Page 1

Sveuĉilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – centar Koprivnica

SEMINARSKI RAD WEB SERVIS whoisHR

Anita Giba Jurica Keser

Koprivnica, studeni 2012. 1


SADRŢAJ 1. Uvod – prema uputama 2. Kratki opis Web servisa 2.2. Link Web servisa + Ekranski prikaz (engl. Screenshot) poĉetne Web stranice servisa 3. Tehnološki okvir 4. Kratak razvoj 5. Opis problema koji se rješava upotrebom odabranog Web servisa 6. Detaljna razrada teme – detaljni opis, opis funkcionalnosti, nekoliko primjera desktop softverskih rješenja 7. Kreiranje profila 8. Poslovna primjena 9. Konkurencija 10. Pozitivne vs. negativne strane 11. SWOT analiza 12. Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost 13. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti 14. Zakljuĉak 15. Literatura (knjige, magistarski radovi, ĉasopisi, Web izvori) + Popis slika i tablica 16. Ţivotopis 17. Saţetak

2


1.UVOD 1.1. PREDMET SEMINARSKOG RADA Predmet našeg seminarskog rada je web servis whoisHR. To je servis koji omogućuje besplatno provjeravanje i kupnju domena izravno iz suĉelja internetskog preglednika. Naš cilj je što bolje objasniti naĉin rada i prednosti ovog web servisa i ukazati na jednostavnost i efikasnost njegovog korištenja. 1.2.IZVORI PODATAKA Primarni izvori podataka s kojih ćemo prikupljati podatke i informacije će biti razne internetske stranice i ĉlanci. 1.3. OPIS SEMINARSKOG RADA PO POGLAVLJIMA U prvom odnosno u uvodnom poglavlju ćemo spomenuti koji je predmet našeg seminarskog rada i navesti izvore podataka koje ćemo koristiti. U drugom poglavlju ćemo poĉeti sa glavnim funkcionalnostima web servisa koji obraĊujemo, a to je whoisHR. U trećem poglavlju govorit ćemo koje su tehnologije korištene u izradi tog servisa dok ćemo u ĉetvrtom poglavlju opisati kratak povijesni razvoj whoisHR-a. Peto poglavlje opisuje koje probleme rješava web servis whoisHR i na koji naĉin pomaţe i olakšava rad korisniku. U šestom poglavlju detaljno ćemo ekranskim prikazima objasniti mogućnosti koje naš servis pruţa. U sedmom poglavlju spomenuti ćemo nešto o registraciji na web servis whoisHR. Osmo poglavlje objašnjava poslovnu primjenu. U devetom poglavlju spominjemo konkurente na domaćem i stranom trţištu. U desetom poglavlju navodimo pozitivne i negativne strane web servisa whoisHR dok u jedanaestom poglavlju kroz swot analizu navodimo snage, slabosti, prilike i prijetnje web servisa. Dvanaesto poglavlje govori o troškovima, pokazetljima poslovanja i uspješnosti whoisHR-a. U trinaestom poglavlju govori o mogućnosti nadogradnje. I za kraj zakljuĉak, popis literature, slika, tablica i kratki saţetak.

3


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA 2.1. GLAVNE FUNKCIONALNOSTI WEB SERVISA Glavne funkcionalnosti ovog web servisa su da on omogućuje napredno pretraţivanje HR domenskog prostora (hr, com.hr, iz.hr, from.hr). Njegova posebnost leţi u mogućnosti naprednog pretraţivanja domena po parametrima poput: korisnika domene, adrese korisnika, servera, name servera ili primjerice hosting tvrtke. TakoĊer, pruţa o svakoj domeni i dodatne informacije poput thumbnaila, opisa, tagova, IP-a i NS-ova. Pored informacija, dostupne domene korisnici se mogu i registrirati jednostavnim klikom na link ili telefonskim pozivom, zbog ĉega je cijeli proces registracije odsad moguće obaviti za samo nekoliko minuta. Cilj ovog projekta je stvoriti jedno, centralno mjesto za pretragu informacija o dostupnosti stranih i hrvatskih domena koje od korisnika neće zahtijevati stalno posjećivanje razliĉitih web stranica i servisa. 2.2. LINK WEB SERVISA http://whois.com.hr/

2.3. EKRANSKI PRIKAZ WEB SERVISA Slika 1. Poĉetna stranica

Izvor: http://whois.com.hr/

4


3.TEHNOLOŠKI OKVIR Tehnologije koje su korištene u razvoju web servisa whoisHR su:  Windows XP SP2,  za dizajn SIMPLA template,  program je pisan u Zend Studiju a  za punjenje baze podataka je korišten OpenDNS.

5


4.POVIJESNI RAZVOJ WEB SERVISA Web servis whoisHR izradio je Gordan Orlić, profesionalac za razvoj web aplikacija. Sa razvojem tog servisa poĉeo je 25.02.2008. godine. Prvog dana razvoja napravljen je dizajn, rješena je domena, DNS-ovi i potreban softver na serveru. Dizajnirana je baza i krenulo je punjenje baze sa sljedećim informacijama o svakoj domeni: IP, name serveri, title i hosting tvrtka. Drugi dan razvoja se preteţito odnosio na kodiranje i dodatno popunjavanje baze. Treći dan razvoja trebalo je pregledati da li je baza napunjena, riješiti napredno pretraţivanje. Nakon što je rješeno napredno pretraţivanje preostalo je napisati sitna objašnjena i definirat cijene komercijalnih usluga. Potom je nakon nekoliko dana lansiran. Ubrzo je i predstavljena je nova usluga koja omogućuje besplatno provjeravanje i kupnju domena izravno iz suĉelja internetskog preglednika. Projekt je rezultat zajedniĉke inicijative vodeće hrvatske web hosting tvrtke Plus Hosting i servisa za napredno pretraţivanje HR domena - WhoisHR. Cilj ovog projekta je stvoriti jedno, centralno mjesto za pretragu informacija o dostupnosti stranih i hrvatskih domena koje od korisnika neće zahtijevati stalno posjećivanje razliĉitih web stranica i servisa. Ova funkcionalnost dostupna je u obliku jednostavnog dodatka (plug-in) koji se instalira u internetski preglednik. Pomoću ovog dodatka, nakon instalacije korisnik moţe dobiti informacije o domenama ako utipka upit u polje za traţenje u svom pregledniku neovisno o tome na kojoj stranici se u tom trenutku nalazi. Cilj ovog projekta je stvoriti jedno, centralno mjesto za pretragu informacija o dostupnosti stranih i hrvatskih domena koje od korisnika neće zahtijevati stalno posjećivanje razliĉitih web stranica i servisa.

6


5.OPIS PROBLEMA Projekt WhoisHR omogućuje svojim korisnicima da doznaju detaljne informacije o hrvatskim internetskim adresama poput imena vlasnika, datuma registracije, imena tvrtke koja pruţa uslugu smještaja domene i mnoge druge korisne informacije. Uz pomoć ovog servisa zainteresirani posjetitelji mogu besplatno pretraţivati detaljne informacije o .hr, .com.hr, .iz.hr, .name.hr i .from.hr domena Napredna usluga praćenja registracije novih domena omogućuje korisnicima informiranje o kreiranju novih com.hr domena maksimalno 24h nakon njihove registracije. Obavijesti o kreiranju novih domena se mogu pratiti na WhoisHRu ili primati putem maila. Dostupna je i usluga praćenja isteklih domena koje više nisu zanimljive njihovim nekadašnjim vlasnicima. Na taj naĉin korisnici mogu steći uvid i u projekte koji nisu nikad zaţivjeli.

7


6. FUNKCIONALNOSTI WEB SERVISA 6.1. whoisHR omogućuje jedostavno i napredno pretraţivanje HR domenskog prostora (hr, com.hr, iz.hr, from.hr). Slika 2. Pretraţivanje

Izvor: http://whois.com.hr/ 6.1.1. Jedostavno pretraţivanje Ukoliko ţelite informacije o samo jednoj domeni unesite njezin naziv (npr. index.hr) i kliknite "Pretraţi". Slika 3. Jednostavno pretraţivanje

8


Prikazati će vam se dostupne informacije o toj domeni. Slika 4. Rezultat jednostavnog pretraţivanja

Izvor: http://whois.com.hr/ 6.1.2. Napredno pretraţivanje Napredna pretraga se odvija tako da unesete neki pojam (npr. Samobor),odaberete napredno pretraţivanje te kliknete "Pretraţi" . Slika 5. Napredno pretraţivanje

Izvor: http://whois.com.hr/ 9


Nakon toga ćete dobiti sve domene koje u nazivu imaju rijeĉ "samobor" ili im vlasnik ima registriranu adresu u Samoboru. Slika 6. i 7. Rezultat naprednog pretraţivanja

Izvor: http://whois.com.hr/ 10


Mala i velika slova ne utjeĉu na rezultate pretrage. Sustav uredno radi sa hrvatskim grafemima stoga ih slobodno koristite.  Ukoliko ţelite pronaći pojam koji se sastoji od više rijeĉi stavite ga u dvostruke navodnike ("pojam od ĉetiri rijeĉi"). Slika 8.,9.,10. Primjer naprednog pretraţivanja s više rijeĉi

Izvor: http://whois.com.hr/

11


Izvor: http://whois.com.hr/

12


Izvor: http://whois.com.hr/  Ţelite li neki pojam izuzeti iz pretrage ispred njega stavite minus (ţivotinje -slon). Slika 11. i 12. Primjer naprednog pretraţivanja s izuzimanjem rijeĉi

13


Izvor: http://whois.com.hr/

14


 Unosite li više pojmova i ţelite da svi budu u rezultatima stavite ispred svakog znak plus (+ţivotinje +lav). Slika 13. i 14. Primjer naprednog pretraţivanja

Izvor: http://whois.com.hr/

15


Ţelite li pretraţivati po korijenu neke rijeĉi iza korijena stavite zvjezdicu (yacht*). Slika 15.,16. i 17. Primjer naprednog pretraţivanja po korijenu rijeĉi

16


Izvor: http://whois.com.hr/

17


Prikazuje se samo prvih 25 rezultata pretrage. Ostali rezultati su dostupni uz naknadu. Ispis svih rezultata napredne pretrage stoji 5,000 kn/god (+PDV) i ako se ţeli naruĉiti potrebno je kontaktirati web servis. Slika 18. Kontakt web servisa

Izvor: http://whois.com.hr/

6.3. DESKTOP APLIKACIJE SLIĈNE whoisHR-u Na desktopu postoji traţilica za pretraţivanje programa i datoteka. Kao što nam whoisHR servis omogućava da pronalazimo domene na internetu, tako nam traţilica omogućava da pronaĊemo bilo koji folder, podatak ili program koji se nalazi na našem raĉunalu.

18


7. REGISTRACIJA NA WEB SERVIS whoisHR Web servis whoisHR je servis za koji nije potrebna registracija i on je besplatan web servis koji nudi besplatno pretraţivanje domena. Prikazuje se samo prvih 25 rezultata pretrage. Ostali rezultati su dostupni uz naknadu. Ispis svih rezultata napredne pretrage stoji 5,000 kn/god (+PDV) i ako se ţeli naruĉiti potrebno je kontaktirati web servis.

19


8. POSLOVNA PRIMJENA Poslovna primjena ovog web servisa je u tome što svi ljudi mogu provjeriti dostupnost neke domene ili se mogu informirati o podacima poslovnih partnera ili potencijalnih partnera. Pretraţivanje tih domena moţe unaprijediti poslovanje tako da se jednostvanije dolazi do osnovnih podataka o svim poslovnim i fiziĉkim subjektima. TakoĊer je na servisu navedena mogućnost otvaranja stranice pod nazivom „Najpovoljnije domene“ koja otvara novi servis koji nam omogućuje otvaranje tj. kupnje domene. Ta stranica je www.plus.hr/domene. Na njoj se moţe provjeriti i dostupnost odabrane domene.

20


9. KONKURENCIJA Razvojem informacijske tehnologije servisi za traţenje i kupnju domena su se munjevito razvili. Na domaćem trţistu konkurenciju whoisHR ĉine www.croadria.com te www.netdomena.hr. Slika 19. i 20. Konkurenti

Izvor: http://www.croadria.com/

21


Izvor: http://www.netdomena.hr/

Na stranom trţištu glavnu konkurenciju mu ĉini www.whois.net. No postoje i brojni drugi servisi za pretraţivanje domena. Slika 21. Inozemni konkurent

Izvor: http://www.whois.net/

22


10. POZITIVNE VS NEGATIVNE STRANE POZITIVNE STRANE Pozitivno na ovom web servisu je to što ga je jednostavno koristiti, pretraţivanje moţe obuhvaćati bilo koje rijeĉi, kombinacije rijeĉi ili zamisli. Rezultati pretraga su široki, tj. obuhvaćaju mnoštvo podataka. Pozitivno je još i to što je u Hrvatskoj vrlo malo takvih servisa pa se nije pretjerano teško izboriti za udio na trţištu.

NEGATIVNE STRANE Negativna strana ovog web servisa je u tome što mnoštvo ljudi ne koristi ovakav oblik pretraţivanja domena, već koriste Google za većinu svojih pretraga. Jedino ljudi koji ţele otvoriti vlastitu domenu ili ţele pretraţiti domene zbog poslovnih razloga koristiti će se ovakvim oblikom pretraţivanja. Negativno je još što ispis svih rezultata napredne pretrage stoji 5,000 kn/god (+PDV).

23


11. SWOT ANALIZA

Tablica 1. SWOT analiza

Snage

Slabosti

Jedan od vodećih web servisa takvog tipa u Hrvatskoj. Jednostavnost upotrebe.

Slaba prepoznatljivost od strane ljudi koji se svakodnevno sluţe Internetom. Nedovoljno korištenje takvog oblika pretraţivanja.

Mogućnost lakšeg oglašavanja web servisa. Smanjivanje cijene kreiranja domena.

Prevelike cijene napredne pretrage. Padanje u zaborav zbog nedovoljnog oglašavanja.

Prilike

Prijetnje

24


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST „Znaĉajan pad cijena COM.HR domena u lipnju 2010. godine potaknuo je korisnike ne samo na kupovinu domena već i na pokretanje internetskih projekata ĉime su revitalizirana poslovanja tvrtki koje se bave preprodajom domena, ali i hostingom te izradom web projekata. Podsjetimo, domene su za krajnje korisnike pojeftinile sa 180 kuna godišnje na samo 50 kuna godišnje. Broj novoregistriranih domena je povećan s otprilike 150 domena mjeseĉno na više od 300. Samo u lipnju, kada su uvedena nova pravila i pojeftinjenje, prodano je gotovo tisuću domena. Sudeći prema statistiĉkim pokazateljima koje je prikupio WhoisHR trţište COM.HR domena će nastaviti rasti i u 2011. godini. S prosjeĉnom cijenom od 49 kuna (40kn + PDV) trinaest registrara (tvrtke ovlaštene za preprodaju domena od strane CARNeta) godišnje prihodi pola milijuna kuna. Uzmemo li u obzir veleprodajnu cijenu domene koja iznosi 20 kuna, zarada se kreće do 200 tisuća kuna.“1 USPJEŠNOST Ekipa servisa WhoisHR obavještava nas o trenutnom stanju na trţištu com.hr domena, a kojih je u opticaju oko 10.000 aktivnih. Jednako tako, svakog mjeseca registrira ih se oko 300 novih.

1

http://www.gadgeterija.net/2010/12/23/trziste-com-hr-domena-vrijedi-pola-milijuna-kunagodisnje/#.UKFqGYe7UvA

25


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI Ovakvo stanje na trţištu ".hr" domena ukazuje da postoji još dosta dobrih prilika za sve kojima je ime domene vaţno za promoviranje proizvoda i usluga ili za one koji kompletno poslovanje namjeravaju temeljiti na Internetu. Moguće je da se nadogradi i segment naprednog pretraţivanja tak da će opseg pretraţenih rezultata biti jeftiniji. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti se moţe ostvariti u nizu dodataka za preglednike.

26


14. ZAKLJUĈAK Ovim seminarom smo htjeli pokazati vaţnost ovakvog web servisa za poslovanje jer se pomoću njega mogu pretraţiti podatci kljuĉni za poslovanje poduzeća, te moguće je stvoriti vlastitu web domenu koja će unaprijediti promociju i prodaju odreĊenog proizvoda ili usluge.

27


15. LITERATURA: http://www.ezadar.hr/clanak/whoishr-predstavlja-dodatak-za-preglednike http://wolfwoodscrowd.info http://www.odisej.biz/revija/clanak.asp?id=10054&komentar=da http://www.pcchip.hr/pokrenut-whoishr-servis-za-napredno-pretrazivanje-hr-domena/ http://whois.com.hr/ http://www.gadgeterija.net/2010/12/23/trziste-com-hr-domena-vrijedi-pola-milijuna-kunagodisnje/#.UKFx1Ye7UvB http://www.whois.net/ http://www.netdomena.hr/ http://www.croadria.com/

28


POPIS SLIKA: Slika 1. Poĉetna stranica……………………………………………………………………….4 Slika 2. Pretraţivanje…………………………………………………………………………..8 Slika 3. Jednostavno pretraţivanje……………………………………………………………..8 Slika 4. Rezultat jednostavnog pretraţivanja…………………………………………………..9 Slika 5. Napredno pretraţivanje………………………………………………………………..9 Slika 6. i 7. Rezultat naprednog pretraţivanja………………………………………………..10 Slika 8.,9.,10. Primjer naprednog pretraţivanja s više rijeĉi…………………………...11,12,13 Slika 11. i 12. Primjer naprednog pretraţivanja s izuzimanjem rijeĉi……………………13,14 Slika 13. i 14. Primjer naprednog pretraţivanja………………………………………………15 Slika 15.,16. i 17. Primjer naprednog pretraţivanja po korijenu rijeĉi……………………16,17 Slika 18. Kontakt web servisa………………………………………………………………..18 Slika 19. i 20. Konkurenti…………………………………………………………………20,21 Slika 21. Inozemni konkurent………………………………………………………………..21

POPIS TABLICA: Tablica 1. SWOT analiza…………………………………………………………………….23

29


16. ŢIVOTOPISI

ANITA GIBA 

RoĊena: 20.10.1990.

Adresa : MeĊašna 21, 48350 ĐurĊevac

Osnovno obrazovanje (1997. - 2005.): OŠ Grgura Karlovĉana, ĐurĊevac

Srednjoškolsko obrazovanje (2005. - 2009.): Srednja strukovna ekononska škola Dr.Ivana Kranjĉeva, ĐurĊevac

Fakultetsko obrazovanje(2009. - ): Ekonomski fakultet u Zagrebu – dislocirani centar Koprivnica, smjer: Poslovna ekonomija

JURICA KESER  RoĊen: 26.09.1990.  Adresa: Trg kralja Tomislava 6, 48000 KOPRIVNICA  Telefon: 091/591 42 85  Osnovno obrazovanje: OŠ Antun Nemĉić Gostovinski (1997. – 2005.), Koprivnica  Srednjoškolsko obrazovanje: SŠ Koprivnica, smjer ekonomist (2005. – 2009.)  Fakultetsko obrazovanje: Ekonomski fakultet u Zagrebu – dislocirani centar Koprivnica, smjer: Poslovna ekonomija (2009. – ?)

30


17. SAŢETAK Glavne funkcionalnosti ovog web servisa su da on omogućuje napredno pretraţivanje HR domenskog prostora (hr, com.hr, iz.hr, from.hr). Njegova posebnost leţi u mogućnosti naprednog pretraţivanja domena po parametrima poput: korisnika domene, adrese korisnika, servera, name servera ili primjerice hosting tvrtke. Web servis whoisHR izradio je Gordan Orlić. Cilj ovog projekta je stvoriti jedno, centralno mjesto za pretragu informacija o dostupnosti stranih i hrvatskih domena koje od korisnika neće zahtijevati stalno posjećivanje razliĉitih web stranica i servisa. Web servis whoisHR je servis za koji nije potrebna registracija i on je besplatan web servis koji nudi besplatno pretraţivanje domena. Prikazuje se samo prvih 25 rezultata pretrage. Ostali rezultati su dostupni uz naknadu. Ispis svih rezultata napredne pretrage stoji 5,000 kn/god (+PDV) i ako se ţeli naruĉiti potrebno je kontaktirati web servis. Poslovna primjena ovog web servisa je u tome što svi ljudi mogu provjeriti dostupnost neke domene ili se mogu informirati o podacima poslovnih partnera ili potencijalnih partnera. Pretraţivanje tih domena moţe unaprijediti poslovanje tako da se jednostvanije dolazi do osnovnih podataka o svim poslovnim i fiziĉkim subjektima. Razvojem informacijske tehnologije servisi za traţenje i kupnju domena su se munjevito razvili.

Na

domaćem

trţistu

konkurenciju

whoisHR

ĉine

www.croadria.com

te

www.netdomena.hr.

31

KC06_Giba_Keser_ http://whois.com.hr/  

Web servis whoisHR omogućuje napredno pretraživanje HR domenskog prostora (hr, com.hr, iz.hr, from.hr). Njegova posebnost leži u mogućnosti...

KC06_Giba_Keser_ http://whois.com.hr/  

Web servis whoisHR omogućuje napredno pretraživanje HR domenskog prostora (hr, com.hr, iz.hr, from.hr). Njegova posebnost leži u mogućnosti...