Page 1

Intel® Teach Program Essentials Tanfolyam

Projektterv A projekt szerzője Vezeték- és keresztnév

Virányi Anita

Iskolakörzet Iskola neve

ELTE BGGYK

Város, állam

Budapest, Magyarország

Áttekintés A projekt neve Univerzális tervezés és akadálymentesség a tanulási folyamatban Összefoglalás A projekt arra irányul, hogy a hallgatók megismerjék, megértsék az akadálymentesség és az univerzális tervezés lényegét, a köztük levő elvi és gyakorlati különbséget, és képesek legyenek tananyag készítésekor a szempontokat szem előtt tartani, illetve többségi tanárok számára közvetíteni. Tantárgykör IKT és WEB 2.0 a gyógypedagógiában Évfolyam BA 4. évf. (tanterv szerinti 7. félév) Hozzávetőleges időtartam 3x90 perc kontaktóra, 12 hét folyamatos otthoni munka (kb 20 hallgatói munkaórában) A projekt alapjai Tartalmi követelmények és mércék

A hallgatók képesek: – a fogyatékosságügy, illetve a gyógypedagógia egészére vonatkozó általános és átfogó ismeretek elsajátítására; – a gyógypedagógiához közvetlenül kapcsolódó határtudományok fogyatékos, sérült, akadályozott személyekre vonatkozó ismereteinek az elsajátítására; A hallgatók alkalmasak: – a fogyatékos, sérült, akadályozott személyek érdekképviseletére ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Megértik az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosításának fontosságát a tanulási tartalmak és a tanulási folyamat tekintetében. Megértik az eltérő képességű tanulók számára a tanulási folyamatban akadályt jelentő tényezők, sajátosságok körét Megértik az akadálymentesség és az univerzális tervezés alapelvei lényegét. Értelmezik a két felfogás közötti különbséget. Megértik az akadélymentes tanulási tartalom és az univerzális tervezés révén kialakított tanulási tartalom készítésének gyakorlati szempontjait.

Copyright © Intel Corporation, 2011. Minden jog fenntartva.

1/ 7


Intel® Teach Program Essentials Tanfolyam

Tanulási célok/tanulási eredmények ❖

Képesek lesznek: - csoportmunkában közös kutatómunkával online források hivatkozott felhasználásával választott szempontok alapján adott megközelítés elméletét és gyakorlatát feltárni (google doksi) - (információs műveltség) - adott elméleti megközelítés lényegét kiemelni (gondolattérkép, brossúra) - (kritikai gondolkodás és problémamegoldás) - előnyeit és hátrányait azonosítani (vita) - (kritikai gondolkodás és problémamegoldás) - az összefoglalást elkészíteni (blog, wiki, webinárium) - (kritikai gondolkodás és problémamegoldás) (kommunikáció és együttműködés)

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések Alapkérdés

Miért nincs egyenlő esélye mindenkinek a tanulásban?

· Projekt-szintű kérdés

· · · ·

Tartalmi kérdések

· · ·

Miért kell jártasnak lennie egy gyógypedagógusnak az IKT eszközök használatában? Milyen akadályok lehetnek a tanulási tartalomban? Milyen módon biztosítható a tanítás-tanulás során az egyenlő esélyű hozzáférés? Miért van szükség az akadálymentességre? Miért van szükség az univerzális tervezésre a tanulásban?

Mit jelent az akadálymentesség? Mi az az Univerzális Tervezés? Milyen sajátosságai vannak az univerzális tervezésnek a tanulási tartalmak, a tanulási folyamat tekintetében (Universal Design for Learning)?

Értékelési terv Az értékelés időrendje A projektmunka megkezdése előtt • grafikus ábrázolás (gondolattérkép) • projektterv • ellenőrzőlista a projekttervhez

• • • • • • • •

Mialatt a tanulók a projekten dolgoznak és feladatokat hajtanak végre projektterv gondolattérkép rendszerező táblázat brossúra ellenőrzőlista a brossúrához levélírás tanulási napló (blog) ellenőrzőlista a tanulási naplóhoz (bloghoz)

Copyright © Intel Corporation, 2011. Minden jog fenntartva.

A projektmunka befejeztével

• levélírás (saját témáról ill. többi csoport témájáról?) • webinárium • ellenőrzőlista a webináriumhoz • társak értékelése a webinárium kapcsán

2/ 7


Intel® Teach Program Essentials Tanfolyam

Értékelési összefoglaló A projektmunka megkezdése előtt az előzetes tudás és a hallgatók igényeinek felmérésére a projekt előtt gondolattérkép készítését alkalmazom, amelyből megtudom, hogy milyen ismereteik vannak, emellett milyen feladatokat szeretnének megoldani a projektben. Ezeket veszem figyelembe az értékelés és tartalom pontos kialakításakor. A projekt kezdetén projekttervet készítenek a csoportok, ahol a csoport és tagok szerepét, feladatait és határidőiket és produktumaikat is megtervezik. Ehhez ellenőrzőlistát készítek, amit a hallgatók még bővíthetnek. Ennek alapján saját magukat ellenőrizhetik és értékelhetik később, és én is ez alapján értékelem majd a csoportok munkáját szöveges formában (is). A projekt során a fejlődés illetve a tanulás nyomonkövetésére tanulási naplót, azaz blogot készítenek a csoportok (a dokumentáló szerepét, ahogy a többi szerepet is, a csoporttagok választják/osztják el). A bloghoz ellenőrzőlistát használunk, ez a visszacsatolást segíti, és teret ad a megértés ellenőrzésének is. A megértés, és a rendszerezés segítésére a levélírás eszközét is használjuk, amit a hallgatók egy társuknak címezve írnak majd a részfeladataik végén. (A részfeladatok lesznek a) az akadálymentesség/akadálymentesítés elveinek, elméletének illetve az univerzális tervezés (UD)/univerzális tervezés a tanulásban (UDL) elveinek, elméletének kutatása és összefoglalása - készül gondolattérkép; b) az iméntiek gyakorlati elveinek összefoglalása levélírás; c) az előzőek alapján brosúra készítése laikus (pl. többségi pedagógusok, iskolaigazgatók, fenntartó önkormányzat, szülők) célközönség számára.) A projektmunka befejezte után a levélírás segítségével értékeljük a megértést és elsajátítást. A projekt végső produktumát - wiki vagy webinárium (ami összefoglalja a részfeladatok eredményeit is) a hozzá készített ellenőrzőlista révén értékeljük (a csoportok egymásét és én a csoportokét). Önértékelést és társértékelést az űrlapok segítségével készítenek a hallgatók a produktum bemutatása/megtekintése során. A végső értékelésbe a projektterv (20%), az összefoglaló gondolattérkép (20%), a levelek (10%), a blog (10%), a brossúra (vagy mintatananyag) (20%) és az ön- (5%) illetve a társértékelések (5%) számítanak bele. Jelmagyarázat: aláhúzott: amit a hallgatók elkészítenek; dőlt: ami az értékeléshez eszköz még. A projekt részletei Szükséges készségek • • • •

Az egyenlő esélyű hozzáférés fontosságának ismerete A fogyatékosság okozta hozzáférési nehézségek körének, sajátosságainak ismerete Az internetes keresők általános és célzott használatának ismerete Az információk felhasználásának szabályaiban való jártasság, plágiummentes felhasználás, hivatkozási formák alkalmazásában való jártasság • Szövegszerkesztő használatában való alapvető jártasság • Lényegkiemelés és információk rendszerezésének, elemzésének és összegzésének képessége Módszertani eljárások

Copyright © Intel Corporation, 2011. Minden jog fenntartva.

3/ 7


Intel® Teach Program Essentials Tanfolyam

A projekt megkezdése előtt: • a kurzus tematikájának kiosztása, áttekintése, abban a projekt helyének és időtartamának megbeszélése • a projekt első kontaktóráján készítsenek a hallgatók csoportban (4db. 4 fős csoport) gondolattérképet arról, hogy milyen ismereteik vagy elképzeléseik vannak az akadálymentesség elméletéről ill. az univerzális tervezésről (2-2 csoport az akadálymentességről ill. UD-ről), majd páros tagcserével az azonos témát választó csoportok az új tagokkal újragondolják, módosítják a gondolattérképüket. • az elkészült gondolattérképek felhasználásával a feladatok megbeszélése a következő kérdések mentén való munkához: milyen hozzáférési problémák adódhatnak digitális tartalom, online tananyag, internetes eszközök alkalmazása során a tanulásban? milyen nehézséget jelent a hozzáférés akadályozottsága a tanulónak? hogyan lehet az akadályokat elkerülni? mit tehetnek a tanárok az akadálymentes tananyag, az akadálymentes tanulás érdekében? mit tehetnek a nem tanárok az akadálymentes tananyag, a hozzáférés biztosítása érdekében? milyen főbb jellemzői, alapelvei vannak az akadálymentesség kialakításának? milyen főbb jellemzői, alapelvei vannak az univerzális tervezésnek (Universal Design) általában? És a tanulásban (Universal Design for Learning)? melyek a lényegi különbség jellemzői a két felfogásnak? milyen gyakorlati lépései vannak egy tartalom akadálymentesítésének? milyen gyakorlati lépései vannak az univerzális tervezésnek a tanulásban a mindenki számára hozzáférhető tananyag készítésében? • kontaktórán kívüli tevékenység keretében a 4 fős csoportok (az elsőként megalakított formában) elkészítik a projekttervüket - a csoport és az egyén projekttervét is: mire vállalkozik a csoport, mi a fő kérdése, mit kíván elérni, és a tagok ebben milyen szerepet vállalnak, milyen határidővel és milyen eszközöket alkalmaznak ehhez. • a folyamathoz projektterv ellenőrzőlistát használnak • az ellenőrzőlistát a csoportok kiegészíthetik, módosíthatják • segítő kérdésekért is fordulhatnak hozzám - csoportos megbeszélés kontaktórán kívül A projekt közben: • kontaktórán kívüli tevékenység keretében a projektterv alapján a csoportok elkezdik a kutatómunkát • a munka során a feldolgozott forrásokról, a munkafolyamatról, a tanultak megértéséről, hasznosíthatóságáról stb. folyamatosan egyéni tanulási naplót írnak (min. heti egy bejegyzés) • a bloghoz ellenőrzőlistát használnak, esetleg áttekintő táblázatot • elkészítik a projektidő harmadánál az első két részproduktumot: a) összefoglaló gondolattérkép a kutatás eredményeiről; b) levélírás társnak a gyakorlati elvekről, alkalmazásról • 2. kontaktóra keretében csoportos megbeszélés, vita keretében beszámoló a fentiekről • kérdések ehhez: milyen érvek szólnak az univerzális tervezés ill. az akadálymentesítés mellett? milyen gazdaságossági szempontokat lehet felsorolni egyik és másik megközelítés alkalmazása mellett? van-e különbség a felhasználó számára két felfogás produktumai között? mennyire kiterjedt a gyakorlati megvalósítás itthon és külföldön? milyen nehézségek jelenhetnek meg az alkalmazásukban? • kontaktórán kívüli tevékenység keretében elkészítik a projektidő 2/3-ára a brossúrát a választott célközönség számára kialakított formában - lényegkiemelés különböző szempontok alapján, együttműködés, érvelés, problémamegoldás, kreativitás • a továbbiakban elkészítik a projekt végső produktumát, a wikit vagy webináriumot, melyben összefoglalják a projekt során gyűjtött ismereteiket, gyakorlatukat, példát mutatnak be, és szubjektív észrevételeikkel kiegészítik A projekt végén/után: • a csoportok megnézik a többi csoport wikijét/webináriumát, és az önértékelő és társértékelő űrlapok segítségével értékelik a saját és társaik munkáját a produktum alapján • a 3. kontaktóra első részében a hallgatók egyéni formában önreflektív levélírással összefoglalják, a) mit tanultak meg a témáról, b) miben fejlődtek, miben, hol érzik még saját hiányosságaikat, fejlesztenivaló készségeiket, képességeiket. Második részében a csoportok reflektálnak a társértékelésre.

Copyright © Intel Corporation, 2011. Minden jog fenntartva.

4/ 7

Az oktatási ciklus pontos leírása. A tanulói gyakorlatok folyamatának részletezése és annak kifejtése, hogy a


Intel® Teach Program Essentials Tanfolyam

Differenciált oktatás alkalmazása • A gyengénlátó hallgatóknak a megfelelő számítógép és informatikai feltételek, Sajátos nevelési eszközök ellenőrzése, biztosítása igényű tanulók • az írásbeli feladatokra szükség esetén hosszabb idő biztosítása számukra • az űrlapok és más írásos anyagok online is elérhető formában biztosítása (betűméret, szín, kontraszt, szerkesztés állítható)

Nem anyanyelvű tanulók

• tanulópárok a megértés segítésére a nyelvet nem első nyelvként elsajátított hallgatók számára • ha az angol nyelv használata jobban megy, ezen a nyelven biztosítom a tanulói munkát segítő, illetve az értékeléshez használatos anyagokat • a hallgató munkái is készülhetnek angol nyelven • magyar nyelv használata során szükség esetén tanulópár a nyelvhelyesség támogatására az írásos anyagoknál

Tehetséges/ Különleges képességű tanulók

• készíthető összehasonlító tanulmány a két felfogásról • mintatananyag készíthető szabadon választott témában • gyakrolatban alkalmazott tananyagok összehasonlító elemzése

A projekthez szükséges anyagok és eszközök Technológia – Hardver

Copyright © Intel Corporation, 2011. Minden jog fenntartva.

5/ 7


Intel® Teach Program Alapismeretek

fényképezőgép számítógép(ek) digitális fényképezőgép DVD lejátszó internet-hozzáférés Technológia – Szoftver adatbázis/táblázatkezelő kiadványszerkesztő levelezőprogram enciklopédia CD-n

CD nyomtató projektor szkenner televízió képfeldolgozó böngésző multimédiás alkalmazások

Copyright © Intel Corporation, 2000-2007. Minden jog fenntartva.

videomagnó videokamera videokonferenciához szükséges berendezés Egyéb       honlapszerkesztő szövegszerkesztő Egyéb      

6/ 7


Intel® Teach Program Alapismeretek

Nyomtatott anyagok Segédanyagok Internetes források Egyéb forrásanyagok

Copyright © Intel Corporation, 2008. Minden jog fenntartva. Az Intel, az Intel embléma, az Intel Education Initiative és az Intel Teach Program az Intel Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. *Az egyéb elnevezések és márkanevek más vállalatokhoz tartozhatnak.

Copyright © Intel Corporation, 2000-2007. Minden jog fenntartva.

7/ 7

Profile for Anita Virányi

Projektterv  

Az IKT és web 2.0 a gyógypedagógiában c. BA kurzus egyik részéhez készült terv, az INtel Essentials képzés során.

Projektterv  

Az IKT és web 2.0 a gyógypedagógiában c. BA kurzus egyik részéhez készült terv, az INtel Essentials képzés során.

Advertisement