3. Цілі п р е д м е т а Формування вмінь/ставлень

Вибір методу не може бути випадковим і мусить ґрунтуватися на ро­ з у м і н н і п е д а г о г о м я к ц і л е й в и к о р и с т а н н я м е т о д у , так і п е р е д б а ч у в а н и х результатів й о г о з а с т о с у в а н н я . П р и в и з н а ч е н н і ц і л е й , які м а ю т ь д о с я г а т и с я п е д а г о г о м і у ч н я м и в освітньому п р о ц е с і , вчителеві важливо: • в и з н а ч и т и т о й о б с я г з н а н ь , щ о учні п о в и н н і в и н е с т и з у р о к у ; • в и з н а ч и т и т е , ч о г о учні п о в и н н і н а в ч и т и с я р о б и т и (як д і я т и ) ; • в и з н а ч и т и , щ о учні п о в и н н і «відчути» під ч а с в и в ч е н н я п р е д м е т а . Кожен з методів, за умови його правильного обрання, може найкраще забезпечити рівень засвоєння учнями певних елементів змісту (знань, умінь, ціннісних орієнтацій, досвіду творчої діяльності т о щ о ) і має с в о ю спрямованість на визначені результати навчання. Щ о б правильно оціню­ в а т и м е т о д , в а ж л и в и м и є д в а м о м е н т и : 1) н а я в н і с т ь у в ч и т е л я в л а с н о г о д о с в і д у « п е р е ж и в а н н я » м е т о д у в «ролі» у ч н я під ч а с п р о ф е с і й н о г о н а ­ вчання 2) виконання інструкції щ о д о застосування методу, де, як п р а в и ­ л о , в к а з а н о і на с п р я м о в а н і с т ь м е т о д у . О б и р а ю ч и м е т о д навчання, вчитель має чітко п р о г н о з у в а т и , який с а м е ре­ зультат може бути г а р а н т о в а н и й за у м о в и в и к о р и с т а н н я с а м е ц ь о г о методу. 4 . С к л а д н і с т ь с т р у к т у р и м е т о д у (очікуваної") д і я л ь н о с т і у ч н і в Проста структура Складна структура П р о а н а л і з у в а в ш и д о с в і д учнів, с в і й с т и л ь в и к л а д а н н я , в и з н а ч и в ш и цілі п р е д м е т а , п е д а г о г п і д х о д и т ь д о в и б о р у методу, в и х о д я ч и з й о г о с к л а д н о с т і .

34


РИ ОБРЯТИ МЕТОД НЯ6ЧЯННЯ

А в т о р и статті в и з н а ч а ю т ь п р о с т і м е т о д и як «короткі й в і д н о с н о а в т о ­ 25 номні» . До них м о ж н а в і д н е с т и р о б о т у в парах, л е к ц і ю з п а у з а м и . До с к л а д ­ них м е т о д і в , які є т р и в а л і ш и м и за ч а с о м п р о в е д е н н я і м а ю т ь с к л а д н у с т р у к ­ туру, м о ж н а в і д н е с т и , н а п р и к л а д , м е т о д «Ажурна пилка» чи «Килим ідей». Якщо вчитель в и р і ш и в застосувати у своїй діяльності методи інтерак­ т и в н о г о навчання й організовувати навчальну в з а є м о д і ю в аудиторії, але учні щ е н е м а ю т ь д о с т а т н ь о г о д о с в і д у , н е о б х і д н о с п о ч а т к у в и к о р и с т о в у ­ вати прості м е т о д и , п о с т у п о в о переходячи до більш складних. Для т о г о щ о б з р о б и т и п р о ц е с вибору методу більш у с в і д о м л е н и м і ці­ леспрямованим, пропонуємо своєрідну пам'ятку «Контрольний аркуш в и б о р у методів навчання», запозичену в білоруських колег26 і адаптовану для середньої освіти. Контрольний аркуш вибору методів Обираючи метод інтерактивного навчання, подумайте: /. Якою є загальна картина класу? • С к і л ь к и учнів у к л а с і ? • Я к и й вік у ч н і в ? • Я к и м д о с в і д у ч а с т і в і н т е р а к т и в н о м у н а в ч а н н і м а ю т ь учні? • Чи п е р е в а ж а ю т ь у г р у п і х л о п ч и к и ( д і в ч а т к а ) а б о с п о с т е р і г а є т ь с я р і в ­ н о в а г а ? ( ц е м о ж е б у т и в а ж л и в и м під час ф о р м у в а н н я г р у п , о с о б л и ­ во в п і д л і т к о в о м у віці) //.

Якими

є рамкові умови

застосування

методу?

• •

Скільки часу м е т о д п о т р е б у в а т и м е на уроці? Які о с о б л и в о с т і кабінету, у я к о м у б у д е п р о х о д и т и з а н я т т я , з о к р е м а розташування меблів? • Яке т е х н і ч н е о б л а д н а н н я н а я в н е ? • •

Ч и м о ж н а в и к о р и с т о в у в а т и х о л , к о р и д о р біля к а б і н е т у ? Чи є всі н е о б х і д н і м а т е р і а л и д л я п р о в е д е н н я м е т о д у ?

///. тодів

Як пов 'язати метод і тему (як забезпечити зв 'язок змісту уроку і ме­ навчання?

3 яким з м і с т о м , я к и м и питаннями та п р о б л е м а м и мають п р а ц ю в а т и учні? Які а с п е к т и з м і с т у б у д у т ь о с о б л и в о в и д і л е н і ( а к ц е н т о в а н і ) з а д о п о ­ могою запланованого методу?

Яких навчальних цілей т р е б а д о с я г т и , з а б е з п е ч у ю ч и з а с в о є н н я уч­ н я м и цієї т е м и ?

Які р е з у л ь т а т и о ч і к у ю т ь с я від у ч н і в ? Чи м о ж н а їх з а б е з п е ч и т и , в и к о ­ ристовуючи цей метод?

Там само. — С. 14. Основьі проведення семинаров молодежного образовательного центра. — Мн., 2002. — С. 1 0 - 1 1 .

26

35


Р о з д і л і . ТЕОРІЯ І ПРЯИТІ/1НЯ ІНТЕРЯКТІ/16НОГО Н Я 6 Ч Я Н Н Я

Н а я к о м у етапі н а в ч а л ь н о г о п р о ц е с у , у р о к у б у д е в и к о р и с т а н и й м е ­ т о д ? Ч и в і д п о в і д а є він п о т р е б а м актуалізації, м о т и в а ц і ї , п о б у д о в и знань, рефлексії тощо?

IV. Яким є ступінь готовності вас як учителя до використання методу? • Чи є у вас д о с в і д в и к о р и с т а н н я ц ь о г о м е т о д у ? • Я к щ о д о с в і д є, то що в н ь о м у ви о ц і н ю є т е п о з и т и в н о і які с к л а д н о с т і усвідомлюєте? • Які п о б о ю в а н н я в и н и к а ю т ь п р и в и к о р и с т а н н і о б р а н о г о м е т о д у ? • Які ш л я х и п о д о л а н н я м о ж л и в и х т р у д н о щ і в ви б а ч и т е ? • Чи відповідає обраний метод вашому звичайному стилю роботи? V. Чи відповідає обраний вами метод поставленим цілям навчання? • На що с п р я м о в а н о метод: на отримання інформації, виявлення взає­ мозв'язків, формування умінь, ставлень, презентацію вчителем ( у ч н я м и ) в л а с н и х з н а н ь і д о с в і д у , с п о н у к а н н я д о дії, н а д а н н я д о п о м о ­ ги учням у визначенні критеріїв діяльності т о щ о ? • Чи с п р и я т и м е метод с т в о р е н н ю д о б р о з и ч л и в о ї а т м о с ф е р и ; ефек­ тивній роботі над змістом? • Чи с п р и я є метод індивідуальній, г р у п о в и й або фронтальній роботі класу? Наприкінці зауважимо, що інтерактивне навчання не може бути епізо­ дичним, тобто сьогодні педагог використовує методи інтерактивного на­ вчання, а завтра знову повертається до традиційної с и с т е м и організації освітнього процесу. Це безперервний процес, що поступово змінює всю діяльність суб'єктів навчального процесу.

ЯК ЗАСТОСУВАТИ ІНТЕРАКЦІЮ МАКСИМАЛЬНО ЕФЕКТИВНО О п а н у в а н н я н о в и х м е т о д і в в и к л а д а н н я п о д і б н е д о н а в ч а н н я н о в о г о ру­ ху або п р и й о м у в спорті: т р е б а побачити, як це виконується, спробувати в и к о н а т и під н а г л я д о м к о г о с ь , х т о з н а є , я к ц е р о б и т ь с я , і п о т і м в и с л у х а т и пропозиції щ о д о власного виконання. Семінари з такого навчання саме так і о р г а н і з о в а н і : ви б е р е т е у ч а с т ь у д е м о н с т р а ц і й н и х з а н я т т я х , н а ч е б т о ви у ч е н ь , п о т і м о б г о в о р ю є т е ці м е т о д и та в ч и т е с я , як їх з а с т о с у в а т и , а п о ­ тім плануєте та п р о в о д и т е урок, в и к о р и с т о в у ю ч и цей метод самостійно. Наприкінці семінару ви маєте спланувати реальний урок, який проведете у с в о є м у класі після з а к і н ч е н н я .

36


Я К ЗЯСТОСУВЯТИ ІНТЕРЯКЦ.ІЮ М Я К С И М Я Л Ь Н О Е Ф Е К Т И В Н О

У розділах 2-5 цього посібника містяться о п и с и інтерактивних п р и ­ й о м і в (це п р о с т і н е в е л и ч к і п р о ц е д у р и о р г а н і з а ц і ї і н т е р а к т и в н о ї в з а є м о ­ д і ї ) , м е т о д і в ( с п о с о б і в д і я л ь н о с т і в ч и т е л я і учнів з о р г а н і з а ц і ї е ф е к т и в н о ­ г о і н т е р а к т и в н о г о п р о ц е с у н а в ч а н н я ) т а с к л а д н и х т е х н о л о г і й (які п о є д н у ­ ю т ь у с о б і кілька м е т о д і в і різні ф о р м и н а в ч а н н я ) . У кожному о п и с і крок за кроком п о я с н ю є т ь с я , як в и к о р и с т а т и ці мето­ д и в и к л а д а н н я . Інколи після о п и с у в и к о р и с т а н н я м е т о д у в п о с і б н и к у з а ­ п р о п о н о в а н і д е я к і інші п о в ' я з а н і з н и м м е т о д и ч и ї х в а р і а н т и , які м о ж н а використати для досягнення аналогічних цілей. Опис кожного методу подається в тому с а м о м у форматі, щ о б вам лег­ ше було в и к о р и с т а т и й о г о п р и плануванні уроку. У тексті в и к о р и с т а н о спеціальні рубрики: М е т а — опис цілей цього методу і як він може допомогти учням учитися К і л ь к і с т ь у ч н і в — розмір групи учнів, якій найбільш відповідає даний метод Необхідний час

О б л а д н а н н я — які матеріали потрібні П о р я д о к р о б о т и — кожен крок цього методу в деталях Д о д а т к о в і м і р к у в а н н я — тут подані примітки, що допоможуть читачеві скласти кращі уявлення про те, яким чином або чому варто застосовувати цей метод П о р а д и — пропозиції щодо того, як успішно застосувати цей метод або ж урахувати особливі потреби певної групи учнів Пам'ятайте, що вам необхідно апробувати ці методи, щоб навчитися добре ними користуватися. Рекомендується випробувати новий метод б а г а т о р а з і в , щ о б в и р і ш и т и , ч и п і д х о д и т ь він д л я в а ш о ї в ч и т е л ь с ь к о ї р о б о т и . Не тільки ви повинні звикнути до застосування цього методу у в и к л а д а н н і , але т а к о ж і в а ш і учні п о в и н н і з в и к н у т и до й о г о з а с т о с у в а н ­ ня в п р о ц е с і н а в ч а н н я . Крім т о г о , ви маєте налагодити співробітництво з і н ш и м и вчителями. П р и н а й м н і о д и н раз н а м і с я ц ь н а м а г а й т е с я з б и р а т и с я р а з о м з о д н и м а б о д е к і л ь к о м а в ч и т е л я м и , які в и к о р и с т о в у ю т ь у в и к л а д а н н і ці ж нові м е т о д и . З а п и с у й т е с в о ї з а п и т а н н я , у с п і х и т а п р и н о с ь т е ї х і з с о б о ю н а такі з у с т р і ч і для о б г о в о р е н н я . Також беріть з с о б о ю свої плани уроків і п р и к л а д и / з р а з к и р о б і т учнів. В и о б о в ' я з к о в о з н а й д е т е г а р н і п р о п о з и ц і ї д л я в а ш и х колег, як д о п о м о г т и їм п о д о л а т и н а я в н і в н и х п р о б л е м и , а в н и х б у д у т ь п р о п о з и ц і ї , які д о п о м о ж у т ь в а м .

37


Розділ II. ПРИЙОМИ І МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ АТМОСФЕРИ НАВЧАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЇ УЧНІВ ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ Створення плідної конструктивної а т м о с ф е р и у стосунках учасників пе­ д а г о г і ч н о ї в з а є м о д і ї , в с т а н о в л е н н я між н и м и б а г а т о а с п е к т н о ї з м і с т о в н о ї к о м у н і к а ц і ї — в а ж л и в і у м о в и о п т и м а л ь н о г о р о з в и т к у учнів у п е д а г о г і ч н о м у п р о ц е с і . Реалізація цих у м о в о з н а ч а є , щ о учні п о ч у в а т и м у т ь с я д о с и т ь вільно, щ о б в і д п о в і д а т и н а п и т а н н я , с т а в и т и нові п и т а н н я й в и с л о в л ю в а т и власні д у м к и , н е б о я ч и с ь , щ о в о н и б у д у т ь « в и г л я д а т и н е р о з у м н и м и » . Ц е т а к о ж о з н а ч а є , щ о в них б у д е б а ж а н н я п р а ц ю в а т и р а з о м і н а д а в а т и о д и н о д н о м у підтримку при виконанні навчальних завдань. Саме з цього варто п о ч и н а т и п е д а г о г і ч н у в з а є м о д і ю (на у р о ц і , з а н я т т і , п о з а к л а с н о м у з а х о д і ) . П р и з н а ч е н н я п р и й о м і в і м е т о д і в цієї г р у п и — н а с а м п е р е д р о з в и т о к п о ­ зитивної мотивації в наступній діяльності, взаємодія, розвиток спектру п о з и т и в н и х е м о ц і й і почуттів с т о с о в н о п р о ц е с у н а в ч а н н я і п р е д м е т а , п с и ­ х о л о г і ч н е р о з в а н т а ж е н н я учнів, з г у р т у в а н н я к о л е к т и в у класу. К о р и с н о р о з п о ч а т и н а в ч а л ь н и й рік, с е м е с т р і з с е р і ї т а к и х п р и й о м і в д л я р о з і г р і в у , щ о б д о п о м о г т и « р о з к о л о т и лід» у в і д н о с и н а х між у ч н я м и , які щ е н е д о с т а т н ь о д о б р е з н а ю т ь о д и н о д н о г о . Такі п р и й о м и т а м е т о д и ч а с т о так і називають «криголамами». Учитель має періодично повторювати їх п р о ­ т я г о м ш к і л ь н о г о року. К о л и учні с п і л ь н о п р а ц ю ю т ь у м а л и х г р у п а х , п е д а г о ­ гові варто частіше в и к о р и с т о в у в а т и спеціальні п р и й о м и , що згуртовують г р у п и ( щ о н а й м е н ш е кілька разів на т и ж д е н ь ) — о с о б л и в о в ті м о м е н т и , к о л и ф о р м у ю т ь с я нові г р у п и , а їхні ч л е н и щ е н е д о с т а т н ь о з н а ю т ь о д и н о д ­ н о г о . Деякі з п р и й о м і в , н а п р и к л а д , п р и й н я т т я п р а в и л ч и р о з п о д і л р о л е й , відіграють певну дисціплінуючу роль, д о п о м а г а ю т ь організувати та структурувати процес навчання. Для початку ми р е к о м е н д у є м о вам с п р о б у в а т и наведені нижче п р и й о ­ м и т а м е т о д и . Н а м а г а й т е с я з б і л ь ш и т и ї х н ю кількість, з а п и т у ю ч и і н ш и х п е ­ д а г о г і в , які к р и г о л а м и з а с т о с о в у ю т ь в о н и .

38


Д е я к і п р и й о м и к р а щ е в и к о н у в а т и в г р у п а х з 20 учнів а б о м е н ш е . О с к і л ь к и ч а с т о кількість учнів у класі б і л ь ш а , м о ж н а с п р о б у в а т и в и к о н у в а ­ т и ї х о д н о ч а с н о в кількох м а л и х г р у п а х . В и м о ж е т е п о я с н и т и п р и й о м в с ь о ­ му класу, а п о т і м з а п р о п о н у в а т и у ч н я м в и к о н а т и й о г о в м а л и х г р у п а х . Якщо д о з в о л я є п о г о д а , відповідні вправи д о б р е п р о в о д и т и на свіжому повітрі, де більше місця для їхнього виконання.

ПРИЙОМИ, МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ АКТИВНЕ СЛУХАННЯ М е т а : сформувати навички активного слухання та висловлювання в л а с н и х д у м о к . З а д о п о м о г о ю цієї в п р а в и м о ж н а а к ц е н т у в а т и у в а г у учнів на важливості вдосконалення цих навичок для навчальної діяльності та ж и т т я . Р о з в и т о к цієї н а в и ч к и т а к о ж є в а ж л и в и м д л я е ф е к т и в н о г о п а р т н е р ­ с т в а учнів під час г р у п о в о ї ч и п а р н о ї р о б о т и . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : д о 2 0 х в и л и н з а л е ж н о від кількості учнів т а о б р а н о г о варіанту методу. О б л а д н а н н я : великий аркуш паперу, на якому написані основні п р а в и ­ ла активного слухання. 1. Використовуйте: А) мову тіла: С і д а й т е о б л и ч ч я м до т о г о , з к и м г о в о р и т е , н а х и л я й т е с я вперед, установіть контакт очима. Б) звуки та жести заохочення: х и т а н н я г о л о в о ю , д о б р о з и ч л и в у п о с м і ш ­ ку, с л о в а «так-так», «м-м-м...» т о щ о . В) уточнювальні запитання, що д о п о м а г а ю т ь п р о я с н и т и с и т у а ц і ю , у т о ч ­ н и т и д е щ о з т о г о , щ о вже в і д о м о . Н а п р и к л а д , «Ви м а є т е н а у в а з і , що...?», «А як щ о д о . . . ? » . 2. • • • •

Не бажано під час активного слухання: давати поради; змінювати тему розмови; д а в а т и о ц і н к и л ю д и н і , яка г о в о р и т ь ; перебивати;

розповідати про власний досвід.

Порядок роботи: Крок 1. З а п и т а й т е в учнів, які о з н а к и а к т и в н о г о с л у х а н н я їм відомі ( к о л и з и м о ж е т е с к а з а т и , щ о вас с л у х а ю т ь ; н е с л у х а ю т ь ; ч и з а в ж д и в и д о б р е с л у х а є т е с в о ї х д р у з і в , ч о г о м о ж н а д о с я г т и ш л я х о м а к т и в н о г о с л у х а н 39 ня


т о щ о ) . З а п р о п о н у й т е к л а с о в і в і д п о в і с т и н а такі з а п и т а н н я : • Чому л ю д и не слухають о д и н одного? • Як реагує л ю д и н а , я к щ о в о н а відчуває, що її не слухають? • З г а д а й т е в и п а д о к , к о л и в и з р о з у м і л и , щ о вас н е ч у ю т ь . Щ о в и відчу­ ли? Щ о в и зробили? Крок 2 . З а п р о п о н у й т е у ч а с н и к а м т а у ч а с н и ц я м п р о ч и т а т и о с н о в н і п р а ­ вила активного слухання. Поясніть, що правило відносно застосування уточнювальних запитань слід застосовувати о б е р е ж н о : коли л ю д и н а дуже схвильована або роз­ д р а т о в а н а , с л і д у т р и м а т и с я від б у д ь - я к и х р о з м о в в к л ю ч н о з з а п и т а н н я м и уточнення. З а п и т а й т е в учнів, чому не б а ж а н о вдаватися до д і й , зазначених у пункті 2. КрокЗ. О б ' є д н а й т е учнів і у ч е н и ц ь у п а р и . З а п р о п о н у й т е п е р ш и м но­ мерам розповісти другим про щось приємне (наприклад, нещодавнє свято чи п р и є м н у несподіванку, що сталася в їхньому житті). Другі номери натомість мають активно слухати, демонструючи це мімікою, спонукальними вигуками тощо та намагаються запам'ятати якомога більше інформації. Далі другі н о м е р и р о з п о в і д а ю т ь те, що вони за­ пам'ятали. К р о к 4 . П о т і м учні й у ч е н и ц і м і н я ю т ь с я р о л я м и . Крок 5 . П р о в е д і т ь о б г о в о р е н н я м е т о д у : • •

що було легше: розповідати чи слухати? Чому? як ви с е б е в і д ч у в а л и під час р о б о т и ?

н а в і щ о ми ц ь о г о н а в ч а л и с я ?

БАЖАНО. ОБОВ'ЯЗКОВО. НЕ МОЖНА27 М е т а : о р г а н і з у в а т и учнів і с т в о р и т и м о ж л и в о с т і д л я у с п і ш н о ї е ф е к т и в н о ї р о б о т и , п о д о л а т и п о б о ю в а н н я д е я к и х учнів щ о д о а к т и в н о ї участі в занятті. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35. Н е о б х і д н и й ч а с : від 1 0 д о 4 5 х в и л и н . О б л а д н а н н я : великі аркуші паперу для малих г р у п , папір або д о ­ шка та крейда, щоб вести з а п и с и , коли буде складатися й о б г о в о р ю ­ ватися спільний варіант правил, а також великий аркуш паперу, на якому будуть з г о д о м записані ці правила і постійно вивішені на видноті в класі. Порядок роботи: Крок 1. О б ' є д н а й т е учнів у малі г р у п и . К о ж н а з г р у п о т р и м у є в е л и к и й а р к у ш п а п е р у і з а в д а н н я : в и з н а ч и т и н о р м и п о в е д і н к и в класі під час у р о к і в , о б ' є д н а в ш и ці н о р м и в т р и г р у п и ( п о 4 в к о ж н і й ) : «У н а ш о м у класі бажано...» «У н а ш о м у класі о б о в ' я з к о в о . . . » , «У н а ш о м у класі не можна...» 27

Методи «Бажано, обов'язково, не можна» і «Спільна угода» є варіантами складання пра­ вил роботи в класі під час інтерактивної взаємодії.

40


1

Г:" / Л О М / ,

МЕТОДИ

~£ХЧОЛОГ!;

Напрацьовані правила кожна група записує на свій аркуш. По завершенні всі г р у п и п р е з е н т у ю т ь р е з у л ь т а т и р о б о т и . К р о к 2. У ч и т е л ь п р о п о н у є з н а й т и ті п р а в и л а , які з б і г л и с я в усіх г р у п а х і в и п и с а т и ї х н а о к р е м и й а р к у ш паперу. П р и ц ь о м у з м і с т і ф о р м у л ю в а н н я правил уточнюються й обговорюються. Усі учні м а ю т ь п р а в о д о п о в н и т и с п и с о к т и м и н о р м а м и , які б у л и п р о п о ­ новані г р у п а м и р а н і ш е , але н е в в і й ш л и д о з а г а л ь н о г о с п и с к у , а б о з а п р о ­ понувати зняти якесь правило. Крок 3 . Після о б г о в о р е н н я учні п р и й м а ю т ь п р а в и л а ш л я х о м г о л о с у в а н н я . Додаткові міркування: Я к щ о д у м к и г р у п взагалі н е з б і г л и с я , в ч и т е л ь п р о п о н у є о б г о в о р и т и ко­ жен с п и с о к груп по черзі та знайти спільне рішення. ВІТЕР Д М Е М е т а : с т в о р е н н я с п р и я т л и в о ї а т м о с ф е р и , о р г а н і з а ц і я комунікації між у ч н я м и , о п е р а т и в н е в к л ю ч е н н я їх у д і я л ь н і с т ь . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : до 7 хвилин. О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: Крок 1. У ч и т е л ь п о я с н ю є , я к и м є п о р я д о к р о б о т и . Учні й у ч е н и ц і с и д я т ь за п а р т а м и , а в ч и т е л ь в и м о в л я є ф р а з у : «Вітер дме для того, хто... вже прокинувся... хоче працювати... сьогодні в спідницях... не снідав... має на собі щось червоне... у доброму гуморі... хотів би дізнатися щось нове... хоче спілкуватися тощо». К р о к 2 . Ті, хто в і д п о в і д а є н а з а п и т а н н я п о з и т и в н о , п і д в о д я т ь с я , в і д п о в і ­ даючи таким чином на запитання чи висловлюючи своє ставлення до яки­ х о с ь п о д і й , я в и щ . Я к щ о в і д п о в і д ь н е г а т и в н а — учні т а у ч е н и ц і з а л и ш а ю т ь ­ ся сидіти. Додаткові міркування Цей метод може бути в и к о р и с т а н и й з метою рефлексії взаємодії, що відбулася. У цьому випадку вчитель може включити у формулювання оцін­ ні с у д ж е н н я , а учні, п і д в о д я ч и с ь , в и с л о в л ю в а т и м у т ь оцінку. Н а п р и к л а д , «Вітер дме для тих, хто...

41


Розд.л 'і. П Р И Й О М / і І М Е Т О Д / ; С Т З С Р Е Н І - Й П С З / ' / І З ^ С

• - ~ М О С С Р Е ° И иР,бмЯиЧР,

задоволений сьогоднішньою роботою не задоволений кому важко визначити свій емоційний стан хто чогось навчився високо оцінює зміст уроку, заходу працював творчо втомився хотів би продовжити роботу». ГЕРБ М е т а : подолання психологічного дискомфорту, який, можливо, пану­ в а т и м е в класі на п о ч а т к у п о з а к л а с н о г о заходу. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35. Н е о б х і д н и й ч а с : до ЗО хвилин. О б л а д н а н н я : а р к у ш і п а п е р у і з з о б р а ж е н н я м г е р б а н а к о ж н о г о учня й ученицю. Порядок роботи: К р о к 1 . З а п р о п о н у й т е у ч н я м т а у ч е н и ц я м з а п о в н и т и «віконечка» у с х е ­ матично зображеному гербі, відповідаючи на подані вами запитання. На­ г о л о с і т ь н а т о м у , щ о н е о б х і д н о з о б р а ж у в а т и відповіді у вигляді м а л ю н к а , схеми, піктограми, умовної позначки. Для кожного питання виділене о к р е м е «віконечко», а д л я о с т а н н ь о г о — с т р і ч к а під г е р б о м . З а п р о п о н у й т е такі з а п и т а н н я : • дві речі, які я роблю найкраще; • мій найбільший успіх у житті; • я очима батьків і вчителів; • я очима друзів; ' моя найбільша мрія; • три слова, які б я хотів (хотіла) почути на свою адресу; • мій життєвий девіз. Крок 2 . П о п р о с і т ь к о г о с ь в і д к р и т и о д н е «віконечко» т а с к а з а т и , щ о з о б ­ ражено та що цим зображенням учень чи учениця хотіли сказати. Присутні в и с л о в л ю ю т ь с я п о колу. З а б р а к о м ч а с у м о ж н а н е в і д к р и в а т и всі «віконечка», а з а п р о п о н у в а т и в і д к р и т и о д н е з а б а ж а н н я м . П р и с у т н і в и с л о в л ю ю т ь с я п о колу. Крок 3. Обов'язково проведіть р е ф л е к с і ю вправи за п и т а н н я м и : Як вам працювалося? Які думки та почуття викликала у вас ця вправа? Наві­ що ми це робили? З а п р о п о н у й т е л и ш и т и г е р б н а згадку, т о м у щ о д а л і д у м к и учнів п р о с е ­ бе можуть змінитися.

42


ГРАДУСНИК28 М е т а : д і а г н о с т и к а е м о ц і й н о г о с т а н у учнів, с п р и я н н я п о з и т и в н и м з м і ­ н а м н а с т р о ю учнів. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35. Н е о б х і д н и й ч а с : 10-15 хвилин. О б л а д н а н н я : великий аркуш паперу із зображенням великого уявного градусника; 2-3 маркери (можна застосувати дошку та крейду). Порядок роботи: Крок 1 . П о я с н і т ь у ч н я м у м о в и : к о ж е н і к о ж н а м а ю т ь в и з н а ч и т и с в і й т е ­ перішній д у ш е в н и й емоційний стан у градусах. Верхні та нижні значення шкали не мають відповідно перевищувати +12 і - 1 2 ) . Крок 2. Потім к о ж е н і к о ж н а по черзі в и з н а ч а ю т ь т е м п е р а т у р у с в о г о е м о ­ ц і й н о г о с т а н у т а п о я с н ю ю т ь с в о ю думку. Учитель т а к о ж о п и с у є с в і й е м о ц і й ­ н и й с т а н і м о ж е навіть п о ч а т и п р о ц е д у р у , з а д а в ш и а л г о р и т м в и с л о в л ю в а н ­ ня. «Температуру к о ж н о г о » вчитель фіксує м а р к е р о м н а г р а д у с н и к у . Крок 3 . Після т о г о , я к у с і в и с л о в и л и с я , з а п р о п о н у й т е у ч н я м п о д и в и т и ­ с я н а з а г а л ь н у к а р т и н у т а с ф о р м у л ю в а т и с в о ї в р а ж е н н я від г р а д у с н и к а . Додаткові міркування З н а ю ч и , які емоції, відчуття п е р е в а ж а ю т ь у учнів, п е д а г о г відповідно в и б у ­ д о в у є с в о ю діяльність. Я к щ о всі крапки н а «Градуснику» з н а х о д я т ь с я , н а п р и ­ клад, у верхній частині, яку ви о б р а л и як позитивну, то м о ж н а п о ч и н а т и п р о ­ водити заняття. У разі, коли є велика кількість крапок, що с и г н а л і з у ю т ь п р о п о г а н е е м о ц і й н е с а м о п о ч у т т я , в ч и т е л ю н е б а ж а н о відразу з а с т о с о в у в а т и т у ч и іншу і н т е р а к т и в н у т е х н о л о г і ю , о с о б л и в о , я к щ о в о н а в и м а г а є н а л а г о д ­ ження в з а є м о д і ї між у ч н я м и . М о ж н а з н а ч н о п о л і п ш и т и п с и х о л о г і ч н у а т м о ­ с ф е р у в аудиторії, п о г о в о р и в ш и з у ч н я м и та н а л а ш т у в а в ш и їх на в и к о н а н н я завдання. Навіть с а м а д і а г н о с т и к а м о ж е с п р и я т и зміні н а с т р о ю учнів. ДВІ ПРАВДИ Й ОДНА БРЕХНЯ М е т а : д о п о м о г т и учням і вчителю краще пізнати о д и н о д н о г о , с т в о р и т и с п р и я т л и в у а т м о с ф е р у д л я у р о к у ч и п о з а к л а с н о г о заходу. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : д о 2 0 х в и л и н з а л е ж н о від кількості учнів. О б л а д н а н н я : немає. Порядок проведення: Крок 1 . П о п р о с і т ь к о ж н о г о учня н а п и с а т и п р о с е б е т р и речі — я к н а й ­ н я в ш е в и л ю б и т е п р о в о д и т и ч а с , о б о в ' я з к и , які д о в о д и т ь с я в и к о н у в а т и =дома т о щ о . Д в а з цих т в е р д ж е н ь м а ю т ь б у т и п р а в д и в и м и , а о д н е — ні. Метод «Градусник» є варіантом методу «Прогноз погоди» — методу діагностики та ~:кращення емоційного стану учнів.

43


Р о з д і л Іі. Н а И Й О М / і 1 М Е Т О Д / СТЗОРЕННР, ПОЗ/ТІ/;5НО': п ~ М О С О Е Р / і ч д б Ч П Н Н Р і

При цьому брехня має бути схожа на правду, а правдиві твердження мусять бути трохи д и в н и м и . К р о к 2 . Інші учні к л а с у ( а б о м а л о ї г р у п и ) п о в и н н і з д о г а д а т и с я , к о т р е з тверджень є помилковим. 29

С П І Л Ь Н А УГОДА М е т а : н а в ч и т и учнів під час р о б о т и в м а л і й г р у п і п о в о д и т и с я з в і д п о в і ­ дальністю та співпрацювати один з о д н и м таким чином, щоб вони викону­ вали с в о ю роботу й самі керували с в о є ю поведінкою. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35. Н е о б х і д н и й ч а с : від 1 0 д о 4 5 х в и л и н . О б л а д н а н н я : д о ш к а та крейда, щоб вести з а п и с и , коли буде складати­ ся й о б г о в о р ю в а т и с я «Спільна угода», а т а к о ж в е л и к и й а р к у ш п а п е р у , на якому буде з г о д о м записана ця угода і постійно вивішена на видному місці в класі. Порядок роботи: Крок 1 . У ч и т е л ь п р о с и т ь учнів с і с т и п о с в о ї х з в и ч а й н и х ( « д о м а ш н і х » ) групах. Кожна група має подумати п р о групове завдання, що у їхній групі було виконане о с о б л и в о д о б р е , тобто, коли їхня група була продуктив­ н о ю , а всім її членам було о с о б л и в о п р и є м н о п р а ц ю в а т и в групі. Потім у ч и т е л ь п р о с и т ь учнів п о д у м а т и , які п р а в и л а в о н и м о г л и б з а п р о п о н у в а т и і н ш и м , щ о б робота в групах була завжди такою ж ефективною, як того р а ­ зу в ї х н і й г р у п і . Крок 2. Тепер учитель п р о с и т ь кожну групу назвати одне правило. Про­ п о з и ц і ї з а п и с у ю т ь с я н а д о ш ц і . Далі він п р о с и т ь к о ж н у г р у п у н а з в а т и щ е п о о д н о м у п р а в и л у , які щ е н е б у л и з г а д а н і , і т е ж з а п и с у є ї х н а д о ш ц і . К р о к 3 . К о л и всі г р у п и в и с л о в и л и с в о ї ідеї, в ч и т е л ь о б г о в о р ю є ї х з у с і м к л а с о м . Він п о я с н ю є , щ о з а р а з клас н а м а г а т и м е т ь с я в и р о б и т и «Спільну угоду» — набір правил продуктивної поведінки в групах, яких будуть д о б ­ р о в і л ь н о д о т р и м у в а т и с я всі ч л е н и к о ж н о ї г р у п и . Таких п р а в и л н е м а є б у т и б і л ь ш е ч о т и р ь о х а б о п ' я т и , о с к і л ь к и ц е м а к с и м а л ь н а кількість, яку учні м о ж у т ь л е г к о з а п а м ' я т а т и . У ч и т е л ь н а м а г а є т ь с я п о є д н а т и с х о ж і ідеї й в и ­ креслити зайві таким ч и н о м , щ о б з р е ш т о ю на д о ш ц і з а л и ш и л о с я ч о т и р и а б о п'ять і д е й . Поради У т и п о в і й «Спільній угоді» м о ж у т ь б у т и такі п р а в и л а : • Усі беруть участь. • 29

Ніхто

не домінує.

Метод описано в книзі: КроуфордА., Саул В., Метьюз С, Макінстер Д. Технології розвит­ ку критичного мислення. Науково-методичний посібник для вчителів ЗОНЗ. Переклад з англ.. — К. — 2006.

44


П Р / Й О М / , МЕТОДИ ТЯ ТЕХНОЛОН"

• Не треба відхилятися від поставленого завдання. • Ніхто не повинен бути «приниженим» (учні свідомо скривдити кого-небудь і не критикувати) • Учні намагаються слухати активно.

намагаються

не

Крок 4 . П о т і м у ч и т е л ь п о я с н ю є , щ о , з в и ч а й н о , в а ж л и в о м а т и т а к и й с п и ­ с о к п р а в и л , але д л я т о г о , щ о б учні м о г л и д о т р и м у в а т и с я «Спільної у г о д и » при роботі в групах, необхідне виконання ще однієї р о б о т и . На великому а р к у ш і п а п е р у н а м а л ю й т е т а б л и ц ю з т р ь о х с т о в п ч и к і в . Як з а г о л о в о к д л я т а б л и ц і візьміть о д н е з п р и й н я т и х п р а в и л «Спільної у г о д и » , н а п р и к л а д : НАМАГАТИСЯ СЛУХАТИ АКТИВНО •

Як це виглядає?

Як це звучить?

Як це відчувається?

К р о к 5 . П о п р о с і т ь учнів класу о п и с а т и , я к ц е виглядає, к о л и л ю д и а к т и в ­ но слухають один одного. Вам, можливо, доведеться продемонструвати, щ о в і д б у в а є т ь с я , к о л и л ю д и н а с л у х а є а к т и в н о . (Учитель м о ж е с к а з а т и : «Слухач н а х и л я є т ь с я д о п р о м о в ц я . Слухач д и в и т ь с я н а п р о м о в ц я . Слухач киває, погоджуючись»). Крок 6. А т е п е р п о п р о с і т ь учнів с к а з а т и , як це звучить, к о л и л ю д и с л у х а ­ ють а к т и в н о . (Учні м о ж у т ь с к а з а т и : «Говорить тільки о д н а л ю д и н а — п р о м о ­ вець а б о д о п о в і д а ч . Інші м о ж у т ь г о в о р и т и : «Так-так!», а б о «Правильно!»). Крок 7. А т е п е р з а п и т а й т е , як п о ч у в а є т ь с я п р о м о в е ц ь , к о л и й о г о а к т и в ­ но с л у х а ю т ь . (Учні м о ж у т ь с к а з а т и : «Він п о ч у в а є т ь с я в п е в н е н о . П р о м о в е ц ь відчуває, щ о те, щ о він г о в о р и т ь , в а ж л и в о . Він відчуває, щ о він р о з у м н и й ! » ) . Крок 8. Н а р е ш т і , з р о б і т ь такі т а б л и ц і з т р ь о х с т о в п ч и к і в за к о ж н и м п р а ­ в и л о м «Спільної у г о д и » і вивісьте ці т а б л и ц і в класі. Крок 9 . Надалі п о в с я к ч а с н а г а д у й т е у ч н я м , щ о н е о б х і д н о в и к о н у в а т и цю угоду. Наприклад, коли вони зайняті р о б о т о ю в групах, вам варто хо­ д и т и п о к л а с у т а с п о с т е р і г а т и , час від ч а с у в к а з у в а т и н а п р и к л а д и т о г о , я к в и к о н у є т ь с я «Спільна у г о д а » в класі — н а о с н о в і т о г о , щ о в и с п о с ­ т е р і г а є т е — учні а к т и в н о с л у х а ю т ь , п р и я з н о р о з м о в л я ю т ь , не к р и т и к у ю ч и один о д н о г о т о щ о . Нагадуйте учням, як це виглядає, як це звучить. Додаткові міркування Д у ж е б а ж а н о в и т р а т и т и час н а т е , щ о б р а з о м з у ч н я м и с т в о р и т и такі п р а в и л а п о в е д і н к и й н а в ч и т и учнів т о г о , як їх в и к о н у в а т и . Навчальні з а в ­ д а н н я , в и к о н у в а н і в г р у п а х , б у д у т ь н а б а г а т о е ф е к т и в н і ш и м и , я к щ о учні з н а ю т ь , як п о в о д и т и с я в г р у п а х . ЗЕМЛЕТРУС М е т а : д о п о м о г т и учням і вчителю краще пізнати один одного, зняти чи зменшити емоційне або інтелектуальне напруження. За д о п о м о г о ю цього

45


м е т о д у м о ж н а с т в о р и т и т р і й к и д л я с п і л ь н о ї р о б о т и учнів н а о с н о в і в и п а д ­ кового вибору. К і л ь к і с т ь у ч н і в : від 1 0 д о 2 5 . Н е о б х і д н и й час: до 5-7 хвилин. О б л а д н а н н я : немає. Порядок проведення: Крок 1. У ч а с н и к и й у ч а с н и ц і с т а ю т ь у к о л о , а вчитель п о я с н ю є п о р я ­ док дій. О б ' є д н а й т е с ь у т р і й к и , к о ж н а т р і й к а м а є с т а т и т а к и м ч и н о м : д в а учні б е р у т ь с я за р у к и ( в о н и с т в о р ю ю т ь « б у д и н о ч о к » ) , а т р е т і й — з н а х о д и т ь с я між ї х н і м и р у к а м и — ( м е ш к а н е ц ь «будиночка»). За к о м а н д о ю « М е ш к а н ц і ! » всі учні — «мешканці» б у д и н о ч к і в м і н я ю т ь с я м і с ц я м и , з н а х о д я ч и с о б і нові б у д и н о ч к и . «Будиночки» в ц е й час м а ю т ь стояти на місці. З а к о м а н д о ю « Б у д и н о ч к и ! » у ч н і , н е р о з м и к а ю ч и рук, п е р е с у в а ю т ь с я і з а х о д я т ь с о б і н о в о г о « м е ш к а н ц я » . « М е ш к а н ц і » в ц е й час м а ю т ь с т о я т и на місці. З а к о м а н д о ю « З е м л е т р у с » усі у ч а с н и к и г р и я к о м о г а с к о р і ш е м а ю т ь з м і н и т и с в о ї р о л і : б у д и н о ч к и м о ж у т ь р о з ч е п и т и с я , й учні, які ї х у т в о р ю в а ­ л и , м о ж у т ь с т а т и « м е ш к а н ц я м и » а б о у т в о р и т и н о в и й «будиночок». К р о к 2 . З а п р о п о н у й т е у ч н я м п о т р е н у в а т и с я кілька разів, з м і н ю ю ч и к о ­ м а н д и . А п о т і м п р о в е д і т ь к о н т р о л ь н и й р а у н д г р и , к о л и н е у в а ж н і учні в и х о ­ дять з кола. Крок 3. Привітайте переможців о п л е с к а м и . ЗНАЙОМСТВО М е т а : д о п о м о г т и учням і вчителю краще пізнати один одного, с т в о р и ­ т и с п р и я т л и в у а т м о с ф е р у д л я уроку. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35. Н е о б х і д н и й ч а с : від 1 0 д о З О х в и л и н з а л е ж н о від в а р і а н т у в п р а в и . О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: З а п р о п о н у й т е учням і ученицям п о з н а й о м и т и с я . Варіантів з н а й о м с т в а м о ж е б у т и кілька, о б и р а й т е варіант з а л е ж н о від класу т а м е т и в а ш о ї взаємодії. Варіант 1. Коротка розповідь Попросіть кожного та кожну назвати своє ім'я, коротко розповісти про с е б е ( с і м ' я , м і с ц е п р о ж и в а н н я , з а х о п л е н н я т о щ о ) . Почніть з н а й о м с т в о з а б а ж а н н я м , а п о т і м р у х а й т е с я по колу. Не п р о п у с к а й т е н і к о г о , у т о м у ч и с л і с е б е , д я к у й т е к о ж н о м у й к о ж н і й за в и с л о в л ю в а н н я і п е р е х о д ь т е д а л і .

46


—/;ош,

МЕТОДИ

т

ч ~ЕХ~ОГОО

Варіант 2. Історія імені З а п р о п о н у й т е у ч н я м і у ч е н и ц я м н а з в а т и с в о є ім'я т а р о з п о в і с т и і с т о р і ю с в о г о імені. Д о т р и м у й т е с ь в и м о г варіанту 1 щ о д о порядку п р о в е д е н н я . Варіант 3. Ім'я та характер К о ж е н і к о ж н а н а з и в а є с в о є ім'я т а р и с у х а р а к т е р у (таку, яка п о д о ­ б а є т ь с я в с о б і , п о з и т и в н у ) , яка п о ч и н а є т ь с я н а п е р ш у л і т е р у і м е н і . М о ж н а продемонструвати рису за д о п о м о г о ю пантоміми. Не слід забувати про п о р я д о к п р о в е д е н н я , з а з н а ч е н и й у варіанті 1. Варіант 4. Я п и ш а ю с ь Н е х а й к о ж е н і к о ж н а назве с в о є ім'я та п р о д о в ж и т ь р е ч е н н я «Сьогодні я пишаюсь...». П о я с н і т ь , щ о п и ш а т и с я м о ж н а б у д ь - я к и м и с в о ї м и р и с а м и . Дотримуйтеся правил добровільності висловлювання та правил роботи в з а г а л ь н о м у колі. Я к щ о х т о с ь із п р и с у т н і х в і д м о в и т ь с я в и с л о в л ю в а т и с я , п р о п у с т і т ь й о г о а б о її, о д н а к п о в е р н і т ь с я д о них п і с л я т о г о , я к з а в е р ш и т е коло — з а з в и ч а й в о н и вже м а ю т ь щ о с к а з а т и . Варіант 5. Інтерв'ю О б ' є д н а й т е присутніх у п а р и так, як в о н и с и д я т ь у колі. Я к щ о к о м у с ь не в и ­ стачило п а р и , залучіть викладача чи викладачку. П о п р о с і т ь в и з н а ч и т и , хто в парі буде н о м е р о м п е р ш и м , а хто — н о м е р о м д р у г и м . Оголосіть, що п р о ­ т я г о м т р ь о х х в и л и н п е р ш и м н о м е р а м т р е б а п о с т а в и т и с в о є м у сусідові ч и сусідці п'ять запитань п р о друзів, с і м ' ю , з а х о п л е н н я т о щ о з м е т о ю я к о м о г а більше д і з н а т и с я п р о н ь о г о чи п р о неї. Після ц ь о г о з а п и т а н н я ставлять д р у г і ч о м е р и . Далі з а п р о п о н у й т е к о ж н о м у та кожній лаконічно р о з п о в і с т и у в е л и ­ кому колі п р о с в о г о с у с і д а чи сусідку, в и о к р е м и в ш и найцікавіше й н а й ­ суттєвіше з о т р и м а н о ї інформації. П а м ' я т а й т е п р о д о б р о в і л ь н і с т ь в и с л о в л ю ­ вання, б е з п е р е р в н і с т ь кола, н а г а д у й т е т и м , хто г о в о р и т ь д о в г о , п р о у м о в у лаконічності. М о ж н а замість н о м е р і в п р и с в о ї т и у ч а с н и к а м т а у ч а с н и ц я м кожної п а р и імена Щ а с т я та Радість. У т а к о м у разі п р е д с т а в л е н н я п о ч и мається зі слів: «Я хочу представити вам своє Щастя (свою Радість)». Варіанте. Іграшка Кожен і к о ж н а в колі н а з и в а є с в о є ім'я та р о з п о в і д а є , яка у л ю б л е н а і г р а ш ­ ка чи г р а була в н ь о г о чи неї в д и т и н с т в і і п о я с н ю є чому. Початок в и с л о в л ю ­ вання м а є б у т и д о б р о в і л ь н и м , а п р о д о в ж е н н я — о б о в ' я з к о в о по колу. Варіант 7. Монетка С к о р и с т а й т е с я н е в е л и ч к о ю к о л е к ц і є ю монет, яку з а з д а л е г і д ь п і д г о т у й ~ е . Нехай к о ж е н і к о ж н а в и б е р е о д н у м о н е т у з в а ш о ї колекції. З а п р о п о н у й ­ те їм р о з г л я н у т и «свою» м о н е т у — яка це м о н е т а ( к о п і й к а , ц е н т т о щ о ) , рік ~ карбування та пригадати найяскравішу подію з власного життя, що ста-

47


Розділ к Г'Р/ІІ7ЮМ/І

С

с

М Е ~ 0 £ 1 / і С Т 5 С Н - ^ ~ 0 3 / Т і / о н О ; ;-ТГу/\ССОЄ / н ^ - і - * - - ^

л а с я с а м е ц ь о г о року. З б е р і т ь с п о г а д и у ч а с н и к і в і у ч а с н и ц ь п о колу, н а г а ­ дуйте, що розпочинають вони свою розповідь з представлення власного і м е н і . Н е з а б у д ь т е з і б р а т и м о н е т и в і д р а з у після з а к і н ч е н н я в п р а в и . Варіант 8. Рефлексія З а п р о п о н у й т е у ч н я м т а у ч е н и ц я м н а з в а т и с в о є ім'я т а з а к і н ч и т и р е ч е н ­ ня, пов'язане з попереднім етапом навчання (уроком, с е м е с т р о м , на­ вчальним роком тощо). Мене звати.., сьогодні для мене уроки етики — це... а б о Мене звати.., після минулого уроку я зрозумів (зрозуміла), що... Варіант 9. Візитки Учні н а н е в е л и ч к и х , з а з д а л е г і д ь р о з д а н и х у ч и т е л е м н е в е л и ч к и х р і з н о к о ­ л ь о р о в и х а б о білих клаптиках п а п е р у м а л ю ю т ь і п і д п и с у ю т ь с в о ю «візитку». П о з а в е р ш е н н і р о б о т и , к о ж е н п о черзі р о з п о в і д а є , щ о він н а м а л ю в а в ( н а ­ п и с а в ) і чому. В і з и т к и м о ж у т ь б у т и в и в і ш е н і н а д о ш ц і а б о п р и к р і п л е н і д о одягу кожного учня. Для цього можна використовувати стандартні бейджі а б о в и г о т о в и т и їх с а м и м ( к а р т о н і а н г л і й с ь к а ш п и л ь к а а б о п р и щ і п к а ) . В учнів з а л и ш а ю т ь с я с в о є р і д н і к а р т к и з їх і м е н а м и , іх м о ж н а з н я т и , а м о ж н а з а л и ш и т и п р и к р і п л е н и м и д о кінця уроку, щ о , п о з а с у м н і в о м , п о ­ л е г ш и т ь р о б о т у п е д а г о г а , я к щ о клас є н о в и м . А д ж е д л я учнів так в а ж л и в о , щ о б п е д а г о г звертався до них за іменами, а не п р і з в и щ а м и . Варіант 10. Ім'я та жест Р о з т а ш у й т е учнів і у ч е н и ц ь у класі т а к и м ч и н о м , щ о б усі м о г л и б а ч и т и кож­ н о г о і кожну. Хай кожен і кожна назве с в о є ім'я, с у п р о в о д ж у ю ч и це б у д ь - я к и м в и р а з н и м ж е с т о м . Н а с т у п н и й п о колу учень ч и у ч е н и ц я м а ю т ь п о в т о р и т и імена та ж е с т и всіх п о п е р е д н і х учасників кола і л и ш е потім назвати с е б е . Варіант 1 1 . Я з м і н ю ю своє ім'я К о ж е н і к о ж н а н а з и в а є с в о є ім'я та і м ' я , яке в о н и хотіли б м а т и , і за б а ­ жанням пояснюють свій вибір Варіант 12. Я ч е р е з 10 років К о ж е н і к о ж н а н а з и в а є с в о є ім'я і д о д а є с в о ї м і р к у в а н н я щ о д о т о г о , які з м і н и в і д б у д у т ь с я з н и м и ч е р е з 10 р о к і в . Додаткові міркування О б и р а й т е варіант з н а й о м с т в а з а л е ж н о від часу, я к и й ви готові на це в и т ­ р а т и т и ( н а п р и к л а д , візитки п о т р е б у ю т ь більше часу, ніж інші м е т о д и ) , від п о т р е б етапу н а в ч а н н я , н а я к о м у в и п е р е б у в а є т е , від т е м и у р о к у ч и з а н я т т я . Н е з а л е ж н о від о б р а н о г о в а р і а н т у о б о в ' я з к о в о п р о в е д і т ь р е ф л е к с і ю з а п и т а н н я м и : Як ви почувалися під час вправи? Навіщо ми це робили?

48


ПРИЙОМИ. МЕТОДИ ТП " £ Х - О Л Р - | :

КОМПЛІМЕНТ М е т а : с т в о р е н н я с п р и я т л и в о ї а т м о с ф е р и , о р г а н і з а ц і я комунікації між у ч н я м и , о п е р а т и в н е в к л ю ч е н н я їх у д і я л ь н і с т ь . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : до 7 хвилин. О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: Крок 1. У ч и т е л ь н а з и в а є м е т о д і п о я с н ю є п о р я д о к р о б о т и : к о ж е н і кож­ н а п о черзі р о б л я т ь к о м п л і м е н т л ю д и н і , яка с и д и т ь п р а в о р у ч ( л і в о р у ч ) . Крок 2 . Учитель п о ч и н а є к о л о , з р о б и в ш и к о м п л і м е н т у ч н ю ч и у ч е н и ц і п р а в о р у ч від с е б е . Потім усі п р и с у т н і п о ч е р з і р о б л я т ь к о м п л і м е н т с у с і д о ­ ві. О с т а н н і й у ч е н ь ч и у ч е н и ц я р о б л я т ь к о м п л і м е н т у ч и т е л е в і . К р о к 3 . Після з а в е р ш е н н я п о с т а в т е класові такі з а п и т а н н я : • н а в і щ о ми ц ь о г о н а в ч а л и с я ? • ч о г о ви о с о б и с т о н а в ч и л и с я ? • де ви м о ж е т е в и к о р и с т о в у в а т и це у с в о є м у ж и т т і ? ОЧІКУВАННЯ М е т а : прояснення о ч і к у в а н ь і п о б о ю в а н ь д і т е й , що дозволить учите­ леві к р а щ е з р о з у м і т и с в о ї дії, ф о р м у л ю в а н н я у ч н я м и в л а с н о ї м е т и д і я л ь ­ ності, мотивація та усвідомлення відповідальності за досягнення певних результатів. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о 20. Н е о б х і д н и й ч а с : 1 0 - 1 5 х в и л и н з а л е ж н о від кількості учнів т а о б р а н о г о варіанту методу. О б л а д н а н н я : великий аркуш паперу чи дошка і крейда. Порядок роботи: Крок 1. З а з н а ч т е , що всі ви з н а х о д и т и с я на п о ч а т к у в а ж л и в о г о шляху, і д л я т о г о , щ о б ш л я х був у с п і ш н и м , т р е б а в и з н а ч и т и , ч о г о о ч і к у ю т ь від р о ­ боти на цьому уроці присутні. З а п р о п о н у й т е всім учням та ученицям п р о ­ д о в ж и т и р е ч е н н я Від цього уроку (курсу, предмету тощо) я очікую... П о ­ просіть висловлюватися лаконічно. Якщо ви бажаєте прояснити п о б о ю ­ вання д і т е й , р о з д і л і т ь а р к у ш навпіл і з а п р о п о н у й т е к о ж н о м у т а к о ж н і й в и ­ с л о в л ю в а т и як о ч і к у в а н н я , т а к і п о б о ю в а н н я . Крок 2. Нехай х т о с ь з учнів з а н о т о в у є всі в и с л о в л ю в а н н я на д о ш ц і . М о ж н а п о п е р е д н ь о н а м а л ю в а т и с о н я ш н и к , п е л ю с т к и я к о г о б у д у т ь очіку­ ваннями, або корабель, вітрила якого треба напнути вітром — очікування­ ми від з а н я т т я . Крок 3. О б о в ' я з к о в о п р о в е д і т ь р е ф л е к с і ю за п и т а н н я м и : Які думки ви­ кликає у вас цей перелік очікувань? Навіщо ми це робили?

49


ОЦІНКА М е т а : в и з н а ч е н н я т а ф о р м у л ю в а н н я е м о ц і й н и х т а і н ф о р м а ц і й н и х під­ с у м к і в уроку, з а н я т т я , з а х о д у к о ж н и м і к о ж н о ю з учнів та у ч е н и ц ь , е м о ц і й ­ не завершення роботи, спілкування. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о 35. Н е о б х і д н и й ч а с : від 1 0 д о З О х в и л и н з а л е ж н о від в а р і а н т у о ц і н к и . О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: З а п р о п о н у й т е у ч н я м і у ч е н и ц я м в и к о н а т и оцінку. її варіантів м о ж е б у т и кілька, о б и р а й т е варіант з а л е ж н о від с к л а д у класу т а м е т и в а ш о ї в з а є м о д і ї . Варіант 1. Піраміда позитивних почуттів У ч и т е л ь г о в о р и т ь , щ о в п р о д о в ж уроку, з а н я т т я а б о к у р с у всі з д о б у в а л и нові з н а н н я , у м і н н я , а т е п е р п о б у д у є м о п і р а м і д у п о з и т и в н и х почуттів. Він ( в о н а ) п і д х о д я т ь д о с е р е д и н и класу, п р о с т я г а ю ч и руку, п о в і д о м л я є , п р о щ о він ( в о н а ) д і з н а л и с я с ь о г о д н і . Далі к о ж е н з учнів ч и у ч е н и ц ь п о ч е р з і з а бажанням, поклавши свої руки на руки присутніх, повідомляють, про що вони дізналися сьогодні. Варіант 2. Віночок Усі п р и с у т н і п о черзі кладуть р у к и н а плече с у с і д о в і зліва ( а б о с п р а в а , але всі в о д н о м у н а п р я м к у ) і «дарують» з н а н н я а б о н а в и ч к и , набуті в п р о ­ д о в ж у р о к у ч и курсу. У кінці в і н о ч о к з а м и к а є т ь с я . У ч и т е л ь з а у в а ж у є , щ о , навіть п р и й м а ю ч и руку, м и н е р о з р и в а є м о вінок, а п р и є д н у є м о с ь д о в е ­ л и к о г о вінка т и х , хто т е ж м а в такі у р о к и ч и в и в ч а в ц е й к у р с . В а р і а н т 3. З ч и м я й д у У ч и т е л ь п р о с и т ь учнів і у ч е н и ц ь у я в и т и , щ о п е р е д н и м и з н а х о д и т ь с я в е ­ л и к и й к о ш и к , д е в м і щ е н і всі з н а н н я , у м і н н я , н а в и ч к и , д у м к и , ідеї, п о ч у т т я , що вони о т р и м а л и на уроці і зараз кожен і кожна може взяти собі будь-що, ідучи д о д о м у . Він п р о п о н у є по ч е р з і с к а з а т и : «Я й д у з ц ь о г о уроку... (і н а ­ з в а т и т е , що к о ж е н і к о ж н а б а ж а ю т ь у з я т и з с о б о ю з у я в н о г о к о ш и к а ) . ПАВУТИННЯ М е т а : д о п о м о г т и с т в о р и т и і н к л ю з і ю ( в к л ю ч и т и всіх у с п і в т о в а р и с т в о ) і почуття спільноти через практику активного слухання. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : д о 2 0 х в и л и н з а л е ж н о від кількості учнів. О б л а д н а н н я : немає. Порядок проведення: Крок 1. П о п р о с і т ь учнів с і с т и в о д н е в е л и к е к о л о .

50


П Р ^ О М / і . МЕ'ОДИ

Т

Р т£ХНОЯОПі

Крок 2. П о я с н і т ь , що під ч а с в и к о н а н н я цієї в п р а в и в к о ж н о г о учня б у д е м о ж л и в і с т ь н а з в а т и с в о є ім'я т а р о з п о в і с т и п р о с е б е щ о с ь о с о б л и в е . Д а й ­ те їм одну хвилинку на те, щоб вирішити, що вони скажуть про себе. Крок 3 . П о п р о с і т ь о д н о г о учня п о ч а т и , с к а з а в ш и с в о є ім'я т а щ о с ь п р о с е б е ( н а п р и к л а д , « М е н е звуть Ганна й у м е н е ч у д о в а пам'ять»). Потім п о п р о с і т ь й о г о м і ц н о в з я т и с я з а кінчик д о в г о ї м о т у з к и ( в о в н я н о ї п р я ж і ) , а в е с ь клубок п е р е к и н у т и (або п е р е к о т и т и по підлозі) к о м у - н е б у д ь н а в п р о ­ т и в колі. З а п р о п о н у й т е у ч н я м п р о д о в ж у в а т и ц е й п р о ц е с д о т и , п о к и н е в и ­ с л о в л я т ь с я всі ( я к щ о х т о с ь н е х о ч е г о в о р и т и , він м а є п р а в о с к а з а т и «про­ пускаю») і п о к и не у т в о р и т ь с я с в о г о р о д у «павутиння» зв'язків з п р я ж і . ПАРАФРАЗУВАННЯ М е т а : надати можливість учням і ученицям оволодіти п р и й о м о м пе­ р е в і р к и п о р о з у м і н н я між с п і в р о з м о в н и к а м и , в р а х о в у ю ч и з д а т н і с т ь і н ф о р ­ мації д о с п о т в о р е н н я й ч а с т о н е о д н о з н а ч н е т л у м а ч е н н я п а р т н е р а м и п о спілкуванню однієї і тієї ж інформації. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : д о 2 0 х в и л и н з а л е ж н о від кількості учнів. О б л а д н а н н я : великий аркуш паперу (дошка), де написані фрази по­ розуміння. Порядок проведення: Крок 1 . О р г а н і з у й т е о б г о в о р е н н я я к о ї с ь п р о б л е м и , н а п р и к л а д : ч и з а в ­ жди можуть порозумітися хлопці і дівчата. Попросіть учасників та учас­ ниць обговорення перевіряти щоразу, чи правильно вони зрозуміли спів­ розмовника або співрозмовницю за д о п о м о г о ю висловів-повторень, тоб­ то переказування своїми словами того, що сказала інша л ю д и н а (робити п а р а ф р а з у в а н н я ) , п о ч и н а ю ч и з і слів: • Ти м а є ш на увазі т е , щ о . . . • Якщо я правильно тебе зрозумів (зрозуміла),... Обов'язково наголосіть на необхідності стверджувальної чи заперечної відповіді н а ц і з а п и т а н н я п о п е р е д н ь о г о у ч а с н и к а ч и у ч а с н и ц і . Крок 2 . Вказані п о з и ц і ї ( в и с л о в и ) п о п е р е д н ь о н а п и ш і т ь н а а р к у ш і а б о н а д о ш ц і . Х а й учні т а у ч е н и ц і в и с л о в л ю ю т ь с я п о ч е р з і з а н а д а н и м з р а з к о м п р о т я г о м 1 0 - 1 5 х в и л и н , п о к и н е в і з ь м е у ч а с т ь б і л ь ш і с т ь класу. В а ж л и в и м у ц ь о м у в и п а д к у є не зміст, а ф о р м а в и с л о в л ю в а н ь . К р о к 3 . Після ц ь о г о п о с т а в т е к л а с о в і такі з а п и т а н н я : • н а в і щ о ми ц ь о г о н а в ч а л и с я ? • ч о г о ви о с о б и с т о н а в ч и л и с я ? • де ви м о ж е т е це в и к о р и с т о в у в а т и у с в о є м у ж и т т і ? Крок 4. Наприкінці нагадайте учням про необхідність з р о б и т и парафра­ з у в а н н я п о в с я к д е н н о ю з в и ч к о ю і н а в е д і т ь кілька в л а с н и х п р и к л а д і в , щ о свідчать п р о ї ї в а ж л и в і с т ь .

51


Р о з д і л !і. ПРИЙОМІ/ І МЕТОДИ. С т 5 0 - £ Н н Д г О З И Т И З г р Р " М О С Ф Е Д И Ь Р б - м Н Н Р

ПЕРЕМІШАЙТЕСЯ / ЗАВМРІТЬ / ОБ'ЄДНАЙТЕСЯ В ПАРИ М е т а : с т в о р е н н я с п р и я т л и в о ї а т м о с ф е р и , о р г а н і з а ц і я комунікації між у ч н я м и , о п е р а т и в н е в к л ю ч е н н я їх у д і я л ь н і с т ь , м о ж л и в і с т ь п о п р а ц ю в а т и з н о в и м и п а р т н е р а м и н а д я к и м о с ь чітко в и з н а ч е н и м з а в д а н н я м . К і л ь к і с т ь у ч н і в : 6 до 60. Н е о б х і д н и й час: 2-5 хвилин. О б л а д н а н н я : немає. Порядок роботи: Крок 1. Заздалегідь п р о д у м а й т е запитання або серію запитань. К р о к 2 . Д а й т е і н с т р у к ц і ї з а з д а л е г і д ь , щ о б у н и к н у т и х а о с у ! Скажіть у ч ­ ням, що коли ви д а с т е їм с и г н а л , вони повинні будуть підвестися зі своїх м і с ц ь і п о ч а т и х о д и т и по класу. Коли ви с к а ж е т е «завмріть», в о н и п о в и н н і будуть зупинитися й о б ' є д н а т и с я в пару з учнем, який знаходиться ближ­ че за всіх. К р о к 3 . Д а й т е с и г н а л . Д а й т е ї м о д н у х в и л и н у п о х о д и т и п о класу. П о т і м скажіть: «Завмріть!» і с к а ж і т ь , яке в них з а в д а н н я . Крок 4 . Д а й т е у ч н я м о б м е ж е н у кількість часу д л я в и к о н а н н я ц ь о г о з а в ­ дання. Потім попросіть їх повернутися на свої місця. Додаткові міркування З а п р о п о н у в а в ш и у ч н я м р у х а т и с я п о класу, в и м о ж е т е з н о в у з а р я д и т и ї х енергією та з р о б и т и більш у в а ж н и м и . Робота з випадковим п а р т н е р о м над виконанням якогось завдання розвиває соціальні навички, о с о б л и в о здатність спільно працювати над вирішенням проблем. ПЕРЕФОРМУЛЮВАННЯ (Зіпсований телефон) М е т а : розуміння учнями, що в процесі передачі інформація може спот­ ворюватися, та переконання їх у важливості д о н е с е н н я до інших точної інформації. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : д о 2 0 х в и л и н з а л е ж н о від кількості учнів. О б л а д н а н н я : н е в е л и ч к і а р к у ш і п а п е р у з а кількістю м а л и х г р у п з н а п и ­ саним прислів'ям. Порядок проведення: Крок 1. Підготуйте аркуші з текстом певної фрази (прислів'я), н а п р и ­ клад: « Щ о п о с і є ш , т е п о ж н е ш » ) д л я к о ж н о ї м а л о ї г р у п и . О б ' є д н а й т е у ч а с н и к і в т а у ч а с н и ц ь у м а л і , о д н а к о в і з а кількістю г р у п и (4-5 осіб). Повідомте завдання: • прочитати вислів, загорнути частину аркуша із з а п и с о м , на чистому

52


"3/7;СМ/І. МЕТОПИ ТР ' Е Х Н О Л О П

полі з а п и с а т и п е р е к а з ц ь о г о в и с л о в у с в о ї м и с л о в а м и б л и з ь к о д о тексту; • загорнути свій запис та передати аркуш наступному учасникові чи учасниці за чергою; • кожен наступний виконавець вправи не повинен бачити попередні з а п и с и , окрім останнього; • виконати вправу повинен кожний учасник і кожна учасниця групи. Крок 2 . З а п р о п о н у й т е г р у п а м в и к о н а т и з а в д а н н я , п о в і д о м и в ш и , щ о д л я к о ж н о г о у ч а с н и к а в и д і л я є т ь с я о д н а х в и л и н а . П о п е р е д ж а й т е учнів, щ о в о ­ ни мають через хвилину передавати аркуш наступному членові г р у п и . К р о к 3 . Після з а в е р ш е н н я р о б о т и п о п р о с і т ь о с т а н н ь о г о в и к о н а в ц я , н е розгортаючи, озвучити першу й останню фрази на аркуші групи для п о р і в н я н н я . З а з в и ч а й ц і ф р а з и д у ж е в і д р і з н я ю т ь с я між с о б о ю . Крок 4. П о п р о с і т ь учнів р о з г о р н у т и а р к у ш і п р о ч и т а т и в и с л о в и у ч е р г о ­ вості ї х з а п и с у , щ о б п р о с л і д к у в а т и , я к з м і н ю в а л а с я ф р а з а від л ю д и н и д о людини. Крок 5 . П р о в е д і т ь р е ф л е к с і ю з а п и т а н н я м и : • я к и й в и с н о в о к м о ж н а з р о б и т и після цієї в п р а в и ? • що може статися внаслідок неправильного передання інформації? • як м о ж н а ц ь о м у з а п о б і г т и ? • у яких в и п а д к а х в а ж л и в е п р а в и л ь н е п е р е ф о р м у л ю в а н н я ? • де ви м о ж е т е в и к о р и с т о в у в а т и ц е й д о с в і д у с в о є м у ж и т т і ? ПОГЛЯНЬ, МАН! М е т а : д о п о м о г т и учням і вчителю краще пізнати о д и н одного, с т в о р и ­ т и с п р и я т л и в у а т м о с ф е р у д л я уроку, п о з а к л а с н о г о заходу. З а д о п о м о г о ю ц ь о г о м е т о д у м о ж н а с т в о р и т и п а р и д л я с п і л ь н о ї р о б о т и учнів н а о с н о в і випадкового вибору. К і л ь к і с т ь у ч н і в : від 10 до ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : д о 5 х в и л и н з а л е ж н о від кількості учнів. О б л а д н а н н я : немає. Порядок проведення: Крок 1. П о п р о с і т ь учнів с т а т и в коло. Н е х а й усі д и в л я т ь с я на підлогу. Крок 2. У ч и т е л ь г о в о р и т ь : «Поглянь, Ман!» К о ж е н м а є з в е с т и очі й п о т і я н у т и на о б л и ч ч я я к о г о с ь учня в колі. Крок 3 . Більшість н е з м о ж е з у с т р і т и п о г л я д , с п р я м о в а н и й с а м е н а н ь о г о . О д н а к у с е - т а к и б у д е кілька л ю д е й , які д и в л я т ь с я о д и н н а о д н о г о . Т і учні, які д и в л я т ь с я о д и н н а о д н о г о , п о в и н н і с к а з а т и : «Ман!» В о н и в и х о ­ дять з г р и та їм т р е б а в и й т и з к о л а . З а у в а ж т е , п а р и с к л а д а ю т ь кожні д в а учні, які г о в о р я т ь о д и н о д н о м у Ман!» П р о д о в ж у й т е д о т и , п о к и всі учні не о п и н я т ь с я в п а р а х .

53


ПОГОВОРИ ЗІ М Н О Ю ! М е т а : д о п о м о г т и учням і вчителю краще пізнати о д и н одного, с т в о р и ­ т и с п р и я т л и в у а т м о с ф е р у д л я уроку, п о з а к л а с н о г о заходу. М е т о д т а к о ж н а д а є м о ж л и в і с т ь п о п р а к т и к у в а т и с я в р о з у м і н н і під час ч и т а н н я . К і л ь к і с т ь у ч н і в : від 10 до ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : д о 2 0 х в и л и н з а л е ж н о від кількості учнів. О б л а д н а н н я : немає. Порядок проведення: Крок 1 . П о р а х у й т е кількість у ч а с н и к і в . З р о б і т ь маленькі а р к у ш і п а п е р у д л я к о ж н о г о . Н а к о ж н о м у а р к у ш и к у в а р т о н а п и с а т и вказівку, н а п р и к л а д : Скажи мені неправду. Говори зі мною сердито. Дивися на мої туфлі. Часто закривай очі. При розмові зі мною доторкайся до свого носа. Не звертай на мене уваги (ігноруй мене). Дивися на стелю. Говори мені компліменти. Міняй партнерів. В и м о ж е т е н а п и с а т и безліч п о д і б н и х указівок. Деякі м о ж н а в и к о р и с ­ т а т и двічі. К р о к 2 . П р и к л е й т е вказівки л и п к о ю с т р і ч к о ю н а с п и н у к о ж н о м у у ч н е в і . Учень не повинен бачити папірець, що йому приклеюється! К р о к 3 . П о п р о с і т ь учнів х о д и т и п о класу. В о н и м а ю т ь ч и т а т и вказівки н а спинах інших. Крок 4. З а п р о п о н у й т е їм р о з м о в л я т и з у ч н е м , я к о г о в о н и з у с т р і л и , і в и ­ к о н у в а т и вказівки, н а п и с а н і в н ь о г о на с п и н і . Н а п р и к л а д , я к щ о у вказівці г о ­ в о р и т ь с я «Часто з а п л ю щ у й очі», то п р и р о з м о в і з ц и м у ч н е м в а м н а л е ж и т ь ч а с т о з а п л ю щ у в а т и очі. Ч е р е з кілька х в и л и н п е р е й д і т ь д о н а с т у п н о г о у ч н я . З в и ч а й н о , п р и ц ь о м у інші учні б у д у т ь ч и т а т и ті вказівки, які н а п и с а н і на в а ш і й с п и н і . О т ж е , всі б у д у т ь ч и т а т и з а п и с к и на чужих с п и н а х і в и к о н у в а т и вказівки. Крок 5. Наприкінці цього завдання кожен учень повинен с п р о б у в а т и здогадатися, що написано в записці на його спині. ПОДАРУЙ КВІТКУ М е т а : с т в о р е н н я с п р и я т л и в о ї а т м о с ф е р и , о р г а н і з а ц і я комунікації між у ч н я м и , о п е р а т и в н е в к л ю ч е н н я їх у д і я л ь н і с т ь . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : до 10 хвилин. О б л а д н а н н я : ж и в а ч и ш т у ч н а квітка.

54


ПР/7"ОМі/. АА£~0Д7 Тп Т Е Х п О Я О Л

Порядок роботи: Крок 1. У ч и т е л ь н а з и в а є м е т о д і п о я с н ю є п о р я д о к р о б о т и : к о м у с ь з у ч ­ нів чи у ч е н и ц ь д а є т ь с я квітка і п о я с н ю є т ь с я , ч о м у це з р о б л е н о ( ч о м у він чи в о н а в и к л и к а л и б а ж а н н я п о д а р у в а т и квітку). У с в о ю ч е р г у ц е й у ч е н ь ч и у ч е н и ц я д а р у ю т ь квітку к о м у с ь з п р и с у т н і х , с у п р о в о д ж у ю ч и це в і д п о в і д н и ­ ми поясненнями. Крок 2. У ч и т е л ь п е р ш и м д а р у є квітку к о м у с ь з п р и с у т н і х і г о в о р и т ь , ч о ­ м у він ц е з р о б и в . Після ц ь о г о всі учні т а у ч е н и ц і п о ч е р з і д а р у ю т ь о д н е о д ­ н о м у квітку і п о я с н ю ю т ь м о т и в а ц і ю д а р у в а н н я . Крок 3 . Після з а в е р ш е н н я в ч и т е л ь с т а в и т ь класові такі з а п и т а н н я : • н а в і щ о ми ц ь о г о н а в ч а л и с я ? • ч о г о ви о с о б и с т о н а в ч и л и с я ? • де ви м о ж е т е це в и к о р и с т о в у в а т и це у с в о є м у ж и т т і ? Додаткові міркування Квітку м о ж н а д а р у в а т и о д н и м і т и м с а м и м у ч н я м і у ч е н и ц я м н е о д н о р а ­ з о в о . З а в е р ш и т и м е т о д м о ж н а т о д і , к о л и квітка п о б у в а л а в б а г а т ь о х з п р и ­ сутніх ( м о ж л и в о , п о в е р н у л а с ь д о в ч и т е л я ) . ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛ М е т а : о р г а н і з у в а т и учнів і с т в о р и т и м о ж л и в о с т і д л я у с п і ш н о ї е ф е к т и в н о ї р о б о т и , п о д о л а т и п о б о ю в а н н я д е я к и х учнів щ о д о активної участі в занятті. Кількість у ч н і в : до 35. Н е о б х і д н и й ч а с : від 1 0 д о 4 5 х в и л и н . О б л а д н а н н я : великий аркуш паперу або д о ш к а з крейдою, щоб вести записи, коли п р о в о д и т и м е т ь с я м о з к о в и й ш т у р м та о б г о в о р ю в а т и м е т ь с я спільний варіант правил, а також великий аркуш паперу, на якому будуть з г о д о м з а п и с а н і ці п р а в и л а і п о с т і й н о в и в і ш е н і на в и д н о м у м і с ц і в класі. Порядок роботи: Крок 1. З а п и т а й т е в учнів, н а в і щ о н е о б х і д н і п р а в и л а в ж и т т і . З а п р о п о -уйте присутнім установити правила для роботи на уроці. Крок 2 . Х а й учні з а д о п о м о г о ю м о з к о в о г о ш т у р м у з а п р о п о н у ю т ь п е р е ~>к п р а в и л , які в о н и в в а ж а ю т ь н е о б х і д н и м и . З а н о т о в у й т е кожне п р а в и л о та запитуйте, як розуміють й о г о учні, чи п о г о д ­ жується з н и м аудиторія. Коли д у м к и в и ч е р п а ю т ь с я , ще раз зверніть увагу на "ерелік і запитайте, чи всі п о г о д ж у ю т ь с я п р а ц ю в а т и за ц и м и п р а в и л а м и . З а п и с у ю ч и п р а в и л а , м о ж н а н у м е р у в а т и їх 1, 2, 3,..., щ о б у разі п о р у _ е н н я м о ж н а б у л о б с к а з а т и « С е р г і ю , ти п о р у ш и в п р а в и л о № 2». З а п и т а й т е , ч и є щ е д о п о в н е н н я д о с к л а д е н о г о переліку. Н а г о л о ш у й т е , правила мають бути здійсненними. Крок 3 . П р о в е д і т ь д е м о к р а т и ч н у п р о ц е д у р у п р и й н я т т я п р а в и л ( н а п р и о а д , голосування).

55


Розділ І : . п с / ^ О М / і

;

МЕТОД/ СТ50°ЕнЧЯ ПОЗ/ТІ/ЗгС

Р'МОТФЕРИ м Р ^ Я - і г ?

Д о м о в т е с я п р о ж е с т ( н а п р и к л а д , в і д к р и т і д о л о н і н а рівні о б л и ч ч я ) т а с л о в а ( н а п р и к л а д , с л о в о «правила»), які ви з а с т о с о в у в а т и м е т е у в и п а д к у порушення правил. К р о к 4. В и в і с ь т е а р к у ш з п е р е л і к о м п р а в и л в а у д и т о р і ї і з в е р т а й т е с я до нього за потреби. Додаткові міркування: Р е к о м е н д у є м о в к л ю ч и т и д о п е р е л і к у такі п р а в и л а : • приходити вчасно; • г о в о р и т и по черзі, коротко, не п е р е б и в а ю ч и інших; • г о в о р и т и тільки від с е б е ; • бути позитивними; • бути активними та д о б р о в і л ь н и м и . Визначення норм роботи відбувається в процесі спільної (педагога й учнів) д і я л ь н о с т і . Я к щ о п р а в и л а б у д у т ь п р и й н я т і й у с в і д о м л е н і у ч н я м и як с в о ї о с о б и с т і , це г а р а н т у є їх д о т р и м а н н я в н а в ч а л ь н і й а у д и т о р і ї н е з а л е ж ­ н о від т о г о , ч и п р и с у т н і й т а м п е д а г о г , ч и ні. Крім т о г о , п і д ч а с в и з н а ч е н н я вчитель має можливість з а п р о п о н у в а т и класові н о р м и і ті пункти, вико­ н а н н я я к и х він у в а ж а є о б о в ' я з к о в и м . Бажано, щоб учитель приділив увагу п р о ц е с у визначення н о р м спільної д і я л ь н о с т і вже на п е р ш и х з а н я т т я х з к у р с у чи з п р е д м е т у . Це д о з в о л и т ь й о м у с п и р а т и с я н а них п р о т я г о м у с ь о г о н а в ч а л ь н о г о часу. П р а в и л а п о в е д і н к и та р о б о т и , в и в і ш е н і в кабінеті, т а к о ж є ч а с т и н о ю п е ­ д а г о г і ч н и х у м о в д л я реалізації м о д е л і і н т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я . П Р И Х О В А Н І «СКАРБИ» М е т а : д о п о м о г т и учням і вчителеві краще пізнати о д и н о д н о г о , с т в о р и ­ т и с п р и я т л и в у а т м о с ф е р у д л я у р о к у , п о з а к л а с н о г о заходу. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35. Н е о б х і д н и й час: до 15 хвилин. О б л а д н а н н я : великий аркуш паперу, д е написано Знайдіть людину, яка: 1) є середньою дитиною в родині; 2) має цікаве хобі; 3) знає гарний жарт (і попросіть її розповісти його!); 4) лівша; 5) говорить більше, ніж двома мовами; 6) нещодавно здобула якусь нову навичку. Порядок роботи: К р о к 1. П о п р о с і т ь учнів і у ч е н и ц ь в з я т и а р к у ш п а п е р у й н а к р е с л и т и на н ь о м у т а б л и ц ю з ш і с т ь м а п р о н у м е р о в а н и м и к л і т и н а м и . Д а й т е ї м сім

56


ПРі/ІЙОМі/І, МЕТОДУ; ' Р

т

£ХНСЛОПЇ

х в и л и н п о х о д и т и п о класу й з і б р а т и п і д п и с и д в о х о д н о к л а с н и к і в , які з а д о ­ в о л ь н я ю т ь в і д п о в і д н и м к р и т е р і я м , у к о ж н у клітину. К р о к 2 . Після з а в е р ш е н н я о б г о в о р і т ь , ч и в д а л о с я ї м в и к о н а т и з а в д а н н я , що нового вони дізналися про однокласників та однокласниць. ПРОГНОЗ ПОГОДИ М е т а : р о з в и т о к п о з и т и в н о ї м о т и в а ц і ї учнів д о д і я л ь н о с т і , о р г а н і з а ц і я комунікації, д і а г н о с т и к а е м о ц і й н о г о с т а н у учнів. Кількість у ч н і в : до 35. Необхідний час: 10-15хвилин. О б л а д н а н н я : великий аркуш паперу із зображенням системи коорди­ нат: в і с ь У — т е м п е р а т у р а е м о ц і й н о г о стану, д у ш е в н о г о н а с т р о ю ; вісь X — учасники педагогічної взаємодії; 2-3 маркери (можна застосувати дошку та крейду). Порядок роботи: Крок 1. Поясніть учням у м о в и : кожен і кожна мають розповісти п р о свій т е п е р і ш н і й д у ш е в н и й с т а н м о в о ю « п р о г н о з у п о г о д и » , н а п р и к л а д , якій п о р і р о к у ц е в і д п о в і д а є ? П о х м у р о ч и я с н о ? В і т р я н о ч и т и х о ? Ч и є о п а д и ? Яка т е м п е р а т у р а ? ( п р и в и з н а ч е н н і т е м п е р а т у р и п о п р о с і т ь учнів в и з н а ч и т и ї ї в і н т е р в а л і від 0 до + 1 0 °С). Крок 2. Потім кожен і кожна по черзі розповідають п р о свій д у ш е в н и й с т а н . У ч и т е л ь т а к о ж о п и с у є с в і й е м о ц і й н и й с т а н і м о ж е навіть п о ч а т и ц ю процедуру, задавши алгоритм опису. Останню ознаку — «температуру к о ж н о г о » — в ч и т е л ь ф і к с у є м а р к е р о м на а р к у ш і п а п е р у . Крок 3 . Після т о г о , я к усі в и с л о в и л и с я , в ч и т е л ь з ' є д н у є всі п о з н а ч к и т е м п е р а т у р и у графік. К р о к 4 . Після п о б у д о в и г р а ф і к а всі м а ю т ь з м о г у в и с л о в и т и с в о є с т а в ­ лення до нього. Додаткові міркування П і д б и в а ю ч и п і д с у м к и , з а у в а ж т е , що к о ж е н учень і у ч е н и ц я є о с о б и с т і с т ю , має п р а в о на свій с т а н почуття, е м о ц і ї і п о б у д о в а н и й графік це в і д о б р а ж а є . ТАЄМНІ ТАЛАНТИ М е т а : д о п о м о г т и учням і вчителю краще пізнати о д и н одного, с т в о р и ­ т и с п р и я т л и в у а т м о с ф е р у д л я у р о к у , п о з а к л а с н о г о заходу. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35. Н е о б х і д н и й ч а с : д о 2 0 х в и л и н з а л е ж н о від кількості учнів в класі. О б л а д н а н н я : маленькі а р к у ш і п а п е р у н а к о ж н о г о у ч н я . Порядок роботи: К р о к 1 . Р о з д а й т е м а л е н ь к і а р к у ш і п а п е р у т а п о п р о с і т ь учнів н а п и с а -

57


Р о з д і л II. П Р И Й О М И І М Е Т О Д И С Т В О Р Е Н Н Я П О З И Т И В Н О : Я Т М О С Ф Е Р И Н Р В Ч Р Н Н Р

т и щ о с ь о д н е , щ о ї м п о д о б а є т ь с я р о б и т и , і ч о г о інші у ч н і , н а п е в н о , н е знають. К р о к 2. З б е р і т ь р а к у ш і , п е р е м і ш а й т е їх і р о з д а й т е у ч н я м , с л і д к у ю ч и , щ о б ніхто н е о д е р ж а в с в і й в л а с н и й а р к у ш . К р о к 3. Х а й учні п р о т я г о м 5 х в и л и н х о д я т ь по к л а с у й н а м а г а ю т ь с я з н а й ­ ти т о г о у ч н я , у я к о г о є ц е й п р и х о в а н и й талант. К р о к 4 . Після з а в е р ш е н н я о б г о в о р і т ь , ч и в д а л о с я ї м в и к о н а т и з а в д а н н я , що нового вони дізналися про своїх однокласників та однокласниць. ТИ МЕНІ ПОДОБАЄШСЯ, ДРУЖЕ М е т а : д о п о м о г т и учням і вчителю краще пізнати о д и н одного, с т в о р и ­ т и с п р и я т л и в у а т м о с ф е р у д л я уроку, п о з а к л а с н о г о з а х о д у . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : д о 2 0 х в и л и н з а л е ж н о від кількості учнів. О б л а д н а н н я : немає. Порядок проведення: К р о к 1. П о п р о с і т ь учнів с т а т и у в е л и к е коло. К р о к 2 . П о п р о с і т ь о д н о г о у ч н я с т а т и в ц е н т р і . Він п о в и н е н п і д і й т и д о о д н о г о з учнів у колі і с к а з а т и : «Ти м е н і п о д о б а є ш с я » . Ц е й у ч е н ь м а є в і д п о в і с т и : «Ти м е н і т е ж п о д о б а є ш с я , але я не п о в и н е н п о с м і х а т и с я » , і п р и ц ь о м у н е п о с м і х а т и с я . М о ж н а с к а з а т и ц е двічі о д н і й і т і й с а м і й людині. К р о к 3. Я к щ о ця л ю д и н а п о с м і х н е т ь с я — а б і л ь ш і с т ь учнів, як п р а в и л о , п о с м і х а ю т ь с я — то їй с л і д п о м і н я т и с я м і с ц я м и з у ч н е м , я к и й з н а х о д и т ь с я в центрі кола. Альтернатива — цей учень може п р и є д н а т и с я до т о г о , хто стоїть у центрі, і далі вони р а з о м намагатимуться з м у с и т и посміхнутися і н ш и х . Д л я с о р о м ' я з л и в и х учнів д р у г и й в а р і а н т м о ж е б у т и б і л ь ш п р и й н я т ­ ним і вправа проходитиме швидше. ФІГУРКИ30 М е т а : д і а г н о с т и к а е м о ц і й н о г о с т а н у учнів, с п р и я н н я п о з и т и в н и м з м і ­ н а м н а с т р о ю учнів. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35. Н е о б х і д н и й ч а с : 10-15 хвилин. О б л а д н а н н я : заздалегідь вирізані з різнокольорового паперу фігурки звірів, домашніх т в а р и н , р о с л и н , геометричних фігур, будинків, побутових р е ч е й т о щ о за кількістю учнів у класі. Порядок роботи: К р о к 1. Учнів п о в і д о м л я ю т ь , що к о ж е н колір і к о ж н а ф і г у р к а с и м в о л і з у є 30

Метод «Фігурки» — варіант «Прогнозу погоди» — діагностики та покращення емоційного стану учнів.

58


Н Р / ' 7 ' 0 М / і . МЕТОДИ Тп Т£ХнОПОГ;і

п е в н и й е м о ц і й н и й с т а н . У ч и т е л ь с а м в и з н а ч а є , я к с п і в в і д н о с я т ь с я колір і форма з т и м чи іншим станом. К р о к 2. Ф і г у р к и р о з к л а д а ю т ь с я на с т о л і . К о ж н о м у з учнів і у ч е н и ц ь п р о ­ п о н у є т ь с я о б р а т и с о б і о д н у з ф і г у р о к , колір т а ф о р м а якої в і д п о в і д а є й о г о (її) е м о ц і й н о м у стану. К р о к 3. Далі в ч и т е л ь п р о с и т ь усіх п і д н я т и з м і с ц я с в о ї ф і г у р к и , щ о б він міг о р і є н т у в а т и с я в е м о ц і й н о м у с т а н і класу. Я к щ о учнів н е б а г а т о , він м о ж е п о п р о с и т и к о ж н о г о п о я с н и т и с в і й в и б і р , я к щ о клас п е р е п о в н е н и й , т о п о ­ я с н ю ю т ь кілька учнів — за б а ж а н н я м . ЯКБИ Я БУВ (БУЛА) Я В И Щ Е М ПРИРОДИ3 М е т а : створення позитивної атмосфери, самоідентифікація учасників педагогічної взаємодії. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й час: до 10 хвилин. О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: Крок 1. У ч и т е л ь п р о п о н у є у ч н я м і у ч е н и ц я м і д е н т и ф і к у в а т и с е б е з я к и м н е б у д ь я в и щ е м п р и р о д и , з а в е р ш у ю ч и р е ч е н н я : «Якби я був (була) я в и ­ щ е м п р и р о д и — це б у л о б...». Крок 2. Учням д а є т ь с я 1 -2 х в и л и н и на самоідентифікацію (кожен і кож­ на працюють самостійно). К р о к 3 . О д н о м у з учнів ( е к с п е р т о в і ) д о р у ч а є т ь с я з а ф і к с у в а т и в с і я в и ­ ща п р и р о д и , що не повторюються, і зробити коментар застосування методу. Крок 4. Потім по черзі всі учні і у ч е н и ц і і в ч и т е л ь п р о п о н у ю т ь в л а с н и й варіант з а в е р ш е н н я р е ч е н н я і п о я с н ю ю т ь с в і й в и б і р . Крок 5. Експерт коментує отримані результати. Крок 6 . Після т о г о , я к у с і в и с л о в и л и с я , б а ж а н о з а п р о п о н у в а т и у ч н я м с ф о р м у л ю в а т и с в о ї в р а ж е н н я від з а с т о с у в а н н я м е т о д у .

Варіантами реалізації цього методу є «Якби я був твариною, то це була (був) би...», «Якби я був рослиною...» тощо.

59


Розділ III. ПРИЙОМИ І МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й АКТУАЛІЗАЦІЇ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УЯВЛЕНЬ УЧНІВ

ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

О

с к і л ь к и п р и р о д а п і з н а в а л ь н о ї д і я л ь н о с т і є т а к о ю , щ о учні м о ж у т ь п і з н а т и щ о с ь , л и ш е в и к о р и с т о в у ю ч и набуті з н а н н я , в ж е с ф о р м о ­ вані у я в л е н н я (навіть к о л и д е я к і їхні п о н я т т я й у я в л е н н я не ц і л к о м правильні, неповні або відбивають стереотипи, упередження), вчителям в а р т о п о ч и н а т и у р о к , з ' я с о в у ю ч и , я к и м и п о н я т т я м и в о л о д і ю т ь учні, і г о т у ­ вати їх до навчання, ставлячи питання й д о д а ю ч и нове до тих уявлень, що в о н и в ж е м а ю т ь . Крім т о г о , т а к е з в е р н е н н я д о в ж е з а с в о є н о г о п р и в е р т а є у в а г у учнів д о т е м и , п р о б л е м и , п р о б у д ж у є з а ц і к а в л е н і с т ь учнів, т о б т о в и ­ конує мотиваційну функцію. Тому к о ж е н у р о к м а є п о ч и н а т и с я з і в с т у п н о ї ч а с т и н и , з а в д а н н я м якої є о р г а н і з а ц і я с п е ц і а л ь н о ї д і я л ь н о с т і учнів, с п р я м о в а н о ї на а к т у а л і з а ц і ю й м о т и в а ц і ю н а в ч а н н я . У цій ч а с т и н і п е д а г о г с п р я м о в у є учнів н а т е , щ о б в о ­ н и д у м а л и н а д т е м о ю , яку п о ч и н а ю т ь в и в ч а т и і с т а в и л и з а п и т а н н я . В а р т о р о з п о ч и н а т и з т а к о г о в с т у п у не тільки у р о к и , а й навіть в и х о в н і та інші п о закласні заходи, оскільки це дозволить підвищити ефективність відповід­ ного впливу на дітей. Така в с т у п н а ч а с т и н а у р о к у м а є н а м е т і : • а к т у а л і з у в а т и ( о ж и в и т и ) в п а м ' я т і учнів у ж е наявні з н а н н я ; • н е ф о р м а л ь н и м ш л я х о м о ц і н и т и т е , щ о в о н и в ж е з н а ю т ь ( у т о м у числі їхні п о м и л к о в і у я в л е н н я ч и і д е ї ) ; • п р е д с т а в и т и к о н т е к с т д л я т о г о , щ о б в о н и з р о з у м і л и нові ідеї; • с ф о к у с у в а т и у в а г у учнів ( а б о у ч а с н и к і в з а х о д у ) н а п р о б л е м і т а в и к л и ­ кати і н т е р е с д о о б г о в о р ю в а н о ї т е м и ; • установити завдання навчання; • п р е д с т а в и т и у ч н я м т е м у й очікувані р е з у л ь т а т и н а в ч а н н я .

60


Н 3 і / Й 0 М і / . МЕТОДІ/1 т а Т Е Х Н О Л О Г І Ї

Для початку ми р е к о м е н д у є м о вам с п р о б у в а т и наведені нижче п р и й о ­ м и т а м е т о д и . Н а м а г а й т е с я з б і л ь ш и т и ї х н ю кількість, з а п и т у ю ч и і н ш и х п е ­ д а г о г і в , які п р и й о м и т а м е т о д и о р г а н і з а ц і ї д і я л ь н о с т і учнів у в с т у п н і й ч а с ­ тині у р о к у з а с т о с о в у ю т ь в о н и .

ПРИЙОМИ, МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВІТЕР ДМЕ32 Особливості використання прийому на даному етапі уроку Ця технологія може бути використана для перевірки д о м а ш н ь о г о зав­ д а н н я й о д н о ч а с н о м о т и в а ц і ї д і я л ь н о с т і учнів д л я в и в ч е н н я н о в о ї т е м и . У такому випадку вчитель говорить: «Вітер дме для тих, хто зрозумів... хто почуває... хто поміркував над висловлюванням... хто написав... хто може ... хто погоджується (не погоджується з твердженням)... хто не виконав жодного з завдань.» А далі він п р о с и т ь т и х учнів і у ч е н и ц ь , які п і д в е л и с я , п о я с н и т и с в о ю п о ­ з и ц і ю і в и с л у х о в у є 1-2 відповіді, п е р ш ніж п е р е й т и д о н а с т у п н о г о п и т а н н я . ГЕРБ33 Особливості використання технології на цьому етапі уроку Учитель м о ж е з а п р о п о н у в а т и у ч н я м м а л ю н о к г е р б а , п о в ' я з а в ш и й о г о з т е м о ю уроку. Н а п р и к л а д , н а у р о к а х історії учні м о ж у т ь с к л а д а т и власні _ е р б и , уявляючи себе представниками певної верстви населення певного часу. М о ж н а з а п р о п о н у в а т и н а м а л ю в а т и 2 - 3 е л е м е н т и т а д е в і з , я к и й від­ о б р а ж а є ж и т т є в е к р е д о цієї л ю д и н и . Н а п р и к л а д , ф а р а о н а , х р е с т о н о с ц я , середньовічного ремісника тощо. Різновидом методу може бути складання учнями певного образного символу т е м и , що вивчалась або вивчатиметься. Елементами такого с и м ­ волу м о ж у т ь б у т и « 2 - 3 г о л о в н і п о н я т т я т е м и » , « О с н о в н а ідея», «Характе­ ристики процесів чи явищ» Додаткові міркування Головне в застосуванні цього методу під час актуалізації та мотивації — не гбмежувати творчість учнів, не критикувати їх за неповні або неправильні на Даний прийом описаний у розділі II цієї книги. Лана технологія описана в розділі II цієї книги.

61


:

Р о з д і л І;;. Л ° / і і 7 і О М И 1 М Е Т О Д І / М С Т І / І В Р Ц І Н Р 5 ^ Р Л ^ О ' ' С Я Г о Н С : " 7 н К ' ^ Р Л і З Р . :

ОПОРНИХ 3-ІЯПС

д у м к у вчителя у я в л е н н я , п а м ' я т а ю ч и , щ о головні е т а п и з а с в о є н н я матеріалу ще попереду. А в цій фазі у р о к у н а ш и м з а в д а н н я м є концентрація у в а г и учнів на тому, що в и в ч а є т ь с я , і підготовка їх до о с н о в н о ї ф а з и — п о б у д о в и знань. Д В А - ЧОТИРИ - ВСІ Р А З О М М е т а : актуалізація, мотивація, розвиток навичок спілкування в групі, умінь переконувати, приходити до консенсусу. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 3 д о 1 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : немає. Порядок роботи: К р о к 1 . Д а й т е у ч н я м п и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я , д и с к у с і ї а б о аналізу г і ­ п о т е т и ч н о ї с и т у а ц і ї . Після п о я с н е н н я п и т а н н я а б о фактів, н а в е д е н и х у с и ­ туації, д а й т е ї м 1-2 х в и л и н и д л я п р о д у м у в а н н я м о ж л и в и х в і д п о в і д е й а б о рішень індивідуально. Крок 2. О б ' є д н а й т е учнів у п а р и і п о п р о с і т ь о б г о в о р и т и с в о ї ідеї о д н е з о д н и м . В и з н а ч т е час на в и с л о в л е н н я к о ж н о г о в парі і с п і л ь н е о б г о в о р е н ­ ня. Попередьте, що пари обов'язково мають д о с я г т и з г о д и (консенсусу) щ о д о відповіді або рішення. К р о к 3. О б ' є д н а й т е п а р и в ч е т в і р к и і п о п р о с і т ь о б г о в о р и т и п о п е р е д н ь о д о с я г н е н і р і ш е н н я щ о д о п о с т а в л е н о ї п р о б л е м и . Як і в п а р а х , п р и й н я т т я спільного рішення обов'язкове. К р о к 4. З а л е ж н о від кількості учнів у класі м о ж н а о б ' є д н а т и ч е т в і р к и в більші г р у п и ч и п е р е й т и д о к о л е к т и в н о г о о б г о в о р е н н я п р о б л е м и . ДВІ ПРАВДИ Й ОДНА БРЕХНЯ34 Особливості використання п р и й о м у на цьому етапі уроку М е т о д м о ж е б у т и в и к о р и с т а н и й н а ц ь о м у е т а п і уроку, я к щ о в ч и т е л ь з а п р о п о н у є у ч н я м с ф о р м у л ю в а т и т р и т в е р д ж е н н я (2 «правди», 1 — «брех­ н ю » ) , п о в ' я з а в ш и їх з т е м о ю уроку, з а с в о є н о ю р а н і ш е . Далі ці т в е р д ж е н н я можуть бути розглянуті учнями і прокоментовані н и м и в парах, групах і за­ г а л ь н о м у колі. Т а к и м ч и н о м б у д е з а б е з п е ч е н о д о с т а т н ь о ш и р о к е п о в т о ­ рення матеріалу попередньої т е м и . Головне — в и м а г а т и від учнів п о в н о ї а р г у м е н т а ц і ї т о г о , ч о м у в о н и в в а ж а ­ ю т ь т е ч и інше т в е р д ж е н н я п р а в д и в и м , ч и т а к и м , щ о н е в і д п о в і д а є д і й с н о с т і . 35 ЗНАЙОМСТВО Особливості використання п р и й о м у на цьому етапі уроку Різноманітні в а р і а н т и технології «Знайомство» н а д а ю т ь значні м о ж л и в о с т і д л я актуалізації о п о р н и х з н а н ь та уявлень учнів і мотивації навчання. У т а к о ­ му випадку їх м о ж н а п о в ' я з а т и з т е м о ю п о п е р е д н ь о г о чи н а с т у п н о г о уроку. 34 35

Даний прийом описаний у розділі II цієї книги. Дана технологія описана в розділі II цієї книги.

62


ПРИЙОМІ/І.

М Е ~ О Д И ТЯ ~ Е Х Н О Л О Г І І

Наприклад, ц е м о ж н а з р о б и т и , с к о р и с т а в ш и с ь ф о р м у л о ю «Мене звати... Для мене... ( о с н о в н е поняття уроку) — це...». Або: «Я — ... (ім'я). Сьогодні по д о р о з і до ш к о л и я зустрівся з... ( ф і з и ч н и м и , с о ц і а л ь н и м и я в и щ а м и тощо)». МІКРОФОН М е т а : о п е р а т и в н е з а л у ч е н н я учнів д о д і я л ь н о с т і , в з а є м о д і ї , актуалізації о п о р н и х знань чи мотивація навчальної діяльності. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 3 д о 1 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: Крок 1. Поставте запитання класові. З а п р о п о н у й т е певний предмет (ручку, о л і в е ц ь т о щ о ) , щ о в и к о н у в а т и м е р о л ь у я в н о г о м і к р о ф о н а . Учні п е ­ редаватимуть його о д и н одному, по черзі беручи слово. Попередьте їх про н е о б х і д н і с т ь г о в о р и т и л а к о н і ч н о т а ш в и д к о (не б і л ь ш ніж 0 , 5 - 1 х в и л и н у ) . Не коментуйте та не оцінюйте подані відповіді. Крок 2. Н а д а й т е с л о в о п е р ш о м у з т и х , у к о г о в руках у я в н и й м і к р о ф о н . С л і д к у й т е , щ о б він п е р е х о д и в від о д н о г о д о і н ш о г о п о ч е р з і . Н а д а в а й т е с л о в о тільки т о м у , х т о о т р и м у є «уявний« м і к р о ф о н . В и с л у х о в у й т е кількох учнів (їхня кількість з а л е ж и т ь від з а в д а н н я , яке ви с т а в и л и , і д и д а к т и ч н о ї м е т и цієї д і я л ь н о с т і ) . Крок 3 . Н а п р и к і н ц і о б г о в о р е н н я с л о в о м о ж е в з я т и вчитель ( я к щ о в в а ж а є за п о т р і б н е ) і в и с л о в и т и с в о ю д у м к у чи п і д с у м у в а т и в и с л о в л ю в а н н я учнів. МОЗКОВИЙ ШТУРМ М е т а : в и р о б л е н н я с п і л ь н и м и з у с и л л я м и кількох р і ш е н ь к о н к р е т н о ї п р о б л е м и , з б и р а н н я я к о м о г а б і л ь ш о ї кількості і д е й щ о д о п р о б л е м и від усіх учнів п р о т я г о м о б м е ж е н о г о п е р і о д у , актуалізація о п о р н и х з н а н ь ч и м о т и в а ц і я н а в ч а л ь н о ї д і я л ь н о с т і . М о з к о в и й ш т у р м с п о н у к а є учнів в и я в л я ­ т и у я в у т а т в о р ч і с т ь , д о з в о л я є ї м вільно в и с л о в л ю в а т и с в о ї д у м к и . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 5 д о 1 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : великий аркуш паперу, м а р к е р и або д о ш к а з к р е й д о ю . Порядок роботи: Запропонуйте учням і ученицям розв'язати проблему, використовуючи м е т о д м о з к о в о г о ш т у р м у . В а р і а н т і в м о з к о в о г о ш т у р м у м о ж е б у т и кілька, о б и р а й т е в а р і а н т з а л е ж н о від с к л а д у класу т а м е т и в а ш о ї в з а є м о д і ї . Варіант 1. М о з к о в и й ш т у р м у загальному колі Крок 1 . Після п р е з е н т а ц і ї п р о б л е м и т а ч і т к о г о ф о р м у л ю в а н н я п р о б ­ лемного питання (його краще записати на дошці) запропонуйте всім

63


Р о з д і г 'і!. Г : ° 7 7 0 М 7 1 М Е Т О П И М С Т І / І Є Я Л " НЯВЧРЛЬНО'.' Д Р Я ^ О С Л 7 Я Н ^ Ь Я Л і З ; - ^

О П О Р н / Х ВЬ:Янс

в и с л о в и т и ідеї, к о м е н т а р і , н а в е с т и ф р а з и ч и с л о в а , п о в ' я з а н і з ц і є ю проблемою. К р о к 2 . К о л и учні в и с л о в л ю ю т ь ідеї, з а п и с у й т е всі п р о п о з и ц і ї н а д о ш ц і чи на в е л и к о м у а р к у ш і п а п е р у в п о р я д к у їх в и г о л о ш е н н я б е з з а у в а ж е н ь , коментарів чи запитань. З в е р н і т ь у в а г у учнів н а такі м о м е н т и : 1 . Під час « в и с у в а н н я ідей» н е п р о п у с к а й т е ж о д н о ї . Я к щ о в и б у д е т е су­ д и т и п р о ідеї й о ц і н ю в а т и їх під час в и с л о в л ю в а н н я , учні з о с е р е д я т ь біль­ ш е у в а г и н а в і д с т о ю в а н н і с в о ї х і д е й , ніж н а с п р о б а х з а п р о п о н у в а т и нові і більш досконалі. 2 . Н е о б х і д н о з а о х о ч у в а т и всіх д о в и с у в а н н я я к о м о г а б і л ь ш о ї кількості і д е й . В а р т о п і д т р и м у в а т и т а ф і к с у в а т и навіть ф а н т а с т и ч н і ідеї. ( Я к щ о під час м о з к о в о г о ш т у р м у н е в д а с т ь с я о д е р ж а т и б а г а т о і д е й , ц е м о ж е п о я с ­ н ю в а т и с я т и м , щ о у ч а с н и к и п і д д а ю т ь с в о ї ідеї ц е н з у р і — двічі п о д у м а ю т ь , перед т и м , як висловлять.) 3 . Кількість і д е й з а о х о ч у є т ь с я . З р е ш т о ю кількість п о р о д ж у є якість. В у м о в а х в и с у в а н н я в е л и к о ї кількості і д е й у ч а с н и к и ш т у р м у м а ю т ь м о ж л и ­ вість п о ф а н т а з у в а т и . 4 . С п о н у к а й т е всіх учнів р о з в и в а т и а б о з м і н ю в а т и ідеї і н ш и х . О б ' є д н а н ­ ня або зміна раніше висунутих ідей часто веде до висунення нових, що пе­ ревершують первинні. У класі м о ж н а п о в і с и т и т а к и й плакат: А. Кажіть усе, що спаде вам на думку. Б. Не обговорюйте і не критикуйте висловлювання інших. В. Можна повторювати ідеї, запропоновані будь-ким іншим. Г. Розширення запропонованої ідеї заохочується. К р о к 3. Н а п р и к і н ц і о б г о в о р і т ь й о ц і н і т ь з а п р о п о н о в а н і ідеї. В а р і а н т 2. « М е р е ж а » чи «кульки» П у с к о в е с л о в о ( п и т а н н я ) п и ш е т ь с я в «кульці» в ц е н т р і с т о р і н к и . К о л и о б г о в о р ю ю т ь с я споріднені проблеми, вони записуються на папері із за­ з н а ч е н н я м зв'язку. В о д н о ч а с т а к и й м о з к о в и й ш т у р м «вільного» т и п у д а є м о ж л и в і с т ь з а д у ж е к о р о т к и й п е р і о д ( т р и - п ' я т ь х в и л и н ) з а п и с а т и ідеї, щ о виникли. К о л и учні в и с л о в л ю ю т ь ідеї, з а п и с у й т е всі п р о п о з и ц і ї у вигляді п о в ' я з а ­ н и х кульок на д о ш ц і чи на в е л и к о м у а р к у ш і п а п е р у в п о р я д к у їх в и г о л о ш е н ­ ня без зауважень, коментарів чи запитань. На з а к і н ч е н н я о б г о в о р і т ь й о ц і н і т ь з а п р о п о н о в а н і ідеї. Варіант 3. М о з к о в и й ш т у р м у парах П о п р о с і т ь учнів і у ч е н и ц ь с п о ч а т к у с к л а с т и с п и с о к і д е й з т е м и і н д и в і ­ д у а л ь н о . П о т і м , ч е р е з кілька х в и л и н , з а п р о п о н у й т е ї м о б ' є д н а т и с ь у п а р и й поділитися с в о ї м и ідеями о д и н з о д н и м , а потім д о п о в н и т и свій список.

64


Г~ІР/!ЙОЛЛі/1. М Е Т О Д И ТН Т Е Х Н О Л О Г І Ї

П і з н і ш е в и м о ж е т е п о п р о с и т и п а р и учнів д о п о в і с т и с в о ї ідеї в с ь о м у класу, одночасно ви будете записувати їх на дошці. Додаткові міркування Використовуйте «Мозковий штурм» часто, щ о б д о п о м о г т и учням роз­ в и н у т и т в о р ч е т а гнучке м и с л е н н я , т е , щ о н а з и в а ю т ь і н т у ї ц і є ю . С п о ч а т к у в и м о ж е т е т р е н у в а т и с я н а м а л о з н а ч у щ и х т е м а х — д л я т о г о , щ о б учні з в и к ­ ли до використання цього методу. « М о з к о в и й ш т у р м » м о ж е п р о в о д и т и с ь у ч н я м и і н д и в і д у а л ь н о , у парах, у малих групах або цілим класом. МУЛЬТИГОЛОСУВАННЯ М е т а : а к т у а л і з а ц і я , м о т и в а ц і я , р о з в и т о к у м і н н я о ц і н ю в а т и ідеї т а з д і й ­ снювати вибір. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 3 д о 1 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : великий аркуш паперу, м а р к е р и або д о ш к а з к р е й д о ю . Порядок роботи: Крок 1. Складіть с п и с о к питань і п р о н у м е р у й т е кожне питання. Об'єднайте два або більше питань, якщо група погоджується, що вони однакові. Якщо необхідно, перенумеруйте групи питань. Крок 2 . З а п р о п о н у й т е в с і м у ч н я м о б р а т и кілька п и т а н ь , які в о н и в в а ж а ­ ють в а ж л и в и м и , о б г о в о р и т и й з а п и с а т и ї х н о м е р и н а о к р е м о м у а р к у ш і . Кількість о б р а н и х п и т а н ь н е п о в и н н а п е р е в и щ у в а т и о д н у т р е т и н у з а г а л ь ­ ної кількості п и т а н ь у с п и с к у . М о ж н а т а к о ж г о л о с у в а т и в і д к р и т о , п р о с т о п і д н о с я ч и руку п р и з г а д у в а н н і п е в н о г о п и т а н н я . Крок 3 . П і д р а х у й т е г о л о с и . Д л я с к о р о ч е н н я с п и с к у в и д а л і т ь з а п и т а н н я , щ о н а б р а л и н а й м е н ш е ч и с л о г о л о с і в . П р и ц ь о м у м і н і м а л ь н а кількість г о ­ лосів в и з н а ч а є т ь с я в і д п о в і д н о д о кількості у ч а с н и к і в . Я к щ о клас н е в е л и ­ кий ( д о 1 5 - 1 8 о с і б ) , в и к р е с л і т ь у с і п и т а н н я , щ о н а б р а л и м е н ш е т р ь о х г о ­ л о с і в . У в е л и к и х класах ( б і л ь ш е 15 чоловік) в и д а л і т ь п и т а н н я , що н а б р а л и менше чотирьох голосів. К р о к 4. П о в т о р ю й т е дії в пунктах 2 - 3 з р е ш т о ю п и т а н ь , п о к и кількість п и ­ тань н е с т а н е з а д о в і л ь н о ю . Я к щ о с п и с о к н е з м е н ш у є т ь с я ч е р е з р і в н о м і р н и й розподіл г о л о с і в , о б е р і т ь п и т а н н я , які всі в в а ж а ю т ь н а й б і л ь ш в а ж л и в и м и . Додаткові міркування У ц ь о м у м е т о д і в и к о р и с т о в у ю т ь с я кілька р а у н д і в г о л о с у в а н н я д л я в и в о ­ зу найбільш в а ж л и в и х питань а б о т е м з д о в г о г о с п и с к у . В и б і р з д і й с н ю є т ь с я ш л я х о м с е р і ї г о л о с у в а н ь , к о ж н е з яких з м е н ш у є с п и с о к р і в н о н а п о л о в и н у . З а в д я к и ц ь о м у м е т о д у навіть с п и с о к з 3 0 - 5 0 п и т а н ь м о ж н а с к о р о т и т и д о більш п р и й н я т н о ї кількості за 4 а б о 5 п о с л і д о в н и х г о л о с у в а н ь . М у л ь т и -

65


т

Р о з д і л !ІІ. ПРИЙОМИ 1 МЕТОДИ М О Т И В Р Щ Ї НРЄчаДЬНО Д і Р Д Ь Н О С Р Й ПИТ^дліЗЯиІІ ОПОРНИХ З Н Р Н с

голосування зазвичай потрібно за підсумками мозкового штурму для ви­ з н а ч е н н я п и т а н ь , н а в к о л о яких учні в в а ж а ю т ь з а н е о б х і д н е с к о н ц е н т р у ­ вати подальшу дискусію. НЕЗАКІНЧЕНІ РЕЧЕННЯ М е т а : о п е р а т и в н е з а л у ч е н н я учнів д о д і я л ь н о с т і , в з а є м о д і я , а к т у а л і з а ­ ція о п о р н и х з н а н ь ч и м о т и в а ц і я н а в ч а л ь н о ї д і я л ь н о с т і , м о ж л и в і с т ь ґ р у н ­ товніше працювати над ф о р м о ю висловлення власних ідей, порівнювати ї х з і н ш и м и , вільніше в и с л о в л ю в а т и с я щ о д о з а п р о п о н о в а н и х т е м , в і д п р а ­ ц ь о в у в а т и в м і н н я г о в о р и т и к о р о т к о , але п о суті й п е р е к о н л и в о . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 3 д о 1 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: К р о к 1. В и з н а ч и в ш и тему, з якої учні б у д у т ь в и с л о в л ю в а т и с я по ч е р з і або в и к о р и с т о в у ю ч и уявний мікрофон, учитель ф о р м у л ю є незакінчене речення і пропонує учням закінчувати й о г о . Кожен наступний учасник обговорення повинен починати свій виступ із запропонованої формули. У ч е н и ц і та учні п р а ц ю ю т ь з в і д к р и т и м и р е ч е н н я м и , н а п р и к л а д : «На с ь о ­ г о д н і ш н ь о м у у р о ц і д л я м е н е н а й б і л ь ш в а ж л и в и м в і д к р и т т я м було...», а б о : «Ця і н ф о р м а ц і я д о з в о л я є н а м з р о б и т и в и с н о в о к , що...», а б о : «Це р і ш е н н я б у л о п р и й н я т о т о м у , що...» т о щ о . К р о к 2. У ч и т е л ь н а д а є с л о в о п е р ш о м у з б а ж а ю ч и х учнів. В и с л у х о в у ю т ь ­ с я кілька учнів (їхня кількість з а л е ж и т ь від з а в д а н н я , яке в и с т а в и л и , т а д и ­ д а к т и ч н о ї м е т и цієї д і я л ь н о с т і ) . К р о к 3 . Н а п р и к і н ц і о б г о в о р е н н я с л о в о м о ж е в з я т и вчитель ( я к щ о в в а ж а є з а п о т р і б н е ) і в и с л о в и т и с в о ю д у м к у ч и п і д с у м у в а т и в и с л о в л ю в а н н я учнів. Додаткові міркування Ц е й п р и й о м ч а с т о п о є д н у є т ь с я з « м і к р о ф о н о м » чи о б г о в о р е н н я м у з а ­ г а л ь н о м у колі. ОБГОВОРЕННЯ П Р О Б Л Е М И В ЗАГАЛЬНОМУ КОЛІ М е т а : п р о я с н е н н я п е в н и х п о л о ж е н ь , п р и в е р т а н н я у в а г и учнів д о с к л а д ­ них або п р о б л е м н и х питань у навчальному матеріалі, мотивація пізна­ в а л ь н о ї д і я л ь н о с т і , актуалізація о п о р н и х з н а н ь т о щ о . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 3 д о 1 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: Крок 1. Поставте учням п р о б л е м у чи запитання. О б г о в о р е н н я буду­ є т ь с я н а в к о л о з а п л а н о в а н о ї а б о і м п р о в і з о в а н о ї т е м и , яку с л і д в и з н а ч а т и

66


П Р И Й О М И , МЕТОДИ ТР ТЕХНОЛОГІЇ

з р о з у м і л о д л я всіх п р и с у т н і х д о п о ч а т к у о б г о в о р е н н я . З а п р о п о н у в а в ш и метод у п е р ш е , поясніть учням, що в обговоренні має взяти участь якомо­ га більше людей. К р о к 2 . Учні й у ч е н и ц і в и с л о в л ю ю т ь с я з а б а ж а н н я м . О б г о в о р е н н я т р и ­ ває, д о к и є б а ж а ю ч і в и с л о в и т и с я . У ч и т е л ь б е р е с л о в о ( я к щ о в в а ж а є з а п о ­ т р і б н е ) н а п р и к і н ц і о б г о в о р е н н я . Він м о ж е в и с л о в и т и с в о ю д у м к у ч и п і д с у ­ м у в а т и в и с л о в л ю в а н н я учнів. Додаткові міркування У ч и т е л ь м а є з а о х о ч у в а т и всіх д о р і в н о ї у ч а с т і . К л ю ч е м д о е ф е к т и в н о с т і обговорення великою групою є те, як учитель ставить запитання. Уникай­ т е з а к р и т и х з а п и т а н ь , т о б т о таких, н а які м о ж н а в і д п о в і с т и к о р о т к о («так» а б о «ні»). У ж и в а й т е в і д к р и т і з а п и т а н н я , які п о ч и н а ю т ь с я з «як», «чому», «який» а б о інші з а п и т а н н я , щ о п о т р е б у ю т ь від учнів в и с о к о г о р і в н я м и с ­ л е н н я . З а о х о ч у й т е всіх учнів т а у ч е н и ц ь д о в и с л о в л ю в а н н я с в о ї х і д е й . Те, як у ч и т е л ь р е а г у є на з а п и т а н н я та к о м е н т а р і , є в и р і ш а л ь н и м у с т в о ­ ренні н а в ч а л ь н о ї а т м о с ф е р и . Д е м о н с т р у й т е у в а г у д о всіх, д я к у ю ч и к о ж н о ­ му учневі за запитання та в и с л о в л ю в а н н я . Це с т и м у л ю в а т и м е присутніх п р о д о в ж у в а т и д і л и т и с я ц і н н о ю і н ф о р м а ц і є ю , яку в і н ш о м у в и п а д к у в о н и в і д к и н у л и б як нудну, н е т и п о в у , н е д о ц і л ь н у та зайву. Не д о з в о л я й т е будь-кому д о м і н у в а т и над г р у п о ю під час о б г о в о р е н н я . О б ­ м е ж и т и це можна, с к а з а в ш и : «А т е п е р п о с л у х а й м о , що скаже х т о с ь і н ш и й або інша, або «я би хотіла (хотів), щ о б усі мали можливість сказати с в о є слово». Н е слід з а б у в а т и , щ о велика кількість з а г а л ь н о к л а с н и х о б г о в о р е н ь с т о м ­ лює. Зловживання цією методикою призводить до втоми і нудьгування. ОБМІРКУЙТЕ/ОБ'ЄДНАЙТЕСЯ В ПАРИ/ОБМІНЯЙТЕСЯ ДУМКАМИ М е т а : актуалізація, мотивація, розвиток навичок спілкування, вміння висловлюватися, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 3 д о 1 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : великий аркуш паперу, м а р к е р и або д о ш к а з к р е й д о ю . Порядок роботи: Крок 1. Запропонуйте учням завдання або питання для о б г о в о р е н н я . Після п о я с н е н н я п и т а н н я а б о з а в д а н н я д а й т е ї м 1-2 х в и л и н и д л я п р о д у ­ мування можливих відповідей або рішень індивідуально. К р о к 2. О б ' є д н а й т е учнів у п а р и , в и з н а ч т е , х т о з н и х б у д е в и с л о в л ю ­ в а т и с я п е р ш и м , і п о п р о с і т ь о б г о в о р и т и с в о ї ідеї о д н е з о д н и м . К р а щ е від­ р а з у в и з н а ч и т и час на в и с л о в л е н н я к о ж н о г о в п а р і і с п і л ь н е о б г о в о р е н н я . Ц е д о п о м а г а є з в и к н у т и д о чіткої о р г а н і з а ц і ї р о б о т и в п а р а х . В о н и м а ю т ь д о с я г т и з г о д и (консенсусу) щ о д о відповіді або рішення. 67


Р о з д і л Ні. П Р И Й О М И І М Е Т О Д И

МС'і/ІЗРиї

7

ИРЗ^-ЯЛЬМО Д Р Л о н О :

7

- ^ Р . О З Р Ц Ь ОПОРНИХ ЗНЯ-ІЬ

Крок 3. По закінченні часу на о б г о в о р е н н я кожна пара має бути г о т о ­ вою до представлення результатів р о б о т и , обміну с в о ї м и ідеями й аргу­ м е н т а м и з у с і м к л а с о м . П о т і м у ч и т е л ь в и к л и к а є дві а б о т р и п а р и т а п р о ­ сить їх поділитися своїми відповідями з усім класом. За потребою це мо­ же бути початком дискусії або іншої пізнавальної діяльності. Додаткові міркування М е т о д д а є у ч н я м час п о д у м а т и , о б м і н я т и с ь і д е я м и з п а р т н е р о м і л и ш е потім озвучувати свої думки перед класом і використовувати для того, щ о б учні п р и д у м а л и в л а с н і в і д п о в і д і н а п о с т а в л е н е в ч и т е л е м з а п и т а н н я , а потім у парах поділилися с в о ї м и відповідями з п а р т н е р о м . В и к о р и с т а н н я т а к о г о в и д у с п і в п р а ц і с п р и я є тому, щ о учні н е м о ж у т ь у х и ­ л и т и с я від в и к о н а н н я з а в д а н н я . Під час р о б о т и в п а р а х м о ж н а ш в и д к о в и ­ к о н а т и в п р а в и , н а п р и к л а д , д л я п е р е в і р к и д о м а ш н ь о г о з а в д а н н я , які з а і н ­ ш и х у м о в п о т р е б у ю т ь великої з а т р а т и часу. С е р е д них м о ж н а н а з в а т и такі: • о б г о в о р и т и к о р о т к и й текст, з а в д а н н я , п и с ь м о в и й д о к у м е н т ; • в з я т и і н т е р в ' ю і в и з н а ч и т и с т а в л е н н я п а р т н е р а до з а д а н о г о ч и т а н н я , лекції, в і д е о , чи і н ш о ї н а в ч а л ь н о ї д і я л ь н о с т і ; • з р о б и т и критичний аналіз чи редагування письмової р о б о т и о д и н о д н о г о ; • з р о б и т и п і д с у м о к п о п е р е д н ь о г о у р о к у чи с е р і ї у р о к і в з т е м и ; • р о з р о б и т и разом питання до викладача; • протестувати один одного; • д а т и відповіді на з а п и т а н н я в ч и т е л я ; • п о р і в н я т и з а п и с и , з р о б л е н і в класі. ОЧІКУВАННЯ36 Особливості використання п р и й о м у на цьому етапі уроку Учитель може пов'язати очікування зі змістом т е м и уроку, що вивчається, і запропонувати учням «поочікувати» конкретного розвитку історичних подій, зв'язку нової т е м и з п о п е р е д н ь о ю , вивчення нових явищ, ідей т о щ о . Головним у цьому випадку буде з о с е р е д ж е н н я уваги учнів на п о п е р е д н ь о м у чи новому матеріалі, посилення їх е м о ц і й н о г о й інтелектуального занурення у зміст т е м и . ПОНЯТТЯ ПРО... М е т а : оперативне залучення учнів до діяльності, взаємодія, актуалізація о п о р н и х знань чи мотивація навчальної діяльності, розвиток творчої уяви учнів. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 3 д о 1 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : пакет з р е ч а м и . Порядок роботи: Крок 1. У н е п р о з о р и й пакет з б и р а ю т ь с я невеликі речі (хустка, г р е б і н е ц ь , 36

Даний прийом описаний у розділі II цієї книги.

68


ГЛИИСМИ

МЕТОДИ ТЯ

Т

Г

£ХНОЛС |І

черевик т о щ о ) . Крок 2. Учитель п р о п о н у є у ч н я м по черзі в и т я г а т и з пакету п е в н у річ і п р и ­ д у м у в а т и с в о ю а с о ц і а ц і ю цієї речі з о с н о в н и м п о н я т т я м а б о т е м о ю уроку. Ці асоціації м о ж у т ь с т а т и г а р н и м ґ р у н т о м д л я початку о б г о в о р е н н я т е м и . Р О Б О Т А В ПАРАХ37 Особливості використання технологи на цьому етапі уроку П е р е д п о ч а т к о м в и в ч е н н я н о в о г о м а т е р і а л у вчитель м о ж е з а п р о п о н у в а ­ л и учням у парах п р и г а д а т и я к и й с ь м а т е р і а л , п о в ' я з а н и й з т е м о ю , н а п р и <лад: « З г а д а й т е , щ о в и з н а є т е п р о з а х о д и , які м о ж у т ь б у т и з д і й с н е н і д л я з б е р е ж е н н я п о в і т р я від з а б р у д н е н н я . Складіть с п и с о к з 2 - 3 т а к и х заходів». По закінченні у ч н я м и р о б о т и (як п р а в и л о , на це в і д в о д и т ь с я 1-2 х в и л и н и ) , зчитель м о ж е з а с л у х а т и 3 - 4 п а р и учнів. О д н о г о - д в о х таких з а в д а н ь д о ­ статньо, щ о б у в а г а учнів з о с е р е д и л а с я на новій т е м і , і він міг п е р е й т и до вивчення н о в о г о змісту. Р О Л Ь О В А ГРА ( Р О З І Г Р У В А Н Н Я С И Т У А Ц І Ї З А Р О Л Я М И ) Особливості використання технологи на цьому етапі уроку На п о ч а т к у у р о к у з м е т о ю м о т и в а ц і ї н а в ч а л ь н о ї д і я л ь н о с т і учнів і з о с е ­ редження їхньої уваги на темі уроку можна п р о в е с т и розігрування корот­ к і ( п р о т я г о м 2 - 3 хв.) р о л ь о в о ї с и т у а ц і ї , п о в ' я з а н о ї з м а т е р і а л о м уроку. ~ак, н а п р и к л а д , у р о к п р а в о з н а в с т в а , п р и с в я ч е н и й п р а в а м с п о ж и в а ч і в , м о ж н а р о з п о ч а т и з к о р о т к о ї с ц е н к и , щ о імітує с и т у а ц і ю купівлі-продажу, <оли п о к у п е ц ь р о б и т ь кілька т и п о в и х п о м и л о к : н е п е р е в і р я є г р о ш і біля о с и , н е б е р е чек т о щ о . Від з м і с т у с и т у а ц і ї м о ж н а в і д ш т о в х н у т и с ь , п е р е ­ ходячи з у ч н я м и до в и в ч е н н я в і д п о в і д н о г о матеріалу. Додаткові міркування Для т о г о , щ о б р о л ь о в а г р а н е в і д і б р а л а б а г а т о часу, в а р т о п р о і н с т р у к т у ­ вати учнів щ о д о н е о б х і д н о с т і чітко д о т р и м у в а т и с ь р о л е й ч и п р о с т о п р и г о ~увати д л я д і й о в и х о с і б г р и а р к у ш і з т е к с т а м и , які в о н и б у д у т ь о з в у ч у в а т и ~ о черзі. Інколи таку г р у м о ж е з а м і н и т и п р о с т о ч и т а н н я т е к с т у з а р о л я м и . С И Т У А Т И В Н Е М О Д Е Л Ю В А Н Н Я ( І М І Т А Ц І Й Н А ГРА)39 Особливості використання технології на цьому етапі уроку На початку уроку з м е т о ю мотивації навчальної діяльності учнів і з о с е р е д кення їхньої уваги на темі уроку м о ж н а п р о в е с т и коротку ( п р о т я г о м 2 - 3 хв.) мітацію, пов'язану з матеріалом уроку. Наприклад, це може бути д е м о н с т р а _я досліду або імітація соціального я в и щ а (наприклад, «розмова» з п р е д м е ­ том» щ о д о т о г о , де і як й о г о виготовили) т о щ о . Від змісту ситуації м о ж н а від- т о в х н у т и с ь , переходячи з учнями до вивчення відповідного матеріалу. Дана технологія описана в розділі IV цієї книги. Дана технологія описана в розділі IV цієї книги. Дана технологія описана в розділі IV цієї книги.

69


Р о з д і л ІІІ. ПРИЙОМИ І МЕТОПИ МСТИбРип' п Р З ч Й Л о Н О " П Р Л Ь Н О П Й Р ^ Т Ч Р Л . З Р Ц Ї ОПОРНИХ З ^ Р Н о

ХОДИМО НАВКОЛО - ГОВОРИМО НАВКОЛО М е т а : під час актуалізації д о з в о л я є з а к о р о т к и й час в и с л о в и т и ідеї б а ­ гатьом учням, розвиває навички говоріння і слухання. Дуже активний ме­ т о д , щ о д о з в о л я є з н а ч н о п і д в и щ и т и м о т и в а ц і ю учнів. К і л ь к і с т ь у ч н і в : 2 0 - 3 0 і б і л ь ш е учнів. Н е о б х і д н и й ч а с : від 7 д о 1 5 х в и л и н . О б л а д н а н н я : в е л и к и й п р о с т і р , д е учні м о ж у т ь п е р е с у в а т и с я . Порядок роботи: К р о к 1 . У ч и т е л ь п р о с и т ь усіх учнів п р о т я г о м к о р о т к о г о ч а с у п о д у м а т и п р о я к у с ь п р о б л е м у , п о в ' я з а н у з і з м і с т о м уроку. К р о к 2. Учні п і д в о д я т ь с я та в и х о д я т ь на в і л ь н и й від с т о л і в п р о с т і р класу. К р о к 3 . Учні р у х а ю т ь с я в ц ь о м у п р о с т о р і б е з б у д ь - я к о ї с и с т е м и д о т и , п о к и в ч и т е л ь не п л е с к а є о д и н раз у д о л о н і . Крок 4. Учні з у п и н я ю т ь с я й к о ж е н р о з м о в л я є з л ю д и н о ю , яка о п и н и л а с я д о н ь о г о б л и ж ч е з а всіх, п р о т е п и т а н н я , щ о п о с т а в и в у ч и т е л ь . Крок 5 . П р и б л и з н о з а х в и л и н у в ч и т е л ь п л е с к а є у д о л о н і д в а р а з и . Усі знову мають почати ходити. Крок 6 . У ч и т е л ь з н о в у п л е с к а є в д о л о н і о д и н р а з . Учні з н о в у з у п и н я ю т ь ­ ся й р о з м о в л я ю т ь з л ю д и н о ю , яка о п и н и л а с я до н и х н а й б л и ж ч е . Крок 7. Весь п р о ц е с п о в т о р ю є т ь с я втретє. К р о к 8. Після т о г о як учні п о г о в о р я т ь з о д н о к л а с н и к а м и т р и р а з и , в ч и ­ т е л ь п р о с и т ь усіх з н о в у с і с т и . Крок 9 . У ч и т е л ь з а п р о ш у є кількох учнів п о д і л и т и с я с в о ї м и і д е я м и щ о д о п и т а н н я з у с і м к л а с о м , з а п и т у є , які м і р к у в а н н я в них в и н и к л и , і з а п и с у є їхні ідеї й з а п и т а н н я на в е л и к и й а р к у ш п а п е р у . К р о к 10. Потім у ч и т е л ь г о в о р и т ь у ч н я м : « П о г о в о р і м о п р о ці ідеї, а п о т і м в и д і л и м о важливі п р о б л е м и » . ЯКБИ Я БУВ (БУЛА) Я В И Щ Е М ПРИРОДИ40 Особливості використання прийому на цьому етапі уроку У ч и т е л ь м о ж е в и к о р и с т а т и а с о ц і а ц і ї я к с п о с і б м о т и в а ц і ї навчальної д і я л ь н о с т і учнів, з а п р о п о н у в а в ш и у ч н я м в и с л о в и т и с я п р о т е , які а с о ц і а ­ ції в и н и к а ю т ь у н и х з т е м о ю чи о с н о в н и м п о н я т т я м уроку, н а п р и к л а д «культура с е р е д н ь о в і ч ч я » , « з е м л е т р у с и » , « д е м о к р а т и ч н а д е р ж а в а » т о щ о . А с о ц і а ц і ї , названі у ч н я м и , м о ж н а п р о с т о в и с л у х а т и а б о з а п и с а т и н а д о ш ц і . Ці записи можна групувати, наприклад виокремлюючи позитивні чи нега­ т и в н і а с о ц і а ц і ї , а б и п о т і м с п е р т и с я н а р е з у л ь т а т и цієї р о б о т и в п о я с н е н н і н о в о г о матеріалу.

40

Даний прийом описаний у розділі II цієї книги.

70


Розділ IV. ПРИЙОМИ І МЕТОДИ ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ, НАВИЧОК, ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ І СТАВЛЕНЬ УЧНІВ ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

У

свідомості багатьох педагогів існує с т е р е о т и п , що глибоке вивчення п р е д м е т а в и м а г а є з н а ч н о г о часу, о с к і л ь к и с е р й о з н е н а в ч а н н я п о ­ т р е б у є з а с в о є н н я я к о м о г а б і л ь ш о ї кількості і н ф о р м а ц і ї . Учні о п т и ­ мально з а с в о ю ю т ь м а т е р і а л , с и д я ч и т а с л у х а ю ч и н а у р о ц і . О т ж е , н е м о ж ­ н а « д а р е м н о в и т р а ч а т и час» н а р о з д у м и учнів, ї х н є с п і л к у в а н н я , власні судження т о щ о . У п о є д н а н н і з упевненістю, що інтерактивне навчання за­ б и р а є н а д т о б а г а т о часу, це й є т и м а р г у м е н т о м «проти», я к и й ч а с т о м о ж ­ на п о ч у т и в у ч и т е л ь с ь к і й а у д и т о р і ї під час о б г о в о р е н н я цієї п р о б л е м и .

Ц е й с т е р е о т и п н е п о р у ш у є навіть т е , щ о р е з у л ь т а т и т р а д и ц і й н о г о н а ­ вчання у б і л ь ш о с т і учнів, як п р а в и л о , д а л е к і від ідеалу. М о ж л и в о , за часів достатньо о б м е ж е н о г о обсягу інформації, засвоюваної учнями (напри­ клад, у с е р е д н ь о в і ч ч і ) , р і в е н ь їх н а в ч е н о с т і за т а к и х у м о в був з а д о в і л ь н и м . Але н и н і ш н і учні є п р о д у к т о м і н ф о р м а ц і й н о г о с у с п і л ь с т в а , що в і д р і з н я є т ь ­ с я р і з н о м а н і т н і с т ю , р у х л и в і с т ю т а м і н л и в і с т ю . Крім т о г о , к о ж е н з і ш к о л я р і в є я с к р а в о ю о с о б и с т і с т ю , яка характеризується крім статі, етнічної, релі­ гійної н а л е ж н о с т і т о щ о й о с о б л и в и м і н д и в і д у а л ь н и м р і в н е м інтелектуаль­ ного розвитку і с т и л е м учіння (сприйняття, запам'ятовування, д о с л і д ж е н ­ ня т о щ о ) . Інтерактивне навчання необхідне насамперед для забезпечення саме і н д и в і д у а л ь н и х п о т р е б д и т и н и в н а в ч а н н і . Після початку уроку, щ о п е р е д б а ч а є актуалізацію о п о р н и х з н а н ь , у я в ­ лень учнів, ф о р м у в а н н я в них м о т и в і в до о п а н у в а н н я н о в о ї т е м и , вчитель має з а б е з п е ч и т и а к т и в н е о п р а ц ю в а н н я і п о в н о ц і н н е з а с в о є н н я у ч н я м и н о зого матеріалу. А ц е с в о є ю ч е р г о ю п о т р е б у є п і д в е д е н н я учнів д о п о с т а н о в <и з а п и т а н ь , пошуку, о с м и с л е н н я матеріалу, в і д п о в і д е й на п о п е р е д н і з а п и ­ тання, в и з н а ч е н н я н о в и х з а п и т а н ь і н а м а г а н н я в і д п о в і с т и на них. Цю д р у г у

71


Р о з д . г IV. П Р И Й О М И і М Е ' О Д И З Р С З О С - н ^ н С З і / Х З н Я ю . О О Р М Ч З Р Н м ^ З М і - с , г - Р З і ^ р ч

або с е р е д н ю частину уроку — етап навчального пізнання — в активному навчанні ч а с т о н а з и в а ю т ь е т а п о м « п о б у д о в и у ч н я м и знань», п і д к р е с л ю ю ч и т а к и м ч и н о м , щ о учні н е з а с в о ю ю т ь п е р е д а в а н і к и м о с ь з н а н н я , а б у д у ю т ь їх самостійно в процесі активного пошуку та мисленнєвої діяльності. З позиції психології структурними компонентами навчального пізнання є усвідомлення (розуміння, сприйняття) навчального завдання, сприйнят­ т я о б ' є к т а у ч і н н я , у с в і д о м л е н н я н а в ч а л ь н о г о матеріалу, з а с т о с у в а н н я знань, умінь, рефлексія, самоконтроль і самооцінка. Відповідно, у цій час­ тині уроку вчитель с т в о р ю є умови усвідомлення учнями навчальних зав­ дань, організує сприйняття, усвідомлення і застосування засвоєного. С х а р а к т е р и з у є м о к о ж е н і з цих к о м п о н е н т і в . Н а в ч а л ь н е п і з н а н н я м а є починатися з у с в і д о м л е н н я (розуміння, сприйняття) кожним учнем на­ в ч а л ь н о г о з а в д а н н я ( н а п р и к л а д , у вигляді с ф о р м у л ь о в а н и х о ч і к у в а н и х р е ­ зультатів уроку, п р о б л е м н о г о п и т а н н я ) а б о с а м о с т і й н о ї ї ї п о с т а н о в к и . У ц е й м о м е н т у р о к у ш к о л я р с в і д о м о ч и н е с в і д о м о з і с т а в л я є навчальні з а в ­ д а н н я «зі з н а ч е н н я м учіння д л я с е б е , з і с в о ї м и м о ж л и в о с т я м и » . Далі у ч е н ь м у с и т ь с п р и й н я т и о б ' є к т у ч і н н я , т о б т о т і я в и щ а , п р е д м е т и д і й с н о с т і а б о ідеї й т е о р і ї , щ о є п р е д м е т о м п і з н а н н я . С п р и й н я т т я м о ж е бути безпосереднім, тобто наочно-образним відображенням предметів, я в и щ , п р о ц е с і в н а в к о л и ш н ь о г о світу з а д о п о м о г о ю о р г а н і в ч у т т я , а б о о п о ­ середкованим, о с н о в о ю якого є друга сигнальна система, коли сприйнят­ тя відбувається за д о п о м о г о ю с л о в е с н о г о пояснення вчителя (інформації п і д р у ч н и к а т о щ о ) . Н а базі б е з п о с е р е д н ь о г о а б о о п о с е р е д к о в а н о г о с п р и й ­ няття у с в і д о м о с т і учнів в и н и к а ю т ь о б р а з и п р е д м е т і в , я в и щ , п р о ц е с і в а б о у я в л е н н я п р о них. С п р и й н я т т я п е р е д б а ч а є такі дії, я к р о з г л я д а н н я , с л у х а н ­ ня, читання, с п о с т е р е ж е н н я за п р о ц е с а м и , п р е д м е т а м и . Наступним етапом навчального пізнання є о с м и с л е н н я , усвідомлення у ч н я м и в и у ч у в а н о г о матеріалу. Ц е ц е н т р а л ь н а л а н к а з а с в о є н н я , щ о в и м а ­ гає певних дій: • аналізу й с и н т е з у ( р о з д і л е н н я о б ' є к т а в и в ч е н н я на ч а с т и н и й о б ' є д ­ нання їх на новій основі), • визначення г о л о в н о г о (для чого учень, наприклад, п о в и н е н визначи­ т и о с н о в н у думку, з н а й т и к л ю ч о в і с л о в а т а п о н я т т я , с ф о р м у л ю в а т и заголовок, скласти план певного тексту т о щ о ) , • п о р і в н я н н я , з і с т а в л е н н я ( т о б т о в с т а н о в л е н н я с х о ж о с т і та р і з н и ц і між п р е д м е т а м и або їх о к р е м и м и елементами й ознаками), • а б с т р а г у в а н н я т а к о н к р е т и з а ц і ї , які в и м а г а ю т ь у я в н о г о в і д в е р н е н н я від п е в н и х о з н а к п р е д м е т і в і в и з н а ч е н н я о д н і є ї , н е о б х і д н о ї в к о н ­ кретній ситуації, •

72

аргументації, доказу. Ці дії забезпечуються через виконання учнем відпо­ відних пізнавальних завдань, наприклад, на обґрунтування учнями тих чи інших положень, встановлення причинно-наслідкових зв'язків, написання рецензій, творів, участі в диспутах, розв'язанні проблемних питань т о щ о ;


П Р И Й О М И , М Е Т О Д И ТР. Т Е Х Н О Л О Г І Ї

• узагальнення, тобто об'єднання об'єктів мислення, визначення за­ гальних суттєвих рис. Результатом усвідомлення, о с м и с л е н н я навчальної інформації є виник­ нення в учня нових понять, що відбивають узагальнені уявлення індивіда про сутність предмета, явища, процесу тощо. З р е ш т о ю , навчальне пізнання передбачає етап з а с т о с у в а н н я з н а н ь : в и к о н а н н я в і д п о в і д н и х в п р а в , з а в д а н ь , л а б о р а т о р н и х робіт, п р а к т и ч н е в и ­ готовлення предметів із заданими властивостями, проведення дослід­ жень, експериментів т о щ о , що є відправною точкою для постановки учня­ м и н о в и х з а п и т а н ь д о в и в ч е н о г о н а у р о ц і матеріалу. До цього розділу включено технології, що саме й забезпечують послі­ довне, цілеспрямоване відтворення названих етапів з а с в о є н н я в процесі інтерактивної взаємодії. Причому інтеракція, будучи психологічно відпо­ відною закономірностям процесу пізнання, дозволяє підвищити ефектив­ ність з а с в о є н н я у ч н я м и з м і с т у в кілька р а з і в . Таким чином, підсумовуючи, зауважимо, що ця частина уроку насампе­ ред має на меті: • виявлення учнями ключових, основних положень навчального ма­ т е р і ал у , щ о з а с в о ю є т ь с я ; • організацію активного мислення /висловлення учнями перебігу думок; • формулювання н и м и висновків і узагальнень щ о д о матеріалу; • п о є д н а н н я з м і с т у у р о к у з о с о б и с т и м д о с в і д о м учнів; • п о с т а н о в к у з а п и т а н ь д о в и в ч е н о г о н а у р о ц і матеріалу. З а у в а ж и м о також, щ о , з в а ж а ю ч и н а т е , щ о учні вчаться л и ш е о с м и с л ю ю ­ чи, т о б т о д о с л і д ж у ю ч и т а с т а в л я ч и з а п и т а н н я , вчителі м а ю т ь з а о х о ч у в а т и підопічних с т а в и т и з а п и т а н н я . А о с к і л ь к и ц е в м і н н я м о ж н а в и р о б и т и , п е д а "ог м а є п о к а з у в а т и у ч н я м , я к с т а в и т и з а п и т а н н я ( б р а т и під с у м н і в і н ф о р ­ мацію, ш у к а т и т а в и в ч а т и ї ї т о щ о ) , щ о й п е р е д б а ч а ю т ь о п и с у в а н і т е х н о л о г і ї .

ПРИЙОМИ, МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ А Ж У Р Н А ПИЛКА41 М е т а : засвоєння значного обсягу інформації за короткий проміжок ча­ су. Е ф е к т и в н а , м о ж е з а м і н и т и л е к ц і ї в т и х в и п а д к а х , к о л и п о ч а т к о в а к ф о р м а ц і я м а є б у т и д о н е с е н а д о учнів п е р е д п р о в е д е н н я м о с н о в н о г о б а з и с н о г о ) у р о к у а б о з а м і н ю є , д о п о в н ю є т а к и й у р о к . З а о х о ч у є учнів Усі варіанти групового навчання мають будуватися на опануванні учнями основних умінь -звичок, потрібних при спільному навчанні в малих групах. Отже, базовою технологією в - с о м у випадку є робота учнів у малих групах.

73


Р о з с і л IV. П Р И Й О М И І М Е Т О Д И З Я С 6 0 Є Ч Н Я Н О В И Х З Н Я Н о . Ф С ' Р М ч З Я Н Н Я ЗЛЛІНЬ. Н Р З И Ч О К

д о п о м а г а т и один одному шляхом взаємонавчання, д о п о м а г а є всім учням вивчити весь матеріал. К і л ь к і с т ь у ч н і в : щ о н а й м е н ш е 9 , але н е б і л ь ш е 9 0 . Н е о б х і д н и й ч а с : у межах о д н о г о уроку (45 хвилин). О б л а д н а н н я : інколи це можуть бути картки із завданнями або аркуші з ф р а г м е н т а м и тексту, я к и й ч и т а ю т ь учні. М о ж н а т а к о ж п р и г о т у в а т и к о л ь о ­ р о в і п о з н а ч к и д л я о б ' є д н а н н я учнів у «домашні» т а «експертні» г р у п и . Порядок роботи: К р о к 1 . Щ о б п і д г о т у в а т и учнів д о у р о к у з в е л и к и м о б с я г о м і н ф о р м а ц і ї , п і д б е р і т ь м а т е р і а л , н е о б х і д н и й д л я уроку, і п і д г о т у й т е і н д и в і д у а л ь н и й і н ­ ф о р м а ц і й н и й п а к е т д л я к о ж н о г о з учнів ( м а т е р і а л и п і д р у ч н и к а , д о д а т к о в і м а т е р і а л и — в и р і з к и з газет, статті т о щ о ) . М о ж н а п і д г о т у в а т и з а п и т а н н я , н а які учні м а ю т ь з н а й т и відповіді с а ­ м о с т і й н о , н а п р и к л а д , у підручнику. У т а к о м у в и п а д к у в ч и т е л ь п о ч и н а є з аналізу матеріалу, п р и з н а ч е н о г о д л я в и в ч е н н я , і с к л а д а є д о н ь о г о з а п и ­ т а н н я , щ о с п р я м о в у в а т и м у т ь п р о ц е с н а в ч а н н я учнів. У ч и т е л е в і н е о б х і д н о п і д г о т у в а т и з а п и т а н н я й о б ' є д н а т и їх у г р у п и — с т і л ь к и г р у п з а п и т а н ь , скільки б у д е г р у п учнів (як п р а в и л о , ч о т и р и а б о п ' я т ь ) . К о ж н а г р у п а з а п и ­ т а н ь м о ж е с т а в и т и с я д о п е в н о ї ч а с т и н и д о с л і д ж у в а н о г о матеріалу. П і д г о т у й т е т а к о ж т а б л и ч к и з к о л ь о р о в и м и п о з н а ч к а м и , щ о б учні з м о г л и в и з н а ч и т и с я з г р у п о ю . Ц е м а ю т ь б у т и а р к у ш и к и п а п е р у р і з н о г о кольору, на к о ж н о м у з яких н а п и с а н а ц и ф р а . К о ж е н у ч е н ь б у д е в х о д и т и у дві г р у ­ пи — « д о м а ш н ю » та « е к с п е р т н у » . К р о к 2. С п о ч а т к у о б ' є д н а й т е учнів у « д о м а ш н і » г р у п и ( н а п р и к л а д , за н о ­ м е р а м и 1 , 2 , 3...). К о ж е н у ч е н ь м а є б у т и п р о і н ф о р м о в а н и й , х т о в х о д и т ь д о його «домашньої» групи, оскільки її члени працюватимуть разом. У к о ж н і й « д о м а ш н і й » г р у п і м а є б у т и п о ч о т и р и а б о п'ять о с і б . В о н а п о ­ в и н н а с к л а д а т и с я з р і з н и х учнів: х л о п ц і в і дівчат, б і л ь ш з д і б н и х учнів і м е н ш з д і б н и х . « Д о м а ш н я » г р у п а в а ж л и в а , о с к і л ь к и учні в ній м о ж у т ь п р а ц ю в а т и разом протягом тривалого часу та братимуть відповідальність один за од­ ного. Наприклад, г р у п и можуть п р а ц ю в а т и в такому складі п р о т я г о м трьох т и ж н і в а б о б і л ь ш е , і в о н и п о в и н н і в и к о н у в а т и с п і л ь н о й інші з а в д а н н я , що п е р е д б а ч а ю т ь к о о п е р а т и в н у д і я л ь н і с т ь , а н е тільки п р а ц ю в а т и н а у р о ц і м е т о д о м «Ажурна пилка». Крок 3. Якщо ви плануєте, що д о м а ш н і групи будуть п р а ц ю в а т и разом не тільки на ц ь о м у у р о ц і , а й п р о т я г о м п е в н о г о часу, д а й т е к о ж н і й «до­ м а ш н і й » г р у п і п і д г о т о в ч у в п р а в у н а с т в о р е н н я чуття є д и н о ї к о м а н д и / к о ­ лективу в групі. Для того, щ о б члени команди ставилися один до одного невимушено, спочатку їм потрібна така підготовча вправа для створення в г р у п і д у х у є д и н о ї к о м а н д и . Такі в п р а в и в а р т о п е р і о д и ч н о д а в а т и й надалі. К о р и с н а р о з м и н к а такого р о д у — з а п р о п о н у в а т и кожній «домашній» групі с т в о р и т и в л а с н и й «девіз к о м а н д и » . ї м м о ж н а д а т и т р и х в и л и н и д л я с т в о -

74


ПРИЙОМІ/І. М Е т О Д И ТВ т £ Х Н О Л О Н :

р е н н я т а к о г о девізу, а п о т і м н е о б х і д н о п о п р о с и т и к о ж н у г р у п у п р о г о л о с и ­ ти й о г о (хором) усьому класові. К р о к 4 . Н а д а й т е к о ж н о м у учневі з д о м а ш н і х г р у п п о р ц і ю і н ф о р м а ц і ї д л я з а с в о є н н я (учні к о ж н о ї г р у п и о т р и м у ю т ь с в о ю ч а с т и н у і н ф о р м а ц і ї ) . П р о т я ­ г о м кількох х в и л и н к о ж е н у ч е н ь з а с в о ю є н а д а н у і н ф о р м а ц і ю . П р и м і р н и к т е к с т у м а є б у т и в к о ж н о г о у ч н я . Я к щ о ц е н е текст, т о в ч и т е л ь ч и т а є ч и р о з ­ повідає учням історію, читає лекцію або керує учнями при виконанні яко­ гось навчального завдання. Крок 5. Потім д о м а ш н я група має о б ' є д н а т и с я й о б г о в о р и т и , яким чи­ н о м в о н и б у д у т ь н а в ч а т и цій і н ф о р м а ц і ї п р е д с т а в н и к і в і н ш и х г р у п . З а в ­ д а н н я д о м а ш н і х г р у п — о п р а ц ю в а т и н а д а н у і н ф о р м а ц і ю й о п а н у в а т и її на рівні, д о с т а т н ь о м у д л я о б м і н у ц і є ю і н ф о р м а ц і є ю з і н ш и м и . Г р у п и г о т у ю т ь с я н а в ч а т и і н ш и х учнів с в о ї х н а б о р і в п и т а н ь . У ч и т е л ь виділяє час на те, щ о б групи о б г о в о р и л и свої питання й в и р і ш и л и , яким ч и н о м н а в ч а т и ї х і н ш и х . Учні к о ж н о ї г р у п и м а ю т ь з н а й т и в н а д а н о м у т е к с т і або м а т е р і а л а х ідеї, щ о в і д п о в і д а ю т ь н а їхні з а п и т а н н я . З а в д а н н я учнів в д о м а ш н і х г р у п а х п о л я г а є в т о м у , щ о б в и р і ш и т и , як к р а щ е в е с т и о б г о в о ­ рення к о ж н о г о питання, коли вони о б ' є д н а ю т ь с я в експертні г р у п и . Учите­ леві н е о б х і д н о у п е в н и т и с я в т о м у , що всі р о з у м і ю т ь : ї х н є з а в д а н н я не в т о ­ му, щ о б в е к с п е р т н і й г р у п і с а м и м в і д п о в і с т и на з а п и т а н н я , а в т о м у , щ о б п і д в е с т и і н ш и х членів с в о є ї г р у п и д о в і д п о в і д і н а ц і з а п и т а н н я . П о т і м учні п о в и н н і п р и д у м а т и , я к и м и м е т о д а м и в о н и с к о р и с т а ю т ь с я , щ о б їхні «екс­ пертні» г р у п и о б г о в о р и л и ц і п и т а н н я . П о к и г р у п и в е д у т ь о б г о в о р е н н я , у ч и т е л ь п о в и н е н р у х а т и с я між н и м и , щ о б д о п о м о г т и ї м н е в і д х и л я т и с я від т е м и й , з а п о т р е б и , н а д а в а т и ї м п о ­ яснення. Крок 6 . Після з а в е р ш е н н я р о б о т и д о м а ш н і х г р у п с т в о р і т ь «експертні» групи, використовуючи кольорові позначки, попередньо роздані учням. Запропонуйте учням розійтися по своїх «кольорових» групах, де вони с т а ­ нуть е к с п е р т а м и з о к р е м о ї т е м и ( с в о є ї ч а с т и н и і н ф о р м а ц і ї ) . Н а п р и к л а д , зберіть усіх «червоних» біля д о ш к и , а усіх «синіх» — у холі. К о ж н а е к с п е р т ­ на група п о в и н н а мати представника з кожної «домашньої» г р у п и . Кожна експертна група надає слово всім представників домашніх груп, аналізує м а т е р і а л у цілому, п р о в о д и т ь й о г о е к с п е р т н у о ц і н к у з а в и з н а ч е ­ ний час ( д л я ц ь о г о м о ж е з н а д о б и т и с я ц і л и й у р о к , я к щ о м а т е р і а л и с к л а д н і або м а ю т ь в е л и к и й о б с я г ) . П р е д с т а в н и к и р і з н и х д о м а ш н і х г р у п — е к с п е р ­ ти з різних питань — по черзі о б г о в о р ю ю т ь довірені їм питання (записані -а їхній е к с п е р т н і й картці) з і н ш и м и ч л е н а м и с в о ї х г р у п . У к о ж н о г о у ч н я має б у т и п р и б л и з н о 5 х в и л и н , щ о б к е р у в а т и с в о є ю ч а с т и н о ю о б г о в о р е н - я . З а в д а н н я е к с п е р т а п о л я г а є не в т о м у , щ о б п о в і д о м и т и ідеї, а в т о м у , _ і о б п о с т а в и т и г р у п і з а п и т а н н я й в і д п о в і с т и н а їхні з а п и т а н н я , п о д б а в ш и , аби к о ж е н д о б р е п р о д у м а в і в и в ч и в т у ч а с т и н у т е к с т у а б о д о с л і д ж у в а н о г о матеріалу, з а яку він п р и з н а ч е н и й в і д п о в і д а л ь н и м .

75


Р с з о ї л V . П Р И Й О М / і І МЕ~ОДІ/1 З Р С 5 0 Є Н Н Й ч О З И Х З ч р Н о , С О Р М ч З м н Н Р З М . г і Ь . Н Р З И ^ О

К р о к 7 . Після з а в е р ш е н н я р о б о т и з а п р о п о н у й т е у ч н я м п о в е р н у т и с я « д о д о м у » . Кожен у ч е н ь м а є п о д і л и т и с я і н ф о р м а ц і є ю , о т р и м а н о ю в е к с ­ п е р т н і й г р у п і , з ч л е н а м и с в о є ї « д о м а ш н ь о ї » г р у п и . У «домашніх» г р у п а х м а є б у т и п о о д н і й о с о б і з е к с п е р т н и х г р у п . Учні п о в и н н і п р а г н у т и д о н е с т и інформацію членам своєї домашньої групи якісно, в повному обсязі та за в и з н а ч е н и й у ч и т е л е м час. З а в д а н н я д о м а ш н і х г р у п у ц ь о м у в и п а д к у — вже о с т а т о ч н е у з а г а л ь н е н н я т а к о р е к ц і я всієї і н ф о р м а ц і ї . К р о к 8 . Оцініть п р о ц е с . У ч и т е л ь п р о с и т ь усіх п о д у м а т и п р о т е , я к и й в н е ­ с о к к о ж е н з них вніс в о б г о в о р е н н я , і п р о т е , як м о ж н а п о к р а щ и т и з а н я т т я . Додаткові міркування М е т о д «Ажурна пилка» м о ж н а в и к о р и с т о в у в а т и в м е ж а х о д н о г о у р о к у ( 4 5 х в и л и н ) , але ц е й час б у д е о б м е ж е н и м . В и х о д я ч и з т о г о , щ о о б г о в о ­ р е н н я в е к с п е р т н и х г р у п а х п о т р е б у є 8 х в и л и н , а к о ж н о м у «експертові» знадобиться 4 х в и л и н и , щ о б керувати д и с к у с і є ю у с в о ї й «домашній» групі з і с в о г о п и т а н н я , т о з а л и ш а є т ь с я в с ь о г о 2 0 х в и л и н , які п о т р і б н о р о з ­ п о д і л и т и на п о ч а т о к і з а к і н ч е н н я у р о к у й ч и т а н н я (або і н ш и й с п о с і б в и к л а ­ д у д о с л і д ж у в а н о г о м а т е р і а л у ) . А б и м а т и б і л ь ш е часу, м о ж н а н а п е р е д о д н і д а т и у ч н я м д о м а ш н є з а в д а н н я п р о ч и т а т и м а т е р і а л , а б о ж учні м о ж у т ь с л у ­ х а т и л е к ц і ю чи в з я т и у ч а с т ь у п р о в е д е н н і е к с п е р и м е н т у в класі в і н ш и й д е н ь — щ о б н а у р о ц і б у л о б і л ь ш е ч а с у н а в и к о н а н н я «Ажурної п и л к и » . В ідеалі «домашні» г р у п и п о в и н н і с к л а д а т и с я з ч о т и р ь о х о с і б . Ці г р у п и мають продовжувати роботу в такому складі п р о т я г о м трьох тижнів чи д о в ш о г о часу та с к л а д а т и с я з р і з н и х учнів: х л о п ц і в і дівчат, б і л ь ш з д і б н и х і м е н ш з д і б н и х . В а р т о в и т р а ч а т и час н а д о п о м о г у у ч н я м , щ о б їхня р о б о т а в г р у п а х б у л а е ф е к т и в н о ю , о с о б л и в о у з в и ч а й н и х «домашніх» г р у п а х . Екс­ п е р т н і г р у п и т а к о ж в ідеалі м а ю т ь с к л а д а т и с я м а к с и м у м з ч о т и р ь о х - п ' я т и о с і б . Це о з н а ч а є , що під час «Ажурної пилки» у вас м о ж е в и я в и т и с я б і л ь ш е учнів у к о ж н і й « д о м а ш н і й » г р у п і , ніж кількість е к с п е р т н и х г р у п ; тоді слід п р и з н а ч и т и м е т о д о м в и п а д к о в о г о в и б о р у «додаткових» учнів у різні е к с ­ п е р т н і г р у п и , щ о б кількість учнів в е к с п е р т н и х г р у п а х з а л и ш а л а с я в і д п о ­ в і д н о ю . Я к щ о кількість учнів у класі ц ь о г о в и м а г а є , м о ж н а о р г а н і з у в а т и б і л ь ш ніж по о д н і й е к с п е р т н і й г р у п і з о д н а к о в и м з а в д а н н я м . Д е в і з к о о п е р а т и в н о г о н а в ч а н н я — « к о л е к т и в н а в і д п о в і д а л ь н і с т ь , але і н д и в і д у а л ь н а звітність». Ц я ф р а з а о з н а ч а є , щ о з а в д а н н я , д е в и к о р и с т о ­ в у є т ь с я к о о п е р а т и в н е н а в ч а н н я , в и м а г а ю т ь , щ о б учні в і д п о в і д а л и о д и н з а одного, щ о б дати можливість навчитися один в одного певних речей. Про­ т е учні п р и ц ь о м у підзвітні і н д и в і д у а л ь н о , т о б т о к о ж е н у ч е н ь п о в и н е н т а ­ кож в и в ч и т и в е с ь м а т е р і а л . З ц ь о г о в и п л и в а є , щ о о в о л о д і н н я м а т е р і а л о м м а є п е р е в і р я т и с я в к о ж н о г о учня ( п р о т я г о м п и с ь м о в и х ч и у с н и х пе­ р е в і р о к ) . О д н а к у ч и т е л ь м о ж е з а о х о ч у в а т и т а к о ж спільні н а б у т к и успіхи груп, слідкуючи за успішністю групи п р о т я г о м усього часу й присуджуючи бали всім членам групи, якщо підвищується загальна успішність групи.

76


Поради Щ о б ви могли надавати вказівки учням — наприклад, г о в о р и т и ї м . що н а с т а в час п е р е х о д и т и з о д н і є ї г р у п и в іншу, в а м з н а д о б и т ь с я я к и й с ь м е ­ т о д ш в и д к о г о п р и в е р т а н н я ї х н ь о ї у в а г и під час р о б о т и в г р у п а х . Навчіть учнів б е з ш у м н о г о с и г н а л у . Н а п р и к л а д , п і д н е с і т ь руку в и щ е г о л о в и . Ко­ ж е н учень, який помітив цей знак, має негайно п р и п и н и т и розмову, по­ в е р н у т и с я д о вас о б л и ч ч я м і с л у х а т и , щ о в и з б и р а є т е с я с к а з а т и . Я к щ о п о ­ руч х т о с ь н е б а ч и т ь с и г н а л у т а п р о д о в ж у є р о з м о в л я т и , т р е б а л е г к о п о п л е ­ с к а т и ї х п о плечу, а б и д а т и ї м з н а т и , щ о т р е б а з у п и н и т и с я т а с л у х а т и в а с . П о п р а к т и к у й т е с я в з а с т о с у в а н н і б е з ш у м н о г о с и г н а л у кілька р а з і в н а п о ч а т к у у р о к у , к о л и в и в и к о р и с т о в у є т е й о г о в п е р ш е , щ о б всі н а в ч и л и с я , що потрібно робити. В З А Є М Н Е НАВЧАННЯ М е т а : п о к р а щ и т и в м і н н я учнів «читати»: р о з у м і т и і п о я с н ю в а т и текст, в и д і л я т и о с н о в н і ідеї, з н а х о д и т и д е т а л і й в и з н а ч а т и з в ' я з к и між і д е я м и в тексті, самостійно з а с в о ю в а т и нову інформацію. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о 3 5 осіб. Н а й к р а щ е з а с т о с о в у в а т и п р и р о б о т і в групах, що с к л а д а ю т ь с я з 4 чоловік. У класі м о ж е б у т и будь-яка кількість таких г р у п . Н е о б х і д н и й ч а с : 4 5 - 9 0 хвилин. О б л а д н а н н я : Кожній четвірці з н а д о б и т ь с я принаймні о д и н п р и м і р н и к тексту. Порядок роботи: К р о к 1 . О б ' є д н а й т е учнів у г р у п и з 4 - 5 о с і б . П о я с н і т ь ї м , щ о в о н и б у д у т ь виконувати завдання із з а с т о с у в а н н я м навчального методу, який нале­ жить до кооперативного навчання і називається «Взаємне навчання». У с в о ї й г р у п і в о н и п о ч е р з і б у д у т ь в и к о н у в а т и р о л ь у ч и т е л я . Тому у ч е н ь , я к и й г р а т и м е р о л ь у ч и т е л я , м а є в и к о н а т и такі з а в д а н н я : 1 . П р о ч и т а й т е а б з а ц у г о л о с . Ч и т а т и т р е б а п о в і л ь н о , чітко, в и р а з н о (розставляючи логічні н а г о л о с и ) . 2 . П і д с у м у й т е т е , п р о щ о г о в о р и л о с я в ц ь о м у а б з а ц і , т о б т о назвіть о с ­ новні м о м е н т и у д в о х а б о т р ь о х р е ч е н н я х . 3 . П о с т а в т е з а п и т а н н я д о абзацу. М о ж н а с ф о р м у л ю в а т и й п о с т а в и т и запитання, що прояснюють: • основні ідеї («Про які д в а т и п и е р о з і ї ґрунту т у т і д е т ь с я ? » ) ; • пояснення, що стоять за певними ідеями («Чому ч е р е з вітер ґ р у н т п і д д а є т ь с я е р о з і ї в о д н и х м і с ц я х б і л ь ш е , ніж в і н ш и х ? » ) ; • висновки, що випливають з цих ідей ( « В и х о д я ч и з т о г о , що ми п р о ­ ч и т а л и , чи є т е н д е н ц і я до е р о з і ї ґ р у н т у в н а ш і й м і с ц е в о с т і ? » ) . 4 . П р о я с н і т ь важкі ч а с т и н и . Н а м а г а й т е с я п р о я с н и т и в с е , щ о н е д у ж е зрозуміло: • окремі слова («Там, де в т е к с т і м о в а й д е п р о « л і с о з а х и с н і с м у г и » , це

77


Р о з д і л IV. П Р И Й О М И І М Р О Д И ЗАСВОЄННЯ Н О В И Х З Н ^ Н о . О О і - М - З — — З М ~'с, г Р З И Ю П

о з н а ч а є « н а с а д ж е н н я д е р е в д л я з а п о б і г а н н я е р о з і ї ґрунту в р е з у л ь ­ таті вітрів»); • фонові знання ( « В е р х н і й ґ р у н т о в и й ш а р — це ш а р р о д ю ч о ї з е м л і , що л е ж и т ь з в е р х у п і д с т и л к о в о г о ш а р у ґрунту. У н ь о м у м і с т я т ь с я о р ­ ганічні р е ч о в и н и , щ о ж и в л я т ь р о с л и н и » ) . 5 . З р о б і т ь п р и п у щ е н н я , п р о щ о піде м о в а д а л і . С п р о б у й т е з д о г а д а т и с я , у я к о м у н а п р я м і піде далі в и к л а д а в т о р а . Скажіть, щ о н а м н е о б х і д н о д і з н а ­ т и с я д а л і . Укажіть н а т і с л о в а в т е к с т і , які в и п е р е д ж а ю т ь т е , щ о б у д е с к а ­ з а н о д а л і , н а п р и к л а д : «як ми п о б а ч и м о . . . » Крок 2 . П р о ч и т а й т е с а м і о д и н а б з а ц у г о л о с . П о т і м р е т е л ь н о у з а г а л ь н і т ь й о г о . П о я с н і т ь у ч н я м , як, п і д с у м о в у ю ч и п р о ч и т а н е , в и в и д і л и л и о с н о в н і ідеї. Потім п о с т а в т е д в а з а п и т а н н я д о п р о ч и т а н о г о уривку. З в е р н і т ь у в а г у учнів н а т е , я к о г о р о д у з а п и т а н н я в и п о с т а в и л и ( о с н о в н і ідеї, п о я с н е н н я , в и с н о в к и ) . П о т і м п р о я с н і т ь важкі м о м е н т и т а в і д з н а ч т е , щ о о с о б л и в у у в а ­ гу ви звернули на терміни та фонові знання. І нарешті, висловіть припу­ щення щодо подальшого плину розповіді, а також поясніть, на чому ви за­ сновуєте ваше припущення. Крок 3 . Н а к о ж н о м у етапі п о я с н е н н я в и м о ж е т е з а п р о п о н у в а т и у ч н я м с п р о б у в а т и ц е с а м и м і п р о к о м е н т у в а т и т е , щ о в о н и г о в о р я т ь . Після т о г о , я к в и п о я с н и л и м е т о д и к у в и к о н а н н я з а в д а н н я , п о п р о с і т ь учнів у с в о ї х г р у ­ пах з ч о т и р ь о х а б о п'яти о с і б п о п р а к т и к у в а т и с я у в и к о р и с т а н н і м е т о д у « В з а є м н е н а в ч а н н я » н а п р и к л а д і н а я в н о г о тексту. К р о к 4 . Після т о г о , я к усі в и к о н а ю т ь п е р ш и й е т а п «узагальнення», п о ­ просіть уваги та запропонуйте добровольцям навести приклади своїх уза­ г а л ь н е н ь . В і д з н а ч т е , що в їхніх у з а г а л ь н е н н я х д о б р е , а б о з а п р о п о н у й т е , як ї х м о ж н а п о л і п ш и т и . П о т і м п о п р о с і т ь учнів в и к о н а т и н а с т у п н и й е т а п і з н о ­ ву викличте добровольців, щ о б вони назвали свої запитання, розберіть і п р о к о м е н т у є т е їх. Крок 5. Тепер надайте групам можливість п р а ц ю в а т и с а м о с т і й н о . Якщо у вас н е д о с т а т н ь о часу, то після т о г о , як в о н и п р о ч и т а ю т ь , п р и н а й м н і , ч о ­ т и р и абзаци, використовуючи цю методику, ви можете запропонувати їм дочитати текст самостійно. Поради П е р ш ніж п р о с и т и учнів в и к о р и с т о в у в а т и м е т о д «Взаємне навчання», д у ж е важливо спочатку ґрунтовно п о я с н и т и т а п р о д е м о н с т р у в а т и ї м к о ж н и й крок. ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ М е т а : моделювання г р о м а д с ь к о г о слухання з а д о п о м о г о ю імітаційної (симуляційної) гри дозволяє учням зрозуміти мету та порядок слухань, а т а к о ж ролі й о б о в ' я з к и членів д е р ж а в н и х о р г а н і в , к о м і т е т і в , к о м і с і й . Крім ц ь о г о , учні з д о б у в а ю т ь п р а к т и ч н и й д о с в і д у в и з н а ч е н н і т а п р о я с н е н н і і д е й , інтересів і цінностей, пов'язаних з предметом слухання.

78


П Р И Й О М И . МЕТОДИ ТР ТЕХНОЛОГІЇ

К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35 осіб. Н е о б х і д н и й ч а с : 4 5 - 9 0 хвилин. О б л а д н а н н я : можуть бути використані картки з текстами чи завдання­ ми для груп чи для кожного учня, за потреби папір, маркери, таблички для позначення робочих місць груп. Порядок роботи: Крок 1. Зв'яжіться з о р г а н а м и місцевого с а м о в р я д у в а н н я , м і с ц е в и м и відділеннями чи представництвами загальнонаціональних організацій, яких ц і к а в и т ь т е м а уроку, щ о б о д е р ж а т и і н ф о р м а ц і ю з т е м и т а з ' я с у в а т и , чи може співробітник організації або представник місцевих органів само­ врядування взяти участь в уроці. Крок 2 . З а п р о с і т ь н а у р о к с п і в р о б і т н и к а о р г а н у в л а д и ч и п р е д с т а в н и к а о р г а н і з а ц і ї , які м а ю т ь н е о б х і д н і з н а н н я . Крок 3. Д о м о в т е с я , якщо необхідно, про можливість п р о в е д е н н я уроку в залі д л я с л у х а н ь чи в п р и м і щ е н н і о р г а н у м і с ц е в о г о с а м о в р я д у в а н н я а б о о р г а н і з у й т е в п е р е д н і й ч а с т и н і к л а с н о ї к і м н а т и стіл д л я у ч н і в - « з а к о н о д а в ців», стіл д л я с е к р е т а р я і стіл чи к а ф е д р у д л я д о п о в і д а ч і в . Крок 4. П р и г о т у й т е т а б л и ч к и з і м е н а м и учнів і н а з в а м и їхніх п о с а д за ролями, щ о б розставити їх на столах. Крок 5. Розпочавши урок, поясніть учням мету г р о м а д с ь к и х слухань, суть п и т а н н я , яке б у д е р о з г л я д а т и с ь . Крок 6 . Р о з п о д і л і т ь між у ч н я м и р о л і . Ролі м о ж у т ь в и з н а ч а т и с я з а л е ж н о від с к л а д у г р о м а д с ь к и х г р у п , які м о ж у т ь б у т и з а ц і к а в л е н і у р о з в ' я з а н н і п и ­ тання, винесеного на слухання. Ролі м о ж у т ь б у т и , н а п р и к л а д такі. Представники законодавчого органу, органу місцевого самовряду­ вання. В о н и б у д у т ь п р о в о д и т и с л у х а н н я , о г о л о ш у в а т и в и с т у п и д о п о в і д а ­ чів і п р и й м а т и р і ш е н н я з о б г о в о р ю в а н о г о п и т а н н я . О д и н з них м а є б у т и г о ­ ловою. Групи з особливими інтересами. Б у д е о р г а н і з о в а н о кілька г р у п з п ' я т и чи менше осіб. Кожна група ознайомить представників влади зі с в о є ю по­ з и ц і є ю щ о д о п и т а н н я . П о в и н н а б у т и н е п а р н а кількість г р у п , щ о в и с т у п а ­ ють за і проти о б г о в о р ю в а н о г о питання. (Число і розмір груп буде залежа­ ти від т е м и і кількості учнів у класі.) Н е о б х і д н о , щ о б б у л о п р е д с т а в л е н о кілька р і з н и х т о ч о к з о р у , які б в і д п о в і д а л и р е а л ь н о і с н у ю ч и м д у м к а м у певній місцевій громаді. Кожна група обере с в о г о представника, який викладе комітетові думку групи. Секретар. Н е о б х і д н о о б р а т и о д н у о с о б у , яка в е с т и м е с т е н о г р а м у з а с і ­ дання та записуватиме пропозиції, що надходять. Відповідальний за часовий регламент. Н е о б х і д н о в и б р а т и о д н у о с о б у , яка б у д е с т е ж и т и з а ч а с о м д о п о в і д е й , щ о б д а т и м о ж л и в і с т ь в и с т у п и т и кожній г р у п і .

79


Розд:л IV. П Р И Й О М / і М Р О Д Й З Р О З О € Р р Р Ч О З И Х З Н Л Ч ' С . О О Д М Ч а Р Ч Н Р З М і Ч с , Н Р З й Ч О И

О б ' є д н а й т е учнів у г р у п и п о п'ять ч и м е н ш е о с і б в і д п о в і д н о д о р о л е й . Крок 7 . П о я с н і т ь у ч а с н и к а м м е т у г р о м а д с ь к и х с л у х а н ь і п о р я д о к , я к о г о н е о б х і д н о д о т р и м у в а т и с я . Я к щ о п о т р і б н о , р о з д а й т е у ч н е м такі інструкції д л я участі в г р о м а д с ь к и х с л у х а н н я х . 1 . Голова в і д к р и в а є с л у х а н н я , п о в і д о м л я є ї х м е т у т а п о я с н ю є п о р я д о к і часовий регламент доповідей. 2. Оголошений доповідач представляє свою позицію протягом двох х в и л и н , з а ц и м ідуть з а п и т а н н я членів к о м і т е т у (не б і л ь ш е т р ь о х х в и л и н ) . 3 . П е р ш и м з а п и т а н н я д о п о в і д а ч е в і с т а в и т ь г о л о в а , з а н и м — «члени» організації чи органу, що проводить слухання. Члени групи доповідача мо­ ж у т ь д о п о м а г а т и й о м у в і д п о в і д а т и н а з а п и т а н н я комітету. Крок 8 . В і д в е д і т ь д о с т а т н ь о часу д л я п і д г о т о в к и учнів д о г р о м а д с ь к и х с л у х а н ь в і д п о в і д н о д о їхніх р о л е й . Крок 9. П р о в е д і т ь с л у х а н н я . Після т о г о , я к б у д у т ь в и с л у х а н і всі д о п о в і д а ч і , ч л е н и о р г а н у ч и о р г а н і з а ­ ції, щ о п р о в о д и т ь с л у х а н н я , а н а л і з у ю т ь а р г у м е н т и , о б г о в о р ю ю т ь п р о б л е ­ му та повідомляють, що вони мають намір р о б и т и надалі. К р о к 10. П р о в е д і т ь о б г о в о р е н н я у р о к у в такій п о с л і д о в н о с т і : • О б г о в о р і т ь ф а к т и й а р г у м е н т и , що с т о с у ю т ь с я т е м и . • О б г о в о р і т ь д у м к и учнів з п р и в о д у ц ь о г о в и д у д і я л ь н о с т і як с п о с о б у вирішення суспільно важливих проблем і визначення державної політики. • Обговоріть зауваження, зроблені запрошеним фахівцем. • О б г о в о р і т ь інші п и т а н н я , з а п р о п о н о в а н і у ч н я м и . Додаткові міркування Громадські слухання проводяться о р г а н а м и законодавчої влади (таки­ м и , я к В е р х о в н а Р а д а , ї ї комісії, інші д е р ж а в н і о р г а н и ч и к о м і т е т и , міські р а д и ) з м е т о ю о д е р ж а н н я і н ф о р м а ц і ї , н а якій б у д у т ь ґ р у н т у в а т и с я з а к о н и ч и інші р і ш е н н я , щ о з а ч і п а ю т ь і н т е р е с и н а с е л е н н я . Інші с л у х а н н я п р о в о ­ дяться групами з особливими інтересами, громадськими організаціями ч и о б ' є д н а н н я м и , щ о б з ' я с у в а т и г р о м а д с ь к у думку. ДІАЛОГ М е т а : Різновид г р у п о в о г о навчання, суть якого полягає в спільному пошуку групами у з г о д ж е н о г о рішення. Це рішення знаходить своє відо­ браження в кінцевому тексті, переліку ознак, схемі т о щ о . К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 25. Н е о б х і д н и й ч а с : від 5 х в и л и н . О б л а д н а н н я : це можуть бути картки із завданнями для кожної групи а б о а р к у ш і з ф р а г м е н т а м и тексту, я к и й ч и т а ю т ь учні. М о ж н а т а к о ж п р и г о ­ т у в а т и к о л ь о р о в і п о з н а ч к и д л я о б ' є д н а н н я учнів у г р у п и . Д л я п р е з е н т а ц і ї результатів г р у п о в о ї р о б о т и ч а с т о п о т р і б н і п а п і р і м а р к е р и .

80


ПРИЙОМІ/,

методи т р

ТЕХНОЛОГІЇ

Порядок роботи: К р о к 1. Клас о б ' є д н у є т ь с я у 5 - 6 р о б о ч и х г р у п і г р у п у е к с п е р т і в із «силь­ них» учнів. К р о к 2 . У ч и т е л ь с т а в и т ь п е р е д р о б о ч и м и г р у п а м и с п і л ь н е д л я всіх з а в ­ д а н н я , яке г р у п и в и к о н у ю т ь п р о т я г о м 5 - 1 0 х в и л и н . Група е к с п е р т і в с к л а ­ д а є свій варіант виконання завдання, стежить за р о б о т о ю груп і контро­ л ю є час. К р о к 2 . П о з а в е р ш е н н і р о б о т и п р е д с т а в н и к и від к о ж н о ї р о б о ч о ї г р у п и на д о ш ц і або на аркушах паперу роблять підсумковий запис. Потім почер е ж н о н а д а є т ь с я с л о в о о д н о м у д о п о в і д а ч е в і від к о ж н о ї г р у п и . Е к с п е р т и ф і к с у ю т ь спільні п о г л я д и . К р о к 3 . Після з а в е р ш е н н я п р е з е н т а ц і й г р у п е к с п е р т и п р о п о н у ю т ь у з а ­ г а л ь н е н у в і д п о в і д ь н а з а в д а н н я . Г р у п и о б г о в о р ю ю т ь і д о п о в н ю ю т ь її. Крок 4 . К і н ц е в и й варіант з а н о т о в у є т ь с я д о з о ш и т і в . Додаткові міркування Д і а л о г в и к л ю ч а є п р о т и с т о я н н я , к р и т и к у п о з и ц і ї тієї ч и тієї г р у п и . У с ю увагу з о с е р е д ж е н о на сильних моментах у позиції інших. Варіант 1. Синтез думок Дуже с х о ж и й за метою та початковою ф а з о ю на попередній варіант г р у п о в о ї р о б о т и . Але після о б ' є д н а н н я в г р у п и і в и к о н а н н я з а в д а н н я к о ж ­ на група готує варіант відповіді на завдання на о к р е м о м у аркуші паперу, я к и й п е р е д а ю т ь і н ш и й г р у п і (чи г р у п а м ) д л я д о п о в н е н н я с в о ї м и д у м к а м и , п і д к р е с л е н н я т о г о , з ч и м не п о г о д ж у ю т ь с я . О п р а ц ь о в а н і т а к и м ч и н о м а р к у ш і п е р е д а ю т ь с я е к с п е р т а м , які з н о в у ж-таки зіставляють написане з власним варіантом, роблять загальний звіт, к о т р и й о б г о в о р ю є в е с ь клас. Варіант 2. Спільний проект М а є таку ж мету, що й діалог і передбачає о б ' є д н а н н я в г р у п и . Але завдан­ ня, які о т р и м у ю т ь г р у п и , різного змісту та висвітлюють п р о б л е м у з різних боків. П о з а в е р ш е н н і р о б о т и к о ж н а г р у п а з в і т у є і з а п и с у є н а д о ш ц і певні п о ­ ложення. З р е ш т о ю з в і д п о в і д е й п р е д с т а в н и к і в г р у п с к л а д а є т ь с я с п і л ь н и й проект, який рецензується та доповнюється групою експертів. Варіант 3. Пошук інформації Різновидом роботи в малих групах є командний пошук інформації (за­ з в и ч а й тієї, щ о д о п о в н ю є р а н і ш е п р о ч и т а н у в ч и т е л е м л е к ц і ю а б о м а т е р і а л п о п е р е д н ь о г о уроку, д о м а ш н є з а в д а н н я ) , а п о т і м відповіді н а з а п и т а н н я . П р и й о м в и к о р и с т о в у є т ь с я щ о б о ж и в и т и с у х и й , іноді н е ц і к а в и й м а ­ теріал.

81


Р о з д і л 'У. П Р И Й О М И І М Е Т О Д / З Р С 6 0 Є Н Н Я

нових знань,

оотЧ6ВННЯ В М І Н Ь , Н Я В Й Ч О К

Д л я г р у п р о з р о б л я ю т ь с я з а п и т а н н я , ВІДПОВІДІ на які м о ж н а з н а й т и в р і з ­ них д ж е р е л а х і н ф о р м а ц і ї . Т а к и м и д ж е р е л а м и м о ж у т ь б у т и : • роздатковий матеріал; • документи; • підручники; • довідкові видання; • д о с т у п н а і н ф о р м а ц і я на к о м п ' ю т е р і ; • артефакти (пам'ятки матеріальної культури); • прилади. Учні о б ' є д н у ю т ь с я в г р у п и . К о ж н а г р у п а о т р и м у є з а п и т а н н я з т е м и у р о ­ ку. В и з н а ч а є т ь с я час н а п о ш у к т а аналіз і н ф о р м а ц і ї . Н а п р и к і н ц і у р о к у з а с л у х о в у ю т ь с я п о в і д о м л е н н я від к о ж н о ї г р у п и , які потім п о в т о р ю ю т ь с я і, можливо, р о з ш и р ю ю т ь с я всім класом. КЕРОВАНА ЛЕКЦІЯ М е т а ; в и к л а с т и н о в и й м а т е р і а л ; н а в ч и т и учнів в и б і р к о в о п і д х о д и т и д о і н ф о р м а ц і ї , в и д і л я т и г о л о в н е ; а к т и в і з у в а т и д і я л ь н і с т ь учнів під час в и к л а ­ д у н о в о г о матеріалу. К і л ь к і с т ь у ч н і в : від о д н о г о д о кількох класів. Н е о б х і д н и й час: 4 5 - 9 0 хвилин. О б л а д н а н н я : н а о ч н і з а с о б и , щ о в і д о б р а ж а ю т ь з м і с т лекції ( т а б л и ц і , схеми тощо). Порядок роботи: К р о к 1 . П р и п і д г о т о в ц і лекції в ч и т е л ь м а є р о з д і л и т и н а в ч а л ь н и й м а т е ­ ріал н а л о г і ч н о з а в е р ш е н і ч а с т и н и . В и к л а д о д н і є ї ч а с т и н и м а т е р і а л у н е має перевищувати 5 хвилин (приблизно 6 0 0 - 7 5 0 слів). Процедура в и ­ кладу м о ж е т р и в а т и 2 5 - 3 0 х в и л и н і с к л а д а т и с я з кількох ч а с т и н : в с т у п н о ї , основної і заключної. К р о к 2 . В и к л а д і т ь у ч н я м м а т е р і а л в с т у п н о ї ч а с т и н и лекції, я к и й м а є м і с т и т и : о г о л о ш е н н я в ч и т е л е м т е м и , п л а н у лекції, п о я с н е н н я у ч н я м а л г о ­ ритму діяльності на уроці, основних проблемних питань. Учитель просить учнів у в а ж н о с л у х а т и і в и д і л я т и г о л о в н е в й о г о р о з п о в і д і , не з а п и с у ю ч и в зошит. К р о к 3 . В и к л а д і т ь у ч н я м м а т е р і а л о с н о в н о ї ч а с т и н и лекції. М о ж н а в и ­ к о р и с т а т и наочні п о с і б н и к и й технічні з а с о б и н а в ч а н н я з а л е ж н о від т е м и заняття. Учні с л у х а ю т ь і не р о б л я т ь ніяких з а п и с і в . К р о к 4. Після 5 х в и л и н в и к л а д у в ч и т е л ь з у п и н я є т ь с я і п р о п о н у є з а ­ писати основні положення з його розповіді. Це займає 3 - 4 (5-10) хвилин. Потім п р о д о в ж у є т ь с я в и к л а д . Така п р о ц е д у р а м о ж е п о в т о р и т и с я д е к і л ь к а разів.

82


П Р И Й О М И . МЕТОДИ 7В ТЕХНОЛОГІЇ

П о ч и н а ю ч и таку р о б о т у в п е р ш е , у ч и т е л ь м о ж е з а п р о п о н у в а т и д е к і л ь ­ к о м у ч н я м п р о ч и т а т и с в о ї з а п и с и , о б г о в о р и т и їх у з а г а л ь н о м у колі й в і д к о ригувати. Крок 5 . В и к л а д і т ь у ч н я м м а т е р і а л з а к л ю ч н о ї ч а с т и н и лекції, я к и й м о ­ ж е м і с т и т и короткі в и с н о в к и й у з а г а л ь н е н н я , в і д п о в і д і н а п р о б л е м н і п и ­ тання. Замість цього чи п р о т я г о м р е ш т и часу на уроці організується р о б о ­ та учнів у малих г р у п а х а б о п а р а х з м е т о ю п о в т о р е н н я м а т е р і а л у лекції та коригування записів. Крок 6 . З а б а ж а н н я м у ч и т е л я з а с в о є н н я м а т е р і а л у м о ж е п е р е в і р я т и с я за д о п о м о г о ю тестів, фронтальної бесіди, порівняння їх з текстом підруч­ ника т о щ о . Поради Бажано звернути особливу увагу на: • чіткість п о я с н е н ь у ч н я м п р а в и л р о б о т и ; • п л а н у в а н н я р о б о т и в г р у п а х після з а к і н ч е н н я в и к л а д у та чіткий і н с т р у к т а ж д о неї; • п л а н у в а н н я с т р а т е г і ї о ц і н ю в а н н я результатів н а в ч а л ь н о ї д і я л ь н о с т і учнів. КОЛО ІДЕЙ М е т а : вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей і з а л у ч е н н я всіх учнів д о о б г о в о р е н н я п о с т а в л е н о г о п и т а н н я . Т е х н о л о г і я з а с т о с о в у є т ь с я , к о л и всі г р у п и м а ю т ь в и к о н у в а т и о д н е й т е с а м е з а в д а н ­ ня, щ о с к л а д а є т ь с я з кількох п и т а н ь ( п о з и ц і й ) , які г р у п и п р е д с т а в л я т и м у т ь по ч е р з і . Кількість у ч н і в : до 35. Н е о б х і д н и й ч а с : використовується одночасно з якоюсь іншою на­ в ч а л ь н о ю д і я л ь н і с т ю , яку учні в и к о н у ю т ь , с п і в п р а ц ю ю ч и в м а л и х г р у п а х . О б л а д н а н н я : д л я з а п и с у результатів г р у п о в о ї р о б о т ч а с т о п о т р і б н і папір і м а р к е р и . Порядок роботи: Крок 1 . К о л и малі г р у п и з а в е р ш и л и в и к о н у в а т и з а в д а н н я й г о т о в і п р е д ­ ставити інформацію, учитель надає слово кожній з них почережно, щ о б озвучити л и ш е один аспект о б г о в о р ю в а н о ї п р о б л е м и (назвати й обґрун­ т у в а т и о д н у п р и ч и н у , р и с у , о з н а к у т о щ о ) . П р о д о в ж у ю ч и п о колу, в ч и т е л ь з а п и т у є всі г р у п и п о ч е р з і , п о к и н е в и ч е р п а ю т ь с я ідеї. Ц е д о з в о л и т ь кожній г р у п і р о з п о в і с т и п р о р е з у л ь т а т и с в о є ї р о б о т и , у н и к а ю ч и с и т у а ц і ї , коли п е р ш а г р у п а , щ о в и с т у п а є , п о д а є в с ю і н ф о р м а ц і ю . Крок 2 . Під час в и с т у п і в г р у п у ч и т е л ь м о ж е р о б и т и з а п и с и н а д о ш ц і , з а ­ нотовуючи думки груп. Крок 3 . Після з а в е р ш е н н я п р е з е н т а ц і й г р у п и м о ж у т ь о б г о в о р и т и с к л а ­ дений на д о ш ц і перелік.

83


Р о з д і л IV. П Р И Й О М І / ! М Е Т О П И ЗнСВОС-НЧР Н О В И Х З Н Р Н о , О О Р М і Ч В Р Н Н Р В М і м о , Ч Р В И Ч О Н

Додаткові міркування Я к в а р і а н т п о колу м о ж у т ь п р е д с т а в л я т и с я р е з у л ь т а т и н е тільки г р у п о ­ вої, а й і н д и в і д у а л ь н о ї р о б о т и . Ц е й м е т о д е ф е к т и в н и й д л я в и р і ш е н н я проблемних питань. Д л я с т в о р е н н я с п и с к у д у м о к , п о з и ц і й м о ж н а п о п р о с и т и к о ж н о г о учня по черзі у с н о з а п р о п о н у в а т и о д н у ідею або написати с в о ю думку на картці-індексі б е з і м е н і . У ч и т е л ь з б и р а є всі к а р т к и т а с к л а д а є с п и с о к з а з н а ч е н и х у них і д е й н а д о ш ц і а б о п о ч и н а є д и с к у с і ю , к о р и с т у ю ч и с ь і н ф о р м а ц і є ю з карток. ЛЕКЦІЯ З Д О П О М О Г О Ю УЧНІВ М е т а ; викласти новий матеріал; активізувати пізнавальну діяльність учнів; п і д т р и м у в а т и з в о р о т н и й з в ' я з о к з у ч н я м и , ф і к с у в а т и їхні у с к л а д н е н ­ н я , н а д а в а т и д о п о м о г у т а з а б е з п е ч у в а т и к о р е к ц і ю з а с в о є н н я . Крім т о г о , д о з в о л я є а к т и в і з у в а т и р о з м о в н у т а п і з н а в а л ь н у д і я л ь н і с т ь учнів; с т в о р и т и у м о в и д л я т в о р ч о с т і й с а м о с т і й н о с т і учнів; н а д а т и у ч н я м м о ж л и в і с т ь с т а т и г о л о в н и м с у б ' є к т о м н а в ч а н н я , в з я в ш и а к т и в н у у ч а с т ь не тільки в лекції, але і в її с т в о р е н н і ; п о б а ч и т и р і з н о м а н і т н і с т ь д у м о к і у я в л е н ь п р о т е м у л е к ­ ції; з а л у ч и т и учнів з р і з н и м р і в н е м п і д г о т о в к и з п е в н о г о п р е д м е т а , о р г а н і ­ зувати роботу з їхнім д о с в і д о м і знаннями К і л ь к і с т ь у ч н і в : від о д н о г о д о кількох класів. Н е о б х і д н и й ч а с : 15-20 хвилин на одному уроці та 4 5 - 9 0 хвилин на іншому. О б л а д н а н н я : наочні з а с о б и , щ о в і д о б р а ж а ю т ь з м і с т лекції ( т а б л и ц і , схеми тощо). Порядок роботи: К р о к 1 . П і д г о т о в к а д о лекції п о ч и н а є т ь с я н а п о п е р е д н ь о м у у р о ц і і п о ­ т р е б у є 2 0 - 2 5 х в и л и н . У ч и т е л ь о г о л о ш у є т е м у лекції, п о т і м з а у в а ж у є , щ о в н ь о г о ще не п о в н і с т ю г о т о в и й план лекції і п р о п о н у є у ч н я м у з я т и у ч а с т ь у й о г о р о з р о б ц і . Він р о з д а є к о ж н о м у учневі п о д в а а р к у ш і п а п е р у ( п о л о ­ вина аркуша А-4) і п р о п о н у є написати на кожному аркуші по о д н о м у п и т а н н ю , яке б а ж а н о , на й о г о думку, в и с в і т л и т и в лекції. К р о к 2 . П о т і м у ч и т е л ь п р о с и т ь учнів п о ч е р е ж н о в и х о д и т и д о д о ш к и , ч и ­ тати свої з а п и с и та прикріпляти аркуші на дошку. З а п и с и , близькі за зміс­ т о м , р о з м і щ у ю т ь с я п о р я д ( а б о о д и н під о д н и м ) . Т а к и м ч и н о м с т в о р ю є т ь с я декілька груп аркушів і кожна група буде о б ' є д н а н а спільним змістом. Учи­ тель може також записати і вивісити аркуші зі с в о ї м и пропозиціями. К р о к 3 . Після т о г о , я к у с і а р к у ш і б у д у т ь р о з м і щ е н і н а д о ш ц і , у ч и т е л ь п р о п о н у є структурувати групи карток у певній послідовності і дати кожній г р у п і назву, ф о р м у л ю ю ч и її як пункт лекції. Для цього педагог може взяти на себе роль фасилітатора дискусії з класом тривалістю 10-12 хвилин. Можна замість цього організувати ро-

84


Н Р / і Ю М і Л МЕТОП/) "Р ' Е Х Н О Г О П Ї

б о т у м а л и х г р у п , які візьмуть н а с е б е р о з р о б к у варіантів п л а н у лекції п р о ­ т я г о м 5 - 1 0 хвилин з н а с т у п н о ю п р е з е н т а ц і є ю результатів їхньої р о б о т и протягом 10-15 хвилин. Крок 4 . П о т і м п і д б и в а є т ь с я з а г а л ь н и й п і д с у м о к р о б о т и всіх г р у п . Ц е можна зробити різними шляхами: • я к щ о в класі б а г а т о учнів ( м а л и х г р у п ) , м о ж н а о б м е ж и т и с ь о д н и м з а ­ п и т а н н я м від к о ж н о г о учня ( г р у п и ) ; • м о ж н а р о з р о б и т и п л а н лекції з а т а к и м а л г о р и т м о м : учні о б ' є д н у ю т ь ­ ся в малі г р у п и і к о ж н а з них р о з р о б л я є с в і й п л а н лекції ( 1 0 - 1 2 х в . ) , потім усі групи презентують результати своєї р о б о т и . На з а в е р ш е н ­ ня в ч и т е л ь о р г а н і з о в у є р о б о т у з п о г о д ж е н н я д у м о к і ф о р м у л ю в а н н я с п і л ь н о г о п л а н у лекції ( 1 0 - 2 0 х в и л и н ) . Крок 5 . Н а н а с т у п н о м у у р о ц і в ч и т е л ь ч и т а є л е к ц і ю , п о б у д о в а н у з а в и ­ р о б л е н и м у с і м а п л а н о м а б о м о ж е п о п р о с и т и учнів п і д г о т у в а т и в и к л а д ч а ­ с т и н и м а т е р і а л у ( з а з в и ч а й це п о т р е б у є д о д а т к о в о ї зустрічі з у ч н я м и і п о ­ годження змісту). Додаткові міркування Учитель має: • вирішити для себе, що може дати учням такий метод роботи; • чітко у я в и т и с п о с і б с к л а д а н н я плану, а д ж е він є в а ж л и в о ю ч а с т и н о ю лекції; • чітко п р о д у м а т и п о р я д о к д і й і н а м а г а т и с я м а к с и м а л ь н о с к о р о т и т и в т р а т и часу п р и п і д г о т о в ц і учнів д о р о б о т и ( н а п р и к л а д , н а о т р и м а н ­ ня паперу тощо); • в р а х у в а т и , що т а к у л е к ц і ю б а ж а н о п р о в о д и т и з у ч н я м и , які в ж е м а ­ ють досвід лекційної роботи. Поради Готуючи б у д ь - я к и й в а р і а н т і н т е р а к т и в н о ї лекції, з в е р н і т ь у в а г у н а такі рекомендації: • визначте, з якою метою ви плануєте використати даний метод: і н ­ ф о р м а ц і й н о ю , в и х о в н о ю , р о з в и в а л ь н о ю ( в и з н а ч е н н я п о з и ц і й учнів, формування навичок прийняття рішень чи розв'язання проблеми); • з'ясуйте особливості класу, де плануєте його застосувати (кількість учнів, н а я в н і с т ь у них д о с в і д у участі в лекціях, к о н с п е к т у в а н н я , о п р а ­ цювання інформації т о щ о ) ; • визначте свої особливості викладу: чи п о в і д о м л я є т е ви п л а н лекції у ч н я м , я к и м є в а ш т е м п викладу, ч и р о з п о д і л я є т е в и с в о ю у в а г у між в и к л а д о м , с п о с т е р е ж е н н я м за ч а с о м і д і я л ь н і с т ю учнів під час лекції, ч и п і д б и в а є т е п і д с у м о к з к о ж н о г о п и т а н н я лекції, ч и в и д і л я є т е г о л о ­ сом основні положення тощо;

85


т

Р о з д і л IV. ПРИЙОМУ!' М £ О Д / 5І-С60ЄННР, гіОбі/'Х ЗНРНЬ. СОРМьЗРННР В М і Н ь . ^ Р 6 / Ч О Н

• продумайте, яким буде зміст лекції: с п р о б у й т е с ф о р м у л ю в а т и й о г о о д н и м р е ч е н н я м , в и з н а ч т е , які п и т а н н я ви в и с в і т л ю є т е , а які — ні, н а яких в и з н а ч е н н я х , в и с н о в к а х , п р о б л е м а х б а ж а є т е з о с е р е д и т и с ь , а які з а л и ш и т е д л я с а м о с т і й н о г о в и в ч е н н я у ч н я м и ; • вирішіть, у якій формі проводитиметься лекція, чи б у д у т ь учні з а п и ­ с у в а т и і як, яке о б л а д н а н н я в а м н е о б х і д н е ; • визначте, з якими методами та технологіями ви будете поєднувати монолог, щоб активізувати учнів ( д и с к у с і я , р о б о т а в п а р а х , г р а т о ­ що); • подумайте, за якими ознаками ви зрозумієте, що лекція пройшла успішно: г а р н о н а п и с а н і к о н с п е к т и а б о р е п л і к и учнів, щ о ї м б у л о ц і ­ к а в о , повні з м і с т о в н і відповіді н а н а с т у п н о м у у р о ц і т о щ о . ЛЕКЦІЯ З ПАУЗАМИ М е т а : викласти новий матеріал; активізувати пізнавальну діяльність учнів; п і д т р и м у в а т и з в о р о т н и й з в ' я з о к з у ч н я м и , ф і к с у в а т и їхні у с к л а д н е н ­ ня, надавати д о п о м о г у й забезпечувати корекцію з а с в о є н н я . К і л ь к і с т ь у ч н і в : від о д н о г о д о кількох класів. Н е о б х і д н и й ч а с : 4 5 - 9 0 хвилин. О б л а д н а н н я : наочні з а с о б и , щ о в і д о б р а ж а ю т ь з м і с т лекції ( т а б л и ц і , схеми тощо). Порядок роботи: Крок 1. При підготовці лекції вчитель має розділити навчальний ма­ т е р і а л н а л о г і ч н о з а в е р ш е н і ч а с т и н и і р о з р о б и т и з а в д а н н я д л я учнів, які в о н и б у д у т ь в и к о н у в а т и в п а у з а х між в и к л а д о м . Уся л е к ц і я м о ж е т р и в а т и 4 0 - 4 5 хвилин і складатися з 2 - 3 етапів викладу матеріалу та пауз. К р о к 2 . Викладіть учням матеріал в с т у п н о ї ч а с т и н и лекції, к о т р и й має міс­ т и т и : о г о л о ш е н н я вчителем т е м и , плану лекції, пояснення учням а л г о р и т м у д і ­ яльності на уроці, о с н о в н и х проблемних питань, п е р ш о г о питання плану лекції. Виклад однієї частини матеріалу займає 1 0 - 1 2 хвилин з урахуванням т о г о , щ о учні к о н с п е к т у ю т ь м а т е р і а л лекції. К р о к 3 . Після з а в е р ш е н н я в с т у п н о ї ч а с т и н и з а п р о п о н у й т е у ч н я м в и к о ­ н а т и з а в д а н н я . В и к о н а н н я з а в д а н ь після к о ж н о ї ч а с т и н и з а й м е 3 - 5 х в и л и н ( п л ю с п е р е в і р к а результатів в и к о н а н н я з а в д а н н я — щ е д о 5 х в и л и н ) . З а в ­ д а н н я м о ж у т ь в и к о н у в а т и с ь як і н д и в і д у а л ь н о , так і в п а р а х а б о т р і й к а х . К р о к 4 . В и к л а д і т ь у ч н я м м а т е р і а л о с н о в н о ї ч а с т и н и лекції. М о ж л и в е в и к о р и с т а н н я н а о ч н и х п о с і б н и к і в і т е х н і ч н и х з а с о б і в н а в ч а н н я з а л е ж н о від теми заняття. Крок 5. Зробіть паузу та з а п р о п о н у й т е учням виконати завдання, п о в ' я ­ з а н е з м а т е р і а л о м , щ о в и к л а д а в с я . Після п е р е в і р к и й о г о в и к о н а н н я п о ­ в е р н і т ь с я д о викладу. К р о к 6 . В и к л а д і т ь у ч н я м м а т е р і а л з а к л ю ч н о ї ч а с т и н и лекції.

86


Крок 7. З а п р о п о н у й т е учням виконати завдання, пов'язане з матеріа­ лом, що викладався. К р о к 8 . Після з а в е р ш е н н я в и к л а д у в ч и т е л ь м о ж е з а п р о п о н у в а т и у ч н я м п о с т а в и т и з а п и т а н н я д о м а т е р і а л у л е к ц і ї , п р е з е н т у в а т и ї х к л а с о в і . Інші учні н а м а г а ю т ь с я д а т и в і д п о в і д і . Тільки я к щ о н е м а є т и х , х т о м о ж е в і д п о в і с ­ т и , це може з р о б и т и учитель. Додаткові міркування Б а ж а н о з в е р н у т и о с о б л и в у у в а г у н а чіткість п о я с н е н ь у ч н я м п р а в и л р о б о ­ т и . П е р е д п о ч а т к о м лекції т р е б а р о з п о в і с т и п р о с м и с л і п р и з н а ч е н н я пауз і н е о б х і д н і с т ь р о б о т и в п а р а х ( г р у п а х ) . Я к щ о учні не в м і ю т ь к о н с п е к т у в а т и , т р е б а с п о ч а т к у п р и с в я т и т и ц ь о м у п е в н у ч а с т и н у н а в ч а л ь н о г о часу. У ч и т е л ь м а є т а к о ж п о д у м а т и п р о о п т и м а л ь н и й т е м п в и к л а д у д л я учнів ц ь о г о віку т а рівня п і з н а в а л ь н и х м о ж л и в о с т е й . В а ж л и в и м є т а к о ж п л а н у в а н н я р о б о т и в г р у п а х під час пауз і чіткий і н с т р у к т а ж до неї, так с а м о як і п л а н у в а н н я с т р а ­ тегії о ц і н ю в а н н я результатів навчальної д і я л ь н о с т і учнів н а п р и к і н ц і з а н я т т я . Поради З а в д а н н я б а ж а н о р о з р о б л я т и з а л е ж н о від т е м и уроку. В о н и н е м а ю т ь бути в е л и к и м и за о б с я г о м планованої діяльності учнів. Це можуть б у т и , н а п р и к л а д , такі з а в д а н н я . Під ч а с п е р ш о ї п а у з и у ч н я м п р о п о н у є т ь с я с п о ч а т к у с ф о р м у л ю в а т и ( п і д ­ креслити в конспекті) два основних положення з викладу вчителя, а потім п о р і в н я т и їх у п а р а х . Під час д р у г о ї п а у з и учні м о ж у т ь с к л а с т и т а б л и ц ю : Положення, що добре зрозуміли

Положення, що потребують уточнення (запитання до інших)

П і с л я і н д и в і д у а л ь н о г о з а п о в н е н н я т а б л и ц і учні в п а р а х п о р і в н ю ю т ь р е ­ зультати роботи і можуть поставити о д и н одному, а потім учителеві з а п и ­ тання щодо незрозумілих положень. Під ч а с т р е т ь о ї п а у з и учні м о ж у т ь о б м і н я т и с я к о н с п е к т а м и т а п е р е в і р и ­ ти з а п и с и о д и н о д н о г о на повноту та точність. Потім результати перевірки о б г о в о р ю ю т ь с я в з а г а л ь н о м у колі. НАВЧАЮЧИ - ВЧУСЯ М е т а : в и к о р и с т о в у є т ь с я п р и в и в ч е н н і блоку і н ф о р м а ц і ї а б о п р и у з а г а л ь ­ ненні т а п о в т о р е н н і в и в ч е н о г о . В и к о р и с т а н н я ц ь о г о м е т о д у с т в о р ю є в учнів у я в л е н н я п р о з а г а л ь н у к а р т и н у п о н я т ь і фактів, що їх н е о б х і д н о в и в ч и т и на у р о ц і , а т а к о ж в и к л и к а є певні з а п и т а н н я т а п і д в и щ у є і н т е р е с д о н а в ч а н н я , дозволяє учням узяти участь у передачі своїх знань однокласникам. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 25 осіб. Н е о б х і д н и й час: 10-20 хвилин.

87


Р о з д і л ІУ. П Р И Й О М І / І М Р О Д И ЗРСВОбгімР, г С В И Х З и Р м Ь . Ф О ° М а В Р Н н Р З М І Н Ь . м Р З И Ч О *

О б л а д н а н н я : можна приготувати картки з текстами для кожного учня. Порядок роботи: К р о к 1 . П і д г о т у й т е к а р т к и з ф а к т а м и , щ о с т о с у ю т ь с я т е м и уроку, п о о д ­ ній н а к о ж н о г о у ч н я . К р о к 2 . Р о з д а й т е п о о д н і й картці к о ж н о м у т а з а п р о п о н у й т е п р о т я г о м кількох х в и л и н п р о ч и т а т и і н ф о р м а ц і ю н а к а р т ц і . П е р е в і р т е , ч и р о з у м і ю т ь вони прочитане. К р о к 3. З а п р о п о н у й т е учням підвестися та почати х о д и т и класом і з н а й о м и ­ ти зі с в о є ю інформацією інших однокласників. Попередьте, що кожен учень може о д н о ч а с н о г о в о р и т и л и ш е з о д н і є ю о с о б о ю . Завдання полягає в тому, щ о б п о д і л и т и с я с в о ї м ф а к т о м і с а м о м у о т р и м а т и і н ф о р м а ц і ю від і н ш о г о уч­ ня. П р о т я г о м в і д в е д е н о г о часу т р е б а з а б е з п е ч и т и спілкування к о ж н о г о учня з м а к с и м а л ь н о ю кількістю інших д л я о т р и м а н н я я к о м о г а повної інформації. Крок 4 . Після т о г о , я к учні з а в е р ш а т ь ц ю вправу, з а п р о п о н у й т е ї м р о з ­ повісти, відтворити отриману інформацію. Проаналізуйте й узагальніть отримані н и м и знання. Відповіді можна записувати на д о ш ц і . ОДИН З А Л И Ш А Є Т Ь С Я / ТРИ ЙДУТЬ М е т а : М е т о д к о о п е р а т и в н о г о навчання, який використовується, щ о б у ве­ ликому за складом класі за короткий час багато учнів могли поділитися с в о ї м и ідеями. П е р е в а г о ю цього методу є те (це о б ' є д н у є й о г о з багатьма і н ш и м и ме­ т о д а м и к о о п е р а т и в н о г о навчання), що на учнів покладається відповідальна роль — вони опиняються в ролі експертів, які надають інформацію і н ш и м . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о б р е п р а ц ю є в г р у п а х з 4 - 5 чоловік. У класі м о ж е бу­ т и б у д ь - я к а кількість т а к и х г р у п . Н е о б х і д н и й ч а с : п е р е х о д и учнів з г р у п и в г р у п у м о ж н а з д і й с н ю в а т и з а кілька с е к у н д , к о л и учні д о ц ь о г о з в и к н у т ь , а в і д в і д у в а н н я н о в и х г р у п п о ­ винно займати не більш 5 - 6 хвилин. О б л а д н а н н я : інколи це можуть бути картки із завданнями або аркуші з ф р а г м е н т а м и з а п л а н о в а н о г о д л я ч и т а н н я тексту. Порядок роботи: К р о к 1. Учні з н а х о д я т ь с я у с в о ї х «домашніх» г р у п а х з 4 - 5 о с і б . К р о к 2 . У ч и т е л ь н у м е р у є с т о л и з а х о д о м г о д и н н и к о в о ї с т р і л к и . Він т а ­ кож п р о с и т ь учнів р о з р а х у в а т и с я в к о ж н і й « д о м а ш н і й » г р у п і від о д н о г о д о чотирьох або п'яти. Крок 3 . У ч н я м п р о п о н у є т ь с я п и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я а б о с т а в и т ь с я певне завдання. К р о к 4 . Після т о г о я к в о н и п о п р а ц ю ю т ь над з а в д а н н я м п р о т я г о м , с к а ж і ­ м о , 1 5 х в и л и н , у ч и т е л ь п р о с и т ь усіх учнів з н о м е р о м «один» п і д в е с т и с я т а п е р е й т и за н а с т у п н и й с т і л : т о б т о від с т о л а з н о м е р о м «один» — за стіл «два»; від с т о л а «два» — за стіл «три» т о щ о .

88


Крок 5. Коли всі учні з н о м е р о м «один» п е р е й д у т ь за нові с т о л и , у ч и т е л ь п р о с и т ь п і д в е с т и с я всіх з н о м е р о м «два». їм т р е б а п е р е й т и від с т о л а з н о ­ м е р о м «один» за стіл «три», від с т о л а «два» — за стіл «чотири» т о щ о . Учні з н о м е р о м «три» п е р е х о д я т ь ч е р е з д в а с т о л и н а т р е т і й від них, р а х у ю ч и від с т о л а «один» — за стіл «чотири» і т. д. Учні з н о м е р о м «чотири» а б о «п'ять» повинні залишитися за своїми початковими столами. К р о к 6 . У ч и т е л ь п р о с и т ь учнів, які п р и й ш л и з а нові с т о л и , п р о в е с т и інтерв'ю із членом первісної г р у п и , який залишився за цим с т о л о м , й дізнатися в нього, як ця група відповіла на запитання. Вони ведуть з а п и с и т а г о т у ю т ь с я д о п о в і с т и п р о ц і в і д п о в і д і з а с в о ї м в л а с н и м с т о л о м . Учень, я к и й з а л и ш и в с я з а с в о ї м в л а с н и м с т о л о м , п о в и н е н я к о м о г а чіткіше п о я с ­ н и т и відповіді с в о є ї г р у п и н а ц е п и т а н н я . Крок 7 . З а 5 - 6 х в и л и н п о п р о с і т ь усіх п о в е р н у т и с я з а с в о ї п о ч а т к о в і с т о ­ л и й д о п о в і с т и , ч о г о в о н и д і з н а л и с я з а і н ш и м и с т о л а м и . У к о ж н о г о учня м а є б у т и в р о з п о р я д ж е н н і т р и х в и л и н и , щ о б д о п о в і с т и , щ о він д і з н а в с я . Додаткові міркування З а в д а н н я і з з а с т о с у в а н н я м м е т о д у «Один з а л и ш а є т ь с я Д р и йдуть» м о ­ ж е б у т и ц і к а в и м д л я учнів, о с к і л ь к и в о н о д а є ї м м о ж л и в і с т ь п о р у х а т и с я , поспілкуватися з і н ш и м и учнями. Учням п о д о б а є т ь с я , коли в них беруть інтерв'ю, подобається розповідати друзям з «домашньої» групи про те, що вони дізналися п р и відвідуванні інших груп. Якщо цей метод в и к о р и с ­ т о в у є т ь с я п р а в и л ь н о т а д о б р е о р г а н і з о в а н и й , учні м о ж у т ь н а в ч и т и с я п е ­ р е х о д и т и н а нові м і с ц я д у ж е ш в и д к о . ПОЧЕРЕЖНІ ЗАПИТАННЯ М е т а : дозволяє значно підвищити ефективність читання складного тексту та засвоєння інформації. К і л ь к і с т ь у ч н і в : з б у д ь - я к и м с к л а д о м класу. Н е о б х і д н и й ч а с : в и м а г а є вдвічі б і л ь ш е часу, ніж п р о с т е ч и т а н н я т е к с ­ ту вголос. О б л а д н а н н я : о д и н п р и м і р н и к тексту для кожної пари. Порядок роботи: Крок 1. Дайте учням текст для читання та заздалегідь вирішіть, які одиниці тексту будуть обговорюватися (Кожне речення? Кожен абзац? Кожна сторінка?). Крок 2. О д и н партнер читає п е р ш и й абзац уголос. Крок 3. Інший партнер ставить запитання відносно змісту п р о ч и т а н о г о . Й о г о п а р т н е р н а м а г а є т ь с я в і д п о в і с т и н а них. О б и д в а п а р т н е р и м а ю т ь прагнути дійти спільної думки про гарну відповідь на це запитання. К р о к 4 . П а р т н е р и в парі м і н я ю т ь с я р о л я м и . Т е п е р п а р т н е р , я к и й с т а в и в запитання, читає вголос наступний абзац. Інший партнер ставить запи­ т а н н я так, я к п о я с н е н о в и щ е . 89


Р о з д і л IV. П Р И Й О М И і М Е Т О Д И З Я С 6 0 6 Н Н Я Н О В И Х ЗНмНір. Ф О Р М а б Р і Н Н Р і В М І Н о , Н Р б И ^ О Р

Поради О с ь п р и к л а д и т о г о , щ о м и м а є м о н а увазі під « г а р н и м и з а п и т а н н я м и » : З а п и т а й т е п р о о с н о в н і ідеї ( « Щ о є н а й в а ж л и в і ш и м з т о г о , п р о щ о г о в о ­ рить автор?») Н а м а г а й т е с я п р о я с н и т и д е т а л і ( « Щ о , н а т в о ю думку, а в т о р м а є н а увазі під ...? Я к и й с т о с у н о к м а є ц я ідея д о г о л о в н о ї т е м и ? » ) З р о б і т ь у м о в и в о д и («Як ти в в а ж а є ш , чому цей п р о ц е с іде в т а к и й спосіб?») З в ' я ж і т ь т е , щ о б у л о с к а з а н о , з т и м , п р о щ о д а л і піде м о в а в т е к с т і ( « Щ о нам т е п е р необхідно дізнатись? Як ти в в а ж а є ш , п р о що далі г о в о р и т и м е а в т о р тексту?») РОБОТА В М А Л И Х ГРУПАХ М е т а : роботу в групах варто використовувати для вирішення складних п р о б л е м , що потребують колективного розуму. Якщо витрачені зусилля й час н е г а р а н т у ю т ь б а ж а н о г о результату, к р а щ е в и б р а т и п а р н у р о б о т у а б о б у д ь - я к у з і н ш и х т е х н о л о г і й д л я ш в и д к о ї в з а є м о д і ї . В и к о р и с т о в у й т е малі г р у п и тільки в т и х в и п а д к а х , к о л и з а в д а н н я в и м а г а є с п і л ь н о ї , а не і н д и в і д у ­ альної р о б о т и . К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35. Н е о б х і д н и й ч а с : від 5 х в и л и н . О б л а д н а н н я : це можуть бути картки із завданнями для кожної групи а б о а р к у ш і з ф р а г м е н т а м и тексту, я к и й ч и т а ю т ь учні. М о ж н а т а к о ж п р и г о ­ т у в а т и к о л ь о р о в і п о з н а ч к и д л я о б ' є д н а н н я учнів у г р у п и . Д л я п р е з е н т а ц і ї результатів групової р о б о т и часто потрібні папір і м а р к е р и . Порядок роботи: Крок 1. О б ' є д н а й т е учнів у г р у п и . Почніть із г р у п , що с к л а д а ю т ь с я з т р ь о х учнів. П ' я т ь - ш і с т ь о с і б — ц е о п т и м а л ь н а в е р х н я м е ж а д л я п р о в е д е н ­ ня о б г о в о р е н н я в р а м к а х м а л о ї г р у п и . Крок 2. Запропонуйте учням пересісти по групах. Переконайтеся в т о ­ му, що учні с и д я т ь по колу — «пліч-о-пліч, віч-на-віч«. Усі ч л е н и г р у п и п о ­ винні д о б р е бачити о д и н о д н о г о . К р о к 3 . П о в і д о м т е ( н а г а д а й т е ) учнів п р о р о л і , які в о н и п о в и н н і р о з ­ п о д і л и т и між с о б о ю і в и к о н у в а т и під час г р у п о в о ї р о б о т и : Спікер, голова (керівник групи). Під час р о б о т и г р у п и в і н : • зачитує завдання групі; • організовує порядок виконання; • пропонує учасникам групи висловитися по черзі; • заохочує групу до р о б о т и ; • підбиває підсумки роботи; • визначає доповідача. Секретар. Під час р о б о т и г р у п и він: • веде з а п и с и результатів р о б о т и г р у п и ;

90


ПРИЙОМИ,

методи

ЇЙ ТЕХНОЛОГІЇ

• з а п и с и веде коротко й розбірливо; • я к член г р у п и п о в и н е н б у т и г о т о в и й в и с л о в и т и д у м к и г р у п и п р и підбитті підсумків чи д о п о м о г т и доповідачеві. Посередник. Під час р о б о т и г р у п и він: • с т е ж и т ь за ч а с о м ; • заохочує групу до р о б о т и . Доповідач: • чітко в и с л о в л ю є д у м к у г р у п и ; • доповідає про результати роботи групи. Будьте у в а ж н і д о з а п и т а н ь в н у т р і ш н ь о г р у п о в о г о к е р у в а н н я . З а б е з п е ч ­ те обов'язковий розподіл ролей у кожній групі демократичним шляхом. Крок 4 . Д а й т е к о ж н і й г р у п і к о н к р е т н е з а в д а н н я й і н с т р у к ц і ю ( п р а в и л а ) щ о д о організації групової р о б о т и . Намагайтеся з р о б и т и свої інструкції максимально чіткими. Малоймовірно, що група зможе сприйняти більше о д н і є ї ч и д в о х , навіть д у ж е чітких, і н с т р у к ц і й з а о д и н р а з . Крок 5. Коли г р у п и п р а ц ю ю т ь , слідкуйте за їхньою р о б о т о ю та за ч а с о м . Надавайте групам необхідну д о п о м о г у і д о с и т ь часу на виконання завдан­ н я . З у п и н и в ш и с ь біля в и з н а ч е н о ї г р у п и , н е в і д в о л і к а й т е у в а г у н а с е б е . П о ­ думайте про с в о ю роль у подібній ситуації. Подумайте, чим зайняти г р у п и , які в п о р а ю т ь с я і з з а в д а н н я м р а н і ш е з а і н ш и х . Крок 6 . З а п р о п о н у й т е г р у п а м п р е д с т а в и т и р е з у л ь т а т и р о б о т и . В а ж л и ­ вими моментами групової роботи є опрацювання змісту та представлення г р у п а м и результатів к о л е к т и в н о ї д і я л ь н о с т і . З а л е ж н о від з м і с т у т а м е т и н а ­ вчання м о ж л и в і різні в а р і а н т и о р г а н і з а ц і ї р о б о т и г р у п . В о н и о п и с а н і н и ж ч е . Крок 7 . З а п и т а й т е учнів, ч и б у л а п р о в е д е н а р о б о т а к о р и с н о ю і ч о г о в о ­ н и н а в ч и л и с я . В и к о р и с т а й т е їхні ідеї н а с т у п н о г о разу. П р о к о м е н т у й т е р о ­ б о т у г р у п з т о ч к и з о р у її н а в ч а л ь н и х результатів і п и т а н ь о р г а н і з а ц і ї п р о ц е ­ дури групової діяльності. Додаткові міркування Готуючи г р у п о в у р о б о т у , о б о в ' я з к о в о п о д у м а й т е п р о т е , я к в а ш м е т о д заохочення (оцінки) впливає на застосування методу р о б о т и в малих групах. Забезпечте н а г о р о д и за групові зусилля. Будьте г о т о в і д о п і д в и щ е н о г о ш у м у , х а р а к т е р н о г о д л я м е т о д у с п і л ь н о ­ го навчання. РОБОТА В ПАРАХ М е т а : можна використовувати для д о с я г н е н н я будь-якої дидактичної м е т и : з а с в о є н н я , з а к р і п л е н н я , п е р е в і р к и з н а н ь т о щ о . Крім т о г о , т е х н о л о ­ гія с п р и я є р о з в и т к у н а в и ч о к с п і л к у в а н н я , в м і н н я в и с л о в л ю в а т и с я , к р и т и ч ­ н о г о м и с л е н н я , вміння переконувати й вести д и с к у с і ю . Робота в парах д а є у ч н я м час п о д у м а т и , о б м і н я т и с ь і д е я м и з п а р т н е р о м і л и ш е п о т і м о з в у ч у ­ вати свої думки перед класом.

91


Р о з д і л IV. П Р И Й О М / І І М Е Т О Д И З В С 6 0 Є Н Н Я Н О В И Х З Н Р Н о , Ф О Р М ' з В Р Н Н Я З М і Н о . Н В 6 И Ч О К

К і л ь к і с т ь у ч н і в : з б у д ь - я к и м с к л а д о м класу. Н е о б х і д н и й ч а с : від 1-2 х в и л и н . О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: Крок 1. З а п р о п о н у й т е учням завдання, поставте питання для невелич­ кої д и с к у с і ї , аналізу с и т у а ц і ї , в и к о н а н н я п і з н а в а л ь н о г о з а в д а н н я . Після п о ­ я с н е н н я п и т а н н я а б о фактів, н а в е д е н и х у с и т у а ц і ї , д а й т е ї м 1-2 х в и л и н и для продумування можливих відповідей або рішень індивідуально. К р о к 2. О б ' є д н а й т е учнів у п а р и , в и з н а ч т е , х т о з них б у д е в и с л о в л ю в а ­ т и с я п е р ш и м , і п о п р о с і т ь о б г о в о р и т и с в о ї ідеї о д н е з о д н и м . К р а щ е в і д р а ­ зу в и з н а ч и т и час на в и с л о в л е н н я к о ж н о г о в парі і с п і л ь н е о б г о в о р е н н я . Це д о п о м а г а є з в и к н у т и д о чіткої о р г а н і з а ц і ї р о б о т и в п а р а х . В о н и м а ю т ь д о ­ с я г т и з г о д и (консенсусу) щ о д о відповіді або рішення. Крок 3. По закінченні часу на о б г о в о р е н н я кожна п а р а п р е д с т а в л я є резуль­ т а т и р о б о т и , о б м і н ю є т ь с я с в о ї м и ідеями та а р г у м е н т а м и з усім к л а с о м . За п о ­ т р е б и це м о ж е бути початком дискусії а б о іншої пізнавальної діяльності. Додаткові міркування В и к о р и с т а н н я т а к о г о в и д у с п і в п р а ц і с п р и я є тому, щ о учні н е м о ж у т ь у х и л и т и с я від в и к о н а н н я з а в д а н н я . Під час р о б о т и в п а р а х м о ж н а ш в и д к о в и к о н а т и в п р а в и , котрі з а і н ш и х у м о в п о т р е б у ю т ь в е л и к и х в и т р а т часу. С е р е д них м о ж н а н а з в а т и такі: • о б г о в о р и т и к о р о т к и й текст, з а в д а н н я , п и с ь м о в и й д о к у м е н т ; • узяти інтерв'ю та визначити ставлення партнера до заданого читан­ н я , лекції, в і д е о , ч и і н ш о ї н а в ч а л ь н о ї д і я л ь н о с т і ; • з р о б и т и критичний аналіз чи редагування письмової роботи о д и н одного. • п і д б и т и п і д с у м о к у р о к у чи с е р і ї у р о к і в з т е м и ; • розробити разом запитання до викладача; • р а з о м проаналізувати проблему, вправу чи е к с п е р и м е н т ; • протестувати один одного; • д а т и в і д п о в і д і на з а п и т а н н я в ч и т е л я ; • п о р і в н я т и з а п и с и , з р о б л е н і в класі. РОЛІ В ГРУПОВОМУ НАВЧАННІ М е т а : Р о б о т а в м а л и х г р у п а х п р и к о о п е р а т и в н о м у навчанні є б і л ь ш е ф е к т и в н о ю , я к щ о учні о д е р ж у ю т ь п е в н і р о л і в м е ж а х г р у п и . Ц е й п р и й о м д о з в о л я є с п е ц і а л ь н о в і д п р а ц ю в а т и р о л і , щ о м о ж у т ь б у т и й т а к и м и , які н а ­ звані в п о п е р е д н ь о м у методі, або т а к и м и , як р е к о м е н д о в а н о нижче. Ці ролі в и к о н у ю т ь с я по ч е р з і — д л я т о г о щ о б у к о ж н о г о у ч н я б у л о б а г а ­ то можливостей здобути практичні навички виконання кожної ролі. У с в о ї й с у к у п н о с т і ці р о л і , о п и с а н і н и ж ч е , є д о п о в н е н н я м до вмінь і н а в и ч о к , н е ­ обхідних для успішної роботи в групі.

92


П Р И Й О М И . МЕТОДИ ТН ТЕХНОЛОГ!7

К і л ь к і с т ь у ч н і в : Ролі п р и р о б о т і в м а л и х г р у п а х м о ж н а п р е д с т а в и т и в с ь о м у класу, а в и п р о б у в а т и на п р а к т и ц і , к о л и учні п р а ц ю ю т ь у п о с т і й н и х г р у п а х і в г р у п а х , що с т в о р ю ю т ь с я на у р о ц і з а л е ж н о від м е т и н а в ч а н н я . Н е о б х і д н и й ч а с : від 5 х в и л и н . О б л а д н а н н я : немає потреби в спеціальних матеріалах для того, щоб п р е д с т а в и т и ролі д л я р о б о т и в м а л и х г р у п а х . Порядок роботи: Крок 1 . П р е д с т а в т е у ч н я м такі р о л і : Голова. Ц е й учень с т а в и т ь п е р е д г р у п о ю з а в д а н н я . Перевіряючий. Ц е й у ч е н ь с т е ж и т ь за т и м , щ о б к о ж е н у г р у п і р о з у м і в завдання, що потрібно виконати, й дотримувався його. Спостерігач за часом. С т е ж и т ь за ч а с о м , в и д і л е н и м д л я в и к о н а н н я з а в ­ д а н н я , і з а т и м , щ о б к о ж е н член г р у п и н е в и х о д и в з а р а м к и в і д в е д е н о г о й о м у часу. Заохочувач. З а о х о ч у є і н ш и х в і д п о в і д а т и , х в а л и т ь їх за г а р н і ідеї та п р о ­ сить доповнювати сказане. Доповідач. Д о п о в і д а є в с ь о м у к л а с у т е , щ о б у л о з р о б л е н о у п р о ц е с і р о ­ б о т и малої групи. К р о к 2 . П о я с н ю й т е з а о д и н р а з тільки о д н у р о л ь . О п и ш і т ь р о л ь . П р о д е ­ м о н с т р у й т е учням, як її виконувати. К р о к 3 . П о п р о с і т ь кількох учнів п р о д е м о н с т р у в а т и , я к в о н и р о з у м і ю т ь цю р о л ь , і в н е с і т ь в и п р а в л е н н я й п о я с н е н н я , я к щ о це н е о б х і д н о . К р о к 4. Після т о г о як учні з р о з у м і ю т ь у с і р о л і , п о п р о с і т ь учнів у м а л и х г р у п а х р о з р а х у в а т и с я від о д н о г о д о ч о т и р ь о х а б о п ' я т и . П р и з н а ч т е у ч н я м ролі в і д п о в і д н о д о ї х н о м е р і в . Крок 5 . П о я с н і т ь , щ о р о л ь д о п о в і д а ч а б у д е п р и з н а ч е н а п і з н і ш е , т о м у всі м а ю т ь у в а ж н о с л у х а т и , о с к і л ь к и м о ж е в и я в и т и с я так, щ о с а м е в а м д о в е ­ деться виконувати цю роль. Додаткові міркування Ролі в м а л и х г р у п а х р о з п о д і л я ю т ь с я д л я т о г о , щ о б д а т и к о ж н о м у у ч н ю можливість ясно зрозуміти й о г о внесок в успіх групи. Виконання цих р о ­ л е й с п р и я є тому, щ о б з г о д о м с ф о р м у в а т и в к о ж н о г о учня всі н а в и ч к и й у с ­ тановки, що дозволяють стати продуктивним членом групи, який уміє с п і в п р а ц ю в а т и з і н ш и м и . Ц і ролі т а к о ж д о з в о л я ю т ь з д о б у т и н а в и ч к и с п і в ­ р о б і т н и ц т в а , які є ц і н н и м и с а м і по с о б і . Важливо, щоб учитель надавав учням кожного разу іншу роль. Це мож­ н а з р о б и т и так, щ о б з б е р е г т и т і с а м і н о м е р и , але д а в а т и ц и м н о м е р а м і н ­ ші р о л і , к о л и учні б е р у т ь у ч а с т ь у г р у п о в і й д і я л ь н о с т і . Після т о г о як учні п о ­ п р а ц ю ю т ь у к о ж н і й р о л і , в о н и н а б у в а ю т ь н а в и ч о к д л я б і л ь ш п о в н о ї участі в р о б о т і г р у п и . К о ж н а їхня р о л ь д о з в о л я є т р е н у в а т и о д и н з а с п е к т і в т о г о , щ о м а є р о б и т и л ю д и н а , яка в м і є с п і в п р а ц ю в а т и в г р у п і .

93


Р о з а ї л IV. П Р И Й О М И ! М Е Т О Д И ЗАСВОЄННЯ Н О В И Х ЗНРНЬ. О О Р М ь ' З П Н г і Я В М І Н Ь . НР-ЗИЧОН

Р О Л І ПІД ЧАС О Б Г О В О Р Е Н Н Я НА У Р О К А Х З Р І З Н И Х П Р Е Д М Е Т І В 4 2 М е т а : керування о б г о в о р е н н я м у малих групах при вивченні різних п р е д м е т і в у к о н к р е т н и х п р е д м е т н и х галузях, н а с а м п е р е д п р и в и в ч е н н і л і ­ т е р а т у р и . Усі учні о б г о в о р ю ю т ь т у с а м у т е м у ч и текст, п р о т е , в и с т у п а ю ч и в р і з н и х р о л я х , в о н и б е р у т ь у ч а с т ь в о б г о в о р е н н і , п о с і д а ю ч и різні п о з и ц і ї . О с к і л ь к и ролі відібрані д л я т о г о , щ о б в і д б и в а т и різні а с п е к т и р о з у м і н н я , метод дозволяє учням цілеспрямовано навчитися цих аспектів, активно застосовуючи їх на практиці. К і л ь к і с т ь у ч н і в : Ролі п р и р о б о т і в м а л и х г р у п а х м о ж н а п р е д с т а в и т и в с ь о м у к л а с о в і , а в и п р о б у в а т и на п р а к т и ц і , коли учні п р а ц ю ю т ь у п о с т і й н и х г р у п а х і в групах, що с т в о р ю ю т ь с я на у р о ц і з а л е ж н о від м е т и н а в ч а н н я . Н е о б х і д н и й ч а с : 15-40 хвилин. О б л а д н а н н я : один примірник тексту для читання вголос, або примір­ ники на кожного учня, якщо діти читають текст самостійно. Порядок роботи: М е т о д з а с т о с о в у є т ь с я а н а л о г і ч н о п о п е р е д н ь о м у . П е р ш ніж в и к о н у в а т и завдання із застосуванням цього методу, необхідно прочитати текст або п р е д с т а в и т и у ч н я м м а т е р і а л . Крім т о г о , в ч и т е л ю в а р т о в і д і б р а т и кількість р о л е й в і д п о в і д н о д о кількості учнів у «домашніх» г р у п а х . О с ь кілька м о ж л и ­ вих р о л е й д л я в и к о р и с т а н н я м е т о д у н а у р о к а х з р і з н и х п р е д м е т і в . Варіант 1. Ролі д л я у р о к у географії Картограф — у ч е н ь , я к и й м а л ю є к а р т у в и у ч у в а н о г о регіону. Історик — у ч е н ь , я к и й к о р о т к о р о з к р и в а є і с т о р и ч н е м и н у л е регіону. Геолог — у ч е н ь , я к и й о п и с у є ф о р м и з е м н о ї п о в е р х н і , т и п и ґрунту та клі­ м а т ц ь о г о регіону. Економіст — у ч е н ь , я к и й р о з п о в і д а є п р о в и д и е к о н о м і ч н о ї д і я л ь н о с т і , якою там займаються л ю д и , і пов'язує цю діяльність з ф о р м а м и земної поверхні. Антрополог — у ч е н ь , я к и й р о з п о в і д а є п р о н а р о д , я к и й ж и в е в ц ь о м у р е ­ г і о н і , п р о й о г о т р а д и ц і ї т а культуру. Варіант 2. Ролі д л я уроку м а т е м а т и к и Тлумач (той, хто інтерпретує завдання) — у ч е н ь , я к и й п е р е ф о р м у л ь о вує з а в д а н н я т а к и м ч и н о м , щ о б усі й о г о з р о з у м і л и . Шукач — у ч е н ь , я к и й з н а х о д и т ь і п о з н а ч а є п о т р і б н і ч и с л а в з а в д а н н і , що мають бути використані при його розв'язанні. Обчислювач — у ч е н ь , я к и й ф о р м у л ю є з а в д а н н я в м а т е м а т и ч н и х термінах і керує і н ш и м и при його розв'язуванні. Контролер — у ч е н ь , я к и й п е р е в і р я є в с ю р о б о т у , щ о б п е р е к о н а т и с я , що все зроблено правильно. 42

Це різновид технології «Ролі в груповому навчанні».

94


П Р И Й О М И . М £ Т ) Д И ТВ ТЕХНОЛОГІЇ

Зв'язковий — у ч е н ь , я к и й к е р у є о б г о в о р е н н я м , щ о б з н а й т и п р и к л а д и і н ш и х з а в д а н ь , котрі м о ж у т ь б у т и в и р і ш е н і а н а л о г і ч н и м ш л я х о м . Додаткові міркування М е т о д «Спеціальні ролі під час о б г о в о р е н н я » — це с т р а т е г і я , що д о п о ­ м а г а є з а л у ч и т и учнів д о п р о ц е с у р о б о т и . В а м н е о б х і д н о у в а ж н о с п о с т е р і ­ гати за групами, щоб переконатися, що обговорення йде на належній гли­ б и н і й д о с и т ь д о к л а д н о . Інакше учні м о ж у т ь п р о с т о р о з п о в і с т и т е , щ о в о н и знають, і на цьому з а в е р ш и т и виконання своєї ролі. Завдання буде викона­ не н а д т о ш в и д к о й інші учні не ц і л к о м з р о з у м і ю т ь ц е й м а т е р і а л . Крім т о г о , д е я к і г р у п и з а в е р ш а т ь н а б а г а т о р а н і ш е за і н ш и х . Як і у в и п а д к у з а с т о с у в а н ­ н я і н ш и х м е т о д і в к о о п е р а т и в н о г о н а в ч а н н я , щ о й н о учні навчаться в и к о н у ­ вати це завдання, вони зможуть виконувати його ефективно. Р О Л Ь О В А ГРА ( Р О З І Г Р У В А Н Н Я С И Т У А Ц І Ї З А Р О Л Я М И ) М е т а : визначити ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду шляхом г р и , д о п о м о г т и навчитися через досвід і почуття. Рольова гра може також використовуватися для отримання конкретних навичок, наприклад, безпечної поведінки в певній ситуації т о щ о . К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35 осіб. Н е о б х і д н и й час: 4 5 - 9 0 хвилин. О б л а д н а н н я : можна приготувати картки з текстами чи завданнями для груп або для кожного учня, за необхідності папір, маркери, таблички з на­ з в о ю м і с ц я , д е р о з т а ш о в у ю т ь с я учні т о щ о . Порядок роботи: Крок 1. Учитель п о в и н е н п о п е р е д н ь о с п л а н у в а т и р о б о т у та п і д г о т у в а т и с я : • с ф о р м у л ю й т е п р о б л е м у , яку б у д е і л ю с т р у в а т и р о л ь о в а г р а ; • с п і л ь н о з у ч н я м и в и з н а ч т е к і л ь к і с н и й с к л а д у ч а с н и к і в р о л ь о в о ї г р и та спостерігачів, а також подумайте, як доцільніше працювати над г р о ю : усім класом чи одночасно кількома м а л и м и г р у п а м и . Заохочуйте не­ р і ш у ч и х учнів д о с п і в у ч а с т і ; • надайте учням достатньо інформації, щ о б вони могли переконливо в и к о н у в а т и с в о ї ролі і о д н о ч а с н о в ч и т и с я ; • продумайте, як буде проходити рольова гра. Сценарій можна склас­ ти у в и г л я д і : • р о з п о в і д і , під час якої в е д у ч и й у в о д и т ь усіх у с у т ь с п р а в и , а р е ш т а учнів о з в у ч у ю т ь її, р о з к р и в а ю ч и з м і с т ч е р е з ролі «своїх« п е р с о н а ж і в ; • і н с ц е н і з а ц і ї , під час якої г е р о ї д і ю т ь ч а с т к о в о с п о н т а н н о , б е з п і д г о ­ т о в л е н и х д і а л о г і в , але в і д т в о р ю ю т ь о с н о в н у і д е ю і н с ц е н і з а ц і ї . К р о к 2 . П і д г о т у й т е і п о т р е н у й т е учнів. Д а й т е ї м час н а о б д у м у в а н н я с и ­ туацій своїх ролей. Якщо для проведення гри треба переставити меблі, зробіть це саме зараз.

95


Р о з д і л IV. П Р И Й О М И 1 МЕ~ОДІ/1 ЗРОЗОЄННР М О З І / І Х З Н Р Н Ь . Ф О Р М ^ З Я Н Н Р З М НЬ. н Р З / ч О И

Крок 3. Проведіть розігрування підготовленого с ц е н а р і ю . Забезпечте активну участь усього класу в проведенні гри принаймні в якості с п о с т е ­ рігачів чи е к с п е р т і в з п е в н и м и з а в д а н н я м и . К р о к 4 . Після з а к і н ч е н н я в п р а в и у ч а с н и к а м и т а « с п о с т е р і г а ч а м и » п р о в о д и т ь с я р е т е л ь н и й і п о г л и б л е н и й аналіз н а б у т о г о д о с в і д у , їхніх д у м о к т а почуттів. Крок 5. Подумайте про вихід дітей з р о л е й . Для цього п р о в о д и т ь с я д е т а л ь н е о б г о в о р е н н я с и т у а ц і ї . Б а ж а н о , щ о б к о ж е н у ч а с н и к відповів н а запитання: • Як ви п о ч у в а л и с е б е в т і й чи і н ш і й р о л і ? • Що п о д о б а л о с ь під ч а с г р и , а що — ні? • Чи б у в а л и ви с а м і в п о д і б н і й с и т у а ц і ї ? • Чи б у л а в и р і ш е н а п р о б л е м а ? Ч о м у ? Як в о н а б у л а в и р і ш е н а ? • Яку і н ш у л і н і ю п о в е д і н к и м о ж н а б у л о б в и б р а т и ? • Чи д о в о д и л о с я в а м п о т р а п л я т и в п о д і б н у с и т у а ц і ю ? • Яким чином цей досвід може вплинути на ваше подальше життя? Додаткові міркування Р о л ь о в а г р а імітує р е а л ь н і с т ь п р и з н а ч е н н я м у ч н я м р о л е й і н а д а н н я м ї м м о ж л и в о с т і д і я т и «наче н а с п р а в д і » . П р о т я г о м р о л ь о в о ї г р и учні « р о з і г р у ­ ють за ролями» визначену проблему або ситуацію. Рольова г р а потребує ретельної підготовки. Початкові вправи мають бути п р о с т и м и з наступним у с к л а д н е н н я м . Н а п р и к л а д , м о ж н а п о ч а т и з ч и т а н н я т е к с т і в «за р о л я м и » , ф о р м у л ю в а н н я к о р о т к и х в и с л о в л е н ь а б о в і д п о в і д е й від імені і с т о р и ч н о ї особи, природного явища, конкретного предмета, тварини. К о ж н а о с о б а в р о л ь о в і й грі м а є чітко з н а т и з м і с т ї ї ролі т а м е т у р о л ь о в о ї гри взагалі. Розігрування конкретної життєвої ситуації за ролями д о п о м о ж е учням в и р о б и т и в л а с н е с т а в л е н н я д о неї, н а б у т и д о с в і д ш л я х о м г р и , с п р и я є р о з ­ витку уяви та навичок критичного мислення, вихованню здатності знахо­ дити й розглядати альтернативні можливості дій, співчувати іншим. Дуже важливим є розподіл рольової гри за часом. На пояснення умов п р и п а д а є п р и б л и з н о 1 0 - 1 5 %, на р о б о т у в м а л и х г р у п а х — 1 5 - 2 5 %, на п р е з е н т а ц і ю й о б г о в о р е н н я — 4 0 - 5 0 %, на п і д с у м к и — до 15 %. Поради Н е ч е к а й т е в і д ш л і ф о в а н о ї г р и від с а м о г о початку. Д а й т е у ч н я м м о ж л и ­ вість п р о в е с т и р о л ь о в у г р у й і м і т у в а т и і с т о р и ч н і т а с у ч а с н і с и т у а ц і ї . З м і ­ нюйте види діяльності. Такі в п р а в и м а ю т ь п р о в о д и т и с я в о б с т а н о в ц і д о в і р и , щ о б учні н е п о ч у ­ в а л и с я н і я к о в о . Учні п о в и н н і р о з у м і т и , щ о р е а г у в а т и м о ж н а п о - р і з н о м у . Практика д о п о м о ж е учням почувати себе більш упевнено при проведенні таких вправ.

96


ГР/ІІ/ОМІ/,

МЕТОДИ

Т

Р

ТЕХНСЛОГЇ'

РОТАЦІЙНІ ( З М І Н Ю В А Н І ) ТРІЙКИ М е т а : с п р и я є а к т и в н о м у , ґ р у н т о в н о м у аналізу й о б г о в о р е н н ю н о в о г о матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння. К і л ь к і с т ь у ч н і в : з б у д ь - я к и м с к л а д о м класу. Н е о б х і д н и й ч а с : до ЗО хвилин. О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: Крок 1 . Р о з р о б і т ь п и т а н н я , щ о б д о п о м о г т и у ч н я м п о ч а т и о б г о в о р е н н я н о в о г о а б о р о з ' я с н е н о г о матеріалу. В и к о р и с т о в у й т е п е р е в а ж н о п и т а н н я , що потребують неоднозначної відповіді. К р о к 2. О б ' є д н а й т е учнів у т р і й к и . Р о з м і с т і т ь т р і й к и так, щ о б к о ж н а з н и х бачила трійку праворуч і трійку ліворуч. Разом усі трійки мають у т в о р и т и коло. Крок 3 . Д а й т е к о ж н і й т р і й ц і в і д к р и т е п и т а н н я ( о д н а к о в е д л я в с і х ) . К о ж е н у трійці має відповісти на це питання по черзі. К р о к 4 . Після к о р о т к о г о о б г о в о р е н н я п о п р о с і т ь у ч а с н и к і в р о з р а х у в а т и ­ ся від 0 до 2. Учні з н о м е р о м 1 п е р е х о д я т ь до н а с т у п н о ї т р і й к и за г о д и н ­ н и к о в о ю с т р і л к о ю , а учні з н о м е р о м 2 п е р е х о д я т ь ч е р е з д в і т р і й к и п р о т и г о д и н н и к о в о ї с т р і л к и . Учні з н о м е р о м 0 з а л и ш а ю т ь с я на м і с ц і і є п о с т і й ­ н и м и членами трійки. Результатом буде повністю нова трійка. Крок 5. Ви м о ж е т е р у х а т и т р і й к а м и с т і л ь к и разів, скільки у вас є п и т а н ь . Так, н а п р и к л а д , к о л и п р о х о д и т ь т р и р о т а ц і ї , к о ж е н у ч е н ь з у с т р і ч а є т ь с я і з шістьма іншими учнями. РУЧКИ ВСЕРЕДИНІ М е т а : д о п о м а г а є н а в ч и т и учнів р о з п о д і л я т и час, в і д в е д е н и й д л я р о б о ­ т и г р у п о ю , б і л ь ш р і в н о м і р н о н а всіх членів г р у п и . К і л ь к і с т ь у ч н і в : н а й к р а щ е п р а ц ю є в м а л и х г р у п а х від т р ь о х д о д е с я т и учнів. Н е о б х і д н и й ч а с : використовується одночасно з якоюсь іншою нав­ ч а л ь н о ю д і я л ь н і с т ю , яку учні в и к о н у ю т ь , с п і в п р а ц ю ю ч и в м а л и х г р у п а х . О б л а д н а н н я : ніяких о с о б л и в и х м а т е р і а л і в н е п о т р і б н о — к р і м т о г о , щ о б у к о ж н о г о учня б у л и о л і в е ц ь а б о р у ч к а . Порядок роботи: К р о к 1. Коли учні п о ч и н а ю т ь в и с л о в л ю в а т и с в о ї ідеї (у н а в ч а л ь н і й м а л і й г р у п і , щ о с к л а д а є т ь с я з 3 - 7 ч л е н і в ) , к о ж е н у ч е н ь , в и с л о в и в ш и с ь , кладе с в о ю ручку а б о о л і в е ц ь у ц е н т р с т о л а , з а я к и м с и д и т ь г р у п а — щ о б в і д з н а ­ ч и т и , щ о він з р о б и в с в і й в н е с о к у з а г а л ь н у р о б о т у . К р о к 2 . П о к л а в ш и ручку, ц е й у ч е н ь у ж е н е м а є п р а в а в и с л о в л ю в а т и с я , д о к и всі інші учні не п о к л а д у т ь с в о ї р у ч к и в ц е н т р с т о л а . Усі ч л е н и г р у п и рівні у с в о ї й м о ж л и в о с т і в и с л о в л ю в а т и с я , і ніхто не м а є п р а в а д о м і н у в а т и .

97


Р о з д і л IV. П Р И Й О М И І М Е Т О Д И З Я С 3 0 6 Н Н Р Н О В И Х ЗНЯНЬ, Ф О Р М Ч З Р Ч Н Р В М І Н Ь . Ч Р В Й Ч О К

Крок 3. Учень, я к и й не в и с л о в и в с я і я к о м у нічого д о д а т и в ц е й момент, має п р а в о с к а з а т и «Пропускаю», кладучи с в о ю ручку або олівець у центр с т о л а . Крок 4. У будь-який м о м е н т учитель може підійти до г р у п и , вибрати ручку на столі й з а п и т а т и , я к и й в н е с о к з р о б и в в л а с н и к цієї р у ч к и . Додаткові міркування П р и р о б о т і в м а л и х г р у п а х б у в а є так, щ о під час о б г о в о р е н н я д о м і н у є о д и н учень. За таких у м о в і н ш и м учням важко з р о б и т и свій внесок у гру­ п о в у р о б о т у . М е т о д «Ручки в с е р е д и н і » п о к л и к а н и й с п р и я т и т о м у , щ о б у всіх учнів б у л а м о ж л и в і с т ь б р а т и у ч а с т ь у н а в ч а л ь н і й д і я л ь н о с т і п р и р о б о т і в г р у п і , а т а к о ж с т и м у л ю в а т и в ч и т е л я д л я з а п и т а н ь до о к р е м и х учнів п р о їхній в н е с о к у р о б о т у г р у п и . Поради К о л и учні о б г о в о р ю ю т ь п и т а н н я в м а л і й г р у п і , к о р и с н и м и є п р и й о м и , що д о п о м а г а ю т ь д о м о г т и с я т о г о , щ о б брали участь усі — наприклад, м о ж н а п о п р о с и т и учнів п е р е д а в а т и я к і й с ь п р е д м е т (камінчик, м а л е н ь к и й м'яч) від м о в ц я д о м о в ц я . М а є п р а в о г о в о р и т и тільки т о й у ч е н ь , я к и й т р и ­ м а є в руках ц е й п р е д м е т . СИТУАТИВНЕ М О Д Е Л Ю В А Н Н Я (ІМІТАЦІЙНІ А Б О Д І Л О В І ІГРИ) М е т а : набуття у ч н я м и н а в и ч о к участі в д і я л ь н о с т і п е в н и х і н с т и т у ц і й с у ­ спільства (судів, зборів, виборів т о щ о ) та процедурах прийняття рішень. Дозволяє учням глибоко вжитися в проблему, зрозуміти її з с е р е д и н и . К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35 осіб. Н е о б х і д н и й час: 10-40 хвилин. О б л а д н а н н я : можуть бути приготовлені картки з текстами чи завдан­ нями для груп або для кожного учня, за необхідності папір, маркери. Порядок роботи: К р о к 1. О б е р і т ь т е м у д л я м о д е л ю в а н н я й о с н о в н е п и т а н н я , з я к и м п р а ­ ц ю в а т и м у т ь учні. П е р е в і р т е , чи в і д п о в і д а є т е м а о ч і к у в а н и м р е з у л ь т а т а м і т е м і уроку. П р и р о з р о б ц і о п и с у ситуації (прикладу, д и л е м и ) н е о б х і д н о надати у ч н я м д о с т а т н ь о інформації. О б о в ' я з к о в о п о в и н н і р о з г л я д а т и с я різні с т о р о н и к о н ­ флікту, п р о т и л е ж н і позиції й і н т е р е с и г е р о ї в . Я к щ о ситуація п о д а є т ь с я у в и ­ гляді д и л е м и , т о в о н а п о в и н н а п е р е д б а ч а т и ч о т и р и о с н о в н и х е л е м е н т и о п и ­ су д и л е м и : загальний контекст д и л е м и ; знайомство з вибором, що пропо­ нує д и л е м а ; н а в е д е н н я о д н а к о в о с и л ь н и х а р г у м е н т і в «за» та «проти» і п р о ­ п о з и ц і ю з р о б и т и чіткий в и б і р н а п р и к і н ц і . П е р е в і р т е , наскільки я с н о о п и с а н а с и т у а ц і я , ч и вся п о д а н а і н ф о р м а ц і я н е о б х і д н а д л я в и р і ш е н н я п р о б л е м и . Крок 2. Сплануйте с ц е н а р і й г р и , п р о д у м а й т е розподіл р о л е й , участь у грі в с ь о г о класу.

98


П Р И Й О М И , МЕТОДИ ТН ТЕХНОЛОГІЇ

Крок 3. О б ' є д н а й т е учнів у малі г р у п и . О п т и м а л ь н и й р о з м і р г р у п и д л я аналізу ситуаційної моделі — 6 - 1 0 о с і б . Бажано, щ о б у кожній групі були учні з р і з н и м р і в н е м п і д г о т о в к и , с т и л я м и р о б о т и й н а в и ч к а м и . Я к щ о клас ве­ л и к и й , м о ж н а з р о б и т и більше г р у п , к о ж н а з яких б у д е з а й м а т и с я о д н и м з аспектів з а д а н о ї п р о б л е м и . З а н е о б х і д н о с т і в в е д і т ь е л е м е н т з м а г а н н я , запропонувавши групам спробувати розв'язати проблему протягом пев­ н о г о часу. Крок 4 . Н а д а й т е у ч н я м д о с т а т н ь о і н ф о р м а ц і ї , чіткі інструкції, щ о б в о н и м о г л и п е р е к о н л и в о в и к о н у в а т и с в о ї ролі і о д н о ч а с н о в ч и т и с я . Чітко п о с т а ­ вте цілі в п р а в и й з а в д а н н я д л я і н д и в і д у а л ь н о ї т а г р у п о в о ї р о б о т и . І н с т р у к ­ ції п о в и н н і б у т и к о р о т к и м и т а я с н и м и . Р о з д а в ш и о п и с с и т у а ц і ї , у п е в н і т ь с я , щ о учні р о з у м і ю т ь с у т ь п р о б л е м и . Я к щ о п о т р і б н о , з а п р о п о н у й т е у ч н я м в и д і л и т и о д н у п р о б л е м у , так, щ о б у п р о ц е с і р о б о т и в и в ч и т и ї ї д о к л а д н і ш е . Будьте г о т о в і н а д а т и п о я с н е н н я т а м , д е ц е н е о б х і д н о . Крок 5 . Н а д а й т е час н а с а м о с т і й н е в и в ч е н н я с и т у а ц і ї . П о я с н і т ь , щ о к о ­ жен учень повинен прочитати о п и с ситуації, виділити проблему, вибрати м е т о д , з а д о п о м о г о ю я к о г о ї ї м о ж н а а н а л і з у в а т и , вільно в і д п о в і д а т и н а п и ­ т а н н я , д а в а т и к о м е н т а р і й а р г у м е н т о в а н о п о я с н и т и нові в а р і а н т и р і ш е н н я . С т и м у л ю й т е учнів д о в и з н а ч е н н я н е о б х і д н и х фактів і в і д с у т н ь о ї і н ф о р м а ­ ції, а т а к о ж д о о б м і р к о в у в а н н я м о ж л и в и х д і й . К р о к 6 . О р г а н і з у й т е г р у п о в і ( в м а л и х г р у п а х ) д и с к у с і ї щ о д о змісту. Дискусія — це важливий елемент вправи. Вона с п р и я є обміну досвідом, д о з в о л я є п р о р о б и т и всі а с п е к т и с и т у а ц і ї т а в і д к о р и г у в а т и м о ж л и в і п о м и л ­ ки. Перед вправою підготуйте питання для проведення дискусії. Запитання для аналізу ситуації та проведення дискусії в малих групах або загальному колі Варіант 1: • Ф а к т и . Що відбувається? Де й коли? Хто учасники п р о б л е м и ? Що м и п р о них з н а є м о ? Які ф а к т и є в а ж л и в и м и , а які д р у г о р я д н и м и ? Щ о в о п и с і є ф а к т а м и , а що д у м к а м и , о ц і н к а м и т о щ о ? • П р и ч и н а с и т у а ц і ї . У ч о м у є конфлікт? Які п и т а н н я н е о б х і д н о р о з г л я ­ нути, щоб вирішити проблему? У чому полягають інтереси кожної зі сторін? Чому вони протилежні? • А р г у м е н т и . Які а р г у м е н т и м о ж н а н а в е с т и н а з а х и с т к о ж н о ї з і с т о р і н ? Н а які д о к у м е н т и , і н ф о р м а ц і ю м и м о ж е м о с п и р а т и с я , в і д с т о ­ ю ю ч и ту або іншу позицію? • Р і ш е н н я . Яким може бути вирішення ситуації? Чому саме таким? На ч о м у ґ р у н т у є т ь с я в и б і р т а к о г о р і ш е н н я ? Ч и є інші ш л я х и в и р і ш е н н я проблеми? Варіант 2: • Яка п р о б л е м а п р е д с т а в л е н а в п р и к л а д і ? • Як різні х а р а к т е р и бачать цю п р о б л е м у ?

99


Р о з д і л іУ. П Р И Й О М И і М Е Т О Д И ЗРСВОЄННР Н О В И Х ЗНПНЬ, Ф О Р М П З Р Н Н Я В М І Н Ь . НН6І/Т-ОИ

• Що можна зробити, щоб її вирішити? • Н а які ч и н н и к и с л і д з в а ж а т и , щ о б о б р а т и о п т и м а л ь н е р і ш е н н я ? • Якими будуть результати різних рішень? • Яке р і ш е н н я б у д е н а й б і л ь ш о п т и м а л ь н и м ? Крок 5. Перед г р о ю (діями, що імітують якусь п р о ц е д у р у суспільного життя) зробіть короткий вступ. К р о к 6 . Після г р и п і д б и й т е п і д с у м к и ш л я х о м б е с і д и з у ч н я м и п р о їхні враження, емоції та думки щ о д о г р и . Додаткові міркування Ситуативні моделі (приклади) використовуються для розгляду реаль­ них ситуацій і прикладів з життя в «повільному режимі». Ситуаційні моделі слугують прикладами для узагальнень, д а ю т ь підстави для в и с о к о г о рівня а б с т р а г у в а н н я й м и с л е н н я учнів, д е м о н с т р у ю т ь їм л ю д с ь к і почуття й емоції, д о п о м а г а ю т ь пов'язати нову теоретичну інформацію з реальним життям і надають можливість застосувати отримані знання на практиці. С и т у а т и в н і м о д е л і (ділові і г р и ) — це с т в о р е н і в ч и т е л е м с и т у а ц і ї , під час яких учні к о п і ю ю т ь у с п р о щ е н о м у вигляді п р о ц е д у р и , п о в ' я з а н і з д і я л ь н і с ­ т ю с у с п і л ь н и х і н с т и т у т і в , які і с н у ю т ь у с п р а в ж н ь о м у е к о н о м і ч н о м у , п о л і ­ тичному та культурному житті. Це своєрідні рольові ігри з використанням чітко в и з н а ч е н и х ( з а з а к о н о м а б о за т р а д и ц і я м и ) і в і д о м и х р о л е й і к р о к і в , які п о в и н н і з д і й с н и т и в и к о н а в ц і : с у д о в і , п а р л а м е н т с ь к і , г р о м а д с ь к і с л у ­ х а н н я , з б о р и , а с а м б л е ї , з а с і д а н н я к о м і с і й , політичні д е б а т и т о щ о . Проведення вправ з використанням ситуаційних моделей складається з таких о с н о в н и х кроків: подання ситуації учасникам, самостійне вивчен­ ня й аналіз с и т у а ц і ї , г р у п о в и й аналіз і в и р о б л е н н я р і ш е н ь , г р у п о в е о б г о в о ­ рення, вибір рішення та підбиття підсумків. Готуючи учнів д о такої г р и , в ч и т е л ь м а є н е тільки р о з п о д і л и т и р о л і , але і з'ясувати з кожним виконавцем послідовність й о г о дій та висловлювань, н а п р и к л а д , в и х о д я ч и з о б о в ' я з к і в с у д д і , г о л о в и п а р л а м е н т у т о щ о . Регла­ мент усієї гри будується за чітким с ц е н а р і є м , що відповідає такій п р о ц е ­ д у р і в р е а л ь н о м у ж и т т і . Слід п а м ' я т а т и , щ о й д е т ь с я н е п р о д е м о н с т р у в а н ­ ня а к т о р с ь к и х з д і б н о с т е й , а п р о в м і л е і в м і р у м о ж л и в о с т і б е з о с о б о в е відтворення вибраного процесу. Отже, така г р а є «мініатюрною« в е р с і є ю реальності. Ця технологія на­ б л и ж е н а д о р о л ь о в о ї г р и , але і с т о т н о в і д р і з н я є т ь с я від неї, б о ї ї м е т о ю є н е представлення поведінки конкретних особистостей, а відтворення певно­ го процесу. Поради Етапи вирішення п р о б л е м и : • Визначити суть проблеми. • Визначити важливість проблеми.

100


т

Г С / 7 Р М І / І . М Е 0 Д І / 1 ~Р. ' Е Х Н С Л О Г І І

• О б м і р к у в а т и всі м о ж л и в і в а р і а н т и р і ш е н н я . • Проаналізувати можливі наслідки кожного варіанта. • О б р а т и в а р і а н т р і ш е н н я , що на в а ш у д у м к у є о п т и м а л ь н и м . • Я к щ о п е р ш и й в а р і а н т в и я в и т ь с я н е е ф е к т и в н и м , з а п р о п о н у в а т и інші в а р і а н т и й р о з п о ч а т и у с е з початку. СПЕЦІАЛЬНІ РОЛІ ПІД ЧАС ОБГОВОРЕННЯ43 М е т а : керування обговоренням у малих групах у конкретних предмет­ н и х галузях, н а с а м п е р е д п р и в и в ч е н н і л і т е р а т у р и . М е т о д в и к о р и с т о в у є т ь ­ с я після т о г о , я к був п р о ч и т а н и й т е к с т а б о у ч н я м б у л а п р е д с т а в л е н а т е м а . Усі учні о б г о в о р ю ю т ь о д н у і ту с а м у т е м у а б о текст, п р о т е , в и с т у п а ю ч и в р і з н и х р о л я х , в о н и б е р у т ь у ч а с т ь в о б г о в о р е н н і , п о с і д а ю ч и різні п о з и ц і ї . О с к і л ь к и ролі відібрані д л я т о г о , щ о б в і д б и в а т и різні а с п е к т и р о з у м і н н я , метод дозволяє учням цілеспрямовано навчитися цих аспектів, активно з а с т о с о в у ю ч и їх на практиці. К і л ь к і с т ь у ч н і в : ролі при роботі в малих групах м о ж н а представити в с ь о м у класу, а в и п р о б у в а т и на п р а к т и ц і , к о л и учні п р а ц ю ю т ь у п о с т і й н и х г р у п а х і в г р у п а х , що с т в о р ю ю т ь с я на у р о ц і з а л е ж н о від м е т и н а в ч а н н я . Н е о б х і д н и й ч а с : 15-40 хвилин. О б л а д н а н н я : один примірник тексту для читання вголос або примірни­ ки на кожного учня, якщо діти читають текст самостійно. Порядок роботи: Крок 1. П е р ш ніж виконувати завдання із застосуванням цього методу, не­ обхідно прочитати текст або представити учням матеріал. Крім т о г о , вчителю варто відібрати кількість ролей відповідно до кількості учнів у «домашніх» гру­ пах. Ось кілька можливих ролей для використання м е т о д у на уроці літератури. Відповідальний за пошук цитат. З а в д а н н я ц ь о г о учня п о л я г а є в т о м у , щ о б в і д і б р а т и кілька у р и в к і в з тексту, які ця г р у п а х о т і л а б з а ч и т а т и в г о л о с . Дослідник. З а в д а н н я ц ь о г о учня п о л я г а є в т о м у , щ о б н а д а т и ф о н о в у інформацію з будь-якої т е м и , пов'язаної із ц и м т е к с т о м . Відповідальний за пошук зв'язків («зв'язковий»). Завдання цього учня п о л я г а є в тому, щ о б з н а й т и з в ' я з к и між т е к с т о м і з о в н і ш н і м с в і т о м . Відповідальний за постановку запитань. З а в д а н н я ц ь о г о учня в тому, щоб записати (перед обговоренням) питання, за якими група буде вести о б г о в о р е н н я . Ці п и т а н н я учень м а є о б г о в о р и т и з і н ш и м и ч л е н а м и г р у п и . Відповідальний за пошук слів. З а в д а н н я ц ь о г о учня п о л я г а є в тому, щ о б з н а й т и цікаві, п р и в а б л и в і , важливі а б о нові с л о в а , з в е р н у т и н а них у в а г у г р у п и й о б г о в о р и т и їх. Відповідальний за інтерпретацію (тлумачення) героїв. Завдання цього у ч н я п о л я г а є в тому, щ о б у в а ж н о в и в ч и т и х а р а к т е р п е р с о н а ж і в і о б г о в о р и ­ ти їх з і н ш и м и у ч н я м и . 43

Це різновид технології «Ролі в груповому навчанні».

ІОІ


Р о з д і л !У. П Р И Й О М / і

1

0

М Г О П / З А С В О Є Н Н Я Н О В И Х З ^ н ь , Ф О М Ч В Н Н - Я ВМІГ-С, Н Р 9 / - О Н

Ілюстратор. З а в д а н н я ц ь о г о учня — н а м а л ю в а т и м а л ю н к и в а ж л и в и х г е ­ р о ї в , ї х н ь о г о о т о ч е н н я а б о д і й ч и вчинків — щ о б інші учні м о г л и о б г о в о р и ­ ти ці м а л ю н к и . Той, хто відстежує пересування («слідопит»). Я к щ о г е р о ї в тексті п о д о р о ­ ж у ю т ь , то з а в д а н н я ц ь о г о учня — п р о с т е ж и т и за їхніми п е р е с у в а н н я м и . К р о к 2. Учні р о з п о д і л е н і за « д о м а ш н і м и » г р у п а м и , що с к л а д а ю т ь с я з ч о ­ т и р ь о х а б о п'яти о с і б . К р о к 3 . У к о ж н і й г р у п і учні р о з р а х о в у ю т ь с я з а н о м е р а м и від о д н о г о д о ч о т и р ь о х ( а б о п ' я т и ) . К о ж е н н о м е р о д е р ж у є о д н у з тих р о л е й , які в и відібрали. Крок 4. Як п р и в и к о р и с т а н н і м е т о д у «Ажурна пилка», н а п р а в т е учнів у «групи експертів» — щ о б вони спланували, як навчатимуть цього мате­ ріалу, в и х о д я ч и з к о ж н о ї р о л і . Н а п р и к л а д , н а п р а в т е всіх учнів, р о л ь яких — « в і д п о в і д а л ь н и й з а п о ш у к цитат», в о д н е м і с ц е , щ о б в о н и в и р і ш и л и , які ц и ­ т а т и в і д і б р а т и , і як в о н и б у д у т ь о б г о в о р ю в а т и їх у с в о ї х «домашніх» г р у п а х . Надайте учням 5 - 8 хвилин для р о б о т и в експертних групах. К р о к 5. П о п р о с і т ь учнів п о в е р н у т и с ь у с в о ї «домашні» г р у п и . К о ж н о м у у ч н ю в й о г о « д о м а ш н і й » г р у п і н а д а є т ь с я о б м е ж е н и й час — від т р ь о х до п'яти х в и л и н — щ о б к е р у в а т и с в о є ю ч а с т и н о ю о б г о в о р е н н я . Додаткові міркування Літературний текст м о ж н а розглядати з різних точок зору, і метод д о ­ з в о л я є у ч н я м п о п р а к т и к у в а т и с ь у з а с т о с у в а н н і т а к и х п і д х о д і в . Коли він в и ­ к о р и с т о в у є т ь с я в і н ш и х п р е д м е т а х , ц е д о п о м а г а є з н а й т и різні п і д х о д и д о розгляду тем у межах цих предметів. За д о п о м о г о ю цього методу ми вчи­ м о учнів в і д і г р а в а т и а к т и в н у р о л ь в о б г о в о р е н н і . Він д о з в о л я є у ч н я м вивчити весь о б г о в о р ю в а н и й матеріал, взяти на себе відповідальність за навчання однокласників і о т р и м а т и власний д о с в і д о к р е м о в о д н о м у з аспектів о с м и с л е н н я т е м и . Поради 1 . Б а ж а н о н а в ч а т и цих р о л е й у в е с ь клас — п о о д н і й ролі з а о д и н р а з . В и можете прочитати оповідання або розповісти історію, потім представити о д н у з р о л е й — н а п р и к л а д , р о л ь « з в ' я з к о в о г о » . П о т і м ви м о ж е т е з в е р н у т и у в а г у на з в ' я з о к між ч и м о с ь у ц ь о м у т е к с т і й р е а л ь н о м у ж и т т і . Далі з а п р о ­ п о н у й т е кільком у ч н я м з р о б и т и т е с а м е . П р о т я г о м кількох д н і в у т а к и й с п о с і б м о ж н а п р е д с т а в и т и б а г а т о р о л е й , п е р ш ніж учні п о ч н у т ь ї х в и к о р и ­ с т о в у в а т и під час о б г о в о р е н ь у г р у п а х . 2 . Учнів т р е б а з а о х о ч у в а т и н е с т і л ь к и р о з п о в і д а т и щ о с ь і н ш и м у ч н я м ( щ о с ь , що вони вже м о ж л и в о , знають), скільки ставити запитання, по­ в'язані з їхніми р о л я м и . Наприклад, «відповідальний за і н т е р п р е т а ц і ю г е р о ї в » м о ж е з а п р о п о н у в а т и і н ш и м у ч н я м с т в о р и т и «карту п е р с о н а ж і в » а б о « с е м а н т и ч н у п а в у т и н к у » п р о я к о г о с ь п е р с о н а ж а , а в л а с н і ідеї п о ч н е

102


Н Р / Й О М И . МЕТОДИ ТР ' Е Х н О Л О П

в и с л о в л ю в а т и л и ш е п і с л я т о г о , я к в и с л о в л я т ь с я в с і і н ш і учні в й о г о групі. 3 . Д л я к о ж н о г о к о н к р е т н о г о о б г о в о р е н н я в і д б и р а й т е тільки н а й к о р и с ­ ніші р о л і . Інколи ч о т и р ь о х ч и п'яти р о л е й ц і л к о м д о с т а т н ь о . 4 . Учні п о в и н н і п о ч е р з і в и к о н а т и всі р о л і . П р о т я г о м кількох о б г о в о р е н ь кожен учень має виступити в багатьох ролях; накопичений д о с в і д вико­ н а н н я р і з н и х р о л е й д о п о м а г а є й о м у у с в і д о м и т и різні в и м і р и й а с п е к т и літератури. 5 . Н а м а г а й т е с я , щ о б в и к о н а н н я р о л е й н е с т а в а л о с а м о ц і л л ю під час б а ­ гатогранного й насиченого о б г о в о р е н н я літературного твору. Призначен­ н я цих р о л е й є с п о с о б о м д о с я г н е н н я п е в н о ї м е т и : щ о б учні в и с л о в л ю в а л и с в о ї д у м к и п р о т в і р . Коли р о з м о в а вже й д е , в и в б у д ь - я к и й м о м е н т м о ж е ­ т е в і д і й т и від р о л е й і д а т и м о ж л и в і с т ь р о з м о в і р о з в и в а т и с я д а л і . СПРОЩЕНЕ СУДОВЕ СЛУХАННЯ М е т а : о д и н з різновидів ситуативного моделювання — процес за уча­ стю трьох осіб: судді, який слухатиме обидві с т о р о н и та прийматиме ос­ таточне рішення, обвинувачуваного й обвинувача. Дозволяє учням р о з і г р а т и с у д о в и й п р о ц е с з к о н к р е т н о ї с п р а в и з м і н і м а л ь н о ю кількістю учасників та отримати певне уявлення про процедуру прийняття судового р і ш е н н я . С п р и я є р о з в и т к у в учнів аналізу, к р и т и ч н о г о м и с л е н н я , п р и й н я т ­ тя рішень. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35 осіб. Н е о б х і д н и й час: 2 5 - 4 0 хвилин. О б л а д н а н н я : можна підготувати картки з текстами чи завданнями для груп або для кожного учня, за необхідності папір, маркери. Порядок роботи: Крок 1 . О б е р і т ь с и т у а ц і ю ( с у д о в у с п р а в у , в и п а д о к , д и л е м у ) д л я в и в ч е н ­ н я . П е р е в і р т е , чи в і д п о в і д а є в о н а о ч і к у в а н и м р е з у л ь т а т а м і т е м і уроку. Крок 2. Підготуйте додаткову інформацію (статистику, д у м к и а в т о р и ­ т е т і в , з а к о н и т а ін.) а б о п р о д у м а й т е п о с и л а н н я н а неї. Я к щ о н е о б х і д н о , і н ф о р м а ц і я м о ж е б у т и п р е д с т а в л е н а н а д о ш ц і , в папках, к н и ж к а х т о щ о . Крок 3 . П р о д у м а й т е с а м і м о ж л и в і варіанти р о з в ' я з а н н я ситуації (якщо ц е р е а л ь н а с у д о в а с п р а в а , знайдіть і н ф о р м а ц і ю п р о ї ї р е а л ь н е р о з в ' я з а н н я ) . Крок 4 . П і д г о т у й т е план п р о в е д е н н я с у д о в о г о с л у х а н н я . Й о г о р е г л а ­ мент (послідовність проведення) запишіть на дошці. А. В с т у п н і з а я в и у ч а с н и к і в у в і д п о в і д н о м у с у д о в о м у порядку. Ці з а я в и повинні бути обмежені визначеними часовими рамками (по 0,5-1 хвилині). Б. Обвинувач викладає аргументацію, його опитує суддя. В. Обвинувачений викладає суть захисту, й о г о о п и т у є суддя. Г. С у д д я в и н о с и т ь р і ш е н н я та п о в і д о м л я є й о г о після т о г о , як у в е с ь клас знову об'єднається.

103


Р о з д і л IV. П Р И Й О М / ! М Е ' О Д / ЗРСЗОЄЧНР Н 0 8 / Х ЗНРНЬ, О О Р М ь ' З - ч ^ з м і Н с . і В З И ч О Р

К р о к 5. П р о в е д і т ь р а з о м з у ч н я м и аналіз с и т у а ц і ї , за я к о ю п р о в а д и т и ­ меться слухання, скориставшись запитаннями: • Якими є факти: Що в і д б у л о с я ? Х т о є у ч а с н и к а м и с п р а в и ? Що ми п р о н и х з н а є м о ? Які ф а к т и є в а ж л и в и м и ? Які — д р у г о р я д н и м и ? • У чому проблема ситуації: У ч о м у п о л я г а є конфлікт? Яке п и т а н н я н а м т р е б а в и р і ш и т и , розв'язуючи ситуацію? У чому інтереси кожної зі сторін? Чому вони суперечливі? • Якими можуть бути аргументи: Які а р г у м е н т и м о ж у т ь б у т и н а в е д е н і н а з а х и с т п о з и ц і ї к о ж н о ї з і с т о р і н ? Н а які д о к у м е н т и , і н ф о р м а ц і ю м и можемо спиратися, захищаючи ту чи іншу позицію? • У чому полягає рішення: Я к и м б у д е р о з в ' я з а н н я с и т у а ц і ї ? Ч о м у с а м е т а к и м ? Я к и м и м о ж у т ь б у т и н а с л і д к и т а к о г о р і ш е н н я ? Ч и і с н у ю т ь інші шляхи розв'язання? К р о к 6. П о з н а й о м т е клас з п р о ц е д у р о ю с л у х а н н я з в е р н і т ь у в а г у учнів на дошку. К р о к 7 . Поділіть клас н а т р и о д н а к о в і г р у п и : с у д д і , о б в и н у в а ч і й о б в и ­ нувачені. Нехай групи підготуються до участі в засіданні: А. Суддів необхідно проінструктувати про процедуру судочинства і д а ­ т и ї м ч а с д л я п і д г о т о в к и з а п и т а н ь д о с т о р і н суду. Б. Обвинувачам необхідно підготуватися до вступної промови та ви­ кладу відповідних аргументів. В. Обвинуваченим необхідно підготуватися до захисту своєї позиції та інтересів. К р о к 8. З а п р о п о н у й т е с у д д я м с і с т и в р і з н и х кутках класу. Д а й т е їм т а б ­ л и ч к и «суддя» а б о к а р т к и з і м е н а м и . З а п р о п о н у й т е , щ о б д о к о ж н о г о с у д д і приєднався один обвинувачений та один обвинувач. Повідомте суддів, що к о л и п о р у ч і з н и м и б у д у т ь о б и д в а у ч а с н и к и , м о ж н а п о ч и н а т и «суд». К р о к 9. Д а й т е у ч н я м час на п р о в е д е н н я с у д о в о г о с л у х а н н я в к о ж н і й трійці. К р о к 1 0 . Після з а в е р ш е н н я с л у х а н ь п о п р о с і т ь к о ж н о г о с у д д ю о г о л о ­ с и т и с в о є р і ш е н н я . Після о г о л о ш е н н я с у д д я м и с в о ї х р і ш е н ь о б г о в о р і т ь з учнями п р о ц е с прийняття й ухвалення рішень. Розгляньте варіанти рі­ ш е н н я с п р а в и , які м о ж л и в і в п о р і в н я н н і з р і ш е н н я м и , п р и й н я т и м и у ч н я ми-суддями. УЧНІВСЬКИЙ КОНГРЕС (ЗАСІДАННЯ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ) М е т а : моделювання засідання учнівського конгресу в процесі імітацій­ ної ( с и м у л я ц і й н о ї ) г р и д о з в о л я є у ч н я м з р о з у м і т и м е т у т а п о р я д о к с л у х а н ь , а т а к о ж ролі й о б о в ' я з к и членів д е р ж а в н и х о р г а н і в , комітетів, к о м і с і й . Крім ц ь о г о , учні з д о б у в а ю т ь п р а к т и ч н и й д о с в і д у в и з н а ч е н н і т а п р о я с н е н н і і д е й , інтересів і цінностей, пов'язаних з п р е д м е т о м слухання. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 35 осіб. Н е о б х і д н и й ч а с : 4 5 - 9 0 хвилин.

104


П Р И / О М / . МЕТОДИ ТП ТЕХНОЛОГі

О б л а д н а н н я : можна підготувати картки з текстами чи завданнями для груп або для кожного учня, за необхідності папір, маркери, таблички для позначення робочих місць груп. Порядок роботи: Крок 1. Розпочавши урок, пояснить учням мету проведення учнівської ради, суть питання, що буде розглядатися. К р о к 2 . Р о з п о д і л і т ь між у ч н я м и р о л і . В о н и м о ж у т ь в и з н а ч а т и с я з а л е ж н о від с к л а д у г р у п , які зацікавлені у р о з в ' я з а н н і в и н е с е н о г о на з а с і д а н н я питання. Ролі м о ж у т ь б у т и , н а п р и к л а д , такі: п р е д с т а в н и к и учнів (класів, які в и с у ­ в а ю т ь і п р о п о н у ю т ь р і ш е н н я ) ; п р е д с т а в н и к и класів, які в и с т у п а ю т ь п р о т и р і ш е н н я ; п р е д с т а в н и к и батьків, у ч и т е л і в , а д м і н і с т р а ц і ї ш к о л и ; с е к р е т а р , який вестиме стенограму засідання та записуватиме пропозиції, що над­ ходять; відповідальний за часовий регламент, який с т е ж и т и м е за часом доповідей, щоб дати можливість виступити кожній групі. О б ' є д н а й т е учнів у г р у п и п о п'ять ч и м е н ш е о с і б в і д п о в і д н о д о р о л е й . Крок 3. Пояснить учням мету засідання та порядок, якого слід буде д о ­ т р и м у в а т и с я . Якщо потрібно, роздайте учням інструкції для участі. Надай­ т е час д л я п і д г о т о в к и учнів д о в и с т у п і в в і д п о в і д н о д о їхніх р о л е й . Крок 4. Проведіть слухання таким ч и н о м . З а с і д а н н я в е д е г о л о в а . Він ч и в о н а о г о л о ш у є в і д к р и т т я з а с і д а н н я , т е м у та завдання — обговорення резолюції, що була підготовлена робочою групою (комітетом). Слово надається представникові комітету для виступу на захист своєї р е з о л ю ц і ї . Час на в и с т у п — 3 х в и л и н и . Після й о г о п р о м о в и о п о н е н т и ( о п о ­ зиція) можуть ставити промовцеві запитання протягом 2 хвилин. Загаль­ н и й час н а в и с т у п т а з а п и т а н н я - в і д п о в і д і н е м о ж е п е р е в и щ у в а т и 5 х в и л и н . За часом слідкує спеціально призначена л ю д и н а . Д р у г и м виступає представник опозиції. Регламент той с а м и й . Після ц ь о г о п р е д с т а в н и к и р о б о ч о ї г р у п и ( к о м і т е т у ) м а ю т ь м о ж л и в і с т ь з р о б и т и 2 в и с т у п и з м е т о ю п і д т р и м к и с в о є ї п о з и ц і ї по 3 х в и л и н и , в к л ю ч н о із запитаннями до промовців. Та с а м а п р о ц е д у р а стосується і представ­ ників о п о з и ц і ї . У разі досягнення з г о д и , відбувається голосування за резолюцію. Якщо опозиція пропонує внести доповнення чи зміни, її представники мають за 2 хвилини п р е д с т а в и т и свої п р о п о з и ц і ї (кожну о к р е м о ) , за кож­ ною поправкою відбувається процедура запитань і виступів протилежної с т о р о н и . Час о г о в о р ю є т ь с я г о л о в о ю з ч л е н а м и к о н г р е с у т а з а т в е р д ж у ­ ється г о л о с у в а н н я м . Кожна поправка г о л о с у є т ь с я о к р е м о після о б г о ­ ворення. На з а в е р ш е н н я р о б о т и над р е з о л ю ц і є ю с т о р о н и мають по 2 хвилини д л я з а к л ю ч н о г о с л о в а , після ч о г о в і д б у в а є т ь с я г о л о с у в а н н я .

І 05


Р о з д і л IV. П Р И Й О М И 1 М Е Т О Д И ЗЙСВ06ННР- Н О В И Х ЗнРіНо. О О Р М ч ' З Р Н н н З М ' Н Ь . и Р З И ч О Р

К р о к 5. П р о в е д і т ь о б г о в о р е н н я у р о к у в такій п о с л і д о в н о с т і : • обговоріть факти й аргументи, що с т о с у ю т ь с я до т е м и . • о б г о в о р і т ь д у м к и учнів з п р и в о д у ц ь о г о в и д у діяльності як с п о с о б у в и ­ р і ш е н н я п р о б л е м ш к і л ь н о г о ж и т т я і в и з н а ч е н н я шляхів їх р о з в ' я з а н н я . • о б г о в о р і т ь інші п и т а н н я , з а п р о п о н о в а н і у ч н я м и . ЧИТАЄМО ТА ЗАПИТУЄМО М е т а : складніший метод читання й постановки запитань у парах. Реко­ м е н д у є т ь с я д л я в и в ч е н н я матеріалу, я к и й учні м а ю т ь з р о з у м і т и й г а р н о з а ­ своїти. Робота з партнером може мати більше мотивувальне значення, ніж с а м о с т і й н а . К і л ь к і с т ь у ч н і в : з б у д ь - я к и м с к л а д о м класу. Н е о б х і д н и й ч а с : до ЗО хвилин. О б л а д н а н н я : о д и н примірник тексту для кожної пари. Порядок роботи: К р о к 1 . Учні п о ч е р е ж н о ч и т а ю т ь з а д а н и й т е к с т з а р о з д і л а м и . П е р ш и й у ч е н ь у г о л о с ч и т а є я к и й с ь р о з д і л — від о д н о г о з а г о л о в к а д о н а с т у п н о г о . К р о к 2 . О б и д в а учні в д в о х в и р і ш у ю т ь , які ключові т е р м і н и н а п и с а т и н а б е р е г а х тексту. К р о к 3 . Коли п е р ш и й у ч е н ь закінчує ч и т а т и р о з д і л , д р у г и й с т а в и т ь п и ­ т а н н я з тексту, в и к о р и с т о в у ю ч и т е р м і н и , н а п и с а н і н и м и н а б е р е г а х . З а п и ­ т а н н я м а ю т ь ф о р м у л ю в а т и с я так, щ о б б у т и с х о ж и м и н а з а п и т а н н я т е с т у , я к о г о учні о ч і к у ю т ь з а п р о й д е н и м м а т е р і а л о м . Учень п и ш е к о ж н е з ц и х з а ­ п и т а н ь на м а л е н ь к о м у а р к у ш і п а п е р у (8 х 12 с м ) а б о к а р т ц і . Крок 4. П е р ш и й учень уголос відповідає на кожне запитання. Якщо дру­ гий учень погоджується з нею, вони пишуть відповідь на це запитання на звороті картки з питанням. К р о к 5 . Далі в о н и м і н я ю т ь с я р о л я м и . Д р у г и й у ч е н ь т е п е р ч и т а є н а с т у п ­ н и й р о з д і л . О б и д в а у ч а с н и к и в и р і ш у ю т ь , які ключові т е р м і н и з а п и с а т и н а п о л я х тексту. П е р ш и й у ч е н ь , в и к о р и с т о в у ю ч и ц і т е р м і н и , ф о р м у л ю є з а п и ­ т а н н я , н а які д р у г и й у ч е н ь у г о л о с в і д п о в і д а є . Я к щ о о б и д в а з г о д н і з в і д п о ­ в і д д ю , т о п и ш у т ь ї ї н а з в о р о т і к а р т к и . Учні п р о д о в ж у ю т ь так м і н я т и с я р о л я ­ м и , поки не прочитають заданий текст до кінця. Крок 6 . К о р и с т у ю ч и с ь ц и м и к а р т к а м и і з з а п и т а н н я м и т а в і д п о в і д я м и , учні з г о д о м п р о д о в ж у ю т ь п е р е в і р я т и о д и н о д н о г о і з з а д а н о г о матеріалу. Поради Я к щ о в и в п е р ш е в и к о р и с т о в у є т е м е т о д «Читаємо т а з а п и т у є м о » , п е ­ р е р в і т ь р о б о т у учнів, к о л и в о н и закінчать ч и т а т и п е р ш и й р о з д і л і п о с т а в ­ л я т ь д о н ь о г о з а п и т а н н я . О б г о в о р і т ь т е р м і н и , н а п и с а н і н а б е р е г а х , їхні п и ­ т а н н я й відповіді, і за п о т р е б и н а д а й т е в и п р а в л е н н я і п о р а д и . Після ц ь о г о ви м а є т е х о д и т и по класу та с л у х а т и , які з а п и т а н н я ф о р м у л ю ю т ь учні, і як

І 06


П Р И Й О М И . МЕТОДИ ТР ТЕХНОЛОГІЇ

в о н и в і д п о в і д а ю т ь . Також, п е р ш ніж учні почнуть з а п а м ' я т о в у в а т и м а т е р і а л , в и к о р и с т о в у ю ч и с в о ї з а п и т а н н я і відповіді, б у л о б д о б р е , а б и ви п е р е г л я н у ­ ли їхні з а п и с и , щ о б п е р е к о н а т и с я в їх а д е к в а т н о с т і та п р а в и л ь н о с т і . ЧИТАННЯ В ПАРАХ / УЗАГАЛЬНЕННЯ В ПАРАХ М е т а : д о з в о л я є учням проявляти більше ініціативи в процесі власного навчання й навчання о д и н о д н о г о . Цей метод призначений для того, щ о б с п р и я т и різним видам мислення, а вся діяльність у сукупності с п р я м о в а ­ на на покращення розуміння тексту учнями. К і л ь к і с т ь у ч н і в : з б у д ь - я к и м с к л а д о м класу. Н е о б х і д н и й ч а с : в и м а г а є в 3 - 4 р а з и б і л ь ш е часу, ніж п р о с т е ч и т а н н я тексту вголос. О б л а д н а н н я : о д и н примірник тексту для кожної пари. Порядок роботи: Крок 1 . В и б е р і т ь і н ф о р м а т и в н и й т е к с т р о з у м н о ї д о в ж и н и . У н ь о м у а б о м а ю т ь б у т и короткі а б з а ц и (не б і л ь ш е т р ь о х р е ч е н ь у к о ж н о м у ) , а б о в а м треба р о з б и т и й о г о на короткі розділи. Крок 2 . Я к щ о ц е й м е т о д є н о в и м д л я учнів, в а м п о т р і б н о с п о ч а т к у п р о ­ демонструвати його: А. П р о ч и т а й т е а б з а ц у г о л о с і у з а г а л ь н і т ь й о г о зміст. З а з н а ч т е , що це о д н а з д в о х р о л е й п р и в и к о н а н н і ц ь о г о з а в д а н н я . П о я с н і т ь , щ о таке у з а ­ г а л ь н е н н я , я к й о г о т р е б а в и к о н у в а т и : в о н о к о р о т ш е , ніж в и с х і д н и й текст, але м і с т и т ь у с і й о г о о с н о в н і ідеї. Б. С ф о р м у л ю й т е д в а з а п и т а н н я за т е к с т о м і п о п р о с і т ь учнів в і д п о в і с т и н а них. П о я с н і т ь , щ о ц е д р у г а з д в о х р о л е й п р и в и к о н а н н і ц ь о г о з а в д а н н я . К р о к 3. П о п р о с і т ь учнів о б ' є д н а т и с я в п а р и . П о я с н і т ь , що о д и н з н и х прочитає п е р ш и й абзац (або позначений вами уривок) і узагальнить його, я к в и п о к а з а л и . Н а д а й т е час, щ о б усі ц е з р о б и л и . П о т і м п е р е в і р т е р о з у ­ м і н н я , п о п р о с и в ш и кількох учнів з р о б и т и у з а г а л ь н е н н я . Я к щ о н е о б х і д н о , прокоментуйте відповіді. Т е п е р п о п р о с і т ь д р у г о г о учня в п а р і п о с т а в и т и з а п и т а н н я д о ц ь о г о у р и в к у . Після т о г о , я к в о н и ц е з р о б л я т ь , п е р е в і р т е р о з у м і н н я , п о п р о с и в ш и кількох учнів в и г о л о с и т и с в о ї з а п и т а н н я . З н о в у , я к щ о н е о б х і д н о , з р о б і т ь коментарі, сказавши, як можна поліпшити запитання. Крок 4 . Коли учні з р о з у м і ю т ь , я к в и к о н у є т ь с я таке з а в д а н н я , п о п р о с і т ь їх продовжувати роботу самостійно — читати, узагальнювати та ставити запитання за текстом — абзац за абзацом. Нагадуйте їм про необхідність м і н я т и с я р о л я м и п і с л я ч и т а н н я й о б г о в о р е н н я к о ж н о г о абзацу. Додаткові міркування «Читання в п а р а х / У з а г а л ь н е н н я в парах» є е ф е к т и в н и м с п о с о б о м з а ­ л у ч е н н я учнів д о у в а ж н о г о ч и т а н н я в а ж к о г о тексту.

107


Розділ V. ПРИЙОМИ І МЕТОДИ УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ, ОРГАНІЗАЦІЇ РЕФЛЕКСІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

К

о л и учні з р о з у м і л и ідеї т а п о н я т т я уроку, н е о б х і д н о п е р е х о д и т и д о н а с т у п н о ї ч а с т и н и у р о к у — п і д с у м к о в о ї . П і д с у м к и є н а й б і л ь ш важ­ ливою частиною інтерактивного навчання. Завдання цього етапу уроку: систематизувати з а с в о є н и й матеріал; за­ с т о с у в а т и нові з н а н н я в у м о в а х н о в о ї п і з н а в а л ь н о ї с и т у а ц і ї ; п р о я с н и т и зміст о п р а ц ь о в а н о г о ; співвіднести реальні результати з очікуваними; п р о ­ а н а л і з у в а т и , ч о м у в і д б у л о с я так ч и і н а к ш е ; з р о б и т и в и с н о в к и ; з а к р і п и т и ч и в і д к о р и г у в а т и з а с в о є н н я ; н а м і т и т и нові т е м и д л я о б м і р к о в у в а н н я ; у с т а н о ­ в и т и з в ' я з о к між у ж е в і д о м и м і т и м , щ о слід з а с в о ї т и , ч о г о н а в ч и т и с ь у майбутньому; скласти план подальших дій. Учителеві т р е б а с т в о р и т и у м о в и д л я т о г о , щ о б учні відрефлексували т е , п р о що д і з н а л и с я , та з а п и т а л и с е б е , що це означає д л я них, як це з м і н ю є їхні п о п е р е д н і уявлення, з р е ш т о ю , як в о н и з м о ж у т ь це в и к о р и с т о в у в а т и у с в о ї й подальшій пізнавальній діяльності та в житті. В о н и м а ю т ь також о ц і н и т и влас­ н и й рівень розуміння та з а с в о є н н я навчального матеріалу і с п л а н у в а т и чіткі реальні кроки й о г о п о д а л ь ш о г о о п р а ц ю в а н н я ; порівняти с в о є с п р и й н я т т я з д у м к а м и , п о г л я д а м и , почуттями інших та інколи с к о р и г у в а т и певні позиції. О т ж е , т е х н о л о г і з а ц і я н а в ч а н н я п е р е д б а ч а є о б о в ' я з к о в у р е ф л е к с і ю , під якою в педагогіці розуміють здатність л ю д и н и до самопізнання, вміння а н а л і з у в а т и с в о ї в л а с н і дії, в ч и н к и , м о т и в и т а з і с т а в л я т и ї х і з с у с п і л ь н о значущими цінностями, а також діями та вчинками інших л ю д е й . Мета ре­ флексії — з г а д а т и , в и я в и т и й у с в і д о м и т и основні к о м п о н е н т и діяль­ н о с т і — ї ї зміст, т и п , с п о с о б и , п р о б л е м и , ш л я х и ї х в и р і ш е н н я , о т р и м а н і р е ­ зультати т о щ о . П р о в е д е н н я р е ф л е к с і ї н а у р о ц і в к л ю ч а є такі е т а п и : • з у п и н к а д о р е ф л е к с і й н о ї діяльності. Будь-яка п о п е р е д н я діяльність має б у т и з а в е р ш е н а чи п р и з у п и н е н а . Я к щ о в и н и к л и т р у д н о щ і в р о з в ' я з а н н і п р о б л е м и , то після рефлексії Ті р о з в ' я з а н н я м о ж е б у т и п р о д о в ж е н е ;

108


-іРЛЙОМіЛ

М Е Т О Ш ' Р 'ЕХмОЛОГм

відновлення послідовності виконаних дій. Усно чи п и с ь м о в о відтво­ р ю є т ь с я в с е , щ о з р о б л е н о , в т о м у числі і т е , щ о н а п е р ш и й п о г л я д здається дріб'язковим; • в и в ч е н н я в і д т в о р е н о ї п о с л і д о в н о с т і д і й з т о ч к и з о р у її е ф е к т и в н о с т і , продуктивності, відповідності поставленим завданням тощо. Пара­ м е т р и для аналізу рефлексійного матеріалу в и б и р а ю т ь с я із запро­ понованих учителем; • в и я в л е н н я та ф о р м у л ю в а н н я результатів р е ф л е к с і ї . Таких р е з у л ь ­ татів м о ж е б у т и в и я в л е н о д е к і л ь к а в и д і в : п р е д м е т н а п р о д у к ц і я д і я л ь ­ н о с т і — ідеї, п р о п о з и ц і ї , з а к о н о м і р н о с т і , відповіді н а з а п и т а н н я т о ­ щ о ; с п о с о б и , які в и к о р и с т о в у в а л и с я ч и с т в о р ю в а л и с я п р о т я г о м д і ­ яльності; гіпотези відносно майбутньої діяльності. В а ж л и в и м чинником, що впливає на ефективність рефлексії в навчанні, є р і з н о м а н і т н і с т ь її ф о р м і п р и й о м і в , їх в і д п о в і д н і с т ь в і к о в и м та і н ш и м о с о б л и в о с т я м дітей. Рефлексія не повинна бути л и ш е вербальною — це можуть бути малюнки, схеми, графіки т о щ о . Н а в ч а н н я в м е ж а х т р а д и ц і й н о г о у р о к у не п о т р е б у є п е р е о с м и с л е н н я ні від у ч и т е л я , ні від учнів, у н ь о м у н е м а є м і с ц я р е ф л е к с і й н и м в и д а м д і я л ь ­ н о с т і . З а м і с т ь ц ь о г о з а с т о с о в у є т ь с я так з в а н е з а к р і п л е н н я й у з а г а л ь н е н н я отриманих знань, що не дозволяє учням оцінити себе, рівень власних д о ­ с я г н е н ь , ш л я х о т р и м а н н я н а в ч а л ь н и х результатів і п е р с п е к т и в и в п о д а л ь ­ ш о м у навчанні, і майже не передбачає наступного коригування вчителем м е т и т а з м і с т у н а в ч а н н я . Н а в і д м і н у від т р а д и ц і й н о г о н а в ч а н н я , д е в и я в ­ лення прогалин, наприклад у засвоєнні учнями змісту навчання, є таким, що з а с у д ж у є т ь с я , в інтеракції — це л и ш е п р и в і д д л я в ч и т е л я й учнів р о з і б р а т и с ь у тому, ч о м у так с т а л о с я і як м о ж н а п о к р а щ и т и н а в ч а н н я . Учителям ця складова інтерактивного навчання дозволяє, крім усього, п о б а ч и т и р е а к ц і ю учнів н а н а в ч а н н я т а в н е с т и н е о б х і д н і к о р е к т и в и . Таким чином, цей етап уроку має на меті: • у з а г а л ь н и т и , с и с т е м а т и з у в а т и о с н о в н і ідеї; • і н т е р п р е т у в а т и нові п о н я т т я , ідеї; • обмінятися думками; • а п р о б у в а т и ці ідеї, а т а к о ж в і д р е ф л е к с у в а т и п р о ц е с н а в ч а н н я , що відбувся; • виявити особисте ставлення до матеріалу та процесу навчання; • оцінити, перебіг власного навчання, його результати; • поставити додаткові запитання. Нижче н а в е д е н і п р и й о м и , м е т о д и т а т е х н о л о г і ї , щ о д о п о м о ж у т ь у ч и т е л ю о р г а н і з у в а т и п і д с у м к о в и й етап навчання я к н а у р о ц і з а с в о є н н я н о в и х з н а н ь , так і на с п е ц і а л ь н и х у р о к а х , що є п і д с у м к о в и м и до т е м и , р о з д і л у т о щ о . З а в е р ш у ю т ь цей розділ спеціальні технології рефлексії.

109


Р о з д і л V. П Р И Й О М И І М Е Т О Д И ч З Р Г Р Л ь Н Е н Ч Р , С И С Е М Р Т И З Р ц ; ! З ^ Р Н Ь

ПРИЙОМИ, МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ АКВАРІУМ М е т а : ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, в д о с к о н а л е н н я в м і н н я д и с к у т у в а т и й а р г у м е н т у в а т и с в о ю д у м к у н а етапі о с м и с л е н н я н о в о г о матеріалу. М о ж е б у т и з а п р о п о н о в а н и й т і л ь к и з а у м о ­ в и , щ о учні вже м а ю т ь д о б р і н а в и ч к и г р у п о в о ї р о б о т и . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о б р е п р а ц ю є в г р у п а х з 4 - 5 о с і б . У класі м о ж е б у т и 4 - 6 таких груп. Н е о б х і д н и й ч а с : від 1 5 д о 4 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : можна приготувати картки із завданнями для груп. Порядок роботи: К р о к 1 . Учитель о б ' є д н у є учнів у г р у п и п о 4 - 5 о с і б і п р о п о н у є ї м о з н а й о м и т и с я ь із з а в д а н н я м и . К р о к 2. О д н а з г р у п с і д а є в ц е н т р класу ( а б о на початку с е р е д н ь о г о р я ­ д у в класі, д е с т о я т ь п а р т и ) . Ц е н е о б х і д н о д л я т о г о , щ о б в і д о к р е м и т и д і ю ч у г р у п у від слухачів п е в н о ю в і д с т а н н ю . Ця група отримує завдання для проведення групової дискусії, сформу­ льоване приблизно таким чином: • Прочитайте завдання вголос. • Обговоріть його в групі. • З а 3-5 х в и л и н д і й д і т ь с п і л ь н о ї д у м к и а б о п і д с у м у й т е д и с к у с і ю . Крок 3. Поки діюча група з а й м а є місце в центрі, вчитель з н а й о м и т ь ре­ ш т у к л а с у із з а в д а н н я м і н а г а д у є п р а в и л а д и с к у с і ї у м а л и х г р у п а х . Крок 4. Групі в центрі кола п р о п о н у є т ь с я п р о т я г о м 3 - 5 х в и л и н у г о л о с о б ­ г о в о р и т и можливі варіанти р о з в ' я з а н н я п р о б л е м н о ї ситуації. Учні, які п р е б у вають у з о в н і ш н ь о м у колі, слухають, не в т р у ч а ю ч и с ь у п е р е б і г о б г о в о р е н н я . К р о к 5 . Коли с п л и н у в час, в і д в е д е н и й д л я д и с к у с і ї , г р у п а п о в е р т а є т ь с я на свої місця, а вчитель ставить до класу запитання: • чи п о г о д ж у є т е с я ви з д у м к о ю г р у п и ? • чи була ця думка достатньо аргументованою, д о в е д е н о ю ? • я к и й з а р г у м е н т і в ви в в а ж а є т е н а й б і л ь ш п е р е к о н л и в и м ? Н а т а к у б е с і д у в і д в о д и т ь с я н е б і л ь ш е 2 - 3 хв. Крок 6. Після ц ь о г о і н ш а г р у п а з а й м а є м і с ц е в «акваріумі» й о б г о в о р ю є наступну ситуацію. Крок 7 . Н а п р и к і н ц і в ч и т е л ь м а є о б г о в о р и т и з у ч н я м и хід г р у п о в о ї р о ­ боти, прокоментувати ступінь володіння навичками дискусії в малих гру­ пах і з в е р н у т и у в а г у н а н е о б х і д н і с т ь т а н а п р я м и п о д а л ь ш о г о в д о с к о н а ­ л е н н я т а к и х н а в и ч о к . У м е ж а х «акваріуму« м о ж н а п і д б и т и п і д с у м к и у р о к у а110 бо за браком часу о б м е ж и т и с ь о б г о в о р е н н я м р о б о т и кожної г р у п и .


П Р И Й О М И . МЕТОДИ ТР ТЕХНОЛОГІЇ

ВІДГАДАЙ М е т а : розвиток логічного мислення, вміння ставити запитання, попо­ в н ю в а т и т е р м і н о л о г і ч н и й с л о в н и к учнів з п р е д м е т і в , у д о с к о н а л ю в а т и н а ­ вички р о б о т и в г р у п і К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : до 20 хвилин. О б л а д н а н н я : а р к у ш і п а п е р у ( ф о р м а т А-4) з н а п и с а н и м и н а них т е р ­ мінами. Порядок роботи: Крок 1. Учитель п і д б и р а є 4 - 5 вивчених понять, в и х о д я ч и з т е м и у р о к у а б о розділу п р о г р а м и , з а п и с у є їх на н е п р о з о р и х картках (на о д н і й картці — о д и н т е р м і н ) . Р о з м і р карток — п р и б л и з н о п і в а р к у ш а ф о р м а т у А-4. Крок 2. Потім у ч и т е л ь о б ' є д н у є клас у малі г р у п и , п р и ч о м у кількість г р у п м а є в і д п о в і д а т и ч и с л у о б р а н и х т е р м і н і в . Далі він р о з с т а в л я є к а р т к и з н а ­ п и с а н и м и н а них т е р м і н а м и п о р у ч з к о ж н о ю г р у п о ю т а к и м ч и н о м , щ о б г р у ­ па не могла бачити с в о г о терміна, а іншим його було д о б р е видно. К р о к 3 . Г р у п а м п р о п о н у є т ь с я п р о т я г о м п ' я т и х в и л и н с к л а с т и п'ять «за­ критих» ( в і д п о в і д ь м о ж е б у т и тільки «так» а б о «ні») з а п и т а н ь , щ о д о з в о л я т ь групі дати визначення с в о г о терміна. Наприклад, якщо йдеться про т е р м і ­ н и , п о в ' я з а н і з в и в ч е н н я м на у р о к а х історії в 6 - м у класі р о з д і л у «Давній Є г и п е т » , учні м о ж у т ь п о с т а в и т и такі з а п и т а н н я : 1 . Ц е л ю д и н а ? 2 . Ц е я в и ­ щ е ? 3 . Ч и с т о с у є т ь с я ц е й т е р м і н п р о с т о ї л ю д и н и ? 4 . Ч и с т о с у є т ь с я він у п р а в л і н н я д е р ж а в о ю ? 5 . Ц е глава д е р ж а в и ? К р о к 4 . Далі о р г а н і з у є т ь с я г р у п о в а в з а є м о д і я : г р у п и о б м і н ю ю т ь с я з а ­ питаннями, намагаючись відгадати своє поняття та визначити його. Група м а є п р а в о п о с т а в и т и в і д р а з у тільки о д н е з а п и т а н н я , п о п е р е д н ь о в и з н а ч и в ш и іншу групу, щ о б у д е н а н ь о г о в і д п о в і д а т и . Усі інші г р у п и п о черзі відповідають на запитання кожної г р у п и . Крок 5 . Я к щ о г р у п а н е в и з н а ч и л а с в о є п о н я т т я , п о с т а в и в ш и всі п'ять запитань, учитель пропонує іншим групам д о п о м о г т и їй дати визначення поняття, прямо не вказуючи на нього (це можуть бути асоціації, порівнян­ н я т о щ о ) . Потім г р у п і н а д а є т ь с я щ е о д н а с п р о б а . Додаткові міркування П е д а г о г м а є чітко с т е ж и т и з а п о с л і д о в н і с т ю т а кількістю п о с т а в л е н и х запитань. Учні м о ж у т ь ф і к с у в а т и всі е т а п и р о б о т и в з о ш и т і т а п о закінченні м е т о ­ ду проаналізувати с в о ю діяльність. ДЕБАТИ М е т а : п о г л и б и т и р о з у м і н н я з а с в о є н о ї т е м и , н а в ч и т и учнів п о с і д а т и певну позицію зі спірного питання або суперечливої проблеми, підкріплю-

111


Розділ V. П Р И Й О М / і М Е ' О Д / узРНЯЛзнЕЧНР. Ш С Е М Р Т / з д и ; З и Р ч с

вати с в о ю позицію а р г у м е н т а м и , відбивати контраргументи, дискутувати цивілізовано. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 2 0 д о З О х в и л и н . О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: К р о к 1 . П і д г о т у й т е б і н а р н е п и т а н н я , т о б т о таке, н а яке м о ж л и в і дві в і д п о в і д і — «так», а б о «ні». У ч и т е л ь ф о р м у л ю є п и т а н н я , з я к о г о д у м к и учнів д і й с н о розділяться, і пише його на д о ш ц і , щ о б усі бачили. (Якщо ви не в п е в н е н і , щ о учні з ц ь о г о п и т а н н я р о з д і л и л и с я п р и б л и з н о порівну, т о п е р ш ніж п е р е х о д и т и д о д е б а т і в , п о п р о с і т ь ї х п і д н е с т и р у к и — щ о б п о б а ч и т и , я к розділилися думки.) К р о к 2 . Учні о б м і р к о в у ю т ь п и т а н н я т а вільно й о г о о б г о в о р ю ю т ь . С п о ­ чатку к о ж е н у ч е н ь м о ж е с а м о с т і й н о н а п и с а т и с в о ю в і д п о в і д ь н а а р к у ш і п а ­ перу, а ч е р е з 2 х в и л и н и учні м о ж у т ь о б г о в о р и т и с в о ї відповіді з п а р т н е р о м у п а р і , щ о б с т и м у л ю в а т и д о д а т к о в і ідеї. К р о к 3 . У ч и т е л ь п р о с и т ь учнів р о з д і л и т и с я . Ті, хто в в а ж а ю т ь , щ о п р а ­ в и л ь н о ю є о д н а в і д п о в і д ь на п и т а н н я , в с т а ю т ь і в и ш и к о в у ю т ь с я в з д о в ж о д н і є ї с т і н и класу; а т і , х т о в в а ж а ю т ь , що п р а в и л ь н а і н ш а в і д п о в і д ь — у з ­ д о в ж с т і н и н а в п р о т и . Ті, х т о н е х о ч е п р и є д н а т и с я н і д о т и х , н і д о і н ш и х (тобто, обміркувавши питання, думає, що обидві с т о р о н и частково праві, а б о щ о н е п р а в а н і т а , н і і н ш а с т о р о н и ) , м а ю т ь с т а т и в з д о в ж с т і н и між д в о ­ ма іншими. Крок 4. Учитель п о я с н ю є основні правила: А. Учні не повинні проявляти жорсткість і некоректність с т о с о в н о одне од­ ного (учителю, м о ж л и в о , варто п о я с н и т и й п р о д е м о н с т р у в а т и , що це значить). Б . Я к щ о учні ч у ю т ь а р г у м е н т , щ о з м у ш у є ї х з м і н и т и с в о ю думку, в о н и мають перейти на іншу с т о р о н у (або до центру). К р о к 5 . Учні з к о ж н о ї с т о р о н и м а ю т ь 3 - 4 х в и л и н и , а б и в и р і ш и т и , ч о м у в о н и н а цій с т о р о н і . П о т і м у ч и т е л ь п р о с и т ь ї х с ф о р м у л ю в а т и кілька р е ­ чень, щ о в и р а ж а ю т ь ї х н ю п о з и ц і ю . У ч и т е л ь п р о с и т ь учнів з к о ж н о ї с т о р о ­ н и п р и з н а ч и т и к о г о с ь , хто в и с л о в и т ь ї х н ю п о з и ц і ю . К р о к 6. О д н а л ю д и н а з к о ж н о ї с т о р о н и ( в к л ю ч а ю ч и й г р у п у тих, хто не п р и є д н а в с я ) о з в у ч у є п о з и ц і ю цієї г р у п и . Крок 7. Тепер будь-який учень з будь-якої команди може щ о с ь сказати ( к о н т р а р г у м е н т и а б о с п р о с т у в а н н я ) у в і д п о в і д ь н а т е , щ о с к а з а л а і н ш а ко­ манда, або ж додаткові аргументи на підтримку с т о р о н и своєї команди. Крок 8. Учитель відслідковує, як виконується завдання, і піклується, аби т о н в и с л о в л ю в а н ь не почав п е р е х о д и т и в негативні нападки. П е д а г о г п р о с и т ь з р о б и т и п о я с н е н н я , п р о п о н у є с а м о д н у - д в і ідеї, з а п о т р е б и в и с т у п а є «ад­ в о к а т о м д и я в о л а » . Він п е р е х о д и т ь з о д н і є ї с т о р о н и на іншу, з а о х о ч у є учнів п е р е х о д и т и н а іншу с т о р о н у , я к щ о ї х п е р е к о н а л и в и с л о в л е н і а р г у м е н т и .

І 12


П Р И Й О М И . М Е Т О Д И т Рі Т Е Х Н О Л О Г І Ї

Крок 9. За 1 0 - 1 5 хвилин учитель п р о с и т ь кожну с т о р о н у узагальнити сказане. Крок 10. Учитель «підбиває підсумки» дебатів, аналізуючи висловлені ідеї й а р г у м е н т и . А б о ж він м о ж е п о п р о с и т и к о ж н о г о учня н а п и с а т и е с е з аргументованим викладом своїх думок з цього питання. Додаткові міркування Дебати можуть бути корисним і енергійним способом досліджувати якісь ідеї. Але в ч и т е л ь п о в и н е н у в а ж н о с т е ж и т и з а т и м , щ о б д у х з м а г а л ь ­ н о с т і не з а х о п и в учнів і не п е р е ш к о д и в їм п о б а ч и т и н ю а н с и в о б г о в о р ю в а ­ н и х ідеях. Поради Протягом дебатів ви можете за д о п о м о г о ю пантоміми моделювати поведінку п р и зміні позиції: після т о г о , як хтось п р о п о н у є г а р н и й аргу­ мент, в и н а м и т ь у д а є т е з а м и с л е н о г о , а п о т і м п е р е х о д и т е н а п р о т и л е ж ­ ну сторону. ДЕБАТИ У ФОРМАТІ КАРЛА ПОППЕРА М е т а : ф о р м у в а т и культуру д и с к у с і ї ; р о з в и в а т и вміння ф о р м у л ю в а т и а р ­ г у м е н т и н а з а х и с т с в о є ї позиції; навчати учнів в и с л о в л ю в а т и с в о ю точку з о ­ ру р о з г о р н у т о , у с т р о г і й логіці, але с п о к і й н о , у д р у ж е л ю б н і й м а н е р і й ф о р м і . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 2 0 д о З О х в и л и н . О б л а д н а н н я : аркуші паперу (формат А-4). Порядок роботи: К р о к 1 . О б ' є д н а й т е учнів у д в і г р у п и ( а б о кількість г р у п м а є б у т и к р а т ­ н о ю д в о м — у т а к о м у в и п а д к у ви м о ж е т е п р о в е с т и не одну, а кілька і г о р ) . Д а й т е у ч н я м м о ж л и в і с т ь с а м и м о б и р а т и , яку т о ч к у з о р у в і д с т о ю в а т и , а б о визначте це ж е р е б о м . К р о к 2. Розкажіть п р о т е м у д е б а т і в і п р а в и л а п р о в е д е н н я д и с к у с і ї . Як­ що тема дебатів нова для учасників, надайте їм необхідну інформацію та час н а п і д г о т о в к у в г р у п а х ( 1 0 - 1 5 х в и л и н а б о б і л ь ш е , я к щ о н е о б х і д н о ) . Під час п і д г о т о в к и у ч а с н и к и р о з п о д і л я ю т ь ролі між ч л е н а м и г р у п и т а в и р і ш у ­ ють, як краще р о з п о р я д и т и с я відведеним часом. Представники однієї групи можуть підготувати запитання представникам інших груп, а також к о м е н т у в а т и а р г у м е н т и с в о ї х о п о н е н т і в . Групи м о ж у т ь в и к о р и с т о в у в а т и м а л ю н к и , с х е м и й інші наочні п р и л а д д я . П р е д с т а в н и к и г р у п п о в и н н і д о м о ­ витися про черговість своїх виступів. Крок 3 . П р о в е д і т ь о б г о в о р е н н я т е м и з а р е г л а м е н т о м , п р е д с т а в л е н и м у таблиці 2. Представники груп виступають по черзі, відповідно до регламен­ ту, н а в е д е н о м у в т а б л и ц і нижче. К о ж н а г р у п а м а є п р а в о на т р и в и с т у п и .

І 13


з с з а ї л V - П Р И Й О М И і М Е ' О Д И У З Я Г Р Л а ь Е і - и Я , СИСТ£Мі с Т/!5-Яиі ; З н р н 0

Надаючи учасникам слово, стежте за регламентом. Крок 4 . Н а з а в е р ш е н н я д е б а т і в м о ж н а п р о в е с т и о п и т у в а н н я с е р е д г л я ­ дачів а б о т а є м н е г о л о с у в а н н я д л я в и з н а ч е н н я к о м а н д и , яка б у л а б і л ь ш п е ­ реконливою. Підбийте підсумки, якщо у вас були судді, надайте їм слово. Таблиця

2

Ф о р м а т дебатів Карла Поппера Виступ Перша промова команди ствердження Перший раунд запитань команди заперечення до команди ствердження Перша промова команди заперечення Перший раунд запитань команди ствердження до команди заперечення Друга промова команди ствердження Другий раунд запитань команди заперечення до команди ствердження Друга промова команди заперечення Другий раунд запитань команди ствердження до команди заперечення

Спікер С1 ПРОЗ і С1 ПР01 СЗ і ПР01 С2 ПР01ІС2 ПР02 С 1 і ПР02

Третя промова команди ствердження

СЗ

Третя промова команди заперечення

ПРОЗ

Обидві команди протягом раунду можуть узяти до 8 хвилин на підготовку будь-якого елементу дискусії.

Додаткові міркування Це найчастіше використовувана форма (формат) дебатів, спеціально с т в о р е н а д л я з а о х о ч у в а н н я с п і в р о б і т н и ц т в а й к о м а н д н о г о духу. У ч а с н и к и дебатів працюють у командах з трьох осіб. Команди готуються відстоюва­ ти протилежні точки зору на проблему. Т е м а д е б а т і в з а в ж д и є т в е р д ж е н н я м , с ф о р м у л ь о в а н и м п р и б л и з н о так, я к ф о р м у л ю ю т ь с я п и т а н н я н а р е ф е р е н д у м а х . Н а п р и к л а д , «Участь г р о ­ м а д с ь к о с т і п о в и н н а с т а т и н е в і д ' є м н и м е л е м е н т о м п р о ц е с у п р и й н я т т я всіх екологічно значимих рішень». П е р ш а команда посідає стверджувальну позицію — доводить тезу за д о п о м о г о ю аргументів і с п р о с т о в у є а р г у м е н ­ ти протилежної сторони. Команда заперечення виступає проти тези й ар­ г у м е н т і в , з а п р о п о н о в а н и х к о м а н д о ю с т в е р д ж е н н я . Під час д е б а т і в час в и ­ ступу кожного учасника жорстко обмежений. ДЕРЕВО РІШЕНЬ М е т а : як варіант техніки рішення п р о б л е м и д о п о м а г а є учням проаналі­ зувати та краще зрозуміти механізми прийняття складних рішень. Метод а н а л о г і ч н и й о п и с а н о м у в и щ е , але в и б і р п р о п о н о в а н и х р і ш е н ь в і д б у в а є т ь ­ ся за певною схемою.

114


П Р И Й О М И , МЕТОДИ ТВ ТЕХНОЛОГ!;

К і л ь к і с т ь у ч н і в : до ЗО осіб. Н е о б х і д н и й ч а с : від 2 0 д о З О х в и л и н . О б л а д н а н н я : аркуш паперу для кожної групи або пари. Порядок роботи: К р о к 1. Оберіть проблему, дилему, що не має однозначного рішення. В о н а м о ж е б у т и в и к л а д е н а у ф о р м і історії, с у д о в о ї с п р а в и , с и т у а ц і ї з ж и т ­ тя, епізоду літературного твору. Запропонуйте учням необхідну для роз­ в'язання п р о б л е м и інформацію (вона може бути надана і для д о м а ш н ь о г о читання заздалегідь). К р о к 2 . П і д г о т у й т е н а д о ш ц і а б о р о з д а й т е к о ж н о м у учневі з р а з о к « д е р е ­ ва рішень«. Сформулюйте проблему для рішення, визначте суть пробле­ м и т а з а п и ш і т ь н а д о ш ц і , з а п о в н ю ю ч и с х е м у ( д и в . р и с . 11). Крок 3. Дайте необхідну додаткову інформацію щ о д о п р о б л е м и (або час для її пошуку, перегляду, якщо це було д о м а ш н є завдання). З а п и т а й т е в учнів, чи д і й с н о хочуть р о з в ' я з а т и п р о б л е м у л ю д и , які м а ю т ь до неї с т о с у н о к ? Я к щ о п р о б л е м а є в а ж л и в о ю й а к т у а л ь н о ю , п р о ц е с м о ж е тривати. Попросіть пояснити, чому с т о р о н и прагнуть розв'язати проблему. Крок 4. Варіанти вирішення проблеми можна визначити шляхом прове­ д е н н я м о з к о в о г о ш т у р м у . Н а ц ь о м у етапі ж о д е н в а р і а н т н е м о ж е б у т и н е ­ правильним. Важливо набрати якомога більше ідей. К р о к 5. О б г о в о р і т ь з к л а с о м к о ж е н з в а р і а н т і в р і ш е н н я , які п о з и т и в н і чи н е г а т и в н і н а с л і д к и д л я к о ж н о ї з і с т о р і н він п е р е д б а ч а є . Т а к и м ч и н о м м о ж ­ на відхилити частину ідей і з а л и ш и т и 3 - 4 . К р о к 6. О б ' є д н а й т е учнів у малі г р у п и ( п а р и ) і з а п р о п о н у й т е к о ж н і й з а ­ п о в н и т и с х е м у ( д и в . р и с . 11). Група м а є ш л я х о м о б г о в о р е н н я д і й т и с п і л ь ­ ного варіанту рішення. Якщо єдності немає, можна застосувати голо­ сування. Проблема

Рішення 1

Рішення 2

Рішення З

наслідки І ш

X ш

X ш

І ш

н

1оз і— а> X

со О

1со іШ X

со О

X т т О С

і т

« О)

І

Рис. 11

Крок 7. Кожна група п р о п о н у є с в о є рішення. Проведіть о б г о в о р е н н я . М о ж н а п р о в е с т и голосування всього класу для вибору о д н о г о з варіантів.

115


Розділ V. ПРИЙОМ/і І МЕТОДИ чЗРГРЯьмЕННЯ, Сйа£МР~ИЗРи ; і З Н Р Ч Ь

ДИСКУСІЯ М е т а : с п р и я є р о з в и т к у к р и т и ч н о г о м и с л е н н я учнів, д а є м о ж л и в і с т ь в и ­ значити власну позицію, ф о р м у є навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 2 5 - 3 0 осіб. Н е о б х і д н и й ч а с : від 7 д о 2 5 х в и л и н . О б л а д н а н н я : не потребує Порядок роботи: Крок 1. Планування дискусії 1. Виберіть тему для дискусії. Вона має бути сформульована проблем­ но, щ о б підходи до її висвітлення були різновекторними. 2 . Д у ж е в а ж л и в и м е л е м е н т о м д и с к у с і ї є п л а н . Він м о ж е п р о п о н у в а т и с ь у ч а с н и к а м з а з д а л е г і д ь , н а п е р е д о д н і д и с к у с і ї . Учні, м а ю ч и т а к и й план, можуть підготуватися до обговорення: попрацювати з літера­ турою, довідниками, підготувати собі нотатки тощо. 3. М о ж н а практикувати складання плану дискусії за відомою заздале­ гідь т е м о ю б е з п о с е р е д н ь о н а п о ч а т к у о б г о в о р е н н я . У т а к о м у в и п а д ­ к у в и к л а д а ч е в і д о ц і л ь н о з а л у ч и т и д о с к л а д а н н я п л а н у с а м и х учнів. 4 . П і д г о т у й т е м а т е р і а л , я к и й учні м а ю т ь п р о ч и т а т и в д о м а . П о с т а р а й ­ т е с ь , щ о б т а м б у л и п р е д с т а в л е н і всі т о ч к и з о р у . 5 . Складіть с п и с о к з а п и т а н ь , щ о д о п о м о ж у т ь в а м с п р я м о в у в а т и о б г о ­ в о р е н н я т а п р и в е р т а т и у в а г у класу д о п р о б л е м и . Крок 2 . Для т о г о щ о б д и с к у с і я б у л а в і д в е р т о ю , н е о б х і д н о с т в о р и т и в класі а т м о с ф е р у д о в і р и та в з а є м о п о в а г и . Почніть з о б г о в о р е н н я з у ч н я м и п р а в и л а культури в е д е н н я д и с к у с і ї . Такі п р а в и л а м о ж н а у з а г а л ь н и т и в кількох п о л о ж е н н я х : 1. Виступи мають здійснюватись організовано (кожен учасник може виступати лише з дозволу ведучого, повторний виступ може бути тільки після п е в н о г о п р о м і ж к у часу, н е м о ж н а д о з в о л я т и с п е р е ч а н н я , л а й к и між у ч а с н и к а м и ) . 2. Кожен виступ має бути підкріплений фактами. 3 . Під час о б г о в о р е н н я с л і д н а д а в а т и м о ж л и в і с т ь в и с л о в и т и с я к о ж н о ­ м у учаснику. 4. Кожне висловлення має бути уважно розглянуто. 5 . Під час о б г о в о р е н н я н е п р и п у с т и м о « п е р е х о д и т и н а о с о б и с т о с т і » , чіпляти ярлики, вживати принизливі висловлювання т о щ о . 6. Обов'язково слід д о т р и м у в а т и с я визначеного регламенту. Краще, к о л и час з а л и ш и т ь с я ( й о г о м о ж н а р і в н о м і р н о р о з п о д і л и т и н а п р и к і н ц і д и с к у с і ї між у ч а с н и к а м и ) , ніж н е в и с т а ч и т ь н а к о л е к т и в н е о б г о в о ­ рення та підбиття підсумків. Крок 3. З а п р о п о н у й т е учням розпочати о б г о в о р е н н я п р о б л е м и .

116


К р о к 4 . К о л и час д и с к у с і ї в и ч е р п а н и й і т р е б а з а в е р ш и т и о б г о в о р е н н я , з а п и т а й т е , н а п р и к л а д : «Чи н і х т о н е х о ч е щ е щ о с ь д о д а т и н а з а в е р ­ шення?» К р о к 5 . Виділіть д о с и т ь часу д л я з а к л ю ч н о ї ч а с т и н и т а п о п р о с і т ь с а м и х учнів п і д б и т и п і д с у м к и з а т а к о ю с х е м о ю : • Які н а й б і л ь ш п е р е к о н л и в і а р г у м е н т и о б о х с т о р і н ? П е р е р а х у й т е їх. • Я к щ о під час о б г о в о р е н н я в и н и к л и д о д а т к о в і з а п и т а н н я , д е м о ж н а отримати інформацію? Поради Для т о г о , щоб дискусія була ефективною: • Робіть п о м і т к и , які д о з в о л я т ь в а м т р и м а т и с я в м е ж а х о б г о в о р ю в а н о ї проблеми. • А к т и в н о к о р и с т у й т е с ь ж е с т а м и т а м і м і к о ю , які д о п о м а г а ю т ь п і д т р и ­ м у в а т и хід д и с к у с і ї , н е п е р е р и в а ю ч и її. • Для того щ о б повернутись до т е м и о б г о в о р е н н я , скажіть, н а п р и ­ клад: «Схоже м и в і д х и л и л и с я , п о в е р н і м о с я д о поняття...« • У в а ж н о с л у х а й т е учнів, с л і д к у й т е з а х о д о м о б г о в о р е н н я , н а с т р о є м , н е д а в а й т е в і д х и л и т и с я від т е м и . • Не дозволяйте о б г о в о р е н н ю п е р е т в о р и т и с я на гарячу суперечку, але й не г а с і т ь усі п р о я в и е м о ц і й . С т а в т е к о н к р е т н і з а п и т а н н я , щ о б пробудити обговорення й абстрактні, щоб остудити запал. • Змініть формулювання п р о б л е м , що о б г о в о р ю ю т ь с я , або з а с т о с у й ­ те інший п р и й о м пожвавлення думок, якщо дискусія вщухає. Варіантів проведення дискусії може бути багато, о б и р а й т е варіант за­ л е ж н о від с к л а д у к л а с у т а м е т и в а ш о ї в з а є м о д і ї . Варіант 1. Круглий стіл Д и с к у с і я в н е в е л и к і й (не б і л ь ш е 5 учнів) г р у п і , ч л е н и якої о б г о в о р ю ю т ь п е в н е п и т а н н я , с п і л к у ю ч и с ь як о д и н з о д н и м , так і з і н ш и м и у ч н я м и класу, які с т а н о в л я т ь а у д и т о р і ю , д е п р о х о д и т ь «круглий стіл». Варіант 2. Засідання експертної групи (або петельна дискусія) О б м і н д у м к а м и в г р у п і з 4 - 6 учнів із з а з д а л е г і д ь п р и з н а ч е н и м г о л о в о ю . Відбувається в д в а етапи: 1) о б г о в о р е н н я обраної п р о б л е м и всіма учас­ н и к а м и г р у п и ; 2 ) в и к л а д п о з и ц і ї г р у п и у вигляді н е в е л и к и х ( 1 - 2 хв.) в и ­ с т у п і в к о ж н о г о ї ї ч л е н а п е р е д у с і м к л а с о м . О б г о в о р е н н я цієї п о з и ц і ї з кла­ с о м не передбачається. Варіант 3. Ф о р у м В и д д и с к у с і ї , п о д і б н и й д о з а с і д а н ь е к с п е р т н и х г р у п , але н а д р у г о м у етапі в і д б у в а є т ь с я о б м і н д у м к а м и з а у д и т о р і є ю ( к л а с о м ) .

117


Р о з д і л V. П Р И Й О М И І М Е Т О Д И ь З Р Г Р Н Ь Н Е Н Н Я , ( Ж т £ М Р Т Й З Р і і і : З Н Р Р о

Варіант 4. Симпозіум О б г о в о р е н н я д у м о к членів г р у п и у вигляді в и с т у п і в із з а з д а л е г і д ь п і д г о ­ т о в л е н и м и п о в і д о м л е н н я м и , щ о в і д б и в а ю т ь ї х н ю точку з о р у , після ч о г о п р о м о в ц і в і д п о в і д а ю т ь н а з а п и т а н н я класу. Варіант 5. Концентричні кола На п о ч а т к о в і й фазі с х о ж і на «круглий стіл», але с п і л к у в а н н я членів р о б о ­ чої г р у п и з а у д и т о р і є ю з д і й с н ю є т ь с я ш л я х о м о б м і н у п о з и ц і я м и : р о б о ч а г р у п а с т а є а у д и т о р і є ю , а а у д и т о р і я п е р е т в о р ю є т ь с я н а групу, щ о д и с к у т у є . В а р і а н т 6. «6 х б х б» Одночасне обговорення шістьма групами із шести учасників певної п р о б л е м и протягом 6 хвилин. Потім ведучий с т в о р ю є шість нових груп та­ ким чином, щоб у кожній з них перебував учасник, який працював у попе­ редній дискусійній групі. ДИСКУСІЯ У СТИЛІ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ТОК-ШОУ М е т а : д о п о м о г т и учням попрактикуватись у публічному виступі, аргу­ ментованому висловлюванні своєї позиції, навчитися працювати з твер­ д ж е н н я м и , а р г у м е н т а м и і н ш и х , в і д с т о ю в а т и ідеї т а с п е р е ч а т и с я з н и м и , не нападаючи на своїх суперників. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 4 5 д о 9 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: Крок 1. Підготовка дискусії. • П о п е р е д н ь о п о в і д о м т е т е м у д и с к у с і ї її у ч а с н и к а м ( б а ж а н о у ф о р м і дискусійного питання). • З а п р о с і т ь чи в и б е р і т ь із ч и с л а учнів класу 2 - 5 е к с п е р т і в . • П о п р о с і т ь учнів п р и д у м а т и з а п и т а н н я до е к с п е р т і в і в и з н а ч и т и с я зі своєю позицією щодо поставленого запитання. • Попросіть експертів підготувати додаткову довідкову інформацію з теми дискусії. • Придумайте назву ток-шоу і виберіть ведучого. • О р г а н і з у й т е а у д и т о р і ю на к ш т а л т студії (учні с і д а ю т ь п і в к о л о м п е р е д експертами). Крок 2. Назвіть т е м у та в і д р е к о м е н д у й т е у ч а с н и к а м в е д у ч о г о й е к с п е р т і в . Крок 3 . П о в і д о м т е п р а в и л а п р о в е д е н н я т о к - ш о у : • Усі у ч а с н и к и д и с к у с і ї г о в о р я т ь к о р о т к о та к о н к р е т н о . • Надавати слово для виступу може лише ведучий. • В е д у ч и й м о ж е з у п и н и т и п р о м о в ц я , я к и й п е р е в и щ и в ліміт часу. • В и с т у п е к с п е р т і в т р и в а є по 1-2 х в и л и н и к о ж е н .

І 18


• Учні с т а в л я т ь з а п и т а н н я е к с п е р т а м а б о р о б л я т ь п о в і д о м л е н н я (не більше 1 хвилини). • Експерти ставлять один одному запитання. Крок 4. З а п р о п о н у й т е ведучому розпочати о б г о в о р е н н я з надання с л о ­ ва експертам. Крок 5 . Після в и с т у п і в е к с п е р т і в усі у ч а с н и к и ш о у м о ж у т ь п о с т а в и т и ї м запитання. К р о к 6 . Після в і д п о в і д е й е к с п е р т і в у ч а с н и к и ш о у м о ж у т ь в и с л о в и т и свою позицію щодо проблеми. Крок 7 . Е к с п е р т и м о ж у т ь з р о б и т и в и с н о в к и . Крок 8 . Учитель п р о п о н у є у ч н я м п і д б и т и п і д с у м к и д и с к у с і ї з а з м і с т о м і формою її проведення. ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ М е т а : обговорення будь-якої гострої п р о б л е м и з діаметрально п р о т и ­ лежних позицій; для інтенсивної перевірки обсягу та глибини наявних знань (наприклад, термінів, ідей); для розвитку вмінь аргументувати влас­ ну позицію. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до ЗО осіб. Н е о б х і д н и й ч а с : до 15 хвилин. О б л а д н а н н я : п л а к а т и «За», «Проти», «Це с к л а д н е д л я м е н е п и т а н н я » . Порядок роботи: Крок 1 . З а п р о п о н у й т е у ч н я м д и с к у с і й н е п и т а н н я і п о п р о с і т ь ї х в и з н а ч и ­ ти власну позицію щодо нього. Крок 2. Р о з м і с т і т ь п л а к а т и з в а р і а н т а м и в і д п о в і д е й у п р о т и л е ж н и х кін­ цях к і м н а т и . Крок 3. П о п р о с і т ь учнів с т а т и біля в і д п о в і д н о г о плакату, з а л е ж н о від їхньої д у м к и щ о д о о б г о в о р ю в а н о ї п р о б л е м и , «проголосувати ногами«. К р о к 3. В и б е р і т ь д е к і л ь к о х у ч а с н и к і в і п о п р о с і т ь їх о б ґ р у н т у в а т и с в о ю позицію або запропонуйте всім, хто поділяє одну і ту саму точку зору о б ­ г о в о р и т и ї ї т а в и р о б и т и спільні а р г у м е н т и н а ї ї захист. Крок 4 . Після в и к л а д у р і з н и х т о ч о к з о р у з а п и т а й т е , ч и н е з м і н и в х т о - н е б у д ь з у ч а с н и к і в с в о є ї д у м к и і ч и н е х о ч е п е р е й т и д о і н ш о г о плакату. З а ­ пропонуйте учням перейти й обґрунтувати причини свого переходу. Крок 5 . П о п р о с і т ь у ч а с н и к і в н а з в а т и н а й б і л ь ш п е р е к о н л и в і а р г у м е н т и своєї та протилежної сторони. КАРУСЕЛЬ М е т а : цей варіант кооперативного навчання найбільш е ф е к т и в н и й для о д н о ч а с н о г о з а л у ч е н н я всіх у ч а с н и к і в д о а к т и в н о ї р о б о т и з р і з н и м и с п і в ­ розмовниками для обговорення дискусійних питань. Застосовується для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних

І 19


Розділ V. П Р И Й О М И І М £ ~ О Д / Ь З П г Р Л о Н ' н | н й , С / С Т Е М Р Т / З Р д ; ЗНнмЬ

позицій; для інтенсивної перевірки обсягу та глибини наявних знань (на­ приклад, термінів, ідей); для розвитку вмінь аргументувано відстоювати власну позицію. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до ЗО осіб. Н е о б х і д н и й час: до 20 хвилин. О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: Крок 1. Р о з с т а в т е стільці д л я учнів у д в а к о л а . Учні, які с и д я т ь у в н у т р і ш ­ н ь о м у колі, м а ю т ь р о з т а ш у в а т и с я с п и н о ю до ц е н т р у , а в з о в н і ш н ь о м у — обличчям. Таким ч и н о м , кожен сидить навпроти іншого. К р о к 2 . З а п р о п о н у й т е у ч н я м п р о б л е м у д л я р о з в ' я з а н н я т а д а й т е 1-2 хвилини на підготовку аргументів. Ураховуйте, що учасники внутріш­ нього кола є п р и х и л ь н и к а м и однієї точки зору, а з о в н і ш н ь о г о — п р о т и ­ лежної. Крок 3 . З а с и г н а л о м у ч и т е л я учні в п а р а х п о ч и н а ю т ь с п і л к у в а н н я . С п о ­ чатку й д е о б м і н т о ч к а м и з о р у в п е р ш и х парах, п о д а ю т ь с я н е о б х і д н і в і д о ­ м о с т і ( а р г у м е н т и , о р и г і н а л ь н и й п о в о р о т п р о б л е м и т о щ о ) . Учні ф і к с у ю т ь у себе в записничках усе, що подає протилежна сторона. Зазвичай на спіл­ к у в а н н я в парі в і д в о д и т ь с я не б і л ь ш е 2 х в и л и н — по о д н і й на п а р т н е р а . К р о к 4 . З а с и г н а л о м у ч и т е л я всі у ч а с н и к и кола п е р е с у в а ю т ь с я н а о д и н стілець праворуч і опиняються перед н о в и м партнером (внутрішнє коло н е р у х о м е , а з о в н і ш н є — р у х о м е ) . Д и с к у с і я п р о д о в ж у є т ь с я , о д н а к учні н а ­ м а г а ю т ь с я п і д і б р а т и нові к о н т р а р г у м е н т и . Крок 5 . Рух учнів п р о д о в ж у є т ь с я п р о т я г о м в і д в е д е н о г о ч а с у а б о д о т и , д о к и к о ж е н н е п р о й д е в с е к о л о , в и к о н у ю ч и п о с т а в л е н е з а в д а н н я . Д о кінця кола учні, зазвичай, уже відточують с в о ю с и с т е м у аргументів і здобувають досвід спілкування з різними партнерами. Варіант 2. У т а к о м у варіанті в и к о р и с т а н н я «каруселі» к о ж е н у ч е н ь , я к и й с и д и т ь у з о в н і ш н ь о м у колі, м а є а р к у ш з к о н к р е т н и м п и т а н н я м ( т е м о ю ) , і під час п е ­ р е м і щ е н н я з б и р а є м а к с и м у м і н ф о р м а ц і ї , а с п е к т і в , поглядів і з з а з н а ч е н о ї проблеми. Наприкінці відбувається заслуховування окремих відповідей, о б г о в о р е н н я т о г о , які п и т а н н я в и я в и л и с я о с о б л и в о с к л а д н и м и , п р о д у к ­ т и в н и м и ч и , н а в п а к и , ш в и д к о в и ч е р п а л и с я і чому, я к п р а ц ю в а л и п а р т н е р и тощо. У цьому випадку застосуванням методу досягається узагальнення н а я в н и х в учнів з н а н ь , а к т и в і з а ц і є ю їх і п е р е т в о р е н н я м на з а г а л ь н о г р у п о ве н а д б а н н я . Варіант 3. У ц ь о м у варіанті з а с т о с у в а н н я «каруселі» учні з а з д а л е г і д ь г о т у ю т ь з а ­ питання та записують його на маленьких аркушах, а на звороті пишуть

І 20


П Р И Й О М И . МЕТОДИ ТР ТЕХНОЛОГ']

с в о є і м ' я . Під час р о б о т и п а р т н е р и с т а в л я т ь о д и н о д н о м у з а п и т а н н я , і в разі п р а в и л ь н о ї в і д п о в і д і у ч е н ь о д е р ж у є від а в т о р а з а п и т а н н я ц ю картку. Н а п р и к і н ц і в п р а в и п і д р а х о в у є т ь с я кількість з а р о б л е н и х к а р т о к і в и з н а ­ чається переможець. КРУГЛИЙ СТІЛ М е т а : розвиток умінь брати участь у колективному обговоренні, диску­ тувати, висловлюватися. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від З О д о 9 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : плакат з т е м о ю т а п и т а н н я м и « к р у г л о г о столу». Порядок роботи: К р о к 1 . У ч и т е л ь р о з п о ч и н а є « к р у г л и й стіл» і в и з н а ч а є й о г о ф у н к ц і ї (колективна дискусія, о б г о в о р е н н я актуальної п р о б л е м и , пошук кон­ к р е т н о г о р і ш е н н я п р о б л е м и т о щ о ) . Він п р о п о н у є учням п р а в и л а « к р у г л о г о с т о л у » ( ц е м о ж у т ь б у т и в ж е в і д о м і п р а в и л а п о в е д і н к и під ч а с дискусії). К р о к 2. У ч и т е л ь в и з н а ч а є п и т а н н я «круглого с т о л у » , за к о ж н и м з яких призначається експертна група (по 2 о с о б и ) . Крок 3. О г о л о ш у є т ь с я дискусія за п р о п о н о в а н и м и запитаннями: с п о ч а т к у з а п е р ш и м з а п и т а н н я м , потім з а д р у г і м т о щ о . Під час о б г о в о ­ рення вчитель п о с л і д о в н о надає с л о в о к о ж н о м у з бажаючих учнів, заохочуючи тих, хто мовчить. Експертні групи фіксують думки з кожно­ го питання. Крок 4. Експертним групам по черзі надається с л о в о для підбиття підсумків дискусії з кожного питання. Крок 5. Учитель проводить з учнями о б г о в о р е н н я т о г о , що відбулося, їхніх в р а ж е н ь і д у м о к . Крок 6 . У ч и т е л ь п і д б и в а є п і д с у м к и , з а н е о б х і д н о с т і м о ж е у з а г а л ь н и т и виступи експертних груп. БЕЗПЕРЕРВНА ШКАЛА ДУМОК М е т а : р о з в и т о к в учнів н а в и ч о к п р и й н я т т я о с о б и с т о г о р і ш е н н я т а в д о ­ сконалення вміння аргументувати с в о ю думку. Розглядаючи полярні точки з о р у з п р о б л е м и , що д и с к у т у є т ь с я , учні з н а й о м л я т ь с я з а л ь т е р н а т и в н и м и п о з и ц і я м и , п о г л я д а м и ; п р о г н о з у ю т ь , які н а с л і д к и б у д е м а т и т а ч и і н ш а точка зору для окремих л ю д е й чи політичних рішень; навчаються на прак­ тиці відстоювати с в о ю позицію, вислуховувати думки інших; отримують додаткові знання з т е м и , що вивчається. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 2 5 - 3 0 осіб. Н е о б х і д н и й час: до 20 хвилин. О б л а д н а н н я : не потребує

121


Розділ V. ПРИЙОМІ/! і МЕТОДИ ЬвагРЛанЄННр, (Ж Т £МР Т ИЗРЦ.1Ї з ч Р к ь

Порядок роботи: Варіант 1 Крок 1. Оберіть дискусійну проблему, що передбачає наявність обґрун­ тованих, діаметрально протилежних точок зору. К р о к 2 . О х а р а к т е р и з у й т е п о л я р н і т о ч к и зору, р о з г л я д а ю ч и к о ж н у д о ­ с и т ь д е т а л ь н о т а ґ р у н т о в н о . У п р о т и л е ж н и х кінцях класу м о ж у т ь б у т и в и ­ вішені п л а к а т и з а л ь т е р н а т и в н и м и д у м к а м и . К р о к 3 . Д а й т е у ч н я м час о б д у м а т и й а р г у м е н т у в а т и с в о ю п о з и ц і ю . К р о к 4 . У ч н я м п р о п о н у є т ь с я з а й н я т и м і с ц е д е с ь у з д о в ж у я в н о ї лінії між д в о м а крайніми позиціями відповідно до т о г о , з яким із цих крайніх по­ люсів вони більш згодні. Крок 5. Учитель п р о п о н у є у ч н я м о б г о в о р и т и з т о в а р и ш а м и , які с т о я т ь п о ­ руч, с в о ї відповіді на це п и т а н н я — д л я т о г о , щ о б п е р е к о н а т и с я , що в о н и с т о я т ь р а з о м з т и м и , хто поділяє ї х н ю точку зору. Я к щ о з ' я с о в у є т ь с я , що їхні т о ч к и з о р у в і д р і з н я ю т ь с я , то їм н е о б х і д н о п е р е с у н у т и с я в т о й чи і н ш и й бік. К р о к 6 . П о п р о с і т ь , щ о б о д и н у ч е н ь від к о ж н о ї г р у п и с ф о р м у л ю в а в п о ­ з и ц і ю с в о є ї г р у п и з цієї п р о б л е м и . Я к щ о учні п о я с н ю в а т и м у т ь п р и ч и н у , але н е а р г у м е н т у в а т и м у т ь , н а п о л я г а й т е н а а р г у м е н т а х . К р о к 7 . Д л я т о г о щ о б п е р е к о н а т и с ь , щ о учні у в а ж н о с л у х а ю т ь о д и н о д ­ н о г о , с л і д п о п р о с и т и їх н а в е с т и а р г у м е н т и , які х о ч і с у п е р е ч а т ь їх п о г л я ­ д а м , але є д е я к о ю мірою о б ґ р у н т о в а н и м и , п р и м у ш у ю т ь їх з а м и с л и т и с ь і, можливо, переоцінити свою позицію. К р о к 8. П о п р о с і т ь учнів о ц і н и т и інші т о ч к и з о р у . Учні м о ж у т ь з м і н и т и с в о ю позицію та зайняти нове місце в ланцюгу. К р о к 9. О б г о в о р і т ь з у ч н я м и н а с л і д к и р і з н и х т о ч о к з о р у . Додаткові міркування Учні і з з а д о в о л е н н я м в и к о н у ю т ь ц е з а в д а н н я , т о м у щ о ї м п о д о б а є т ь с я р у х а т и с я по класу й о б г о в о р ю в а т и с в о ю д у м к у з і н ш и м и . Цікаво ф і з и ч н о п р о д е м о н с т р у в а т и ї м , що означає «зайняти позицію» і «змінювати с в о ю позицію» з проблемного питання. Варіант 2 Крок 1. Оберіть дискусійну проблему, що передбачає наявність обґрун­ тованих, діаметрально протилежних точок зору. Крок 2. Схарактеризуйте полярні точки зору, розглядаючи кожну д о ­ с и т ь д е т а л ь н о т а ґ р у н т о в н о . У п р о т и л е ж н и х кінцях класу м о ж у т ь б у т и в и ­ вішені плакати з альтернативними д у м к а м и . К р о к 3 . Д а й т е у ч н я м час о б д у м а т и й а р г у м е н т у в а т и с в о ю п о з и ц і ю . З а ­ п р о п о н у й т е їм викласти с в о ю точку зору в п и с ь м о в о м у вигляді. Крок 4. Якщо бракує часу та місця в класі, м о ж н а не п р о п о н у в а т и всім учням у т в о р ю в а т и є д и н и й ланцюг. Поки вони п и с ь м о в о аргументують с в о ю позицію, учитель проводить на д о ш ц і б е з п е р е р в н у пряму лінію, р о з -

122


ПРИЙОМІ/:, М Е Т О Д И ТР ТЕХНОЛОГІЇ

т а ш у в а в ш и а л ь т е р н а т и в н і т о ч к и з о р у н а р і з н и х кінцях. Крок 5. Позицію кожного можна позначити на д о ш ц і схематично, п р о ­ слухавши аргументи, або прикріпити на дошці аркуші з письмовими аргу­ ментами кожного. Крок 6 . У ч и т е л ь м о ж е в и б і р к о в о з а ч и т а т и а р г у м е н т и учнів, які д о т р и м у ­ ю т ь с я п р о т и л е ж н и х т о ч о к зору. Крок 7 . П о п р о с і т ь учнів о ц і н и т и інші т о ч к и з о р у . Д е х т о м о ж е з м і н и т и с в о ю позицію та зайняти нове місце в ланцюгу. К р о к 8. О б г о в о р і т ь з у ч н я м и н а с л і д к и р і з н и х т о ч о к з о р у . ОБМІН ПРОБЛЕМАМИ М е т а : н а в ч и т и учнів в и з н а ч а т и в а ж л и в і п и т а н н я в н а в ч а л ь н о м у м а ­ теріалі, формулювати п р о б л е м и , пов'язані з ц и м и питаннями, а також взаємодіяти з іншими учнями. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о б р е п р а ц ю є в г р у п а х з 4 - 5 о с і б . У класі м о ж е б у т и б у д ь - я к а кількість т а к и х г р у п . Н е о б х і д н и й ч а с : від 1 5 д о 4 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : використання цього методу не вимагає якихось спеці­ альних матеріалів. Порядок роботи: Крок 1 . П о п р о с і т ь к о ж н у г р у п у з а п и с а т и н а а р к у ш і п а п е р у п р о б л е м у й віддати цей аркуш іншій групі. К р о к 2 . Г р у п а , о т р и м а в ш и п р о б л е м у , м а є в и р і ш и т и ї ї . Після т о г о я к г р у ­ па о т р и м у є а р к у ш п а п е р у із з а в д а н н я м , у н и х є о б м е ж е н а кількість ч а с у для обмірковування рішення цього завдання. Крок 3 ( ф а к у л ь т а т и в н о ) . Після т о г о я к з а в д а н н я в и к о н а н е , г р у п а м о ж е с п л а н у в а т и «урок», щ о б н а в ч и т и в и р і ш е н н ю ц ь о г о з а в д а н н я і н ш у групу. П р и навчанні в о н и п о в и н н і : 1) п о к а з у в а т и , а не р о з п о в і д а т и ; 2) з а л у ч и т и учнів. ОДНА ХВИЛИНА М е т а : розвиток усвідомлення т е м и учнями, мислення, вміння вислов­ люватися. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й час: до 10 хвилин. О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: Крок 1 . У ч и т е л ь н а з и в а є м е т о д і п о я с н ю є п о р я д о к р о б о т и : у ч н я м н а з и ­ вається поняття і пропонується без підготовки п р о т я г о м 1 хвилини ство­ р и т и з в ' я з н и й текст.

123


Р о з д і л V. П Р И Й О М И : М Е Т О Д И чЗЯГРіЛЬНЕЧЧй, С И О Е М Р Т й З В и ї ї ЗЧЯНЬ

К р о к 2 . У ч и т е л ь з в е р т а є т ь с я д о о д н о г о з учнів, н а з и в а є п о н я т т я ( ц е з а ­ звичай термін, ключове слово, питання уроку тощо) і пропонує протягом 1 х в и л и н и (він с т е ж и т ь з а ч а с о м ) в и с л о в и т и с я н а ц ю тему. К о л и час витік, учитель зупиняє мовця. К р о к 3 . Потім у ч и т е л ь д а є т а к е с а м е з а в д а н н я д р у г о м у , т р е т ь о м у і так далі у ч н е в і , п р и ч о м у к о ж н о г о р а з у н а з и в а ю ч и н о в е п о н я т т я . К р о к 4 . Після з а в е р ш е н н я п р о в о д и т ь с я б е с і д а з а т а к и м и з а п и т а н н я м и : «Чи с п о д о б а в с я в а м м е т о д , чому?», «Як ви о ц і н ю є т е в л а с н у д і я л ь н і с т ь , ч о ­ му?» «Про щ о м о ж л и в о в и з а м и с л и л и с ь під час цієї р о б о т и ? » . ОЦІНЮВАЛЬНА ДИСКУСІЯ М е т а : розвивати критичне мислення, уміння визначати власну по­ зицію, формувати навички аргументації та відстоювання своєї думки, д о ­ т р и м у в а т и с ь п р а в и л участі у д и с к у с і ї , п о г л и б и т и з н а н н я з о б г о в о р ю в а н о ї проблеми. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о 2 5 - 3 0 учнів. Н е о б х і д н и й час: 7-25 хвилин. О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: К р о к 1. П і д г о т о в ч и й е т а п т а к и й с а м и й , як і д л я і н ш и х в и д і в д и с к у с і ї . Крім т о г о , вчитель готує для кожної групи листок оцінювання роботи її учасників. Крок 2. На початку у р о к у н е о б х і д н о о б ' є д н а т и учнів у г р у п и по 8 - 1 0 о с і б . О д н а з г р у п р о з т а ш о в у є т ь с я в ц е н т р і а у д и т о р і ї , а р е ш т а учнів р а з о м із у ч и т е л е м р о з м і щ у є т ь с я д о в к о л а них. В о н и є с п о с т е р і г а ч а м и , а т а к о ж м а ­ ю т ь о ц і н ю в а т и д и с к у с і ю . За к о ж н и м з н и х в ч и т е л ь «закріплює« о д н о г о з учасників дискусії, якого вони будуть оцінювати. К р о к 3 . Учні в ц е н т р і о б г о в о р ю ю т ь п р о б л е м у ( д и с к у с і я м о ж е т р и в а т и від 8 д о 2 0 х в и л и н , з а л е ж н о від т е м и ) . У своїй роботі учасники обговорення користуються планом, аби не у х и л я т и с я від о б р а н о ї т е м и . П е р е х і д в о б г о в о р е н н і від о д н о г о п у н к т у п л а ­ ну до іншого має бути переконливим та аргументованим. Учитель може попередньо навести приклад такого переходу та продемонструвати його учням. Тільки з а в і д с у т н о с т і б а ж а ю ч и х щ о с ь д о д а т и п о суті д о с к а з а н о г о , м о ж ­ на п е р е х о д и т и до наступного пункту плану дискусії. Учитель має керувати п р о ц е с о м обговорення та заохочувати учасників до творчої дискусії. Крок 4. Протягом дискусії вчитель та спостерігачі записують у с п е ­ ціально підготовлену т а б л и ц ю з прізвищами учасників заохочувальні та штрафні бали. Кожен зі спостерігачів отримує листок індивідуального оцінювання свого учасника дискусії, де записується вид діяльності, за

І 24


П Р И Й О М И . МЕТОДИ ТЯ ТЕХНОЛОГ!'

я к и й м о ж н а д о д а в а т и ч и в і д н і м а т и б а л и . Він м о ж е б у т и п р е д с т а в л е н и й у вигляді такої таблиці (див. табл. З, учитель може скласти і власний варі­ ант таблиці). Таблиця З № з/п

Вид діяльності

Кількість балів

1

Визначення позиції учасника в дискусії

+ 2 бали

2

Формування сутнісного зауваження

+ 1 бал

3

Використання аргументів та джерел інформації

+ 2 бали

4

Залучення до дискусії інших учасників

+ 1 бал

5

Наведення уточнювальних запитань з метою подальшого розвитку дискусії

+ 1 бал

6

Виявлення протиріччя в аналізі явища

+ 2 бали

7

Пасивність у дискусії

- 1 бал

8

Перебивання інших учасників

- 1 бал

9

Намагання говорити тільки самому

- 1 бал

10

Приниження інших учасників

- 1 бал

11

Загальна кількість балів

Прізвище

=

К р о к 5. На з а в е р ш е н н я д и с к у с і ї в ч и т е л ь п і д р а х о в у є кількість балів і в и ­ ставляє оцінку кожному учасникові. Для оцінювання кожного залучаються т а к о ж с п о с т е р і г а ч і з ч и с л а учнів. К р о к 6. Далі в ч и т е л ь п і д б и в а є п і д с у м к и , а н а л і з у є д і я л ь н і с т ь к о ж н о г о з у ч а с н и к і в , о г о л о ш у є с у м у н а б р а н и х н и м и балів. Крок 7 . З м е т о ю з а к р і п л е н н я о д е р ж а н и х п р о т я г о м д и с к у с і ї з н а н ь у ч и ­ тель на завершення може д а т и групі п и с ь м о в е завдання за варіантами. Додаткові міркування Це один з найскладніших способів обговорення дискусійних проблем. О ц і н ю в а л ь н у д и с к у с і ю м о ж н а в и к о р и с т о в у в а т и л и ш е т о д і , к о л и учні н а в ч и ­ лися працювати в групах і засвоїли технології вирішення проблем. М е т о ю проведення такого виду дискусії є не стільки прояснення позицій сторін, скільки вдосконалення навичок дискутування. Оцінювальну дискусію можна порівняти зі «зборами друзів«. На таких з у с т р і ч а х з д і й с н ю є т ь с я о б м і н д у м к а м и т а і н ф о р м а ц і є ю . У п і д г р у п а х ніхто не тисне, не домінує і не з д і й с н ю є авторитарного контролю за о б г о в о р е н ­ ням, аби через декілька хвилин в и с л о в и т и «єдиний правильний« погляд на ту чи іншу проблему. Учасники дискусії в малих групах дуже швидко обмі­ нюються інформацією, думками, залучають один одного до творчого про­ цесу обговорення.

І 25


Р о з д і л V . П Р И Й О М / : і М Е Т О Д / Ь З В Н Р Я Р Н Е Ч Н Р І , СИСТЕМРТИЗдді- ЗНЯНЬ

ПАВУТИНКА ДИСКУСІЇ М е т а : п о м і р к у в а т и н а д т и м , щ о в и в ч е н о , п о д у м а т и п р о в и с н о в к и , які м о ж н а з р о б и т и н а о с н о в і змісту, в і д і г р а в а т и а к т и в н у р о л ь в о б г о в о р е н н і , займати позицію з проблем, що дебатуються, або суперечливих питань, підкріплювати свою позицію аргументами та співпрацювати з іншими, щ о б просувати певну точку зору. К і л ь к і с т ь у ч н і в : щ о н а й м е н ш е 2 г р у п и з ч о т и р ь о х учнів у к о ж н і й , а т а к и х г р у п м о ж е б у т и скільки з а в г о д н о . Н е о б х і д н и й ч а с : від 2 0 д о З О х в и л и н . О б л а д н а н н я : аркуш паперу для кожної групи. Порядок роботи: Крок 1. Учителю необхідно підготувати бінарне питання, тобто таке, на яке м о ж н а д а т и д в і о б ґ р у н т о в а н и х в і д п о в і д і . Н а н ь о г о м о ж н а в і д п о в і с т и а б о «так», а б о «ні», п і д к р і п и в ш и с в о ю в і д п о в і д ь а р г у м е н т а м и . К р о к 2 . У ч и т е л ь п р о с и т ь п а р и учнів п і д г о т у в а т и т а б л и ц ю « П а в у т и н к а д и ­ скусії» ( д и в . т а б л . 4 ) . Потім п а р а м д а є т ь с я 4 - 5 х в и л и н , щ о б п р о д у м а т и а р ­ гументацію та написати по три причини на підтримку о б о х сторін у дис­ кусії. В о н и п е р е р а х о в у ю т ь ці а р г у м е н т и в т а б л и ц і « П а в у т и н к а д и с к у с і ї » . Таблиця

4

Запитання Я з г о д е н (-а)!

Я не з г о д е н (-а)!

Висновок:

К р о к 3 . К о ж н а п а р а учнів п о є д н у є т ь с я з і н ш о ю п а р о ю . В о н и р о з г л я д а ­ ю т ь ті в і д п о в і д і , які д а л и на п і д т р и м к у о б о х с т о р і н з ц ь о г о п и т а н н я , і р о б ­ лять доповнення до своїх списків. К р о к 4 . Ч о т и р и учні о б г о в о р ю ю т ь ц е п и т а н н я , п о к и д і й д у т ь п е в н о г о в и с ­ новку. Тобто, у с в о ї й четвірці учні д о с я г а ю т ь з г о д и в і д н о с н о п е в н о ї п о з и ц і ї з ц ь о г о п и т а н н я т а п е р е р а х о в у ю т ь а р г у м е н т и , які п і д к р і п л ю ю т ь ц ю п о ­ зицію. С в о ю позицію вони з а п и с у ю т ь до клітинки «Висновок» у таблиці «Павутинка дискусії». К р о к 5. У ч и т е л ь в и к л и к а є кілька ч е т в і р о к і п р о с и т ь їх к о р о т к о п о в і д о м и ­ ти с в о ю позицію й а р г у м е н т и на її підтримку. М о ж н а запропонувати гру­ пам провести дискусію один з одним, якщо виявиться, що вони зайняли різні п о з и ц і ї з ц ь о г о п и т а н н я .

І 26


ПРИЙОМИ, МЕТОДИ ТВ т £ Х Н О Л О П Ї

Поради Д о б р е , я к щ о вчитель з а з д а л е г і д ь в и р і ш и т ь д л я с е б е , наскільки він х о ч е , щ о б учні д і й ш л и з г о д и і з з а п р о п о н о в а н о г о п и т а н н я . Н а такі п и т а н н я , які м и називаємо питаннями «вищого порядку», найчастіше не можна дати якусь однозначну відповідь, обґрунтовану г а р н и м и а р г у м е н т а м и . Було б п о м и л ­ к о ю н а м а г а т и с я з м у с и т и учнів д о с я г т и о д н і є ї в і д п о в і д і н а п о д і б н е п и т а н н я . М и я к учителі х о ч е м о л и ш е , щ о б наші учні з а й н я л и я к у с ь п о з и ц і ю з ц ь о г о п и т а н н я та п і д к р і п и л и б її а р г у м е н т а м и . З і н ш о г о боку, т а м , де з г о д а м о ж ­ лива, ми не повинні уникати цього. ПУБЛІЧНИЙ ФОРУМ М е т а : д о п о м о г т и у ч н я м п о п р а к т и к у в а т и с ь у тому, я к р о б и т и т в е р д ж е н н я й з а х и щ а т и їх а р г у м е н т а м и в у м о в а х , коли інші в и с у в а ю т ь інші т в е р д ж е н н я . Навчитися працювати з твердженнями, аргументами й дискусіями, відсто­ ю в а т и ідеї та с п е р е ч а т и с я , не н а п а д а ю ч и на своїх с у п е р н и к і в . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 4 5 д о 9 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : не потребує. Порядок роботи: К р о к 1 . П о в і д о м т е учнів п р о т е м у ф о р у м у ( ц е м а є б у т и п е в н а д и с к у с і й н а проблема, наприклад життя громади, чи дискусійне питання, що перед­ бачає багато точок зору щ о д о його розв'язання) та об'єднайте їх у групи. В о н и м о ж у т ь п о с і д а т и п р о т и л е ж н і п о з и ц і ї щ о д о п и т а н н я а б о м а т и певні с о ц і а л ь н і ролі д л я г р у п , з я к и м и п о в ' я з а н і різні п о з и ц і ї щ о д о о б г о в о р ю в а ­ н о г о п и т а н н я (учителі, б а т ь к и , с е л я н и т о щ о ) . Крок 2. Підготуйте та роздайте або поясніть, де знайти інформацію з т е м и ф о р у м у . Учні п о в и н н і п і д г о т у в а т и с я д о початку о б г о в о р е н н я . Під час підготовки група повинна розподілити ролі, подумати, як краще викорис­ т а т и в і д в е д е н и й д л я в и с т у п і в час, п і д г о т у в а т и п и т а н н я д л я і н ш и х г р у п . Крок 3 . П і д г о т у й т е а у д и т о р і ю . Р о з т а ш у й т е с т о л и п о колу д л я з а г а л ь н о ї дискусії та передбачте місце для окремих доповідачів. Крок 4 . П о ч и н а ю ч и ф о р у м , щ е раз о г о л о с і т ь т е м у о б г о в о р е н н я т а відрекомендуйте групи. Нагадайте правила ведення дискусії. К р о к 5. В и з н а ч т е ч а с і п о р я д о к п р о в е д е н н я д е б а т і в . Н а п р и к л а д , на п і д г о т о в к у в г р у п а х м о ж н а в и д і л и т и 15 х в и л и н , на в и с т у п к о ж н о ї г р у п и — 1 0 х в и л и н ( м о ж е б у т и т р и в и с т у п и : о б ґ р у н т у в а н н я с в о є ї п о з и ц і ї т а дві в і д п о в і д і на в и с т у п и й п и т а н н я і н ш и х г р у п ) , на з а г а л ь н у д и с к у с і ю — 15 х в и ­ лин. Для оцінки виступів учасників можна з а п р о с и т и експертів. Крок 6. Надайте слово п р о м о в ц я м і с т р о г о слідкуйте за регламентом. Крок 7 . Я к щ о б у л о з а в д а н н я з н а й т и с п і л ь н е р і ш е н н я , т о після д и с к у с і ї можна провести голосування. Крок 8. П і д б и й т е п і д с у м к и , а я к щ о б у л и е к с п е р т и — д а й т е їм с л о в о .

І 27


Р о з д і л V. П Р И Й О М І / І М Е Т О Д И ч З Р Г Р Л о Н Е Н Н Р , С / і С Т Е М Р Т И З Р Ц З Н Р н с

Додаткові міркування Публічний форум — один з найскладніших способів обговорення д и с ­ к у с і й н и х п р о б л е м . Й о г о м о ж н а п р о в о д и т и л и ш е т о д і , к о л и учні н а в ч и л и с я п р а ц ю в а т и в г р у п а х і з а с в о ї л и т е х н о л о г і ї в и р і ш е н н я п р о б л е м . Поділ на п р о т и л е ж н і т о ч к и з о р у н а б у в а є в цій т е х н о л о г і ї н а й б і л ь ш о ї г о с т р о т и , оскільки учням необхідно д о в г о готуватися й публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції. Кожна група має переконати опонентів і схи­ лити їх до зміни своєї позиції. Однак м о ж н а поставити й інше завдання — с п і л ь н о в и р і ш и т и п о с т а в л е н у п р о б л е м у . У т а к о м у разі учні п о в и н н і б у д у т ь , в и с л о в и в ш и с в о ю точку зору, уважно вислухати протилежну сторону, щ о б знайти точки дотику. Важливо, щоб учасники дискусії не переносили емоції о д и н на о д н о г о , а спілкувалися спокійно. П И С Ь М О В А (ТИХА) ДИСКУСІЯ М е т а : організувати змістовне обговорення теми заняття; розвивати в м і н н я п и с ь м о в о а р г у м е н т у в а т и с в о ю п о з и ц і ю , н а в о д и т и чіткі й к о н к р е т н і тези; розвивати комунікативні навички. К і л ь к і с т ь у ч н і в : до 20. Н е о б х і д н и й ч а с : від З О д о 4 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : аркуші паперу (формат А-4), фломастери, маркери. Порядок роботи: К р о к 1 . Н а початку у р о к у в ч и т е л ь в и в і ш у є т р и а р к у ш і п а п е р у , н а к о ж н о ­ му з я к и х чітко п о з н а ч е н а п о з и ц і я з о б г о в о р ю в а н о ї п р о б л е м и , з н а й о м и т ь учнів з т е м о ю п и с ь м о в о ї д и с к у с і ї , п о з и ц і я м и , м е х а н і з м о м п р о в е д е н н я о б ­ говорення та дає їм можливість поставити уточнювальні запитання, пов'я­ зані з о р г а н і з а ц і є ю та п р о в е д е н н я м д и с к у с і ї . О б г о в о р е н н я т е м и п р о х о д и т ь у такий с п о с і б . У ч а с н и к а м необхідно підійти до всіх т р ь о х аркушів паперу, о з н а й о м и т и с я з їх з м і с т о м і о б м і р к у в а т и й о г о . Учень, г о т о в и й з а ф і к с у в а т и н а о д н о м у з а р к у ш і в т е з у ч и а р г у м е н т н а підтримку або с п р о с т у в а н н я тієї чи іншої позиції, б е р е ф л о м а с т е р , п и ш е с в о є і м ' я , с т а в и т ь д в о к р а п к у , з а п и с у є а р г у м е н т а б о тезу, а п о т і м іде д о інших аркушів для того, щоб висловити свою думку стосовно існуючих позицій. У процесі дискусії учасники знайомлять з уже пред'явленими аргумен­ т а м и й т е з а м и і н ш и х учнів. В о н и т а к о ж м о ж у т ь п и с ь м о в о в и с л о в и т и с в о є ставлення до вже наявних висловлювань: для цього учасник п и ш е на ар­ куші с в о є і м ' я , м а л ю є с т р і л к у т а вказує ім'я а в т о р а р а н і ш е н а п и с а н о ї т е з и . Т а к и й з а п и с д о з в о л и т ь у с і м і н ш и м у ч н я м п о б а ч и т и з в ' я з о к між а р г у м е н т а ­ ми і тезами, що наводяться, не втратити логіки о б г о в о р е н н я , не вийти за межі т е м и дискусії. К р о к 2 . П р о ц е с м о в ч а з н о г о о б г о в о р е н н я т р и в а є З О х в и л и н . Після з а ­ вІ е28 ршення дискусії педагог разом з учнями підбиває підсумки.


П Р И Й О М / . МЕТОДИ ТЯ ТЕХНОЛОП:

Додаткові міркування К о ж е н у ч е н ь м а є з а п и с у в а т и л и ш е чітко т а к о р о т к о с ф о р м у л ь о в а н у думку. М і ж у ч а с н и к а м и відсутні в е р б а л ь н і к о н т а к т и . П р о ц е с о б г о в о р е н н я позицій проходить лише в письмовій формі. ПИСЬМОВІ ДЕБАТИ М е т а : ф о р м у в а т и культуру д и с к у с і ї ; р о з в и в а т и в м і н н я ф о р м у л ю в а н н я аргументів на захист своєї позиції; розвивати навички письмової мови. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 2 0 д о З О х в и л и н . О б л а д н а н н я : аркуші паперу (формат А-4). Порядок роботи: К р о к 1. У ч и т е л ь о з н а й о м л ю є учнів з т е м о ю , що є п р е д м е т о м д е б а т і в , і з п о р я д к о м ї х п р о в е д е н н я . Він о б ' є д н у є учнів у п а р и т а в и з н а ч а є , яку п о ­ зицію буде відстоювати кожен учасник (наприклад, один — прихильник цієї п о з и ц і ї , і н ш и й — п р о т и в н и к ) . Я к щ о в г р у п і н е п а р н а кількість учнів, то педагог організує роботу однієї трійки. К р о к 2 . Учні с і д а ю т ь с п и н о ю о д и н д о о д н о г о . П е д а г о г з а ч и т у є т в е р д ­ ж е н н я , і учні р о з п о ч и н а ю т ь п и с ь м о в и й діалог. Н а ф о р м у л ю в а н н я а р г у ­ ментів на захист власної позиції відводиться 5 хвилин. Учасники запису­ ю т ь а р г у м е н т и н а а р к у ш і п а п е р у у вигляді р о з г о р н у т и х т е з . К р о к 3 . П о закінченні в і д в е д е н о г о ч а с у учні м і н я ю т ь с я а р к у ш а м и , ч и т а ­ ю т ь т е з и с в о ї х о п о н е н т і в і н а в о д я т ь а н т и т е з и ( з а п е р е ч е н н я ) . Час р о б о т и — 5 х в и л и н . Така п р о ц е д у р а о б м і н у а р к у ш а м и п о в т о р ю є т ь с я 2 - 3 р а з и . К р о к 4. В о с т а н н ь о м у р а у н д і учні і н д и в і д у а л ь н о а б о в п а р а х п и ш у т ь підсумкову роботу з т е м и дискусії та здають з о ш и т и вчителеві. Крок 5. При підведенні підсумків п и с ь м о в и х дебатів п е д а г о г може с п и ­ т а т и : «Які б у л и к р а щ і а р г у м е н т и п а р т н е р а ? » , « Щ о с п о д о б а л о с я в а р г у м е н ­ тах т в о г о п а р т н е р а ? » , « Щ о в и к л и к а л о з д и в у в а н н я в ц и х а р г у м е н т а х ? » . Додаткові міркування М о ж н а о ц і н и т и і н д и в і д у а л ь н у р о б о т у учнів а б о р о б о т у в п а р а х . Я к щ о п е ­ д а г о г п л а н у є в и с т а в и т и о ц і н к и з а р о б о т у , він м а є п о п е р е д и т и п р о ц е н а початку з а н я т т я . П Р И Й О М И ПРОВЕДЕННЯ РЕФЛЕКСІЇ НАПРИКІНЦІ УРОКУ М е т а : дати учням можливість оцінити зміст і діяльність на уроці, вчите­ леві — о т р и м а т и з в о р о т н и й з в ' я з о к , я к и й ф і к с у є н а й б і л ь ш важливі д л я учнів м о м е н т и з а н я т т я . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : від 5 д о 1 0 х в и л и н . О б л а д н а н н я : не потребує.

І 29


Р о з д і л V. ПРИЙОМИ і МЕТОДИ чЗРГРЛоНЕННР, СЙСТЕМРТИЗРиїї З Ч Р Н о

Порядок роботи: Варіант 1. Рефлективна бесіда Після о к р е м и х в п р а в і ф р а г м е н т і в у р о к у м о ж н а п р о в е с т и у с н е о б г о в о ­ р е н н я з а п и т а н н я м и : « З я к о ю м е т о ю м и р о б и л и ц ю в п р а в у ? » , «Які д у м к и в о н а у вас в и к л и к а л а ? » , «Які почуття?», «Чому ви о с о б и с т о н а в ч и л и с я ? » , «Чого б х о т і л и н а в ч и т и с я надалі?». Варіант 2. Л и с т и самооцінювання Наприкінці у р о к у після інтерактивної діяльності учням п р о п о н у є т ь с я з а ­ п о в н и т и л и с т и с а м о о ц і н ю в а н н я ( д и в . т а б л . 5 - 7 ) . Після цієї р о б о т и в ч и т е л ь м о ж е п о п р о с и т и кількох учнів п р о ч и т а т и с в о ю о ц і н к у т а п р о к о м е н т у в а т и її, запитати, чого б вони хотіли навчитися на п о д а л ь ш и х уроках. Ці оцінки вчитель може врахувати на тематичному оцінюванні т о щ о . Таблиця

5

Листок оцінювання вміння висловлюватися Ім'я, прізвище К р и т е р і ї о ц і н к и (0 — п о т р е б у є в д о с к о н а л е н н я ;

1 — задовільно; 2 —

прекрасно) Бали

Критерії Я вмію підбирати аргументи та чітко висловлювати їх Я вмію робити логічні висновки Я успішно застосовую парафразування Я вмію ставити запитання Я вмію сказати «ні» Я вмію аргументовано відповідати на критику

Таблиця

6

Колективна оцінка учнями діяльності малої групи ПОКАЗНИКИ 1. Ми перевіряли, чи всі учасники групи розуміють, що потрібно зробити 2. Ми відповідали на запитання, даючи пояснення, коли це було необхідно 3. Ми з'ясовували те, що було нам незрозуміло 4. Ми допомагали одне одному, щоб усі могли зрозуміти і застосувати на практиці отриману інформацію 5. Ми надавали всім можливість узяти участь в обговоренні, прийнятті рішення та представленні результатів роботи групи П і д п и с и членів г р у п и :

130

Завжди Звичайно Іноді Ніколи


П Р И Й О М И , М Е Т О Д / і Тгі Т Е Х Н О Л О Г ! '

Таблиця

7

Оцінка учнем власної участі в роботі малої групи Як добре я працював зі своїми товаришами?

Завжди

Звичайно

Іноді

Ніколи

1. Я співробітничав з іншими, коли ми працювали на досягнення спільних цілей 2. Я ретельно працював над завданням 3. Я висловлював нові ідеї 4. Я вносив конструктивні пропозиції, коли мене просили допогти 5. Я підбадьорював інших

Варіант 3. Незакінчене речення Незакінчене речення може бути у с н и м і п и с ь м о в и м . Воно має пропону­ в а т и у ч н я м п і д с у м к о в і р е ф л е к т и в н і ф о р м у л и , н а п р и к л а д : «Для мене сьо­ годні важливим було...», «Сьогодні я навчився...», «Мені хотілося надалі навчитися...» Варіант 4. Есе Наприкінці уроку учням пропонується написати коротке есе з чітким викладенням власної позиції або твір-п'ятихвилинку, у якому слід дати відповідь на о с н о в н е питання уроку. Я к щ о учні ще не з н а й о м і з п р о п о н о в а н и м в и д о м д і я л ь н о с т і , вчитель м о ж е п і д г о т у в а т и з р а з о к о ф о р м л е н н я е с е н а о к р е м о м у а р к у ш і д л я к о ж н о г о учня. Зразок формату письмової роботи — есе Ім'я: Дата: Тема: 1 . П р о б л е м а , яку у ч е н ь м а є р о з в ' я з а т и , н а п р и к л а д : «Чи п о в и н н а О О Н санкціонувати застосування сили, щоб зупинити світовий тероризм?» 2. А р г у м е н т и «за» а) б) в) 3 . А р г у м е н т и «проти» а)

131


Р о з д і л V. П Р И Й О М И І М Е Т О Д И УЗЯГЯЛЬНЕННЯ. СИС~£ЛЛіЯТі/ІЗПиМ З Н Р г і о

б) в) 3 . В и с л о в т е с в о є с т а в л е н н я д о п р о б л е м и у в и г л я д і з р о з у м і л о г о абзацу. 4. Продовжуйте писати есе (відповідь на питання) на решті місця на ар­ куші. П и ш і т ь р о з б і р л и в о , р о з д і л я й т е т е к с т н а а б з а ц і . П а м ' я т а й т е , щ о в и о б ­ межені о б с я г о м цього аркуша, тому плануйте висловлення заздалегідь. Варіант 5. Бліц-дискусія Наприкінці уроку п р о в о д и т ь с я коротка дискусія, що відбиває його тему. Н а п р и к л а д , за т а к о ю с х е м о ю : «Спробуйте знайти в своєму житті прикла­ ди. ... Які думки, почуття це у вас викликало? Які викликає зараз? Як ви бу­ дете реагувати на прояви... зараз? Яке значення мав для вас урок?». Варіант 6. Одним словом Наприкінці уроку вчитель вивішує аркуш паперу (формат А-1) і просить учнів в і д з н а ч и т и т е , щ о н а й б і л ь ш е с п о д о б а л о с я ї м н а у р о ц і : зміст, м е т о д и , а т м о с ф е р а , власна діяльність, результати т о щ о . О б р а н и й м о м е н т учні м а ю т ь н а з в а т и о д н и м с л о в о м , щ о з м і с т о в н о р о з ­ к р и в а л о б з р о б л е н и й в и б і р . У ч и т е л ь ф і к с у є це с л о в о на п а п е р і і за н е ­ о б х і д н о с т і п р о с и т ь учнів й о г о п р о к о м е н т у в а т и . Варіант 7. Потяг Н а а р к у ш і п а п е р у в ч и т е л ь м а л ю є потяг. К о ж е н в а г о н — ц е о д и н р о з д і л . Н а в а г о н а х м а л ю ю т ь в і к о н ц я , щ о в і д п о в і д а ю т ь т е м а м розділу. Н а з в у в и в ­ ченого розділу пишуть на паровозі. М а л ю н о к вивішується в класі, кожна т е м а вписується у віконце. Для кожного уроку вчитель готує невеличкі картки на кожного учня. Наприкінці уроку (вивчення т е м и ) вчитель п р о п о н у є кожному учневі з а ф і к с у в а т и н а картках г о л о в н і д у м к и , ідеї, щ о с п о д о б а л о с ь ч и н е с п о д о ­ б а л о с ь на з а н я т т і . П о т і м к а р т к и п р и к р і п л ю ю т ь с я у в і д п о в і д н е в і к о н ц е в а г о ­ ну. Варіант 8. Мішень Учні м а л ю ю т ь у з о ш и т а х м і ш е н ь ( д и в . р и с . 12). Т р и ч а с т и н и ї ї з а п о в н ю є у ч е н ь (у к о ж н і й ч а с т и н і ф і к с у є т ь с я п е в н и й а с п е к т у р о к у ) , а в ч е т в е р т і й о ц і н к у в и с т а в л я є вчитель. Н а п р и к і н ц і у р о к у в ч и т е л ь п р о с и т ь учнів в и с т а в и т и о ц і н к и і з д а т и з о ш и ­ т и . П е р е в і р я ю ч и з о ш и т и , він в и с т а в л я є у с в о є м у с е к т о р і о ц і н к у у ч н е в і , з а н е о б х і д н о с т і с у п р о в о д ж у ю ч и ї ї к о м е н т а р е м . Я к щ о о ц і н к и учня т а в ч и т е л я з б і г а ю т ь с я , м о ж н а п е р е н е с т и їх у ж у р н а л , я к щ о ні — в і д б у в а є т ь с я п р о ц е с погодження.

132


і Р Й Й О А М АЛЕТОГ-/

Атмосфера в групі

Робота групи

Моя праця на занятті

Оцінка вчителя

ТЕХНОЛОГ

Рисунок 12

Варіант 9. Зарядка У ч и т е л ь п р о п о н у є у ч н я м в с т а т и в коло і д а т и о ц і н к у о к р е м и м к о м п о н е н ­ т а м у р о к у ч е р е з в и к о н а н н я о к р е м и х рухів, а т а к о ж в и с л о в и т и с в о є с т а в ­ лення до того, що відбулося. Рухи м о ж у т ь б у т и т а к и м и : • присісти — дуже низька оцінка, негативне ставлення; • злегка присісти — невисока оцінка, байдуже ставлення; • звичайна поза, руки вздовж тулуба — задовільна оцінка, спокійне ставлення; • р у к и зігнуті в ліктях — г а р н а о ц і н к а , п о з и т и в н е с т а в л е н н я ; • піднести руки д о г о р и , плескати в долоні — дуже висока оцінка, за­ хоплення. У ч и т е л ь з н а й о м и т ь учнів з р у х а м и , п о я с н ю ю ч и ї х н є з н а ч е н н я . Після ц ь о г о він м о ж е н а з и в а т и о к р е м і е л е м е н т и у р о к у : зміст, м е т о д и , р о б о т а в г р у п а х , в л а с н а д і я л ь н і с т ь у ч н я , д і я л ь н і с т ь у ч и т е л я , а учні р у х а м и в и с л о в ­ л ю ю т ь с в о ю оцінку та ставлення. Варіант 10. Анкета-газета У ч н я м п р о п о н у є т ь с я в і д о б р а з и т и с в о є с т а в л е н н я , д а т и о ц і н к у уроку, н а в ч а л ь н о г о курсу, в и х о в н о г о з а х о д у у вигляді д р у ж н і х к а р и к а т у р , м а ­ люнків, поезій, невеличких текстів, побажань, пропозицій, зауважень, за­ п и т а н ь та і н . на в е л и к о м у а р к у ш і п а п е р у . Після т о г о , як усі в з я л и у ч а с т ь у в и п у с к у г а з е т и , в о н а м а є б у т и в и в і ш е н а у класі. ПУСТИЙ СТІЛЕЦЬ М е т а : п о г л и б и т и з н а н н я учнів з о б г о в о р ю в а н о ї т е м и , з в е р н у т и у в а г у н а різноманітність думок і точок зору на запропоновану проблему, розвива­ т и в м і н н я учнів з д і й с н ю в а т и в и б і р і а р г у м е н т у в а т и й о г о . К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й час: до 20 хвилин.

І 33


Р о з д і л V. П Р И Й О М И І М Е Т О Д И ^ З Я Г Я Л о Н Е Н Н Я . СИСЛЕМЯТИЗРиїї З Н Я Н о

О б л а д н а н н я : 4 аркуші паперу з написаними твердженнями. Розташу­ в а н н я м е б л і в у ф о р м і «Коло». Порядок роботи: К р о к 1 . У ч и т е л ь о б и р а є тему, г о т у є 4 т в е р д ж е н н я , щ о п р е д с т а в л я ю т ь різні т о ч к и з о р у на о б г о в о р ю в а н е п и т а н н я , і р о з с т а в л я є м е б л і у ф о р м і «Ко­ ло». К о ж н е т в е р д ж е н н я він з а п и с у є н а о к р е м о м у в е л и к о м у а р к у ш і п а п е р у й р о з м і щ у є на п і д л о з і , с т в о р ю ю ч и к о л о . Учні п і д в о д я т ь с я і, п е р е х о д я ч и від аркуша до аркуша, знайомляться зі з м і с т о м тверджень. Потім кожен з них в и б и р а є те т в е р д ж е н н я , з я к и м він п о г о д ж у є т ь с я , і с і д а є біля н ь о г о . Т а к и м ч и н о м с т в о р ю ю т ь с я малі г р у п и д л я д и с к у с і ї . Крок 2. Кожна група п р о т я г о м 1 0 - 1 5 хвилин о б г о в о р ю є зміст тверд­ ження, фіксуючи аргументи, що підтверджують її вибір. К р о к 3. Після о б г о в о р е н н я в м а л и х г р у п а х п е р е д к о ж н о ю з н и х с т а в и т ь ­ ся о д и н стілець, на який сідає представник г р у п и , щ о б висловити спільно в и р о б л е н у д у м к у з о б г о в о р ю в а н о ї т е м и й п о ч а т и д и с к у с і ю . Час в и с т у п у — 2-3 хвилини. З а в е р ш и в ш и в и с т у п , він п о в е р т а є т ь с я д о м а л о ї г р у п и . К о ж н и й у ч е н ь м о ж е п р о д о в ж и т и д и с к у с і ю , в и с л о в л ю ю ч и с в о ю думку, п і д т р и м у ю ч и а р г у ­ ментами позицію групи або підкреслюючи неточності попередніх висту­ пів. Д л я т о г о щ о б в к л ю ч и т и с я в о б г о в о р е н н я , він п о в и н е н з а й н я т и п у с т и й стілець, що знаходиться перед його малою групою. Учасник може зайня­ т и п у с т и й с т і л е ц ь тільки о д и н р а з . К р о к 4 . У ч и т е л ь з а в е р ш у є д и с к у с і ю з а 5 х в и л и н д о кінця уроку, щ о б підбити підсумки роботи груп і, якщо необхідно, виставити оцінки. Додаткові міркування Кількість т в е р д ж е н ь н е п о в и н н а п е р е в и щ у в а т и ч о т и р ь о х . Я к щ о в у ч н я виникли складності у визначенні своєї позиції, вчитель може з а п р о п о ­ нувати йому вибрати твердження, найближче до його переконань. При в е л и к і й кількості учнів у м а л и х г р у п а х і б а ж а н н і всіх ч л е н і в к о м а н д и б р а ­ ти активну участь учитель м о ж е о б м е ж у в а т и час в и с т у п у п р е д с т а в н и к і в команд. СПІЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ М е т а : організувати глибоке обговорення проблемного або літератур­ н о г о тексту. К і л ь к і с т ь у ч н і в : від 8 д о 2 0 ( я к щ о в класі б і л ь ш е 2 0 учнів, т о д р у г і й п о ­ л о в и н і учнів м о ж н а д а т и і н ш е з а в д а н н я , п о к и з п е р ш о ю п о л о в и н о ю в и п р о ­ водитиме обговорення). Н е о б х і д н и й ч а с : від 2 5 д о 4 5 х в и л и н . О б л а д н а н н я : текст, я к и й учні м а ю т ь м о ж л и в і с т ь п р о ч и т а т и с а м о ­ стійно.

134


П Р И Й О М И , М Е Т О Д И ТРі Т Е Х Н О Л О Г И

Порядок роботи: К р о к 1 . О б е р і т ь текст, щ о с п р и я т и м е д и с к у с і ї . Він м а є д о п у с к а т и б і л ь ш е ніж о д н у і н т е р п р е т а ц і ю ( т о м у н е б у д ь - я к и й т е к с т п і д і й д е ) і п о р у ш у в а т и цікаві п р о б л е м и . Крок 2. Дайте учням можливість прочитати матеріал. Бажано, щ о б во­ н и п р о ч и т а л и т е к с т двічі, п е р ш ніж в и б у д е т е й о г о о б г о в о р ю в а т и . К р о к 3 . П і д г о т у й т е ч о т и р и а б о п'ять п и т а н ь д л я о б г о в о р е н н я . Ц е м а ­ ю т ь б у т и « і н т е р п р е т а ц і й н і » п и т а н н я , які п о в и н н і в і д п о в і д а т и т а к и м к р и ­ теріям: • Це м а ю т ь б у т и р е а л ь н і п и т а н н я , на к ш т а л т т и х , які с т а в л я т ь п р и я т е ­ леві після п е р е г л я д у фільму, щ о в и к л и к а є н е о д н о з н а ч н у р е а к ц і ю . • На такі п и т а н н я є б і л ь ш ніж о д н а о б ґ р у н т о в а н а в і д п о в і д ь (Це к р и ­ терій, що с п р и я є дискусії. Якщо цей критерій не виконаний, то о б г о ­ ворення не стане справжньою дискусією). • П и т а н н я м а ю т ь б у т и с ф о р м у л ь о в а н і на о с н о в і т е к с т у і п е р е д б а ч а т и о б г о в о р е н н я р і з н и х й о г о і н т е р п р е т а ц і й , а н е фантазії ч и у я в л е н н я учнів. Крок 4. Педагог з а п и с у є п е р ш е питання на д о ш ц і та п р о п о н у є учням відповісти на нього. К р о к 5 . У ч и т е л ь п р о с и т ь учнів п о д у м а т и н а д ц и м п и т а н н я м , а п о т і м к о ­ р о т к о з а п и с а т и с в о ї в і д п о в і д і . ( Я к щ о учні д у ж е м а л е н ь к і , і т о м у з а п и с в і д п о в і д і б у д е з а н а д т о т р у д о м і с т к и м , у ч и т е л ь м о ж е с к а з а т и , щ о він п о р а ­ х у є д о 6 0 , п е р ш ніж п о п р о с и т и к о г о - н е б у д ь в і д п о в і с т и н а з а п и т а н н я — т а к щ о в е с ь ц е й час в о н и м а ю т ь о б м і р к о в у в а т и с в о ю в і д п о в і д ь ) . К р о к 6. У ч и т е л ь в и с л у х о в у є відповіді учнів і в и к л и к а є д и с к у с і ю між у ч н я ­ м и , вказуючи на розходження в тому, що вони говорять, і п р о с и т ь тих с а ­ м и х ч и і н ш и х учнів д е т а л ь н і ш е з у п и н и т и с я н а р о з х о д ж е н н я х . Він м о ж е п о ­ п р о с и т и учнів п і д т р и м а т и с в о ї ідеї п о с и л а н н я м и н а т е к с т а б о п е р е ф о р м у л ю в а т и с в о ї ідеї б і л ь ш з р о з у м і л о . Крок 7. Учитель з а п о в н ю є таблицю відповідей. У цю таблицю внесені с п и с о к і м е н учнів і к о р о т к і в и к л а д и відповіді к о ж н о г о у ч н я . У ч и т е л ь в е д е ц ю т а б л и ц ю , щ о б п о к а з а т и с в о ю п о в а г у д о д у м о к учнів, у п о в і л ь н и т и р о з ­ мову, в е с т и облік т о г о , щ о б у л о с к а з а н о , а т а к о ж в і д з н а ч а т и , хто б р а в у ч а с т ь в о б г о в о р е н н і , а х т о — ні. К р о к 8 . Коли о б г о в о р е н н я я к о г о с ь п и т а н н я в и я в л я є т ь с я в и ч е р п а н и м , слід прочитати вголос записані ним у таблицю короткі узагальнення в и ­ с л о в л ю в а н ь учнів. Потім п е д а г о г а б о о д и н з учнів р о б и т ь у з а г а л ь н е н н я всієї дискусії з цього питання. Крок 9. Учитель може з а п и с а т и ще одне питання на д о ш ц і та п р о д о в ж у ­ в а т и , я к б у л о о п и с а н о в и щ е . Але з а б а ж а н н я м у ч и т е л я , к о л и д и с к у с і я в ж е зав'язалася, можна йти за учнями та продовжувати обговорювати проб­ л е м и й п и т а н н я , які в о н и п о р у ш у ю т ь .

І 35


Р о з д і л V. П ° И Й О М І / ! і М Е Т О Д И У З Р Г Р Г ю м Е н Н Р , СИСТЕМпТИЗРоТ З м Р н с

К р о к 10. П е д а г о г м о ж е о ц і н ю в а т и р о б о т у учнів у п р о ц е с і о б г о в о р е н н я . М о ж н а с п о с т е р і г а т и з а к о ж н и м у ч н е м у п р о ц е с і й о г о участі в о б г о в о р е н н і й о ц і н ю в а т и якість цієї участі з а д о п о м о г о ю т а к и х п а р а м е т р і в : • Чи о х о ч е у ч е н ь б е р е у ч а с т ь ? • Чи д а є у ч е н ь г л и б о к у ґ р у н т о в н у в і д п о в і д ь ? • Чи м о ж е у ч е н ь п і д к р і п и т и с в о ю в і д п о в і д ь д о к а з а м и з т е к с т у ? Додаткові міркування «Метод спільного опитування» може привести до натхненних дискусій у к л а с і . К о л и учні ч и т а ю т ь ц і к а в и й т е к с т , щ о в и к л и к а є р і з н у р е а к ц і ю , к о ­ л и ї м с т а в л я т ь р е а л ь н і п и т а н н я ( т о б т о такі п и т а н н я , н а які у в ч и т е л я немає заздалегідь готових «правильних» відповідей), коли п р о п о н у ю т ь д а т и різні в і д п о в і д і , щ о в і д р і з н я т и м у т ь с я о д н а від о д н о ї , і д а л і в е с т и д и ­ скусію одне з о д н и м — тоді це часто забезпечує глибоке м и с л е н н я . Навіть к о л и в ч и т е л ь в и к о р и с т о в у є н е всі к р о к и , о п и с а н і н и ж ч е , о к р е м і аспекти «методу спільного опитування» можуть сприяти поліпшенню об­ г о в о р е н ь у класі. Поради Б а г а т о вчителів, навіть к о л и п р и п р о в е д е н н і о б г о в о р е н н я т е к с т у в о н и не використовують «Метод спільного опитування» цілком, застосовують й о г о о к р е м і а с п е к т и . Н а п р и к л а д , в о н и м о ж у т ь п о п р о с и т и учнів з а п и с а т и т і ідеї, які в о н и х о т і л и б в и н е с т и на о б г о в о р е н н я , а б о ж в е д у т ь з а п и с и в и с л о в л ю в а н и х у ч н я м и і д е й під час о б г о в о р е н н я ; а б о н а м а г а ю т ь с я з р о б и ­ ти так, щ о б під час о б г о в о р е н н я ідеї в и с л о в л ю в а л и учні, а не д о м і н у в а в учитель. ТАК І НІ М е т а : р о з ш и р е н н я у я в л е н ь учнів п р о т е м у у р о к у ; в и з н а ч е н н я в л а с н о г о ставлення, власної позиції щ о д о певних я в и щ і подій. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й час: до 20 хвилин. О б л а д н а н н я : д в і к а р т к и н а к о ж н о г о у ч н я , н а о д н і й з яких н а п и с а н о «Так», на і н ш і й — «Ні», г о д и н н и к із с е к у н д н о ю с т р і л к о ю . М е б л і р о з с т а в л е н і у ф о р м і «Коло». Порядок роботи: К р о к 1. У ч и т е л ь р о з с т а в л я є м е б л і , г о т у є к а р т к и з н а п и с а м и «Так» і «Ні», ф о р м у л ю є т а з а п и с у є д л я с е б е т р и т в е р д ж е н н я з т е м и уроку. Учні с і д а ю т ь у к о л о , і к о ж е н о т р и м у є д в і к а р т к и : о д н а зі с л о в о м «Так», д р у г а — «Ні». Крок 2 . П е д а г о г з а ч и т у є у ч н я м о д н е т в е р д ж е н н я і д а є ї м час ( 1 - 2 х в и л и ­ н и ) д л я с а м о с т і й н о г о й о г о о с м и с л е н н я . Після ч о г о к о ж е н у ч а с н и к д и с к у с і ї

136


П Р И Й О М И . М Е Т О Д И ТВі Т Е Х Н О Л О Г І Ї

в и б и р а є й п о к а з у є картку, що о з н а ч а є з г о д у а б о н е з г о д у з о з в у ч е н и м т в е р д ж е н н я м . К о л и всі у ч а с н и к и з р о б и л и с в і й в и б і р , п е д а г о г п р о п о н у є двом учням з протилежними думками навести аргументи на захист своїх позицій. К р о к 3 . П р и в е л и к і й кількості учнів у г р у п і д о с и т ь с к л а д н о с т в о р и т и у м о ­ в и д л я о д н а к о в о ї а к т и в н о с т і всіх у ч а с н и к і в , о с о б л и в о т и х , які ч а с т і ш е п е ­ р е б у в а ю т ь у ролі с п о с т е р і г а ч і в . У т а к и х в и п а д к а х н а й б і л ь ш е ф е к т и в н о ю б у д е о р г а н і з а ц і я д и с к у с і ї в п і д г р у п а х . М е т о д и «Торнадо» і « П у с т и й стілець» дозволяють учням спочатку обговорити проблему в підгрупі, висловити с в о ю думку, п р е д с т а в и т и ї ї в с і й г р у п і й п о ч у т и і н ш у п о з и ц і ю . П о т і м їхні в и с л о в л ю в а н н я м о ж у т ь д о п о в н и т и інші учні. Додаткові міркування • Н е о б х і д н о з а о х о ч у в а т и учнів в и с л о в л ю в а т и с я , о с о б л и в о я к щ о ц е й метод проводиться вперше. • Учитель м о ж е н а в о д и т и а р г у м е н т и на з а х и с т однієї з п о з и ц і й , і н і ц і ю в а т и д и с к у с і ю в т о м у випадку, я к щ о всі учні з р о б и л и о д н а к о в и й вибір; • Т в е р д ж е н ь не м а є б у т и б а г а т о . О п т и м а л ь н и й в а р і а н т — т р и . ТОРНАДО М е т а : розвиток умінь наводити аргументи на захист своєї позиції, ста­ в и т и п и т а н н я й в і д п о в і д а т и н а них; ф о р м у в а н н я к у л ь т у р и в е д е н н я д и с к у с і ї та в м і н ь в з а є м о д і я т и в г р у п і , н а б у т т я д о с в і д у п і д г о т о в к и п о в і д о м л е н н я й виступу. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО. Н е о б х і д н и й ч а с : до ЗО хвилин. О б л а д н а н н я : р о з т а ш у в а н н я м е б л і в у ф о р м і « Д и с к у с і й н и й клуб»: п о д в а столи поруч. Порядок роботи: К р о к 1 . Н а п о ч а т к у з а н я т т я в ч и т е л ь о б ' є д н у є учнів у т р и ( а б о б і л ь ш е ) малі г р у п и т а п о я с н ю є н о р м и й к р и т е р і ї о ц і н к и р о б о т и в г р у п а х , п о с л і ­ довність проведення дискусії. М е т о д п е р е д б а ч а є кілька е т а п і в . З а в и к о н а н н я к о ж н о г о е т а п у у ч н я м нараховуються бали (зазвичай шкала оцінок відповідає кількості г р у п , що беруть участь у дискусії: т р и групи оцінюються за трибальною шкалою). У ч и т е л ь в и с т а в л я є б а л и , в і д з н а ч а ю ч и я с к р а в і в и с т у п и учнів н а з а х и с т с в о є ї п о з и ц і ї , ф і к с у ю ч и цікаві д у м к и , з а п и т а н н я , д о б р е а р г у м е н т о в а н і відповіді. К р о к 2 . П р о т я г о м 1-2 х в и л и н усі г р у п и в и б и р а ю т ь с о б і л і д е р і в , п р и д у ­ мують назву та девіз. П р о т я г о м презентації вчитель фіксує на д о ш ц і (ар­ куші п а п е р у ) н а з в и г р у п .

137


Р о з д і л V . П Р И Й О М И І М Е Т О Д И 'чЗВГРЛЬЧЕЧЧР, С Й С ' Е М Н Т И З Р Ц Г З Ч Р Ч О

Крок 3 . П е д а г о г п р о п о н у є п р о т я г о м 1 х в и л и н и н а в ч и т и с я в и м о в л я т и с к о р о м о в к у ( о д н а д л я всіх г р у п ) в с і є ю м а л о ю г р у п о ю . Крок 4. Учитель повідомляє тему о б г о в о р е н н я та ф о р м у л ю є т в е р д ж е н ­ н я , н а в к о л о я к о г о р о з г о р т а т и м е т ь с я д и с к у с і я . П о т і м він п р о п о н у є о д н і й групі навести аргументи на захист твердження, іншій — спробувати його с п р о с т у в а т и . Після у т о ч н е н н я з а в д а н н я ц і г р у п и п р о т я г о м 1 0 х в и л и н г о т у ­ ють невеликий у с н и й виступ. З а в д а н н я м т р е т ь о ї г р у п и є ф о р м у л ю в а н н я 10 з а п и т а н ь ( п о 5 к о ж н і й малій г р у п і ) з м е т о ю у т о ч н е н н я т а п р о я с н е н н я п о з и ц і й п е р ш и х д в о х г р у п . К р о к 5 . П р е з е н т а ц і я результатів р о б о т и м а л и х г р у п п р о х о д и т ь з а т а к о ю схемою: 1. Виступає доповідач групи, що наводила аргументи на захист тверд­ ження. 2. П р е д с т а в н и к и т р е т ь о ї г р у п и с т а в л я т ь 5 з а п и т а н ь . На п і д г о т о в к у кож­ ної відповіді г р у п і , що в и с т у п и л а , д а є т ь с я ЗО с е к у н д . Тут н а б у в а є ч и н ­ н о с т і щ е о д н е п р а в и л о : о д и н у ч е н ь з т р е т ь о ї г р у п и м о ж е з а д а т и тіль­ к и о д н е з а п и т а н н я к о м а н д і , щ о в і д п о в і д а є . У п і д г о т о в ц і відповіді б е ­ ре участь уся група, але кожен учень має право представити відпо­ відь тільки н а о д н е з а п и т а н н я . Д о п о в і д а ч б е р е у ч а с т ь в о б г о в о р е н н і в і д п о в і д е й н а з а п и т а н н я , але н е в і д п о в і д а є н а них. Ц е п р а в и л о д і є т а ­ кож н а п ' я т о м у к р о ц і п р е з е н т а ц і ї . 3 . У ч и т е л ь о ц і н ю є в и с т у п д о п о в і д а ч а й відповіді н а п и т а н н я т р е т ь о ї г р у ­ п и , в и с т а в л я ю ч и дві о ц і н к и . 4. Виступає доповідач групи, що спростовувала запропоноване тверд­ ження. 5. П р е д с т а в н и к и т р е т ь о ї г р у п и с т а в л я т ь 5 з а п и т а н ь . 6 . П е д а г о г о ц і н ю є в и с т у п д о п о в і д а ч а , відповіді н а з а п и т а н н я т р е т ь о ї групи, виставляючи дві оцінки. 7. Учитель оцінює роботу третьої групи, виставляючи оцінки за кожний блок запитань. Крок 6 . З а в е р ш е н н я д и с к у с і ї , п і д б и т т я п е д а г о г о м п і д с у м к і в г р у п о в о ї роботи. Додаткові міркування Клас із 25 і б і л ь ш е учнів у ч и т е л ь о б ' є д н у є у 4 г р у п и , дві з яких б у д у т ь п р а ц ю в а т и н а д т е к с т о м , а інші — г о т у в а т и та с т а в и т и з а п и т а н н я . Ч О Т И Р И погляди М е т а : розвиток уміння здійснювати самостійний вибір і аргументувати обрану позицію. Цей метод м о ж н а також використовувати з метою конт­ р о л ю з н а н ь учнів. К і л ь к і с т ь у ч н і в : д о ЗО.

138


Н е о б х і д н и й ч а с : до 20 хвилин. О б л а д н а н н я : аркуші кольорового паперу (формат А-4), клейка стрічка. Меблі в аудиторії розставляються вздовж стін, щ о б не заважати вільному п е р е с у в а н н ю учнів. Порядок роботи: Крок 1. В и х о д я ч и з т е м и уроку, в ч и т е л ь г о т у є не б і л ь ш е 10 з а п и т а н ь , к о ж н е з яких м а є ч о т и р и в а р і а н т и в і д п о в і д і . У кутках к л а с н о ї к і м н а т и р о з ­ міщуються чотири картки різного кольору (жовтий, зелений, синій, черво­ н и й ) . К о ж н о м у к о л ь о р у в і д п о в і д а т и м е о д и н з варіантів в і д п о в і д і . При підготовці запитань необхідно враховувати, що перше запитання має бути легким і сприяти розумінню учнями того, як працювати. Напри­ клад, я к и й колір в а м н а й б і л ь ш е п о д о б а є т ь с я . Крок 2. Учитель п р о п о н у є у ч н я м з і б р а т и с я в ц е н т р і класу і в и с л у х а т и п е р ш е з а п и т а н н я , о б р а т и о д и н з ч о т и р ь о х варіантів відповіді т а с т а т и п о ­ руч з к а р т к о ю т о г о кольору, щ о в і д п о в і д а є ц ь о м у варіанту. Т а к и м ч и н о м , у кутах к і м н а т и у т в о р и т ь с я кілька г р у п (від о д н і є ї д о ч о т и ­ р ь о х ) , з а л е ж н о від з р о б л е н о г о у ч н я м и в и б о р у . Крок 3. Подальша р о б о т а в групах може бути побудована за такими схемами на вибір учителя: 1. Учні в г р у п а х , що у т в о р и л и с я , в і д п о в і д а ю т ь на з а п и т а н н я : «Чому я в и ­ б р а в ц е й варіант?». Б а ж а н о , щ о б в и с л о в и л и с я в с і . Після о б г о в о р е н ­ н я о д и н п р е д с т а в н и к від к о ж н о ї г р у п и о з в у ч у є д у м к у в с і є ї г р у п и . 2. Учні р о з м і щ у ю т ь с я в а у д и т о р і ї так, щ о б у т в о р и л о с я з а г а л ь н е к о л о й у т о й ж е час м о ж н а б у л о в и з н а ч и т и в и б і р к о ж н о г о . У ц ь о м у в и п а д к у а р ­ г у м е н т а ц і я в и б о р у в і д б у в а є т ь с я і н д и в і д у а л ь н о й д л я в с ь о г о класу відразу. К р о к 4. В и с л о в и в ш и с в о ї д у м к и , учні п о в е р т а ю т ь с я в ц е н т р класу, й їм зачитується наступне питання. Додаткові міркування • к о м у с ь з учнів м о ж е не п і д і й т и ж о д е н варто запропонувати о б р а т и відповідь, • д е я к и м учням з різних причин складно тому їм можна запропонувати пояснити

варіант відповіді, тоді й о м у найближчу до його позиції; зробити самостійний вибір, свій вибір.

139


ЯЛФЯВГГНІ/іЙ

покяжчик

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 6x6x6 Ажурна пилка Акваріум Активне слухання Анкета-газета Бажано. Обов'язково. Не можна Безперервна шкала думок Бліц-дискусія Взаємне навчання Відгадай Візитки Віночок Вітер д м е Герб Градусник Громадські слухання Д в а — ч о т и р и — всі р а з о м Дві п р а в д и й о д н а б р е х н я Дебати Дебати у форматі Карла Поппера Дерево рішень Дискусія Дискусія у стилі телевізійного ток-шоу Діалог Есе З чим я йду Займи позицію Зарядка Засідання експертної групи (або петельна дискусія)

118 73 110 39 133 40 121 132 77 111 48 50 4 1 , 61 4 2 , 61 43 78 62 43, 62 111 113 114 116 118 80 131 50 119 133 117

Землетрус Знайомство Іграшка Ім'я т а ж е с т Ім'я т а х а р а к т е р Інтерв'ю І с т о р і я імені Карусель Керована лекція Коло і д е й

45 46, 62 47 48 47 47 47 119 82 83

140


РіЛФРбіТНИй ПОКРіЖЧИК

Комплімент Концентричні кола Коротка розповідь К р у г л и й стіл Л е к ц і я з д о п о м о г о ю учнів Лекція з паузами Листи самооцінювання М е р е ж а ч и кульки Мікрофон Мішень Мозковий штурм М о з к о в и й ш т у р м у з а г а л ь н о м у колі М о з к о в и й ш т у р м у парах Монетка Мультиголосування Навчаючи — вчуся Незакінчені речення О б г о в о р е н н я п р о б л е м и в з а г а л ь н о м у колі Обмін проблемами Обміркуйте/об'єднайтеся в пари/обміняйтеся думками Один залишається / три йдуть Одна хвилина Одним словом Оцінка Оцінювальна дискусія Очікування Павутинка дискусії Павутиння Парафразування Перемішайтеся /завмріть / об'єднайтеся в пари Переформулювання (зіпсований телефон) П и с ь м о в а (тиха) д и с к у с і я Письмові дебати П і р а м і д а п о з и т и в н и х почуттів Поглянь, Ман! Поговори зі мною! П о д а р у й квітку Поняття про Потяг Почережні запитання Пошук інформації Прийняття правил П р и й о м и п р о в е д е н н я р е ф л е к с і ї н а п р и к і н ц і у р о к у .*

49 118 46 1 1 7 , 121 84 86 130 64 63 132 63 63 64 47 65 87 66,131 66 123 67 88 123 132 50 124 49, 68 126 50 51 52 52 128 129 50 53 54 54 68 132 89 81 55 129

141


НЛФНВ.ТНІ/1І"! П О К й Ж Ч і / І Н

П р и х о в а н і «скарби» Прогноз погоди Публічний форум Пустий стілець Рефлексія Рефлективна бесіда Робота в малих групах Робота в парах Ролі в г р у п о в о м у н а в ч а н н і Ролі під час о б г о в о р е н н я на у р о к а х з р і з н и х п р е д м е т і в Рольова гра (розігрування ситуації за ролями) Ротаційні (змінювані) трійки Ручки в с е р е д и н і Симпозіум Синтез думок С и т у а т и в н е м о д е л ю в а н н я (імітаційні а б о д і л о в і і г р и ) Ситуативне моделювання (імітаційна гра) С п е ц і а л ь н і ролі п і д ч а с о б г о в о р е н н я Спільна угода Спільне опитування Спільний проект С п р о щ е н е судове слухання Таємні таланти Так і ні Ти мені п о д о б а є ш с я , друже Торнадо Учнівський конгрес (засідання учнівської ради) Фігурки Форум Х о д и м о навколо — г о в о р и м о навколо Читаємо та запитуємо Читання в парах / узагальнення в парах Я з м і н ю ю своє ім'я Я пишаюсь Я ч е р е з 10 років Я к б и я б у в (була) я в и щ е м п р и р о д и

142

56 57 127 133 48 130 90 6 9 , 91 92 94 69, 95 96 97 118 81 98 69 101 44 134 81 103 57 136 58 137 104 58 117 70 106 107 48 47 48 59

О.Пометун. Енциклопедія інтерактивного навчання  

О.Пометун. Енциклопедія інтерактивного навчання

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you