Page 1

             

Matthew Mark Luke John Acts Romans 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John 3 John Jude Revelation


1

m˜Ayi q}utiy suviEzxM Ey²vieÀR vMzAvli

14

(lUeŠA. 3+23-38)

1

öèkArmANH Ey²ƒisH«vieÀR vM zAvli. avÀ dAvIdieÀR vMz˜iÇ niÝ vÝ. dAvIdH aéAhAmieÀR vMz ˜iÇ niÝM vÝ. 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

aéAhAM yisHhAŠieÀR pitAvH. yisHhAŠH yAEŠAbieÀR pitAvH. yAEŠAbH ey¸dy…ewy…M aveÀR sEhAdrãA¯ewy…M pitAvH. ey¸dA pAersieÀRy…M sArhi eÀRy…M pitAvH. (tAmAÄ av¯ew mAtAvH.) pAersH ehE AeÀR pitAvH. ehE AÀ ŒrAmieÀR pitAvH. ŒrAM a—InAdAbieÀR pitAvH. a—InAdAbH nhEzAeÀR pitAvH. nhEzAÀ zÇEmAeÀR pitAvH. zÇEmAÀ EbAvsieÀR pitAvH. (rhAbH EbAvsieÀR mAtAvH.) EbAvsH oAEbdieÀR pitAvH. (oAEbdieÀR a— ±˜H.) oAEbdH yišAyiy…ew pitAvH. yišAyi dAvId…rAjAvieÀR pitAvH. dAvIdH zElAEmAeÀR pitAvH. (zElAEmAeÀR a— ŸQrIyAvieÀR BArY Œyi¯•vLANH.) zElAEmAÀ erhbYAmieÀR pitAvH. erhbYAM abIyAvieÀR pitAvH. abIyA ŒsAy…ew pitAvH ŒsA EyAzAPA˜ieÀR pitAvH. EyAzAPA˜H EyArAmieÀR pitAvH. EyArAM ŸÈIyAvieÀR pitAvH. ŸÈIyAvH EyATAmieÀR pitAvH. EyATAM ŒhAsieÀR pitAvH. ŒhAsH hisHkIyAvieÀR pitAvH. hisHkIyAvH mnešy…ew pitAvH. mneš ŒEmAsieÀR pitAvH. ŒEmAsH EyAzIyAvieÀR pitAvH. EyAzIyAvH eyeKAnYAvieÀRy…M sEhAdrãA¯ewy…M pitAvH (ey¸der bAbiElANiÇ awim kLAŠi ekAìuEpAy kAl˜ANitH.) bAbiElANiÇ awimtVM «wÍiyEzxM+ eyeKAnYAvH ezyǘIEylieÀR pitAvH. ezyǘIEyÇ es¯b•AEblieÀR pitAvH. es¯b•AEbÇ abI¸dieÀR pitAvH. abI¸dH qlYAŠImieÀR pitAvH. qlYAŠIM ŒEsArieÀR pitAvH

15

16

ŒEsAÄ sAEdAŠieÀR pitAvH. sAEdAŠH ŒKImieÀR pitAvH. ŒKIM qlI¸dieÀR pitAvH. qlI¸dH qlIyAsrieÀR pitAvH. qliyAsÄ mØAeÀR pitAvH. mØAÀ yAEŠAbieÀR pitAvH. yAEŠAbH EyAEsPieÀR pitAvH. EyAEsPH mRiyy…ew BĘAvH. mRiy Ey²vieÀR mAtAvH. Ey², ƒisH«evÝ viLiŠe–“u. 17

aÍen aéAhAMm…tÇ dAvId…ver ptinAlu tlm…RkÅ. dAvId… m…tÇ jn ÍÅ bAbiElANiElÆ nAw… kw˜e–“ kAlM ver ptinAlu tlm…RkÅ. jnÍÅ bAbiElAnYyiElÆ nAw…kw˜e–“« m…tÇ ƒisH«vieÀR jnnM ver ptinA lu tlm…RkL@ìAyi¯Ý. Ey²ƒis« H vieÀR jnnM (lUeŠA. 2+1-7) 18

Ey²ƒisH«vieÀR mAtAvH mRiy Œ yi¯Ý. Ey²vieÀR jnnm…ìAytH öÍ enyANH. mRiyyuM EyAEsPuM t—ilu™ vivAhM niËyic•i¯Ý. q•AÇ vivA h˜i½ m…Ûute• tAÀ gÄBiNiyAeN Ý mRiy aRi’u. pri²ÖA´AvieÀR zåiyAlANvÅ gÄBvtiyAytH. 19mRiy y…ew BĘAvH EyAEsPH nl m½xYnA yi¯Ý. ayAÅ mRiyey jnmÖY˜iÇ nANM ekw…˜AÀ öxHwe–“ilÂ. atinAl yAÅ aveL rhsYmAyi vivAh˜iÇ ni•H o}ivAÆvAÀ ŒElAcic•@. 20 EyAEsPH ötH ŒElAciŠEv kĘA vieÀR d†tÀ sVpHn˜iÇ EyAEsPien smIpic•@. d†tÀ pR’u, þdAvIdieÀR puÒnAy EyAEsEP, mRiyey nieÀR BArYyAyi sVIkriŠAÀ ByEŠìtil . avLiÇ vL¯• ›“i pri²ÖA´Avi lUew ŸìAytANH. 21avÅ orA¿›“iÆ jãm¯L@M. nIyvnH Ey²ev•H EpriwNM. avÀ m½xYer av¯ew pApÍLiÇ niÝ r•iÆem•tinAlANH öQ EprH nI av niEwìtH.ÿ 22 kĘAvH èvAcknilUew pR’ öQ kArYÍL@ew aÄØM m…}uv½M vYåmAk ˜ŠvÌM ö« sMBvic•@. 23þknYk gÄBi NiyA›ky…M o¯ puÒ½ jãEm›ky…M ec•@M. avÄ avnH ö—A¾EvÇ q•H Epriw…M.ÿ* (þeedvM nE—AewAÏìH,ÿ q •ANH ö—A¾EvlieÀR aÄØM.) 24 EyAEsPH ŸNÄ•E–AÅ kĘAvi eÀR d†tÀ pR’«EpAel èvĘic•@. knYk ... Epriw…M ŸÖrNi eyz•A. 7+14.


m˜Ayi 1:25-2:22

2 25

EyAEsPH mRiyey vivAhM k}ic•@. mRi y mken èsviÆMver avÀ avL@mA yi eelMgikbÓ˜iElÄe–“ilÂ. EyA EsPH mknH Ey² qÝ Epri“u.

p$itãAÄ Ey²vien s•ÄziÆÝ ey¸dYyiel EbE˜ÂehmilANH Ey² piR•tH. ehErAdAvu rAjAvAyi¯• kAl˜Ayi¯Ý aveÀR jnnM. Ey² vieÀR jnnEzxM ki}ÆniÝM cil p$itãAÄ ey±zElmiÇ vÝ. 2p$i tãAÄ jnÍELAw… EcAdic•@. þey¸dArA jAvAyi piR• ›’H qviewyANH? av eÀR jnne˜ kANiÆ• n•ÒM {ÍÅ kìu. Œ n•ÒM ki}eŠ ŒkAz˜iÇ ŸdiÆ•« {ÍÅ kìu. {ÍÅ aven nmsHkri–AÀ v•iriÆ•vrANH.ÿ 3 ey¸d¯ew putiy rAjAvien–·iy…™ vAĘkÅ eherAdArAjAvieÀR ecvi yiel˜i. aE”hM asVÐnAyi. ey±z Elmiel qlÂA jnÍL@M asVÐrAyi. 4 ehErAdAvH qlÂA ey¸dmhApuErAhit ãAery…M zAOimAery…M viLic•@œ“i. ƒi sH« jniŠAniriÆ•tH qviewyAyiri ŠAem•H ehErAdAvH avErAwArA’u. 5a vÄ pR’u, þey¸dYyiel EbE˜ÂehM #Am˜iÇ. ti¯ev}u˜iÇ èvAckÀ ö Et–·i öÍen q}utiyi“uìH. 6 üey¸dYyiel EbE˜ÂehEm, ey¸dY yiel è-ŠLiÇ nIyAyiriÆM èm…KÀ. aet, ni•iÇnie•A¯ BrNADipÀ v¯M avÀ yi AEyliel qeÀR ŒL@keL nyiÆM.ýÿ mIKA 5+2

2

7

pi•IwH ki}ÆniÝM v• p$it¯ mAyi ehErAdAvH o¯ rhsYEyAgM EcÄ Ý. avÄ ŒdYmAyi n•ÒM kì smyM k]tYmAyi ehErAdAvH avriÇniÝM # hic•@. 8 ati½ EzxM ehErAdAvH aver EbE˜ÂehmiElŠyc•i“H avErAw… pR ’u, þpu«tAyi piR• Œ ›’ien–·i ssU•HmM aEnVxiÆk. keì˜iyAÇ qE•Aw… vÝ pRy…k. aE–AÅ qniÆM ec•H aven nmsHkriŠAmElÂA.ÿ 9p$i tãAÄ rAjAvH pR’« Ek“EzxM aview niÝM EpAyi. ki}Ækì aEt n•Ò e˜ avÄ vIìuM kìu. avÄ n•Ò ˜ieÀR mAÄ‹e˜ piÚwÄÝ. ›’u™ Ðle˜ÏM ver n•ÒM avÄÆ m…•iÇ sÉric•@. 10n•ÒM kìtiÇ a vÄ ŒhÂAdic•@. sEÙAxM ekAìH av¯ew mnSniR’u. 11›’uìAyi¯• vI“iEl ŠvÄ vÝ. avÄ ›’ien aveÀR a—yAy mRiyEyAewA–M kìu. p$it ãAÄ ›’ieÀR m…ÛiÇ nmsHkric•H av en ŒrADic•@. avÄ ›’i½Evìi ekA ìuv• s—AnÍÅ «RÝ. sVÄÌ ni E•pvuM ›ÙiriŠvuM m†¯M avÄ zi² vi½ kA}Hcevc•@. 12q•AÇ ehErAdAvi eÀR aw…E˜ŠH mwͯet•H sVpHn˜i lUew eedvM avÄÆ m…•Riyi–@ ekAw… Ï. atinAÇ p$itãAÄ me·A¯v}iyA yi tÍL@ew rAjYÍLiElÆ mwÍiE–Ayi.

Ey²vieÀR mAtApitAŠÅ aven mi yImiElÆ ekAìuEpA›Ý 13 p$itãAÄ EpAyiŠ}i’E–AÅ kÄ ˜AvieÀR d†tÀ EyAEsPinH sVpHn ˜iÇ ètY•e–“u. d†tÀ pR’u, þq}u E•ÇÕ! ›’ieny…M aveÀR a—ey y…M œ“i mi yImiElÆ r•e–wNM. eh ErAdAvH ›’ien aEnVxic•@ «wÍuM. ehErAdAvH ›’ien ekAlÂ@vAÀ Œ#hi ÆÝìH. niÍÅ sur•itrAeN•H {AÀ pRy…Mver mi yImiÇ tAmsiŠNM.ÿ 14 a«ekAìH EyAEsPH q}uE•·H › ’ieny…M aveÀR a—eyy…M œ“i mi yImiElÆ puRe–“u. rAÒiyilAyi¯ Ý avÄ puRe–“tH. 15ehErAdAvieÀR mrNM ver EyAEsPH aview tAmsic•@. öÍen kĘAvH èvAcknilUew pR ’i¯•tieÀR aÄØM m…}uv½M vYå mAk˜ŠvÌM ö« sMBvic•@. kĘAvH öÍen pR’i¯Ý, þmi yImiÇniÝM puRÏv¯vAÀ {AeneÀR puÒen viLi c•@.ÿ* ehErAdAvH EbE˜e  hmiel Œ¿ ›’uÍeL ekAl@Â Ý 16 p$itãAÄ te• vifHFiyAŠi q •H ehErAdAvH kìu. ehErAdAvH vLery DikM ƒuÖnAyi. atinAÇ EbE˜Âeh miluM ¡·um…™ ÐlÍLilum…™ rìu vy Svery…™ qlÂA Œ¿›’uÍeLy…M ekAlÂ@vAÀ ehErAdAvH Ÿ˜rvi“@. ›’u piR• k]tYsmyM ehErAdAvH p$itãA riÇniÝM #hic•i¯Ý. aE–AÅ Œ s myM k}i’H rìu vÄxmAyi. atinAÇ rìu vyÈi½™ilu™ qlÂA Œ¿›“ik eLy…M ekAlÂ@vAÀ ehErAdAvH Ÿ˜rvi“@. 17 atinAÇ eedvM yiermYAèvAcknilU ew pR’ kArYÍÅ sMBvic•@. 18 þRAmyielA¯ zbHdM Ek“@. krc•ili eÀRy…M kw…˜ d…+K˜ieÀRy…M zbHdM. RAEhÇ teÀR ›’uÍÅŠAyi vilpi ÆÝ; avÅŠH ŒzVsiÆvAnA›•ilÂ; kArNM avL@ew ›“ikÅ mric•i¯Ý.ÿ yiermYAvH 31+15

EyAEsPuM mRiyy…M mi yImiÇ ni•H mwÍi v¯Ý 19 ehErAdAvieÀR mrNEzxM kĘAvi eÀR o¯ d†tÀ EyAEsPi½ sVpHn˜iÇ ètY•e–“u. EyAEsPH mi yImilAyi riÆEÛA}ANi« sMBvic•tH. 20d†tÀ pR ’u, þq}uE•ÇÕ! ›’ieny…M a—ey y…M œ“i yi AEyliElŠH EpAkuk. › ’ien ekAlÂ@vAÀ æmic•verAeŠ ö E–AÅ mric•@ k}i’u.ÿ 21 atinAÇ EyAEsPH ›’ieny…M a —eyy…M œ“i yi AEyliElÆ EpAyi. 22 pE• aÄeŠleyAsH aE–AÅ ey¸dY nAw… BriÆ•tAyi EyAEsPH Ek“@. teÀR pitAvAy ehErAdAvieÀR mrNe˜ « wÄ•ANH aÄeŠleyAsH rAjAvAytH. a tinAÇ aviEwÆ EpA›vAÀ EyAEsPH ByÝ. sVpHn˜ilUew EyAEsPi½ a mi

yImiÇ ... viLic@• ŸÖrNi EhAzy 11+1.


3 view EpAk¯etÝ™ niÄE”zM ki“iyi¯ Ý. atinAÇ EyAEsPH aviwM vi“H g lIlèEdzÍLiElÆ EpAyi. 23 EyAEsPH nseR˜H q• #Am˜iÇ EpAyi tAmsic•@. eedvM èvAcknilU ew pR’«EpAel öŠArYÍÅ sMBvi c•@. ƒisH« nseRyenÝ viLiŠe–w… em•H eedvM pR’i¯Ý. sn H ApkEyAh•AeÀR èvĘikÅ (mÄeŠA. 1+1-8; lUeŠA. 3+1-9, 15-17 EyAh. 1+19-28)

3

Œ smyM sHnApkEyAh•AÀ v•H èsMgiÆvAÀ «wÍi. ey¸dYAEdz ˜iel m¯®miyiÇni•ANE”hM èsMgi c•tH. 2 EyAh•AÀ pR’u, þmAnsAÙr e–w…viÀ, qeÙ•AÇ sVÄ‹rAjYmitA v rvAyi.ÿ 3 sHnApkEyAh•Aen–·iyANH eyz•AèvAckÀ pR’tH. eyz•AvH pR’u. þm¯®miyiÇnie•A¯vÀ Ÿc•˜iÇ vi Lic•@ pRy…Ý+ ükĘAvinAyi v}ieyA¯ Æk; aveÀR pAtkeL EneryAÆk.ýÿ eyz•AvH 40+3 4

EyAh•AeÀR vOÍÅ o“kErAmM ekAìuìAŠiytAyi¯Ý. EyAh•AÀ « kluekAìu™ o¯ ar–“ aryiÇ Dric•i ¯Ý. ev“uŠiLikL@M kA“@Et½mAyi¯Ý EyAh•AeÀR B•NM. 5jnÍÅ EyAh •AeÀR èsMgM EkÅŠAen˜i. ey±z ElmiÇniÝM ey¸dYyiÇniÝM EyAÄ ”AÀ ndiy…ew ¡·upAwilu™ qlÂAèEdz ÍLiÇniÝM jnÍeL˜i. 6 jnÍÅ t ÍÅ ecyHt pApÍÅ Ž·upR’u. EyA h•AÀ aver EyAÄ”AÀndiyiÇsHnAnM k}i–ic•@? 7 EyAh•AÀ jnÍeL sHnAnM k}i–i c•@ekAìi¯• ÐlE˜ŠH aEnkM prIz ãA¯M sd†kY¯M vÝ. aver kìE–AÅ EyAh•AÀ avErAw… pR’u, þpAÛu kEL, v¯vAniriÆ• eedvEkAp˜iÇ ni•H r•epwAÀ ŒrA¹ niÍÅÆ m…• Riyi–@ nÇkiytH? 8niÍÅ vAsHtvmAyi mAnsAÙre–“u q•tH niÍL@ew èvÄ ˜ikLilUew qw…Ï kA“NM. 9üaéAhAM {ÍL@ew pitAvANHý q•H sVyM pR ’u puk}AemÝ ciÙiEŠì. {AÀ niÍ ELAw…pRy…Ý, aéAhAmi½ mŠeL öQ klÂ@kLiÇniÝM ŸLvAÆvAÀ eedv˜i ½ k}iy…M. 10mrÍÅ m…RiŠAÀ EkAwAli yitA t•ARAyiriÆÝ. nl PlÍÅ puR e–w…viŠA˜ oAErA mrvuM m…Ric•H tIyiel Riye–w…M. 11 þniÍÅ mAnsAÙre–“uevÝ evLi e–w…˜AÀ {AÀ niÍeL ev™˜iÇ sHnAnM k}i–iÆÝ. q•AÇ qniÆEz xM v¯•vÀ qE•ŠAÅ EæxHWnANH. aveÀR ec¯–H ŸQ¯vAÀ EpAluM {AÀ EyAgYnlÂ. avÀ niÍeL pri²ÖA´A vinAluM agHniyAluM sHnAnM k}i–iÆM. 12 avÀ DAnYe˜ v]˜iyAŠAÀ t•ARA yiv¯M. avÀ nlÂDAnYe˜ ptiriÇ ni ÝM EvÄtiriÆM. nl DAnYM avÀ teÀR

m˜Ayi 2:23-4:7 aRyiÇ niRyHÆM. pti¯ k˜ic•@kLy…M. ek“uEpAkA˜ agH n iyiÇ avn« k˜iyHÆM.ÿ EyAh•AÀ Ey²vien sn H AnM k}i–iÆÝ (mÄeŠA. 1+9-11; lUeŠA. 3+21-22) 13

Œ smy˜H Ey² glIlyiÇniÝM EyAÄ”AÀndiŠryiel˜i. avÀ EyAh •AeÀR aw…ÏvÝ te• sHnAnM k}i –iŠNem•H ŒvzYe–“@. 14q•AÇ tAÀ ati½ EyAgYnelÂÝ pRyAÀ EyAh •AÀ æmic•@. EyAh•AÀ pR’u, þnI sHnAnM ŽÇÆvAÀ qÙinH qeÀR aw… ŠÇ v¯Ý? ni•iÇni•H sHnAnM ŽÇ EŠìvÀ {AnANH.ÿ 15 Ey² mRupwi pR’u, þötiE–AÅ öÍ enyAyiriŠe“. nItiyAytH qlÂAM nAM ecE•ì«ìH . ÿ atinAÇ Ey²vien sHnAnM k}i–iŠAem•H EyAh•AÀ s— tic•@. 16 Ey² sHnAnM Ž·EzxM ev™˜iÇ niÝM kyRivÝ. ŒkAzM «R•H eedv ˜ieÀR Œ´AvH o¯ èAvieÀR ±p˜iÇ teÀREmÇ öRÍiv¯•tAyvÀ kìu. 17 sVÄ‹˜iÇ nie•A¯ azrIri ŸìAyi. azrIri öÍenyAyi¯Ý, þöveneÀR puÒnANH. {Aniven sHEnhiÆÝ. öv niÇ {AÀ atIvsÚxHwnANH.ÿ Ey²vieÀR èElABnM (mÄeŠA. 1+12-13; lUeŠA. 4+1-13)

4

anÙrM Œ´AvH Ey²vien m¯®mi yiElÆ nyic•@. aview pizAcieÀR èElABne˜ EnriwAnAyi¯Ý avÀ a EÍA“u nyiŠe–“tH. 2nAlø« dinrAÒÍÅ Ey² oÝM B•ic•i¯•ilÂ. ati½EzxM avnH vlÂAet vizÝ. 3 pizAcH Ey²vi en èElABi–iŠAÀ q˜i. pizAcH pR ’u, þnI eedvpuÒenÜiÇ öQ klÂ@ kELA wH a–mA›vAÀ kløiÕ.ÿ 4 Ey² avEnAw… mRupwi pR’u, þti¯ ev}uÏkLiÇ öÍen q}ute–“i“uìH, üm½xYen jIvi–iÆ•tH a–M mAÒmlÂ. eedv˜ieÀR ti¯vAyilUew puRÏv ¯• oAErA vcn˜ilumANH av¯ew jI vÀ Œæyic•iriÆ•tH ýÿ ŒvĘnM 8+3 5

anÙrM pizAcH Ey²vien vi²Ö ngrmAy ey±zElmiElÆ nyic•@. pizA cH Ey²vien eedvAly˜iÇ vLer ŸyÄ • oriwÏ niĘi. 6 pizAcH pR’u, þnI eedvpuÒnAeNÜiÇ tAE}A“u cAw…k. qeÙ•AÇ ti¯ev}uÏkLiÇ öÍen q}ute–“i“uìElÂA, üeedvM teÀR d†tãAErAw… kløiÆM, av ¯ew eekkÅ nieÀR r•yHeŠÏM, ni eÀR kAÇ pARyiliwiŠA˜ viDM nie• piwiÆM.ÿ sÜIĘnÍÅ 91+11-12 7

Ey² mRupwi pR’u, þti¯ev}uÏk LiÇ öÍen œwi q}utiyi“uìH, ünieÀR kĘAvAy eedve˜ nIeyA riŠluM prI•iŠ¯tH.ýÿ ŒvĘnM6+16


m˜Ayi 4:8-5:12

4

8

anÙrM pizAcH Ey²vien o¯ vli y Ÿyrm…™ mlyiElÆ ekAìuEpAyi. pizAcH Ey²vien ElAk˜iel qlÂA rAjYÍL@M kANic•@. aviwÍLiel mh ˜Ay kArYÍL@M kANic•@. 9pizAcH pR ’u, þnI qe• nmsHkric•H ŒrADic•AÇ öQ kìetlÂAM ninÆ {AÀ trAM.ÿ 10 Ey² pizAciEnAw… pR’u, þsA˜A En qe• vi“@EpAk, ti¯ev}uÏkLiÇ öÍeney}utiyi“uìH, ükĘAvAy eedve˜ niÍÅ ŒrA DiÆk. aven mAÒM EsviÆk.ýÿ ŒvĘnM 6+13 11

pizAcH Ey²vien vi“@EpAyi. a E–AÅ ŽtA½M d†tãAÄ v•H Ey²vien pricric•@. Ey² glIlyiÇ teÀR èvĘnM ŒrMBiÆÝ (mÄeŠA. 1+14-15; lUeŠA. 4+14-15) 12

EyAh•AÀ twvilAŠe–“@ qÝ Ey ² Ek“@. atinAÇ Ey² glIlyiElÆ mwÍi. 13avÀ nseR˜iÇ tÍiyilÂ. glIl˜wAk˜inw…Ï™ kPÄ•¸M q• ngr˜iElÆ EpAy Ey² aview tAmsic•@. esbUlUeÀRy…M nPHtAliy… ewy…M èEdzmANH kPÄ•¸M. 14eyz•A èvAckÀ pR’« niREv·AnAyi¯Ý avÀ ö« ecyHttH. eyz•AèvAckÀ pR’u, 15 þsm…á˜iElÆ™ v}iyiÇ EyAÄ”AÀ ndiy…ew mRukryiÇ esbUlUeÀRy…M nPHtAliy…ewy…M EdzM, jAtikL@ew glI l EdzM 16 öQ ŒL@kÅ ö¯“ilAyi¯Ý (pAp ˜iÇ). pE• avÄ o¯ mhtHèkAzM k ìu+ zv–RÛuEpAel ö¯ì öQ èEdz ˜H vsiÆ• ŒL@kL@ewEmÇ èkAzM Ÿdic•@.ÿ eyz•AvH 9+1-2 17

aE–AÅ m…tÇ Ey² èsMgiŠAÀ «wÍi. avniÍenyANH èsMgic•tH, þmAnsAÙre–w…viÀ, qeÙ•AÇ sVÄ‹ rAjY˜ieÀR vrvAyi.ÿ Ey² cil zixYãAer tire’w…ÆÝ (mÄeŠA. 1+16-20; lUeŠA. 5+1-11) 18

Ey² glIl kwǘIrÏœwi nwÆ kyAyi¯Ý. ziEmAÀ (peÒAsH) ae*Ù yAsH q•I sEhAdrãAer avÀ kìu. mIÀpiw…˜ŠArAy avÄ kwliÇ vlvI ²kyAyi¯Ý. 19Ey²pR’u, þv±, qe• a½gmiÕ. {AÀ niÍeL vYtY sHtrAy mIÀpiw…˜ŠArAŠAM. niÍeL {AÀ ŒL@kLA›• mIÀ piwiÆ•vrA ŠAM.ÿ 20ziEmA½M ae*ÙyAsuM ŸwÀ vl kÅ ŸEp•ic•H aven piÚwÄÝ. 21 Ey² glIlŠwǘIrÏœwiy…™ t eÀR nw–@ «wÄÝ. esebdiy…ew mŠLA y yAEŠAbieny…M EyAh•Aeny…M avÀ kìu. avÄ pitAvAy esebdi EyA ewA–M v™˜ilAyi¯Ý. avÄ mIÀ piwiŠAÀ vl o¯ÆkyAyi¯Ý. avÀ av ErAw… tE•AewA–M vrAÀ kløic•@.

22

ati nAÇ Œ sEhAdrãAÄ ŸwÀ tÍL@ew pitAvieny…M v™e˜y…M ŸEp•ic•H Ey ²vien piÚwÄÝ. Ey² pWi–iÆky…M ErAgzAÙi v¯Ïky…M ec•@Ý (lUeŠA. 6+17-19) 23

Ey² glIlyielÍuM sÉric• @ . avÀ ey¸d–™ikLiÇ pWi–iÆky…M sVÄ‹rAjY˜ieÀR suviEzxM èsMgi Æky…M ŒL@kL@ew qlÂA vYADik~M ErA gÍL@M suKe–w…Ïky…M ecyHt…. 24Ey ²vien–·iy…™ vAĘkÅ suRiyyi elÍuM prÝ. Œ~kÅ ErAgikLAyver eylÂAM aveÀRyw…Ï ekAìuvÝ. ErA gikÅ plviD˜ilu™ ErAgÍL@M, Evd ny…m…™vrAyi¯Ý. cilÄÆ vliy Evd ny…ìAyi¯Ý. ciler pizAcH bADi c•i¯Ý, cilÄŠH apsHmArM bADic•i¯ Ý, cilÄ tLÄvAtErAgikL@mAyi¯Ý. Ey² qlÂAvery…M suKe–w…˜i. 25aEn kMEpÄ Ey²vien piÚwÄÝ. avÄ glI lyiÇniÝM edŠe–Ali (pÏ ngrèEd zM)yiÇniÝM ey±zElM, ey¸dY, EyAÄ ”AnŠer q•I öwÍLiÇ niÝ™vrA yi¯Ý. Ey² jnÍeL pWi–iÆÝ (lUeŠA. 6+20-23)

5

aview vlieyA¯ jnÕ“e˜ Ey² kìu. atinAlvÀ mlm…kLiElÆ ky Ri ö¯Ý. aveÀR zixYãAÄ aveÀR smIpE˜ÆvÝ. 2Ey² jnÍeL pWi–i c•@. avÀ pR’u, 3 þŒ´IyAvzYÍÅ tÍÅÆ ŽeR Ev Nem•Riy…•vÄ BAgYvAãAÄ eedvrA jYM avÄÆ™tANH. 4 öE–AÅ d…+KiÆ•vÄ BAgYvAãAÄ eed vM aver sÚxHwrAÆM. 5 vinItrAyvÄ BAgYvAãAÄ avÄÆ vAgHd˜ ®mi lBiÆM.* 6 qlÂA·i½m…pri nIti kAM•iÆ•vÄ BAgYvAãAÄ, eedvM aver pUÄÌ sMt] pHtrAÆM. 7 m·u™vErAw… k¯N kA“u•vÄ BAgY vAãAÄ, avÄÆ k¯N lBiÆM. 8 mn+²Öiy…™vÄ BAgYvAãAÄ, avÄ eedvs•iDiyielÏM. 9 smADAnM ŸìAÆ•vÄ BAgYvAãAÄ, eedvM aver teÀR puÒãAerÝ viLi ÆM. 10 nã ecyHti“H pIFy½BviÆ•vÄ BAgYvAãAÄ, sVÄ‹rAjYM avÄÆ™tANH. 11 þŒL@kÅ niÍeL d…xiÆky…M pIFi –iÆky…M ec•@M. qe• niÍL½gmi ÆÝ q•tinAÇ avÄ niÍÅeŠtier qlÂA tiãy…M kLvAyi pRy…ky…M ec •@M.q•AÇ ŒL@kÅ aÍen ec•@EÛA Å niÍÅ BAgYvAãAÄ. 12niÍÅ Œn•iÆ ky…M ahÂAdiÆky…M ec•@k. o¯ vliy ètiPlM sVÄ‹˜iÇ niÍeL kA˜iri ÆÝ. niÍÅÆ m…Ûu™ èvAckErAw…M ŒL@kÅ öÍen ecyHti“uìH. vinItrAyvÄ ... lBiÆM ŸÖrNi sÜI.37+11


5 niÍÅ Ÿ–@M èkAzvumA›Ý (mÄeŠA. 9+50; lUeŠA. 14+34-35) 13

þniÍÅ ®miy…ew Ÿ–A›Ý. q•AÇ Ÿ–i½ atieÀR sVAd… nxHwe–“AÇ o•i ½M atieÀR lvNtVM tiric•@ nÇkAnA vilÂ. atieÀR lvNtVM nxHwmAyAÇ Ÿ –@ pie• o•i½M ekA™¯tA˜tA›M. a« vliec•Riye–w…ky…M cvi“i nwŠ e–w…ky…M ec•@M. 14 þniÍÅ ElAk˜ieÀR èkAzmANH. m lm…kLiÇ niÄ—iŠe–“ ngrM mRc•@ ev ŠAnAvilÂ.15Œ¯M viLŠH pAÒ˜inwiyiÇ evŠARilÂ. avÄ viLŠH EmzyiÇ evÆM. aE–AÅ vI“iel qlÂAvÄÆmAyi a« èkAzM ecAriy…M. 16a«EpAel niÍÅ m·u™vÄÆ èkAzmAkNM. niÍÅ ec•@ • nl kArYÍÅ m·u™vÄÆ mAt]kyA›M viDM èvĘiÆk. sVÄ‹ÐnAy niÍ L@ew pitAvien ŒL@kÅ sH«tiÆM viDM jIviÆk. Ey²vuM p}y niymvuM þEmAezy…ew nYAyèmANe˜EyA è vAckãA¯ew ŸpEdzÍeLEyA nzi–i ŠAnANH {AÀ v•et•H niÍÅ k¯t ¯tH. av¯ew ŸpEdzÍeL nzi–iŠAnl v•tH. av¯ew ŸpEdzÍeL sAÄØk mAŠAnA¹ {AÀ v•tH. 18{AÀ niÍELA w… stYmAyi pRye“. ®miy…M sVÄ‹vuM kwÝEpA›M ver nYAyèmAN˜ielA¯ mA·vuM vrilÂ. qlÂAM sMBvic•@ k}iy…• «vErÆM ati½ v™ipu™i vYtYAsM EpAluM sMBviŠilÂ. 19aèDAnemÝ EtA •iÆ• klønœwi a½sriŠNM. Œer ÜiluM niym˜iel Ž·vuM aèDAnmAy kløney nirsiÆkEyA at½sriŠ¯ et•H m·u™ver ŸpEdziÆkEyA ec yHtAÇ avÀ sVÄ‹rAjY˜iÇ Ž·vuM niÈArnAyi k¯te–w…M. q•AÇ nYAy èmANM a½sriÆky…M at½sri ŠAÀ m·u™ver ŸpEdziÆky…M ec•@• vÀ sVÄ‹rAjY˜H vliyvnAyi k¯t e–w…M. 20{AÀ niÍELAw… pRy…Ý, zA sHÒimAerŠAL@M prIzãAerŠAL@M emc• e–“ DÄ—A½xHWAnM niÍÅÆìAvNM. aelÂÜiÇ niÍÅÆ sVÄ‹rAjYE˜Æ èEvznM ki“ilÂ. 17

EƒADe˜–·i Ey² þŒery…M ekAl¯tH.ý* ekAlyALiey niymA½s]tmAyi EnriwNMý qÝ pìu ™vErAw… kløic•i“u™tH niÍÅŠRiyAm ElÂA. 22q•AÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý. m·u™vErAwH EƒADm¯tH. qlÂAv¯M niÍL@ ew sEhAdrãArANH. m·u™vErAw… EkApi Æ•veny…M niymM piwiœw…M. niÍÅ me·A¯ven ni•ic•AluM niÍeL ey¸d smiti viDiÆM. me·A¯ven niÍÅ üvi fHFiý qÝviLic•AÇ niÍÅ nrk˜I yiÇ ptiÆM.ÿ 23nI eedv˜i½ kA}Hcv sH« nÇ›EÛAÅ nieÀR shjIvikeL oAÄÆk. niÍÅ kA}HcvsH« yAgpIW 21

m˜Ayi 5:13-36 ˜iÇ vyHÆEÛAÅ niÍL@ew sEhAdr½ niÍELAw… piNŠm…eì•H oAÄ—ic•AÇ 24 kA}HcvsH« yAgpIW˜iÇevc•i“H EpA ›k. EpAyi ayAL@mAyi ŸwÀ rmYtyilA ›k. q•i“H tiric•@ v•H kA}HcyÄ–i Æk. 25 þniÍL@ew zÒu niÍeL EkAwti ky·u EÛAÅ av½mAyi cÍA˜˜ilAkuk. EkAwtiyiElÆ EpA›M m…EÛte• aÍ en ec•@k, aTvA ayAÅ niÍeL nYA yADipen ŽløiEc•ŠAM.ÿ nYAyADipÀ ni ÍeL twvilAEŠìtiElŠAyi Bwen Ž løiEc•ŠAM. 26niÍÅÆ™« m…}uv½M ekA w…ÏtIÄŠAet niÍÅÆ EmAcnM ki“i elÂÝM {AÀ niÍELAw… pRy…Ý. eelMgikpApe˜–·i Ey² þüvYBicriŠ¯tHý* q• kløn aver aRiyic•tH niÍÅEk“i“uìH.28pE• {AÀ niÍELAw… pRy…Ý+ þeelMgikmAy pApM ec•Nem• ŒzEyAew ŒerÜiluM o¯ OIey EnAŠiyAǘe• ayAÅ Œ OIy…mAyi Xdy˜iÇ pApM ecyHt… k}i’u. 29niÍL@ew vl«kÌH o¯ pApM ec•AÀ kArNmAyAÇ a« pRiec•Riy… k. zrIrM m…}uvÀ nrk˜iÇ EpA›•ti luM EBdM orvyvM nxHwe–w…•tANH. 30ni ÍL@ew vl«eek pApM ec•AÀ kArN mAyAÇ a« ev“iŠLy…k. m…}uvÀ zrIr vuM nrk˜iÇ EpA›•tiluM EBdM orvy vM nxHwe–w…•tANH. 27

vivAhEmAcne˜–·i (m˜A. 19+9; mÄeŠA. 10+11-12; lUeŠA.16+18) 31

þüBArYey ŸEp•iÆ•vÀ avÅŠH vivAhEmAcnpÒM ekAw…ŠNMý* q•H avErAw… pR’i“uìH. 32q•AÇ {AÀ niÍELAw… pRyuÝ, BArYey ŸEp•iÆ •vÀ aveLeŠAìH vYBicArM ec•iÆ kyANH. avÅ vYBicAriNiyAeNÜiÇ mAÒEm aveL ŸEp•iŠAvU. ŸEp•iŠ e–“veL vivAhM k}iÆ•v½M vYBi cAriyANH. vAgd H AnÍeL–·i þüniÍÅ orAÅÆ vAgH d AnM nÇki yAÇ aetAriŠluM lMGiŠ¯tH. kĘA viEnAw…™ vAgHdAnM pAliÆký* qÝM pUÄv•ikErAw… pR’i“u™tAyi niÍÅ Ek“i“uìH. 34q•AÇ {AÀ pRy…Ý oriŠ luM stYM ec•¯tH. sVÄ‹˜ieÀREpriÇ vAÆnÇk¯tH. qeÙ•AÇ sVÄ‹M eedv ˜ieÀR siMhAsnmANH. 35®miy…ew Epri luM vAgHdAnM nw˜¯tH. qeÙ•AÇ ®mi eedv˜ieÀRtANH. ey±zElmieÀR Epri luM vAgHdAnM nw˜¯tH. qeÙ•AÇ atH eedv˜ieÀR ngrmANH. 36sVÙM zirÈi eÀR EpriluM zpTM ec•¯tH. niÍL@ew o¯ m…wiyi} kRu–iÆvAEnA, evL@–iÆ 33

üvYBicriŠ¯tH ... Ek“i“uìýH ŸÖrNi puR. 20+14, Œv 5+18. üBArYey ... ekAw…ŠNMý ŸÖrNi Œv. 24+1

ü Œ e r y … M e k A l¯  týH ŸÖrNi puR.20+13, Œv. 5+17.

ü n i Í Å . . . p A l i Æ ký ŸÖrNi ElvY. 19+12, sMKY 30+2, Œv.23+21.


m˜Ayi 5:37-6:18

6 37

vAEnA niÍÅŠAvilÂ. üaEtý q•H ec •Avu• kArYe˜–·i mAÒM pRy…k. at lÂA˜v üalÂý qÝM. ötilumDim…™et lÂAM tiãyiÇniÝ v¯•tANH. qtiÄÏ niliø enÆRicH•

ÅÆ dAnM ec•@•« rhsYmAyi“A›k. niÍÅ ec•@•tH m·u™vÄ aRiy¯tH. 4 a« rhsYmAyi EvNM. niÍÅ rhsY mAyi ec•@•tH niÍL@ew pitAvi½ kANAM. avÀ niÍÅŠtinH ètiPlM nÇ›ky…M ec•@M.

(lUeŠA. 6+29-30) 38

þükÌinH kÌH, plÂi½ plÂH,ý* qÝ avErAw…M pR’i“uìH. 39q•AÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý. d…xHwEnAw… ecRuÏ niÇŠ¯tH. ŒerÜiluM niÍL@ew vle˜ ecki“˜H awic•AÇ tiri’u niÍL@ew öwe˜ eckiwH av½ kA“ieŠAw…Æk. 40 niÍÅeŠtier EkAwtiyiÇ EpAyi niÍL@ew ›–AyM EnwAÀ æmiÆ•ven niÍL@ew EmÇÆ–AyvuM qw…ŠAÀ a½ vdiÆk. 41o¯˜À o¯ nA}ik nwŠAÀ niÍeL niÄbÓitnAŠiyAÇ avEnA ewA–M rìu nA}ik nwÆk. 42niÍELAw… EcAdiÆ•v½ ekAw…Æk. niÍLiÇ nie•eÙÜiluM vAyHp vAÍAÀ v¯• v½ a« nirsiyHŠ¯tH.ÿ qlA very…M sE H nhiÆk (lUeŠA. 6+27-28, 32-36) 43

þünieÀR ayÇŠAren sHEnhiÆký* qÝM üzÒuvien evRuÆký qÝM pR ’tH niÍÅ Ek“i“uìElÂA. 44q•AÇ {AÀ pRy…Ý, niÍL@ew zÒuŠeL sHEn hiÆk. niÍeL EáAhiÆ•vÄŠAyi èAÄØiÆk. 45niÍLÍen ecyHtAÇ niÍÅ sVÄ‹ÐnAy niÍL@ew pitAvi eÀR yTAÄØ sÙAnÍLAyiriÆM. niÍ L@ew pitAvH d…xHwÄÆM zixHwÄÆM Evìi sUrYen Ÿdi–iÆÝ. nlÂvÄÆM d…xic•v ÄÆMEvìi avÀ m}ep•iÆÝ. 46niÍ eL sHEnhiÆ•ver mAÒM niÍÅ sHEn hic•AÇ ètiPlM ki“ukyilÂ. ¡ÜŠAÄ EpAluM aÍen ec•@M. 47niÍL@ew sHEn hiter mAÒEm niÍÅ ŒzMsiÕ qÝ eìÜiÇ niÍÅ m·u™verŠAÅ o“uM emc• mlÂ. eedvciÙyilÂA˜vÄ EpAluM aÍ en ec•@ÝìH. 48atinAÇ niÍÅ sVÄ‹ ÐnAy niÍL@ew pitAvienE–Ael pripUÄÌrAyiriŠNM. yTAÄØ dAnM þsU•ic•iriÆk! nl« ec•@EÛAÅ a« m½xY¯ew m…ÛiÇ evc•AkAti riÆk. ŒerÜiluM kANAÀEvìi ec• ¯tH. aÍen ecyHtAÇ sVÄ‹ÐnAy pitAvH niÍÅŠH tŠ ètiPlM nÇkilÂ. 2 þüniÍÅ pAvÍÅÆ dAnM ec•@ EÛAÅ a« viLic•@pRy¯tH. kpwBåi ŠAerE–AelyAk¯tH. avÄ dAnM ec•@ EÛAÅ ŒL@kÅ aRiyAÀ kAhLM m…}ÆM. avÄŠ« ey¸d–™ikLiluM v}iyiluM evc•H ec•AnA¹ tAlørYM. m·u™vÄ tÍ eL bµmAniŠAnvÄ Œ#hiÆÝ. {AÀ pRy…Ý+ avÄ aE–AE} s—Anit rAyiriÆÝ.ý 3 atinAÇ niÍÅ pAvÍ

6

kÌinH ... plH Â puR. 24+21, ElvY. 24+20, Œv.19+21. ýk ünieÀR ayÇŠAren sE H nhiÆký ŸÖrNi ElvY 19+18.

èAÄØney–·i (lUeŠA. 11+2-4) 5

þkpwBåerE–Ael èAÄØiŠ¯tH. ey ¸d–™ikLiÇ ni•H ŒL@kÅ kA¿ek Ÿc•˜iÇ èAÄØiŠAnANvÄŠixHwM. {A À niÍELAw… stYmAyi pRyAM. avÄÆ ètiPlM lBic•@k}i’u. 6niÍÅ èAÄ ØiÆEÛAÅ m…RiyiÇ kyRi kt›kÅ awc•i“H ad]zYnAy niÍL@ew pitAvi EnAw… èAÄØiÆk. rhsYmAyi ec•@• «M niÍL@ew pitAvinH kANAM. avÀ niÍÅÆ ètiPlM nÇ›M. 7 þniÍÅ èAÄØiÆEÛAÅ eedve˜ aRiyA˜verE–AelyAk¯tH. aÄØmi lÂA˜ kArYÍÅ viLic•@pRy…kyANvÄ ec•ARH. aÍen èAÄØiŠ¯tH. tÍÅ aEnkM kArYÍÅ pRy…•tinAÇ eedvM tÍeL æviÆem•ANvÄ k¯«•tH . 8 averE–AelyAk¯tH. niÍÅÆ Evì eteÙ•H niÍLAvzYe–w…•ti½ m…Ûu te• niÍL@ew pitAvinRiyAM. 9ati nAÇ èAÄØiÆEÛAÅ öÍen èAÄØi ŠNM+ üsVÄ‹ÐnAy {Í~ew pitAEv, aÍy…ew nAmM pri²ÖmAyiriEŠNEm. 10 aÍy…ew rAjYM vErNEm, aÍy…ew öxH w M sVÄ‹˜ielE–Ael ®miyiluM ŸìAEkNEm. 11 öÝ Evì ŒhArM öÝte• {ÍÅ Æ nÇEkNEm. 12{ÍÅ {ÍELAw… et·u ecyHtvErAw… •miÆEÛAel {ÍL@ew pApÍÅ epARuEŠNEm. 13 {ÍeL priEzADnkÅÆ viEDyrA Š¯Et; d…xHwniÇniÝ {ÍeL r•iEŠ NEm; èElABnÍÅÆ {ÍeL vzMvd rAŠ¯Et.ý 14m·u™vÄ niÍELAw… ecyHt et·ukÅ niÍÅ •mic•AÇ sVÄ‹ÐnA y niÍL@ew pitAvH niÍL@ew et·ukL@M •miÆM. 15q•AÇ niÍELAwH et·u ecyHt vErAw… niÍÅ •mic•ielÂÜiÇ sVÄ‹Ð nAy niÍL@ew pitAvH niÍL@ew et·uk L@M epARuŠilÂ. ŸpvAse˜–·i þŸpvsiÆEÛAÅ vAwiy m…KM kANi Š¯tH. kpwBårANH aÍen ec•@k. tÍÅ ŸpvsiÆkyAeNÝ m·u™ver EbADYe–w…˜AÀ avÄ m…KM vik]tmA ÆM. {AÀ niÍELAw… stYmAyi pRy…Ý, avÄÆ tÍL@ew ètiPlM lBic•@ k}i ’u. 17atinAÇ niÍÅ ŸpvsiÆ EÛAÅ ès•rAyiriÆk. m…KM k}u›k. 18 aE–AÅ niÍÅ ŸpvsiÆkyAeN•H Œ¯M aRiy…kyilÂ. q•AÇ a¶zYnAy niÍL@ew pitAvH mAÒM niÍÅ rhsY mAyi ec•@•tien aRiy…ky…M tŠ ètiPlM triky…M ec•@M. 16


7 eedvmANH Dne˜ŠAÅ èDAnM (lUeŠA. 12+33-34; 11+34-36; 16+13) 19

þöQ ®miyiÇ niÍÅŠAyi o¯ niDiy…M sÛAdiŠ¯tH. kIwÍL@M, «¯ÛuM avey nzi–iÆM. k™ãAÄ niÍL@ew BvnM EBdi c•H niÍÅÆ™ etlÂAM ekAìuEpA›M. 20a tinAÇ niÍL@ew niE•pÍÅ sVÄ‹˜i lAke“. kIwÍL@M «¯ÛuM a« nzi–i ŠilÂ. k™ãAÄŠH akÏkw•H a« ekA ìuEpAkA½mAvilÂ. 21niÍL@ew niE•pM qviewyAENA, niÍL@ew XdyM aview yAyiriÆM. 22þkÌH zrIr˜ieÀR viLŠA NH. niÍL@ew kÌH nlÂetÜiÇ niÍL@ew zrIrM m…}uvÀ èkAzM niR’iriÆM. 23m Ric•H cI˜ kÎkLA¹ niÍL@EwetÜiÇ zrIrM m…}uvÀ ö¯“u(pApM) vYApic•tA ›M. ni•iel èkAzM te• ö¯“AeNÜiÇ Œ ö¯“H sAÑmAytAyiriÆM. 24 þoEr smyM rìH yjmAnãAer Esvi ŠAÀ ŒÄÆmAvilÂ. avÀ o¯ yjmAnen evRu˜H rìAmen EsviÆM. aelÂÜiÇ orAeL a½gmiÆky…M me·yAeL ŸEp•i Æky…M ec•@M. atinAÇ oErsmyM pN e˜y…M, eedve˜y…M EsviŠAÀ niÍ ÅŠAvilÂ. eedvrAjYM ŒdYM (lUeŠA. 12+22-34)

m˜Ayi 6:19-7:13 eedvrAjYvuM eedvnItiy…mANH. q•AÇ niÍÅÆ Evìetl A M lBiÆM. 34ati nAÇ nAeLey–·i ŸtH Š NH W e–wAtiri Æk. oAErA divs˜i½M mtiyAy ati EÀRtAy ûELzÍL@ìAvuM. nAELŠH ati eÀR vYTkL@ìAvuM. m·u™ver viDiÆ•tien–·i (lUeŠA. 6+37-38, 41-42)

7

þniÍÅ m·u™ver viDiŠAti¯•AÇ eedvM niÍeLy…M viDiŠilÂ. 2niÍÅ m·u™ver viDic•AÇ aEt EpAelte• eedvM niÍeLy…M viDiÆM. niÍÅ m·u™ vÄÆ nÇ›• mA–H niÍÅÆM lBiÆM. 3 niÍL@ew kÌiÇ kiwÆ• EkAÇ kANA et niÍL@ew sEhAdreÀR kÌiel krwH kA¹•etÙH? 4ü{AÀ nieÀRkÌiel kr wH qw…Še“?ý q•H ayAELAw… EcAdiÆ• etÚekAìH? ŒdYM sVyM EnAÆk. 5 ni ÍL@ew sVÙM kÌiel Œ EkAÇ qw…Ï kLy…k. aE–AÅ ninÆ sEhAdreÀR kÌiÇni•H krwH qw…ÏkLvAÀ vYå mAyi kANAnAvuM. 6 þvi²ÖmAyv nAyHeŠRi’u ekAw…Š ¯tH. av tiri’u niÍeL Œƒmic•@ « ìu«ìukLAÆM. niÍL@ew m…ÏkÅ p •ikÅeŠRi’u ekAw…Š¯tH. av a« cvi“iemtiÆM.

25

þatinAÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, jIviEŠìtinAyi qÚ ti•NemÝM, ›wiŠNemÝM oAĘH vYA›le–Ewì. zrIr˜iÇ aNiEyì vOe˜ÆRi Ec•AÄÏM d…+KiEŠì. ŒhArE˜ŠAÅ è DAnM jIvitmAN.H zrIrM vOÍeLŠAÅ èDAnmANH. 26öQ p•ikeL EnAÕ. av vityHÆ•ilÂ, ekA•@•ilÂ, p˜AyÍ LiÇ ŒhArM niRc•@evÆÝmilÂ. q•AÇ sVÄ‹ÐnAy niÍL@ew pitAvH av yHÆ ŒhArM nÇ›Ý. niÍÅŠRiyiEl p•ikELŠAÅ vile–“vrA¹ niÍeL •H . 27vYA›le–“«ekAìH jIvit˜iÇ orløsmyemÜiluM œ“ieyw…ŠAÀ niÍÅ ŠAvilÂ. 28 þqÙinA¹ niÍÅ vOÍeLec•A lÂi ŸtHŠNHWe–w…•tH? vyliel pUŠeL EnAÕ. av vL¯•etÍeneyÝ EnA Æk. av aÖVAniÆ•ilÂ. vOÍL@ ìAÆ•ilÂ. 29q•AÇ Œ pUŠLielA•i enE–Ael aNie’A¯ÍAÀ mhtVEmeR y…ìAyi¯• zElAEmA½ EpAluM k}i’i ¯•ilÂ. 30eedvM Œ vyliel pulÂ@keL öÍen aNiyiec•A¯ÆÝ. Œ pulÂ@ kLAke“ öÝ vL¯ky…M nAeL tIyiel Riye–w…ky…M ec•@M. atinAÇ eedvM tIÄc•yAy…M niÍeL aNiyiec•A¯Æem •Riy…k, alø M vizVAsemÜilumiEl ! 31 vYA›le–w¯tH. ü{AenÚ tiÝM?ý ü{A enÚ ›wiÆM?ý ü{AenÚ DriÆM?ý q e•AÝM pRy…kEyA av kAM•iÆk EyA ec•¯tH. 32eedve˜ aRiyA˜v rANH övyHŠAyi d…+KiyHÆk. vYA›l e–w¯tH, qeÙ•AÇ sVÄ‹ÐnAy ni ÍL@ew pitAvinRiyAM niÍÅeŠeÙA eŠ EvNem•H. 33niÍÅ ŒdYM EtEwìtH

ŒvzYm…™« nirÙrM EcAdiÆk (lUeŠA. 11+9-13) 7

þnirÙrM EcAdiÆk, eedvM niÍÅÆ t¯M. nirÙrM aEnVxiÆk, niÍÅ keì ÏM. nirÙrM m…“uk, vAtiÇ niÍÅŠAyi «RŠe–w…M. 8aet nirÙrM EcAdiÆ•v nH ki“uM. o¯vÀ «wÄc•yAyi aEnVxi c•AÇ avÀ keìÏM. «wÄc•yAyi m…“u •v½ vAtiÇ «RŠe–w…M. 9 þniÍLilAÄeŠÜiluemAeŠ puÒãA¯ ìElÂA. niÍL@ew mkÀ a–M EcAdic•AÇ niÍÅ av½ klÂ@ ekAw…ÆEmA? ölÂ! 10 aTvA avÀ o¯ mIÀ EcAdic•AÇ niÍ Lv½ pAÛien ekAw…ÆEmA? ölÂ! 11ni ÍÅ eedve˜E–AelylÂ; d…xHwrANH. q ÜiluM niÍÅÆ EpAlumRiyAM sVÙM › ’uÍÅÆ nlÂEt ekAw…ŠAvU q•H. a E–AÅ sVÄ‹ÐnAy niÍL@ew pitAvH tE•Aw… EcAdiÆ•vÄŠH nl dAnÍeL te• ekAw…Æem•tinH sMzyM Evì. Ž·vuM èDAn niymM þm·u™vÄ niÍELAwH qÍen ep¯mA RNem•H niÍÅ k¯«ÝEvA a«EpA el avErAw…M ep¯mARuk. EmAezy…ew nYAyèmAN˜ieÀRy…M èvAck¯ew Ÿ pEdzÍL@ewy…M aÄØmANitH. 12

sVÄ‹˜iElÆ™ v}iy…M nrk˜iElÆ™ v}iy…M (lUeŠA. 13+24) 13

þöw…Íiy vAtililUew èEvziÆk, kArNM a« sVÄ‹˜iElÆ™ vAtilA NH. nrk˜iElÆ™ vAtiÇ vItiEyRiy tANH. aDikM Ep¯M Œ v}iEpA›Ý.


m˜Ayi 7:14-8:16 14

q•AÇ jIvniElÆ™ v}i öw…Íiy tANH. a« vLer d…Ä‹mvumANH. cilÄ mAÒEm a« keìÏÝZ. m·u™v¯ew ecyt H ikÅ æÖiÆk (lUeŠA. 6+43-44; 13+25-27) 15

þk™èvAckãAer sU•iÆk. avÄ ŒwieÀR Evx˜iÇ niÍeL smI piÆM. q•AlvÄ yTAÄؘiÇ ec•A yHŠeLE–Ael apkwkArikLANH. 16av ¯ew èvĘikÅekAìH niÍLver mn ÈilAÆM. cI˜yAL@keLAriŠl@M nã ec•ilÂ, m…Å–wÄ–iÇ m…Ùiri ŸìAkA˜ «EpAel. e{ri’iliÇni•H a˜i–} m…ìAkARilÂ. 17a«EpAel, nl v]•ÍÅ nlÂPlM t¯M. cI˜v]•ÍÅ cI˜Pl vuM. 18o¯ nl v]•M d…xic• PlmuìAŠilÂ. d…xic• v]•M nl Plvum…ìAŠilÂ. 19nl Plm…ìAŠA˜ v]•ÍeLlÂAM ev“i tIyi elRiye–w…M. 20av¯ìAÆ• PlÍeL eŠAìH niÍÅ öQ k™èvAcker mn ÈilAÆM. 21 þ{Anv¯ew kĘvAeNÝ pRy…• verlÂAM sVÄ‹rAjY˜iÇ èEvziŠyilÂ. sVÄ‹ÐnAy qeÀR pitAvieÀR öxHw m½sric•@ ec•@•vÄ mAÒEm sVÄ‹rA jY˜iÇ èEvziÕ. 22avsAn divsM pl¯M qE•Aw… pRy…M, ükĘAEv, { ÍÅ ninŠAyi èsMgic•iElÂ? ninŠAyi ®tÍeL o}i–iÆky…M nirvDi vIrYè vĘikÅ èvĘiÆky…M ecyHtiElÂ?ý 23 aE–AÅ {AÀ avErAw… vYåmAyi pR y…M, üqeÀR smIpÏni•H kwÝEpAœ.ý niÍÅ aDÄ—M èvĘiÆ•vrANH . {AÀ niÍeL oriŠluM aRi’i“ilÂ.

8 3

Ey² ayAeL sHpÄzic•@. avÀ pR ’u, þqniÆ nie• suKe–w…˜NM, suKe–w†?ÿ ŸwÀ te• ayAL@ew ›xHW ErAgM mARi. 4 q•i“H Ey² ayAELAw… pR’u. þsMBvic•etAÝM ŒErAw…M pRy ¯tH. q•AÇ nI EpAyi nie• puErAhi t½ kANiÆk. EmAez kløic•iriÆ• v}i pAw…kÅ k}iÆk. atH jn˜i½ o¯ etLi vAyiriÆM.ÿ ztADipeÀR Esvken suKe–w…ÏÝ (lUeŠA. 7+1-10; EyAh. 4+43-54) 5

Ey² kPÄ•¸miElÆ EpAyi. avÀ ngr˜iElÆ èEvzic•E–AÅ o¯ ztA DipÀ aven smIpic•H shAymBYÄØi c•@. 6 ayAÅ pR’u, þkĘAEv, qeÀR B]tYÀ vI“iÇ ErAgz•yilANH. p•vAtM piwic• avnH kw…˜ Evdny…ìH.ÿ 7 Ey² ayAELAw… pR’u, þ{AÀ EpAyi aven suKe–w…˜AM.ÿ 8 ayAÅ mRupwi pR’u, þkĘAEv qeÀR Bvn˜iÇ aÍey sVIkriŠAÀ {AÀ EyAgYnlÂ. qeÀR B]tYÀ suKmA›M q•H aÍH kløiÆkEy EvìU. 9 {AÀ aDikArikLAy me·ArAÅŠH kI}He–“vnA NH. qniÆ kI}iluM BwãA¯ìH. avrielA rAELAwH {AÀ üEpAœý qÝ pR’AlvÀ EpA›M EveRA¯vEnAwH üv±ý qÝ pR ’AlvÀ v¯M. me·A¯vEnAwH qeÙÜi luM ec•AÀ pR’AlvÀ ec•@M. œwAet qeÀR B]tY½M qe• a½sriÆÝ. üö Íen ec•†ý q•H {AÀ qeÀR B]tYEnAw… pR’AÇ avÀ pR’«EpAel ec•@M. ninÆM öÍen aDikArzåiy…eìe• niŠRiyAM.ÿ 10 viEvkzAliy…M vifF H iy…M ö«Ek“H Ey² atHBute–“u. avÀ (lUeŠA. 6+47-49) tE•AewA–m…ìAyi¯•vErAw… pR’u. 24 þ{AÀ öQ pRy…•etlÂAM EkÅÆk þ{AÀ niÍELAw… stYmAyi pRye“, öQ y…M a½sriÆky…M ec•@•vÀ buÖi m½xYnANH {AÀ yi AEyliÇ EpAluM mAenE–AelyANH. avÀ pARyiÇ teÀR ö«ver kìi“u™ Ž·vuM vliy vizVA vIw… pNi«. 25m}y…M ev™e–AŠvum…ìA si. 11pl¯M ki}ÆniÝM pwi’ARu ni yi. vIwi½EmÇ kA·wic•@. pE• Œ vIwH ÝM v¯M. avÄ sVÄ‹rAjY˜iÇ aéA vINilÂ, qeÙ•AÇ a« pAREmÇ pNi hAmiEnAw…M yisHhAŠiEnAw…M yAEŠAbi tiriÆÝ. 26q•AÇ {AÀ pRy…•« Ek EnAw…emA–mi¯•H B•iÆM. 12q•AÇ rAjY “i“uM a½sriŠA˜vÄ vifHFieyE–A ˜ieÀR ŸwmÐAvkAzM ni•ipHtmAyi elyANH. avÀ mNliÇ vIw…pNi«. riEŠìvÄ puRe˜ ö¯“iElŠH qRiye– 27 m}y…M ev™e–AŠvum…ìAyE–AÅ kA· w…M. aview avÄ EvdnekAìH kry…k wic•H aveÀR vIwH vliy zbHdE˜Aew y…M plÂ@ e{riÆky…M ec•@M.ÿ 13anÙrM nilÏ vI¹.ÿ Ey² ztADipEnAw… pR’u, þvI“iElÆ 28 Ey² öetlÂAM pR’u k}i’E–AÅ EpAœ. nI vizVsiÆEÛAel nieÀR jnÍÅ aveÀR ŸpEdz˜iÇ atHBut B]tYÀ suKe–w…M.ÿ aEtsmy˜H B]tYÀ e–“u. 29Ey² pWi–ic•tH av¯ew zAOi suKe–“u k}i’u. mAerE–AelylÂ. Ey² pWi–ic•tH aDikA aEnkM Eper suKe–w…ÏÝ rm…™venE–AelyAyi¯Ý. (mÄeŠA. 1+29-34; lUeŠA. 4+38-41)

Ey² ErAgiey suKe–w…ÏÝ (mÄeŠA. 1+40-45; lUeŠA. 5+12-16)

8

Ey² mlyiRÍivÝ. aEnkMEpÄ a ven piÚwÄÝ. 2›xHWErAgiyAy o rALE–AÅ aven smIpic•@. ayAÅ Ey ²vi½ m…ÛiÇ nmsHkric•i“u pR’u. þkĘAEv, nI Œ#hiÆÝevÜiÇ q e• suKe–w…˜A½™ zåi ninÆìH.ÿ

14

Ey² pEÒAsieÀR vI“iElÆ EpAyi. pEÒAsieÀR a—Ayiy— kw…˜ pni piwic•@ kiwÆkyAyi¯Ý. 15Ey² avL@ ew eek sHpÄzic•E–AÅ avL@ew pni mARi. aE–AÅ avÅ q}uE•·H aven ²æUxic•@. 16 aÝ eev›E•rM jnÍÅ o¯pAw… Eper aveÀR smIpM ekAìuvÝ. av


9 erlÂAM ®tM bADic•vrAyi¯Ý. Ey²vi eÀR vcnÍLilUew ®tÍÅ aver vi“u EpAyi. ErAgM bADic•@ v• qlÂAvery…M avÀ suKe–w…˜i. 17eyz•AèvAck eÀR öQ vAÆkÅ niREv·AnANvni« ecyHttH. þavÀ n—…ew ErAgÍeL vhic•@. n—… ew EvdnkeL avÀ ¡m•k·i.ÿ eyz•AvH 53+4

Ey²vien a½gmiÆÝ (lUeŠA. 9+57-62) 18

qlÂAv¯M tniÆ ¡·uM œwiyiriÆ• tAyi Ey² kìu. atinAÇ Ey² teÀR a½yAyikELAwH mRukryiElŠH EpAkAÀ ŒjH{Apic•@. 19aE–AÅ o¯ zAOi Ey ²vien smIpic•@ pR’u, þ•ErA aÍH qviewE–AyAluM {AÀ aÍey a½g miÆM.ÿ 20Ey² ayAELAw… pR’u, þ›RuŠ ãAÄÆ pAÄŠAÀ mALÍL@ìH. p•ikÅÆ œw…ìH. q•AÇ m½xYpuÒnH tl cA yHŠAÀ oriwvumilÂ.ÿ 21 Ey²vieÀR zixYãArielA¯vÀ pR ’u, þkĘAEv {AÀ EpAyi ŒdYM q eÀR a–eÀR zvM mRvu ec•e“ q•i“H aÍey piÚwrAM.ÿ 22 q•AÇ Ey² avEnAw… pR’u, þq e• a½gmiÆk. mric•vÄ tÍL@ew mri c•ver sMsHkriŠe“.ÿ Ey² ekAw…ÜA·ien twy…Ý (mÄeŠA. 4+35-41; lUeŠA. 8+22-25) 23

o¯ vÉiyiÇ kyRiy Ey²vien zi xYãAÄ a½gmic• @ .24vÉi tIrM vi“ E–AÅ o¯ ekAw…ÜA·H Œ’uvIzi. tirmAl kÅ vÉiey m†wi. pE• Ey² ŸRÍukyA yi¯Ý. 25zixYãAÄ Ey²vien ŸNĘi. avÄ pR’u, þkĘAEv, {ÍeL r•i Õ, {ÍÅ m…ÍuÝ.ÿ 26Ey² mRupwi pR ’u, þqÙinA¹ niÍÅ EpwiÆ•tH? niÍÅÆ vizVAsM ›RvANH.ÿ anÙrM Ey² q}uE•·uni•H kA·iEnAw…M tirmAl kELAw…M awÍAÀ kløic•@. kA·u nilc•@. kwÇ vLer zAÙmAyi mARi. 27 avÄ atHBute–“u pR’u, þqeÙA¯ m½xYnANiE”hM? kA·uM kwluM öE”h e˜ a½sriÆÝ!ÿ Ey² ®tÍeL o}iÆÝ (mÄeŠA. 5+1-20; lUeŠA. 8+26-39) 28

Ey² twAk˜ieÀR mRukryiÇ gdEr n¯ew nA“iel˜i. aview rìuEpÄ Ey ²vien smIpic•@. aver ®tÍÅ bADi c•i¯Ý. avÄ zvŠlÂRkÅŠiwyilANH vsic•i¯•tH. avÄ vLer apkwkA rikL@mAyi¯Ý. atinAÇ Œ klÂRy…ew aw…Ïœwi ŒÄÆM Œ v}i EpAkAÀ k }i’i¯•ilÂ. 29avÄ Ey²vien smIpi c•@ nilviLic•@, þeedvpuÒA, ninÆ { ÍeLeŠAeìÙA¹ EvìtH? {ÍeL kA lmA›Mm…EÛ EBdYM ec•AnAENA nI v•i riÆ•tH?ÿ 30av¯ew aløM akelyAyi o¯ vliy p•iÕ“M Emy…ÝìAyi¯Ý. 31 ®tÍÅ Ey²viEnAw… yAcic• @ , þnI

m˜Ayi 8:17-9:12 {ÍeL övriÇ nie•A}i–ic• AÇ öQ p•iÕ“˜i½™iElŠH ayEŠNEm.ÿ 32 Ey² avErAw… pR’u, þEpAœ.ÿ ®t ÍÅ öQ m½xYer vi“H p•iÕ“˜iÇ èEvzic•@. p•iÕ“M mlm…nÛukLiÇ ni •HcAwi twAk˜iel ev™˜iÇ m…Íic• Ï.33p•iÕ“e˜ EmyHc•i¯•vÄ By•H oAwiE–Ayi. avÄ ngr˜iÇec••H ®t ÍÅ bADic• ŒL@kÅŠH sMBvic•tH q l A M pR’u. 34ngrvAsikLAek Ey² vien kANAen˜i. aven kìE–AÅ avÄ avEnAwH Œ #AmM vi“uEpAkAÀ aEp•ic•@. tLÄvAtErAgiey Ey² suKe–w…ÏÝ (mÄeŠA. 2+1-12; lUeŠA. 5+17-26)

9

Ey² vÉiyiÇ kyRi mRukryilu™ teÀR sVÙM ngr˜iElÆ EpAyi. 2 tLÄvAtM bADic• orAeL cilÄ aveÀR m…ÛiÇ ekAìuvÝ. ayAÅ o¯ kiwŠ yiÇ kiwÆkyAyi¯Ý. av¯ew ŸRc• vizVAse˜ Ey² mnÈilAŠi. avÀ ErAgiEyAw… pR’u, þy…vAEv, sEÙAx vAnAyiriÆk. nieÀR pApÍÅ epARu Še–“u.ÿ 3 zAOimAriÇ cilÄ ö«Ek“u. avÄ prsHprM pR’u, þöyAÅ eedve˜E–A el sMsAriÆÝ. eedvEdAxmEl ötH.ÿ 4 av¯ew Ÿ™iliri–H Ey²vinRiyAM. atinAlvÀ pR’u, þqÙinANH niÍ LiÍen d…xic•kArYÍLAElAciÆ•tH? 5 ünieÀR pApÍÅ epARuŠe–“iriÆÝý qÝ pRy…•EtA, üq}uE•·H nwŠý qÝ pRy…•EtA qL@–M? 6 m½xYpuÒnH ®mi yiÇ pApÍÅ epARuŠA½™ aDikArm… eì•H {AÀ niÍÅÆ etLiyic•@ trAM.ÿ q•i“H Ey² ErAgiEyAwH pR’u, þq}u E•·H nieÀR kiwŠy…mAyi vI“iElÆ EpA œ.ÿ 7 ayAÅ q}uE•·H vI“iElÆ EpAyi. 8 ö« kìvriÇ ByM niR’u. öÍeny… ™ m½xYÄŠH öèkArm…™ zåi nÇkiy tinH avÄ eedve˜ sH«tic•@. Ey² m˜Ayiey tire’w…ÆÝ (mÄeŠA. 2+13-17; lUeŠA. 5+27-32) 9

Ey² aviwM vi“u EpA›kyAyi¯• E–AÅ m˜Ayi qÝEp¯™ ŒeL kìu. m˜Ayi ¡ÜŠA¯ew kArYAly˜iliri ÆkyAyi¯Ý. Ey² avEnAw… pR’u, þqe• a½gmiÕ.ÿ aE–AÅ m˜Ayi q}uE•·H Ey²vien piÚwÄÝ. 10Ey² m˜Ayiy…ew vI“iÇ B•NM k}iÆkyA yi¯Ý. aEnkM ¡ÜŠA¯M m·u d…xic• ŒÅŠA¯M Ey²viEnAw…M zixYãAErAw… emA–mi¯•H B•NM k}ic•@.11Ey² av ErAewA˜i¯•H ŒhArM k}iÆ•tH ŽtA ½M prIzãAÄ kìu. avÄ Ey²vieÀR zixYãAErAw… EcAdic•@, þqÙA¹ niÍL@ ew •¯ öQ ¡Ü–irivukA¯ewy…M m·u pApikL@ewy…M œewyi¯•AhArM k}iÆ •tH?ÿ 12 prIzãAÄ pRy…•tH Ey²Ek“u. avÄ prIzãAErAw… pR’u, þŒErAgYm…™vÄ ŠH eevdYen ŒvzYmilÂ. ErAgikÅŠANH


m˜Ayi 9:13-10:1

10 13

eevdYen ŒvzYm…™tH. {AÀ niÍELA w… cil kArYÍÅ pRyAM. atieÀR aÄ ØM EpAyi pWiÕ. üqniÆ yAgM k}iEŠ ì. {AÀ m½xY¯ew öwyiÇ dy kAM•i ÆÝý* nlÂver •NiŠAnl {AÀ v •tH, pApikeL •NiŠAnANH {AÀ v •tH.ÿ Ey² m·u ey¸derE–Aelyl (mÄeŠA. 2+18-22; lUeŠA. 5+33-39) 14

aE–AÅ EyAh•AeÀR zixYãAÄ Ey ²vinw…e˜˜i. avÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, þ{ÍL@M prIzãA¯M plE–A}uM ŸpvsiŠARuìH. pE• nieÀR zixYãAÄ qÙA¹pvsiŠA˜tH?ÿ 15 Ey² mRupwipR’u, þvivAhEvL yiÇ mNvALÀ œewy…™E–AÅ aveÀR ›“ukAÄ d…+KiŠARilÂ. pE• mNvALÀ av¯ew mÖY˜iÇ ni• k·e–w…• sm yM v¯M. aE–AÅ suXÏŠÅ d…+KiÆM. Œ smyM avÄ ŸpvsiÆM. 16orAÅ p}yvO˜iel dVArmwyHŠAÀ putiy vO˜iÇniÝM o¯ kxNM kIRieyw… ŠARilÂ. aTvA ayALÍen ecyHtAÇ œ“iEc•Ä˜ «NikIRuky…M dVArM vlutA vuky…M ec•@M. 17a«EpAel putiy vI’H Œ¯M p}y vI’usÉikLiÇ o}ic• @ evŠARil . qÚekAeì•AÇ sÉiepA“i vI’u puRE˜eŠA}u›k y…M vI’usÉi kIRiE–Ak…ky…M ec •@M. q•AÇ putiy vI’H putiy sÉi kLielA}iŠARuìH . aE–AÅ vI’uM sÉiy…M n•AyiriÆM.ÿ mric• ep¿›“iey jIvi–iÆÝ, ErAgiNiey suKe–w…ÏÝ (mÄeŠA. 5+21-43; lUeŠA. 8+40-56) 18

Ey² öetlÂAM pR’uekAìiriŠEv ey¸d–™iyiel o¯ BrNŠArÀ aven smIpic•@. avÀ Ey²vi½ m…ÛiÇ nmi c•i“H avEnAw… pR’u, þqeÀR mkÅ aløMm…ÛH mric•@. pE• aÍu v•H av L@ew EmÇ eekevc•AÇ avÅ vIìuM jIviÆM.ÿ 19 Ey² q}uE•·H ayAL@ew œewE–Ayi. aveÀR zixYãA¯M aven piÚwÄÝ. 20 p×ìu vÄxmAyi rå Avm…™ o¯ OIy…ìAyi¯Ý. avÅ Ey²vieÀR pi•Aeley˜i aveÀR vsHÒ˜ieÀR kI}HBAgM sHpÄzic•@. 21avÅŠRiyAmAyi ¯Ý, þqniŠveÀR vsHÒ˜iÇ etAwAnA yAÇ qeÀR ErAgM suKe–w…M.ÿ 22 Ey² tiri’H aveL EnAŠi. avÀ pR’u, þalÂEyA èiye–“ OIEy ni eÀR vizVAsM nie• suKe–w…˜iyiri ÆÝ. sEÙAxiÆk.ÿ ŸwÀ Œ OI q }uE•·u niÝ. aE–AÅ avÅ suKe–“u. 23 Ey² BrNŠArEnAewA˜H ayAL@ew vI“iel˜i. aview zvsMsHkAr–A“H pAw…•ver kìu. cilÄ ›“i mric•tiÇ kry…ÝìAyi¯Ý. 24Ey² pR’u, þmARi niÇÕ, öQ ep¿›“i mric•i“ilÂ. avÅ ŸRÍuk mAÒmANH.ÿ q•AÇ ŒL@kÅ Ey üqniÆ...dy kAM•iÆÝý ŸÖrNi EhAEz. 6+6.

²vien prihsic•@. 25ŒL@keL puR˜i RŠiy EzxM Ey² ›“iy…ew m…RiyiÇ kyRi. avÀ ep¿›“iy…ew krM #hic•@. ŸwÀte• avÅ q}uE•ÇÆky…M ec yHt…. 26öQ vAĘ Œ èEdzmAek vYApi c•@. œw…tÇ Eper suKe–w…ÏÝ Ey² aviwM vi“uEpAkEv rìu aÓ ãAÄ avena½gmic•@. avÄ ŸReŠ pR ’u, þdAvId…puÒA, {ÍELAw… k¯NkA E“NEm,ÿ 28Ey² akE˜Æ kyRiyE–AÅ aÓ¯M œewŠyRi. Ey² avErAw… EcA dic•@, þniÍÅÆ kA}Hc tiric•@trAÀ qni Æ k}iy…em•H niÍÅ vizVsiÆ ÝEvA?ÿ avÄ mRupwi pR’u, þaEt kĘAEv, {ÍÅ vizVsiÆÝ.ÿ 29 aE–AÅ Ey² av¯ew kÎkLiÇ etA“@ekAìu pR’u, þniÍÅÆ kA}Hc trAÀ qniÆ k}iy…emÝ niÍÅ vizV siÆÝ. aÍen sMBviŠe“.ÿ 30 aE–AÅ av¯ew kA}Hc zåi vIìu ki“i. Ey² avÄÆ zåmAy m…•Riyi–@ nÇki. avÀ pR’u, þötAErAw…M pRy ¯tH. 31pE• avÄ puRÏEpAyi Ey²vi en–·iy…™ öQ vAĘ Œ èEdzmAek pr˜i. 32 Œ rìuEpÄ EpAkAenA¯ÍuEÛAÅ cilÄ me·ArAeL Ey²vieÀR aw…Ï ekA ìuv•i¯Ý. ®tM bADic•i¯•tinAÇ ayAÅÆ miìAnA›mAyi¯•ilÂ. 33Ey² ayALiÇniÝM ®te˜ öRŠivi“u. a E–AÅ ayAÅÆ sMsAriŠAnAyi. ŒL@ kÅ aÙMvi“u ekAìu pR’u, þöÍen y…™ sMBvÍeLAÝM {ÍÅ yi AEy liÇ oriŠluM kìi“ilÂ.ÿ 34 q•AÇ prIzÄ pR’u, þ®tÍL@ew EntAvu ekAw…˜ zåi ekAìANvni« ec•@•tH.ÿ 27

jnÍELAwH a½kÛ EtAÝÝ Ey² qlÂA ngrÍLilUewy…M, #Am ÍLilUewy…M, eedvrAjYe˜–·iy…™ su viEzxM ècri–iÆky…M ecyHt…. qlÂA viD˜ilu™ avztkL@M ErAgÍL@M a vÀ EBdmAÆky…M ecyHt…. 36 Ey²vinH jnÕ“e˜ kìE–AÅ av ErAwH a½kÛEtA•i. kArNM, avÄ vYA ›lrAy…M niÈhAyrAy…M kANe–“u. öw ynilÂA˜ Œ“iÀp·e˜E–Ael anAT rAyi¯Ý avÄ. 37 Ey² zixYãAErAw… pR’u,þviLvH DArALM ŸìH. q•AÇ viLevw…Æ•vrA ke“ ›RvuM. 38viLvH eedv˜invkAz e–“tANH. œw…tÇ pNiŠAer ayc•H viL evw…–iÇ shAyiŠAÀ avEnAw… èAÄ ØiÆk.ÿ 35

Ey² ae–Ast H lãAer èsMgiŠAÀ viw…Ý (mÄeŠA. 3+13-19; 6+7-13; lUeŠA. 6+12-16; 9+1-6)

10

Ey² teÀR p*Ùìu zixYãAery…M viLic•@ œ“i. a²ÖA´AŠÅÆ Em


11 luM, aver o}iEc•Awi–iŠA½m…™ zåi avÀ avÄÆ nÇki. qlÂAviD ErAg ÍL@M EBdmAŠAÀ avÀ avÄÆ zåi nÇki. 2 p*Ùìu ae–AsHtlãAÄ övrA yi¯Ý. ziEmAen• pEÒAsH, aveÀR sEhAdrÀ ae*ÙyAsH, esebdiy…ew puÒÀ yAEŠAbH, aveÀR sEhAdrÀ EyAh•AÀ 3Pilie–AsH, bÄe˜AelA mAyi, EtAmAsH, ¡Ü–irivukArnAy m ˜Ayi, aÇPAy…ew puÒÀ yAEŠAbH, t”Ayi; 4 qrivukArnAy ziEmAÀ, Ey² vien o·ieŠAw…˜ y†dA öQsHkErYA˜A. 5 Ey² öQ p×ìH ae–AsHtlãAÄÆM cil Ÿ˜rvukÅ nÇki. q•i“H aver sVÄ‹rAjY˜ieÀR suviEzxM ècri–i ŠAÀ ayc•@. Ey² pR’u, þjAtikeL smIpiŠ¯tH. zmrYAŠAÄ tAmsiÆ• #A mÍLiluM EpAk¯tH. 6q•AÇ yi AEyÇ kA¯ew nxHwe–“ Œw…kL@ew aw…ŠÇ eclÂ@viÀ. 7ecl @ EÛAÅ niÍÅ öQ sE•zM avÄŠAyi èsMgiÆk, üsVÄ‹ rAjYM vrARAyi.ý 8 ErAgikeL sQKYe–w… Ïk, mric•ver jIvi–iÆk. ›xHWErAgi keL suKe–w…Ïk. m½xYriÇniÝM ®t ÍeL o}i–iÆk. {AÀ niÍÅŠti½™ k}ivukÅ sQjnYmAyi tÝ. atinAÇ niÍÅ ŒL@keL sQjnYmAyi shAyi Æk. 9sVÄÌEmA ev™iEyA ecEÛA Œy nANyÍÅ niÍÅ qw…Š¯tH. 10o¯ s Éiy…M qw…Š¯tH. DriÆ•vOvuM ec ¯–@M mAÒM qw…Æk. ŸQÝvwi qw…ŠAti riÆk. EvlŠArÀ teÀR ŒvzYÍÅ niREv·e–w…vAÀ EyAgYnElÂA. 11 þniÍÅ o¯ ngr˜iElA, #Am˜iElA èEvziÆEÛAÅ EyAgYnAeyArAeL k eì˜i niÍLviwM vi“uEpA›M ver a yAL@ew vI“iÇ tAmsiÆk. 12ŽetÜiluM vI“iÇ èEvziÆEÛAÅ üniÍÅÆ smA DAnMý qÝ pRy…k. 13Œ vI“ukAÄ niÍ eL sVAgtM ecyHtAÇ niÍL@ew smADA n˜inH avÄ EyAgYrANH. niÍLAzMsi c• smADAnM avÄÆìAke“. mRic•H avÄ niÍeL sVAgtM ecyHtielÂÜiÇ smADA n˜inH avrÄhrlÂ. ŒzMsic•« tiri ekeyw…Æk. 14o¯ vIEwA, #AmEmA te• niÍeL sVIkriŠAEnA æviŠAEnA mwi c•AÇ aviwM vi“uEpAvuk. niÍL@ew kA liÇ p·iy av¯ew epAwi t“iŠLy…k. 15 {AÀ niÍELAw… stYmAyi pRyAM. vi DidivsM Œ ngr˜ieÀR avÐ esA EdAMegAEmAry…ew avÐEyŠAÅ kxHw mAyiriÆM. Ey² m…•Riyi–@ nÇ›Ý (mÄeŠA. 13+9-13; lUeŠA. 21+12-17) 16

þæÖiÆk! {AÀ niÍeL ayyHÆ Ý. ec•AyHŠÅŠiwyiel ec—riyAw… keLE–AelyANH niÍÅ. atinAÇ ni ÍÅ pAÛukeLE–Ael viEvkzAlikLA yiriÆk. q•AÇ èAvukeLE–Ael ni xHŠLܯmAyiriEŠNM. 17ŒL@keL sU•i Æk. avÄ niÍeL piwic•H viDiEc•ŠAM. avÄ tÍL@ew ey¸d–™ikLiÇ vc•H niÍÅÆ cA“ywi nÇkiEyŠAM. 18nAw…

m˜Ayi 10:2-32

vA}ikL@ewy…M rAjAŠãA¯ewy…M m…ÛiÇ niÍÅÆ niÇEŠìi vE•ŠAM. qe• ètiyANH niÍELAwvri« ec•@•tH. a view avErAw…M jAtikELAw…M niÍÅ q e•–·ipRy…M. 19piwiŠe–w…EÛAÅ qÙH qÍen pRy…emE•AĘH d…+KiEŠì. ni ÍÅ pREyìtH qeÙ•H niÍÅŠH nÇ ke–w…M. 20aE–AÅ niÍLAyiriŠil sM sAriÆ•tH. niÍL@ew pitAvieÀR Œ ´AvAyiriÆM niÍLilUew sMsAriÆ •tH. 21 þsEhAdrãAÄ sEhAdrãAÄeŠtier tiriy…ky…M aver ekAlÂAÀ ekAw…Æk y…M ec•@M. pitAŠãAÄ sVÙM mŠÅeŠ tier tiriy…ky…M aver ekAlÂAÀ ekAw… Æky…M ec•@M. mŠÅ a–n—mAÄeŠ tier tiri’H aver ekAlÂAÀ ekAw…ÆM. 22 niÍÅ qeÀR zixYãArAytinAÇ q lÂAv¯M niÍeL evRuÆM. q•AÇ aÙYM ver ŸRc•@ niÇÆ•vÀ r•iŠe–w…M. 23 o¯ ngr˜iÇ EmAzmAyi avÄ pIfi –ic•AÇ aw…˜ ngr˜iElÆ EpA›k. {AÀ niÍELAw… stYM pRy…Ý. m½xY puÒÀ vIìuM v¯•ti½ m…ÛH yi A Eyliel qlÂA ngrÍLilUewy…M niÍÅ EpAyi“uìAvilÂ. 24 þo¯ zixY½M teÀR •¯vienŠAÅ miw…ŠnlÂ. o¯ B]tY½M teÀR yjmAnen ŠAÅ miw…ŠnlÂ. 25•¯vienE–Ael Œ yAÇ zixY½t]pt H i awyAM. B]tYÀ yjmAn enE–Aely…M. ›w…MbnATen ebeye/ bUÇ q• EpriÇ viLiŠe–w…ÝevÜiÇ m·MgÍeL atiluM nIcmAyi viLiŠ e–w…M. eedve˜yANH m½xYeryl Bye–EwìtH (lUeŠA. 12+2-7) 26

þatinAÇ aver Bye–EwìtilÂ. mR c•@evŠe–“etlÂAM puRÏv¯M. rhsY emlÂAM prsYmA›M. 27{AnietlÂAM rhsY mAyi niÍELAw… pRy…Ý. öetlÂAM evLi c•˜iÇ niÍÅ pRyNM. {Aniv niÍ ELAw… mAÒmA¹ pR’i“u™tH. q•AÇ niÍLietlÂAM sVt×mAyi jnÍELAw… pRyNM. 28m½xYer ByŠAtiriÆk. av ÄŠH zrIre˜mAÒEm ekAlÂAnAvU. Œ´A vien ekAlÂAnAvilÂ. zrIre˜y…M Œ´A vieny…M mri–iŠAÀ k}iy…• eedve˜ mAÒM niÍÅ Bye–w…k. zrIre˜y…M Œ ´Avieny…M nrk˜iElŠyŠAÀ av½ k}iy…M. 29rìu ecRiy p•ikeL vi·tH o¯ cilÂiŠAzinANH. q•AÇ niÍL@ew pitAv½vdiŠAet o¯ p•iÆ EpAluM cAkAnAvilÂ. 30niÍL@ew tlyiÇ qÒ m…wikL@eìÝver eedv˜inRiyAM. 31a tinAÇ ByEŠì. aEnk p•ikELŠAÅ EyAgYrANH niÍÅ. niÍL@ew vizVAse˜–·i (lUeŠA. 12+8-9) 32

þm·u™v¯ew m…ÛiÇ ni•H orAÅ avÀ q•iÇ vizVsiÆÝevÝ pR’AÇ ayAÅ qniÆ™vÀ q•H {AÀ pRy…M.


m˜Ayi 10:33-11:19

12

{AnitH sVÄ‹ÐnAy qeÀR pitAvi eÀR m…ÛiluM pRy…M. 33q•AÇ q•iÇ vizVAsmiel•H jnmÖY˜iÇ pRy…• vÀ qniŠvkAze–“vnelÂÝ {A½M pRy…M. sVÄ‹ÐnAy qeÀR pitAvi eÀR m…ÛiÇ EpAluM. Ey²vien a½gmiÆ•tH èzn H ÍÅ ekAìuvE•ŠAM (lUeŠA. 12+51-53; 14+26-27) 34

þ{AÀ ®miyiÇ smADAnM eekvriŠA nA¹ v•iriÆ•etÝ niÍÅ k¯t¯tH. {AÀ v•tH atinlÂ. vAÅ q˜iŠAnA NH {AÀ v•iriÆ•tH. 35-36öÍen sMB vi–iŠAnA¹ {AÀ v•tH+ üorAL@ew vI“ilu™vÄ te•yAyiriÆM ayAL@ew zÒuŠÅ. mkÀ a–entirA›M. mkÅ a—yHeŠtirA›M m¯mkÅ a—Ayi y—yHeŠti¯M Œ›M.ý mIK 7+6 37

þqe•ŠAÅ sVÙM a–eny…M a— eyy…M sHEnhiÆ•vÀ qeÀR zixYnA kAÀ EyAgYnlÂ. qe•ŠAÅ sVÙM mken EyA mkeLEyA sHEnhiÆ•vÀ qeÀR zixYnAkAÀ EyAgYnlÂ. 38qe• a½gmi ÆEÛAÅ ŽløiŠe–“ ›ri² ¡mŠAÀ mwiÆ•v½M qeÀR zixYnAkAÀ EyAgY nlÂ. 39qe•ŠALDikM sVÙM jIvite˜ sHEnhiÆ•vnH yTAÄØ jIvitM nxHw mA›M. qniÆEvìi sVÙM jIvitM ŸEp •iÆ•vnH yTAÄØ jIvitM keì˜A nA›M. niÍeL eekeŠA_•ver eedvM a½#hiÆM (mÄeŠA. 9+41) 40

þniÍeL sVIkriÆ•vÀ qe•y…M sVIkriÆkyANH. qe• sVIkriÆ• vÀ qe• ayc•veny…mANH sVIkriÆ •tH. 41èvAcken sVIkriÆ•vnH è vAckeÀR ètiPlM lBiÆM. o¯ m½xY eÀR nãeyèti ayAeL sVIkriÆ• vnH nl v ½™ ètiPlM ki“uM. 42o¯ ecRiyven aveneÀR zixYnAyti eÀR EpriÇ ŒerÜiluM shAyic•AÇ ayAÅŠH stYmAy…M s—AnM ki“uM. qeÀR zixYnH o¯EkA– ev™M mAÒEm ekAw…˜i“u_evÜiluM Œ ètiPlM ayAÅÆ ki“uM.ÿ Ey²vuM sn H ApkEyAh•A½M (lUeŠA. 7+18-35)

11

Ey² teÀR p×ìu zixYãAÄÆM niÄE”zM nÇkiŠ}i’u. anÙrM a vÀ glIlyiel ngrÍLiÇ ŸpEdziŠA ½M èsMgiŠA½mAyi EpAyi. 2 sHnApkEyAh•AÀ kArAg]h˜ilA yi¯Ý. ƒisHt…vieÀR èv]˜ikeL–·i EyAh•AÀ Ek“i¯Ý. atinAlyAÅ t eÀR cilzixYãAer ƒisHt…vinw…E˜ Šyc•@. 3EyAh•AeÀR zixYãAÄ Ey²vi EnAw… EcAdic•@, þv¯emÝ EyAh•AÀ pR’vÀ te•yAENA nI, aEtA {ÍÅ EveRArAeL EnAEŠNEmA?ÿ

4

Ey² mRupwi pR’u, þEyAh•AeÀR yw…˜H mwÍiec••H niÍÅ kA¹•«M EkÅÆ•«mAy kArYÍÅ pRy…k. 5a ÓÄÆ kA}Hc lBic•@; tLÄvAtM piwiep “vÄ nwŠARAyi; ›xHWErAgikÅ suKM èApiÆÝ; bDirÄÆ EkÅŠARAyi; mri c•vÄ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆÝ; suviEzxM pAve–“vÄŠiwyiÇ èsMgiŠe–w…Ý; 6 qe• sVIkriÆ•tiÇ twÈmilÂA˜ vÀ a½g]hItÀ.ÿ 7 EyAh•AeÀR zixYãAÄ EpAkEv, Ey ² m·AL@kELAw… EyAh•Aen–·i pRyAÀ «wÍi. Ey² pR’u, þm¯®miyiElÆ niÍeLÚ kANAnA¹ EpAytH? {AÍ N kA·iluly…•« kANAEnA? al ! 8 yTAÄؘiÇ niÍeLÚ kANAnA¹ EpAytH ? nl vOÍLNi’ orAeL EyA? alÂ! nl vOÍLNi’vÄ rAj ekA“ArÍLi lA¹ tAmsM. 9pie• qÚ kANAnA¹ niÍÅ EpAytH? o¯ èvA cken? aet {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, EyAh•AÀ o¯ èvAcknilum…priyA yi¯Ý. 10ti¯ev}u˜iÇ EyAh•Aen–·i öÍenyAeN}utiyiriÆ•tH+ üötA {AÀ (eedvM) qeÀR d†tenni nÆm…EÛ ayyHÆM. avÀ ninÆ mAÄ‹ emA¯ÆM.ý mlAKi 3+1 11 þ{AÀ niÍELAwH stYmAyi pRyAM, sHnApkEyAh•AÀ qŠAlvuM jIvic•i ¯•verŠAÅ EæxHWnANH. q•AÇ sVÄ ‹rAjY˜iel Ž·vuM ecRiyvÀ EpAluM EyAh•AenŠAÅ EæxHWnANH. 12EyAh •AeÀR kAlM m…tÇ öÝver sVÄ‹rAjYM atizåmAyi m…EÛA“u EpA›kyAyi¯ Ý. atiElÆ èEvziŠAÀ ŒL@kÅ t™iŠyRi. 13EyAh•AeÀR vrvuver q lÂA èvAck¯M EmAezy…ew nYAyèmA NvuM eedvrAjYe˜–·iy…M èvcic•@. avÄ nwŠAniriÆ• kArYÍÅ èvci c•@.14nYAyèmANvuM èvAck¯M pR’ « niÍÅ sVIkriÆÝevÜiÇ EyAh •AÀ ŽlIyAvAeNÝ niÍÅ vizVsi Æk. ŽlIyAvH vrAniriÆÝev•H a vÄ èvcic•i“uìH. 15kA«™vÄ EkÅŠe“! 16 þö•e˜ tlm…RŠAer {AenÙiEnA w…pmiŠNM? averÙienE–AelyANH? ö•e˜yAÅŠAÄ cÙÆ“ikeLE–Ael yANH. o¯ sMGM ›“ikÅ mE· sMGŠAer viLiÆÝ, 17 ü{ÍÅ niÍÅŠAyi ›}lUti, pE• niÍÅ n]˜M evc•ilÂ; {ÍÅ d…+KgAnM pAwi, pE• niÍÅÆ d…+Km…ìAyilÂý 18 ŒL@kÅ a«EpAelyAeNÝ {Aen Ùi½ pRy…Ý? qeÙ•AÇ EyAh•AÀ vÝ. avÀ m·u™verE–Ael ti•ilÂ, vI’u ›wic•@milÂ. avÄ pR’u, üav en®tM bADic• i “uìH . ý 19m½xYpuÒÀ v•tH m·u™verE–Ael tiÝM vI’u ›wic•@M ekAìANH. aE–AÅ ŒL@kÅ pR y…Ý, üaven EnAÕ! avÀ vLer tiÝ Ý. DArALM ›wiÆÝ. ¡ÜŠA¯ewy…M m·u pApikL@ewy…M sH E nhitÀ.ý pE• jH{AnM sADUkriŠe–w…•tH atieÀR èv]˜ikÅ ekAìANH.ÿ


13 avizVAsikeL zAsiÆÝ (lUeŠA. 10+13-15) 20

pi•IwH Ey² teÀR miŠ vIrYèv]˜i kL@M nw˜iy ngrÍeL vimÄzic•@. kA rNM, Œ ngrÍLiel nivAsikÅ mAn sAÙre–w…kEyA pApM ec•@•tu niÄ ÏkEyA ecyHtilÂ. 21Ey² pR’u, þEkA rsIEn, niÍÅÆ kxHwM. Eb˜HsyiEd niÍÅÆ kxHwM. {AÀ niÍLiÇ aDikM vIrYèv]˜ikL@M ecyHt…. öEt vIrYèv] ˜ikÅ EsAriluM sIEdAniluM èvĘi c•i¯e•ÜiÇ a•A“ukAÄ pEì te• mAn sAÙre–w…mAyi¯Ý. avÄ r“H DriÆk y…M cArM EdhÏ pU²ky…M ecyHtH tÍ L@ew pApÍLiÇ pËA˜piEc•en. 22q •AÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, aÙY viDi divsM niÍL@ew Ðiti EsArien ŠAL@M sIEdAenŠAL@M ashYmAyiriÆM. 23 kPÄ•¸Em niÍÅ sVÄ‹˜iElÆy Ęe–w…EmA? ölÂ! niÍÅ mrNÆ}iyi EleŠRiye–w…M. {AÀ ni•iÇ pl vIrY èv]˜ikL@M èvĘic•@. aEt vIrYèv] ˜ikÅ {AÀ esAEdAmiÇ èvĘic•i ¯ÝevÜiÇ a•A“ukAÄ pApM ec•@• tvsAni–iÆky…M Œ ngrM öÝM nil niÇÆky…M ecyHEten. 24q•AÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, nYAyviDi divsM niÍL@ew Ðiti esAEdAmienŠAÅ kxHw krmAyiriÆM.ÿ

m˜Ayi 11:20-12:17

tinAlvÄ DAnYÍÅ pRic•@ti•AÀ «w Íi. 2 prIzÄ a«kìu. avÄ Ey²viEnA w…pR’u, þEnAÕ, zb•Ï divsM ey¸ dnYAy èmANM vilÆ•tEl nieÀR zixYãAÄ ec•@•tH?ÿ 3 Ey² avErAw… pR’u, þtniÆM t E•AewA–m…™vÄÆM viz•E–AÅ dAvIdH ecyHttH niÍÅ vAyic•i“iElÂ? 4 dAvIdH eedvAly˜iÇ èEvzic•@. av½M av eÀR ŒÅŠA¯M v}ipAwi½™ a–M qw… Ït iÝ.ÿ zb•˜ien sMbÓic• nYAy èmANM lMGiŠÇ. a«M nYAyèmAN vi¯ÖmAyi¯Ý. puErAhitÄÆ mAÒEm a « ti•AÀ a½vAdm…ìAyi¯Ý™U. 5q lÂA zb•ÏdivsvuM eedvAly˜iel puErAhitÄ zb•˜ieÀR nYAyèmANM lMGiÆ•tH EmAezy…ew nYAyèmAN ˜iÇ vAyic•i“uìElÂA. q•AÇ puErAhi tÄ a« ec•@•tiÇ et·ilÂ. 6 {AÀ ni ÍELAw… pRy…Ý, eedvAlye˜ŠAÅ m h˜Ay ciltH öviewy…ìH. 7ti¯ev}u ˜iÇ pRy…Ý, üm]gyAge˜ŠAÅ jnÍ L@ew öwyiÇ dy kAM•iÆÝ.ý öQ vAÆ kL@ew aÄØemeÙ•H aRi’i¯e•ÜiÇ nirprADikeL niÍÅ viDiŠilÂ. 8m½xY puÒÀ zb•Ï divs˜ieÀR kĘA vAN.Hÿ orAL@ew tLÄ• eek Ey² suKe–w…ÏÝ

viæmM a½vdiÆÝ (lUeŠA. 10+21-22) 25

aE–AÅ Ey² pR’u, þsVÄ‹˜i eÀRy…M ®miy…ewy…M kĘAvAy qeÀR pitAEv {AÀ ninÆ n•i pRy…Ý. viEvk zAlikLiÇniÝM vijH{AnikLiÇ niÝM öetlÂAM mRc•@piwic•ti½ {AÀ nie• vA}HÏÝ. q•AÇ ekAc•@›“i keLE–Aely…™vÄÆ nIy« kA“ieŠAw… ˜tH. 26aEt pitAEv, nieÀR öcHCEpA el kArYM nw˜i. 27 þqniÆ qlÂA vsHt…ŠL@M qeÀR pi tAvu tÝ. puÒen pitAvi½ mAÒEm aRiy†. m·AÄÆM aRikyilÂ. pitAvien puÒ½ mAÒEm aRiy†. m·AÄÆM aRikyi lÂ. puÒÀ pRyAÀ Œ#hiÆ•vÄÆ ev Lie–w…Ï•ti½Evìi tire’w…˜ v ÄŠH mAÒM pitAvien aRiyAnA›M. 28 þ•INit¯M BArM ¡mÆ•v¯M qeÀR yw…Ïvrik. {AÀ niÍÅÆ viæmM t rAM . 29qeÀR EjAli sVIkriÆky…M q•i ÇniÝ pWiÆky…M ec•@k. {AÀ sQmY ½M vinItXdy½mAN.H niÍL@ew Œ´A vi½ niÍÅ zAÙikeìÏM. 30{AÀ niÄ E”ziÆ• EjAli qL@–mANH. {AÀ t¯• BArM lGuvumANH.ÿ cil ey¸dãAÄ Ey²vien vimÄziÆÝ (mÄeŠA. 2+23-28; lUeŠA. 6+1-5)

12

aEtsmyM o¯ zb•Ï divsM Ey ² DAnYvylukLilUew nwÆkyA yi¯Ý. aveÀR zixYãA¯M œewy…ìA yi¯Ý. avÄÆ vizÆÝìAyi¯Ý. a

(mÄeŠA. 3+1-6; lUeŠA. 6+6-11) 9

Ey² aviwM vi“u av¯ew ey¸d– ™iyiElÆEpAyi. 10aview o¯ eek tLÄ • orAL@ìAyi¯Ý. Ey²vieleÙÜiluM et·u kANAÀ kAÏni•v¯M aviewy… ìAyi¯Ý. avÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, þzb•Ï divsM ErAgzAÙi v¯Ï•« zriyAENA?ÿ 11 Ey² mRupwi pR’u, þniÍL@ew aDI ntyilu™ Žk ›’AwH zb•Ï divsM ›}iyiÇ vINAÇ niÍLtien ›}iyiÇ niÝM puRe˜w…ÆM. 12tIÄc•yAy…M o¯ m ½xYÀ ŒwienŠAÅ èDAnmANH. ati nAÇ zb•ÏdivsM nã ec•@vAÀ EmA ezy…ew nYAyèmANM a½vdiÆÝ.ÿ 13 anÙrM Ey² eek tLÄ•vEnAw… pR’u, þnieÀR eek oÝkANe“.ÿ ayAÅ teÀR eek Ey²vieÀR Ener nI“i. aE–AŘe• mE·eekEpAel Œ eek vIìuM ŒErAgYM èApic•@. 14q•AÇ aviwM vi“uEpAy prIzÄ Ey²vien ekAlÂAÀ ŒElAcic•@. Ey²vANH eedvM tire’ w…˜ dAsÀ 15 prIzÄ ec•@•etÙAeN•H Ey²vi nRiyAmAyi¯Ý. atinAlvÀ aviwM vi “u. aEnkM EpÄ aven piÚw¯ky…M ErAgikLAyver avÀ suKe–w…Ï ky…M ecyHt…. 16q•AÇ tAÀ ŒrAeN•H m·AErAw…M pRy¯et•vÀ tAŠI« ec yHt…. 17eyz•AèvAckeÀR vAÆkÅ ni REv·AnANvÀ öetlÂAM ecyHttH. eyz •AvH pR’u,


m˜Ayi 12:18-42

14

18

þötA qeÀR dAsÀ; {Anven tir e’w…˜iriÆÝ, {Anven sHEnhiÆ Ý, avniÇ {AÀ sÚxHw½mANH; q eÀR Œ´Avien {AnvniÇ Œvsi–i ÆM. jAtikÅŠiwyiÇ qeÀR EnrAy vi Di avÀ èKYApiÆM. 19 avÀ tÄŠiÆkEyA bhLm…ìAÆk EyA ec•ilÂ; et¯vukLiÇ Œ¯M aveÀR zbHdM EkÅÆky…milÂ. 20 vL’ {AÍN avÀ owiŠyilÂ; qri’utIrARAy èkAzM avÀ aN yHÆkyilÂ, nItiey vijy˜iel˜iÆM ver avni« «w¯M. 21 rAxH\ÍÅ av¯ew ètYAz avniÇ vyHÆM. eyz•AvH 42+1-4 Ey²vieÀR zåi eedv˜iÇni•H (mÄeŠA. 3+20-30; lUeŠA. 11+14-23; 12+10) 22

aE–AÅ cilÄ EcÄ•H orAeL Ey²vi eÀRyw…ŠÇ ekAìuvÝ. o¯ ®tM bADi c•tinAÇ ayAÅ aÓ½M ŸQm½mAyi¯ Ý. Ey² ayAeL suKe–w…˜i kA}Hc y…M sMsArEzxiy…M tiric•@ nÇki. 23q lÂAv¯M atH-te–“u. avÄ pR’u, þöQ m½xYnAyiriÆM eedvM n—…ewyiwyi ElÆ ayyHÆem•H vAgHdAnM ecyHt dAvIdieÀR puÒÀ.ÿ 24 ŒL@kLiÍen pR’tH prIzÄ Ek“u. prIzÄ pR’u, þebeye/bUlieÀR s hAyE˜AewyANivÀ ®tÍeL o}i–iÆ •t.H ®tÍL@ew EntAvANH ebeye/ bUÇ.ÿ 25 prIzÄ ciÙiÆ•etÙAeN•H Ey² vinRiyAmAyi¯Ý. atinAÇ Ey² av ErAw… pR’u, aÙ+Ciám…™ Ž« rAjY vuM nziÆM. viBjiŠe–“ p“NM nilniÇ ŠilÂ. viBjiŠe–“ ›w…Mb˜i½M nilni Ç–ilÂ. 26sA˜AÀ sA˜Aen o}i–ic•AÇ sA˜AÀ tnieŠtirAyi“H viBjiŠe– w…M. aveÀR rAjY˜i½ «wrAÀ k}iy…k y…milÂ. 27®tÍeL o}i–iÆEÛAÅ {AÀ sA˜AeÀR zåi ŸpEyAgiÆÝev•H niÍÅ pRy…Ý. a« zriyAeNÜiÇ, niÍL@ew ŒÅŠAÄ ®tÍeL o}i–iÆ•tH Œ¯ew zåiyAlANH? atinAÇ niÍÅ Æ et·ieyÝ niÍL@ew ŒL@kÅ te• etLiyiÆÝ. 28q•AÇ ®tÍeL o}i–i ŠAÀ {AÀ eedv˜ieÀR Œ´AvieÀR zåiyANH ŸpEyAgiÆ•tH. ötinÄØM eedvrAjYM niÍÅŠAyi niÍL@ewEmÇ vÝ k}i’u q•ANH. 29 þk¯˜nAy orAL@ew vI“iÇ kw•H a yAL@ew sADnÍÅ EmAxHwiŠAnA#hi Æ•vÀ ŒdYM vI“uwmey bÓiŠNM. q•AÇ zåeÀR vIwH av½ ekA™ywi ŠAÀ k}iy…M. 30 þqE•AewA–milÂA˜vÀ qnieŠti rA›Ý; qE•AewA–M EzKriŠA˜vÀ {AÀ EzKric•« citRiÆky…M ec•@Ý. 31 atinAÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, Œ L@kÅ ec•@• qlÂA pApÍÅÆM avÄ epARuŠe–wAM. avÄ pRy…• qlÂA d…xic• vAÆkÅÆM avÄ •miŠ e–wAM. q•AÇ pri²ÖA´AvientirAyi

vAÆkLilUew eedve˜ ni•iÆ•v½ 32 •m ki“ukyilÂ. m½xYpuÒentirAyi sMsAriÆ•vnH mA–@ ki“ieyÝ vrAM. q•AÇ pri²ÖA´AvientirAyi sMsA riÆ•vÀ epARuŠe–wilÂ. avnH öQ ElAk˜iluM vrAniriÆ• ElAk˜iluM mA–ilÂ. niÍL@ew awyALÍÅ (lUeŠA. 6+43-45) 33

þnlÂPlM EvNemÜiÇ v]•M nlÂtA yiriŠNM. niÍL@ew mrM nlÂtelÂÜiÇ atien n•AŠi qw…ŠNM. o¯ v]•M aRiye–w…•tH a«ìAÆ• Pl˜i eÀR awiÐAn˜ilANH . 34pAÛukEL, d…xHwãAEr, qÍen niÍÅÆ nã sMsA riŠAnA›M? Xdy˜ilu™tANElÂA vAyH sMsAriÆ•tH. 35nlÂvnAy o¯vÀ ayA L@ew Xdy˜iÇ nã sU•iÆÝ. atinA lvnH sVÙM Xdy˜iÇniÝ v¯• n lÂkArYÍÅ sMsAriŠAnA›Ý. q•AÇ d…xHwnAy o¯veÀR mnÈiÇ d…xHwt niR y…Ý. atinAÇ ayAÅ sMsAriÆ•tH ayAL@ew Xdy˜iÇniÝM v¯• d…xic• kArYÍLAvuM. 36{AÀ niÍELAw… pRy…Ý, tÍÅ pRy…• niÈArmAy oAErA vA Ši½M jnÍÅ viDidivs˜iÇ kNÆ pREyìiv¯M. aÙYviDi divsmANiÍ en Evìivrik. 37niÍÅ pR’ vAÆk L½sric•AvuM niÍeL viDiÆk. niÍ L@ew cil vAÆkÅ niÍeL nItIkriÆM. q•AÇ EvER cilvAÆkÅŠH niÍÅ ›·M viDiŠe–w…ky…M ec•@M.ÿ ey¸dãAÄ awyALM EcAdiÆÝ (mÄeŠA. 8+11-12; lUeŠA. 11+29-32) 38

aE–AÅ prIzãAÄ cil¯M zAOi mA¯M Ey²viEnAw… pR’u, þ•ErA, orw yALmAyi aÍH o¯ vIrYèv]˜i ec•@ •tH {ÍÅÆ kANNM.ÿ 39 Ey² mRupwi pR’u, þd…xHw¯M pApi kL@mAyvrANH awyALmAyi vIrYèv]˜i ŒvzYe–w…k. q•AÇ avÄŠAyi o¯ vIrYèv]˜iy…M nÇke–w…kyilÂ. EyA nAèvAck½ sMBvic• atH-tmANH Žk awyALM.40m†Ý rAÒiy…M m†Ý pkluM EyA nA o¯ vliy mInieÀR vy·iÇ kiwÝ a«EpAel m½xYpuÒÀ m†ÝpkluM m† ÝrAÒiy…M ®miy…ew Xdy˜ieÀR Ÿ™iÇ öriÆM. 41viDidivsM nIenEvyilu™vÄ niÍELAewA–M q}uE•·uni•H niÍÅ ›· vALikLAeNÝ etLiyiÆM. qÚekAeì •AÇ EyAnA avErAw… èsMgic•E–AÅ avÄ a½tpic•@. {AÀ niÍELAw…pR y…Ý, {AÀ EyAneyŠAÅ mhAnANH. 42 aÙYviDiyiÇ etŠieÀR RANi ö• e˜ niÍL@ew tlm…RŠAErAewA–M qNI ·uni•H avÄÆ et·u p·iyiriÆÝ qÝ etLiyiÆM. qÚekAeì•AÇ, Œ rAjH{i vLer vLer akelniÝM zElA EmAeÀR vijH{AnèdmAy buÖiy…pEd zM EkÅŠAÀ vÝ. {AÀ niÍELAw… pR y…Ý, {AÀ zElAEmAenŠAL@M vliy vnANH.


15

m˜Ayi 12:43-13:22

öQ tlm…RŠAÄ pApikÅ

ŸpEdziŠAÀ kTkeLÙi ½pEyAgiÆÝ

(lUeŠA. 11+24-26) 43

þorALiÇniÝM puRÏ v¯• a²ÖA ´AvH viæmiŠAenAriwM Etwi m¯®miyi lUew sÉriÆÝ. q•AlvÀ oriwvuM keì˜iyilÂ. 44 þatinAÇ a²ÖA´AvH pRy…Ý, ü{AÀ vi“uEpA• vI“iElÆ te• tiri c•@EpA›Ý.ý a²ÖA´AvH ayALiElÆ mwÍiv•E–AÅ ayAL@ew zrIrM ³nYmA yiriÆ•tAyi kA¹Ý. ŒvIwH awic•@ vAri v]˜iyAŠiyiriÆÝ. 45a²ÖA´A vH puRÏEpAyi te•ŠAÅ d…xic• m·H Ž}u a²ÖA´AŠL@mAyi mwÍiv•H av erlÂAMœwi ayALiÇ tAmsiÆÝ. aEtA ew ayAÅ pUÄv•ADikM vxLnAyi. d…xi c• öQ tlm…RŠA¯ew avÐ ö«te• yANH.ÿ aveÀR zixYãAÄ aveÀR ›w…MbŠAÄ (mÄeŠA. 3+31-35; lUeŠA. 8+19-21) 46

Ey² jnÍeL pWi–iŠev aveÀR mAtAvuM sEhAdrÍL@M puRÏ niÇÆ ÝìAyi¯Ý. avÄŠH avEnAw… sMsA riŠNmAyi¯Ý. 47orAÅ Ey²viEnAw… pR’u, þnieÀR a—y…M sEhAdrãA¯M niE•Aw… sMsAriŠAnAyi evLiyiÇ kAÏ niÇÆÝ.ÿ 48 Ey² avEnAw… mRupwipR’u, þŒrA eNeÀR a—? ŒrAeNeÀR sEhAdr ãAÄ?ÿ 49 pi•IwH Ey² teÀR zixYãAer §ìi –R’u, þEnAÕ, övrANH qeÀR a—y…M qeÀR sEhAdrãA¯M. 50qeÀR yTAÄØ sEhAdr½M sEhAdriy…M a—y…M sVÄ ‹ÐnAy qeÀR pitAvieÀR öxHwM ec •@•vrANH.ÿ viÏ vityÆ H • kT (mÄeŠA. 4+1-9; lUeŠA. 8+4-8)

13

Œ divsMte• Ey² vIwi½ puR ˜iRÍi kwElAr˜i¯Ý.2 qlÂAv¯M aveÀR ¡·uM niÝ. atinAlvÀ o¯ vÉiyiÇ kyRi ö¯Ý. me·lÂAv¯M tIr Ïte• niÝ. 3 aE–AÅ avÀ aver pl«M ŸpEdziŠAÀ pl kTkL@M ŸpEyA gic•@. Ey² pR’u, þo¯ k]xiŠArÀ viÏ vityHŠAniRÍi. 4vityHŠEv cil viÏkÅ v}iyiÇ vI¹. p•ikÅ vÝ av ekA˜i˜iÝ. 5 cil viÏkÅ pAR yiÇ vI¹. aview ecLiyilÂAyi¯Ý. vi˜H vLer EvgM vLÄÝ. qeÙ•AÇ m ÌiÇ Œ}milÂAyi¯Ý. 6pE• sUrY½yÄ •E–AÅ ecwikÅ kri’u, Œ}˜iÇ Ev¯kLilÂAti¯•tinAÇ ecwikÅ kri ’u. 7m·u cil viÏkÅ m…_kÅŠiw yiÇ vI¹. m…Åec•wikÅ ŒÄÏvLÄ•H vi˜ien vL¯•tiÇniÝM tw’u. 8m·u cilviÏkLAke“ nl mÌilANH vINtH. Œ viÏvLÄÝ DAnYm…ìAyi. cil ec wikÅ ¾RumwÍu kUw…tÇ viL’u. cilv aRup«M m·u cilv m…–«M EmniviLvu ìAyi. 9kA«™vÄ EkÅŠe“.ÿ

(mÄeŠA. 4+10-12; lUeŠA. 8+9-10) 10

zixYãAÄ Ey²vien smIpic•H EcA dic•@, þŒL@keL ŸpEdziŠAÀ aeÍÙi nA¹ kTkL@pEyAgiÆ•tH?ÿ 11Ey² m Rupwi pR’u, þsVÄ‹rAjYe˜–·iy…™ rhsYÍÅ aRiyA½™ avkAzM ni ÍÅ ÆmAÒEm a½vdic•@ki“iyi“uZ. m·AÄÆM öQ rhsYÍLRiyAÀ k}iy…kyi lÂ. 12cil« Ÿ™v½ œw…tÇ nÇke–w…M. avnH ŒvzYm…™tilDikM lBiEc•ŠAM. q•AÇ ölÂA˜vnH Ÿ™tiÇ ›Rc•@ œwi nxHwmA›M. 13aver ŸpEdziŠAÀ {AÀ kTkL@pEyAgiŠAÀ kArNM ötANH. a vÄ EnAÆe•ÜiluM kA¹•ilÂ. EkÅÆ e•ÜiluM mnÈilAÆ•ilÂ. 14atinAlv ¯ew kArY˜iÇ eyz•AvieÀR èvcnM niREv·iyiriÆÝ+ üniÍÅ æÖiÆky…M EkÅÆky…M ec •@M q•AluM mnÈilAŠilÂ. niÍÅ EnA Æky…M kA¹ky…M ec•@M. qÜiluM kì tH mnÈilAŠilÂ. 15 öv¯ew XdyÍÅ kWinÍLANH, av ÄŠH ecviy…eìÜiluM æÖiÆ•ilÂ, s tYM kANAnvÄ vis—tiÆÝ. avÄ t ÍL@ew kÎkÅ ekAìH kANAtiriÆk y…M sVÙM ecviekAìH EkÅŠAtiriÆk y…M sVÙmnS ekAìH aRiyAtiriÆk y…M ec•@•tH qeÀRyw…ŠElÆ tiri’H {AÀ ciki/iŠNem•H ŒvzYe–wAti riŠAnANH.ý eyz•AvH 6+9-10 16

q•AÇ niÍÅ a½g]hItrANH. ni ÍÅ niÍL@ew kÎkÅ ekAìH kA¹• « mnÈilAÆÝ. niÍL@ew ecviekAìH EkÅÆ•vy…M mnÈilAÆÝ. 17{AÀ ni ÍELAwH stYM pRy…Ý. aEnkM èvAc k¯M nlÂvrAy ŒL@kL@M niÍLiE–AÅ kA¹•« kANAnA#hic•@. q•AlvrtH kìilÂ. aEnkM èvAck¯M nlÂv¯M ni ÍLiE–AÅ EkÅÆ•tH EkÅŠA½M Œ# hic•@ q•AlvrtH Ek“ilÂ. viÏkL@ew kT vizdIkriÆÝ (mÄeŠA. 4+13-20; lUeŠA. 8+11-15) 18

þatinAÇ kÄxkeÀR kTy…ew aÄ ØM niÍLiE–AÅ æÖiÆk.19v}iyiÇ vI N viÏkÅ qÙANH? rAjYe˜–·iy…™ ŸpEdzÍÅ EkÅÆky…M mnÈilAŠAti riÆky…M ec•@•verE–AelyANH Œ viÏkÅ. ayAL@ew mnÈiÇ vitc•v d…xHwÀ vÝ qw…ÏekAìuEpA›M. 20pAR –@RÏvIN viÏkeLÙANH? vcnM Ek “mAÒyiÇ te• sEÙAxpUÄv•M sVIk riÆ•vrANtH. 21q•AÇ vcnM teÀR jIvit˜iÇ Œ}˜iÇ EvErAwAnvÄ a½ vdiŠilÂ. ›Rc•@kAlE˜Æ mAÒM Œ v cnM nilniÇÆM. vcnM nimi˜M EkÂz EmA pIFEyA ŸìA›EÛAÅ avÄ vizVA sM eekevwiy…Ý. 22m…_kÅŠiwyiÇ vIN viÏkLAke“, vcnM EkÅÆky…M vcne˜ jIvitd…+KÍÅ ekAìuM Dnd… rekAìuM m†wivLÄÝ Plm…ìAkAÀ a½


m˜Ayi 13:23-54

16

vdiŠA˜vrANH. atinAlveÀR jIvit ˜iÇvcn˜inH o¯ sAÖYty…milÂ. 23q •AÇ nl mÌiÇ vIN viÏkÅ Ek“ vcnM mnÈilAÆ•vrANH. av vLÄ•H cilE–AÅ ¾RuM aRup«M m…–«M mwÍu viLvuìA›M.ÿ EgAtÛieÀRy…M kLkL@ewy…M kT aE–AÅ Ey² aver pWi–iŠAÀ m e·A¯ kT pR’u. avÀ pR’u, þteÀR pAwÏ nl viÏ vitc•venE–AelyA NH sVÄ‹rAjYM. 25Œ rAÒiyiÇ, qlÂAv¯M ŸRÍukyAyi¯Ý. ayAL@ew zÒu vÝ EgAtÛiniwyiÇ kLkÅ n“H kwÝkL ’u. 26pi•IwH EgAtÛuecwikÅ vLÄ•H DAnYÆlkL@ìAyi. aEt smyM kLkL@M vLÄ•i¯Ý. 27aE–AÅ kÄxkeÀR dAs ãAÄ vÝpR’u, üaÍu nl vi˜El vitc• t H ? pie• qviw…•ANH kLkÅ v•tH?ý 28 þayAÅ mRupwi pR’u, üo¯ zÒuvA NH Œ kLkÅ n“tH.ý þB]tYãAÄ EcAdic•@, ü{ÍÅ EpAyi kL kÅ nIŠM ec•NEmA?ý 29ü ayAÅ pR’u, üEvì, qeÙ•AÇ niÍÅ kLpRiÆEÛAÅ EgAtÛuM pRiŠA niwy…ìH. 30EgAtÛuM kLy…M o•ic•@ vLr e“. viLevw…–@ smymA›EÛAÅ {AÀ dAsãAErAw… pRy…M+ ŒdYM kL pRic•@œ“i k˜iÆk. q•i“H EgAtÛu ekAyHt… ekA ì…v•H qeÀR p˜AyM niRyHÆk.ýÿ 24

œw…tÇ kTkÅ (mÄeŠA. 4+30-34; lUeŠA. 13+18-21) 31

pi•IwH avÀ avErAw… me·A¯kT pR’u, þsVÄ‹rAjYM o¯ kw…›mNi EpA elyANH. orAÅ teÀR pAwÏ kw…›vi Ïvitc•@. 32qlÂA viÏkLiluM evc•H atH ecRutANH. pE• viÏ vL¯EÛAÅ EtA“˜iel Ž·vuM vliy ecwikLielA •Ayi˜I¯M atH. aetA¯ mrmAyi˜I ¯Ý. p•ikÅ atieÀR zAKkLiÇ œw… evÆky…M ec•@Ý.ÿ 33 pi•IwH me·A¯ kTœwi pR’u, þsVÄ ‹rAjYM mAvum…}uvÀ puLiyHÆM ver o¯ OI vliy pAÒ˜ilu™ mAviÇ ›}c•@ EcÄÆ• puLimAvH EpAelyANH.ÿ 34 kTkLAyi ŒNvÀ averAewlÂAM p R’tH. qE–A}uM avÀ kTkLilUew av er pWi–ic•@. 35èvAckÀ pR’tH te• yAyi¯Ý atH+ þ{AÀ kTkLilUew sMsAriÆM; ElAkA rMBM m…tÇ rhsYmAŠievŠe–“i¯•v {AÀ pRy…M.ÿ sÜIĘnM 78+2 vixmM piwic• o¯ kT vizdIkriÆÝ 36 anÙrM Ey² avervi“H o¯ vI“iEl Æ kyRi. zixYãAÄ aven smIpic•@ pR’u, þvyliÇ vitc• kLkL@ew kT {ÍÅÆ vizdIkric•@ t•AluM.ÿ 37 Ey² mRupwi pR’u, þpAwÏ nl vi Ï vitc•vÀ m½xYpuÒnANH. 38pAwM öQ ElAkvuM nl viÏkLAke“ eedvrA jY˜iel eedv˜ieÀR mŠL@M. d…xHweÀR

ŒL@kLANH kLkÅ. 39pizAcANH kLkÅ vitc•tH. viLevw…–H ElAkAvsAnMkAl mANH. eedv˜ieÀR d†tãArANH viLevw…–@kAÄ 40 þkLkeL pRic•@ k˜ic•@kL’u. ElA kAvsAnkAlÏM a«te•yAvuM sMB viÆk. 41m½xYpuÒÀ teÀR d†tãAer ayyHÆM. avÄ pApikeLy…M pizAci eÀR a½yAyikeLy…M o¯miÆM. d†tãAÄ aver eedvrAjYÏniÝM puRe˜w…ÆM. 42 d†tãAÄ pApikeL tIy…lkLiElÆ vli ec•Riy…M. aview avÄ nilviLiÆky…M EvdnekAìH plÂH e{riÆky…M ec•@M. 43 aE–AÅ nItimAãAÄ sUrYenE–Ael ti LÍuM. avÄ tÍL@ew pitAvieÀR rAjY e˜ÏM. kA«™vÄ EkÅŠe“. niDiy…ewy…M m…˜ieÀRy…M kT þpAw˜H oLi–ic•@evc• niDiEpAel yANH sVÄ‹rAjYM. ayAÅ a« keì ˜AÀ öwyAyi. ayAÅ sEÙAxic•@. a «vIìuM me·AriwÏ ›}ic•i“u. ayAÅ mwÍiE–Ayi. Œ pAwM vAÍAÀ tniÆ™ etlÂAM vi·u. 45 þnl m…ÏkÅ aEnVxiÆ• kc•vw ŠArenE–Aely…mANH sVÄ‹rAjYM. 46o¯ divsM ayAÅ sviEzxmAy m†lYm…™ o¯ nl m…Ï keì˜i. ayAÅ EpAyi qlÂAM vi·H m…Ï vAÍAÀ vÝ. 44

mIÀpiw…˜vly…ew kT þkwliEleŠRiy…• vlEpAely…M œ wiyANH sVÄ‹rAjYM. atiÇ qlÂA viD ˜ilum…™ m/YÍÅ ›w…Íi. 48vl niR ’E–AÅ m…ÆvÄ kryiElŠ« vlic•@. avÄ nil˜i¯•H qlÂA nl mI½M ›“kLi lAŠi. cI˜mIÀ avÄ vliec•Ri’u. 49 ElAkAvsAnvuM aÍen te•yA¹ sMBviÆk. d†tãAÄ v•H d…xHwer nIti mAãAriÇniÝM EvÄtiriÆM. 50d†tãAÄ d… xHwer tIc•ULyiEleŠRiy…M. aviewŠiw •H avÄ nilviLiÆky…M EvdnekAìH plÂ@ e{riÆky…M ec•@M.ÿ 51 aE–AÅ Ey² zixYãAErAw… EcAdi c•@, þöetlÂAM niÍÅ mnÈilAŠiyiriÆ E•A?ÿ zixYãAÄ pR’u, þŸv•,H mnÈilA yi.ÿ 52 anÙrM Ey² zixYãAErAw… pR’u, þatinAÇ sVÄ‹rAjYe˜–·i pWiÆ• oAErA zAOiy…M oAErA vI“uwmeyE–A elyANH. aveÀR vI“iÇ p}y«M puti y«mAy o¯pAw… sADnÍÅ EzKriŠ e–“i¯Ý. ayAÅ av puRÏ ekAìu v¯Ý.ÿ Ey² jãEdzE˜Æ EpA›Ý 47

(mÄeŠA. 6+1-6; lUeŠA. 4+16-30) 53

aE–AÅ Ey² kTkL@pEyAgic•@ Ÿp EdziÆ•tH m…}umi–ic•@ aviwM vi“u EpA yi. 54avÀ tAÀ vLÄÝv• #Am˜iEl ÆEpAyi. avÀ av¯ew ey¸d–™i yiÇ ŒL@keL ŸpEdzic•@. a«Ek“H avÄ atH-te–“u. ŒL@kÅ EcAdic•@, þöQ m½


17 xYnH öÒy…M atH-tèvĘikÅÆ™ k}ivH qviw…Ý ki“i? 55övÀ Œ evRuM mryAzAriy…ew puÒÀ. mRiy aveÀR a—. sEhAdrãAÄ yAEŠAbuM EyAes y…M ziEmA½M y†dAy…M. 56aveÀR sEhA drimArAke“ öview nE—AewA–m…ìH. pi e• qviw…•ANH avnietAeŠ ec•A½ ™ jH{AnvuM k}ivuM ki“iytH?ÿ 57avÄ aven aMgIkric•ilÂ. q•AÇ Ey² avErAw… pR’u, þèvA cken m·u™vrMgIkriÆÝ. èvAckÀ aveÀR sVÙM jãngr˜iluM sVÙM ›w…Mb˜iluM aMgIkriŠe–wilÂ.ÿ 58a vÄ Ey²viÇ vizVsic•ilÂ. atinAl vÀ aview aDikM vIrYèv]˜ikÅ ec yHtilÂ. ehErAdAvH Ey²vien–·i EkÅÆÝ (mÄeŠA. 6+14-29; lUeŠA. 9+7-9)

14

Œ smyM Ey²vien–·i ŒL@kÅ pRy…•tH glIlyiel BrNADikA riyAy ehErAdAvH Ek“u. 2ehErAdAvH t eÀR dAsãAErAw… pR’u, þöyAÅ yTAÄ Ø˜iÇ sHnApk EyAh•AnANH. a yAÅ mrN˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•·i“u ìAvNM. atANH ayAÅŠiÍen vIrY èvĘikÅ ec•@vAÀ k}iy…•tH.ÿ sn H ApkEyAh•AÀ ekAl e–“etÍen? 3 ati½ m…ÛH ehErAdAvH EyAh•Aen piwic•@. EyAh•Aen cÍlyi“H «RÜili “u. ehErAdAvieÀR sEhAdrnAy Pili E–AsieÀR p‰iyAy ehErAdY kArN mANH EyAh•Aen bÓic•t.H 4 þehErAdY ey nI sVÙmAÆ•« zriylÂÿ q•H EyAh•AÀ ehErAdAviEnAw… pRy…ky… ìAyi. 5ehErAdAvH EyAh•Aen ekAlÂA nA#hic•@evÜiluM ayAÅ jnÍeL By Ý. EyAh•AÀ o¯ èvAcknAeN•H ŒL@kÅ Dric•i¯Ý. 6 ehErAdAvieÀR jãdinAEGAx˜iÇ vi¯ÝkA¯ew m…ÛiÇevc•H ehErAdYy…ew puÒi n]˜M ecyH«. ehErAdAvH avLiÇ sMèItnAyi. 7 ayAÅ avLAvzYe–w… •etÚM s—AnmAyi zpT˜ilUew vA gHdAnM ecyH«. 8qÙH ŒvzYe–wNem•H ehErAdY mkÅÆ niÄE”zic•@. atinA lvÅ ehErAdAviEnAw… pR’u, þsHnAp kEyAh•AeÀR zirÈH öview o¯ tLik yiÇ vc•@ t±.ÿ 9ehErAdAvu d…+KitnAyi. pE• ŒvzYe–w…•etÚM ekAw…ŠAem •yAÅ zpTM ecyHti¯Ý. aveÀR a tiTikÅ ati½ sA•ikLANH. atinA lvL@ew aEp• niREv·AÀ ayAÅ Ÿ˜ rvi“u. 10twvRyilu™ EyAh•AeÀR tl ev“ieyw…ŠAÀ ayAÅ ŒeL ayc•@. 11a vÄ EyAh•AeÀR tl o¯ tLikyiÇ v c•@ekAìuv•H ep¿›“iÆ ekAw…Ï. a vÅ tl a—yHÆ nÇki. 12EyAh•AeÀR zixYãAÄ v•H m]tEdhM ekAìuEpAyi sMsHkric•@. q•i“vÄ EpAyi Ey²vi EnAw… sMBvÍÅ vivric•@.

m˜Ayi 13:55-14:27 a•AyirM EpÄŠH ŒhArM nÇ›Ý (mÄeŠA. 6+30-44; lUeŠA. 9+10-17; EyAh. 6+1-14) 13

EyAh•AeÀR vĘyRi’ Ey² o¯ vÉiyiÇ aviwM vi“u. vijnmAy oriw E˜ŠvÀ o·yHÆ EpAyi. q•AÇ aŠA rYM ŒL@kÅ aRi’u. atinAlvÄ av¯ ew #AmÍÅ vi“H Ey²vien piÚwÄÝ. Ey² EpAy ÐlE˜ŠH av¯M krmAÄ‹M sÉric•@. 14Ey² aviewey˜iyE–AÅ o¯pAw… ŒL@keL kìu. Ey²vinH av ErAw… kA¯NYM EtA•i. avÀ ErAgM bA Dic•ver suKe–w…˜i. 15 a•H Ÿc• tiri’E–AÅ zixYãAÄ Ey ²vien smIpic•@. avÄ pR’u, þöetA ¯ vijnèEdzmANH. öE–ALAke“ EnrM vLer eevkiyiriÆÝ. atinAÇ över ngrÍLiÇ EpAyi ŒhArM vAÍieŠA ìuvErìtinAyi ayc•AluM.ÿ 16 Ey² mRupwi pR’u, þaver pR’u viEwì ŒvzYmilÂ. niÍÅte• avÄÆ B•NM ekAw…Æk.ÿ 17 zixYãAÄ pR’u, þpE• {ÍL@ew pŠÇ aÉu a–ŠxNÍL@M rìu mI½M mAÒEmy…Z.ÿ 18 Ey² pR’u, þa–vuM mI½M qniÆ ekAìuv±.ÿ 19pie• Ey² ŒL@kELAwH puǘkiwiyiliriŠAÀ niÄE”zic• @ . avÀ a–vuM mI½M qw…˜H ŒkAzE˜ Æ EnAŠi B•NM t•tinH eedv˜i½ n•ipR’u. anÙrM avÀ a«vItM evc•@. avÀ a« zixYãAÄÆ nÇki. zixYãAÄ atH ŒL@kÅÆ viLÛi. 20qlÂA v¯M a«k}ic•H sMt]pHtrAyi. qlÂAv¯M ŒhArM k}ic•i“uM p×ìu›“kÅ niRey ŒhArM mic•MvÝ. 21OIkL@M ›“ikL@M ŸÅe–wAet a•AyirE˜ALMEpÄ ŒhA rM k}ic•i¯Ý. Ey² kwli½ mIet nwÆÝ (mÄeŠA. 6+45-52; lUeŠA. 6+15-21) 22

anÙrM Ey² zixYãAer vÉiyiÇ ky·i. mRukryiElÆ EpAkAÀ avÀ a vErAwAjH{Apic•@. tAÀ pi•Ael vÝ ekA™AemÝ pR’H avÀ aview˜ e• niÝ. ŒL@keL piric•yŠAnANvÀ tÍiytH. 23ŒL@kELAw… yAÒ pR’u pi ri’ti½EzxM Ey² o·yHŠi¯Ý èAÄ ØiŠAÀ mlm…kLiElÆ EpAyi. eev› E•rM ŒyE–A}uM avÀ ŽknAyi avi ew˜e• ŸìAyi¯Ý. 24Œ smyM zixY ãAÄ kyRiyvÉi kwliÇ vLerd†rM EpA yiŠ}i’i¯Ý. tirmAlkLiÇe–“H vÉi Ÿl’u. kA·H viprItmAyi¯Ý. 25 pulÄec• m†Ý mNiÆM ŒRumNiÆmi wyiÇ Ey²vieÀR zixYãAÄ vÉiyiÇ te•yAyi¯Ý. Ey² av¯ewyw…E˜Æ ecÝ. avÀ ev™˜i½ mIet nwÝ. 26 Ey² ev™˜i½ mIet nwÝv¯•« kì zixYãAÄ ByÝ. avÄ pR’u, þaetA¯ EètmANH!ÿ avÄ ByÝ nilvi Lic•@. 27 q•AÇ Ey² epe“Ý te• avErA w… sMsAric•@, þès•rAœ ötH {AnANH ByŠ¯t.Hÿ


m˜Ayi 14:28-15:25

18

28

peÒAsH pR’u, þkĘAEv ötH y TAÄؘiÇ nIyAeNÜiÇ ev™˜i½ mIet nwÝ vrAÀ qE•AwAjH{ApiÆk.ÿ 29 Ey² viLic•@, þpeÒAEs v±.ÿ p eÒAsH vÉiyiÇ ni•iRÍi ev™˜i½ mIetœwi Ey²vieÀRyw…E˜Æ nwÝ. 30 q•AÇ ev™˜i½ mIet nwÝ EpAk Ev peÒAsH kA·uM tirmAlkL@M kìu B y•H ev™˜iÇ m…ÍAÀ «wÍi. peÒAsH nilviLic•@, þkĘAEv, qe• r•iÕ.ÿ 31 Ey² peÒAsieÀR eekpiwic•@. Ey ² pR’u, þninŠÒ vizVAsmilÂ. qÙi ½ sMzyic•@?ÿ 32 Ey²vuM peÒAsuM vÉiyiÇ kyRi yti½EzxM kA·H amÄÝ. 33aE–AÅ v ÉiyiluìAyi¯• zixYãAÄ Ey²vien nmsH k ric• @ ekAìH pR’u, þyTAÄØ ˜iÇ nIyANH eedvpuÒÀ.ÿ Ey² aEnk ErAgikeL esQKYmAÆÝ (mÄeŠA. 6+53-56) 34

twAk˜ilUew vilÍen sÉric• avÄ mRukryiÇ gE•ser˜H q• «R m…Ke˜˜i. 35a•A“ukAÄ Ey²vien kìu. avÄ aven tiric•Ri’u. atinA lvÄ Œ èEdzmAek Ey² v• vivrM pr˜i. ŒL@kÅ qlÂAErAgikeLy…M av eÀRyw…Ï ekAìuvÝ. 36aveÀR vO˜ieÀR a·e˜ÜiluM sHpÄzic•@ suKM èApiŠAn½vdiŠAÀ avÄ av EnAw… Ek¹. Ey²vieÀR vOA#M sHp Äzic• qlÂAvÄÆM sQKYM vÝ. eedv˜ieÀR nYAyèmANvuM m½xY¯ìAÆ• c“ÍL@M (mÄeŠA. 7+1-23)

15

pi•IwH ŽtA½M prIzãA¯M zAOi mA¯M Ey²vien smIpic•@. ey±z ElmiÇniÝM v• avÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, 2þn—…ew mhAãArAy pUÄv•ikÄ nm…Æ t• c“ÍÅ nieÀR zixYãAer EÙpAliÆ•il ? avÄ ŒhAr˜i½ m…ÛH eek k}u›•ilÂ.ÿ 3 Ey² mRupwi pR’u,þniÍL@ew c“Í ÅÆEvìi eedv˜ieÀR klønkeL ni ÍeLÚekAìH a½sriÆ•ilÂ? 4eedvM pR’i“uìH, üniÍÅ a–n—mAer bµ mAniŠNM.ý* üa–n—mAErAwH d…xic•@ sM sAriÆ•vÀ vDAÄhnANHý* qÝ pR ’i“uìH. 5 q•AÇ niÍLiÍen pWi–i ÆÝ, a—EyAEwA a–EnAEwA öÍen pRyAÀ niÍÅ a½vdiÆÝ. üniÍeL shAyiŠAnAyi qniÆ cil« trAÀ k}iy…M. pE• {AÀ a« ec•@kyilÂ. {An« eedv˜i½ ekAw…ÆMý qÝ pR yAem•H. 6 ö˜r˜iÇ avÀ aveÀR a –en ŒdriEŠìtilÂ. aÍen niÍL@ew c“ÍÅ pAliÆ•ti½ Evìi niÍÅ eedv˜ieÀR nYAyèmANe˜ avgNi c•iriÆÝ. üniÍÅ ... bµmAniŠNMý ŸÖrNi puR. 20+12; Œv. 5+16. üa–n—mAErAwH ... vDAÄhnAN.H ý puR.21+7.

7

kpwBåiŠAEr, eyz•AvH niÍeL–·i pR’« zrite•. eyz•AvH pR’u, 8 ütÍÅ qe• ŒdriÆÝev•H avÄ pRy…Ý q•AlvÄ qe• av¯ew jIvi t˜ieÀR èDAnBAgmAÆ•ilÂ. 9 avÄ qe• ŒrADiÆ•« evRuet yANH. qeÙlÂAM avÄ pWi–iEc•A Œ kArYÍÅ m½xY¯ìAŠiy c“ÍÅ mAÒM.ÿý eyz•AvH 29+13 10 Ey² jnÍeL teÀRyw…E˜Æ viLi c•@. avÀ pR’u, þ{AÀ pRy…•« æ Öic•… mnÈilAÆk. 11orAÅ teÀR vAyi ElŠiw…• vsH«ŠLl ayAeL cI˜yA Æ•tH. mRic•H ayAÅ teÀR vAyekAìH pRy…•vyANH. 12zixYãAÄ Ey²vien smIpic•… EcAdic•@, þnI öQ pR’« Ek“ANH prIzãAÄ niE•Aw… EkApic•iri Æ•etÝ ninŠRiy…EmA?ÿ 13 Ey² mRupwi pR’u, þsVÄ‹ÐnAy qeÀR pitAvH n“tlÂA˜ oAErA ecwiy…M EvErAew pi}uetRiye–w…M. 14prIzãAÄ av¯ew v}iÆEpAke“. avÄ ŒL@keL nyiÆ•tH aÓer aÓÄ nyiÆ•« EpAelyANH. orÓen me·ArÓÀ nyi c•AÇ ö¯v¯M ›}iyiÇ vI}uM.ÿ 15 peÒAsH EcAdic•@, þnI ŒL@kELAw… pR’ kTeyAÝ vivriŠAEmA?ÿ 16Ey² pR’u, þöniy…M niÍÅÆ mnÈilA› •ielÂE•A? 17mnuxYeÀR vAyiElÆ è EvziÆ• ŒhAremlÂAM ayAL@ew vy·i ElÆ EpA›Ýev•« niÍÅÆ tIÄc• yAy…mRiyAM. pi•IwH Œ ŒhArM zrIr ˜i½ puRE˜Æ EpA›Ý. 18q•AÇ vA yiÇniÝ puRÏ v¯• d…xic• vAÆkÅ ayAL@ew ciÙy…ew PlmANH. öetA¯v en a²ÖnAÆÝ. 19öQ d…xic•veylÂAM m½xY mnÈiÇ jniÆÝ+ d…xHwciÙkÅ, ekAlpAtkM, vYBicArM, eelMgikpAp ÍÅ, aphrNM, ½N, m·u™vÄeŠtier k™sA•i pRy…k, q•iÍen. 20öet lÂAM o¯ vYåiey d…xi–iÆÝ. q•AÇ ŒhAr˜i½ m…ÛH eek k}ukA˜« ekA ìH Œ¯M a²ÖrA›•ilÂ.ÿ Ey² o¯ puRjAtiyAy OIey shAyiÆÝ (mÄeŠA. 7+24-30) 21

Ey² aviwM vi“H EsArieÀRy…M sI EdAeÀRy…M èEdzE˜Æ EpAyi. 22o¯ knAÀkAri Ey²vien smIpic•@. avÅ nilviLic• @ , þkĘAEv, dAvIdieÀR puÒA, q•iÇ k¯NkA“U. qeÀR mkeL ®tM bADic•iriÆÝ. avÅ vLer kxHw e–w…Ý.ÿ 23 q•AÇ Ey² mRupwieyAÝM pR’i lÂ. atinAÇ zixYãAÄ Ey²vien smI pic•@ yAcic•@, þaveL pR’yc•AluM avÅ alRieŠAìu ne— piÚw¯Ý.ÿ 24 Ey² pR’u, þyi AEyliel nxHw e–“v¯ewyw…E˜ŠH mAÒmANH eedvem e• ayc•tH.ÿ 25 sHÒI vIìuM Ey²vien smIpic•@. avÅ Ey²vieÀR m…ÛiÇ m…“u›˜i ni •H aEp•ic•@, þkĘAEv, qe• shA


19 yic•AluM. 26Ey² mRupwipR’u, þmŠÅ Æ™ a–ŠxNÍeLw…˜H nAyHŠÅÆ qRi’u ekAw…Æ•tu zriylÂ.ÿ 27 avÅ pR’u, þzriyANH kĘAEv, q•AluM av¯ew yjmAneÀR Emz–@R ÏniÝM vI}u•veyÜiluM nAyHŠÅ ti •ARuìEl A . 28aE–AÅ Ey²pR’u, þOIEy, ninÆ vliy vizVAsm…ìH, nieÀR öxHwM sADiŠe“.ÿ Œ smyM avL@ew mkÅ suKM èApic•@. aEnkM Eper Ey² suKe–w…ÏÝ 29 anÙrM Ey² aviwM vi“H glIlŠ wÇŠryiElÆEpAyi. avÀ o¯ mlyiEl Æ kyRi nil˜i¯Ý. 30 aEnkM EpÄ aven smIpic•@. avÄ o¯pAw… ErAgikeL avErAewA–M ekAìu vÝ, m…wÙÄ, aÓÄ, tLÄ•vÄ, bDirÄ, aÍen pltrŠAÄ. Ey² aver suK e–w…˜i.31sMsAriŠAnAkA˜vÄ sMsA riÆ•«M, tLÄ•vÄ p†ÄÌkAyrA›• «M nwŠAnAkA˜vÄ nwÆ•«M aÓÄ kA¹•«emAeŠŠìH ŒL@kÅ aÛrÝ. yi AEylieÀR eedvE˜AwH avrti½ n•i pR’u. nAlAyir˜ilDikM Eper tI·uÝ (mÄeŠA. 8+1-10) 32

Ey² zixYãAer aw…Ï viLic•@ pR ’u, þqniÆ jnÕ“E˜Aw… a½kÛ EtAÝÝ. m†Ý divsmAyi avereÀR œewy…ìH. öE–A}Ake“ avÄÆ k}iŠA ½emAÝmilÂ. aver vizE–Aew pR’ yyHŠAÀ qniŠixHwmilÂ. vI“iElÆ EpA ›M v}i avÄ tLÄÝ vI}uM.ÿ 33 zixYãAÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, þö vereylÂAM t]pt H ie–w…˜AÀ mAÒM a–Š xNÍÅ nm…eŠviw…Ý ki“uM? n—Å vid†rmAy Ðl˜ANiE–AÅ.ÿ 34 Ey² EcAdic•@, þniÍL@ew k•iÇ qÒ a–ŠxNÍL@ìH?ÿ zixYãAÄ pR’u, þŽ}H a–ŠxNÍL@M ŽtA½M ecRu mI½M.ÿ 35 Ey² jnÍELAwH eemtAn˜H nir•i riŠAÀ pR’u.36avÀ Ž}ua–vuM mI½M qw…Ï. ŒhArM t•tinH eedvE˜AwH n•i pR’u. Ey² a–M vItic•H zixY ãA¯ew k•iÇ ekAw…Ï. avÄ a« jn ÍÅÆ ekAw…Ï. 37qlÂAv¯M tiÝ t]pt H rAyi. q•i“H mic•M v• a–ŠxNÍÅ EzKric•@ Ž}u›“kÅ niRc•@. 38OIkeL y…M ›“ikeLy…M œ“Aet nAlAyirE˜ALM EpÄ k}iŠA½ìAyi¯Ý. 39avÄ B•ic•@ k}i’E–AÅ Ey² aver vIw…kLiElÆ pR’yc• @ . ati½EzxM Ey² v™ ˜iÇ mgdAyiElÆ EpAyi. ey¸dèmANimAÄ Ey²vien prI•iÆÝ (mÄeŠA. 8+11-13; lUeŠA. 12+54-56)

16

prIzãA¯M sd†kY¯M Ey²vien p rI•iŠAen˜i. atinAlvÄ Ey² viEnAwH avÀ eedv˜iÇniÝ™vnA eNÝ etLiyiŠAÀ o¯ awyALM kA“AÀ pR’u.

m˜Ayi 15:26-16:16 2

Ey² mRupwi pR’u, þsUrYnsHtmiÆ EÛAÅ niÍÅŠRiyAM kAlAvÐeyÙA yiriÆem•H? ŒkAzM ¡m•i¯•AÇ nl kAlAvÐyAeNÝ niÍÅ pRy…M. 3è BAt˜iÇ sUrY½diÆEÛAÅ ŒkAzM ¡m ÝM kRuÏM ö¯•AÇ aÝ m}y…ìA› emÝ niÍÅŠRiyAM. ö« kAlAvÐy… ew awyALÍÅ. av ŒkAz˜iÇ kA¹ EÛAÅ atieÀR aÄØM niÍLRiy…M. a« EpAel, öE–AÅ sMBviÆ•etAeŠy…M niÍÅ kA¹Ý. övy…M awyALÍLANH. q•AÇ öQ awyALÍL@ewyÄØM niÍÅ ŠRiyilÂ. 4d…xHw¯M pApikL@mANH awyA LM ŒvzYe–w…k. q•AÇ EyAny…ew aw yALmlÂAet avÄŠH oÝM nÇke–wilÂ.ÿ pi•IwH Ey² aver vi“H akel EpAyi. ey¸dèmANimAer sU•iÆk (mÄeŠA. 8+14-21) 5

Ey²vuM zixYãA¯M mRukryiel˜i. zixYãAÄ a–emw…ŠAÀ mRÝ EpAyi¯ Ý. 6 Ey² zixYãAErAw… pR’u, þsU•i Æk, sd†kY¯ewy…M prIzãA¯ewy…M pu LimAvien sU•iÆk.ÿ 7 zixYãAÄ Œ p ’tieÀR aÄØM ŒElAcic•@. avÄ atH-te–“u, þn—Å a–M ekAìuvrA˜ «ekAìAENA Ey² ö« pR’tH?ÿ 8 zixYãAriet–·iyA¹ pRy…•etÝ Ey² aRi’u. atinAlvÀ avErAw… EcAdic•@, þa–milÂA˜tien–·i qÙA ¹ niÍÅ sMsAriÆ•tH? aløvizVA sikeL, 9niÍÅ qÚekAìH ö« mnÈi lAÆ•ilÂ? a•AyirM Eper tI·iy aÉ –˜ieÀR kArYM niÍÅ oAÄÆ•iElÂ? qlÂAv¯M ti•i“uM aEnkM ›“ a–M mi c•M v•«M oAÄ—yiElÂ? 10nAlAyirM Eper tI·iy Ž}H a–vuM mRE•A? qlÂAv¯M tiÝk}i’i“@M aEnkM ›“ a–M mic•M v•«M oAÄ—yiElÂ? 11atinAÇ {AÀ a–e˜–·iyAyi¯•il sMsAric•t.H q ÙA¹ niÍÅŠ« mnÈilAvA˜tH? prI zãA¯ewy…M sd†kY¯ewy…M puLimAvien tieryA¹ {AÀ m…•Riyi–@ t•tH . ÿ 12 aE–AÅ Ey² aÄØmAŠiytH avÄÆ mnÈilAyi. a–˜ieÀR puLimAvienti eryl avÀ pR’tH. prIzãA¯ewy…M sd†kY¯ewy…M èEbADn˜ientiery… ™ k¯tÇ nwpwiyANtH.

Ey² ƒis« H vAeNÝ peÒAsH (mÄeŠA. 8+27; lUeŠA. 9+18-21) 13

Ey² eeksrY, Pili–ièEdzÍLi ElÆEpAyi. avÀ aveÀR zixYãAErA w… EcAdic• @ , þ{AnA¹ m½xYpuÒÀ. {AÀ Œer•ANH jnÍÅ pRy…•tH?ÿ 14 zixYãAÄ mRupwi pR’u,þcilÄ pRy… Ý nI sHnApkEyAh•AnAeN•H. cilÄ pRy…•tH èvAcknAy ŽlIyAvAeN •ANH. aelÂÜiÇ èvAckrielArALAy yiermYAvH ŒeN•A¹ EveRcilÄ pR y…•tH.ÿ 15 aE–AÅ Ey² avErAw… EcAdic•@, þ{AnAer•A¹ niÍÅk¯«•tH?ÿ 16zi


m˜Ayi 16:17-17:19

20

EmAÀ peÒAsH pR’u, þnI ƒisH«vANH. jIv½™ eedv˜ieÀR puÒÀ.ÿ 17 Ey² pR’u, þEyAnAy…ew puÒnAy ziEmAen, nI a½#hiŠe–“iriÆÝ. ni e• ö« pWi–ic•« m½xYnlÂ. sVÄ‹ ÐnAy qeÀR pitAvH {AnAerÝ nin Æ kANic•@ tÝ. 18atinAÇ {AÀ ni E•Aw… pRy…Ý. nI peÒAsH Œ›Ý. öQ pAREmÇ {AeneÀR sBey pNiy…M. mrN˜ieÀR zåi EpAluM qeÀR sBey EtAløiŠilÂ. 19{AÀ ninÆ sVÄ‹rAjY˜i eÀR tAEŠAlukÅ trAM. nI öQ ®miyiÇ nwÏ• nYAyviDi eedv˜ieÀR viDi yAyiriÆM. nI öview •miÆ•etlÂAM eedv˜ieÀR •m ŒyiriÆM.ÿ 20q•i“H tAÀ ƒisH«vAeN•tH m·AErAw…M pRy¯ et•vÀ zixYãAer tAŠI« ecyH«. tniÆ mriEŠìiv¯em•H Ey² pRy…Ý (mÄeŠA. 8+31-9+1; lUeŠA. 9+22-27) 21

tniÆ ey±zElmiÇ EpAkNem•H Ey² aE–AÅ m…tÇ zixYãAÄÆ vYå mAyi kANiŠAÀ «wÍi. ey¸dm†–ãAÄ m…KYpuErAhitÄ, niymjH{Ä q•ivriÇ nie•AeŠ tniÆ vLer shiEŠìiv¯ em•H Ey² pR’u. tAÀ ekAlÂe–w…em ÝM pi•IwH m†•AM divsM tAÀ mrN˜iÇ niÝM ŸyiÄe˜}uE•ÇÆemÝM avÀ pR’u. 22 peÒAsH Ey²vien vzE˜Æ viLi c•@ zkAric•@ pR’u, þkĘAEv, atiÇ nie•lÂAM eedvM nie• r•iÆM. ninŠH öetAÝM sMBviÆkyilÂ.ÿ 23aE–AÅ Ey ² peÒAsiEnAw… pR’u, þkwÝEpAœ sA˜AEn, nIeye• shAyiÆkylÂ, nI eedv˜ieÀR kArYÍÅ æÖiÆE• yilÂ. m½xYÄ ciÙiÆ•tinANH nI èA DAnYM kløiÆ•tH.ÿ 24 anÙrM Ey² zixYãAErAw… pR’u, þqe• piÚwrAnA#hiÆ• ŽetA¯v ½M t•˜AÀ tYjic•@ tniÆ nÇke– “iriÆ• ›ri²emw…˜H ayAÅ qe• a½gmiŠNM. 25sVÙM jIenr•iŠAÀ EnAÆ•vnH a« nxHwmA›M. qniŠAyi sVÙM jIvÀ nÇ›•vÀ a« r•iÆM. 26 Œ´Avu nxHwe–“v½ ElAkM m…}uvÀ ki“iyi“uM PlmilÂ. Œ´Avien mwŠi vA ÍAÀ o¯ pkrvsH«vuM ekAw…ÆvAÀ av½ k}iy…kyilÂ. 27m½xYpuÒÀ teÀR pitAvieÀR m…}uvÀ EtjEÈAewy…M av eÀR d†tãAErAw… œwiy…M vIìuM v¯M. aÝ m½xYpuÒÀ oAErA¯˜ÄÆM avn veÀR èvĘiŠ½sric•@™ ètiPlM nÇ›M. 28{AÀ niÍELAw… stYmAyi pR y…Ý; ö•iviewy…™ cilÄ m½xYpuÒÀ teÀR rAjYvumAyi vIìuM v¯•« kìi E“ mriÕ.ÿ Ey², EmAez, ŽlIyAvH (mÄeŠA. 9+2-13; lUeŠA. 9+28-36)

17

ŒRu divs˜i½ EzxM Ey², p eÒAsH, yAEŠAbH, yAEŠAbieÀR sEhAdrÀ EyAh•AÀ q•ivErAw… œwi vlieyA¯ mlm…kLiElÆ kyRi. aview

avÄ o·yHŠAyi¯Ý. 2öQ zixYãAÄ EnA ŠiniÇEŠ Ey²vi½ mA·m…ìAyi. av eÀR m…KM sUrYenE–Ael tiLÍi. av eÀR vOÍÅ èkAzM EpAel evL@Ï. 3 aE–AÅ aview av½mAyi sMsAri Æ• rìuEpery…M kìu. avÄ EmAezy…M ŽlIyAvumAyi¯Ý. 4 peÒAsH Ey²viEnAw… pR’u, þkÄ ˜AEv {ÍLiviewy…ìAy« n•Ayi. aÍH ŒvzYe–w…e•ÜiÇ, {Aniview m† Ý œwArÍL@ìAŠAM. oÝ ninŠH, oÝ EmAezyHŠH, o•H ŽlIyAvinH.ÿ 5 peÒAsH sMsAriŠev o¯ tiLÍu• EmGM aver m†wi. EmG˜iÇni•H orzrIri ŸìAyi, þöveneÀR puÒÀ öven {AÀ sHEn hiÆÝ. övniÇ {AÀ sÚxHwnANH. öven a½sriÆk.ÿ 6zixYãAri« Ek“u. avÄ vLer ByÝ. avÄ m…Kmwic•@ tAe} vI¹. 7q•AÇ Ey² v•H aver sHpÄzic•@. Ey²pR’u, þq}uE•ÇÕ, Bye–Ewì.ÿ 8zixYãAÄ tlepAŠi EnA Ši. avÄ Ey²vien mAÒM kìu. 9 avÄ mlyiRÍukyAyi¯Ý. Ey² zixYãAErA w… kløic•@, þmlyiÇ niÍÅ kìetAÝM ŒErAw…M pRy¯tH. m½xYpuÒÀ ŸyiÄ e˜}uE•ÇÆM ver kA˜iriÆk. aE–AÅ niÍÅ kìetAeŠ pRyAM.ÿ 10zi xYãAÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, þƒisH« v¯Mm…EÛ ŽlIyAvu v¯em•H zAsHÒi mAÄ pRyAÀ kArNemÙANH?ÿ 11 Ey² mRupwi pR’u, þŽlIyAvu v¯ em•H avÄ pR’tH zriyANH. ŽlIyA vu qlÂAM EneryAÆem•«M stYmANH. 12 q•AÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, ŽlI yAvu vÝk}i’u. q•AÇ avÄ av en tiric•Ri’ilÂ. ŒL@kÅ ec•Avu• qlÂAv]˜iEkw…k~M aveÀREmÇ ecyH« k}i’u. m½xYpuÒEnAw…M a« te• yA¹ec•@k. aEt Œ~kÅ te• m½xY puÒEny…M kxHwe–w…ÏM. ÿ13sHnApk EyAh•AÀ te•yANH yTAÄؘiÇ Ž lIyAvu qÝ Ey² aÄØmAÆ•et•H zixYãAÄ mnÈilAŠi. o¯ ›“iy…ew ErAgM EBdmAÆÝ (mÄeŠA. 9+14-29; lUeŠA. 9+37-43) 14

Ey²vuM zixYãA¯M ŒL@kL@ewyw… E˜Æ mwÍi. orAÅ Ey²vi½ m…ÛiÇ vÝ m…“u›˜i. 15ayAÅ pR’u, þkĘA Ev,qeÀR mkEnAw… k¯NkAE“NEm. avÀ apsHmArM ekAìH vLer kxHwe– w…Ý. avÀ öwyHÆ tIyiElA ev™˜i ElA vI}uÝ. 16{Anven nieÀR zixYãA ¯ewyw…Ï ekAìuve•ÜiluM avÄŠH aven suKe–w…˜AnAyilÂ.ÿ 17 Ey² mRupwi pR’u, þniÍÅ avi zVA0sikÅ. niÍL@ew jIvitrIti te• et·H. {AÀ qÒkAlM niÍELAewA–M ŸìA vNM? qÒkAlM öÍen epARuŠNM? ›“ieyekAìuvrik.ÿ 18Ey² Œ ›“iey bADic• ®tE˜Aw… zåmAyi kløic•@. ®tM aven vi“iRÍi, ›“iÆ suKmAyi. 19pi •IwH zixYãAÄ te• Ey²vien smIpi c•@. avÄ pR’u, þ{ÍÅ ®te˜ o}i–i


21 ŠAÀ æmic•@, q•AÇ {ÍÅŠtinAyilÂ. qÚekAìANH {ÍÅŠ« sADiŠA’ tH?ÿ 20Ey² mRupwi pR’u, þaløvizVA sikLAytinAlA¹ niÍÅŠ« k}iyA ’tH. {AÀ niÍELAw… stYmAyi pRy e“, niÍÅÆ kw…›mNiEyALM vizVAsm… eìÜiÇ niÍÅŠH öQ mlEyAw… üöview niÝmARi aview EpAœý q•H ŒjH{A pic•AÇ ml mARukte• ec•@M. niÍÅ eŠlÂAM sAÖYmA›M.ÿ21* teÀR mrNe˜–·i Ey² (mÄeŠA. 9+30-32; lUeŠA. 9+43-45) 22

pi•IwH zixYãAÄ glIlyiÇ oÏ œwi. Ey² avErAw… pR’u, þm½xYpu ÒÀ cil¯ew k•ilke–w…M. 23avÄ av en ekAlÂ@M. m†•AM divsM avÀ mrN ˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•ÇÆM.ÿ Ey² ekAlÂe–w…em•H Ek“E–AÅ zixYãAÄÆ vLer d…+KmAyi. ni›ti ekAw…Æ•tien–·i Ey² Ey²vuM zixYãA¯M kPÄ•¸miEl Æ EpAyi. aview cilÄ peÒAsien smIpic•@. rìu áhHmkrM piriÆ•vrA yi¯Ý avÄ. avÄ EcAdic•@, þniÍL@ew •¯ rìu áhHmni›ti ekAw…E˜A?ÿ 25p eÒAsH pR’u, þŸv•,H avn« ec•@Ý.ÿ peÒAsH Ey² tÍiyi¯• vI“iElÆ kyRi. ayAÅ sMsAriÆ•ti½ m…ÛH te• Ey² pR’u, þ®miyiel rAjAŠãA ÄŠH ŒL@kLiÇniÝM plviD˜ilu™ ni›tikL@M ki“uM. q•AÇ ni›ti aw yHÆ• jnÍÅ ŒrANH? avÄ aveÀR sVÙM ŒL@kLAENA? al anYErA? nI eyÚ k¯«Ý?ÿ 26 peÒAsH pR’u, þm·u™vÄ ni›tiy wyHÆÝ.ÿ Ey² pR’u, þa«ekAìH rAjAvieÀR yAL@kÅŠH ni›ti ekAw…EŠìtilÂ.ÿ 27q •AÇ öQ ni›ti pirivukAer n—Å EkApA›lrAEŠì. atinAÇ öÍen ni›ti ekAw…Æk. kwliÇ EpAyi mIÀ piwiÆk. ŒdYe˜ mInien piwic•AluwÀ atieÀR vAyH«RÆk. atieÀR vAyiÇ o¯ nANyM kANAM. aetw…Ï ni›ti pirivukAÄÆ ekAw…Æk. avÄ qniÆM niÍÅÆM Evìi ni›tiywyHÆM.ÿ 24

ŒrANH EæxW H À (mÄeŠA. 9+33-37; lUeŠA. 9+46-48)

18

Œ smyM zixYãAÄ Ey²vien s mIpic•@. avÄ EcAdic•@, þsVÄ‹rA jY˜iÇ ŒrANH Ž·vuM EæxHWÀ?ÿ 2 Ey² o¯ ekAc•@›“iey teÀRywuE˜ Æ viLic•@. ›“iey avÀ zixYãA¯ew m…ÛiÇ niĘi. 3q•i“H Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stYmAyi pRye“. ni ÍÅ mAnsAÙre–“H ›’uÍeLE–Ael yAkNM, aelÂÜiÇ niÍeLAriŠluM sVÄ ‹rAjY˜iÇ èEvziŠilÂ. 4öQ ›’ien vAkYM 21 cil #IÆ eekey}uÏ pti–@k LiÇ ŸpvAs˜AluM èAÄØnyAluM alÂAet öèkArm…™ Œ´AvH vi“@EpA›kyiel•H kA¹Ý.

m˜Ayi 17:20-18:15

E–Ael sVyM vinItnA›• o¯vnAyi riÆM sVÄ‹rAjY˜iÇ EæxHWnAyi k¯ te–w…k. 5 þqeÀR nAm˜iÇ orAÅ ö«EpAelA¯ ›“iey sVIkric•AÇ ayAÅ qe•yAvuM sVIkriÆk. pAp˜ieÀR priNit Ple˜ÆRicH• Ey² (mÄeŠA. 9+42-48; lUeŠA. 17+1-2) 6

þövriÇ q•iÇ vizVsiÆ• o¯ ekA c•@›“ieyeŠAìH m·AerÜiluM pApM ec •ic•AÇ ayAÅŠH vLer kxHwM. ayAÅ sVÙM k}u˜iÇ o¯ tiriŠlÂ@ ek“iâŠi agADmAy kwliÇ m…Íi˜A}u•tAvuM EBdM. 7aver pApikLAÆ• sMgtikeL ÆRiEc•AÄÆEÛAÅ öQ ElAkvAsikELAwH qniÆ k¯N EtAÝÝ. av sMBviŠ NM.q•AÇ atAriÇniÝ sMBviÆÝ EvA av½ d…Ägti v¯M. 8niÍL@ew kE•A kAElA niÍeL pApM ec•iÆÝevÜiÇ a« m…Ric•@kLy…k. niÍÅ aMgBMgM ŽÄ e–“v½M viklAMg½M Œyi¯•AÇ EpA luM nitYjIvÀ ki“uk q•tH qE–A}uM emc•e–“« te•. rìu eekkAlukL@m… ìAyirieŠ nrk˜ielRiye–w…•tiluM EBdM a«te•yANH. 9pApM ec•AÀ ni ÍL@ew kÎ EèrkmAyAÇ aetw…Ï kLy…k. o¯ kÎmAyi nitYjIvÀ ki“u• «te•yANH nlÂt.H rìu kÎkELAewy…M nrk˜ielRiye–w…•tiluM nlÂtH atA NH. nxw H e–“ ŒwieÀR kT (lUeŠA. 15+3-7) 10

þs†•ic•iriÆk. ekAc•@›“ikÅ aè DAnerÝ k¯t¯tH. ›’uÍÅŠH sVÄ‹ ˜iÇ d†tãA¯ìH. Œ d†tãArAke“ qE–A }UM sVÄ‹ÐnAy qeÀR pitAvieÀR œewy…mANH. 11* 12 þorAL@ew ¾RH Œw…kLielA•H nxHwmA yi q•iriŠe“. aE–AÅ ayAÅ m·u etAße·AÛtieny…M mlyiÇ ŸEp•i ÆM. q•i“H nxHwe–“ Œwien aEnVxi c•@ EpA›M. zriyElÂ? 13nxHwe–“ Œwien keì˜iyAÇ öQ Œwienec•AlÂi nxHw e–wA˜ etAße·AÛtAw…keL kAN…• tilumDikM ayAÅ sEÙAxiÆM. {AÀ niÍELAw… stYmAyi pRye“. 14aEtEpA el, sVÄ‹ÐnAypitAvuM teÀR ›’u ÍLiÇ oÝEpAluM nxHwe–w¯et•A# hiÆÝ. orAÅ et·u ec•@EÛAÅ (lUeŠA. 17+3) 15

þniÍL@ew sEhAdrEnA sEhAdri EyA et·u ecyHtAÇ Œ vYåiy…ew aw… Ï EpAyi ayAÅ ecyHtet·H qÙAeN ÝpRy…k. aE–AÅ m·A¯Ewy…M sA•iÖY m¯tH. ayAL« æÖiÆÝevÜiÇ niÍÅ ayAeL niÍL@ew sEhAdrnAkAÀ s vAkYM 11 cil #IÆpti–@kLiÇ ptienA•AM vAkY˜iÇ öÒy…M œwiy…ìH. þnxHwe–“ver r•iŠAÀ m½xYpuÒÀ v•iriÆÝ.ÿ


m˜Ayi 18:16-19:9

22

16

hAyiÆkyANH. q•AlyAÅ atH EkÅ ŠAÀ vis—tic•AÇ oE•A rEìA ŒL@k eLy…Mœ“i ayAeL vIìuM kA¹k. aÍ en sMBvic• e tl A M sA•Ye–w…˜Am elÂA. 17q•i“uM ayAÅÆ s—tmelÂÜiÇ vivrM sBEyAw… pRy…k. sB pRy…•«M EkÅŠAÀ vis—tic•AÇ aven eedv vizVAsi alÂA˜ven•EpAel kNŠA Æk. o¯ ¡Ü–irivukArnAyi ayAeL k¯«k. 18 þ{AÀ niÍELAw… stYmAyi pRye“. niÍÅ nYAyviDi, öview ®miyiÇ evc•H viLMbre–w…ÏEÛAÅ a«te• eedv ˜ieÀR nYAyviDiy…M Œ›M. niÍÅ •miÆEÛAÅ a« eedvM •miÆ•« te•. 19 þ®miyiÇ niÍLiÇ rìuEpÄ o¯ kArY ˜iÇ EyAji–ilAyAÇ atinAyi èAÄ ØiÆk. niÍLAvzYe–“tH sVÄ‹ÐnA y qeÀR pitAvu a½vdic•@t¯M. 20ö« stYmANH. kArNM, q•iÇ vizVsiÆ• rEìAm†E•A EpÄ o¯mic•@ œwiyAÇ {A ½M av¯ew nw…viÇ ŸìH.ÿ

tiric•wyHÆM ver twvili“u. 31me·lÂA shŸEdYAgÐãA¯M ö«kìH d…+Kic•@. a vÄ sMBvic•etlÂAM tÍL@ew yjmAnEnA w… EpAyi pR’u. 32 þaE–AÅ yjmAnÀ dAsen viLic•@ pR’u, üd…xHwnAy dAsEn, nI qniŠH vLerpNM kwe–“i“uìH. pE• nI yAci c•E–AÅ {AÀ niE•Aw… k¯NkA“i. ni eÀR kwM R”u ecyH«. 33q•AÇ aEt EpAel nI nieÀR sEhAdrEnAw…M kA¯ NYM kA“NmAyi¯Ý. {AÀ niE•Aw… kA“i y aEt k¯N nI avEnAw…M kA“NmAyi ¯Ý.ý 34aveÀR yjmAnÀ vLerEkApic•@. ayAÅ B]tYen teÀR kwM m…}uvÀ vI“uM ver twvili“u zi•ic•@. 35 þsVÄ‹ÐnAy qeÀR pitAvu ec•@ EÛAelte•yANH rAjAvH ecyHttH. ni ÍÅ niÍL@ew sEhAdrI sEhAdrãAErA wH XdyMgmAyi •miÆk. aelÂÜiÇ sVÄ ‹ÐnAy qeÀR pitAvH niÍELAw…M • miŠilÂ.ÿ

•mey–·iy…™ kT 21 peÒAsH Ey²vieÀRyw…e˜˜i EcA dic•@, þkĘAEv, qeÀR sEhAdrÀ «wÄ c•yAyi qE•Aw… et·uecyHtAÇ qÒ t vNyANH {AnvEnAw… •miEŠìtH ? Ž}u tvNeyÜiluM •miŠAÀ qniŠA vuEmA?ÿ 22 Ey² mRupwi pR’u, þ{AÀ niE•Aw… pRy…Ý, Ž}iÇœw…tÇ tvN nI av EnAw… •miŠNM. Ž}H q}uptH èAvzYM avÀ et·u ecyHtAluM nI •miŠNM. 23 þatinAÇ ŸEdYAgÐÀ tniÆ kw e–“ «k tiric•@vAÍAÀ tI¯mAnic• rAjA viEnAw… sVÄ‹rAjYe˜ ŸpmiŠAM. 24rAjA vH kNÆ tIÄÏ «wÍi. orAÅ ŒyirŠ NŠi½ ev™inANyÍÅ kwe–“i¯Ý. 25 rAjAvinH pNM tiric•@ ekAw…ŠA½™ v}i ayAÅÆìAyi¯•ilÂ. þaE–AÅ ayAL@ew BArYy…M ›’uÍ L@mwŠM ayAÅÆ sVÙmAy…™«M ayA eL˜e•y…M viÇŠAÀ rAjAvH Ÿ˜rvi“u. Œ pNM kwM vI“AÀ ŸpEyAgiŠAmElÂA. 26 þpE• ŸEdYAgÐÀ rjAvieÀR kAÇ ŠÇ vI¹ yAcic•@, üqE•Aw… kA¯NYM EtAE•NEm; {AÀ qeÀR kwM m…}uv½M vI“AM.ý 27yjmAn½ ayAELAw… k¯N EtA •i. atinAÇ Œ dAseÀR yjmAnÀ a yAL@ew kwM R”AŠi. 28 þpi•IwH Œ ŸEdYAgÐÀ puRE˜Æ EpA›EÛAÅ ayAELAw… ¾Ru ev™inAN yÍÅ kwMvAÍiy me·A¯ ŸEdYAgÐen kìu. ayAÅ teÀR shèvĘkeÀR k}u˜i½ piwic•@ ŒEƒAzic•@, ünieÀR kwM vI“uk.ý 29þrìAme˜ ŸEdYAgÐÀ shèvĘkeÀR kAÇŠÇ vI¹ yAci c•@, üqE•Aw… k¯N kA“U. {AnetlÂAM tiriek trAM.ý 30 þpE• ayAÅ aetAÝM s—tic•ilÂ. ayAÅ nYAyADipen smIpic•H tniÆ kwe–“ven twvilAŠi. kwM vAÍiy«

19

vivAhEmAcne˜–·i (mÄeŠA. 10+1-12)

öetlÂAM pR’ti½ EzxM Ey² glIl vi“uEpAyi. EyAÄ”AÀndiy… ew mRukryilu™ ey¸dYèEdzE˜ŠA NvÀ EpAytH. 2 aEnkMEpÄ Ey²vien piÚwÄÝ. Ey² aviewy…ìAyi¯• ErAgikeL suKe–w…˜i. 3 ŽtA½M prIzãAÄ Ey²vien smIpi c•@. Ey² et·AeyeÙÜiluM pRy…ÝEìA qÝ kìupiwiŠAÀ avÄ æmic•@. avÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, þorAÅŠH ayAL@ •yiÆ• ŽetÜiluM kArN˜ieÀR a wiÐAn˜iÇ teÀR BArYey ŸEp•iŠA nA›EmA?ÿ 4 Ey² mRupwi pR’u, þtIÄc•yAy…M ti¯ev}uÏkLiÇ niÍÅ öÍen vAyi c•i“uìAvNM+ ükAlArMB˜iÇ eedvM ŒL@ keL Œ¹M epÎmAŠi.ý* 5 eedvM pR’u üa«ekAìH o¯vÀ BArYEyAw… Ec¯EÛAÅ a–n—mAer evwiy…M. avÄ ö¯v¯M o •Ayi˜I¯Mý* 6 atinAlvÄ rìlÂ, o•A NH. eedvmANver o•AyiÕ“iEc•Ä˜tH. atinAÇ aver EvÄepw…˜¯tH.ÿ 7 prIzãAÄ EcAdic•@, þpie•ÙANH orA ÅÆ vivAhEmAcnpÒM BArYyHÆ ekAw… ˜H vivAhM EvÄepw…˜AÀ EmAezy…ew kløn a½vdiÆ•tH?ÿ 8 Ey² pR’u, þniÍÅ eedvvcnM sVIkriŠA˜« ekAìANH emAez niÍ L@ew BArYmAer ŸEp•iŠAÀ a½vdic•t.H pE• ŒrMB˜iÇ aÍenyAyi¯•ilÂ. 9 {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, BArYey ŸEp •ic•H me·A¯ veL vivAhM k}iÆ•vÀ vYBicriÆkyANH. vivAhEmAcnM EnwA ½M vIìuM vivAhM k}iÆ•ti½M o¯ ven a½vdiÆ• ŽkkArNM, teÀR BArYyHŠH m·u™v¯mAyi eelMgikbÓÍ L@eì•H etLiy…EÛA}ANH.ÿ

ükAlArMB˜iÇ ... epÎmAŠiý ŸÖrNi Ÿlø. 1+27; 5+2. üa«ekAìH ...o•Ayi˜I¯Mý ŸÖrNi Ÿlø. 2+24.


23 10

zixYãAÄ Ey²viEnAw… pR’u, þa «mAÒmANH vivAhEmAcn˜i½ kArN mAy…™etÜiÇ vivAhM k}iŠAetyiri ÆkyA¹ nlÂtH.ÿ 11 Ey² pR’u, þvivAhe˜ sMbÓi Æ• öQ stYM qlÂAvÄÆM mnÈilAŠA ½™ k}ivilÂ. q•AÇ eedvM ciler atin½#hic•i“uìH. 12cilÄ vivAhM k}iŠAtiriŠAÀ pl kArNÍL@ìH. ci lÄ x$ãArAyi piRÆÝ. cilÄ pi•I wH x$ãArAŠe–“vrANH. cilrAke“ sVÄ‹rAjY˜i½Evìi sVyM x$tVM vriÆÝ. pE• vivAhM k}iÆ•vÀ vivAhe˜ sMbÓic• vcnM sVIkri ŠNM.ÿ Ey² ›“ikeL sVAgtM ec•@Ý (mÄeŠA. 10+13-16; lUeŠA. 18+15-17) 13

aE–AÅ ŒL@kÅ tÍL@ew ›“ikL@ mAey˜i. Ey² av¯ewEmÇ eekevc•H avÄÆEvìi èAÄØiŠNmAyi¯Ý. zi xYãAÄ ö« kìE–AÅ avÄ ŒL@keL atiÇniÝM tw’u. 14q•AÇ Ey² pR ’u,þ›“ikÅ qeÀR aw…ŠÇ vre“. av er twy¯tH. kArNM eedvrAjYM öQ ›“ik eLE–Aely…™v¯EwtANH.ÿ 15Ey² av eÀReek av¯ewEmÇ vc•ti½EzxM a vÀ Œ ÐlM vi“uEpAyi. piÚwrAÀ DnikÀ vis—tiÆÝ (mÄeŠA. 10+17-31; lUeŠA. 18+18-30) 16

orAÅ Ey²vien smIpic•H EcAdic•@, þ•ErA, nitYjIvÀ lBiŠAÀ {AenÚ nãyA¹ ecE•ìtH?ÿ 17 Ey² mRupwi pR’u, þnãey–·i nIeyÙinAeNE•Aw… EcAdiÆ•tH ? eedvM mAÒmANH nlÂvnAy…™tH. ninÆ nitYjIvÀ EvNemÜiÇ klønkL½s riÆk.ÿ 18 ayAÅ EcAdic•@, þŽ« klønkÅ?ÿ Ey² pR’u, þekAl¯tH, vYBicriŠ¯ tH, EmAxHwiŠ¯tH, m·u™ver–·i k™M pR y¯tH,19a–n—mAer ŒdriŠNM,* niÍ eL sVyM sHEnhiÆEÛAel m·u™ver y…M sHEnhiÆk.ÿ 20 Œ y…vAvH EcAdic•@, þ{AnietlÂAM a½sric•@. qÙANH öniy…M qniÆ™ ›RvH?ÿ 21 Ey² mRupwipR’u, þpripUÄÌnAk NemÝeìÜiÇ EpAyi ninÆ™etlÂAM viÇÆk. Œ pNM pAvÍÅÆ ekAw… Æk. aÍen ecyHtAÇ sVÄ‹˜iÇ nin eŠA¯ vliy niDiy…ìA›M. q•i“H övi ewv•H qe• piÚw¯k!ÿ 22 ö«Ek“H ayAÅ d…+Kic•@. vLer Dnik nAyi¯• ayAÅ Ey²vien vi“uEpAyi. 23 aE–AÅ Ey² aveÀR zixYãAErAw… pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stYM pRye“. DniknH sVÄ‹rAjYÏ èEvziÆk vix mmANH. 24aet, {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, DnikÀ eedvrAjY˜iÇ èEvziÆ•ti luM qL@–mAyi o“k˜i½ sUciÆ}yi lUew kwŠAM.ÿ þekAl¯  tH ... ŒdriŠNMÿ ŸÖrNi puR. 20+12-16.

m˜Ayi 19:10-20:11 25

a«Ek“H zixYãAÄ vLer atH-te– “u. avÄ EcAdic•@, þaE–AÅ ŒrA›M r•iŠe–w…k?ÿ 26 Ey² zixYãAer EnAŠi–R’u, þm½ xYÄŠH asAÖYmAytANtH. q•AÇ eed v˜inH qlÂAM sAÖYmANH.ÿ 27 peÒAsH Ey²viEnAw… EcAdic•@, þ{ ÍÅ qlÂAm…Ep•ic•H nie• a½gmic•@, {ÍÅeŠÚ ki“uM?ÿ 28 Ey² zixYãAErAw… pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stYmAyipRy…Ý, putiy ElAkM s]xw H iŠe–w…EÛAÅ m½xYpuÒÀ aveÀR mhÇsiMhAsn˜iliriÆM. þqe• a½gmic• niÍL@M oAErA siM hAsnÍLiliriÆM. p×ìu siMhAs nÍLili¯•H niÍÅ yi AEylieÀR p ×ìH vMzÍeLy…M viDiÆM. 29qe• pi ÚwrAÀ vIwH , sEhAdrIsEhAdrãAÄ, a–n—mAÄ, ›“ikÅ, vylukÅ q•iv ŸEp•ic•vÄŠH atiluM aDikM mwÍu lBiÆM. ayAÅÆ nitYjIvÀ ki“uM. 30ö E–A}e˜ jIvit˜iÇ Ÿ•tÐAnÏ™ vÄ tA}H•ÐAn˜A›M. tA}H•iriÆ•v À öniy…M ŸyĘe–w…M. kx ] i–NiŠA¯ew kT þo¯ ®vuwmEyAwH sVÄ‹rAjYe˜ Ÿp miŠAM. ayAÅ aview m…Ùirik]xi nw˜i. o¯ èBAt˜iÇ ayAÅ aview ciler EjAliŠAyi aEnVxic•@EpAyi. 2 Œ divse˜ EjAliŠyAÅ o¯ ev™i nANyM ekAw…ŠAÀ s—tic•@. ayAÅ EvlŠAer EtA“˜iElŠyc•@. 3 þŽkEdzM oÛ«mNiŠH ayAÅ cÙyi el˜iyE–AÅ aview cilÄ evRuet niÇÆ•«kìu. atinAÇ avÀ av ErAw… pR’u, 4 üniÍÅ EpAyi qeÀR EtA“˜iÇ pNi ecyHtAÇ tŠ œli {AÀ trAM.ý 5 þatinAÇ avÄ EpAyi EjAli ecyH«. p×ìu mNiEyAewy…M m†Ý mNiEyAewy…M ayAÅ vIìuM puR E˜ÆEpAyi. aE–Ae}AeŠ ayAÅ ›ER E–ervItM EvlyHÆ niymic•@. 6aÉu mNiEyAww…˜E–AÅ ayAÅvIìuM cÙ yiElÆ EpAyi. EveRcilÄ aview niÇ Æ•« kìE–AÅ ayAÅ avErAw… EcA dic•@. üqÙA¹ niÍLiview divsM m…}u v½M evRuet niÇÆ•tH?ý 7 þavÄ avEnAw… mRupwiyAyi pR ’u, üŒ¯M {ÍÅeŠA¯ EjAliy…M t¯ •ilÂ.ý þayAÅ avErAw…pR’u, üqÜiÇ ni ÍÅ EpAyi qeÀR EtA“˜iÇ pNi ec•@k.ý 8 eev›E•rM EtA“m…wm teÀR kArYÐen viLic•@pR’u, üpNiŠAer m…}uvÀ viLic•H œli nÇ›k. avsAnM {AÀ viLic•yAÅ m…tÇ œli ekAw…Õ. ŒdYe˜yAL@kÅŠH avsAnvuM.ý 9 þaÉumNiŠH pNiÆ ec•vÄ ŒdY em˜i. oErA¯˜ÄÆM oAErA ev™inAN yM vItM ki“i. 10pi•IwH ŒdYM v•ver ˜i. tÍÅÆ m·u™verŠAÅ œw…tÇ ki “uem•vÄ k¯ti. pE• avÄÆM o¯ nANyM vItEm ki“iy…_. 11nANyM ki“i yE–AÅ avÄ EtA“m…wmEyAw… prAti

20


m˜Ayi 20:12-21:7

24

12

e–“u. avÄ pR’u, üövÄ avsAnM v•«kArNM o¯ mNiÕER EjAli ec yH«Z. pE• aÍH avÄÆM {ÍÅÆ t• aEt œliyA¹ ekAw…˜tH. epA_ • evyililuM {ÍÅ kWinAÖVAnM ecyH«.ý 13 þpE• EtA“m…wm EvlŠArielA¯v EnAw… pR’u, üsuXE˜, {AÀ niÍELA w…nYAymAyA¹ ep¯mARiytH. o¯ ev™i nANy˜i½ pNiyAem•El niÍÅ s—tic•tH? 14atinAÇ nieÀR œliy…M vAÍiE–A›k. avsAnM v•v½M nin ÆM oErœli nÇkAnA¹ {AnA#hiÆ •tH. 15qeÀR sVÙM pNM qÚec•N emÝ {AÀ tI¯mAniÆM. {AnvErAw… nl«ecyHttiÇ ninÆ asUy EtAÝ ÝEìA?ý 16atinAÇ avsAnŠArnH Œ dYÐAnM ki“uM. ŒdYÐAnŠArnH av sAnÐAnvuM.ÿ Ey² sVÙM mrNe˜–·i pRy…Ý (mÄeŠA. 10+32-34; lUeŠA. 18+31-34) 17

Ey² ey±zElmiElÆ EpA›kyAyi ¯Ý. p×ìH ae–AsHtlãA¯M avEnA ewA–m…ìAyi¯Ý. nwÝ EpAkEv Ey² zixYãAer aw…ÏviLic•H avErAw… sV kArYmAyi sMsAric•@. Ey² avErAw… pR’u, 18þn—Å ey±zElmiElÆ EpA› kyANH. m½xYpuÒÀ mhApuErAhit¯ew y…M zAOimA¯ewy…M eekkLiÇ ŽløiŠ e–w…M. m½xYpuÒen ekAlÂNem•vÄ pRy…M. 19avÄ m½xYpuÒen jAtikÅÆ nÇ›M. avÄ aven prihsiÆky…M cA“ekAìwiÆky…M ƒUziÆky…M ec •@M. pE• mrN˜ieÀR m†•AM divsM avÀ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆM.ÿ o¯ a— Œ½œlYM aBYÄØiÆÝ

L@ew aDikArM ŒL@kL@ewEmÇ èEyAgi ŠAnixHwe–w…•vrANH. av¯ew èDAn EntAŠÅ tÍL@ew qlÂA aDikArvuM èEyAgiŠAnixHwe–w…Ý. 26q•AÇ ni ÍELAwH aÍenyAyiriŠilÂ. niÍLielA rAÅ EæxHwnAkAÀ Œ#hiÆÝevÜiÇ avÀ zixHwm…™v¯ew dAsnAkNM. 27ni ÍLielA¯vnH o•AmnAkNemÜiÇ avÀ awimeyE–Ael niÍeL EsviŠNM. 28m ½xYpuÒenE–Ael. m½xYpuÒÀ v•« EsviŠe–wAnlÂ. m·u™ver EsviŠAnA NH. aEnker r•iŠAÀ sVÙM jIvÀ ekAw…ŠAnANvÀ v•tH.ÿ rìH aÓer suKe–w…ÏÝ (mÄeŠA. 10+46-52; lUeŠA. 18+35-43) 29

Ey²vuM zixYãA¯M eyrIEhAvu vi“u EpAkEv vLeryDikMEpÄ aven piÚ wÄÝ. 30rìH aÓÄ v}iEyAr˜i¯–@ìA yi¯Ý. Ey² v¯Ýeì•vÄ Ek“u.a tinAlvÄ nilviLic•@, þkĘAEv dAvI dieÀR puÒA, {ÍL shAyiÕ.ÿ 31 qlÂAv¯M aÓervimÄzic•@. avÄ a Óer tw’u. q•i“H zAÙrAyiriŠAÀ pR’u. pE• aÓÄ œw…tÇ Ÿc•˜iÇ nilviLic• @ , þkĘAEv, dAvIdieÀR puÒA, {ÍeL r•ic•AluM.ÿ 32 Ey² ni•H aÓErAw…EcAdic•@, þ{AÀ niÍÅŠAyi qÙA¹ ecE•ìtH?ÿ 33 aÓÄpR’u, þèEBA {ÍÅÆ kA }Hc EvNM.ÿ 34 Ey²vi½ avErAw… a½kÛ EtA•i. avÀ av¯ew kÎkLiÇ etA“E–AÅ avÄÆ kANARAyi. avÄ Ey²vien piÚwÄÝ. Ey² ey±zElmiÇ o¯ rAjAvienE–Ael èEvziÆÝ

(mÄeŠA. 10+35-45)

(mÄeŠA. 11+1-11; lUeŠA. 19+28-38; EyAh. 12+12-19)

20

aE–AÅ esebdiy…ew BArY teÀR mŠELAewA–M Ey²vien smIpic•@. Œ a— av½m…ÛiÇ m…“u›˜i cil Œ½œ lYÍÅ EcAdic•@. 21 Ey² EcAdic•@, þnineŠÙA¹Evì tH?ÿ avÅ pR’u,þ qeÀR o¯mken nieÀR rAjY˜H nieÀR vl«vzÏM mE· mken öw«vzÏM ö¯˜Aem•H vAÆ trik.ÿ 22 Ey² avL@ew puÒãAErAw… EcAdi c•@, þqÙA¹ EcAdiÆ•etÝ niÍLRi y…•ilÂ. qniÆìA›• qlÂA kxHwÍL@M niÍÅ sVIkriÆEmA?ÿ puÒãAÄ pR’u, þŸv•H {ÍÅ ec•AM.ÿ 23 Ey² avErAw… pR’u, þyTAÄØ ˜iÇ niÍeLeÀR kxHwM a½BviÆM. pE• qeÀR öwÏM vlÏM öriÆ•v er tire’w…ŠAÀ qniŠAvilÂ. avrA ere•AeŠ qeÀR pitAvH tI¯mAnic•i“u ìH. avÄŠAyi avÀ Œ ÐlÍL@M o¯Šiyi“uìH. Œ ÐlM avÄEŠki“U.ÿ 24 m·u pÏ zixYãA¯M ö« Ek“u. avÄ rìu sEhAdrãAErAw…M ErAxA›lrAyi. 25 Ey² qlÂA zixYãAery…M viLic•@œ“i. Ey² pR’u,þjAtikL@ew EntAŠÅ tÍ

21

Ey²vuM zixYãA¯M ey±zElM ngr E˜AwH aw…Ï. olivu mlyiel Eb ˜HPgyiÇ avÄ ŒdYM niÝ. aview Ey² teÀR rìu zixYãAer ngr˜iEl Šyc•@. 2Ey² zixYãAErAw… pR’u, þni ÍÅ kA¹• Œ ngr˜iElÆ EpA›k. aview o¯ k}utey ek“iyiriÆ•« kANAM. me·A¯ k}utÆ“iEyy…M avL@ew aw…˜H niÍÅ kA¹M. avey a}ic•H qeÀR aw…Ï ekAìuvrik. 3 ŒerÜiluM k}utkeL qÙin}iÆÝ qÝ EcAdi c•AÇ, ü•¯vinH öQ k}utkeL EvNM. tAmsiyAet {AÀ avey tiric•@ t¯M qÝM pRy…k.ýÿ 4 èvAckeÀR öQ vcnÍÅ niREv·A nAyi¯Ý atH+ 5 þsIEyAÀ ngrE˜Aw… pRy…k, üötA nieÀR rAjAvu nieÀRyw…Ï v ¯Ý vinItnAy avÀ o¯ œliŠ}ut Æ“iy…ew puR˜uM EjAlikÅÆpEyAgi Æ• m]g˜ieÀR ›“iy…ew puRÏmAyiri ÆM vrik.ýÿ esKrYAvH 9+9 6 Ey² niEyAgic•tH zixYãAÄ ecyH«. 7 avÀ t™Š}uteyy…M k}utÆ“ieyy…M


25 Ey²vi½ ekAìuekAw…Ï. avÄ k}ut –@RÏ tÍL@ew EmlÜikÅ viric•@. Ey² k}ut–@R˜i¯Ý. 8avÀ ey±zElmiEl Æ™ v}iyilUew sÉric•@. aEnkM EpÄ aveÀR v}iyiÇ tÍL@ew EmlÜikÅ viric•@. m·u cilÄ mrc•ilÂkeLAwic•H v}i yiÇ viric•@. 9 cilÄ Ey²vi½ m…EÛ nwÆkyAyi ¯Ý. cilÄ piREky…M. avÄ viLic•@ p R’u, þdAvIdieÀR puÒen vA}HÏk, kĘA vieÀR nAm˜iÇ v¯•ven eedvM a½ #hiŠe“ sVÄ‹ÐnAy eedve˜ vA}H ÏviÀ.ÿ sÜIĘnÍÅ 118+26 10

anÙrM Ey² ey±zElmiElÆ è Evzic•@. ngrvAsikÅ ŒzyÆ}–˜i lAyi. avÄ EcAdic•@, þŒrANiyAÅ?ÿ 11 Ey²vien a½gmiÆ•vÄ pR’u, þövnANH Ey². glIlyiel neseR ˜iÇniÝ™ èvAckÀ.ÿ

m˜Ayi 21:8-29

˜H o¯ a˜imrM kìu. Ey² tniÆti •AÀ a˜i–}M ki“uEmA q•H Œ mr˜iÇ aEnVxic•@. q•AÇ Œ mr˜iÇ ölkL lÂAet o¯ p}M EpAlum…ìAyi¯•ilÂ. a tinAÇ Ey² Œ mrE˜AwH pR’u, þöni nI oriŠluM kAyHŠilÂ.ÿ ŸwÀ te• Œ mrM ŸNÍinzic•@. 20 zixYãAÄ a« kìu. avÄ atH-t e–“u. avÄ EcAdic•@, þqÍenyANH öQ a˜imrM öÒEvgM ŸNÍiŠri’tH?ÿ 21 Ey² mRupwi pR’u, þ{AÀ niÍELA w… stYmAyi pRye“. niÍÅÆ sMzy ElzmilÂA˜ vizVAsm…eìÜiÇ niÍÅ ŠH öQ mrE˜AwH {AÀ ecyHt«EpAel te• ec•AM. cilE–AÅ niÍÅŠH atil DikvuM ec•AnAEyŠAM. öQ mlEyAw… üEpAyi kwliÇptiÕý qÝEpAluM ŒjH{ApiŠAM. niÍÅÆ vizVAsm…eì ÜiÇ a« sMBviÆM. 22niÍÅ vizVsi ÆÝevÜiÇ niÍÅ èAÄØnyiÇ EcA diÆ•etÚM lBiÆM.ÿ

Ey² eedvAly˜iÇ kyRuÝ

ey¸dèmANimAÄ Ey²vieÀR aDikAre˜ sMzyiÆÝ

(mÄeŠA. 11+15-19; lUeŠA. 19+45-48; EyAh. 2+13-22) 12

Ey² eedvAly˜iElÆ kyRi. avi ew ƒyviƒyM nw˜iyi¯•ver avÀ puR˜AŠi. avÀ §tA“ŠA¯ew EmzkÅ mRic•i“u. èAvukeL vi·i¯•v¯ew bÉu kL@M avÀ mRic•i“u. 13Ey² aviewy…ìA yi¯•vErAw… pR’u, þti¯ev}u˜ikLi Ç q}utiyi“uìH, üqeÀR ŒlyM èAÄØ nAlyM q•Riye–w…M. q•AÇ niÍÅ aviwM k™ãA¯ew oLisEÜtmAÆÝ.ýÿ* 14 aÓ¯M tLÄvAt ErAgikL@mAy cilÄ eedvAly˜iÇ Ey²vien smIpic•@. Ey² av¯ew ErAgM EBde–w…˜i. 15Ey² vieÀR èvĘikÅ mhApuErAhit¯M zAOimA¯M kìu. Ey² mh˜AykArY ÍÅec•@•«M ›“ikÅ aven eedvAl y˜iÇ vA}HÏ•«M avÄ kìu. ›“ikÅ pRy…ÝìAyi¯Ý, þdAvIdieÀR puÒen vA}HÏviÀ!ÿ öetlÂAM mhApuErAhiter y…M zAOimAery…M EdxYe–w…˜i. 16mhA puErAhit¯M zAOimA¯M Ey²viEnAw… EcAdic•@, þ›“ikÅ pRy…•« nI EkÅÆ •iElÂ?ÿ Ey² mRupwi pR’u, þŸv•H. ti¯ev}u ˜iÇ pRy…Ý, ü›“ikeLy…M zi²ŠeL y…M nI vA}HÏvAÀ pWi–ic•@ý* ti¯ev}u ˜iÇ niÍLi« vAyic•i“iElÂ?ÿ 17 anÙrM avÀ aviwM vi“H ngr˜i ½ puRÏkw•H ebTAnYyiÇ Œ rAÒi tÍi. Ey² vizVAs˜ieÀR zåi etLiyiÆÝ (mÄeŠA. 11+12-14, 20-24) 18

piE·Ý pulÄc•yHŠH Ey² ngr˜i ElÆ mwÍukyAyi¯Ý. av½ n•Ayi vizÆÝìAyi¯Ý. 19avÀ v}iEyAr üqeÀR ŒlyM ... oLisEÜtmAÆÝý ŸÖrNi eyz•A. 56+7. ›“ikeL ... pWi–ic@• ŸÖrNi sÜI.8+2.

(mÄeŠA. 11+27-33; lUeŠA. 20+1-8) 23

Ey² eedvAly˜iElÆ EpAyi. a vnview ŸpEdziÆEÛAÅ puErAhitãA ¯M ey¸dm†–ãA¯M Ey²vieÀR aw…e˜ ˜i. avÄ avEnAw… EcAdic•@, þpRy†, öÍeneyAeŠ èvĘiŠAÀ nineŠÙ DikArmA¹™tH? ŒrA¹ ninŠH öQ a DikArM t•tH?ÿ 24 Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAewA¯ EcAdYM EcAdiŠe“. ati½ niÍÅ Ÿ˜rM t•AÇ qÙDikAr˜ieÀR awiÐAn ˜ilANH {AÀ öetAeŠ ec•@•etÝ pRyAM. 25pRy†+ EyAh•AÀ ŒL@keL sHnAne–w…˜iyE–AÅ sHnAnM v•« eedv˜iÇniE•A m½xYriÇniE•A?ÿ puErAhit¯M ey¸dEntAŠL@M Ey²vi eÀR EcAdYM cÄc•ecyH«. avÄ prsHp rM pR’u, þn—Å Ÿ˜rM pR’AÇ, a«M üEyAh•AeÀR sHnAnM eedv˜iÇ ni•A eNÝý pR’AÇ Ey² pRy…M, üpie• niÍeLÚekAìH EyAh•AniÇ vizVsi Æ•ilÂ?ý 26mRic•,H üa« m½xYniÇ ni•A eNÝý n—Å pR’AÇ jnÍÅ nE—Aw… EkApiÆM. EyAh•AÀ o¯ èvAcknAyi ¯e••vÄ k¯«•tA¹ nm…Æ ByM.ÿ 27 atinAlvÄ Ey²vi½ mRupwi ekA w…Ï, þ{ÍÅŠRiyil EyAh•Aenview ni•H aDikArM ki“iey•H.ÿ aE–AÅ Ey² pR’u, þqÜiÇ qniŠi etAeŠ ec•AÀ qview ni•H aDikArM ki“iey•H {A½M pRyilÂ. rìH puÒãA¯ew kT þniÍLitien–·i qÚ vicAriÆÝ ev•H qE•Aw…pRy…k. orAÅÆ rìu pu ÒãA¯ìAyi¯Ý. ayAÅ ŒdYM m†˜ mk ensmIpic•@pR’u, ümkennIyiÝEpA yi m…ÙiriE˜A“˜iÇ EjAli ec•@k.ý 29 þmkÀpR’u, ü{AÀ EpAkilÂý pE• pi•IwyAÅ mnM mA·i. ayAÅ EpAyi. 28


m˜Ayi 21:30-22:13

26

30

þa–À pi•IwH rìAme˜mken smI pic•H pR’u, mkEn, ünIyi•H m…Ùiri E˜A“˜iÇ pNiy…k.ý mkÀ pR’u, üz ri, {AÀ EpAyi pNieyw…ŠAM.ý q•AÇ ayAÅ EpAyilÂ. 31 þöQ rìu puÒãArilArANH a–eÀR öcHCyHeŠAÏ èvĘic•tH?ÿ ey¸d EntAŠÅ pR’u, þŒdYe˜ mkÀ.ÿ Ey² avErAw… pR’u, þ{AÀ niÍ ELAw… stYmAyi pRye“. ni›ti piri vukA¯M EvzYkL@M cI˜yAL@keLÝ niÍÅ k¯«Ý. pE• niÍELŠAÅ m…EÛ avÄ eedvrAjY˜iÇ èEvziÆM. 32 EyAh•AÀ v•« niÍÅÆ zriyAy v}i kANic•@ekAìANH. q•AÇ niÍÅ EyAh•AniÇ vizVsic• i l . q•AÇ ni›tipirivukA¯M EvzYkL@M avniÇ vizVsiÆ•« niÍÅ kìu. q•AÇ öniy…M avniÇ vizVAsmÄ–iŠAnAyi niÍÅ mnM mA·iyilÂ. eedvM teÀR puÒen ayyÆ H Ý (mÄeŠA. 12+1-12; lUeŠA. 20+9-19) 33

þöQ kT æÖiÆk+ þoriw˜H orAÅÆ ›eR vyluìAyi¯Ý. ayALtiÇ m…Ùi rin“u. ayAÅ vyli½ ¡·uM mtiluek“i. ati½™iÇ o¯ m…Ùiric•ÆM ÐApic•@. q•i“H ayAÅ o¯ kAvÇmAwvuM pNi«. ayAÅ Œ EtA“M cil kÄxkÄÆ pA“ ˜i½ekAw…Ï. q•i“yAÅ o¯ yAÒ puR e–“u.34viLevw…–ieÀR smymAyi. ati nAlyAÅ teÀR dAsãAer teÀR vItM EcAdiŠAÀ kÄxk¯ewyw…E˜Šyc•@. 35 þq•AÇ k]xiŠAÄ o¯ dAsen mÄ”ic•@. me·A¯ven ekAÝ. m†•Am˜veny…M k elÂRi’u ekAÝ. 36atinAlyAÅ m·u ci lerÕwi ayc•@. ŒdYE˜tienŠAÅ œw… tÇ ŒL@keL. q•AÇ ŒdYM v•vErAw… ecyHt«te• k]xiŠAÄ avErAw…M ec yH«. 37atinAÇ teÀR mken˜e• ay yHŠAnyAÅ tI¯mAnic•@. ayAÅ k¯ti, ük]xiŠAÄÆ qeÀR mkEnAw… bµmAnM ŸìA›M.ý 38 þpE• Ÿwmy…ew puÒen kìE–AÅ kÄxkÄ prsHprM pR’u, üötA Ÿwmy… ew mkÀ. öQ EtA“˜ieÀR anÙrAv kAziyA›mvÀ. v± nm…Šven ekAlÂAM. n—LveneŠA•AÇ öQ EtA“M n—…EwtA ›M.ý 39atinAÇ avÄ aven EtA“˜i½ puRÏ ekAìuEpAyi ekAÝ. 40 þatinAÇ EtA“m…wm v•H Œ kÄxk er qÚ ec•@M?ÿ 41 ey¸dpuErAhit¯M èmANimA¯M pR ’u, þtIÄc•yAy…M ayAÅ Œ d…xHwãAer ekAlÂ@M. q•i“H Œ EtA“M m·u k]xiŠAer ŽløiÆM. viLevw…–@smyM teÀR p» nÇ›• k]xiŠAer EtA“M ŽløiÆM.ÿ 42 Ey² avErAw… pR’u, þti¯ev}u ÏkLiÇ q}utiyi“u™tH niÍÅ tIÄc• yAy…M vAyic•@kA¹M. üpNiŠAÄ ŸEp•iÆ• klÂH m†lŠlÂA ›M. ötH eedvM ecyHttH nm…ŠH atH-tmA ›Ý. n—…ew kÎkLiÇ atH atH-t mA›Ý.ý sÜIĘnÍÅ 118+22-23

43

þatinAÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý sVÄ‹rAjYM niÍLiÇniÝM qw…Še–w…M. eedvrAjY˜iÇ avÀ Œ#hiÆ•tH nw –AÆ• rAxH\˜inu sVÄ‹rAjYM nÇk e–w…M. 44öQ klÂiÇ vI}u•vÀ epA“i˜ k¯M. öQ klÂH orAL@ewEmÇ vINAluM atH ayAeL tviw…epAwiyAÆM.ÿ 45 Ey²pR’ öQ kTkÅ mhApuErA hit¯M prIzãA¯M Ek“u. Ey² tÍeL– ·iyA¹ pRy…•et•H avÄ aRi’u. 46 Ey²vien piwiŠAÀ avÄ o¯ kArNM Etwi. q•AÇ jnÍÅ Ey² o¯ èvAc knAeNÝ vizVsic•i¯•tinAÇ avÄ jnÍeL ByÝ.

vi¯•i½ •NiŠe–“v¯ew kT (lUeŠA. 14+15-24)

22

jnÍELAw… m·ucil kArYÍÅ pR yAÀ Ey² kTkL@pEyAgic•@, a vÀ pR’u, 2þteÀR puÒeÀR vivAhvi ¯e•A¯Šiy rAjAvienE–AelyANH sV Ä‹rAjYM. 3aE”hM ciler sdYyHÆ •Ni c•@. sdY t•ARAyE–AÅ atiTikeL viLi ŠAÀ rAjAvH B]tYer ayc•@. q•AÇ rAjA vieÀR sdYyHÆ vrAnAviel•H avÄ nirsic•@. 4 þanÙrM rAjAvH ›eR dAsãAer Õwi ayc•@. aE”hM avErAw… pR’u, ü{An ver •Nic•i“uìH. a«ekAìH niÍÅ ecÝ pRy…k, sdY t•ARAey•H. {Aen eÀR nl kALkeLy…M p²Æ“ikeLy…M ti•AnAyi ekA•i“uìH. qlÂAM t•ARA yiriÆÝ. vivAhsdYyHÆ vrik.ý 5 þdAsãAÄ EpAyi jnÍeLviLic•@. p E• avÄ a« æÖiÆk œwiy…ìAyilÂ. avÄ m·u èvĘikLiÇ m…}uki. orAÅ pAwÏ pNiyAÀ EpAyi. EveRA¯vÀ teÀR vYApAr˜i½ EpAyi. 6m·u cilrA ke“ dAsãAer piwic•H tlÂieŠAÝ. 7rAjA vH vLer EkApic•@. teÀR dAsãAer ekA•ver vDiŠAÀ rAjAvH teÀR ees nYe˜ ayc•@. av¯ew ngrM eesnYM tI evc•@. 8 þati½EzxM rAjAvH teÀR B]tYErAw… pR’u, üvivAhsdY t•ARAyiriÆÝ. {Anver •Nic•@. pE• qeÀR sdY yHÆvrA½™ EyAgYt avÄŠilÂ. 9ati nAÇ et¯vieÀR m†lkLiElÆ EpAyi kA¹• qlÂAvery…M •NiÆk. av ErAewlÂAM sdYyHÆvrAÀ pRy…k.ý 10dAs ãAÄ et¯vukLiElÆ EpAyi. avÄ kì qlÂAvery…M viLic•@œ“i. nlÂvery…M cI ˜yAL@keLy…M avÄ sdYyHÆ ekAìu vÝ. aviwmAek jnM niR’u. 11 þaE–AÅ rAjAvH qlÂAvery…M kANA en˜i. vivAhEvLyHÆ EyAjiŠA˜vi DM vOM Dric• orAeL rAjAvH kìu. 12 rAjAvu pR’u, üsuXE˜, öviewv rAÀ nineŠÍen a½vAdM ki“i? zriÆ ™ vOM EpAluM DriŠAet.ý q•AÇ ayAeLAÝM pR’ilÂ. 13atinAÇ rAjA vu B]tYãAErAw… pR’u, üöveÀR eeky…M kAluM ek“uk. q•i“H ö¯“iEleŠRiy…k.


27 aview ŒL@kÅ kry…ky…M EvdnekAìH plÂ@ e{riÆky…M ec•@M.ý 14 þaet, •NiŠe–“vÄ aDikM. p e• tire’w…Še–w…•tH cilÄ mAÒM.ÿ cil ey¸dEntAŠÅ Ey²vien ›¯ŠAÀ EnAÆÝ (mÄeŠA. 12+13-17; lUeŠA. 20+20-26) 15

aE–AÅ Ey² ŸpEdzic•i¯•iwÏ ni ÝM prIzãAÄ EpAyi. Ey² et·Ayet eÙÜiluM pR’AÇ aven piwiŠAÀ avÄ tŠM pAÄÏ. 16prIzãAÄ Ey²vi en›¯ŠAÀ ciler ayc•@. tÍL@ew ci l a½yAyikeLy…M ehErAdYÄ q•Riy e–w…• cilery…mANH avÄ ayc•tH. avÄ pR’u, þ•ErA, aÍH vizVsHtnA y orALAeNÝ {ÍÅŠRiyAM. eedv˜i eÀR v}iy…ew stYM nI pWi–iÆÝev ÝM {ÍÅŠRiyAM. ŒL@kÅ nie•–·i qÚk¯«Ý qÝ nI ByÆÝmilÂ. q lÂAv¯M nineŠA¯ EpAelyANH. 17ati nAÇ nieÀR aBièAyM pR’AluM. eek sÄÆ krM ekAw…Æ•« zriEyA etE·A?ÿ 18 q•AÇ avÄ te• ›¯ŠAÀ æmi ÆkyAeN•H Ey²vinRiyAmAyi¯Ý. atinAÇ avÀ pR’u, þkpwBåiŠ Er, qÙinA¹ niÍeLe• sMsAr˜iÇ ›w…ŠAÀ æmiÆ•tH? 19krM ekAw…Æ• o¯ nANyM t±.ÿ avÄ Ey²vien o¯ ev™inANyM kANic•@. 20q•i“H Ey² EcAdic•@, þŒ¯ew ciÒmANitiÇ m…áNM ecyHtiriÆ•tH? Œ¯ew Ep¯mANH ötiÇ m…áitmAyiriÆ•tH?ÿ 21 avÄ mRupwi pR’u, þeeks¯ew ciÒvuM Ep¯mANH.ÿ aE–AÅ Ey² avErAw… pR’u, þeek sÄÆ™« eeksÄÆ ekAw…E˜Õ. eed v˜i½™« eedv˜i½M.ÿ 22Ey²vieÀR vAÆkÅ Ek“vÄ atH-te–“u. avÄ Ey ²vien vi“uEpAyi.

m˜Ayi 22:14-46

e˜}uE•·u v•AÇ avÅ Œ¯ew BArYyA yi˜I¯M?ÿ 29 Ey² Ÿ˜rMpR’u, þniÍÅÆ mnÈi lAvilÂ. ti¯ev}uÏkLiÇ qÙA¹ pR y…•etÝ niÍÅŠRiyil . eedv˜i eÀR zåiey–·iy…M niÍÅŠRiyilÂ. 30Ÿ yiÄe˜}uE•ÇÆEÛAÅ vivAhM nilni ÇÆ•ilÂ. qlÂAv¯M sVÄ‹˜iel d†tãA erE–AelyANH. 31ŸyiÄe˜}uE•løienÆ Ric•@ eedvM niÍELAw… pR’i“u™tH ni ÍÅvAyic•i“iElÂ?32eedvM pR’u, ü{AÀ aéAhAmieÀRy…M yisH h AŠieÀRy…M yAEŠAbieÀRy…M eedvmANH.ý* tAnv¯ ew eedvmAeN•H eedvM pR’i“ueì ÜiÇ avÄ yTAÄؘiÇmric•i“ilÂ. av À jIvic•iriÆ•v¯ew mAÒM eedvmANH.ÿ 33 qlÂAv¯M Ey²vieÀR ŸpEdzM Ek“H atH-te–“u. Ž·vuM èDAn kln ø (mÄeŠA. 12+28-34; lUeŠA. 10+25-28) 34

Ey² sd†kYer Ÿ˜rMm…“ic• vAĘ prIzãAÄ Ek“u. avÄ EyAgM EcÄÝ. 35 o¯ prIzÀ EmAezy…ew nYAyèmAN ˜iÇ vidgHdnAyi¯Ý. Œ prIzÀ Ey ²vien prI•iŠAÀ o¯ EcAdYM EcAdi c•@, 36þ•ErA, nYAyèmAN˜iel Ž·vuM èDAne–“ kløn ŽtH?ÿ 37 Ey² mRupwi pR’u, þniÍÅ kĘA vAy niÍL@ew eedve˜ sHEnhiŠNM. niÍL@ew pUÄÌ XdyE˜Aw…M pUÄÌ Œ ´AEvAewy…M pUÄÌmnEÈAewy…M sHEn hiŠNM.ý* 38ötANH èTmvuM prmèDAn vumAy kløn. 39rìAme˜ kløn a«EpA elte•+ ünie•E–Ael nieÀR ayÇ ŠAreny…M sHEnhiÆk.ý 40nYAyèmANM pUÄÌmAy…M èvAck¯ew liKitÍLiÇ niÝM öQ rìu klønkLiÇ niÝm…wel w…˜tANH.ÿ Ey² prIzãAErAw… EcAdYÍÅ EcAdiÆÝ

cil sd†kYÄ Ey²vien ›w… ŠAÀ EnAÆÝ (mÄeŠA. 12+18-27; lUeŠA. 20+27-40) 23

aEt divsM te• ŽtA½M sd†kYÄ Ey²vien smIpic•@. sd†kYÄ mrN˜i ÇniÝ™ ŸyiÄe˜}uE•løiÇ vizVsi c•i¯•ilÂ. avÄ Ey²viEnAewA¯ EcAdYM EcAdic•@. 24avÄ pR’u, þ•ErA, EmAez pR’u+ vivAhitnAy orAÅ ›“ikLi lÂAet mric•AÇ ayAL@ew sEhAdrÀ a yAL@ewBArYey vivAhM k}iŠNM. q•i“H mric• sEhAdr½Evìi avÄ ›“ikeL ŸløAdi–iŠNM q•H. 25{ÍL@ew öwyiÇ Ž}u sEhAdrãA¯ìAyi¯Ý. o•AmÀ vivAhM k}ic•@. pE• ›“ikLilÂAet mri c•@.atinAÇ ayAL@ew sEhAdrÀ Œ OIey vivAhMk}ic•@. 26q•AÇ rìA m½M ›“ikL@ìAvAet mric•@. ö« te• m†•Am½M bAŠi qlÂA sEhAdrãAÄÆM sMBvic•@. 27ow…viÇ Œ OIy…M mric•@. 28 pE• qlÂA sEhAdrãA¯M aveL vi vAhMecyHti¯Ý. atinAÇ avÅ ŸyiÄ

(mÄeŠA. 12+35-37; lUeŠA. 20+41-44) 41

a«ekAìH prIzãAÄ o•ic•@ œwiy E–AÅ Ey² avErAwH o¯ EcAdYM EcAdi c•@. 42þƒisH«vien–·i niÍeLÚ k¯« Ý? Œ¯ew mknANvÀ? prIzãAÄ pR ’u, þƒisH« dAvIdieÀR puÒÀ.ÿ 43 aE–AÅ Ey²pR’u, þpie• qÍ enyA¹ dAvIdH aven ükĘAvHý qÝ viLic•tH? dAvIdH pri²ÖA´AvieÀR z åiyiÇ sMsAriÆkyAyi¯Ý.ý 44 ükĘAvH qeÀR kĘAviEnAw… pR ’u,ü{AÀ nieÀR zÒuŠeL nieÀR kAÇ ŠI}ilAÆM ver qeÀR vl« vz˜iri Æk.ý sÜIĘnÍÅ 110+1 45

dAvIdH ƒisH«vien ükĘAvHý qÝ viLiÆÝ. pie•Íen avÀ dAvIdi eÀRpuÒnA›M?ÿ 46prIzãArilAÄÆM Ey ²vieÀR EcAdY˜i½˜rM ekAw…ŠAnA yilÂ. Œ divs˜0i½ EzxM Ey²vien ü{AÀ ... eedvmANýH ŸÖrNi. puR.3+6 15,16. niÍÅ ... sE H nhiŠNMý ŸÖrNi Œv.6+5. ün


m˜Ayi 23:1-29

28

›¯ŠAÀ EveRA¯ EcAdYMEpAluM EcAdi ŠAÀ Œ¯M eeDrYe–“ilÂ. mtEntAŠeL Ey² vimÄziÆÝ (mÄeŠA. 12+38-40; lUeŠA. 11+37-52; 20+45-47)

23

pie• Ey² jnÕ“E˜Aw…M zixY ãAErAw…M sMsAric•@. Ey² pR’u, 2 þEmAezy…ew nYAyèmANe˜–·i niÍ ELAw…pRy…•tinH prIzãÄÆM zAOimA ÄÆM aDikArm…ìH. 3atinAÇ niÍÅ avÄ pRy…•tH a½sriŠNM. avÄ ec •AÀ pRy…•etlÂAM niÍÅ ec•NM. q•AÇ av¯ew jIvitM niÍÅ piÚwr ¯tH. niÍELAwH ec•AÀ pRy…• kArYÍÅ avÄ sVÙM jIvit˜iÇ èAvĘik mAÆ•ilÂ. 4m½xYÄÆ buÖim…“uìAÆ• kw…˜c“ÍÅ av¯ìAÆÝ. Œ c“ ÍeLlÂAM m·u™vriÇ awiEc•løiÆÝ. p E• avyielAÝEpAluM a½sriŠAÀ avÄ æmiŠARilÂ. 5 þavÄ nl kArYÍÅ ec•@•tH qlÂAM m·u™ver kANiŠAÀ EvìimAÒmANH. ti ¯ev}uÏkÅ niRc•ep“ikÅ avÄ ¡m ÝekAìu nwÆÝ. avÄ Œ ep“ikÅ vlutAŠi vlutAŠiv¯Ý. ŒL@kÅ kA N˜ŠviDM nIì èAÄØnAÆ–AyÍ ÅDric•@ nIìèAÄØnkÅ avÄ nwÏ Ý.6vi¯ÝkLiÇ Ž·vuM èDAn öri–iw ÍÅ ki“uvAÀ prIzãA¯M zAOimA¯M Œ#hiÆÝ. ey¸d–™ikLiel ati èDAn öri–iwvuM avÄ ekAtiÆÝ. 7 cÙÐlÍLiÇ ŒL@kÅ tÍeL bµ mAniÆ•tH avÄÆ öxHwmANH. ŒL@kÅ tÍeL ü•¯ý q•H viLiŠNemÝM avÄ Œ#hiÆÝ. 8 þq•AÇ niÍÅ ü•¯ý qÝ viLiŠe– w¯tH. niÍÅ sEhAdrIsEhAdrãArANH. niÍÅÆ o¯ •¯Evy…_. 9 ®miyiÇ ni ÍÅ Œery…M üpitAEvý qÝ viLiŠ¯tH. niÍÅÆ o¯ pitAEvy…_. avÀ sVÄ ‹˜ilANH. 10üyjmAnenÝMý Œery…M vi LiŠ¯tH. niÍÅeŠA¯ yjmAnEny…Z.ý atH ƒisH«. 11niÍLiÇ dAsnAyiriÆ• vnANH EæxHWÀ. 12sVyM ŸyÄÏ•vÀ tA}H˜–w…M. sVyM tA}HÏ•vÀ ŸyĘ e–w…M. 13 þzAOimAEr, prIzãAEr, niÍÅÆ kxHwM. kpwBåiŠArA¹ niÍÅ. sVÄ‹ rAjY˜iElÆ èEvziŠAnA#hiÆ• j nÍL@ew v}i niÍÅ awyHÆÝ. niÍÅ èEvziÆky…milÂ. ati½ æmiÆ•ver twy…ky…M ec•@Ý. 14* 15 þzAOimAEr, prIzãAEr, niÍÅÆ kxHwM. kpwBåiŠArA¹ niÍÅ. niÍ L@ewmAÄ‹M piÚw¯• orAeLeyÜiluM kA NAÀ niÍÅ kwlukLilUewy…M rAjYÍ LilUewy…M sÉriÆÝ. aven niÍÅ vAkYM 14 cil #IÆ pti–@kLiÇ, ptinAlAM vAkY˜iÇ kpwBåiŠArAy zAOikL@M prIzãA¯Em niÍÅÆ hAkxHwM. niÍÅ dIr GmAyi èAÄØiÆky…M viDvmA¯ew vIw… kÅ vi}uÍiŠLy…ky†M ec•@Ý. atinAÇ niÍÅÆ vliy zi•AviDi ŸìA›M qÝ œew kA¹Ý. öv EnAÆk. mÄEŠA. 12+40, lUEŠA. 20+47.

keì˜iyAÇ aven niÍeLŠAÅ d…xi c•vnAÆM. nrkvumAyi bÓe–“ ni ÍÅ aÒ d…xHwrANH. 16 þzAOimAEr, prIzãAEr, niÍÅÆ kxHwM.ŒL@keL nyiÆ• aÓrA¹ ni ÍÅ. niÍÅpRy…Ý, üŒerÜiluM eedvA lye˜èti ŒNyi“AÇ ›}–milÂ. q •AÇ atiel sVÄÌe˜ec•AlÂiyAeN ÜiÇ Œ stYM pAliEŠìiv¯M.ý 17aÓ rAy vifHFikEL, ŽtANH mhnIyM+ sVÄ ÌEmA? eedvAlyEmA? eedvAlyM sVÄÌ e˜ vi²ÖmAÆÝ. atinAÇ eedvAly mANH mhnIyM. 18üyAgpIWe˜èti ŒN yi“AluM ›}–milÂ. q•AÇ yAgpIW˜i el v}ipAwien èti ŒNyi“AÇ ayAÅ a« pAliEŠì«ìHý qÝM niÍÅ pR y…Ý. 19aÓEr, niÍÅ oÝM mnÈilAÆ •ilÂ. ŽtA¹ mhnIyM+ v}ipAEwA, yAg pIWEmA? v}ipAwien pri²ÖmAÆ•tH yAgpIWmANH. atinAÇ yAgpIWmANH m hnIyM. 20yAgpIWe˜ èti ŒNyiw… •vÀ yAgpIWe˜y…M atilu™vy…M Ÿ pEyAgiÆÝ. 21eedvAlye˜ec•AlÂi ŒNyiw…•vÀ yTAÄؘiÇ eedvAl yvuM atiÇ vsiÆ•veny…M ŸpEyA giÆÝ. 22sVÄ‹e˜ec•AlÂi ŒNyiw…• vÀ eedv˜ieÀR siMhAsnvuM atili riÆ•veny…M ŸpEyAgiÆÝ. 23 þzAOimAEr, prIzãAEr, niÍÅÆ kxHwM. kpwBåiŠArA¹ niÍÅ. niÍÅ niÍÅÆ™tieÀR p˜ielA•H eedv ˜i½ ekAw…ÆÝ. qÙinH «Lsi, ct› –, jIrkM q•iv EpAluM. q•AÇ niÍÅ nYAyèmAN˜iel èDAn ŸpEdzÍÅ nIti, k¯N, vizVAsM, q•iv a½s riÆ•ilÂ. öveylÂAM niÍÅ ecE•ì vyANH. m·u™ kArYÍL@M niÍÅ «wÄÝM ecE•ì«ìH. 24niÍÅ aÓrAy v}ikA “ikÅ! niÍÅ pAnIy˜iÇniÝM ecRu kIwe˜ ariec•w…Æky…M o“ke˜ vi}u Íuky…M ec•@•ven–·i oAÄÆk. niÍ L@M avenE–AelyANH. 25 þzAOimAEr, prIzãAEr, niÍÅÆ kxHwM. kpwBåiŠArA¹ niÍÅ. niÍÅ cxkÍL@ewy…M pAÒÍL@ewy…M puRM k }u›Ý. avy…ew akmAke“ ekA™y… ewy…M Œ´niy×NmilÂAyHmy…ewy…M P lmAy kArYÍLAÇ niR’iriÆÝ. 26a ÓrAy prIzãAEr, ŒdYM cxkÍL@ew akM v]˜iyAÆk.aE–AÅ avy…ew pu RM tAEn v]˜iyAyieŠA_M. 27 þzAOimAEr, prIzãAEr, niÍÅÆ kxHwM. kpwBåiŠArA¹ niÍÅ. ev™ pUziyzvŠlÂRkÅ EpAelyA¹ niÍÅ. Œ zvŠlÂRkL@ewpuRM mEnAhrmANH. a kmAke“ mric•v¯ew aÐikÅ ekAìH niR’iriÆM. qlÂAviD v]˜iEkw…kL@M ati½™iluìAvuM. 28niÍL@M a«EpA elte•yANH. niÍeL kA¹•vÄ pR y…M niÍÅ nlÂvrAeN•H. q•AÇ niÍ L@ew Ÿ™ilAek kApwYvuM d…xHwty…M niR ’iriÆÝ. 29 þzAOimAEr, prIzãAEr, niÍÅÆ kxHwM. kpwBåiŠArA¹ niÍÅ. niÍÅ


29 èvAckÄÆ zvŠlÂRkÅ niÄ—iÆÝ. nlÂvrAyi jIvic•i¯•ver klÂRkLiÇ mA niÆÝ. 30q•i“H niÍÅ pRy…Ý, ü{Í L@ew pitAŠãA¯ew kAl˜H {ÍÅ jIvi c•i¯ÝevÜiÇ öQ èvAcker ekAlÂ@• tiÇ {ÍÅ p» vhiŠilÂAyi¯Ý.ý 31è vAcker ekA•v¯ew piã…RŠArA¹ ni ÍeLÝ niÍÅ te• etLiyiÆÝ. 32ni ÍL@ew pUÄv•ikÄ «wÍievc• pApM ni ÍÅ pUĘIkriÆM. 33 þpAÛukEL, niÍÅ vix–AÛukL@ew ›w…MbŠArANH . eedv˜iÇniÝM ni ÍÅ r•e–wilÂ. niÍeLlÂAM et·ukArA yi viDiŠe–“H nrk˜iEleŠRiye–w…M! 34 atinAÇ {AÀ niÍELAwi« pRy…Ý+ {AÀ niÍL@ewyiwyiElÆ èvAcker y…M jH{AnikeLy…MŸpEdzkery…M niEyA giÆÝ. avriÇ ciler niÍÅ vDiÆM, ƒUziÆM. niÍL@ew ey¸d–™ikLiÇ ni ÍLvriÇ ciler mÄ”iÆM. aver #Am ÍLiÇni•H #AmÍLiElŠH oAwiÆM. 35a tinAÇ ®miyiÇ ekAlÂe–“ qlÂA nItimA ãA¯Ewy…M mrN˜iÇ niÍÅ ›·vALik LANH. nItimAnAy hAEblieÀR mrN˜i nH niÍÅ ›·vALikLANH. eberKYAvi eÀR puÒnAy esKrYAvieÀR ekAlpA tk˜iÇ niÍÅ ›·vALikLANH. eedvA ly˜i½M yAgpIW˜i½miwyilANvÀ ekAlÂe–“tH. hAEblieÀRy…M esKrYA vieÀRy…M kAl˜iniwyiÇ jIvic•i¯• ql A nItimAãA¯ewy…M ekAlpAtk ˜iÇ niÍÅ ›·vALikLANH . 36{AÀ niÍELAw… stYmAyi pRyAM. öetlÂAM öQ tlm…RŠArAy niÍLiÇ vÝ ptiÆM. ey±zElMkAÄÆ m…•Riyi–H nÇ›Ý (lUeŠA. 13+34-35) 37

þalÂEyA ey±zElEm, ey±zElEm, nI èvAcker ekAlÂ@Ý. eedvM ni•iEl Šyc•ver nI kelÂRiy…Ý. plv“M ni eÀR jntey r•iŠAÀ {AnAzic•@. ni eÀRjntey EkA}i teÀR›’uÍeL ci RkinwiyiÇ viLic•@œ“uM EpAel sMGwi –iŠAÀ {AnAzic•@. pE• niÍeLe• atin½vdic•ilÂ. 38öE–AÅ nieÀR vIwH pUÄÌmAy…M ³nYmAyiriÆÝ. 39ükĘA vieÀR nAm˜iÇ v¯•vÀ a½g]hI tÀý* qÝ niÍÅ pRy…•«ver, niÍÅ qe• kA¹kyil qÝ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý.ÿ eedvAly nzIkrNM (mÄeŠA. 13+1-31; lUeŠA. 21+5-33)

24

Ey² eedvAlyM vi“uEpA›kyA yi¯Ý. pE• aveÀR zixYãAÄ eedvAly˜ieÀR qw…–@kÅ aven kA NiŠAÀ vÝ. 2 Ey² zixYãAErAw… EcAdi c•@, þöQ qw…–@kÅ kA¹•iElÂ? {AÀ niÍELAw… stYmAyi pRy…Ý. öQ qw…–@ keLlÂAM nzi–iŠe–w…M. oAErA klÂ@M qw… e˜Riye–w…M. o¯ klÂ@M me·A•ieÀREmÇ öriÆkyilÂ.ÿ

k Ä ˜ A v i e À R . . . a ½ g ]h I t À sÜI.118+26.

ŸÖrNi.

m˜Ayi 23:30-24:24 3

pi•IwH Ey² olivumlyielAriw˜i riÆkyAyi¯Ý. avEnAewA–M tnic•H öriŠAÀ zixYãA¯M vÝ. avÄ EcAdi c•@,þöetlÂAemE–AÅ sMBviÆemÝ {Í ELAw… pRy†. nieÀR aw…˜ vrvieÀRy…M ElAkAvsAn˜ieÀRy…M smyM sUci–i Æ• awyALM qÙAeNÝ pRy†.ÿ 4 Ey² mRupwi pR’u+ þsU•ic•iriÆ k. Œ¯M niÍeL v}iet·iŠAÀ öw ekAw… Š¯tH. 5 pl¯M qeÀREpriÇ v¯M. avÄ pRy…M, ü{AnANH ƒisH«ý q•H. avÄ plery…M v}iet·iÆM. 6niÍÅ y…ÖÍ eL–·i EkÅÆM. y…ÖÍeL–·iy…™ kT kL@M EkÅÆM. pE• Bye–wAtiriÆk. öQ kArYÍeLlÂAM sMBviŠA½™tA›Ý. pE• avsAnM öniy…M vid†r˜iÇ t e•. 7 rAjYÍÅ aEnYAnYM pw epA¯«M. jnt jntEyAw… y…ÖM ec•@M. kw…˜ B •Y•Am˜ieÀR kAlM v¯M. plyi wÏM ®kÛÍL@ìA›M. 8öetAeŠ o¯ pu«–i Rviy…ew èArMB EvdnkLANH. 9 þaE–AÅ jnÍÅ niÍELAw… EmAzmA yiep¯mARuM. avÄ niÍeL ŸpáviÆvA À BrNADikArikeL Žløic•@ ekAw…Æk y…M ekAlÂ@ky…M ec•@M. qlÂAv¯M niÍeL evRuÆM. kArNM niÍÅ q•iÇ vizVsi c•vrANH. 10Œ smyM pl vizVAsikÅ ÆM tÍL@ew vizVAsM nxHwe–w…M. avÄ prsHprM tiriy…ky…M evRuÆky…M ec •@M. 11pl vYAjèvAckãA¯M v¯M. avÄ plEry…M v}iet·iÆM. 12ElAk˜H aDÄ —M ep¯›M. atinAÇ miŠvARuM vizVA sikL@ewy…M sHEnhM t¹Ï EpA›M. 13 pE• avsAnMver awiy…Rc•@ niÇ Æ•vÀ r•iŠe–w…M. 14eedvrAjYe˜– ·iy…™ suviEzxM ElAkemÍuM èsMgi Še–w…M. qlÂA rAjYÍLiluM suviEzxM ècriŠe–w…M. pi•IwH aÙYemÏM. 15 üvinAz˜ieÀR BIkrtey–·iý þèvA cknAy dAnIEyÇ pR’i“uìH. eedvAl y˜iÇ ³nYmAÆ• mHELcHCt niÇÆ• tH niÍÅ kA¹M.ÿ (ötH vAyiÆ•vÀ mnÈilAŠe“). 16þŒ smyM ey¸dYŠAÄ mlm…kLiElEŠAwNM. 17pur–@RÏ niÇÆ •vÀ teÀR vI“u½™iÇ kyRi qeÙ ÜiluM qw…ŠAÀ «niy¯tH. 18vyliÇ niÇ Æ•vÀ EmlÜiŠAyi vI“iÇ vr¯tH. 19Œ smyM gÄBiNikÅÆM ekAc•@›“ikL@™ OIkÅÆM kxHwM. 20niÍL@ew oA“M zIt kAlE˜A zb•ÏdivsEmA sMBviŠAti riŠAÀ èAÄØiÆk. 21qeÙE•A? vliy EkÂz˜ieÀR smymAyiriÆmtH. ElAkArM B˜i½EzxM ŸìAyi“u™ Ž·vuM vliy d…ritmANÝìAvuk. atiluM EmAzmAy tH oriŠluM sMBviÆky…milÂ. 22Œ BIkr smyM ecRutAyiriÆem•H eedvM tI¯mA nic•i“uìH. ŒsmyM ›Ric•i“ielÂÜiÇ o¯ ˜½M avEzxiŠilÂ. q•AÇ tAÀ tir e’w…˜ver r•iŠAÀ eedvM ŒsmyM ev“ic•@¯ÆM. 23Œ smyM ŒerÜiluemA rAÅ niÍELAw… pRE’ŠAM, üEnAÕ, ötA ƒisH«ý me·A¯˜À pRE’ŠAM üatA avÀ, pE• aver vizVsiŠ¯tH. 24vYA jèvAck¯M vYAjƒisH«ŠL@M vriky…M


m˜Ayi 24:25-25:9

30

mh˜Ay kÄ—ÍL@M atH-tÍL@M èvÄ ˜iÆky…M ec•@M. eedvM tire’w…˜ vErAwAvuM avri« ec•@k. p·uemÜiÇ aveÀR ŒL@keL vifHFikLAÆkyA NH av¯ew l•YM. 25öE–AÅ {AÀ aetA eŠ sMBviÆ•ti½m…Ûu te• niÍÅŠ Riyi–@ t•i“uìH. 26 þatA ƒisH« m¯®miyiÇ qÝ cilÄ niÍELAw… pRE’ŠAM. pE• vizVsic•H Ey²vien kANAÀ m¯®miyiElÆ EpAk ¯tH. EveRA¯˜À üatA ƒisH« m…RiyiÇý qÝM pRE’ŠAM. pE• a« vizVsi Š¯tH. 27m½xYpuÒÀ qlÂAvÄÆM d]zYnA yA¹ vrik. qlÂAyiwÍLiluM qlÂAv¯M kA¹• rItiyiÇ ŒkAzÏ mi•Ç–i NÄ EpAel avÀ v¯M. 28k}ukãAÄ v“ mi“u pRÆ•etviewEyA aview zvm… ìH q•H niÍLRiy…•«EpAel qlÂAv¯M aRi’uekAìAyiriÆM {AÀ vrik. 29 Œ divsÍL@ew kxHw–Aw…kÅ k}i’ y…wen öÍen sMBviÆM+ üsUrYÀ ö¯L@M, cѽèkAzM ki“ilÂ. n•ÒM ŒkAzÏniÝM ptiÆM, ŒkA z˜H qlÂA·i½M mA·M v¯M.ý eyz•AvH 13+10; 34, 4 30

þŒ smyM m½xYpuÒeÀR vrvien kANiÆ• awyALÍÅ ŒkAzÏ d]zY mA›M. ElAk˜iel qlÂA jnty…M nilvi LiÆM. m½xYpuÒÀ ŒkAzÏ EmGÍ LiÇ v¯•etlÂAv¯M kA¹M. m½xYpuÒÀ zåiEyAewy…M ŽeR mhtVE˜Aewy…M v¯M. 31Ÿc•˜ilu™ kAhLzbHdE˜Aew avÀ d†tãAer ayyHÆM. qlÂA BAgÏ niÝM aveÀR tire’w…Še–“ver d† tãAÄ viLic•@ œ“uM. 32 þa˜imrM ne— pWi–iÆ• pAWm…ì ElÂA; a˜imreŠAÛukÅ pc•y…M m]d…vumA ›ky…M ölkÅ m…Lc•@ «wÍuky…M ec•@ EÛAÅ niÍÅ pRy…M EvnÇ vrvAey•H. 33 a«EpAel te• sMgtikÅ sMBviÆ •« kA¹EÛAÅ smyM vAtilinw…e˜ ˜ieyÝ niÍL@M aRiy…M.34{AÀ niÍ ELAw… stYmAyi pRye“, öQ tlm…Ryiel jnÍÅ jIvic•irieŠ˜e• öetAeŠ sMBviÆM! 35ElAkvuM ŒkAzvuM ®miy…M nzi–iŠe–E“ŠAM. pE• qeÀR vAÆ kÅ anzVrÍLANH. smyM eedv˜iEn aRiy† (mÄeŠA. 13+32-37; lUeŠA. 17+26-30, 34-36) 36

þŒ divsEmA smyEmA ŒÄÆmRiyi lÂ. puÒEnA d†tãAÄEŠA atRiyilÂ. pitA vi½mAÒEm atRiy†. 37m½xYpuÒÀ v¯ EÛAÅ EnAhy…ew kAlE˜«EpAel t e•yAyiriÆM sMBviÆk. 38Œ kAl˜H èLy˜i½m…ÛH ŒL@kÅ tiÝky…M ›wi Æky…mAyi¯Ý. avÄ vivAhM k}iÆ ky…M mŠeL vivAhM k}i–iÆky…M ec yHti¯Ý. EnAh ep“k˜iÇ kyRuM ver avr« «wÄÝ. 39sMBviÆ•tien–·i eyAÝM avrRi’i¯•il . pE• a E–AÅ èLyM v•H qlÂAv¯M nzi–iŠe– “u. m½xYpuÒÀ v¯EÛA}uM aÍen te•yAyiriÆM. 40vyliÇ pNiy…•

rìu EpriÇ orAeL ŸEp•ic•H me·yAeL qw…ÏekAìu EpA›M. 41DAnYM ›Ï• rìu OIkLielA¯veL vi“H m·veL qw… Ï ekAìuEpA›M. 42 þa«ekAìH qE–A}uM t•ARAyiri Æk. niÍL@ew kĘAvH v¯• divsM niÍÅŠRiyilÂ. 43ötH oAÄ—iÆk+ k™À v¯•smyM ŸwmÐnRiyAemÜiÇ a yAÅ aveÀR vrvukA˜iriÆM. ayAÅ kAvli¯•H k™en twy…M. 44atinAÇ niÍL@M t•ARAyiriÆk. aètI•itmA yiriÆM m½xYpuÒeÀR vrvH. nl dAs½M d…xw H dAs½M (lUeŠA. 12+41-48) 45

þŒrANH vizVsHt½M buÖimA½mAy dAsÀ? m·u dAsãAÄŠH yTAsmyM B• NM ekAw…ÆvAÀ yjmAnÀ o¯ dAsen ŽløiÆÝ. yjmAnÀ Œ EjAli vizVAs pUÄv•M ŽløiÆ• dAsÀ ŒrANH? 46yjmA nÀ v¯EÛAÅ Žløic• EjAli ecyH«ekA ìiriÆ• dAsÀ sEÙAxiÆM. 47{AÀ niÍELAw… stYmAyi pRye“. yjmAn½ ™« m…}uvÀ pripAliŠAÀ ayAÅ Œ dAsen niEyAgiÆM. 48q•AÇ Œ dAsÀ d…xHw½M yjmAnÀ ŸweneyÍuM mwÍiv rielÂÝ k¯«•v½mAeNÜiÇ qÚ sM BviÆM ?49Œ dAsÀ aE–AÅ m·u dAs ãAer mÄ”iŠAÀ «wÍuM. avÀ teÀR öxHwŠArAy m·H ›wiyãAErAewA˜H tiÝ ky…M ›wiÆky…M ec•@M. 50aE–AÅ av À t•ARAyiriŠA˜ smyM yjmAnÀ v ¯M. dAsÀ yjmAnen ètI•iŠA˜ sm ymAyiriÆM atH.51aE–AÅ yjmAnÀ dA sen zi•iÆM. yjmAnÀ aven kp wBåiŠA¯ew œew öw…M. aview ŒL@kÅ kry…ky…M EvdnekAìH plÂ@kwiÆky…M ec•@M. pÏ knYkmA¯ew kT þmNvALeÀR vrvi½Evìi kA˜i riŠAÀ EpAy pÏ knYkmAerE–A elyANH sVÄ‹rAjYM. avÄ tÍL@ew viL ÆM ekAìuv•i¯Ý. 2avriÇ aÉu knYkmAÄ buÖihInrAyi¯Ý. aÉu EpÄ buÖimtikL@M. 3mìikLAy knYk mAÄ viLŠiEnAewA–M ŒvzYmAy qÌ ekAìuv•i¯•ilÂ. 4buÖimtikÅ viLŠi EnAewA–M av¯ew pAÒÍLiÇ œw…tÇ qÌy…M ekAìuv•i¯Ý. 5 mNvALÀ v rAÀ vLereevki. knYkmAÄ qlÂAv¯M •INic•H ŸRÍiÏwÍi. 6 þaÄÖrAÒiyiÇ ŒErA viLic•@ pR ’u, üötA mNvALÀv¯Ý, v•H aven sÓiÆk.ý 7 þaE–AÅ qlÂA knYkmA¯M q}uE•·u. avÄ tÍL@ew viLÆkÅ k˜ic•@. 8 bu ÖihInrAy knYkmAÄ buÖimtikLAy k nYkmAErAw… pR’u, ü{ÍL@ew viLŠi el qÌtIÄÝ. niÍL@ew qÌ ›Rc•@ t±.ý 9 þbuÖimtikÅ pR’u, üölÂ! niÍÅ ÆM {ÍÅÆM mtiyAy qÌyilÂA˜ è tisÓiyilA›M {ÍÅ. EpAyi qÌŠ

25


31 c• v wŠAriÇniÝM niÍÅŠAvzYmAy qÌ vAÍieŠAìuvrik.ý 10 þatinAÇ buÖihInrAy knYkmAÄ qÌ vAÍAÀ EpAyi. avÄ EpAyE–AÅ mNvALÀ vÝ. aE–AÅ t•ARAyi¯• vÄ avEnAewAÏ vivAhsdYyHÆ EpA yi. aE–AÅ vAtilwc•@ ›·iyiwe–“u. 11 þpi•IwH m·H knYkmAer˜i. avÄ pR ’u, ükĘAEv, kĘAEv, {ÍÅŠAyi vAtiÇ «RÕ, {ÍÅ akÏ kyRe“.ý 12 þpE• mNvALÀ pR’u, ü{AÀ niÍ ELAw… stYmAyi pRy…Ý, qniÆ niÍ eL aRiyilÂ.ý 13þatinAÇ qE–A}uM t•A RAyiriÆk. m½xYpuÒÀ q•H qE–AÅ v¯em•H niÍÅŠRiyilÂ. m†Ý Bt ] YãA¯ew kT (lUeŠA. 19+11-27) 14

þo¯ ÐlM s•ÄziŠAÀ EpA›• orA eLE–AelyA¹ sVÄ‹rAjYM. EpA›M m…ÛH ayAÅ teÀR dAsãAErAw… sMsAric•@. tAÀ EpA›EÛAÅ teÀR sADnÍÅ sMr •iŠNem•H ayAÅ avErAw… pR’u. 15 atiÇ oAErA¯˜¯Ewy…M k}ivin½s]t mAyi orAÅŠH ayAÅ aÉu pNsÉi kÅ ekAw…Ï. me·ArAÅŠH rìuM m†•AmnH oÝM pNsÉi nÇki. q•i“yAÅ EpA yi. 16aÉu pNsÉi ki“iyvÀ a«wÀ vYApAr˜inAyi ŸpEyAgic•@. aÉus ÉipNM œwiy…ìAŠi. 17rìu sÉi p NM ki“iyv½M a«pEyAgic•H rìu s ÉipNM œwiy…ìAŠi. 18q•AÇ o¯ s ÉipNM ki“iyvÀ ›}i›˜i teÀR yj mAneÀR pNM atili“u. 19vLerŠAl˜i ½EzxM yjmAnÀ tiric•@ vÝ. teÀR pNM ekAìH qÚ ecyH«ev•H ayAÅ oAErA¯˜ErAw…M EcAdic•@. 20aÉu sÉi pNMki“iyvÀ aeÉÌM œwi yjmAn½ kA}Hcvc•@. avÀ pR’u, üyjmAnEn, aÉusÉi pNmANH aÍH qe• sU •iŠAÀ Žløic•tH. {An«ekAìH aÉu œwi sÛAdic•@.ý 21 þyjmAnÀ mRupwi pR’u, ünI ecyHt tA¹ zri. nI vizVsHtnAy dAsÀ t e•. Œ ecRiy«k nI n•Ayi vini EyAgic•@. a«ekAìH {AÀ ninÆ aløM œwi vliy sMgtikÅ ec•A½™ Ÿ˜r vAditVM t¯Ý. v•H qeÀR sEÙAx ˜iÇ peÜw…Æk. 22 þaE–AÅ rìH pNsÉi ŽløiŠe–“ v½M q˜i. avÀ pR’u, üyjmAnEn aÍH rìH sÉi pNM qe• Žløic•@. {An«ekAìH rìusÉi pNM œwiy… ìAŠi.ý 23 þyjmAnÀ mRupwipR’u, ünI ecyHt « zriyANH. nI vizVsHtdAsnANH. Œ ecRiy «k ekAìH nI ›w…tÇ pNm…ìA Ši. atinAÇ {AÀ ninÆ ›eRÕwi v liy sMgti ec•A½™ Ÿ˜rvAditVM t¯Ý. v•H qeÀR sEÙAx˜iÇ p» Ec¯k.ý 24 þaE–AÅ o¯ sÉi pNM ki“iyvÀ q˜i. avÀ yjmAnEnAw… pR’u, üyj mAnEn, aÍH kÄŠzŠArnAeNÝ {A

m˜Ayi 25:10-39

nRi’u. vityHŠA˜« ekA•@•vnANH. ptirilÂAet EzKriÆ•v½mANH. 25a« ekAìu {AÀ Bye–“u aÍH t• pNM {AÀ oLic•@ vc•@. ötA aÍut• pN sÉi.ý 26 þq•AÇ yjmAneÀR mRupwi öÍen yAyi¯Ý, ümwiy½M ekA™¯tA˜v½mA yvEn, {AÀ vietŠA˜« ekA•@• v½M ptirilÂAet EzKriÆ•v½mAeN •H nI aRie’Ý pRy…Ý. 27nI qeÀR pNM pNmiwpAw…kAriÇ niE•piŠN mAyi¯Ý. aE–AÅ qnieŠeÀR pNM plizEyAew ki“umAyi¯Ý.ý 28 þatinAÇ yjmAnÀ teÀR dAsãA ErAw… pR’u, üŒ dAsniÇniÝM pN sÉi vAÍi a« pÏ pNsÉiy…™ v½ ekAw…Æk. 29avnv½™tH ŸpEyA giÆ•vnH œw…tÇ ki“uM. ayAÅŠH Œv zY˜ilDikM ki“uM. q•AÇ Ÿ™«œwi ŸpEyAgiŠA˜vniÇ ni•H qlÂAM qw…Š e–w…M.ý 30q•i“H yjmAnÀ pR’u, üŒ èEyAjnmilÂA˜ dAsen puR˜H ö¯“i EleŠRiy…k! aview ŒL@kÅ nilviLi Æky…M EvdnekAìH plÂ@ e{riÆky…M ec•@ÝìA›M.ý m½xYpuÒÀ qlA very…M viDiÆM þm½xYpuÒÀ vIìuM v¯M. mhtVE˜A w…œwiyAvuM avÀ vrik. qlÂA d†tãA¯M avEnAewAÏ v¯M. avÀ rAjAvA›k y…M teÀR mh˜AysiMhAsn˜iÇ öri Æky…Mec•@M. 32ElAkM m…}uv½M Ÿ™ jnt m½xYpuÒ½ m…•iÇ sMGwiÆM. m½xY puÒÀ jnÍeLyAek rìAyi EvÄtiri ÆM. öwyÀ ec—riyAw…kLiÇ niÝM EkA lAw…keL EvÄtiriÆ•«EpAel. 33avÀ ec—riyAw…keL (nItimAãAÄ) vl«vz ÏM EkAlAw…keL (d…xHwãAÄ) teÀR öw« vzÏM niÄÏM. 34 þaE–AÅ rAjAvH, teÀR vl«vzÏ niÇÆ• nItimAãAErAwH pRy…M, üv±, qeÀR pitAvH niÍeL a½#hic•iriÆ Ý. eedvM vAgHdAnM ecyHt rAjY˜iEl Æ v±. ElAkArMBM m…tÇ Œ rAjYM niÍÅ ŠAyi o¯ŠiyiriÆÝ. 35qniÆ viz• E–AÅ niÍeLniÆ B•NM t•tinAÇ Œ rAjYM niÍÅÆ™tANH. qniÆ dAhi c•E–AÅ niÍÅ ›wiŠAÀtÝ. {AÀ vI “iÇniÝM d†er o·ŠAyE–AÅ niÍeLe• niÍL@ew vI“iElÆ •Nic•@. 36qniÆ vOmilÂAti¯•E–AÅ niÍeLniÆ v OM tÝ. {AÀ ErAgiyAyi¯•E–AÅ niÍeLe• ²æUxic•@. {AÀ twvRyilA yi¯•E–AÅ niÍeLe• s•Äzic•@.ý 37 þaE–AÅ nItimAãAÄ mRupwi pRy…M, ükĘAEv, ninÆvizÆ•« kìH { ÍÅ B•NM t•tH qE–A}ANH? ninÆ dAhiÆ•«kìH {ÍÅ ev™M t•tH qE–A}ANH? 38nie• vI“iÇ ni•kel o·yHŠk H ìH {ÍL@ew vI“iElÆ •Nic• etE–A}ANH? nie• vOmilÂAetkìH {ÍÅ vOM t•etE–A}ANH? 39nie• ErAgiyAy…M twvukArnAy…M kìH nie• {ÍÅ ²æUxic•etE–A}ANH?ý 31


m˜Ayi 25:40-26:24

32

40

þaE–AÅ rAjAvH mRupwi pRy…M, ü{AÀ niÍELAw… stYM pRyAM. öviewy…™ q eÀR sEhAdrãAÄÆ niÍELAErAÝ ec •@EÛA}uM aetniÆ œwiyAyiriÆM.ý 41 þq•i“H aveÀR öw«vzÏ niÇ Æ• nIcãAErAw… rAjAvu pRy…M, ükwÝ EpAœ. niÍeL zi•iŠNem•H eedvM tI¯mAnic•i“uìH. nitYAgHniyiElÆ EpA œ. pizAci½M aveÀR d†tãAÄÆM Ev ìiy…™tANH nrkAgHni. 42kwÝEpAœ, qeÙ•AÇ qniÆ viz•E–AÅ niÍeL niÆ B•NM t•ilÂ. qniÆ dAhic•E–A Å jlM t•ilÂ. 43{AÀ vI“iÇ ni•k•H o·ŠAyE–AÅ niÍeLe• vI“iElÆviLi c•ilÂ. {AÀ vOmilÂAti¯•E–AÅ ni ÍÅ qniÆ DriŠAÀ oÝM t•ilÂ. {AÀ ErAgiyAyi¯•E–A}uM, twvukArnAyi¯ •E–A}uM niÍeLe• æÖic•ilÂ.ý 44 þaE–AÅ av¯M mRupwi pRy…M, ükÄ ˜AEv, q•A¹ {ÍÅ nI vizÆ•v nAy…M dAhiÆ•vnAy…M kìtH? q•A ¹ {ÍÅ nie• o·yHÆ vI“iÇni•kÝ kìtH? q•A¹ {ÍÅ nie• vOmi lÂAetEyA, ErAgiyAEyA, twvukArnAEyA kìtH? öÍeneyAeŠ kìi“uM {ÍeL •A¹ nie• shAyiŠAet EpAytH?ý 45 þaE–AÅ rAjAvu mRupwipRy…M, ü{AÀ niÍELAw… stYmAyi pRye“. öviewy… ™ qeÀR sEhAdrãAÄÆ niÍELAErA Ý nirsiÆEÛA}uM av qniÆEvìi y…M nirsiŠe–w…kyAyi¯Ý.ý 46 þaE–AÅ Œ nIcãAÄ kwÝEpA›M. avÄeŠ•E˜ÆM zi•ki“uM. q•AÇ nItimAãAÄÆ nitYjIv½M ki“uM.ÿ ey¸dEntAŠÅ Ey²vien ekAlA À æmiÆÝ (mÄeŠA. 14+1-2; lUeŠA. 22+1-2; EyAh. 11+45-53)

26

öetlÂAM pR’uk}i’H Ey² t eÀRzixYãAErAw… pR’u, 2þm·•A Å epshA dinmANH. a•H m½xYpuÒÀ ƒUziŠe–wAÀ zÒuŠL@ew k•iElløiŠ e–w…M.ÿ 3 aE–AÅ mhApuErAhiteÀR vsti yiÇ mhApuErAhit¯M jn˜ieÀR m†– ãA¯M EyAgM Ec¯kyAyi¯Ý. k•PAvH q•Ayi¯Ý mhApuErAhiteÀR EprH. 4 EyAg˜iÇ avÄ Ey²vien twviliwA ½M ekAlÂA½m…™ v}i kìupiwiŠAÀ æmi c•@. qeÙÜiluM k™M pR’H Ey²vien piwic•H ekAl A À avÄ pripAwiyi“@. 5 EyAg˜iÇ peÜw…˜vÄ pR’u, þep shAEvLyiÇ aven twvilAŠ¯tH. jn ÍeL èEkApitrAŠi klAp˜iniw ekA w…Š¯tH.ÿ o¯ OIy…ew viEzxèv˜ ] i (mÄeŠA. 14+3-9; EyAh. 12+1-8) 6

Ey² ebTAnYyilAyi¯Ý. ›xHWErA giyAy ziEmAeÀR vI“ilAyi¯Ý avÀ. 7 aview o¯ OI aven s•Äzic•@. avL@ew k•iÇ vilpiwi–@™ sugÓ eetlM niRc• o¯ kÇBrNiy…ìAyi¯Ý.

Ey² ŒhArM k}ic•@ekAìiriŠEv a vÅ Œ eetlM aveÀR tlyielA}ic•@. 8 zixYãAÄ ö« kìH EkApic•@ pR’u, þqÙinANiÒy…M sugÓeetlM pA}A ŠiytH? 9 a« vi·AÇ ki“u• pNM aEn kM pAvÍÅÆ ekAw…ŠAmAyi¯Ý.ÿ 10 pE• qlÂAmRi’ Ey² pR’u, þq ÙinA¹ niÍÅ öQ OIey vixmi–i Æ•tH? avÅ qniÆ vizixHwmAeyA¯ èv]˜iyANH ecyH« t•tH. 11pAvÍÅ qE–A}uM niÍÅŠiwyiluìH. pE• {A enE–A}uM ŸìAeyÝvrilÂ. 12övÅ q eÀR zrIr˜iÇ sugÓeetlM pUzi. q eÀR mrNAnÙrsMsH k Ar˜inAyi ö vÅ qe• o¯ÆkyAyi¯Ý.13{AÀ niÍ ELAwH stYmAyi pRy…Ý. suviEzxM ElA kM m…}uv½M ècri–iŠe–w…M. suviEz xM qvieweyAeŠ pRye–E“A aview eylÂAM övL@ew èv]˜iy…M èkIĘi Še–w…M. ŒL@kÅ aveL a½sHmriÆM.ÿ y†dA Ey²vieÀR zÒuvA›Ý (mÄeŠA. 14+10-11; lUeŠA. 22+3-6) 14

aE–AÅ p×ìu zixYãArielArAÅ mhApuErAhit¯mAyi sMsAriŠAÀ EpA yi. y†dA öQsHŠriEyA˜Ayi¯Ý atH. 15 y†dA pR’u, þEy²vien {AÀ niÍÅ ÆtrAM. qÚ ètiPlM t¯M?ÿ avÄ avnH m…–« ev™iŠA² ekAw…Ï. 16a ti½EzxM Ey²vien avÄÆ o·ieŠA w…ŠAÀ avÀ tŠM pAĘi¯Ý. Ey² epsh ŸÎÝ (mÄeŠA. 14+21-22; lUeŠA. 22+7-14, 21-23; EyAh. 13+21-30) 17

puLi–ilÂA˜ a–˜ieÀR ep¯nAL eÀR ŒdYdivsM zixYãAÄ Ey²vien smIpic•@. avÄ EcAdic•@, þ{ÍÅ nin ŠAyi epshA B•NM o¯Æ•tH qvi ewyAyiriŠNM?ÿ 18 Ey² pR’u, þp“N˜iElÆ EpA› k. {AnRiy…• orAL@ew aw…Ï eclÂ@k. •¯ pRy…•tAyi ayAELAw… pRy…k, ütire’w…˜ smymw…˜iriÆÝ. {AÀ qeÀR zixYãAErAw… œwi nieÀR vI“iÇ epshAB•NM k}iÆM.ýÿ 19zixYãAÄ at½sric•H Ey² pR’«EpAeleyA eŠ ecyH«. avÄ epshAB•NemA ¯Ši. 20 eev›E•rM Ey² tIÀEmzyHŠri kiÇ zixYãAErAewA˜iriÆkyAyi¯Ý. 21 qlÂAv¯M B•NM k}iÆkyAyi¯Ý. Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stYM pRyAM. niÍÅ p×ìu EprielA¯vÀ qe• o·ieŠAw…ÆM.ÿ 22 ö« Ek“H zixYãAÄÆ vLer sÜwmA yi. oAErA¯˜¯M Ey²viEnAw… pR’u, þkĘAEv, tIÄc•yAy…M a« {AnAyiri ŠilÂ.ÿ 23 Ey² pR’u,þqE•AewA–M oEr pAÒ ˜iÇni•H k}iÆ• o¯vnAyiriÆM q nieŠtier tiriy…k. 24m½xYpuÒÀ av en–·i q}ute–“«EpAel EpAyi mri ÆM. ti¯ev}uÏkÅ a« te• pRy…Ý.


33 q•AÇ m½xYpuÒen ekAlÂAÀ ekAw…Æ •v½ kxHwM. avÀ jniŠAtiriÆkyA yi¯Ý av½ nlÂtH.ÿ 25 aE–AÅ y†dA Ey²viEnAw… pR’u, þ•ErA, tIÄc•yAy…M aÍey o·ieŠAw… Æ•vÀ {AnAkilÂ.ÿ (y†dyAyi¯Ý Ey ²vien o·ieŠAw…˜tH). Ey² pR’u, þaEt, a« nI te•yANH.ÿ ti¯v˜A}M (mÄeŠA. 14+22-26; lUeŠA. 22+15-20; 1 ekAri. 11+23-25) 26

avÄ ŒhArM k}iŠEv, Ey²ŽtA½M a–M qw…Ï. a–M t•tinH eedvE˜AwH n•ipR’H avÀa«vItic•H zixYãAÄ Æ nÇki. Ey² pR’u, þöQ a–M ti Ýk. öeteÀR zrIrmANH.ÿ 27 q•i“H Ey² o¯ pAnpAÒM vIe’ w…Ï. eedv˜inH n•i pR’H avn« zixYãAÄÆ ekAw…Ï. Ey² pR’u, þniÍELAErA¯˜¯M ö« ›wiÆk. 28öet eÀR råmANH. ötH eedvM aveÀR jnt EyAw… nw˜iy putiyniym˜ieÀR «w ŠmANH. tÍL@ew pApM epARuŠe–wAÀ ötH aEnkÄÆ nÇkiyiriÆÝ. 29{AÀ ö«œwi pRy…Ý. qeÀR pitAvieÀR rAjY˜H niÍELAewA˜H putiy vI’H ›wiÆM ver {AÀ öQ vI’H oriŠluM ›wiŠilÂ. 30zixYãAerlÂAv¯M EcÄ•H o¯ sHEtAÒM pAwi. anÙrM avÄ olIvu mlyiElÆ EpAyi. zixYãAÄ te• vi“uEpA›em•H Ey² (mÄeŠA. 14+27-31; lUeŠA. 22+31-34; EyAh. 13+36-38) 31

Ey² zixYãAErAw… pR’u,þöÝ rA Òi niÍÅÆ {AÀ m†lM vizVAsM nxHw e–w…M. ti¯ev}uÏkLiÇ aet}utiyi“u ìH, üöwyen {AÀ ekAlÂ@M, Œw…kÅ citRi E–A›M.ý esKrYAvH 13+7 32 þpe• {AÀ mric•AluM ŸyiÄe˜}u E•ÇÆM. q•i“u {AÀ glIlyiElÆ EpA›M. niÍÅÆm…EÛ {Anview EpA ›M.ÿ 33 peÒAsH mRupwi pR’u,þnI m†lM me· lÂA zixYãAÄÆM vizVAsM nxHwe–“AluM qniÆ nxHwe–wilÂ.ÿ 34 Ey² pR’u, þ{AÀ niE•Aw…stYmA yi pRye“. öÝ rAÒi nIeye• t™i– Ry…M. EkA}i œ›Mm…ÛH m†Ý tvN t™i– Ry…M.ÿ 35 q•AÇ peÒAsH pR’u, þölÂ. {A enAriŠluM aÍey t™i–RyilÂ! {AÀ niE•AewA–M mriŠA½M t•ARANH.ÿ m·u zixYãA¯M ö« te• pR’u. Ey² o·yÆ H èAÄØiÆÝ (mÄeŠA. 14+32-42; lUeŠA. 22+39-46) 36

pi•IwH Ey² zixYãAErAw… œwi eg ˜Hezmn q• ÐlE˜Æ EpAyi. Ey² zixYãAErAw… pR’u, þ{AÀ èAÄØi ŠAÀ aview EpA›EÛAÅ niÍÅ öview ˜e• öriÆk.ÿ 37anÙrM avÀ peÒA

m˜Ayi 26:25-53

sieny…M rìH esebdi puÒãAery…M œ“i puRe–“u. anÙrM Ey² vLer d…+Ki t½M ›}Íiyv½mAyi kANe–“u. 38a vÀ avErAw… pR’u, þqeÀR Œ´AvH d…+KM ekAìH niR’iriÆÝ. d…+KM ekAìH XdyM epA“uÝ. öview qE•AewA–M Ÿ NÄ•iriÆk.ÿ 39 pi•IwH Ey² avriÇni•H alø M akElÆ nwÝ. ®miyiÇ kviÎ vINH avÀ èAÄØic•@, þpitAEv, k}iy…em ÜiÇ kxHwty…ew öQ pAnpAÒM qniÆ trAtiriÆk. qÜiluM qeÀR öxHwml aÍy…ew öxHwM nwŠe“.ÿ 40q•i“H Ey² zixYãA¯ewyw…E˜ŠH mwÍiey˜i. zi xYãAÄ ŸRÍu•tANH avÀkìtH. avÀ peÒAsiEnAw… pR’u, þo¯ mNiÕRu EpAluM niÍÅÆ qE•AewA–M ŸNÄ•i ¯Ý œew? 41èElABiŠe–wAtiriŠAÀ ŸNÄ•i¯Ý èAÄØiÆk. zriyAy« ec•AÀ niÍL@ew Œ´Avu ekAtiÆÝ. pE• zrIrM •INic•tANH.ÿ 42 pie• Ey² rìAm«M d†ErÆmARi èA ÄØic•@. þqeÀR pitAEv, EvdnAkrmAy öetlÂAM q•iÇ nie•w…ŠAÀ k}iyiel ÜiÇ, {AnietAeŠ ec•NemÜiÇ, aÍ y…ew öxHwM èvĘic•AluM.ÿ 43 anÙrM Ey² zixYãA¯ewyw…E˜ Æ mwÍivÝ. aE–A}uM avÄ ŸRÍu•« kìu. avew kÎkÅ •INic•i¯Ý. 44 atinAÇ Ey² oriŠÇ œwi d†ErÆ mARi èAÄØic•@. m†•AM tvNy…M avÀ aEt kArYÍÅ te•yANH èAÄØic•tH. 45 zixYãA¯ewyw…E˜Æ mwÍiey˜i pR’u, þöE–A}uM niÍÅ ŸRÍuky…M vi æmiÆky…M ŒENA? m½xYpuÒÀ pApi kL@ew k•iÇ ŽløiŠe–w…• smyM aw… Ï. 46q}uE•ÇÕ! n—ÅÆ EpAkAM. ötA qe• o·ieŠAw…Æ•v½M q˜i.ÿ Ey² piwiŠe–w…Ý (mÄeŠA. 14+43-50; lUeŠA. 22+47-53; EyAh. 18+3-12) 47

Ey² sMsAric•@ekAìiriŠEv, y†dA aviewey˜i. p×ìu zixYãArielA¯ vnAyi¯Ý ayAÅ. aEnkMEpÄ av EnAewA–m…ìAyi¯Ý. mhApuErAhit¯M jn˜ieÀR m†–ãA¯M ayc•vrAyi¯Ý avÄ. av¯ewk•iÇ vAL@kL@M ›ÙÍL@ m…ìAyi¯Ý. 48Ey²vien tiric•RiyAÀ y†dA, avÄŠH orwyALM pR’uekAw…Ï. þ{AÀ ¡MbiÆ•vnANH Ey². aven piwiœw…kÿ 49atinAlvÀ Ey²vieÀRy w…E˜Æec•H þ•ErA!ÿqÝviLic•H av en ¡Mbic•@. 50Ey² avEnAw… pR’u, þsuXE˜ nI v• kArYM niREv·uk.ÿ aE–AÅ v•vÄ Ey²vien piwic•@ ek“i.51ö« nwÆEÛAÅ Ey²viEnAewA– m…ìAyi¯• orAÅ vAÅ vluc•†ri mhA puErAhiteÀR dAseÀR ecviÆ ev“i. 52 Ey² avEnAw… pR’u, þnieÀR vAÅ atieÀR Ðl˜H te• tiric•iw…k. vA eLw…Æ•vÀ vALinAÇ ekAl e –w…M. 53 {AeneÀR pitAviEnAwAvzYe–“AÇ p×ìu elegYAniluM aDikM d†tãAer


m˜Ayi 26:54-27:5

34

qeÀR r•yHŠAyi avÀ ayyHÆM q•H niÍÅŠRiyiElÂ. 54aE–AÅ qÍen öQ kArYÍÅ sA•AtHkriŠe–w…M? ti¯ev }u˜iÇ pR’iriÆ•tH öÍeneyAeŠ sMBviŠNem•ANH.ÿ 55Ÿwn Ey² qlÂAv ErAw…mAyi pR’u, þniÍeLe• piwiŠA À v•tH ›·vALiey q•EpAel vAL@M ›ÙvuemAeŠyAyi“ANH . qÝM {AÀ eedvAly˜iÇ ŸpEdzic•i¯Ý. Œ¯M qe• piwic• i l . 56èvAcker}utiytH PliŠAnANH öÍeneyAeŠ nw•tH.ÿ aE–AÅ zixYãAerlÂAv¯M Ey²vien vi“H oAwiE–Ayi. ey¸dèmANimA¯ew m…•iÇ (mÄeŠA. 14+53-65; lUeŠA. 22+54-55, 63-71; EyAh. 18+13-14, 19-24) 57

Ey²vien piwiœwiyvÄ aven m hApuErAhitnAy k•PAvieÀR aw… E˜ÆekAìuEpAyi. zAOimA¯M jn ˜ieÀR m†–ãA¯M aview oÏœwiyi¯ Ý.58Ey²vien piÚwÄ•i¯e•ÜiluM p eÒAsH aveÀRyw…E˜Æ v•ilÂ. mhA puErAhiteÀR vI“um…·Mver avÀ vÝ. avÀ m…·˜H kw•H kAvÇŠAErAewA˜i ¯•H sMBviŠAÀ EpA›•tH kANAÀ Œ# hic•@. 59Ey²vien ekAlÂAÀ pAk˜inH avniÇ qeÙÜiluM ›·M kìupiwiŠAÀ æmiÆkyAyi¯Ý mhApuErAhit¯M ey ¸dsmiti m…}uv½M. 60k™sA•ikÅ pl ¯M vÝ qÜiluM aven ekAlÂAÀ EpA• yTAÄØkArNÍÅ kìupiwiŠAnAyilÂ. aE–AÅ rìuEpÄ vÝpR’u. 61þöQ m½ xYÀpR’u, üqniŠH öQ ŒlyM nzi –iŠA½M m†Ý divs˜inkM pNiyA½M k}iy…M q•H.ýÿ 62 þmhApuErAhitÀ Ey²viEnAw… EcA dic•@,þövÄ nineŠtier sA•i pR’i riÆÝ, nineŠtiery…™ ŒErApNÍ ÅŠH mRupwi pRyAniElÂ? övÄ pRy…•« stYmElÂ?ÿ 63pE• Ey² oÝM pR’ilÂ. vIìuM mhApuErAhitÀ Ey²viEnAw… EcAdic•@, þjIvic•iriÆ• eedv˜ieÀR zåiekAìH {AÀstYM ecyHtuEcAdiÆ Ý.pRy† nI ƒisH«vAENA, eedv˜i eÀR puÒÀ?ÿ 64 Ey² pR’u,þaEt {AÀ te•. p E• {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, BAviyiÇ m½xYpuÒÀ eedv˜ieÀR vl«vz˜i riÆ•« niÍÅ kA¹M. avÀsVÄ‹˜i el EmGÍL@ew m…kLiÇ kyRiv¯•«M niÍÅ kA¹M.ÿ 65 ö«Ek“ mhApuErAhitÀ EkApA›l nAyi. ayAÅ teÀRvOÍÅ vlic•@ kIRi pR’u,þövÀ eedvvi¯ÖmAyi sM sAriÆÝ. öniy…M nm…ÆsA•ikÅ Ev ì. eedvni• öE–AÅ niÍÅ EkÅÆk y…M ecyH«. 66niÍeLÚ pRy…Ý?ÿ ey¸dãAÄ mRupwi pR’u, þavÀ ›·vALiyANH , mrNM aÄhiÆky…M ec•@Ý.ÿ 67 aE–AÅ aview œwiyi¯•vÄ Ey² vieÀR m…KÏ «–i. q•i“H m…xHwi ¡¯“i öwic•@. cilÄ Ey²vieÀR krN˜wic•@.

68

avÄ pR’u, þƒisH«Ev, nI o¯ èvA cknAeNÝ etLiyiŠAÀ ŒrA¹ ni e• öwic•etÝ pRy…k.ÿ peÒAsH Ey²vien t™i–Ry…Ý (mÄeŠA. 14+66-72; lUeŠA. 22+56-62; EyAh. 18+15-18, 25-27) 69

Œ smyM peÒAsH m…·˜iriÆkyA yi¯Ý. o¯ dAsi aven smIpic•@. avÅ pR’u, þnI glIlyiÇ niÝv• Ey²viEnAewA–m…ìAyi¯•ElÂA.ÿ 70 q•AÇ tAenAriŠluM Ey²viEnA ewA–M ŸìAyi¯•ielÂÝ peÒAsH pR ’u. qlÂAv¯ewy…M m…•iÇ evc•H avni Íen pR’@, þniÍeLÙA¹ pRy…• et•H qniŠRiyilÂ.ÿ 71 aE–AÅ peÒAsH aviwM vi“u. èEv znkvAw˜iÇ me·A¯ dAsiy…M aven kìu. avÅ aviewy…™ qlÂAvErAw… mAyipR’u, þövÀ nseR˜iel Ey² vieÀR œew ŸìAyi¯• ŒLANH.ÿ 72 vIìuM peÒAsH tAÀ Ey²vieÀR ŒLel•H pR’u, þeedvM stYmAyi“uM qniŠH öQ m½xYen aRiyilÂ.ÿ 73 aløsmyM k}i’H aviewy…ìAyi¯ •vriÇ cilÄ aw…ÏvÝ peÒAsi EnAw…pR’u, þnI Ey²vien piÚwÄ• vriÇ o¯vnAeN•H {ÍÅŠRiyAM. nieÀR sMsAr˜iÇni•H {ÍLtRi ’u.ÿ 74 aE–AÅ peÒAsH zpiŠAÀ «wÍi. avÀ zåmAyi pR’u, þeedv˜inA eNstYM qniŠH öQ m½xYen aRiyilÂ!ÿ peÒAsH ö« pR’u k}i’E–AÅ o¯ EkA}iœki. 75aE–AÅ peÒAsH, þEkA}iœ ›Mm…ÛH nI m†ÝtvN qe•t™i–Ry…M.ÿ q•H Ey² tE•Aw… pR’i¯•EtAÄÏ. peÒAsH puRE˜ÆEpAyi ŽÍiŠr’u. Ey²vien pIlAe˜AsieÀRy w…E˜Æ ekAìuEpA›Ý (mÄeŠA. 15+1; lUeŠA. 23+1-2; EyAh. 18+28-32)

27

piE·•H atirAviel mhApuErAhi tãA¯M jn˜ieÀR m†–ãA¯M Ey² vien ekAlÂAÀ tI¯mAnic•@. 2avÄ av en cÍlyiÇ bÓic•@. q•i“vÄ av en EdzADikAriyAy pIlAe˜AsieÀR yw…E˜Æ ekAìu EpAyi. y†dA Œtm H htY ec•@Ý (a.èv. 1+18-19) 3

Ey²vien ekAlÂAÀ avÄ niËyic• tH y†dAaRi’u. Ey²vien zÒuŠÅeŠA ·ieŠAw…˜ y†dA öetlÂAMkìH teÀR èv] ˜iyiÇ vLer d…+Kic•@. atinAÇ avÀ m…–« ev™iŠA²emw…˜H puErAhitãA¯ ewy…M èmANimA¯ewy…M aw…ÏecÝ. 4 y†dA pR’u, þ{AÀ pApM ecyH«. {AÀ nixHkLÜnAy o¯ven ekAlÂAÀ niÍeL Žløic•@.ÿ ey¸dEntAŠÅ pR’u, þa etAÝM {ÍÅŠRiEyì. aetAeŠ ni eÀR èzHnM.ÿ 5atinAÇ y†dA Œ pNM eedvAly˜iElŠH qRi’u. q•i“yAÅ aviwM vi“uEpAyi ¬Íic•Ï.


35 6

mhApuErAhitãAÄ eedvAly˜iÇ vIN nANyÍÅ epRuŠieyw…Ï. avÄ pR’u þöQ pNM eedvAly˜iel B$Ar˜iÇ öwAÀ n—…ew nYAyèmANM a½vdiÆ•ilÂ. kArNM orAL@ew mrN ˜inH ètiPlM nÇkiy «kyANitH.ÿ 7 atinAÇ Œ pNM ekAw…˜H ›zveÀR pRÛu vAÍAnvÄ tI¯mAnic•@. ey±z ElM s•ÄziÆ• prEdzikÅ aview vc•H mric•AÇ aver sMsHkriŠAÀ Œ ÐlM ŸpEyAgiŠAM. 8 atinAÇ Œ pRÛH öE–A}uM rå–RÛH q•Riye–w…Ý. 9 yiermYAèvAckeÀR öQ vAÆkÅ sVAÄØkmAvukyAyi¯Ý+ þm…–« ev™iŠA²M avÄ qw…Ï. aÒy…mANH aveÀR jIvit˜ieÀR vilyAyi ey¸dÄ tI¯mAnic•tH. 10Œ m…–« ev™iŠA²M ›zveÀR pRÛu vAÍAenw…Ï. kĘAvH qE•Aw… k løic•«EpAel Œyi¯Ý atH.ÿ* pIlAe˜AsH Ey²vien EcAdYM ec•@Ý (mÄeŠA. 15+2-5; lUeŠA. 23+3-5; EyAh. 18+33-38) 11

Ey² EdzADikAriyAy pIlAe˜Asi eÀR m…ÛiÇ niÝ. pIlAe˜AsH avEnA w… EcAdic•@+ þnIyAENA eyhUd¯ew rAjA vH?ÿ Ey² mRupwi pR’u, þaet {AnA NH.ÿ12mhApuErAhit¯M m†–ãA¯M ›·e–w… ˜iyE–A}uM avÀ oÝM pR’ilÂ. 13 atinAÇ pIlAe˜AsH Ey²viEnAw… EcAdic•@, þnie• qlÂAv¯M ›·e–w…Ï •« Ek“i“uM ninÆ mRupwieyAÝmiElÂ?ÿ 14 q•AÇ Ey² pIlAe˜AsiEnAw… mRu pwieyAÝM pR’ilÂ. EdzADikAriŠAk e“ atH ŒËrYm…LvAÆky…M ecyH«. Ey²vien evRuet viwAÀ pilAe˜Asi½ k}iy…•il (mÄeŠA. 15+6-15; lUeŠA. 23+13-25; EyAh. 18+39-19+16) 15

qlÂAvÄxvuM epshAsmy˜H EdzA DikAri orAeL twviÇniÝM EmAci–iÆ mAyi¯Ý. a«miŠvARuM jnhitM mAni c•AyiriÆM.16Œ smyM ›èsiÖnAy b Rb•AsH qe•ArAÅ twvRyiluìAyi¯ Ý. 17pIlAe˜AsieÀR vstiyiÇ œwi yi¯•vErAwH aE”hM EcAdic•@, þ{AÀ niÍÅŠAyi orAeL sVt×nAŠAM, Œer EvNM? bRb•AsienEyA al ƒisH« qÝ viLiÆ• Ey²vienEyA?ÿ 18pE• pIlAe˜AsinRiyAmAyi¯Ý asUy ekAìANvÄ Ey²vien te• Žløic• et•H. 19 nItipIW˜ili¯•ANH pIlAe˜AsH ö« pR’tH. ayAÅ aviewyirieŠ ayAL@ew BArY o¯ sE•zM ekAw…˜yc•@! þayAeL oÝM ec•¯tH. ayAÅ et·u kArnlÂ. öÝ {Anven sMbÓiÆ• o¯ sVpHnM kìu. aete• vlÂAet ›} ÆÝ.ÿ m…–« ... kliø c« • EpAelyAyi¯Ý ŸÖrNi esKrY. 11+12,13, yier. 32+6-9.

m˜Ayi 27:6-33 20

q•AÇ Ey²vien ekAlÂ@vA½M bR b•Asien EmAci–iÆvA½M ŒvzYe– wAÀ mhApuErAhitãA¯M m†–ãA¯M jn ÍeL Eèri–ic•@. 21 pIlAe˜AsH EcAdic•@, þbRb•AsuM Ey²vuM. ŒeryA¹ {AÀ EmAci–iEŠ ìtH?ÿ jnÍÅ mRupwi pR’u, þbRb•A sien.ÿ 22 pIlAe˜AsH EcAdic•@, þƒisH« qÝ viLŠe–w…• Ey²vien pie• {Aen Úec•NM?ÿ qlÂAv¯M ŒvzYe–“@, þa ven ƒUziÆk.ÿ 23pIlAe˜AsH EcAdi c•@, þqÙinANven ekAlÂAnAvzYe–w… •tH ? avenÚ et·A¹ ecyH t tH ? ÿ pE• qlÂAv¯M Ÿc•˜iÇ viLic•@œki, þaven ƒUziÆk.ÿ 24 tniÆ jnABièAyM mA·AnAviel•H pIlAe˜AsH mnÈilAŠi. jnÍÅ klA pM œ“iEyÆemÝM ayAÅ ByÝ. ati nAÇ pIlAe˜AsH aløM ev™emw…˜H qlÂAv¯M kA¿ek te• teÀR eekkÅ k}uki. q•i“H pIlAe˜AsH pR’u, þö yAL@ew mrN˜iÇ qniÆ pÜilÂ. niÍ LANti½˜rvAdi.ÿ 25 jnÍLAek mRupwi pR’u, þaveÀR mrN˜i½ {ÍLAyiriÆM Ÿ˜rvAdi. a veÀR mrN˜ieÀR zi• {ÍL@M {Í L@ew mŠL@M Že·w…ÆÝ.ÿ 26 pIlAe˜AsH bRb•Asien avÄŠA yi sVt×nAŠi. Ey²vien cA“ekAì wiŠAÀ pIlAe˜AsH BwãAErAwAjH{Api c•@. anÙrM Ey²vien ƒUziŠAÀ p“A LŠAer Žløic•@ ekAw…Ï. BwãAÄ Ey²vien prihsiÆÝ (mÄeŠA. 15+16-20; EyAh. 19+2-3) 27

pIlAe˜AsieÀR pwyALikÅ Ey² vienEdzADikAriy…ew ekA“Ar˜iÇ ekA ìuvÝ. eesnIkvYUhM m…}uv½M av eÀR¡·uM œwi. 28avÄ aveÀR vOM mA·i ¡v• o¯ puR»–AyM aNiyic•@. 29 avÄ o¯ m…ÅŠirIwM ŸìAŠi. avrtH Ey²vieÀR tlyiÇ vc•@. aveÀR vl «k•iÇ o¯ vwiy…M piwi–ic•@. q•i“H Ey²vieÀR m…ÛiÇ m…“u›˜i, þey¸d ¯ew rAjAEvÿ q•H pR’H avÄ prih sic•@. 30BwãAÄ Ey²vieÀR m…KÏ «–i. q•i“vÄ aveÀR k•iÇni•H vwi vA Íi aveÀR tlyHŠH plv“M awic•@. 31 aven prihsic•ti½EzxM puR» –AyM mA·i aveÀR sVÙM ›–AyM te• vIìuM Dri–ic•@. q•i“H Ey²vien ƒU ziŠAÀ d†ErÆ ekAìuEpAyi. Ey² ƒUziŠe–w…Ý (mÄeŠA. 15+21-32; lUeŠA. 23+26-43; EyAh. 19+17-27) 32

BwãAÄ Ey²vieny…MekAìH ngr˜i ½ pRE˜ÆEpA›kyAyi¯Ý. avÄ m e·ArAeLeŠAìH Ey²vieÀR ›ri² ¡m –ic•@. ›ERnŠArnAy zIEmAÀ Œyi¯Ý atH. 33EgAÇEgATA q• ÐlE˜ŠAN vÄ aven ekAìuEpAytH. (þtlEyA“i kL@ew ÐlMÿ q•ANH öQ vAŠieÀR


m˜Ayi 27:34-28:1

36

34

aÄØM.) EgAÇEgATAyiÇ vc•H BwãAÄ Ey²vi½ ›wiŠAÀ vI’unÇki. kyHpu EcĘ vI’ANvÄ nÇkiytH.Ey² a «¯cic•@ EnAŠieyÜiluM ›wiŠAÀ vis —tic•@.35eesnikÄ aven ›riziÇ tR c•@. avÄ aveÀR vOM vItM evŠAÀ nRuŠi“u. 36BwãAÄ aviwi¯•H Ey²vien sæÖMvI•ic•@.37›·M evLivAÆ• zi lAzAsnM avÄ aveÀR tlyHÆ m…k LiÇ q}uti¬Ši. þötANH Ey², ey¸d ¯ewrAjAvHÿ q•Ayi¯Ý atH. 38Ey²vi EnAewA–M rìH EmAxHwAŠeLy…M avÄ ƒU zic•@. orAeL aveÀR vl«vzÏM a pren öw«vzÏM.39a«v}i kwÝ EpA yverAeŠ aven d…xic•@ pR’u. avÄ tl›luŠi 40pR’u, þeedvAlyM nzi–i c•@ vIìuM pNiyAÀ k}iy…emÝ pR’ vnEl nI? sVyM r•e–wH! nI yTAÄ Ø˜iÇ eedvpuÒenÜiÇ ›riziÇ ni •iRÍi vrik.ÿ 41 mhApuErAhit¯M, zAOimA¯M, m†– ãA¯M aviewy…ìAyi¯Ý. m·u™ver E–Ael av¯M aven prihsic•@. 42a vÄpR’u,þavÀ m·u™ver r•ic•@. p E•sVyM r•iŠAnv½ k}ikyilÂ. üa vÀyi AEylieÀR rAjAvANHý q•H Œ L@kÅ pRy…Ý. avÀ rAjAvAeNÜiÇ öE–AÅte• ›riziÇniÝM öRÍivr e“. aE–AÅ nm…ŠvniÇ vizVsiŠAM. 43 avÀ eedv˜iÇ vizVsic•@. eedvM EvNemÜiÇ aven r•iŠe“. avÀ aven–·i pR’u,ü{AÀ eedvpuÒnA NH.ýÿ 44œwAet Ey²viEnAewA–M ƒUziŠ e–“i¯• k™ãA¯M aven d…xic•@ pR ’u. Ey² mriÆÝ (mÄeŠA. 15+33-41; lUeŠA. 23+44-49; EyAh. 19+28-30) 45

Ÿc•yHŠH rAjYmAek ö¯Å vYApic•@. m† ÝmNiÕÄ EnrE˜ŠH öQ ö¯“u nIìu niÝ. 46m†Ý mNiEyALmAyE–AÅ Ey² ŸR eŠnilviLic•@, þŽli, Žli, l—A sb ûtAni?ÿ þqeÀR eedvEm, qeÀR eedvEm nIeyÙAeNe• eekvi“tH?ÿ* q•ANi tieÀR aÄØM. 47 aview ni•vriÇ cilri« Ek“u. avÄpR’u, þavÀ ŽlIyAev viLiÆ kyANH.ÿ 48 epe“•H œ“˜ielArAÅ oAwiE–Ayi o¯ nIÄ–’i ekAìuvÝ. ayAÅ a« vinAgiriyiÇ m…Ši o¯kÛiÇ evc•@ ek “i.q•i“tH Ey²vi½ ›wiŠAÀ nI“ieŠA w…Ï. 49pE• m·u™vÄpR’u, þvre“, Ž lIyAvH aven r•iŠAÀ v¯EmA qÝ EnAŠAM.ÿ 50 Ey³ vIìuM Ÿc•˜iÇ kr’H èAN en vi“u. 51 Ey²mric•E–AÅ eedvAly˜iel ti ršIl nw…Ev rìAyi kIRi. m…kLiÇniÝM tAe}ver. ®mi ›luÍuky…M pARkÅ epA “uky…MecyH«. 52zvŠlÂRkÅ qlÂAM «R Še–w…ky…M eedv˜ieÀRyAÅŠAÄ pl Žli ... eekvi“tH ŸÖrNi sÜI. 22+1.

¯M mrN˜iÇni•H ŸyiÄe˜}uE•ÇÆ ky…M ecyH«. 53avÄ klÂRkLiÇ niÝM puRÏvÝ. Ey² ŸyiÄe˜}uE•·EzxM avÄ vi²Öngr˜iElÆEpAyi. pl ¯M averkìu. 54 ztADip½M Ey²vi½ kAvÇni• p“ALŠA¯M ®kÛvuM m·u sMBvÍL@M k ìu. avÄ vLerByÝ pR’u, þavÀ yTAÄؘiÇ eedvpuÒnAyi¯Ý.ÿ 55 Ey²vien ²æUxiŠAÀ glIlyiÇ niÝ v•vrwŠM aEnkM OIkL@M a« kA¹ÝìAyi¯Ý. 56mgHdlmRiy, yAEŠA bieÀRy…M EyAesy…ewy…M mAtAvAy m Riy, yAEŠAbieÀRy…M EyAh•AeÀRy…M a— q•iv¯M ŸìAyi¯Ý. Ey²vien sMsk H riÆÝ (mÄeŠA. 15+42-47; lUeŠA. 23+50-56; EyAh. 19+38-42) 57

Œ sAyAhHn˜iÇ EyAEsPH qÝ EprAy o¯ DnikÀ ey±zElmiÇ vÝ. arimTYyiÇniÝM v• ayAÅ Ey²vi eÀR zixYnAyi¯Ý. 58EyAEsPH pIlA e˜Asien smIpic•H Ey²vieÀR m]t EdhM EcAdic•@. EyAEsPinH Ey²vieÀR zrIrM nÇkAÀ pIlAe˜AsH p“ALŠAErA wHŒjH{Apic•@. 59EyAEsPH putiy «Ni yiÇ aveÀR zrIrM epAti’uekAìu EpAyi.60pAR «rÝìAŠiy putiy klÂR yiÇ EyAEsPH aven sMsHkric•@. klÂR vlieyA¯ klÂH Ÿ¯“ievc•H awc•@. öetlÂAM ecyHtH EyAEsPH EpAyi. 61mgHdlmRiy y…M mRiyeyÝEprAy mE· OIy…M avi ew klÂReŠtiÄvz˜Ayi ö¯Ý. zv›wIr˜i½ kAvÇ a•H t•AeRw…–@ divsmAyi¯Ý. a tinw…˜divsM mhApuErAhitãA¯M p rIzãA¯M pIlAe˜AsieÀRyw…E˜Æ EpAyi. 63avÄ pR’u, þyjmAnEn, Œ kpwEvxDAri jIvic•i¯•E–AÅ pR’ ElÂA üm†ÝnAÅÆEzxM {AÀ ŸyiÄe˜}u E•ÇÆMýq•H. 64atinAÇ aveÀR zixY ãAÄv•H m]tEdhM EmAxHwic•@ ekAìuEpA ›vAniwy…ìH. q•i“H avÄŠH avÀ Ÿyi Äe˜}uE•·tAyi ŒL@kELAw… pRyAm ElÂA. Œ½N avÄ aven–·im…ÛH pR ’i¯•tiluM BIkrmAyiriÆM. a«ekA ìH m†ÝnAÅ k}iy…•«vErÆM sur•i tmAykAvÇ ŽÄe–w…˜AÀ {ÍÅ aBYÄ ØiÆÝ.ÿ 65 pIlAe˜AsH pR’u, þniÍÅŠRiyA vu•Ò mikc• r ItiyiÇ p“ALŠAery…M ekAìuec•H aview kAvliriÆk.ÿ 66a tinAÇ averl A v¯M zv›wIr˜iÇ ec•H aviwM sur•itmAŠi. klÂR awc•i ¯• klÂinH m…ávc•@M p“ALŠAer kAvli ¯˜iy…M avr« sur•itmAŠi. 62

Ey² ŸyiÄe˜}uE•· vAĘ (mÄeŠA. 16+1-8; lUeŠA. 24+1-12; EyAh. 20+1-10)

28

zb•˜H divs˜ieÀR piE·•H Œ }Hcyiel ŒdYe˜ divsmANH. a


37 •e˜ èBAt˜iÇ mgHdlmRiyy…M mE· mRiyy…M klÂR s•ÄziŠAen˜i. 2 Œ smyM aview o¯ vliy ®kÛ m…ìAyi. kĘAvieÀR o¯ d†tÀ ŒkAz ÏniÝM vÝ. d†tÀ klÂRyHŠw…e˜˜i m†wiŠlÂH Ÿ¯“imA·i. q•i“H atiEãÇ ö¯ Ý. 3 mi•Ç–iNÄ EpAel tiLŠmAyi¯Ý d†tnH. m’uEpAel evL@˜ vOÍÅ. 4 kAvli¯• BwãAÄ d†ten kìu ByÝ viRc•@. 5 d†tÀ Œ OIkELAwH pR’u, þBye– Ewì, ƒUzitnAy Ey²vienyANH niÍ LEnVxiÆ•et•H qniŠRiyAM. 6pE• Ey² öviewyilÂ. avÀ m…Ûu pR’ «EpAel ŸyiÄe˜}uE•·u. aveÀR zrI rM kiw˜iyi¯• ÐlM vÝEnAÆk. 7 q•i“H EvgM EpAyi aveÀR zixYãA ErAw… pRy…k+ üEy² ŸyiÄe˜}uE•·iri ÆÝ. avÀ glIlyiElÆ EpA›kyA NH. niÍeLŠAÅ m…ÛH avÀ aviewey ÏM. niÍÅŠview aven kANAM.ýÿ q •i“H d†tÀ pR’u, þ{AÀ niÍELAwiŠA rYM aRiyic•@ k}i’u.ÿ 8 atinAÇ Œ OIkÅ EvgM zv›wIrM vi“uEpAyi. avÄ vlÂAet By•i¯Ý evÜiluM vLeryDikM sEÙAxic•@. sMB vic•etAeŠ zixYãAErAw… pRyAÀ avÄ Æ tiw…ŠmAyi. 9avÄ oAwiE–AkEv Ey² av¯ew m…ÛiÇ v•H aver aBivAdYM ecyH«. avÄ Ey²vinw…E˜Æ ec•H aveÀR kAliÇ ek“i–iwic•H aven nm sHkric•@. 10aE–AÅ Ey² OIkELAw… pR’u, þBye–wAtiriÕ. EpAyi qeÀR sEhAdrãAErAw… pRy† glIlyiElÆ EpAkAÀ. avÄ qe• aview kA¹M.ÿ ey¸dEntAŠELAw… vivriÆÝ OIkÅ zixYãAErAw… pRyAÀ EpA yi. aEt smyM zv›wIr˜i½ kAvliri 11

m˜Ayi 28:2-20

ÆkyAyi¯• BwãAriÇ cil¯M ngr˜i ElÆEpAyi. sMBvic•« mhApuErAhit ErAw… pRyAnANvÄ EpAytH. 12aE–AÅ mhApuErAhitÄ sE—Lic•@ jn˜ieÀR m†–ãA¯mAyi ŒElAcic•H o¯ pÖtiyi“u. avÄ BwãAÄŠH DArALM pNM ekAw…˜H o¯ k™M pRyAÀ niEyAgic•@. 13avÄ BwãAErAw… pR’u,þrAÒiyiÇ {ÍÅ ŸR ÍiŠiwÆEÛAÅ Ey²vieÀR zixYãAÄ v•H m]tEdhM EmAxHwic•@ q•H jnÍELAw… niÍÅ pRyNM. 14EdzvA}i ötRi’AÇ ayAeL {ÍÅ smADAne–w…˜i niÍ eL r•ic•@ ekA™AM.ÿ 15 a« Ek“ BwãAÄ pNM oLic•@vc•H mhApuErAhit¯ew niÄE”zèkArM èvÄ ˜ic•@. Œ kT öE•ALM ey¸dÄŠiwyiÇ ècriÆÝ. Ey² zixYãAErAw… sMsAriÆÝ (mÄeŠA. 16+14-18; lUeŠA. 24+36-49; EyAh. 20+19-23; a.èv. 1+6-8) 16

ptienAÝ zixYãA¯M glIlyiEl ÆEpAyi. Ey² niÄE”zic•i¯• mlyiEl ŠANvÄEpAytH. 17mlyiÇ avÄ Eyz…vi enkìu. avÄ aven nmsHkric•@. qÜi luM yTAÄؘiÇ a« Ey²vAeN•H cil zixYãAÄ vizVsic•ilÂ. 18atinAÇ Ey² av¯ewyw…E˜Æ vÝ pR’u, þsVÄ‹˜iluM ®miyilum…™ sÄv• aDi kArÍL@M qniÆ t•iriÆÝ. 19atinA Ç niÍÅ qlÂA rAjYÍLiluM ec•H av er zixYãArAÆk. pitAvieÀRy…M puÒ eÀRy…M pri²ÖA´AvieÀRy…M EpriÇ aver sHnAne–w…Ïk. 20{AÀ niÍ ELAwH pR’i“u™etlÂAM a½sriŠAÀ a ver pWi–iÆk. {AÀ qE–A}uM niÍELA ewA–m…ìA›em•H niÍÅÆR–iŠAM. ElA kAvsAnMver {AÀ niÍELAewA–m… ìA›M.ÿ


38

mÄeŠAsH q}utiy suviEzxM Ey²vieÀR vrvH (m˜A. 3+1-12; lUeŠA. 3+1-9, 15-17; EyAh. 1+19-2)

1

eedvpuÒnAy Ey²ƒisH«vien–·i y…™ suviEzxM ŒrMBiÆ•tH, sMBvi Æ•tien–·i 2eyz•AèvAckÀ pR ’EtAewyANH. eyz•AvH q}uti+ þæÖiÕ! {AÀ qeÀR d†ten ninÆ m…ÀpAyi ayyHÆM. avÀ ninÆv}i eyA¯ÆM.ÿ mlAKi 3+1 3 þm¯®miyiÇ nie•ArAÅ viLic•@pRy… Ý+ ükĘAvinAyi v}ieyA¯ÆviÀ aveÀR mAÄ‹ÍÅ EneryAÆviÀ.ýÿ eyz•AvH 40+3 4

atinAÇ sHnApkEyAh•AÀ v•H ŒL@keL m¯®miyiÇ sHnAne–w…˜i. t ÍÅ mAnsAÙre–“u qÝ kANiŠAÀ sHnAne–w…kyANH Evìet•H EyAh •AÀ avErAw… pR’u. aE–A}v¯ew pApÍÅ epARuŠe–w…M. 5 ey¸dYyiel y…M eyr†zElmiely…M qlÂA jnÍL@M EyA h•AeÀR aw…ŠElÆ èvhic•@. avÄ tÍÅ ecyHtpApÍEL·u pR’u. EyA h•AÀ aver EyAÄ”AÀndiyiÇ sHnAn e–w…˜i. 6 o“kErAmMekAìuìAŠiy v OÍÅ EyAh•AÀ Dric•i¯Ý. «kÇ ekAìu™ o¯ ar–“y…M aE”hM Dric•i¯ Ý. avÀ ev“uŠiLikeL tiÝky…M kA“u EtÀ ›wiyHÆky…M ecyHti¯Ý. 7 EyAh •AÀ öÍenyANvErAw… èsMgic•tH. þqniÆ pi•Ael qe•ŠAÅ EæxHWnA yvÀ v¯Ý. aveÀR ec¯–ieÀR v™i a}iÆvAÀEpAluM {AÀ EyAgYnl . 8 {AÀ niÍeL jlM ekAìu jH{AnsHnA nM ecyH«. v¯vAniriÆ•vÀ niÍeL pri²ÖA´AviÇ sHnAne–w…ÏM.ÿ

ELAewAÏvsic•@. avÀ m¯®miyilAyi riŠEv, sA˜AÀ aven èElABi–ic•@. d†tãAÄ v•H Ey²vien ²æUxic•@ EpA Ý. Ey² ŽtA½M zixYãAer tire’w…ÆÝ (m˜A. 4+12-22; lUeŠA. 4+14-15; 5+1-11) 14

ati½ EzxM, EyAh•AÀ «RÜilw yHŠe–“u. Ey² glIlyiElÆ EpAyi eedv˜ieÀR suviEzxM èsMgic• @ . 15 Ey² pR’u, þötA a½EyAjYmAy sm ymAyi. eedvrAjYM q˜iyiriÆÝ. ni ÍÅ mAnsAÙre–“H suviEzx˜iÇ vi zVsiÆk.ÿ 16 Ey² glIltwAk˜inw…Ïœwi EpA kukyAyi¯Ý. avÀ ziEmAeny…M s EhAdrÀ ae×yAsieny…M kìu. mIÀ piw…˜ŠArAyi¯• avÄ vleyRiy…k yAyi¯Ý. 17Ey² avErAw… pR’u, þv ±, qe• piÚw±. {AÀ niÍeL tikc•@M vYtYsHtmAy mIÀ piw…˜ŠArAŠAM. ni ÍÅ mInl m½xYeryANH oÏœE“ìtH.ÿ 18 atinAÇ ziEmA½M ae×yAsuM vlk L@Ep•ic•H Ey²vien piÚwÄÝ. 19 Ey² twAk˜IrÏ œwi˜e• nwÝ. avÀ rìu sEhAdrãAerÕwi kìu. es ebdiy…ew puÒãArAy yAEŠAbuM EyA h•A½M. avÄ tÍL@ew v™˜iÇ mIÀ piwiŠAÀ vl o¯ÆkyAyi¯Ý. 20av ¯ew a–À esebdiy…M m·u EjAliŠA¯M vÉiyiluìAyi¯Ý. Ey² sEhAdrãA er kìE–AÅ avErAwH te• piÚwrAÀ pR’u. avÄ tÍL@ew a–en vi“H Ey²vien piÚwÄÝ.

Ey² j{ H Ansn H AnM ŽÇÆÝ

a²ÖA´AvH bADic• orAeL Ey² suKe–w…ÏÝ

(m˜A. 3+13-17; lUeŠA. 3+21-22) 9

Œ smyM Ey² glIlyiel nseR ˜iÇniÝM EyAh•AeÀR aw…e˜˜i. EyAh•AÀ Ey²vien EyAÄ”AÀndiyiÇ sHnAne–w…˜i. 10Ey² ev™˜iÇniÝM epAÍiv¯EÛAÅ avÀ «R• ŒkAzM kìu. pri²ÖA´AvH o¯ èAvieÀR ±p ˜iÇ Ey²vieÀR aw…e˜˜i. 11sVÄ ‹˜iÇnie•A¯ zbHdM pR’u; þnIey eÀR puÒnANH, {AÀ nie• sHEnhiÆ Ý. {AÀ ni•iÇ sÚxHwnANH. Ey² prI•iŠe–wAÀ EpA›Ý (m˜A. 4+1-11; lUeŠA. 4+1-13) 12

anÙrM pri²ÖA´AvH Ey²vien o·yH Š H m¯®miyiElÆ ekAìuEpAyi. 13 nAlø« divsM avnview vnYm]gÍ

(lUeŠA. 4+31-37) 21

Ey²vuM zixYãA¯M kPÄ•¸miEl Æ EpAyi. zb•˜u divsM Ey² ey¸d –™iyiel˜i jnÍeL ŸpEdzic•@. 22Ey ²vieÀR ŸpEdzM aver atH-tprt ×rAŠi. Ey² ŸpEdzic•tH av¯ew zA OimAerE–AelyAyi¯•ilÂ. aDikAr E˜AewyANvÀ ŸpEdzic• t H . 23avÀ ey¸d–™iyilirieŠ, a²ÖA´AvH bA Dic• orALviewy…ìAyi¯Ý. ayAÅ a lRi,24þnseR˜iel Ey²Ev! ninÆ { ÍeLeŠAeìÙA¹ EvìtH? nI {ÍeL nzi–iŠAnAENA v•tH? nI ŒrAeN•H qniŠRiyAM, eedv˜ieÀR pri²ÖÀ!ÿ 25 Ey² aven zkAric•@, þmiìAtiriŠH, ayALiÇ ni•H puRÏ v±.ÿ


39 26

ayAeL viR–ic•@ekAìH vliy zbHd E˜Aew a²ÖA´AvH puRÏ EpAyi. 27 jnÍÅ atH-te–“u. avÄ prsHprM EcAdic•@, þqÙANiview sMBviÆ•tH? öyAÅ putiy« cil« ŸpEdziÆÝ. a«M aDikArE˜Aew! avÀ a²ÖA´A ŠELAwH ŒjH{ApiÆkver ec•@Ý. a ²ÖA´ŠLAke“ aven a½sriÆk y…M ec•@Ý.ÿ 28aÍen Ey²vien–·i y…™ vAĘkÅ glIlyielÍuM prÝ. Ey² aEnkM Eper suK e–w…ÏÝ (m˜A. 8+14-17; lUeŠA. 4+38-41) 29

Ey²vuM zixYãA¯M ey¸d–™ivi “u. averlÂAv¯M yAEŠAbiEnAw…M EyAh •AEnAw…emA–M ziEmAeÀRy…M ae×yA sieÀRy…M vI“iElÆEpAyi. 30ziEmAeÀR a—Ayiy—yH Æ suKmil A yi¯Ý. a vÅ pnipiwic•@ kiw–ilAyi¯Ý. avi ewy…ìAyi¯•vÄ Ey²viEnAwH aveL –·i pR’u. 31Ey² avL@ew kiwyHŠŠ¯ kiElŠH ec•H avL@ew eekpiwic•H av eL q}uE•ÇŠAÀ shAyic•@. pni vi“… EpAyi, avÅ suKe–“u. aE–A}vÅ aver ²æUxiŠAÀ «wÍi. 32 aÝ rAÒi sUrYAsHtmy˜i½ EzxM vLeryDikM ErAgikeL ŒL@kÅ Ey²vi nw…e˜˜ic•@. ®tM bADic•v¯M aÕ“ ˜iÇ ŸìAyi¯Ý. 33ngr˜iel qlÂAv ¯M te• Œ Bvn˜i½ m…ÛiÇ twic•@ œwi. 34Ey² plviD ErAgÍL@™ vLer Eper suKe–w…˜i. aEnkM ®tÍeL y…M o}i–ic•@. q•AlvÀ ®tÍeL sMsA riŠAÀ a½vdic•ilÂ. qeÙ•AÇ avnA rAeN•H ®tÍÅŠRiyAmAyi¯Ý. Ey² suviEzxM èsMgiŠAÀ t•AeRw…ÆÝ (lUeŠA. 4+42-44) 35

piE·Ý rAviel Ey² vLer Enre˜ q}uE•·u. ö¯“umARuMm…Ûu te• avÀ vIw…vi“iRÍi. ŽkAÙmAeyA¯ ÐlE˜ ŠvÀ èAÄØnyHŠAyi EpAyi. 36pi•IwH, ziEmA½M suXÏŠL@M Ey²vien tir e’˜i. 37avÄ Ey²vien kìu pR ’u, þqlÂAv¯M nie• aEnVxiÆÝ.ÿ 38 Ey² mRupwi pR’u, þn—ÅÆ me·A riwE˜Æ EpAkAM. öQèEdz˜iel m·u p“NÍLiElÆ nm…ÆEpAkNM. aviw ÍLiÇ qniÆ èsMgiŠNM. atinA¹ {AÀ v•tH.ÿ 39atinAÇ Ey² glIlyi lAkmAnM sÉric•@. avÀ ey¸d–™i kLiÇ èsMgic•@. ®tÍeL o}i–ic•@. Ey² o¯ ErAgiey suKe–w…ÏÝ (m˜A. 8+1-4; lUeŠA. 5+12-16) 40

›xHWM bADic• orAÅ Ey²vieÀR a w…e˜˜i. ayAÅ Ey²vieÀR pAd˜iÇ nmsHkric•H avEnAw… yAcic•@, þnI Œ# hiÆÝevÜiÇ qeÀR ErAgM mA·A½™ zåi ninÆìH.ÿ 41 Ey²vinH ayAELAwH dy EtA•i. a vÀ ayAeL sHpÄzic•@ ekAìH pR’u,

mÄeŠAsH 1:26-2:12 þ{AÀ nie• suKe–w…˜AnA#hiÆÝ. suKe–w†.ÿ 42 t/myM ErAgM vi“umARi ayAÅ suK e–w…ky…M ecyH « . 43ayAELAw… epA yHeŠA_vAÀ Ey² pR’u, pE• Ey² ayAÅÆ zåmAy tAŠI« nÇki. Ey² pR’u, 44þ{AÀ ninÆ ecyH«t•tH m·A ErAw…M pRy¯tH. pE•EpAyi nieÀR ErA gM mARiytH puErAhitãAer kANiÕ. nI suKe–“tinAÇ eedv˜i½ v}i pAw…M k}iÆk. EmAezy…ew kløn èkAr m…™ v}ipAwH. atH jnÍÅŠH sA•Y mAve“.ÿ 45 ayAÅ aviwM vi“uEpAyi. Ey²t e• suKe–w…˜iy kArYM kì qlÂAv ErAw…M pR’u. aÍen Ey²vien–·iy… ™ vAĘ qÍuM prÝ. atinAÇ Ey² vinH ŒL@kÅ kA¿ek o¯ #Am˜iluM èEvziŠAnAvil q• nilvÝ. ŒÅ ˜AmsmilÂA˜ pl ÐlÍLiluM avÀ tAmsic•@. pE•jnÍÅ qlÂA #AmÍ LiÇ niÝM Ey²vieÀR aw…E˜eŠ˜i. o¯ tLÄvAtErAgiey Ey² suKe–w…ÏÝ (m˜A. 9+1-8; lUeŠA. 5+17-26)

2

ŽtA½M divsÍÅÆ EzxM Ey² kPÄ•¸miÇ mwÍiey˜i. Ey² ti riec•˜iy vAĘprÝ. 2aEnkM EpÄ Ey²vieÀR èsMgM EkÅŠAÀ twic•@ œwi. vIw…niR’u. niÇŠAÀ EpAluM öw milÂAetyAyi. vIwi½ puRÏM ö«te• Ðiti. Ey² aver ŸpEdziÆkyAyi ¯Ý. 3cilÄ o¯ tLÄvAtErAgiey Ey² vinw…E˜Æ ekAìuvÝ. nAluEpÄ EcÄ •ANyAeL ¡mÝekAìuv•tH. 4vI“iÇ niRc•ALAyi¯•tinAÇ avÄŠyAeL Ey ²vieÀR aw…e˜˜iŠAnAyilÂ. ati nAlvÄ vIwieÀR EmÇÕryiÇ Ey² öri Æ•ti½m…kLilAyi o¯ dVArm…ìAŠi. a tilUew ErAgiey kiw˜iy k“iÇ tAE}A “iRŠi. 5avÄÆ vLer vizVAsm…™tAyi Ey² aRi’u. atinAlvÀ p•vAt ErAgiEyAw… pR’u, þy…vAEv, nieÀR pApÍÅ epARuŠe–“iriÆÝ. ÿ6 ŽtA ½M zAOimArviewy…ìAyi¯Ý. Ey² vieÀR èv]˜ikìH avÄ sVyM pR’u, 7 þqÙinANI m½xYÀ öÍeneyAeŠ pRy…•tH? avÀ eedv˜i½ nirŠA˜ kArYÍÅ pRy…Ý. eedv˜i½ mAÒEm pApÍÅ epARuŠAnAvU.ÿ 8 zAOimAÄ te•–·i öÍeneyAeŠ k¯«ÝìAvuem•H Ey²vinRiyAmAyi ¯Ý. atinAlvÀ avErAw… pR’u, þniÍeLÙANiÍen k¯«•tH? 9 öQ tLÄ vAtErAgiEyAwH, ünieÀR pApÍÅ epARu Še–“iriÆÝý qE•A, üq}uE•·u k“ilu mAyi nwÝ EpAœý qE•A, ŽtA¹ pR yAÀ œw…telL@–M?10pE• ®miyiÇ pAp ÍÅ epARuŠAÀ m½xYpuÒnH aDikAr m…eì•H {AÀ etLiyiŠAM.ÿ atinAÇ Ey² ayAELAw… pR’u, 11þ{AÀ niE•A w…pRy…Ý, q}uE•·u ni•H, nieÀR k“i luemw…˜H vI“iÇEpA›k.ÿ 12tLÄvAtŠA


mÄeŠAsH 2:13-3:8

40

rÀ q}uE•·uniÝ. ayAÅ k“iluemw…˜H m…RiŠH puRE˜Æ nwÝ. qlÂAvÄÆM a« kANAmAyi¯Ý. jnÍÅ atH-te–“H eed ve˜ puk}H˜i. avÄ pR’u, þ{ÍÅ ö«ver kìi“u™tiÇ vc•H Ž·vuM a tH-tkrmAy d]zYM.ÿ

Elvi (m˜Ayi) Ey²vien a½gmiÆÝ (m˜A. 9+9-13; lUeŠA. 5+27-32) 13

Ey² vIìuM kwÇŠryiElÆ EpAyi. aEnkM EpÄ aven piÚwÄÝ. Ey² aver ŸpEdzic•@. 14Ey² kwÇŠryilU ew nwŠEv aÇPAyiy…ew mk½M ¡Ü–i rivukAr½mAy Elviey kìu. Elvi ni ›tipirivu kArYAly˜iÇ öriÆkyA yi¯Ý. Ey² avEnAw… pR’u, þqe• piÚw¯k.ÿaE–AÅ Elvi q}uE•·H Ey ²vien a½gmic•@. 15 a•H eevki“H Ey² Elviy…ew vI“iÇ ni•H ŒhArM k}ic•@. aview aEnkM ni›ti pirivukA¯M m·ucil d…xic• m½ xY¯M Ey²viEnAw…M zixYãAErAw…emA–M ŒhArM k}iÆÝìAyi¯Ý. avrilDi kM Ep¯M Ey²vien a½gmic•i¯•vrA yi¯Ý. 16zAOimAÄ Ey² pApikELAw…M krM pirivukAErAw…M o–M ŒhArM k}iÆ •« kìu. avÄ Ey²vieÀR zixYãA ErAw… EcAdic•@, þqÙANvÀ pApikELA w…M ¡ÜM piriÆ•vErAw…M o˜H ŒhArM k}iÆ•tH?ÿ 17 ö«Ek“ Ey² avErAw… pR’u, þŒ ErAgYm…™vÄŠH eevdYen ŒvzYmilÂ. ErAgikÅŠA¹ eevdYen EvìtH. {AÀ nlÂver viLiŠAnl v•tH. pApikeL viLiŠAnAN.Hÿ Ey² m·u mtEntAŠeLE–Aelyl (m˜A. 9+14-17; lUeŠA 5+ 33-39) 18

EyAh•AeÀR zixYãA¯M prIzãA¯M ŸpvsiÆkyAyi¯Ý. cilÄ Ey²vi EnAw… EcAdic•@, þEyAh•AeÀRy…M prIz ¯ewy…M zixYãAÄ ŸpvsiÆÝ. nieÀR zixYãAerEÙ ŸpvsiÆ•ilÂ?ÿ 19 Ey² mRupwi pR’u, þvivAhEvL yiÇ mNvALÀ ›ewy…™E–AÅ aveÀR suXÏŠÅÆ d…+KmilÂ. av½™E–AÅ avÄŠH ŸpvsiŠAÀ k}iy…kyilÂ. 20p E• mNvALÀ aver EvÄpiriy…•G“M v¯M. aE–AÅ suXÏŠÅ d…+KitrAvuM. aE–A}vÄ ŸpvsiÆM. 21 þp}kiy vsHÒ˜iel dVArM tyHc•H awyHÆ• o¯vÀ oriŠluM putiy «Ni ŠxN˜ieÀR «ìH ŸpEyAgiÆ•ilÂ. aTvA avnÍen ecyHtAÇ œ“i˜ yHc•tH ¡¯Íi p}y vO˜iÇniÝ viw…M. aEtAew dVAr˜ieÀR gti kxHw mAvuM. 22 Œ¯M putiy vI’H p}yEtAÇ sÉi yielw…ŠARilÂ. qÚekAì•AÇ putiy vI’H sÉieykIRuM. vI’uM sÉiy…M nxHwmA›M. ŒL@keLE–A}uM putiyvI’H putiy sÉiyiÇ te• o}iÆÝ.ÿ

cil ey¸dãAÄ Ey²vien vimÄziÆÝ (m˜A. 12+1-8; lUeŠA. 6+1-5) 23

o¯ zb•Ï divsM Ey² DAnYvylu kLilUew nwÆkyAyi¯Ý. aveÀR zi xYãA¯M avEnAewA–M nwÆkyAyi¯ Ý. zixYãAÄ tiÝ•ti½ ›Rc•@ DAnY emw…Ï. 24a« kì prIzãAÄ Ey²vi EnAw… pR’u, þnieÀR zixYãAÄ qÙA NiÍeneyAeŠ ec•@•tH? zb•Ï di vsM a« ecyHttH ey¸dniym˜ien tirANH.ÿ 25 Ey² mRupwipR’u, þvizÝ vl’ E–AÅ dAvId…M aveÀR ŒÅŠA¯M qÙA ¹ ecyHtet•H niÍÅ oriŠluM vAyi c•i“iElÂ? 26abYATAÄ mhApuErAhitnA yi¯• kAl˜Ayi¯Ý atH. dAvIdH eed vAly˜iÇ kwÝ ec•H eedv˜i½ v}i pAw… nÇkiy a–M qw…Ï tiÝ. q •AÇ puErAhitÄÆ mAÒEm Œ a–M ti•AvU q•H EmAezy…ew nYAyèmAN ˜iÇ pRy…Ým…ìH. dAvIdAke“ teÀR ŒL@kÅÆ œwi Œ a–M nÇki.ÿ 27 anÙrM Ey² prIzãAErAw… pR’u, þzb•Ï divsM jnÍL@ew nãyHŠAyA NH. q•AÇ jnÍÅ zb•˜inAÇ niy×i Še–EwìtilÂ. 28atinAÇ m½xYpuÒÀ zb•˜ieÀRy…M kĘAvANH.ÿ Ey² eek tLÄ• orAeL suKe–w…ÏÝ (m˜A. 12+9-14; lUeŠA. 6+6-11)

3

me·AriŠÇ Ey² ey¸d–™iyiElÆ kyRi. aview o¯ eek tLÄ• orAL@ ìAyi¯Ý. 2cil ey¸dÄ Ey² ete·eÙ ÜiluM èvĘic•AÇ aven ›·e–w… ˜AnAyi kA˜i¯Ý. atinAlvÄ av en sU•HmmAyi nirI•ic•@. zb•Ï div sM Ey² ayAeL suKe–w…ÏEmA q• vÄŠH aRiyNmAyi¯Ý. 3eek tLÄ•v EnAw… Ey² pR’u, þq}uE•·u niÇÆk. qlÂAv¯M nie• kANe“.ÿ 4 Ey² avErAw… EcAdic•@, þzb•Ï div sM nã ec•@•EtA, EdAxM ec•@•EtA, ŽtA¹ zri? o¯ jIvÀ r•iÆ•EtA, nzi–iÆ•EtA zri?ÿ ati½ mRupwi yAyi averAÝM te• Ey²viEnAw… pR’ilÂ. 5 Ey² qlÂAvriElÆmAyi EnA“myc•@. avÀ ErAxA›lnAyi¯Ý. av¯ew Xd ykAWinY˜iÇ avÀ ŽeR d…+KitnAyi ¯Ý. avÀ tLÄvAtErAgiEyAw… pR’u, þnieÀR eek nI“U. ÿayAÅ eek nI“i. aEtAew ayAÅ suKe–“u.6 anÙrM p rIzãAÄ aviwM vi“uEpAyi, Ey²vien tier ehErAdY¯mAyi œwiyAElAcic•@ a ven qÍen vDiŠNem• pÖtiÆ «wŠmi“u. oE“eRE–Ä Ey²vien a½gmiÆÝ 7 Ey² kwÇŠryiElÆEpAyi. anv Di glIlŠAÄ aven piÚwÄÝ. 8 ey¸ dY, ey±zElM, ŽEdAM, EyAÄ”AÀndItw èEdzM, EsArieÀRy…M sIEdAeÀRy…M ¡


41 ·uv“Ï™ èAÙèEdzÍÅ q•iviw ÍLiÇniÝM aEnkÄ vÝ. Ey²vieÀR èvĘikeL–·i Ek“i“ANvÄ v•t.H 9 Ey² o¯pAwH ŒÅŠAer kìu. atinAl vÀ teÀR zixYãAErAwH tniyHŠAeyA¯ vÉi o¯ÆvAÀ ŒvzYe–“u. ŒÅÕ“ ˜iÇe–“u e{riy…•tH o}ivAŠAnAN vÀ vÉiyAvzYe–“tH. 10Ey² o“EnkM Eper suKe–w…˜i. atinAÇ qlÂA ErA gikL@M aven sHpÄziŠAnAyi tiw…ŠM œ“i. 11ciler a²ÖA´AŠÅ bADic•i¯ Ý. a²ÖA´AŠÅ Ey²vien kìE–A Å avnH m…ÛiÇ ›ni’H, þnI eedvpu ÒÀÿ qÝ viLic•@ pR’u. 12q•AÇ tAnArAeNÝ viLic•@ pRy¯et•H Ey² a²ÖA´AŠÅÆ kÄznniÄE”zM nÇki.

mÄeŠAsH 3:9-4:9 ¯«ky…M ecyHtAÇ av½ nilniÇŠA nAvilÂ. aveÀR aÙYM vriky…M ec•@M. 27 zånAy orAL@ew vI“iÇ kyRi EmAxHwi ŠNemÜiÇ ayAeL ŒdYM ek“iyiE“ p·U. q•i“viewniÝM qÚM EmAxH w iŠAM. 28 {AÀ niÍELAwH stYM pRyAM. ŒL@kÅ ec•@• qlÂA pApÍL@M epARuŠe–wAM. avÀ pRy…• eedvEdAxÍL@M epARuŠ e–wAM. 29q•AÇ pri²ÖA´Avien aDi E•piÆ•vÀ (nirAkriÆ•vÀ) oriŠ luM •miŠe–w…kyilÂ. avÀ qŠAlvuM Œ pAp˜ieÀR et·ukArnA›M.ÿ 30av niÇ a²ÖA´AvH vsiÆe••H zAOi mAÄ ŒErApic•« ekAìANH avÀ ö« pR’tH. Ey²vieÀR zixYãAÄ aveÀR ›w…MbŠAÄ

Ey² teÀR p×ìH ae–Ast H lãAer tire’w…ÆÝ (m˜A. 10+1-4; lUeŠA. 6+12-16) 13

anÙrM Ey² mlm…kLiElÆ EpAyi. ciler avÀ aw…Ï viLic•@. avnA vzYm…™ cilrAyi¯Ý avÄ. avÄ Ey ²vieÀR aw…e˜˜i. 14Ey²p×ìu Ep er tire’w…˜H aver ae–AsHtlãA erÝ viLic•@. Ey² avErAwH tE•AewA –M ŸìAyiriŠA½M m·iwÍLiÇ èsMgi ŠA½M ŒvzYe–“u. 15®tÍeL o}i–iŠA ½™ aDikArM Ey² avÄÆnÇki. 16Ey ² tire’w…˜ p×ìuEpÄ övrAyi ¯Ý. ziEmAÀ (Ey² aven peÒAsH qÝ viLic•@), 17yAEŠAbH, EyAh•AÀ q•I esebdiy…ew puÒãAÄ (Ey² aver þöwimŠÅÿ q•ÄØm…™ ebAv EnÄe‹sH qÝ viLic•@); 18ae×yAsH, PIlie–AsH, bÄe˜AElAmAyi, m˜Ayi, EtAmAsH, aÇPAyiy…ew puÒÀ yAEŠA bH, t”Ayi, qrivukArnAyziEmAÀ 19y†dA öQsH k AErYA˜H . y†dyANH Ey²vien zÒuŠÅŠH vizVAsvÉnyilUew o·i eŠAw…˜tH. Ey²viÇ pizA¡eì•H cilÄ (m˜A. 12+22-32; lUeŠA. 11+14-23; 12+10) 20

anÙrM Ey² vI“iElÆEpAyi. p E• vIìuM aEnkM EpÄ aview twic•@ œwi. oE“eRE–¯ìAyi¯•tinAÇ Ey² vi½M zixYãAÄÆM B•NM k}iŠAÀ EpA luM k}i’ilÂ. 21Ey²vieÀR vI“ukAÄ öetlÂAmRi’u. avÄŠven piwic•@ekA ìu EpAkNM. qeÙ•AÇ avÄ pRy…Ý, avnH smnil et·iey•H. 22 ey†zElmiÇniÝM v• zAOimAÄ pR’u, þebeye/bUÇ q• pizAcH öven bADic• i riÆÝ. m½xYriÇni ÝM ®tÍeL o}i–iŠAÀ avÀ ebey e/bUlieÀR zåi ŸpEyAgiÆÝ.ÿ 23 Ey² jnÍeL sAErApEdzÍLilUew pWi–ic•@ «wÍi. avÀ pR’u, þsA˜A en puRE˜EŠAwiŠAÀ qÍen sA˜A ½ te• k}iy…M? 24aÙcHCiám…™ rAjYM nilniÇŠilÂ. 25aÙcHCiám…™ ›w…MbM nilniÇŠilÂ.26sA˜AÀ av½ te• q tirAvuky…MsVÙM ŒL@kÅeŠtier epA

(m˜A. 12+46-50; lUeŠA 8+19-21) 31

anÙrM Ey²vieÀR a—y…M sEhA drãA¯em˜i. avÄ puRÏ ni•i“H orA eL ayc•H avEnAw… puRÏvrAÀ pR ’u. 32Ey²vi½ ¡·uM o¯pAw…EpÄ öri ÆÝìAyi¯Ý. avÄ avEnAw… pR ’u, þnieÀR a—y…M sEhAdrãA¯M v •i“uìH. avÄ puR˜H nie• kA˜iri ÆÝ.ÿ 33 Ey² EcAdic•@, þŒrANH qeÀR a—? ŒrANH sEhAdrãAÄ?ÿ 34 anÙrM Ey² tniÆ ¡·um…™ver EnAŠi. avÀ pR’u, þövrAeNeÀR a—y…M qeÀR sEhAdrãA¯M! 35qeÀR yTAÄØ sEhAdr½M sEhAdriy…M a— y…M eedv˜i½ Evìu• kArYÍÅ ec•@ •vrANH.ÿ vityÆ H •veÀR kT (m˜A. 13+1-9; lUeŠA. 8+4-8)

4

me·AriŠÇ kwÇŠryiÇ vc•H Ey² ŸpEdziŠAÀ «wÍi. oE“eRE–Ä Ey² vi½ ¡·uM nirÝ. atinAlvÀ kwliÇ kiw•i¯• o¯ vÉiyiÇ kyRi ö¯Ý. jnÍeLlÂAM ev™˜i½ smIpM kwÇ ŠryiÇ niÝ. 2Ey² vÉiyiÇniÝ ekAìH aver ŸpEdzic•@. avÀ Ÿpmk LilUew pl kArYÍL@M pWi–ic•@. Ey² pR’u, 3þæÖiÕ, o¯ kÄxkÀ viÏ vityH Š AÀ EpAyi. 4 vityHÆ•tiniw yiÇ cil viÏkÅ v}iyrikiÇ vI¹. p•ikÅ v•H aveylÂAM ekA˜i˜i Ý. 5 cil viÏkÅ pARÐlÏ vI¹. aview mÎ ›RvAyi¯Ý. Œ}M ›R’ ÐlmAyi¯•tinAÇ aview vINvi ÏkÅ EvgM vLÄÝ. 6pE• sUrY½dic• E–AÅ av kri’uEpAyi. avyHŠH Œ} ˜iÇ Ev¯kÅ ölÂAti¯•tinAlANH av kri’tH . 7 ›eR viÏkÅ m…_kÅ ŠiwyiÇ vI¹. m…_kÅ vLÄÝ ecwi keL e{ric•mĘi. atinAÇ avyiÇ DAnYm…ìAyilÂ. 8m·u cil viÏkÅ nl mÌiÇ vI¹. av vLÄÝ «wÍi. vLÄ•H DAnYM viL’u. cil ecwikÅ m…–« Emniy…M cilv aRup« Emniy…M, cilv ¾RuEmniy…M viLvuìAŠi.ÿ 9anÙrM


mÄeŠAsH 4:10-41

42

Ey² pR’u, þEkÅŠAÀ ecviy…™vÄ EkÅŠe“.ÿ

24

(m˜A. 13+10-17; lUeŠA. 8+9-10)

þniÍÅ EkÅÆ•tH æÖEyAew ciÙi Æk. niÍÅ ekAw…ÆEÛAel eedvM ni ÍÅÆM nÇ›M. pE• niÍÅ ekAw…Æ •tilDikmAvuM eedvM niÍÅÆ trik. 25 Ÿ™v½ œw…tÇ ki“uM. ölÂA˜vniÇ ni•H Ÿ™« œwi nxHwmAvuM.ÿ

pi•IwH, Ey² tnic•Ayi. p×ìH a e–AsHtlãA¯M Ey²vieÀR m·H a½yA yikL@M d]xHwAÙkTkeL–·i avEnAw… EcAdic•@. 11Ey² pR’u, þeedvrAjY˜i eÀR nižFmAy stYM niÍÅEŠ aRiy†, pE• m·u™vÄŠH ŸpmkLilUewyANH {A enlÂAM nÇ›k. 12{AnÍen ecyHtet eÙ•AÇ+ üavÄ vIìuM vIìuM EnAÆM, pE• yTAÄؘiÇ kA¹kyilÂ; avÄ vLer æÖiÆM, pE• oriŠluM mnÈilAvilÂ. avÄ kA¹ky…M mnÈilAÆky…M ec yHti¯e•ÜiÇ avÄ mAnsAÙre–“H • miŠe–w…mAyi¯Ý.ýýý eyz•AvH 6+9-10

Ey² vi˜ien–·iy…™ kT pRy…Ý 26 Ey² pR’u, þeedvrAjYM mÌiÇ vi Ï vityHÆ•venE–AelyANH. 27viÏ m…Lc•@ «wÍuÝ. rApkÇ a« vL¯Ý. vitc•vÀ ŸRŠ˜ilAyAluM ŸNÄ•iri ÆEÛA}AyAluM; vi˜ieÀR vLÄc•ey–·i av½ oÝM aRiy…kyielÂÜiluM a« vLÄÝ ekAEìyiriÆÝ. 28o¯ shAy vumilÂAet mÎ viLvuìAÆÝ. ŒdYM ecwi vL¯Ý, pie• ktirH, avsAnM DAnYmAvuM. 29DAnYM pAkmAvuEÛAÅ k]xi ŠArÀ ekAyHetw…ÆÝ. atANH ekAyH Ï kAlM.ÿ

Ey² vi˜ieÀR kT vizdIkriÆÝ

(m˜A. 13+31-32, 34-35; lUeŠA. 13+18-19)

tAÀ ŸpmkÅ ŸpEyAgiÆ •tien–·i Ey² 10

(m˜A. 13+18-23; lUeŠA. 8+11-15) 13

anÙrM Ey² zixYãAErAw… EcAdi c•@,þniÍÅŠH öQ kT mnÈilAEyA? öel ÜiÇ niÍÅEŠetÜiluM kT mnÈilA ›EmA? 14kÄxkÀ (vcnM vityH Æ • ŒÅ) eedvvcnM jnÍLiÇ vityHÆk yANH ecyHttH. 15cilÄ eedvvcnM EkÅ Æ•tH v}iyriek vI}u• viÏEpAel yANH. sA˜AÀ epe“•H v•H avriÇ vityHŠe–“ viÏkÅ qw…ÏekAìu EpA›Ý. 16m·u cilrAke“ pAREpAel ŸRc• mÌiÇ viÏ vitc•« EpAelyANH. avÄ ssEÙAxM vcnM EkÅÆky…M Evg˜iÇ sVIkriÆky…Mec•@M.17pE• vcnM tÍL@ew jIvit˜iÇ gAFmAyi Œ}H•iRÍAnvÄ a½vdiÆ•ilÂ. ›Rc•@ kAlM mAÒM avÄ vcnE˜Aw… nIti pulÄÏM. pi•IwH vcnM nimi˜M avÄ eŠeÙÜiluM pIFEyA èzHnÍELA ŸìA ›EÛAÅ avrtien EvgM ŸEp•iÆM. 18 m·u cilrAke“ m…_kÅŠiwyiÇ vit yHŠe–“« EpAelyANH. avÄvcnM æ viÆÝ. 19pE• aE–AE}ÆM jIvitEkÂz ÍL@M pNeŠAtiy…M m·A#hÍL@M vrik yAyi. aEtAew vcn˜ieÀR vLÄc• m…“u kyAyi. atinAÇ avriÇ vcnM Plè dmAvukyilÂ. 20m·u cilrAke“ nl mÌiÇ vitc• viÏ EpAelyANH avÄ vcnM Ek“H atien sVIkriÆÝ. atH avriÇ m…–«M aRup«M cilE–AÅ ¾RumwÍuM viLvuìAÆM.ÿ Ÿ™tH ŸpEyAgiÆk (lUeŠA. 8+16-18) 21

Ey² avErAw… pR’u þniÍÅ o¯ viLŠH k˜ic•H pRyHŠwiyiElA k“ilinwi yiElA oLi–ic• @ vyH Š ARuEìA? öl , niÍÅ a« viLÆEmzyiÇ vyHÆÝ. 22 oLic•@ vc•etÚM puRÏv¯M. rhsYÍ eLlÂAM evLie–w…M. 23kA«™vÄ qeÀR vcnM EkÅŠe“.

eedvrAjYM kw…›mNiEpAel 30

þeedvrAjYe˜ {AenÙiEnAwANH Ÿ pmiÆk? ö« vizdIkriŠAÀ {AenÚ kT ŸpEyAgiÆM? 31eedvrAjYM o¯ kw…› mNi EpAelyANH. mÌiluìA›• mE·« viÏkELŠAL@M ecRutANtH. 32pE• öQ vi˜H vityHÆEÛAÅ a« vLÄ•H niÍ L@ew EtA“˜iel Ž·vuM vliy ecwiyA yi˜I¯M. atiÇ vliy zAKkÅ ±pM ekA_M. p•ikÅ avyiÇ œw…œ“i sUrYtAp˜iÇniÝ r•e–w…M.ÿ 33 öèkArm…™ aEnkM kTkLilUew Ey ² aver pWi–ic•@. avÄÆ mnÈilA› •iwE˜ALM kArYÍÅ avÀ pWi–ic•@. 34 avÀ pWi–iŠAÀ qlÂAyHE–A}uM kT kL@pEyAgic•@. Ey²vuM zixYãA¯M mAÒ mAyE–AÅ Ey² avÄŠH qlÂAM vizdI kric•@ ekAw…Ï. Ey² ekAw…ÜA·ien twy…Ý (m˜A. 8+23-27; lUeŠA. 8+22-25) 35

Œ divsM eev›E•rM Ey² zixYãA ErAw… pR’u, þqE•AewA–M mRukryiEl Æ v±.ÿ 36Ey²vuM zixYãA¯M jnÍeL vi“uEpAyi. Ey² ö¯•i¯• aEt vÉi yilANvÄ mRukryiElÆ EpAytH. m·u vÉikL@M o–m…ìAyi¯Ý. 37o¯ ekAw…ÜA ·H aE–A}uìAyi. tirmAlkÅ Œ’wic•@. v™M niRey ev™M kyRi. 38Ey² o¯ tlyiNyiÇ tlevc•H v™˜iÇ ŸRÍu kyAyi¯Ý. zixYãAÄ aven viLic•@N Ęi. avÄ pR’u, þ•ErA, aÍi« kA¹•iElÂ? n—Å m…ÍARAyi.ÿ 39 Ey² q}uE•·H kA·iEnAw…M tirmAlk ELAw…M awÍAÀ ŒjH{Apic•@. Ey² pR ’u,þawÍU! nizHclmAœ!ÿ kA·wÍi zA Ùt ŸLvAyi. 40Ey² zixYãAErAw… pR ’u, þniÍeLÙinANH By•tH? niÍÅ ŠiE–A}uM vizVAsmiElÂ?ÿ 41 zixYãAÄ ByckitrAyi prsHprM EcAdic•@, þŒrANivÀ? kA·uM kwluM EpA luM öven a½sriÆ•ElÂA!ÿ


43 Ey² a²ÖA´AŠLiÇni•H o¯ven EmAci–iÆÝ (m˜A. 8+28-34; lUeŠA. 8+26-39)

5

Ey²vuM zixYãA¯M kwli½ mRukr yiel gdrEdzÏ q˜i. 2Ey² kryi liRÍiyE–AÅ orAÅ zvŠlÂRkLiÇni ÝM öRÍi aveÀR aw…e˜˜i. ayA eL a²ÖA´AvH bADic•i¯Ý. 3zv›wIr ÍLilANH ayAÅ vsic•i¯•tH. ŒÄÆM ayAL@ew eekkL@M kAl@kL@M bÓiŠA nAyilÂ. cÍlkÅ ekAìuEpAluM a« sADYmAyilÂ. 4 o¯pAw… tvN ŒÅŠAÄ ayAeL bÓiŠAÀ cÍlkL@pEyAgi c•@. pE• ayAÅ eekyiely…M kAli ely…M cÍlkÅ epA“ic•@. ayAeL niy ×iŠAÀ ŒÄÆM k¯ÏìAyilÂ. 5rA–kÇ ayAÅ zvŠl R kÅÆ ¡·iluM mlk LiluM sÉric•@. ayAÅ alRuky…M klÂ@ kÅekAìH sVyM m…RiEvløiÆky…M ec yHti¯Ý. 6 Ey²vien ayAÅ akelniE• kìu. ayAÅ oAwiey˜i Ey²vi½ m… •iÇ ›ni’u. 7-8 Ey² ayAELAw… pR ’u: þa²ÖA´AEv, öyALiÇniÝM puR Ï v±.ÿ ayAÅ Ÿc•˜iÇ alRi, þmEhA •tnAy eedv˜ieÀR puÒA, Ey²Ev, qe•eŠAìH nineŠÙA¹ EvìtH? q e• EcAdYM ec•@kyielÂÝ eedvnAm ˜iÇ stYM ec•NEmeyÝ {AÀ aEp •iÆÝ. 9 Ey² ayAELAw… EcAdic•@, þnieÀR EperÙANH?ÿ ayAÅ mRupwi pR’u, þqeÀR EprH elEgYAÀ q•ANH. kArNM q•iÇ a EnkM a²ÖA´AŠL@ìH.ÿ 10 ayALiel a²ÖA´AŠÅ tÍeL Œ èEdzÏniÝM puRÙ™¯et•H vIìuM vIìuM Ey²viEnAwEp•ic•@. 11o¯ vli y p•iÕ“M aview mleɯviÇ Emy… ÝìAyi¯Ý. 12a²ÖA´AŠÅ Ey²vi EnAw… yAcic•@ þ{ÍeL Œ p•iÕ“˜i ElŠyc•AluM. {ÍÅ avyiÇ èEvzi Še“.ÿ 13Ey² aver atin½vdic•@. a ²ÖA´AŠÅ ayAeL ŸEp•ic•H p•ik LiElÆ èEvzic•@. aE–AÅ p•iÕ“M mlm…nÛukLilUew twAk˜iElÆ cAwi yiRÍi. av m…Íic•Ï. rìAyirE˜ALM p•ikÅ Œ œ“˜iluìAyi¯Ý. 14 p•ikeL Emyic•i¯•vÄ oAwiE–Ayi. avÄ ngrÍLiluM, #AmÍLiluM ec•H sMBvic•etlÂAM qlÂAvErAw…M pR’u. Œ ÅŠAÄ sMBvic•etÙAeNÝ kA¹vAÀ puRE˜ŠiRÍi.15avÄ Ey²vieÀR aw… e˜˜i. aEnkM a²ÖA´AŠÅ bADic• ven avÄ vOM Dric•vnAyi kìu. aveÀR mnÈH EneryAyi¯Ý. jnÍÅ ByÝ. 16Ey²vieÀR èv]˜ikÅ kìv riÇ cilÄ aviewy…ìAyi¯Ý. ®tÍÅ bADic•v½ sMBvic•etlÂAM avÄ m·u™ vÄÆ vivric•@ ekAw…Ï. p•ikeL–·i y…M avÄ pR’u. 17anÙrM Œ nA“ukAÄ Ey²viEnAw… av¯ew ÐlM vi“uEpA kAÀ yAcic•@. 18 Ey² vÉiyiÇ kyRi EpAkAÀ t•A eRw…ÆkyAyi¯Ý. ®tbADyk•vÀ t

mÄeŠAsH 5:1-34 e•y…M œeweŠAìu EpAkNem•H Ey² viEnAw… yAcic•@. 19pE• Ey² ayAeL atin½vdic•ilÂ. avÀ pR’u, þvI“i ElÆEpAyi ›w…MbE˜Aw…M suXÏŠ ELAw…M Ec¯k. kĘAvH ninŠAyi ecyHt tH avErAw… pRy…k. kĘAvH niE•Aw… k¯NkA“ieyÝM avErAw… pRy…k.ÿ 20a yAÅ mwÍi edŠe–AlièEdzM m…}ueŠ y…™ ŒL@kELAwH Ey² tniŠAyi ecyHt etlÂAM pR’u. qlÂAv¯M atH-te–“u.

Ey² mric• o¯ ep¿›“iey jIvi–iÆÝ, ErAgiNiey suKe–w…ÏÝ (m˜A. 9+18-26; lUeŠA. 8+40-56) 21

Ey² vÉiyiÇ kyRi mRukryiel ˜i. aview kwÇŠryiÇvc•@ te• o¯ pAw… EpÄ Ey²vi½ c…·uM œwi. 22ey¸d –™iyiel o¯ tlvÀ aviewey˜i. yAyIeRAsH q•Ayi¯Ý ayAL@ew EprH. Ey²vien kì ayAÅ av½ m…ÛiÇ m…“u›˜i. 23ayAÅ Ey²viEnAw… «wer Ïwer yAcic•@. ayAÅ pR’u, þqeÀR ›’u mkÅ mriŠARAyiriÆÝ. dyvAyi aÍH v•H aveL sH p ÄziEŠNEm. q•AÇ avÅ suKe–“u jIviÆM.ÿ 24 Ey² yAyIeRAsieÀR o–M EpAyi. o¯pAw… EpÄ aven a½gmic•@. avÄ qlÂA BAgÏniÝM aven e{¯ÆÝ ìAyi¯Ý. 25 avErAewA–M o¯ OIy…ìAyi¯Ý. k}i’ p×ìu vÄxmAyi avÅÆ rå Avm…ìAyi¯Ý. 26atH aveL vLer kxHwe–w…˜iyi¯Ý. anvDi eevdY ãAÄ aveL ciki/ic•@. oE“eR pNM eclvAyi. pe• yAetA¯ PlvuM ŸìA yilÂ. mAÒvumlÂ, ErAgM vxLAvuky…M ec yH«. 27avÅ Ey²vien–·i Ek“u. ati nAlvÅ jnÕ“˜ilUew Ey²vien a½ gmic•@ekAìH aveÀR vO˜iÇ etA “u. 28avÅ vicAric•@, þqniŠH aveÀR vO˜ielÜiluM etAwAnAyAÇ qeÀR ErAgM EBdmA›M.ÿ 29avÅ aveÀR vO ˜iÇ etA“E–AÅ avL@ew rå AvM nilc•@. tniÆ suKe–“tAyi avL@ew Ÿ™Ri’u. 30Ey²vinH zåi puRE˜Æ èsric•tAyi EtA•i. avÀ tiri’uni Ý EcAdic•@, þŒrAeNeÀR vO˜iÇ etA“tH?ÿ 31 zixYãAÄ Ey²viEnAw… pR’u, þjn ÍÅ nie• e{¯Æ•« nI kA¹Ý. pE• nI EcAdiÆÝ, üŒrAeNe• etA“ et•H?ýýý 32 pe• Ey² te• sHpÄzic• ŒeL kANAnAyi ¡·uM EnAŠi 33tniÆ suK e–“uev•H Œ OIyRi’u. atinAl vÅ Ey²vi½ m…•iÇ v•H m…“u ›˜i. avÅ ByM ekAìH viRyHÆÝìAyi¯Ý. nw•etl AM avÅ Ey²viEnAw… pR ’u. 34Ey² avELAw… pR’u,þmkEL nieÀR vizVAsM nie• suKe–w…˜i. smADAnE˜Aew EpAœ. öniy…M öQ ErAg ˜AÇ ninÆ kxHwe–Ewìi vrilÂ.ÿ


mÄeŠAsH 5:35-6:20

44

35

Ey² aE–A}uM sMsAric•@ekAìiri ÆkyAyi¯Ý. ey¸d–™iyiel tlv nAy yAyIeRAsieÀR vI“iÇniÝM cilÄ aviewey˜i. avÄ pR’u, þnieÀR mkÅ mric•@. öniy…M •¯vien buÖim…“i c•i“ukArYmilÂ.ÿ 36 pE• Ey² avÄ pR’tH aÒ kArY mAŠiyilÂ. Ey² yAyIeRAsiEnAw… pR ’u, þBye–wAet, vizVAsM m…Ruek piwi Õ.ÿ 37 tE•AewA–M EpAkAÀ avÀ Œery…M a½vdic•ilÂ. peÒAsH, yAEŠAbH, ayA L@ew sEhAdrÀ EyAh•AÀ q•iver mAÒM œ“i. 38avÀ yAyIeRAsieÀR vI“i ElÆEpAyi. aview o¯pAw… EpÄ Ÿc• ˜iÇ kry…•tvÀ kìu. avÄ vLer yDikM bhLM evc•i¯Ý. 39Ey² vI“iÇ kyRi avErAw… pR’u, þniÍeLÙA¹ kr’u zbHdm…ìAÆ•tH? ›“i mric•i “ilÂ. avÅ ŸRÍukmAÒmANH.ÿ 40pE• qlÂAv¯M Ey²vien prihsic•@. Ey² qlÂAvErAw…M vIw… vi“uEpAkAÀ pR’u. Ey² ›“i kiwÆ• m…RiyiElÆ kyRi. ›“iy…ew mAtApitAŠeLy…M teÀR m†Ý zixYãAery…M avÀ m…RiyiÇ tE•AewA –M ekAìuEpAyi. 41anÙrM avÀ ep¿ ›“iy…ew krMpiwic•@ pR’u, þtlITA œmI!ÿ (bAliEk, {AÀ niE•Aw… pRy…Ý, þq}uE•·uniÇÕ!ÿ q•ANitinÄØM) 42 ›“i q}uE•·unwÆvAÀ «wÍi. (avÅ Æ p×ìu vyÈAyi¯Ý) mAtApitA ŠL@M zixYãA¯M atH-te–“u. 43öŠArYM ŒErAw…M pRy¯et•H Ey² ›“iy…ew mA tApitAŠÅÆ tAŠI« nÇki. anÙrM ›“iyHÆ B•NM nÇkAÀ avÀ av ErAw… pR’u. Ey² sVEdzE˜Æ EpA›Ý (m˜A. 13+53-58; lUeŠA. 4+16-30)

6

Ey² aviwM vi“H sVEdzE˜Æ mw Íi. aveÀR zixYãAÄ aven piÚ wÄÝ. 2zb•ÏdivsM Ey² ey¸d–™i yiÇ pWi–ic•@. aveÀR ŸpEdzM Ek“H pl¯M atH-te–“u. avÄ EcAdic•@, þö yAÅeŠviewni•H öQ ŸpEdzM ki“i? öQ jH{AnM övenviewniÝ ki“i? ŒrANi tv½ ekAw…˜tH? vIrYèv]˜ikÅ kA “A½™ zåi övenview niÝki“i? 3ö vÀ evRuemA¯ mryAzAri, mRiyy…ew mkÀ. yAEŠAbH, EyAes, y†dA, ziEmAÀ q•ivÄ sEhAdrãAÄ. aveÀR sEhAd rimArAke“ nE—AewA–m…ìutA½M.ÿ ati nAÇ avÄ aven aMgIkric•ilÂ. 4 Ey² avErAw… pR’u, þo¯ èvAck en m·unA“ukAÄ bµmAniÆÝ. pe• sVEdz˜H aveÀR te• bÓuŠL@ew y…M sVÙM ›w…MbAMgÍL@ewy…M öwyiÇ èvAckÀ aMgIkriŠe–wilÂ.ÿ 5Ey²vi nH aview vIrYèv]˜ikÅ ec•uvAÀ k}i’ilÂ. avnview Œek ecyHt vIrY èv]˜ikÅ cil ErAgikeL av¯ewEmÇ sHpÄzic•H suKe–w…Ïk mAÒmAyi¯Ý. 6 av¯ew avizVAs˜iÇ Ey² atH-t e–“u.

avÀ #AmèEdzÍLiÇ ¡·isÉric•H pWi–ic•@. Ey² ae–Ast H lãAer èsMgiŠAÀ ayyÆ H Ý (m˜A. 10+1, 5-15; lUeŠA. 9+1-6) 7

Ey² p×ìu zixYãAery…M o•ic•@ viLic•@. aver avÀ rìu Ep¯ew sMG ÍLAyi ayc•@. a²ÖA´AŠL@ewEmÇ Ey² avÄÆ zåi nÇki. 8 avÀ av ErAwiÍen pR’u, þyAÒyHŠAeyAÝM q w@Š¯tH. ŸQÝvwi mAÒemw…Æk. a–EmA, sÉiEyA, pNEmA k¯t¯tH. 9 ec¯–…kLi w…k, DriÆ• vOM mAÒmAyiRÍuk. 10 o¯ vI“iÇ ecÝkyRiyAÇ Œ #AmM viw…Mver aview tAmsiÆk. 11ŽetÜi luM o¯ #AmM niÍeL sVIkriŠAtiriÆ kEyA niÍeL æviŠAtiriÆkEyA ec yHtAÇ aviwM viw…k. niÍL@ew kAliel epAwi t“iŠLy…k. atvÄeŠtiery…™ o¯ sA•YmAyiriÆM.ÿ 12 zixYãAÄ aviwM vi“H m·u EdzÍLiEl ÆEpAyi. avÄ èsMgiÆky…M mAnsA Ùre–w…vAÀ nA“ukAErAwAvzYe–w…k y…M ecyH«. 13avÄ aEnkM ®tÍeL o}i–ic•@. ErAgikeL olIevÌ pur“i EBd e–w…˜i. Ey² sn H ApkEyAh•Aen•H ehErAdAvH k¯«Ý (m˜A. 14+1-12; lUeŠA. 9+7-9) 14

Ey² èzsH t nAyiŠ}i’tinAÇ ehErAdArAjAvuM aven–·i Ek“u. cilÄ pR’u. þEy² sHnApkEyAh•AnANH. ayAÅ mrN˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE• ·iriÆÝ. atinAlANvnH öQ vIrYèv] ˜ikÅ ec•@vAÀ k}iy…•tH . ÿ 15m·u cilÄ pR’u, þavÀ ŽlIyAvH ŒNH.ÿ EveR cilrAke“ öÍenyANH pR’tH, þEy² èvAckãAriÇ o¯˜enE–Ael pìu jIvic•i¯• o¯ èvAcknANH.ÿ 16 ehErAdAvH Ey²vien–·iy…™ öQ kArYÍÅ Ek“u. aE”hM pR’u, þEyAh •AeÀR tlev“i {Anven ekAÝ. ö E–A}vÀ ŸyiÄe˜}uE•·iriÆÝ!ÿ sn H ApkEyAh•AÀ ekAl e–“etÍen 17 EyAh•Aen bÓiÆvAÀ ehErAdA vANH eesnikErAwH ŒjH{Apic•t.H aE” hM EyAh•Aen «RuÜilwc•@. teÀRp‰i ehErAdYey èItie–w…˜AnANH aE”h mi« ecyHttH. ehErAdY ehErAdAvieÀR sEhAdrÀ PIliE–AsieÀR p‰iyAyi ¯Ý. pe• aE–AÅ ehErAdAvH aveL vivAhM ecyHti¯Ý. 18sVÙM sEhAdr eÀR BArYey vivAhM ec•@•t z H riyel •H EyAh•AÀ ayAeL ŸpEdzic•i¯Ý. 19 atinAÇ ehErAdY EyAh•Aen evRu Ï. avÅŠH ayAeL ekAlÂNmAyi¯Ý. q•AÇ atinH ehErAdAvien niÄbÓi ŠAnvÅÆ k}i’ilÂ. 20EyAh•Aen v DiŠAÀ ehErAdAvinH BymAyi¯Ý. EyA h•AÀ DAÄ—ik½M pri²Ö½mAyi¯e•


45 •H qlÂAvÄÆM aRiyAem•H ehErAdAvi nH aRiyAmAyi¯Ý. atinAÇ ehErAdAvH ayAeL sMr•ic•@. EyAh•AeÀR èsM gM ehErAdAvien ›}ŠieyÜiluM av n« ssEÙAxM ævic•@. 21q•AÇ eh ErAdYyHŠH a½œlmAy sAhcrYM vÝ. ehErAdAvieÀR jãdinmAyi¯Ý. èDAn sÄŠAÄ EntAŠÅÆM eesnY˜lvãAÄ ÆM glIlyiel èmANimAÄÆM ehErA dAvH vi¯e•A¯Ši. 22 ehErAdYy…ew puÒi vi¯ÝEvLyiÇ vÝ n]˜M ecyH«. avL@ew n]˜˜iÇ ehErAdAvuM ayAL@ew atiTikL@M vLer sÚxHwrAyi. ehErAdArAjAvH ep¿›“i EyAw… pR’u, þnI ŒvzYe–w…•etÚM {AÀ nÇkAM.ÿ 23ehErAdAvH avÅÆ vA Æ nÇkiyi¯Ý, þnI ŒvzYe–w…•et ÚM, qeÀR p›ti rAjYM EpAluM ninÆ {AÀ trAM.ÿ 24avÅ a—y…ew aw…E˜Æ EpAyi EcAdic•@, þehErAdArAjAviEnAw… {AenÚ EcAdiŠNM?ÿ avL@ew a— pR’u, þsHnApkEyAh•AeÀR zirÈH ŒvzYe–w†.ÿ 25 avÅ EvgM rAjAvieÀR aw…Ï mw Íiey˜i. avÅ rAjAviEnAw… pR’u, þdyvAyi sHnApkEyAh•AeÀR zirÈH qniÆ öE–AŘe• t±. o¯ tLikyiÇ evc•H atiview ekAìuv±.ÿ 26 ehErAdArAjAvH d…+KitnAyi. avÅŠH ŒvzYm…™etÚM nÇkAem•E”hM vA Æ ekAw…˜i¯Ý. aE”h˜ieÀR atiTi kL@M Œ ètijH{ Ek“i¯•tinAÇ av L@ew aEp• nirsiŠAÀ rAjAvi½ k}i y…mAyi¯•ilÂ. 27 atinAÇ EyAh•AeÀR tl ev“i eŠAìuvrAÀ rAjAvH o¯ pwyALiey ay c•@. ayAÅ twvRyiÇ ec•H EyAh•A eÀR tlev“i. 28o¯ tLikyiÇ EyAh•A eÀR tly…M evc•H pwyALi rAjsdÈi el˜i. ayAÅ a« ep¿›“iÆ ekA w…Ï. avÅ a« teÀR a—yHÆM ekAw… Ï. 29EyAh•AeÀR zixYãAÄ sMBvÍL Ri’u. avÄ EyAh•AeÀR zrIrM Ž·uvA Íi o¯ klÂRyiÇ sMsHkric•@. Ey² a•AyirM Eper EpA·uÝ (m˜A. 14+13-21; lUeŠA. 9+10-17; EyAh. 6+1-4) 30

vcnM èsMgiÆ•tinH Ey² ayc• ae–AsHtlãAÄ mwÍiey˜i. tÍÅ ec yHt«M pWi–ic•«mAy kArYÍÅ qlÂAM avÄ Ey²viEnAw… vivric•@. 31Ey²vuM zixYãA¯M vLer tirŠilAyi¯Ý. qeÙ •AÇ o¯pAw… EpÄ aview q˜iyi¯Ý. atinAÇ Ey²vi½M zixYãAÄÆM ŒhA rM k}iŠAÀ EpAluM smyM ki“iyi¯•ilÂ. Ey² avErAw…pR’u, þqE•AewA–M v ¯viÀ. nm…ŠH vijnmAy oriwE˜Æ EpA kAM. aview nm…eŠlÂAM viæmM ki“uM.ÿ 32 Ey²vuM zixYãA¯M vijnmAy oriw E˜Æ tnic•@EpAyi. vÉiyilANvÄ EpAytH. 33pE• avÄ EpA›•tH pl¯M kìu. Ey²vAyi¯Ý aet•H avÄŠRi yAmAyi¯Ý. atinAÇ qlÂA #AmÍLiÇ niÝM ŒL@kÅ Ey² EpAy ÐlE˜Æ

mÄeŠAsH 6:21-50 EpAyi. Ey² qÏM m…Ûu te• avÄ aviewey˜i. 34Ey² aviewey˜iy E–AÅ anvDiEpÄ aven kA˜iriÆ •« kìu. öwynilÂA˜ Œ“iÀp·e˜ E–Ael kì avErAwH Ey²vinH a½kÛ EtA•i. atinAlvÀ aver pl«M pWi –ic•@. 35 EnrM sÓYyAyi. zixYãAÄ Ey²vi eÀRyw…e˜˜i. avÄ pR’u, þöetA¯ vijnèEdzmANH. öE–AŘe• EnrM vLer eevkiyiriÆÝ. 36atinAÇ öQ ŒL@keL pR’yyHÕ. avÄ k]xiÐl ÍLiluM aw…˜ p“NÍLiluM EpAyi Œ hArM vAÍieŠAìuvÝ ti•e“.ÿ 37 pE• Ey²pR’u, þniÍÅ avÄÆ B•NM ekAw…Õ.ÿ zixYãAÄ avEnAw… pR’u, þöÒy…M EpÄÆ™ a–M {Í L@ew pŠlilÂ. aÒy…M a–M vAÍA½™ pN˜inH {ÍÅ oAErA¯˜¯M o¯ mAsM pNieyw…ŠNM.ÿ 38 Ey² zixYãAErAw… EcAdic•@, þniÍ L@ew pŠÇ qÒ a–ŠxNÍL@eì•H EpAyi EnAÕ.ÿ avÄ tÍL@ew pŠlu™ a–ŠxNÍÅ qÌiEnAŠi. avÄ pR ’u. þaÉ–vuM rìu mI½M.ÿ 39 anÙrM Ey² avErAw… pR’u, þq lÂAvErAw…M puǘkiwiyiÇ nir•iriŠA À pRy…k.ÿ 40jnÍÅ nir•i¯Ý. aÛ«M ¾RuM ŒL@kL@ew pÙiyAyi“ANvÄ ö¯ •tH. 41Ey² aÉ–vuM rìumI½M qw… Ï. avÀ ŒkAzE˜Æ EnAŠi eedv ˜i½ n•i pR’u. avÀ a« p›˜H zixYãAÄÆ nÇki. a« viLÛAÀ Ey² avErAw… pR’u. anÙrM rìu mI½M pÜi“H avÀ jnÍÅÆ nÇki.42qlÂAv¯M vyRu niRey B•ic•@. 43qlÂAv¯M B•ic•@ k}i’E–A}uM p×ìu ›“ niRey a– vuM mI½M mic•M vÝ. 44a•AyirE˜ALM pu¯xãAÄ B•ic•@ k}i’i¯Ý. Ey² ev™˜i½ mIet nwŠuÝ (m˜A. 14+22-33; EyAh. 6+15-21) 45

anÙrM Ey² zixYãAErAw… vÉi yiÇ kyRAÀ pR’u. twAk˜ieÀR mRu kryilu™ Eb˜HsyiedÆ EpAkAÀ a vÀ ŒjH{Apic•@. avÀ pi•Ael vrA emÝM pR’u. jnÕ“E˜Aw… vIw…kLiEl Æ mwÍAÀ pRyAnANvÀ aview ni• tH. 46avÀ avErAw… yAÒ pR’H èAÄ ØiŠAnAyi mlyiElÆ EpAyi. 47 rAÒiyAyE–A}uM vÉi nw…ŠwliÇ t e•yAyi¯Ý. Ey² tniey kryilumA yi¯Ý. 48vÉi kwliÇ vLer d†r˜Ayi Ey² kìu. a« «}yAÀ zixYãAÄ pNi e–w…•«M avÀ kìu. kA·H avÄeŠti rAyi¯Ý. plÄec• m†•i½M ŒRi½M öw yHŠH Ey² vÉiy…ew aw@E˜Æ EpAyi. avÀ ev™˜i½ m…kLilUew nwÆkyA yi¯Ý. vÉiey kwÝ EpA›M ver a vÀ nw–… «wÄÝ. 49pe• avÀ ev™ ˜i½ mIet nwÆ•tH zixYãAÄ kìu. aetA¯ ®tmAyiriÆem•vÄ k¯ti. a vÄ ByÝ nilviLic•@. 50qlÂAzixYãA¯M aven kìu ByÝ. pE• Ey² av


mÄeŠAsH 6:51-7:27

46

ErAw… pR’u, þeeDrYmAyiriÕ, ö« {A nANH, Bye–w¯tH.ÿ 51anÙrM avÀ v ÉiyiElÆ kyRi. kA·H zAÙmAyi. zixY ãAÄ aÛrÝ. 52aÉ–e˜ ep¯–iÆ• tvÄ kìu. pe• avÄŠtieÀR epA¯Å mnÈilAyilÂ. avÄŠti½ k}iy…mAyi ¯•ilÂ. Ey² aEnker esQKYmAÆÝ (m˜A. 14+34-36) 53

Ey²vieÀR zixYãAÄ mRukryiel ˜i. egE•sr˜iel tIr˜H aver˜i. v™M ek“iyi“u. 54avÄ vÉiyiÇ ni•iR ÍiyE–AÅ jnÍÅ Ey²vien kìu. avÀ ŒrAeN•H avÄŠRiyAmAyi¯Ý. 55 Ey² aview q˜iyvivrM nAewA“uÆ m…™ ql A vErAw…M pRyAÀ avErAwi E–Ayi. Ey² EpAy qlÂAyiwvuM avÀ ErAgikeL kiwŠEyAew ¡mÝekAìu ecÝ. 56Ey² Œ èEdze˜ p“NÍ LiluM #AmÍLiluM nA“iÀ puRÍLilu emlÂAM kwÝecÝ. avieweylÂAM ŒL@ kÅ ErAgikeL ekAìuv•H cÙ ÐlÏ kiw˜i. Ey²vieÀR vO˜ielview eyÜiluM sHpÄziŠA½™ a½vAd˜inH avÄ avEnAw… ekÉi. aveÀR vO ˜iÇ etA“verlÂAM suKM èApic•@.

eedv˜ieÀR nYAyèmANvuM m½xYeÀR c“ÍL@M (m˜A. 15+1-20)

7

ey±zElmiÇniÝM ŽtA½M prIz ãA¯M zAOimA¯M aviewey˜i. avÄ Ey²vi½ ¡·uMœwi. 2Ey²vieÀR zixYãAriÇ cilÄ sADArNm“iÇ k}u kA˜ av¯ew eekkÅ ekAìH ŒhArM k}iÆ•tvÄ kìu.(þa²ÖmAyÿ krÍ eL•AÇ prIzãAÄ pR’iriÆ•«EpA el eek k}ukA˜vÄ q•ÄØM) 3öÍen èEtYk rItiyiÇ eek k}ukAet prIz ãA¯M ey¸dãA¯M ŒhArM k}iŠARilÂ. avÄÆ m…Ûu jIvic•i¯• mhAãAÄ pWi –ic•t½sric•ANH avri« ec•@•tH. 4 cÙyiÇniÝ vAÍiyetÚM avÄ o¯ niËit rItiyiÇ k}ukiEy B•iÕ. pUÄ v•ik¯ew m·u cil c“ÍL@M avÄ piÚw ¯Ý. cxkÍL@M, oA“upAÒÍL@M ›wÍL@ emlÂAM k}u›• c“vuM avÄ pAliÆÝ. 5 prIzãA¯M zAOimA¯M Ey²viEnA w…EcAdic•@, þnieÀR zixYãAerÙANH pUÄ v•ik¯ew c“ÍÅ ŸÅeŠA™A˜tH? a²Ö mAyeekkÅ ekAìvÄ B•iÆÝ. qÙA NitH?ÿ 6 Ey² mRupwi pR’u,þniÍÅ kpwB åiŠArANH. niÍeL–·i eyz•AvH pR ’etÒstYM. aE”hM öÍen q}utiyi “uìElÂA, üöQ jnM qe• bµmAniÆe•Ý pR y…Ý. q•AÇ avÄ qe• av¯ew jI vit˜ieÀR BAgmAÆ•ilÂ. 7 avÄ qe• ŒrADiÆ•tH nixHPl mANH. qeÙ•AÇ m½xY¯ew c“ÍÅ è mANÍLAyi pWi–iÆÝ.ý eyz•AvH 29+13

8

niÍÅ eedvkløn ŸEp•ic•H m½xY¯ ew ŸpEdzM piÀ«w¯Ý.ÿ 9 anÙrM Ey² avErAw… pR’u, þni ÍÅ smÄØrAeN•H niÍÅ k¯«Ý. niÍL@ewte• c“ÍÅ mtiey• DArN yiÇ niÍÅ eedvkløn avgNiÆÝ. 10 EmAez pR’u, ünI nieÀR a–n—mAer bµmAniŠNM. pitAvienEyA mAtAvi enEyA d…xiÆ•vÀ vDAÄhnANH.ý 11q •AÇ niÍÅ pWi–iÆ•tH orAÅ teÀR a–EnAEwA a—EyAEwAü niÍÅÆpEyA gèdmA›• cilkArYÍÅ qeÀR pŠlu eìÜiluM {An« ec•ilÂ. {AntH eedv ˜inH nÇ›Mý q•H pRyAnANH. 12a–n —mAÄÆ Evìi oÝM ec•AÀ niÍÅ aven s—tiŠilÂ. 13eedvvcnm½s ric•H èvĘiEŠìti½ èADAnYmielÂ Ý niÍÅ pWi–iÆÝ. niÍL@ìAÆ• c“ÍL½sriÆ•tH èDAnem•ANu ni ÍÅk¯«•tH. a«EpAelpl«M niÍÅ ec•@Ý.ÿ 14Ey² ŒÅŠAer vIìuM viLi c•@v¯˜i. avÀ pR’u þqlÂAv¯M q e•æÖiÆky…M {AÀ pRy…•« EkÅÆ ky…M EvNM. 15o¯veÀR Ÿ™iÇ kwÝec •H a²ÖmAŠAÀ o•i½M k}iyilÂ. av niÇniÝM v¯•vyANven a²ÖmA Æ•tH.ÿ 16(kA«™vÄ EkÅŠe“) 17 anÙrM jnÍeLvi“H Ey² vI“ink E˜Æ kyRiE–Ayi. zixYãAÄ Œ Ÿpm ey–·i avEnAw… EcAdic•@. 18Ey² pR ’u,þniÍÅŠiniy…M kArYÍÅBMgiyAyi mnÈilAŠAÀ k}iy…•iElÂ? puREmniÝM akE˜Æ kwÆ•yAetA•i½M o¯˜ en a²ÖnAŠAÀ k}iyiel•H niÍÅŠ RiyiElÂ? 19B•NM m½xYeÀR Xdy˜iEl Æ eclÂ@•ilÂ; a« vy·iElŠANH EpA› •tH. a« puRE˜Æ EpAvuky…M ec•@ ÝìH.ÿ (qlÂA B•NÍL@M m½x½ ti•A vu•vyAeN•vÀ èKYApic•@.) 20 Ey² pR’u, þo¯vniÇniÝM puR E˜Æ v¯•v aven a²ÖnAÆÝ. 21 Ÿ™iÇ ni•ANH, m½xYXdy˜iÇ ni •ANH, d…xic•ciÙkÅ, eelMgikpApÍ Å, EmAxNM, ekAlpAtkM, 22vYBicArM, d…rA#hM, d…xHwt, vÉn, EBAgAsåi, asUy, d†xNM, ahÙ, mì˜rÍÅ q•iveylÂAM puRe–w…•tH. 23aetlÂAM o¯ven a²ÖnAÆÝ.ÿ jAtiyAy o¯veL Ey² shAyiÆÝ (m˜A. 15+21-28) 24

Ey² aviwM vi“H EsAÄ èEdzE˜Æ EpAyi. avÀ avieweyA¯ vI“iÇ ky Ri. avÀaviewy…eì•H a•A“…kAÄ a Riy¯et•vÀ Œ#hic•@ pE• avnH oLic•iriŠAnAyilÂ. 25Ey² aviewy…eì •H o¯ OI Ek“Ri’u. avL@ew ekAc•@ mkÅŠH a²ÖA´AvH bADic•i¯Ý. ati nAlvÅ Ey²vieÀR aw…e˜˜i kAÇ ŠÇ vI¹nmic•@. 26avÅ ey¸dylÂAyi ¯Ý. sueRAePAyIkY jAtiyilu™ yvn ŠAriyAyi¯Ý avÅ. ®te˜ teÀR m kL@ew Ÿ™iÇni•H oAwiŠNem•H avÅ Ey²viEnAw… aEp•ic•@. 27Ey² Œ


47 OIEyAw… pR’u+ þmŠL@ew B•NM nA yHŠÅeŠRi’u ekAw…Š¯tH. ŒdYM avÄ Æ EvìetlÂAM qw…Ï B•iŠAÀ mŠeL a½vdiÆk.ÿ 28 OI pR’u, þkĘAEv, a« zrit e•. pE• mŠÅÆ™ B•N˜ieÀR zk lÍÅ EmzyHŠwiyili¯•H nAyHŠL@M ti •ARuìH.ÿ 29anÙrM Ey² avELAw… pR ’u, þöetA¯ nl mRupwiyANH. nI epA yHeŠAZ. ®tM niÍL@ew mkeL vi“u puR Ï vÝk}i’u.ÿ 30avÅ vI“iElÆ mw Íi. mkÅ kiwŠyiÇ kiwÆkyAyi¯Ý. ®tM aveL vie“A}i’i¯Ý. Ey² o¯ ŸQmen suKe–w…ÏÝ anÙrM Ey² EsAÄèEdzM vi“H sI EdAniElÆ EpAyi. glIlŠwǘIrE˜ ŠvÀ EpAyi. edŠe–AliyilUewyAN vÀ EpAytH. 32aview cilÄ orAeL Ey² vieÀR aw…Ï ekAìuvÝ. ayAÅ bDi r½M ŸQm½mAyi¯Ý. ayAeL sHpÄzic•@ suKe–w…˜AÀ avÄ Ey²viEnAwEp •ic•@. 33 Ey² ayAeL jnÕ“˜iÇniÝM akel mA·iniĘi. teÀR eekvirlukÅ ayAL@ew ecviyiÇ kw˜i. anÙrM Ey² «–i ayAL@ew nAviÇ etAw…ky…M ecyH«. 34ŒkAzE˜Æ EnAŠi Ey² en w…vIÄ–i“u. Ey² ayAELAwH pR’u, þq PTA!ÿ (atAytH þ«RŠe–we“!ÿ q•H). 35 Ey² ö«ecyHtE–AÅ ayAÅÆ EkÅ ŠARAyi. ayAL@ew nAvu sVt×mAvuk y…M avnH vYåmAyi sMsAriŠAÀ sA ÖYmAvuky…M ecyH«. 36 sMBvic•etAÝM m·AErAw…M pRy¯et •H Ey² avErAw… kløic•@. te•–·i m ·AErAw…M pRy¯et•H Ey² qE–A}uM ŒL@ kELAw… kløiÆM. pE• a« œw…tÇ ŒÅ ŠAErAw… pRyiŠAEn Ÿpkric•@Z. 37jn ÍÅ yTAÄؘiÇ atH-te–“u. avÄ pR’u, þEy² qlÂAM n•Ayi ecyH«. avÀ bDiren EkÅÆmARAÆÝ. ŸQm en sMsAriÆmARAÆÝ.ÿ 31

Ey² nAlAyir˜ilDikM EpÄÆ viLÛuÝ (m˜A. 15+32-39)

8

me·AriŠÇ vIìuM aEnkM EpÄ Ey² vieÀR aw…e˜˜i. avÄÆ k}iŠA enAÝmilÂAyi¯Ý. atinAÇ Ey²teÀR zixYãAer arikiÇ viLic•@. avÀ pR ’u, 2þqniŠH öQ ŒL@kELAwH a½kÛ EtAÝÝ. k}i’ m†Ý divsmAyi avÄ qE•AewA–mANH. öE–A}Ake“ avÄÆ ti•AenAÝmilÂ. 3vizE–Aew {Anver ayyHŠilÂ. aver aÍen ayc•AÇ vI“iElÆ EpA›M v}i avÄ tLÄÝvI}uM. avriÇ cilÄ öviewniÝ vLer d†er yA¹ tAmsM.ÿ 4 Ey²vieÀR zixYãAÄ pR’u, þpE• n—Å jnvAsèEdzÏniÝ vLer ak elyANH. öÒy…M EpÄŠAvzYm…™Ò a–M qviewniÝki“uM?ÿ 5 aE–AÅ Ey² EcA

mÄeŠAsH 7:28-8:20 dic•@, þniÍL@ew eekyiÇ qÒ a–m…ìH?ÿ avÄ pR’u, þŽ}Hÿ 6 Ey² ŒÅŠAErAwH nil˜iriŠAÀ kløi c•@. anÙrM avÀ Ž}H a–emw…˜H eed v˜i½ n•i pR’u. a–M m…Ric•H avÀ zixYãAer Žløic•@. av ŒL@kÅŠH viL ÛAÀ avÀ kløic•@. zixYãAÄ aÍen ecyH«. 7 zixYãA¯ew vzM ›Rc•@ ecRiy mI½m…ìAyi¯Ý. Ey² mIÀ t•tinH eed v˜i½ n•i pR’H zixYãAer Žløic•@. q•i“H avy…M vitrNM ec•AÀ pR ’u. 8qlÂAv¯M vyRuniRey B•ic•@. q•i“uM Ž}u›“ B•NM avÄ EzKric•@. 9 nAlAyirE˜ALM EpÄ ŒhArM k}ic•i¯ Ý. avÄ tiÝk}i’E–AÅ vIw…kLiEl Æ epAyHeŠA™AÀ Ey² avErAw… pR ’u. 10Ey² zixYãAErAewA˜H v™˜iÇ kyRi dÇm¾TyiElÆ EpAyi. prIzãAÄ Ey²vien prI•i ŠAenA¯ÍuÝ (m˜A. 16+1-4) 11

prIzãAÄ v•H Ey²viEnAw… cil EcAdYÍÅ EcAdic•@. avÄŠH Ey²vien prI•iŠNmAyi¯Ý. avÀ eedv˜AÇ ayyHŠe–“vnAeNÜiÇ ŒkAzÏni •H ortH-t kÄ—M kANiŠAnvÄ ŒvzY e–“u. 12Ey² mAnsikmAy vYT a½Bvi ÆÝ q•H sUci–iÆ• o¯ zbHdE˜A ew pR’u, þqÙA¹ niÍÅ awyALmA yi ortH-tM kANiŠAnAvzYe–w…•tH? {AÀ niÍELAw… stYM pRyAM. öQ tlm…R yHŠH awyALemAÝM trikyilÂ.ÿ13anÙrM Ey² prIzãAer vi“H o¯ vÉiyiÇ k yRi mRukryiElÆ EpAyi. ey¸dEntAŠãAÄŠH Ey² m…•Riyi–… nÇ›Ý (m˜A. 16+5-12) 14

vÉiyiÇ zixYãA¯ew k•iÇ or– ŠxNEm ŸìAyi¯ÝZ. œw…tÇ k¯tA nvÄ mRÝ. 15Ey² avÄÆ m…•Riyi–… ekAw…Ï, þsU•ic•iriÆk! prIzãA¯ew y…M ehErAdAvieÀRy…M puLimAvien sU •iÆk.ÿ 16 zixYãAÄ atieÀR aÄØM qeÙ•H cÄc•ecyH«. avÄ pR’u, þnm…ŠH a–M ölÂA˜tinAlAyiriŠAM avÀ öÍen pR’tH.ÿ 17zixYãAÄ öEt–·iyANH pR y…•et•H Ey²vinRiyAmAyi¯Ý. ati nAlvÀ avErAw…pR’u, þqÙA¹ ni ÍÅ a–milÂA˜tienÆRic•@ cÄc• ec •@•tH?niÍL@ewmnÈH aw’iriÆE•A? niÍÅ öniy…M kA¹kEyA mnÈilAÆ kEyA ec•A˜etÙANH?18kA}HcyilÂA˜ kÎkLAENA niÍÅÆ™tH ? ævNz åiyilÂA˜ kA«kLAENA niÍL@EwtH? nm…ŠH ŒvzY˜inH a–milÂAti¯•E–AÅ {AÀ ecyHttH oAÄÆ•iElÂ? 19aÉ–M ekAìH {AÀ a•AyirM Eper t]pt H rAŠi. mic•M v• a–M EzKric•tH oAÄ—iÆ•i ElÂ?ÿ zixYãAÄ pR’u, þp×ìu›“kÅ.ÿ 20 þŽ}H a–ŠxNÍeL nAlAyirM EpÄ Æ {AÀ viLÛiytH oAÄÆ•iElÂ? mic•M


mÄeŠAsH 8:21-9:11

48

v• qÒ a–Æ“kÅ niÍÅ EzKric•@?ÿ zixYãAÄ pR’u, þŽ}Hÿ 21 anÙrM Ey² avErAw… pR’u, þni ÍLiveylÂAM oAÄÆÝ. q•i“uM niÍÅ Æ mnÈilAŠAÀ k}iyA˜tH qÙH?ÿ Ey² Eb˜s H yidyiÇ aÓ½ kA}c H nÇ›Ý 22 Ey²vuM zixYãA¯M Eb˜Hsyidyi el˜i. aview cilÄ EcÄ•H orÓen Ey²vieÀR m…Ûiel˜ic•@. aven sHp ÄziŠAnvÄ Ey²viEnAwEp•ic•@. 23a tinAÇ Ey² aÓeÀR krM piwic•H #Am ˜i½ puRE˜Æ ekAìuEpAyi. Ey² ayAL@ew kÎkLiElŠH «–i. q•i“H ayAL@ewEmÇ eekkÅvc•H EcAdic•@, þni nŠiE–AÅ qeÙÜiluM kANAEmA?ÿ 24 aÓÀ EnAŠipR’u, þaet qniŠi E–AÅ m½xYerkANAM. avÄ mrÍÅ EpA el ¡·uM nwÆÝ.ÿ 25 Ey²vIìuM ayAL@ewkÎkLiÇ sHp Äzic•@. aE–ALyAÅ kÎ mlÄeŠ «RÝ. ayAL@ew kÎkÅ suKM èApic•@. ayA ÅŠH qlÂAM vYåmAyi kANAM q•Ayi. 26 Ey² ayAELAwH, þngr˜iÇ EpAk¯tHÿ qÝM vI“iElÆ EpAkA½M pR’u.

34

anÙrM Ey² jnÍeL teÀR ari kiElÆviLic•@. aveÀR zixYãA¯M a viewy…ìAyi¯Ý. aE–AÅEy²pR’u, þqe• piÚwrAÀ Œ#hiÆ•vÀ av en˜e• ŸEp•iŠNM. avÀ teÀR ›ri²emw…˜H qe• piÚwrNM. 35sVÙM jIvÀ r•iÆvAÀ Œ#hiÆ•vnH a« nxHwmA›M. q•AÇ sVÙjIvÀ qniÆM suviEzx˜i½mAyi nÇ›•vÀ qe• E•ÆmAyi r•iŠe–w…M.36sVÙM Œ´AvH nrk˜iÇ nxHwe–w…•vnH ElAkM m…}u vÀ ki“iyAluM qÚ èEyAjnM? 37Œ´A vH tiric•@ki“AÀ pkrM me·eÙÜiluM ekA w…ŠAÀ o¯v½M k}iyilÂ. 38ö•e˜yAÅ ŠAÄ pAppUÄÌvuM d…xHwvumAy kAl˜A NH jIviÆ•tH. qe•–·iy…M qeÀR Ÿp Edze˜–·iy…M l‘iÆ•verÆRic• H {AÀ l‘iÆM. qeÀR pitAvieÀR mh tVE˜Aw…M vi²Öd†tãAErAw…Mœew q}u e•_EÛAÅ ayAeL oAÄÏ {AÀ l‘i ÆM.ÿ Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stYM pRye“. öview niÇÆ•vriÇ cilÄ mriÆM m…ÛH eedvrAjYM v¯•« kA¹M. eedvrAjYM ètApE˜Aew v¯M.ÿ

9

Ey² EmAezEyAw…M ŽlIyAvi EnAw…emA–M

Ey² ƒis« H vAeN•H peÒAsH m˜. 16+13-20; lUŠ. 9+18-21 27

Ey²vuM zixYãA¯M PIlie–AsieÀR eeksrYyHÆ EpAyi. avÄ nwÆ•tini wyiÇ Ey² aveÀR zixYãAErAw… EcA dic•@,þ{AÀ ŒrAeN•ANH jnÍÅ pRy… •tH?ÿ 28 zixYãAÄ pR’u, þnI sHnApkEyA h•AnAeNÝ cilÄpRy…Ý; ŽlIyAvH ŒeNÝ m·u cilÄ; EveR cilÄ pRy… •tH nI èvAckãAriÇ orALAeN•ANH.ÿ 29 aE–AÅ Ey² EcAdic•@, þ{AÀ ŒrAeN •ANH niÍÅ k¯«•tH?ÿ peÒAsH pR ’u, þaÍA¹ ƒisH«.ÿ 30 Ey² zixYãAErAw… pR’u, þ{AnArA eN•H ŒErAw…M pRy¯tH.ÿ tniŠH mriEŠìiv¯em•H Ey² pRy…Ý (m˜A. 16+21-28; lUeŠA. 9+22-27) 31

anÙrM m½xYpuÒnH o¯pAwH shi ŠA½eì•H Ey² aver pWi–iŠAÀ «wÍi. m½xYpuÒÀ m†–ãArAluM mhApu ErAhitãArAluM zAsHÒimArAluM t™e– w…emÝM avÀ pWi–ic•@. m½xYpuÒÀ ekAlÂe–w…emÝM m†•AMnAÅ avÀ mr N˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•ÇÆemÝM Ey² pWi–ic•@. avÀ oÝM rhsYmAyi evc•ilÂ. 32peÒAsH o·yHŠH Ey²viEnAw… sMsAriŠAÀ «wÍi. aetlÂAM pR’ tinAÇ peÒAsH Ey²vien vimÄzic•@. 33 pE• Ey² tiri’H teÀR zixYãAer EnAŠi. anÙrM avÀ peÒAsien z kAric•@. Ey² peÒAsiEnAw… pR’u, þsA˜AEn! qeÀRyw…ÏniÝ EpAœ. nieÀR ciÙ eedvIkmlÂ. m½xYÄ èDAn em•H k¯«•vyANH nI ciÙiÆ•tH.ÿ

(m˜A. 17+1-3; lUeŠA. 9+28-36) 2

ŒRu divsM k}i’H peÒAsH, yAEŠA bH,EyAh•AÀ q•ivErAewA–M Ey² Ÿ yÄ• mlm…kLiElÆEpAyi. aview av ÄmAÒEm ŸìAyi¯ÝZ. zixYãAÄ EnAŠi niÇEŠ Ey²vi½ mA·m…ìAyi. 3 aveÀR vOM tiLÍu• ev¿my…™tAyi. orAÅ ÆM nÇkAÀ k}iyA˜Ò ev¿m. 4 aE–A Å Ey²viEnAewA–M aviewrìuEpÄ è tY•e–“u. avÄ sMsAriÆÝìAyi¯ Ý. avÄ EmAezy…M ŽlIyAvumAyi¯Ý. 5 peÒAsH Ey²viEnAw… pR’u,þ•ErA, n—Å öviewyAy« n•Ayi. {ÍÅ ö view m†Ý œwArÍL@ìAŠAM. o•H ninÆM oÝ EmAezyHÆM o•H ŽlIyAvi½M.ÿ 6p eÒAsinH qÚpRyNem•H aRivilÂAyi ¯Ý. kArNM av½M m·u rìu zixYãA¯M vlÂAet By•i¯Ý. 7 aE–AÅ o¯EmGM v•H averm†wi. EmG˜iÇni•H o¯ az rIri m…}Íi, þEy² qeÀRpuÒnA›Ý. {Anven sHEnhiÆÝ. aven a½s riÆk.ÿ 8 peÒAsuM yAEŠAbuM EyAh•A½M EnAŠiyE–AÅ m·Aery…M avÄkìilÂ. Ey² mAÒEm avErAewA–m…ìAyi¯Ý _. 9Ey²vuM zixYãA¯M mlyiRÍukyA yi¯Ý. avÀ zixYãAErAwAjH{Apic•@, þmlm…kLiÇ niÍÅ kìetAÝM ŒErAw…M pRy¯tH. m½xYpuÒeÀR ŸyiÄe˜}uE• løv H er kAÆk. aE–AÅ niÍÅŠH qlÂAv ErAw…M pRyAM qÙA¹ kìet•H.ÿ 10 atinAlvÄ Ey²vien a½sric•H kìetAÝM ŒErAw…M pR’ilÂ.pE• mr N˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•ÇÆem•H avÀpR’tieÀR epA¯Lien–·i av ÄcÄc•ecyH«. 11zixYãAÄ Ey²viEnAw…


49

mÄeŠAsH 9:12-41

EcAdic•@,þqÙANH ŽlIyAvH ŒdYM vre“ qÝ zAsHÒimAÄ pRy…•tH?ÿ 12 Ey² pR’u,þŽlIyAvH ŒdYM vrN em•vÄ pR’« zriyANH. qlÂAM Ener yAÆ•tH ŽlIyAvANH. pe• m½xYpu ÒÀ pl«M shiÆky…M avjH{yAÇ tirsHkriŠe–w…ky…M EvNem•H ti¯ev }u˜H pR’etÚekAìH? 13{AÀ niÍ ELAw… pRy…Ý, ŽlIyAvu vÝk}i’u. ŒL@kÅ ec•Avu• qlÂA v]˜iEkw…M ayAL@ewEmÇ èv]˜ic•@ k}i’u. öet lÂAM av½ sMBviÆem•H ti¯ev}uÏ kLiÇ pRy…ÝìH.ÿ

puRÏvrik. öni oriŠluM tiric•@vr 26 ¯tH.ÿ a²ÖA´Avu nilviLic•@ a« ›“iey nilÏ tLLiyi“H puRE˜Æ vÝ. ›“i mric•«EpAel kANe–“u. vL er ŒL@kÅ pR’u, þavÀ mric• @ .ÿ 27 Ey² aven eekÆ piwic•H q}uE• løic•@ niĘi. 28 Ey² vIwi½™iElÆ EpAyi. zixY ãAÄmAÒEm avEnAewA–m…ìAyi¯ÝZ. avÄ EcAdic•@,þŒ a²ÖA´Avien oAwi ŠAÀ {ÍÅÆ k}iyA’etÙANH ? ÿ 29 Ey²pR’u, þa˜rM a²ÖA´Avien èAÄØn ekAEì oAwiŠAnAvU.

Ey² ErAgiyAy ›“iey suKe–w…ÏÝ

Ey² teÀR mrNe˜–·i pRy…Ý

(m˜A. 17+14-20; lUeŠA. 9+37-43) 14

anÙrM Ey²vuM peÒAsuM yAEŠA buM EyAh•A½M m·uzixYãA¯ew aw…Š ElÆ EpAyi. avÄÆ¡·uM aEnkM EpÄ öriÆ•tH avÄ kìu. zAsÒimAÄ Œ zixYãAErAw… tÄŠiÆÝìAyi¯Ý. 15 Ey²vien jnÍÅ kìE–AÅ avÄ atH-te–“u. aven sVIkriŠAÀ avÄ oAwiey˜i. 16 Ey² EcAdic•@, þqÙA¹ niÍÅ zA OimA¯mAyi tÄŠiÆ•tH?ÿ 17 orAÅpR’u,þ•ErA {AeneÀR mken nieÀR aw…ŠElÆ ekAìu vÝ. av eno¯ a²ÖA´AvH bADic•iriÆÝ. a tHaven ŸQmnAŠi. 18pizAcH aven ŒƒmiÆky…M nilϯ“iyiw…ky…M ec •@Ý. aveÀR vAyiÇni•H pt vrik y…M plÂukwiÆky…M mrvic•@ EpAvuky…M ec•@Ý. nieÀR zixYãAErAwH a²ÖA ´Avien oAwiŠAÀ {AnAvzYe–“u. pe• avÄŠ« k}i’ilÂ.ÿ 19 Ey²pR’u,þniÍÅÆvizVAsmilÂ. qÒnAÅ {AÀ niÍELAw…ÏìAkNM? {AenÒnAÅ niÍELAewAÏ •mEyAew k}iy…M? ›“iey ekAìuv±.ÿ 20 avÄ ›“iey Ey²vieÀR aw…Ï ekAìuvÝ. Ey²vien kìE–AÅ a² ÖA´AvH ›“iey Œƒmic•@. ›“i tAe} vI¹¯ìu. aveÀR vAyiÇni•H ½ry…M pty…M vÝ. 21Ey² ›“iy…ew pitAvi EnAw… EcAdic•@, þövniÍenyAyi“H qÒ kAlmAyi?ÿ ›“iy…ew pitAvu pR’u, þecRu–M m…tÇÆte•. 22a²ÖA´AvH cilE–AÅ aven tIyiluM ev™˜iluM t™iyi“H ekAlÂAÀ æmic•i“uìH. ninÆ k}iy…em ÜiÇ {ÍL@ewEmÇ dyecAri’H {ÍeL r•iŠEN.ÿ 23 Ey² ›“iy…ew pitAviEnAw… pR’u, þninÆ k}iy…emÜielE•A? vizVsiÆ •vnH qlÂAM sAÖYmANH.ÿ 24pitAvH viLi c•@ pR’u, þ{AÀ vizVsiÆÝ. œw…tÇ vizVsiŠAÀ qe• shAyiÕ.ÿ 25 sMBviÆ•eteÙÝ kANAÀ ŒL@ kÅ oAwiÕwi. Ey² a²ÖA´AviEnAw… sMsAric•@. Ey² pR’u, þöQ ›“iey ŸQm½M bDir½mAŠiy a²ÖA´AEv, {AÀ niE•Aw… kløiÆÝ, ›“iyiÇni•H

(m˜A. 17+22-23; lUeŠA. 9+43-45) 30

anÙrM Ey²vuM zixYãA¯M aviwM vi“u glIlyilUew sÉric•@. tÍÅ q viewyAeN•H Œ¯mRiy¯et•H Ey² Œ #hic•@. 31teÀR zixYãAer mAÒM pWi–i ŠAÀ Ey² Œ#hic•@. Ey² avErAw… pR’u, þm½xYpuÒÀ aven ekAlÂ@vA ½™vÄŠH ŽløiŠe–w…M. avÄ aven ekAlÂ@M. m†ÝdivsM k}i’H avÀ mrN ˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•ÇÆM.ÿ 32pE• Ey² qÙA¹ pR’et•H avÄÆ mn ÈilAyilÂ. a« EcAdic•RiyAÀ avÄÆ ByvumAyi¯Ý. ŒrA¹ vliyven•H Ey² (m˜A. 18+1-5; lUeŠA. 9+46-48) 33

Ey²vuM zixYãA¯M kPÄ•¸miEl ÆEpAyi. avÄ o¯ vI“iElÆkyRi. Ey ² zixYãAErAw… EcAdic•@,þv}iÆevc•H niÍÅ qEÙA tÄŠiÆ•« Ek“ElÂA. q Ùien–·iyAyi¯Ý atH?ÿ 34q•AlvÄ mRupwiyAyi oÝM pR’ilÂ. qeÙ•AÇ avriÇ ŒrAEN·vuM vliyven•tA yi¯Ý av¯ew tÄŠvixyM. 35 Ey² nil˜i¯•H p×ìu ae–AsHt lãAery…M viLic•@. Ey² pR’u, þŽ· vuM vliyvnAkAÀ Œ#hiÆ•vÀ me· lÂAvery…M te•ŠAÅ vliyvrAyi kAN NM. avÀ me·lÂAv¯ewy…M Esvk½mA yiriŠNM.ÿ 36 aE–AÅ Ey² o¯ ekAc•@›’ien qw…˜H av¯ewmÖY˜iÇ niĘi. pi•I wH zi²vien k•ielw…˜H öÍen pR ’u, 37þö˜rM ›’uÍeL qeÀR nAm ˜iÇ sVIkriÆ•vÀ qniÆ sVIkArY nANH. qe• aMgIkriÆ•vÀ qe• ayc•ven(eedvM)y…M aMgIkriÆÝ.ÿ ne— qtiÄŠA˜vÀ) n—…EwtH (lUeŠA. 9+49-50 38

EyAh•AÀ pR’u, þ•ErA, nieÀR nAm˜iÇ ®tÍeL o}i–iÆ• o¯ven {ÍÅ kìu. avÀ {ÍLielA¯vÀ alÂAyi¯Ý. atinAÇ {ÍLven tw yAÀ æmic•@.ÿ 39 Ey² pR’u, þaven twy¯tH . qeÀR nAm˜iÇ ortH-tM ec•@•vnH ati½EzxM epe“•H qe•–·i d…xic•@ pRyAnAvilÂ. 40nm…eŠtirlÂA˜vÀ n—… ewyALANH. 41{AÀ niÍELAw… stYM pR


mÄeŠAsH 9:42-10:22

50

ye“. niÍÅ ƒisH«vieÀR ŒLAkyAÇ ŒerÜiluM niÍÅŠH o¯ EkA–ev™M tÝ shAyic•AÇ ayAÅÆ tŠèti PlM lBiÆM. pAp˜ientier Ey² tAŠItH nÇ›Ý (m˜A. 18+6-9; lUeŠA. 17+1-2) 42þ

q•iÇ vizVsiÆ• ekAc•@›“iey E–AluM pAp˜iElÆ vI}AÀ kArNmAÆ •v½ kxHwM. aven k}u˜iÇ tiriklÂ@ ek“i kwliÇtA}HÏ•tA¹ EBdM. 43niÍ L@ew eek niÍeLeŠAìu pApM ec•i c•AÇ a« m…Ric•@kLy…k. zrIr˜iel avyvM nxHwe–“AluM sVÄ‹˜iÇ jIvi Æ•tH n•H. rìu eekkELAew nrk˜iÇ EpA›•tiluM nlÂtH ötANH. Œ nrk ˜iÇ aNyA˜ tIy…ìH. 44*- 45niÍL@ew kAlH pApM ec•@ÝevÜiÇ a« ev“iŠ Ly…k. rìu kAlukELAw…M œwi nrk˜iÇ EpA›•tiluM EBdM zrIr˜ieÀR o¯ BAg milÂAet yTAÄØ jIvit˜iÇ èEvziÆ •tANH.46*-47pAp˜iÇ vI}AÀ kÎ kAr NmAyAÇ a« §}He•w…Æk, eedvrA jY˜iÇ o·ŠÌnAyi èEvziÆ•tANH rìu kÎkELAewy…M nrk˜iÇ EpA›• tiluM EBdM. 48nrk˜iÇ ŒL@keL tiÝ• pu}u cA›•ilÂ. aview tIeyAriŠluM aNy…ÝmilÂ. 49qlÂAv¯M tIyAÇ zi•i Še–w…M.50Ÿ–H nlÂtANH. pE• atieÀR Ÿ–…rsM nxH we–“AÇ niÍÅŠtieÀR Ÿ–… rsM mwŠieŠAw…ŠAnAvilÂ. ati nAÇ nãEyAew jIviÆk. prsHprM smA DAnM pulÄÏk.ÿ

mAer evwi’H BArYEyAw… Ec¯•tH. 8avÄ ö¯v¯M o•A›ky…M EvNM. atinAÇ Œ¯M rìlÂ, o•ANH. 9eedvM aver o•A Ši. a«ekAìH m½xYÀ aver EvÄep w…˜¯tH.ýý 10 aløsmyM k}i’H Ey²vuM zixYãA ¯M vI“iluìAyi¯Ý. zixYãAÄ vivAh EmAcne˜–·i Ey²viEnAw… vIìuM EcAdic•@. 11Ey² pR’u, þsVÙM BArYey ŸEp•ic•H me·A¯veL vivAhM ec•@• vÀ BArYyHeŠtirAyi pApM ec•@Ý. avÀ vYBicAre˜ sMbÓic• pApM ec•@Ý. 12BĘAvien ŸEp•ic•H me·A¯ ven vivAhM k}iÆ• BArYy…M vYBicA riNiyANH.ÿ Ey² zi²ŠeL sVIkriÆÝ (m˜A. 19+13-15; lUeŠA. 18+15-17) 13

Ey²vieÀR sHpÄznM Ž·uvAÍu• tinH ŒL@kÅ av¯ew ›’uÍeL ekA ìuvÝ. q•AÇ zixYãAÄ aver zkAri c•@. 14Ey² aetlÂAM kA¹ÝìAyi¯Ý. ›“ikeL ekAìuv¯•tH zixYãAÄ vil Æ•tH avnixHwmilÂAyi¯Ý. Ey² av ErAw… pR’u, þ›“ikÅ qeÀR aw…E˜ Æ vre“. aver twy¯tH, qeÙ•AÇ eedvrAjYM ›“ikeLE–Aely…™vÄŠA NH. 15{AÀ niÍELAw…stYM pRy…Ý. o¯ ›’H sADnÍÅ sVIkriÆ•« EpA el niÍÅ eedvrAjYe˜ sVIkriÆk, aelÂÜiÇ niÍÅeŠAriŠluM atiElÆ èEvznm…ìAkyil . ÿ 16pi•IwH Ey² ›’uÍeL eekyielw…Ï. avÀ av ¯ewEmÇ eekvc•H aver a½#hic•@.

vivAhEmAcne˜–·i Ey² pWi–iÆÝ

Ey²vien piÚwrAÀ o¯ Dni kÀ vis—tiÆÝ

(m˜A. 19+1-12)

10

Ey² aviwM vi“H ey¸dYyiElÆM EyAÄ”AeÀR mRukryiElÆM EpAyi. pie•y…M pl¯M aveÀR aw…E˜Æ vÝ. aver ptivuEpAel avÀ pWi–i c•@. 2 ŽtA½M prIzãAÄ Ey²vinw…E˜Æ vÝ. Ey²vieneŠAìH et·Ay qeÙÜi luM pRyiŠAnvÄ æmic•@. avÄ Ey²vi EnAw… EcAdic•@, þo¯vÀ teÀR BArYy…mA yi vivAhEmAcnM nwÏ•« zriyA ENA?ÿ 3Ey² EcAdic•@, þEmAez qÙA¹ niÍELAw… kløic•iriÆ•tH?ÿ 4prIzãAÄ pR’u, þo¯ vivAhEmAcnpÒM q}uti BArYey ŸEp•iŠAÀ EmAez o¯ BĘA vien a½vdic•@.ÿ 5 Ey² pR’u, þniÍÅÆ kriÜlÂ@ EpA le˜ Xdym…™«ekAìANH EmAez Œ kløn q}utiytH. 6 pe• eedvM ElAkM s] xHwic•E–AÅ aver Œ¹M epÎmAyi s]xw H ic•@. 7üatinAlANH o¯vÀ a–n—

(m˜A. 19+16-30; lUeŠA. 18+18-30) 17

vAkYM 44 mÄEŠAsieÀR cil #IÆ pti–…k LiÇ 48AMvAkY˜ielE–Ael 44AM vAkY˜iluM EcĘi“uìH.

Ey² EpAkAenA¯ÍEv orAÅ oAwi v•H Ey²vi½ m…ÛiÇm…“u›˜i. ayAÅ EcAdic•@,þnlÂvnAy•ErA, nitYjIvÀki “AÀ {AenÚ ec•NM?ÿ 18Ey² pR’u, þnIeyÙANH qe• nlÂvenÝ viLic•t?H Œ¯M nlÂvnlÂ. eedvM mAÒEm nlÂvnAy… Z. 19pE• nieÀR EcAdY˜i½ {A½˜ rM trAM. üekAl¯tH, vYBicriŠ¯tH, EmAxHwi Š¯tH, k™MpRy¯tH, vÉiŠ¯tH, k™sA •ipRy¯tH, anY¯ewm…tÇ ctivAyi q w…Š¯tH, a–n—mAer bµmAniÆk... q •I klønkÅ ninŠRiyiElÂ?*ÿ 20 ayAÅ pR’u, þ•ErA, ecRu–M m…tÇ Æte• {AÀ öQ klønkÅ a½sriÆ ÝìH.ÿ 21 Ey² ayAeL EnAŠi, avnH ayAELA w… sHEnhM EtA•i. Ey² pR’u,þnI o¯ kArYMœwi ecE•ì«ìH. EpAyi nin Æ™etlÂAM viÇÆk. ki“u• pNM pAv e–“vÄÆ dAnMec•@k. sVÄ‹˜iÇ nin ŠAyi o¯ niDi o¯ÆM. q•i“H qE•AewA –M vrik.ÿ 22 Ey²vieÀR öQ vAÆkÅEk“H d…+ KitnAyi ayAÅ EpAyi. ayAÅ vliy

vAkYM 46 mÄEŠAsieÀR cil #IÆ pti–…k LiÇ 48AM vAkY˜ielE–Ael 46AM vAkY˜iluM EcĘi“uìH.

ü e k A l ¯ t H . . . n i n Š R i y i E l Â? ý ŸÖrNi puR. 20+12-16; Œv. 5+16-20.


51 Dnik½M sÛÏ sU•iŠAnA#hiÆ •v½M ŒkyAlANH d…+Kic•tH. 23 Ey² zixYãAer EnAŠi pR’u, þD nikÄÆ eedvrAjY˜iElÆ èEvziÆ k vixmmAyiriÆM!ÿ 24a« Ek“H zixYãAÄ atH-te–“u. pe• Ey² pie•y…M pR ’u, þqeÀR mŠEL, eedvrAjY˜iElÆ ™ èEvznM d…xHkrmANH. 25Dnik½ eed vrAjY˜iÇ èEvziÆk q•tH vLer EkÂzkrmANH. o¯ o“k˜inH sUciÆ}yi lUew kwÆk atiluM qL@–mAyiriÆM!ÿ 26 zixYãAÄ atH-E˜AewprsHprM EcA dic•@,þqÜiÇ pie• Œ¯r•iŠe–w…M?ÿ 27 Ey² zixYãAer EnAŠi pR’u, þm½ xYÄÆ asAÖYmANH. q•AÇ eedv˜i ntH sAÖYmANH. eedv˜inH qlÂAM sAÖY mANH.ÿ 28 peÒAsH Ey²viEnAw… pR’u,þni e•piÚwrAÀ {ÍÅqlÂAM ŸEp•ic•@. ÿ29Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stYM pRyAM. qniÆM suviEzx˜i½M Evìi sVÙM vIw…M sEhAdrIsEhAdrãAery…M a–n—mAery…M ›“ikeLy…MvyluemlÂAM ŸEp•ic•vÄŠH 30av¯Ep•ic•tilumDi kM lBiÆM. öQ ElAk˜H aEnkM vIw…kL@M sEhAdrIsEhAdrãA¯M a–n—mA¯M › “ikL@M vylukL@emlÂAM lBiÆM. aEtAewA –M pIFnÍL@m…ìAvuemÝ mAÒM. pE• vrAniriÆ• ElAk˜ilvnH cil èti PlÍÅ lBiÆM. a« nitYjIvnAyiri ÆM. 31ŸyÄ• ÐAnÏ™vÀ tA}˜Aey ÝvrAM. tAe}y…™vnH Ÿ•tÐAnvuM ki “uM.ÿ teÀR mrNe˜–·i Ey² vIìuM pRy…Ý

mÄeŠAsH 10:23-50 ’u, þnI nieÀR rAjY˜H mhtVE˜Aew öriÆM.aE–AÅ {ÍLiÇ orAeL nieÀR vlÏM me·ArAeL öwÏM öriŠAÀ a½ vdic•AluM.ÿ 38Ey² pR’u, þniÍÅ Œv zYe–“etÙAeNÝ niÍÅ te• aRiy… •ilÂ. {AÀ sVIkriÆ• kxHwt niÍÅ ÆM sVIkriŠAEmA?* {AÀ sVIkriEŠì sHnAnvuM niÍÅÆsVIkriŠAEmA?ÿ 39a vÄ pR’u, þ{ÍÅÆ k}iy…M!ÿ Ey² avErAw… pR’u, þniÍÅ {AÀ shiÆ•etÚM shiÆM, {AÀ sVIkri EŠì sHnAnM niÍÅ sVIkriÆM. 40p e• qeÀR öwÏM vlÏM öriÆ•ver tire’w…ŠAÀ qniŠAvilÂ. a« cilÄ Æ lBiÆM. Œ ÐAnÍÅ avÄÆEvìi o¯Še–“tANH.ÿ 41 m·u pÏ zixYãA¯M ö« Ek“u. avÄ Æ yAEŠAbiEnAw…M EyAh•AEnAw…M am ÄxM EtA•i. 42qlÂA zixYãAery…M Ey² viLic•@œ“i. avÀpR’u,þjAtikÅŠH a vÄ BrNADikArikeL•H aMgIkriÆ• cilyAL@kL@ìH. avÄ tÍL@ew aDikA rMjnÍL@ewEmÇ kANiÆM. av¯ew è DAnEntAŠÅ tÍL@ew aDikArM jnÍ L@ewEmÇ ŸpEyAgiŠAÀ öxHwe–w…Ý. 43 q•AÇ niÍL@ewyiwyiÇ ö«ìAk¯tH. niÍLiÇ ŒÄeŠÜiluM vliyvnAkN emÝeìÜiÇ avÀ niÍL@ew dAsnAk NM. 44niÍLiÇ ŒÄeŠÜiluM o•AmnAkA À Œ#hm…eìÜiÇ avÀ qlÂAv¯ewy…M awimyAkNM. 45a«EpAel m½xYpuÒÀ v•tH m·u™vrAÇ EsviŠe–wAnlÂ. p e• m½xYpuÒÀ v•tH m·u™ver EsviŠAnANH . aEnkMEper r•iŠA nAyi sV ÙM jIvitM nÇkAnANH.ÿ

(m˜A. 20+17-19; lUeŠA. 18+31-34)

Ey² orÓen suKe–w…ÏÝ

32

Ey²vuM œ“¯M ey±zElmiElÆ EpA ›kyAyi¯Ý. Ey²vAyi¯Ý sMGnA ykÀ. Ey²vieÀR zixYãAÄ atH-te– “u. av½ pi•Ael v• m·u™vÄ ByÝ. Ey² p×ìH ae–AsHtlãAery…M viLi c•H avErAw…mAÒM sMsAric•@. ey±zEl miÇ avenÚ sMBviÆem•H avÀ av ErAw… pR’u.33Ey² pR’u, þn—Å ey ±zElmiElÆ EpA›kyANH. m½xYpuÒ À mhApuErAhitãAÄÆM zAOimAÄÆ mAyi ŽløiŠe–w…M. m½xYpuÒen vDiŠ Nem•HmhApuErAhit¯M zAOimA¯M p Ry…M. avÄm½xYpuÒen jAtikÅÆ n Ç›M. 34avÄ aven prihsiÆky…M a veÀREmÇ «–…ky…M ec•@M. avÄ av en cA“ekAìH awiÆky…M vDiÆky…M ec•@M. pe•teÀR mrN˜i½EzxM m† •AM divsM avÀ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆM.ÿ yAEŠAbuM EyAh•A½M o¯ Œ½œlYM EcAdiÆÝ (m˜A. 20+20-28) 35

aE–AÅ esebdiy…ew puÒãArAy yAEŠAbuM EyAh•A½M Ey²vien smI pic•@. avÄ pR’u,þ•ErA, {ÍÅŠAyi cil«ecyH« trAÀ aEp•iŠe“.ÿ 36Ey ² EcAdic•@, þqÙA¹ niÍÅŠAyi {AÀ ecE•ìtH?ÿ 37esebdi puÒãAÄ pR

(m˜A. 20+29-34; lUeŠA. 18+35-43) 46

anÙrM avÄ eyrIEhAp“N ˜iElÆ vÝ. Ey²vuM zixYãA¯M m·En kM EpErAewA–M aviwM vi“uEpAvukyA yi¯Ý. bĘimAyi (timAyiy…ew puÒ À) qÝEprAy o¯ aÓÀ v}iyrikiÇ öriÆkyAyi¯Ý. ayAÅ o¯ yAcknA yi¯Ý. 47nseR˜iÇni•H Ey² v¯e• •H v}iyAÒŠAÄpR’H ayAÅ Ek“u. avÀ viLic•@œvAÀ «wÍi,þEy²Ev, dA vIdieÀR puÒA dyvAyi qE•Aw… k¯N kA“U.ÿ 48 aEnkM EpÄ aÓen zAsic•@. avÄ avEnAw… sMsAriŠ¯etÝ pR’u. p e• ayAÅœw…tÇ œw…tÇ viLic•@ œvi. þdAvIdieÀR puÒA, dyvAyi qE•Aw… k¯NkA“U.ÿ 49Ey² yAÒniĘi pR’u, þayAELAw… öviewvrAÀ pRy†.ÿ ati nAÇ avÄ aÓen viLic•@. avÄ pR ’u, þsEÙAxmAyiriÕ, q}uE•ÇÕ, Ey² nie• viLiÆÝ.ÿ 50aÓÀ cAwi ey}uE•·u. ayAÅ teÀR EmÇvOM aviewyi“H Ey²vieÀR aw…E˜Æ EpAyi. {AÀ sVIkriÆ• kxw H t sVIkriÆk þ{AÀ ›wiÆ• pAnpAÒ˜iÇniÝM ›wiŠNMÿ q•ÄØM.


mÄeŠAsH 10:51-11:26

52

51

Ey² aEyAELAw… EcAdic•@, þ{AÀ ninŠAyi qÙA¹ ecE•ìtH?ÿ aÓÀ pR’u, þ•ErA, qniÆ kA}Hc èApiŠNM.ÿ 52Ey² pR’u, þEpAœ, ni eÀR vizVAsM nie• suKe–w…˜iyiri ÆÝ.ÿ aÓ½ kA}Hc tiric•@ ki“i. avÀ Ey²vieÀR mAÄ‹M piÚwÄÝ. Ey² ey†zElmiÇ o¯ rAjAvi enE–Ael èEvziÆÝ (m˜A. 21+1-11; lUeŠA. 19+28-40; EyAh. 12+12-19)

11

Ey²vuM zixYãA¯M ey±zElmiEl yHŠw…Ï. avÄ olIvumlkÅŠw… Ï™ Eb˜HPAg ebTAnY #AmÍeL smIpic•@. Ey² rìu zixYãAer aview cil« ec•Anyc•@. 2Ey² avErAw… pR ’u,þŒkA¹• #Am˜iElÆ EpAœ. ni ÍÅ aview èEvziÆEÛAÅ niÍÅÆ qtiÄvzÏ ek“iyiwe–“ o¯ k}utÆ “ieykANAM. ö«ver Œ¯M atieÀR pu R˜H sÉric•i“ilÂ. atien ek“}ic•H ö EÍA“u ekAìuvrik. 3 ŒerÜiluM ötien qÙi½ ekAìuEpA›Ý qÝ EcAdi c•AÇ ayAELAw…pRy…k ü•¯vinH öQ k}u tey ŒvzYm…ìH. tAmsiyAet avni tien tiriek t¯M.ýÿ 4 zixYãAÄ #Am˜iElÆ EpAyi. avi ew o¯vIwi½ m…ÛilAyi v}iyiÇ o¯ k }utÆ“iey ek“iyiriÆ•tvÄ kìu. zi xYãAÄ k}utey a}ic•@. 5 aview niÇÆ • cilÄ ö« kìu. avÄEcAdic•@, þq ÙA¹ niÍÅec•@•tH? qÙinA¹ ni ÍLI k}uteya}iÆ•tH?ÿ6 Ey² pWi–i c•Ÿ˜rM zixYãAÄ nÇki. avÄ k}ut ey ekAìuEpAkAÀ zixYãAer a½vdi c•@.7 zixYãAÄ k}utey Ey²vieÀR aw… ÏekAìuvÝ. zixYãAÄ tÍL@ewEmÇ vOÍÅ k}uty…ew puRÏviric•@. Ey ² k}ut–…RÏ kyRiö¯Ý.8 aEnkM Ep ÄtÍL@ew EmÇvOÍÅ Ey²vieÀR v}iyiÇ viric•@. cilÄ vylukLiÇni•H mrc•ilÂkÅ ev“i pAtyiÇ viric•@. 9 cilÄ Ey²vi½ m…eÛ nwÆkyAyi¯Ý. EveR cilÄ Ey²vi½ pi•Aely…M nwÆkyA yi¯Ý. qlÂAv¯M viLic•@ pR’u, þaven vA}HÏviÀ, ükĘAvieÀR nAm˜iÇ v¯• aven eedvM a½# hiŠe“!ý sÜIĘnÍÅ 118+25,26 10

n—…ew pitAvAy dAvIdieÀR rAjY e˜ eedvM a½#hiŠe“. Œ rAjYM vr vAyi, sVÄ‹ÐnAy eedve˜ vA}HÏ viÀ.ÿ 11 Ey² ey±zElmiElÆ èEvzic•H eed vAly˜iElÆ EpAyi. avÀ eedvAl y˜ilu™etlÂAM EnAŠi. pe• aE–AÅ te• EnrM eevkiyi¯Ý. Ey² p×ìu ae–AsHtlãAErAw…emA–M ebTAnYyi ElÆ EpAyi.

vizÆÝìAyi¯Ý. 13Ey² d†rÏniÝ ölkÅniR’ o¯ a˜imrM kìu. Ey² atinw…e˜˜i a˜i–}M ŸEìA qÝ priEzADic•@. q•AÇ ölalÂAet o¯ p}MEpAluM atiluìAyi¯•ilÂ. a˜i– }m…ìA›• kAlmAyi¯•il atH. 14ati nAÇ Ey² mrE˜Aw… pR’u þŒ¯M o¯ kAlÏM nieÀR p}M k}iyHÆkyilÂ.ÿ aveÀR zixYãAÄ a« Ek“u. Ey² eedvAly˜iElÆ EpA›Ý (m˜A. 21+12-17; lUeŠA. 19+45-48; EyAh. 2+13-22) 15

Ey² ey±zElmiElÆ EpAyi. avÀ eedvAly˜iElÆ èEvzic•@. aview ƒyviƒyÍÅ nw˜iyi¯•ver avÀ puR˜AŠi «wÍi. nANyM eekmARu• v¯ew EmzkÅ avÀ mRic•i“u. èAvukeL viÇÆ•v¯ew öri–iwÍL@M avÀ mRi c• i “u. 16eedvAly˜ilUew qeÙÜiluM ekAìuEpAkAÀ avÀ Œery…M a½vdi c•ilÂ. 17anÙrM avÀ aver pWi–ic•@. Ey² pR’u,þüqeÀR BvnM qlÂA rAjY ŠAÄÆM èAÄØnAlyM qÝ viLiŠe– w…Mý q•H ti¯ev}uÏkLiluìH. q•AÇ niÍÅ eedv˜ieÀR BvnM k™ãA¯ew oLi˜AvLmAÆÝ.ÿ 18 mhApuErAhitãA¯M zAOimA¯M ö« Ek“u. avÄ Ey²vien ekAl AÀ o¯ v}i ŒElAcic•@. avÄ Ey²vien By e–“i¯Ý. qeÙ•AÇ aveÀR ŸpEdzM ql A very…M atH - te–w…˜iyi¯Ý. 19 Œ rAÒiyiÇ Ey²vuM zixYãA¯M Œ ngrM vi“uEpAyi. Ey² vizVAs˜ieÀR zåi etLiyiÆÝ (m˜A. 21+20-22) 20

aw…˜ pulÄec• Ey² zixYãAErA ewAÏ nwÆkyAyi¯Ý. Ey² zpic• a˜imrM Ev¯m…tÇ tl–…ver ŸNÍi niÇÆ•tH avÄ kìu. 21peÒAsH oAÄÏ pR’u,þ•ErA, EnAÕ! ö•el nI Œ a˜imre˜ zpic•@. ö•tH ŸNÍiyiri ÆÝ.ÿ 22 Ey² pR’u,þeedv˜iÇ vizVsiÆ viÀ. 23{AÀ niÍELAw… stYM pRye“. niÍLilAerÜiluM öQ mlEyAwH, üEpAyi kwliÇ ptiŠHý qÝ pR’AÇ, mnÈiÇ sMzymilÂAet niÍÅ pRy…•tH nwÆ em•H vizVsiÆÝevÜiÇ, eedvM niÍ ÅŠAyi a« ecyH« t¯M.ÿ 24 atinAÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý. þèAÄØnyiÇ niÍÅÆEvì« EcAdi Æk. aveylÂAM niÍÅÆ lBic•@k}i ’u qÝ niÍÅ vizVsic•AÇ a« niÍÅÆ lBiÆM. 25èAÄØiÆEÛAÅ, ni ÍÅŠAErAewÜiluM vlÂviErADvuM Ÿeì ÜiÇ aetlÂAM epARuÆk. q•AÇ sVÄ‹ ÐnAy niÍL@ew pitAvH niÍÅ ecyHt pApÍL@M epARuÆM.ÿ 26*

a˜imrM nziÆemÝ Ey² pRy…Ý (m˜A. 21+18-19) 12

aw…˜ divsM Ey²vuM zixYãA¯M EbTAnY vi“uEpA›kyAyi¯Ý. av½

v A k Y M 2 6 cilpurAtn #IÆ pti–@kLiÇ 26AM vAkYM þniÍÅ (bµvcnM) •miŠAti¯ •AÇ, sVÄ‹ÐnAy niÍL@ew pitAvuM niÍL@ew et·ukeL •miŠyiel•ýH kA¹Ýÿ


53 Ey²vieÀR aDikAre˜ ey¸d èmANimAÄ sMzyiÆÝ (m˜A. 21+23-27; lUeŠA. 20+1-8) 27

Ey²vuM zixYãA¯M vIìuM eyr†zEl miElÆ EpAyi. avÀ eedvAly˜iÇ nwÆkyAyi¯Ý. mhApuErAhit¯M zA OimA¯M m†–ãA¯M aveÀR aw…Ïv Ý.28avÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, þpR y†! öetlÂAM ec•AÀ nineŠÙDikArM? ŒrANH ninŠH öQ aDikArM t•tH?ÿ 29 Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAewA¯ EcAdYM EcAdiŠAM. niÍÅ mRupwi pRy…k. aE–AÅ qÙDikAr˜iEãlANH {AÀ ö etlÂAM ec•@•etÝ pRyAM. 30EyAh•A À sHnAne–w…˜iyE–AÅ Œ sHnAnM eedv˜iÇniE•A m½xYniÇ niE•A v•tH?ÿ 31 Ey²vieÀR EcAdYM avÄ prsHprM cÄc•ecyH«,þEyAh•AeÀR sHnAnM eed v˜iÇni•AeNÝ n—ÅpR’AÇ Ey ²pRy…M,üq•AelÚekAìu niÍÅ EyA h•AniÇ vizVsic•ilÂ?ý 32q•AÇ a« m½xYriÇni•AeNÝ pR’AÇ ŒL@ kÅ nE—Aw…EkApiÆM.ÿ(öQ EntAŠÅŠH jnÍeL BymAyi¯Ý. EyAh•AÀ o¯ èvAcknAeNÝM jnM k¯tiyi¯Ý.) 33 EntAŠÅ pR’u, þŸ˜rM {ÍÅŠRi yilÂ.ÿEy² pR’u, þq•AÇ öetAeŠ ec•AÀ qÙDikArmANH qniÆ™tH q •H {A½M pRy…kyilÂ.ÿ eedvM teÀR puÒen ayyÆ H Ý (m˜A. 21+33-46; lUeŠA. 20+9-19)

12

Ey² aver kTkLilUew pWi–i ŠAÀ«wÍi. Ey²pR’u,þorAÅ o¯ m…ÙiriE˜A“M evc•@piwi–ic•@. ayAÅ EtA“˜i½¡·uM Evliek“i o¯ BAgÏ ›}i›˜i o¯ m…Ùiric•ÆM ŸR–ic•@. pi e• o¯ kAvÇ EgApurvuM pNi«. a yAÅ Œ EtA“M cilk]xiŠAÄÆpA“˜i½ ekAw…˜H o¯ yAÒpuRe–“u. 2pi•IwH viL evw…–…kAlmAyi. ayAÅ o¯ dAsen t eÀR m…ÙiriE˜A“˜iel oAhriŠAyi k] xiŠA¯ew aw…E˜Šyc•@. 3 pe• k]xi ŠAÄ B]tYen piwic•H mÄ”ic•H evRuM eekEyA ewayc•@. 4 pi•IwyAÅ me·A¯dAsen a yc•@. kÄxkÄ dAseÀR tlyHŠwic•@ av en apmAniÆky…M ecyH«. 5 m†•AmetA rAeLœwi ayAÅayc•@. k]xiŠAÄ öQ dAsen ekAlÂ@kyA¹ ecyHttH. aÍen ayAÅ aEnkM dAsãAer vIìuM ayc•@. avriÇ cilereyAeŠ kÄxkÄ mÄ”iÆ ky…M cilereyAeŠ ekAlÂ@ky…M ecyH«. 6 þayAÅŠH ayyHŠAnAyi orAÅ mAÒM avEzxic•@. atH ayAL@ew mknAyi¯ Ý. ayAÅ teÀR mken sHEnhic•i¯Ý. qÜiluM mken kÄxk¯ew aw…E˜Šy yHŠAÀ ayAÅ tI¯mAnic•@. avsAn e˜ ŒÅ. ayAÅ pR’u, üqeÀR puÒ en kÄxkÄ bµmAniÆM.ý 7 þpe• kÄxkÄ prsHprM pR’u, üötANH EtA“M Ÿwmy…ewpuÒÀ. öQ k]xiyi w˜inH övnA¹ avkAzi. öven n—Å ekAlÂ@k. q•AÇ ŸwmÐAvkAzM n—…Ew

mÄeŠAsH 11:27-12:20 tA›M.ý 8k]xiŠAÄ Ÿwmy…ew puÒen ekA•H EtA“˜i½ puRE˜eŠRi’u. 9 þaE–AÅ m…ÙiriE˜A“˜ieÀR Ÿwm q Úec•@M? ayAÅ ec•H qlÂA k]xiŠAer y…M ekAlÂ@M. q•i“H EtA“M m·u kÄxkÄÆ nÇ›M.10ti¯ev}u˜H vAyic•i“iElÂ? üpNiŠAÄ t™iŠL’ klÂ@te• m†l ŠlÂAyi. 11 kĘAvi« ecyH« a« nm…ŠtH-t vuM.ýÿ sÜIĘnÍÅ 118+22-23 12

Ey² pR’ kT ey¸dèmANimAÄ Ek“u. öQ kT aver §ìiyAeN•H avÄŠRiyAmAyi¯Ý. atinAlvÄ Ey² vien bÓnsHTnAŠA½™ v}i ŒElA cic•@. pe• ŒL@keL avÄÆ BymAyi¯ Ý. atinAlvÄ Ey²vien vi“uEpAyi.

ey¸dèmANimAÄ Ey²vien ›w…ŠAÀ æmiÆÝ (m˜A. 22+15-22; lUeŠA. 20+20-26) 13

pi•IwH ey¸dèmANimAÄ ŽtA½M p rIzery…M, ehErAdYery…M ayc•@. avÄ aveÀR sMsAr˜iÇ aven ›w…ŠAnA #hic•@. 14prIz¯M ehErAdY¯M Ey²vin w…e˜˜i EcAdic•@, þ•ErA, nI o¯ vizV sHtnAeNÝ {ÍÅŠRiyAM. nie•–·i m·u™vÄ qÚ vicAriÆM qÝ ninÆ ŒzÜy…milÂ. qlÂAv¯M ninÆ o¯EpAel yANH. eedv˜ieÀR v}iey–·iy…™ s tYM nI pWi–iÆÝ. {ÍELAw… pRy…k. eeksÄÆ krM ekAw…Æ•« zriyAENA? EvENA EvìEyA qÝ pRy…k. {ÍÅ a« ekAw…ŠENA EvìEyA?ÿ 15 q•AÇ övÄ te• ›w…ŠAnA¹ æmi Æ•et•H Ey² mnÈilAŠi. avÀ pR ’u.þqÙA¹ niÍeLe• qeÀR vAÆ kLiÇ ›w…ŠAÀ æmiÆ•tH? o¯ ev™inA NyM ekAìuv±. {AÀ a«EnAŠe“.ÿ 16 avÄ o¯ ev™inANyM av½ ekAw… Ï. avÀEcAdic•@, þŒ¯ew ciÒmANI nANy˜iÇ Ÿ™tH? Œ¯ewEprANitilu ™tH?ÿ avÄ mRupwi pR’u, þeeks¯Ew tH.ÿ17Ey² avErAw… pR’u, þeeksÄÆ ™« eeksÄÆ ekAw…E˜Õ. eedv˜i ½™tH eedv˜i½M.ÿ Ey²vieÀR vAÆ kÅ aver atH-te–w…˜i. sd†kYÄ Ey²vien ›w…ŠAÀ æmiÆÝ (m˜A. 22+23-33; lUeŠA. 20+27-40) 18

anÙrM ŽtA½M sd†kYÄaven kA NAÀ q˜i. (Œ¯M mrN˜iÇni•H ŸyiÄ e˜}uE•ÇŠil qÝ vizVsic•i¯•v rANvÄ). avÄ Ey²viEnAw… o¯ EcAdYM EcAdic•@. 19þ•ErA, vivAhit½M ›“ikLi lÂA˜v½M Œy orAÅ mric•AÇ aveÀR viDvyAy OIey aveÀR sEhAdr À vivAhM ec•Nem•H EmAez q}utiyi riÆÝ. q•i“H ayAÅ avLiÇ sEhAd r½Evìi sÙAnÍeL jni–iÆky…M EvNM. 20oriw˜H Ž}H sEhAdrãA¯ìAyi ¯Ý.m†˜yAÅ vivAhM k}iec•ÜiluM mri


mÄeŠAsH 12:21-13:2

54 21

c•@. ayAÅŠH mŠLilÂAyi¯Ý. rìAmÀ viDvyAyOIey vivAhM k}ic•@. av ½M mŠL@ìAkAet mric•@. m†•Am½M ö« te•sMBvic•@. 22qlÂA sEhAdrãA¯M ö veL vivAhM ec•@ky…M mriÆky…M ec yH«. ŒÄÆM avLiÇ ›“ikL@ìAyilÂ. ow…viÇ Œ OIy…M mric•@. 23Ž}u sEhAd rãA¯M aveL vivAhM k}ic•ElÂA qÜiÇ avÄ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆ• smy˜H a vrilA¯ew BArYyAyiriÆM avÅ?ÿ 24 Ey² pR’u, þqÚekAìA¹ niÍ ÅÆ et·up·iytH? ti¯ev}uÏkLiÇ pR y…•tH qÙAeN•H aRiyA’i“ElÂ? a elÂÜiÇ eedvIkzåiey–·i niÍÅŠRi yA’i“ElÂ? 25mric•vÄ ŸyiÄe˜}uE•Ç ÆEÛAÅ avÄ vivAhitrA›•ilÂ. a vÄ prsHprM vivAhM k}iÆ•ilÂ. qlÂA v¯M sVÄ‹˜iel d†tãAerE–AelyANH. 26 mric•vÄ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆem• stY e˜–·i, k˜ieyriy…• m…Å–wÄ–ien ÆRic•@ EmAez q}utiy öw˜H eedvM pRy…Ý. ü{AÀ aéAhAmieÀR eedvvuM yisHhAŠieÀR eedvvuM yAEŠAbieÀR eedvvumA›Ý.*27tAÀ av¯ew eedvmA eN•H eedvM pRe’ÜiÇ avÀ mric• ŒL@kL@ew eedvmlÂ. eedvM jIvic•iriÆ •v¯Ew« mAÒmANH. sd†kYrAy niÍÅ Æ et·up·iyiriÆÝ.ÿ

èDAn kln ø Žt?H (m˜A. 22+34-40; lUeŠA. 10+25-28) 28

zAOimArielArAÅ Ey²vien smI pic•@. sd†kYErAwH avÀ tÄŠiÆ•t yAÅ Ek“i¯Ý. Ey² avErAw… BMgiyAyi Ÿ˜rM pRy…•tyAÅ kìu. ayAÅ Ey² viEnAw… EcAdic•@; þŽ« klønyAEN·vuM èDAnM?ÿ 29 Ey²pR’u, þŽ·vuM èDAnkløn ö tANH+ üyi AEyEl æÖiÕ, n—†ew eed vmA›• kĘAvA›Ý Žk kĘAvH. 30 kĘAvAy eedve˜ niÍÅ sHEnhi Æk. niÍL@ewm…}uvÀ XdyMekAìuM Œ ´AvuekAìuM mnSekAìuM zåiekA ìuM aven sHEnhiÆk.ý31rìAme˜ è DAnkløn ötANH. üniÍÅ niÍeL˜e• q•EpAel m·u™very…M sHEnhiÆk.ý* övrìumANH Ž·vuM èDAn klønkÅ.ÿ 32 ayAÅ pR’u, þaetA¯ nl mRupwi yA¹ •ErA. nI pR’« zriyANH. eed vmANH ŽkkĘAvH. EveR o¯ eedvvu milÂ. 33ŽetArAL@M pUÄÌXdyE˜Aewy…M pUÄÌmnEÈAewy…M, qlÂA k¯E˜Aewy…M eedve˜ sHEnhiŠNM. te•E–Ael t eÀRayÇŠAreny…M sHEnhiŠNM. EhA myAgmwŠm…™ qlÂA yAgÍeLŠAÅ è DAnmANitH.ÿ 34 viEvkE˜Aew mRupwi pR’ ayA ELAwH Ey² pR’u, þnI eedvrAjYE˜AwH aw…˜iriÆÝ.ÿ ati½EzxM Ey²vi EnAeweÙÜiluM EcAdYM EcAdiŠAÀ Œ¯M eeDrYe–“ilÂ. þ{AÀ ... eedvvumA›Ýÿ ŸÖrNi puR. 3+6. þniÍÅ ... sE H nhiÆkÿ ŸÖrNi ElvY. 19+18.

ƒis« H dAvIdieÀR puÒEnA dAvIdieÀR kĘAEvA? (m˜A. 22+41-46; lUeŠA. 20+41-44) 35

Ey² eedvAly˜iÇ ŸpEdziÆk yAyi¯Ý. avÀ EcAdic•@, zAOimAÄ eŠÍen ƒisH« dAvIdieÀR puÒnAeN Ý pRyAÀ k}iy…M? 36pri²ÖA´AvieÀR èEcAdn˜AÇ dAvId…te• öÍen pR ’i“uìH+ üqeÀR kĘAviEnAwH kĘAvH a¯Li ec•yH«+ ü{AÀ nieÀR zÒuŠeL nieÀR niy×N˜ilAÆMver qeÀR vlÏ vz˜iriÆk.ý sÜIĘnÍÅ 110+1 37

dAvId… te• ƒisH«vien, ükĘAvH qÝ viLiÆÝ. pie•Íen ƒisH« dAvIdieÀR puÒnA›M?ÿ Ey²vien ævi c•verlÂAM sÚxHwrAyi. Ey² zAOimAer vimÄziÆÝ (m˜A. 23+1-36; lUeŠA. 20+45-47) 38

avÀ ŸpEdzM «wÄÝ. avÀ pR ’u,þzAOimAer sU•iÆk. avÄ è DAnemÝ EtA•i–iÆ• vOvuM Dri c•H nwŠAnA#hiÆÝ. cÙÐl˜H a vÄ aBivAdnÍÅ ki“AnA#hiÆÝ. 39 ey¸d–™iyiÇ èDAn öri–iwÍÅ avÄ Œ#hiÆÝ. œwAet a˜A}˜inH èDAn öri–iwM avÄ kAM•iÆÝ. 40vi DvkL@ew BvnÍÅ ctivilUew sVÙmA ÆÝ. q•i“view nlÂvÄ cm’H èAÄ Øn nwÏÝ. eedvM aver kWinmAyi zi•iÆM.ÿ o¯ viDv dAn˜ieÀR aÄØM vYåmAÆÝ (lUeŠA. 21+1-4) 41

ŒL@kÅ v}ipAw… sADnÍÅ niE• pic•i¯• vÉikyHŠw…˜H Ey² ö¯Ý. avÄ vÉikyiÇ pNmiw…•tvÀ æÖi c•@. vLer ŽeR DnikÄ DArALM pNM nÇki. 42anÙrM o¯ driáviDv v•H vLer ecRiy rìu ecÛunANyÍLi“u. aetA¯ cilÂiŠAzieÀR aÒy…M EpAlumi lÂAyi¯Ý. 43 Ey² teÀR zixYãAerviLic•@. avÀ pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stYM pRy…Ý. öQ pAve–“ viDv rìu ecRiy ecÛu nANyÍÅ mAÒEm tÝZ. pe• avÅ qlÂAv¯M t•tilumDikM tÝ. 44qlÂAv ¯M tÍÅŠAvEt nÇkiy…Z. pe• ö vÅ tniÆ™etlÂAM tÝ. teÀR ŸpjI vn˜i½™etlÂAM avÅ t•iriÆÝ.ÿ eedvAly vinAznM (m˜A. 24+1-44; lUeŠA. 21+5-33)

13

Ey² eedvAlyM vi“uEpA›kyA yi¯Ý. aveÀR zixYãArielArAÅ pR’u, þEnAÕ, •ErA! vliy klÂ…kÅ ekAìH pw…ÏyĘiy öQ eedvAly ek“iwM mEnAhrmAyiriÆÝ!ÿ 2Ey² pR ’u,þöQ vliy qw…–…kÅ nI kA¹•i ElÂ? öveylÂAM nzi–iŠe–w…M. qlÂA klÂ@ kL@M nile˜Riye–w…M. o¯ klÂ@M me·A•i eÀREmÇ öriÆkyilÂ.ÿ


55 3

pi•IwH Ey² olIvumlkLielAriw˜H öriÆkyAyi¯Ý. peÒAsH, yAEŠAbH, EyAh•AÀ, ae×yAsH q•ivÄ mAÒEm avenAewA–m…ìAyi¯ÝZ. avÄeŠ lÂAM eedvAlyM kANAmAyi¯Ý. avÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, 4þpRy†, qE–A}A NH öQkArYÍeLlÂAM sMBviÆk? aÍen eylÂAM sMBviŠAÀ EpA›•tieÀR aw yALemÙAyiriÆM?ÿ 5 Ey² zixYãAErAw… pR’u, þsU•i c• i riÆk. niÍeL vifH F ikLAŠAÀ Œery…M a½vdiŠ¯tH. 6 pl¯M qeÀR nAm˜iÇ v¯M. avÄ pRy…M, ü{AnAN vÀ.ý avÄ plery…M vifHFikLAÆM. 7 niÍÅ y…ÖÍeL–·iy…M atien–·iy… ™ kiMvdÙikL@M EkÅÆM. pE• ByŠ ¯tH. öetlÂAM sMBviEŠì«ìH. 8rAjYÍÅ rAjYÍELAwH y…ÖM ec•@M. jnt jntEyA w…y…ÖM ec•@M. plyiwÏM ®kÛÍL@ ìA›M. B•Y•AmvuM ŸìA›M. öetlÂAM putiyqEÙA o•ieÀR Ep·uEnAvANH. 9 þniÍÅ jAg±grAyiriÕ. avÄ niÍ eL bÓic•H nYAyADipÄŠH Žløic•@ ekAw… ÆM. avÄ niÍeL av¯ew ey¸d–™i kLili“H mÄ”iÆM. nAw…vA}ikL@ewy…M rAjA ŠãA¯ewy…M m…ÛiÇ niÍÅÆ niÇEŠ ìiv¯M. qe•–·i niÍÅ avErAw… pR y…M. qeÙ•AÇ niÍÅ qeÀR zixYãA rAyi.10öetlÂAM sMBviÆM m…ÛH suviEz xM qlÂA rAjYÍLiluM ècri–iŠe–w…M. 11 niÍÅ bÓiŠe–“H viDiŠe–E“ŠAM. pE• niÍLE–AÅ pREyìtienec•AlÂi vYA›le–Ewì. Œ smyM qÙA¹ pR EyìetÝ eedvM niÍÅÆ pR’ut¯M. kArNM yTAÄؘiÇ niÍLl sMsAri Æ•tH. pri²ÖA´AvH te•yANtH. 12s EhAdrÀ sEhAdr½ Ener tiriy…ky…M aven ekAlyHÆ ekAw…Æky…M ec•@M. pitAŠãAÄ tÍL@ew mŠÅeŠtirAyi ti riy…ky…M aver ekAlyHÆ ekAw…Æk y…M ec•@M. mŠÅ mAtApitAŠÅeŠtier EpArAwi aver qÍen vDiŠAemÝ ciÙiÆM.13qe• piÚwÄ•tinAÇ qlÂA v¯M niÍeL evRuÆM. pe• avsAnM vershic•@ niÇÆ•vÀ r•iŠe–w…M. 14 þ³nYmAÆ• mHELcHCt niÇŠ¯tA˜ Ðl˜H niÇÆ•tH niÍÅ kA¹M (vAyi Æ•vÀ mnÈilAŠieŠA™e“). þŒ sm yM ey¸dYyiÇ vsiÆ•vÄ mlkLiEl EŠAwiE–Ake“.15o•i½M Evìi kAÏ ni ÝsmyM kLyAet avÄ oAw…M. pur–…R Ï niÇÆ•vÀ EpAluM öRÍiv•H sA mAnÍÅ qw…ŠAÀ niÇŠAet d†rE˜ŠH oAwiE–AkNM 16vyliÇ Evlec•@•vÀ teÀR EmlÜieyw…ŠAÀ EpAluM emneŠ w¯tH. 17Œ smyM gÄBiNikÅÆM a—y… ew pAÇ ›wiÆ• ekAc•@›’uÍÅ Ÿ™ OIkÅÆM kxHwM. 18ö« t¹–… kAlÏ sMBviŠAtiriÆvAnAyi èAÄØiÆ viÀ. 19qeÙE•A? Œ divsÍÅ èzHn ÍÅ niR’tAyiriÆM. eedvM ElAkM s]xHwic•«m…tÇ öE•ALM ŸìAyi“ilÂA˜ viDM d…ritÍLÝìA›M. öÒy…M EmAze– “tH öniy…M ŸìA›ky…milÂ. 20Œ divsÍ

mÄeŠAsH 13:3-37 L@ew qÌM vLer ›RyHÆvAÀ eedvM tI¯mAnic•@. alÂAyi¯e•ÜiÇ o¯ m½ xY½M avEzxiÆkyilÂ. pE• tAÀ èEtYkM tire’w…˜ver vicAric•H Œ divsÍÅ avÀ ¡¯ÆM. 21Œ smyM cilÄ niÍELAw…pRy…M, üƒisH« öview y…ìH. ýaelÂÜiÇ, üavÀ aviewy…ìH.ý qÝ pRy…M. pe• aver vizVsiŠ ¯tH. 22k™ƒisH«ŠL@M k™èvAckãA ¯M v•H vliykArYÍL@M vIrY èv]˜ik L@M ec•@M. eedvM tire’w…˜v¯ew m…ÛilANvÄ ö« kANiÆk. p·@emÜiÇ eedv˜ieÀR ŒL@keL vifHFikLAŠA ½™ æmmAyANH avri« ec•@k. 23ati nAÇ sU•ic•iriÆk. {AÀ niÍÅŠiti en–·ieyl A M m…Àœ“i pR’ut•iri ÆÝ. 24 þöQ d…rÙÍÅÆEzxM, üsUrYÀ ö¯ ì…EpA›M, cÑÀ èkAziŠyilÂ. 25 n•ÒÍÅ ŒkAzÏniÝ vI}uM, Œ kAzÏ™ qlÂA˜i½M mA·M sMBviÆM.ý eyz•AvH 13+10,; 34+4 26

þaE–AÅ m½xYpuÒÀ vÄÖic• k¯ E˜Aw…M ètApE˜Aw…M EmGÍLiÇ v¯ •«kA¹M. 27m½xYpuÒÀ d†tãAer ®mi Æ ¡·uM ayyHÆM. ElAk˜ieÀR qlÂA BAgÍLiÇniÝM öQ d†tãAÄ avÀ tir e’w…˜ver o¯mic•@ œ“uM. 28 þa˜imrM ne— o¯ pAWM pWi–iÆÝ. a˜imr˜ieÀR tìukÅ m]d…vAyi, puti y ölkÅ m…LyHÆEÛAÅ EvnÇ vrvA ey•H nAM aRiy…Ý. 29öèkArM te•, öetl A M sMBviÆ•« kA¹EÛAÅ avÀ vrA½™smymAey•H niÍÅ Dri c•@ekA_k. 30{AÀ niÍELAw… stYM pR y…Ý. ö•e˜ tlm…RŠAÄ jIvic•irieŠ ˜e• öetAeŠ sMBviÆM. 31ElAkM m…}u v½M ®miy…M ŒkAzvuM nzi–iŠe–w…M. q•AÇ qeÀR vcnÍÅ mAÒM nziŠilÂ. 32 þŒ divse˜–·iy…M mNiÕRien– ·iy…M pRy…vAnAÄÆM sAÖYmlÂ. sVÄ‹ ˜iel d†tãAÄEŠA puÒEnA Œ divsM qE–A}AeNÝ pRyAÀ k}iyilÂ. pitA vi½mAÒM atRiyAM. 33 æÖic•iriÆk, qE–A}uM t•ARAyiri Æk. Œ smyM qE–A}AeNÝ niÍÅŠ RiyilÂ. 34vIw…Ep•ic•@ yAÒyHÆ EpA› • m½xYenE–AelyANtH. ayAÅ vIwH dAsãAer ŽløiÆM. oAErA dAsEny…M oAErA èEtYkEjAli ŽløiÆM. orAELAwH kAvÇŠArnA›vA½M kløiÆÝ. oAErA¯ ˜ÄÆM oAErA etA}iÇ. atinAÇ jA# tyAyiriÆk. ötH {AniE–AÅ niÍ ELAw… pRy…•«EpAel te•yANH. 35a tinAÇ niÍeLE–A}uM jA#tEyAew öri Æk. vI“uwmÐÀ qE–A}A¹ mwÍivri keyÝ niÍÅŠRiyilÂ. ayAÅ cil E–AÅ Ÿc•k}i’H vrAM, pAtirAÒiyiÇ vrAM, pulÄkAlÏte•yAvAM. ael ÜiÇ sUrYÀ ŸdiÆ• EnrÏmAvAM. 36a yAÅ epe“•AyiriÆM vrik. niÍÅ qE–A}uM t•ARAyiriÆk. niÍÅ ŸRÍu •tAyi ayAÅ kAN¯tH. 37{AÀ niÍ


mÄeŠAsH 14:1-26

56 epshA B•NM

ELAwH qÚpRy…ÝEvA {AÀ aetlÂAv ErAw…M pRy…Ý, üjA#tyAyiriÆk!ýÿ Ey²vien ekAlAÂ À ey¸dèmA NimAÄ pripAwiyiw…Ý (m˜A. 26+1-5; lUeŠA. 22+1-2; EyAh. 11+45-53)

14

epshyHÆM puLi–ilÂA˜ a–˜i eÀR ep¯nALi½M öni rìu divs Emy…Z. mhApuErAhitãA¯M zAOimA ¯M Ey²vien ctic•@bÓiŠAÀ o¯ v}i ŒElAciÆkyAyi¯Ý. q•i“H avÄŠH aven vDiŠNM. 2 avÄ pR’u, þpE• ep¯•AÅ divsÍLiÇ a«pAwilÂ. jn ÍÅ ErAxA›lrA›M. a« klApM ŸìA ÆM.ÿ o¯ OI viEzxe–“ cil« ec•@Ý (m˜A. 26+6-13; EyAh. 12+1-8) 3

Ey² EbTAnYyilAyi¯Ý. aview avÀ ziEmAÀ q•›xHWErAgiEyAewA–M ayAL@ew vI“iÇ ŒhArM k}iÆkyAyi¯ Ý. avÀ aviewyAyiriÆEÛAÅ o¯ OI aven smIpic•@. avL@ew eekyi Ç vLervilEyRiy sugÓeetlM niRc• ev¿kÇBrNiy…ìAyi¯Ý. ²ÖmAy nA Ä”IniÇni•H ŸìAŠiytAyi¯Ý Œ eetlM. avÅ BrNi«R•H eetlM Ey² vieÀR tlyiÇo}ic•@.4zixYãAriÇ cilÄ a«kìu. avÄ nIrsE˜Aew prsHprM pR’u,þqÙinH öQ eetlM avÅ pA}A Ši? 5o¯ vÄxe˜ aÖAn˜ieÀR vil y…ìtinH. a« vi·H Œ pNM pAvÍÅÆ ekAw…ŠAmAyi¯Ý.ÿ avÄ Œ OIey zåmAyi vimÄzic•@. 6 Ey² pR’u,þaveL evRuetviw†, ni ÍeLÙinANveL vixmi–iÆ•tH . avÅ qniŠAeyA¯ nl kArYmANH ec yHttH. 7 driáÄ qE–A}uM niÍELAewA–M ŸìA›M. niÍÅeŠE–AÅ EvNemÜiluM aver shAyiŠAM. pE• niÍÅeŠ e• qE–A}uM ki“ieyÝ vrilÂ. 8 öQ OI yAke“ qniŠAyi aveLeŠAìu ec•A vu•Et ecyH«Z. avÅ qeÀREmÇ sugÓM pUzi. qeÀR zvsMsHkAr˜i ½™ t•AeRw…–inAyi“ANH avLi« ec yHttH. 9 {AÀ niÍELAw… stYmAy…M pRy… Ý. suviEzxM ElAkM m…}uv½M ècri–i Še–w…kv}i jnÍÅ aveL oAÄ—iÆM. avieweylÂAM öQ OIy…ew èv]˜iy…M èsHtAviŠe–w…M.ÿ Ey²vieÀR zÒ@ŠeL shAyiŠAem•H y†dA s—tiÆÝ (m˜A. 26+14-16; lUeŠA. 22+3-6) 10

aE–AÅ p×ìH ae–AsH t lãAri elArAÅ mhApuErAhit¯mAyi sMsAri ŠAÀEpAyi. a« öQsHkErYA˜AvAy y† dA Œyi¯Ý. ayAÅ Ey²vien avÄÆ o·ieŠAw…ŠAnA¹ EpAytH. 11mhApuErA hitÄ ötiÇ atIv sÚxHwrAyi. avÄ y†dAyHÆètiPlM vAgHdAnM ecyH«. a tinAÇ y†dA Ey²vien o·ieŠAw…ŠAÀ p·iy Ž·vuM nl avsrM pAĘi¯Ý.

(m˜A. 26+17-25; lUeŠA. 22+7-14, 21-23; EyAh. 13+21-30) 12

a•H puLi–ilÂA˜ a–˜ieÀR ep¯ nALieÀR o•AM divsmAyi¯Ý. epsh ›’Awien ey¸dÄ yAgmÄ–iÆ• di vsvumAyi¯Ý atH. zixYãAÄ Ey²vi en smIpic•@ pR’u,þ{ÍÅ EpAyi ninŠAyi epshAB•NM o¯Še“. qvi ewyA¹ {ÍeLA¯EŠìtH?ÿ 13 Ey² teÀR zixYãAriÇ rìu Eper ngr˜iElŠyc•@. Ey² avErAw… pR ’u,þngr˜iElÆ EpAœ. aview o¯ ›wMev™M ¡mÝ ekAìH niÇÆ• orAeL kANAM. ayAÅ niÍeL smIpiÆM. ayA eL piÚw¯k.14ayAÅ o¯ vI“iElÆ ky RuM. vI“uwmEyAwH niÍÅ öÍen pRyNM. üav½M zixYãAÄÆM epshAB•iŠA ½™ m…RiŽtAeNÝ •¯ EcAdiÆÝý 15 ayAÅ m…kLile˜ nilyiÇ o¯Ši vc• vliy o¯m…Ri kA“i˜¯M. aview nm…ŠA yi ŒhArM o¯Æk.ÿ 16 zixYãAÄ ngr˜iElÆ EpAyi. Ey² pR’«EpAeleylÂAM sMBvic•@. zixY ãAÄ epshA t•ARAŠi. 17 eev›E•rM avÀ p×ìuzixYãA ErAw…emA˜H Œ vI“iElÆEpAyi. 18B• NM k}ic•@ekAìiriEŠ Ey² pR’u,þs tYmAyi {AÀ niÍELAw… pRy…Ý niÍLi elArAÅ qe• o·ieŠAw…ÆM. qE•AewA ˜H B•NM k}iÆ• orAÅ.ÿ 19 zixYãAÄÆ sÜwmAyi. oAErA¯˜¯M Ey²viEnAwH EcAdic•@; þa« {AnAENA? tIÄc•yAy…M a« {AnlÂ.ÿ 20 Ey² pR’u, þniÍÅ p×ìu Epri elArALAyiriÆM. qE•AewA–M öQ pAÒ ˜iÇ a–M m…Æ•vÀ. 21m½xYpuÒÀ mriŠAÀ EpA›kyANH. ti¯ev}u˜iÇ a Íen sMBviÆem•H pRy…ÝìH. pe• m½xYpuÒen o·ieŠAw…Æ•v½ d…ritM. aven sMbÓic•iwE˜ALM Œ m½xYÀ jniŠAtiriÆ•tAyi¯Ý nlÂtH.ÿ kĘAvieÀR a˜A}M (m˜A. 26+26-30; lUeŠA. 22+15-20; 1ekAri. 11+23-25) 22

avÄ B•ic•@ekAìiriŠEv, Ey² › Rc•H a–emw…Ï. avÀ a–M t•tinH eedvE˜Aw… n•ipR’H a«vItic•H zi xYãAÄÆ nÇki. Ey²pR’u, þötA, öQ a–M B•ic•@ekAZ. öeteÀR zrI rmANH.ÿ 23 q•i“H Ey² o¯ pAnpAÒM vIe’ w…Ï. eedv˜i½ n•i pR’H a«M zi xYãAÄÆ nÇki. qlÂA zixYãA¯M Œ pAnpAÒ˜iÇniÝ ›wic•@. 24 Ey² pR’u,þöQ vI’H qeÀR rå mANH. atH aEnkÄÆEvìi o}iÆ•« mANH. putiyniymM öEtAew «wÍuÝ. 25 {AÀ niÍELAw… stYmAyi pRye“. eed vrAjY˜iÇ ötH putiytAyi ›wiÆM ver {AÀ öni vI’u ›wiŠilÂ.ÿ 26 zixYãAerlÂAv¯M EcÄ•H o¯ sHEtAÒ gItM pAwi. anÙrM avÄ olIvumlyi ElÆ EpAyi.


57 Ey²vieÀR zixYãAÄ aven vi“uEpA›M (m˜A. 26+31-35; lUeŠA. 22+31-34; EyAh. 13+36-38) 27

aE–AÅ Ey² zixYãAErAw… pR’u, þniÍeLlÂAvÄÆM vizVAsM nxHwe–w…M. ti¯ev}u˜iÇ öÍen q}utiyiriÆÝ, üöwyen {AÀ ekAlÂ@M, Œ“iÀp·M ci •ic•itRiE–A›M.ý esKrYAvH 13+7

mÄeŠAsH 14:27-58 Íuky…M viæmiÆky…M ec•@kyAENA? mti, m½xYpuÒÀ pApikL@ew eekyiÇ ŽløiŠe–wAÀ smymAyi. 42q}uE•ÇŠ! nm…ÆEpAkAM. ötA qe• o·ieŠAw…ŠAÀ EpA›•vÀ q˜iyiriÆÝ.ÿ Ey² bÓiŠe–w…Ý (m˜A. 26+47-56; lUeŠA. 22+47-53; EyAh. 18+3-12) 43

28

pe• qeÀR mrNEzxM {AÀ mrN ˜iÇni•H ŸyiÄe˜}uE•ÇÆM q•i“H {AÀ glIlyiElÆ EpA›M. niÍeLÏM m…EÛ {Anview qÏM.ÿ 29peÒAsH pR ’u,þme·lÂA zixYãAÄÆM vizVAsM n xHwe–wAM. pe• qnieŠAriŠluM a« nxHwe–wilÂ.ÿ 30 Ey² pR’u, þ{AÀ niE•Aw… stYmA yi pRyAM. öÝrAÒi nI qe• t™i–R y…M.EkA}i rìu tvNœ›M m…ÛH nIeye• m†Ý èAvzYM t™i–Ry…M.ÿ 31 pe• peÒAsH zåiyAyi pR’u, þ{AenAriŠluM nie• t™i–RkyilÂ. ni E•AewA–M mriŠA½M {AÀ t•ARANH.ÿ qlÂA zixYãA¯M ö« te• pR’u. Ey² tniey èAÄØiÆÝ (m˜A. 26+36-46; lUeŠA. 22+39-46) 32

Ey²vuM zixYãA¯M eg˜HEzmn q• ÐlE˜Æ EpAyi. avÀ zixYãAErAw… pR’u, þ{AÀ èAÄØiÆEÛAÅ öview yiriÆk.ÿ33Ey² peÒAsiEnAw…M yAEŠA biEnAw…M EyAh•AEnAw…M tE•AewA–M vrAÀ pR’u. avÀ vLer vixAdiŠA ½M, vixÌnAkA½M «wÍi. 34avÄ m†Ý EpErAw…mAyi Ey² pR’u, þqeÀR Œ´AvH EvdnekAìH niRy…Ý. d…+KM ekA eìeÀR XdyMepA“uÝ. öview ŸNÄÝ kA˜iriÕ.ÿ 35 Ey² avriÇ ni•løM akElÆ EpA yi. avÀ tRyiÇ vI¹ èAÄØic•@. k}iy…emÜiÇ öQ smyM t•iÇni•H ak ÝEpAkNEmey•H. 36avÀ èAÄØic•@, þab•A, pitAEv, ninŠH qÚM sAÖYmA NH. kxHwty…ew öQ pAnpAÒM q•iÇ niÝM qw…EŠNEm. pe• qeÀR öxHw ml nieÀR öxHwM nwŠe“.ÿ 37 anÙrM Ey² zixYãA¯ewyw…E˜ ÆEpAyi. avÄ ŸRÍu•tvÀ kìu. a vÀ peÒAsiEnAw… pR’u, þziEmAen, nIeyÙA¹RÍu•tH? nineŠE•AewA–M o¯ mNiÕÄ EpAluM ŸRÍAtiriŠAÀ k}i ’iElÂ?38èElABiŠe–wAtiriŠAÀ ŸNÄ •i¯Ý èAÄØiÆk. zriyAy« ec •AÀ Œ´AvH Œ#hiÆÝ. q•AÇ zrI rmAke“ d…Äb•lvuM.ÿ 39 Ey² vIìuM d†ErÆmARi aEt èAÄØ n nw˜i.40avÀ zixYãA¯ewyw…E˜Æ mwÍiey˜i. vIìuM avÄ ŸRÍu•tH Ey ²kìu. av¯ew kÎkÅ vLer •INi c•i¯Ý. Ey²viEnAw… qÚ pRyNem•H avÄŠRiyilÂAyi¯Ý. 41 m†•AM tvN èAÄØic•EzxM Ey² zixYãA¯ewyw…E˜Æ mwÍivÝ. avÀ avErAw… pR’u,þniÍÅ öE–A}uM ŸR

avÄ sMsAric•@ekAìiriŠEv y†dA aviewey˜i. p×ìu zixYãArielA rALAyi¯Ý ayAÅ. ayAELAewA–M aEn kM Ep¯ìAyi¯Ý. mhApuErAhitãA¯M zAOimA¯M jn˜ieÀR m†–ãA¯M ayc• tANver. yUdAEyAewA–M v• avÄ vA L@M vwiy…M qw…˜i¯Ý. 44 Ey²vien o·ieŠAw…Æ•tinH y†dA avÄŠH orwyALM nÇkiyi¯Ý. avÀ pR’u,þ{AÀ ¡MbiÆ•vnANH Ey². aven bÓic•H BámAyi ekAìuEpAvu k.ÿ 45y†dAEy²vieÀRaw…e˜˜ipR’, þ•ErA,ÿ anÙrM y…dA Ey²vien ¡Mbi c•@. 46aE–AÅ avÄ Ey²vien piwi œwi bÓic•@.47Ey²vi½ ¡·uM ni•i ¯• zixYãArielArAÅ vAÅ vlic•Uri. avÀ mhApuErAhiteÀR dAsen ev“i kAtRuÏ kLy…ky…M ecyH«. 48 Ey² pR’u, þo¯ ›·vALiey q• EpAelvAL@M vwiy…mAyi“AENA qe• pi wiŠAÀ v•tH? 49qÝM {Aniview eedvA ly˜iÇ niÍL@ew öwyiÇ ŸpEdziÆ ÝìAyi¯•ElÂA. niÍeLe• piwic•ilÂ. pe• ti¯ev}uÏkLilu™« EpAel eyAeŠ sMBviŠe“.ÿ 50aE–AÅ zixYãA erlÂAM aven ŸEp•ic•H oAwiE–Ayi. 51 o¯ y…vAvH Ey²vien a½gmiÆÝ ìAyi¯Ý. ayAÅ o¯linÀ put–… mAÒM Dric•i¯Ý. avÄ aveny…Mpiwic•@. 52a E–AÅ avÀ put–… vliec•Ri’H ngHn nAyi oAwiE–Ayi. Ey² ey¸dèmANimA¯ew m…ÛiÇ (m˜A. 26+57-68; lUeŠA. 22+54-55, 63-71; EyAh. 18+13-14, 19-24) 53

avÄ Ey²vien bÓic•H mhApuErA hiteÀR vI“iElÆ ekAìuEpAyi. qlÂA mhApuErAhitãA¯M m†–ãA¯M zAOi mA¯M aviewœwiyi¯Ý. 54peÒAsH Ey² vien piÚwÄÝevÜiluM aveÀR aw… E˜Æv•ilÂ. peÒAsH m…·Ïte• ni Ý. avnview kAvÇŠAErAewA˜H ö¯ Ý. av¯ew œew tIy…M kA’H avni ¯Ý. 55 mhApuErAhit¯M ey¸dsmiti m…}u v½M Ey²vien ekAlÂ@•tinH o¯ kArN mAyi aventier qeÙÜiluM etLivu kìupiwiŠAÀ æmic•@. pe• avÄeŠA ÝM keì˜AnAyilÂ.56pl¯M v•H Ey² vientier k™sA•i pR’u. pE• avÄ pR’etlÂAM prsHprvi¯ÖmAyi ¯Ý. 57 aE–AÅ cilÄ q}uE•·H aventier öÍen k™sA•YM ekAìuvÝ. 58üþm½ xY¯ìAŠiy öQ eedvAlyM {AÀ tkÄ Æem•iyAÅ pRy…•« {ÍÅ Ek“u.


mÄeŠAsH 14:59-15:17

58

m†•H nAÅ k}i’H m½xYnH niÄ—iŠAnA vA˜ o¯ eedvAlyM {AÀ pNiy…M qÝM.ýÿ 59pE• avÄ pR’ öŠArYÍ L@M prsHpr vi¯ÖÍLAyi¯Ý. 60 aE–AÅ mhApuErAhitÀ q}uE•·u ni•H, Ey²viEnAw… EcAdic•@, þövÄ nin eŠtier Ÿ•yiÆ• öQ ŒErApNÍÅ Æ mRupwipRyAÀ nineŠAÝmiElÂ? ö vÄ stYmAENA pRy…•tH?ÿ 61pE• Ey² oÝM mRupwi pR’ilÂ. mhApuErAhitÀ Ey²viEnAw… me·A¯ EcAdYM œwi EcAdi c•@,þnIyAENA ƒisH«, vA}H˜e–“ eedv ˜ieÀR puÒÀ?ÿ 62 Ey² mRupwi pR’u, þaet, {AnA ¹ eedvpuÒÀ. BAviyiÇ m½xYpuÒÀ eedv˜ieÀR vl« vz˜iriÆ•tH niÍÅ kA¹M. sVÄ‹EmGÍLiÇ m½xY puÒÀ v¯•«M niÍÅ kA¹M.ÿ 63 ö« Ek“H mhApuErAhitÀ EkApA›l nAyi. ayAÅ teÀRvOÍÅ kIRieŠA ìupR’u, þöni {ÍÅÆ m·u sA•ik eLEvì! 64avÀ eedvvi¯ÖmAyi pRy… •etlÂAM niÍÅ Ek“iElÂ? niÍÅeŠÚ EtAÝÝ?ÿ Ey² ›·ŠArnAeN•H qlÂAv¯M pR ’u. avÀ vDiŠe–wNem•H avÄ pR ’u. 65avriÇ cilÄ aveÀREmÇ «–i. avÄ aveÀR m…KM m†wi aven öwic•@. avÄ ŒvzYe–“u, þnI èvAcknAeN •H sA•Ye–w…Ïk.ÿ kAvÇŠAÄ Ey² vien d†ErÆ ekAìuEpAyi mÄ”ic•@. peÒAsH Ey²vien t™i–Ry…Ý (m˜A. 26+69-75; lUeŠA. 22+56-62; EyAh. 18+15-18, 25-27) 66

Œ smyM peÒAsH m…·˜H te•yAyi ¯Ý. mhApuErAhiteÀR o¯ dAsi peÒA sien smIpic•@. 67avÄ tI kA’uekA ìiriÆ•tH avÅ kìu. avÅ aven sU•ic•@ EnAŠi. avÅ pR’u, þnIy…M nseR˜iel Ey²vieÀRœew ŸìAyi¯ •ElÂA.ÿ 68 pE• tAenAriŠluM Ey²viEnAewA –M ŸìAyi¯•iel•H peÒAsH pR’u. avÀ pR’u,þnI qÙien–·iyA¹ pR y…•et•H qniÆ mnÈilA›•ilÂ.ÿ p eÒAsH m…·˜ieÀR pwivAtiÇŠElÆ EpAyi. 69 aviewy…M dAsi peÒAsien kìu. avÅ aview ni•vErAw…pR’u, þö yAÅ Ey²vieÀR œewy…ìAyi¯•vriÇ orALANH.ÿ 70aE–A}uM peÒAsH a«vI ìuM niExDic•@, aløM k}i’H cilÄ p eÒAsieÀR aw…Ï niÇÆkyAyi¯Ý. avÄ pR’u, þ{ÍÅŠRiyAM þnI Ey² vieÀR a½yAyikLielArALAeN•H. nI o¯ glIlŠArnANElÂA.ÿ 71 aE–AÅ peÒAsH zpiŠAÀ «wÍi. avÀ zåiyAyi pR’u,þeedvM sA •iyAyi {AÀ ŒNyiw…Ý. niÍÅ pR y…•yAeL qniŠRiyilÂ.ÿ 72 peÒAsH ö« pR’uk}i’E–AÅ EkA}irìAm«Mœki. aE–AÅ Ey²vieÀR vAÆkÅ avÀ oAÄÏ, þEkA}i rìu

èAvzYM œ›M m…ÛH m†Ý èAvzYM nI qe• niExDiÆM. ÿpeÒAsinH sÜw mAyi. avÀ kryAÀ «wÍi. pIlAe˜AsH Ey²vien vicArN ec•@Ý (m˜A. 27+1-2,11-14; lUeŠA.23+1-5; EyAh.18+28-38)

15

pulÄec• te• mhApuErAhit¯M jn˜ieÀR m†–ãA¯M zAOimA¯M ey¸dsmiti m…}uv½M Ey²vien qÙA ¹ecE•ìetÝ tI¯mAnic•@. avÄ av enbÓic•H pIlAe˜AsieÀR m…ÛiÇ ekAìuecÝ. avÄ Ey²vien pIlA e˜Asien Žløic•@. 2 pIlAe˜AsH Ey²viEnAw… EcAdic•@, þnI ey¸d¯ew rAjAvAENA?ÿ Ey² pR ’u,þaet, a« zriyANH.ÿ 3 mhApuErAhitãAÄ Ey²vieÀR EmÇ pl ŒErApNÍL@M Ÿ•yic•@. 4pIlA e˜AsH Ey²viEnAw… me·A¯ kArYM œwi EcAdic•@. þövÄ nineŠtirAyi pl ›· ÍL@M ŒErApiÆÝ. q•i“uM nieÀR r• yHŠAyi nIeyÙANH mRupwieyAÝM pR yA˜tH?ÿ5pe• Ey² aE–A}uM oÝM pR yA˜« kìH pIlAe˜AsH atH-te–“u. Ey²vien EmAci–iŠA½™ pIlA e˜AsieÀR viPlæmM (m˜A. 27+15-31; lUeŠA. 23+13-25; EyAh. 18+39-19+6) 6

qlÂA epshAnALiluM pIlAe˜AsH orAeL vItM twviÇniÝM vi“i¯Ý. j nÍLAvzYe–w…• Œery…M ayAÅÆ viwAmAyi¯Ý. 7 Œ smyM, twvRyiÇ bR b•AsH qe•ArAL@ìAyi¯Ý. ayAÅ k lApkArikL@ewœew twvilAyi¯Ý. k lApÍLiel ekAlyALiyAyi¯Ý avÀ. 8 a˜vNy…M jnÍÅ pIlAe˜AsiEnA wH ptivuEpAel orAeL EmAci–iŠAnAv zYe–“u. 9 pIlAe˜AsH avErAw… EcAdic•@, þey ¸drAjAvien {AÀ niÍÅÆ vi“utr NEmA?ÿ10mhApuErAhitÄ asUy ekAìA NH Ey²vien te• Žløic•et•H pIlA e˜AsinH aRiyAmAyi¯Ý. 11pE• Ey² vienylÂAet bRb•Asien EmAci–iŠ Nem•H ŒvzYe–w…vAÀ mhApuErAhi tÄ jnÍeL Eèri–ic•@. 12pIlAe˜AsH vIìuM avErAw… EcAdic•@, þqÜiÇ niÍ Å ey¸d¯ew rAjAevÝ viLiÆ• öQ m½xYen {AenÚ ec•NM?ÿ 13jnÍÅ vIìuM viLic•@ pR’u, þaven ƒUziÆ k! 14pIlAe˜AsH EcAdic•@, þqÙinANH? avenÚ et·u ecyH«?ÿ pe• jnÍÅ œw…tÇŸc•˜iÇ viLic•@ pR’u,þaven ƒUziÆk.ÿ15jnÕ“e˜ t]pt H ie–w…˜AÀ pIlAe˜AsH bRb•Asien avÄÆ vi“u ekAw…Ï. Ey²vien cA“vARuekAìwi ŠA½M ayAÅ p“ALŠAErAwH ŒjH{Api c•@. anÙrM Ey²vien ƒUziÆvAÀ pIlAe˜AsH aven p“ALŠAer Žløi c•@. 16p“ALŠAÄ m…}uv½M Ey²vien nAw… vA}iy…ew ekA“Ar˜iElÆ ekAìuvÝ. avÄ m·u p“ALŠAery…M viLic•@. 17avr


59 ven o¯ ¡v•EmlÜi Dri–ic•@. o¯ m…ÅŠirIwm…ìAŠi. atH Ey²vieÀR tl yilNiyic•@. 18 anÙrM avÄ Ey²vien þey¸d¯ ewrAjAEvÿ qÝ viLic• @ . 19p“ALŠAÄ aveÀRtlyiÇ o¯ vwiekAìH awi yH Æ ky…M m…K˜H «–…ky…M ecyH « . avÄ aveÀR m…ÛiÇ m…“u›˜i v•ic•H aven prihsic•@. 20ati½EzxM ¡v •EmlÜi ŸQri aveÀR te• vOÍÅ avÄ aven Dri–ic•@. pie• avÄ aven ƒUziŠAÀ ekAìuEpAyi. Ey² ƒUziŠe–w…Ý (m˜A. 27+32-44; lUeŠA. 23+26-43; EyAh. 19+17-27) 21

›ERnŠArÀ ziEmAÀ Œ v}i kwÝ EpA›kyAyi¯Ý. ayAÅ alûsÙri eÀRy…M ±ePAsieÀRy…M pitAvAyi¯ Ý. ayAÅ nA“iÀpuRÏniÝM ngr˜i ElÆ vrikyAyi¯Ý. Ey²vieÀR ›ri ²¡mÆvAÀ p“ALŠAÄ ayAeL niÄb Óic•@. 22avÄ Ey²vien egAÇEgATA yiElÆ ekAìuEpAyi. (þtlEyA“iy…ew ÐlMÿq•ANIvAŠieÀR aÄØM.) 23egA ÇEgATAyiÇ p“ALŠAÄ Ey²vien vI ’u ›wi–iÆvAÀ æmic•@. atiÇ mIRA klĘiyi¯Ý. pe• a«›wiŠAÀ Ey ²vis—tic•@.24p“ALŠAÄ Ey²vien › riziÇ EcÄÏvc•H ŒNiywic•@. avÄ aveÀR vOM kIRieyw…˜H av¯ewyi wyiÇvItic•@. oErA¯˜ÄÆM Ž« vsHÒ BAgM ki“Nem•vÄ nRuŠi“u. 25 Ey²vien avÄ ›riziÇ tRc•E–A ÅkAlÏ oÀp« mNiyAyi¯Ý. 26Ey² vientiery…™ ›·M Œ m…ápÒ˜iÇ þey¸d¯ew rAjAvHÿ qÝM ErKe–w…˜i yi¯Ý. 27avÄ Ey²viEnAewA–M rìu k™ãAery…M ƒUzic•i¯Ý. o¯ven av eÀR öw«vzÏM m·ven aveÀR vl «vzÏM.* 28-29Œ v}i kwÝEpAyver lÂAMEy²vien d…xic•@pR’u. avÄ tl yA“ieŠAìupR’u, þnI eedvAlyM epA LiÆemÝM m†ÝdivsM ekAìH nI a« pNiy…emÝM pR’u. 30qÜiÇ nI te• nie• r•iÕ! ›riziÇ ni•iRÍi v±.ÿ 31 mhApuErAhitãA¯M zAOimA¯M a viewy…ìAyi¯Ý. jnÍÅ ecyHt«EpA el te• av¯M Ey²vien prihsic•@. avÄ aEnYAnYM pR’u, þavÀ m·u™ ver r•ic•@. q•AÇ sVyM r•iŠAn v½ k}iy…•ilÂ. 32avÀ ey¸drAjAvA y yTAÄØ ƒisH«vAeNÜiÇ avÀ ›riziÇni•iRÍi vre“. a« kìAÇ nm…ŠvniÇ vizVsiŠAM.ÿ avEnAewA–M ƒUziŠe–“v¯M aven prihsic•@. Ey² mriÆÝ

mÄeŠAsH 15:18-16:1 ŸReŠ nilviLic•@, þqElAhI, qElAhI, l—A zb•åAnI.ÿ ötieÀR aÄØM öÍ enyANH,þ qeÀR eedvEm, qeÀR eedv Em, nIeyÙAeNe• eekvi“tH?ÿ* 35 aviewy…ìAyi¯•vriÇ cilÄ ö« Ek“u. avÄ pR’u, þEnAÕ, avÀ ŽlI yAev viLiÆkyANH.ÿ 36 orAÅ oAwiec••H o¯ nIÄ–’iekA ìuvÝ. ayAÅ a« vinAgiriyiÇ m…Ši o¯ kÛiÇ ek“i. ayAÅ Œ kÛH ŸyĘi Ey²vinH ›wiŠAÀ nIÄ–’i ekAw…Ï. ayAÅ pR’u, þaven ›riziÇniÝM öRŠAÀ ŽlIyAvH v¯EmA qÝ nm…Æ kANAM.ÿ 37 aE–AÅ Ey² Ÿc•˜iÇ kry…ky…M aÙYzVAsM viw…ky…M ecyH«. 38 Ey² mriÆEÛAÅ eedvAly˜iel tiršIl rìAyi m…Ri’u. m…kLiÇni•H tAe}ver a«kIRi. 39Ey² qÍen mri c•@ q•tH av½ m…ÛiÇni•i¯• ztA DipÀ kìu. ayAÅpR’u, þöQ m½xYÀ yTAÄؘiÇ eedvpuÒnAyi¯Ý.ÿ 40 ŽtA½M OIkÅ akel ni•H qlÂAM vI•iÆÝìAyi¯Ý. atiÇ mgHdlmRi yy…M, zElAmy…M ecRiy yAEŠAbieÀR y…M EyAesy…ewy…M a—yAy mRiyy…M ŸìAyi¯Ý. 41övÄ Ey² glIlyiÇ Œ yi¯•E–AÅ aven a½gmic•i¯Ý. m· EnkM OIkL@M aview ŸìAyi¯Ý. a vÄ Ey²viEnAewA–M ey±zElmiElÆ v•vrAyi¯Ý. Ey²vien sMsk H riÆÝ (m˜A. 27+57-61; lUeŠA. 23+50-56; EyAh. 19+38-42) 42

atH o¯ŠdivsmAyi¯Ý. (atAytH zb•˜ieÀR tEl•H). aÙrI•M ö¯“i. 43 arimØYŠArnAy EyAEsPH qe•A rAÅ pIlAe˜Asien smIpic•H Ey²vi eÀR zrIrM ŒvzYe–wAÀ eeDrYM kA“i. EyAEsPH ey¸dsmitiyiel èDAne– “ o¯ aMgmAyi¯Ý. eedvrAjYM ètI•i c•@ k}i’v½mAyi¯Ý ayAÅ. 44Ey² mric•vAĘ pIlAe˜Asien atH-t e–w…˜i. Ey²vinu kAvÇ ni• ztADi pen pIlAe˜AsH viLic•@. Ey² mric•@ k}iE’A q•yAELAw… EcAdic•@. 45Ey² mriec••yAÅ pR’u. Ey²vieÀR zrI rM pIlAe˜AsH EyAEsPi½ vi“u ekAw… Ï. 46 EyAEsPH ›Rc•@ Enriy«Ni ekAìu v•H Ey²vieÀR zrIrM ›riziÇ ni•iR Ši Enriy«NiyiÇ epAti’u. pAR yiÇ ev“iy…ìAŠiy klÂRyiÇ ayAÅ Ey²vieÀR zrIrM evc•@. o¯vliy klÂ@ ekAìH klÂRy…ew vAtiluM awc•@. 47mgHd lmRiyy…M EyAesy…ew mAtAvAy mRiy y…M aveÀR zrIrM vc• ÐlM kìu.

(m˜A. 27+45-56; lUeŠA. 23+44-49; EyAh. 19+28-30) 33

Ÿc•yHŠH rAjYmAek ö¯ìu. m†ÝmNi ver ö¯“u «wÄÝ. 34m†Ý mNiÆ Ey² vAkYM 28 cil #IÆpti–…kLiÇ 28AM vAkYM þti¯ev}uÏkÅ niv]˜iyAEkìtinH, av en ›·vALikELAwH EcÄÏÿ qÝ œew kA¹Ý.

Ey² ŸyiÄe˜}uE•·u (m˜A. 28+1-8; lUeŠA. 24+1-12; EyAh. 20+1-10)

16

zb•Ïdin˜ieÀR piE·•H mgHdl mRiyy…M zElAmy…M yAEŠAbieÀR

þqeÀR eedvEm ... eekvi“t?H ÿ ŸÖrNi sÜI. 22+1.


mÄeŠAsH 16:2-20

60 12

a—yAy mRiyy…M Ey²vien pU²•ti nAyi sugÓeetlÍÅ vAÍi. 2 Œ}Hc yiel ŒdYdivsM atirAviel, avÄ klÂRyiÜElÆ ecÝ. sUErYAdyM ŒrMBi c•Ety…Z. 3Œ OIkÅ prsHprM pR ’u, þklÂRy…ew vAtilwyHÆ• o¯ klÂ@ ìH. nm…Æ Evìi ŒrtH mA·uM?ÿ 4 aE–AÅ avÄ EnAŠiyE–AÅ klÂ@ Ÿ¯“imA·iyiriÆ•« kìu. vLer vliy tAyi¯•i“uM Œ klÂH vLerd†ErÆ mA·iyi riÆ•tAyi kìu. 5avÄ klÂRyiElÆ nwÝ. evL@˜ aÜiDriec•A¯ ecRu– ŠAren avÄ kìu. avÀ klÂRy…ew vl«BAg˜H öriÆkyAyi¯Ý. OIkÅ ByÝ. 6 pe• ayAÅpR’u, þBye–Ewì, ni ÍÅ ƒUziŠe–“ nseRÏkArnAy Ey ²vien aEnVxiÆÝ. avÀ ŸyiÄe˜ }uE•·iriÆÝ. avniviewyilÂ. üEnAÕ, avÀ mric•E–AÅ öviewyANven aw ŠiytH. 7niÍÅ ec•H aveÀR zixYãA ErAw…M èEtYkic•H peÒAsiEnAw…M öÍ enpRy…k. Ey² glIlyiElÆ EpA› Ý. niÍeLŠAÅ m…EÛ avnviewey ÏM. avÀ niÍELAw… m…Ûu pR’« EpAel niÍÅŠview aven kANAM.ýÿ 8 *Œ OIkÅ vLer Bye–w…ky…M pri &miÆky…M ecyH«. avÄ klÂRyiÇ ni ÝM oAwiE–Ayi. ByckitrAytinAÇ a vÄ ŒErAw…M oÝM pR’ilÂ.

pi•IwH rìu zixYãAÄ evLiçEdz ˜ilUew nwÆEÛAÅ Ey² avÄÆ ètY •e–“u. avÀ ekAlÂe–w…M m…ÛH ŸìAyi ¯• ±p˜ilAyi¯•il ètY•e–“tH. 13 Œ zixYãAÄ mwÍiec••H sMBvic•« m·u zixYãAErAw… pR’u. öQ rìuEp ¯ew vAÆM avÄ vizVsic•ilÂ.

cil zixYãAÄ Ey²vien kA¹Ý

Ey² sVÄ‹˜iElŠH mwÍiE–A›Ý

Ey² zixYãAErAw… sMsAriÆÝ (m˜A. 28+16-20; lUeŠA. 24+36-49; EyAh. 20+19-23; a. èv. 1+6-8) 14

pi•IwH ptienAÝ zixYãA¯M B• NM k}ic•@ekAìiriŠEv Ey² avÄÆ ètY•e–“u. av¯ew vizVAsÆRvinH Ey² aver zAsic•@. ŸyiÄe˜}uE• løi½ EzxM aven kìver vizVsiŠA ˜ti½M av¯ew XdykAWinY˜i½mAN vÀ zAsic•tH. 15 Ey² avErAw… pR’u,þElAk˜iel ÛAw…M EpAœ. qlÂAvErAw…M suviEzxM èsMgiÕ. 16vizVsiÆky…M sHnAne– w…ky…M ec•@•vÀ r•iŠe–w…M. vizV siŠA˜vÀ zi•iŠe–w…M. 17vizVsiÆ •vÄŠH öQ k}ivukÅ awyALmAyi ŸìA ›M. ®tÍeL avÄ qeÀR nAm˜iÇ o}i–iÆM. avÄ oriŠluM pWiŠA˜ BAx kÅ sMsAriÆM. 18avÄ pAÛukeL eek yielw…ÆM. vixM›wic•AluM avÄeŠA¯ d†xYvuM vrikyilÂ. avÄ ErAgikL@ew EmÇ sHpÄzic•AÇ ErAgikÅ suKe–w…M.ÿ

(m˜A. 28+9-10; lUeŠA. 24+13-35; EyAh. 20+11-18) 9

Œ}Hcyiel ŒdYdivsM pulÄc•yHÆ te• Ey² ŸyiÄe˜}uE•·u. avÀ Œ dYM mgHdlmRiyyHÆ ètY•nAyi. oriŠÇ avÀ Ž}u a²ÖA´AŠeL avLiÇni ÝM o}i–ic•tANH. 10avÅ vivrM Ey²vi eÀR zixYãA¯ew aw…e˜˜ic•@. avÄ vLer d…+Kic•@M kr’uM ekAìiriÆkyA yi¯Ý. 11pe• Ey² jIvic•iri–…eì•H mRiy avErAw… pR’u. tAÀ aven k eìÝM avÅ pR’u. pe• zixYãAÄ aveL vizVsic•ilÂ.

vAkYM 8 cil #IÆ eekey}uÏkLiÇ, öQ vAkYE˜Aw…œew pusHtkM avsAniÆÝ.

(lUeŠA. 24+50-53; a. èv. 1+9-11) 19

zixYãAErAwH kĘAvAy Ey² ö« pR’u k}i’E–AE}ÆM avÀ sVÄ‹ ˜iElŠH qw…Še–“u. aview Ey² eed v˜ieÀR vlÏBAg˜i¯Ý. 20 zixYãAÄ qlÂAyiwÍLiluM sÉric•H suviEzxM jnÍLiÇ q˜ic•@. kĘA vH aver shAyic•@. suviEzxM stY mAeN•H kĘAvH etLiyic•@ekAìi¯Ý. atinAyi vIrYèv]˜ikÅ kA“A½™ k }ivH avÀ zixYãAÄÆ nÇki.


61

lUeŠAsH q}utiy suviEzxM Ey²vieÀR jIvite˜–·i lUeŠAsH q}u«Ý èiye–“ etEyAPiElAEs, n—…ew yi wyiÇ nw• kArYÍL@ew èsåmAy vivrNM q}u«vAÀ vLeryAL@kÅ æmi c•i“uìH. 2ŒrMBMm…tÇ qlÂAM kA¹ky…M aveÀR sE•zM jnÍELAwH pRy…ky…M ecyH«ekAìH eedve˜ ²æUxic•vÄ nm…Æ eekmARiy kArYÍÅ te•yANv. 3 èEBA! {AenlÂAŠArYvuM ŒdYM m…tÇ t e• æÖApUÄv•M pWic•@. aE–Ae}niÆ EtA•i ninÆEvìi aet}utNem•H. atinAÇ {AnetlÂAM ƒme–w…˜i o¯ pusHtkem}uti. 4nie• aRiyic• kArY ÍÅ stYmAeNÝ nI mnÈilAÆ• tinANH {Aniet}utiytH.

1

esKrYAvuM qlIzebÏM ehErAdAvH ey¸dYrAjYe˜ rAjAvA yi¯•kAl˜H esKrYAvH qe•A¯ puErA hitÀ ŸìAyi¯Ý. abIyAy…ew gN ˜iÇe–“vnAyi¯Ý avÀ. ahErA eÀR ›w…Mb˜iÇniÝ™vLAyi¯Ý es KrYAvieÀR BArY qlIzeb˜H. 6 eedv ˜ieÀR m…ÛiÇ avÄ nlÂvrAyi¯Ý. eedv˜ieÀR klønkeLlÂAM avÄ a½s riÆky…M m…wŠM vrAet vizVsH t t EyAew pAliÆky…M jnÍELAwH aÍen ec•AÀ pRy…ky…M ecyH«. 7pE• esK rYAvi½M qlIzeb˜i½M ›“ikLilÂAyi ¯Ý. qlIzeb˜H vÓYyAyi¯Ý, ö¯ v¯M v]Ö¯mAyi¯Ý. 8 esKrYAvH eedvs•iDiyiÇ puErA hitnAyi Esvnm½xHWiÆkyAyi¯Ý. ayAL@ew gN˜ieÀR ŸQ}mAyi¯Ý a E–AÅ. 9eedv˜ieÀR m…ÛiÇ DUmAÄ–NM nw˜AÀ puErAhitÄ o¯ puErAhiten qE–A}uM etre’w…ÆmAyi¯Ý. esK rYAvien a˜vN atH ec•@•tinH etre’w…Ï. atinAlyAÅ kĘAvi eÀR eedvAly˜i½™iElÆ kwÝ. 10pu R˜H aEnkmEnkM ŒÅŠAÄ ŸìAyi¯Ý. DUmAÄ–NM nwÆEÛAÅ avÄ èAÄØiÆ ÝìAyi¯Ý. 11 aE–AÅ DUmblipIW˜i½ vl«v z˜Ayi eedv˜ieÀR d†tÀ esKrYAvi ½ m…ÛiÇ vÝ niÝ. 12d†ten kìE–AÅ esKrYAvinH pri&mvuM vLer ByvuM Ÿ ìAyi. 13pE• d†tÀ ayAELAw… pR’u. þesKrYAEv, Bye–Ewì! nieÀR èAÄØ n eedvMEk“i“uìH. nieÀRBArY qlIzeb ˜H orA¿›’i½ jãM nÇ›M. nI avnH EyAh•AÀ qÝ EpriEwNM. 14nI vLer yDikM sEÙAxvAnAyi˜I¯M. aveÀR jnn˜iÇ aEnkM EpÄ sEÙAxiÆM. 5

15

eedv˜ieÀR m…ÛiÇ EyAh•AÀ vli yvnAyi˜I¯M. ayAÅoriŠluM vIE’A mdYEmA ›wiÆkyilÂ. a—y…ew gÄB˜i lAyirieŠ˜e• EyAh•AniÇ pri² ÖA´AvH niRy…M.16aEnkM ey¸der EyA h•AÀ av¯ew eedvmAy kĘAviEl ÆmwŠieŠAìuv¯M. 17EyAh•AÀ ŽlI yAvieÀRŒ´AviluM zåiyiluM kĘA vieÀR m…ÛAyi EpA›M. ŽlIyAvieÀR Œ´AvuM zåiy…M av½ìA›M. pitAŠ ãAÄÆM mŠÅÆmiwyiÇ avÀ smADAnM ÐApiÆM. eedve˜ a½sriŠA˜ o E“eRE–¯ìH. aver nItimAãA¯ew vi jH{An˜iElÆ EyAh•AÀ ekAìuv¯M. aÍen kĘAvieÀR vrvinuEvìi a vÀ jnÍeL o¯Ši niÄÏM.ÿ 18 esKrYAvH d†tEnAw…EcAdic•@, þnI pR y…•« stYmAeNÝ {AenÍenyRi y…M?{AenA¯ v]Ö½M, qeÀR BArY vyEÈ eR ec•vL@mANH.ÿ 19d†tÀ ètivcic•@, þeedv˜i½m…Ûilu™ géIEylA¹ {A À.niE•Aw… sMsAriÆvA½M öQnl vÄ ˜mAnM nie•aRiyiÆvA½M eedvM q e• ayc•tANH. 20EnAÕ, ö–R’etlÂAM sMBviÆMver ninÆ sMsArEzxi n xHwe–w…ky…M nI nišbHdnA›ky…M ec •@M. qeÙ•AÇ? {AÀ niE•Aw… pR’ kArYÍÅ nI vizVsic•ilÂ. pE• öet lÂAM yTAÄؘiÇ sMBviÆkte• ec •@M.ÿ 21 puR˜H jnÍÅ esKrYAvinAyi kA ˜iriÆkyAyi¯Ý. eedvAly˜i½™i Ç vLer EnrM ayAÅ öriÆ•tiÇ avÄ atH-te–“u. 22esKrYAvH puRE˜Æ v Ý. pE• ayAÅÆ miìuvAnA›mAyi¯ •ilÂ. eedvAly˜i½™iÇ vc•H ayAÅ eŠA¯ dÄznm…ìAey•H jnÍÅ mnÈi lAŠi. esKrYAvi½ sMsAriŠAnAyilÂ. ayAÅ avErAwH ŒMgYM kANic•@. 23teÀR ²æUxAsmyM k}i’E–AÅ ayAÅ vI “iElÆ EpAyi. 24pi•IwH esKrYAvieÀR BArY qlIzeb˜H gÄBiNiyAyi. a« ekAìu avÅ aÉu mAsE˜Æ vIwi½ puRÏEpAyilÂ. qlIzebÏ pR’u, 25 þkĘAvH qnieŠÙA¹ ecyHtiriÆ •etÝEnAÕ. öE–A}vÀ aveÀR èI tikANiÆky…M ›“ikÅ ölÂA˜« ekA ìH qniÆ jn˜i½ m…ÛiÇ ŸìAyi¯• apmAnM öl A tAÆky…M ecyH t iriÆ Ý.ÿ knYkmRiy qlIzeb˜inH ŒRumAsM gÄBm…™ E–AÅ eedvM glIlyiel nseRÏ p“ N˜iÇ tAmsiÆ• o¯ knYky…ew aw… 26-27


lUeŠAsH 1:28-67

62

E˜ŠH géIEyÇd†ten ayc•@.mRiy q ÝEprAy Œ knYk dAvIdieÀR›w…Mb ˜iÇe–“ EyAEsPieÀR ètiæutvDu vAyi¯Ý. 28d†tÀ avL@ewyw…e˜˜i p R’u, þeedv˜AÇ a½#hiŠe–“vEL, v•nM! eedvM niE•AewA–m…ìH.ÿ 29 pE• d†tÀ pR’« Ek“H mRiyyHŠH ŒzyÆ}–m…ìAyi. avLtH -tM œRi. þqÙANH öQ ŒzMsy…ew aÄØM?ÿ 30 d†tÀ avELAw…pR’u,þBye–wAtiri Õ! mRiEy, qeÙ•AÇ eedvM ni•iÇ sMèItnAyiriÆÝ. 31EnAÕ! nI gÄBv tiyA›M. orA¿›’i½ nI jãm¯L@M. nIyvnH Ey² qÝ EpriEwNM. 32avÀ vliyvnAyiriÆM. jnÍÅaven atYu •teÀR puÒenÝ viLiÆM .kĘAvAy eedvM avnH pitAvAy dAvIdieÀR siM hAsnM nÇ›M. 33avÀ yAEŠAbieÀR jntey qŠAlvuM BriÆM. aveÀR Br NM oriŠluM avsAniÆky…milÂ.ÿ 34 mRiy d†tEnAw… EcAdic•@, þaetÍen sMBviÆM? {AÀ vivAhitylÂElÂA!ÿ 35d† tÀ mRiyEyAw… pR’u, þpri²ÖA´Avu ni•iÇv¯M. atYu•teÀR zåi ni•iÇ vA}uM. ninÆ jniÆ• ›’H pri²Ö nANH. avÀ eedvpuÒenÝ viLiŠe– w…M. 36nieÀR bÓuvAy qlIzebÏM gÄBM Dric•iriÆÝ. avÅ vLer v]ÖyA NH. qÜiluM avÅeŠA¯ Œ¿›“iy…ìA ›vAÀ EpA›Ý. qlÂAv¯M k¯ti avÅ Šini ›“iy…ìAviel•H. q•AÇ avLi E–AÅ ŒRumAsM gÄBiNiyANH. 37eedv ˜inH asAÖYmAyi oÝmilÂ.ÿ 38mRiy pR ’u, þkĘAvieÀR dAsiyA¹ {AÀ. nI pR’«EpAel qniÆ sMBviŠe“.ÿ anÙrM d†tÀ aviwM vi“uEpAyi. mRiy esKrYAvieny…M qlIz eb˜ieny…M s•ÄziÆÝ 39 mRiy Ÿwen ey¸dYyiÇ mlçEdz Ï™ p“N˜iElÆ EpAyi. 40esKrYA vieÀR vI“iÇ ec•H avÅ qlIzeb ˜ien vNÍi. 41mRiyy…ew aBivAdYM Ek“ qlIzeb˜ieÀR gÄB˜iel zi² clic•@. qlIzeb˜iÇ pri²ÖA´AvH vÝniR’u. 42avÅ vliy zbHd˜iÇ pR’u,þeedvM nie• qlÂA OIkeLŠA L@M a½#hic•iriÆÝ. nI èsviŠAni riÆ• ›’uM a½#hItnANH. 43qeÀR kĘAvieÀR a—yAy nI qeÀR aw… Ï v•iriÆÝ. ötinAyi qnieŠÍ en BAgYM lBic•@? 44nieÀR zbHdM {AÀ Ek“E–AÅ qeÀRy…™ilu™ ›“i sEÙA xMekAìH ›tic•@«™i. 45kĘAvieÀR a¯L–AwH vizVsic•tinAÇ nI a½#hI tyANH. öÍeneyAeŠ sMBviÆem•tu nI vizVsic•@.ÿ mRiy eedve˜ vA}Ï H Ý anÙrM mRiy pR’u, 47 þqeÀR Œ´AvH kĘAvien vA}HÏ Ý; eedvM qeÀR r•knA›Ý. ati nAÇ qeÀR XdyM sEÙAxm…™tA›Ý. 48 eedvM aveÀR dAsiy…ew tA}Hmey 46

prigNic•iriÆÝ. {AÀ a½#hItyA eN•H öE–AÅ m…tÇ qlÂAv¯M pRy…M. 49 qeÙ•AÇ, sÄv•zåÀ qniÆEv ìi vliykArYÍÅ ecyHtiriÆÝ. av eÀR nAmM pri²ÖmA›Ý. 50 tlm…RkLAyi eedvM te• Bye–w…• vÄÆ k¯Ny…™vnANH. 51 aveÀR -jM zåmANH. sVyM vli yvenÝ nwiÆky…M, ahÜriÆky…M ecyHtver eedvM citRic•@. 52 BrNADikArikeL av¯ew siMhAs n˜iÇniÝM eedvM mRic•i“u, tA}H•v eryvÀ ŸyĘi. 53 vizÆ•vÄÆ nãkÅ nÇki eedvM aver t]pHtie–w…˜i. pE• DnvAãA ery…M, sVAÄØery…M evRuM kE•Aew p R’yc•@. 54 eedvM ey¸der-aven EsviÆ• aveÀR ŒL@keLy…M shAyic•@. 55 aéAhAmiEnAw…M, ayAL@ew sÙti prÛrkELAw…M, qe•ÝM k¯Ny…™v nAyiriÆem•H n—…ew pUÄv• p itAŠ ELAw… vAgHdAnM ecyHtt½sric•H eedvM èvĘic•@.ÿ 56 m†Ý mAsE˜ALM qlIzeb˜iEnA ewAÏ tAmsic•,H mRiy vI“iElÆ mwÍi. EyAh•AeÀR jnnM qlIzeb˜i½ èsvsmymAy E–AÅ, avÅ orA¿›“iey èsvic•@. 58 kĘAvH avELAwH vliy kA¯NYM kA“i eyÝ Ek“ avL@ew bÓuŠL@M ayÇ ŠA¯M avELAewAÏ sEÙAxic•@. 59 ›“iŠH q“udivsM èAymAyE–AÅ, a vÄ ›“iy…ew pricHECdnM nw˜AÀ v Ý. avÄ ›“iyHŠH esKrYAevÝ Epri wAÀ «ni’u. qeÙ•AÇ aveÀR a– eÀR EprH aÍenyAyi¯Ý. 60pE• ›“i y…ew a— pR’u, þalÂ! ›“iÆ EyAh •AÀ qÝ EpriEwNM.ÿ 61 þpE• nieÀR ›w…Mb˜ilAÄÆM EyA h•AenÝ EprilÂElÂA!ÿ avÄ qlIz eb˜iEnAw… pR’u. 62anÙrM avÄ ŒMgY˜ilUew ›“iy…ew a–EnAw… EcA dic• @ , þqÚ EpriwAnA¹ niÍÅŠA #hM?ÿ 63 esKrYAvH ecRiy q}uÏEmz Œv zYe–“u. ayAeL}uti,,þaveÀR EprH EyA h•Aen•A›Ý.ÿ qlÂAv¯M atH-te– “u. 64aE–ALyAÅŠH vIìuM sMsAriŠAem •Ayi. ayAÅeedve˜ sH«tiŠAÀ «w Íi. 65av¯ew qlÂA ayÇŠA¯M Bycki trAyi. öQ sMBvÍÅ ey¸dYyiel ml çEdzÍLielÍuM prÝ. 66Ek“v¯ew mnÈiÇ atH Œ}˜iÇ pti’u, þöQ ›“i ŒrAyi˜I¯M?ÿ avÄ vicAric•@. eedvM avEnAewA–M Œy«ekAìANi et•vÄ pR’u. 57

esKrYAvH eedve˜ vA}Ï H Ý anÙrM EyAh•AeÀR a–nAy es KrYAviÇ pri²ÖA´AvH vÝniR’u. qÙANH sMBviŠAÀ EpA›•et•yAÅ pR’u+ 67


63 68

þyi AEylieÀR eedvmAy kĘAvi en vA}HÏviÀ. teÀR jnÍeL shAyi Æ•tinH eedvmitA q˜iyiriÆÝ. a vÀ avÄÆ sVAt×YvuM nÇkiyiri ÆÝ. 69 eedvdAsnAy dAvIdieÀR ›w…Mb ˜iÇ eedvM nm…Æ zånAeyA¯ r• ken nÇkiyiriÆÝ. 70 avni« ec•@em•H eedvM vLer m… ÛujIvic•i¯• vi²ÖèvAckãAÄ m… EKn a¯Liec•yHti¯Ý. 71 n—…ewzÒuŠLiÇniÝM ne— evRu Æ•v¯ew eekkLiÇniÝM eedvM ne— r•iÆM. 72 n—…ew pitAŠãAErAwH avÀ k¯N Ÿ™vnAyiriÆem•H eedvM a¯Liec• yH«. teÀR vi²ÖvAgHdAne˜–·i aE” hM oAÄÆky…M ecyH«. 73 nm…Æ eedve˜ ByM œwAet ²æU xiŠA½t›MviDM zÒuŠL@ew zåiyiÇ niÝM 74 ne— r•iÆem•H eedvM n—…ew pi tAvAy aéAhAmi½ vAgHdAnM ecyH«. 75 jIvic•iriÆ• kAlE˜ALM eedv˜i eÀR m…ÛiÇ nAM vi²Ö¯M nItiEbADm… ™v¯M ŒyiriŠNM. 76 ›E’, öE–AÅ nI atYu•teÀR è vAckenÝ viLiŠe–w…M. kĘAvi½ m…eÛ ec•H nI aveÀR vrvinH jnÍeL s•ÖrAÆky…M 77 teÀR jn˜ieÀR pApÍÅ •miŠ e–“H avÄ r•iŠe–w…ky…M ec•@em•H nI aver aRiyiÆM. 78 eedv˜ieÀR sHEnhdyyAÇ sVÄ‹ ˜iÇnie•A¯ pu«dinM n—…ewEmÇ tiL ÍuM. 79 ö¯“iluM mrNBy˜iluM jIviÆ• m ½xYer eedvM shAyiÆM. smADAn˜i ElÆ™ v}iEy avÀ ne— nwÏM.ÿ 80 Œ´AviÇ zåiy…™vnAyi EyAh •AÀ vLÄÝ. yi AEyÇŠAErAwH èsM giŠAÀ v¯Mver EyAh•AÀ qlÂAvriÇ niÝM ak•H oriw˜H tAmsic•@. Ey²vieÀR jnnM (m˜A. 1+18-25)

2

aŠAlÏ ERAmAcƒvĘiyAyi¯• oQ•sHEtAsH, ERAmAsA%AjY˜ilu™ qlÂAv¯M o¯ jnsMKY kNeŠw…–… pu sHtk˜iÇ tÍL@ew Epru EcÄŠNem•H o¯ kløn puRe–w…vic•@. 2 atH ŒdYe˜ kNeŠw…–Ayi¯Ý. ›ERenYAsH Œyi¯ Ý aE–AÅ suRiyy…ew gvÄÌÄ. 3qlÂA jnÍL@M kNeŠw…–iÇ Ep¯ EcÄŠAÀ avrv¯ew p“NÍLiElÆ EpAyi. 4 atinAÇ glIlyiel p“NmAy ns eR˜iÇniÝM EyAEsPH puRe–“u. ey ¸dYyiel EbEtÂEhmiElŠANyAÅ EpA ytH. dAvIdieÀR p“Nem•ANviwM aRi ye–“i¯•tH. dAvIdieÀR EgAÒ˜iluÅ e–“tinAlANH EyAEsPH aEÍA“u EpA ytH. 5 EyAEsPH teÀR ètiæutvDu mRi yEyAewA–mANH Ep¯EcĘtH. (mRiy a E–AÅ gÄBvtiyAyi¯Ý) 6 avÄ EbEtÂ

lUeŠAsH 1:68-2:23 EhmilAyi¯•E–AÅ mRiyyHÆ èsvs mymw…Ï. 7 avÅ avL@ew ŒdYe˜ ›“i Æ jãm¯Li. sÒ˜iÇ o¯m…Riy…M o}i’i ¯•ilÂ. atinAlvÄ ›’ien «NiyiÇ epAti’H o¯ puÇe˜A}u˜iÇ kiw˜i. cil öwyãAÄ Ey²vi en–·i EkÅÆÝ 8 Œ rAÒi cil öwyãAÄ Œw…keLy…M kAÏekAìH evLiçEdzÍLiluìAyi¯ Ý. 9 eedv˜ieÀR o¯ d†tÀ avÄÆ m… ÛiÇ vÝ niÝ. kĘAvieÀR èkAzM avÄÆ ¡·uM tiLÍi. öwyãAÄ vLer Bym…™vrAyi. 10 d†tÀ avErAw… pR’u, þBye–w¯tH, qeÙ•AÇ {AÀ niÍELAwH cil nl vAĘkÅ pRyAÀ EpA›Ý. qlÂA jn ÍeLy…M a« sEÙAxi–iÆM.11ö•H dA vIdieÀR p“N˜iÇ niÍL@ew r•kÀ piR•iriÆÝ. kĘAvAy ƒisH«vAN vÀ. 12o¯ puÇe˜A}u˜iÇ «NiyiÇ epAti’ukiwÆ• o¯ zi²vien niÍÅ kA¹M. aÍen niÍLven aRiy…M.ÿ 13 epe“•H o¯ vliysMGM d†tãAÄ Œ dYe˜ d†tEnAw… EcÄÝ. qlÂAv¯M öÍ en eedve˜ vA}H˜i+ 14 þsVÄ‹˜iÇ eedv˜i½ mhtVM. ®mi yiÇ eedvM èsAdiÆ•vÄŠH smADA nM.ÿ 15 dUtãAÄ öwyãAer vi“H sVÄ‹˜iEl ŠH mwÍi. öwyãAÄ prsHprM pR’u, þnm…Æ EbEtÂEhmiÇ EpAyi nw•etÙA eNÝkANAM. kĘAvH nE—Aw… pR’tH nm…Šview kANAM.ÿ 16 atinAÇ öwyãAÄ EvgM EyAEsPi eny…M mRiyeyy…M keì˜i. ›’H puÇ Õ“iÇ kiwÆkyAyi¯Ý. 17öwyãAÄ › ’ien kìu. ›’ien–·i d†tãAÄ pR ’tvÄ pR’u. 18öwyãAÄ pR’ sMg tikÅEk“H qlÂAvÄÆM atH-tmAyi. 19mRi y qlÂAŠArYvuM Xdy˜ielALic•@vyHÆ ky…M avey–·i ciÙiÆky…M ecyH«. 20 öwyãAÄ tÍL@ew Œw…kL@ew aw…E˜ Æ mwÍi. d†tÀ avErAw… pR’«EpA el kA¹vA½M EkÅÆvA½mAytiÇ a vÄ eedve˜ sH«tiÆky…M n•i pRy… ky…M ecyH«. 21 ›“iŠH q“udivsM èAymAyE–AÅ a veÀR pricHECdn kÄ—M nw˜i. Ey² evÝ Ep¯mi“u. ›“i mRiyy…ew gÄB˜iÇ vLrAÀ «wÍuM m…Ûute• d†tÀ pR’ t½sric•ANH öQ Epri“tH. Ey² eedvAly˜iÇ smÄ–iŠe–w…Ý 22 EmAezy…ew nYAyèmANM pWi–iÆ •t½sric•H EyAEsPi½M mRiyyHÆM ² ÖIkrN˜i½™ smymAyi. avÄ Ey ²vien kĘAvi½ smÄ–iŠAnAyi ey ±zElmiÇ ekAìuvÝ. 23kĘAvieÀR nYAyèmAN˜iÇ q}utiyiriÆÝ+ þoA ErA ›w…Mb˜iely…M ŒdYe˜ ›“i ükÄ ˜AvieÀR pri²ÖÀý q•Riye–w…M.ÿ* oAErA ... q•Riye–w…M ÿ ŸÖrNi. puR–AwH þo 13+12.


lUeŠAsH 2:24-3:2

64

24

jnÍÅ o¯ yAgM nÇkNemÝM kĘA vieÀR nYAyèmANM a½zAsiÆÝ. þr ìu öNèAvukeLEyA rìu mAw–iRAÆ ’uÍeLEyA yAgM nÇkNM.ÿ*atinAÇ EyAEsPuM mRiyy…M ey±zElmiÇ a« ec•@•tien˜i. ziEmYAÀ Ey²vien kA¹Ý ey±zElmiÇ ziEmYAÀ qÝ EprAy orAÅ jIvic•i¯Ý. aE”hM nlÂv½M Båi y…™v½M Œyi¯Ý. eedvM yi AEyli en shAyiÆ• smy˜inAyi kAÏ niÇÆkyAyi¯Ý ziEmYAÀ. avniÇ p ri²ÖA´AvH ›wiekAìi¯Ý. 26kĘA vieÀR ƒisH«vien kA¹Mm…ÛH tAÀ mriŠiel•H pri²ÖA´AvH ayAELAw… p R’i¯Ý. 27Œ´AvH ziEmYAen eedvA ly˜iElÆ nyic•@. ey¸dAnYAyèmA NM a½zAsiÆ•« ec•@•ti½ mRiy y…M EyAEsPuM aviewey˜iyi¯Ý. Ÿ ÌiEy²vieny…M avÄ ekAìuv•i¯ Ý. 28›’ien eekkLielw…˜H ziEmYAÀ eedv˜i½ n•i pR’u. 29 þkĘAEv aÍy…ew dAsnAy q e•, öE–AÅ aÍy…ew vAgHdAnm½sri c•H smADAnmAyi mriŠAn½vdic•Al@M. 30 {AeneÀR kÎkÅekAìH aÍy…ew r•ey kìu. 31 qlÂAvÄÆmAyi aÍH aven o¯Ši yiriÆÝ. 32 jAtikÅŠH aÍy…ew mAÄ‹M kANi Æ• èkAzmANvÀ. nieÀR jnmAy yi AEyli½M avÀ aBimAnM pk¯M.ÿ 33 Ey²vien–·i ›’ieÀR a—yAy mRiyEyAwH ziEmYAÀ pR’ vAÆkÅ Ek“H EyAEsPuM mRiyy…M ŒzHcrYe–“u. 34 anÙrM aver a½#hic•H ziEmYAÀ öÍen pR’u, þöQ ›“iyAÇ aEnkM ey¸dÄ nziÆky…M aEnkÄ Ÿy¯ky…M ec•@M. eedv˜ieÀR awyALem• nil yiÇ pl¯M aven aMgIkriŠilÂ. 35jn ÍÅ rhsYmAyi ciÙiÆ•tH evLie– w…M. sMBvYmAy cilkArYÍÅ niÍL@ew Xdye˜ EzAkA›lmAÆM.ÿ 25

h•A Ey²vien kA¹Ý aE–AÅ eedvAly˜iÇ h•Aey• èvAckiyAy o¯ OIy…ìAyi¯Ý. a vÅ P¾EvlieÀR ›w…Mb˜iÇe–“v L@M ŒEzÄEgAÒŠAriy…M Œyi¯Ý. h •A pw…v]ÖyAyi¯Ý. avÅŠH Ž}uvÄ xE˜Æ mAÒEm vivAhjIvitm…ìAyi¯ ÝZ. 37avL@ew BĘAvH mric•tiÇ pi •IwH avÅ ŽkyAyi jIvic•@. öE–AL vÅŠH q¿p˜inAlH vySìH. avÅ qE–A}uM eedvAly˜iÇ te• vsic•@. oriŠluM aviwM vi“uEpAyi¯•ilÂ. rAp kÇ ŸpvAsvuM èAÄØny…mAyi avÅ eedvArADn nw˜i. 38aE–AÅ eedvE˜A w… n•ipR’uekAìH h•Ay…mviewy… ìAyi¯Ý. ey±zElmien eedvM sVt ×mAÆ•« kAÏniÇÆ•vErAwH avÅ Ey²vien–·i pR’u. 36

þrìu ... nÇkNMÿ ŸÖrNi ElvY 12+8.

EyAEsPuM mRiyy…M vI“i ElÆ mwÍuÝ 39 EyAEsPuM mRiyy…M kĘAvieÀR nYAyèmANM a½zAsiÆ•v qlÂAM ecyH«k}i’u. q•i“vÄ glIlyiel tÍL@ew vAsÐlmAy nseR˜iElÆ EpAyi. 40ecRiy ›“iyAyi¯• Ey² vL ¯kyAyi¯Ý. avÀ zå½M buÖimA½ mAyi. eedvA½#hM av½ìAyi¯Ý. Ey² q• ›“i qlÂAvÄxvuM Ey²vieÀR mAtApitA ŠÅ epsh Ÿ/v˜inH ey±zElmiEl ŠH EpA›mAyi¯Ý. 42Ey²vinH p×ìH vyS™E–AÅ ptivuEpAel avÄ ep¯•ALi½EpAyi. 43ep¯•AÅ k}i’H avÄ vI“iElÆEpAyi. pE• bAlnAy Ey²ey±zElmiÇ tÍi. aveÀR mAtA pitAŠÅ öŠArYmRi’i¯•ilÂ. 44EyAEs PuM mRiyy…M o¯divse˜ yAÒ pUĘi yAŠiyi¯Ý. Ey² av¯ew sMGE˜A ewA–M ŸìAvuem•vÄ k¯ti. bÓuŠL@ ewy…M suXÏŠL@ewy…M öwyiÇ avÄ Ey²vien tir’u. 45pE• sMG˜iÇ Ey²vien kANAnvÄÆ k}i’il . atinAlvÄ Ey²vien tiryAÀ ey±z ElmiElÆmwÍi. 46m†Ý divsÍÅÆEz xM avÄ aven keì˜i. Ey² eedvA ly˜iÇ mtAÖYApker æviÆky…M avErAwH EcAdYÍÅ EcAdiÆky…mAyi¯ Ý. 47qlÂAv¯M aveÀR vAÆkÅ Ek“u. aveÀR DArNAzåiy…M buÖiprmAy Ÿ˜rÍL@M qlÂAvery…M atH-te–w…˜i. 48 Ey²vieÀR a–n—mAÄÆM aven kìE–AÅ aÛr–…ìAyi. aveÀR a— avEnAw… pR’u, þmken, nIeyÙA¹ {ÍELAwi« ecyHttH? nie•EyAĘH ni eÀRy–½M {A½M ŽeRd…+Kic•@. {ÍÅ nie• EnAŠi nwÆkyAyi¯Ý.ÿ 49 Ey² avErAw… pR’u, þqÙinA¹ niÍeLe• aEnVxic•tH? qeÀR pitA vieÀR niEyAgm…™iwÏ {A½ìAvuem Ý niÍÅŠRiyiElÂ!ÿ 50avÀ pR’ti eÀR aÄØM avÄÆ mnÈilAyilÂ. 51Ey ² avErAewA˜H nseR˜iElÆ EpAyi. mAtApitAŠÅ pR’etlÂAM avÀ a½ sric•@. aveÀR a— aEt–·ieylÂAM ŒElAciÆkyAyi¯Ý. 52Ey² jH{Ans ÛAdn˜iÇ puErAgmic•@ekAìi¯Ý. a vÀ m…tiÄÝvÝ, jnÍÅEy²vien ö xHwe–“u. avÀ eedve˜ èsAdi–ic•@. 41

EyAh•AeÀR èsMgÍÅ (m˜A. 3+1-12; mÄeŠA. 1+1-8; EyAh. 1+19-28)

3

tIeberYAsH eeks¯ew ptinÉAM BrNvÄxmAyi¯Ý atH. ey¸dYyi el BrNADikAri epAÙieyAsH pIlA e˜AsH, glIlyiel BrNADikAri eh erAdAvH, ö¬rYA, ÒEKAni˜i q•iviw ÍLiel BrNADikAriy…M ehErAdAvieÀR sEhAdr½mAy PIlie–AsH, abiEln yiel BrNADikAriyAy lUsAnYAsH , q•ivÄ eeksrieÀR BrN˜iÀ kI}ilA yi¯Ý. 2 h•AvuM k•PAvuM mhApuErA


65 hitãA¯mAyi¯Ý. Œ smyM esKrYA vieÀR puÒnAy EyAh•AnH eedv˜iÇ nie•A¯ klønki“i. EyAh•AÀ m¯®mi yiÇ vsiÆkyAyi¯Ý. 3 EyAÄ”AÀ ndI twemA“uÆM sÉric•H EyAh•AÀ jnÍ ELAwH èsMgic•@. mAnsAÙre–“H sHnAn e–“H pApÍLiÇni•H EmAcitrA›vAÀ avÀ jnÍELAwH èsMgic•@. 4 eyz•Aè vAckeÀR èvcnpusHtk˜iel}uti yiriÆ•« EpAel! þm¯®miyiÇ viLic•@ pRy…• o¯v½ìH+ ükĘAvi½ v}ieyA¯Æk aveÀR v}i kÅ EneryAÆk. 5 qlÂA tA}HvrkL@M niRyHŠe–w…M. qlÂA pÄv•tÍL@M ›ÝkL@M nir–AŠe–w…M. v L’ pAtkÅ EneryAŠe–w…M. p¯p¯ ˜pAtkÅ mi½se–w…ÏM. 6 qlÂAm½xY¯M eedv˜ieÀR r• aRi y…M.ýÿ eyz•AvH 40+3-5 7

jnÍÅ sHnAne–w…vAÀ EyAh•A eÀRyw…e˜˜i. EyAh•AÀ avErAw… pR’u, þniÍÅ, vix–AÛukeLE–Ael yANH! v¯vAniriÆ• eedvEkAp˜iÇ ni•H oAwiyklAÀ ŒrA¹ niÍÅÆ m…• Riyi–…t•tH? 8yTAÄؘiÇ mAnsAÙ rM vÝevÝ kANiÆ•èv]˜ikÅ ec •@viÀ. üaéAhAmA¹ {ÍL@ew pitA vHý qÝ vIÛiLŠ¯tH. {AÀ niÍELAwH pRye“, aéAhAmi½ öQ klÂ@kLiÇni Ý sÙtikeL s]xHwiŠAÀ eedv˜i½ k}iy…M. 9 mrÍÅ m…Ric•iwAÀ m}u t•ARAyi Š}i’u. nl PlÍÅ s]xw H iŠA˜ qlÂA mrÍL@M ev“i tIyiliw…M.ÿ 10 aE–AÅ jnÍÅ EyAh•AEnAw… EcA dic•@, þ{ÍeLÚ ec•NM?ÿ 11 EyAh•AÀ ètivcic•@,þniÍÅÆ r ìuw…–…eìÜiÇ o•H ölÂA˜v½mAyi p »vyHÆk. niÍLiÇ ŒÄeŠÜiluM a– m…eìÜiÇ a«M.ÿ 12 ni›ti pirivukA¯EpAluM EyAh•A eÀR aw…e˜˜i. avÄÆM sHnAne–w NmAyi¯Ý. avÄ EyAh•AEnAw… pR ’u, þ•ErA, {ÍeLÚ ec•NM?ÿ 13 EyAh•AÀ avErAw… pR’u,þniÍÅ kløiŠe–“tiÇ œw…tÇ ni›ti öQwAŠ ¯tH.ÿ 14 p“ALŠAÄ EyAh•AEnAw… EcAdic•@, þ{ÍELA? {ÍeLÚ ec•NM?ÿ EyAh•AÀ avErAw… pR’u, þjnÍ ELAw… pNM piwic•@vAͯtH. Œer–·iy…M k™M pRy¯tH. niÍL@ew zÛLM ekAìH t]pHtrA›viÀ.ÿ 15 qlÂA ŒL@kL@M ètI•yiÇŒyi¯Ý. a«ekAìH EyAh•Aen kìE–AÅ a vÄ Ÿ™iÇ sVyM ŸQhic•@, þöE”hM Œyi riŠAM ƒisH«.ÿ 16 EyAh•AÀ qlÂAvErAw…mAyi mRupwi pR’u, þ{AÀ ev™M ekAìH niÍeL sHnAne–w…ÏÝ. qeÀR pi•Ael v¯ •vÀ qe•ŠAÅ k}ivu™vnANH. av eÀR ecri–}iÆvAÀEpAluM {AÀ EyA gYnlÂ. avÀ niÍeL pri²ÖA´AvinA luM tIyAluM sHnAne–w…ÏM.17EgAtÛuM

lUeŠAsH 3:3-29 pti¯M EvÄtiriŠAÀ t•ARAyi aven ÏM. nl DAnYe˜ avÀ teÀR kL–…r yiÇ niRyHÆky…M cI˜DAnYe˜ avÀ k˜ic•@ kLy…ky…M ec•@M. avsAniŠA ˜ agHniyiÇ avÀ a« EhAmiÆM.ÿ 18 EyAh•AÀ suviEzxèsMgM «wÄÝ. jnÍeL shAyiÆ• o¯pAw… kArYÍÅ avÀ pR’u. EyAh•AeÀR èv˜ ] ik eLÍen avsAnic@• 19 (EyAh•AÀ rAjAvAy ehErAdAvien vimÄzic•@. ayAL@ew sEhAdrp‰i eh ErAdYy…mAyi ayAÅ ecyHt cI˜nwpwi keL EyAh•AÀ vimÄzic•@. me·A¯pAw… cI˜ èv]˜ikLiluM ehErAdAvien EyA h•AÀ ›·e–w…˜i. 20atinAÇ ehErA dAvH me·A¯ d…xHecyHti œwi ecyH«+ EyAh•Aen jyililwc•@. ehErAdAvi eÀR me·lÂA d…xHƒiykELAw…M Œ èv]˜i œwi œ“i.) EyAh•AÀ Ey²vien sn H Ane–w…ÏÝ (m˜A. 3+13-17; mAÄeŠA. 1+9-11) 21

EyAh•AÀ jyililwyHŠe–w…M m…ÛH qlÂAv¯M sHnAne–“u. Ey²vieny…M sHnAne–w…˜i. Ey² èAÄØic•@ekAìi ¯•E–AÅ sVÄ‹M «RŠe–“u. 22pri²ÖA ´AvH avniElŠiRÍi vÝ. kA}HcyiÇ aetA¯ èAvienE–Ael ±pM ekAìi¯ Ý. aE–AÅ sVÄ‹˜iÇnie•A¯ zbHdM öÍen Ek“u,þnI qeÀR puÒnANH. {AÀ nie• sH E nhiÆÝ. {AÀ ni•iÇ sMèItnAyiriÆÝ.ÿ EyAEsPieÀR kw…MbcriÒM (m˜A. 1+1-17) 23

Ey² teÀR èvĘnM «wÍiy E–AÅ aE”h˜i½ m…–«vyEÈALM Œyi¯Ý èAyM. avÀ EyAEsPieÀR puÒnAeNÝ jnÍÅ k¯tiyi¯Ý. EyA EsPH, Ehliy…ew puÒÀ. 24Ehli, mØA ˜ieÀR puÒÀ. mØA˜H , Elviy…ew puÒÀ. Elvi, emÇŠiy…ew puÒÀ. emÇ Ši, y•Ayiy…ew puÒÀ. y•Ayi, EyA EsPieÀR puÒÀ. 25EyAEsPH, m˜eTYA sieÀR puÒÀ. m˜eTYAsH, ŒEmAsi eÀR puÒÀ. ŒEmAsH, nA¸mieÀRpuÒÀ. nA¸M, qsÂiy…ew puÒÀ. qsHLi. n‹Ayi y…ew puÒÀ. 26n‹Ayi, myA˜ieÀR puÒÀ. myA˜H, m˜eTYAsieÀR puÒÀ. m˜eTYAsH, ezmyiy…ew puÒÀ. ezmyi, EyAEsPieÀR puÒÀ. EyAEsPH, EyAd y…ew puÒÀ. 27 EyAdA, EyAh•AeÀRpuÒÀ. EyAh •AÀ, Ersy…ewpuÒÀ. Ers, esAerAbA EblieÀRpuÒÀ. esAerAbAEbÇ, zl TIEylieÀR puÒÀ. zlTIEyÇ, Enriy… ewpuÒÀ.28Enri, emÇŠiy…ewpuÒÀ. em ÇŠi, a”iy…ewpuÒÀ. a”i,EkAsAmieÀR puÒÀ. EkAsAM, qÇmAdAmieÀRpuÒÀ. q ÇmAdAM, ŽrieÀRpuÒÀ. 29ŽÄ, EyA²vi eÀRpuÒÀ. EyA², qlIEysrieÀR puÒ


lUeŠAsH 3:30-4:20

66

À. qlIEysÄ, EyArImieÀR puÒÀ. EyA rIM, mØA˜ieÀR puÒÀ. mØA˜H, Elvi y…ew puÒÀ. 30 Elvi, ziEmYAeÀR puÒÀ. ziEmYAÀ, ey¸dy…ew puÒÀ. ey¸dA, EyAEsPi eÀR puÒÀ. EyAEsPH , EyAnAmieÀR puÒÀ. EyAnAM, qlYAŠImieÀR puÒÀ. 31 qlYAŠIM, emlYAvieÀR puÒÀ. emlYA vH, em•y…ew puÒÀ. em•A, m˜Ty…ew puÒÀ. m˜T, nATAeÀR puÒÀ. nATAÀ, dAvIdieÀR puÒÀ. 32dAvIdH, yišAyiy…ew puÒÀ. yišAyi, oEbdieÀR puÒÀ. oAEbdH, EbAvsieÀR puÒÀ. EbAvsH sÇEmAeÀR puÒÀ. sÇEmAÀ, nhEzA eÀR puÒÀ. 33 nhEzAÀ, a—InAdAbieÀR puÒÀ. a—InAdAbH, arAmieÀR puÒÀ. arAM, aÄniy…ew puÒÀ. aÄni, qE AeÀR puÒÀ. qE AÀ, pAersieÀR puÒÀ. pAersH, ey¸dy…ew puÒÀ. 34ey¸dA, yAEŠAbieÀR puÒÀ. yAEŠAbH, yisH hAŠieÀRpuÒÀ. yisHhAŠH, aéAhA mieÀR puÒÀ. aéAhAM, EtRhieÀRpu ÒÀ. EtRhH, nAEhArieÀR puÒÀ. 35nA EhAÄ, es±gieÀR puÒÀ. es±gH, er• vieÀRpuÒÀ. er•, PAelgieÀR puÒÀ. PAelgH, ŽebrieÀR puÒÀ. ŽebÄ, zlAmieÀR puÒÀ. 36 zlAM, kyinAeÀR puÒÀ. kyinAÀ, aÄPûsAdieÀR puÒÀ. aÄPûsAdH, EzmieÀR puÒÀ. EzM, EnAhy…ew puÒÀ. EnAh, lAEmŠieÀR puÒÀ. 37lAEmŠH, emTUzly…ew puÒÀ. emTUzlA, hAEnA ŠieÀR puÒÀ. hAEnAŠH, yAerdieÀR puÒÀ. yAerdH, melElYlieÀR puÒÀ. melElYÇ, kyinAeÀR puÒÀ. 38kyi nAÀ, qEnAzieÀR puÒÀ. qEnAzH, Ez ˜ieÀR puÒÀ. Ez˜H, ŒdAmieÀR puÒÀ. ŒdAM, eedv˜ieÀR puÒÀ.

qniŠixHwm…™ ŒÄÆM a«ekAw…ŠAM. 7 nI qe• mAÒM nmsHkric•AÇ öetlÂAM ninÆ {AÀ trAM.ÿ 8 Ey² pR’u, þti¯ev}u˜iluìElÂA+ ünI nieÀR kĘAvAy eedve˜ nm sHŠriÆk. aven mAÒM EsviÆk.ÿý ŒvĘnM 6+13 9

anÙrM pizAcH Ey²vien ey±z ElmiElŠ@ nyic•@. eedvAly˜i½ m…k Lile˜ Ž·vuM ŸyÄ• bi•…viÇ ky·i pizAcH Ey²viEnAw… pR’u, þnI eedv puÒnAeNÜiÇ tAE}ÆcAw…k. 10ti¯ev }u˜iÇ pR’i“uìElÂA+ üeedvM teÀR d†tãAErAwH nie• r•i ŠAÀ kløiÆM.ý sÜIĘnM 91+11 11

mAÒvumlÂ+ ünieÀR kAÇ pARyiÇ t“A et avÄ eekkÅ ekAìHnie• tAÍuMýÿ qÝM ŸìElÂA. sÜIĘnM 91+12 12

Ey² pR’u, þpE• ti¯ev}u˜iÇ ö«M pRy…ÝìH+ þnI kĘAvAy eedve˜ prI•iŠ ¯tH.ÿý ŒvĘnM 6+16 13

èElABnÍL@eweylÂAM avsAn˜i el˜iy pizAcH me·A¯ s•ÄBvuM ètI •ic•H d†ErÆ EpAyi. Ey² jnÍeL pWi–iÆÝ (m˜A. 4+12-17; mÄeŠA. 1+14-15) 14

Ey² pri²ÖA´AvieÀR zåiEyA w… œwi glIlyiElÆ mwÍi. glIlyHÆ ¡·upAw…M Ey²vien–·iy…™ vAĘ è cric•@. 15avÀ av¯ew ey¸d–™ik LiÇ ŸpEdziŠAÀ «wÍi. qlÂAv¯M Ey² vien vA}H˜i. Ey² sVÙp“N˜iElÆ EpA›Ý

Ey² pizAcinAÇ èElABi –iŠe–w…Ý (m˜A. 4+1-11; mÄeŠA. 1+12-13)

4

Ey² EyAÄ”AniÇniÝM tiriec•˜i. avniÇ pri²ÖA´AvH niR’i¯Ý. pri²ÖA´AvH Ey²vien m¯®miyiElÆ nyic•@.2aview pizAcH nAlø « divs ÍÅ Ey²vien èElABi–ic•@. Œ smyM avÀ oÝM B•ic•i¯•ilÂ. Œ divsÍ L@ew aÙY˜iÇ Ey²vinH nE• viz –…ìAyi¯Ý. 3 pizAcH Ey²viEnAw… pR’u,þnI eed vpuÒnAeNÜiÇ öQ pARey a–mAkA À kløiÕ.ÿ 4 Ey² mRupwi pR’u, þm½xYÀ a–M ekAìumAÒml jIviÆ •etÝ ti¯ev}u˜iÇ q}utiyi“uì ElÂA.ÿ ŒvĘnM 8+3 5 aE–AÅ pizAcH Ey²vien Ÿyr˜i ElÆ œ“ieŠAìu EpAyi. ElAk˜iel qlÂA rAjYÍL@M o¯ nimix˜iÇ kA“ieŠA w…˜i“u 6pR’u,þöQ kA¹• qlÂA rAjY ÍL@M atieÀR qlÂA ètApE˜Aw…M tiL ŠE˜Aw…M œwi qniŠH t•i“u™vyANH.

(m˜A. 13+53-58; mÄeŠA. 6+1-6) 16

Ey², avÀ vLÄ• p“NmAy nseR ˜iElÆ EpAyi. qE–A}uem•EpAel z b•ÏdivsM avÀ ey¸d–™iyiElÆ EpAyi. Ey² vAyiŠAÀ q}uE•·u niÝ. 17 eyz•AèvAckeÀR pusHtkM avnu nÇkiyi¯Ý. Ey² pusHtkM «R•H öÍ en q}utiyiriÆ• BAgM kìu. 18 þkĘAvieÀR eectnYM q•iluìH. oÝmilÂA˜vErAwH suviEzxM pRyAÀ eedvM qe• etre’w…˜iriÆÝ. pA p˜ieÀR twvukAÄŠH EmAcnM nÇ›em ÝM aÓÄÆ kA}Hc nÇ›emÝM jnÍ ELAw… pRyAÀ eedvM qe• niEyAgic•i riÆÝ. d…Äb•ler av¯ew kxHw–Aw… kLiÇniÝM EmAci–iŠAÀ eedvM qe• ayc•iriÆÝ. 19 jnÍELAwH kA¯NYM kA“A½M kĘA vieÀR vÄxem˜iey•RiyiŠA½M qe• niEyAgic•@.ÿ eyz•AvH 61+1-2 20

Ey² pusHtkmwc•@. pusHtkM pricA rknH mwŠieŠAw…˜H avÀ nil˜i¯Ý. ey¸d–™iyilu™ qlÂAv¯M Ey²vi


67 en aw…Ï nirI•ic•@. 21Ey² avErAwH sMsAriŠAÀ «wÍi. avÀ pR’u, þni ÍÅ öQ vAÆkÅ EkÅeŠ˜e• öv anVÄØmA›Ý.ÿ 22 qlÂAv¯M Ey²vien–·i nl« pR ’u. aveÀR XdYmAy vAÆkLiÇ avÄ atH-te–“u. avÄ pR’u, þavenÍ en öèkArM pRyAÀ k}iy…Ý? avÀ EyAEsPieÀR mkÀ mAÒmElÂ?ÿ 23 Ey² avErAw… pR’u, þüeevdYA, sVyM suKe–w…â q• p}eÉAlÂ@ EpAel niÍÅ qE•Aw… pRy…em•H qni ŠRiyAM. ünI kPÄ•¸miÇ ecyHttien –·i {ÍÅ Ek“i“uìH. aetlÂAM nieÀR sVÙp“N˜iluM ec•†.ýÿ 24 aE–AÅ Ey²pR’u, þ{AÀ niÍ ELAw… stYM pRy…Ý. o¯ èvAck½M sVÙM p“N˜iÇ sVIkArYnlÂ. 25{AÀ pRy…•« stYmANH. ŽlIyAèvAck eÀR kAl˜H yi AEyliÇ m†•rvÄxM m} epyHtilÂ. rAjYe˜ÍuM B•Nvum…ìA yi¯•il . Œ smy˜H yi AEyliÇ aEnkM viDvkL@ìAyi¯Ý. 26pE• ŽlIyAvH yi AEyliel Œ viDvk L@ew aw…E˜ŠH ayyHŠe–“ilÂ. sIEdAÀ Edze˜ serpHtyiÇ o¯ viDvy…ew aw…E˜ŠANH ŽlIyAvH ayyHŠe–“tH. 27 ŽlIzA èvAckeÀR kAl˜H yi A EyliÇ aEnkM ›xHWErAgikL@m…ìAyi¯ Ý. pE• nymAenA}iek Œ¯M suKe– “ilÂ. nymAÀ yi AEyÇŠArnAyi¯•ilÂ. suRiyŠArnAyi¯Ý.ÿ 28 ey¸d–™iyilu™ qlÂAv¯M öŠA rYÍÅ Ek“u. avÄ atYDikM EkApA›l rAyi. 29avÄ cAwiey}uE•·H Ey²vien ngr˜i½ puR˜AŠi. o¯ mly…ew m…k LilANv¯ew ngrM pNitiriÆ•tH. a ventAE}Æ t™iyiwAnAyi mly…ew a· E˜ŠH avÄ aven nyic•@. 30 q•AÇ Ey² av¯ew nw…vilUew nw•H d†er EpAyi.

Ey² pizA¡ bADicv • er suKe–w…ÏÝ

lUeŠAsH 4:21-5:4 36

jnÍÅ atH-te–“u. avÄ prsHprM pR’u, þqÙANitinÄØM? a²ÖA´A ŠELAw… aDikArE˜Aewy…M zåiyAluM avÀ ŒjH{ApiÆÝ. avÄ puRÏv¯ Ý.ÿ 37 atinAÇ Ey²vien–·iy…™ vAĘ Œ èEdzÏ™ qlÂAÐlÏM prÝ. Ey² o¯ OIey suKe–w…ÏÝ (m˜A. 8+14-17; mÄeŠA. 1+29-34) 38

Ey² ey¸d–™i vi“u. avÀ ziEmA eÀR vI“iElÆEpAyi. ziEmAeÀR BArY y…ew a— ErAgM piwic•@ kiw–Ayi¯Ý. avÄÆ kw…˜ pniyAyi¯Ý. aver shAyiŠAÀ qeÙÜiluM ec•Nem•H avÄ avEnAwEp•ic•@. 39avÀ avL@ ew vLer aw…ÏniÝekAìH pniEyAwH aveL vi“uEpA›vAÀ ŒjH { Apic• @ . pni aveL vi“uEpAyi. aE–AÅ avÅ q}uE•·H aver pricriŠAÀ «wÍi. Ey² m·Enker suKe–w…ÏÝ sUrYAsHtmymAyE–AÅ jnÍÅ ErAg bADitrAy aEnker aveÀRyw…ŠÇ ekAìuvÝ. avÄŠH viviD ErAgÍLA yi¯Ý. Ey² oAErA ErAgiy…ewEmluM eek vc• H aver suKe–w…˜i. 41plriluM ni•H ®tÍÅ puRÏvÝ. ®tÍÅ nil viLic• @ , þnI eedvpuÒnANH . ÿ pE• Ey², aver zkAriÆky…M sMsAri ŠAÀ a½v= d iŠAtiriÆky…M ecyH « . avÀ ƒisH«vAeN•H ®tÍÅŠRiyAmA yi¯Ý. 40

Ey² m·u p“NÍLiElÆ EpA›Ý (mÄeŠA. 1+35-39) 42

aw…˜ divsM Ey² ŽkAÙmAeyAri wE˜Æ EpAyi. jnÍÅ av½Evìi tir’u. avÄ avenkìE–AÅ aviwM vi “uEpA›•tiÇni•H aven twyAÀ æmic•@. 43pE• Ey² avErAw… pR’u, þeedvrAjYe˜ sMbÓiÆ• suviEz xM qniŠH m·u p“NÍLiluM èsMgiŠ NM. atinANH {AÀ ayyHŠe–“tH.ÿ 44 aÍen ey¸dYyiel ey¸d–™ik LiÇ avÀ èsMgic•@.

(mÄeŠA. 1+21-28) 31

Ey² glIlyiel ngrmAy kPÄ• ¸miElÆ EpAyi. zb•ÏdivsM avÀ jnÍeL ŸpEdziÆkyAyi¯Ý. 32av eÀR vAÆkÅ aDikArE˜AewyAyi¯• tinAÇ aveÀR ŸpEdzM jnÍeL atHte–w…˜i.33a²ÖA´AvH bADic• o¯ vÀ Œ ey¸d–™iyiluìAyi¯Ý. ayAÅ Ÿc•˜iÇ viLic•@ œvi, 34þnsRAy nAy Ey²Ev, {ÍELAwH nineŠÙANH EvìtH. {ÍeL nzi–iŠAnAENA nI v•iriÆ•tH. nI ŒrAeN•H qniŠRi yAM. eedv˜ieÀR pri²ÖÀ.ÿ 35pE• Œ a²ÖA´AviEnAw… niĘAÀ Ey² ŒjH{Apic•@. Ey² pR’u, þmiìAtiri Õ, Œ m½xYniÇ niÝpuRÏ kwÕ.ÿ pizAcH Œ m½xYen jnÍL@ewyiwyiÇ t™iyi“u. q•i“H ayAeL ŸpáviŠAet ayALiÇniÝ puRÏ kwÝ.

peÒAs,H yAEŠAb,H EyAh•AÀ q•ivÄ Ey²vien a½gmiÆÝ (m˜A. 4+18-22; mÄeŠA. 1+16-20)

5

Ey² egE•ser˜H twAk˜ieÀR kr yiÇ niÝ. o¯pAw…EpÄ av½¡·uM tiÍiÕwi. eedvvcnM EkÅŠAÀ avÄ Œ#hic•i¯Ý. 2twAk˜ieÀR tIr˜H r ìuv™ÍÅ kiwÆ•tvÀ kìu. mIÀpi w…˜ŠAÄ av¯ew vlkÅ k}u›kyAyi ¯Ý. 3 Ey² ziEmAeÀR v™˜iÇkyRi. a« kryiÇniÝ ›Rc•@ d†rM mA·AÀ Ey² avEnAwAvzYe–“u. q•i“H avÀ v™ ˜iÇ kyRiyi¯•H jnÍeL ŸpEdzic•@ «wÍi. 4 Ey² èsMgM niĘi. avÀ ziEmA EnAw…pR’u,þv™M Œ}ŠwliElÆ ekA ìuEpAœ. niÍeLlÂAv¯M vleyRi’AÇ DArALM mIÀ ki“uM.ÿ


lUeŠAsH 5:5-35

68

5

ziEmAÀ mRupwi pR’u, þèEBA, {ÍÅ rAÒi m…}uv½M n•Ayi aÖVAni c•@. pE• o¯ mInieny…M piwiŠAnAyilÂ. q•AÇ aÍu pRy…Ý {AÀ ev™˜iÇ vlkÅ öwNem•H. atinAlÍen ec •AM.ÿ 6 mIÀ piw…˜ŠAÄ ev™˜iÇ vl kÅ vIzi. av¯ew vlkÅ m/YÍeL eŠAìu niR’u epA“ARAyi. 7 avÄ me·A ¯ v™˜iel suXÏŠeL shAy˜i ½ viLic•@. suXÏŠeL˜i. ö¯v™Í L@M m…ÍARAy«v er m/YM lBic•@. 8- 9 tÍÅ piwic• mI½kL@ew aLvukìH mIÀpiw…˜ŠAÄ atH-tsHtbHDrAyi. ö «kì ziEmAÀ peÒAsH Ey²vi½ m…Ûi Ç ›ni’uvI¹ pR’u, þqeÀRyw…Ï niÝ EpAœ kĘAEv, {AÀ pApiyA NH.ÿ 10yAEŠAbuM EyAh•A½M esebdi y…ew puÒãA¯M atH-tsHtbHDrAyi. Ey² ziEmAEnAw… pR’u, þBye–wAti riÕ. öni m…tÇ niÍÅ mInienyl m½ xYen piwiŠAÀ èvĘiÆM.ÿ 11 avÄ tÍL@ew v™ÍÅ tIr˜w…–i c•@. avÄ qlÂAM tYjic•H Ey²vieÀR a½yAyikLAyi.

ayAeL avÄ öRŠi. 20av¯ew vizVAsM avÀ kìu. Ey² ErAgiEyAw… pR’u, þnieÀR pApÍÅ •miŠe–“iriÆÝ.ÿ 21 zAOimA¯M prIzãA¯M sVyM ciÙi c•@. þŒrANivÀ? avÀ eedvvi¯ÖmAy kArYÍÅ pRy…Ý. eedv˜i½ mAÒEm pApÍÅ epARuŠAnAvU.ÿ 22 Ey² av¯ew mEnAgtmRi’u. avÀ pR’u, þqÙA¹ niÍL@ew Xdy ˜iÇ a˜rM ciÙkÅ? 23ünieÀR pAp ÍÅ epARuŠe–“iriÆÝý qÝ pRy…• tAENA üq}uE•·u nwÕý q•AvzYe–w… •tAENA qL@–M? 24q•AÇ m½xYpuÒ ½ ®miyiÇ pApÍÅ epARuŠA½™ aDi kArm…eì•H {AÀ etLiyiŠAM.ÿ atinA yi Ey² tLÄvAtErAgiEyAwH ŒvzY e–“u, þ{AÀ niE•Aw… pRy…Ý, q}uE•·H nieÀR kiwŠy…emw…˜H vI“iÇ EpA›k.ÿ 25 ŸwÀ ayAÅ jnÍL@ew m…ÛiÇ q}u E•·Hni•H teÀR kiwŠy…M qw…˜H eedv e˜ vA}H˜ieŠAìH vI“iElÆ nwÝ. 26j nÍLiÇ eedv˜ieÀR zåiyilu™ b µmAnM niR’u. avÄ pR’u, þöÝ {ÍÅ atH-tsMBvÍÅ kìiriÆÝ.ÿ

Ey² ErAgiey suKe–w…ÏÝ

Elvi Ey²vieÀR a½ yAyiyA›Ý

(m˜A. 8+1-4; mÄeŠA. 1+40-45) 12

oriŠÇ ErAgiyAy orAÅ tAmsiÆ• o¯ p“N˜iÇ Ey²vum…ìAyi¯Ý. a yAÅ ›xHWErAgiyAyi¯Ý. Ey²vien kì ayAÅ aveÀR m…•iÇ ›ni’H avEnAw… yAcic•@, þkĘAEv, qe• suKe–w…˜iyAluM. aÍH Œ#hic•AÇ a« nwÆem•RiyAM.ÿ 13 Ey² pR’u, þqniÆ nie• suK e–w…˜NM. suKe–w†.ÿ Ey² ayAeL sHpÄzic•@. epAw…•nEv ›xHWM aètY •mAyi. 14aE–AÅ Ey² avEnAw… niÄE” zic•@, þsMBvic•etÙAeN•H ŒErAw…M pRy¯tH . pE• EpAyi puErAhit½ nie• kANic•@ ekAw…Æk. EmAezy…ew klønyielE–Ael nieÀR suKe–wlinA y…™ v}ipAw…kÅ smÄ–iÆk. a«jn ÍL@ew m…ÛiÇ etLivAyiriŠe“.ÿ 15 pE• Ey²vien sMbÓic• vAĘ vLeryDikM prÝ. Ey²vien EkÅŠA ½M ErAgM EBdmAyi ki“A½M aEnkÄ q ˜i. 16Ey² plE–A}uM èAÄØnyHŠAyi ŽkAÙmAy ÐlE˜Æ EpA›mAyi¯Ý. Ey² tLÄvAtErAgiey suKe–w…ÏÝ

(m˜A. 9+9-13; mÄeŠA. 2+13-17) 27

ati½EzxM puR˜iRÍiy Ey² o¯ ni›tipirivukArÀ ayAL@ew kArYAly ˜iliriÆ•« kìu. Elvi q•ANv eÀR EprH . Ey², avEnAw… pR’u, þqe• a½gmiÕ.ÿ 28Elvi q}uE•·H qlÂAm…Ep•ic•H Ey²vien piÚwÄÝ. 29 Elvi Ey²vinH o¯gMBIra˜A}M nÇ ki. a˜A}M Elviy…ew vI“iÇvc•Ayi¯ Ý.aEnkM ni›tipirivukA¯M EveR ci l¯M Œ vi¯•iÇ sMbÓic•i¯Ý. 30p E• prIzãA¯M av¯ew zAOimA¯M Ey²vieÀR zixYãAÄeŠtier piRupiRu ÏpR’u, þniÍeLÙANH ni›tipiri vukAErAw…M m·u d…xic•vErAw…emA˜H tiÝ ky…M ›wiyHÆky…M ec•@•tH?ÿ 31 Ey² avÄÆ mRupwi nÇki, þŒErA gYvAãAÄŠH eevdYÀ Evì. pE• ErAgi kÅŠH avÀ EvNM. 32{AÀ nlÂver mAn sAÙre–w…ÏvAnl v•tH. d…xic•ver mAnsAÙr˜iElŠH nyiŠAnANH {AÀ v•tH.ÿ ŸpvAse˜–·iy…™ o¯ EcAdY˜inH Ey² mRupwi pRy…Ý

(m˜A. 9+1-8; mÄeŠA. 2+1-12) 17

o¯ divsM Ey² jnÍeL pWi–iÆ kyAyi¯Ý. prIzãA¯M zAOimA¯M a view œwiyi¯Ý. avÄ qlÂA ngrÍLiÇ niÝM v•vrAyi¯Ý. jnÍeL ErAgvi m…årAÆvA½™ zåi kĘAvH av½ nÇkiyi¯Ý. 18cilÄ o¯ tLÄvAtErAgi ey o¯ k“iliÇ qw…ÏekAìuvÝ. a vÄ ayAeL akÏ ekAìuv•H Ey² vi½ m…ÛiÇ kiw˜AÀ æmic•@. 19pE• ŒÅÕ“˜iniwyiÇ avÄŠtinAyil . atinAÇ EmÇÕryiÇ kyRi oAwiLŠi atilUew kiwŠEyAew Ey²vi½ m…ÛiÇ

(m˜A. 9+14-17; mÄeŠA. 2+18-22) 33

avÄ Ey²viEnAw… pR’u,þEyAh •AeÀR a½yAyikÅ prIzãAÄ ec•@ •«EpAel plE–A}uM ŸpvsiÆky…M èAÄØiÆky…M ec•ARuìH. pE• aÍ y…ew a½yAyikÅ qE–A}uM tiÝky…M ›wiÆky…M ec•@ÝvElÂA?ÿ 34Ey² av ErAw… pR’u, þo¯ vivAhsmy˜H, vrÀ œewy…™E–AÅ niÍÅŠH aveÀR suX ÏŠeL Ÿpvsi–iÆvAÀ k}iy…EmA? 35 pE• vrÀ avriÇniÝM ak·e–w… • avsrM v¯M. aE–AÅ Œ suXÏ ŠÅ Ÿpvsic•@ekA_M.ÿ


69

lUeŠAsH 5:36-6:26

36

Ey² avErAw… öQ kT pR’u+ þputiy o¯vO˜iÇ niÝM o¯ kxNM kIRieyw…˜H Œ¯M p}y vO˜iel dVArM awyH Š ARil , qÚekAeì•AÇ a« putiy vOe˜ nzi–iÆM, puti ytiÇ niÝ™ kxNM p}ytiEnAwH Ec¯ ky…milÂ. 37ŒÅŠAÄ putiy vI’H p}y «¯˜iyiÇ niRyHŠARilÂ. aÍen ec yHtAÇ p}y «¯˜i kIRiE–Avuky…M vI’H nxHwe–w…ky…M ec•@M. 38avÄ putiy vI ’H putiy «¯˜iyiǘe• niRyHÆM. 39p}yvI’H ›wiyHÆ• Œ¯M putiy vI’H ŒvzYe–wARilÂ. qeÙ •AÇ avÀ pRy…Ý, üp}y vI’A¹ nlÂtH.ýÿ Ey² zb˜ • ieÀR kĘAvH (m˜A. 12+1-8; mÄeŠA. 2+23-28)

6

o¯ zb•Ïdivs˜iÇ Ey² o¯ DA nYvylilUew nwÆkyAyi¯Ý. aE” h˜ieÀR zixYãAÄ ›Rc•@ DAnYemw…˜H eekekAìH ti¯—iB•ic•@. 2 cil prIz ãAÄpR’u, þqÙANH zb• Ï divsM EmAezy…ew nYAyèmANM niÍÅ lMGi c•tH?ÿ 3 Ey² ètivcic• @ , þtniÆM teÀR ŒL@kÅÆM viz•E–AÅ dAvIdH qÙA¹ ecyHtet•H niÍÅ vAyic•i“iElÂ? 4 dA vIdH eedvAly˜iÇ èEvzic•H eedv˜i ½™ v}ipAw… sADnÍeLw…Ï B•ic•@. ayAÅ ›eR a–M tE•AewA–m…ìAyi¯ •vÄÆM nÇki. a« EmAezy…ew nYAy èmAN ˜ientirANH. puErAhitãAÄÆ mAÒEm Œ a–M k}iŠAvU q•A¹ nYAy èmANM pRy…•tH.ÿ 5 Ey² prIzãAErAw… pR’u, þm½xYpuÒÀ zb•˜ieÀR kÄ ˜AvANH.ÿ Ey² zb˜ • iÇ orAeL suKe–w…ÏÝ (m˜A. 12+9-14; mÄeŠA. 3+1-6) 6

me·A¯ zb•ÏdivsM Ey² ey¸d– ™iyiElÆ EpAyi. Ey² aver ŸpEdzi c•@. vl« eekŠH tLÄvAtM bADic• orAÅ aviewy…ìAyi¯Ý. 7zb•ÏdivsM Ey ² suKe–w…ÏEmA q•RiyAÀ zAOi mA¯M prIzãA¯M kAÏniÇÆkyAyi¯ Ý.Ey² et·AeyeÙÜiluM ecyHtAÇ a ven ›·e–w…Ïk q•tAyi¯Ý av ¯ew l•YM.8pE• avÄ qÙA¹E”ziÆ •et•H Ey²vinRiyAmAyi¯Ý. avÀ tLÄvAtŠArEnAw… pR’u, þq}uE•·H ö v¯ew m…ÛiÇ niÇÕ.ÿ ayAÅ a½sri c•@. 9aE–AÅ Ey² avErAw… pR’u, þ{AÀ EcAdiÆÝ, zb•Ï divsM nã ec•NEmA, tiãec•NEmA? ŽtA¹ zri? o¯ jIvÀ r•iŠAet, nzi–iŠAEnA ne— a ½vdic•i“u™tH?ÿ 10Ey² ¡·i½M aver EnAŠi. Ey² ErAgiEyAw… pR’u, þ{AÀ nieÀR eeke•AÝ kANe“.ÿ ayAÅ teÀR eekpuRe˜w…Ï. av eÀR eek suKe–“u. 11prIzãA¯M zA OimA¯M vLeryDikM •uBitrAyi. avÄ prsHprM pR’u,þEy²vien nm… eŠÚ ec•@vAÀ k}iy…M?ÿ

Ey² teÀR p×ìH ae–A st H lãAer tire’w…ÆÝ (m˜A. 10+1-4; mÄeŠA. 3+13-19) 12

Œ smyM Ey² mlyiElŠH èAÄØi ŠAÀ EpAyi. rAÒim…}uvÀ eedvE˜AwH èAÄØic•@ekAìH avnview k}i’u. 13 piE·Ý èBAt˜iÇ, Ey² teÀR a½ yAyikeL viLic•…. avÀ avriÇniÝ p×ìuEper tire’w…Ï. avÀ av er þae–AsHtlãAerÝÿ viLic•@. 14p eÒAsH qÝ avÀ Epri“ ziEmAÀ, av eÀR sEhAdrÀ ae×yAsH, yAEŠAbH, EyAh•AÀ, PIlie–AsH, bÄe˜AelA mAyi. 15m˜Ayi, EtAmAsH, aÇPAyiy…ew puÒÀ yAEŠAbH , qrivukArÀ qÝ 16 viLiŠe–“ziEmAÀ, yAEŠAbieÀR puÒÀ y†dA, Ey²vien o·…ekAw…˜ y†dAöQsH Š AErYA˜H q•ivrAyi¯Ý avÄ.

Ey² jnÍeL pWi–iÆky…M suKe– w…Ïky…M ec•@Ý (m˜A. 4+23-25; 5+1-12) 17

Ey²vuM ae–AsHtlãA¯M mlyiR ÍivÝ. Ey² pr• o¯ ÐlÏ niÝ. aE”h˜ieÀR o¯ vliysMGM a½yA yikÅ aview œwiyi¯Ý. ey¸dYyiÇ niÝM ey±zElmiÇniÝM kwǘIr ng rÍLAy EsAriÇniÝM sIEdAniÇniÝM aEnkÄ aview œwiyi¯Ý. 18averlÂA em˜iytH Ey²vieÀRvAÆkÅ EkÅÆ •ti½MErAgzAÙi Enw…•ti½mAyi¯Ý. a²ÖA´AviÇniÝ pIfnM a½Bvi c•i¯•verlÂAM suKe–“u. 19qlÂAv¯M Ey ²vien etAwAÀ æmic•@. qeÙ•AÇ z åiavniÇ ni•Ayi¯Ý puRe–“i¯• tH. Ey² qlÂAvery…M suKe–w…˜i. 20Ey ² teÀR zixYãAer EnAŠi pR’u, þdriárAy niÍÅ BAgYvAãAÄ, qeÙ •AÇ eedvrAjYM niÍÅÆ™tANH. 21 öE–AÅ vizÆ• niÍÅ BAgYvA ãAÄ, qeÙ•AÇ niÍÅÆ sMt]pt H i lBi ÆM. öE–AÅ kry…•vÄ BAgYvAãAÄ, qeÙ•AÇ niÍÅ sEÙAxMekAìH ciriÆM. 22 þm½xYÄ niÍeL ni•iÆky…M, d…xHw erÝ viLiÆky…M ec•@EÛAÅ niÍÅ sQBAgYvAãAÄ. niÍÅ m½xYpuÒeÀR ŒLAytinAÇ niÍÅ cI˜ey•H m½xY ÄpRy…M. avrÍen pRy…EÛA}uM niÍÅ BAgYvAãAÄ. 23aE–A}uM niÍÅ ŒhHLAd vAãA¯M sEÙAxvAãA¯M Œ›M. qeÙ •AÇ sVÄ‹˜iÇ niÍÅÆ mh˜AeyA ¯s—AnM lBiÆM. av¯ew pUÄv•ikÄ è vAckErAw…M aÍen ecyHti¯Ý. 24 þq•AÇ DnvAãAer niÍÅÆd…ri tM. qeÙ•AÇ niÍL@ew ŒzVAsM niÍ ÅÆ ki“iŠ}i’u. 25 öE–AÅ sMt]pHti lBic•vEr niÍÅ Æd…ritM. qeÙ•AÇ niÍÅÆ viz–… ìA›M. öE–AÅ ciriÆ•ver niÍÅÆ d…ritM. qeÙ•AÇ niÍÅ d…+Kit¯M kr y…•v¯mA›M. 26þniÍeL–·i qlÂAv¯M


lUeŠAsH 6:27-7:4

70

nl« pRy…EÛAÅ niÍÅÆd…ritM. av ¯ew pUÄv•ikÄ k™èvAckErAwH aÍ en ecyHti“uìH. niÍL@ew zÒuŠeL sE H nhiÆk (m˜A. 5+38-48; 7+12) 27

þqe• æÖiÆ• niÍELAwH {AÀ pRy…Ý, niÍL@ew zÒuŠeL sHEnhi Æk. niÍeL evRuÆ•vÄÆ nãec •@k. 28niÍeL zpiÆ•ver a½#hi Æk. niÍeL ni•iÆ•vÄÆEvìi eed vE˜Aw… èAÄØiÆk.29niÍL@ew o¯ kr NÏ awiÆ•v½ mE·krNvuM kANi c•@ekAw…Æk. ŒerÜiluM niÍL@ew EkA“H qw…ÏekAìuEpAkukyAeNÜiÇ avÀ niÍL@ew Ÿw…–@M ekAìu EpAke“. 30ni E•Aw… yAciÆ• qlÂAvÄÆM nI ekAw… Æk. niEÀRtAy qeÙÜiluM qw…ÏekA ìuEpA›•vEnAw… a« mwŠiŠi“AÀ kÄ ŠzmAyi EcAdiŠAtiriÆk. 31m·u™vÄ niÍELAwH qÍen ep¯mARNM q•A #hiÆÝEvA a«EpAel niÍÅ av ErAw…M ep¯mARuk. 32niÍeL sHEnhiÆ• vermAÒM niÍÅ sHEnhic•AÇ niÍÅ eŠÚ EmãyA¹™tH ? öl , pApikÅ EpAluM aver sHEnhiÆ•ver sHEn 33 hiÆÝìH. nãec•@•vÄÆEvìi mAÒM niÍÅ nã ecyHtAÇ niÍÅeŠ eÙÜiluM Emãy…ìA›EmA? ölÂ, pApikÅ EpAluM aÍen ec•@ÝìH . 34qe• ÜiluM tiric•@ki“uM q• ètI•EyAew kwM ekAw…˜AÇ niÍÅeŠÚEmã? ölÂ, pApikÅEpAluM m·u pApikÅŠH kwM ekAw…Æ•tH aEt«k tiric•@ ki“uem• «ekAìANH. 35atinAÇ niÍL@ew zÒu ŠeLy…M sHEnhiÆk. avÄŠAyi nã ec•@k. tiric•@ ki“Nem•A#hiŠAet avÄÆ kwM ekAw…Æk. niÍÅÆ mh ˜Ay o¯ ètiPlM lBiÆM. niÍÅ atYu •teÀR puÒãArA›M. aet, qeÙ•AÇ eedvM n•iyilÂA˜vErAw…M, d…xHwãAErA w…M k¯Ny…™vnANH. 36niÍL@ew pitA vH sHEnhvuM kA¯NYvuM nÇ›•« EpA elniÍL@M sH E nhkA¯NYÍÅ ecA riy…k. Œ´priEzADn nwÏk (m˜A. 7+1-5) 37

þniÍÅ m·u™ver viDiŠ¯tH . q•AÇ niÍL@M viDiŠe–w…kyilÂ. m·u ™ver ›·e–w…˜¯tH, qÜiÇ niÍeL y…M ›·e–w…ÏkyilÂ. m·u™vErAw… •mi Æk, niÍL@M •miŠe–w…M. 38anYÄÆ dAnM ec•@k. aÒyDikM niÍÅÆM lBi ÆM, niÍL@ew k•iÇ o«ÍAet mwiyiÇ vI}˜ŠviD˜iÇ aÒyDikM. niÍÅ anYÄÆ ekAw…Æ• aLviÇ te• eedvM niÍÅÆM t¯M.ÿ 39 Ey² avErAw… öQ kT pR’u+ þ›¯ wnAy orAÅŠH me·A¯ ›¯wen nyiÆvA nA›EmA? ölÂ! ö¯v¯M oEr ›}iyiÇ vI}uM. 40 zixYÀ •¯viEnŠAÅ vliyvnlÂ. q •AÇ m…}uv½M pWic•@k}iy…EÛAÅ zixY ãAÄ •¯vienE–AelyA›Ý.

41

þsEhAdreÀR kÌiel krw… keìÏ • niÍÅ qÚekAìH sVÙM kÌielv liy EkAÇ kA¹•ilÂ? 42niÍÅ niÍ L@ew sEhAdrEnAw… pRy…Ý, üsEhAdrA, nieÀR kÌiel krw… {AÀ qw…ÏkLy“ EyAý q•H. niÍÅÆ sVÙM kÌiel EkAÇ kA¹vAnA›•ilÂ, niÍeLA¯ kp wBåiŠArnANH. ŒdYM sVÙM kÌiel EkAelw…ÏmA·U. aE–AÅ sEhAdreÀR kÌiel krw… niÍÅÆ vYåmAyiŠA NAnA›M. rìu trM PlÍÅ (m˜A. 7+17-20; 12+34-35) 43

þo¯ nl mrM d…xic• Ple˜ nÇ›•i lÂ. a«EpAel o¯ cI˜mrM nl Ple˜ y…M t¯•ilÂ. 44oAErA mrvuM a«nÇ›• Pl˜ieÀR EprilRiye–w…Ý. Œ¯M m… _kLiÇ ni•H a˜i–}ÍÅ EzKriÆ •il . e{ri’iliÇni•H m…Ùiriy…M. 45 nlÂvnAy o¯vnH sVXdy˜iÇ nãk L@ew niE•pm…ìA›M. atinAlANvÀ sVÙM Xdy˜iÇni•H nlÂkArYÍÅ puR e˜w…Æ•tH. pE• d…xHwnAy o¯veÀR Xdy˜iÇ tiãEy ŸìAœ. atinAl yAÅ tiãEyy…M puRe˜w…ÆÝ. ŽetA¯ v½M sVÙM Xdy˜ilu™ kArYÍEL pRy†. rìu trM ŒL@kÅ (m˜A. 7+24-27) 46

þniÍÅ qe• ükĘAEv, kĘAEv,ý qÝ viLiÆky…M q•AÇ {AÀ pRy…• etAÝM a½sriŠAtiriŠy…M ec•@• etÚekAìH? 47qeÀRyw…˜H v•H qe• æÖiÆky…M at½sriÆky…M ec•@• oErA¯˜¯M 48ŸR–…™ vIw… pNiy…•v enE–AelyANH. avÀ Œ}˜iÇ k…}i eyw…˜H zåmAy pARyiEãÇ awi˜R öw…Ý. ev™e–AŠŠAl˜H Œ vIwien o}uŠiyk·AÀ ev™M æmiÆÝ. pE• jlèvAh˜inH Œ vIwien mA·AnAvilÂ. qeÙ•AÇ Œ vIwH k¯Ï™tANH . 49 q•AÇ qe• æviÆky…M a½sri ŠAtiriÆky…M ec•@•vÀ awi˜Ryi lÂA˜ evRuM mÌiÇ teÀR vIw…pNiy…• venE–AelyANH. jlèvAh˜iÇ av eÀR vIwH qL@–˜iÇ tkÄÝ vI}uÝ. vIw… pUÄÌmAy…M nziÆky…M ec•@Ý.ÿ Ey² o¯ dAsen suKe–w…ÏÝ (m˜A. 8+5-13; EyAh. 4+43-54)

7

Ey² jnÍELAw… pRyA½™etlÂAM pR’u k}i’u. anÙrM avÀ kPÄ•¸miElÆ EpAyi. 2aview o¯ ztADip½ìAyi¯Ý. ayAÅŠH ErAg ˜AÇ mrNAs•nAeyA¯ dAs½ìAyi ¯Ý. ztADipÀ dAsen vLeryDikM sH E nhic• i ¯Ý. 3 Ey²vien–·i Ek“ ayAÅ jn˜ieÀR m†–ãAer aE”h˜i nw…E˜ŠH ayc•@. aviewey˜i teÀR dAseÀR jIvÀ r•iŠNem•H Ey²vi EnAwEp•iŠAnANyAÅ averayc•t.H 4 avÄ Ey²vieÀR aw…e˜˜i. ztADi


71 pen shAyiŠNem•H avÄ Ey²vi EnAwH yAcic•@. 5 avÄ pR’u,þnieÀR shAy˜inH öQ ztADipÀ aÄhnANH. qeÙ•AÇ ayAÅ n—…ew jntey sHEn hiÆky…M {ÍÅŠAyi ey¸d–™i pNiy…ky…M ecyHti“uìH.ÿ 6 Ey² avErAewAÏEpAyi. avÀ z tADipeÀR vIwinw…e˜˜iyE–AÅ a yAÅ teÀR suXÏŠeL ayc•H öÍen pRyi–ic•@, þkĘAEv, aÍH qeÀR Bv n˜iElŠH vErìtilÂ. aÍey aview evc•@sVIkriŠAÀ {AÀ aÄhnlÂ. 7a tA¹ {AÀ sVyM aÍy…ew aw…E˜Æ vrAti¯•tH. qeÀR dAsÀ EBdmAkAÀ aÍu kløiÆk mAÒEmEvìU.8 {AÀ te• m·u™v¯ew aDikAr˜iÀ kI}ilANH. q eÀR aDikAr˜iÀ kI}iÇ pwyALikL@ ìH. avrielA¯vEnAw… {AÀ üEpAœý q Ý pR’AlvÀ EpA›M. me·A¯vEnAwH üv±ý qÝ pR’AlvÀ v¯M. {AeneÀR dAsEnAwHü a« ec•†ý qÝ pR’Al vÀ qe• a½sriÆM.ÿ9 ö« Ek“ Ey² atH-tM œRi. Ey² te• a½gmiÆ• jnÕ“˜ieÀR EnÄÆ tiri’u. avÀ pR’u, þ{AÀ pRy…Ý, öÍeneyA¯ vizVAsM {AenAriwÏM kìi“il . yi AEyliÇ EpAluM.ÿ 10 Ey²vinw…E˜ŠH ayyH Š e–“vÄ tiriek vI“iel˜i. aview B]tYÀ suKM èApic•iriÆ•tvÄ kìu. Ey² orAeL jIvi–iÆÝ piE·•H Ey² nyIÀ q• p“N˜i ElÆEpAyi. Ey²vieÀR zixYãA¯M v lieyA¯œ“M jnÍL@M aE”hE˜AewA– m…ìAyi¯Ý. 12avÄ ngrkvAw˜inw… e˜˜iyE–AÅ avÀ o¯ zvsMsHkArM kìu. viDvyAy or—yHŠH av¯ew Žk mkeny…M nxHwe–“u. m]tEdhM puRE˜Æ ekAìuv•E–AÅ ngr˜iÇ niÝv• anvDiyAL@kÅ avELAewA–m…ìAyi¯ Ý. 13aveL kì Ey²vinH teÀRmnÈi Ç avELAwH a½kÛEtA•i. Ey² av ELAw… pR’u, þkry¯tH.ÿ 14Ey² zve– “iŠrikiElÆ nwÝec•H atiÇetA“u. zve–“i ¡m•i¯•vÄ niÝ. Ey², mri c• puÒEnAw… pR’u, þy…vAEv ,{AÀ niE•Aw… pRy…Ý q}uE•ÇÕ!ÿ 15aE–A LvÀ q}uE•·i¯•H sMsAriÆvAÀ «w Íi. Ey² ayAeL ayAL@ew a—yHŠH nÇki. 16 qlÂAv¯M atH-te–“u. avÄ eedv e˜ sH«tic•@. avÄ pR’u, þo¯ mhAè vAckÀ n—ÅŠiwyiElŠH v•iriÆÝ. eedvM teÀR jne˜ æÖiÆÝ.ÿ 17 (Ey²vienÆRic•@™ öQ vAĘey ¸dYyiluM prisrÍLiluM prÝ.) 11

EyAh•AÀ o¯ EcAdYM EcAdiÆÝ (m˜A. 11+2-19) 18

öŠArYÍeLlÂAM EyAh•AEnAwH ayA L@ew zixYãAÄ pR’u. ayAÅ teÀR rìu zixYãAer viLic•@. 19Ey²vieÀR aw…Ï ec•H öÍen EcAdiÆvAÀ

lUeŠAsH 7:5-33 ayAÅ avErAw… pR’u, þnIyAENA vrAniriÆ•vÀ? aEtA, me·A¯v½Ev ìi {ÍÅ kA˜iriŠENA?ÿ 20 avÄ Ey²vieÀR aw…e˜˜i. avÄ pR’u, þsHnApkEyAh•AnANH {Í eLnieÀR aw…E˜Šyc•tH, öQ EcAdYM EcAdiÆ•tinAyi, ünIyAENA vrAniri Æ•vÀ aEtA {ÍLini me·A¯v½ Evìi kA˜iriŠENA?ÿ 21 aEtsmyM Ey² aEnkMEper av ¯ew ErAgÍLiÇniÝM vYADikLiÇ niÝM suKe–w…˜iyi¯Ý, a²ÖA´A ŠLiÇniÝM r•ic•i¯Ý. avÀ aEnkM aÓÄÆ kA}Hc nÇkiyi¯Ý. 22aE–AÅ Ey² EyAh•AeÀR zixYãAErAw… pR ’u, þniÍLiview kì«M Ek“«emlÂAM EyAh•AEnAw… ecÝpRy†, aÓÄÆ kA}Hcki“iytH. vAtErAgi q}uE•·u nw •tH . ›xWErAgisuKe–“tH . bDir½ EkÅŠAnAytH. mric•vÄ jIvic•tH. pAv e–“vÄŠH eedvrAjYM nÇkiy vAĘ y…M. 23vizVAs˜i½ twÈmAyi qe• kANA˜vÄ a½#hItÄ.ÿ 24 EyAh•AeÀR zixYãAÄ EpAyE–AÅ Ey² EyAh•Aen–·i jnÍELAw… pR ’u, þniÍÅ qÚkANAnAyi¯Ý m¯® miyiElŠHEpAytH? kA·iÇ ŸQ«• kA“upu lÂienEyA? 25alÂAetÚ kANAnA¹ ni ÍÅEpAytH? Enriy «NiekAìu™ v OM Driec•A¯venEyA? Enriy«Ni ekAìu tyH–ic• nlÂvOM Dric•vÄ rAj ekA“Ar˜ilANH jIviÆ•tH. 26yTAÄØ ˜iÇ niÍeLÚ kA¹vAnA¹ EpAytH? o¯ èvAcken? aet, {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, EyAh•AÀ o¯ èvAcknilum DikM qEÙA ŒNH.ÿ 27ayAeL–·i öÍ en q}utiyiriÆÝ+ üæÖiÕ, nieÀRm…ÛiÇ qeÀR d†ten {AnyyHÆÝ. avÀ ninŠAyi v}ieyA ¯ÆM.ý mlAKi 3+1 28 þ{AÀ niÍELAw… pRy…Ý, EyAh •AÀ ö«ver jnic• ŒerŠAL@M EæxHW nANH. q•AÇ eedvrAjY˜iel Ž·vuM èADAnYM ›R’vÀ EpAluM ayAeL ŠAÅ EæxHWnANH.ÿ 29 (ö«Ek“H qlÂAv¯M eedv˜ieÀR nI tiey aMgIkric•@. ni›tipirivukAÄ EpAluM. avÄ qlÂAM EyAh•AnAÇ sHnA nM ec•e–“vrANH. 30q•AÇ prIzãA¯M zAOimA¯M tÍÅŠAy…™ eedvhitM nirsiÆky…M aver sHnAne–w…˜AÀ EyAh•Aen a½vdiŠAtiriÆky…M ec yH«. 31þöŠAle˜ m½xYer–·i {Aen Ú pRyAÀ? aver {AÀ qÙiEnAw…pmi ÆM? avÄ qÙienE–AelyANH? 32avÄ cÙÆ“ikeLE–AelyANH. avÄ öÍen eyAeŠ prsH p rM pRy…Ý. ü{ÍÅ niÍÅŠAyi ›}lUti, pE• niÍÅ n] ˜ M evc• i l ; {ÍÅ niÍÅŠAyi d…+KgAnM pAwi pE• niÍÅ kr’ilÂ.ý 33 sHnApkEyAh•AÀ vÝ. pE• a vÀ m·u™vriÇniÝ vi¯ÖmAyi ŒhA rM k}iÆkEyA vI’H ›wiÆkEyA ec yHtilÂ. q•AÇ niÍÅ pRy…Ý, üav


lUeŠAsH 7:34-8:12

72

34

niÇ ®tm…ìHý. m½xYpuÒÀ m·u™ver E–Ael tiÝky…M vI’u ›wiÆky…M ecyH«. niÍÅpRy…Ý, üavenEnAÕ, avÀ niRey tiÝky…M mdYM k}iyHÆk y…M ec•@Ý. avÀ ¡ÜŠA¯ewy…M m·u d…xic•v¯ewy…M œ“ukArÀ.ý 35pE• jH{A nM atieÀR qlÂA èv]˜ikLAluM sADU kriŠe–w…Ý.ÿ

eÀR pApÍÅ epARuŠe–“iriÆÝ.ÿ 49 Ey²viEnAw… œew B•NM k}iÆ•vÄ pR’u,þavÀ ŒrAeN•ANveÀR vi cArM? avenÍen pApÍÅ epARuŠAÀ k}iy…M?ÿ 50 Ey² Œ OIEyAw… pR’u, þnieÀR vizVAsM nie• nieÀR pApÍLiÇ niÝ r•ic•@. smADAnE˜Aew EpAœ.ÿ

ziEmAÀ q• prIzÀ prIzãArielArAÅ tE•AewA–M Œ hArM k}iŠNem•H Ey²viEnAwAvzY e–“u. Ey² aveÀR vI“iel˜i B•N ˜ini¯Ý. 37aE–A}view ngr˜iel pApiyAy o¯ OI ŸìAyi¯Ý. Ey² prIzeÀR vI“iÇ ŒhArM k}iŠAenÏ em•H avLRi’i¯Ý. avÅ o¯ BrNi yiÇ sugÓeetlM ekAìuv•i¯Ý. 38 avÅ Ey²vieÀR pi•iÇ aveÀR kAlukÅŠw…˜Ayi niÝ kr’u. avÅ aveÀR pAdÍÅ kÎnI¯ekAìu k}u› vAÀ «wÍi. avÅ Ey²vieÀR pAdÍÅ teÀR tlm…wiekAìH «wc•@. avÅ av eÀR kAlukLiÇ «wer ¡MbiÆky…M sugÓeetlM pur“i twvuky…M ecyH«. 39 Ey²vieÀR ŒtiETynAy prIzÀ a« kìu. ayAÅ ŒElAcic•@+ þEy² o¯ èvAcknAyi¯ÝevÜiÇ te• sHp ÄziÆ•tH o¯ pApiniyAeN•H avnRi yAmAyi¯Ý.ÿ 40Ey² prIzEnAw…pR’u, þziEmAen, qniÆ niE•AwH cil« pRyA ½ìH.ÿ ziEmAÀ pR’u, þ•ErA pRy†, {AÀ æÖiÆkyANH.ÿ 41 Ey² pR’u, þoriw˜H rìu Ep¯ìA yi¯Ý. avÄ pNM kwM ekAw…Æ• orA L@ew kwŠArAyi¯Ý. orAÅŠH a’URH dinARuM me·yAÅŠH aÀp« dinARuM kwmA yi¯Ý ŸìAyi¯•tH. 42pNmilÂA˜tinA Ç avÄÆ kwM vI“uvAnA›mAyi¯•ilÂ. aE–AÅ ayAÅ rìAELAw…M pNM tiriek tEreìÝ pR’u. övrilAÄŠAvuM a yAELAw… œw…tÇ sHEnhM?ÿ 43ziEmAÀ pR ’u, þœw…tÇ pNM kwM vAÍiyi¯•v nA›M œw…tÇ sEÙAxM.ÿ Ey² ziEmAEnAw…pR’u,þnI pR’« zriyANH.ÿ 44anÙrM Ey² Œ OIy…ew EnÄŠH tiri’H ziEmAEnAw… pR’u, þnI öQ OIey kA¹ÝEìA? {AÀ nieÀR vI“iÇv•E–AÅ nIeyniÆ kAlu k}u› vAÀ ev™M t•ilÂ. q•AÇ övÅ teÀR kÎnI¯ekAìH qeÀR kAluk}u›ky…M m…wiekAìH av «wyHÆky…M ecyH«.45nI qe• ¡Mbic•ilÂ. q•AÇ {AnkÏ kw•smyM m…tÇ övÅ qeÀR kAlukeL ¡MbiÆ•tH oriŠluM niĘiyilÂ. 46nI qeÀR tlyiÇ eetlM pur“itwviyilÂ, pE• övÅ qeÀR pAdÍLiÇ sugÓ eetlM pur“i twvi. 47{AÀ niE•Aw… pRy…Ý, övL@ew m…}uvÀ pApÍL@M epA RuŠe–“iriÆÝ. ö« vYåmANH. qeÙ •AÇ avÅ avL@ew mh˜Ay sHEnhM èkwi–ic•@. ŒErAw… ›Rc•@ •miÆÝ EvA ayAÅ aløM sHEnhiÆÝ.ÿ 48 anÙrM Ey² avELAw… pR’u, þni

Ey²vieÀR sMGM aw…˜divsM Ey² ŽtA½M ngrÍ LilUewy…M ecRiy p“NÍLilUewy…M sÉric•@. Ey² eedvrAjYe˜–·iy…™ suviEzxM èsMgic•@. p×ìu zixYãA ¯M aE”hE˜AewA–m…ìAyi¯Ý. 2 ŽtA ½M OIkL@M avEnAewA–m…ìAyi¯Ý. Ey² Œ OIkeL a²ÖA´AŠLiÇ niÝM ErAgÍLiÇniÝM r•ic•@. OIk LielA¯vÅ mRiyyAyi¯Ý. avÅ mgHdl q• p“N˜iÇ Ÿ™vLANH. 3 avLiÇ ni•H Ž}u ®tÍÅ puRÏ EpAyi¯Ý. ehErAdAvieÀR kArYvicArknAy œs y…ew BArYyAy EyAh•, ³z• «wÍi aEnkMEpÄ avEnAewAÏìAyi¯Ý. öQ OIkÅ Ey²vieny…M zixYãAer y…M sVÙM pNM nÇki shAyic•i¯Ý.

36

8

viÏ vityÆ H •tien–·iy…™ o¯ kT Ey² ŸpEyAgiÆÝ (m˜A. 13+1-17; mÄeŠA. 4+1-12) 4

qlÂA p“NÍLiÇniÝM Ey²vieÀR aw…E˜ŠH anvDi ŒL@kÅ vÝ. Ey² avErAwH öQ Ÿpm pR’u+ 5 þo¯ äxiŠArÀ viÏ vityHŠAnAyi puRe–“u. atiÇ cilviÏkÅ v}iEyAr ÏvI¹. ŒL@kÅ aveycvi“i nwÝ. p•ikÅ a« m…}uvÀtiÝ. 6 cilviÏ kÅ pARyiÇ vI¹. av m…Lc•@vrAÀ «wÍieyÜiluM ev™M ki“Aet kri’u. 7 ci lv m…Åec•wikÅŠiwyiÇ vI¹. av vLrAÀ «wÍieyÜiluM avEyAewA–M vLÄ•m…Åec•wikÅ avy…ew vLÄc• tw ’u. 8cilv nl äxiyiwÍLiÇ te• vI¹. av vLÄ•H ¾RuEmni viLvunÇ ki.ÿ Ey² kT avsAni–ic•@. anÙrM avÀ pR’u, þEkÅŠNemÝ™vÄ EkÅŠe“.ÿ 9Ey²vieÀR zixYãAÄ av EnAw… EcAdic•@, þqÙANH öQ kTy…ew aÄØM?ÿ 10 Ey² pR’u, þniÍÅ eedvrAjY˜i eÀR rhsYÍÅ aRiyAÀ tire’w…Š e–“u. q•AÇ {AÀ sAErApEdzkTkLi lUew m·u™ver pWi–iÆÝ, qeÙ•AÇ+ üm·u™vÄ EnAŠiyAluM kANAtiriŠA ½M; Ek“AluM mnÈilAkAtiriŠA½M Ev ìi.ý eyz•AvH 6+9 vi˜ieÀR kT Ey² vizdIkriÆÝ (m˜A. 13+18-23; mÄeŠA. 4+13-20) 11

þŒ kTy…ew aÄØmitANH+ viÏkÅ eedvvcnmANH. 12v}iEyArÏ vIN vi ÏkÅ eedvvcnM Ek“verE–AelyA NH. pE• pizA¡ vÝ av¯ew mnÈiÇ niÝM vcnÍeL qw…Ï kLy…Ý. avÄ


73 vcnÍLiÇ vizVsiŠAtiriÆky…M t ã†lM r•iŠe–wAtiriÆky…M ec•@M. 13 pARyiÇ vIN viÏkLAke“ vcn ÍÅ Ek“u ssEÙAxM sVIkriÆ•ver E–AelyANH. pE• avÄŠH Œ}˜iÇ Ev¯kLilÂ. avÄ ›Rc•@EnrE˜Æ vizV siÆÝ. pE• èElABnÍÅ vrikyA yi. aE–ALvÄ vizVAsmvsAni–ic•H eedve˜ ŸEp•iÆM. 14m…Åec•wikÅŠiw yiÇ vIN viÏkÅ qeÙE•A? avÄ eedvvcne˜ EkÅÆ•EtAewA–M Œz ÜkLAluM sÛ˜inAluM jIvitsuKÍLA luM vLÄc• m…rwic•vrANH. atinAlvÄ nl Ple˜ ŸìAÆ•ilÂ. 15q•AÇ nl äxi®miyiÇ vINviÏkÅ nl«M stY sÓvumAy XdyE˜Aew eedvvcnM sVI kriÆ•vrANH. avÄ eedvvcn e˜ a½sriÆky…M •mApUÄv•M nl Ple˜ ŸLvAÆky…M ec•@Ý. niÍÅÆ™tH ŸpEyAgiÆk (m˜A. 4+21-25) 16

þŒ¯M viLÆ ekAL@˜iyi“H atH pAÒM ekAìH m†w…kEyA k“ilinwiyiÇ oLic•@ vyHÆkEyA ec•@•ilÂ. pkrM, vI“iÇ v¯•vÄÆ evLic•M kAENìtiElŠA yi viLŠH o¯ viLÆkAliÇ vyHÆkyA NH ec•@•tH . 17oLic•@vyHÆ•etÚM puRÏkANARA›M. qlÂA rhsYvuM evLi e–w…ky…M puR˜Riy…ky…M ec•@M. 18ni ÍÅ qÍen æÖiÆÝ q•tiÇ jAg ±krA›k. Ÿ™vnH œw…tÇ nÇke–w…M. ölÂA˜vniÇni•H tniÆeì•vÀ k¯ «•«M qw…ÆM.ÿ Ey²vieÀR zixYãArANveÀR yTAÄØ ›w…MbŠAÄ (m˜A. 12+46-50; mÄeŠA. 3+31-35) 19

Ey²vieÀR a—y…M sEhAdrãA¯M aven kANAen˜i. aview aEnkM Ep¯ìAyi¯•tinAÇ a—yHÆM sEhAd rãAÄÆM Ey²vieÀR aw…e˜˜AÀ k}i ’ilÂ. 20ŒErA Ey²viEnAw… pR’u, þnieÀR a—y…M sEhAdrãA¯MpuRÏ niÇÆÝ. avÄ nie•ŠANAÀ Œ#hi ÆÝ.ÿ 21 Ey² avErAw… pR’u.þqeÀR a— y…M sEhAdrãA¯M, eedvvcnM EkÅÆk y…M a½sriÆky…M ec•@•vrAErA a vrANH.ÿ zixYãAÄ Ey²vieÀR zåi aRiy…Ý 22 o¯ divsM Ey²vuM aveÀR zixYãA ¯M o¯ v™˜iÇ kyRi. Ey² avErAw… pR’u, þqE•AewA–M twAkM m…Ric•@ kw Õ.ÿ atinAlvÄ twAkM m…Ric•@kwŠAÀ «w Íi. 23avÄ yAÒecyHEk Ey² ŸRÍi. o¯ ekAw…ÜA·wic•H twAkM öLki mRi’u. v™˜iÇ ev™M niR’u. averl A M apkw˜ilAyi. 24zixYãAÄ Ey²vien ŸNĘi. avÄ pR’u, þ•ErA! •ErA! {ÍÅ nziÆÝ.ÿ Ey² ŸNÄe•NI·u. avÀ ekAw…ÜA·i ½M tirmAlkÅÆM ŒjH{ nÇki. kA·u

lUeŠAsH 8:13-38 niÝ. twAkM zAÙmAyi. 25Ey² zixYãA ErAw… EcAdic•@, þniÍL@ew vizVAsemvi ew?ÿ zixYãAÄ Bye–w…ky…M visHmyiÆk y…M ecyH«. avÄ prsHprM pR’u. þövÀ qeÙA¯ m½xYÀ? kA·iEnAw…M jl E˜Aw…M avÀ kløiÆÝ. av a½sri Æky…M ec•@Ý.ÿ pizA¡ bADic• orAÅ Ey²vuM aveÀR zixYãA¯M glIl yiÇni•H twAkM m…Ric•@kw•H egrEsnYÄ vsiÆ•iwÏ ecÝ. 27Ey²v™˜iÇ ni•H kryHŠiRÍiyE–AÅ Œ ngr˜iÇ niÝv• orAÅ Ey²vieÀR aw…Ïec Ý. Œ m½xYen ®tM bADic•i¯Ý. vL erŠAlmAyi ayAÅ vOM Dric• i ¯ •ilÂ. ayAÅ vI“illÂ, mric• ŒÅŠA¯ew zv›wIrÍLilANH vsic•i¯•tH. 28-29®tM pltvN aven Œƒmic•@ kI}wŠi. kA luM eeky…M cÍlekAìu bÓic•nil yiÇ avÀ kArAg]h˜ilwyHŠe–“u. a vÀ plE–A}uM cÍl tkÄÏevÜiluM avniel ®tM jnvAsmilÂA˜ ÐlE˜ ÆEpAkAÀ aven niÄbÓic• @ . aE–AÅ Ey² a²ÖA´AviEnAwH Œ m½ xYniÇniÝM puRE˜ÆEpAkAÀ ŒjH{Apic•@. ayAÅ Ey²vieÀR m…À piÇ vINH vliy Ÿc•˜iÇ alRi. þEy² Ev, atYu•tnAy eedvpuÒA, nineŠ e•eŠAeìÙANH EvìtH? qe• zi•i Š¯Et qÝ {AnEp•iÆÝ.ÿ 30 Ey² avEnAw…EcAdic•@, þnieÀR Ep erÙANH?ÿ ayAÅ mRupwipR’u, þelEgYAÀ.ÿ (a yAeL aEnkM ®tÍÅ bADic•i¯Ý.) 31 pAtAL˜iElÆ EpA›vAÀ tÍELAwH ŒjH{ApiŠ¯Etey•vÄ Ey²viEnAw Ep•ic•@. 32avieweyA¯ mleɯviÇ o¯ vliy p•iÕ“M Emy…ÝìAyi¯Ý. avyHÆ™iElÆ èEvziÆvAn½vdi ŠNem•H ®tÍÅ Ey²viEnA wH yAcic•@. Ey² a½vdic• @ . 33aE–AÅ ®tÍÅ ayALiÇ ni•iRÍi p•ikLiElŠH èEv zic•@. p•ikÅ ›•iRÍi tAe} twAk ˜iÇ vI¹ m…Íic•Ï. 34 p•ikeL Emyic•i¯•vÄ oAwiE–Ayi. avÄ ngr˜iluM #AmÍLiluM öŠArYM pR’u. 35qÙA¹ sMBvic•etÝ kA¹ vAÀ jnÍÅ puRÏvÝ. avÀ Ey²vi eÀR aw…ÏvÝ. Ey²vieÀR kAÇŠÇ ®tÍLiÇniÝ vim…ånAyvÀ öriÆ •tvÄ kìu. ayAÅ vOÍÅ Dric•i¯ Ý. ayAÅ èzAÙnAyi¯Ý. jnÍÅ ByckitrAyi. 36 sMBvÍeLlÂAM kìvÄ m·u™vErAwH Ey² ayAeL qÍen suKe–w…˜i q •« vizdIkric•@. 37egrEsnY èEdz Ï™ qlÂAv¯M aviwM vi“uEpAkAÀ Ey²viEnAwAvzYe–“u. qlÂAv¯M By•i ¯Ý. atinAÇ Ey² vÉiyiÇkyRi glIlyiElÆ mwÍi. 38®tÍLiÇniÝ vi m…ånAyvÀ te•Õwi ekAìuEpA› vAÀ avEnAw… yAcic•@. 26


lUeŠAsH 8:39-9:11

74

39

þvI“iElÆ mwÍuk. ninÆeedvM ec yH«t•etlÂAM qlÂAvErAw…M pRy…kÿ q ÝpR’H Ey² ayAeL ayc•@. ayAÅ ngr˜ilAek sÉric•H Ey² avnAyi ecyHtèv]˜ikÅ vivric•@. Ey² mric• o¯ ep¿›“iey jIvi –iÆky…M, o¯ ErAgiNiey suK e–w…Ïky…M ec•@Ý (m˜A. 9+18-26; mÄeŠA. 5+21-43)

q•H avÄÆR–Ayi¯Ý. 54q•AÇ Ey² avL@eweekyiÇ piwic• @ viLic• @ , þ› E’, q}uE•ÇÕ.ÿ 55avL@ew Œ´AvH tiriekv•H avLiÇ èEvziÆky…M avL@wÀ q}uE•·H niÇÆky…M ecyH«. Ey²pR’u, þavÅÆ ti•AeneÙ ÜiluM ekAw…Õ.ÿ 56ep¿›“iy…ew a–n —mAÄ atH-tsHtbHDrAyi. nw•etÙA eN•H ŒErAw…M pRy¯et•H avÀ av ErAwH niÄE”zic•@.

40

glIlyiÇ mwÍiey˜iy Ey²vien jnÕ“M sVAgtM ecyH«. avÄ oAErA¯ ˜¯M aven kA˜iriÆkyAyi¯Ý. 41 yAyIeRAsH qÝ EprAy o¯vÀ av eÀRyw…e˜˜i. ayALAyi¯Ý ey¸d– ™iyiel èmANi. yAyIeRAsH Ey²vi eÀR kAÇŠÇvI¹ teÀR vI“iElÆv rAÀ aEp•ic• @ . 42yAyIeRAsinH oEr o¯ mkL@ìAyi¯Ý. p×ìuvyÈAy avÅ mriŠARAyi¯Ý. Ey² yAyIeRAsieÀR vI“iElÆ EpA kEv av½¡·uM ŒL@kÅ tiŠi˜irŠi s—Ä”Emløic•@ekAìi¯Ý. 43p×ìuvÄ xmAyi rå Avm…™ o¯ OI aview q˜i. avL@ew pNM m…}uv½M ciki/ yHÆEvìi eclvAŠieyÜiluM o¯ eev dY½M avL@ew ErAgM EBdmAŠAnAyilÂ. 44 avÅ Ey²vieÀR pi•ilUewv•H av eÀR vsHÒ˜ieÀR «ÛÏetA“u. Œ nimixM avL@ew rå AvM nilc•@. 45a nÙrM Ey² pR’u, þŒrAeNe• etA“ tH?ÿ qlÂAv¯M tÍLl etA“etÝ pR’u. peÒAsH pR’u, þ•ErA, ŒÅŠAÄ nin Æ¡·uM œwi tiŠi˜irÆÝ.ÿ 46 pE• Ey²pR’u, þŒErAorAÅ q e• etA“i“uìH . kArNM q•iÇni•H zåi puRE˜Æ EpA›•tH {AnRi’u.ÿ 47 oLic• i riŠAnAvielÂ Ý EbADYmAy E–AÅ Œ OI viRc•@ekAìH m…EÛA“u vÝ. avÅ Ey²vi½m…ÛiÇ vNÍi. qlÂAv¯M æÖic•irieŠ avÅ tAenÚ ekAìH Ey²vien etA“u qÝ vizdIkri c•@. aven sHpÄzic• mAÒyiÇ te• teÀR ErAgM EBdmAey•H avÅ pR’u. 48 Ey² avELAw… pR’u, þmkEL, nieÀR vizVAsM nie• r•ic•@. smADAnE˜A ew EpAœ.ÿ 49 avÀ pWi–ic•@ekAìiriŠEv ey¸ d–™i aDikAriy…ew vI“iÇ nie•ArAÅ vÝ pR’u, þnieÀR puÒi mric•@EpAyi. •¯vien öni buÖim…“iEŠì.ÿ 50Ey² a« Ek“u. avÀ yAyIeRAsiEnAw… pR ’u, þBye–Ewì, vizVAsM mAÒM mti. nieÀR mkÅ suKe–w…M.ÿ 51 Ey² Œ vI“iElÆEpAyi. peÒAsH, EyAh•AÀ, yAEŠAbH q•I zixYãAÄ, ›“iy…ew a–n—mAÄ q•iverA}iek Œ ery…M Ey²viEnAewA–M Ÿ™iÇ kwŠAÀ a½vdic•ilÂ. 52qlÂAv¯M ›“iy…ew mrN ˜iÇ d…+Kic•@ kry…ky…M vilpiÆky…M ecyHti¯Ý. q•AÇ Ey² pR’u, þkr yAtiriÕ, avÅ mric•i“ilÂ. avÅ ŸRÍu k mAÒmANH. 53jnÍÅ Ey²vien EnAŠi prihsic• @ . qeÙ•AÇ ›“i mric• @

Ey² p×ìu zixYãAer ayyÆ H Ý (m˜A. 10+5-15; mÄeŠA. 6+7-13)

9

Ey² p×ìH ae–AsHtlãAery…M viLic•@. pizA¡ŠL@ewEmÇ aDikAr vuM ErAgÍÅ EBdmAŠA½™ zåiy…M a DikArvuM avÀ avÄÆ nÇki. 2eedv rAjYe˜–·i èsMgiÆvA½M ErAgikeL suKe–w…˜A½M, Ey² ae–AsHtlãA erayc•@. 3avÀ ae–AsHtlãAErAw… pR’u, þniÍÅ sÉriÆEÛAÅ ŸQÝ vwi qw…Š¯tH. sÉiEyA, ŒhArEmA, pNEmA eekyielw…Š¯tH. niÍÅ Dric•i riÆ• vOM mAÒEm ekAìuEpAkAvU. 4 ŽetÜiluM vI“iÇ kyRiyAÇ aviwM vi“uEpAkARA›•«ver aview k}iy… k. 5 p“N˜iel jnÍÅ niÍeL sVIk riŠAti¯•AÇ Œ ngrM vi“uEpAvuk. Œ ngrM vi“uEpA›EÛAÅ niÍL@ew kAliel epAwi t“iŠLy…k. atH avÄ eŠA¯ m…•Riyi–AyiriŠe“.ÿ 6 ae–AsH t lãAÄ puRE˜ŠiRÍi. avÄ qlÂA p“NÍLilUewy…M kwÝ. avÄ suviEzxM èsMgiÆky…M qlÂA yiwvuM jnÍeL suKe–w…Ïky…M ecyH«. Eyzuvien–·i ehErAdAvinH ŒzyÆ}–m…ìAk@Ý (m˜A. 14+1-12; mÄeŠA. 6+14-29) 7

sMBviÆ•etlÂAM gvÄÌRAy ehErA dAvH Ek“u. ayAÅ aÛrÝ. qeÙ•AÇ, þsHnApkEyAh•AÀ mric•vriÇni•H Ÿ yiÄe˜}uE•·iriÆÝÿ qÝ cilÄ pR ’u. 8 m·u cilrAke“, þŽlIyAvH n—…ew öwyiEleŠ˜iyiriÆÝÿ q•H pR’u. EveR ›eRE–Ä pR’u, þvLer–ìuìA yi¯• cil èvAckãAÄ mrN˜iÇni ÝM ŸyiÄe˜}uE•·iriÆÝ.ÿ 9 ehErAdA vH pR’u, þEyAh•AeÀR tl {AÀ ev“iŠL’u. pie• {AÀ öQ EkÅÆ• etAeŠ Œer–·iyANH ? ÿ ehErAdAvH Ey²vien kANAnA#hic•@. Ey² a•AyirM EpÄŠH ŒhArM ekAw…ÆÝ (m˜A. 14+13-21; mÄeŠA. 6+30-44; EyAh. 6+1-14) 10

ae–AsHtlãAÄ mwÍiv•H tÍL@ew yAÒyiÇ ecyHt kArYÍÅ Ey²viEnAw… pR’u. avÀ aver Eb˜Hsyidq e•A¯ ÐlE˜Æ œ“ieŠAìuEpAyi. aview Ey²vuM ae–AsHtlãA¯M mAÒ Em ŸìAyi¯ÝZ. 11q•AÇ Ey² qvi ewE–Aey•H jnÍÅ aRi’u. avÄ av


75 en piÚwÄÝ. Ey² aver sVAgtM ec•@ky…M eedvrAjYe˜–·i avErAw… sMsAriÆky…M ecyH«. aE”hM ErAgi keL suKe–w…˜i. 12 sÓYyAyE–AÅ p×ìu ae–AsHt lãA¯M Ey²vinw…e˜˜i pR’u, þö viwM ŒÅ˜AmsmilÂA˜ ÐlmANH. jn ÍeL pR’yEc•Æk. avÄ ¡·um…™ #AmÍLiÇ ec•H ŒhArM keì˜e“.ÿ 13 pE• Ey² zixYãAErAw… pR’u, þniÍÅ övÄeŠl A vÄÆM k}iŠAÀ ŒhArM vAÍieŠAìuv±.ÿ þzixYãAÄ pR’u, aÉu a–vuM rìu mI½M mAÒEm {ÍL@ew k•iluZ. ael ÜiÇ {ÍÅ EpAyi vl«M vAÍi vrNM.ÿ 14 (aview a•AyirM pu¯xãA¯ìAyi¯ Ý.) Ey² zixYãAErAw… pR’u, þav ErAw… aÀp«EpÄ vItm…™ œ“ÍLAyi riŠAÀ pRy†.ÿ 15 zixYãAÄ pR’t½sric•H ŒL@kÅ ö¯Ý. 16anÙrM Ey² aÉ–vuM rìu mI½M qw…Ï. avÀ ŒkAzE˜Æ EnA Ši, ŒhArM t•ti½ eedvE˜Aw… n•i pR’u,q•i“H avÀ ŒhArM p›˜H zixYãA¯ew eekyiÇ ekAw…˜H viLÛAÀ pR’u. 17qlÂAv¯M t]pt H iyAMvÌM B•i c•@.q•i“uM ›eRyDikM ŒhArMmic•M v Ý. p×ìuœwkL@M mic•Mv• ŒhArM ekAìu niR’i¯Ý. Ey² ƒis« H ŒNH (m˜A. 16+13-19; mÄeŠA. 8+27-29) 18

oriŠÇ Ey²o·yHÆ èAÄØiÆkyA yi¯Ý. zixYãAerlÂAv¯Maviewey˜i. Ey² avErAw… EcAdic•@, þ{AÀ ŒrAeN •ANH jnÍÅ pRy…•tH.ÿ 19zixYãAÄ ètivcic•@, þcilÄ pRy…Ý, aÍH sHnA pkEyAh•AnAeN•H. cilÄ ŽlIyAvH qÝM. m·u cilÄ vLer pìuìAyi¯• èvAckrielArAÅ punÄjnic• e tÝM pRy…Ý.ÿ 20 anÙrM avÀEcAdic•@, þŒke“, {A nAer•A¹ niÍÅ pRy…•tH?ÿ peÒAsH mRupwi pR’u,þeedvM ayc• ƒisH«.ÿ 21öŠArYM ŒErAw…M pRy¯et•H Ey² avÄÆ m…•Riyi–…nÇki. an ÙrM Ey² pR’u,

lUeŠAsH 9:12-39 öQ ElAkM m…}uvÀ ki“iyAelÚPlM? 26 ŒerÜiluM qe•–·iEyA qeÀR vcn ÍeL–·iEyA l‘ic• A Ç aven–·i {AÀ (m½xYpuÒÀ) l‘iÆM. {AÀ qeÀR mhtV˜iluM pitAvieÀRy…M pri ²Öd†tãA¯ewy…M mhtV˜iluM v¯ EÛAÅ l‘iÆ•verEyAĘH {AÀ l‘iÆM. 27{AÀ niÍELAwH stYM pRy… Ý, öview œwiyiriÆ• niÍLiÇ cilÄ mriÆM m…ÛH eedvrAjYM dÄziÆM.ÿ EmAez, ŽlIyAv,H Ey² (m˜A. 17+1-8; mÄeŠA. 9+2-8) 28

Ey² öŠArYÍÅ pR’H q“udivs E˜ALM k}i’E–AÅ avÀ peÒAsH, yAEŠAbH, EyAh•AÀ q•ivery…M œ“i o¯ mlyiElŠH èAÄØiŠAÀ EpAyi. 29èA ÄØiŠEv, Ey²vieÀR m…KBAvMmARi. a veÀR vOM tiLÍu• ev¿my…™tA yi. 30aE–AÅ avEnAw… rìuEpÄ sMsA riÆÝìAyi¯Ý. avÄ EmAezy…M ŽlI yAvumAyi¯Ý. 31EmAezy…M ŽlIyAvuM EtjEÈAw… œwiyvrAyi¯Ý. avÄ Ey² vumAyi ey±zElmiÇ sMBviŠAniriÆ • aveÀR mrNe˜–·i cÄc• ec•@k yAyi¯Ý. 32peÒAsuM m·u™v¯M ŸRŠmA yi¯Ý. pE• ŸNÄe•NI· avÄ Ey² vieÀR EtjÈH kìu. Ey²viEnAewA–M m·urìuEpÄœwi niÇÆ•tH av¯Mkìu. 33 EmAezy…M ŽlIyAvuM aven vi“uEpA ›EÛAÅ peÒAsH Ey²viEnAw… pR’u, þ•ErA, nAM öviewyAyiriÆ•tH nlÂtH. nm…ŠH m†Ý œwArÍL@ìAŠAM. oÝ nin ŠH, oÝ EmAezyHŠH, oÝ ŽlIyAvinH.ÿ (tAÀ qÙA¹ pRy…•et•H peÒAsi½ niËymilÂAyi¯Ý.) 34 peÒAsH ö« pR’uekAìirieŠ o¯ EmGM aver epAti’u. EmG˜AÇ Œ vrNM ec•e–“tinAÇ peÒAsuM yA EŠAbuM EyAh•A½M ByÝ. 35EmG˜iÇ niÝM o¯zbHdM Ek“u. þöeteÀR puÒnA NH. {AÀ etre’w…˜vÀ. aven a½ sriÆk.ÿ 36 zbHdM avsAnic•E–AÅ Ey² tni ey kANe–“u. peÒAsH, yAEŠAbH, EyA h•AÀ q•ivÄ oÝM pR’ilÂ. Œ divsÍLiÇ tÍÅ kìtien–·i avÄ ŒErAw…M pR’ilÂ.

tniŠH mriEŠìiv¯em•H Ey² pRy…Ý pizA¡ bADic• o¯ ›“iey Ey² suKe–w…ÏÝ

(m˜A. 16+20-28; mÄeŠA. 8+30-9+1) 22

m½xYpuÒnH o¯pAwH kxHwM shiEŠ ì«ìH, jn˜ieÀR m†–ãArAluM mhApu ErAhitãArAluM zAOimArAluM tirsHk riŠe–Ewì«ìH. m½xYpuÒÀ vDiŠ e–w…M. pE•m†•AMnAÅ k}iy…EÛAÅ a vÀ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆM.ÿ 23 Ey² «wÄÝ pR’u, þqe• piÚw rAÀ Œ#hiÆ•vÀ qlÂAM tYjiŠNM. avÀ teÀR ›riEzÙi nitYvuM qe• piÀ«wrNM. 24sVÙM jIvÀ r•iÆvAÀ Œ#hiÆ•vnH atH nxHwe–w…M. sVÙM jIvÀ qniÆEvìi nxHwe–w…Ï•vnH a« r•iŠAÀ k}iy…M. 25sVyM nzi–i ÆkEyA nxHwe–w…ÏkEyA ecyHtvnH

(m˜A. 17+14-18; mÄeŠA. 9+14-27) 37

aw…˜ divsM Ey²vuM peÒAsuM EyAh•A½M yAEŠAbuM mlyiRÍi vÝ. o¯ vliy jnÕ“M Ey²vien kANAÀ vÝ. 38jnÕ“˜iÇnie•ArAÅ Ey²vi EnAw… viLic•@ pR’u,þ•ErA, dyvAyi öviewv•H qeÀR mken EnAŠiyAluM, a veneÀR ŽkpuÒnANH. 39o¯ a²ÖA ´AvH qeÀR mken bADic•iriÆÝ. a vÀ ep“•HnilviLiÆÝ. avnH Œ´ni y×NM nxHwe–w…ky…M vAyiÇni•H ½r y…M pty…M vriky…M ec•@Ý. a²ÖA ´AvH aven EnAviÆÝ. oriŠluM av


lUeŠAsH 9:40-10:7

76

40

en vi“uEpA›ÝmilÂ. a²ÖA´Avien o}i–iŠNem•H {AnÍy…ew zixYãA ErAwH yAcic•@. q•AÇ avÄŠti½ k}i ’ilÂ.ÿ 41 Ey² mRupwi pR’u, þö•e˜ ŒL@ kLAy niÍÅÆ vizVAsEmyilÂ. et·Ay mAÄ‹˜iÇ niÍÅ jIviÆÝ. {AenÒ kAlM öni niÍELAewAÏìAvNM, niÍ eL shiŠNM?ÿ anÙrM Ey² ayA ELAw… pR’u, þnieÀR mken öview ekAìuvrik.ÿ 42 ›“i aveÀR aw…E˜Æ vrEv ®tM ›“iey t™iyi“u. ›“iŠH Œ´niy×NM nxHwe–“u. pE• Ey² a²ÖA´AvinH zåmAy ŒjH{nÇki. ›“i suKe–“u. Ey² aven pitAvi½ tiriek nÇki. 43 qlÂAv¯M eedv˜ieÀR mhtHzåiyiÇ atH-te–“u. Ey² teÀR mrNe˜–·i sMsAriÆÝ (m˜A. 17+22-23; mÄeŠA. 9+30-32)

Ey² ecyHt sMgtiyiÇ qlÂAv¯M atH-te–“iriÆEÛAÅ Ey² teÀR zi xYãAErAw… pR’u, 44þ{AniE–AÅ niÍ ELAw… pRy…• kArYÍÅ mRŠ¯tH. m½xY puÒÀ cil m½xY¯ew niy×N˜iÇ epwAÀEpA›Ý.ÿ 45Ey² qÙANÄØmA Šiyet•H zixYãAÄŠH mnÈilAyil . avÄÆ mnÈilAkA˜viDM atieÀR aÄØM mR’i¯Ý. avÀ pR’etÙA eN•H avEnAw… EcAdiŠAÀ zixYãAÄÆ BymAyi¯Ý.

53 N˜iElÆ EpAyi. pE• a•A“ukAÄ Ey²vien sVIkric•ilÂ. qeÙ•AÇ a vÀ ey±zElmiElÆ EpAvukyAyi¯Ý. 54 zixYãArAy yAEŠAbuM EyAh•A½M ö« kìu. avÄ pR’u, þkĘAEv, sVÄ‹˜iÇni•H tI öRÍi v•H över nzi–iÆvAÀ {ÍÅ pRye“EyA?ÿ* 55 q•AÇ Ey² tiri’H aver zkAri c•@.* 56anÙrM Ey²vuM zixYãA¯M me·A ¯ p“N˜iElÆ EpAyi.

Ey²vien piÚw¯Ý (m˜A. 8+19-22) 57

avÄ v}iEy nwÆkyAyi¯Ý. orAÅ Ey²viEnAw… pR’u; þaÍH EpA›• qlÂAyiwvuM {AÀ a½gmiÆM. ÿ58Ey² pR’u, þ›RuŠãAÄÆ vsiÆvAÀ mAL m…ìH. p•ikÅÆ œw…kL@ìH. q•AÇ m½ xYpuÒ½ tlcAyHŠAÀ oriwvumilÂ.ÿ 59 Ey² me·ArAELAw… pR’u, þqe• a½gmiÕ.ÿ pE• ayAÅ pR’u, þkĘAEv, {AÀ ŒdYM EpAyi qeÀR pitAvieÀR jfM sMsHkric•i“u vre“.ÿ 60 pE• Ey² ayAELAw… pR’u, þmri c•vÄ tÍL@ew sVÙM mric•ver sMsHk riŠe“. nI EpAyi eedvrAjYe˜–·i è sMgiÆk.ÿ 61 me·A¯vÀ pR’u, þ{AnÍey a½ gmiŠAM, pE• ŒdYM qeÀR ›w…MbE˜A w… yAÒ pR’u vre“.ÿ 62Ey² pR’u, þvyÇ Ÿ}uvAÀ puRe–“vÀ tiri’u EnA ŠiyAÇ avÀ eedvrAjY˜i½ EyAgY nlÂ.ÿ

suèDAnvYåi (m˜A. 18+1-5; mÄeŠA. 9+33-37) 46

tÍLiÇ ŒrA¹ vliyven• kArY ˜iÇ Ey²vieÀR zixYãAÄ tÄŠmArMBi c•@. 47averÙANH ciÙiÆ•et•H Ey² vinRiyAmAyi¯Ý. avÀ o¯ ›’ien qw…˜H arikili¯˜i. 48avÀ pR’u, þqeÀR nAm˜iÇ öQ ›’ien sVIkri Æ•vÀ qe•y…M sVIkriÆÝ. qe• sVIkriÆ•vÀ qe• ayc•ven sVI kriÆÝ. niÍLiÇ qlÂAvriluM Ž·vuM tA}Hmy…™vnArAENA avnAEN·vuM v liyvÀ.ÿ niÍÅeŠtirlA ˜vÀ niÍÅÆ™tANH (m˜A. 9+38-40) 49

EyAh•AÀ pR’u,þ•ErA, o¯vÀ a Íy…ew nAm˜iÇ ®tÍeL o}i–iÆ•tH {ÍÅ kìu. avÀ {ÍL@ew sMG˜iÇ epwA˜tinAÇ {ÍLven vilŠi.ÿ 50 Ey² avEnAw… pR’u,þaven tw y¯tH. niÍÅeŠtirlÂA˜vÀ niÍÅÆ ™vnA›Ý.ÿ zmrYyiel o¯ p“NM Ey² sVÄ‹˜iElÆ mwEÍì smyM aw…ÏvÝekAìi¯Ý. ey±zElmiEl ÆEpAkAÀ avÀ tI¯mAnic•@. 52Ey² tniÆ m…ÛH ciler ayc•@. Ey²vinAyi qlÂAemA¯ŠAÀ avÄ zmrYyiel o¯ p“ 51

Ey² q}up˜irìu Eper ayyÆ H Ý anÙrM kĘAvH q}up˜i rìH pu¯xãAerÕwi tire’w…Ï. a ver rìuEpÄ vItm…™ sMGÍLAyi ti ric•H avÀ EpAkAniriÆ• p“NÍLi ElŠH m…Àœ“i ayc•@. 2Ey² avErAw… pR’u,þaview ekA•@vAÀ piwi–«ìH. pE• EvlŠAÄ ›RvANH. viLvieÀR Ÿwm eedvmANH. viLevw…–i½ œw…tÇ EjAliŠAer ayyHŠAÀ avEnAw… èAÄ ØiÆk. 3 niÍÅŠiE–AÅ EpAkAM. pE• æÖiÕ, {AÀ niÍeL ayyHÆÝ, ec •AyHŠL@ew öwyiElŠH ›’Aw…keLey • EpAel. 4o¯ mwišIlEyA sÉiEyA ec¯E–A eekyielw…Š¯tH. v}iyiÇ kA ¹•vErAwH sMsAric•@niÇŠ¯tH. 5Žet ÜiluM o¯ vI“iÇkyRuM m…ÛH üöQ vIwi½ smADAnMý qÝ pRy…k. 6 smADAnèiy nAy orALviewy…eìÜiÇ niÍL@ew smA DAnM avniÇ vĘiÆM. ayAÅ smADA nèiynelÂÜiÇ atH niÍLiElŠH mwÍuM. 7 smADAnm…™ vI“iÇ tÍuk. avÄ t¯• etÚM tiÝky…M ›wiyHÆky…M ec•@k.

10

vAkYM 54 cil #IÆ pti–@kLiÇþŽliyAvH ecyHt«EpAel?ÿ qÝ œwiy…ìH. vAkYM 55 cil#IÆ pti–@kLiÇ þEy² pR ’u, ünI Ž«trM Œ´AviEÀRtAeN•H nin ŠRiyilÂ. 56 m½xYpuÒÀ m½xY¯ew Œ´AvH nzi–i–AnlÂ, aver r•iŠAnANH v•tH.ýÿ qÝ œwiy…ìH.


77 EvlŠArÀ teÀR œliŠÄhnANElÂA. ni ÍÅ Œ vIwH vi“H me·A¯ vI“iElÆmAR¯tH. 8 niÍeLA¯ ngr˜iElŠH eclÂ@EÛAÅ a vÄ niÍeL sVIkric•AÇ avÄ niÍL@ew m…ÛiÇvc•@ t¯•B•NM k}iÆk. 9avi ewy…™ ErAgikeL EBde–w…Ïk, q•i“ vErAw… pRy…k, üeedvrAjYM niÍELAww… ˜iriÆÝ.ý 10q•AÇ o¯ ngr˜iel ŒL@kÅ niÍeL sVIkric•ielÂÜiÇ Œ ngr˜iel et¯viElŠiRÍi öÍen pRy…k. 11ü{ÍL@ew pAd˜iÇ niÍL@ew p“N˜iÇniÝ p·iy epAwiœwi { ÍÅ niÍÅeŠtier t“iŠLy…Ý. pE• oAÄ—iÆk, eedvrAjYM vrARAyiriÆÝ.ý 12 {AÀ niÍELAw… pRy…Ý; viDidivsM esAEdAmiel jnÍL@ew avÐeyŠAÅ EmAzmAyiriÆM Œ p“N˜iel avÐ. Ey² avizVAsikÅÆ m…•Riyi–… nÇ›Ý (m˜A. 11+20-34) 13

þEkArsIEn ninÆ kxHwM! Eb˜Hes yiEd ninÆ kxHwM! {AÀ niÍLiÇ vLer atH-tÍÅ èvĘic•@. öQ atH-tÍÅ EsAriluM sIEdAnilum…™v¯ewEmÇ è EyAgic•i¯e•ÜiÇ avÄ pìute• mAn sAÙre–“H pApviEmAcitjIvitM nyi ÆmAyi¯Ý. cAÆvOM Dric•H cAr˜i li¯•H avÄ pzHcA˜piÆmAyi¯Ý. 14 viDidivsM sIEdAeÀRy…M EsArieÀR y…M avÐeyŠAÅ kxHwmAyiriÆM ni ÍL@EwtH. 15kPÄ•¸Em, vAEnALM ŸyÄ ˜e–wAÀ nIyA#hic•@EvA? nI pAtAL E˜ALM tA}H˜e–w…M. 16 þniÍeL æviÆ• orAÅ qe• ævi ÆÝ. niÍeL tirsHŠriÆ•vÀ qe• tirsHŠriÆÝ. qe• tirsHŠriÆ• vÀ qe• ayc•ven tirsHŠriÆÝ.ÿ sA˜AÀ vI}uÝ q}up˜irìu zixYãA¯M sEÙAx E˜Aew tiric•@vÝ. avÄ pR’u, þkÄ ˜AEv, aÍy…ew nAmM Ÿc•ric•E–AÅ ® tÍÅ EpAluM {ÍeL a½sric•@.ÿ 18Ey ² avErAw… pR’u, þsA˜AÀ ŒkAz ÏniÝM o¯ mi•Ç–iNÄ EpAel vI}u •« {AÀ kìu. 19EnAÕ, sÄ–ÍL@ewy…M EtL@kL@ewy…M m…kLilUew nwÆvAÀ {AÀ niÍÅŠH aDikArM nÇki. {AÀ niÍÅŠH zÒuŠeLŠAÅ aDikM zåi nÇkiyiriÆÝ. niÍeL oÝM ŸpáviÆ kyilÂ. 20d… xHwA´AŠÅ niÍeL a½sri ÆÝ, sEÙAxi–iÀ. qÙienE•A? ni ÍL@ew öQ zåiyillÂ, mRic•H sVÄ‹ ˜iÇ niÍL@ew EpÄ EcĘiriÆ• tiÇ.ÿ 17

Eyz@ pitAviEnAw… èAÄØiÆÝ (m˜A. 11+25-27; mÄeŠA. 13+16-17) 21

Ey² pri²ÖA´AvinAÇ vLer s EÙAxvAnAyi. avÀ pR’u, þsVÄ‹ ˜ieÀRy…M, ®miy…ewy…M kĘAvAy pi tAEv, n•i. jH{AnikLiÇniÝM viEvki kLiÇniÝM nI öŠArYM mRc•@ evc•ti

lUeŠAsH 10:8-34 nAÇ {AÀ nie• vA}HÏÝ. qÜiluM nI öQ kArYÍÅ EkvlmAyvÄÆ evLi vAŠieŠAw…Ï. aEt pitAEv, nieÀR Œ#hM a« te•yAyi¯Ý. 22 þqeÀR pitAvH qniŠH qlÂAM tÝ. puÒnAer•H pitAvienA}iek m·AÄÆM aRikyilÂ. pitAvH Œer•H puÒ½mAÒ Em aRiy†. puÒÀ pitAvien evLie–w… ˜ieŠAw…Æ•tinAyi tire’w…˜vÄ Æ mAÒEm pitAvien–·i aRiy†.ÿ 23 anÙrM Ey² teÀR zixYãAÄÆ EnEr tiri’u. avÀ pR’u, þniÍLi E–AÅ kAN@• kA}HckÅ kAN@vAÀ a½ #hiŠe–“vrANH! 24{AÀ niÍELAw… pR y…Ý, öQ kA}HckÅ kA¹vAÀ aEnkM èvAck¯M rAjAŠãA¯M Œ#hic• @ , pE• avri« kìil . niÍLiE–AÅ EkÅÆ•v EkÅÆvA½M avÄ Œ#hi c•i¯Ý. q•AlvÄ ö« Ek“ilÂ.ÿ nl zmrYŠAreÀR kT aE–AÅ o¯ zAOi q}@E•·u. a yAÅ Ey²vien prI•iÆvAÀ æmiÆk yAyi¯Ý. ayAÅ pR’u, þ•ErA, nitY jIvÀ lBiŠAÀ {AenÚ ec•NM?ÿ 26 Ey² ayAELAw… EcAdic•@, þnYAyèmA N˜iÇ qÙAeN}utiyiriÆ•tH ? a tiÇ nI qÚvAyiÆÝ?ÿ 27 ayAÅ mRupwi pR’u, þnieÀR eedv mAy kĘAvien nI sHEnhiŠNM. ni eÀR m…}@vÀ XdyE˜Aw…M, m…}uvÀ Œ´A EvAw…M, m…}uvÀ zåiEyAw…M, m…}uvÀ mn EÈAw…M aven sHEnhiŠNM.ÿ* œwAet ünie•E–Ael nieÀR ayÇŠAreny…M sHEnhiÆk.ý* 28 Ey² ayAELAw… pR’u,þnieÀR Ÿ˜ rM zriyANH. a«EpAel èvĘiÕ. ninÆ nitYjIvitM ki“uM.ÿ 29 pE• EcAdYM EcAdic•ti½ te•˜ e• nYAyIkriŠNemÝM ayAÅÆìA yi¯Ý. atinAlvÀ Ey²viEnAw… EcA dic•@, þpE• {AÀ sHEnhiEŠì qeÀR ayÇŠArÀ ŒrANH?ÿ 30 öti½˜rmAyi Ey² pR’u, þorAÅ ey±zElmiÇniÝM eyrIEhAviElÆ EpA›kyAyi¯Ý. ›eR k™ãAÄ ayAeL vL’u. avÄ ayAL@ew vOÍÅ vli c•@kIRuky…M mÄ”iÆky…M ecyH«. q•i“H ayAeL v}iyili“i“H kwÝkL’u. ayAÅ aÄÖèANnAyi¯Ý. 31Œ sm yM o¯ ey¸dpuErAhitÀ Œ v}i kwÝ EpAyi. avznAy Œ m½xYen keì ÜiluM puErAhitÀ ayAeL shAyiŠAÀ niÇŠAet, nwÝ mRuvzÏœew kwÝ EpAyi. 32aw…˜tAyi o¯ ElvYÀ Œ v}ieŠ˜i. ayAL@M yAÒŠArenŠìH mRu vzÏœwi nwÝEpAyi. 33pi•IwH Œ v}i v•tH o¯ zmrYŠArnAyi¯Ý. zmrY ŠArÀ m…RiEv· ŒL@ewyw…e˜˜i ayA eL kìu. zmrYŠAr½ dInA½kÛEtA•i. 34 ayAÅ yAÒŠAreÀR m…RivukLiÇ olI 25

þnieÀR eedvmAy ... sE H nhiŠNMÿ ŸÖrNi Œv.6+5. þnie•E–Ael ... sEH nhiÆkÿ ŸÖrNi ElvY 19+18.


lUeŠAsH 10:35-11:22

78

evÌy…M vI’uM pur“i. m…RivukÅ «Ni vc•e H k“i. anÙrM zmrYŠArÀ teÀR k}u t–…R˜i¯˜i ayAeL o¯ sÒ˜iel ˜ic•@. aviewyi¯•H ayAeL ²æUxi c•@. 35piE·•H rìuev™inANyÍeLw…˜H sÒM sU•i–…kArnH ekAw…˜i“u pR ’u, üöyAL@ew kArYM èEtYkM æÖi ŠNM. {Aniniy…M v¯EÛAÅ ninÆ eclvuv¯• œw…tÇ «k tÝekA™AM.ýÿ 36 Ey² EcAdic•@, þöQ m†Ý EpriÇ ŒrA NH kvÄc•ŠAÄŠiryAy m½xYnH ayÇ ŠArnAytH?ÿ 37 zAOi pR’u, þayAeL shAyic• vÀ.ÿ Ey² pR’u,þqÜiÇ nIy…M EpAyi ayAÅ ecyHt«EpAel ec•†.ÿ mRiyy…M mAĘy…M tÍL@ew yAÒŠiwyiÇ Ey² o¯ p“ N˜iElÆ EpAyi. aview mAĘey• OI aven avL@ew vstiyiÇ sVAg tM ecyH«. 39mAĘyHÆ mRiy qe•A¯ sEhAdriy…ìAyi¯Ý. mRiy Ey²vi eÀR kAÇŠli¯•H aveÀR vcnÍÅ Ek“u ekAìi¯Ý. mAĘyAke“ vI“uEjA likÅ ecyH « ekAìi¯Ý. 40aDikM EjAli ec•A½ìAyi¯•tinAÇ mAĘ yHÆ EdxYM vÝ. avÅ akÏ ecÝ pR’u, þkĘAEv, qeÀR sEhAdri vI“uEjAlikÅ qe• mAÒEmlø i c• t iÇ aÍyHŠH eevxmYmiElÂ? avELAwH qe• shAyiŠAÀ pRy†.ÿ 41 pE• Ey² ötA¹ pR’tH, þmAĘ Ey, mAĘEy, nI pl kArYÍÅ ekAìH ŸtH k NH W e–“u mnM klÍiyiriÆÝ. 42 oÝ mAÒmA¹ èDAnM. mRiy zriyAy« tir e’w…Ï. atH avLiÇni•H qw…Ï k Lye–w…kyilÂ.ÿ 38

Ey² èAÄØney–·i pRy…Ý (m˜A. 6+9-15; mÄeŠA. 7+7-11)

11

oriwÏvc•H Ey² èAÄØiÆkyA yi¯Ý. avÀ èAÄØic•@ k}i’ E–AÅ zixYãArielA¯vÀ pR’u, þkÄ ˜AEv, EyAh•AÀ teÀR zixYãAer èAÄØiŠAÀ pWi–ic•@. a«EpAel nI {ÍeLy…M pWi–iEŠNEm.ÿ 2 Ey² zixYãAErAw… pR’u, þniÍÅ èAÄØiÆEÛAÅ öÍen èAÄØiÕ+ üpitAEv aÍy…ew nAmM pUjitmAyiri EŠNEm; nieÀR rAjYM vErNEm. 3 a••AvzYm…™ a–M {ÍÅÆ nÇ EkNEm. 4 {ÍL@ew pApÍÅ epARuEŠNEm, q eÙ•AÇ {ÍELAw… et·u ecyHt qlÂAv ErAw…M {ÍÅ •miÆÝ. {ÍeL èElAB n˜iÇ ake–w…˜¯Et.ýÿ «wer EcAdiÆk Ey² avErAw…pR’u; þniÍLielA rAÅ teÀR suX˜ieÀR vI“iÇ pAtirA ÒiyiÇ ec•H öÍen pRy…Ýev•iri Še“,ü qeÀR o¯ sX˜H qe• kANAÀ q˜iyi“uìH. ayAÅŠH ekAw…ŠAeneÀR eekyielAÝmilÂ. dyvAyi qniÆ m†Ý 5- 6

kxNM eRA“it±.ý 7suX˜H akÏ ni•i Íen pRy…Ýev•iriŠe“, ükwÝ EpA œ, qe•zlYe–w…˜¯tH. vAtiÇ pU“iyi riÆÝ. {A½M ›“ikL@M kiwŠyilANH. qniŠiE–AÅ q}uE•·H ninÆ eRA“i trA enAÝM v•.ý 8 {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, aw…˜ sHEnhitnAeNÜiluM Œ smy ˜H ayAÅ niÍÅŠH oÝM t•ielÂÝ vrAM.q•AÇ niÄbÓpUÄv•M tuwer, «w er EcAdic•AÇ tIÄc•yAy…M ayAÅ q}u E•·H v•H qeÙÜiluM t¯M. 9 a«ekAìH {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, «wer EcAdiÆ viÀ, eedvM niÍÅÆ t¯M. «wÄc•yAyi aEnVxiÆviÀ niÍÅ keìÏM. «wÄ c•yAyi m…“uviÀ, niÍÅŠAyi vAtiÇ «RŠe–w…M. 10aet, «wÄc•yAyi EcAdi Æ•v½ lBiÆM. «wÄc•yAyi aEnVxi Æ•vÀ keìÏM. «wÄc•yAyi m…“u•v ½ m…•iÇ vAtiÇ «RŠe–w…M. 11 þniÍL@ew mŠÅ niÍELAw… m/YM Œ vzYe–“AÇ niÍeLÚ ec•@M? ŽetÜi luM pitAvH aE–AÅ pAÛien ekAw…Æ EmA? ölÂ, niÍÅ m/YEm ekAw…Õ. 12ael ÜiÇ niÍL@ewmkÀ m…“ EcAdic•AÇ niÍ LvnH EtLien ekAw…ÆEmA? ölÂ. 13niÍÅ qlÂAvery…M EpAel d…xHwrANH. qÜiluM sVÙM ›’uÍÅeŠÍen nl s—An ÍÅ ekAw…ŠNem•H niÍÅŠRiyAM.ati EnŠAELeR niÍL@ew sVÄ‹Iy pitAvi nH tE•Aw… EcAdiÆ•vÄŠH pri²ÖA´A vien nÇkNem•H n•AyRiyAM.ÿ Ey²vinH eedv˜iÇ niÝ zåi (m˜A. 12+22-30; mÄeŠA. 3+20-27) 14

Ey² oriŠÇ ŸQmnAy orALiÇni•H ®te˜ o}i–iÆkyAyi¯Ý. ®tM puRÏ kw•E–AÅ ayAÅÆ sMsAriŠARAyi. ŒL@kÅ atH-te–“u. 15 pE• cilÄ pR’u, þ®tÍL@ew rAjA vAy ebeye/bUlieÀR zåiyAlANH Ey² ®tÍeL o}i–iÆ•tH.ÿ 16 m·u cilÄŠH Ey²vien prI•iŠN mAyi¯Ý. avÄ avEnAw… o¯ sVÄ‹Iy awyALM ŒvzYe–“u. 17pE• av¯ew vicArÍÅ Ey²vinRiyAmAyi¯Ý. a tinAlvÀ avErAw…pR’u, þaÙ+cHCi ám…™ Ž«rAjYvuM nziÆM. sVÙM aMg ÍÅeŠtirAyi epA¯«• ›w…MbvuM ci tRiE–A›M.18a«EpAel sA˜AÀsA˜A entier epA¯tiyAÇ aveÀR rAjYem Íen nilniÇÆM. niÍÅ pRy…Ý,®t ÍeLo}iŠAÀ {AÀ ebeye/bUlieÀR zåi ŸpEyAgic• @ ev•H . 19{AnÍen ec•@ÝevÜiÇ niÍL@ew ŒÅŠAÄ Ž« zåi ŸpEyAgic•ANH ®tÍeL oAwiÆk? niÍÅ pRy…•tH et·AeN•H niÍL@ew ŒÅŠAÄ te• etLiyiÆÝ. 20q•AÇ {AÀ eedv˜ieÀR zåiyAlANH ®tÍ eL oAwiÆ•tH. eedvrAjYM niÍL@ew aw… e˜˜iŠ}i’uev•H ö« kANiÆÝ. 21 þzånAy o¯vÀ aEnkM Œy…DÍ ELAew sVÙM vIwi½kAvÇ ni•AÇ av eÀR vI“ilu™ sAm#ikÅ sur•itmANH. 22 pE• avenŠAÅ zånAyvÀ ayA


79 eL kI}wÆem•iriŠe“, ayAÅ me·yAÅ vizVAsmÄ–ic•i¯• qlÂA Œy…DÍL@M piwiec•w…ÆM. pie• zåÀ me·yAL@ew vI“iel sADnÍÅ ŒvzYM EpAel qw… ÆM. 23þqE•AewA–M niÇŠA˜vÀ qni eŠtirANH. qE•AewA–M èvĘiŠA ˜vÀ qnieŠtirAyi èvĘiÆÝ.

lUeŠAsH 11:23-49 èkAzmANH . kÎkÅ n•Ayi¯•AÇ niÍL@ew zrIrM èkAzmAnmAyiriÆM. kÎkÅ cI˜yAyi¯•AÇ niÍL@ew zrIrM ö¯ìtAyiriÆM. 35atinAÇ æÖA luvAyiriÆk! niÍLiel èkAzM ö¯“u vAn½vdiŠ¯tH. 36niÍL@ew zrIrmAek tiLŠmAÄ•tAyAÇ, ö¯ì ÐlmilÂAti¯ •AÇ, niÍÅ mi•ÇEpAel èkAziÆM.ÿ

³nYm½xYÀ (m˜A. 12+43-45)

Ey² prIzãAer vimÄziÆÝ

þa²ÖA´AvH orAeL vi“uEpA› EÛAÅ viæmiŠAniwM Etwi m¯®mikLilU ew sÉriÆM. pE• atinH oriwvuM ki“ukyilÂ. atinAÇ a²ÖA´AvH pRy… Ý, ü{AÀ vie“A}i’u EpA•vniElŠH te• mwÍuM.ý 25mwÍiec•lÂ@EÛAÅ Œ m½xYÀ v]˜iyAŠe–“v½M ²Ö½mAyi kA¹Ý. 26a²ÖA´AvH mwÍiE–Ayi te•ŠAÅ d…xHwrAy Ž}u a²ÖA´AŠL@ mAyi vÝ. averlÂAM œwi ayALiÇ èEvziÆÝ. aEtAew ayAL@ew gti p}ytiluM kxHwmAyi.ÿ

(m˜A. 23+1-36; mÄeŠA. 12+38-40; lUeŠA.20+45-47)

24

yTAÄØ sÚxw H Ä Ey² öÒy…M pR’E–AÅ aview œwiyi¯•vriÇ o¯ OI sMsAriŠAÀ «wÍi. avÅ Ey²viEnAw… pR’u, þni e• èsvic•tinAluM m…ly†“iytinAluM nieÀR a— a½g]hItyANH.ÿ 28 q•AÇ Ey² pR’u, þeedvvcn ÍÅ EkÅÆky…M a«a½sriÆky…M ec•@•vrANH yTAÄØ sÚxHwÄ.ÿ 27

{ÍÅÆ etLivu nÇœ (m˜A. 12+38-42; mÄeŠA. 8+12) 29

jnÕ“M vlutAyieŠAìi¯Ý. Ey² pR’u, þö•e˜ tlm…R d…xic•tANH. avÄ eedv˜ieÀR awyALmAyi ortH-t sMBvM ŒvzYe–w…Ý. pE• avÄŠ« ki“ilÂ. EyAnAyHŠÝ sMBvic• atH-tm lÂAet me·ArwyALvuM lBiÆkyilÂ. 30EyA nA, nIenEvŠAÄŠH o¯ awyALmAyi¯Ý. m½xYpuÒ½M a«EpAel öQ tlm…RŠA ÄŠH awyALmAyiriÆM.31nYAyviDi div sM etŠieÀR rAjH{i ŸyiÄe˜}uE•·H öQ tlm…RŠA¯ew et·ukÅ §ìiŠANi ÆM. kArNM, avÅ vLer vLer, akel niÝM zElAEmAeÀR jH{AnM niR’ vc nM EkÅŠAen˜i. {AÀ niÍELAw… pRy… Ý, {AÀ zElAEmAEnŠAÅ EæxHWnANH. 32 nYAyviDidivsM nIenEvŠAÄ ö• e˜ tlm…RŠAErAewA–M q}uE•·uni•H niÍÅ et·ukArAeNÝ pRy…M. qÚ ekAìH ? EyAny…ew èsMgÍÅEk“H avÄ mAnsAÙre–“u. {AÀ niÍELAw… pRy…Ý. {AÀ EyAnEyŠAL@M EæxHW nANH. ElAk˜i½ èkAzmAvuk (m˜A. 5+15; 6+22-23) 33

þŒ¯M viLÆ ekAL@˜i pRyHŠwiyiÇ evyHÆkEyA oLic•@ evyHÆkEyA ec•@ •ilÂ. mRic•H akÏ kwÝv¯•vÄÆ vYåmAyi kANAnAyi a« EmzyiÇ vyHÆÝ.34niÍL@ew kÌH zrIr˜ieÀR

37

Ey² sMsArM avsAni–ic•E–AÅ o¯ prIzÀ tE•AewA–M B•NM k}iŠAÀ aven •Nic•@. Ey² B•NM k}iŠAÀ ec•i¯Ý. 38q•AÇ ŒhAr˜i½ m…ÛH Ey² eekk}ukAti¯•«kìH prIzÀ a tH-te–“@. 39kĘAvH ayAELAw… pR’u, þniÍÅ prIzãAÄ cxkͼewy…M pAÒ Í¼ewy…M puRM mAÒM k}u›Ý. q•AÇ niͼew Ÿ™iÇ d…rA#hvuM, d…xHwty…M ekAìH niR’iriÆÝ. 40niÍÅ vifHFi kLANH. puRM niÄ—ic•vÀ (eedvM) te• yANkvuM niÄ—ic•tH. 41niͼew cxk ÍLilu™etlÂAM ŒvzYŠAr½ ekAw…Æ k. aE–AÅ niÍÅ pUÄÌmAy…M ²ÖmA ›M. 42pE•,prIzãAEr, niÍÅÆ d…ritM! kArNM, niÍÅ «LsiyiluM a±tyiluM qlÂA ssYÍLiluM EpAluM EnwiytieÀR p˜ielAÝ eedv˜i½ nÇ›Ý. q •AÇ niÍÅ m·@™vErAwH nIti pulÄÏ •tiÇ ŸEp•v¯ÏÝ. mrYAd kA“A½M eedve˜ sHEnhiŠA½M mRŠuÝ. ö« niÍÅ ecE•ìtANH. aEtAewA–M p˜i elA•H ekAw…Æ•«M niÍÅ «wÄÝ ecE•ì«ìH. 43 þprIzãAEr, niÍÅÆ kxHwM qeÙ •AÇ p™ikLiÇ èDAn öri–iwÍÅ ki “u•« niÍLixHwe–“@. cÙyiÇ jnÍ ¼ew bµmAnM niÍÅ Œ#hic•@. 44niÍ ÅÆ d…ritM, qeÙ•AÇ mRvilu™ ›}imA wÍÅ EpAelyA¹ niÍÅ. m½xYÄ aRi yAet ati½ m…kLiÇÕwi nwÆÝ.ÿ Ey² ey¸dp$itãAErAw… sMsAriÆÝ 45 zAOimArielArAÅ Ey²viEnAw… p R’u,þ•ErA, prIzãAer–·i nI ö« pR y…EÛAÅ {ÍeLÕwi aDiE•piÆk yANH.ÿ 46 Ey² pR’u, þzAOimAEr, niÍÅ Æœwi d…ritM. vixmkrmAy niymÍÅ niͼìAÆÝ. av a½sriŠAÀ jn ÍeL niÄbÓiÆÝ. q•AÇ niÍLA ke“ avyielA¯ niymvuM pAliŠAÀ æmiÆÝ œwiyilÂ. 47niÍÅÆ d…ritM, qeÙ•AÇ niÍÅ èvAckÄÆ zv›wI rÍeLA¯ÆÝ. aver niͼew pUÄv•i kÄ ekA•tANH. 48öE–A}Ake“ niͼew pUÄv•ik¯ew kÄ—e˜ niÍÅ aMgIkri ÆÝ q•H sA•Ye–w…ÏÝ. avÄ è vAcker ekAÝ, niÍÅ èvAckÄŠH zv›wIrÍeLA¯ÆÝ. 49atinAlA¹ eedv˜ieÀR jH{AnM öÍenpRy…•tH, ü{Anv¯ew aw…E˜Æ èvAckery…M


lUeŠAsH 11:50-12:24

80

aE–AsHtlãAery…M ayyHÆM. avriÇ ciler d…xHwm½xYÄ vDiÆM. m·u™vÄ pIFi–iŠe–w…M.ý 50a«ekAìH öQ tlm… RŠArAy niÍÅ ElAkArMBM m…tÇ ekAl e–“ èvAck¯ew mrN˜i½ zi•iŠ e–w…M. 51hAEblieÀR råM ciÙiy«m… tÇ esKrYAvieÀR råM ciÙiy«ver y…™ qlÂA ›·ÍÅÆM niÍÅ zi•iŠ e–w…M. esKrYAvH blipIW˜i½M eedvA ly˜i½miwyiÇ evc• @ ekAl e –“@. aet, {AÀ niÍELAw… pRy…Ý öQ tlm… RŠArAy niÍÅ avyH eŠl A M Evìi zi•iŠe–w…M. 52 þzAOimAEr, niÍÅÆM d…ritM. eedv jH{An˜ieÀR tAEŠAÇ niÍÅ oLi–ic•@ vc•iriÆÝ. niÍÅ sVyM pWiÆkyilÂ, m·u™ver pWi–iÆky…milÂ.ÿ 53 Ey² aviwM vi“@EpAkAÀ «wÍiy E–AÅ prIzãA¯M zAOimA¯M avniÇ Ÿ#mAyi s—Ä”M eclu˜i. pltien– ·iy…M avÄ EcAdYÍÅ EcAdic•H avniÇ niÝM Ÿ˜rÍLAvzYe–“@. 54Ey²vien eŠAìH et·AyeteÙÜiluM pRyic•@ ›¯ ŠAnAyi¯Ý av¯ew æmM. prIzãAerE–AelyAk¯tH ötiniwyiÇ vlieyA¯ pu¯xArM aview twic•@œwi. prsHprM cvi “iemtiÆMviDM avÄ tiŠi˜irŠi. av ErAw… sMsAriÆM m…ÛH Ey² teÀR zixY ãAErAw… pR’u, þprIzãA¯ew puLimAvi entier jA#t pulÄÏk. avÄ kpwB åiŠArAeN•A¹ {AÀ pR’tinÄ ØM. 2mR’iriÆ•etlÂAM evLie–w…M. rhsYÍeLlÂAM prsYÍLA›M. 3 ö¯“Ï niÍÅ pR’veylÂAM evLic•Ï EkÅ ÆM. rhsYm…Riyili¯Ý niÍÅ m×ic• etlÂAM pur–…RÏni•H viLic•@ pRy e–w…M.ÿ

12

eedve˜mAÒM ByÆk (m˜A. 10+28-31) 4

anÙrM Ey² avErAw… pR’u, þq eÀR suXÏŠEL, {AÀ niÍELAw… pR y…Ý, m½xYer Bye–w¯tH. m½xYÄŠH zrIre˜ vDiŠAEnk}iy†. atin–…RM ni ÍeL ŸpáviŠAnAvilÂ. 5ByEŠì ŒeL {AÀ niÍÅÆ kA“i˜rAM. niÍeL ekAlÂA½M «wÄÝ nrk˜iEleŠRiyA½M zåiy…™ eedve˜ mAÒM Bye–w…k. aet, aven mAÒEm niÍÅ EpwiEŠì tAy…Z. 6 þaÉu p•ikeL vi·tH evRuM rìu nANyÍÅŠElÂ? pE• eedvM aetA ÝM mRŠilÂ. 7aet, niͼew tlyiÇ qÒ m…wiy…eìÝver eedv˜inRiyAM. ByŠAtiriÕ, niÍÅŠH aEnkM p•ik ELŠAÅ vLer vily…ìH. Ey²vien–·i l‘iŠ¯tH (m˜A. 10+32-33; 12+32; 10+19-20) 8

þ{AÀ niÍELAw… pRy…Ý, ŒerÜilu emArAÅ Œ¼kL@ew m…ÛiÇ niÇÆky…M q•ilu™ vizVAsM Ž·upRy…ky…M ec

yHtAÇ {AÀ pRy…M ayAÅ qEÀRtA eN•H. {Ani« eedv˜ieÀR d†tãAErA w…M pRy…M.ÿ 9pE• m·@™v¯ew m…ÛiÇ q•iÇ vizVsiÆ•ielÂÝ pR’AÇ avÀ qEÀRtel•H {A½M pRy…M. ö« {AÀ eedv˜ieÀR d†tãAErAw…M pRy…M. 10 þm½xYpuÒnH qtirAeyeÙÜiluM pR y…•vÀ •miŠe–E“ŠAM. q•AÇ pri ²ÖA´Avien qtiÄÏ sMsAriÆ• vÀ •miŠe–w…kyilÂ. 11 þniÍeL cilÄ ey¸d–™iyiElÆ ekAìuv•H EntAŠ¼ewy…M m·@ èmANi mA¯ewy…M m…ÛiÇ niÄÏEÛAÅ niͼew nYAysmÄØn˜inAyi qÍen qÚ pRy…emE•AÄÏ vixmiEŠì. 12Œ sm yM niÍÅ pREyìeteÙ•H pri²ÖA ´AvH niÍeL pWi–iÆM.ÿ sVAÄØt pAwiel•  H Ey² ŒÅÕ“˜ielArAÅ Ey²viEnAw… pR ’u, þ•ErA, {ͼew a–À mric•@. a E”h˜ieÀR sVÏp»vyHŠAÀ qeÀR sEhAdrEnAw… pR’AluM.ÿ 14 pE• Ey² ayAELAw… pR’u, þŒ¯ pR’u {AÀ niÍÅŠiwyiÇ viDi kløi ŠNem•H? niÍÅŠiwyiÇ sVÏ viBji ŠAÀ {AnArANH?ÿ 15anÙrM Ey² av ErAw… pR’u, þqlÂA sVAÄØteŠtirA y…M jA#t pulÄÏk. ŒÄÆM tͼew aEnkM sV˜iÇniÝM jIvitM lBiŠilÂ.ÿ 16 pi•IwHEy² öQ kTpR’u+ þ›eR ®mi sVÙmAy…™ o¯ Dni½ìAyi¯Ý. ayA¼ew ®miyiÇ nlÂviLvuìAyi. 17a yAÅ üŒElAcic•@, {AenÚ ec•@M? viL vu sU•iŠAniwmilÂ. 18{AenÚ ec•N eme•niŠRiyAM. p˜AyM epALic•H vli y p˜AyÍÅ niÄ—iŠNM. EgAtÛuM m·@ nl sADnͼM atiÇ niRyHÆM. 19 q•ie“niŠH qE•Aw… te• pRyAM. qeÀR qlÂA nlÂsADnͼM {AÀ EzK ric•@ q•H. v¯MvÄxÍLiElŠH Evìu EvALM {AÀ EzKric•@. pie• qlÂAM lGuvAyi qw…Ï tiÝM ›wic•@M jIvitM ŒsVdiŠAM.ý 20pE• eedvM ayAELAw… pR’u, üm†FA öÝ rAÒiyiÇ nI mriÆM. ninŠAyi nI o¯Šiy öQ sADnÍÅ ekAeìÚPlM. av ŒÄÆ lBiÆM?ý 21 þötANH sVÙ ŒvzY˜i½ sÛAdiÆ •veÀR gti. eedv˜inH ayAÅ Dni knlÂ.ÿ 13

eedvrAjYM ŒdYM (m˜A. 6+25-34; 19-21) 22

Ey² teÀR zixYãAErAwH pR’u, þatinAÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, ni ͼew B•Ne˜ec•AlÂi vixmiŠAtiri Æk. niͼew zrIr˜i½ Evì vO e˜EyAÄÏM vixmiŠ¯tH. 23jIvitM B• Ne˜ŠAÅ vliytANH. zrIrM vO e˜ŠA¼M. 24p•ikeL EnAÕ, av vit yHÆ•ilÂ. ekA•@ÝmilÂ. p•ikÅ purk LiElA p˜AyÍLiElA ŒhArM EzKriÆ ÝmilÂ. pE• eedvM avey sMr•iÆ Ý. niÍÅ p•ikeLŠAÅ plmwÍu vil


81 y…™vrANH. 25öetec•AlÂi ciÙic•@ vYA ›le–“H Œ¯M Œy…Èiel o¯ divsM EpAluM œ“u•ilÂ. 26ecRiy kArYÍeLÆ Ric•@ niÍÅÆ oÝM ec•AÀ k}iyAtiri eŠ vliy kArYÍeLEyAĘH EvvlAti e–w…•etÙinH ? 27kA“@pUŠeL EnAÕ, avÄ tÍÅŠAyi EjAli ec•@kEyA vOm…ìAÆkEyAöl . pE• {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, mhA½M, Dnik½mA y zElAEmA½EpAluM öQ pUŠLiÇ o•i enE–Ael mEnAhrmAyi aNie’A¯ ÍAnAvil . 28eemtAne˜ pul @ keL eedvM öÍen aNiyiec•A¯ÆÝ. öÝ jIviÆ• Œ pulÂ@kÅ öÝM nAeLy…M tIyielRiye–E“ŠAM. atinAÇ aløvi zVAsikEL eedvM niÍeL atiluM n•A yi aNiyiec•A¯ÆM. 29atinAÇ qE–A }uM qÚ tiÝM qÚ ›wiÆM q•tien –·i ŒElAciŠAtiriÆk. atien–·i d…+KiŠAtiriÆk. 30ElAk˜iel qlÂA m½ xY¯M aetlÂAM ki“AnA#hiÆÝ. niÍ ¼ew pitAvAy eedv˜inRiyAM niÍÅ eŠÙA¹ Evìet•H. 31niÍÅ sVÄ‹ rAjYM aEnVxiÆviÀ. qÜiÇ niÍÅŠi etlÂAM nÇke–w…M. pN˜iÇ vizVsiŠ¯tH þecRiyœ“Em ByŠ¯tH. niͼew pi tAvH rAjYMniÍÅÆ nÇkAÀ tI¯mAni c•iriÆÝ. 33niÍÅÆ™etlÂAM vi·H pNM Bi•nÇ›k. öQ ElAk˜ieÀR sÛ˜H nilniÇŠilÂ. nilniÇÆ• sÛÏ En w†. sVÄ‹˜iel niDiEnw†. atH qŠAl vuM nilniÇÆM. sVÄ‹˜iel niͼew sÛ˜H k™À kv¯kyilÂ. pu}uŠÅ nzi –iŠy…milÂ. 34niͼew niE•pE˜AewA –mA›M niͼew XdyvuM.ÿ 32

t•ARAyiriÆk (m˜A. 24+45-51) 35

þt•ARAyiriÆk, pUÄÌmAy…M vOM Dric•@ niͼew viLÆ ekA¼˜i dAs ãAerE–Ael niÇÆk.36vivAhvi¯Ý k }i’uv¯• yjmAneÀR vrvuM kA˜iri Æ• dAsãAerE–Ael. yjmAnÀ vÝ vAtiliÇm…“@M, aE–AÅdAsÀ ayAÅŠA yi vAtiÇ «RÝekAw…ŠNM.37aÍeny… ™dAsÄ a½#hItrANH. qeÙ•AÇ a vÀ yjmAn½Evìi kA˜iriÆÝ. {AÀ niÍELAw… stYmAyi pRye“, yjmAnÀ te• cilE–AÅ Esvn˜ieÀR vOM Dric•@ dAsãAÄÆ viLÛieŠAw…ÆM. 38a yAÅ aÄÖrAÒiEŠA atiluM eevkiEyA v¯EÛA}uM kA˜iriÆ•tH yjmAnÀ kA ¹EÛAÅ dAsãAÄ a½g]hItÄ. 39öEtAÄ Æk+k™enE–AÅ v¯em•H vI“@wm aRi e’ÜiÇ ayAÅ k™en vIw…«rÝ ky RAÀviwilÂ. 40atinAÇ niͼM t•ARAyi riÆk. m½xYpuÒÀ aètI•itmAyA ›M kwÝ vrik.ÿ

lUeŠAsH 12:25-58 42

kĘAvHpR’u,þŒrANH viEvkiyA ydAsÀ? m·@ dAsãAÄŠH yTAsmyM B• NMnÇ›vAÀ yjmAnÀ vizVsHtnAyo¯ dAsen tire’w…ÆM. ati½ tire’w… Še–w…•vnArH? 43yjmAnÀ v¯EÛAÅ t e•Žløic• EjAliec•@•tH ayAÅ kA¹ •«dAs½ sEÙAxM. 44 {AÀ niÍELAw… stYmAyi pRye“. yjmAnÀ ayAÅÆ™etlÂAM EnAŠAÀ Œ dAsen tire’w…ÆM.45q•AÇ yjmAnÀ ŸweneyÍuM vril q•«ekAìH avÀ d…xic•@ ep¯mARAÀ «wÍiyAelÚ sMB viÆM? avÀ m·@dAser Œ¿ep¿ EBd milÂAet èhriÆky…M tiÝky…M ›wic•@ m˜nA›ky…M ecyHtAElA? 46aE–AÅ yj mAnÀ avÀètI•iŠA˜ smyÏ kw Ýv¯M. yjmAnÀ aven zi•iÆM. av en avizVsHt¯ew œew pR’yyHÆM. 47 þyjmAneÀR Œ#hmRi’i“@M at½ sric•H o¯ÍiyiriŠAety…M Žløic• EjA li ec•Aety…miriÆ• dAs½kWinzi •lBiÆM. 48yjmAneÀR Œ#hmRiyA˜ dAsEnA? avÀ zi• aÄhmAÆ• èv ĘikELec•†. pE• me·yAeLŠAÅ ›R ’zi•Ey av½ lBiÕ. œw…tÇ Žløi Še–“vÀ œw…tÇ Ÿ˜rvAdiyANH. av niÇ ni•H œw…tÇ ètI•iÆÝ.ÿ Ey²viEnAw… EyAjiÆ•il (m˜A. 10+34-36) 49

Ey² «wÄÝpR’u+ þ®miyiÇ tIyi wAnA¹ {AÀ v•iriÆ•tH. atiE–A}uM k˜iqrie’ÜiÇ qÝ {AnA#hiÆ Ý.50qniÆ vYtYsHtmAeyA¯ sHnAnM sVIkriEŠì«ìH. a« tI¯EvALM qni Æ vliye{¯ŠM EtAÝÝ. 51{AÀ ElA k˜…smADAnM ÐApiŠAnA¹ v•et Ý niÍÅ k¯«ÝEìA? öl {AÀ öQ ElAkM viBjiŠAnA¹ v•tH. 52aÉMgÍ ¼™ o¯ ›w…MbM, m†ÝEpÄ rìuEpÄeŠ tirAy…M, rìuEpÄm†Ý EpÄeŠtirAy…M tiriy…M. 53a–À mkentirAy…M mkÀ a– entirAy…M viBjiŠe–w…M. a— mkÅeŠ tirAy…M mkÅ a—yHeŠtirAy…M viBjiŠ e–w…M. a—Ayiy— m¯mkÅ eŠtirAy…M m¯mkÅ a—Ayi y—yHeŠtirAy…M viBji Še–w…M.ÿ kAle˜ mnÈilAÆÝ (m˜A. 16+2-3) 54

aE–AÅ Ey² jnÕ“E˜Aw… pR’u, þpwi’ARH EmGM vL¯•« kA¹EÛAÅ, niÍÅ pRy…M üm}v¯Ýý tAmsiyAet m} ep•@ky…M ec•@M. 55etÆni•H kA·@ vI²EÛAÅ niÍÅpRy…M üö•H §w… div sMý ŒyiriÆM. atH aÍen Œvuky…M ec•@Ý. 56kpwBåiŠAEr, niÍÅÆ kA lAvÐ mnÈilAŠAM. q•AÇ kAle˜ niÍeLÚekAìH mnÈilAÆ•ilÂ. niͼew èzn H ÍÅ prihriÆk

ŒrA¹ vizVst H EsvkÀ 41 peÒAsH EcAdic•@, þkĘAEv, nI öQ kTpR’« {ÍÅÆ EvìiEyA qlÂA vÄÆM EvìiEyA?ÿ

(m˜A. 5+25-26) 57

þŽtANu zrieyÝ niÍeLÙA¹ ni ÍÅÆEvìi niËyiŠA˜tH? 58ŒerÜi luM niÍÅeŠtier ›·mAErApiÆky…M


lUeŠAsH 12:59-13:28

82

niÍÅ ayA¼ewœew EkAwtiyiÇ EpA vuky…M ec•@EÛAÅ v}iÆvc•@ te• èzHnM tIÄŠAÀ æmiÆk. aelÂÜiÇ a yAÅ niÍeL nYAyADipeÀR m…Ûiel˜i ÆM. nYAyADipÀ niÍeL ŸEdYAgÐeÀR eekyiÇ ŽløiÆM. ayAÅ niÍeL twvR yiElŠH qRiy…ky…M ec•@M. 59qlÂAM qw… ˜ti½EzxmlÂAet avÄ niÍeL avi ewniÝM viwilÂ.ÿ mAnsAÙre–w…k Œ smyM avEnAewA–M cil¯ìA yi¯Ý. cil glIlŠAÄŠH qÚ sMBvic•@ev•H avÄ avEnAw…pR’u. avÄ ŒrADiŠEv pIlAe˜AsH aver vDic•@. av¯ew råM yAg˜iÇ m]gͼ ew råE˜AwH pIlAe˜AsH klĘi. 2 Ey ² pR’u, þavÄ me·lÂA glIlŠAer ŠAÅ pApikLAytinAlANH avÄŠi« sMBvic• e tÝ niÍÅ k¯«ÝEìA? 3 al , avrÍenyAyi¯•il . pE• niÍeLlÂAv¯M mAnsAÙre–“ielÂÜiÇ averE–Ael niͼM nzi–iŠe–w…M. 4 zIElAhAmiel EgApurmiwi’uvI¹ mri c•vErA, avÄ ey±zElmiel m·AÅŠAer ŠAÅ pApikLAeNÝ niÍÅ k¯«Ý EvA? 5 Œyi¯•ilÂ. pE• {AÀ niÍ ELAw… pRy…Ý, niÍÅ mAnsAÙre–“i elÂÜiÇ niÍeLlÂAM a«EpAel nzi–iŠ e–w…M.ÿ

13

pA}m H rM Ey² öQ kT pR’u+ þorAÅŠH o¯ a˜imrm…ìAyi¯Ý. atH ayA¼ew m…ÙiriE˜A“˜ilANH n“i¯•tH. ayAÅ Œ mr˜iÇ kAyH vl«m…EìA qÝvÝ EnAŠieyÜiluM oÝM kìilÂ. 7EtA“M sU •i–…kArnAy o¯ dAsÀ ayAÅÆìA yi¯Ý. ayAÅ dAsEnAw… pR’u, üm†Ý vÄxmAyi {AÀ öQ a˜imr˜iÇ p}M ŸEìA qÝ EnAÆÝ. pE• oriŠluM oÝM kìilÂ. ö« ev“iŠLy†! qÙinA NiÒy…M ®mi emneŠw…Ï•tH?ý 8pE• dAsÀ pR’u, üyjmAnEn, öQ mr˜inH kAyH Š AÀ o¯ vÄxMœwi a½vdiÕ. {AnitieÀR ¡vw…kiLc•H vLM öwAM. 9 aw… ˜vÄxM ö« kAyHEc•ŠAM. q•i“@M kA yHÆ•ielÂÜiÇ aÍyHŠ« ev“iŠLyAM.ý 6

zbÏ • divsM Ey² o¯ OIey suKe–w…ÏÝ 10 Ey² zb•ÏdivsM ey¸d–™iyiÇ pWi–iÆkyAyi¯Ý.11aview a²ÖA ´AvH bADic• o¯ OIy…ìAyi¯Ý. Œ ´AvH aveL ptien“@vÄxmAyi œni yAŠiyi¯Ý. avÅÆ nivÄÝniÇÆ vAnA›mAyi¯•ilÂ. 12aveL kì Ey² aveL aw…E˜Æ viLic• @ pR’u, þOIEy, nI ErAgvim…åyAyiriÆÝ.ÿ 13 Ey² av¼ew puR˜H aveÀR eekkÅ evc•@. aE–AÅ avÅÆ nivÄÝ niÇ ŠAnAyi. avÅ eedve˜ vA}H˜i. 14 zb•ÏdivsM Ey² ErAgzAÙi v¯ ˜iytiÇ ey¸d–™iyiel EntAvH ErA

xA›lnAyi ayAÅ jnÍELAw… pR’u, þEjAli ec•AÀ ŒRu divsÍL…ìH. ati nAÇ Œ divsÍLiÇ v•H ErAgzAÙi EnwAM. pE• zb•ÏdivsM ErAgzAÙi ŠAyi vrAtiriÆk.ÿ 15 kĘAvH (Ey²) mRupwi pR’u, þkp wBåiŠAEr, niÍÅ zb•ÏdivsM EpA luM niͼew pNi m]gÍeL ev™M ›wi –iŠAÀ ekAìuEpAkARiEl . 16{Ani E–AÅ ErAgzAÙiv¯˜iy öQ OI o¯ ey¸dsEhAdriyANH. pE• ptien“@ vÄxmAyi sA˜AÀ aveL bÓic•iri ÆÝ. tIÄc•yAy…M zb•ÏdivsM aveL av¼ew bÓn˜iÇni•H EmAci–ic• tiÇ et·ilÂ.ÿ 17Ey² ö« pR’E–AÅ aveÀR qtirALikÅ qlÂAM sVyM l‘i c•@. Ey² ecyHt… ekAìi¯• atH-t kÄ—ÍLiÇ qlÂAv¯M sÚxHwrAyi. eedvrAjY˜ieÀR Ÿpm (m˜A. 13+31-33; mÄeŠA. 4+30-32) 18

Ey² pR’u, þeedvrAjYM qÚ EpA elyANH? qÙiEnAwANH {Antien Ÿp miEŠìtH? 19eedvrAjYM kw…›ecwiy…ew viÏEpAelyANH. orAÅ öQ vi˜H ayA ¼ew EtA“˜iÇ vityHÆÝ. vi˜H m…Lc•H vliy ecwiyA›Ý. p•ikÅ atieÀR zAKkLiÇ œw…œ“uÝ.ÿ 20 Ey² vIìuM pR’u, þeedvrAjYe˜ {AenÙiEnAw…pmiŠNM? 21atH puLimA vuEpAelyANH. o¯ OI pAÒ˜iÇ m†•H aLvu eRA“imAviEnAwH puLimAvu EcĘH ›}yHÆÝ. mAvu puLic•@ epAÚÝ.ÿ öw…Íiy vAtiÇ (m˜A. 7+13-14, 21-23) 22

Ey² qlÂA p“NÍLiluM #AmÍLi luM pWi–iÆkyAyi¯Ý. avÀ ey±z ElmiElÆ™ yAÒ «wÄÝ. 23cilÄ Ey² viEnAw… EcAdic•@,þkĘAEv qÒEpÄ r •iŠe–w…M? ›Rc•@EpÄ mAÒEm r•iŠ e–w…ky…E™A?ÿ Ey² pR’u, 24þsVÄ‹ ˜iElÆ™ öw…Íiy vAtililUew kwÆ vAÀ kWinmAyi priæmiÕ. a« kwŠAÀ pl¯M æmiÆM. qÜiluM cilÄEŠ ati½ k}iy†.25vI“uwm teÀR vAtiÇ awc•@ k}i ’AÇ, puRÏni•H niÍÅÆ m…“uvAÀ k}iy…M. q•AÇ avÀ «RÆkyilÂ. niÍ ÅÆ pRyAM, üyjmAnEn, dyvAyi {ÍÅ ÆEvìi vAtiÇ «R•AluMý pE• ayAÅ mRupwi pRy…M, üqniÆ niÍeL aRiyilÂ, niÍÅ qview ni•ANH v¯• tH?ý 26aE–AÅ niÍÅpRy…M, ü{ÍÅ ni E•AewA–M tiÝky…M ›wiÆky…M ec yHti“@ìH. nI {ͼew p“NÍLiel v}i kLiÇ pWi–ic•i“@ìH.ý 27aE–AÅ avÀ pRy…M, üqniÆ niÍeL aRiyilÂ! niÍÅ qviewniÝvÝ? q•iÇ niÝ vLer akel kwÝEpAœ. niͼew èv]˜i kÅ d…xH w ty…™tANH . ý 28eedvrAjY˜H niÍÅ aéAhAmieny…M yisHhAŠien y…M yAEŠAbieny…M me·lÂA èvAckEr y…M kA¹M. pE• niÍeL puRÏ te• niÄÏM. aE–AÅ niÍÅ ByvuM EƒADvuM


83 ekAìH nilviLiÆM. 29ki}ŠH pwi’ARH, vwŠH, etŠH q•I BAgÍLiÇniÝM Œ¼ kÅ v¯M. avÄ sVÄ‹rAjY˜iel Emz yHÆ¡·@M öriÆM. 30jIvit˜iÇ Ž·vuM tA}H • nilyilu™vÄŠH eedvrAjY˜H Ÿ•tÐAnM lBiÆM. ®miyiel Ÿ•tÄŠH eedvrAjY˜H tA}H• ÐAnvuM.ÿ Ey² ey±zElmiÇ mriÆM (m˜A. 23+37-39) 31

Œ smyM ŽtA½M prIzãAÄ Ey²vi en smIpic•@ pR’u,þd†er qvieweyÜi luM EpAyi oLiÕ. ehErAdAvinH nie• ekAlÂNemÝìH.ÿ 32 Ey² avErAw… pR’u, þEpAyi Œ ›RuŠEnAw… pRy† üöÝM nAeLy…M {AÀ ®tÍeL o}i–ic•@M Œ¼keL suKe–w… ˜iy…M EjAli tIÄÏekAìiriÆM. aw… ˜ divsM qeÀR EjAli avsAniÆM.ý 33 ati½EzxM {AÀ EpA›M. qeÙ•AÇ èvAckÀ mriÆk ey±zElmilAyi riÆM. 34 þoA, ey±zElM, ey±zElM,nI èvAc ker vDiÆÝ. eedvM nieÀR aw…E˜Š yc•ver nI kelÂRi’u ekAlÂ@Ý. nieÀR jnÍeL {AÀ shAyiŠAÀ Œ#hic•@. t™EŠA}i teÀR ciRkinwiyiÇ ›’u ÍeL œ“@•«EpAel {AÀ nieÀR jnÍ eL o•ic•@ œ“AÀ Œ#hic•@. pE• nIey e• atin½vdic•ilÂ. 35öE–AÅ nieÀR vIwH ³nYmAŠe–w…M. {AÀ niE•Aw… pR y…Ý, üsVAgtM+ kĘAvieÀR nAm˜iÇ v¯•ven eedvM a½#hiŠe“. qÝ nI pRy…M ver nI qe• vIìuM kA NilÂ.ÿ* zbÏ • divsM suKe–w… Ï•« zriEyA? o¯ zb•ÏdivsM Ey² o¯ prIz èmANiy…ew vI“iÇ ayAELAewA Ï B•NM k}iÆ•tinAyi EpAyi. aviewy…ìAyi¯•verlÂAM Ey²vien sæÖM vI•ic•@. 2 d…xic• ErAgm…™ orAÅ Ey²vi½m…ÛiÇ ekAìuvre–“@. 3 Ey² zAOimAErAw…M prIzãAErAw…M EcAdic•@, þzb•ÏdivsM suKe–w…Ï•« zri EyA etE·A? 4pE• avÄ Œ EcAdY˜i½ mRupwi pR’ilÂ. Ey² ayAeL suKe– w…˜i pR’yc•@. 5Ey² prIzãAErAw…M zAOimAErAw…mAyi pR’u, þniͼew mkEnA pNim]gEmA zb•Ï divsM kiN ·iÇ vINAÇ niÍÅ EvgM kryHÆ ky ·uM.ÿ 6 prIzãAÄÆM zAOimAÄÆM ati entirAyi oÝM pRyAnAyilÂ.

14

sVyM èmANiyAk¯tH aE–AÅ cilatiTikÅ èDAn öri –iwÍÅ Etw…•tH Ey² æÖic•@. avÀ öQ kT pR’u.8 þorAÅ niÍeL o¯ vivA h˜i½ •Nic•AÇ Ž·vuM èDAn öri –iw˜iÇ öriŠ¯tH. ayAÅ niÍeLŠAÅ èDAne–“ me·ArAeL •Nic•i“@ìA›M. 9 aE–AÅ niÍÅ èDAnÐAn˜H öriÆ kyAeNÜiÇ •Nic•yAÅ v•H öÍen 7

þsVAgtM ... kANilÿÂ ŸÖrNi sÜI. 118+ 26.

lUeŠAsH 13:29-14:23 pRy…M, üniͼew öri–iwM öE”h˜i½ nÇ›k q•H.ý aE–AÅ niÍÅ avsAn e˜ öri–iw˜iÇ öriŠAÀ EpA›• v}i yiÇ vifHFiyAyi kANe–w…M. 10ati nAÇ orAÅniÍeL •Nic•AÇ o“@M èDA nmlÂA˜ o¯ öri–iw˜iÇ EpAyi öriÆ k. aE–AÅ niÍeL•Nic•yAÅ vÝ pRy…M, üsuXE˜, q}uE•·H öQ èDAn öri–iw˜iElÆ kw•iriÕý q•H. a E–AÅ m·H qlÂA atiTik¼M niÍeL bµ mAniÆM. 11sVyM Ÿ•tnA›•ven qLi yvnAÆM. q•AÇ qLiyvnAyiriÆ• ven Ÿ•t½mAÆM.ÿ 12 anÙrM te••Nic• prIzãAErA wAyi Ey² pR’u.þniÍÅ mÖYAˆ B• NEmA a˜A}EmA ekAw…ÆEÛAÅ niÍ ¼ew suXÏŠeLEyA, niͼew sEhA drãAerEyA, niͼew bÓuŠeLEyA, DnikrAy niͼew ayÇŠAerEyA mAÒM •NiŠ¯tH. me·AriŠÇ avÄ niÍ eLy…M tiric•@•NiŠAM. aE–AÅ niÍÅ Æ tŠètiPlM ki“iŠ}iy…M. 13pkrM, niÍÅ vi¯e•A¯ÆEÛAÅ pAvÍeLy…M tLÄvAt ErAgikeLy…M aÓery…emAeŠ •NiÕ. 14aE–AÅ niÍÅ a½#hiŠ e–w…M. qeÙ•AÇ avÄ niÍÅeŠAÝM tiriek t¯•ilÂ. avÄ oÝmilÂA˜vrA NH. q•AÇ nlÂvÄ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆ EÛAÅ niÍÅÆ eedvrAjY˜iÇ èti PlM ki“@M.ÿ vÀ vi¯•ieÀR kT (m˜A. 22+1-10) 15

Ey²viEnAewA–M B•N˜ini¯•v riÇ orAÅ öetlÂAM Ek“@. ayAÅ Ey²vi EnAw… pR’u, þeedvrAjY˜iÇ B•NM k}iÆ•vÄ sÚxHwÄ.ÿ 16 Ey² avErAw…pR’u, þorAÅ o¯ v liy vi¯e•A¯Ši. ayAÅ aEnkM Eper •Nic•@. 17ŒhArM t•ARAyE–AÅ a yAÅ •NiŠe–“vErAwH üvrik, qlÂAM t•ARAyiý qÝpRyAÀ dAsen ayc•@. 18 q•AÇ atiTikeLlÂAM vrAÀ mwikANi c•@. oAErA¯˜¯M oAErA o}ik}ivukÅ pR ’u. orAÅ pR’u, ü{AÀ o¯vyÇ vA Íiyi“uìH. qniŠ« EpAyi EnAŠNM. dyvAyi qe• o}ivAÆký 19me·ArAÅ pR’u, ü{AÀ aÉuEjAwi kALkeL vA Íi. qniŠvey prI•ic•@EnAŠAÀ EpA kNM. dyvAyi qE•Aw… •miÕ.ý 20m†•A mÀ pR’u, ü{AniE–AÅ vivAhitnAy Ety…Z, qniÆ vrAnAkilÂ.ý 21aetlÂAM Ek“H dAsÀ mwÍiec• • H yjmAnEnAwH kArYÍÅpR’u. ayAÅ EdxYe–“H dAs EnAw… pR’u, üEvgM et¯vukLiElÆM, ngr˜iel ŸQw…v}ikLiElÆM EpAyi pAve–“very…M tLÄvAtErAgikeLy…M aÓery…M m…wÙãAery…M viLic•@ekAìu vrik.ý 22pi•IwH dAsÀ ayAELAwH pR ’u, üyjmAnEn, aÍu kløic•«EpAel {AÀ ecyH«. pE• öniy…M vLerEyeR E–ÄŠH öriŠAÀ öwm…ìH.ý 23yjmAnÀ B]tY EnAw… pR’u, üep¯v}iyiElÆM nA“upA tkLiElÆM ec•H qlÂAvErAw…M vrAÀ


lUeŠAsH 14:24-15:20

84

pRy…k. qeÀR vIwH atiTikeLeŠAìH niRyNM. 24ŒdYM •NiŠe–“ vriÇ ŒÄ ÆM öview B•NmilÂ.ýÿ ŒsUÒNM ec•@k (m˜A. 10+37-38) 25

o¯vliy ŒÅÕ“M Ey²viEnAewA Ï yAÒ ecyHti¯Ý. Ey² avErAw… pR’u, 26þqeÀRœew v¯•vÀ qe• ŠAÅ aveÀR pitAvieny…M mAtAvien y…M, BArYeyy…M mŠeLy…M, sEhAdrãAer y…M sEhAdrimAery…M, mAÒml te•˜ e•y…M sHEnhic•AÇ ayAÅ qeÀR zi xYnAyiriŠAÀ EyAgYnlÂ. avÀ av eÀR qlÂA·ieny…MkAÅ qe• sHEnhiŠ NM. 27sVÙM ›ri²¡mŠAet qe• a½ gmiÆ•vnH qeÀR zixYnAkAÀ k}ik yilÂ. 28niÍÅ o¯ EgApurM pNiyAÀ Ÿ E”ziÆÝevÜiÇ ŒdYM atienÚ cil vuv¯em•H kNÆ œ“NM. pNi tIÄŠA ½™Ò pNM niÍL@ew eekvzM ŸEìA qÝM niÍÅ EnAŠNM. 29aÍen ec yHtielÂÜiÇ «wÍiy pNi m…}umi–iŠAÀ niÍÅŠAeyÝvrilÂ. pNitIÄŠAÀ k}i yAetv•AÇ ŒL@kÅ niÍeL prihsi ÆM. 30avÄ pRy…M, üaE•! öyAÅ vIw… pNi «wÍi, pE• a« tIÄŠAnv½ p·iyilÂý q•H. 31 þme·A¯ rAjAvientier y…Ö˜i½ EpA›• o¯ rAjAvH ŒdYM y…Öm…RkÅ ŒsUÒNM ec•@M. ptinAyirM pwyALi keL tniÆZevÜiÇ ö¯ptinAyirM pwyALikL@™ zÒurAjAvien kI}wŠAÀ tniŠA›EmA q•yAÅ kNÆœ“uM. 32p ·iel•AkiÇ aE”hM mE· rAjAvumAyi smADAnM pulÄÏvAÀ d†tãAÄ v}i æ miÆM. a«M Œ rAjAvH t•iÇniÝM vL er akelyAyiriÆEÛAÅ. 33a«EpAel niÍL@M ŒdYM qlÂAM ŒsUÒNM ec•NM. niÍÅÆ™etl A M ŸEp•ic• H qe• piÚw¯k. aelÂÜiÇ niÍÅŠH qeÀR zixYnAyiriŠAÀ k}ikyilÂ. niÍL@ew sVADInM kLy¯tH (m˜A. 5+13; mÄeŠA. 9+50) 34

þŸ–… nlÂtANH. pE• Ÿ–inH atieÀR rsM nxHwe–“AÇ aetA•i½M ekA_k yilÂ. niÍÅŠtien vIìuM Ÿ–…™tAŠA nAky…milÂ. 35atH vL˜iEnA ecwikÅ vLĘA½™ mÌiEnA ekA™ilÂ. niÍÅ a« vliec•Riy…M. ecviy…™vEr EkÅ Æk.ÿ sVÄ‹IyAn•M (m˜A. 18+12-14)

15

aEnkM ¡ÜŠA¯M pApikL@M Ey² vien æviŠAen˜i. 2 aE–AÅ prI zãA¯M zAOimA¯M prAtie–wAÀ «w Íiþ EnAŠH, öQ m½xYÀ pApikeL sVAg tM ec•@ky…M avErAewA˜H B•iÆk y…M ec•@Ý.ÿ 3 anÙrM Ey² avErAwH öQ kTpR ’u, 4þniÍLielArAÅŠH ¾RH Œw…kL@™ tiÇ o•ien nxHwmAeyÝ k¯«k. a E–AÅ ayAÅ m·H etAße·AÀptH Œw…k

eLy…M puR˜H tniey vi“H nxHwe–“ Œwien EtwiE–A›M. atien keìÏM ver ayAÅ aEnVxic•@ ekAìiriÆM. 5 nxHwmAy Œwien keìÏEÛAÅ a yAÅ ŒhÂAdiÆM. ayAÅ atien EtALi El·i, 6teÀR vI“iElÆEpA›M. ayAÅ ec•H teÀR suXÏŠeLy…M ayÇŠA ery…M EcĘH pRy…M üqE•AewAÏ s EÙAxiÆk. nxH w e–“ Œwien {AÀ keì˜iyiriÆÝ.ý 7 a«EpAel {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, pApiyAy o¯vÀ a½tpiŠe–w…EÛAÅ sVÄ‹˜iÇ aL v· ŒhÂAdM ŸìA›Ý. mAnsAÙre–“ etAße·AÀp« nlÂverŠAÅ Œ pApi yANH œw…tÇ ŸlÂAsM nÇ›•tH. 8 þo¯ OIyHŠH pÏ ev™inANyÍÅ Ÿ™tiÇ oÝ nxHwe–“uev•iriŠe“. a vÅ o¯ viLŠH k˜ic•H vIwH awic•@vA¯M. nxHwe–“ nANyM keìÏMver avÅ pr«M. 9a« keìÏEÛAÅ avÅ suX ÏŠeLy…M ayÇŠAery…M viLic•@EcÄ ˜H avErAw… pRy…M. üqE•AewAÏ Œ h A diÆk. qniÆ nxH w mAy nANyM {AÀ keì˜iyiriÆÝý 10a«EpAel, {AÀ pRy…Ý. mAnsAÙre–w…• pApi eyec• A l i eedv˜ieÀR d†tãA¯ew s•iDiyiÇ ŒhÂAdm…ìA›M.ÿ m…wiynAy puÒÀ aE–AÅ Ey² pR’u, þorAÅŠH rìu puÒãA¯ìAyi¯Ý. 12öLyvÀ a–EnA w… pR’u, ü{ÍÅÆ™ sV˜iÇ qeÀR p»m…}uvÀ qniÆ trik.ý a–À sVÏ p›˜H rìu mŠÅÆmAyi ekAw…Ï. 13öL ymkÀ tniÆ™etlÂAM vArieŠ“i nAw… vi“u. avÀ d†ereyA¯ rAjYE˜Æ EpA yi. o¯ vifHFieyE–Ael jIvic•@ teÀR pNemlÂAM m…wic•@. 14tniÆ™etlÂAM cil vAŠi. qlÂAM tIÄ•E–AÅ Œ nAw…M m}ki “Aetvrìu, rAjY˜AkmAnM ekAw…M •Am m…ìAyi. öLypuÒÀ vizÝvl’u. k •iÇ pNvumilÂ. 15atinAÇ ayAÅ Œ rAjYe˜ orAÅÆEvìi EjAliecyH«. ayAÅaven p•ikeL tI·AÀ niEyA gic•@. 16p•ikÅÆ™ tI· tiÝvAÀ EpA luM viz–…m†lM avÀ t•ARAyi. qÜiluM Œ¯M avnH oÝM ekAw…˜ilÂ. 17tAenA¯ vifHFiyAeN•v½ EbAÖYmAyi. a vÀ vicAric•@. üqeÀR a–eÀR qlÂA dAsãA¯M yETxHwM ŒhArM k}iÆÝ. {Aniview oÝM k}iŠAnilÂAet mrN« lYnAyik}iy…Ý. 18{AeneÀR a–eÀR aw…ÏEpA›M. a–EnAw… pRy…M+ a–A, {AÀ eedvE˜Aw… pApM ecyH«, aÍ EyAw… et·@ecyH«. 19aÍy…ew mkenÝ viLiŠe–wAÀ EpAluM {AÀ EyAgYnlÂ. qÜiluM qe•, aÍy…ew o¯ B]tYnAyi k¯tiyAluM.ý 20aÍen avÀ a–eÀR vstiyiElÆ tiric•@. 11

mkÀ mwÍiv¯Ý þakel evc•@te• teÀR mkÀ v¯• tH a–À kìu. aE”h˜inH avEnAwH k¯NEtA•i. aE”hM oAwiec••H aven


85 ek“i–iwic•H Ÿ—evc•@. 21mkÀ pR’u, üa–A, {AÀ eedv˜ientirAy…M aÍy… ew m…ÛiluM pApM ecyH«. aÍy…ew mkenÝ viLiŠe–wAÀ öni {AÀ aÄ hnlÂ.ý 22pE• Œ pitAvH teÀR dAsãA ErAw… pR’u, üEnAŠi niÇŠAet EvgM EpAyi mikc• vOÍÅ ekAìuv•H öv en Dri–iÆk. aveÀR virliÇ EmAtir vuM kAliÇ ecri–…M aNiyiÆk.23o¯ ekA}u˜ kALÆ“iey ekAìuv•H ekA•H B•Nm…ìAŠinm…ŠH ti•H ŒEGAxiŠAM. 24 qeÀR öQ mkÀ mric•i¯Ý; q•AliE–A }vÀ vIìuM jIvic• i riÆÝ. aven nxHwe–“i¯Ý, pE• öE–AÅ aven keì˜iyiriÆÝý aÍen avÄ ŒEGAxiŠAÀ «wÍi. m†˜ mkÀ v¯Ý þŒ smyM ayAL@ew m†˜mkÀ pAw ˜Ayi¯Ý. ayAÅ vIwiEnAww…˜E–AÅ pA“uM n]˜vuM nwÆ• EkAlAhlM Ek“u. 26 o¯ dAsen viLic•H ayAÅEcAdic•@, üq ÙANietAeŠ?ý 27dAsÀ pR’u, üaÍy… ew aniyÀ tiric•@v•iriŠuÝ. aÍy… ewa–À ekA}u˜ o¯ kALeyekA•H B• NemA¯Ši. aÍy…ew aniyÀ sur•i tmAyi tiric• @ v•tiÇ a–À vLer sÚxHwnANH.ý 28m†˜puÒÀ EkApA›l nAyi. ayAÅ akÏEpAyi ŒEGAx ˜iÇ peÜw…ÆvAÀ œ“AŠiyilÂ. a–À pR˜uv•H ayAELAwH akÏv•H Œ EGAx˜iÇ EcrAÀ Ek¹ pR’u. 29a yAÅ teÀR a–EnAw… pR’u, ü{AÀ vLerŠAlmAyi orwimeyE–Ael aÍey Esvic•@. aÍy…ew ŒjH{ey qE–A}uM a½sric•@. pE• qniÆEvìi oriŠ luM orA“iÀ›“ieyE–AluM aÍHekA•ilÂ. qniÆM qeÀR suXÏŠÅÆM Evìi aÍH oriŠluM orAEGAxvuM nw˜iyilÂ. 30 pE• aÍy…ew mE· mkÀ EvzYkL@emA ˜H pNM m…}uvÀ nzi–ic•@. q•i“vÀ mwÍi v•E–AÅ aÍH avnAyi ekA}u ˜ o¯ kALÆ“iey ekA•iriÆÝ.ý 31p E• a–À ayAELAw… pR’u, ümkEn nIeyE–A}uM qE•AewAÏìH. qniÆ™ etl A M ninÆ™«mANH . 32nieÀR öQ sEhAdrÀ mric•i¯Ý. pE• öE–ALvÀ jIvic•iriÆÝ. nxHwe–“ aven tiric•@ ki“iytinAÇ nAM ŸcitmAyi ŒEGAxi Æky…M ŒhÂAdiÆky…M ec•@Ý.ýÿ 25

yTAÄØ sÛ˜H Ey² aveÀR zixYãAErAw… pR ’u,þoriŠelAriw˜H o¯ Dnik½ ìAyi¯Ý. ayAL@ew vYApArÍÅ EnA Ši nw˜AÀ o¯ kArYÐen niymic•i¯ Ý. öQ kArYÐÀ te• vÉiÆÝeì •H DniknH pi•IwH aRivuki“i. 2atinA lyAÅ kArYÐen viLic•H öÍen pR ’u, ünie•ÆRic•H o¯pAwH ›·ÍÅ {AÀ EkÅÆÝ. qeÀRsV˜H nI qÚecyH« ev•H vivrM trik. öninI qeÀR kArY ÐnAyi «w¯•tH zriylÂ.ý3 pi•IwH kArY ÐÀ sVyM ciÙic•@, ü{AenÚ ec•@M?

16

lUeŠAsH 15:21-16:17 yjmAnene• EjAliyiÇniÝM piric•@ viw…Ý. kiLyHŠAÀ Evì zåieyniŠi lÂ. örŠAÀ aBimAnM a½vdiÆÝmilÂ. 4 qÚ ec•Neme•niŠRiyAM, EjAli EpAyAluM m·u™vÄ qe• sVIkriÆM viDM cil« {AÀ ec•@M.ý 5 yjmAnEnAwH kwM vAÍiy pNM mwŠieŠAw…ŠA½ìA yi¯• qlÂAvery…M ayAÅ viLic•@œ“i. o•AmEnAwH ayAÅ EcAdic•@, ünI qeÀR yjmAnnH qÚekAw…ŠA½ìH?ý 6ayAÅ pR’u, üqÌAyirM pQìieÀR olIev Ì.ý kArYÐÀ ayAELAw… pR’u, üötA nieÀR kw–ÒM. EvgM ö¯•H ötH nAlAyi rmAyi ›Rec•}u«k.ý 7 pi•IwyAÅ me·ArA ELAw… EcAdic•@, ünI yjmAn½ qÚekAw… ŠA½ìH.ý ayAÅ pR’u, üaRuptinAyi rM pQìieÀR EgAtÛH.ý kArYÐÀ ayA ELAw… pR’u, üötA nieÀR kw–ÒM. ›Rc•H aÛtinAyirM pQìieÀR ŒÆk.ý 8 pi •IwH yjmAnÀ enRiek“ ayAL@ew miw… Šien aBin•ic•@. aet, öQ ElAk˜iel ŒÅŠAÄ tÍL@ew smkAlik¯mAyi nw Ï• öwpAw…kLiÇ Œ´Iy m½xYer ŠAÅ miw…ŠrANH. 9 þ{AÀ niÍELAw… pRy…Ý, öQ ElAk Ï niÍÅÆ™«ekAìH sHEnhiter Ÿ ìAÆk. averlÂAM EpAyiŠ}iy…EÛAÅ niÍÅ nitYmAy vstiyiElÆ sVAgtM ec•e–w…M. 10Ž·vuM ecRiykArY˜iÇ EpAluM vizVsiŠe–w…•vÀ vliy kA rY˜iluM vizVsHtnAyiriÆM. ecRiy kA rY˜iÇ kLÜM v¯Ï•vÀ vliy öw pAw…kLiluM kLÜM ŽløiÆM. 11lQkIk s Û•tyiÇ niÍÅ vizVsHtnelÂÜiÇ sVÄ‹Iy sÛ•tyiluM niÍÅ vizVsH 12 trAkil . m·u™v¯ew kArYÍLiÇ niÍÅ vizVsHtrelÂÝ etLiyiŠe– “AÇ niÍÅÆ oÝM sVÙmAyi“uM ŽløiŠ e–w…kyilÂ. 13 þo¯ dAs½M oErsmyM rìH yjmAnãA er EsviÆk sAÖYmlÂ. dAsÀ o¯ yjmA nen evRu˜H me·ven sHEnhiÆM. ael ÜiÇ orAELAw… vizVAsM èkwi–iÆky…M me·ven aÒ kArYmAŠAtiriÆky…M ec •@M. eedve˜y…M Dne˜y…M oErsmyM niÍÅÆ EsviŠAnAvilÂ.ÿ eedvniymM mA·AnAvil (m˜A. 11+12-13) 14

prIzÀ öetlÂAM æÖiÆÝìAyi¯ Ý. pNe˜ sHEnhic• avÄ Ey²vien vimÄzic•@. 15Ey² prIzãAErAw… pR’u, þniÍÅ m½xY¯ew m…ÛiÇ nlÂvÄ cmy… •vrANH. pE• eedvM niÍL@ew Xdy mRiy…Ý. m½xYÄ èDAnemÝ k¯«•v eedv˜i½ niÈArÍLANH. 16 þjnÍÅ EmAezy…ew nYAyèmANÍ L@M èvAck¯ew liKitÍL@M a½sric•H jIviŠNem•H eedvM Œ#hic•@. q•AÇ sHnApkEyAh•AeÀR kAl˜i½ EzxM eedvrAjY˜ieÀR suviEzxM ècriŠ e–w…Ý. eedvrAjY˜iElŠH kyRi–·AÀ aEnkM EpÄæmiÆÝ. 17nYAyèmAN˜i eÀR v™ipu™ikÅ EpAluM vi“ukLyA


lUeŠAsH 16:18-17:16

86

nAvilÂ. ŒkAzvuM ®miy…M kwÝEpAvu •tH atiluM qL@–mANH. vivAhEmAcnvuM punÄvivAhvuM þorAÅ teÀR BArYy…mAyi vivAhEmA cnMnw˜i me·A¯veL vivAhM ec yHtAÇ ayAÅ vYBicriÆÝ. a«EpA el vivAhEmAcityAy OIey vivA hM ec•@•v½M vYBicAriyANH.ÿ 18

Dnik½M lAsRuM Ey²pR’u, þqE–A}uM Ž·vuM Em˜ rmAy vOÍÅ Dric• @ nwÆ• o¯ Dnik½ìAyi¯Ý. qÝM viBvsm]ÖmA y ŒhArM k}ic•H ŒEGAxE˜Aew jIvi Š˜Š DniknANyAÅ. 20aview lAs eRe•A¯ driá½M vsic•i¯Ý. lAsRi eÀR zrIrmAek ëNÍÅ niR’i¯Ý. avenÝM DnikeÀR pwivAtiÇŠÇ kiwÆM. 21DnikeÀR ŸQ¹EmzyiÇni•H tAe}vI}u• ŸcHCixHwmANH aveÀR B• NM. plE–A}uM nAyHŠÅ aveÀR ëN ÍÅ nŠiyi¯Ý. 22pi•IwH lAsÄ mric•@. d†tãAÄ lAsRien qw…˜H aéAhAmi eÀR eekkLiel˜ic•@. Dnik½M mric•H sMsHkriŠe–“u. 23ayAÅ pAtAL˜iÇ pIFnÍÅŠH viEDynAyi. DnikÀ kΫRÝ vLerykel lAsÄ aéA hAmieÀR eekkLiliriÆ•tH kìu. 24a yAÅ viLic•@, üpitAEv, aéAhAEm, q E•Aw… k¯NkAE“NEm. teÀRvirÇ ev ™˜iÇ m…Ši qeÀR nAÆ t¹–iÆ vAÀ lAsRien ayEŠNEm. {AÀ öQ tIyiÇ pIFi–iŠe–w…Ý.ý 25pE• aéAhAM pR’u, ünieÀR jIvitkAl e˜ oAÄÆk. aÝ nI nlÂt½Bvic•@. lAsÄ d…ritvuM. öE–A}iview lAsÄ suKiÝ. nI kxHwe–w…Ý. 26niÍÅÆM {ÍÅÆmiwyiÇ o¯ vliy akÇc•y… ìH. a« kwÝv•H niÍeL shAyiŠAÀ ŒÄÆmAvilÂ. ŒÄÆM aviwM vi“H öEÍA “H vrA½mAvilÂ.ý 27DnikÀ pR’u, üdy vAyi lAsRien ®miyiÇ qeÀR a– eÀR vI“iElŠyyHŠNM. 28qniŠH aÉH sEhAdrãA¯ìH. avÄ öQ yAtnAÐl E˜ŠH vrAtiriŠAÀ lAsÄec•H avÄ Æ m…•Riyi–… ekAw…Še“ý 29aéAhAM pR’u, üEmAezy…ew nYAyèmANvuM èvAck¯ew liKitÍL@M avÄÆ m…•i luìH, avrtiÇniÝM pWiŠe“.ý30q•AÇ DnikÀ pR’u, üölÂ, pitAvAy aéA hAEm mric•vrAerÜiluM aver smIpi c•AEl avÄ vizVsiÆky…M mAnsAÙr e–w…ky…M ec•†.ý 31q•AÇ aéAhAM ayAELAw… pR’u, üölÂ, EmAezeyy…M èvAckery…M a½sriŠA˜ nieÀR s EhAdrãAÄ mric•vÄ mwÍiec••H pR’A luM EkÅŠAÀ EpA›•ilÂ.ýÿ 19

pApM ec•i–iŠ¯t,H •mi ÆvAÀ t•ARA›k (m˜A. 18+6-7, 21-2; mÄeŠA. 9+42)

17

Ey² teÀR zixYãAErAw… pR’u, þm½xYer pApikLAkAÀ Eèri–i

Æ•kArYÍÅ sMBviŠAÀ sAÖYty…ìH. ati½ kArNŠArÀ Œ›•v½ d…ritM. 2 öQ d…ÄblrAy m½xYereŠAìu pApM ec•iÆ•vÄŠH vLer d…ritM. aÍen ec•@•tiluM EBdM k}u˜iÇ tiriŠlÂ@ek “i kwliÇ cAw…•«te•. 3 atinAÇ sU •iÆk. þniÍL@ew sEhAdrÀ pApM ec•@Ý evÜiÇ aveÀR et·ukÅ kANic•@ ekAw… Æk. ecyHt et·iÇ av½ ›·EbADm… eìÜiÇ avEnAw… •miÆk. 4 niÍL@ew sEhAdrÀ oAErA divsvuM Ž}uèAvzYM niÍELAw… pApM ec•@ky…M oAErA tv Ny…M avÀ a½tpiÆky…M ecyHtAÇ avEnAw… •miÆk.ÿ vizVAs˜ieÀR vli–M ae–AsHtlãAÄ kĘAviEnAw… pR ’u, þ{ÍL@ew vizVAsM vÄÖi–iEŠ NEm.ÿ 6 kĘAvH pR’u, þniÍL@ew vizVAsM kw…›mNiEyALM ŸeìÜiÇ mÅbRiec•wi EyAwH niÍÅŠH kløiŠAM, üEvErAew pRi ’u kwliÇ sVyM Ev¯R–iÆký ecwi niÍeL a½sriÆM. 5

nl dAsrA›k þvyliÇ pNieyw…Æ• o¯ dAsÀ niÍLiÇ orAÅÆeì•iriŠe“. vyÇ Ÿ}uky…M Œwien EmyH Æ ky…M ecyH t H avÀ mwÍiv¯EÛAÅ niÍÅ qÙANH avEnAw… pRy…k? üv•Ae“, ö¯Ý B• NM k}iÕý q•AENA? 8alÂ, üqniÆ k}iŠAeneÙÜiluM ŸìAŠH. q•i“H qni ÆviLÛH. {AÀ tiÝM ›wic•@M k}iy… EÛAÅ qniŠH B•iŠAM.ý ötAyiriÆM niÍÅ avEnAwH pRy…k. 9avÀ ec•@ • EjAliŠH avEnAwA¯M èEtYkM n•i eyAÝM pRy…kyilÂ. yjmAnÀ kløiÆ •tH avÀ ec•@M. 10niÍLuM aÍen te•. ec•AÀ kløic• EjAlikÅ qlÂAM ecyH« k}iy…EÛAÅ öÍen pRy…Ý, ü{ÍÅ èEtYk n•iyHeŠAÝM aÄh rlÂ. ecE•ì EjAli ecyHetE• ŸZ.ýÿ 7

n•i Ÿ™vrAyiriÆk Ey² ey±zElmiElÆ EpA›kyAyi ¯Ý. avÀ glIlyiÇniÝM zmrYyi ElÆ EpAyi. 12avÀ o¯ ecRu#Am˜iEl Æ vÝ. aviewevc•H ›xHWErAgikLAy pÏ pu¯xãAÄ aven vÝkìu. q•AÇ avÄ aveÀRyw…E˜Æ v•i lÂ. 13aløM mARini•H avÄ avEnAw… viLi c•@pR’u, þEy²Ev, •ErA, {ÍLiÇ kniEyNEm.ÿ 14 averkì Ey² pR’u, þEpAyi puErAhitãAÄÆ niÍeL kANic•@ekAw… Õ.ÿ avÄ puErAhit¯ew aw…E˜Æ EpA kEv av¯ew ErAgM EBdmAyi. 15teÀR ErAgM EBdmAeyÝ kìE–AÅ avriÇ o¯vÀ Ey²vieÀRyw…E˜Æ mwÍiec• Ý. ayAÅ Ÿc•˜iÇ eedv˜i½ n•i pR’u. 16ayAÅ Ey²vieÀR kAÇŠÇ m…“u›˜i av½ n•ipR’u. (Œ m½ 11


87 xYÀ o¯ zmrYŠArnAyi¯Ý, ey¸dnlÂA yi¯Ý.) 17Ey² EcAdic•@, þpÏEpÄ su Ke–“uvElÂA. qview m·H oÀp«EpÄ. 18 eedve˜ mhtVe–w…ÏvAÀ öQ viEd zi orAÅ mAÒEm mwÍi vÝE™A?ÿ 19a E–AÅ Ey² avEnAw… pR’u, þq}uE• ·uEpAœ, nieÀR vizVAsM nie• r•ic•i riÆÝ.ÿ eedvrAjYM niÍÅŠiwyilANH (m˜A. 24+23-28, 37-41) 20

prIzãAriÇ cilÄ Ey²viEnAw… EcA dic•@, þeedvrAjYM qE–AÅ v¯M?ÿ Ey² mRupwi pR’u, þeedvrAjYM v¯ •tH niÍL@ew kÌinu kANAnAvu• v }iyilUewyAyiriŠilÂ. 21üEnAÕ eedvrA jYM ötA öviewý q•AÄÆM pRyAnAvilÂ. aelÂÜiÇ üatA aviewý qÝM ŒÄÆM pRyAnAvilÂ. eedvrAjYM niÍL@ew öw yilANH.ÿ 22 anÙrM Ey² teÀR zixYãAErAw… pR’u, þm½xYpuÒeÀR divsÍLielA •H kANAÀ niÍÅ vLer ekAtiÆ• smyM v¯M. q•AÇ niÍL« kA¹kyi l . 23ŒL@kÅ niÍELAw… pRy…M üatA aview,ý aelÂÜiÇ ,üötA öview,ý niÍÅ niÇÆ•iwÏ te• niÇÆk. d†erey ÍuM aEnVxic•@ EpAEkìtilÂ.

Ey² vIìuM v¯•et•?H þm½xYpuÒÀ qÝ vIìuM v¯em•H niÍLRiy…M. EmGÍÅÆ vilÍen mi• ÇeŠAwiey• EpAel tiLÍieŠAìAvuM avÀ vrik. 25q•AÇ avnH ŒdYM ŽeR kxHwM shiEŠìiv¯M.öQ tlm…RyiÇe– “ ŒL@kÅ aven nirsiÆky…M ec•@M. 26 m½xYpuÒÀ v¯EÛAÅ EnAhy…ew nA LiÇ sMBvic•«te• sMBviÆM. 27EnAh y…ew kAl˜H, EnAh ep“k˜iÇ kyRiy Œ divsM EpAluM ŒL@kÅ tiÝky…M ›wiÆky…M vivAhM k}iÆky…M ecyH« ekAìi¯Ý. aE–AÅ èLym…ìAyi av erlÂAM mric•@. 28eedvM esAEdAMngrM nzi –ic• ElA˜ieÀR kAlÏM öetAeŠyA ¹ìAytH. avÄ tiÝky…M ›wiyHÆk y…MvAÍuky…M viÇÆky…M nw…ky…M vI w… pNiy…ky…emAeŠyAyi¯Ý. 29ElA˜H p“NM vi“uEpA›EÛA}uM avÄ öetAeŠ ecyH«ekAìi¯Ý. aE–AÅ ŒkAzÏ niÝM tIy…M gÓkvuM epyHtH averlÂAM mric•@. 30m½xYpuÒÀ vIìuM v¯EÛA}uM ö« te•yAvuM sMBviÆk. 31 þŒ divsM pur–…R˜iriÆ•vÀ a kÏec•H teÀR sADnÍeLw…ŠAÀ pA wilÂ. vyliÇ niÇÆ•vÀ mwÍiE–AkA ½M pAwilÂ. 32ElA˜ieÀR BArYyHeŠÙA¹ sMBvic•et•H oAÄ—iÆk. 33teÀR jIvÀ sU•iŠAÀ æmiÆ•vnH a« nxHwe– w…M. pE• sVÙM jIvÀ nxHwe–w…Ï• vnH tiriek lBiÆM. 34{AÀ vIìuM v¯ EÛAÅ o¯ m…RiyiluRÍu• rìuEp¯ìA vuM. orAeL qw…ÏekAìuEpAyi me·yA eL ŸEp•iÆM. 35rìu OIkÅ o¯mic•@ 24

lUeŠAsH 17:17-18:12 EjAli ec•@ÝìAvuM. o¯veL ŸEp•ic•H me·veL qw…ÏekAìuEpA›M.ÿ 36* 37 zixYãAÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, kÄ ˜AEv, þqviEwŠAyiriÆM qw…Ï ekA ìuEpAvuk?ÿ Ey² mRupwi pR’u, þk}ukãAÄ tir y…•iw˜H zvm…ìA›M.ÿ eedvM aveÀR ŒÅŠAÄŠH Ÿ˜rM nÇ›M anÙrM qE–A}uM èAÄØiŠNem ÝM oriŠluM ètI•eekviw¯et ÝM Ey² zixYãAer pWi–ic•@. atin vÀ o¯ kT ŸpEyAgic•@+ 2 þoriŠÇ o¯ p“N˜iÇ o¯ nYAyADip½ìAyi¯Ý. ayAÅ eedve˜ Epwic•i¯•ilÂ. te• –·i ŒL@keLÚ k¯«M qÝM ayAÅ ciÙic•i¯•ilÂ. 3aEt p“N˜iÇ o¯ viDv tAmsic•i¯Ý. avÅ pltvN nYAyADipen smIpic•@ pR’u,üqeÀR zÒuvientier qniÆ nIti t•AluM.ý 4 q•AÇ Œ OIey shAyiŠAÀ nYAyADipnH tAlø r Ymil Ayi¯Ý. ›eR ŠAl˜i½EzxM ayAÅ sVyM ciÙic•@, üeedve˜ qniÆ EpwiyilÂ, nA“ukAer Ú k¯«em•«M èzHnmlÂ. 5 pE• öQ OI qe• zlYe–w…ÏÝ. q•AÇ av¯ew ŒvzYM {AÀ niREv·ukyAeN ÜiÇ aveLe• vi“uepAyHeŠA_M. {An « niREv·ieŠAw…ŠAti¯•AÇ {AÀ ErA giyA›Mver aveLe• zlYe–w…ÏM.ýÿ 6 kĘAvH pR’u, þæÖiÕ, nIcnAy nYAyADipÀ pRy…•« EkÅÕ. 7eedv ˜ieÀRyAL@kÅ eedvE˜Aw… nilviLi ÆM. eedvM aveÀRyAL@kÅŠH zriyAy « nÇ›M. aveÀRyAL@kÅŠH mRupwi nÇ kAÀ eedvM eevkilÂ.ÿ 8{AÀ niÍELAw… pRy…Ý, eedvM aveÀR ŒL@keL Evg ˜iÇ shAyiÆM. pE• m½xYpuÒÀ vIìuM v¯EÛAÅ avniÇ vizVsiÆ• ven ®miyiÇ kANAnA›EmA?ÿ

18

eedv˜i½ m…ÛiÇ nItimAnAyiriÆk 9 tÍÅ vLer nlÂvrAeNÝ k¯tiyi ¯• cilÄ aviewy…ìAyi¯Ý. m·u™v erŠAÅ tÍÅ miw…ŠrAeN•vÄ nwic•i¯ Ý. aver pWi–iÆ•tinH Ey² öQkT ŸpEyAgic•@. 10þoriŠÇ o¯ prIz½M ¡Ü ŠAr½M jIvic•i¯Ý. o¯ divsM avri¯ v¯M èAÄØiŠAÀ eedvAly˜iElÆ EpAyi.11prIzÀ ¡ÜŠArniÇniÝM vL erak•H o·yHÆ niÝ. èAÄØnyiÇ prIzÀ öÍenpR’u, üeedvEm, {AÀ m·u™verE–Ael d…xic• v nl A ˜tinH {AnÍyHÆ n•ipRy…Ý. {AÀ EmAxHwA EvA, vÉkEnA, vYBicriÆ•vEnA a lÂ. öQ ¡ÜŠArenŠAÅ {AÀ nlÂvnAy tinAÇ {AnÍyH Æ n•i pRy…Ý. 12 {AÀ nlÂvnANH, {AnA}HcyiÇ rìu v A k Y M 3 6 ŽtA½M #IÆ pti–…kLiÇ m…– ˜ARAM vAkY˜iÇ lUeŠAsH ö«œwi EcĘi “uìH. þoEr vylilu™ rìu pu¯xãAriÇ orAeL qw…Æky…M apren ŸEp•iÆky…M ec•@M.ÿ


lUeŠAsH 18:13-43

88

èAvzYM ŸpvsiÆÝ; Enw…•tieÀR p˜ielA•H {AÀ dAnM ec•@Ým…ìH.ý 13 þ¡ÜŠAr½M o·yHŠAyi¯Ý ni•i¯ •tH. q•AlyAÅ èAÄØic•E–AÅ sVÄ ‹˜iEleŠA•H EnAÆkœwi ŸìAyilÂ. ayAÅ eedv˜ieÀR m…ÛiÇ vinItnA yi. ayAÅ pR’u, üeedvEm q•iÇ k¯Ny…ìAEkNEm. {AenA¯ pApiyA NH.ý 14{AÀ niÍELAw…pRy…Ý, öyAÅ èAÄØic•@ k}i’H eedvs•iDiyiÇ nItimAnAyi vI“iElÆ EpA›M. q•AÇ tAÀ m·u™verŠAÅ EæxH W nAeN•H sVyM EtA•iy prIzÀ eedv˜i½ m… ÛiÇ nItIkriŠe–“vnlÂ. sVyM ŸyÄ Ï•vÀ tA}H˜e–w…M. vinItnAyvÀ ŸyĘe–w…M.ÿ

r•iŠe–w…•tAr?H a«Ek“vÄ EcAdic•@, þpie• r•iŠ e–w…vAÀ ŒÄÆk}iy…M?ÿ 27Ey² pR ’u, þm½xYÄŠH ec•AnAkA˜tH eedv ˜i½ ec•AnA›M.ÿ 28 peÒAsH pR’u, þEnAÕ, {ÍÅ q lÂAm…Ep•ic•H aÍey piÚw¯Ý.ÿ 29 Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stYM pRy…Ý. 30eedvrAjY˜i½Evìi teÀR vIw…M, BArY, sEhAdrÍÅ, a–n—mAÄ, mŠÅ q•ivy…M ŸEp•ic•vÄŠH atiluM œw…tÇ ki“@M. teÀR jIvit˜ilyAÅÆ plmwÍH ki“@M. ayAÅ mric•@k}i’H eed vE˜AewA˜H nitYkAlM vsiÆM.ÿ 26

Ey² ŸyiÄe˜}uE•ÇÆM (m˜A. 20+17-19; mÄeŠA. 10+32-34)

eedvrAjY˜iÇ èEvznM ŒÄŠH (m˜A. 19+13-15; mÄeŠA. 10+13-16) 15

cilÄ tÍL@ew zi²ŠeL Ey²vieÀR sHpÄzn˜inAyi ekAìuvÝ. a« k ì zixYãAÄ aver zkAric•@. 16q•AÇ Ey² ›“ikeL teÀR aw…ŠElÆ viLic•i “H zixYãAErAwH pR’u,þekAc•@›“ikÅ qeÀR aw…E˜A“u vE•Ae“. aver twy ¯tH, qeÙ•AÇ Œ ekAc•@›“ikeLE–A ely…™vÄŠANH eedvrAjY˜iÇ èEv znM lBiÆk. 17{AÀ niÍELAw… stYM pRye“. o¯ ekAc•@›“i qeÙÜiluM sVI kriÆEÛAel eedvrAjYe˜ niÍÅ sVI kriŠNM. aelÂÜiÇ niÍÅŠtielAriŠ luM èEvziŠAnAvilÂ.ÿ o¯ DnikÀ Ey²viEnAw… EcAdYM EcAdiÆÝ

31

anÙrM Ey² p×ìu ae–AsHtl ãAery…M o¯ vzE˜Æ viLic•@ sMsAri c•@. avÀ pR’u, þæÖiÕ, n—Å ey± zElmiElÆ EpA›kyANH. m½xYpuÒ en–·i q}utAÀ eedvM èvAckErAw… kløic•etlÂAM sMBviÆM. 32aveÀR ŒÅ ŠAÄ aventirAyi tiriy…ky…M aven jAtikÅÆ ekAw…Šuky…M ec•@M. avÄ aven prihsiÆky…M m…KÏ«–…k y…M ec•@M. avÄ aven apmAniÆM. 33 avÄ aven cA“ekAìwiÆky…M ekA lÂ@ky…M ec•@M. q•AÇ mrN˜ieÀR m†•AÇ nAÅ avÀ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆM.ÿ 34 ae–AsH t lãAÄŠi« mnÈilAyil . aÄØM avÄÆ mRvAyi¯Ý. aveÀR vAÆk¼ew aÄØM kìupiwiŠAÀ avÄ ŠAyilÂ.

(m˜A. 19+16-30; mÄeŠA. 10+17-31) 18

o¯ ey¸dèmANi Ey²viEnAw… EcA dic•@,þnlÂvnAy •ErA, nitYjIvitM ki “AÀ {AenÚ ec•NM?ÿ 19Ey² ayA ELAw… EcAdic•@,þqÙA¹ nIeye• nlÂv enÝ viLic•t?H eedvM mAÒmA¹ nlÂvÀ. 20 q•AÇ nieÀR EcAdY˜i½ {AÀ Ÿ˜ rM nÇkAM. eedvklønkÅ ninŠRiyiElÂ? üvYBicriŠ¯tH, Œery…M ekAl¯tH, EmA xHwiŠ¯tH, m·u™ver–·i k™sA•YM pR y¯tH, a–eny…M a—eny…M bµmAni ŠNM.ýÿ* 21 q•AÇ èmANi pR’u, þöQ klønk eLlÂAM ecRu–Mm…tÇEŠ {AÀ a½sri ÆÝìH.ÿ 22 a«Ek“ Ey² ayAELAw… pR’u, þq•AÇ nI ecE•ìtAyi oÝ œwiy…ìH. ninÆ™etlÂAM vi·uki“u• pNM pAv ÍÅÆekAw…Æk. ninŠH sVÄ‹˜iÇ è tiPlM ki“uM. q•i“H v•H qe• piÚw ¯k.ÿ 23pE• ö«Ek“H ayAÅ d…+KitnA yi. kArNM ayAÅ vLervliy pNŠAr nAyi¯Ý. 24ayAL@ew sÜwMkì Ey² pR’u, þDnvAnH sVÄ‹rAjY˜iÇ èEv ziÆk vixmmANH. 25DnikeÀR eedvrA jYèEvzne˜ŠAÅ q¼–mANH o“kM sUciÆ}yilUew kwŠAÀ.ÿ ü v Y B i c r i Š ¯ t H . . . b µ m A n i Š N Mý ŸÖrNi puR. 20+12-16, Œv. 5+16-20.

Ey² aÓen suKe–w…ÏÝ (m˜A. 20+29-34; mÄeŠA. 10+46-52) 35

Ey² eyrIEhAp“N˜inw…e˜˜i. avieweyA¯ aÓÀ v}iEyAr˜H yAci c•@ ekAìiriÆÝìAyi¯Ý. 36Œ¼kÅ nwÝ nIÍu•tieÀR zbHdM Ek“H ayAÅ aEnVxic•@, þqÚìAyi?ÿ 37 Œ¼kÅ pR’u, þnseR˜iÇni•H Ey² qe•A¯vÀ öEÍA“@ v¯Ý.ÿ 38 aÓÀ vLer Ÿc• ˜ iÇ pR’u, þEy²Ev, dAvIdieÀR puÒA, qE•Aw… k¯N kAE“NEm.ÿ 39 jnÕ“e˜ nyic•i¯•vÄ aven zA sic•@. avÄ avEnAwH miìAtiriÆvAÀ pR’u. pE• avÀ œw…tÇ Ÿc•˜iÇ viLc•@œvi. þdAvIdieÀR puÒA, qE•Aw… k¯N kA“U!ÿ 40 Ey² aviewniÝ pR’u, Œ aÓ en öEÍA“@ viLiÕ.ÿ avÀ aw…Ï v •E–AÅ Ey² EcAdic•@, 41þninÆ qÙA NH {AÀ ecyHt… tErìtH?ÿ aÓÀ pR ’u, þkĘAEv, qniÆ kA}Hctiric•@ t±.ÿ Ey² avEnAw… pR’u, 42þEnAÕ, nieÀR vizVAsM nie• r•ic•iriÆÝ.ÿ 43 ayAÅÆ kA}Hc tiric•@ki“i. ayAÅ eedve˜ sHt…tic•@ekAìH Ey²vien a½gmic•@. öetlÂAMkìH jnÍÅ eedv e˜ vA}H˜i.


89 sŠAyi Ey² eyrIEhAp“N˜ilUew EpA 2 vukyAyi¯Ý. eyrIEhAviÇ sŠAyi qe•ArA¼ìAyi¯Ý. ayAÅ Dnik½M èmANiy…mAy o¯ ¡ÜŠArnA yi¯Ý. 3 Ey² ŒerÝkANAÀ ayAÅ Œ#hic•@. Ey²vien kA¹vAÀ oE“eR E–Ä q˜iyi¯Ý. sŠAyiŠH ŸyrM ›R vAyi¯•tinAÇ jnÕ“˜i½m…kLilUew ayAÅŠH Ey²vien kANAnAyilÂ. 4a vÀ m…ÀEpAE“Awi Ey² sÉriÆem•Ri ’ ÐlÏec•H o¯ kA“˜imr˜iÇ kyRi ö¯Ý. 5Ey² aview q˜iy E–AÅ sŠAyi mr˜iliriÆ•« kìu. avÀ sŠAyiEyAw… pR’u, þsŠAyi Ey EvgM tAe}yiRÍi v±, qniŠH ö•H nieÀR vI“iÇ vsiŠNM.ÿ 6 sŠAyi EvgM tAe}yiRÍivÝ. Ey² teÀR vI“iÇ tÍu•tiÇ avÀ sEÙA xic•@. 7qlÂAv¯M ö« kìu. avÄ prAti e–wAÀ «wÍi, þkĘAvi½ tÍAÀ öQ pApiy…ew vIEw ki“iy…E™A?ÿ 8 sŠAyi kĘAviEnAw… pR’U, þ{AÀ nã ec•AnA#hiÆÝ. qeÀR sVÏŠL@ew p›ti {AÀ pAvÍÅÆ ekAw…ŠAM. {AÀ ŒereyÜiluM vÉic•i “ueìÜiÇ avÄÆ nAlumwÍu nÇkAM.ÿ 9 Ey²pR’u, þöyAÅ nlÂvnANH. ö yAÅ aéAhAmieÀR yTAÄØ puÒ nANH. atinAli•H sŠAyi aveÀR pApÍLiÇniÝ EmAcitnAyiriÆÝ. 10 nxHwe–“vey keì˜A½M r•iŠA½ mANH m½xYpuÒÀ v•i“u™tH.ÿ

19

eedvM t•tH ŸpEyAgiÆk (m˜A. 25+14-30)

lUeŠAsH 19:1-35 NADikAriyAÆÝ!ý 18rìAM dAsÀ pR ’u, üaÍut• o¯ ki}ipNM ekAìH {AÀ aÉu ki}ipNM ŸìAŠi!ý 19rAjAvH ayAELAw… pR’u, üninŠH aÉu ngr ÍÅ BriŠAM.ÿ 20pie• me·A¯dAsÀ vÝ. ayAÅ pR’u, üyjmAnEn, ötA aÍy… ew pNM. {An« «NiyiÇ epAti’H oLic•@evc•@, 21qniŠH aÍey BymAyi¯ Ý, qeÙ•AÇ aÍH zånANH. aÍH kÄŠzŠArnAeNÝM qniŠRiyAM. sVyM sÛAdiŠA˜ pNvuM sVyM äxi ec•A˜ DAnYvuM aÍH piwiec•w…Æem •H qniŠRiyAM.ý 22rAjAvH ayAELAw… pR ’u, üv]˜iek“vÀ, nieÀR vAÆkL@p EyAgic•H {AÀ nie• aplpiÆÝ. {A enA¯ kWinXdynAeNÝ nIpR’u. {AÀ sVyM sÛAdiŠA˜pNvuM äxi ec•Ax˜DAnYvuM EpAluM {AÀ piwi ec•w…Æem•H nI pR’u. 23a« zriyA eNÜiÇ nIeyeÀR pNM pNmiwpAw…kA ¯ew pŠÇ niE•piŠNmAyi¯Ý. q ÜiÇ {AÀ mwÍiv¯EÛAE}ÆM ati½ plizeyÜiluM ki“iEyen.ý 24anÙrM öetlÂAM kìu ni•vErAw… rAjAvu pR ’u, üöyAL@ew eekyiÇniÝM pNem w…˜H pÏmwÍu pNM sÛAdic•v½ ekA w…Æk.ý 25avÄ rAjAviEnAw… pR’u, üpE• ayAÅŠH öE–AŘe• pÏmw Íu pNm…ìElÂA!ý 26rAjAvu pR’u, üav nv½™tH ŸpEyAgiÆ•vnH vIìuM ki“uM. tniÆ™«M ŸpEyAgiŠA˜vniÇ niÝM ql A M qw…Še–w…M. 27öE–AÅ qeÀR zÒuŠeLview? {AÀ av¯ew rAjAvAkAÀ öxHwe–wA˜vÄ qview? qeÀR zÒuŠeL öviewekAìuvÝ ekA lÂ@k. avÄ cA›•etniÆ kANNM!ýÿ

11

Ey² ey±zElminw…e˜˜i. eedv rAjYM Ÿwen v¯em•H cilÄ k¯ti. 12ŒL@ kL@ew mEnAgtiyRi’ Ey² öQ kT pR’u, þŸ•t›ljAtnAy orAÅ rAjA vAkAÀEvìi d†er o¯ rAjY˜H EpAkAÀ «wÍukyAyi¯Ý. anÙrM ayAÅ mw Íiv•H sVÙM ŒÅŠAer BriŠAem•H pripAwiyi“u. 13atinAlyAÅ teÀR dAsãAriÇ pÏEper viLic•@. ayAÅ oAErA¯˜ÄÆM oAErApNŠi}i nÇki pR ’u, ü{AÀ tiric•@v¯M ver öQ pNM ekAìH vYApArM ec•†. ý14pE• a•A“u kAÄ ayAeL evRu˜i¯Ý. atinAlvÄ ayAeL piÚwrAÀ o¯sMGM ŒL@keL mE· rAjYE˜Šyc•@. avÄ mE·rAjYe˜ ˜i–R’u, üayAeL {ÍÅÆ rAjAvA yi Evì.ý 15 þq•AÇ ayAÅ rAjAvAyi. vI“iÇ mwÍiey˜i ayAÅ pR’u, ü{AÀpNM ekAw…˜ dAsãAerviLiÕ. a«vc•H qÒ pNM avÄ aDikM ŸìAŠieye•niŠRi yNM.ý 16o•Ame˜ dAsÀ vÝpR’u, üaÍut• o¯ ki}ipNMekAìH pÏ ki}i pNM {AÀ sÛAdic•@.ý 17rAjAvH ayAELA w…pR’u,üekA™AM! nIeyA¯ nl dAsnA NH. nie•ecRiy kArYÍLiÇEpAluM vi zVsiŠAem•H {AÀ mnÈilAÆÝ. ati nAÇ {AÀ nie• pÏ ngrÍL@ew Br

Ey² ey±zElmiÇ (m˜A. 21+1-11; mÄeŠA. 11+1-11 EyAh. 12+12-19) 28

ö« pR’ti½EzxM Ey² ey±z ElmiElÆ™ teÀR yAÒ «wÄÝ. 29Ey² olIvumlkÅÆ smIpm…™ Eb˜HPAg, EbTAnY q•I #AmÍÅŠw…e˜˜i. a vÀ teÀR rìu zixYãAer pR’yc•@. 30 avÀ pR’u, þŒ kA¹• #Am˜iEl ÆEpAœ. aviEwÆ èEvziÆEÛAŘ e•, ek“iyiriÆ• o¯ k}utÆ“iey kA NAM. Œ¯M ö«ver atieÀR puRÏ svAri ecyHti“ilÂ. atien a}ic•@ekA ìuvrik. 31qÙANH k}utey a}ic•@ekA ìuEpA›•et•H ŒerÜiluM EcAdic•AÇ niÍÅ pRyNM, ü•¯vinH öQ k}@tey EvNMý q•H!ÿ 32 rìu zixYãA¯M #Am˜iElÆ EpAyi. Ey² avErAw… pR’viDM avÄ k}ut eykeì˜i. 33avÄ k}utey a}ic•@. q•AÇ k}uty…ew ŸwmÐÀvÝ. avÀ zixYãAErAw… EcAdic•@,þqÙinANH {Í L@ew k}utey niÍL}iÆ•tH?ÿ 34 zixYãAÄ pR’u,þ•¯vinH ötien EvNM.ÿ 35zixYãAÄ k}utey Ey²vieÀR smIpE˜Æ ekAìuvÝ. avÄtÍL@ew ›–AyM k}ut–…RÏ viric•@. Ey²vien


lUeŠAsH 19:36-20:17

90 36

atieÀR puR˜vÄ ky·i. Ey² ey±z ElmiElÆ™ v}iEy k}ut–…RÏ sÉri c•@. zixYãAÄ tÍL@ew vOÍÅ Ey² sÉriEŠì pAtyiÇ viric•@. 37Ey² ey±zElmiEnAww…Ï. avÀ olIvu ml y…ew awivAr˜iel˜i. zixYãA¯ew sMGM m…}uv½M sEÙAxic•@. avÄ vL er Ÿc•˜iÇ eedve˜ vA}H˜i. tÍÅ kì qlÂAzåmAy kArYÍÅÆM avÄ eedv˜i½ n•ipR’u. avÄ pR’u, 38 þükĘAvieÀR nAm˜iÇ v¯• rAjA vien eedvM a½#hiŠe“.ý sÜIĘnM 118+26

sVÄ‹rAjYÏ smADAnM, eedv˜i½ mhtVM!ÿ 39 jnÕ“˜iluìAyi¯• cil prIz ãAÄ Ey²viEnAw… pR’u,þ•ErA, nieÀR zixYãAer zAsiÕ.ÿ 40 Ey² ètivcic•@, þ{AÀ niÍELAw… pRy…Ý, öŠArYÍÅ èsMgiŠe–wNM. qeÀR zixYãAr« èsMgic•ielÂÜiÇ öQ pARkÅ a« èsMgiŠ@M.ÿ Ey² ey±zElminAyi Ek}uÝ Ey² ey±zElminw…e˜˜i. ngrM kìE–AÅ avÀ atinAyiEk¹. 42Ey² ey±zElmiEnAw… pR’u, þninŠH smA DAnM t¯•eteÙ•H ö•H nIaRi’i¯ ÝevÜiÇ ekA™AmAyi¯Ý. pE• nIy tRiy…•ilÂ. qeÙ•AÇ atH ninŠH mR ’iriÆÝ.43nieÀRzÒuŠÅ ninŠH ¡ ·uMvL’H qlÂA vzÏniÝMnie• e{ ¯ÆM. avÄ qlÂA vzÏniÝM niÍeL piwiÆM.44avÄ nie•y…M nieÀR jnÍ eLy…M nzi–iÆM. nieÀR ek“iwÍL@ew o¯ klÂ@M me·A•i½ m…kLiliriŠyilÂ. eed vM r•yHÆ v•etE–Ae}Ý nI aRi ’i“ilÂA˜tinAÇ öetlÂAM sMBviÆM.ÿ 41

Ey² eedvAly˜iElÆ EpA›Ý (m˜A. 21+12-17; mÄeŠA. 11+15-19; EyAh. 2+13-22) 45

Ey²eedvAly˜i½™iElÆEpAyi. aview viløn nw˜iyi¯•ver avÀ oAwic•@. 46Ey² avErAw… pR’u, þüqeÀR vIwH o¯ èAØnAlymAyiriÆMý* qÝ ti¯ev}u˜iÇ q}utiyi“uìH.ÿ q•AÇ ni ÍLtH k™ãA¯ew oLisEÜtmAŠiyiriÆ Ý.ÿ* 47 Ey² eedvAly˜ilu™ver qÝM pWi–ic•@. mhApuErAhitãA¯M zAOi mA¯M cil jnEntAŠL@M Ey²vien ekA lÂAnA#hic•@. 48pE• qlÂAv¯M Ey²vi en ævic•@ekAìiriÆkyAyi¯Ý. Ey² pR’kArYÍLiÇ avÄ vLer tlørrAyi ¯Ý. atinAÇ mhApuErAhitãAÄÆM zAOimAÄÆM jnEntAŠÅÆM Ey²vi en qÍen vDiŠAem•RivilÂAyi¯Ý. þqeÀR ... èAÄØnAlymAyiriÆM.ÿ ŸÖrNi eyz•A. 56+7. niÍLtH ... oLisEÜtmAŠiyiriÆÝÿ þn ŸÖrNi yirmY7+11.

ey¸dEntAŠÅ Ey²viEnAw… EcAdYM EcAdiÆÝ (m˜A. 21+23-27; mÄeŠA. 11+27-33)

20

o¯ divsM Ey² eedvAly˜iÇ ŒL@keL ŸpEdziÆkyAyi¯Ý. a vÀ eedvrAjYe˜–·iy…™ suviEzxM avErAw… pR’u. mhApuErAhitãA¯M zAOimA¯M jn˜ieÀR m†–ãA¯M av EnAw… sMsAriŠAen˜i. 2avÄ EcAdi c•@, þpRy†, öetlÂAM ec•AÀ nineŠÙA NDikArM? ninŠArANDikArM t•tH?ÿ 3 Ey² pR’u, þ{A½M niÍELAewA¯ EcA dYM EcAdiŠAM. pRy†+ 4 EyAh•AÀ ŒL@k eL sHnAne–w…˜iyE–AÅ atH eedv ˜iÇ niE•A m½xYniÇniE•A v•tH?ÿ 5 puErAhit¯M zAOimA¯M ey¸dEn tAŠL@M ötien–·i sMsAric•@.avÄ pr sHprM pR’…, þEyAh•AeÀR sHnAnM eedv˜iÇ niÝvÝ qÝ n—Å pR ’AÇ avÀ EcAdiÆM, üpie• niÍeL ÚekAìH EyAh•AniÇ vizVsic•ilÂ?ý 6 pE• üEyAh•AeÀR sHnAnM m½xY niÇ niÝvÝý qÝ pR’AÇ jnÍÅ ne— kelÂRi’u ekAlÂ@M. qeÙ•AÇ EyAh•AÀ èvAcknAeN•vÄ vizV siÆÝ.ÿ 7atinAlvÄ pR’u, þŸ˜rM {ÍÅŠRiyilÂ.ÿ 8Ey² avErAw… pR ’u, þqÜiÇ öetlÂAM ec•AÀ qnieŠ ÙDikArem•H {A½M pRyilÂ!ÿ eedvM teÀR puÒen ayyÆ H Ý (m˜A. 21+33-46; mÄeŠA. 12+1-12) 9

aE–AÅEy² avErAwH öQ kT pR ’u+ þorAÅ teÀR EtA“˜iÇ m…Ùiriec• wikÅ n“u. ayAÅ EtA“M cil kÄxkÄÆ pA“˜i½ ekAw…Ï. q•i“yAÅ nIìkA lE˜ŠH o¯ d†ryAÒEpAyi. 10m…Ùiriy…ew viLevw…–…kAlmAyi. EtA“m…wm teÀR p ÜinAyi o¯ dAsen äxiŠA¯ew aw…E˜ Šyc•@. q•AÇ äxiŠAÄ dAsen mÄ”ic•H oÝMekAw…ŠAet pR’yc•@. 11Ÿwm aw… ˜dAsen ayc•@. ayAeLy…M äxiŠAÄ mÄ”iÆky…M o“uM mAniŠAet tiric•yyHÆ ky…M ecyH«. 12Ÿwm m†•AmetA¯ dAsen Õwi ayc•@. avÄ aven ƒUrmAyi mÄ”ic•@ m…RiEvløic•@ puRÙ™i.13EtA“m…wm pR’u, ü{Anini qÚ ec•@M? {Aen eÀR mken öni ayyHÆM. aven {AÀ vLer sHEnhiÆÝ. o¯ pE• äxiŠAÄ avEnAw… ŒdrvukA“uM.ý 14Ÿwmy…ew mk en kìE–AÅ äxiŠAÄ prsHprM pR ’u, üötH Ÿwmy…ew mknANH, öQ EtA“M avEÀRtAyiriÆM. n—Å aven ekA •AÇ öQ EtA“M n—…EwtA›M. 15atinAl vÄ mken EtA“˜i½ puR˜AŠi. pi•IwH avÄ aven ekAÝ. þEtA“m…wm avErAewÚ ec•@M? 16a yAÅ v•H Œ kÄxker ekAlÂ@M. q•i“H EtA“M m·u äxiŠAÄÆ nÇkuM.ÿ ŒL@kÅ öQ kT Ek“u. avÄ pR’u, þölÂ, aetAriŠluM sMBviŠilÂ.ÿ 17pE• Ey² av¯ew kÎkLiElÆ EnAŠi pR ’u+


91 üpie•, öQ q}utiyiriÆ•tieÀR aÄ ØemÙANH. pNiŠAÄ vliec•Riy…•klÂH m†lŠlÂA›M?ý sÜIĘnM 118+22 18

Œ klÂi½ mkLiÇ vI}u•vÄ tk¯M. klÂH niÍL@ewEmÇ vINAÇ niÍÅ epA wiy…M.ÿ 19Ey² pR’ öQ kT ey¸dèmA NimAÄ Ek“u. öQ kT aver–·iyAeN• vÄ aRi’u. atinAÇ Œ smyM Ey² vien twvilAŠNem•vÄ Œ#hic•@. pE• jnÍeL avÄ ByÝ. ey¸dèmANimAÄ Ey²vien ›¯ŠAÀ EnAÆÝ (m˜A. 22+15-22; mÄeŠA. 12+13-17) 20

Ey²vien ›¯ŠAÀ p·iysmyM EnA Ši zAOimA¯M puErAhit¯mi¯Ý. avÄ ciler Ey²vieÀR smIpE˜Šy c•@. nlÂver•H Ey²vieÀR m…ÛiÇ nwiŠ Nem•H aver c“M ek“iyi¯Ý. Ey² pRy…•tiÇ et·u keì˜AÀ avÄ æmi c•@. (aÍen ete·eÙÜiluM kìupiwi c•AÇ avÄŠH aven, aveÀREmÇ zåi y…M aDikArvum…™ BrNADipen Žløi ŠAM) 21avÄ Ey²viEnAw… EcAdic• @ , þguErA, aÍu pRy…•«M pWi–iÆ•«M stYmAeNÝ {ÍÅŠRiyAM. viEvci ŠAet ö« te• nI qlÂAvery…M pWi–i ÆÝ. eedvmAÄ‹e˜–·iy…™ stYM nI qE–A}uM pWi–iÆÝ. 22{ÍELAw… pRy†, {ÍÅ eeksÄÆ ni›ti ekAw…Æ•tH zriEyA? etE·A zriEyA qÝ pRy…k?ÿ 23 övÄ te• ›¯ŠAÀ æmiÆkyAeN •H Ey²vinRiyAmAyi¯Ý. avÀ av ErAw… pR’u, 24þo¯ nANyM qe• kANiÕ. Œ¯ew pwmANtilu™tH? Œ¯ ew EprANH atieÀRpuR˜H m…áNM ec yHti“@™tH?ÿ avÄpR’u, þeeks¯EwtH.ÿ 25 Ey² avErAw… pR’u, þaE–AÅ eeksÄÆ™tH eeksÄÆ ekAw…E˜Æ k. eedv˜i½™tH eedv˜i½M.ÿ 26 aveÀR viEvkpUÄÌmAy Ÿ˜rM a ver atH-te–w…˜i. avÄeŠAÝM pR yAnAyilÂ. ŒÅŠA¯ew m…ÛiÇ aven ›¯ŠAÀ avÄŠA›mAyi¯•ilÂ. tnieŠ tirAyvÄÆ pAk˜inH ŸpEyAgiŠAÀ Ey² oÝM pR’ilÂ. cil sd†kYÄ Ey²vien ›¯ ŠAÀ æmiÆÝ

lUeŠAsH 20:18-47 ˜yAÅ vivAhM k}iec•ÜiluM ›“ikLilÂA et mric•@. 30aE–AÅ rìAmÀ Œ OIey vivAhM k}ic•@. ayAL@M ›“ikL@ìAkA etmric•@.31m†•Am½M aver vivAhM k}i c•EzxM mric•@. qlÂA Ž}u sEhAdrãAÄ ÆM a«te• sMBvic•@. qlÂAv¯M ›“i kLilÂAet mric•@. 32Œ OI avsAnmA NH mric•tH. 33pE• Ž}u sEhAdrãA¯M aveL vivAhM k}ic•@. atinAÇ ŸyiÄ e˜}uE•lø@ sMBviÆEÛAÅ avÅ Œ¯ ew BArYyAyiriÆM?ÿ 34 Ey² sd†kYErAw…pR’u, þöQ ElAk ˜iÇ m½xYÄ prsHprM vivAhM k}iÆ Ý. 35cilÄ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆ•ti½M vIìuM jIviÆ•ti½M aÄhrANH. Œ jIvit˜iÇ avÄ vivAhM k}iŠyilÂ. 36 kArNM avÄ d†tãAÄÆ «lYrAkyAÇ mriŠyilÂ. mrN˜iÇ niÝyiÄe˜}uE• ·tinAÇ avÄ eedv˜ieÀR sÙtik LANH. 37mric•vÄ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆem•H EmAez sUci–ic•i“@ìH. kÏ• m…Åec•wi keL–·i q}u«•iw˜H EmAez, ükĘA vAy eedvM aéAhAmieÀRy…M yisHhA ŠieÀRy…M yAEŠAbieÀRy…M eedvmAeN •Hý* q}utiyi“@ìH. 38{AÀ av¯ew eedv mAeN•H eedvM pR’i“@eìÜiÇ avÄ mric•ic•i“ilÂ. avÀ mric•v¯ew eedvmlÂ, pE• jIvic•iriÆ•v¯ew eedvmANH. aveÀR kA}Hc–AwiÇ av½™verlÂAM jIviÆÝ.ÿ 39 zAOimAriÇ cilÄ pR’u,þ•ErA, aÍy…ew Ÿ˜rM n•AyiriÆÝ.ÿ 40me·A ¯EcAdYM avEnAw… EcAdiŠAÀ ŒÄÆM eeDrYm…ìAyilÂ. ƒist H … dAvIdieÀR puÒÀ te•EyA? (m˜A. 22+41-46; mÄeŠA. 12+35-37) 41

aE–AÅ Ey² EcAdic•@, þƒisHt…dAvI dieÀR puÒnAeN•H Œ¼kÅ qÍen pRyAnAvuM? 42 sÜIĘn–…sH t k˜iÇ dAvId… te• pRy…Ý+ ükĘAvH(eedvM) qeÀR kĘAviEnA wH a¯Li+ qeÀR vl«vz˜H öriÆk. 43 nieÀR zÒuŠeL nieÀR kAÇŠI}iÇ {AÀ ekAìuv¯M ver.ý sÜIĘnM 110+1 44

ƒisHt…vien dAvIdH ükĘAvH qÝ viLiÆÝ. q•AÇ ƒisHt… dAvIdieÀR mknANH. ö« rìuM qÍen zriyA›M?ÿ

(m˜A. 22+23-33; mÄeŠA. 12+18-27)

zAOimAÄeŠtier m…•Riyi–H

ŽtA½M sd†kYÄ Ey²vien smIpi c•@. (avÄ ŸyiÄe˜}uE•løiÇ vizVsi c•i¯•ilÂ.) avÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, 28 þ•ErA, vivAhitnAy orAÅ mriÆky…M ayAÅÆ ›“ikLilÂAet vriky…M ec yHtAÇ ayA¼ew viDvey ayA¼ew sEhAdrÀ vivAhM k}iŠNem•H EmAez q}utiyiriÆÝ. avÄ sEhAdr½ Ev ìi sÙAnÍeL s]xHwiŠNM.* 29oriŠÇ oriw˜H Ž}u sEhAdrãA¯ìAyi¯Ý. m†

(m˜A. 23+1-36; mÄeŠA. 12+38-40; lUeŠA. 11+37-54)

qlÂAv¯M Ey²vieÀR vAÆkÅ æÖi c•@. Ey² aveÀR zixYãAErAw… pR’u, 46 þzAOimAer sU•iÆk. avÄ èDAn emÝEtA•iÆ• vOmi“@ nwŠAnixHw e–w…Ý. cÙyiÇ Œ¼kÅ tÍeL vN Íu•tH avÄŠixHwmANH. ey¸d–™ik LiluM vi¯ÝkLiluM atièDAn öri–i wÍLuM avrA#hiÆÝ. 47avÄ viDvk

vivAhitnAy ... sx ] w H iŠNM ŸÖrNi Œv. 25+5,6.

kĘAvAy eedvM ... eedvmAeN•H ŸÖrNi puR. 3+6.

27

45


lUeŠAsH 21:1-31

92

¼ew BvnÍÅ vi}uÍuÝ. q•i“H nIì èAÄØnekAìH tÍeL˜e• nlÂver Ý kANiŠAÀ æmiÆÝ. eedvM aver vLer zi•iÆM.ÿ yTAÄØ dAnM (mÄeŠA. 12+41-44)

21

cil DnikãAÄ eedvAly˜iel B$Ar˜iÇ kANiŠyiw…•tH Ey² kìu. 2 pi•IwH o¯ sADuviDv B$Ar ˜iElÆ rìu ecRiyecÛu nANyÍ 3 Liw…•«M avÀ kìu. Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stYM pRye“. öQ viD v rìu ecRunANyÍeL niÇkiyi“@Z. q•AÇ avÅ nÇkiytH aviewy…ìA yi¯• qlÂA Dnik¯M nÇkiytiEnŠAÅ aDikmANH. 4DnikÄŠH DArALm…ìH, avÄ tÍÅŠH ŒvzYmilÂA˜tANH nÇkiytH. öQ OIyAke“ driáyANH. avÅ tniÆ ™etlÂAM nÇki. teÀR ŸpjIvn˜i½ Evì pNmANvÅ nÇkiytH.ÿ eedvAly nzIkrNM (m˜A. 24+1-14; mÄeŠA. 13+1-13) 5

zixYãAriÇ cilÄ eedvAlye˜–·i cÄc•ec•@kyAyi¯Ý. avÄ pR’u, þöetA¯ mEnAhrmAy eedvAlymANH. nl klÂ@kÅ ekAìuìAŠiytH. v}ipA wAyi eedv˜inÄ–ic• sADnÍÅ EnA Æk!ÿ 6 q•AÇ Ey² pR’u,þniÍLiview kA¹•etlÂAM nziÆ•smyM v¯M. öQ ek“iw˜ieÀR oAErA klÂ@M nile˜Riy e–w…M. o¯ klÂ@M me·A•i½ m…kLiliri ŠilÂ!ÿ 7 cil zixYãAÄEy²viEnAw… EcAdic•@, þ•ErA, öetlÂAM qÝ sMBviÆM? öet lÂAM sMBviÆem•tieÀR sUcneyÙA NH?ÿ 8 Ey² pR’u, þsU•ic•iriÆk! kbLi –iŠe–wAtiriÆk! qeÀR EpriÇ pl¯M v¯M. avÄ pRE’ŠAM, ü{AnA¹ ƒi sHt…ý qÝM üzriyAy smymAyiriÆÝ!ý qÝM. q•AÇ aver a½gmiŠ¯tH. 9 y…Öe˜–·iy…M sAm…dAyik lhLkeL –·iy…M EkÅÆEÛAÅ ByŠ¯tH. aetlÂAM ŒdYM sMBviŠNM. pE• avsAnM ŸwÀ vrikyilÂ.ÿ 10 pi•IwH Ey² avErAwu pR’u, þrAjYM rAjYE˜Aw…M jnt jntEyAw…M epA¯«M. 11vliy ®kÛÍL@M ErAgÍL@M pl cI˜ sMBvÍL@M plyiwÍLilum… ìA›M. cilyiwÍLiÇ kw…˜ •Amm½B ve–w…M. BIkrmAy sMBvÍL@ìA›M. ŒL@ kÅÆ m…•Riyi–…nÇkAÀ sVÄ‹˜iÇ niÝM atH-tÍÅ sMBviÆM. 12 þöetlÂAM sMBviÆM m…ÛH avÄ niÍ eL bÓic•H ŸpáviÆM. avÄniÍeL ey¸d–™iyiÇ viDic•H twvRkLilAŠi pIFnÍELløiÆM. rAjAŠãAÄÆM BrNA DipãAÄÆM m…ÛiÇ niÍÅÆ niÇEŠìi v¯M. niÍeLeÀR zixYãArAytinAlANH avÄ niÍELAwi« ec•@•tH. 13q•AÇ qe•–·i èsMgiŠAÀ niÍÅÆ™ av

srmAyiriÆM atH. 14niÍÅ pREyìti en ecAlÂi EvvlAtie–Ewì. 15niÍL@ew o¯ zÒuvi½M twyA½M, mRupwi pRyA½M k}iyA˜viDM kArYÍÅ pRyAÀ {AÀ niÍÅÆ jH{AnM t¯M. 16niÍL@ew mAtA pitAŠL@M sEhAdrãA¯M bÓuŠL@M su XÏŠL@M niÍÅeŠtier tiriy…M. avÄ niÍLiÇ ciler ekAlÂ@M. 17qeÀR zixY ãArAytinAÇ qlÂAv¯M niÍeLevRuÆM. 18 q•AÇ öŠArNÍeLAÝM niÍÅÆ •tEmlø i Šil . 19ötienl A miwyiÇ ni ÍÅ zåmAy vizVAsMekAìH sVr• Enw…M. ey±zElmieÀR nzIkrNM (m˜A. 24+15-21; mÄeŠA. 13+14-19) 20

þey±zElmi½ ¡·@M eesnYM nirÆ •« niÍÅ kA¹M. aE–AÅ ey±zElM nzi–iŠe–wAÀ smymAeyÝ niÍÅ aRiy…M. 21Œ smyM, ey¸dYyiel jn ÍÅ mlkLiÇni•H öRÍioAwNM. ey±z Elmilu™vÄ EvgM aviwM vi“@EpAkNM. niÍÅ ngr˜inw…˜AeNÜiÇ akE˜ ŠH oAw¯tH ! 22eedvM aveÀR jntey zi•iÆ•smye˜–·i èvAckÄ pl ¯M q}utiyi“@ìH. öetlÂAM sMBviŠAÀ EpA›• smye˜–·iyANH {AÀ niÍ ELAw… pRy…•tH. 23aE–AÅ gÄBiNikÅ ÆM ekAc•@ ›“ikL@™v¯mAy OIkÅÆ d…ritM. qeÙE•A? öQ ®miyiElÆ d…ri tÍL@ew kAlmA¹v¯•tH. eedvM öQ jntEyAw… EkApiÆM. 24öQ ŒL@kLiÇ niÝ ciler p“ALŠAÄekAlÂ@M. m·@™vÄ twvukArAŠe–“H qlÂA nAw…kLiElÆM ayyHŠe–w…M. tÍL@ew kAlM k}iy…M ver jAtikLiÇ pri²Ö ey±zElM ngri ey kAÇŠI}ilAŠi cvu“i emtiyHÆM. ByŠ¯tH (m˜A. 24+29-31; mÄeŠA. 13+24-27) 25

þsUrYcÑn•ÒÍÅŠiwyiÇ atHtÍÅ sMBviÆM. ®miyiel m½xYÄŠH ›¯Íiy a½Bvm…ìA›M. sm…áÍÅ öL kimRiy…M. qÚekAìAeN•H jnÍÅ aÛrÆM. 26avÄ ByÆM. ElAk˜ienÚ sMBviÆem•H avÄ vYA›le–w…M. ŒkA z˜H qlÂA·i½M mA·M v¯M. 27aE–AÅ m½ xYpuÒÀ qlÂA k¯E˜Aewy…M vliy mh tVE˜Aewy…M EmG˜iÇ kyRiv¯•t vÄ kA¹M. 28öetAeŠ sMBviŠAÀ «wÍu EÛAÅ ByŠ¯tH. m…kLiElÆ EnAŠi ŒhÂA diÆk. vYA›le–w¯tH. sEÙAxiÆk, qeÙ•AÇ eedvM niÍeL sVt×rA Æ• smyM aw…˜iriÆÝ!ÿ qeÀR vAÆkÅ nitYmANH (m˜A. 24+32-35; mÄeŠA. 13+28-31) 29

anÙrM Ey² öQ kT pR’u, þmrÍ eL EnAÆk. a˜imrM te• ŸdAhrNM. 30 a« tLiÄÆEÛAÅ EvnÇŠAlM vrvA yi qÝ niÍLRiy…M. 31a«EpAel {AÀ niÍELAw… pR’ kArYÍÅ sMBviÆ• «kA¹EÛAÅ eedvrAjYM vrvAyi q ÝM niÍÅ mnÈilAÆÝ.


93 32

þ{AÀ niÍELAw…stYM pRye“. öQ tlm…Ry…ew kAlyLviÇ te• öetlÂAM sMBviÆM. 33ElAkM m…}uvÀ, ®miy…M ŒkA zvuM nzi–iŠe–w…M, pE• qeÀR vAÆ kÅ oriŠluM nziŠilÂ. qE–A}uM t•ARAyiriÆk þsU•ic•iriÆk, niÍL@ew kAlM sA hsikmAy jIvit˜i½M mdYAsåiÆM puRem lQkikmAy suKÍÅŠAyi «l c•@kLy¯tH. aÍenyAyAÇ zriyAy« ciÙiÆvAÀ niÍÅŠAvilÂ.aE–AÅ a ÙYMv¯EÛAÅ niÍÅ s•ÖrAkAet pi wiŠe–w…M. 35®miyiel qlÂA m½xYÄÆM epe“Ý™ kNiEpAel a« v¯M. 36vrA niriÆ• qlÂA anixHwsMBvÍL@M sur •itmAyi trNM ec•AÀ Evìu• k¯ ˜inAyi qE–A}uM èAÄØiÆky…M, jA# t pulÄÏky…M ec•@k. m½xYpuÒ½ m…ÛiÇ niÇŠAÀ Evì zåiŠAyi èAÄ ØiÆk.ÿ 37 pkÇ m…}uvÀ Ey² eedvAly˜ilu ™ver pWi–iÆkyAyi¯Ý. rAÒiyiÇ avÀ ngr˜i½ puRE˜ÆEpAyi olI vumlyiÇ tÍi. 38oAErA èBAt˜iluM Ey²vien æviŠAÀ qlÂAv¯M Enre˜ q}uE•·H eedvAly˜iel˜i. 34

ey¸dEntAŠÅŠH Ey² vien ekAlN Â M (m˜A. 26+1-5, 14-16; mÄeŠA. 14+1-2, 10-11; EyAh. 11+45-53)

22

ey¸d¯ew epsh qÝ Ep¯™ puLi–il A ˜ a–˜ieÀR ep¯ •AÅ ŽtAìw…Ï. 2 mhApuErAhitãA¯M zAOimA¯M Ey²vien ekAlÂA½™ v}i kÅ ŒElAciÆkyAyi¯Ý. pE• avÄ jnÍeL ByÝ. y†dA Ey²vientier žFA ElAcn nwÏÝ 3 Ey²vieÀR p×ìu zixYãAriÇ y† dAöQsHŠAErYA˜H qe•A¯v½ìAyi¯ Ý. sA˜AÀ avniÇ èEvzic•H aven eŠAìH et·@ec•ic•@. 4 y†dA mhApuErA hitãAery…M eedvAly˜i½ kAvÇ ni• pwyALikeLy…M kìH Ey²vien avÄŠH o·ieŠAwuÆ•tien–·i sMsA ric•@. 5 puErAhitÄ ötiÇ sÚxHwrAyi. Ey²vien o·ieŠAw…Æ•tinH avÄ y†d yHŠH pNM vAgHdAnM ecyHt…. 6 y†dA s— tic•@. avÀ ati½™trM pAĘi¯Ý. Ey²vi½¡·@M jnÕ“M ölÂA˜smyM y†dA EnAŠiyi¯Ý. epshA B•N˜i½™ t•AeRw…–H (m˜A. 26+17-25; mÄeŠA. 14+12-21; EyAh. 13+21-30)

lUeŠAsH 21:32-22:25 Ey² avErAw… pR’u, 10þæÖiÆk, ey±zElM ngr˜iElÆ eclÂ@EÛAÅ o¯ ›wMev™vumAyi niÇÆ• orAeL niÍÅ kA¹M. aven piÚw¯k. avÀ o¯ vI“iElÆkyRuM. avEnAewA–M EpAvuk. 11 vI“@wmEyAwH, ütniÆM teÀR zixYãAÄ ÆM epshAB•NM B•iŠA½™ ÐlM qview qÝ kANic•@t¯vAÀ •¯ Œv zYe–w…Ýý qÝ pRy…k. 12ayAÅ m…k Lile˜nilyiÇ o¯Šiyi“@™ o¯ vliy m…Ri kANic•@ t¯M. aview B•NemA ¯Æk.ÿ 13 peÒAsuM EyAh•A½M puRe–“@. Ey ² pR’« EpAeleylÂAM nwÝ. avÄ epshA B•NM o¯Ši. kĘAvieÀR a˜A}M (m˜A. 26+26-30; mÄeŠA. 14+22-26; 1ekAri.11+23-25) 14

epshAB•NM k}iŠA½™ smymA yi. Ey²vuM ae–AsHtlãA¯M EmzyHÆ ¡·@M öriÆkyAyi¯Ý. 15Ey² avErA w… pR’u, þmriÆM m…ÛH niÍELAewA˜H öQ epshAB•NM k}iŠNem•H {AÀ vLer Œ#hic•i¯Ý. 16eedvrAjY˜iÇ ö« pUĘiyA›M ver me·A¯ epshA B•NM {AÀ k}iŠilÂ.ÿ 17 anÙrM Ey² o¯ EkA– vIe’w… Ï. avÀ ati½ eedvE˜Aw… n•i pR’u. aE–AÅ avÀ pR’u, þöQ EkA–eyw…˜H öviewy…™ ql A v¯M ötiÇniÝM p»p·@k. 18eedvrAjYM v¯M ver {Anini vI’u ›wiŠilÂ.ÿ 19 pi•IwH Ey² a–M qw…Ï. avÀ a–˜inH eedvE˜AwH n•ipR’H atH vItic•@. avÀ atH qlÂA ae–AsHtl ãAÄÆM nÇki. Ey² pR’u, þqeÀR zrIrmAy öQ a–M {AÀ niÍÅÆ t¯ Ý. qeÀR oAÄ—yHŠAyi niÍLi« ec•@ k.ÿ 20*a«EpAel te•, a˜A}˜i½ EzxM Ey² vI’uEkA– k•ielw…Ï pR’u, þöQ vI’H eedvM aveÀR ŒL@kL@mAyi nw˜iy putiyniyme˜ kANiÆÝ. aeteÀR rå˜iÇ (mrNM) «wÍuÝ. {AnAråM niÍÅÆ Evìi cIÚÝ.ÿ Ey²vientier Œr?H Ey² pR’u, þniÍLielA¯vÀ eev kAet qnieŠtiertiriy…M.aveÀR eek qeÀR eekEyAewA–M öQ EmzEmluìH. 22 m½xYpuÒÀ eedv˜ieÀR pÖtiy½ sric•H vĘiÆÝ. m½xYpuÒen ekA lÂAÀ ekAw…Æ•v½ d…ritM.ÿ 23 aE–AÅ ae–AsHtlãAÄ prsHprM EcAdic•@,þn—LilArANH Ey²viEnAw« ec•@k?ÿ 21

7

puLi–ilÂA˜ a–˜ieÀR divsM q ˜i. a•ANH ey¸dÄ epsh›’Awi en yAgmÄ–ic•i¯•tH. 8 Ey² peÒAsi EnAw…M EyAh•AEnAw…M pR’u, þEpAyi nm…Æ k}iŠAÀ epshAB•NemA¯Æ k.ÿ 9 avÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, þqview yANH {ÍÅ o¯EŠìtH?ÿ

dAsenE–AelyAvuk pi•IwH, tÍLilArA¹ vliyven• tienec•AlÂi ae–AsHtlãAÄ tÄŠmAyi. 25 q•AÇ Ey² avErAw… pR’u, þElAk ˜iel rAjAŠãAÄ av¯ew èjkeL Bri 24

20 cil #IÆ pti–…kLiÇ 19-AM vAkYM avsAnBAgvuM 20-AM vAkYvuM kA¹•ilÂ.


lUeŠAsH 22:26-54

94

ÆÝ. m½xY½EmÇ aDikArm…™vÄ üjn ÍeLeŠAìHý tÍeL vliy jnEsvkÄ qÝ viLi–iÆÝ, 26pE• niÍÅ aÍ enyAv¯tH. Ž·vuM vliyvÀ Ž·vuM ecRiyvenE–AelyAkNM. nAykÀ dA senE–AelyAkNM. 27ŒrA¹ œw…tÇ èDAni. EmzyHÆ m…ÛiliriÆ•vEnA, viLÛu•vEnA? niÍÅ k¯«M EmzyHÆ m…ÛiliriÆ•vnA¹ èm…Ken•H. q •AÇ, {AÀ niÍL@ew öwyiÇ dAsen E–AelyANH. 28 þniÍÅ qE•AewAÏ pl kxHw–Aw… kLiluM ŸìAyi¯Ý. 29qeÀR pitAvH qnieŠA¯rAjYM t•i“uìH. qE•AewA˜H BriŠA½™ aDikArM {AÀ niÍÅÆM nÇ›M. 30qeÀR rAjY˜H niÍÅ qE•A ewA˜H tiÝky…M ›wiÆky…M ec•@M. siMhAsn˜ili¯•H niÍÅ yi AEy liel p×ìu EgAÒŠAery…M viDiÆM. vizVAsM nxw H e–w¯t!H (m˜A. 26+31-35; mÄeŠA. 14+27-31; EyAh. 13+36-38)

a½gmic•@. avÀ ›ewÕew aview EpA kARuìAyi¯Ý. Ey² aviewey˜iy E–AÅ zixYãAErAw… pR’u, þèElABn ˜iÇ ake–wAtiriŠAÀ èAÄØiÕ.ÿ 41 anÙrM Ey² avriÇ ni•H aÛ« vArEyALM akÝ. avÀ m…“u›˜i èAÄ Øic•@, 42þpitAEv ninÆ hitemÜiÇ kxHwty…ew öQ pAnpAÒM q•iÇ nie• w…EŠNEm. pE• qeÀR öxHwmlÂ, nieÀR öxHwM nw–AÆk.ÿ 43aE–AÅ sVÄ‹˜iÇ nie•A¯ d†tÀ ètY•e–“u. Ey²vi½ zåi nÇ›vAÀ ayyHŠe–“tANH Œ d†tÀ.44*èAÄØnAEvLyiÇ avÀ Evdn ekAìupuL’u. aveÀR m…KÏniÝM råÏ™ikÅ EpAel viyÄ–…kNÍÅ vI¹. 45èAÄØic•@k}i’H avÀ zixY ãzA¯ew aw…E˜Æ ecÝ. avÄ ŸRÍu kyAyi¯Ý. (av¯ew d…+KM aver •I NitrAŠi.) 46Ey² avErAw… pR’u, þqÙA¹niÍÅ ŸRÍu•tH? q}uE•·H è ElABn˜ientiery…™ zåiyHŠAyi èA ÄØiÆk.ÿ

31

þo¯ kÄxkÀ EgAtÛH pA·ieŠAw…Æ EÛAel niÍeL prI•iŠAÀ sA˜AÀ a½vAdM vAÍiŠ}i’u. ziEmAÀ, zi EmAÀ (peÒAsH), 32nieÀR vizVAsM •yi ŠAtiriŠAÀ {AÀ èAÄØic•i“uìH. nI q•iElÆ mwÍiv¯EÛAÅ nieÀR s EhAdrãAÄ DIrãArAyiri–AÀ aver shAyiÆk.ÿ 33 pE• peÒAsH Ey²viEnAw… pR ’u, þkĘAEv, aÍEyAewA–M twvR yiÇ vsiŠAÀ {AÀ t•ARANH. aÍEyA ewA–M mriŠAÀEpAluM {AenA¯ŠmANH.ÿ 34 q•AÇ Ey² pR’u, þpeÒAEs, nAeLrAviel EkA}iœ›M m…ÛH nI m†Ý tvN qe• t™i–Ry…M.ÿ ›}–ÍÅŠAyi t•ARAvuk pi•IwH Ey² ae–AsHtlãAErAw… p R’u,þ{AÀ niÍeL jnÍELAw… èsMgi ŠAnyc•@. pNEmA sÉiEyA ec¯E–A œwAetyANyc•tH. qÜiluM niÍÅeŠ ÙieÀReyÜiluM ›RvuìAEyA?ÿ ae–A sHtlãAÄ pR’u, þölÂ.ÿ 36 Ey² avErAw… pR’u, þq•AÇ ö E–AÅ pNEmA sÉiEyA Ÿ™vÀ aetw… Še“. niÍÅeŠA¯ vALielÂÜiÇ vOM vi·H aetAÝ vAÍe“. 37ti¯ev}u˜H pR y…Ý+ üavenA¯ k…·vALiyAeN•H avÄ pR ’u.ý eyz•AvH 53+12 35

ti¯ev}u˜H nw–AŠNM. qe•–·iyA eN}utiyiriÆ•tH, öE–A}« sMBviÆ Ý.ÿ 38zixYãAÄ pR’u, þEnAÕ, kĘA Ev ötA rìu vAL@kÅ.ÿ Ey² avErAw… pR’u, þreìÌM mtiyA›M.ÿ Ey² ae–Ast H lãAErAwH èAÄØiŠAÀ pRy…Ý (m˜A. 26+36-46; mÄeŠA. 14+32-42)

Ey² bÓnÐnA›Ý (m˜A. 26+47-56; mÄeŠA. 14+43-50; EyAh. 18+3-11) 47

Ey² sMsAric•@ekAìiriŠEv o¯ sMGM ŒL@keL˜i. ae–AsHtlãAri elA¯vnAyi¯Ý aver nyic•i¯•tH. avÀ y†dyAyi¯Ý. avÀ Ey²vien ¡MbiŠAÀ aw…Ï. 48 pE• Ey² avEnAw… pR’u, þy†d Ey, nI sQXd˜ieÀR ¡MbnMekAìH m ½xYpuÒen zÒuŠÅŠH o·ieŠAw…Æk yAENA?ÿ 49Ey²vieÀR zixYãAÄ sMBvi ŠAÀ EpA›•« kìuekAìH ¡·uM niÇ ÆÝìAyi¯Ý. zixYãAÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, þkĘAEv, {ÍL@ew vAL@kÅ ŸpEyAgiŠe“?ÿ 50o¯ zixYÀ vAL@pEyA giÆky…M ecyH«. mhApuErAhiteÀR dAseÀR vl« ecvi ayAÅ aRuÏk L’u. 51 Ey² pR’u, þniĘH!ÿ ötin–…RM Evì. Ey² dAseÀR ecviyiÇ sHpÄ zic•H aven suKe–w…˜i. 52 Ey²vien bÓiŠAÀ v• sMG ˜iÇ mhApuErAhit¯M EdvAlykAvÇ ŠA¯M jn˜ieÀR m†–ãA¯M ŸìAyi¯Ý. Ey² avErAw… pR’u, þniÍeLÙinA NH vAL@Mvwiy…mAyi v•iriÆ•tH? {A enA¯ ›·vALieyÝ niÍÅ k¯«Ý EìA? 53{AenÝM eedvAly˜iÇ ni ÍÅŠiwyiluìAyi¯•El A . pie•ÙA Nviewevc•H qe• bÓiŠAÀ niÍÅ æmiŠA’tH? pE• öE–AÅ niÍL@ew smymAyi. aÓkAr˜ieÀR ŒDiptYM.ÿ peÒAsH Ey²vien t™i–Ry…Ý (m˜A. 26+57-58, 69-75; mÄeŠA. 14+53-54, 66-72; EyAh. 18+12-18, 25-27) 54

avÄ Ey²vien bÓic•H d†ErÆ ekA ìuEpAyi. aven avÄ mhApuErAhit eÀR vI“iel˜ic•@. peÒAsH aver pi

39-40

Ey² ey±zElM ngrMvi“H olIvu mlyiElÆ EpAyi. zixYãAÄ aven

vAkYM 43-44 cil #IÆ eekey}uÏ pti–… kLiÇ 43, 44 vAkYÍÅ ErK–w…˜iyi“ilÂ.


95 ÚwÄ•i¯Ý. pE• avÀ Ey²vieÀR aw…E˜Æ ec•ilÂ. 55p“ALŠAÄ m…·˜H nw…ŠAyi tI œ“i œ“mAyi a« kA’u ekAìi¯Ý. peÒAsuM avErAewA–mi ¯Ý. 56peÒAsH aviewyiriÆ•tH tI y…ew evLic•˜iÇ o¯dAsi kìu. avÅ peÒAsieÀR m…KE˜ŠH sU•ic• @ EnAŠi. q•i“vÅ pR’u, þöyAÅ av EnAewA–m…™vnANH.ÿ 57 q•AÇ peÒAsH a«niExDic• @ , þOIEy, qniŠven aRi’uœwA.ÿ 58 aløEnrM œwiŠ}i’H me·ArAÅ œwi peÒAsien kìu. ayAÅ pR’u, þnI avriÇ o¯vnANH.ÿ q•AÇ peÒAsH pR’u, þm½xYA, {A nvriÇ orALlÂ.ÿ 59 o¯ mNiÕRi½ EzxM EveReyArAÅ pR’u, þstY˜iÇ! öyAL@M avriÇ Ÿ ìAyi¯Ý. avÀ glIlAŠArnANHÿ a yAÅ tR–ic•@ pR’u. 60 q•AÇ peÒAsHpR’u,þm½xYA, q ÙA¹ niÍÅ pRy…•ete•niÆ mnÈi lAvu•ilÂ.ÿ epe“•H, peÒAsH ö« pR’u ekAìi riŠEv, EkA}iœki. 61kĘAvH tiri’H peÒAsieÀR kÎkLiElŠH EnAŠi. a vÀ m…ÛupR’tH peÒAsH oAÄ—ic•@+ þrAviel EkA}iœ›•ti½ m…ÛH nIey e• m†Ýv“M t™i–Ry…M.ÿ 62 peÒAsH puRE˜Æ EpAyi mnM enAÚkr’u. Ey²vien prihsiÆÝ (m˜A. 26+67-68; mÄeŠA. 14+65) 63-64

cilÄ Eyz…vinH kAvli¯Ý. avÄ Ey²vien öÍen prihsic•@. avÄ aveÀR kÎkÅek“i. q•i“H aven awic•@. avÄ pR’u, þnie• tlÂiytArA eNÝ èvciÕ!ÿ 65avÄ Ey²vien o¯pAwH d…xic•@ pR’u.

ey¸dèmANimA¯ew m…ÛiÇ (m˜A. 26+59-66; mÄeŠA. 14+55-64; EyAh. 18+19-24) 66

aw…˜ èBAt˜iÇ jn˜ieÀR m†– ãA¯M mhApuErAhitãA¯M zAOimA¯M o¯mic•@ vÝ. avÄ Ey²vien Ÿ•tnYA yADipsMG˜iElÆ ekAìuEpAyi. 67 avÄ pR’u, þnI ƒisH«vAeNÜiÇ {ÍELAw… pRy…k.ÿ Ey² avErAw… pR ’u, þ{AÀ ƒisH«vAeN•H {AÀ niÍ ELAw… pR’AÇ niÍÅ vizVsiŠilÂ. 68 {AÀ EcAdic•AÇ niÍÅ mRupwi pRy… ky…milÂ. 69q•AÇ öE–AÅ m…tÇ m…½xY puÒÀ eedv˜ieÀR siMhAsn˜ieÀR vl«vz˜H öriÆM.ÿ 70 averlÂAv¯M pR’u, þaE–AÅ nI eedvpuÒnAENA?ÿ Ey² avErAw… pR ’u, þaet, {AnA›Ý q•H niÍÅ pRy…•tH zriyANH.ÿ 71 avÄ pR’u, þöni nm…eŠÙi½ m·u sA•YM? avÀ te• a« pRy…•« n—Å Ek“u.ÿ

lUeŠAsH 22:55-23:14 pIlAe˜AsH Ey²vien EcAdYM ec•@Ý (m˜A. 27+1-2, 11-14; mÄeŠA. 15+1-5; EyAh. 18+28-38)

23

anÙrM Œ sMGM m…}uv½M q}u E•·H Ey²vien pIlAe˜AsieÀR aw…E˜Æ ekAìuEpAyi. 2avÄ Ey² vientier ›·AErApNM nw˜AÀ «wÍi. avÄ pIlAe˜AsiEnAw… pR’u, þn—… ew jnÍeL v}i et·iÆ• èsMgÍÅ nwÏ• öven {ÍÅ piwic•@ ekAìu v•iriÆÝ. eeksÄÆ krM ekAw…Š¯ et•H övÀ ŒhVAnMec•@Ý. tAÀ ƒi sH « ev• rAjAvAeN•vÀ avkAz e–w…Ý.ÿ 3 pIlAe˜AsH Ey²viEnAw… EcAdic•@, þnI ey¸dãA¯ew rAjAvAENA?ÿ Ey² pR’u, þaet, a« zriyANH.ÿ 4 pIlAe˜AsH mhApuErAhitErAw…M jn ÍELAw…mAyi pR’u, þövniÇ {AenA¯ ›·vuM kA¹•ilÂ.ÿ 5 avÄ vIìuM vIìuM pR’u, þpE• Ey² jnÍL@ew öwyiÇ ›}–M ›˜i e–AÆÝ. ey¸dYyielÍuM avÀ pWi –iÆÝ. glIlyilArMBic• avÀ öE–AÅ öviewy…em˜iyiriÆÝ!ÿ pIlAe˜AsH Ey²vien ehErAdA vieÀR aw…E˜ŠH ayyÆ H Ý 6 ö« Ek“E–AÅ pIlAe˜AsH, Ey² glIlŠArnAENA q•EnVxic•@. 7 Ey² ehErAdAvieÀR aDikArpriDiyiÇ ep “vnAeN•H pIlAe˜AsH aRi’u. Œ smyM ehErAdAvH ey±zElmiÇ ŸìAyi ¯•tinAÇ pIlAe˜AsH Ey²vien a veÀR aw…˜yc• @ . 8 Ey²vien kì E–AÅ ehErAdAvH sEÙAxic•@. ehErA dAvH Ey²vien–·i Ek“i¯Ý. atinAÇ vLerŠAlmAyi aven kANAÀ aE”hM Œ#hic•i¯Ý. ortH-tM kANAnE”h˜i nA#hm…ìAyi¯Ý. Ey² a« ec•@em •yAÅ ètI•ic•@. 9ehErAdAvH Ey²vi EnAw… o¯pAwH EcAdYÍÅ EcAdic• @ , q•AÇ Ey² o¯ mRupwiy…M pR’ilÂ. 10 mhApuErAhit¯M zAOimA¯M aview y…ìAyi¯Ý. avÄ Ey²vientier pl «M ŒEƒAziÆÝìAyi¯Ý. 11ehErAdA vuM BwãA¯M Ey²viEnAw… avjH{EyAew ep¯mARi. aven prihsic•@ rAjAvi EÀR« EpAlu™ vOÍLNiyic•H kLi yAŠi. ehErAdAvH Ey²vien pIlAe˜A sieÀR aw…E˜ŠH mwŠiyyc•@. 12m…ÛH pIlAe˜AsuM ehErAdAvuM zÒuŠLAyi¯ Ý. q•AÇ Œ divsM avÄ sHEnhi trAyi. Ey² mriŠNM (m˜A. 27+15-26; mÄeŠA. 15+6-15; EyAh. 18+39-16) 13

pIlAe˜AsH mhApuErAhitErAw…M ey¸dEntAŠELAw…emA–M qlÂA jnÍeL y…M viLic•@œ“i. 14pIlAe˜AsH avErAw… pR’u,þniÍÅ öQ m½xYen qeÀRyw… ŠÇ ekAìuvÝ. avÀ jnÍÅŠiwyiÇ ›}–m…ìAÆÝevÝ niÍÅ pRy…Ý.


lUeŠAsH 23:15-47

96

niÍL@eweylÂAM m…ÛiÇevc•H {AÀ öQ m½xYen vicArNecyH«. q•i“uM a yAÅ o¯et·uM ecyHttAyi kA¹•ilÂ. niÍÅ pRy…• o¯ et·uM ayAÅ ecyHti “ilÂ. 15ehErAdAvuM övniÇ ›·emAÝM kìilÂ, atinAlvÀ Ey²vien öEÍA“H tiric•yc•@. EnAÕ, vDzi• nÇkAÀ p·iy ›·emAÝM avÀ ecyH t i“il . 16 atinAÇ ŽtA½M èhrÍÅ nÇki {Anven vi“yyHÆM.ÿ 17 18 * pE• jnÍÅ viLic•@œki, þav en ekAlÂ@k, bRb•Asien {ÍÅŠAyi evRuetviw…k.ÿ 19(ngr˜iÇ klApM nw ˜iytinH twvRyiÇ k}iy…• bRb•AsH o¯ ekAlyALiœewyANH.) 20 Ey²vien evRuet viwAÀ pIlA e˜AsH Œ#hic•@. atyAÅ vIìuM av ErAw… èKYApic•@. 21 pE• jnÍÅ pie•y…M viLic• @ œki, þaven ekAlÂ@k, aven ƒUzi Æk!ÿ 22 m†•AM tvNy…M pIlAe˜AsH jnÍ ELAw… pR’u,þqÙinH? avÀ qÚ et·A NH ecyHttH? avÀ et·ukArnlÂ. aven ekAlÂ@•tinH {AÀ o¯ kArNvuM kA¹ •ilÂ. a«ekAìH aløM èhri–ic•H {An ven vi“yyHÆM.ÿ 23 pE• jnÍÅ pie•y…M viLic•@œki. Ey²vien ƒUzic•@ekAlÂNem•vÄ Œ vzYe–“u. av¯ew ŒEƒAzM zåmAyi. 24 avÄ ŒvzYe–w…MèkArM ec•AÀ pI lAe˜AsH tI¯mAnic•@. 25bRb•Asien EmAci–iŠA½M avÄ ŒvzYe–“u. bR b•AsH klApM nw˜iytinH twvRyilA yi¯Ý. pIlAe˜AsH bRb•Asien EmA ci–ic•@. pIlAe˜AsH Ey²vien ekA lÂAÀ jnÍÅÆ vi“uekAw…Ï. avÄÆ Evì«M atAyi¯Ý. Ey² ›riziÇ ekAle  –w…Ý (m˜A. 27+32-44; mÄeŠA. 15+21-32; EyAh. 19+17-27) 26

BwãAÄ Ey²vien ekAlÂAÀ d†erekA ìuEpAyi. Œ smyM vyliÇniÝM zi EmAÀ qe•ArAÅ ngr˜iElÆ vrikyA yi¯Ý. ›ERnyiÇ ni•ANyAÅ v•tH. Ey²vieÀR ›ri²M ¡m•H av½ pi•A el nwŠAÀ BwãAÄ ziEmAen niÄbÓi c•@. 27 aEnkMEpÄ Ey²vien a½gmic•@. cil OIkÅ sÜwM ekAìH kry…ÝìA yi¯Ý. avÄ av½Evìi d…+KE˜Aew vilpic•@. 28pE• Ey²tiri’H avErA w…pR’u,þey±zElM puÒimAEr, qe• ec•AlÂikry¯tH. niÍÅÆ Evìiy…M ni ÍL@ew ›“ikÅÆEvìiy…M kry†! 29üv ÓYkÅÆM pripAliŠAÀ ›“ikLilÂA˜ vÄÆM BAgYMý q•H ŒL@kÅ pRy…• smyMv¯M. 30aE–AÅ ŒL@kÅ pÄv•tÍ ELAwH {ÍL@ewEmÇ vÝ ptiÆk qÝ pRy…M.* ümlkELAwH {ÍeLm†w…k,ý qÝM vAkYM 17 cil #IÆ pti–…kLiÇ lUeŠAsH 17AM vAkY˜iÇ œ“iEc•ÄÆÝ+ þqlÂA eps hAti¯nALi½M pIlAe˜AsH o¯ twvukAren vi“yyHÆM.ÿ

pRy…M. 31jIvitM sugmmAy öE–AÅ, öÍ en pRy…EÛAÅ kxHwkAl˜H averÚ pRy…M?ÿ 32 Ey²viEnAewA–M rìu ›·vALikeL Õwi ekAlÂAÀ ekAìuEpAyi¯Ý. 33þtl EyAwiwMÿ qÝEp¯™ o¯ ÐlE˜ŠAN ver ekAìuEpAytH. aviewevc•H BwãAÄ Ey²vien ›riziÇEcĘH ŒNiywic•@. avÄ ›·vALikeL Ey²vieÀR ö¯vz ÍLiluM ƒUzic•@. orAÅ vl«vzÏM, m e·yAÅ öw«vzÏM. 34 Ey² pR’u, þpitAEv qe• vDi Æ• övErAw… •miEŠNEm. qeÙ•AÇ övÄ ec•@•eteÙ•H övÄ aRiy… •ilÂ.ÿ Ey²vieÀR vOÍÅ vItM vyHŠAÀ avÄ nRuŠi“u. 35jnÍÅ a« EnAŠini Ý. ey¸dèmANikÅ Ey²vien prih sic•@, þavÀ eedv˜AÇ tire’w…Š e–“ ƒisH«vAeNÜiÇ sVyM r•epw e“. avÀ m·u™ver r•ic•@. öE–AÅ avÀ aven˜e• r•iŠe“?ÿ 36 BwãAÄEpAluM aven prihsic•@ ci ric•@. avÄ aw…Ïv•H Ey²vi½ puLi Æ• vI’uekAw…Ï. 37BwãAÄ pR’u, þnI ey¸drAjAevÜiÇ sVyM r•iŠH.ÿ 38 (þötH ey¸d¯ew rAjAvANHÿ q•H ›ri zi½ m…kLiÇ q}utiyi“uìAyi¯Ý.) 39 avEnAewA–M ƒUziŠe–“ ›·vALi kLielA¯vÀ Ey²vien ni•ic•@ pR ’u, þnI ƒisH«vElÂ? qÜiÇ sVyM r•iŠH! q•i“H {ÍeLy…M r•iŠH!ÿ 40 q•AÇ mE· ›·vALi ayAeL zkAri c•@. avÀ pR’u, þnI eedve˜ ByŠ NM. n—eLlÂAM ŸwÀmriÆM.41{A½M nIy…M ›·vALikLANH. n—Å et·u ecyHtvrAy tinAÇ ekAlÂe–wNM. q•AÇ öQ m½ xYÀ (Ey²) o¯ et·uM ecyHti“ilÂ.ÿ 42q •i“H ayAÅ Ey²viEnAw… pR’u, þEy ²Ev nieÀR rAjYvA}Hc «wÍuEÛAÅ qe•y…M oAÄÆk!ÿ 43 Ey² avEnAw… pR’u, þö•H nI qE•AewA˜H prdIsyiliriÆM! qÝ {AÀ niE•Aw… stYMpRy…Ý.ÿ Ey² mriÆÝ (m˜A. 27+45-56; mÄeŠA. 15+33-41; EyAh. 19+28-30) 44

EnrM Ÿc•yAeyÜiluM Ÿc•tiri’H m†Ý mNiver Œ èEdzmAek ö¯Å vYApic•i ¯Ý. 45sUrYen kANAÀ sADic•EtyilÂ. eedvAly˜iel tiršIl nw…Ev rìAyi kIRi.46Ey² Ÿc•˜iÇ nilviLic•@. þpitA Ev, qeÀR Œ´Avien {AÀ ninŠÄ–i ÆÝ.ÿ*öÒy…M pR’H Ey² aÙYzVA sM vlic•@. 47 ztADipÀ öetlÂAM kA¹ÝìAyi¯ Ý. ayAÅ eedve˜ sH«tic•@ pR’u, þöQ m½xYÀ nlÂvnAeN•H qniŠRiyA mAyi¯Ý.ÿ pÄvt • ÍELAwH ... qÝ pRy…M ŸÖrNi EhAz. 10+8. þpitAEv, qeÀR ... ninŠÄ–iÆÝÿ ŸÖrNi sÜI. 31+5.


97 48

öetlÂAM kANAÀ aEnkMEpÄ ngr ˜iÇniÝM vÝ. öQ rMgM kìvÄ d…+Ki c•@mwÍi. 49Ey²vieÀR aw…˜ qlÂA su XÏŠL@M Ey²vien glIlyiÇniÝM piÀ«wÄ• ŽtA½M OIkL@M aviewy… ìAyi¯Ý. avÄ ›riziÇni•H vLer ak•H qlÂAM kìuniÝ. arimtYyiel EyAEsPH (m˜A. 27+57-61; mÄeŠA. 15+42-47; EyAh. 19+38-42) 50-51

arimtY q• ey¸dp“N˜iel EyAEsPH qe•ArAÅ aviewy…ìAyi¯ Ý. ayAÅnlÂv½M DÄ—ixHw½mAyi¯Ý. eedvrAjY˜ieÀR vrvH ayAÅ ètI•i c•i¯Ý. EyAEsPH o¯ ey¸dsmitiyi el aMgvumAyi¯Ý. m·H ey¸dEntAŠÅ Ey²vien ekAlÂAÀ tI¯mAnic•tiEnAwH ayAÅEyAjic•i¯•ilÂ. 52EyAEsPH pIlA e˜Asien smIpic•H Ey²vieÀR m]tz rIrM EcAdic•@. pIlAe˜AsH atin½vdi c•@.53EyAEsPH Ey²vieÀR m]tzrIrM ›ri ziÇni•iRŠi «NiyiÇ epAti’u. q •i“tH o¯ pARyiÇ ›}ic•@ìAŠiy klÂR yiÇ awŠMecyH«. Œ zvŠlÂR m…ÀpA ¯M ŸpEyAgic•i¯•ilÂ. 54atH o¯Šdivs mAyi¯Ý. sUrYnsHtmiÆEÛAÅ zb•˜H ŒrMBiÆM. 55Ey²viEnAewA–M glIl yiÇ niÝv• OIkÅ EyAEsPien piÀ«wÄÝ. avÄ klÂRy…M atiÇ Ey² vieÀR zrIrM evc•ÐlvuM kìu. 56an ÙrM Ey²vieÀR zrIr˜iÇ pUzAÀ sugÓávYÍL@M ElpnÍL@M o¯ŠAn vÄEpAyi. EmAezy…ew kløny½sric•H zb•Ï divsM avÄ viæmic•@. Ey² ŸyiÄe˜}uE•ÇÆÝ (m˜A. 28+1-10; mÄeŠA. 16+1-8; EyAh. 20+1-10)

24

Œ}Hcyiel ŒdYe˜divsM ati rAviel ŒOIkÅ Ey²vien a wŠM ecyHt klÂRyiElÆ vÝ. sugÓ ElpnÍÅ avÄ t•ARAŠieŠAìuv•i ¯Ý. 2 klÂRy…ew vAtiÇ o¯ vliy klÂ@ ekAìH awc•i¯Ý. q•AÇ Œ klÂH klÂR yiÇ ni•H Ÿ¯“i mA·iyiriÆ•tAyi avÄ kìu. 3 avÄ akE˜Æ kwÝ. kĘAvA y Ey²vieÀR zrIrM aview kìilÂ. 4 Œ OIkÅŠ« mnÈilAyilÂ. avÄ visHmyic•@ niÇŠEv tiLÍu• vO ÍL@w…˜ rìu pu¯xãAÄ aviewvÝ. 5 sHÒIkÅ ByÝ tl›nic•@. Œ rìH pu¯ xãAÄ avErAw…pR’u, þniÍeLÙinH jIvic•iriÆ• orAeL öview tiry…Ý? ötH mric•v¯ew ÐlmANH. 6Ey² öview ölÂ. avÀ ŸyiÄe˜}uE•·u. avÀ glI lyiÇvc•H pR’tH niÍELAÄÆ•iElÂ? 7 m½xYpuÒÀ d…xHwãA¯ew eekyiÇ Žløi Še–w…emÝM avÄ aven o¯ ›riziÇ ekAlÂ@emÝM avÀ m†•AM divsM ŸyiÄ e˜}uE•ÇÆemÝM Ey² pR’i¯Ý.ÿ 8 aE–AÅ Œ OIkÅ Ey²vieÀR vAÆ kÅ oAÄÏ. 9 avÄ zvŠlÂR vi“H ptienA•H ae–A sHtlãA¯ewy…M m·H zixYãA¯ewy…M aw…

lUeŠAsH 23:48-24:25 E˜Æ EpAyi. klÂRyiÇ sMBvic•etlÂAM avErAw… pR’u. 10Œ OIkLiÇ mgHdl mRiy, EyAh•A, yAEŠAbieÀR a—yA y mRiy q•iv¯M m·u cil sHÒIkL@M Ÿ ìAyi¯Ý. avÄ ae–AsHtlãAErAwH q lÂAMpR’u. 11pE• avÄ Œ OIkL@ew vAÆkÅ vizVsic•ilÂ. kArNM av¯ew vAÆkÅ ae–AsHtlãAÄŠH asMbÓ mAyiEtA•i. 12q•AlitH stYmAENA q•Riy…vAÀ peÒAsH klÂRyiElŠHoAwi. avÀ klÂRyHŠk˜H q˜i EnAŠieyÜi luM Ey²vieÀR EdhM epAti’i¯• vOemA}iekme·AÝM kìil . Ey² EpAyi k}i’u. öetlÂAEmAĘH atH-t e–“H peÒAsH o·yHŠH akElÆEpAyi.

q—vusiElÆ™ v}iyiÇ (mÄeŠA. 16+12-13) 13

aEt divsMte• Ey²vieÀR rìu zixYãAÄ q—vusH q• #Am˜iElÆ EpA›kyAyi¯Ý. ey±zElmiÇniÝM Ž}unA}ik akelyANH Œ #AmM. 14Ÿ ìAykArYÍeL–·i avÄ aEnYAnYM sM sAri ÆkyAyi¯Ý. 15öŠArYÍÅ avÄ cÄc• ec•Ev, Ey² avErAewA–em˜i nwÝ. 16(q•AÇ rìuEpÄÆM aven tiric•RiyAÀ k}iyA˜viDM mRyHŠe–“i ¯Ý. 17aE–AÅ Ey² pR’u, þqÚ kArYÍLANH niÍÅ cÄc•ec•@•tH?ÿ ö¯v¯M d…+KBAvE˜Aew niÝ. 18ek eyA–AvH qÝ EprAy o¯vÀ mRupwi pR’u, þöQ divsÍLiÇ ey±zElmiÇ nw• kArYÍLRiyA˜ Žk vYåi nI ŒyiriŠNM.ÿ 19 Ey² avErAw… EcAdic•@, þqÙien– ·iyANH niÍÅ pRy…•tH?ÿ avÄ avEnAw… pR’u, þneseR˜i elEy²vien–·iyANH.eedv˜ieÀRy…M qlÂA ŒL@kL@ewy…M kÌiel èvAckÀ. qlÂA m½xYÄÆM avenA¯ mhAnAy è vAcknAyi¯Ý. aveÀR vAŠiluM èv] ˜iyiluM zåiy…ìAyi¯Ý. 20q•AÇ {ÍL@ew EntAŠL@M mhApuErAhit¯M aven vDzi•yHÆ viDic•@. avÄ a ven ƒUzic•@. 21yi AEylien sVt× mAÆ•tH avnAeN•H {ÍÅ ètI•i c•i¯Ý. mAÒvumlÂ, avÀ mric•i“H ö•H m†•AMdivsmANH. 22q•AÇ ö•H {ÍL@ ew cil OIkÅ atYtH-tkrmAy cil kArYÍÅ pR’u. ö•H atirAviel Œ OIkÅ Ey²vien awŠiyi¯• klÂR yiÇecÝ.23q•AÇ aveÀR zrIrM av rview kìilÂ. avÄ mwÍivÝ. tÍÅŠH rìH d†tãA¯ew dÄznm…ìAeyÝ pR ’u. Ey² jIvic•iriÆÝ q•H d†tãAÄ avErAw…pR’uvEÒ! 24atinAÇ {Í LiÇ cilÄ klÂRyiÇEpAyi EnAŠi. qlÂAM Œ OIkÅ pR’« EpAel te•yAyi ¯Ý. {ÍLilA¯M av¯M Ey²vien kìilÂ.ÿ 25 aE–AÅ Ey² rìu EpErAw…M pR’u, þniÍÅ vIfHFikL@M p«eŠ mAÒM stYM aRiy…•v¯mANH. èvAckÄ pR’«


lUeŠAsH 24:26-53

98

m…}uvÀ niÍÅ vizVsiŠNmAyi¯Ý. 26 ƒisH« öetlÂAM shic•H teÀR mhtV ˜iÇ èEvziÆem•H èvAckÄ pR’i ¯Ý.ÿ 27ti¯ev}uÏkLiÇ avenÆRic•H q}utiyi“u™« m…}uvÀ Ey² avÄÆ vizdIkric•@ ekAw…Ï. EmAezyiÇniÝ «wÍi qlÂAèvAck¯M ŸÅeŠA_• q lÂA ti¯ev}uÏkL@M avÀ vizdIkric•@ ekAw…Ï. 28 avÄ q—vUsinw…e˜˜i. Ey² yA Ò «w¯•tAyi BAvic•@. 29q•AlvÄ av niÇ s—Ä”M eclu˜i. avÄ yAcic•@, þ{ÍELAewA–M tÍU. öE–AŘe• En rM eevkiyiriÆÝ. pkÇ miŠvARuM k}i ’u.ÿ avÀ avErAewA–M pAÄŠAÀ ec Ý. 30 Ey² avErAewA–M B•N˜ini¯ Ý. avÀ ŽtA½M a–emw…˜H eedv˜i ½ n•i pR’u. avn« vItic•H avÄÆ nÇki.31Œ smyM Ey²vien tiric•Ri yAÀ aver a½vdic•@. avnArAeN• vÄ aRi’E–AÅ Ey² aètY•nAyi. 32 ö¯v¯M prsHprM pR’u, þEy² v}i yiÇevc•H nE—Aw… sMsAric•E–AÅ n—… ew Xdy˜iÇ tI qriy…•«EpAel EtA •i. ti¯ev}uÏkL@ew aÄØM avÀ vizdIkric•E–A}uM mnÈH jVlic•i¯Ý.ÿ 33 ö¯v¯M q}uE•·H ŸwÀ ey±zElmiEl ÆEpAyi. aview Ey²vieÀR zixYãAÄ ptienAÝEp¯M o¯mic•@ œwiyiriÆ• tvÄ kìu. ptienA•H ae–AsHtlãA¯M m·u™v¯M 34pR’u, þkĘAvH yTAÄØ ˜iÇ ŸyiÄe˜}uE•·iriÆÝ. avÀ zi EmAnH ètY•e–“u.ÿ 35 v}iyiÇevc•@ìAyetlÂAM avri¯v ¯M vizdIkric• @ . a–M vItic• E –AÅ tÍÅ Ey²vien tiric•Ri’tH qÍen eyÝM avÄ pR’u.

o¯ zrIrm…eì•H niÍÅÆ kANAM; o¯ Eèt˜i½M aÍeneyAÝM ŸìAkyilÂ.ÿ 40 ö« pR’ti½EzxM, Ey² teÀR eekkLiluM pAdÍLilum…™ dVArÍÅ a ver kANic•@. 41avÄ atH-te–w…ky…M Ey² jIvic•iriÆ•tiÇ ŒhÂAdiÆky…M ecyH«. tÍÅ kA¹•etAÝM avÄŠH vizVsiŠAnAyilÂ. Ey² EcAdic•@, þni ÍL@ew pŠÇ qeÙÜiluM B•Nm…EìA?ÿ 42 avÄ pAkMecyHt o¯kxNM mIÀ a v½ekAw…Ï. 43zixYãAÄ EnAŠi niÇEŠ Ey² mIÀtiÝ. 44Ey² avErAw… pR’u, þ{AÀ niÍELAewA–M ŸìAyi¯•E–AÅ qe•ÆRic•H EmAezy…ew nYAyèmAN ˜iluM èvAck¯ew pusHtk˜iluM s ÜIĘnÍLiluM q}utiyi“u™ qlÂA kA rYÍL@M sMBviÆem•H {AÀ pR’i¯ Ý.ÿ 45 anÙrM Ey² qlÂA ti¯ev}uÏkL@M zixYãAÄÆ vizdIkric•@ ekAw…Ï. t e•–·i q}utiyiriÆ•tH mnÈilAŠAÀ avnver shAyic•@. 46Ey² avErAw… pR’u, þƒisH« ekAlÂe–w…ky…M m†•AM divsM ŸyiÄe˜}uE•ÇÆky…M ec•@em •H q}ute–“i“uìH. 47-48 öŠArYÍÅ sMB viÆ•tH niÍÅ kìu. niÍLti½ sA •iyANH. niÍÅ EpAyi jnÍELAwH av ¯ew pApÍÅ epARuŠe–w…vAÀ k}iy… em•H èsMgiŠNM. avÄ mAnsAÙre– wNemÝM pApÍÅÆEvìi pzHcA˜ piŠNemÝM avErAw… èsMgiÆk. avrÍen ecyHtAÇ eedvM avErAw… •miÆM. qeÀR nAm˜iÇ niÍLitH ey± zElmiÇ «wÍi èsMgiŠNM. öQ suvi EzxM ElAkemÛAw…m…™vriÇ q˜iŠ NM. 49æÖiÕ, qeÀR pitAvH niÍÅŠH cil vAgHdAnÍÅt•i“uìH, {AntH niÍ ÅŠyyH Æ M. q•AÇ niÍÅŠH sVÄ‹ ˜iÇniÝM zåi lBiÆMver niÍÅ ey±zElmiÇ tAmsiÆk.ÿ

Ey² zixYãAÄÆ ètY•e–w…Ý Ey² sVÄ‹˜iElÆ mwÍuÝ

(m˜A. 28+16-20; mÄeŠA. 16+14-18; EyAh. 20+19-23; a. èv. 1+6-8) 36

ö¯v¯M öŠArYÍÅ pRyEv Ey² avÄŠiwyiÇ ètY•e–“u. avErAw… p R’u, þniÍÅÆ smADAnM.ÿ 37o¯ Eèt e˜ kA¹•«EpAel avÄ e{“uky…M ByckitrAvuky…M ecyH«. 38q•AÇ Ey ² pR’u, þniÍeLÙinH asVÐrA› Ý? niÍÅ kA¹•tien sMzyiÆ•tH qÚekAìH? 39qeÀR eekkLiElÆM pAd ÍLiElÆM EnAÕ. ö« zriÆM {AnANH! qe• etA“uEnAÕ. qniÆ jIviÆ•

(mÄeŠA. 16+19-20; a. èv. 1+9-11) 50

Ey² teÀR zixYãAer ey±zElmiÇ niÝM ebTAnYver nyic•@. avÀ eek kL@yĘi teÀRzixYãAera½#hic•@. 51 Ey² avera½#hiŠEv avÀ av riÇ ni•H EvÄepw…˜e–“H sVÄ‹˜iEl ŠH qw…Še–“u. 52zixYãAÄ aven avi ew nmsHkric•i“H vÄÖic• ŒhHLAdE˜A ew ey±zElmiElŠH mwÍiE–Ayi. 53tÍL@ ew m…}uvÀ smyvuM eedve˜ vA}H˜i eŠAìH avÄ eedvAly˜iÇ tAmsic•@.


99

EyAh•AÀ q}utiy suviEzxM Ey²vien–·i EyAh•AÀ ƒis« H vieÀR ŒgmnM ElAkArMB˜i½ m…ÛH vcnM ŸìAyi¯ Ý. vcnM eedvE˜Aw… œewyAyi¯Ý. vcnM eedvmAyi¯Ý. 2ŒdiyiÇ avÀ eedvE˜AewA–mAyi¯Ý. 3qlÂAM avni lUewyA¹ìAŠe–“tH. avenÕwAet s]xHwiŠe–“etAÝM ŸìAyi“ilÂ. 4av niÇ jIv½ìAyi¯Ý. Œ jIvÀ m½xY ¯ew evLic•mAyi¯Ý. 5evLic•M ö¯“iÇ èkAziÆÝ.q•AÇ ö¯“H atien prA jye–w…˜iyilÂ. 6 EyAh•AenÝ EprAy orAÅ aview y…ìAyi¯Ý. eedvM ayc•tANyAeL. 7 evLic•e˜–·i m½xYErAw… pRyAnAN vÀ v•tH. EyAh•AnilUew qlÂAv¯M evLic•e˜–·i EkÅÆky…M vizVsiÆ ky…M ec•@M. 8 pE• EyAh•AÀ evLic• mAyi¯•ilÂ. q•AlvÀ èkAze˜–·i pRyAÀ v•vnANH. 9yTAÄØèkAzM ElAk˜iElÆ vrikyAyi¯Ý. Œ evLi c•M jnÍÅÆ èkAzM pk¯M. 10 vcnM ElAk˜iluìAyi¯Ý. avni lUewyANH ElAkM s]xHwiŠe–“tH. pE• ElAkÄ aven aRi’ilÂ. 11avEÀRtA y ElAk˜iElŠvÀ vÝ. q•AÇ av eÀRte• ŒÅŠAÄ aven aMgIkric•i lÂ. 12pE• cilÄ aven aMgIkric•@. avÄ avniÇ vizVsic•@. avÀ avÄ Æ eedvmŠÅ Œ›vAÀ avkAzM nÇ ki. 13sADArN ›“ikÅ piRÆEÛAel yAyi¯•il avÀ piR•tH. mAtApitAŠ L@ew rå˜iÇniE•A pu¯xeÀR Œ#h ˜iÇniE•A al avÀ ŸìAytH. eedv ˜iÇni•ANvÀ piR•tH. 14 vcnM m½xYAkArMpUìH nm…ŠiwyiÇ pAÄÏ. pitAvieÀR Žk puÒnAyv eÀR EtjÈH nAM avniÇ kìu. vcnM äpy…M stYvuM ekAìu niR’i¯Ý. 15 EyAh•AÀ ƒisH«vien–·i avErAw… pR’u,þü qniÆEzxM v¯•vÀ qe• ŠAÅ EæxHWnANH. qniÆ m…EÛte• avÀ jIvic•i¯Ý qÝ {AÀ pR’tH öven–·iyANH.ÿ 16 vcnM äpy…M stYvuM ekAìu niR ’i¯Ý. avniÇ niÝ nAemlÂAM vLer a½#hÍÅ èApic•@. 17nYAyèmANM EmAezv}iyA¹ nÇke–“tH. pE• äp y…M stYvuM Ey² ƒisH«vilUewyA¹ v•tH. 18Œ¯M eedve˜ oriŠluM kìi“i lÂ. pE• puÒnANH eedvM. avÀ pitA viEnAwH Ž·vuM aw…˜vnANH.* eedv e˜ puÒÀ nm…Æ kA“i˜•i“@ìH.

1

pe• ... aw…˜vnANH þpe• pitAviEnA Ew·vuM aw…˜iriÆ•vnANH ŽkeedvM qÝM þp• pitAviEnAwH vLeryw…˜iriÆ •vnANH ŽkpuÒÀÿ qÝM cil #IÆ pti –…kLiÇ pRy…Ý.

(m˜A. 3+1-12; mÄeŠA. 1+2-8; lUeŠA. 3+15-17) 19

ey±zElmiel ey¸dÄ ŽtA½M pu ErAhitEry…M ElvYEry…M, þnIyArANH?ÿ qÝ EcAdiŠAÀ EyAh•AeÀRyw…E˜Š yc•@. 20EyAh•AÀ sVt×mAyi sMsA ric•@. mRupwi pRyAnvÀ mwic•ilÂ. EyAh •AÀ vYåmAyi pR’u, þ{AÀ ƒisH« vlÂ.ÿ a« te•yANH EyAh•AÀ jnÍ ELAw… pR’«M. 21 aE–AÅ ey¸dãAÄ EyAh•AEnAw… EcAdic•@,þpie• nI ŒrANH? ŽlIyA EvA?ÿ EyAh•AÀ mRupwi pR’u, þ{AÀ ŽlIyAvH alÂ.ÿ ey¸dÄ EcAdic•@,þnI èvAcknAENA?ÿ EyAh•AÀ mRupwi pR’u, þ{AÀ èvAck½M alÂ.ÿ 22 aE–AÅ ey¸dÄ EcAdic•@, þnIyArA NH? {ÍELAwH nie•–·ipRy†. {ÍeL ayc•vErAw… pRyAenA¯ mRupwi trik. nie•–·i nIeyÙANH pRy…•tH?ÿ 23EyA h•AÀ avErAwH eyz•AèvAckeÀR vAÆkÅ pR’u+ þükĘAvieÀR v}i EneryAÆviÀ q Ý m¯®miyiÇý viLic•@pRy…•veÀR z bHdM {AÀ Œ›Ý.ÿ eyz•AvH 40+3 24

öQ ey¸der ayc•tH prIzãArAyi¯ Ý. 25avÄ EyAh•AEnAw… EcAdic•@, þnI ƒisH«velÂÝ nI pRy…Ý. ŽlIyAEvA èvAckEnA aelÂÝM. pie•Ùi½ nI sHnAnM k}i–iÆÝ?ÿ 26 EyAh•AÀ mRupwi pR’u, þ{AÀ jnÍeL ev™˜ilANH sHnAne–w…˜i ytH . q•AÇ niÍÅŠRiyA˜ o¯vÀ niÍÅŠiwyiluìH. 27qniÆEzxM v¯• vnANvÀ. aveÀR ec¯–ieÀR v™i a}iŠAÀEpAluM {AÀ EyAgYnlÂ.ÿ 28 EyAÄ”AÀndiy…ew mRukryilu™ Eb TAnYyilANietAeŠ sMBvic•t.H aview EyAh•AÀ sHnAne–w…ÏkyAyi¯Ý. 29 piE·•H Ey² teÀR aw…E˜Æv¯• tH EyAh•AÀ kìu. EyAh•AÀ pR’u, þötA, eedv˜ieÀR ›’AwH. ElAk˜i eÀR pApM avÀ nIÆÝ! 30{AÀ öven –·iyA¹ pR’tH. üqniÆ pi•Ael o¯vÀ v¯M. pe• avÀ qe•ŠAÅ EæxHWnANH. kArNM qniÆm…Ûu te• avÀ ŸìAyi¯Ý.ý 31{AEnA aven aRi’ilÂ. Ey²vANH ƒisH«ev•H yi AEylien aRiyiÆ•tinH {AÀ ev™ ˜iÇ sHnAnM k}i–iŠAÀ v•iriÆÝ.ÿ 32-33 anÙrM EyAh•AÀ pR’u, þƒi sH« ŒrAeN•H qniÆmRiyAmAyi¯•i lÂ. pE• ŒL@keL ev™˜iÇ sHnAne– w…ÏvAÀ eedvM qe• ayc•@.ÿ eedvM qE•Aw…pR’u, þŒ´AvH tA¹v•H orA


EyAh•AÀ 1:34-2:12

100

L@ewEmÇ öriÆ•tH nI kA¹M. avnANH pri²ÖA´AviÇ sHnAne–w…Ï•vÀ.ÿ EyAh•AÀ pR’u, þŒ´Avu o¯ èAvu EpAel sVÄ‹˜iÇni•iRiÍi v¯•«M, aveÀREmÇ öriÆ•«M {AÀ kìu. 34a tinAÇ üövÀ eedvpuÒÀ te•ý qÝ sA•YM pRy…ky…M ecyHt….ÿ Ey²vieÀR ŒdYzixYãAÄ piE·•H teÀR rìu zixYãAErAewA˜H EyAh•AÀ vIìuM niÇÆkyAyi¯Ý. 36 Ey² nwÝEpA›•tH EyAh•AÀ kìu. ayAÅ pR’u,þötA, eedv˜i eÀR ›’AwH!ÿ 37 EyAh•AeÀR öQ vAÆkÅ rìu zixYãA¯M Ek“@. avÄ Ey²vien a½g mic•@. 38Ey² tiri’u EnAŠiyE–AÅ Œ rìu pu¯xãAÄ te• piÚw¯•« kìu. avÀ EcAdic•@, þniÍÅeŠÙA¹ Evì tH?ÿ ö¯v¯M EcAdic•@, þRb•I, (•¯ q•Ä ؘiÇ) aeÍviewyA¹ tAmsiÆ •tH?ÿ 39 Ey²pR’u, þqeÀRœew vÝ kA¹ k.ÿ atinAlvri¯v¯M Ey²viEnAewA –M EpAyi. Ey² tAmsic• ÐlM avÄ kìu. Œ divsM avÄ Ey²viEnAewA–M tÍi. aE–AÅ smyM nAlumNiyA yi¯Ý. 40 EyAh•AÀ Ey²vien–·i pR’« Ek“ANvÄ aven a½gmic•t.H avriÇ orAL@ew EprH ae×yAsH q•Ayi¯Ý. ae×yAsH ziEmAÀpeÒAsieÀR sEhA drnAyi¯Ý.41sEhAdrnAy ziEmAen Et wi–iwic•@ kA¹kyANH ae×yAsH ŒdYM ecyHttH. ae×yAsH ziEmAEnAw… pR ’u, þ{ÍÅ mzIhey keì˜i.ÿ (þmzI hþ q•tinH þƒisH«ÿ q•ÄØM.) 42q•i “H ae×yAsH ziEmAen Ey²vieÀRyw… E˜ÆekAìuvÝ. Ey² ziEmAen EnA Ši pR’u, þnI EyAh•AeÀR puÒnAy ziEmAnElÂ? nI EkPA (peÒAsH q•Ä ØM) qÝ viLiŠe–w…M.ÿ 43 aw…˜divsM Ey² glIlyiElÆ EpAkAÀ tI¯mAnic•@. Ey² PiliE–Asi en keì˜iyi“@ pR’u,þqe• a½g miÆk.ÿ44PiliE–AsH , ae×yAsieÀR y…M peÒAsieÀRy…M ngrmAy EbTHs yidAyiÇniÝM v•vnANH. 45PiliE–A sH nTnEylien kìupR’u,þEmAezy… ew nYAyèmAN˜iel}utiyiriÆ•EtA ÄÆk. vrAniriÆ• o¯ven–·i EmAez q}utiyi“@ìH. èvAck¯M aven–·i q}utiyiriÆÝ. {ÍLven keì˜i yiriÆÝ. aveÀR EprANH Ey². EyA EsPieÀR puÒÀ. nseR˜iÇniÝM v•vÀ.ÿ 46 pe• nTnEyÇ PiliE–AsiEnAw… EcAdic•@, þnseR˜H! nseR˜iÇnie• eÙÜiluM nã ètI•iŠAEmA?ÿ PiliE–A sH mRupwi pR’u,þvÝ kA¹k.ÿ 47 nTnEyÇ teÀRyw…E˜Æ v¯•tH Ey² kìu. þötA sA•AÇ yi AEy lYÀ, övniÇ kApwYM ölÂ,ÿ q•H aven ÆRic•H pR’u. 35

48

nTnEyÇ EcAdic• @ , þnI qÍen qe• aRiy…M?ÿ Ey² mRupwi pR’u, þnI a˜imr˜i eÀR ¡v“ili¯•E–AŘe• {AÀ k ìu. PiliE–AsH qe•–·i niE•AwH pR y…•ti½ m…EÛyAyi¯Ý atH.ÿ 49 aE–AÅ nTnEyÇ Ey²viEnAw… pR ’u,þRb•I, aÍA¹ eedvpuÒÀ. yi A EylieÀR rAjAvA¹ nI.ÿ 50 Ey² nTnEyliEnAw… pR’u, þa ˜imrc•@v“iÇ nie• {AÀ kìtAyi pR’u. atinAÇ nIey•iÇ vizVsi ÆÝ. pE• nI atiluM mh˜Ay« kA¹M.ÿ 51 Ey² «wÄÝ, þ{AÀ niE•Aw… stYmA yi pRye“. sVÄ‹M «R•iriÆ•«M m½ xYpuÒeÀR aw…ŠÇ üd†tãAÄ kyRuky…M öRÍuky…Mý ec•@•tH niÍÅ kA¹M.ÿ

kAnAviel klYANM rìu divsÍÅÆ EzxM glIlyiel kAnAviÇ o¯klYANm…ìAyi¯Ý. Ey ²vieÀR a— aviewy…ìAyi¯Ý. 2Ey ²vieny…M zixYãAery…M vivAh˜i½ •Nic•i¯Ý. 3 aview vI’u tik’i lÂ. vI’u tIÄ•E–AÅ Ey²vieÀR a— avEnAw… pR’u, þavÄÆ vI’H ölÂ.ÿ 4 Ey² mRupwi pR’u, þèiye–“ OI Ey, {AenÚec•Nem•H qE•Aw… pR EyìtilÂ. qeÀRsmyM öniy…mAyi“ilÂ.ÿ 5 Ey²vieÀR a— dAsãAErAw… pR ’u, þEy² pRy…•« EpAel ec•@k.ÿ 6 aview ŒRu vliy kÇBrNikL@ìA yi¯Ý. ey¸dÄ ²ÖIkrN˜i½™ ev ™M niRyHÆ•tH atilAyi¯Ý. oAErA•i luM q¿p« m…tÇ ¾Ruli·Ä ver ev™M ekA_mAyi¯Ý. 7 Ey² dAsãAErAw… pR’u, þŒ kÇBr NikLiÇ ev™M niRyHÆk.ÿ dAsãAÄ v EŠALM ev™M niRc•@. 8 anÙrM Ey² dAsãAErAw…pR’u, þ›Rc• @ EkAri yjmAnen Žlø i Æk.ÿ avÄ ekAìuEpAyi ekAw…Ï. 9yjmAnÀ ev™M ¯cic•@ EnAŠiyE–AÅ a« vI ’Ayi mARiyiriÆ•« kìu. vI’H qviw…Ý vÝev•H ayALRi’il . q•Al« ekAìuv• dAsãAÄŠRiyAmA yi¯Ý. vivAh yjmAnÀ vrenviLic•@. 10 ayAÅ vrEnAw…pR’u, þŒL@kÅ nl vI’H ŒdYM viLÛuM. pi•IwH, atiTikÅ ›wic•@k}iy…EÛAÅ trMtANvI’uM vi LÛuM. pE•nI nl vI’u ö«vErÆM mA·ivc•@ viLÛuÝ.ÿ 11 Ey²vieÀR ŒdYe˜ atH-tèv]˜i yAyi¯Ý atH. glIlyiel kAnAvilA NH Ey² öQ èv]˜i ecyHttH. aÍen Ey² teÀR mhtVM èkwi–ic•@. aveÀR zixYãAÄ avniÇ vizVsic•@. 12 anÙrM Ey² kPÄ•¸miElÆ EpA yi. Ey²vieÀR a—y…M sEhAdrãA¯M zixYãA¯M avEnAewAÏEpAyi. avÄ ŽtA½M divsM kPÄ•¸miÇ tÍi.

2


101 Ey² eedvAly˜iÇ (m˜A. 21+12-13; mÄeŠA. 11+15-17; lUeŠA. 19+45-46) 13

atH epshsmyM ŒkARAyE–A}A yi¯Ý. atinAÇ Ey² ey±zElmiElÆ EpAyi. 14eedvAly˜iÇ ŒL@kÅ kALk eLy…M Œw…keLy…M èAvukeLy…M viÇÆ •tH avÀ kìu. m·@™vÄ EmzyHŠriki liriÆ•«M kìu. avÄ pNmiwpAw…kÅ nwÏkyAyi¯Ý. 15Ey² ŽtA½M kyÄ kxNÍÅ EcĘH o¯ cA“y…ìAŠi. av À m½xYery…M kALkeLy…M Œw…keLy…M eedvAly˜iÇniÝM puR˜AŠi. pNmi wpAw…kA¯ew EmzkÅ mRic•iw…ky…M pNM citRic•@kLy…ky…M ecyHt…. 16q•i“H Ey ² aview mAw–iRAvukeL viÇÆkyAyi ¯•vErAw… pR’u, þöetlÂAM qw…Ï ekAìu puRE˜ÆEpAvuk. qeÀR pitA vieÀR Bvne˜ kc•vwÐlmAŠ¯tH!ÿ 17 ö« sMBvic•E–AÅ ti¯ev}uÏkLi el vAÆkÅ Ey²vieÀR zixYãAÄ oAÄ Ï: þnieÀR Œlye˜ÆRic•@™ ŒEvzM qe• tiÝkLy…M.ÿ sÜIĘnÍÅ 69+9 18

ey¸dÄ Ey²viEnAw… pR’u, þ{Í eL o¯ atH-tèv]˜i awyALmAyi kA NiÆk. öetlÂAM ec•AÀ ninÆ™ av kAzM etLiyiÆk.ÿ 19 Ey² mRupwipR’u, þöQ eedvAlyM nzi–iÆk. m†Ý divs˜i½™iÇ {A ni« vIìuM pNiy…M.ÿ 20 ey¸dÄ mRupwi pR’u, þm½xYÄ nA lø˜ARuvÄxM pNieyw…˜ANi« niÄ—i c•tH! m†Ý divs˜i½™iÇ ö« ninÆ vIìuM pNiyAemÝ nI vizVsiÆÝ EìA?ÿ 21 (q•AÇ Ey² ŸE”zic• eedvAlyM sVÙM zrIrmAyi¯Ý. 22Ey² mrN˜iÇ niÝM ŸyiÄe˜}uE•·EzxM zixYãAÄ ti¯ev}uÏM Ey² pR’ vAÆkL@M a ½sHmric•@. atinAÇ zixYãAÄ aven– ·iy…™ ti¯ev}uÏkLiluM Ey²vieÀR vAÆkLiluM vizVsic•@.) 23 epshA Ÿ/vE˜Aw½bÓic•H Ey ²ey±zElmilAyi¯Ý. avÀ ecyHt atH-tèv]˜ikLAÇ aEnkMEpÄ av niÇ vizVsic•@. 24q•AÇ Ey² aver vizVsic•ilÂ. qÚekAeì•AÇ, av ¯ew mEnAgtM Ey²vinRiyAmAyi¯Ý. 25 m·@™ver–·i tE•Aw… pRyAÀ av½ Œ¯M ŒvzYmAyi¯•ilÂ. orAL@ew mnÈi elÙA¹™et•H Ey²vinRiyAmA yi¯Ý.

Ey²vuM niEŠAEdemAsuM niEŠAEdemAsH qÝEprAy orAL@ìA yi¯Ý. ayAÅ prIzãArielArALAyi ¯Ý. avÀ o¯ èDAn ey¸dEntAvA yi¯Ý. 2 o¯ rAÒi niEŠAEdemAsH Ey²vi en smIpic•@. niEŠAEdemAsH pR’u, þ•ErA, eedvM ayc• o¯ aÖYApknA¹ aeÍÝ {ÍÅŠRiyAM. eedvshAy

3

EyAh•AÀ 2:13-3:18

milÂAet aÍuecyHt atH-tèv]˜ikÅ ŒÄÆM ec•AnAvilÂ.ÿ 3 Ey² mRupwi pR’u, þ{AÀ niE•Aw… stYmAyi pRyAM, orAÅ vIìuM jniŠ NM. vIìuM jniÆ•ielÂÜilv½ eedv rAjYM kANAnAkilÂ.ÿ 4 niEŠAEdemAsH pR’u, þq•AÇ v]Ö nAy orAÅŠH qÍen vIìuM jniŠAnA ›M? orAÅÆ vIìuM a—y…ew zrIr˜i½ ™iÇ èEvziŠAnAvilÂ! atinAlAÄÆM rìAm« jniŠA½mAvilÂ.ÿ 5 pE• Ey²mRupwi pR’u, þ{AÀ ni E•Aw…stYmAyi pRyAM. orAÅ ev™˜A luM Œ´AvinAluM jniŠNM. ev™˜A luM Œ´AvinAluM jniŠA˜vnH eedvrA jYE˜Æ èEvznmil .6orAL@ew zrIrM ayAL@ew m½xYrAy a–n—mAriÇ niÝ jnic•tANH. pE• o¯veÀR Œ´I y jIvitmAke“ Œ´AviÇniÝM jnic• «mANH. 7{AÀ pR’tien–·i visHmyi EŠì,ü nI vIìuM jniŠNM.ý 8kA·H ati½ EpAEkìiwE˜Æ vI²Ý. kA·ieÀR sVrM nI EkÅÆÝ. q•AÇ kA·H qview niÝ v¯ÝevE•A aetEÍA“@ EpA› ÝevE•A ninŠRiyil . Œ´AviÇ niÝ jnic• v en–·iy…M a«EpAel yANH.ÿ 9 niEŠAEdemAsH EcAdic•@, þöetAeŠ q Íen sMBviÆM?ÿ 10 Ey² pR’u, þyi AEyliel •¯vA NElÂA nI. pE• ninŠiE–A}uM oÝM mnÈilAkA˜etÙH ? 11{AÀ niE•Aw… stYmAyi pRy…Ý. {ÍÅ aRiy…•v ey–·i {ÍÅ pRy…Ý. {ÍÅ kìti en–·i {ÍÅ pRy…Ý. pE• {ÍÅ niÍELAw… pR’« niÍÅ sVIkriÆ •ilÂ. 12{AÀ niÍELAw… ®miyiel kArY ÍÅ sMsAric•@. pE• niÍÅ qe• vizVsic•ilÂ. atinAÇ {AÀ sVÄ‹˜i el kArYÍÅ pRy…EÛAÅ tIÄc•yAy…M niÍÅ vizVsiŠil ! 13sVÄ‹˜iÇni ÝM v•iRiÍiy m½xYpuÒnl AtA¯M sVÄ‹˜iElÆ kyRiyi“ilÂ. 14þ m¯®miyiÇ EmAez sÄ–e˜ ŸyÄ ˜i.* m½xYpuÒen sMbÓic•@M aÍ ente•. m½xYpuÒ½M ŸyĘe–wNM. 15 m½xYpuÒniÇ vizVsiÆ• qlÂAvÄ ÆM nitYjIvÀ lBiEŠìti½ te•.ÿ 16 teÀR ŽkpuÒen nÇ›vAÀ tŠv ÌM eedvM ElAke˜ vLeryDikM sHEn hic•@. avniÇ vizVsiÆ• o¯v½M nziŠAtiriÆvA½M avÄÆ nitYjIvÀ lBiÆvA½M Evìi eedvM teÀRmken öQ ElAk˜iElŠyc•@. 17eedvM teÀR puÒen ElAk˜iElŠyc•tH ElAke˜ ›·M viDiŠAnlÂ. teÀR puÒnilUew ElA ke˜ r•iŠAÀEvìiyANH eedvM av en ayc•t.H 18eedvpuÒniÇ vizVsiÆ •ven viDiŠilÂ. q•AÇ vizVsiŠA m ¯ ® m i y i Ç . . . Ÿ y Ä ˜ i eedv˜ieÀR jnt sÄ–dM znEm·H mriÆkyAyi¯•tinAÇ, o¯ pic•L sÄ– e˜ŸìAŠi o¯¬NiÇ ¬ÆvAÀ eedvM EmAezEyAw… pR’u. Œ sÄ–˜ien EnAÆ•vÀ r•e–w…M. sMKY. 21+4-9vAyiÆk.


EyAh•AÀ 3:19-4:16

102

˜vÀ viDiŠe–“@ k}i’u. qÚekA eì•AÇ ayAÅ eedv˜ieÀR ŽkpuÒ niÇ vizVsic•ilÂ. 19öŠArYÍÅ ekAì vÄ viDiŠe–“@+ evLic•M ElAk˜iElÆ vÝ k}i’u, q•AlAL@kÅŠ« Evìi yi¯•ilÂ. pkrM avÄŠH ö¯“ANH aBi kAmYM. qÚekAeì•AÇ av¯ew ec yHtikÅ d…xHwt niR’tAyi¯Ý. 20d…xHw tèvĘiÆ•vÄ èkAze˜ evRuÆ Ý. avÄ evLic•˜iElÆ vrilÂ. qÚ ekAeì•AÇ avÄ ecyHt qlÂAcI˜è v]˜iy…M evLic•Ï etLiy…M. 21stYmAy mAÄ‹M sVIkric•vÄ èkAz˜iElÆv¯M. aE–AÅ ayAL@ew èv]˜ikÅ eedv˜i lUewyA¹ ecyHtet•H evLie–w…M. Ey²vuM sn H Apk EyAh•A½M ati½EzxM Ey²vuM zixYãA¯M ey ¸dYEdzE˜Æ EpAyi. avÀ aview zixYãAErAewAÏ tAmsic•H ŒL@keL sHnAne–w…˜i. 23EyAh•A½M eqEnA niÇ ŒL@keL sHnAne–w…ÏÝìAyi ¯Ý. zAElminw…Ï™ ÐlmAyi¯Ý eqEnAÀ. aview öxHwM EpAel ev™M ŸìAyi¯•«ekAìANH EyAh•AÀ aview sHnAnM nw˜iytH. sHnAne–w… •tinH ŒL@kÅ aEÍA“u EpAyi¯Ý. 24 (a•H EyAh•AÀ twviÇ ŒŠe–“i¯ •ilÂ.) 25 EyAh•AeÀR cil zixYãA¯M o¯ ey¸d½M t—iÇ o¯vAdm…ìAyi. ²ÖIk rNe˜–·iyAyi¯Ý tÄŠM. 26atinAÇ zixYãAÄ EyAh•Aen smIpic•@. avÄ pR’u, þRb•I, EyAÄ”AÀndiy…ew mRukr yiÇ aÍEyAewAÏìAyi¯• ŒeL oAÄ Æ•iEl ? ayAeL–·iyAyi¯Ý aÍH èsMgic•i¯•tH. Œ m½xYÀ ŒL@keL sHnAne–w…ÏÝ. oE“eRE–Ä aven smIpiÆÝm…ìH.ÿ 27 EyAh•AÀ mRupwi pR’u, þeedvM nÇ›•Et ŒÄÆM ki“U. 28{AÀ pR’« niÍÅ Ek“tElÂ? ü{AÀ ƒisH«vlÂ. av eÀR v}ieyA¯ÆvAÀ eedvM ayc•vÀ mAÒmA¹ {AÀ.ý 29vDuvrEÀR«mAÒmANH. vreÀR shAyiy…M suXÏmAyvÀ vr eÀR vrvinH kAÏ niÇÆÝ. ayAL@ew sVrM EkÅÆEÛAÅ suX˜H ŒhÂAdiÆ Ý. qeÀR ŒhÂAdsmyM ötA q˜iyiri ÆÝ. 30avÀ vLrNM. {AÀ qLiyvnA ›ky…M EvNM. 22

sVÄ‹˜iÇ niÝM v¯•vÀ þm…kLiÇ niÝv¯•vÀ qlÂAverŠA L@M EæxHWnANH. ®miyilu™vÀ ®miy…Ew tANH. avÀ ®miyiel kArYÍeL–·i pR y…Ý. pE• sVÄ‹˜iÇniÝM v¯• vÀ me·lÂAverŠAÅ EæxHWnANH. 32tAÀ kì«M Ek“«M avÀ pRy…Ý. pE• aveÀR vAÆkÅ jnÍÅ sVIriÆ•ilÂ. 33 aveÀR vAÆkÅ sVIkriÆ•vÀ eedvM stYmAeN•ti½ m…ápti–iÆ Ý. 34eedvM aven ayc•@. eedvM ay c•vÀ eedv˜ieÀR vAÆkÅ Ÿc•riÆ Ý. eedvM Œ´Avien m…}uvnAyi av 31

½nÇkiyiriÆÝ. 35pitAvH puÒen sHEnhiÆÝ. pitAvH puÒnH qlÂA·i½M Emel zåi nÇki. 36puÒniÇ vizVsiÆ •vnH nitY jIvÀ ŸìH. puÒen a½sri ŠA˜vnH Œ jIvitemAriŠluM lBiŠilÂ. eedvEkApM avniluìA›M.ÿ Ey² o¯ zmrYŠAriEyAw… sMsAriÆÝ Ey² EyAh•AenŠAÅ œw…tÇ Eper sHnAne–w…Ïky…M zixYãArAÆk y…M ec•@Ýeì•H prIzãAÄ aRi’u. 2 (pe• Ey² yTAÄؘiÇ Œery…M sHnAne–w…˜iyi¯•ilÂ. av½Evìi aveÀR zixYãArAN« ecyHttH.) öet –·i prIzãAÄ Ek“@ev•H Ey² aRi’u. 3 atinAÇ Ey² ey¸dYAvi“H glIlyi ElÆ mwÍiE–Ayi. 4 aEÍA“@™ v}iEy Ey²vinH zmrYrAjYÏœwi EpAEkìiyi ¯Ý. 5 zmrYyiÇ suKAÄ q• ngr˜iÇ Ey ² vÝ. yAEŠAbH teÀR puÒÀ EyAEs Pi½ nÇkiy äxiyiw˜inw…˜ANH öQ ÐlM. 6yAEŠAbieÀR kiNÄ aviewyA yi¯Ý. dIÄGyAÒyiÇ Ey²vLer •I NitnAyi¯Ý. avÀ kiN·iÀ kryili ¯Ý. EnrM Ÿc•EyAww…˜i¯Ý. 7o¯ zmrY ŠAri ev™M EkArAÀ aviewey˜i. Ey² avELAw… pR’u, þqniÆ ›wiŠA nløM ev™M t±.ÿ 8 (Ey²vieÀR zixYãAÄ #Am˜iÇ ŒhArM vAÍEvyANi« sMBvic•tH.) 9 zmrYŠAri mRupwi pR’u, þnI qE•Aw… ev™M EcAdic•tH qe• atH-te–w…ÏÝ! nI ey¸d½M {AÀ zmrYŠAriy…mANH!ÿ(ey¸dÄ zmrYŠA¯ew suXÏŠLAyi¯•ilÂ.) 10 Ey² mRupwi pR’u, þeedvM qÙA ¹ t¯•tH q•tien–·i ninŠRiyilÂ. dAhjlM EcAdic• {AnAerÝMninŠRiyi lÂ. nI aRi’i¯e•ÜiÇ nI qE•Aw… EcAdiÆky…M {AÀ ninÆ jIvjlM tri ky…M ec•@mAyi¯Ý.ÿ 11 OI pR’u,þèEBA, aÍyHeŠview niÝ jIvjlM ki“@M? kiNRinAeNÜiÇ vLer Œ}M ŸìH. aÍy…ew k•ilAke“ pAÒvumilÂ. 12nI {ÍL@ew pitAvH yAŠA bienŠAÅ EæxHWnAENA? yAEŠAbA¹ {ÍÅŠH öQ kiNÄ nÇkiytH. avÀ ötiÇniÝM sVyM ev™M ›wic•@. av eÀR mŠL@M aveÀR m] g ÍL@M ötiÇ ni•A¹ ev™M ›wic•i¯•tH.ÿ 13 Ey² mRupwipR’u, þöQ ev™M ›wi Æ•vÄeŠAeŠ vIìuM dAhiÆM. 14q•A Ç {AÀ nÇ›• ev™M ›wiÆ•vÄŠH oriŠluM dAhiŠilÂ. {AÀ nÇ›• ev™M ayALiÇ o¯ nI¯RvuEpAel o}ukiekA ìiriÆM. {AÀ nÇ›• ev™M aven nitYjIvniElÆ nyiÆM.ÿ 15 OI Ey²viEnAw… pR’u, þèEBA, qniŠAev™M t•AluM. qniÆ vIìuM dAhm…ìAkAtiriŠe“. pie• öview ev™M EkArA½M vErì ŒvzYM ŸìAk yil E l A .ÿ 16Ey² avELAw… pR’u, þEpAyi nieÀR BĘAvieny…M œ“i mw Íi v±.ÿ

4


103 17

OI mRupwi pR’u, þpE• qniÆ BĘAvilÂ.ÿEy² avELAw… pR’u,þni nÆ BĘAvielÂÝ pR’« zriyANH. 18 yTAÄؘiÇ ninÆaÉu BĘAŠãA ¯ìAyi¯Ý. q•AÇ nieÀR œew öE–A }u™vÀ nieÀR BAĘAvlÂ. nI qE•Aw… stYM pR’u.ÿ 19OI pR’u, þèEBA, aÍH o¯ èvAcknANH qÝ {AÀ kA ¹Ý. 20{ÍL@ew pitAŠãAÄ öQ pÄv• t˜iÇ nmsHkric•@vÝ. q•AÇ niÍÅ ey¸dÄ avkAze–w…Ý ey±zElmANH nmsHŠriEŠì yTAÄØ Ðlem•H.ÿ 21 Ey² pR’u, þOIEy, q•iÇ vizV siÕ! niÍÅ pitAvien nmsHkriÆ• tH ey±zElmiElA öQ mlyiElA alÂAtA ›•smyM v¯Ý. 22niÍÅ zmrYŠAÄ mnÈilAkA˜tien nmsHkriÆÝ. { ÍÅ ey¸dÄ mnÈilA›•tien nmsHk riÆÝ. r• ey¸driÇ ni•A¹ v¯• tH. 23yTAÄØ nmsHkArikÅ pitAvien Œ´AviluM stY˜iluM nmsHkriÆ• smyM v¯M. Œ smymitA q˜iŠ}i’u. a˜r˜ilu™vÄ teÀR nmsHkArikLA kAnANH pitAvA#hiÆ•tH . 24eedvM Œ´AvANH. atinAÇ eedve˜ nmsHk riÆ•vÄ Œ´AviluM stY˜iluM nm sHkriŠNM.ÿ 25 OIpR’u, þmzIhA v¯Ýeì•H q niŠRiyAM.ÿ (avÀ ƒisH« qÝ viLiŠ e–w…Ý.) þmzIhA v¯EÛAÅ avÀ {Í ÅeŠlÂAM vizdmAŠi t¯M.ÿ 26 aE–AÅ Ey²pR’u, þŒ m½xYnA NH niE•Aw… sMsAriÆ•tH. {AnANH m zIhA.ÿ 27 Œ smyM Ey²vieÀR zixYãAÄ ngr ˜iÇniÝM mwÍiey˜i. Ey² o¯ OI y…mAyi sMsAriÆ•« kìH avÄ atHte–“@. q•AÇ þnineŠÚ EvNM?ÿq E•A þnI qÙANvELAw… sMsAriÆ• tH?ÿ qE•A Œ¯M EcAdic•ilÂ. 28 aE–AÅ Œ OI teÀR›wM aview evc•H ngr˜iElÆEpAyi. avÅ ŒL@k ELAwH öÍenpR’u, 29þ{Ani«ver ec yHtetlÂAM orAÅ qE•Aw…pR’u.v•H a ven kA¹k. avnAyiriŠAM ƒisH«.ÿ 30 atinAÇ ŒL@keLlÂAM ngrMvi“H Ey² vien kANAÀ EpAyi. 31 Œ OI ngr˜ilAyiriŠEv zixY ãAÄ Ey²viEnAwEp•ic•@, þRb•I, qeÙ ÜiluM k}ic•AluM.ÿ 32 pE• Ey²pR’u,þqniŠH niÍÅŠ RiyA˜ ŒhArm…ìH.ÿ 33 a«Ek“H zixYãAÄ sVyM EcAdic•@, þöni ŒerÜiluM Enre˜ aE”h˜i½ B•NM ekAw…E˜A?ÿ 34 Ey²pR’u, þeedvM q•iElløic• kĘvY niÄv•hNmANH qeÀR B•NM. avene• Žløic• EjAli tIÄÆkyAeN eÀR B•NM. 35vityHÆEÛAÅ niÍÅ pRy…M nAlumAsM œwi kA˜i¯•AÇ viL evw…ŠAM.ÿ pE• {AÀ niÍELAw… pRy… Ý, þniÍL@ew kÎkÅ «RÆk. q•i“H jnÍeL EnAÆk. viLevw…ŠARAy vyÇ EpAelyANvÄ. 36ekA•@•vniE–A}uM

EyAh•AÀ 4:17-52

œli ki“…Ý. ayAÅ nitYjIvit˜iEl Æ viLvuEzKriÆÝ. atinAliE–AÅ vitc• v ½M ekA•@•v½M o¯EpAel ŒhÂAdiŠAM. 37n—Å pRyARuìElÂA üorAÅ vityHÆÝ, EveRArAÅ ekA•@Ýý a« sAÄØkmA›Ý. 38niÍÅ vityHŠA˜« ekA•AnA¹ {AÀ niÍeL ayc•tH. m·@ ™vÄ Evlec•@Ý. av¯ewEvlyHÆ niÍÅÆ ètiPlM ki“uÝ.ÿ 39 ngr˜iÇ niÝM oE“eR zmrYŠAÄ Ey ²viÇ vizVsic•@. Ey²vien–·i Œ OI pR’« Ek“ANvÄ vizVsic•tH. avÅ avErAw… pR’u, þ{Ani«ver ecyHtetlÂAM avÀ qE•Aw… pR’u.ÿ 40 zmrYŠAÄ Ey²vieÀRyw…E˜Æ EpA yi. tÍELAewAÏ tAmsiŠAÀ avÄ Ey ²viEnAw… aEp•ic•@. atinAÇ avÀ aview rìudivsM tÍi. 41Ey²vieÀR vAÆkÅEk“H vLerE–Ä avniÇ vizV sic•@. 42 ŒL@kÅ Œ OIEyAw… pR’u, þŒ dYM nI pR’tieÀR awiÐAn˜iÇ { ÍÅ Ey²viÇvizVsic•@. öE–AÅ { ÍÅ sVyM Ek“tieÀR evLic• ˜ iÇ vizVsiÆÝ. övÀ te•yA¹ ElAkr •kenÝ {ÍLRiy…Ý.ÿ ŸEdYAgÐeÀR puÒen suKe–w…ÏÝ (m˜A. 8+5-13; lUeŠA. 7+110) 43

rìu divsÍÅÆ EzxM Ey² aviwM vi“@ glIlyiElÆEpAyi.44(o¯ èvAc k½M sVÙM nA“iÇ bµmAnM ölÂAey•H ati½ m…ÛA¹ Ey² pR’tH.) 45glIl yiel˜iy Ey²vienaviwÏkAÄ sVI kric•@. ey±zElmiel epsh Ÿ/v ˜iÇ avÀ ecyHt kArYÍÅ averlÂAM kìi¯Ý. av¯M aviewy…ìAyi¯Ý. 46 glIlyiel kAnAviElÆ Ey²vI ìuM EpAyi. aviewyANH Ey² ev™ e˜ vI’AŠiytH. rAjAvieÀR èDAn e–“ o¯ ŸEdYAgÐÀ kPÄ•¸miÇ tAm sic•i¯Ý. ayAL@ew mknH ErAgM piwiep “i¯Ý. 47Ey² ey¸dYyiÇni•H glIl yiel˜iyi“@eì•H ayAÅ Ek“@. ati nAÅ ayAÅ kAnAviÇ Ey²vieÀRyw… E˜Æ EpAyi. kPÄ•¸miÇ v•H teÀR puÒeÀR ErAgM EBdmAŠAÀ ayAÅ Ey² viEnAwEp•ic•@. Œ ›“i mriŠARAyi ¯Ý. 48Ey² ayAELAw… pR’u, þq•iÇ vizVsiÆM m…ÛH niÍÅŠH vIrYèv]˜i kL@M atH-tèv]˜ikL@M kANNMaElÂ?ÿ 49 rAjAvieÀR ŸEdYAgÐÀ pR’u, þèEBA, qeÀR ekAc•@ mkÀ mriÆM m…ÛH qeÀR vI“iElÆ v•AluM.ÿ 50Ey² mRu pwipR’u, þEpAœ. nieÀR mkÀ jIvi ÆM.ÿ ayAÅ Ey²vieÀR vAÆkÅ vizV sic• @ vI“iElÆ EpAyi. 51vI“iElÆ EpA›M v}i ayAL@ew dAsãAÄ v•H sÓic•@ ayAELAw… pR’u, þaÍy…ew mk½ suKmAyi.ÿ 52 ayAÅEcAdic•@, þqÒ mNiŠANH av eÀR ŒErAgYM emc•e–“@ «wÍiytH?ÿ dAsãAÄ mRupwi pR’u, þö•el o¯ mNiŠANH pni vi“tH.ÿ


EyAh•AÀ 4:53-5:30

104

53

o¯mNi smy˜ANH þnieÀR mkÀ jI viÆM.ÿq•H Ey²pR’et•H ayAÅ oA ÄÏ. atinAÇ ayAL@M ayAL@ew vI“@ kA¯M Ey²viÇ vizVsic•@. 54ey¸dYyi ÇniÝMglIlyiÇ q˜iyti½EzxM Ey ²èvĘic• rìAme˜ vIrYèv] ˜i yAyi¯Ý atH. ›LŠryiÇ orAeL suKe–w…ÏÝ Ey² pi•IwH o¯ èEtYkey¸d Ÿ/ v˜inAyi ey±zElmiElÆ EpAyi. 2 aview aÉu m$pÍL@™ o¯›LM Ÿ ìAyi¯Ý. ey¸dBAxyiÇ atien ebeTsHdA qÝ viLic•i¯Ý. Œ“@vA tilinrikilAyi¯Ý öQ ›LM. 3›LŠryi el m$pÍLiÇ DArALM ErAgikÅ kiw •i¯Ý. avriÇ aÓ¯M m…wÙ¯M tLÄ vAtŠA¯m…ìAyi¯Ý.4* 5 aview m…– e˜“@vÄxmAyi ErAgMbADic• orAL@ìA yi¯Ý.6ayALview kiwÆ•tH Ey² k ìu. vLerŠAlmAyi ayAÅ ErAgiyAeN •H Ey²vi½ mnÈilAyi. Ey² ayAELA w…EcAdic•@,þninÆsuKmAkNemÝEìA? 7 ErAgi mRupwipR’u,þèEBA, ev™M ö Lki«wÍuEÛAÅ qe• ev™˜iliR ŠAÀ Œ¯milÂ. ŒdYM öRÍAÀ {AÀ æmi ŠARuìH. pE• aE–AE}ÆM qe•ŠAÅ m…EÛ m·AerÜiluM ev™˜iÇ öRÍiyi riÆM.ÿ 8 aE–AÅ Ey² pR’u,þq}uE•ÇÕ! nieÀR kiwŠy…emw…˜H nwÝ EpAœ.ÿ 9 ŸwÀte• ayAL@ew ErAgM EBdmAyi. ayAÅ teÀR kiwŠy…emw…˜H nwŠAÀ «wÍi. o¯ zb•Ï divsmAyi¯Ý ö« sMBvic•tH. 10atinAÇ suKe–“vEnAwH ey¸dÄ pR’u,þöÝ zb•˜ANH. öÝ kiwŠeyw…Æ•« nYAyèmAN˜i½ vi¯ÖmANH.ÿ 11 pE• ayAÅ mRupwi pR’u, þqe• suKe–w…˜iyvÀ qE•Aw… pR’u, üni eÀR kiwŠy…emw…˜H nwÆký q•H.ÿ 12 ey¸dÄ ayAELAw… EcAdic•@, þkiwŠ y…emw…Ï nwÆvAÀ ŒrA¹ niE•Aw… pR’tH?ÿ 13 q•AÇ atH ŒrAeNÝ tiric•Riy… vAÀ ayAÅŠAyilÂ. aview oE“eRE–¯ ìAyi¯Ý. Ey² aviwM vi“@EpAvuky…M ecyHt…. 14 pi•IwH Ey² ayAeL eedvAly˜iÇ vc•@kìu. Ey² ayAELAw… pR’u, þEnA Õ, ninŠiE–AÅ suKmAyi. q•AÇ œw… tÇ ›}–ÍL@ìAkAtiriŠAÀ pApÍÅ ec•AtiriÆk.ÿ 15 anÙrM ayAÅ ey¸d¯ewyw…E˜ ŠHmwÍi. Ey²vANH teÀRErAgM EBdmAŠi yet•H ayAÅ avErAwH pR’u.

5

vAkYM3 cil#IÆ pti–…kLiÇ, þev™M öL› •tinH avÄ kA˜i¯Ý.ÿ qÝM EcĘi“@ìH. piÇŠAle˜ cil pti–…kLiÇ vAkYM4+ þöwyHŠH kĘAvieÀR o¯ d†tÀ ›L˜iEl ŠiRÍivriky…M jlM öLÆky…M ecyHt…. d†tÀ aÍen ecyHt…k}i’E–AÅ jlAzy ˜iElŠiREÍì ŒdYe˜ ŒÅ ›L˜iElŠi RÍuky…M ayAL@ew ErAgÍeLlÂAM EBde–w…k y…M ecyHt… qÝM EcĘi“@ìH.

16

Ey² öetlÂAMecyHttH zb•˜H divs mAyi¯Ý. a«ekAìH ey¸dÄ Ey²vi en pIFi–iŠAÀ «wÍi. 17q•AÇ Ey² ey¸dErAw… pR’u,þqeÀRpitAvH ori ŠluM èv]˜ikÅ niĘiyi“ilÂ. atinA Ç {A½M EjAli ec•@Ý.ÿ 18 ö«ekAìANH ey¸dÄ ›eRÕwi ±• mAyi Ey²vien ekAlÂAÀ æmic•t.H avÄ pR’u,þŒdYM Ey² zb•˜ieÀR nYAy èmANM lMGiÆÝ. pie• pR’u, eed vmANH teÀR pitAev•H. avÀ sVyM eedv˜i½ «lYnAÆkyANH.ÿ Ey²vinH eedv˜ieÀR aDikArM pE• Ey² mRupwipR’u,þ{AÀ ni ÍELAw… stYmAyi pRyAM. puÒnH sVyM oÝM ec•AnAvil . pitAvH ec•@• tAyi kA¹•«mAÒEm puÒÀ ec•†. a–À ec•@•« te• mk½M ec•@Ý. 20 pitAvH puÒen sHEnhiÆky…M tAÀ ec•@•etlÂAM av½kANic•@ ekAw…Æ ky…M ec•@Ý. öyAÅ suKe–“@. ötien ŠAÅ vliy èv]˜ikÅ pitAvH puÒ½ kANic•@ ekAw…ÆM. aE–AÅ niÍeLlÂAv ¯M atH-te–w…M. 21mric•ver ŸyiÄe˜}u E•løic•H pitAvH avÄÆ jIvÀ nÇ›Ý. aEtEpAel puÒ½M tniÆ Evìe–“v ÄŠH jIvÀ nÇ›Ý. 22pitAvH Œery…M viDiÆ•ilÂ. q•AÇ qlÂA viDiyHÆ m…™ zåi pitAvH puÒ½ nÇkiyiri 23 ÆÝ. pitAvien ŒdriÆEÛAel te• puÒeny…M ŒL@kÅ ŒdriÆMviD mANH eedvM ö« ecyHtiriÆ•tH. orAÅ puÒen ŒdriŠAti¯•AÇ yTAÄØ ˜iÇ ayAÅ pitAvieny…M ŒdriÆ•i lÂ. pitAvANH puÒen ayc•tH. 24 þ{AÀ niÍELAwH stYmAyipRyAM. q eÀR vAÆkÅ EkÅÆky…M qe• ayc• vniÇ vizVsiÆky…M ec•@• ŒÅŠH nitYjIvÀ lBiÆM. ayAÅ ›·ŠArnAyi viDiŠe–wilÂ. ayAÅ mrNe˜vi“H jIv niÇ èEvzic•@k}i’u.25{AÀ niÍELA w…stYmAyi pRye“. o¯ èDAn smymi tAv¯Ý. atH q˜iŠ}i’iriÆÝ. pA p˜iÇ mric•vÄ m½xYpuÒeÀR sVrM EkÅÆM. aveÀR vAÆkÅ sVIkric•vÄ nitYjIvÀ Enw…ky…Mec•@M. 26jIvÀ pi tAviÇ niÝte• v¯•tANH. atinAÇ pitAvH jIvÀnÇ›•ti½M puÒen a½ vdic•i“@ìH. 27qlÂAvery…M viDiŠA½™ aDikArvuM pitAvHpuÒnH nÇki. qÚ ekAìH? Œ puÒÀ m½xYpuÒnANH. 28ö tiÇatH-te–w¯tH. qlÂA mric•v¯M av ¯ewzv›wIrÍLiÇni•H aveÀR zbHdM EkÅÆ• smyM puRÏv¯M. 29nã ec yHtvÄ ŸyiÄe˜}uE•·H nitYjIvÀ Enw…M q•AÇ tiãecyHtvÄ ŸyiÄe˜}uE•·H nYAyviDiey sVIkriÆM. 19

ey¸dErAw… «wÄÝ sMsAriÆÝ! þqniÆ sVÙmAyi oÝMec•AÀ k}i yilÂ. EkÅÆ•«EpAel {AÀ viDiÆ Ý. atinAÇ qeÀR nYAyviDi nItipU Äv•mAyiriÆM. qÚekAeì•AÇ {Aen 30


105 e•˜e• sEÙAxi–iŠAÀæmiŠilÂ. p E• qe• ayc•ven qniÆ sÚ xHwnAŠNM. 31 þ{AÀ qe•–·i˜e• ŒL@kELAw… pRy…•tH sADuvlÂ. 32q•AÇ qe•–·i avErAw… pRy…• me·ArAL@ìH. qe•–·i ayAÅ pRy…•etAeŠ stYmAeN•H q niŠRiyAM. 33þ niÍÅ EyAh•AeÀR aw…E˜ŠH ŒeL ayc•@. ayAÅ niÍELAwH stY e˜–·i pR’u,34qe•–·i m·u™vErAw… pRyAÀ qniyHeŠArAL@M Evì. niÍÅ r•èApiÆ•tinANH {AnietAeŠ niÍELAw… pRy…•tH. 35k˜ieŠAìH è kAzM nÇ›• viLÆ EpAlAyi¯Ý EyA h•AÀ. ayAL@ew evLic• M alø E nrM ŒsVdiŠAÀ niÍÅÆ sEÙAxmAyi ¯Ý. 36qeÀR sA•YM EyAh•AenŠAÅ mh˜rmANH. qeÀR èv]˜ikÅ te• qeÀR sA•YM. öetAeŠ sPlmAŠAnA ¹ pitAeve• niEyAgic•et•kArYM {AÀ sA•Ye–w…ÏÝ. 37pE• niÍ eLAriŠluM öQ sVrM Ek“i“ilÂ. {AÀ ec•@• kArYÍÅÆ™ sA•YmANH qni Æ™ pitAvieÀR niEyAgM. aveÀR ±pvuM niÍÅ kìi“ilÂ. 38pitAvieÀR vcnM niÍLililÂ. qÚekAeì•AÇ pitAvH ayc•vniÇ niÍÅ vizVsiÆ •ilÂ. 39niÍÅ ti¯ev}uÏkÅ vAyiÆ Ý. ti¯ev}uÏkÅ nitYjIvÀ t¯emÝ niÍÅ k¯«Ý. Œti¯ev}uÏkÅte• qe•–·iy…M pRy…Ý. 40q•AÇ niÍÅ ÆEvìiy jIvnAyi qe• smIpiŠAÀ niÍÅ mwiÆÝ. 41 þm½xY¯ew sH«ti {AÀ kAM•iÆ •ilÂ. 42pE• qniÆ niÍeL aRiyAM. eedvsHEnhM niÍLililÂ. 43qeÀR pitA vieÀR EpriÇ {AÀ vÝ. {AÀ av½ Evìi sMsAriÆÝ. pE• niÍeLe• sVIkriÆ•ilÂ. q•AÇ sVÙM nAm˜iÇ v¯•ven niÍÅ aMgIkriÆÝ. 44a EnYAnYM mhtVM sVIkriŠAÀ niÍLA# hiÆÝ. pE•, Žkeedv˜iÇ niÝv ¯• mhtVM niÍÅ EtwARilÂ. pie• qÍ en niÍÅ vizVsiÆM? 45pitAvi½ m…ÛiÇ niÍeL {AÀ ›·e–w…ÏemÝ k¯Etì. EmAezyA¹ niÍLiÇ ›·mAErA piÆk. avÀ niÍeL r•iÆem•AN ElÂA niÍL@ew vizVAsM. 46niÍÅ EmAez yiÇ vizVsic•i¯ÝevÜiÇ qe•y…M vizVsic•i¯E•en. kArNM? EmAez q e•–·i q}uti. 47pE• EmAezy…ew liKi tÍÅ niÍÅ vizVsic•ilÂ. atinAÇ qeÀRvAÆkÅ vizVsiŠA½M niÍÅ ŠAvilÂ.ÿ a•Ayir˜iÇ prM EpÄŠH B•NM nÇ›Ý (m˜A. 14+13-21; mÄeŠA. 6+30-44; lUeŠA. 9+10-17)

6

pi•IwH Ey² glIlŠwlieÀR (tib rYAsH kwÇ) aŠryHÆ EpAyi. 2 aEn kMEpÄ Ey²vien piÚwÄÝ. ErAgikeL suKe–w…˜ieŠAìH avÀ kANic• a tH-tÍÅ kìi“ANH avÄ aven piÚ

EyAh•AÀ 5:31-6:20

wÄ•tH. 3Ey² mlEyArE˜Æ EpAyi. a vÀ aview zixYãAErAw…œwiö¯Ý. 4 a tH ey¸d¯ew epshA ti¯nALiEnAww… ˜ smymAyi¯Ý. 5 Ey² tly…yĘi EnAŠiyE–AÅ a EnkM EpÄ teÀRyw…E˜Æ v¯•tAyi kìu. Ey² PiliE–AsiEnAw… EcAdic•@, þövÄeŠlÂAvÄÆm…™ a–M nm…eŠview niÝki“@M?ÿ 6 (avÀ PiliE–Asien prI •iŠAnAyi¯Ý öQ EcAdYMEcAdic•tH. tAÀ ec•A½™tH Ey² tI¯mAnic•@ k}i ’i¯Ý.) 7 PiliE–AsH mRupwi pR’u, þövriÇ oAErA¯˜ÄÆM aløM a–emÜiluM vA ÍAÀ n—Å qlÂAv¯M o¯ mAsM pNiey w…EŠìiv¯M.ÿ 8 me·A¯ zixYÀ ae×yAs…M aview y…ìAyi¯Ý. ziEmAÀ peÒAsieÀR sEhAdrnAyi¯Ý ayAÅ. ae×yAsH pR’u, 9þöview o¯ ›“iy…ew eekyiÇ bAÄLi ekAìu™ aÉ–vuM rìu ecRiy mI½m…ìH. pE• öÒyDikM EpÄŠH a« tikyilÂ.ÿ 10 Ey² pR’u, þjnÍELAwH öriŠAÀ pRy…k.ÿ aetA¯ puÇEmwAyi¯Ý. a•A yirE˜ALM pu¯xãAÄ aview ö¯•i¯ Ý. 11aE–AÅ Ey² a–ŠxNÍÅ k•i elw…Ï. a–M t•tinH eedv˜i½ n•i pR’H avÀ atH aviewyi¯•vÄŠH viLÛi. mI½M avnÍien viLÛi. ŒL@k ÅŠAvzYm…™Ò avÀ viLÛi. 12 qlÂAvÄÆM mtiyAEvALM B•NM ki“i. avÄ tiÝk}i’E–AÅ Ey² zixYãA ErAw… pR’u,þavÄ ti•A˜ mI½M a– vuM EzKriÆk. oÝM evRuet kLy¯tH.ÿ 13 atinAÇ zixYãAÄ mic•m…™etlÂAM Ez Kric•@. aÉH bAÄLiekAìuìAŠiy a– ŠxN˜iÇ ni•ANvÄ qlÂAv¯M B• NM k}ic•tH. q•AÇ zixYãAÄ p×ìH ›“niRey ŒhArM EzKric•@. 14 Ey²vieÀR öQ vIrYèvĘi ŒL@ kÅ kìu avÄ pR’u, þyTAÄؘiÇ övnANH ElAk˜iElÆ v¯• èvAc kÀ.ÿ 15 te• blmAyi rAjAvAŠNem•H Œ L@kÅ Œ#hiÆ•tAyi Ey² mnÈilA Ši. Ey²vien blmAyi piwic•H rAjAvA ŠAÀ avÄ ŒElAcic•@. atinAlvÀ o·yHŠH aviwM vi“H mlyiElÆ EpAyi. ev™˜i½ mIet nwÆÝ (m˜A. 14+22-27; mÄeŠA. 6+45-52) 16

aÝ eevki“H Ey²vieÀR zixYãAÄ glIlŠwǘIrE˜Æ EpAyi. 17EnrM ö¯“iyi“@M Ey² av¯ewyw…˜H q˜i yi¯•ilÂ. zixYãAÄ o¯ vÉiyiÇ kyRi mRukryilu™ kPÄ•¸miElÆ tiric•@. 18 kA·H atizåmAyi vIzieŠAìi¯Ý. kwliel tirkÅ vlutAyieŠAìi¯Ý. 19 avÄ m†ÝnAlunA}ik kwliElÆ «} ’u EpAyi. aE–A}vÄ Ey²vienkìu. avÀ ev™˜i½ mIEtœwi nwÆkyAyi ¯Ý. avÀ av¯ew vÉiyiElÆ nw• w…Ï. zixYãAÄ ByÝ. 20pE• Ey²


EyAh•AÀ 6:21-52

106

Ey², jIveÀR a–M mRukryiÇ avÄ Ey²vien kìu. avÄ avEnAw… EcAdic•@, þ•ErA, aÍH qE–A}ANiviewey˜iytH?ÿ 26 Ey² mRupwipR’u, þqÙinA¹ ni ÍeLe• tiry…•tH? qeÀR zåi etLi yiŠAÀ atH - tÍÅ èvĘiÆ•« kìi“AENA niÍÅ v•tH? alÂ, {AÀ stYmAyi niÍELAw… pRye“. niÍÅ a–M tiÝ t]pHtrAy«ekAìANH qe• tiry…•tH. 27®miyiel B•NM nzVrmANH. atinAltinAyi æmiŠ¯tH . q•AÇ n•Ayi nilniÇÆ•«M nitYjIvÀ nÇ ›•«mAy ŒhAr˜inAyi æmiÕ. m½ xYpuÒÀ niÍÅŠH Œ B•NM nÇ›M. tAÀ m½xYpuÒEnAewAÏeì•H pitA vAy eedvM sA•Ye–w…˜iŠ}i’u.ÿ 28 ŒL@kÅ Ey²viEnAw… EcAdic•@, þeed vM öxHwe–w…• ŽetAeŠ èv]˜ikÅ {ÍÅ ec•NM?ÿ 29 Ey² mRupwi pR’u, þeedvM ŒvzY e–w…• èv]˜iyANH niÍÅ ecE•ìtH. eedvM ayc•vniÇ vizVsiÆkyANH av½Evìi niÍÅ ecE•ìtH.ÿ 30 a«ekAìH ŒL@kÅ EcAdic•@, þnie• eedvM ayc•tAeNÝ etLiyiŠAÀ q Ú atH-tèv]˜i nI ec•@M? o¯ atHtèv]˜i {ÍeL kANic•AÇ {ÍÅ ni•iÇ vizVsiŠAM. nIeyÚ ec•@M? 31 {ÍL@ew pitAŠãAÄÆ m¯®miyiÇ vc•@ B•iŠAÀ eedvM m•ekAw…Ï. ti¯ ev}uÏkLiÇ öÍen q}utiyi“@ìH . üavÄŠH k}iŠAÀ eedvM sVÄ‹˜iÇ niÝM a–M ekAw…Ï.ýýý* 32 Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stY mAyi pRyAM. niÍÅÆ sVÄ‹Iy B•NM t•« EmAezylÂ. q•AÇ qeÀR pitAvH sVÄ‹˜iÇ niÝm…™ yTAÄØmAy

a–M nÇ›Ý. 33qÙA¹ eedv˜ieÀR a–M? sVÄ‹˜iÇ niÝv•H ElAk˜i½ jIvÀ nÇ›•tANH eedv˜ieÀR a–M.ÿ 34 ŒL@kÅ pR’u, þèEBA, {ÍÅŠH Œ a–M qE–A}uM t•AluM.ÿ 35 aE–AÅ Ey² pR’u, þ{AnA¹ jIvÀ nÇ›• a–M.ÿ q•iElÆ v¯• vnH oriŠluM vizŠilÂ. q•iÇ vizVsi Æ•vnH oriŠluM dAhiŠy…milÂ. 36qe• kìi“@M niÍÅ vizVsiÆ•ielÂ Ý {AÀ Enre˜ niÍELAw… pR’u, 37qni Æ pitAvH t¯•vÀ q•iElÆ v¯M. qeÀRyw…ŠÇ v¯•ven {AÀ eekev wiy…ky…milÂ. 38eedvM qE•AwAvzYe–w… •« ec•AÀ {AÀ sVÄ‹˜iÇniÝM tAE}ÆvÝ. qniÆ Evì« ec•Anl {AÀ v•iriÆ•tH . 39eedvM qniÆ t•iriÆ•verAÝM qniÆ nxHwmAk¯ tH. avsAn nALiÇ {AÀ aver ŸyĘ NM. qe• ayc•vÀ {AnÍen ec•A nANH Œ#hiÆ•tH. 40puÒen kA¹k y…M avniÇ vizVsiÆky…M ec•@•v ÄŠH nitYjIvÀ lBiÆM. ayAeL aÙYdi n˜iÇ {A½yÄÏM. qeÀR pitAvi eÀR öxHwM atANH.ÿ 41 ey¸dÄ Ey²vien–·i m…Rum…RuŠAÀ «wÍi. þ{AÀ sVÄ‹˜iÇniÝM tAE}Ši RÍi v• a–mANHÿ q•H Ey² pR’« ekAìANvÄ aventier m…Rum…Ru˜tH. 42 ey¸dÄpR’u, þövnANH Ey². av eÀR a–n—mAer nm…ŠRiyAM. avÀ EyAEsPieÀR mkÀ mAÒM. pie• qÍ en ü{AÀ sVÄ‹˜iÇniÝ v•vnANHý q•v½pRyAÀ k}iy…M?ÿ 43 pE• Ey² pR’u, þm…Rum…RuEŠì. 44 pitAvANH qe• ayc•t.H avÀ te• yANH ŒL@keL qeÀRyw…E˜ŠH ŒkÄ xiÆ•«M. avsAn divs˜iÇ {An ver ŸyÄÏM. pitAvH ŒkÄxiŠA˜v½ qeÀRyw…e˜˜AÀ k}ikyilÂ. 45èvAc kÄ öÍen q}utiyi“@ìH üeedvM qlÂAv ery…M pWi–iÆM.ý* ŒL@kÅ pitAvien æviÆky…M avniÇ niÝpWiÆky…M ec•@M. aE–AÅ avÄ qeÀRyw…e˜ ÏM. 46Œ¯M pitAvienkìi“ilÂ. av niÇniÝM v•vÀ mAÒmANH pitAvien kìi“u™tH. avÀ pitAvien kìi“@ìH. 47 {AÀ niÍELAw… stYmAyipRye“. vizVsiÆ•vnH nitYjIvÀ ŸìH. 48{AÀ jIvÀ t¯• a–mA›Ý. 49m¯®miyiÇ vc•H eedvM ekAw…˜m• (ŒhArM) niÍL@ ew pUÄv•ikÄ k}ic•@. q•i“@M avÄ mri c•@. 50sVÄ‹˜iÇniÝM öRÍiv• Œ a–M {AnA›Ý. a« tiÝ•v½ mr NmilÂ. 51sVÄ‹˜iÇniÝM v• jIveÀR a–M {AnA›Ý. Œ a–M tiÝ•v½ nitYjIvÀ ŸìH. Œ a–M qeÀR zrIrmA NH. ElAkÄÆ jIvÀ lBiÆMviDM {Aen eÀR zrIrM nÇ›M.ÿ 52 aE–AÅ ey¸dÄ prsHprM tÄŠi ŠAÀ «wÍi. avÄ pR’u, þöyAÅeŠ Íen sVÙM zrIrM nm…Æ B•iŠAÀ trAÀ k}iy…M?ÿ

üavÄÆ ... ekAw…Ïý ŸÖrNi sÜI. 78+24.

üeedvM ... pWi–iÆMý ŸÖrNi eyz•A. 54+13.

avErAw… pR’u, þBye–wAet, ö« {A nANH.ÿ 21avniÒy…M pR’E–AÅ av en vÉiyiÇ ky·AÀ avÄŠH Ÿ/Ah mAyi. aE–AÅ vÉi avÄeŠE˜ì kr yilw…Ï. Ey²vien Etw…Ý piE·Ý EnrM pulÄÝ. cilÄ mRukr yiǘe• tÍiyi¯Ý. Ey² vÉi yiÇ zixYãAErAewAÏ EpAyi¯•iel •H avÄŠRiyAmAyi¯Ý. zixYãAÄ tni ey vÉiyiÇ EpAeyÝM avÄŠRiyAM. aviewyAek o¯ vÉiEy ŸìAyi¯Ý _tA½M. 23pE• aE–AÅ tiebrYAsiÇ niÝM ŽtA½M vÉikÅ aviewey˜i. jnÍÅEnre˜ B•NM k}ic• Ðl˜i nw…˜H vÉikÅ v•w…Ï. Ey² n•i pR’ti½EzxM avÄ a–M k}ic•tH aviewevc•Ayi¯Ý. 24Ey²vuM zixYãA ¯M aview öE–A}iel•H ŒL@kÅ mnÈi lAŠi. atinAlvÄ vÉikLiÇ kyRi kPÄ•¸miElÆ tiric•@. avÄŠH Ey ²vien keì˜NmAyi¯Ý. 22

25


107 53

Ey² pR’u,þ{AÀ niÍELAw… stY mAyi pRyAM. niÍÅ m½xYpuÒeÀR zrI rM ti•NM. aveÀR råM niÍÅ ›wiŠ NM. aelÂÜiÇ niÍLiÇ jIv½ìAyiriŠ yilÂ. 54qeÀR zrIrM B•iÆky…M råM pAnM ec•@ky…M ec•@•vnH nitYjIvÀ ŸìAyiriÆM. aven {AÀ aÙYnALiÇ ŸyÄ–iÆM. 55qeÀR zrIrM yTAÄØ B• NmANH. qeÀR råM yTAÄØ pAnIy vuM. 56qeÀR zrIrM B•iÆky…M råM ›wiyHÆky…M ec•@•vÀ q•iÇ jIvi ÆM. {AÀ ayALiluM. jIviÆM. 57pitAvH qe• ayc• @ . pitAvH jIviÆky…M avÀ m†lM {A½M jIviÆky…M ec•@Ý. a«EpAel qe• B•iÆ•vÀ q•AÇ jIviÆM. 58m¯®miyiÇ n—…ew pitAŠÅ B•ic• a–M EpAelyl {AÀ. avÄ Œ a–M tiÝ. q•i“@M avÄ mric•@. {AÀ sVÄ‹˜iÇniÝM v• a–mANH. a« tiÝ•vnH nitYjIvÀ lBiÆM.ÿ 59k PÄ•¸milu™ ey¸d–™iyiÇ pWi–i ŠEvyANH Ey² öetlÂAM pR’tH. nitYjIveÀR vAÆkÅ Ey²vieÀR zixYãAÄ ö«Ek“@. av riÇ vLerE–Ä piRupiRuÆkyAyi¯Ý, þöetA¯ vixmMpiwic• ŸpEdzmANH. ö« ÅeŠA™AÀ ŒereŠAìu k}iy…M?ÿ 61 teÀR zixYãAÄ öEt–·i prAti pR y…Ýeì•H Ey² mnÈilAŠi. atinAÇ Ey² pR’u,þöQ ŸpEdzM niÍÅÆ è zHnm…ìAÆÝEìA? 62aE–AÅ m½xYpu ÒÀ avÀ v•iwE˜Æte•tiric•@EpA ›•« niÍÅ kìAElA? 63zrIr˜inH o ÝMEnwAÀ k}iy…kyilÂ. {AÀ niÍELAw… pR’vAÆkÅ Œ´AvANH. öv jIvÀ nÇ›Ý. 64pE• niÍLiÇ cilÄ vizV siÆ•ilÂ.ÿ (Ey²vinH vizVsiŠA˜ ver mnÈilAyi¯Ý. ŒdYM m…tÇÆ te• avnitH aRiyAmAyi¯Ý. tnieŠ tier vizVAsvÉn ec•@•veny…M avnRiyAmAyi¯Ý.) 65Ey² pR’u, þa«ekAìANH {AÀ pR’tH, üqeÀR yw…ÏvrAÀ pitAvH a½vdiŠA˜vÀ qeÀRyw…e˜˜ilÂ.ÿý 66 Ey² öetlÂAM pR’u k}i’E–AÅ vLeryDikM zixYãAÄ aven vi“@EpA yi.pi•IwH avÄ aveÀR a½yAyikLA yilÂ. 67Ey² teÀR p×ìH ae–AsH tlãA ErAw…M pR’u,þniÍL@M qe•vi“@ EpA› E•A?ÿ 68 ziEmAÀ peÒAsH mRupwi pR’u, þkÄ ˜AEv, {ÍeLview EpA›M? nitYjIvÀ t¯•vcnÍÅ nieÀR pŠluìH . 69 {ÍÅ ni•iÇ vizVsiÆÝ. nI eedv ˜ieÀR pri²ÖnAeNÝ {ÍLRiy… Ý.ÿ 70aE–AÅ Ey² mRupwi pR’u, þ{AÀ niÍeL p×ìuEper tire’w… Ï. pe• niÍLielA¯vÀ pizAcANH.ÿ 71 Ey² ziEmAÀöQsHkErYA˜AvieÀR puÒÀ y†dey–·iyAyi¯Ý sMsAric•t.H y†d p×ìu ae–AsHtlãArielA¯vnA yi¯Ý. pe• avÀ pi•IwH Ey²vinH qtier tiri’u. 60

EyAh•AÀ 6:53-7:17

Ey²vuM sEhAdrãA¯M ati½ EzxM Ey² glIlEdzmAek sÉric• @ . ey¸dYyiel ey¸dÄ aven ekAlÂA½™ tŠM EnAŠiyi¯•ti nAÇ Œ EdzÏœwi sÉriÆvAÀ av 2 nixH w e–“il . ey¸d¯ew œwAr˜i¯ nAÅ aw…˜i¯Ý. 3 atinAÇ Ey²vi eÀR sEhAdrãAÄ avEnAw… pR’u, þnI öviwMvi“H ey¸dYyiel Ÿ/v˜i½ EpA›k. aE–AÅ aview nieÀR zixY ãAÄŠH nI kANiÆ• atH-tèv]˜ikÅ kANAÀ k}iy…M. 4 ŒL@kÅ te• aRiyN em•H o¯vnA#hm…eìÜiÇ avÀ teÀR èv]˜ikeL mRc•@evc•i“@ kArYmilÂ. ni e• ElAk˜i½ kA“ieŠAw…Æk. nieÀR èv]˜ikÅ avrRiye“.ÿ 5 (Ey²vieÀR sEhAdrãAÄ EpAluM avniÇ vizVsi c•i¯•ilÂ.) 6Ey² teÀR sEhAdrãAErA w… pR’u, þqeÀR zriyAy smyM öni y…mAyi“il . q•AÇ niÍÅeŠE–A}uM zriyAy smymANElÂA. 7ElAk˜i½ ni ÍeL evRuŠAnAvilÂ. pE•ElAkM qe• evRuÆÝ. qÚekAeì•AÇ {AÀ ElAkErAwH pRy…Ý av¯ew èv]˜ikÅ d…xHwtyAN•H. 8 atinAÇ niÍÅ ep¯ •ALi½EpA›k. qeÀR zriyAy smyM ŒgtmAyi“il A ˜tinAÇ {AniE–AÅ öQ Ÿ/v˜i½ EpA›•ilÂ. qeÀR zri yAysmyM öniy…M q˜iyi“ilÂ.ÿ 9 Ey² ö« pR’ti½EzxM glIlyiǘe• tÍi. 10 atinAÇ Ey²vieÀR sEhAdrãAÄ ep¯•ALiÇ peÜw…ŠAÀ EpAyi. avÄ EpAyiŠ}i’E–AÅ Ey²prsYmAyi a viewEpAyilÂ. pkrM avÀ rhsYmAyi aviewE–Ayi. pE• ŒL@kÅ te•ŠA NAÀ Ey² a½vdic•ilÂ. 11ep¯•AÅ Ðl˜H ey¸dÄ Ey²vien aEnVxiÆ ÝìAyi¯Ý. avÄEcAdic•@, þqview ayAÅ? 12aview o¯ vliy sMGM ŒÅ ŠAÄ ŸìAyi¯Ý. avriÇ pl¯M rhsY mAyi Ey²vien–·i pRy…ÝìAyi¯Ý. cilÄ pR’u, ayAeLA¯ nl m½xYnA NH . ÿ pE• m·ucilÄ pR’tH þal , avÀ jnÍeL vifHFikLAÆkyANH.ÿ 13 pE• ŒÄÆM Ey²vien–·i prsY mAyi qeÙÜiluM pRyAÀ eeDrYm…ìAyi ¯•ilÂ. avÄŠH ey¸dEntAŠeL BymA yi¯Ý.

7

Ey² ey±zElmiÇ pWi–iÆÝ Ÿ/vM ŽtAìu p›ti k}i’u. aE–AÅ Ey² eedvAly˜iel˜i Ÿp EdziŠA=À «wÍi. 15ey¸dÄ atH-te–“u. avÄ pR’u, þöyAeLAriŠluM vidYAly ˜iÇ EpAyi pWic•i“ilÂ. pie•Íen öyALiÒy…M pWic•@?ÿ 16 Ey² mRupwi pR’u, þ{AÀ pWi–iÆ • kArYÍÅ qeÀR sVÙmlÂ. qeÀR ŸpEdzÍÅ qe• ayc•veÀR vcnÍ LA=N.H 17eedvM Œ#hiÆ•«EpAel èv] ˜iŠNem•A#hiÆ•vÀ qeÀRŸpEd zM eedv˜iÇ niÝv•tAeN•Riy…M. 14


EyAh•AÀ 7:18-46

108

öQ ŸpEdzM qeÀR sVÙmelÂÝM ayAL Riy…M. 18sVÙM ŒzyÍÅ pWi–iÆ• vÀ sVyM ŒdrvuM piwic•@p·AÀ æmiÆ •vnANH. q•AÇ aven ayc•v½ Œdrvu EnwieŠAw…ŠAÀ æmiÆ•vÀ vizVAsEyAgYnANH. avniÇ ete·AÝ mil . 19EmAez niÍÅÆ nYAyèmANM t•iElÂ? pE• niÍLilA¯M a« pAli Æ•il . niÍeLÙinANH qe• vDi ŠAÀ æmiÆ•tH?ÿ 20 ŒL@kÅ mRupwi pR’u, þnieÀR Ÿ™iÇ ®tM ›wiyiriÆÝ! {ÍÅ nie• ekAlÂAÀ æmiÆ•ilÂ.ÿ 21 Ey² avErAw…pR’u, þ{AenArtHtM èvĘic•@. a«kìH niÍeLlÂAv¯M atH-te–“@. 22EmAezy…ew nYAyèmAN ˜iÇ pricHEcdne˜–·i pRy…ÝìH. (pE• yTAÄؘiÇ EmAezyl ati eÀR ŸpjH{AtAvH. EmAezyHÆM m…Ûu jIvi c•i¯• n—…ew ŒL@kLiÇ ni•ANH pri cHECdnM te•v•tH.)atinAÇ cilE–A e}AeŠ zb•ÏdivsM ›“ikL@ew ECdnM niÍÅ nwÏÝ. 23EmAezy…ew nYAyè mANm½sric•ANH zb•ÏdivsM ECdnM nw˜iyet•H ö« kANiÆÝ. pie•Ùi nANH zb•ÏdivsM orAL@ew m…}uvÀ zrIre˜y…M suKe–w…˜iytinH niÍ eLE•AwH EdxYe–w…•tH? 24oÝM kA¹• «EpAel viDiŠ¯tH. nItiEyAew zri yAytien viDiÆk.ÿ Ey² ƒis« H vAENA q•H sMzyM 25 aE–AÅ cil ey±zElMnivAsikÅ pR’u,þöyAeLyANH avÄ ekAlÂAÀ æ miÆ•tH. 26pE• qlÂAvÄÆM kA¹vA ½M EkÅÆvA½M k}iy…• ÐlÍLiÇ vc•ANH avÀ ŸpEdziÆ•tH. Œ¯M av en atiÇniÝ twy…ÝmilÂ. avÀ ƒi sH«vAeN•H EntAŠãAÄ yTAÄØmAyi ŸR–ic•i“@ìAvAM. 27pE• öyAÅ qview ni•ANH v¯•et•H nm…ŠRiyAM. yTAÄ Ø ƒisH« v¯EÛAÅ avÀ qview ni•ANH v•etÝ Œ¯M aRiyilÂ.ÿ 28 Ey² aE–A}uM eedvAly˜iÇ ŸpEd ziÆkyAyi¯Ý. Ey² pR’u, þaet, {AnAerÝM qview niÝv¯ÝevÝM niÍÅŠRiyAM. pE• {AÀ qeÀR sVÙM aDikAr˜ill v•iriÆ•tH. stYmAyvÀ qe• ayc•tANH. niÍÅ Šven aRikyilÂ. 29pE•{AÀ aven aRiy…M {AÀ avniÇniÝmANH. avÀ qe• ayc•@.ÿ 30 Ey² ö«pR’E–AÅ ŒL@kÅ av en piwiŠAÀæmic•@. pE• ŒÄÆM av enetAwAnAyilÂ. kArNM Ey² ekAlÂe– wA½™ smymAyi¯•ilÂ. 31 pE• ŒL@kLilDikMEpÄ avniÇ vizVsic•@. ŒL@kÅ pR’u,þ{ÍÅ ƒi sH«vieÀR vrvukA˜iriÆkyANH. ƒi sH«v¯EÛAÅ avÀ öyAÅ ecyHtti EnŠAÅ aDikM atH-tÍÅ èvĘi ÆEmA? öl a«ekAìH övÀ te•yAyi riŠNM ƒisH«.

Ey²vien piwiŠAÀ ey¸ dãAÄ æmiÆÝ 32 Ey²vien–·i jnÍÅ öèkArM aw ŠM pRy…•tH prIzãAÄ EkÅÆÝìAyi ¯Ý. atinAÇ mhApuErAhitãA¯M prI zãA¯M eedvAlyM sMr•iÆ•ŽtA½M niympAlker Ey²vienpiwiŠAÀ ay c•@. 33aE–AÅ Ey² pR’u, þ{Anini niÍELAewAÏ ›Rc• @ smyM œwiEy ŸìAyiriÕ. pi•IwH {AÀ qe• ayc• vniElÆmwÍuM. 34niÍeLe• tiry…em ÜiluM keì˜il . {AÀ Ÿ™Ðl˜H niÍÅŠH q˜A½mAvilÂ.ÿ 35 ey¸dãAÄ prsHprM EcAdic•@, þn— ÅÆ kìupiwiŠAnAvA˜ qviEwŠANi vÀ EpAvuk? avÀ yvnŠA¯ew öw yiÇ citRiŠiwÆ• n—…ew ŒL@kL@ew yw…Ï EpA›EmA? avnview yvnŠA er ŸpEdziÆEmA? 36ü niÍeLe• tirŠi yAluM keì˜ilÂý qÝM, ü{A½™ Ðl E˜Æ niÍÅÆvrA½mAvil . ý qÝM öyAÅ pRy…Ý. qÙANitieÀReyAeŠ aÄØM?ÿ pri²ÖA´Avien–·i Ey² ep¯nALieÀR avsAndinem˜i. atAyi¯Ý Ž·vuM èDAndinvuM. a•H Ey² niÝekAìu vLer Ÿc•˜iÇ pR ’u, þdAhiÆ•vÄŠH qeÀRyw…Ï vÝ ›wiŠAM. 38q•iÇ vizVsiÆ•v eÀR Xdy˜iÇni•H jIvjl˜ieÀR ndi èvAhM ŸìA›M. ti¯ev}u˜iÇ atA¹ pRy…•tH.ÿ 39Ey² pri²ÖA´Avien– ·iyAyi¯Ý pR’uv•tH. Œ´AvH ö« ver jnÍÅŠH nÇke–“i¯•ilÂ. kArNM Ey² ö«ver mriÆkEyA mhtV˜i ElÆ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆkEyA ŸìAyi“i lÂ. q•AÇ pi•IwH Ey²viÇ vizVsic• vÄŠH Œ´AvH lBiÆM. 37

jnÍÅ Ey²vien–·i tÄŠiÆÝ 40 Ey²vieÀR öQvAÆkÅ ŒL@kÅ Ek “@. avriÇcilÄpR’u,þöQ m½xYÀ y TAÄؘiÇ èvAcknANH.ÿ 41 m·@™vÄpR’u,þavÀƒisH«vANH.ÿ EveR cilÄ pR’u, þƒisH« glIlyiÇ niÝM vrilÂ. 42dAvIdieÀR ›w…Mb˜iÇ ni•AvuM ƒisH« vrikeyÝ ti¯ev }u˜H pRy…ÝìH. dAvId… jIvic•i¯• Eb E˜ÂehmiÇniÝM v¯emÝ ti¯ev}u˜H pRy…Ý.ÿ 43atinAÇ Ey²vieÀR kArY ˜iÇ oEr aBièAy˜iel˜AÀ avÄ ŠAyilÂ. 44Ey²vien piwiŠAÀ cilÄ ŒvzYe–“@. pE• Œ¯M ati½ «ni ’ilÂ. ey¸d EntAŠÅ vizV siŠAÀ mwiÆÝ 45 eedvAly˜iel niympAlkÄ mhA puErAhitãA¯ewy…M prIzãA¯ewy…mw… Ï mwÍiey˜i. puErAhitãA¯M prIz ãA¯M EcAdic•@,þqÙA avenekAìuvrA ˜tH?ÿ 46niympAlkÄ mRupwi pR’u,


109 þaveÀR vAÆkÅ Œ¯ew vAÆkeL ŠAL@M mh˜ANH.ÿ 47 prIzãAÄ mRupwipR’u,þEy² niÍ eLy…M mìãArAŠiyiriÆÝ! 48jnnAyk ãAriÇ ŒerÜiluM Ey²viÇ vizVsi Ec•A? ölÂ. {ÍÅ prIzãArilAerÜiluM vizVsiEc•A? ölÂ. 49nYAyèmANmRiyA et aview twic•@œwiy jnÕ“M mAÒEm avniÇ vizVsiÆÝZ. avÄ eedv ˜ieÀR zAp˜ilANH.ÿ 50 q•AÇ nieŠAEdemAsH av¯ewyiw yiluìAyi¯Ý. ayAÅ mAÒmANH m…ÛH Ey²vien s•ÄziŠAÀ EpAyi“u™tH. nieŠAEdemAsH pR’u, 51þo¯venvicA rN œwAet viDiŠAÀ n—…ew nYAyè mANM a½vdiÆ•ilÂ. avenÚ ec yHt…ev•RiyAet nm…Šven viDiŠAnA vilÂ.ÿ 52ey¸dèmANimAÄ mRupwi pR ’u, þnIy…M glIlyiÇniÝM v•vnA ENA? ti¯ev}uÏkÅ pWiÆk. glIl yiÇniÝM o¯ èvAck½M v¯•ielÂÝ ninÆ mnÈilAŠAM.ÿ 53ey¸d EntAŠ eLlÂAv¯M vIw…kLiElÆ EpAyi.* EvzYAv˜ ] iyiÇ o¯vÅ piwiŠe–w…Ý Ey² olivumlkLiElÆ EpAyi. 2 a tirAviel te• avÀ eedvAly˜i ElÆ mwÍiE–Ayi. ŒL@keLlÂAM aveÀR aw…ÏvÝ. Ey² ö¯•H averpWi–i c•@. 3 zAOimA¯M prIzãA¯M o¯ OIey aview ekAìuvÝ. vYBicAr›·M ¡m ˜iyANH avÄ aveL aview ekAìuv •tH. ey¸dÄ aveL ŒL@kL@ew m…ÛiÇ blmAyi ekAìuvÝ. 4avÄEy²viEnA w…pR’u,þ•ErA, övÅ teÀR teÀR BÄ ˜AvlÂA˜ o¯v½mAyi eelMgikbÓM pulĘiytinANH piwiŠe–“iriÆ•tH. 5 niymprmAyi EmAez nE—Aw… kløiÆÝ ö˜rM et·@ ec•@•veL kelÂRi’u ekAlÂNem•H. {ÍeLÚ ec•Nem•A ¹ nI pRy…•tH?ÿ 6Ey²vien ›¯ŠAnA NH ey¸dÄ öQ EcAdYM Ÿ•yic•t.H et·A eyeÙÜiluM pR’i“@EvNM avÄŠv en piwiœwAÀ. aE–A}vÄŠH aven tier ›·AErApNM nw˜AM. pE• Ey² m…“u›˜ini•H nilÏ virÇ ekAìH q}u tAÀ «wÍi. 7ey¸dèmANikÅ aEt EcAdYM plv“M ŒvĘic•@. atinAÇ Ey² q}uE•·@ niÝpR’u, þöÕ“ ˜iÇ pApM ec•A˜vÀ ŒerÜilum… EìA? qÜiÇ o¯ pApvuM ec•A˜ ayAÅ öQ OIy…ewEmÇ ŒdYe˜ kel Riye“.ÿ8q•i“H avÀ vIìuM m…“@›˜i ni•H nil˜H q}uti. 9 Ey²vieÀR vAÆkÅ Ek“vÄ oAErA ¯˜rAyi ÐlMvi“@. œ“˜iÇ m†–nAy… ™vÀ ŒdYM; bAŠiy…™vÄ pi•Ael. Ey²vuM Œ OIy…M aview tnic•Ayi. avÅ Ey²vieÀR m…ÛiÇ niÇÆkyAyi ¯Ý. 10Ey² vIìuM tly…yĘi av ELAw… EcAdic•@, þOIEy, nie• ›·e–w…

8

7+53-8+11 EyAh•AÀ suviEzx˜ieÀR p}y «M vizVsiniyvumAy #IÆpti–…kLiÇ öQ BAgM EcĘi“ilÂ.

EyAh•AÀ 7:47-8:23

Ï•vÄ qview? Œ¯M nie• ›·ŠAri eyÝ viDic•ilÂElÂA?ÿ 11avÅ mRupwi pR’u, þèEBA Œ¯M qe• viDic•ilÂ.ÿ aE–AÅ Ey² pR’u, þa«ekAìH {A½M nie• viDiÆ•ilÂ. ninŠiE–AÅ EpAkAM, pE• vIìuM pApM ec•¯tH.ÿ Ey² ElAk˜ieÀR èkAzmA›Ý pi•IwH Ey²jnÍeL vIìuM pWi–i c•@,þ{AÀElAk˜ieÀR èkAzmA›Ý. q e• a½gmiÆ•vÀ oriŠluM ö¯“iÇ vI}ilÂ. av½jIvÀ nÇ›• èkAzM l BiÆM.ÿ 13 pE• prIzãAÄ Ey²viEnAw… pR ’u,þnI nie•–·i pRy…EÛAÅ, öetlÂAM stYmAeNÝ pRy…• oEreyArAÅ nIyA NH. atinAÇ {ÍÅŠH aetAÝM aMgIk riŠAnAvilÂ.ÿ 14 Ey² mRupwi pR’u, þaet, {AÀ öQ pRy…•etl A M qe•–·iyANH . pe• {AÀ pRy…• öŠArYÍeLlÂAM ŒL@kÅŠH vizVsiŠAM. qÚekAìH? kA rNM, qniŠRiyAM {AÀ qviewniÝ vÝ qÝM. {AenEÍA“A¹ EpA›•et ÝM. {AÀ niÍeLE–AelylÂ. {Aenvi ew niÝvÝevE•A qEÍA“@ EpA›Ý evE•A niÍÅŠRiyilÂ. 15m·Aery…M viDi Æ•«EpAelyANH niÍÅ qe•y…M viDiÆ•tH. {AÀ Œery…M viDiŠilÂ. 16 pE• {AÀ viDic•AÇ a« stYviDi yAyiriÆM. qÚekAeìE•A? {AÀ vi DiÆEÛAÅ {AÀ tnic•lÂ. qe•ayc• qeÀR pitAvuM qE•AewA–m…ìH. 17rìu sA•ikÅ oErkArYM pR’AÇ a« yATAÄØYmAyi sVIkriÆk q•ANH niÍL@ewnYAyèmANM pRy…•tH. 18q e•–·i pRy…• sA•ikLiÇ orAÅ {A nANH. qe• ayc• qeÀR pitAvANH qeÀR mE· sA•i.ÿ 19 jnÍÅEcAdic•@, þqview nieÀR pi tAvH?ÿEy² mRupwipR’u,þqe•EyA q eÀR pitAvienEyA niÍÅŠRiyilÂ. q •AÇ qe• niÍLRi’AÇ aE–AÅ q eÀR pitAvieny…M niÍLRi’i“@ìA vuM.ÿ 20eedvAly˜iÇ ŸpEdziÆEÛA}A NH Ey² öetAeŠpR’tH. B$Ar˜i eÀR aw…˜i¯•ANH avni«pR’tH. q•i“@M Œ¯M avenpiwiœwiyilÂ. Ey² vieÀR zriyAy smyM öniy…M Œyi“ilÂ. 12

ey¸dÄŠH Ey²vien–·i mnÈilA›•il 21 Ey² vIìuM ŒL@kELAw… pR’u, þ{A À niÍeL vi“@EpA›M. niÍeLe• tir y…M pE• niÍÅ niÍL@ew pApÍELAw… œwimriÆM. {AÀ EpA›•iwE˜Æ niÍ ÅÆ vrAnAvilÂ.ÿ 22 a«ekAìH ey¸dÄ sVyM EcAdic•@, þEy² Œ´htY ec•@EmA? ü{AÀ EpA› •iwE˜Æ niÍÅeŠ˜AnAvilÂý q•H avÀ pRy…•ElÂA?ÿ 23 q•AÇ Ey² Œ ey¸dErAw…pR’u, þniÍÅ tAe} niÝ™vrANH. pE• {A nAke“ m…kLiÇniÝM v•v½M. niÍÅ


EyAh•AÀ 8:24-55

110

öQ ElAk˜ielyANH, {AnIElAk˜iel ylÂ. 24{AÀ niÍELAw…pR’u, niÍÅ niͼew pApÍELAw… œwi mriÆem•H. ü{AÀ Œ›Ýý qÝ niÍÅ vizVsiŠA ˜p•M niÍÅ niÍL@ewpApÍELAew mriÆM.ÿ 25 ey¸dÄ EcAdic•@, þaE–AÅ nI ŒrA NH?ÿ Ey² mRupwipR’u,þ{AÀ Œdi m…t Ç niÍELAw… qÚ pR’i¯ÝEvA atA NH {AÀ. 26qniÆ niÍeL–·i vLer pRyA½ìH. qniÆ niÍeL viDiŠA½ m…ìH. q•AÇ qe• ayc•vniÇniÝM EkÅÆ•« mAÒEm {AÀ ŒL@kELAw… pR y†. avÀ stYM pRy…Ý.ÿ 27 Ey² Œer–·iyA¹ pRy…•et•H ŒL@kÅŠH mnÈilAyilÂ. pitAvien–·i yAyi¯Ý Ey² avErAw… pR’i¯•tH. 28 atinAÇ Ey² avErAw… pR’u, þm½ xYpuÒen niÍÅ ŸyÄÏM. ü{AÀ Œ› Ýý qÝ niÍLE–AÅ aRiy…M. {AÀ öQ ec•@•etAÝM qeÀR sVÙM aDi kArM ekAìelÂÝM niÍLRiy…M. pitAvH qe• pWi–ic•« mAÒEm {AÀ pRy…Ý ZevÝM niÍLRiy…M. 29qe• ayc•vÀ qE•AewAÏìH. aven sEÙAxi–iÆ • kArYÍÅ {AenE–A}uM èvĘiÆ Ý. atinAÇ avenAriŠluM qe• ŸEp •iŠyilÂÿ. 30Ey² öetlÂAM pRyEv oE“ eRE–Ä avniÇ vizVsic•@. pAp˜iÇ niÝ™ EmAcne˜–·i a«ekAìH t•iÇ vizVsic• ey¸d ErAwH Ey²pR’u, þqeÀRvcnÍÅ ni ÍÅ «wÄÝM a½sric• A Ç niÍÅ qeÀR yTAÄؘilu™ zixYãArAyiri ÆM. 32aE–AÅ niÍÅ stYmRiy…M. stYM niÍeL sVt×rAÆM.ÿ 33 ey¸dÄ mRupwi pR’u, þ{ÍÅ a éAhAmieÀR mŠLANH. {ÍeLAriŠluM awimkLAyi“ilÂ. qÍenyA¹ pie• { ÍÅ sVt×rA›emÝ nI pRy…•tH?ÿ 34 Ey² mRupwipR’u, þ{AÀ niÍELA w… stYmAyi pRye“, pApM ec•@•ver lÂAM awimkLANH. pApmANH av¯ew yj mAnÀ. 35orwimyHŠH o¯ ›w…Mb˜iÇ Ðir mAyi tAmsiŠAnAvilÂ. pe• mkÀ ›w…M b˜iÇ Ðire–w…Ý. 36puÒÀ niÍeL sVt×rAŠiyAÇ niÍÅ yTAÄؘiÇ EmAciŠe–w…Ý. 37niÍÅ aéAhAmi eÀR mŠLAeNÝ qniŠRiyAM. pE• niÍeLe• ekAlÂAnA#hiÆÝ. qeÙ E•A? qeÀR ŸpEdzÍÅ sVIkriŠAÀ niÍLixHwe–w…•ilÂ. 38qeÀR pitAvH qe• kA“iy« mAÒM {AÀ niÍELAw… pRy…Ý. niÍL@ew pitAvH pR’« niÍÅ ec•@Ý.ÿ 39 aE–AÅ ey¸dÄ pR’u, þaéAhA mA¹ {ÍL@ew pitAvH.ÿ Ey² pR’u, þniÍÅ aéAhAmieÀR yTAÄØ puÒ ãArAyi¯e•ÜiÇ aéAhAM ecyHtetA eŠ niÍL@M ec•NM. 40eedv˜iÇniÝM Ek“ stYÍÅ niÍELAw…pR’ o¯ m½ xYnA¹ {AÀ. pE• niÍeLe• ekA lÂAÀ æmiÆÝ.41 aéAhAM a« EpAelA ÝM ecyHtilÂ. a«ekAìH niÍÅ ec•@ 31

•tH niÍL@ew sVÙM pitAvH ec•@•v te•.ÿ pE• ey¸dÄ pR’u, þ{ÍÅ jArsÙtikLl . eedvmANH {ÍL@ew pitAvH . {ÍL@ew ŽkpitAvuM av nANH.ÿ 42 Ey² Œ ey¸dErAw… pR’u, þeedvM yTAÄؘiÇ niÍL@ew pitAvAeN ÜiÇ niÍÅ qe• sHEnhiŠNM. eedv ˜iÇ niÝv•{AniE–AÅ öviewy…ìH. {AeneÀR sVÙM aDikAr˜illÂ. övi ew v•iriÆ•tH. eedvM qe• ayc•@. 43 {AÀ pRy…•etAÝM niÍÅÆ mnÈi lA›•ilÂ. qÚekAìH? niÍÅŠH qeÀR ŸpEdzM sVIkriŠAÀ sADiŠA˜«ekA ìH te•. 44pizAcANH niÍL@ewpitAvH. niÍÅ aveÀR mŠLANH. avÀ pRy…• kArYÍÅ niÍÅec•@Ý. ŒdYM m…tÇÆ te• pizAcH o¯ ekAlyALiyAyi¯Ý. avÀ stYviErADiyANH. avnilAke“ stYM aEzxM ölÂ. avÀ pRy…• ½N kÅ EpAelte•yANH avÀ. avÀ ½N y½M ½NyãA¯ew pitAvuM ŒNH . 45 {AÀ stYM pRy…Ý. a«ekAìANH niÍÅ q•iÇ vizVsiŠA˜tH. 46{AÀ pAp˜iÇ ›·vALiyAeNÝ etLiyi Æk. {AÀ stYM pR’AÇ qÚekAìH niÍÅ q•iÇ vizVsiÆ•ilÂ? 47eedv sÙtiyAyvÀ eedvM pRy…•etEÙA a« sVIkriÆÝ. q•AÇ eedv˜iÇ niÝ™vrl A ˜tinAÇ niÍLveÀR vAÆkÅ sVIkriÆ•ilÂ.ÿ Ey² te•–·iy…M aéAhA mien–·iy…M pRy…Ý 48 ey¸dÄ mRupwipR’u, þnI o¯ zmrYA ŠArnAeNÝ {ÍÅpRy…Ý. nie•®tM bADic• i “@eìÝ {ÍÅ pRy…Ý. {ÍÅ öQ pRy…•etAeŠ zriyElÂ?ÿ 49 Ey²pR’u,þqe•®tM bADic•ie“A ÝM ölÂ. {AeneÀR pitAvien mhtVe– w…ÏÝ. pE• niÍeLe• apmAniÆ Ý. 50qÜiluM {AeneÀR mhtV˜inAyi æmiÆ•ilÂ. qniÆEvìi a« kAM•i Æ• o¯v½ìH. viDikĘAvuM avÀ te•. 51{AÀ niÍELAw…stYmAyi pRy e“. qeÀR vcnÍL½sriÆ•vÀ mr Ne˜ Enriw…kyilÂ.ÿ 52 ey¸dÄ Ey²viEnAw… pR’u, þ{Í ÅŠiE–AÅ mnÈilAyi. ninÆ pizA¡ bADyueì•H, aéAhAm…M èvAck¯M mric•@. pE• nI pRy…Ý, üqeÀRvcn ÍL½sriÆ•vÄ oriŠluM mrNM ¯ci c•Riy…kyil q•H.ý53{ÍL@ew pitAvAy aéAhAmiEnŠAÅ mhAnA¹ nIeyÝ nI k¯«ÝEìA? aéAhAM mric•@. èvA ck¯M mric•@. nI Œer•A¹ nieÀR vi cArM?ÿ 54 Ey² mRupwipR’u, þ{AÀ qe•˜ e• mhtVe–w…˜iyAÇ ati½ vilyi lÂ. qe• mhtVe–w…Ï•vÀ qeÀR pitAvANH. avÀ niÍL@ew eedvmAeN Ý niÍÅ pRy…ky…M ec•@Ý.55q•AÇ niÍÅ yTAÄؘiÇ aven aRik yilÂ. qniŠvenyRiyAM. qniŠven


111 aRikyielÂÝ {AÀ pR’AÇ {A½M niÍeLE–Ael½NynA›M. pE• {An ven aRiy…M. aveÀR vAÆkeL {An½ sriÆky…M ec•@Ý. 56{AÀ v¯• div sM kANAM q• ètYAzyiÇ aéAhAM sÚxHwnAyi¯Ý. a«ekAìH ayAÅ sEÙAxic•@.ÿ 57 ey¸dÄ Ey²viEnAwH pR’u, þqÙH? ninŠH aÛ«vySEpAluM Œyi“ilÂ. q •i“@M nI aéAhAmien kìu q•vkA ze–w…E•A?ÿ 58 Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAw… stYM pRyAM. aéAhAM jniÆ•ti½ m…ÛuM {A½ìH.ÿ 59Ey² ö« pR’E–AÅ ŒL@ kÅ aven qRiyAÀ kl @ keLw…Ï. Ey² mR’H eedvAlyM vi“@EpAyi. jãnA aÓnAy o¯ven suKe–w…ÏÝ nwÝ EpAkEv Ey² orÓenkìu. jnic•E–AÅ te• ayAÅ aÓnAyi ¯Ý. 2 Ey²vieÀR zixYãAÄ avEnAw… EcAdic•@,þ•ErA, öyAÅ jãnA aÓnA NH. q•AÇ Œ¯ew pApmANH öven aÓnAŠiytH? ayAL@ew te• pApÍ ELA mAtApitAŠL@ew pApÍELA?ÿ 3 Ey² mRupwipR’u, þaveÀREyA a veÀR mAtApitAŠL@ewEyA pApÍLl aven aÓnAŠiytH. {Anven suK e–w…ÏEÛAÅ eedv˜ieÀR zåi ŒL@ kÅÆ kA¹•tinANvÀ aÓnAyi jnic•tH. 4 pkÇ tI¯•«vErÆM qe• ayc•veÀR EjAlikÅ nAM «wrNM. rAÒi yiÇ ŒÄÆM EjAliec•A½mAvilÂ. 5 öQ ElAk˜iÇ {A½ìAyiriÆEÛAÅ ElAk ˜ieÀR èkAzM {AnANH.ÿ 6 Ey² ö« pR’uk}i’H mÌiÇ «–i ecLi›}ec•w…Ï. avÀ Œ ecLi aÓ eÀR kÎkLiÇ pur“i. 7Ey² ayAELAw… pR’u, þnIec•H ziElAhAM (öQ vAŠi eÀR aÄØM þayyHŠe–“vÀÿ q•ANH) ›L˜iÇ k}u›k.ÿ ayAÅ ›L˜iElÆ EpAyik}uki kA}HcEyAew mwÍivÝ. 8 m…ÛH ayAÅ ö¯Ý yAciÆ•tH ŒL@ kÅ kìi¯Ý. av¯M ayAL@ew ayÇ ŠA¯M pR’u, þötA! qE–A}uM v}iEyAr ˜i¯Ý yAcic•vÀ te•EyA öyAÅ?ÿ 9 cilÄ pR’u,þaet, avÀte•.ÿ p E• m·ucilÄ pR’u, þal avnl ötH. avenE–Ael kA¹• EveRA¯vnA NitH.ÿ a«ekAìH ayAÅ te• pR’u, þm…ÛH aÓnAyi¯•vÀ te•yA¹ {AÀ.ÿ 10 ŒL@kÅ EcAdic•@, þqÚìAyi? nin eŠÍen kA}Hc tiric•@ki“i?ÿ 11 ayAÅmRupwipR’u,þEy²evÝ vi LiŠe–w…•yAÅ aløM ecLi›}c•@. avÀ aeteÀR kÎkLiÇ pur“i. q•i“H zi ElAhAM ›L˜iÇ EpAyi k}ukAÀ qE•A w… pR’u. atinAÇ {AÀ EpAyi ziElA hAM ›L˜iÇ k}uki. aE–Ae}niÆ kA}Hcy…M ki“i.ÿ 12ŒL@kÅ avEnAw… EcA dic•@, þŒ m½xYÀ qviewy…ìH?ÿ ayAÅ pR ’u,þqniŠRiyilÂ.ÿ

9

EyAh•AÀ 8:56-9:27

Ey² suKe–w…˜iyven ey¸dÄ EcAdYM ec•@Ý 13 anÙrM avÄ ayAeL prIzãA¯ew aw…E˜Æ ekAìuvÝ. aÓnAyi¯• vnAyi¯Ý ayAÅ.14Ey² ecLi›}c•H a veÀR kÎkÅŠH kA}HcnÇki. zb•Ï divsmANH Ey² ö«ecyHttH. 15a«ekA ìH prIzãAÄ avEnAw… EcAdic•@,þnin eŠÍenyANH kA}Hcki“iytH?ÿayAÅ m RupwipR’u, þavÀ qeÀR kÎkLiÇ ecLipur“i. {AÀ kÎk}uki.qniÆ kA }Hcy…M ki“i.ÿ 16 prIzãAriÇ cilÄ pR’u,þzb•˜i eÀR nYAyèmANÍL½sriŠA˜vÀ eedv˜iÇ niÝ™vnlÂ.ÿ m·@™vÄ pR ’u, þpE• pApiyAy o¯vnH ö˜rM atH-tèv]˜ikÅ kA“AnAvilÂ.ÿ ey¸ dÄ prsHprM aMgIkric•ilÂ. 17 ey¸d EntAŠÅ ayAELAw… vIìuM EcAdic•@, þayAÅ nie• suKe–w…˜i. kA}HctÝ. aven–·i nieÀR aBièAy emÙANH?ÿ ayAÅ mRupwipR’u, þavÀ o¯ èvAcknANH.ÿ 18 q•AÇ ey¸dÄ öetAÝM yTAÄØ ˜iÇ ayAÅÆ sMBvic• kArYÍLAeN ÝvizVsic•i¯•ilÂ. ayAÅ aÓ½M ö E–AÅ suKe–“v½mAeN•H avÄ vizV sic•ilÂ. pE• pi•IwvÄ ayAL@ew a– n—mmAer ŒLyc•@v¯˜i. 19 ey¸dÄ a–n—mAErAwH EcAdic•@, þö vÀ niÍL@ew mknAENA? avÀ jãnA aÓnAyi¯e•Ý niÍÅ pRy…E•A? pie• öE–Ae}Íen av½ kA}Hcki“i?ÿ 20 aveÀR a–n—mAÄ mRupwi pR’u, þövÀ {ÍL@ew mknAeNÝM avÀ jã nA aÓnAyi¯e•ÝM {ÍÅŠRiyAM. 21 övnH öE–Ae}Íen kA}Hc ki“iey•« mAÒM {ÍÅŠRiyilÂ. ŒrANveÀR kÎ keL suKe–w…˜iyetÝM {ÍÅŠRi yilÂ. avEnAw…te• EcAdiÆk. te•– ·i˜e• mRupwipRyAÀ mAÒM èAyemA eŠ avnAyi“uìH.ÿ 22avÄ öÍenpR yAÀ kArNM avÄÆ ey¸dEntAŠeL BymAyi¯Ý. Ey² ƒisH«vAeNÝ pR y…• oAErA¯˜ery…M tÍÅ zi•iÆ em•H ey¸dEntAŠÅ EnrE˜ tI¯mAni c•i¯Ý. aÍen ec•@•ver EntAŠÅ ey¸d–™iyiÇniÝM puR˜AÆM. 23a «ekAìANH ayAL@ew mAtApitAŠÅ þav½ èAymAyi avEnAw…EcAdiÆkÿ qÝ pR’tH. 24atinAÇ ey¸dEntA ŠÅ aÓnAyi¯•ven viLic•@. vIìuM vrAnvÄ pR’u. ey¸dEntAŠÅ pR ’u, þstYM pR’H nI eedve˜ mhtV e–w…˜NM. öQ m½xYÀ pApiyAeNÝ {ÍÅŠRiyAM.ÿ 25 ayAÅ mRupwipR’u,þayAÅ o¯ pA piyAeNÜiÇ atH qniŠRiyilÂ. pE• o¯kArYM aRiyAM. {AÀ aÓnAyi¯Ý. öE–Ae}niÆ kA}Hc ki“iyiriÆÝ.ÿ 26 ey¸dEntAŠÅ EcAdic•@, þavÀ ni nŠAyi qÙA¹ecyHttH? avÀ qÍ en nieÀR kÎkeL suKe–w…˜i.ÿ 27 ayAÅ mRupwipR’u, þ{AÀ niÍ


EyAh•AÀ 9:28-10:21

112

ELAwH aetlÂAM pR’uk}i’u. pE• niÍeLe• æÖic•ilÂ. qÙinANietlÂAM öniy…M EkÅÆ•tH? niÍÅÆM aveÀR a½yAyikLAkENA?ÿ 28 avÄ EkApA›lrAyi. ayAeL zkA ric•@ekAìupR’u, þnI aveÀR zixY nANH. {ÍÅ EmAezy…ew a½yAyikL@M. 29 eedvM EmAezEyAwH sMsAric•@evÝ {ÍÅŠRiyAM. q•AÇ öQ m½xYÀ qvi ew ni•A¹ v¯•etÝEpAluM {ÍÅ ŠRiyilÂ.ÿ 30 ayAÅ mRupwi pR’u,þö«vLer a tH-tmAyiriŠuÝ. Ey² qviewni•A¹ v¯•etÝ niÍÅŠRiyil . pE• avÀ qeÀR kÎkeL suKe–w…˜iyi riÆÝ. 31eedvM pApikeL æÖiŠielÂ Ý nm…eŠlÂAmRiyAM. q•AÇ te• ŒrA DiÆky…M a½sriÆky…M ec•@•ver eedvM æÖiÆM. 32jãnA aÓnAeyA¯ ven ŒdYmAyAeNArAÅ suKe–w…Ï• tH. 33öyAÅ eedv˜iÇniÝM v•vnAyi riÆM. al A ˜p•M ö«EpAelAÝM ec•AÀ avnAvilÂ.ÿ 34 ey¸d EntAŠÅ mRupwipR’u, þni •iÇ pApM niR’iriÆÝ. {ÍeL nI pWi–iŠAÀ EnAÆE•A?ÿ avÄ ayAeL aviewniÝM oAwic•@vi“@. Œ´Iy aÓt ayAeL ey¸dEntAŠÅ oAwic•@ vi“ kArYM Ey² aRi’u. Ey² ayAeL keì˜i EcAdic•@, þnI m½xYpuÒniÇ vizVsiÆÝEvA?ÿ 36 ayAÅ EcAdic•@, þèEBA, ŒrA¹ m½ xYpuÒÀ? pRy† qÜielniŠvniÇ vi zVsiŠAmElÂA.ÿ 37 Ey² ayAELAw… pR’u,þnI EnrE˜ te• avenkìi“@ìH. niE•AwiE–AÅ sMsAriÆ•vÀ te•yANvÀ.ÿ 38a yAÅ pR’u, þ{AÀ vizVsiÆÝ kÄ ˜AEv.ÿ anÙrM ayAÅ m…“u›˜i Ey² vien nmsHkric•@. 39 Ey²pR’u,þ{AÀ öQElAkÏ v• tH tIÄ–HkløiŠAnANH. aÓÄÆ kA}HcnÇ kA½M kA}H c y…eìÝ k¯«•ver aÓrAŠA½M.ÿ 40 ŽtA½M prIzãAÄ aview s•ihit rAyi¯Ý. avÄ a«Ek“@. avÄ EcAdi c•@, þ{ÍL@M aÓrAeNE•A?ÿ 41 Ey² pR’u, þniÍÅ aÓrAyi¯Ý evÜiÇ niÍÅÆ pApm…ìA›mAyi¯•i l . pE• niÍÅ pRy…Ý niÍÅÆ kANAem•H. atinAÇ öE–AÅ niÍÅ pApikLANH.ÿ 35

öwy½M ›’Aw…M Ey² pR’u, þ{AÀ niÍELAw… s tYmAyi pRyAM. Œ“iÀ etA}u˜iEl ÆkyRu•vÀ vAtililUew EvNM èEv ziÆvAÀ. alÂA˜p•M avÀ k™nA NH. Œw…keL EmAxHwiŠNmvnH. 2q•AÇ Œw…kL@ew öwyÀ vAtililUewyAvuM è EvziÆk. 3öwy½Evìi kAvÇŠArÀ vAtiÇ«RÆÝ. Œw…kÅ öwyeÀRzbHdM

10

æÖiÆÝ. öwyÀ teÀRyAw@keL Eper w…Ï viLic•H puRE˜Æ nyiÆÝ. 4qlÂA Œw…keLy…M öwyÀ puRE˜Æ ekAìuv ¯Ý. avÀ avyHÆ m…EÛnw•H avey nyiÆÝ. aveÀR zbHdM aRiyAvu•« ekAìH Œw…kÅ aven a½gmiÆM. 5q •AÇ aRiyA˜ o¯ven Œw…kÅ a½g miŠilÂ. av ayALiÇ ni•H oAwiE–A›M. kArNM, ayAL@ewzbHdM avyHŠRiyilÂ.ÿ 6 Ey² ŒL@kELAwH öQ ŸpmpR’u, q•A ltieÀRyÄØM avÄÆ mnÈilAyilÂ. Ey² nly  iwyÀ a«ekAìH Ey² vIìuMpR’u, þ{A À niÍELAwH stYmAyi pRye“. Œw…kÅ Æ™ vAtiÇ {AnA›Ý. 8 qniÆm…Ûu v•verlÂAMk™ãA¯MkvÄc•ŠA¯mA›Ý. Œw…kÅ avÄÆ ecviekAw…˜ilÂ. 9{A nA›Ý vAtiÇ. q•ilUew èEvziÆ• vÀ r•e–w…M. ayAÅŠH akE˜Æ vri ky…M puRE˜Æ EpA›ky…M ec•AM. Œv zYm…™etlÂAM ayAÅÆki“@M.10k™À v¯ •tH EmAxHwiŠA½M ekAlÂA½M nzi–iŠA ½mANH. {AÀv¯•tH avÄÆjIv½M a tieÀR m…}uvÀ nãy…M nÇ›•tinANH. 11 þnlÂyiwyÀ {AnA›Ý. nlÂyiwyÀ Œw…kÅŠH aveÀRjIvÀ nÇ›Ý. 12œ liyHŠH Œw…keL sU•iÆ•v½M öwy ½Mt—iÇ vYtYAsm…ìH. œliŠArÀ Œwi eÀR ŸwmylÂ. a«ekAìH ec•AyH v¯• tH avÀ kA¹EÛAÅ avÀ Œw…keL ŸEp•ic•H oAwi r•e–w…M. ec•AyH Œw… keL Œƒmic•H avey citRiÆM. 13avÀ evRuM œliŠArÀ mAÒmAytinAlNvÀ oAwiE–A›•tH . ayAÅŠH Œw…eL–·i vicArmilÂ. 14-15 Œw…keL pripAliÆ• nl öwyÀ {AnA›Ý. pitAvH qe• aRiy…•« EpAel qeÀR Œw…keL {AnRiy…M. q eÀR pitAvien {AnRiy…EÛAel qeÀR Œw…kÅ qe•y…mRiy…M. öQ Œw…kÅŠA yi {AeneÀR jIvÀnÇ›Ý. 16qniŠH m· Œ H w…kÅ œwiy…ìH. av öQ etA}u˜i lilÂ. qniŠveyy…M nyiŠNM. av q eÀRzbHdM EkÅÆM. BAviyiÇ o¯ etA}u ÏM oriwy½M mAÒmA›M.17sVÙMjIvÀ tY jiÆ• qe• pitAvH sHEnhiÆÝ. vI ìuM ki“AnANH {AÀ qeÀRjIvÀ nÇ› •tH.18qeÀRjIvÀ Œ¯M q•iÇni•H q w…ÏekAìu EpAkyilÂ. qeÀR jIvÀ {AÀ sVyM tYjiÆkyANH. qiŠti½™ avkAzm…ìH. a« tiric•@ ki“A½™ av kAzvuM qniÆìH. ötAeNeÀR pitAvH qE•Aw… pR’tH.ÿ 19 Ey²vieÀR öQ vAÆkÅ ey¸d¯ew yiwyiÇ vIìuM Bi•i–…ìAŠi. 20aDikM ey¸d¯MpR’u,þavniÇ o¯®tM bADi c•iriÆÝ. atven &AÙnAŠiyiriÆ Ý. pie•ÙinH aveÀR vAÆkÅ EkÅ ÆÝ?ÿ 21 q•AÇ m·H ey¸dÄ pR’u, þö« ®tM bADic•veÀR &AÙÀ vAÆkLlÂ. ®t˜inH aÓ½ kA}H c nÇ›vAnA ›EmA? ölÂ.ÿ 7


113 ey¸dÄ ey²vientier aetA¯ zItkAlmAyi¯Ý ey±zEl miÇ ètixHEWA/v˜ieÀR smymAyi. 23 Ey² eedvAly˜iÇ zElAEmAeÀR m $p˜ilUew nwÆkyAyi¯Ý,. 24ey¸ dÄ Ey²vieÀR ¡·@Mœwi avÄ pR’u, þqÒkAlM nI {ÍeL öQ aniËittV ˜iÇ niÄÏM? nI ƒisH«vAeNÜiÇ { ÍELAw… vYåmAyi pRy…k.ÿ 25 Ey² mRupwipR’u, þ{AÀ Enre˜ te• niÍELAw…pR’i“@ìH . pE• niÍÅ vizVsic•ilÂ. {AÀ qeÀR pitA vieÀR EpriÇ ec•@• atH-tèv]˜i kÅ {AnAerÝ etLiyiÆÝ. 26pE• niÍÅ vizVsiŠA˜etÚekAìH? kAr NM niÍÅ qeÀR Œw…kLlÂ. 27qeÀR Œw…kÅ qeÀR zbHdMEkÅÆÝ. qniŠ vey aRiyAM. av qe• piÚw¯Ý. 28 {AÀ avyH Æ nitYjIvÀnÇ›Ý. av oriŠluM mriŠyilÂ. avey qeÀR eekyiÇniÝM piwiec•w…ŠAÀ ŒÄÆmA vilÂ. 29qeÀR pitAvH qeÀR Œw…keL qniÆtÝ. avnANH qlÂA·iluM vli ytH. ŒÄÆM qeÀR pitAvieÀR eekyi ÇniÝM Œw…keL EmAxH w iŠAnAvil . 30 pitAvuM {A½M oÝte•.ÿ 31 ey¸dÄ vIìuM Ey²vien qRiyAÀ kelÂw…Ï. 32q•AÇ Ey² avErAw… pR ’u, þ{AÀ pitAviÇniÝ plnl kArY ÍL@M ecyHt…. niÍÅ av kA¹ky…M ecyHt…. ötiÇ Ž« kArY˜inA¹ niÍ eLe• ekAlÂ@•tH?ÿ 33 ey¸dÄ pR’u,þnIecyHt cil nã Šl {ÍÅ nie•kelÂRiy…•tH. pE• nI pR’ vAÆkeLlÂAM eedvvi¯ÖmA NH. nI evRuM m½xYnANH. pE•nI eedv mAeNÝsVyM avkAze–w…Ý. atinA lA¹ {ÍÅnie• kelÂRi’u ekAlÂ@• tH.ÿ 34 Ey² mRupwipR’u,þniÍL@ew nYAy èmAN˜iÇ öÍen q}utiyiriÆÝ, ü{AÀ pR’u niÍÅ EdvãArANH.ý* 35öQ ti¯ev}u˜H eedvsE•zM ki“iyver Ed vãAerÝ viLic•@. ti¯ev}uÏkÅ q E–A}uMstYmANH. 36ü{AÀ eedvpuÒnANHý qÝ {AÀ pRy…•tH eedvd†xNmAeN Ý pie• niÍeLÙA¹ pRy…•tH. eed vM tire’w…˜H ®miyiElŠyc•vnANH {AÀ. 37qeÀRpitAvH qÙH ec•@ÝEvA atH {AÀ ecyHtielÂÜiÇ qeÀR vAÆÅ vizVsiEŠì.38q•AÇ pitAvH ec•@• tHte• {A½M ecyHtAÇ qe• vizVsi Æk. niÍÅ q•iÇ vizVsiÆ•ilÂAyi riŠAM.pE• qeÀR èv]˜ikLiÇ vizV siÆk. aE–AÅ niÍÅ aRiy…ky…M mn ÈilAÆky…M ec•@M; pitAvH q•iluM {AÀ pitAvilum…eì•H.ÿ 39ey¸dÄ vI ìuM aven piwiŠAÀ æmiec• Ü iluM avÀ avriÇniÝM r•e–“@. 40 pi•IwH Ey² EyAÄ”AÀndikw•H EyA h•AÀ m…ÛH sHnAnM nw˜iyi¯•iwE˜ ÆEpAyi. Ey² aview ˜Íi. 41aEnkÄ aven smIpic•@. avÄ pR’u, þEyAh 22

ü{AÀ ... EdvãArANýH ŸÖrNi sÜI 82+6.

EyAh•AÀ 10:22-11:19

•AÀ oriŠluM atH-tèv]˜ikÅ ec yHtilÂ.q•AÇ EyAh•AÀ öyAeL–·i pR’etlÂAM zriyAyi¯Ý.ÿ 42aview aEnkMEpÄ Ey²viÇ vizVsic•@. lAsRieÀR mrNM EbTAnYyiÇ lAsÄ q• o¯˜À dInmAyi kiwÝ. öview˜e•yANH mRiyy…M sEhAdri mAĘy…M tAmsic•i ¯•tH. 2(öEt mRiyyANH pi•IwH Ey²vi en eetlABiExkMecyHt«M aveÀR kA lukeL tlm…wiekAìH «wc•«M.) mRiyy… ewsEhAdrnANH öE–AÅ ErAgiyAy lA sÄ.3 a«ekAìH mRiyy…M mAĘy…M sE• zvumAyi orAeL Ey²vieÀRyw…E˜Æ ayc•@pR’u,þkĘAEv, aÍy…ew èi ysuX˜H lAsÄ ErAgiyAyiriÆÝ.ÿ 4 ö« Ek“H Ey² pR’u, þöQ ErAg˜i eÀR aÙYM mrNmlÂ. ö« eedv˜ieÀR mhtV˜iEÀRtANH. m½xYpuÒ½ mhtV m…ìAkAnA¹ ö«v•tH.ÿ5 (Ey² mAĘ eyy…M sEhAdrieyy…M lAseRy…M sHEn hic•i¯Ý). 6lAsÄ ErAgiyAeNÝ Ek“ E–AÅ Ey² tAÀpAĘi¯•iwÏrìu di vsM œwitÍi. 7 aE–AÅ Ey²zixYãA ErAw…pR’u, þnm…ŠH ey¸dYyiElÆ mw ÍNM.ÿ 8 zixYãAÄmRupwipR’u,þpE• •ErA, ey¸dYyiel ey¸dÄ aÍey kelÂRi yAÀ æmic•vrANH. a«M öQyiew. q•i “uM aÍyHÆ aview EpAkNemE•A?ÿ 9 Ey² mRupwi pR’u,þdivsM p×ìu mNiÕÄ èkAzm…eì•« zriyElÂ? pk Ç nwÆ•vÀ t“imRi’u vI}ilÂ. kArN emeÙ•AÇ öQ ElAk˜ieÀR evLic•˜i Ç av½kANAM.10pE• rAÒiyiÇ nwÆ •vÀ t“ivI}uÝ. kArNM? aveÀR kA }HcyHÆ EvìèkAzmilÂ.ÿ 11 Ey² öetlÂAM pR’ti½EzxM pR ’u,þn—…ew suX˜H lAsÄ ŸRÍuÝ. aven ŸNĘAnA¹ {AÀ EpA›•tH.ÿ 12 zixYãAÄ mRupwi pR’u,þpE• kÄ ˜AEv, avÀ ŸRÍukyAeNÜiÇ suKM èApiÆM.ÿ 13 lAsÄ mric•@ev•ANH Ey² aÄØ mAŠiytH. q•AÇ zixYãAÄ vicAric•tH lAsÄ sVABAvikmAyi ŸRÍuÝev•H Ey ²pR’uev•ANH. 14atinAÇ Ey² vY åmAŠi,þlAsÄ mric•@. 15{AnviewyilÂA ti¯•tiÇ {AÀ sEÙAxiÆÝ. niÍeL k¯ti {AÀ sEÙAxiÆÝ. kArNM ö E–AÅ niÍÅqe• vizVsiÆmElÂA. nm… ŠiE–AÅte• aveÀRyw…Ï EpAkAM.ÿ 16 aE–AÅ didiemAsH qÝviLiŠe–w… • EtAmsH m·@ zixYãAErAw… pR’u, þn—ÅÆMEpAkAM. ey¸dYyiÇ Ey²vi EnAewA–M nm…ÆM mriŠAM.ÿ

11

Ey² EbTAnYyiÇ Ey² EbTAnYyiel˜i. aE–AE}ÆM lAsÄ mric•@evÝM klÂRyilAyi“@ te• nAlu divsmAeyÝM Ey² aRi’u. 18 ey±zElmiÇniÝM rìunA}ik mARiyA yi¯Ý EbTAnY. 19aEnkM ey¸dÄ mAÄ 17


EyAh•AÀ 11:20-54

114

˜Eyy…M mRiyEyy…M kANAÀ vÝ. sEhAdrenÆRic•H aver smADAni–i ŠAnANH ey¸dÄ v•tH. 20 Ey² v¯e•Ý mAĘaRi’u. av Åec•H avensÓic•@. q•AÇ mRiy vI“iÇ tÍi. 21mAĘ Ey²viEnAw… pR ’u,þkĘAEv, aÍH öview ŸìAyi¯ ÝevÜiÇ qeÀRsEhAdrÀ mriŠilÂAyi ¯Ý. 22qÜiluM eedvE˜AwH öE–A}uM nI ŒvzYe–w…•tH qÚ te•yAyAluM ni nŠvÀ t¯em•H qniŠRiyAM.ÿ 23 Ey² pR’u,þnieÀR sEhAdrÀ q}u E•·@ vIìuM jIviÆM.ÿ 24 mAĘ pR’u, þaÙYnALiÇ ŒL@kÅ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆEÛAÅ av½M ŸyiÄ e˜}ue•ÇÆeme•niŠRiyAM.ÿ 25 Ey² avELAw… pR’u, þ{AnA›Ý pun¯ØAnM. {AnANH jIvÀ. q•iÇ vizVsiÆ•vÀ mric•AluM vIìuM jIvi ÆM. 26q•iÇ vizVsic•@ jIviÆ•vÀ yTAÄؘiÇ oriŠluM mriŠilÂ. nIyi« vizVsiÆÝEvA mAÄE˜?ÿ 27 mAĘ mRupwipR’u, þŸv•H, kĘA Ev. eedvpuÒnAy ƒisH« nIyAeNÝ {AÀ vizVsiÆÝ. ElAk˜iElÆ v¯ •vÀ nIyANH.ÿ Ey² kry…Ý öÒy…M pR’H mAĘ mRiyy…ew aw… E˜ÆEpAyi. avÅ mRiyEyAwH o·yHÆ sMsAric•@. mAĘ pR’u,þ•¯ öview y…ìH. avÀ nie• aEnVxiÆÝ.ÿ 29a« Ek“y…wen mRiy q}uE•·@ Ey²vieÀR yw…E˜ŠHoAwi. 30Ey² ö«ver #Am˜i el˜iyi¯•il . avnE–A}uM mAĘ aven sÓic•ÐlÏ te•yAyi¯ Ý. 31mRiyey vI“iÇvc•@ ŒzVsi–ic•@ ekAìi¯• ey¸d¯M avELAewA–M EpAyi. avÅ epe“ÝpuRE˜Æ EpA› •tvÄ kìi¯Ý. avÅ lAsRieÀR kl RyiÇ kryAÀ EpA›kyAeN•H avÄ k¯ti. 32 avÅ Ey²vuìAyi¯• Ðle˜ ˜i. mRiy Ey²vien kìE–AÅ aveÀR kAÇŠÇ vI¹. mRiy pR’u, þkĘAEv, nIyiviewy…ìAyi¯e•ÜiÇ qeÀR s EhAdrÀ mriŠilÂAyi¯Ý.ÿ 33 mRiykry…•tH Ey²kìu. avELAewA –M v• ey¸dery…M Ey²kìu. av¯M kry…kyAyi¯Ý. Ey²vi½ kw…˜ d…+KM EtA•i. aveÀR XdyM klÍimR’u. 34 Ey² EcAdic•@, þqviewyANu niÍL ven sMsHkric•tH?ÿ avÄ pR’u+ þkÄ ˜AEv vÝkìAluM.ÿ 35Ey² kr’u. 36 ey¸dÄ pR’u, þEnAÕ, Ey² lAs Rien qÒmAÒM sHEnhic•i¯Ý.ÿ 37 pE• cil ey¸dÄ pR’u,þEy² orÓ½ kA}Hc nÇki. lAsÄ mriÆ• tiÇniÝ twyAÀ qÚekAìH avenA ÝM ecyH t il ? ÿ 38vIìuM Ey²vieÀR mnÈiÇ d…+KM niR ’u.

wc• o¯ •hyAyi¯Ý atH. 39Ey² kløi c•@,þklÂH qw…ÏmA·U.ÿmAĘ pR’u, þp E•kĘAEv lAsÄ mric•i“@ nAlu div smAyi. a« «R•AÇ d…ÄgÓm…ìAvuM.ÿ mric• ŒL@ew sEhAdriyAyi¯Ý mAĘ. 40 aE–AÅ Ey² mAĘEyAw… pR’u, þ{AÀ niE•Aw…pR’tH oAÄ—iÆk. vi zVsiÆÝevÜiÇ eedv˜ieÀR mhtVM ninÆ kANAemÝ {AÀ pR’iElÂ?ÿ 41 atinAlvÄ klÂH Ÿ¯“imA·i. aE–AÅ Ey² m…kLiElÆ EnAŠipR’u, þpitA Ev, qe• ævic•tinH {AnÍyHÆ n•i pRy…Ý. 42aÍH qE–A}uM qe• æviÆ Ýeìe•niŠRiyAM. qeÀR ¡·@m…™ Œ L@keL k¯tiyANH {AnietAeŠ–R’tH. nI qe• ayc•tAeN•H avÄ vizVsi ŠNemÝ {AÀ Œ#hiÆÝ.ÿ 43 ö«pR’ti½ EzxM Ey²vliy Ÿ c•˜iÇviLic•@,þlAsÄ puRÏv±.ÿ 44mri c•vÀ puRÏvÝ. aveÀR eekkAlu kÅ «NiŠxNÍÅ ekAìu epAti’i ¯Ý. m…KM ¬vAlyiÇ epAti’i¯Ý. Ey² ŒL@kELAw… pR’u,þaveÀREmÇ ni•H vOÍeLw…˜H aven EpAkAn ½vdiÆk.ÿ

Ey²vien vDiŠAÀ ŒElAcn

28

Ey² lAsRien vIìuM jIvi–iÆÝ lAsRien awŠM ecyHt klÂRyiElŠ vÀEpAyi. vAtiÇ vlieyA¯ klÂ@ekAì

(m˜A. 26+1-5; mÄeŠA. 14+1-2; lUeŠA. 22+1-2) 45

mRiyey s•ÄziŠAÀ vLeryDikM ey¸dÄ q˜iyi¯Ý. Ey²ecyHttH a vÄkìu.avrilDikMEp¯M Ey²viÇ vi zVsic•@.46q•AÇ ciley¸dÄ prIzãA ¯ewyw…E˜ŠH ecÝ. Ey² ecyHtetlÂAM avÄ prIzãAErAw… vivric•@. 47aE–AÅ prIzãA¯M mhApuErAhitãA¯M EcÄ•H ey¸dsB viLic•@œ“i. avÄ EcAdic•@, þnAemÚec•AÀ. öQ m½xYÀvLer a tH-tèv]˜ikÅ ec•@Ý. 48aven öQ v}iyiÇ«wrAÀ n—L½vdic•AÇ qlÂAv ¯M avniÇ vizVsiÆM. aE–AÅ ERAmA ŠAÄ v•H n—…ew eedvAlyvuM rAjYvuM eekywÆM.ÿ 49 Œ vÄxe˜ mhApuErAhitnAy k• PAvuM aviewy…ìAyi¯Ý. k•PAvH p R’u, þniÍÅeŠAÝM aRiy…kyilÂ. 50Ed zM m…}uv½M nziÆ•tiluM o¯ m½xYÀ jn˜i½Evìi mriÆ•« niÍL@ew nã yHŠAeNÝ niÍÅ tiric•Riy…•ilÂ.ÿ 51 ö« k•PAvH sVyM ciÙic•@ìAŠiy tlÂ. avnAyi¯Ý Œ vÄxe˜ èDAn puErAhitÀ. Œ nilyiÇ èvciÆkyA yi¯Ý ayAÅ. Ey²rAjY˜i½Evìi mriÆem•H ayAÅ pR’u. 52aet, ey¸ djntyHÆEvìi Ey²mriŠNM. ElAkM m…}uvÀ citRiŠiwÆ• eedv˜ieÀRm·@ mŠÅÆEvìiy…M œwiyANH avÀ mri Æ•tH. avereylÂAM sMGwi–ic•H o•A Æ•tinH avÀ mriŠNM. 53 a•H ey¸dAEntAŠÅ Ey²vien ekAlÂAÀ tI¯mAnic•@. 54atinAlvÀ ey ¸d¯ewyiwyiÇ sVt×mAyi nwÆ•« niĘi. avÀ ey±zElM vi“H m¯®miyHŠ w…e˜AriwE˜Æ EpAyi. Ey² qªyImi


115 el ngr˜iElÆ EpAyi zixYãAErAewA ˜H aview tÍi. 55 ey¸d¯ew epshŸ/vM aw…˜i¯ Ý. nA“iÀpuRÍLiÇni•H anvDiyAL@ kÅ epshyHŠH ey±zElmiElÆEpAyi. ²ÖIkrN˜i½™ èEtYk kÄ—ÍÅŠA NvÄEpAytH. 56avÄEy²vientir’u. eedvAly˜iÇ avÄ prsHprM EcAdi c•@, þEy² Ÿ/v˜i½v¯EmA? nineŠÚ EtAÝÝ?ÿ 57mhApuErAhitãA¯M prIz ãA¯M Ey²vien–·i o¯ èEtYk Ÿ˜rvH öRŠiyi¯Ý. ŒerÜiluM Ey²vien k ìAluwÀ tÍeL vivrmRiyiŠNM. a E–AÅ mhApuErAhitãAÄÆM prIzãAÄ ÆM Ey²vien piwiŠAmElÂA. Ey² suXÏŠELAewA–M EbTAnYyiÇ (m˜A. 26+6-13; mÄeŠA. 14+3-9)

12

epshyHŠH ŒRudivsM m…ÛH Ey² EbTAnYyiElÆ EpAyi. lAsÄ tA msic• ÐlmANtH. (lAsRienyANH Ey ² mrN˜iÇ ni•H ŸyĘiytH.) 2aview avÄ Ey²vinH o¯ a˜A}vi¯•H o¯Ši yi¯Ý. mAĘ ŒhArM viLÛi. lAsRuM Ey²viEnAewA˜i¯•H B•ic•@. 3mRiy vi lEyRiy²ÖmAy nAÄdIÀ eetlM o¯ › –iekAìuvÝ. avLtH Ey²vieÀR kA lukLiÇ o}ic•@. teÀR tlm…wiekAìH av Å aveÀRpAdÍÅ «wc•@. nAÄdIÀ eetl ˜ieÀR sQrBYM Œ m…RiyielÍuM niR ’u. 4 Ey²vieÀR zixYãArielArAL@M piÇ ŠAl˜H aven o·ieŠAw…˜v½mAy y† dAösHŠriEyAÏM aviewy…ìAyi¯Ý. mRiyy…ewèv]˜i ayAÅÆ piwic•ilÂ. y†dpR’u, 5 þm…ÞRH ev™iŠAzi½™ su gÓeetlmANitH. a«vi·H Œ pNM pA vÍÅŠH nÇkiyi¯e•ÜiÇ.ÿ 6 pE• y†d yHŠH pAvÍELAwH yTAÄØ tAlørYemAÝM ŸìAyi¯•ilÂ. avenA¯ k™nAyi¯• «ekAìANvnÍen pR’tH. zixYsM G˜ieÀR pNe–“i sU•ic•i¯•tH y†d yAyi¯Ý. öwyHŠiew avntiÇ niÝM pNM EmAxHwiÆky…M ecyHti¯Ý. 7 Ey² pR’u, þaveL twy¯tH. qeÀR zvsMsHkAr divs˜inAyi avÅ ötH ecyHt… q•iriŠe“. 8pAvÍÅ niÍÅ ŠiwyiÇ qE–A}um…ìH. q•AÇ{AÀ q ÝM niÍELAewAÏìAvilÂ.ÿ

lAsRientier žFAElAcn Ey² EbTAnYyilueì•H ey¸dril DikM Ep¯MEk“u. atinAlvÄ Ey²vien kANAnEÍA“@ EpAyi. lAsRien kANA ½M œwiyANH avÄ aEÍA“@EpAytH. mr N˜iÇni•H Ey² ŸyĘiy ŒLANH lAsÄ.10atinAÇ mhApuErAhitãAÄ lA sRienekAlÂA½M pripAwiyi“@. 11lAsÄ kArNM aDikM ey¸d¯M tÍL@ew EntA ŠeL vi“H Ey²vieÀR a½yAyikLA› •EÒ.atinAlANH ey¸d EntAŠÅ lA sRien ekAlÂAnAElAcic•tH. 9

EyAh•AÀ 11:55-12:26 Ey² ey±zElmiÇ èEvziÆÝ

(m˜A. 21+1-11; mÄeŠA. 11+1-11; lUeŠA. 19+28-40) 12

piE·•H epshA Ÿ/v˜ien˜iy vliyjnÕ“M Ey² ey±zElmiElÆv ¯e•Ý Ek“@. 13pnÜÛukL@mAyi v• avÄ Ey²vien sÓiŠAÀ puR˜iR Íi. avÄ viLic•@ pR’u, þaven vA}HÏk! sVAgtM! kĘAvi eÀR nAm˜iÇ v¯•ven eedvM a½# hiŠe“!ÿ sÜIĘnÍÅ. 118+25-26 yi AEylieÀR rAjAvien eedvM a ½#hiŠe“! 14 Ey² o¯k}utÆ“iy…ewpuRÏ ky RiyA¹ puRe–“tH. ti¯ev}u˜iÇ pRy… EÛAel. 15 þsIEyAÀ ngrEm Bye–Ewì! ötA, nieÀR rAjAvHv¯Ý. k}utÆ“iy…ew puR Ï kyRi!ÿ esKrYAvH 9+9 16

Ey²vieÀR zixYãAÄŠH ŒdYM öetA ÝM mnÈilAyilÂ. pE• Ey² mhtV˜i ElÆyĘe–“ti½ EzxM öetlÂAM av en–·i q}ute–“vyAeN•vÄÆ mn ÈilAyi. av½EvìiyANH tÍÅ qlÂAM ecyHtetÝM avÄ oAÄ—ic•@. Ey²vien–·i jnÍÅ lAsRien Ey² mrN˜iÇniÝ ŸyÄ Ïky…M aven klÂRyiÇ niÝM puRÏ viLiyHÆky…M ecyHt sMBv˜inH Ey² viEnAewA–M aEnkÄ sA•ikLAyi¯Ý. jnÕ“M öE–A}etlÂAmA¹ m·@™vErAwH pRy…•tH.18Ey² öQ atH-tM èvĘi c•@ qÝ Ek“H anvDiEpÄ Ey²vien kANAniRÍi .19atinAÇ prIzãAÄ pr sHprM pR’u, þötA, n—…ew pripAwik eLAÝM nwÆ•ilÂ. qlÂAv¯M aveÀR a½yAyikLA›Ý.ÿ 17

mrNe˜y…M jIvite˜y…M p·i ŽtA½M yvnãA¯M aviewy…ìAyi¯ Ý. epshAŸ/v˜i½ ŒrADnyHÆ v •vrAyi¯Ý avÄ. 21avÄ PiliE–Asi eÀRyw…E˜Æ EpAyi. (glIlyiel Eb THsyidAyiÇniÝM v•vnANH Pili E–AsH.)yvnãAÄpR’u, þèEBA, {ÍÅ ŠH Ey²vienkANNM.ÿ 22PiliE–AsH a e×yAsi EnAwiŠArYM pR’u. avri¯ v¯M EpAyi Ey²viEnAw…M pR’u. 23 Ey² avErAw… pR’u, þöE–A}ANu m½xYpuÒÀ mhtVe–w…vA½™ smyM. 24 {AÀ niÍELAw…stYmAyi pRye“. EgA tÛumNi mÌiÇvI¹ nzic•ielÂÜiÇ a tH qE–A}uM oerA·vi˜Ayi˜e• öri ÆM. pE• nzic•AÇ a«vL¯ky…M aEn kM viÏkÅ ŸløAdi–iÆky…M ec•@M. 25 sVÙM jIven sHEnhiÆ•vnH a« nxHwe–w…M. öQ ElAk˜iel sVÙM jIvi tM evRuÆ•vÀ a« sU•iÆM. av½ nitYjIvÀ lBiÆM. 26qe• ²æUxiÆ• vÀ qe• a½gmiŠNM. {AÀ EpA› •iwe˜AeŠ qeÀR dAsÀ qE•AewA– m…ìAyiriÆM. qe• ²æUxiÆ•ver qeÀR pitAvH ŒdriÆM. 20


EyAh•AÀ 12:27-13:8

116

teÀR mrNe˜–·i Ey² þöE–AÅ {AnAek ›}ÍuÝ. {Aen ÚpRyNM? üpIFn˜ieÀR öQ smyÏ ni•Hqe•r•ic•AluM pitAEvý qÝ pR yENA? ölÂ, pIFnÍEL·@ vAÍAnA¹ {AÀ öQ kAlÏte• v•tH. 28pitAEv aÍy…ew nAmM mhtVe–we“.ÿ aE–AÅ sVÄ‹˜iÇ nie•ArzrIri m…}Íi,þ{An tien mhtVe–w…˜iyiriÆÝ. öniy…M aÍen ec•@M.ÿ 29 aview ni•i¯•vÄ Œ zbHdM Ek“@. aetAriwim…}ŠmAeN•vÄ pR’u. pE• m·@™vÄ pR’u, þo¯ d†tÀ Ey² viEnAw… sMsAric•@.ÿ 30 Ey² avErAw… pR’u,þŒ zbHdM qe• ŸE”zic•@™tlÂ. niÍÅÆ™tAyi¯ Ý. 31ElAkM viDiŠe–Ewì smymAyi. öE–AÅ öQ ElAk˜ieÀR BrNADipnAy pizAcH puR˜AŠe–w…M. 32{AÀ ®miyiÇ niÝM ŸyĘe–w…M. a«sMBviÆEÛAÅ {AÀ qlÂAvery…M q•iElÆ ekAìu v¯M.ÿ33qÚtr˜ilu™ mrNmANH tEÀR et•RiyiŠAnANH Ey² öÍen pR ’tH. 34 ŒL@kÅ pR’u,þƒisH« qŠAlvuM jIviÆem•ANElÂA nYAyèmANM pRy… •tH. pie•ÙANH üm½xYpuÒÀ ŸyĘ e–wNMý qÝnI pRy…•tH? ŒrANI m½ xYpuÒÀ?ÿ 35 aE–AÅ Ey² pR’u, þ›Rc•@ smy E˜ÆœwimAÒEm èkAzMniÍELAewAÏ ìAœ. atinAÇ èkAzm…™E–AÅ nwÆ k.aE–AÅ ö¯“@niÍeL piwiŠilÂ. ö¯“i Ç nwÆ•v½ tAenviewyA¹ EpA›• et•RikyilÂ. 36atinAÇ evLic•M niÍ L@ew pŠlu™E–AÅ atien vizVsiÆ k. aE–AÅ niÍÅ evLic•˜ieÀR puÒ ãArA›M.ÿ öetlÂAM pR’u k}i’H Ey² aviwM vi“@. ŒÄÆM kìupiwiŠAÀ k}i yA˜iwE˜ŠANH Ey² EpAytH. 27

Ey²viÇ ey¸dÄŠH avizVAsM öÍenanvDi atH-tÍÅ Ey² è vĘic•@. öetlÂAM keìÜiluM ŒL@kÅ avniÇ vizVsic•ilÂ. 38eyz•AèvAc kÀ pR’tÍen sAÄØkmA›•tinH+ þkĘAEv {ÍÅpR’ kArYÍÅ Œ ¯ vizVsic•@? kĘAvieÀR zåi Œ¯ kìu?ÿ eyz•AvH 53+1 37

39

öŠArN˜AÇ avÄŠH vizVsiŠAÀ k}i’ilÂ. kArNM eyz•AvH öÍeny…M pR’u+ 40 þeedvM ŒL@keLaÓrAŠi.eedvM a v¯ew mnÈHkRu–ic•@. avÄ tÍL@ew k ÎkÅ ekAìu kANAtiriŠA½M mnS ekAìH oÝM mnÈilAŠAtiriŠA½mANH eedvM a« ecyHttH. aE–AÅ {Anver suKe–w…ÏM. eyz•AvH 6+10 41

aveÀR mhtVM kìi“@™«ekAìA NH eyz•AvH öÍen pR’tH. 42 pE• anvDiEpÄ Ey²viÇ vizV sic•@. ey¸dEntAŠÅ EpAluM aDikM

Ep¯MvizVsic•@. q•AÇ prIzãAer a vÄ By•i¯Ý. atinAlvÄ tÍL@ew vizVAse˜–·i oÝM «RÝ pR’i¯ •ilÂ. ey¸d–™iyiÇniÝM puR˜AŠ e–w…EmA q•Ayi¯Ý avÄÆ ByM. 43m½ xYniÇniÝ™ mhtVmANH eedv˜iÇ ni Ý™ mhtVE˜ŠAÅ övÄ öxHwe–“tH. Ey²vieÀR ŸpEdzÍÅ jn ÍeL viDiÆM 44 aE–AÅ Ey² Ÿc•˜iÇ pR’u, þq •iÇ vizVsiÆ•vÀ yTAÄؘiÇ q e• ayc•venyA¹ vizVsiÆ•tH. 45 qe•ŠA¹•vÀ yTAÄؘiÇ kA¹ •tH qe• ayc•venyANH. 46{AÀ è kAzmA›Ý. {AÀ öQ ElAk˜iElÆ vÝ. q•iÇ vizVsiÆ•vÀ ö¯“ilu} lAtiriŠAnA¹ {AÀ v•tH. 47 þŒL@keL viDiŠAnl averr•iŠA nA¹ {Aen˜iytH. atinAÇqeÀR v cnM Ek“i“@M a½sriŠAtiriÆ•ver viDiÆ•« {AnAyiriŠil .48qeÀR vcnÍÅ t_ky…M vizVsiŠAÀ mwiÆ ky…M ec•@•ven viDiŠAenArAL@ìH. qeÀR sE•zÍÅ ayAeL avsAnnA LiÇ viDiÆM. 49kArNM? qeÀR vcnÍÅ qEÀRtlÂ. qe• ayc• pitAvH qÙA¹ pREyìetÝM pWi–iEŠìetÝM q E•Aw… pR’i“@ìH. 50pitAvieÀR kløn yiÇ ni•ANH nitYjIv½ìA›•etÝM qniŠRiyAM. pitAvH pR’i“@™v mAÒ mA¹ {AÀ pRy…•tH.ÿ Ey² teÀR zixYãA¯ew kAÇ k}u›Ý epshA Ÿ/v˜i½m…ÛH tniŠH öQ ElAkM viwA½™ smymAey•H Ey ²vinRiyAmAyi¯Ý. Ey²vi½ pitAvi eÀRyw…E˜Æ EpAkA½™ smymAyi. a vÀ öQ ElAkÏ™ teÀRyAÅŠAer q E–A}uM sHEnhic•@. öE–A}ANvÄ avErA Ew·vuM sHEnhM èkwi–ic•tH. 2 Ey²vuM zixYãA¯M a˜A}M k}iÆk yAyi¯Ý. pizAcH Ey²vientier tiri yAÀ y†dAöQsHŠErYA˜ien EbADYe– w…˜iŠ}i’i¯Ý. (ziEmAÀ öQsHkErYA ˜ieÀR puÒnAyi¯Ý y†dA)3 pitAvH Ey ²vinH qlÂA·i½M EmÇ zåi nÇki. tAÀ eedv˜iÇniÝM v•vnAeNÝM eedv ˜iElÆ mwÍiE–AvukyAeNÝM Ey² vinRiyAM. 4avÄŒhArM k}ic•@ekAìiri ŠEv Ey² q}uE•·uni•H teÀR EmÇ› –AyMmA·i. o¯ EtAÄe˜w…˜H aryiÇ ¡ ·i. 5 avÀ o¯pAÒ˜iÇ ev™M qw…Ï. Ey²zixYãA¯ew kAÇ k}u›vAÀ «w Íi. aryiÇniÝM EtAĘ}ic•H av¯ew kAluM «wc•@. 6 Ey² aw…e˜˜iyE–AÅ ziEmAÀ p eÒAsH avEnAw… pR’u,þkĘAEv, a ÍH qeÀR kAlH k}u›kyAENA?ÿ 7 Ey² mRupwipR’u, þ{AniE–AeLÙA ¹ ec•@•et•H nI aRiy…•ilÂ. pE• pi•IwH ninŠ« mnÈilAvuM.ÿ 8 peÒAsH pR’u,þöl ! aeÍeÀR kAÇ oriŠluM k}ukilÂ.ÿ Ey² mRupwi

13


117 pR’u, þ{AÀ nieÀRkAlu k}ukiyiel ÜiÇ nineŠeÀR ŒL@kLiÇ o•AkAÀ sADiŠyilÂ.ÿ 9 ziEmAÀ peÒAsH pR’u, þkĘAEv, qeÀR kAlukÅ k}ukiyti½EzxM eek kL@M tly…M k}uœ.ÿ 10 Ey²pR’u, þorAÅ ›Lic•AÇ ayAL@ ewzrIrM m…}uvÀ v]˜iyA›M. avÀ kAlu kÅk}u›kEyEvìU. niÍŲÖrANH, q •AÇ niÍeLlÂAv¯M alÂ.ÿ*11tnieŠti er tiriy…•vnAer•H Ey²vinRiyAmA yi¯Ý. atinAlANH þniÍLiellÂAv¯M ²ÖrlÂÿ q•vÀ pR’tH. 12 Ey² av¯ew kAÇk}ukÇ avsAni –ic•@. teÀRvOÍÅ Dric•H avÀ vI ìuM ö¯Ý. Ey² EcAdic•@, þ{AÀniÍÅ ŠAyi qÙA¹ ecyHtetÝ mnÈilA EyA? 13niÍeLe• ü•¯ý qÝ viLiÆÝ. ükĘAEvý qÝviLiÆÝ. {AÀ atAy «ekAìH zriyANH. 14niÍL@ew kĘAvH {AnANH. pE• {AenA¯ dAsenE–Ael niÍL@ew kAlukÅk}uki. atinAÇ niÍ ELAErA¯˜¯M m·@™v¯ew kAlukÅ k}uk NM. 15niÍÅÆ mAt]kyAyANH {AniÍ eneyAeŠ ecyHttH. atinAÇ {AÀ ni ÍELAwH ecyHt«EpAel niÍELAErA¯˜ ¯M prsHprMec•@k. 16{AÀ niÍELAw… stYmAyipRy…Ý. o¯dAs½M teÀR yj mAnenŠAÅ vliyvnlÂ. dQtYvumAyi ayyHŠ–“vÀ te• ayc•venŠAÅ vliyvnl . 17öetl A mRi’u niÍÅ èvĘic•AÇ niÍÅÆ sEÙAxvAãA rAyiriŠAM. 18 þ{AÀ niÍeL qlÂAvEry…M p·iyl öQ pRy…•tH. {AÀ tire’w…˜ver qniŠRiyAM. pE• ti¯ev}u˜iÇ pR ’« sMBviŠNM üqeÀRa–M p»ev c•vÀ qnieŠtirAyi.ý* 19aÍen sMB viÆMm…ÛH öE–AÅ {Ani« niÍELAw… pRy…Ý. a« sMBviÆEÛAÅ niÍÅ ü{AÀ Œ›Ýý qÝ vizVsiÆM. 20 {AÀ niÍELAw… stYM pRyAM. {Any c•ven sVIkriÆ•vÀ qe•y…M sVIk riÆÝ. qe• sVIkric•vÀ qe• ay c•veny…M sVIkriÆM.ÿ tnieŠtier ŒerÝ Ey² pRy…Ý (m˜A. 26+20-25; mÄeŠA. 14+17-21; lUeŠA. 22+21-23) 21

ö«pR’u k}i’E–AÅEy²vieÀR mnS vIìuM klÍi. avÀ teÀR zixY ãAErAw… «RÝ pR’u,þ{AÀ niÍELAw… stYM pRyAM. niÍLielA¯vÀ qnieŠ tier tiriy…M.ÿ 22 zixYãAerlÂAv¯M prsHprM EnAŠi. Œer–·iyANH Ey² pRy…•et•H avÄ Æ mnÈilAyilÂ. 23zixYãArielA¯vÀ Ey²vieÀR aw…˜H öriÆÝìAyi¯Ý. Ey² sHEnhic• o¯ zixYnAyi¯Ý atH. 24 Œer–·iyANH sMsAriÆ•et•H Ey vAkYM10 cil purAtn eekey}uÏ ètikLiÇ kAlukÅ k}u›kEyEvìU q• BAgM o}ivAŠiyi“uìH. üqeÀR ... qnieŠtirAyiý Ÿ”rNi sÜI. 41:9

EyAh•AÀ 13:9-14:2

²viEnAw… EcAdiŠAÀ ziEmAÀ peÒAsH ayAELAwH ŒMgYM kA“i. 25ayAÅ Ey²vi eÀRyw…E˜Æ cA’u EcAdic•@,þkĘA Ev,aEÍeŠtier tiriy…•vÀ ŒrANH?ÿ 26 Ey² mRupwi pR’u, þöQ a–M {AÀ pAÒ˜iÇ m…ÆM. ö« {AÀ ŒÄÆ ekAw… ÆÝEvA avÀ qnieŠtier tiriy…M.ÿ Ey² o¯ a–ŠxNemw…˜H m…Ši ziEmA eÀR puÒnAy y†dAösHŠriEyA˜i½ ekAw…Ï. 27a–emw…˜E–AÅ sA˜AÀ a vniÇèEvzic•@. Ey²y†dEyAw…pR’u, þninÆec•A½™« EvgMec•@k.ÿ 28Ey ² ötH y†dEyAw… pRy…vAÀ kArNemeÙ •H EmzyHŠrikili¯• ŒÄÆM mnÈilA yilÂ.29y†dyAyi¯Ý pNe–“i sU•i–… kArÀ. atinAÇ vi¯•i½ EvìetAeŠ vAÍAÀ Ey² y†dEyAw… pRy…kyAvAM q•vÄ k¯ti. aelÂÜiÇ pAvÍÅeŠ eÙÜiluM ekAw…ŠAÀ pRy…ky…mAvAM q ÝmvÄ k¯ti. 30Ey²ekAw…˜ a–vuM vA Íi rAÒiyiÇ y†dA puRE˜Æ EpAyi. teÀR mrNe˜–·i Ey² y†dA EpAyE–AÅ Ey²pR’u,þöE–A Å m½xYpuÒÀ mhtVe–“iriÆÝ. eedv vuM m½xYpuÒnilUew mhtVe–w…Ý.32a vnilUew eedvM mhtVe–“@evÜiÇ eed vM t•ilUew puÒeny…M mhtVe–w…ÏM. eedvMEvgMte•aveÀRmhtVM nÇ›M.ÿ 33 Ey² pR’u, þqeÀR›“ikeL, {Ani ni ›Rc•@EnrE˜Æœwi mAÒEm niÍELA ewAÏìAœ. niÍeLe• tiry…M. ey¸d ErAw… pR’« niÍELAw…M öE–AÅ {AÀ pRy…Ý+ {AÀ EpA›•iwÏ niÍÅŠH qe• a½gmiŠAnAvilÂ. 34 þ{AÀ niÍÅÆ putieyA¯ klønt¯ Ý+ prsHprM sHEnhiÆk. {AÀ niÍeL sH E nhic• « EpAel niÍÅ prsH p rM sHEnhiÆk. 35niÍÅ prsHprM sHEnhi c•AÇ niÍeLeÀR zixYãArAeN•H qlÂA v¯M aRiy…M.ÿ 31

peÒAsH te• t™i–Ry…em•H (m˜A. 26+31-35; mÄeŠA. 14+27-31; lUeŠA. 22+31-34) 36

ziEmAÀ peÒAsH Ey²viEnAw… EcAdi c•@,þkĘAEv aeÍviEwŠA¹ EpA›• tH?ÿEy² mRupwipR’u, þ{AÀ EpA›•i wE˜Æ ninŠiE–AÅpiÚwrAnAvilÂ. p E• pi•IwH ninÆpiÚwrAnA›M.ÿ 37 peÒAsH EcAdic•@, þqÚekAìH qni Æ nie• piÚwÄÝœwA kĘAEv? {A À ninÆEvìi mriŠA½M t•ARANH.ÿ 38 Ey² mRupwi pR’u, þyTAÄؘiÇ ninŠH nieÀR jIvÀ qniŠAyi t¯vAÀ k}iy…EmA? {AÀ niE•Aw… stYmAyi pR ye“. EkA}iœ›M m…ÛH m†•H tvN nIey e• t™i–Ry…M.ÿ Ey² zixYãAer smAzVsi–iÆÝ Ey² pR’u, þniÍL@ew Xdye˜ vixmi–iŠ¯tH.eedv˜iÇ vizVsi Æk.q•iluM vizVsiÆk.2qeÀR pitA vieÀRvstiyiÇ aEnkM m…RikL@ìH. a ÍenyilÂAyi¯ÝevÜiÇ öetAÝM {A

14


EyAh•AÀ 14:3-15:4

118

À niÍELAw…pRy…kyilÂAyi¯Ý. niÍÅ Šview oriwm…ìAŠAÀ {AÀ EpA›Ý. 3 aview niÍÅeŠAriwm…ìAŠiyi“H {AÀ tiric•@vrAM.{A½™ Ðl˜H niÍL@M Ÿ ìAyiriEŠìtinAyi, aE–AÅ niÍeL qE•AewA–M ekAìuEpAkAM. 4{AÀ EpA ›•iwE˜yHÆ™ v}i niÍÅŠRiyAM.ÿ 5 EtAmsH pR’u, þnI EpA›•etviEwŠA eNÝ {ÍÅŠRiyil kĘAEv.pie• Íen {ÍÅÆ v}iyRiyAnAvuM?ÿ 6 Ey² mRupwipR’u,þv}iy…M stYvuM jIv½M {AnA›Ý. pitAviElÆ™ Žk mAÄ‹M q•ilUewyANH. 7 niÍÅ yTAÄØ ˜iÇ qe•aRie’ÜiÇ qeÀRpitAvi eny…M aRiyNM. q•AliE–AÅniÍÅŠH qeÀRpitAvienaRiyAM. niÍLven k ìi“@m…ìH.ÿ 8 PiliE–AsH Ey²viEnAwH p R’u, þkĘAEv {ÍÅÆ pitAvien kANic•@ t•AluM. {ÍÅŠ« mtiyA›M.ÿ 9 Ey² mRupwi pR’u, þPiliE–AEs, {AÀ öÒy…M kAlM niÍELAewAÏìAyi ¯Ý. atinAÇ niÍeLe• aRiyNM. qe• kìvÀ pitAvieny…M kìi“@ìH. pie•ÙANH, ü{ÍÅÆ pitAvien kA Nic•@ t± qÝý pRy…•tH? 10{AÀ pitA viluM pitAvH q•ilum…eì•H niÍÅ yTAÄؘiÇ vizVsiÆÝEìA? {AÀ niÍELAw…pR’ kArYÍeLAÝM q•iÇ niÝM v•tlÂ. pitAvH q•iÇ vsic•H aveÀR EjAlikÅ ec•@Ý. 11qeÀR pitAvH q•iluM {AÀ pitAviluM vsi ÆÝ qÝ {AÀ pRy…•« vizVsi Æk. aelÂÜiÇ qeÀR atH-tèv]˜i kÅ nimi˜M vizVsiÆk. 12{AÀ niÍ ELAw… stYmAyi pRye“. q•iÇ vizVsi Æ•vnH {AÀ ec•@• èv]˜ikÅ ec •AnAvuM. aet, {AÀ ecyHttienŠAÅ vliy èv]˜ikÅ EpAluM avÀ ec•@M. qÚekAeì•AÇ {AÀ pitAviElÆ EpA›Ý. 13qeÀR nAm˜iÇ niÍeLeÙ ÜiluM ŒvzYe–“AÇ {An« niÍÅ ŠAyi ec•@M. aE–AÅ pitAvieÀR mh tVM puÒnilUew kANiŠe–w…M. 14qeÀR nAm˜iÇ niÍeLeÙÜiluM EcAdic•AÇ {An« niREv·@M. pri²ÖA´AvieÀR vAgd H AnM þniÍeLe• sHEnhiÆÝevÜiÇ q eÀR klønkL½sriÆM. 16me·A¯ shAyi eyÕwi ayyHŠAÀ {AÀ pitAviEnAw BYÄØiÆM. Œ shAyiey qe•E•yHÆ mAyiavÀ niÍÅÆ nÇ›M. 17Œ shA yi stY˜ieÀR Œ´AvAyiriÆM. ElA k˜inH aven sVIkriŠAnAvilÂ. kAr NM ElAkM avenkA¹kEyA aRiy…k EyA ölÂ. q•AÇ niÍÅ aven aRiy… Ý. avÀ niÍELAewA–vuM niÍLiluM vsiÆÝ. 18 þa–n—mAril A ˜ ›“ikeLE–Ael {AÀ niÍeL o·yHŠH ŸEp•iŠilÂ. {AÀ niÍLiElÆ mwÍiv¯M. 19alø smyM œwi k}i’AÇ ElAkM qe•ŠA¹kyil . pE• niÍÅ qe•ŠA¹M. {AÀ jIviÆ •tinAÇ niÍL@M jIviÆM. 20ŒdivsM 15

{AÀ pitAvilueì•H niÍLRiy…M. ni ÍÅ q•iluM {AÀ niÍLiluM Ÿeì•H niÍLRiy…M. 21qeÀR klønkÅ aRi’H av a½sriÆ•vÀ qe• yTAÄØ ˜iluM sHEnhiÆÝ. qe• sHEnhiÆ •ven qeÀR pitAvuM sHEnhiÆM. {A ½M aven sHEnhiÆM. {AnvnH qe• kA“ieŠAw…ÆM.ÿ 22 aE–AÅ y†dA(y†dA ösHŠErYA˜H a lÂ) EcAdic•@, þpE•kĘAEv, qÚekA ìANH nI nie•˜e• {ÍÅÆ kA“@k y…M ElAk˜i½ kA“AtiriyHÆky…M ec •@•tH?ÿ 23 Ey² mRupwipR’u, þqe• sHEnhi Æ•vÀ qeÀR vcnÍL½sriÆM. q eÀR pitAvH aven sHEnhiÆM. {A½M qeÀRpitAvuM avniElÆv•H av EnAewAÏvsiÆM.24q•AÇ qe• sHEn hiŠA˜vÀ qeÀR vcnÍÅ a½sri ŠyilÂ. niÍÅ EkÅÆ• qeÀR vcnÍ eLAÝM qEÀRtlÂ. aetlÂAM qe• ayc• qeÀR pitAviÇniÝM ŒNH. 25 þ{AÀ niÍELAewAÏìAyi¯• kAl ˜H {AnietlÂAM pR’i¯Ý. 26pE• s hAyi niÍeL qlÂAM pWi–iÆM. {AÀ niÍELAw… pR’ kArYÍeLlÂAM oAÄ—i ŠAÀ shAyi niÍÅÆ kArNmA›M. pi tAvH qeÀR nAm˜iÇ ayyHÆ• pri² ÖA´AvAyiriÆM Œ shAyi. 27 þ{AÀ niÍÅÆ smADAnM t•i“@ EpA›Ý. {AÀ t¯•tH qeÀRte• smA DAnmANH . ElAkM ec•@•tiÇniÝM vYtYsHtmAy mAÄ‹˜ilANH {AÀ smA DAnM t¯•tH. atinAÇ niÍL@ew Xdy e˜ vixmi–iŠ¯tH. Bye–Ewì. 28{AÀ niÍELAw… pR’« Ek“ElÂA, ü{AÀ EpA ›Ý. {AÀ niÍL@ewyw…E˜ŠH mwÍi v¯M. ýniÍeLe• sHEnhic•i¯ÝevÜiÇ {AÀ pitAviElÆmwÍu•tiÇ niÍÅ sEÙAxiÆM. kArNM pitAvH qE•ŠAÅ EæxHWnANH. 29ö«sMBviÆM m…ÛH {Ani E–AÅ niÍELAw… pRy…Ý. aE–AÅ ö« sMBviÆEÛAÅ niÍÅ vizVsiÆM. 30 {Anini aDikM EnrM niÍELAw… sMsA riŠyilÂ. öQ ElAk˜ieÀR BrNADipÀ v¯Ý. avnH qeÀREmÇ o¯ zåiy… milÂ. 31pE• {AeneÀR pitAvien sHEn hiÆÝev•H ElAkM aRiyNM. atinA yi pitAvH kløic•«EpAel {AÀ ec•@ Ý.þv± nm…ŠiviwM vi“@EpAkAM.ÿ Ey² m…Ùiriv™iEpAel Ey²pR’u, þ{AÀ yTAÄØ m…Ùi riv™iyA›Ý. qeÀRpitAvH EtA“ ŠAr½M. 2 PlM ŸìAkA˜ qeÀR qlÂA zAKkL@M avÀ m…Ric•@kLy…Ý. kAyHÆ • qlÂAzAKkL@M œw…tÇ kAy…ìA›• tinH avÀev“ieyA«ÆÝ. 3{AÀ niÍ ELAw…pR’ vcnÍÅ m†lM niÍÅ Enr e˜te• v]˜iyAŠe–“iriÆÝ. 4q•i Ç «wÄÝvsiÆk, {AÀ niÍLiluM v siÆM. o¯ zAKyHÆM tniey kAyHŠAnA vilÂ. atH m…Ùiriv™iy…ew zAKyAyiri ŠNM. a«EpAelyA¹ niÍL@M. niÍÅ

15


119 Æ tiniey kAyH Š AnAvil . niÍÅ q•iÇ vsiŠNM. 5 þ{AÀ m…Ùiriv™iy…M niÍÅ cilÂkL@ mANH. o¯˜À q•iÇ vsiÆky…M {AÀ avniÇ vsiÆky…M ecyHtAÇ ŽeR PlM ŸLvAÆM. pE• qe•ÕwAet ayAÅŠH oÝM ec•AnAvilÂ. 6q•iÇ vsiŠAnAvA˜vÀ m…Riec• R iye–“ cilÂyHÆsmmANH. Œ cil kri’uEpA ›M. ŸNÍiy cilÂkÅ EzKric•H ŒL@kÅ tIyielRiy…M. 7 þq•iÇ vsiÆky…M qeÀR vcnÍ ÅpiÚw¯ky…M ec•@k. aÍen ecyHtA Ç niÍÅ ŒvzYe–w…•etÚM sADic•@ ki“@M.8 œw…tÇ Plm…ìAŠi niÍÅ qeÀR zixYãAerÝ etLiyiÆk. aeteÀR pi tAvien mhtVe–w…ÏM. 9 pitAvH qe• sHEnhiÆ•EpAel {AÀ niÍeL sHEn hic•@. qeÀRsHEnh˜iÇ vAsM «w¯k. 10 {AeneÀR pitAvieÀR klønkL½sri Æky…M aveÀR sHEnh˜iÇ vsiÆk y…Mec•@Ý. niÍÅ qeÀR klønkL½s ric•AÇ niÍÅ qeÀRsHEnh˜i½ «wÄ c•yAyi pAÒmA›M.11qniÆ™ aEt Œ hÂAdM niÍÅÆM ŸìAkAnANietlÂAM ni ÍELAw… {AÀpR’tH. niÍL@ew ŒhÂAdM sÛUÄÌmAyiriŠNem•H {AnA#hiÆ Ý. 12{AÀ niÍÅÆ t¯• kløn ötANH. {AÀniÍeL sHEnhic•« EpAel pr sHprM sHEnhiÆviÀ. 13œ“ukAÄÆ Ev ìi mriÆkyANH orAÅÆ kANiŠAvu• Ž·vuM mh˜AysHEnhM. 14{AÀ pRy… •kArYÍÅ ecyHtAÇ niÍeLeÀR suX ÏŠLANH. 15{AniE–AÅ niÍeL dAser Ý viLiÆ•ilÂ. yjmAnenÙA¹ ec•@ •etÝ dAsnRiyilÂ. q•AÇ {AÀ ni ÍeL sHEnhiterÝ viLic•iriÆÝ. kA rNM, qeÀR pitAviÇniÝ Ek“etAeŠ {AÀ niÍeL aRiyic•@ k}i’u. 16ni ÍÅ qe• tire’w…˜tlÂ. {AÀ niÍ eL tire’w…˜tANH. EpAyi PlM s] xHwiÆk, aE–AÅ niÍL@ewPlM jIvit ˜iÇ «w¯M. aE–AÅ pitAvH niÍÅ qeÀR nAm˜iÇ ŒvzYe–w…•etÚM niÍÅÆ nÇ›M. 17öeteÀR klønyANH. prsHprM sHEnhiÆk. Ey² zixYãAÄÆ m…•Riyi–u nÇ›Ý 18 þElAkM niÍeL evRuÆÝevÜiÇ, oA Ä—iÆkElAkMqe• ŒdYM evRuÏ. 19ni ÍÅ öQ ElAk˜iÇ niÝ™vrAyi¯e• ÜiÇ sVÙM ŒL@keL sHEnhiÆ•«EpA elElAkM niÍeLy…M sHEnhiEc•en. p e• {AÀ niÍeL tire’w…Ï ElAk ˜iÇ niÝM mA·i niĘi. aÍen niÍÅ öQ ElAk˜iÇ ŸÅe–wA˜tinAlANH a vÄniÍeLevRu˜tH. 20{AÀ niÍÅÆ p R’ut• pAWMoAÄ—iÆk+ o¯dAs½M y jmAnenŠAÅ EzxHWnlÂ. ŒL@kÅ qe• pIfi–ic•i“@eìÜiÇ avÄa« niÍELA w…Mec•@M.qeÀRvcnÍÅ avÄ a½s ric•i¯e•ÜiÇ niÍL@ew vcnÍeLy…M avÄ a½sriÆM. 21ŒL@kÅ {AÀ kAr NMniÍELAwH öÍeneylÂAM ec•@M. qÚ

EyAh•AÀ 15:5-16:11

ekAeì•AÇ qe• ayc•ven avÄŠ RiyilÂ.22{AÀ v•H ElAkErAw… sMsAri c•i¯•ielÂÜiÇ avÄÆ pAp˜ieÀR ›· BArM ŸìAvukyilÂAyi¯Ý. pE• {AÀ avErAw…sMsAric•@ k}i’u.a«ekAìH avÄŠH tÍL@ew pAp˜iÇni•H o}ik}i vilÂ. 23qe•evRuÆ• ŽetA¯v½M q eÀR pitAvieny…M evRuÆÝ.24m·A¯M ö «verec•A˜ kArYÍLANH {AÀ av ¯ewyiwyiÇ ecyHttH. {AnetAÝM ec yHti¯•ielÂÜiÇ avÄÆ pApM ŸìAvu kyilÂAyi¯Ý. q•AÇ {AÀ ecyHtetA eŠ avÄkìu. q•i“@M avÄ qe•y…M qeÀRpitAvieny…M evRuÆÝ. 25av¯ ew nYAyèmAN˜iel}utiyiriÆ•tH s tYmAkAnANiÍen sMBvic•tH üaver e• akArNmAyi evRuÏ.ý* 26 þ{AÀ pitAviÇni•H shAyiey ni ÍL@ew aw…E˜ŠH ayyHÆM. a«pitA viÇ niÝ™ stYA´AvAyiriÆM. avÀ v¯EÛAÅ qe•–·ipRy…M. 27niÍeL–·i y…M ŒL@kELAw… pRy…M. qeÙ•AÇ ŒdYM m…tÇÆte• niÍeLeÀR œewy…ìAyi ¯Ý. þ{AnietlÂAM niÍELAw…pR’tH Œ ¯M niÍL@ew vizVAse˜ tkÄŠA tiriŠAnANH. 2 ŒL@kÅ niÍeL ey¸d– ™ikLiÇ niÝM öRŠiviE“ŠAM. niÍeL ekAlÂ@•tH eedv˜i½ yAgmÄ–iŠlA eN•HŒL@kÅciÙiÆ•smyM v¯M. 3 pi tAvieny…M qe•y…M aRiyA˜« ekA ìANH ŒL@kÅ ö˜rM kArYÍÅ ec•@• tH.4öetlÂAM {AÀ niÍELAwiE–AÅ pRy… Ý. a«ekAìH öetlÂAM sMBviÆEÛAÅ, {AÀ niÍÅÆ m…•Riyi–…t•i¯Ý q Ý niÍÅ oAÄÆM.

16

pri²ÖA´AvieÀR èv˜ ] ikÅ þŒrMB˜iÇ {AÀ niÍELAwH öetAÝM pR’ilÂ, kArNM {AnE–AÅ niÍELA ewAÏìAyi¯Ý. 5 öE–AÅ {AÀ qe• ayc•veÀRyw…E˜Æ mwÍuÝ. q•AÇ niÍLA¯M qE•AwH ünI qviewE–A›Ý?ý qÝ EcAdiÆ•ilÂ. 6 {AnietlÂAM pR’ «ekAìH niÍL@ew mnSniRey d…+KmA NH.7 pE•{AÀ niÍELAw… stYmAyi pR ye“.{AÀd†ErÆEpA›•tH niÍÅÆ n lÂtANH. kArNM, {AÀEpA›EÛAÅ shA yiey {AnyyHÆM. {AÀ EpAyielÂÜiÇ ayAÅ vrilÂ. 8shAyiv¯EÛAÅ avÀ ElAk˜i½ et·@p·ieyÝ etLiyiÆM. 9 pApe˜ sMbÓic•iwE˜ALM ElAk˜i eÀRet·H avÀevLic•ÏekAìuv¯M. kA rNM avÄq•iÇ vizVsiÆ•ilÂ. 10a vÄ q•iÇ vizVsiŠA˜«ekAìH pAp e˜–·iy…M {AÀ pitAvieÀR aw…ŠEl ÆEpAvuky…M niÍLini qe•kANAti riÆky…M ec•@•«ekAìu nItiey–·i y…M avÄ›·e–w…ÏM. 11öQ ElAk˜i eÀR BrNADikAri viDiŠe–“@ k}i’ tinAÇ avÀ nYAyviDiey–·iy…™ stYM ElAk˜i½ etLiyic•@ekAw…ÆM. üavere• ... evRuÏý ŸÖrNi sÜI. 35+19, 69+4.


EyAh•AÀ 16:12-17:9

120

12

þqniÆ niÍELAw… pRyAÀ öniy…M o¯pAw…kArYÍL@ìH . q•AÇ a« tAÍAÀ niÍÅŠiE–AÅ Œvil . 13q •AÇ stYA´AvH v¯EÛAÅ avÀ ni ÍeL pripUÄÌmAy stY˜iElÆ nyi ÆM. stYA´AvH aveÀR te•vAÆkLl pRy…•tH. avÀ Ek“tH mAÒM pRy…M. sMBviŠAÀ EpA›• kArYÍLvÀ niÍ ELAw… pRy…M. 14stYA´AvH qe• mhtV e–w…ÏM. qÍeneyE•A? avÀq•iÇ nie•w…˜H av niÍELAw… pRy…M. 15pi tAvi½™veylÂAM qEÀRtANH. a«ekA ìANH Œ´AvH q•iÇ nie•w…˜H niÍ ELAw… pRy…emÝ {AÀ pR’tH. d…+KM sEÙAxmA›M þaløsmy˜i½EzxM niÍeLe• kA NilÂ. aløMœwiEnrM k}i’AÇ–ie• ni ÍeLe• vIìuM kA¹M.ÿ 17 þŽtA½M zixYãAÄ prsHprM pR’u, ýüaløsmy˜i½EzxM niÍeLe• kANi lÂ. aløM œwi EnrM k}i’AÇ niÍeLe• vIìuM kA¹Mý q•H Ey² pRy…•tieÀR aÄØemÙANH? qeÙ•AÇ ü{AeneÀR pitAvieÀR aw…E˜yHÆEpA›Ýý qÝ pRy…•ti½M qÙANÄØM?ÿ 18zixYãAÄ t—iÇEcAdic•@, þorløEnrM q•tienÙA NÄØM? avenÙA¹ pRy…•et•H { ÍÅÆ mnÈilA›•ilÂ.ÿ 19 zixYãAÄŠiEt–·i EcAdiŠAÀ Œ# hm…eì•H Ey²mnÈilAŠi. a«ekAì vÀ avErAw…pR’u,ýüaløEnr˜i½ Ez xM niÍeLe• kANilÂ. ›Rc•@EnrM œwi k}i’AÇ–ie• niÍeLe• vIìuM kA ¹Mý qÝM {AÀpR’tieÀR aÄØmA ENAniÍÅ prsHprM EcAdiÆ•tH? 20{A À niÍELAw… stYMpRy…Ý. niÍÅ kr y…ky…M d…+KitrAvuky…M ec•@emÜiluM ElAkM sEÙAxiÆM. niÍÅ d…+KiÆemÜi luM niÍL@ew d…+KM sEÙAxmAyi mARuM. 21 üüo¯vÅ èsviÆEÛAÅ avÅÆ Ev dny…ìA›M. kArNM avL@ew smymAyi q•«te•.q•AÇ ›’upiRÝ k}iy… EÛAÅ avÅ EvdnmRÆÝ. o¯ zi²vi enElAk˜iElÆ ekAìuv•tiÇ avÅ qlÂAM mRÝsEÙAxiÆÝ. 22niÍÅÆM a«EpAelte•. öE–AÅniÍÅ d…+KiÆ Ý. q•AÇ {Anini niÍeL kA¹ EÛAÅ niÍÅ XdyMgmAyi ŒhÂAdiÆM. Œ¯M niÍL@ew sEÙAxe˜ t“i mA·uk y…milÂ. 23Œ divsM niÍÅ qE•AewAÝM ŒvzYe–w…kyil . {AÀ niÍELAw… stYM pRy…Ý. qeÀR nAm˜iÇ niÍÅ qÙAvzYe–“AluM qeÀR pitAvH a« niREv·i˜¯M. 24 niÍLi«ver qeÀR nAm˜iÇ oÝM ŒvzYe–“ilÂ.EcAdiÆk,niÍÅÆki“@M. aÍen niÍL@ew ŒhÂAdM pUÄÌmA›M. 16

ElAk˜i½EmÇ vijyM þö«{AÀ ŒlÜArik BAxyiÇ niÍ ELAw… sMsAric•iriÆÝ. q•AÇ vAÆ kÅ aèkArm…pEyAgiŠAet {AÀ kArY ÍÅ pRy…•kAlM v¯M. {AÀ niÍELAw… 25

Enri“u™ vAÆkLiÇ pitAvien–·i pR y…M. 26Œ divsM niÍÅpitAviEnAwH q eÀR nAm˜iÇ pl«M EcAdiÆM. aE–AÅ {AÀ niÍÅÆEvìi pitAviEnAwH EcA diEŠì ŒvzYmilÂ. 27pitAvHte• niÍ eL sHEnhiÆÝ. niÍÅ qe• sHEnhi c•tinAÇ avÀ niÍeL sHEnhiÆÝ. {AÀ eedv˜iÇniÝ v•vnAeN•H ni ÍÅ vizVsic•«ekAìuM pitAvH ni ÍeL sHEnhiÆÝ. 28{AÀ pitAviÇ ni•H öQ ElAkE˜ÆvÝ. öE–AÅ {AÀ öQ ElAkMvi“H pitAviElÆ mwÍuÝ.ÿ 29 aE–AÅ Ey²vieÀR zixYãAÄ pR ’u, þaÍiE–AÅ {ÍELAw… vYåmAyi sMsAriÆÝ. aÍiE–AÅ ŒlÜArikmA yBAx ŸpEyAgiÆ•ilÂ. 30aÍyHŠH q lÂAmRiyAemÝ {ÍÅŠiE–AÅ kANAM. o¯vÀ o¯ EcAdYM EcAdiÆM m…Ûute• ninŠti½ mRupwi pRyAnA›M. nI eedv ˜iÇniÝM v•tAeN•« {ÍeL vizVsi–iÆÝ.ÿ 31 Ey² pR’u, þa«ekAìiE–AÅ ni ÍÅ vizVsiÆÝ aElÂ? 32öview æÖi Æk. niÍÅ citRiŠe–w…• smyM v¯M. niÍLiElAErA¯˜¯M avrv¯ew vIw…k LiElÆ citRiŠe–w…M. atiE–A}ANH. ni ÍeLe• vi“@EpA›M. {AenA·yHŠA›M. pE• {AenAriŠluM o·yHŠlÂ. kArNM pitAvH qE•AewA–m…ìH. 33 þniÍÅeŠ•iÇ smADAnm…ìAyiri ŠAÀ EvìiyA¹ niÍELAw… {AnietA eŠ pR’tH. öQ ElAk˜iÇ niÍÅÆ èzHnÍL@ìAkAM. pE• eeDrYE˜Aew yiriÆk. {AÀ ElAke˜ prAjye–w… ˜iyiriÆÝ.ÿ Ey² zixYãAÄÆ Evìi èAÄØiÆÝ öetlÂAMpR’ti½EzxM Ey² sV Ä‹˜iElÆ EnAŠi. Ey² èAÄØi c•@,þpitAEvsmymAyiriÆÝ. puÒÀ a Íey mhtVe–w…E˜ìtinH puÒen mh tVe–w…E˜Nem. 2aÍH av½ nÇkiyi riÆ• ŒL@kÅeŠAeŠ nitYjIvÀnÇ kAÀp·u•viDM nI puÒnH qlÂAv¯ewy…M EmÇ zåinÇki.3 ötANH nitYjIvÀ+ Žk stYeedvmAy nie•y…M nI ayc• Ey² ƒisH«vieny…M aRiy…k q•tH. 4nI qe• Žløic•EjAli {AÀ pUĘiyAŠi. ®miyiÇ aÍey {AÀ mhtVIkric•@. 5 pitAEvniE•AewA–M öE–AÅ, qe•y…M mhtVe–w…Ïk. ElAks] x H w iÆ m…ÛH qniÆ niE•AewAÏìAyi¯• mhtVM qniÆ nÇkiyAluM. 6 þnIeyniŠI ElAk˜iÇniÝM ciler tÝ. aÍy…ew s¶zYÍeL {AnvÄÆ kA“i. aÍy…EwtAy aver qniÆ nÇ ki. aÍy…ew vcnM avÄ a½sric•@. 7 nI qniÆ t•etlÂAM ni•iÇ ni•AeN •H avriE–AÅ aRiy…Ý. 8nI qniÆ t• ŸpEdzÍÅ {AnvÄÆ ekAw…Ï. av avÄ sVIkric•@. {AÀ yTAÄØ ˜iÇ ni•iÇniÝ v•vnAeN•H avÄ aRiy…Ý. nI qe• ayc• t AeN•H avÄ vizVsiÆÝ. 9 avÄŠAyi {Ani

17


121 E–AÅ èAÄØiÆÝ. öQ ElAk˜ilu™v ÄÆEvìiyl {AÀ èAÄØiÆ•tH. a Íy…ew ŒÅŠAÄÆEvìi, aver aÍH qniÆ nÇkiy«ekAìH {AÀ èAÄØi ÆÝ. 10qniÆ™etlÂAM niEÀRtANH. ninÆ™etlÂAM qEÀR«M. övÄ qniÆ mhtVM ekAìuvÝ tÝ. 11öE–AÅ {AÀ ni•iElÆv¯Ý. {Anini ElAk˜iÇ tÍukyilÂ. q•AlivÄ öniy…M öview y…ìAvuM. pri²Ö pitAEv, över kA EŠNEm, {A½M nIy…M o•AyiriÆEÛA el övÄ o•AyiriŠAÀ aÍy…ew nAm ˜ieÀR (aeÍniÆ t• nAmM) zåi yiÇ över kAEŠNEm. 12{AnvErAewA ÏìAyi¯•E–AÅ {AÀ aver kAÏ. nI qniÆt• nieÀR nAm˜ieÀR zåi yAÇ {AÀ aver kAÏ. nxHwe–wAÀ tire’w…Še–“ o¯vÀ y†dA mAÒM nxHw e–“@. ti¯ev}u˜iel vAÆkÅ yTAÄØ mA›vAnANH aÍen sMBvic•tH. 13 þ{AniE–AÅ nieÀRyw…E˜Æ v¯Ý. q•AÇ {AnietAeŠ èAÄØiÆ•tH {AniE–A}uM öQ ElAk˜AytinAlANH. övÄŠH qeÀR ŒhÂAdm…ìA›•tinANH {AnIŠArYÍeLAeŠ pRy…•tH. avÄ eŠlÂAM qeÀR m…}uvÀ ŒhÂAdvum…ìA kAÀ {AnA#hiÆÝ. 14aÍy…ew ŸpEd zM {AnvÄÆ nÇki. ElAkM aver evRuÏ. {AÀ öQ ElAk˜iEÀRtlÂA˜ «EpAel av¯M öQ ElAk˜iEÀRtlÂA ˜«ekAìH övEry…M ElAkM evRuÏ. 15 aver öQ ElAk˜iÇniÝM puRe˜w… ŠAnl {AnAvzYe–w…•tH. aver d…xHw niÇniÝM sMr•iŠNem•ANH. 16{AÀ öQ ElAk˜iEÀRtlÂA˜«EpAel av¯M öQ ElAk˜iEÀRtlÂ. 17nieÀR stY˜i lUew nieÀR Esvn˜inver s‘rA Æk. nieÀR vcnM stYmANH. 18nI qe• öQ ElAk˜iElŠyc•« EpAel {AÀ avery…M öQ ElAk˜iElŠyc•@. 19{AÀ Esvn˜inAyi qe•˜e• o¯ÆÝ. nieÀR Esvn˜invÄ stY˜iÇ t•A RA›MviDM {AnietAeŠ avÄŠAyi ec •@Ý. 20 þ{AnvÄŠAyi èAÄØiÆÝ. öv¯ ew ŸpEdzÍÅ ekAìH q•iÇ vizVsi Æ•vÄÆEvìiy…M {AÀ èAÄØiÆÝ. 21 pitAEv, q•iÇ vizVsic• v erl A M o•A›vAÀ {AÀ èAÄØiÆÝ. nI q•iluM {AÀ ni•iluM ŸìH. nI qe• ayc•@ qÝ ElAkM vizVsiÆMviDM överl A M n—iÇ o•A›vAÀ {AÀ èAÄØiÆÝ. 22nI qniÆt• mhtVM {AnivÄÆ ekAw…Ï. {A½M nIy…M o•A yiriÆ•«EpAel av¯M o•A›•ti nANH {AÀ öQ mhtVM avÄÆnÇkiytH. 23 {AÀ avriluìA›M. nI q•iluM. aÍ en avÄ pUÄÌmAy…M o•A›M. aE–AÅ ElAkM aRiy…M nI qe• ayc•@ev•H. qe• nI sHEnhic•«EpAel öQ m½xY ery…M nI sHEnhic•@ev•H ElAkM aRi y…M. 24 þpitAEv, {AÀ qview Œyi¯•AluM qE•AewA–M nI qniÆt•vrAy öv¯M

EyAh•AÀ 17:10-18:14

ŸìAEkNEm. aÍen avÄÆ qeÀR mhtVM kANAmElÂA. ElAks]xHwiÆm…EÛ te• qE•Aw…™ sHEnhM m†lM nI qni Æt•tANH öQ mhtVM. 25pitAEv, nI yA¹ nItimAÀ. ElAkM nie• aRiy…•i elÂ Ü iluM {AnRiy…Ý. övÄŠRiyAM qe• nI ayc•tAeN•H. 26aÍH qÍen yAeNÝ {Anver pWi–ic•@. «wÄÝM {Anver pWi–iÆM. aE–AÅ ninŠH q E•Aw…™«EpAlu™ sHEnhM avÄÆm… ìA›M. {AnvriÇ vsiÆky…M ec•@M.ÿ Ey² piwiŠe–w…Ý (m˜A. 26+47-56; mÄeŠA. 14+43-50; lUeŠA.22+47-53)

18

èAÄØn k}i’y…wÀ Ey² zixY ãAErAewA˜H aviwMvi“u. avÄ ek EáAÀ tA}HvrkwÝ. tA}Hvry…ew mRuvz ˜H olivumrÍL@ew o¯ EtA“m…ìAyi¯Ý. Ey²vuM zixYãA¯M aEÍA“@EpAyi. 2 Ey ²plE–A}uM aveÀR zixYãA¯mAyi a view oÏœwARuìAyi¯•tinAÇ y†dyH ŠH Œ ÐlM aRiyAmAyi¯Ý. 3 atinAÇ y†dA o¯sMGM BwãAer aEÍA“@ ekAìu vÝ. mhApuErAhitãA¯M prIzãA¯M ni EyAgic• ŽtA½M kAvÇŠA¯M avEnA ewAÏìAyi¯Ý. avÄ viLÆkL@M pÙ ÍL@M Œy…DÍL@M qw…˜i¯Ý. 4 tniÆ sMBviŠAÀ EpA›•etlÂAM Ey ²vinRiyAmAyi¯Ý. Ey² puRE˜ŠiR ÍiEcAdic•@, þniÍÅ ŒeryA¹ EnAÆ •tH?ÿ 5 avÄ pR’u, þnsRAynAy Ey²vi en.ÿEy²pR’u, þ{AnANHEy².ÿ(Ey² vientier tiri’ y†dy…M avErAewA–M niløuìAyi¯Ý.) 6ü{AnANHEy² ýq•v ÀpR’E–AÅ avÄ puREkA“@EpAyi ni lÏ vI¹. 7 Ey²vIìuM avErAw… EcAdic•@, þŒer yANH niÍÅ tiry…•tH?ÿ avÄ pR’u, þnsRAynAy Ey²vien.ÿ 8 Ey²pR’u,þ{AÀ pR’ElÂA, {AnA NH Ey². a«ekAìH niÍÅ qe•yA¹ tiry…•etÜiÇ m·@™vÄ epAyHeŠA™ e“.ÿ 9Ey² m…ÛupR’ öQ vAÆkÅ aÍen yTAÄØYmAyi þnI qniÆ t• Œery…M {AÀ nxHwe–w…˜iyilÂ.ÿ 10 ziEmAÀpeÒAsinH o¯ vAL@ìAyi¯ Ý. ayAÅ vA~ri mhApuErAhiteÀR dAsenev“i. ayAL@ew vl« ecvi peÒAsH ev“i. (mÇeŠAsH q•Ayi¯Ý Œ dAseÀR EprH.)11Ey² peÒAsiEnAw… pR’u, þpeÒAEs, nieÀRvALH tiriek ŸRyiliw…k. pitAvH qniÆt• kxHwt y…ew pAnpAÒM {AÀ vAÍiEyp·U.ÿ h•AvieÀR m…ÛiÇ ekAìuvruÝ (m˜A. 26+57-58; mÄeŠA. 14+53-54; lUeŠA. 22+54) 12

BwãA¯M av¯ewtlvnuM ey¸d kA vÇŠA¯M EcÄ•H Ey²vien piwic•@ek“i twvilAŠi. 13avÄ avenŒdYM h•Avi eÀRm…ÛiÇ ekAìuvÝ.k•PAvieÀR a—Ay–nAyi¯Ý h•AvH. Œ vÄx e˜ mhApuErAhitnAyi¯Ý k•PAvH. 14 qlÂAvÄÆM Evìi o¯vÀ mriÆ•tA


EyAh•AÀ 18:15-19:1

122

vuM nlÂet•H öyALANH ey¸dErAwH pR ’tH.

{AnvEnAewAÏìAyi¯•ilÂ.ÿ aE–AÅ o¯ EkA}iœki.

Ey²vien peÒAsH t™i–Ry…Ý

Ey²vien pIlAe˜AsieÀR m…ÛiÇ ekAìuv¯Ý

(m˜A. 26+69-70; mÄeŠA. 14+66-68; lUeŠA. 22+55-57) 15

ziEmAÀ peÒAsuM Ey²vieÀR me·A¯ zixY½M Ey²viEnAewAÏ EpAyi. mE· zixY½ mhApuErAhiten aRiyAmAyi¯ Ý. atinAlyAÅ Ey²viEnAewAÏ m hApuErAhiteÀR vI“@m…·M verEpAyi. 16 pE• peÒAsH vAtilinw…˜H evLiyi Ç ni•Ety…Z. mhApuErAhiten aRi yAvu• zixYÀ puRE˜ÆvÝ. vAtiÇ «R• dAsiEyAwH ayAÅ sMsAric•@. q •i“yAÅ peÒAsien akE˜Æ kw˜i. 17 vAtiÇŠel dAsi peÒAsiEnAw… EcA dic•@,þnIy…M Œ m½xYeÀR zixYãArielA ¯˜nElÂ?ÿpeÒAsHpR’u,þalÂ,{AnlÂ! 18 t¹–Ayi¯•tinAÇ dAsãA¯M kAv ÇŠA¯M tIœ“iyi¯Ý. avrti½ ¡·@mi ¯Ý §w…piwiÆkyAyi¯Ý. peÒAsH a vErAewAÏ niÇÆkyAyi¯Ý. mhApuErAhitÀ Ey²vien EcAdYM ec•@Ý (m˜A. 26+59-66; mÄeŠA. 14+55-64; lUeŠA. 22+66-71) 19

mhApuErAhitÀ Ey²viEnAwH av eÀR zixYãAer–·i EcAdic•@. Ey²pWi –ic• kArYÍeL–·iy…M EcAdic•@. 20Ey² mRupwipR’u, þ{AenE–A}uM ŒL@kELAwH «RÝ sMsAric•i¯Ý. ey¸d–™iyi luMeedvAlyÍLilumi¯•A¹ {AÀ pWi –iŠARH. ey¸derlÂAM aview œwARuìA yi¯Ý. oriŠluM {AÀ oÝM rhsYmAyi pR’i¯•ilÂ. 21pie•ÙAeNe• niÍ ÅEcAdYM ec•@•tH? qeÀRvcnÍÅ Ek “vErAwH EcAdiÆk. avÄŠRiyAM {Aen ÙA¹ pR’et•H.ÿ 22 Ey² ö« pR’E–AÅ kAvÇŠAri elA¯vÀ avenöwic•@. ayAÅ pR’u, þmhApuErAhitEnAwH öÍen sMsAriŠ ¯tH.ÿ 23 Ey² mRupwi pR’u, þete·eÙÜiluM pRe’ÜiÇ Œ et·H qÙAeN•H öview y…™vErAw… pRy…k. pE• zriyAeNÜi Çpie• nIeyÙinAeNe• öwic•tH.ÿ 24 atinAÇ h•AvH Ey²vien k•PA vieÀR aw…E˜ŠH ayc•@. Ey² aE–A}uM bÓitnAyi¯Ý. peÒAsH vIìuM t™i–Ry…Ý (m˜A. 26+71-75; mÄeŠA. 14+69-72; lUeŠA. 22+58-62) 25

ziEmAÀ peÒAsH niÝ ekAìH tI kAy…kyAyi¯Ý. m·u™vÄ petAsiEnA w…EcAdic•@, þnI aveÀR zixYãArielA¯ ˜nElÂ?ÿpE• peÒAsH pR’u, þalÂ, {AnlÂ.ÿ 26 mhApuErAhiteÀR dAsãArielA¯ vÀ aviewy…ìAyi¯Ý. peÒAsH ec vim…Ric•veÀR bÓuvANyAÅ. ayAÅ pR’u,þnie•{AÀ pUEÙA“˜iÇ vc•H avEnAewA˜H kìi“@™tAyi EtAÝÝ.ÿ 27 pE• peÒAsH vIìuM pR’u, þölÂ,

(m˜A. 27+1-2,11-31; mÄeŠA. 15+1-10; lUeŠA.23+12-15) 28

anÙrM ey¸dãAÄ Ey²vien k• PAvieÀR ekA“Ar˜iÇniÝM gvÄÌRu ew ekA“Ar˜iElÆ ekAìuEpAyi. a« pulÄec•yAyi¯Ý. ey¸dÄvstiÆ™i Ç kw•ilÂ. epsh B•iEŠìiyi¯•« ekAìH avÄ sVyM a²ÖrAkAÀ öxHw e–“ilÂ. 29atinAÇ pIlAE˜AsH puR˜H ey¸d¯ewyw…E˜Æ vÝ. aE”hM EcA dic•@, þöQ m½xYentiery…™ niÍL@ew ›·AErApNM qÙH?ÿ 30ey¸dÄ pR’u, þavÀ o¯ ›·vALi yANH. a« ekAìA Nven {ÍÅ aÍ ey Žløic•tH.ÿ 31 pIlAE˜AsHpR’u, þniÍÅey¸dÄ öven ekAìuEpAyi niÍL@ew nYAyè mANm½sric•H zi• viDiÆviÀ.ÿ ey¸ dÄ pR’u,þq•AÇ orAeL vDzi•yHÆ viDiŠAÀ aÍy…ew niymM {ÍeL a ½vdiÆ•ilÂ.ÿ 32(tAenÍen mriÆM q•H Ey² m…Ûu pR’« yTAÄØYmAyi.) 33 aE–AÅ pIlAe˜AsH ekA“Ar˜i½ ™iElÆ mwÍiE–Ayi. aE”hM Ey²vi enviLic•@. aE”hM Ey²viEnAw… EcAdi c•@,þnI ey¸d¯ew rAjAvAENA?ÿ 34 Ey²pR’u, þötH tAÜL@ew sVÙM EcAdYmAENA? aEtA m·AerÜiluM tAÜ ELAwH qe•–·i pR’EtA?ÿ 35 pIlAe˜AsHpR’u,þ{AÀ o¯ ey¸ dnlÂ.nieÀRte• ŒL@kL@M mhApuErAhi tãA¯M ŒNH nie•piwic•@ekAìuv•H qe• Žløic•tH. qÙA¹ nieÀREmlu™ ŒErApNM?ÿ 36 Ey²pR’u, þqeÀR rAjYM öQ ElAk ˜iEÀRtlÂ.atH öQ ElAk˜iEÀRtH Œyi ¯ÝevÜiÇ {AÀ ey¸d¯ew k•iÇ ŽløiŠe–wAtiriŠAÀ qeÀR dAsãAÄ epA¯«mAyi¯Ý. q•AÇ qeÀR rAjYM me·AriwÏ niÝmANH.ÿ 37 pIlAe˜AsH pR’u, þaE–AÅ nI eyA¯rAjAvANH.ÿ Ey² pR’u, þ{AÀ rAjAvAeNÝ tAÜÅ pRy…Ý. a« zriyANH. {AÀ jnic•tH ötinANH+ stYM jnÍeL sA•Ye–w…˜AÀ. atinA¹ {AnI ElAk˜iÇv•tH. stY˜iÇ niÝ ™verlÂAM qe• æviÆÝ.ÿ 38 pIlAe˜AsH EcAdic•@, þqÙA¹ s tYM?ÿa« EcAdic•EzxM pIlAe˜AsH pu R˜H ey¸d¯ew aw…E˜Æ mwÍiE–Ayi. pIlAe˜AsH avErAw… pR’u, þayAÅ eŠtiercAĘAÀ o¯ ›·vuM {AÀ kA¹ •ilÂ. 39q•AÇ epsh divsM o¯ twvu kAren vi“yyHÆ• cwÍH niÍÅÆìH. ey¸d¯ew öQ rAjAvien {AÀ sVt× nAŠE“?ÿ 40 ey¸dÄ viLic•@pR’u,þEvì, av en Evì. bRb•Asien vi“yyHÆk.ÿ (bRb•AsH o¯ k™nAyi¯Ý.) aE–AÅ Ey²vien ekAìuEpAyi cA“ywi nÇ›vAÀ pIlAe˜AsH k

19


123 løn nÇki.2 BwãAÄ m…_ekAÛukÅ ekAìH o¯ kirIwm…ìAŠi atH Ey²vieÀR tl yiÇ cAĘi. avrven o¯ nILÀ ec» –AyM aNiyic•@. 3avÄplv“M aveÀR yw…˜Hv•H þey¸d¯ew rAjAEv v•nM!ÿ qÝ viLiÆky…M Ey²vieÀR m…K˜H öwiÆky…M ecyHt…. 4 pIlAe˜AsH vIìuM puRE˜Æv•H ey¸dErAw…pR’u,þEnAÕ, {AÀöven puRE˜Æ ekAìuv¯Ý. öventier › ·emAÝM ŒErApiŠAÀ {AÀ kA¹•iel •RiyiŠAnANtH.ÿ 5 aE–AÅm…ÅŠirIwvuM ¡v–…EmlÜiy…M Dric• Ey² puRÏv Ý.pIlAe˜AsH ey¸dErAwH pR’u, þö tA avÀ.ÿ 6 mhApuErAhitãA¯M ey¸dA kAvÇ ŠA¯M avenŠìE–AÅ viLic•@œki, þa venƒUziÆk! aven ƒUziÆk!ÿ pE• pIlAe˜AsH pR’u, þniÍÅ te• ekA ìuEpAyi avenƒUziÆk. aventier cAĘAÀ ›·emAÝM {AÀ kA¹•ilÂ.ÿ 7 ey¸dÄ pR’u, þsVyM eedvpuÒen Ý viEzxi–iÆ• övÀ mriŠNemÝ pRy…• o¯ nYAyèmANM {ÍÅÆìH.ÿ 8 ö«Ek“H pIlAe˜AsH œw…tÇ ByÝ. 9 ayAÅvIìuMekA“Ar˜i½™iElÆ EpA yi. ayAÅEy²viEnAw…EcAdic•@, þnI q view niÝv¯Ý?ÿ q•AÇ Ey² mRupwi eyAÝM pR’ilÂ.10þnIeyE•Aw… sMsA riŠiElÂ? qniÆnie• vi“yyHŠA½™ aDikArm…eìE•AÄÆk. nie• ƒUziŠA ½™«M.ÿ 11Ey²mRupwipR’u,þeedvM ni e•Žløic•i“@™ aDikArEmninŠH qeÀR EmÇŸZ. atinAÇ qe•nie• Žløic• vÀ œw…tÇ pAp˜AÇ ›·vALiyANH.ÿ 12 ati½EzxM pIlAe˜AsH Ey²vi en EmAci–iŠAÀ æmic•@. pE• ey¸dÄ viLic•@ pR’u, þsVyM rAjAvA›•vÀ eeksÄeŠtirANH. atinAÇ aven tA ÜÅ vi“yc•AÇ tAÜÅ eeksRieÀR zÒu vA›M.ÿ 13 ey¸dÄ pR’tH pIlAe˜AsH Ek“@. ayAÅ Ey²vien puRÏekAìuvÝ. pIlAe˜AsH kǘL˜iel (ötinHq éAyBAxyiÇ gb•TA qÝpRy…M) nYA yAsn˜iÇ ö¯Ý. 14epshAvAr˜i eÀR t•AeRw…–… dinM Ÿc•EyAww…˜i¯Ý. pIlAe˜AsH ey¸dErAw… pR’u, þötA niÍL@ew rAjAvH!ÿ 15 ey¸dÄ viLic•@pR’u,þaven ekA ìuEpA›k! aven ekAìuEpA›k! av en ƒUziÆk!ÿpIlAE˜AsH ey¸dErAwH EcAdic•@,þniÍL@ew rAjAvien ƒUziŠA nAENA qE•AwAvzYe–w…•tH?ÿ mhApu ErAhitãAÄ mRupwi pR’u,þ{ÍL@ew ŽkrAjAvH eeksRANH.ÿ 16 a«ekAìH pIlAe˜AsH Ey²vien ƒUziŠAÀ aver Žløic•@. Ey²vien ƒUziÆÝ (m˜A. 27+32-44; mÄeŠA. 15+21-32; lUeŠA. 23+26-43)

BwãAÄ Ey²vien ekAìuEpAyi. 17Ey ² sVÙM ƒU² ¡m•i¯Ý. þtlEyAwiwMÿ

EyAh•AÀ 19:2-31

q•Riye–w…• (ey¸d BAxyiÇ þEgAÇ EgATAÿ) ÐlE˜ŠvÀEpAyi. 18aview yvÄ Ey²vien ›riziÇ EcĘH ŒNi ywic•@. avÄ m·@rìuEperÕwi ƒUzic•H aveÀR ö¯vzÏmAyi ÐApic•@. Ey ² mÖY˜ilAyi¯Ý. 19pIlAe˜AsH orw yALem}uti ›riziÇcAĘi. awyALM ö ÍenyAyi¯Ý+ þnseR˜iel Ey² ey ¸d¯ew rAjAvH.ÿ20qéAyBAxyiluM, ERA m, yvn BAxkLiluM aet}ute–“i¯Ý. Ey²vien ƒUzic•tH ngrE˜Aww…˜ Ð lmAyi¯•tinAÇ aEnkM ey¸dÄ a« vAyic•@. 21ey¸d mhApuErAhitãAÄ pI lAe˜AsiEnAw… pR’u,þüey¸d¯ew rA jAvANH qe•}uEtìý q•AÇ {AÀ ey ¸d¯ew rAjAvAeN•H öyAÅpRy…Ý q e•}u«k.ÿ 22 pIlAe˜AsH mRupwipR’u, q}utiy « {AÀ ti¯ÏkyilÂ.ÿ 23 Ey²vien ›riziÇ tRc•EzxM BwãA Ä aveÀR vOÍÅ ŸQrieyw…Ï. ati ennAlAyip›Ï. oAErABw½M oAErA BA gemw…Ï. aveÀR awiÆ–AyvuM avÄ qw…Ï. Œ ›–AyM t•lilÂA˜«M awi m…wienyHt«mAy o¯ kxNmAyi¯Ý. 24a «ekAìH p“ALŠAÄ prsHprMpR’u, þö «nm…Æ kIRì, nRuŠi“H ŒÄeŠw…ŠNem •H tI¯mAniŠAM.ÿ ti¯ev}u˜iel}utiyi “@™tH yATAÄØYmA›vAnANÍen sMB vic•tH+ þqeÀR vOÍÅ avÄ vItM evc•@. qeÀR Ÿw…–inAyi avÄ nRuŠi“@.ÿ sÜIĘnÍÅ 22+18

atinAÇ BwãArÍen ecyHt…. 25 ›rizinrikiÇ Ey²vieÀR a—y…M aveÀR a—y…ew sEhAdriy…M niÇÆ ÝìAyi¯Ý. ekÂEyA–AvieÀR BArY mRi yy…M mgHdlŠAri mRiyy…M avErAewAÏ ìAyi¯Ý. 26Ey² teÀRa—ey kìu. tA ÀsHEnhic• zixY½M aview niÇÆ•tH Ey² kìu. avÀ a—EyAw…pR’u, þOIEy, ötA nieÀR mkÀ. ÿ27anÙrM Ey² teÀRzixYEnAw… pR’u,þötA ni eÀR a—.ÿatinAÇ ati½EzxM Œ zi xYÀ Ey²vieÀR a—ey teÀR vI“iÇ tAmsi–ic•@. Ey² mriÆÝ (m˜A. 27+45-56; mÄeŠA. 15+33-41; lUeŠA. 23+44-49) 28

pi•IwH, qlÂAM ecyHt…k}i’u q•H Ey² aRi’u. ti¯ev}u˜H yATAÄØYmA kAÀ avÀ pR’u, þqniÆ dAhiÆÝ.ÿ 29 aview vinAgiri niRc• o¯ BrNiy…ìA yi¯Ý. BwãAÄ atiÇ o¯nIÄ–’im…Ši. nIÄ–’i o¯ öQEsA–…kÛiÇ ek“i v c•H Ey²vieÀR vAyiElŠw…–ic•@. 30Ey² vinAgiri ½N’u. q•i“vÀ pR’u, þqlÂAM pUĘiyAyi.ÿ Ey² teÀR tl› nic•@, mric•@. 31 öQsmyM t•AeRw…–… divsmAyi¯Ý. piE·•H o¯ viEzxe–“ zb•ÏM Œyi¯ Ý.zb•ÏdivsM zrIrÍÅ ›riziÇ ki


EyAh•AÀ 19:32-20:17

124

wÆ•tH ey¸dÄ öxHwe–“i¯•ilÂ. ati nAÇ av¯ew kAlukÅowic•H tAmsiyA et avÄ mriŠAÀ öwyAŠAÀ ey¸dÄ pIlAe˜AsiEnAwBYÄØic•@. q•i“H zrI rÍÅ ›riziÇ ni•H öRŠA½M aEp•i c•@. 32BwãAÄv•H Ey²viEnAewA–M ƒUzi Še–“i¯• o¯veÀR kAlukÅowic•@. q •i“H rìAmeÀRy…M kAlukÅ owic• @ . 33 Ey²vien smIpic• BwãAÄ, avÀ mri c•@ k}i’tAyi kìu. atinAÇ avÄ aveÀR kAlukÅ owic•ilÂ. 34q•AÇ Bw ãArielA¯vÀ teÀR ›ÙM ekAìH Ey² vieÀR p™yiÇ›˜i. EcAry…M ev™ vuM puRÏcAwi. 35(a«EnriÇ kì o¯vÀ pR’iriÆÝ. niÍL@M vizVsi Æ•ti½EvìiyANH avni« pR’tH. ayAÅ pR’etlÂAM stYmA›Ý. stY mA¹ tAÀ pRy…•et•H ayAÅŠRiyA mAyi¯Ý.) 36 ti¯ev}u˜H stYmAvAÀ EvìiyANi Íen sMBvic•tH+ þaveÀR qlÂ@keLA ÝM owiŠe–w…kyilÂ.ÿ* 37me·A¯ ti¯ev}u Ï pRy…Ý, þtÍÅ ›˜iyven avÄ EnAÆM.ÿ*

pR’u,þavÄ kĘAvien klÂRyiÇni ÝM ekAìuEpAyi. qviewyANven ev c•et•Ri’u œwA.ÿ 3 a«ekAìH peÒAsuM mE·zixY½M kl RyiElÆ puRe–“@. 4 ö¯v¯M oAw…kyAyi ¯ÝevÜiluM mE·zixYÀ peÒAsienŠA ÅEvg˜iÇ oAwi.5 atinAÇ ayAÅ ŒdYM klÂRyiel˜i. ayAÅ ›ni’H akE˜ ÆEnAŠi. EnÄ—y…™ «NikxNÍLvi ew citRiŠiwÆ•« keìÜiluM ayAÅ akE˜Æ kyRiyilÂ. 6 aE–AÅ ziEmAÀ peÒAsH ayAÅÆ pi•iel˜i. peÒA sH klÂRyHÆ™iElÆ kwÝ. aview EnÄ —y…™ «NiŠxNÍÅ citRiŠiwÆ• tH ayAÅkìu.7Ey²vieÀR tlyiÇ ek “iyi¯• «Niy…M ayAÅ kìu. atAke“ ¡¯“i me·Ariw˜iriÆ•tANH kìtH. 8 a E–AÅ mE·zixY½M akÏkwÝ. ayALA yi¯Ý klÂRyHŠw…˜H ŒdYMv•tH. sMBvi c•etAeŠ kìH ayAÅ vizVsic•@. 9 (Ey ² ŸyiÄe˜}uE•ÇŠNemÝ ti¯ev}u ÏkLiel}utiyiriÆ•tH avÄ oriŠluM mnÈilAŠiyi¯•ilÂ.) Ey² mgd H l mRiyyÆ H ètY•e–w…Ý

Ey²vien sMsk H riÆÝ (m˜A. 27+ 57-61; mÄeŠA. 15+42-47; lUeŠA. 23+50-56) 38

pi•IwH arimTYAyiÇ niÝM v• EyA EsPH qe•ArAÅ pIlAe˜AsiEnAwH Ey ²vieÀR zrIrM ŒvzYe–“@. (EyAEsPH Ey²vieÀR o¯ zixYnAyi¯Ý. q•AÇ ey¸der Bye–“tinAÇ ayALiŠArYM ŒErAw…M pR’ilÂ.) pIlAe˜AsH a½v dic•@. 39nieŠAEdemAsuM EyAEsPien a ½gmic• @ . o¯ rAÒiyiÇ Ey²vien kANAÀ v•vnANH nieŠAEdemAsH. a yAL@ew eekyiÇ ¾Ru RA˜Ç sugÓá vYm…ìAyi¯Ý. mIRAy…M akiluM EcÄ• o¯ sugÓÕ“Ayi¯Ý atH. 40avri¯ v¯M EcÄ•H Ey²vieÀRzrIrM ¡mÝ. avÄ m]tEdhM EnÄ—y…™ «NikLiÇ epAti’u. (ötH ey¸d¯ew zvsMsHŠA rrItiyielA•ANH.) 41Ey² ƒUziŠe–“iw ˜H o¯ EtA“m…ìAyi¯Ý. aview o¯ putiy klÂRy…M. aview m…ÛH Œery…M sMsHŠric•i“ilÂ. 42avÄ Ey²vien Œ klÂRyiÇ awŠi. kArNM Œ klÂR smIp Ï™tAyi¯Ý. mAÒvumlÂ, atH ey¸d ¯ew zb• ˜ ieÀR o¯ divsM œwiyA yi¯Ý. Ey²vieÀR klR  ³nYM (m˜A. 28+1-10; mÄeŠA. 16+1-8; lUeŠA. 24+1-12)

20

Œ}Hcyiel ŒdYe˜ divsM pulÄ ec• mgHdlŠArimRiyEy²vieÀR k lÂRyiElÆEpAyi. aE–AÅ ö¯“Ayi¯Ý. vAtiÇŠÇ awc•i¯• vliyklÂH t™imA ·e–“i¯Ý.2a«kìH mRiyziEmAÀ peÒA sieÀRy…M mE· zixYeÀRy…M (Ey² vLer sHEnhic•i¯•vÀ)aw…E˜ŠH oAwi. mRiy

þaveÀR ... owiŠe–w…kyilÿÂ ŸÖrNi puR. 12+46; sMKY. 9+12; sÜI. 34+20 þtÍÅ ... EnAÆMÿ ŸÖrNi esK. 12+10

(mÄeŠA. 16+9-11) 10

anÙrM zixYãAÄ ö¯v¯M tÍL@ew vIw…kLiElyHÆ mwÍi.11pE• mRiy klÂR yHÆevLiyiÇ kr’u ekAìu niÝ. kr y…•tiniwyiÇ avÅ›ni’H akE˜ ÆEnAŠi. 12ev™vOM Dric• rìud†t ãAeravÅ aviewkìu. Ey²vieÀR z rIrM ö¯•iw˜H avri¯•i¯Ý. o¯ d†tÀ Ey²vieÀR tlyi¯•iwÏM o¯d†tÀ Ey ²vieÀRpAdM ö¯•iwÏM ö¯Ý. 13 d†tãAÄ mRiyEyAw… EcAdic•@, þOI EynIeyÙinA¹ kry…•tH?ÿ mRiy mRup wipR’u,þcilÄ qeÀR kĘAvieÀR z rIrM qw…ÏekAìuEpAyi. avrven q viewevc•@ qe•niŠRiyilÂ.ÿ14mRiya« pR’utIÄ•E–AÅ Ey²m…ÛiÇ niÇÆ •tH avÅ kìu. q•AÇ atH Ey²vA eN•H avÅŠRiy…mAyi¯•ilÂ. 15 Ey² avELAw…EcAdic•@,þOIEy q ÙinANH nI kry…•tH? ŒeryANH nI Etw…•tH?ÿ ö« EtA“ŠArnAeNÝ mRiy k¯ti. q•i“vÅ EcAdic•@, þniÍÅ av en ekAìuEpAyi“@eìÜiÇ pRy†niÍÅ qviewyANH avenevc• i “@™tH , a E–AÅ qniŠH aviewE–Ayi aven qw…ŠAM.ÿ 16 Ey² aveL viLic•@, þmRiEy.ÿ mRiy Ey²vi½ EnÄÆtiri’u ey¸d BAx yiÇ pR’u, þREb•Ani!ÿ (þ•¯ÿ q•H aÄØM.) 17 aE–AÅ Ey² avELAw… pR’u, þq e• piwic•@niĘ¯tH. {Ani«ver pitA vieÀR aw…ŠElÆ EpAyilÂ. nI qeÀR sEhAdrãA¯ew aw…Ïec•H öÍen pRy…k+ ü{AÀ qeÀR pitAvieÀRy…M niÍL@ew pitAvieÀRy…M aw…E˜yHÆ EpA›Ý. {AÀ qeÀR eedv˜ieÀRy…M niÍL@ew eedv˜ieÀRy…M aw…E˜Æ EpA›Ý.ýÿ


125 18

mgHdlmRiy zixYãA¯ewyw…Ï ecÝ pR’u, þkĘAvien {AÀ kìu. ÿEy² avELAw… pR’etlÂAM avÅ avErAw… pR’u. Ey² teÀR zixYãAÄÆ ètY•e–w…Ý (m˜A. 28+16-20; mÄeŠA. 16+14-18; lUeŠA. 24+36-49) 19

a•H Œ}Hcyiel ŒdYe˜divsmAyi ¯Ý. eev›E•rM zixYãAÄ oÏ EcÄ•i ¯Ý.ey¸dãAer By•H avÄ ktû aw c•@›·iyi“i¯Ý. aE–AÅ Ey²v•H av ¯ewöwyiÇ niÝ. Ey² pR’u,þniÍÅ ŠH smADAnM!ÿ 20ö«pR’i“H avÀ zixY ãAer teÀReekkL@M pAÄzVvuM kANic•@. kĘAvien kìE–AÅ zixYãAÄ vLer sEÙAxic•@. 21 aE–AÅ Ey²vIìuMpR’u, þniÍÅ Æ smDAnM. pitAvH qe• ayc•@. a« EpAel {AÀ niÍeLy…M ayyHÆÝ.ÿ 22 ö«pR’i“H Ey² zixYãA¯ewEmÇ ŸQ ti.Ey² pR’u, þpri²ÖA´Avien sVIkriÆk. 23niÍÅ ŒL@kL@ew pAp ÍÅ epARu˜AÇ av¯ew pApÍÅ epA RuŠe–w…M. niÍÅ epARuŠAti¯•AÇ avriÇ pApÍÅ nilniÇÆM.ÿ Ey² EtAmAsi½ ètY•e–w…Ý Ey²v•E–AÅ EtAmsH qÝ viLiÆ • didiemAsH zixYãAErAewA–m…ìAyi¯ •ilÂ. p×ìu zixYãAriÇ o¯vnAyi¯ ÝEtAmsH.25m·u zixYãAÄ þ{ÍÅ kĘA vienkìu.ÿ q•vEnAw… pR’u.EtAmsH pR’u,þaveÀR eekkLiel ŒNiÏL kÅ kANAet {Ani« vizVsiŠilÂ. av eÀR ŒNi–}u«kLiÇ qeÀR virliw…k y…M pAÄzV˜iÇ eekvyHÆky…M ec•A et {Ani« vizVsiŠyilÂ.ÿ 26 orA}HcyHÆ EzxM aveÀR zixYãAÄ vIìuM vI“iliriÆkyAyi¯Ý. EtAmsuM avErAewA–M ŸìAyi¯Ý. kt›kÅ aw c•i¯ÝevÜiluM Ey² av¯ewm…ÛiÇ v ÝniÝ. q•i“upR’u,þniÍÅÆ smA DAnM!ÿ27aE–AÅ Ey² EtAmsiEnAw… pR ’u,þnieÀR virÇ ötA öview kwÏk. ötA qeÀR eekkÅ. nieÀR eekkÅ qeÀR p™yiÇ vyHÆk. sMzyM av sAni–ic•H vizVsiÆk.ÿ 28 EtAmsH Ey²viEnAw… pR’u,þqeÀR kĘAEv qeÀR eedvEm!ÿ 29 Ey² EtAmsiEnAw…pR’u,þqe• k ì«ekAìH nI vizVsic•@. qe• kANA et te• vizVsiÆ•vÄ ŽeR a½g] hItÄ.ÿ 24

EyAh•AÀ qÙinH öQ suviEzxM q}uti 30 Ey² zixYãA¯ew sA•iÖY˜iÇ p l atH-tèv]˜ikL@M kANic•@. av öQ suviEzx˜iÇ q}utiyi“ilÂ.31Ey² eed vpuÒnAy ƒisH«vAeN•H niÍÅ vi zVsiŠAnANH öQ kArYÍÅ q}ute–“tH. vizVAs˜ilUew aveÀR nAm˜iÇ jI vÀ ki“@•ti½M.

EyAh•AÀ 20:18-21:15

Ž}u zixYãAÄŠH Ey² ètY•e–w…Ý pi•IwH tiebrYAsH (glIl) kwÇ–… RÏvc•H Ey² vIìuM zixYãAÄÆ ètY•e–“@. öÍenyAN« sMBvic•t+H 2 cil zixYãAÄ aview œwiyi¯Ý. zi EmAÀpeÒAsH, EtAmsH qÝviLiÆ• di diemAsH, glIlyiel kAnŠArnAy nTn EyÇ, esebdiy…ew rìu puÒãAÄ œwA et m·u rìuzixYãA¯M. 3ziEmAÀ peÒAsH pR’u,þ{AÀ mIÀ piwiŠAÀ EpA›Ý.ÿ m·uzixYãAÄ pR’u,þ{ÍL@M niE•AewA Ïv¯Ý. ÿavÄ o¯vÉiyiÇ kyRiE–A yi. Œ rAÒi m…}uvÀ vleyRi’uevÜi luM o•iEny…M ki“iyilÂ. 4 piE·•H pulÄec•yHŠH Ey²tIrÏ ni Ý. q•AÇ atH Ey²vAeN•H zixYãAÄ aRi’ilÂ. 5aE–AÅ Ey² zixYãAErAw… EcAdic•@,þsHEnhitEr niÍÅÆ mIÀ vl «M ki“iEyA?ÿ zixYãAÄ pR’u, þölÂ.ÿ 6 Ey² pR’u,þniÍL@ew vÉiy…ew v l« vzÏ vleyRiy…k. aview niÝ niÍÅ mIÀpiwiÆM. ÿzixYãAÄ aÍen ecyHt…. avÄÆ vlvliec•w…ŠAÀ p·A ˜viDM m/YM vlyiÇ ›¯Íi. 7Ey² sHEnhic•i¯•zixYÀ peÒAsiEnAw… p R’u, þŒ m½xYÀ kĘAvANH.ÿ ayAÅ pRy…•« peÒAsHEk“@.þŒ m½xYÀ kÄ ˜AvANH.ÿ aE–AÅte• peÒAsH vsHÒ emw…˜i“@. (EjAliec•AÀ vOm}ic•@ v c•iriŠukyAyi¯Ý.) avÀ ev™˜iEl eŠw…ÏcAwi. 8 m·uzixYãAÄ vÉiyiÇ te• tIrE˜Æ EpAyi. mIÀ niR’vl y…M vlic•@ekAìH. avÄ tIrÏniÝM evRuM ¾RuvArmAÒM akelyAyi¯Ý. 9 avÄ vÉiyiÇni•H kryH Š iRÍiy E–AÅ tIŠnÇ œ“iyiriÆ•« kìu. ŽtA½M mI½M a–vuM atiEãÇ vc•i¯ Ý. 10aE–AÅ Ey² pR’u,þniÍÅ piwi c•tiÇ ›eR mIÀ œwi ekAìuvrik.ÿ 11 ziEmAÀpeÒAsH vÉiyiÇ ec•H mIÀ niR’vlkryHŠw…–ic•@. a«niRey v liymInAyi¯Ý. ¾·Û˜im†e•ÌM. mIninH vliyBArM ŸìAyi¯e•ÜiluM vl kIRiyi¯•ilÂ.12Ey² avErAw… pR’u, þvÝ k}iÆk. ÿzixYãArilA¯M av EnAwH, þŒrA¹nI?ÿ qÝ EcAdiŠAÀ eeD rYe–“ilÂ. kĘAvAeN•H avÄŠRiyA mAyi¯Ý. 13Ey² ec•H a–emw…˜H av ÄÆ nÇki. mI½M Ey² avÄŠH ekAw…Ï. 14 mrN˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•·i“H Ey² ö« m†•AM tvNyANH zixYãAÄŠH ètY•e–w…•tH.

21

Ey² peÒAsiEnAw… sMsAriÆÝ 15 qlÂAv¯M k}ic•@k}i’E–AÅEy²zi EmAÀ peÒAsiEnAw… EcAdic•@,þEyAh•A eÀRpuÒnAyziEmAen, nI m·u™ öQ m½xYErŠAÅ œw…tÇ qe• sHEnhiÆ ÝEìA?ÿpeÒAsH mRupwi pR’u, þŸv•H, kĘAEv, {AÀ nie• sHEnhiÆÝ ev•H ninŠRiyAM. ÿaE–AÅ Ey² peÒA


EyAh•AÀ 21:16-25

126

siEnAw… pR’u,þqeÀR ›’Aw…keL* EmyHÆk.ÿ 16 Ey² peÒAsiEnAw… rìAm«M EcAdi c•@,þEyAh•AeÀR puÒnAy ziEmAEn, nI qe• sHEnhiÆÝEìA?ÿ peÒAsH mRu pwi pR’u,þŸv•,H kĘAEv, {AÀ nie• sH E nhiÆÝev•H ninŠRiyAM.ÿ a E–AÅ Ey² peÒAsiEnAw… pR’u, þqeÀR Œw…keL EmyHÆk.ÿ 17 m†•Am«M Ey² EcAdic•@,þEyAh•A eÀR puÒnAy ziEmAEn, nIeye• sHEn hiÆÝEvA?ÿm†ÝtvN Ey² tE•Awi Íen EcAdic•tiÇ peÒAsi½ sÜw mAyi. peÒAsH pR’u, þnineŠlÂAmRiyA mElÂA kĘAEv. {AÀ nie• sHEnhiÆ ÝevÝ ninŠRiyAM. Ey² peÒAsi EnAw… pR’u,þqeÀR Œw…keL EmyHÆk. 18 {AÀniE•Aw… stYmAyipRyAM. ecRu –˜iÇ nI arm…RuŠi öxHwm…™iwÏ EpA yi¯Ý.q•AÇ vAÄÖkY˜iÇ nI eek kÅ nI“uky…M EveRArAÅ nieÀR arek“i ninŠixHwmilÂA˜iwE˜yHÆ ekAìuEpA vuky…M ec•@M.ÿ 19 (peÒAsH qèkArm…™ mrN˜AÇ eedve˜ mhtVe–w…Ïem•H Ey² pR y…kyAyi¯Ý.) aE–AÅ Ey² peÒAsi EnAw… pR’u,þqe• a½gmiÆk.ÿ 20 peÒAsH tiri’u EnAŠiyE–AÅ Ey

›’Aw…kÅ, Œw…kÅ Ey² teÀR a½yAyi kÅ q• aÄؘilANH öQ vAÆkÅ Ÿp EyAgiÆ• tH. EyAh. 10 luM öÍen kANAM.

² Ž·vuM öxHwe–“i¯• zixYÀ puREk v¯•« avÀ kìu.(öQ zixYnANH a ˜A}smy˜H Ey²vientier cA’u ni •H þkĘAEv ŒrA¹ nineŠtier tiri y…k?ÿqÝEcAdic•t.H ) 21ayAÅ pi•Ael v¯•«kìH peÒAsH EcAdic•@, þöyAL@ ew kArYEmA kĘAEv?ÿ 22 Ey² mRupwipR’u, þ{AÀ v¯•« ver öyAÅ jIvEnAew öriEŠNM qe• niŠH tAlørYm…ìAkAM. a« nI kArYmAEŠ ìtilÂ. nI qe• a½gmiÆk.ÿ 23 aÍen sEhAdrãA¯ew öwyiÇ o¯ kT ècric• @ . Ey² sH E nhic• öQ zixYÀ mriŠyil q•vÄ pR’upr ˜i. q•AÇ avÀ mriŠyiel•H Ey² pR’ilÂ, þ{AÀ v¯Mver avÀ jIvic•i riŠNem•H {AnA#hiEc•ŠAM. ati½ nineŠÙH ? ÿ qÝ mAÒEm avÀ pR ’uZ. 24 Œ zixYnANH öŠArYÍÅ ÐirIkri c•tH. öetlÂAM öE–Ae}}utiy«M ayALA NH. avÀ pRy…•« stYmAeNÝM nm… ŠRiyAM. 25 Ey²ecyHt DArALM kArYÍÅ öniy… m…ìH. aetlÂAM q}ute–“@evÜiÇ öQ ElAkM m…}uv½M Œ q}ute–“ pusHtk ÍÅ evŠAÀmtiyAkyil qÝ {AÀ k¯«Ý.


127

ae–Ast H lãA¯ew *pv˜ ] ikÅ lUeŠAsH me·A¯ #nT H em}u«Ý èiye–“ etEyAPielAEs, Ey² èvĘiÆky…M pWi–iÆky…M ec yHt qlÂA kArYÍeL–·iy…mANH {AÀ qeÀR ŒdYe˜ #nHTem}utiytH. 2 Ey² vieÀR jnnM m…tÇ sVÄ‹AErAhNMv ery…™ jIvite˜–·iyANH {Aen}uti ytH. ati½m…ÛH Ey² tAÀ etre’w…˜ ae–AsHtlãAErAw… niÄE”zic•i¯Ýv ElÂA. pri²ÖA´AvieÀR shAyE˜Aew yANH Ey² ae–AsHtlãAErAwH qlÂAM niÄE”zic• t H . 3 mrN˜i½EzxM Ey² tAÀ jIvic•iriÆÝev•H ae–AsHtl ãAÄŠH kANic•@ ekAw…Ï. DArALM atH-t ÍLiÇ œew avÀ a« etLiyic•@ ekAw… Ï. nAlø«divsE˜ALM avÀ avÄÆ ètY•nAyi. Ey² ae–AsHtlãAErAw… eedvrAjYe˜–·i èsMgic•@. 4 oriŠÇ avErAewAÏ B•ic• @ ekAìiriŠev Ey² avÄÆ öQ ŒjH { ekAw…Ï, þpitAvH niÍÅÆ vAgHdAnM nÇkiyti en–·i {AÀ niÍELAwH pR’i“uìH. Œ vAgHdAnÍÅ sVIkriŠAÀ ey±zElmiÇ te• kA˜iriÆk. 5EyAh•AÀ ŒL@k eL ev™˜AÇ sHnAnM k}i–ic•@, q•AÇ ŽtA½M divsÍÅŠkM niÍÅÆ pri² ÖA´AvinAÇ sHnAnM lBiyHÆM.ÿ

1

Ey²vieÀR sVÄ‹AErAhNM ae–AsHtlãAerlÂAv¯M oÏœwiyi rieŠ avÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@, þkÄ ˜AEv, öE–A}AENA ey¸dÄÆ nI av ¯ew rAjYM vIìuM nÇ›k?ÿ 7 Ey² avErAw… pR’u, þtIytiy…M smyvuemAeŠ nizHcyiŠAÀ aDikArm… ™tH pitAvi½ mAÒmANH, aetAÝM niÍ ÅŠRiyAnAvilÂ. 8 q•AÇ pri²ÖA´AvH niÍLiElŠH v¯M. aE–AÅ niÍÅÆ zåi lBiÆM. niÍÅ qeÀR sA•ik LAyi jnÍELAwH qe•–·i pRy…M. ŒdYM niÍÅ ey±zElMkAErAw… pRy…M. pi•IwH ey¸dYyiluM zmrYyiluM ElAk˜ieÀR oAErA BAgÍLiluM Ÿ™ ŒL@kELAwH niÍÅ pRy…M.ÿ 9 öetlÂAM pR’uk}i’E–AÅ Ey² ŒkAzE˜ŠH ŸyĘe–“u. ae–AsHtl ãAÄ EnAŠiniÇEŠ Ey² EmGÍÅŠiw yiÇ EpAyimR’u kANAtAyi. 10Ey² EpAyi mR’uekAìi¯•E–AÅ ae–A sH t lãAÄ ŒkAzE˜Æ EnAŠiniÇ ŠEv ev™vOmNi’ rìu pu¯x ãAÄ (d†tãAÄ) av¯ew aw…ÏniÝ. 11 ö¯v¯M ae–AsHtlãAErAw… pR’u, þglIlAŠAEr, niÍeLÙANH ŒkAzE˜ ÆEnAŠi öview niÇÆ•tH? Ey² niÍ 6

L@ew öwyiÇniÝM ŒkAzE˜ÆyĘ e–w…•« niÍÅ kìu. avÀ EpA›• « niÍÅ kì«EpAelte• avÀ mw Íiv¯M.ÿ

o¯ putiy ae–Ast H lÀ œwi tire’w…Še–“u 12 anÙrM ae–AsHtlãAÄ olIvuml yiÇniÝM ey±zElmiElŠH mwÍiey ˜i. (ey±zElmiÇniÝM o•rnA}ik akelyAyi¯Ý öQ ml.) 13ae–AsHt lãAÄ ngr˜iÇ èEvzic•@. avÄ m…k Lile˜ nilyilu™ tÍL@ew vAsÐ lE˜Æ kyRi. peÒAsH, EyAh•AÀ, yAEŠAbH, ae×yAsH, PiliE–AsH, EtA msH, bÄe˜AelAmAyi, m˜Ayi, aÇPA y…ew puÒnAy yAEŠAbH, esl“H qÝM aRiye–“ qrivukArnAy ziEmAÀ, yA EŠAbieÀR puÒÀ y†dA q•ivrAyi ¯Ý avÄ. 14 ae–AsHtlãAerlÂAv¯M oÏUwiyi ¯Ý. avÄ smÄ–NE˜Aew ŽkmnsHŠ rAyi èAÄØiÆkyAyi¯Ý. Ey²vi eÀR a— mRiyy…M aveÀR sEhAdr ãA¯M m·u cil OIkL@M avErAewAÏ ìAyi¯Ý. 15 ŽtA½M divsÍÅÆ EzxM aview vizVAsikL@ew o¯ EyAgM nwÝ. (¾·i ¯p«EpErALM ŸìAyi¯Ý.) peÒAsH q}uE•·H n i•u pR’u, 16-17þsEhAdr ãAEr, ciletAeŠ sMBviÆem•H pri² ÖA´AvH ti¯ev}uÏkLiÇ dAvIdilUew pR’i“uìH. n—LiÇ orAL@M, ²æUxk½ mAy y†dey–·iyAyi¯Ý avÀ pR’ tH. Ey²vien piwiœwAÀ aven twvi lAŠiyv¯ew v}i kA“iyAyi y†dA av er nyiÆem•H Œ´Avu pR’i“uìH.ÿ 18 (teÀR èv]˜iyHŠH y†dyHÆ ètiPl mAyi ›eR pNM ki“i. Œ pN˜inH avÀ o¯ vyÇ vAÍi. pi•IwH avÀ tlywic•@ vI}uky…M zrIrM epA“i–iL¯k y…M ecyH«. aveÀR ›wlukÅ puRÏ cAwi. 19ey±zElMkAÄ m…}uv½M atRi ’u. atinAÇ Œ Ðle˜ avÄ aŠ ÇdAm qÝ viLic•@. av¯ew BAxyiÇ þrå˜ieÀR nilMÿ q•ANH aŠÇdAm yHŠH aÄØM.) 20 peÒAsH pR’u, þsÜIĘn pusHt k˜iÇ y†dey–·i öÍen q}utiyiri ÆÝ+ üayAL@ew nilE˜ŠA¯M EpAkAtAke“; Œ¯M atiÇ vsiŠAtAke“.ý sÜIĘnÍÅ 69+25


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 1:21-2:25

128

mAÒvumlÂ+ üaveÀR EjAli me·ArAÅ qe·w…Še“ qÝM q}utiyiriÆÝ.ý sÜIĘnÍÅ 109+8 21-22

atinAÇ me·A¯vÀ nE—AewA–M Ec¯ky…M Ey²vieÀR ŸyiÄe˜}uE• løi½ sA•iyA›ky…M EvNM. kĘA vAy Ey² nE—AewA–m…ìAyi¯• kAlm Òy…M n—…ew sMG˜iluìAyi¯•vnA yiriŠNM ayAÅ. EyAh•AÀ jnÍeL sH n AnM k}i–ic• @ «wÍiynAÅ m…tÇ Ey² nm…ŠiwyiÇniÝM ŒkAzE˜Æy Ęe–“«very…™ nAL@kLiÇ avÀ nE—AewA–m…ìAyi¯•iriŠNM.ÿ 23 ae–AsHtlãAÄ rìuEper sMG˜i nHm…•iÇ niRu˜i. y…sHetAsH qÝ viLi Še–w…• EyAEsPH bÄzbAy…M mØi yAsumAyi¯Ý avÄ. 24-25 ae–AsHtl ãAÄ èAÄØic•@,þkĘAEv, ninŠH qlÂA v¯ewy…M mnÈRiyAM. öQ rìu EprilAer yA¹ nI etre’w…Æ•etÝ kA“i yAluM. y†dA atiÇni•H vi“H tniŠÄh mAy ÐlE˜ÆEpAyi. kĘAEv, pR ’AluM. y†dy…ew ÐAn˜H ae–AsHtl nAkAÀ Œer tire’w…ÆM?ÿ 26rìu Epri elArAeL tire’w…ŠAÀ ae–AsHtl ãAÄ nRuŠi“u. mØiyAsienyA¹ kÄ ˜Avi½ ŒvzYemÝ nRueŠw…–@ etLi yic•@. aÍen avÀ m·u ptienAÝ EpErAewA–M ae–AsHtlnAyi. pri²ÖA´AvieÀR vrvH epeÙekAsH t udinM v•E–AÅ a e–AsHtlãAÄ oriw˜H o•ic•@ œwi. 2 epe“•H ŒkAzÏni•H o¯ zbHdm…ìA yi. o¯ ekAw…ÜA·u vI²•«EpAel. at vÄ ö¯• vIwienyAek m…KritmAŠi. 3 tIjVAlkÅ EpAel avÄ qEÙA kìu. av EvÄpiri’H oAErA¯˜¯ewy…M EmÇ vI¹. 4 avriÇ qlÂAvriluM pri²ÖA ´AvH niRy…ky…M avÄ vYtYsHtBAxkÅ sMsAriŠAÀ «wÍuky…M ecyH«. pri² ÖA´AvH avÄŠti½™ k}ivH nÇkiyi ¯Ý. 5 Œ smyM ey±zElmiÇ ŽtA½M Bå rAy ey¸dÄ ŸìAyi¯Ý. avÄ ElAk ˜ieÀR pl BAgÏniÝM v•vrAyi ¯Ý. 6 zbHdMEk“H aEnkMEpÄ aview Õwi. ae–AsHtlãAÄ tÍL@ew sVÙM rAjY˜iel BAxyiÇ sMsAriÆ•« Ek“H avÄ aÛrÝ. 7 ey¸derlÂAv¯M ötiÇ atH-te–“u. ae–AsHtlãAÄŠH öetÍen sAÖYmAey•H avÄ atH-t e–“u. avÄ pR’u, þötA! nAM EkÅÆ• öQ èsMgÍÅ nwÏ• överlÂAM glI lŠArANH! 8pE• aver nAM n—…ew BAxyiÇte• EkÅÆÝ. öetÍen sADiÆÝ? 9n—Å pÄØY, EmdY, ŽlAM, emsepA˜AmY, ey¸dY, k–EdAkY, epA EÙAsH, ŒsY, 10èugY, pMPulY, mi yIM, ›ERny…ew vkyAy libY, ERAM, 11EƒtY, aERbY q•iviwÍLiÇ niÝm…™vrA NH. n—iÇ cilÄ jnn˜AÇ ey¸d¯M m·u™vÄ mtM mARi v•v¯mANH. nAM öÍ en vYtYsHt rAjYŠArANH. q•AÇ öv

2

¯ew vAÆkÅ nAM n—…ew BAxyiÇ EkÅ ÆÝ! avÄ eedve˜–·i pRy…• mh ˜Ay kArYÍÅ n—ÅeŠlÂAM mnÈilA vuÝ.ÿ 12ŒL@keLlÂAM visHmyiÆky…M pri&miÆky…M ecyH«. avÄ prsHprM EcAdic•@, þqÙANu sMBviÆ•tH?ÿ 13m·u ™vÄ ae–AsHtlãAer prihsiÆk yAyi¯Ý. avÄ vI’u ›wic•H mÏ piwic•iriŠyAeN•vÄ k¯ti.

peÒAsH èsMgiÆÝ aE–AÅ peÒAsH m·uptienA•H a e–AsHtlãAErAw…emA–M q}uE•·uniÝ. qlÂAv¯M EkÅeŠ avÀ Ÿc•˜iÇ èsM gic•@. avÀ pR’u, þqeÀR ey¸ds EhAdrãAEr, ey±zElMkAEr, qe• æ ÖiÆk. niÍÅŠiE–AÅ Evìiy ciltH {AÀ niÍELAw… pRyAM. æÖic•@EkÅÆ k. 15niÍÅ k¯«•«EpAel övÄ mdYM k}ic•i“ilÂ; öE–AÅ kAl˜H oÀp« mNi ŒyiE“ ŸZ. 16pE• niÍLiÝ kìetA eŠ EyAEvÇèvAckÀ q}utiyi“u™ tANH. EyAEvÇ öÍen q}uti+ 17 üeedvM pRy…Ý, aÙYnAL@kLiÇ {A eneÀR Œ´Avien qlÂAvriluM ecAri y…M, niÍL@ew puÒãA¯M puÒimA¯M èv ciÆM. niÍL@ew y…vAŠÅŠH dÄznÍÅ ki“uM. niÍL@ew v] Ö ãAÄÆ èEtYk sVpHnÍL@M. 18 Œ smyM {AeneÀR dAsãAÄÆM, dAsimAÄÆM, qeÀR Œ´Avien nÇ›M. avÄ èvciÆM. 19 ŒkAzÏ {AÀ atH-tsMgtikÅ kA“uM. ®miyiÇ kIe} {AÀ etLivukÅ nÇ›M. aview råvuM tIy…M kw…˜ puky…m…ìAkuM. 20 sUrYÀ ö¯ìuEpA›M, cÑÀ EcAr EpAel ¡vÆM. aE–AÅ kĘAvieÀR mhnIyvuM ByÜrvumAy divsM v¯M. 21 kĘAviÇ vizVsiÆ• Žv½M r•iŠe–w…M.ý EyAEvÇ 2+28-32 22 þqeÀR ey¸d sEhAdrãAEr, öQ vAÆkÅ æÖic• A luM+ neseRÏkAr nAy Ey² vizixHwnAy o¯vnAyi¯Ý. eedvM a«niÍÅÆ vYåmAŠiyi“uìH. eedvM Ey²vilUew ecyHt zåimÏM, atizy krvumAy, sMgtikLilUew ö« etLiyic• i “uìH . öQ kArYÍÅ niÍÅ kìi“uìH. atinAÇ ö« stYmAeNÝ niÍÅŠRiyAM. 23Ey²vien niÍÅÆ nÇ›ky…M niÍLven ekAlÂ@ky…M ec yH«. d…xHwãA¯ew shAyE˜Aew niÍL ven ›riziÇ ŒNiekAìH tRc•@. q•A lietlÂAM sMBviÆem•H eedv˜inRiyA mAyi¯Ý. atH eedv˜ieÀR ŒsUÒN mAyi¯Ý. vLer m…Ûute• avÀ öetA eŠ ŒsUÒNM ecyHti¯Ý. 24Ey² mrN Evdn a½Bviec•ÜiluM eedvM aven atiÇniÝM m…ånAŠi. eedvM Ey² vien mrN˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE• løic•@. mrN˜inH Ey²vien piwiŠAnA yilÂ. 25Ey²vien–·i dAvIdH öÍen pR ’iriÆÝ+ 14


129 ükĘAvien {AenE–A}uM qeÀR k¿ m…•iÇ kìu; qe• sMr•iŠAÀ avÀ qeÀR vl«vz˜iriÆÝ. 26 atinAÇ qeÀR XdyM ŒhHLAdic•@, qeÀR vAy Œn•E˜Aew sMsAric•@. aet, qeÀR zrIrMEpAluM ètI• EyAew vsiÆM; 27 qeÙ•AÇ qeÀR Œ´Avien nI mric•v¯ew rAjY˜iElŠH t™iŠLy…k yilÂ. nieÀR pri²ÖeÀR EdhM zvÆ}i yiÇ a}ukiE–A›vAÀ nI a½vdiŠ yilÂ. 28 qÍen jIviŠNem•H nIeye• pWi –ic• @ . qeÀRyw…Ï v•H nIeye• ŒhHLAdpUÄÌnAÆM.ý sÜIĘnÍÅ 16+8-11 29

þqeÀR sEhAdrãAEr, EgAÒpitAvA y dAvIdien–·i {AÀ ŸR–Ayi pRye“. avÀ mriÆky…M sMsHkriŠe–w…ky…M ecyH « . aveÀR zv›wIrM öview nE—Aw…œew öE–A}um…ìH. 30èvAcknA yi¯• dAvIdi½ eedvvcne˜–·i aRi yAmAyi¯Ý. dAvIdieÀR EgAÒ˜iÇni e•A¯ven dAvIdienE–Ael tAÀ rAjA vAÆem•H eedvM dAvIdi½ o¯ ètijH{ yilUew vAgHdAnM nÇkiyi¯Ý. 31ö« sMBviÆMm…ÛH dAvIdH ötRi’i¯Ý. atinAlANH dAvIdH ayAeL–·i öÍen pR’tH+ üavÀ pAtAL˜iElÆ t™e–w…kEyA, aveÀREdhM kl R yiÇ a}ukiE–A› kEyA ecyHtilÂ.ý sÜIĘnÍÅ 16+10

Ey²vieÀR ŸyiÄe˜}uE•løienÆRi c•ANH dAvIdH pR’tH. 32atinAÇ dAvIdi enylÂ, Ey²vienyANH eedvM mrN˜i ÇniÝM ŸyĘiytH. n—eLlÂAM ati½ sA•ikLANH. n—Å avenkìu. 33Ey² sVÄ‹˜iElÆ ŸyĘe–“u. öE–A}vÀ eedvE˜AewA–M aveÀR vl«vz˜i riÆÝ. pitAvH (eedvM) Ey²viniE–AÅ pri²ÖA´Avien nÇki. eedvM a« vAgHdAnM ecyHttANH. öE–AÅ Œ Œ´A vien Ey² pk¯Ý. niÍLiE–AÅ kA¹ •«M EkÅÆ•«M atANH. 34dAvIdlÂ, Ey²vANH sVÄ‹˜iElÆyĘe–“tH. dAvIdH sVyM pR’u+ ükĘAvH qeÀR kĘAviEnAw… pR ’u+ 35nieÀR zÒuŠeL {AÀ nieÀR kAÇŠI}ilAÆMver nIeyeÀR vl«vz ˜iriÆk.ý sÜIĘnÍÅ 110+1 36 atinAÇ qlÂA ey¸d¯M ötieÀR yATAÄØYM tIÄc• y Ay…M aRiyNM. eedvM Ey²vien kĘAvuM ƒisH«vu mAŠi. öQ Ey²vienyANH niÍÅ ƒUzi c•tH.ÿ 37 ö« Ek“E–AÅ ŒL@kÅŠH Xdy˜iÇ ›ÏekAìu. avÄ peÒAsiEnAw…M m·u ae–AsHtlãAErAw…M EcAdic•@, þ{ÍLi ni qÚec•NM?ÿ 38 peÒAsH avErAw… pR’u, þoAErA¯ ˜¯M mAnsAÙre–“H Ey²ƒisH « vi eÀR nAm˜iÇ sHnAne–w…k. aE–AÅ eedvM niÍL@ew pApÍÅ epARuÆky…M

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 2:26-3:6

pri²ÖA´Avien niÍÅÆ s—AniÆ ky…M ec•@M. 39ö« niÍÅÆ™ vAgHdAn mANH. ö« niÍL@ew sÙtikÅÆM d†er y…™ qlÂAvÄÆM œwiyANH. kĘAvAy eedvM t•iElÆ viLiÆ• qlÂAvÄÆM Evìiy…™tANH.ÿ 40peÒAsH vLer vAcA lmAyi avÄÆ m…•Riyi–@ nÇki avÀ avErAw… yAcic•@, þöE–AÅ jIviÆ•v ¯ew d…xHwtkLiÇniÝM sVyM r•iÆk.ÿ 41 aE–AÅ peÒAsieÀR vcnÍÅ sVIk ric•vÄ sHnAne–“u. Œ divsM te• m†vAyirE˜ALMEpÄ vizVAsikL@ew œ“ ˜iÇ EcÄŠe–“u. 42avÄ EyAgM Ec¯ •« «wÄÝ. ae–AsHtlãA¯ew vcnM pWiŠAÀ avÄ tÍL@ew smyM ŸpEyA gic•@. avÄ prsHprM p»evÆky…M o•ic•H ŒhArM k}iÆky…M èAÄØiÆ ky…M ecyH«. vizVAsikL@ew p»evŠÇ ae–AsHtlãA¯ew zåvuM atH-t krvumAy èv]˜ikÅ kìH ŒL@kÅŠH eedvE˜AwH vLer Œdrvu EtA•i. 44vi zVAsikeLlÂAM o¯mic•@ tAmsic•@. aver lÂAM p»evc•@. 45tÍÅÆìAyi¯• ®mi y…M av¯ew ŸwmÐtyilu™ sADnÍ L@M vi·u. q•i“H avÄ Œ pNM m…}uvÀ ŒvzYŠAÄÆ vitrNM ecyH«. 46eedvA ly–RÛiÇ avÄ qÝM oÏœwi. avÄ ŠH oEr l•YmAyi¯Ý. avÄ tÍL@ew vIw…kLiÇ o¯mic•H ŒhArM k}ic•@. avÄ sEÙAxE˜Aew ŒhArM p»vyHÆk y…M ŒhHLAdE˜Aew a« tiÝky…M ec yH«. 47vizVAsikÅ eedve˜ vA}HÏk y…M ŒL@kÅ aver öxHwe–w…ky…M ec yH«. qlÂA divsvuM œw…tÇEpÄ r•i Še–“u; kĘAvH aver vizVAsikL@ew sMG˜iElÆ EcÄÆkyAyi¯Ý. 43

m…wÙen peÒAsH suKe–w…ÏÝ o¯ divsM peÒAsuM EyAh•A½M eedvAly˜iElÆ EpAyi. aE–AÅ smyM Ÿc•tiri’H m†ÝmNiyAyi¯Ý. atH eedvAly˜iÇ niEtYny…™ èAÄ ØnAsmymAyi¯Ý. 2 avÄ eedvAlyp RÛiElÆ EpA›Mv}i orAeL kìu. jIvi tkAlM m…}uvÀ m…wÙnAyi¯Ý ayAÅ. nwŠAnAvA˜ ayAeL ŽtA½M suXÏ ŠÅ tAÍieyw…Ï ekAìuvÝ. avÄ qÝM ayAeL eedvAly˜ieÀR kvAw ˜iÇ ekAìuv¯mAyi¯Ý. eedvAly ˜i½evLiyiÇ kvAw˜inriek avÄ ayAeL kiw˜i. su•rM q• kvAwM q•ANviwM aRiye–“i¯•tH. aview ayAÅ eedvAly˜iElŠH EpA›•v ErAwH pNM yAciÆM. 3Œ divsM peÒA suM EyAh•A½M eedvAly˜iElŠH EpA›•tyAÅ kìu. ayAÅ avErAw…M pNM yAcic•@. 4peÒAsuM EyAh•A½M ayAeL EnAŠi pR’u, þ{ÍeL EnA Æk.ÿ 5 ayAÅ aver EnAŠi; avÄ tni ŠH pNemeÙÜiluM nÇ›em•yAÅ k¯ti. 6q•AÇ peÒAsH pR’u, þqeÀR k•iÇ ev™iEyA sVÄÌEmA ölÂ. q•AÇ

3


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 3:7-4:6

130

m·uciltH {AÀ ninÆtrAM+ neseR ˜iel Ey²ƒisH«vieÀR zåiyAÇ q}uE•·u nwÆk!ÿ 7 q•i“H peÒAsH ayAL@ew vl«eekpiwic•H q}uE•løi c•@. ŸwÀ te• ayAL@ew pAdÍL@M kAlu kL@M k¯Ï™tAyi. 8ayAÅ cAwiey NI·u nwŠAÀ «wÍi. ayAÅ avErAewA Ï eedvAly˜iElÆ nwÝ. ayAÅ nwÆky…M cAw…ky…M eedve˜ sH«ti Æky…M ecyH « . 9-10qlÂAv¯M ayAeL tiric•Ri’u. m…wÙnAy ayAÅ qÝM eedvAly˜ieÀR su•rM q• kvAw˜i li¯•H yAciÆ• tvÄŠRiyAM. öE–AÅ aEt m½xYÀ nwÆky…M eedve˜ sH« tiÆky…M ec•@•«kìu avÄ atH-t e–“u. öetÍen sMBvic•@ev•H avÄ Æ mnÈilAyilÂ. peÒAsH jnÍELAw… sMsAriÆÝ ayAÅ peÒAsieÀRy…M EyAh•A eÀRy…M §eekkLiÇ piwic• @ niÝ. ayAÅ suKe–“« kìH qlÂAv¯M atHtsHtbHDrAyi. avÄ zElAEmAeÀR m$ p˜iÇ peÒAsieÀRy…M EyAh•AeÀR y…mw…E˜Æ oAwi. 12a«kìH peÒAsH avErAw… pR’u, þqeÀR ey¸dsEhA drãAEr, niÍeLÙANitiliÒ atH-te– w…•tH? ayAeL nwŠumARAŠiytH {ÍLA eN• m“ilANElÂA niÍÅ EnAÆ•tH. {ÍL@ew nãekAìANH öetlÂAM sAÖY mAyetÝ niÍÅ k¯«ÝEvA? 13alÂ! eedvmANi« ecyHttH! avÀ aéAhA mieÀRy…M yisHhAŠieÀRy…M yAEŠAbi eÀRy…M eedvmA›Ý. n—…ew qlÂA pUÄ v•ik¯ewy…M eedvmANvÀ. avÀ teÀR vizixHwEsvknAy Ey²vi½ mhtVM nÇki. pE• niÍÅ Ey²vien ekAlÂA ½™ viDiyA¹ nÇkiytH. Ey²vien EmAci–iŠAÀ pIlAe˜AsH tI¯mAnic•@. pE• niÍÅ Ey²vien EveìÝ pI lAe˜AsiEnAw… pR’u. 14Ey² pri² Ö½M nixHkLܽM Œyi¯Ý. qÜiluM niÍÅ aven evwi’u. Ey²vi½ pk rM ekAlyALiey EmAci–iŠAÀ niÍÅ pIlAe˜AsiEnAwAvzYe–“u. 15jIvÀ nÇ›•ven niÍÅ ekAlÂ@ky…M ecyH«! q•AÇ eedvM aven pun¯‘Ivi–i c•@. {ÍÅ ati½ sA•ikLANH. {ÍÅ sVÙM kÎkÅekAìH kìtANH. 16Ey² vieÀR zåiyANH öQ m…wÙen suKe– w…˜iytH. {ÍÅ Ey²vieÀR zåiyiÇ vizVsiÆ•tu ekAìANiÍen sMBvi c•tH. niÍÅŠiyAeL kANAM. niÍÅŠi yAeL aRiy…ky…M ec•AM. Ey²vilu™ vizVAsmANyAeL pUÄÌmAy…M suKe– w…˜iytH. aÍen sMBviÆ•tH niÍ eLlÂAM kìu. 17 þqeÀR sEhAdrãAEr, niÍÅ ec•@ •eteÙ•H niÍÅÆ te• aRiyA’ tinAlANH niÍÅ Ey²viEnAwiÍen ecyHtet•H qniŠRiyAM. niÍL@ew En tAŠÅÆM mnÈilAyi“ilÂ. 18öetlÂAM sMB viÆemÝM ƒisH« kxHwM shiÆky…M mriÆky…M ec•@emÝM eedvM teÀR è 11

vAckrilUew pR’u. eedvM aetÍen niREv·iey•H {AÀ niÍELAwH pR’i“u ìH. 19a«ekAìH niÍÅ mAnsAÙre–“H eedv˜iElŠH mwÍivrik. qÜiEl niÍ L@ew pApÍÅ epARuŠe–w†. 20aE–AÅ eedvM niÍÅÆ Œ´IysmAzVAs˜i eÀR smyM nÇ›M. avÀ ƒisH«vAyi etre’w…˜ Ey²vien nÇ›M. 21qlÂAM vIìuM zriyA›Mver Ey² sVÄ‹˜iÇ tAmsiÆemÝ mAÒM. vLerm…Ûute• teÀR vi²ÖèvAckÄ v}i èsMgic• E–AE} eedvM öQ smye˜–·i pR’i“u ìH. 22EmAez pR’u, ükĘAvAy niÍ L@ew eedvM niÍÅeŠA¯ èvAcken nÇ›M. Œ èvAckÀ niÍL@ew öwyiÇ niÝM te•v¯M. avÀ qe•E–AelyA yiriÆM. èvAckÄ niÍELAw… pRy…• etlÂAM niÍÅ èvĘiŠNM. 23Œ èvA cken a½sriŠA˜vÀ eedv˜ieÀR jntyiÇni•H ak·e–w…ky…M mriÆ ky…M ec•@M.ý* 24zm†EvluM aveÀR pi•ilu™ qlÂA èvAck¯M öQ smy e˜ÆRic• H pRy…ky…M èvciÆky…M ecyHti“uìH. 25èvAckÄ pR’etlÂAM niÍÅÆ lBic•i“uìH. niÍL@ew pitAŠ ãA¯mAyi eedvM ŽÄe–“ niymM niÍÅ Æ lBic•i“uìH. ünieÀR sÙtiyAÇ ®mi yiel qlÂA rAjYÍL@M a½#hiŠe– w…Mý* q•H eedvM niÍL@ew pitAvAy aéAhAmiEnAwH a¯Liec• y H t i“uìH . 26 eedvM aveÀR vizixHw dAsen ay c•@. niÍÅŠiwyiElŠANH ŒdYM aven ayc• t H . niÍeL a½#hiŠAnANH eedvM Ey²vien ayc•tH. avÀ niÍ ELAErA¯˜Ery…M pApÍLiÇ ni•k·i a« èvĘiÆÝ.ÿ peÒAsuM EyAh•A½M ey¸d sByÆ H m…•iÇ peÒAsuM EyAh•A½M jnÍELAw… èsMgic•@ekAìu niÇŠEv cilÄ aver smIpic•@. avÄ ey¸dpuErAhi t¯M eedvAlyM kAvÇŠA¯ew nAyk½M ŽtA½M sd†kY¯mAyi¯Ý. 2 peÒAsuM EyAh•A½M ŒL@keL pWi–iÆ• kArY ÍLiÇ avÄ •uBitrAyi¯Ý. Ey²vi en–·i pRy…EÛAÅ m½xYÄ mric•vriÇ niÝM ƒisH«viÇ œwi ŸyiÄe˜}uE•Ç Æem•H avÄ pWi–iÆÝ. 3ey¸dEntA ŠÅ peÒAsieny…M EyAh•Aeny…M piwic•@ twvilAŠi. aE–AÅ rAÒiyAyi¯ •tinAÇ avÄ ae–AsHtlãAer piE· Ý rAviel ver «RÜiÇ pAÄ–ic•@. 4 q •AÇ peÒAsieÀRy…M EyAh•AeÀR y…M èsMgM Ek“ aEnkMEpÄ avniÇ vizV sic•@. vizVsic• pu¯xãA¯ew qÌM te• aÉAyirE˜ALmAyi ŸyÄÝ. 5 piE·•H ey¸dEntAŠL@M jn˜ieÀR m†–ãA¯M zAOimA¯M ey±zElmiÇ s E—Lic• @ . 6h•AvuM (mhApuErAhitÀ),

4

þ Œ è v A c k e n . . . e c • @ M ÿ ŸÖrNi Œv. 18+15,19. þnieÀR ... a½#hiŠe–w…Mÿ ŸÖrNi Ÿlø. 22+18;26+24.


131 k•PAvuM, EyAh•A½M, alûsAÙ¯M aviewy…ìAyi¯Ý. mhApuErAhiteÀR ›w…Mb˜iel ql A v¯M ŸìAyi¯Ý. 7 avÄ peÒAsieny…M EyAh•Aeny…M ŒL@kL@ew m…•iÇ niĘi. þniÍeL Íen Œ m…wÙen suKe–w…˜i? Ž« zåiyA¹ niÍÅ ŸpEyAgic•tH? ŒrA ¹ niÍÅŠti½™ aDikArM t•tH?ÿ q•I EcAdYÍÅ ey¸dEntAŠÅ av ErAwH plv“M EcAdic•@. 8 aE–AÅ peÒAsiÇ pri²ÖA´AvH niR’u, avÀ avErAw… pR’u, þjn EntAŠEL m†–ãAEr+ 9 {ÍeLA¯ m…wÙ½ ecyHt nãy…ew EpriÇ {ÍeL EcAdYM ec•@kyAENA? ayAeL suKe–w…˜iy tArAN•El niÍL@ew EcAdYM? 10{ÍÅ niÍeLy…M qlÂA ey¸djne˜y…M aRi yiŠAnA#hiÆÝ. öyAÅ suKe–“tH n AynAy Ey²ƒisH«vieÀR zåi yAlANH. niÍÅ Ey²vien ƒUzic•@. eedvM aven pun¯‘Ivi–ic•@. m…wÙ nAyi¯• öyAÅŠH Ey²ƒisH«vieÀR zåiyAÇ öE–AÅ nwŠA½M niÍÅÆ 11 m…•iÇ niÇŠA½M k}iy…Ý. Ey² üpNiŠArAy niÍÅ vliec• R i’ klÂANH pE• Œ klÂiE–AÅ m†lŠlÂAyiri ÆÝ.ý sÜIĘnÍÅ 118+22 12

m½xYer r•iŠAÀ k}iy…• oEreyA rAÅ Ey²vANH. ŒkAz˜i½ kI}iÇ m½ xYer r•iŠAÀ zåiy…™ oEreyA¯ nAmM avEÀRtANH. n—Å Ey²vilUew r•iŠe–wNM.ÿ 13 EyAh•A½M peÒAsi½M yAetA¯ viDèEtYk prizIlnEmA, vidYABYAs EmA öelÂÝM ey¸dEntAŠÅÆ mnÈi lAyi. avÄ niÄByrAyi sMsAriÆ•« kì ey¸dEntAŠÅ atH-te–“u. p eÒAsuM EyAh•A½M Ey²vieÀR œew y…ìAyi¯•vrAeNÝM avÄ mnÈi lAŠi. 14m…wÙÀ rìH ae–AsHtlãAErA w…emA˜H niÇÆ •tH avÄ kìu. ayAÅ suKe–“«M. atinAÇ ae–AsHtlãAÄ eŠtier avÄŠH oÝM pRyAnAyil . 15 avErAwH aviwM vi“uEpA›vAÀ ey¸ dEntAŠÅ ŒvzYe–“u. tÍÅ öni qÚ ec•Nem•H EntAŠÅ prsHprM ŒElAcic• @ . 16avÄ pR’u, þöver nAemÚ ec•NM? averA¯ mh˜Ay atH-tM èvĘic•@ev•H ey±zElMjn tm…}uvÀ aRi’u. a« vYåvumANH. Œ stYM niExDiŠAÀ sAÖYvuml . 17 q•AÇ öQ m½xYen–·i èsMgiŠ ¯etÝ BIxNie–w…˜NM. q•AÇ ötH ötiÇ œw…tlAyi ŒL@kL@ew öwyiÇ èc riŠilÂ.ÿ 18 a«ekAìH ey¸dEntAŠÅ peÒA sieny…M EyAh•Aeny…M vIìuM viLi c•@. Ey²vieÀR nAm˜iÇ oÝM èsMgi ÆkEyA ŸpEdziÆkEyA ec•¯et•H avÄ ae–AsH t ãAErAw… niÄE”zic• @ . 19 pE• peÒAsuM EyAh•A½M mRupwi pR’u, þniÍÅ ŒElAciÆ•« zriyA ENA? eedv˜ienÙA¹ EvìtH? {ÍÅ

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 4:7-32

eedv˜ienEyA niÍELEyA a½sri EŠìtH ? 20{ÍÅŠH awÍiyiriŠAnA vilÂ. {ÍÅ kì«M Ek“«emAeŠ {ÍÅ Æ èsMgiEc• p·U.ÿ 21-22 ey¸dEntAŠÅŠH ae–AsH t l ãAer zi•iŠAÀ o¯ mAÄ‹vuM keì˜A nAyilÂ. kArNM, ecyHtkArYÍÅŠH qlÂA v¯M eedve˜ mhtVIkriÆkyAyi¯Ý. (öQ vIrYèv]˜i eedv˜ieÀR sA•Y mAyi¯Ý. ErAgM EBdmAŠe–“yAÅŠH nAlø ti½EmÇ vySìAyi¯Ý.) atinAÇ ey¸dEntAŠÅ ae–AsH t lãAer tAŠI« ecyH« vi“yc•@. peÒAsuM EyAh•A½M vizVAsi kL@ewyiwyiÇ mwÍieyÏÝ 23 peÒAsuM EyAh•A½M ey¸dEntA ŠãA¯ew sByiÇniÝM tÍL@ew ŒÅ ŠAÄŠiwyiElÆEpAyi. mhApuErAhi t¯M, jn˜ieÀR m†–ãA¯M tÍELAw… pR ’etlÂAM avÄ vizVAsisMGE˜Aw… pR’u. 24ö« Ek“u vizVAsikÅ oEr mnEÈAew eedvE˜Aw… èAÄØic• @ . þèEBA, ŒkAz˜ieÀRy…M ®miy…ewy…M kwlieÀRy…M atilu™ qlÂA·ieÀRy…M s]xHwAvANH aviw…•H. 25{ÍL@ew pitA vAy dAvIdH aviw…e˜ dAsnAyi¯Ý. pri²ÖA´AvieÀR shAy˜AÇ avÀ öQ vAÆkÅ q}uti+ üjAtikÅ viLic•@ œviyetÙinH? ElAk erÙi½ nixHèEyAjnmAyi eedvEdAxM ciÙiÆÝ? 26 kĘAvi½M aveÀR ƒisH«vi½M qtirAyi ®miyiel rAjAŠãAÄ t•A RAyi, BrANADipãAÄ oÏœwi.ý sÜIĘnÍÅ 2+1-2 27

ehErAdAvuM epAÙieyAsH pIlA e˜AsuM rAjYÍL@M ey¸djnty…emlÂAM ey±zElmiÇ Ey²vientier tiri’ E–AÅ öetlÂAM yTAÄؘiluM sMBvi c•@. ƒisH«vAyi aviw…•H (eedvM) aBi xiånAŠiy aÍy…ew pri²ÖdAsnA NH Ey². 28aÍy…ew pripAwikeL nw–A ŠAnANvÄ oÏœwiytH . aviw…e˜ zåiy…M öcHCy…m½sric•ANietlÂAM sMBvic• t H . 29kĘAEv, a«ekAìi E–AÅ avÄ pRy…•« æÖiÆk. avÄ {ÍeL Bye–w…˜AÀ æmiÆÝ. kÄ ˜AEv, {ÍÅ aviw…e˜ dAsÄ. Bymi lÂAet {ÍÅ pRy…vAÀ aÍH Žløic•tH pRy…vAÀ {ÍeL shAyiÆk. 30aÍ y…ew zåi kA“i {ÍÅÆ eeDrYM pk ¯k. ErAgikeL suKe–w…Ïk, sA•Y ÍÅ nÇ›k, aÍy…ew vi²ÖdAsnAy Ey²vieÀR zåiyAÇ vIrYèv]˜ikÅ kA“uk.ÿ 31 avÄ èAÄØic•@k}i’E–AÅ avÄ ni• ÐlM ›luÍi. avriellÂAM pri ²ÖA´AvH vÝ niR’u. eedv˜ieÀR sE•zM pi•IwvÄ Bymil A et èsM gic•@. 32

vizVAsikL@ew p»evŠÇ vizVAsikL@ew sMGM XdyMekAìH


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 4:33-5:25

132

œ“iEc•ÄŠe–“u. avÄÆ oEr Œ´AvumA yi¯Ý. tniÆ™etAeŠ tEÀRtAeN•H sMG˜iel orAÅ EpAluM pR’ilÂ. pk rM, averlÂAM p» vc•@. 33kĘAvAy Ey² mrN˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•·u ev•H ae–AsHtlãAÄ zåiEyAew ŒL@ kELAw… pR’u. eedvM qlÂA vizVAsik eLy…M a½#hiÆky…M ecyH«. 34av ÄÆ EvìetlÂAM ki“i. kArNM nilvuM vIw…m…™verlÂAM av vi·u pNmAŠi ekAìuvÝ. Œ pNM 35avÄ ae–AsHt lãAer Žløic•@. pi•IwH oAErA¯˜ÄÆM ŒvzYm…™v nÇke–“u. 36 EyAEsPH qÝEprAy o¯ vizVAsi ŸìAyi¯Ý. ae–AsH tlãAÄ aven bÄ •bAsH qÝ viLic•@. (üprshAyiý q•A¹ öQ EprinÄØM.) ayAÅ ›è siÇ jniec•A¯ ElvYÀ Œyi¯Ý. 37a yAÅÆ ›Rc•@ nilm…ìAyi¯Ý. ayAÅ a«vi·H pNM ekAìuv•H ae–AsHt lãAer Žløic•@. annYAsuM sPIry…M annYAsH qÝ EprAy orAÅ jIvic•i ¯Ý. ayAL@ew BArYy…ew EprH sPIr eyÝM. ayAÅ tniÆìAyi¯• ›Rc•@ nilM vi·u. 2pE• ayAÅ ki“iy pN˜i eÀR o¯ BAgM mAÒEm ae–AsHtlãAer Žløic•@Z. ›Rc•@ pNM ayAÅ tniŠA yi rhsYmAyi mA·ivc•@. ayAL@ew BArY yHŠH atRiyAmAyi¯ÝevÜiluM avL@M atMgIkric•@. 3 peÒAsH pR’u. þan nYAEs qÙinANH sA˜Aen nieÀR XdyM niy×iÆvAÀ a½vdic•tH? nI ½N pRy…ky…M pri²ÖA´Avien vi fHFiyAŠAÀ æmiÆky…M ecyHtiriÆ Ý. nI nieÀR nilM vi·u. pE• qÚekA ìANH nI ›eR pNM ninŠAyi sU•iÆ •tH? 4 Œ ®mi viÇÆM m…ÀÛH atH niEÀR tAyi¯Ý. a« vi·uki“iy pNM qÍ eny…M cilv}iŠAÀ ninÆ sVAt×Ym… ìutA½M. pie• nIeyÙinANH öQ d…xi c•rItiyiÇ ciÙic•t?H nI eedvE˜AwANH m½xYErAwl ½N pR’tH.ÿ 5-6ö«Ek“ annYAsH tAe} vI¹ mric•@. ŽtA½M ecRu–ŠAÄ v•H ayAL@ew zrIrM epAti ’u puRÏekAìuEpAyi sMsHkric•@. aŠArYM Ek“vriÇ ByM niR’u. 7 m†Ý mNiÕERALM k}i’E–AÅ ayA L@ew BArY kwÝvÝ. avL@ew BĘA vi½ sMBvic•etAÝM sPIr aRi’i¯ •ilÂ. 8 peÒAsH avELAw… pR’u, þniÍ L@ew nilM vi·E–AÅ qÒ pNM ki“iey •H qE•Aw… pRy…k. atH aÒyHÆ te• yAyi¯E•A? sPIr mRupwi pR’u, þaet aÒy…M te•yA¹ ki“iytH.ÿ 9 peÒAsH avELAw… pR’u, þqÙinA ¹ nIy…M BĘAvuM öÍen kĘAvi eÀR Œ´Avien prI•iŠAÀ s—ti c•t?H EnAÕ! nI Œ kAlwieyAc•kÅ EkÅ Æ•iElÂ? nieÀR BĘAvieÀR zvsMsH kArM nw˜iyvÄ ötA q˜iyiriÆÝ. avÄ nie•y…M aEtEpAel ekAìu EpA›M.ÿ 10Œ nimixM sPIr tAe} vI¹

5

mric•@. ecRu–ŠAÄ v•E–AÅ avÅ mri c•@kiwÆ•« kìu. avÄ avELy…M p…R E˜ÆekAìuEpAyi. avL@ew BĘA vieÀR aw…˜H sMsHkric•@. 11öŠArYM Ek“ vizVAsikL@M m·u™v¯M ByÝ. eedv˜ieÀR sA•YÍÅ ae–AsH t lãAÄ pl atH - tÍL@M vIrYèvĘikL@M ecyH«. jnÍeLlÂAM a« kìu. ae–AsHtlãAÄ zElAEmA eÀR m$p˜iÇ oÏœwiyiriÆkyAyi ¯Ý; avÄeŠlÂAM oEr l•YmAyi¯Ý. 13 m·u™vÄŠH avErAewAÏ niÇÆ•« Plv˜AytelÂÝ EtA•i. qlÂAvÄÆM aver–·i nlÂEt pRyA½ìAyi¯ÝZ. 14 œw…tÇ œw…tÇ ŒÅŠAÄ kĘAviÇ vizVsiÆky…M aEnkM OIpu¯xãAÄ vizVAsikL@ewyiwyiElÆ Ec¯ky…M ecyH«. 15a«ekAìH ŒL@kÅ ErAgikeL v}iyiElÆ ekAìuvÝ. peÒAsH a« v}i v¯Ýeì•H avÄ aRi’i¯Ý. atinAlvÄ k“ilukLiluM em˜kLiluM kiw˜i ErAgikeL ekAìuvÝ. ErAgi keL peÒAsieÀR ni}lu etAwIc•AÇ EpA luM mtiEBdmAkAÀ q•vÄ k¯ti. 16ey±z Elmi½ ¡·um…™ qlÂA ngrÍLiÇniÝM ŒL@keL˜i. averlÂAM ErAgikeLy…M d…rA´AŠÅ bADic•very…M ekAìuv•i ¯Ý. ql Avery…M peÒAsH suKe– w…˜i. 12

ae–Ast H lãAer twyAÀ ey¸d¯ew æmM 17 mhApuErAhit½M ayAL@ew suXÏ ŠL@M (sd†kYÄ) asUyAluŠLAyi. 18a vÄ ae–AsHtlãAer piwic•@ twvilA Ši. 19pE• rAÒiyiÇ kĘAvieÀR o¯ d†tÀv•H twvRy…ew vAtiÇ «RÝ. d†tÀ ae–AsHtlãAer puRE˜Æ nyi c•@. d†tÀ pR’u, 20þEpAyi eedvAly ˜iÇ niÇÆk. qlÂAvErAw…M Ey²vi eÀR putiy jIven–·i pRy…k.ÿ 21Œ d†tÀ pR’t½sric•H ae–AsHtlãAÄ eedvAly–RÛiElÆ EpAyi. atH ati rAviel Œyi¯Ý. ae–AsH t lãAÄ ŒL@keL ŸpEdziŠAÀ ŒrMBic•@. mhApuErAhit½M suXÏŠL@M eedvA ly˜iEleŠ˜i. avÄ ey¸dEntAŠL@ ewy…M ey¸dm†–ãA¯ewy…M EyAgM viLi c•@œ“i. ae–AsHtlãAer ekAìuv¯• tinH avÄ ciler twvRyiElŠyc•@. 22 q•AÇ avÄŠH ae–AsHtlãAer tw vRyiÇ kANAÀ k}i’ilÂ. avÄ mwÍi v•H öŠArYM ey¸dEntAŠeL aRiyi c•@. 23avÄ pR’u, þtwvR awc•@pU“iyi ¯Ý. vAtiÇŠÇ pARAvukA¯m…ìAyi ¯Ý. pE• vAtiÇ «R•E–AÅ twvR ³nYmAyi¯Ý!ÿ 24 eedvAlykAvÇŠA¯ew EntAvuM puErAhitèm…K¯M ö« Ek“u. avrAek ›}Íi. avÄ atH-te–“u. þötieÀR Bvi xYÏkeLÙAyiriÆM? ÿ 25aE–AÅ orAÅ aview v•H avErAw… pR’u, þEnAÕ niÍÅ «RÜilwc•vÄ eedvAly˜iÇ


133 niÇÆÝ. avÄ ŒL@keL ŸpEdziÆk yANH?ÿ 26aE–AÅ kAvÇŠA¯ew EntAvuM aveÀRyAÅŠA¯M puRE˜Æ EpAyi. ae–AsHtlãAer piwic•@ ekAìuvÝ. q•AÇ BwãAÄ ŒL@keL By•«ekAìH zåi èEyAgic•ilÂ. ŒL@kÅŠH EdxYM v•H avÄ tÍeL kelÂRi’u ekAlÂ@ em•H BwãAÄ Bye–“u. 27 BwãAÄ ae–AsH t lãAer piwic• @ ekAìuv•H EntAŠÅÆ m…•iÇ niĘi. mhApuErAhitÀ aver EcAdYMecyH«. 28 avÀ pR’u, þöQ m½xYen–·i pWi –iÆvAÀ pAwielÂÝ {ÍÅ pR’i¯ •iEl ? pE• niÍeLÙA¹ ecyH t etÝ EnAÕ! ey±zElM m…}uvÀ niÍÅ niÍL@ew ŸpEdzM ekAìuniRc• @ . öQ m½xYeÀR mrN˜iÇ niÍÅ {ÍeL ›·vALikLAŠAÀ æmiÆÝ.ÿ 29 peÒAsuM m·u ae–AsHtlãA¯M mRu pwi pR’u, þeedve˜yANH niÍeL yl {ÍÅ a½sriEŠìtH ! 30Ey² vien niÍÅ vDic•@. niÍÅ Ey²vien ƒUzic•@. pE• {ÍL@ewy…M {ÍL@ew pUÄv•ik¯ewy…M eedvM Ey²vien mrN ˜iÇniÝM pun¯‘Ivi–ic•@! 31eedvM teÀR vlÏvzE˜ÆyĘiy o¯vÀ Ey²vANH. eedvM Ey²vien n—…ew nAyk½M r•k½mAŠi˜IÄÏ. ey¸d erl A v¯M mAnsAÙre–w…•tinANH eedvM a« ecyHttH. aE–AÅ eedv˜i nv¯ew pApÍÅ •miŠAnAvuM. 32öet lÂAM sMBviÆ•tH {ÍÅ kìu. atinAÇ aetlÂAM stYmAeN•H {ÍÅÆ pRyA nAvuM. öetlÂAM stYmAeNÝM pri²ÖA ´AvH kANiÆÝ. eedvM aven a½s riÆ• qlÂAvÄÆM p¯²ÖA´Avien nÇki.ÿ 33 ey¸dEntAŠÅ Œ vAÆkÅ Ek“u EkApitrAyi. ae–AsHtlãAer vDiŠA nvÄ mAÄ‹M ŒrA’u. 34EyAg˜iel o¯ prIzÀ q}uE•·u. gmAlIEyÇ q•Ayi ¯Ý ayAL@ew EpÄ. o¯ zAOiœwiyAy ayAeL ŒL@kÅ bµmAnic• i ¯Ý. ae–AsHtlãAer aløEnrE˜Šviw…Ý mA·i niĘAÀ ayAÅ kløic•@. 35q•i“ yAÅ ey¸dErAw… pR’u, þyi AEyÇ ŠAEr, öQ m½xYerÆRic•@ niÍÅ ŒsU ÒNM ec•@• kArY˜iÇ sU•iÆk! 36 ›Rc•@ kAlMm…ÛH tdAsH ètY•e–“u. tAnA¹ vÛÀ q•yAÅ èKYApic•@. nA¾ERALM pu¯xãAÄ avEnAw… EcÄÝ. pE• avÀ ekAlÂe–“u. aven a½g mic•verlÂAM nAlupAw…M citRi oAwi. av ÄŠH oÝM ec•@vAnA›mAyi¯•ilÂ. 37pi •IwH y†dA qÝ Ep¯™ o¯vÀ glIl yiÇniÝM ètY•e–“u. a« jnsMKY ErKe–w…Ï• kAlmAyi¯Ý. ayAELA ewA–M ›eR a½yAyikL@m…ìAyi¯Ý. ayAL@M ekAlÂe–“u. ayAL@ew m…}uvÀ a½yAyikL@M citRi oAwiE–Ayi. 38a« ekAìH {AniE–AÅ pRy…Ý+ övriÇ ni•H akÝ niÇÆk. aver av¯ew v}iÆ viw…k. m½xYriÇni•ANH av ¯ew pripAwikÅ v¯•etÜiÇ a« prA

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 5:26-6:9

39 jye–w…M. pE• ö« eedv˜iÇni•A eNÜiÇ aver twyAÀ niÍeLeŠAìA vilÂ. niÍÅ eedv˜ientirAyi epA¯« •vrAyiE–AluM kANe–w…M!ÿ gmAlIEylieÀR vAÆkELAwH ey¸dEn tAŠÅ EyAjic•@. 40avÄ ae–AsHtl ãAer vIìuM viLic•@. aver awiÆky…M Ey²vieÀR nAm˜iÇ oÝM pRy¯et•H BIxNie–w…Ïky…M ecyH«. q•i“vÄ ae–AsHtlãAer vi“yc•@. 41ae–AsHt lãAÄ aviwM vi“u. Ey²vieÀR nAme˜ ec•AlÂi apmAnitrAvAÀ aÄht ki“iy tiÇ avÄ ŒhÂAdic•@. 42avÄ ŸpEdzM avsAni–ic• i l . Ey², ƒisH « vA eN• suviEzxM avÄ èsMgic•@ nw Ý. avrietÝM EdvAly˜iluM, vIw…k LiluM ecyH«.

Ž}uEper èEtYkM etre’wuÆÝ œw…tÇ œw…tÇ EpÄ Ey²vieÀR a½ yAyikLAyieŠAìi¯Ý. aEt smyM yvnBAx sMsAriÆ• a½yAyikÅŠH m·H ey¸d¯mAyi o¯ tÄŠ˜iElÄe– Ewìi vÝ. divsM EtARum…™ sADArN vitrN˜iÇ tÍL@ew viDvkÅÆ p» ki“ARiel • vÄ prAtie–“u. 2p×ìH ae–AsHtlãAÄ a½yAyikeL o•wÜM viLic•@œ“i. ae–AsHtlãAÄ avErAw… pR’u, þ{ÍÅ eedvvcn ŸpEdzM niĘi. a«n•l . B•NM vitrNM ec•@•tiluM nlÂtH eedvvcnM ŸpEdzi Æ•tANH. 3 a«ekAìH, sEhAdrãAEr, niÍLiÇni•H Ž}uEper etre’w…Æk. nlÂver•H qlÂAvÄÆM aBièAyM Ÿ™v rAyiriŠNM avÄ. jH{AnvuM Œ´AvuM niR’vrAyiriŠNM avÄ. avÄŠH {ÍÅ öQ EjAli nÇkAM. 4aE–AÅ {ÍÅŠH {ÍL@ew smyM èAÄØn yHÆM eedvvcnEGAxN˜i½M ŸpEyA giŠAM. 5 ql A vÄÆM Œ ŒzyM öxH w e–“u. atinAÇ avÄ öni pRy…• Ž}uEper etre’w…Ï+ sHetPAenAsH (atiyA y vizVAsvuM pri²ÖA´AvuM niR’ o¯vÀ), Pilie–AsH , eèAeKAerAsH , niŠAEnAÄ, tiEmAÀ, pÄemnAsH, ey¸d mtM sVIkric• aEÙYAŠYŠArnAy ni eŠAlAevAsH. 6 avÄ öQ Ž}uEpery…M ae–AsH t lãA¯ew m…ÛiÇ niĘi. ae–AsHtlãAÄ èAÄØiÆky…M tÍ L@ew eekkÅ avÄÆEmÇ evÆky…M ecyH«. 7 eedvvcnM œw…tÇ œw…tÇ ŒL@k LiÇ q˜ieŠAìi¯Ý. ey±zElmiel a½yAyikL@ew qÌM ep¯kivÝ. o¯ vliy sMGM ey¸dpuErAhitãAÄ EpAluM vizVAs˜i½ aDInrAyi ˜IÄÝ.

6

ey¸dãAÄ se H tPAEnAsinH qtirH 8 sHetPAenAsinH o¯ vliy a½#hM lBic•@. vIrYèv]˜ikL@M awyALÍL@M jnÍÅÆ kA“A½™ zåiœwi eedvM av½ nÇki. 9 pE• ŽtA½M ey¸dÄ


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 6:10-7:18

134

sHetPAenAsiEnAwH tÄŠmAyi. avÄ o¯ ey¸d–™iyiÇ niÝ™vrAyi¯Ý. viEmAcit¯ew ey¸d–™i q•ANt Riye–“i¯•tH. (›ERnŠAÄÆM alûs ×iyŠAÄÆM œwi Evìiy…™tAyi¯Ý öQ ey¸d–™i.) kilikYyiÇniÝM Œ sYyiÇniÝm…™vÄ avÄŠiwyiluìA yi¯Ý. averlÂAv¯M v•H sHetPAenA siEnAw… vAdic•@. 10pE• jH{AnieyE–A el sMsAriŠAÀ Œ´AvH sHetPAenA sien shAyic•@. ey¸dÄŠH vAdiŠAÀ p·A˜viDM zåÍLAyi¯Ý aveÀR vAÆkÅ. 11þsHetPAenAsH EmAezÆM eedv˜i½emtirAyi èsMgiÆ•tH {ÍÅ Ek“u. ÿqÝ pRyAÀ ow…viÇ avÄ ciler c“M ek“i. 12aÍen ec•@ kv}i öQ ey¸dÄ jnÍeLy…M jn˜i eÀR m†–ãAery…M zAsHÒimAery…M EkA pA›lrAŠi. avÄ EkApE˜Aew v•H sHetPAenAsien piwiœwi. avÄ av en ey¸dEntAŠL@ew o¯ sByiElŠH ekAìuEpAyi. 13ey¸dÄ cil ŒL@keL sByiÇ v¯˜i. sHetPAenAsientier k™sA•i pRyAÀ ey¸dÄ ŽÄe–w… ˜iyi¯•vÄ pR’u, þöQ eedvAly e˜–·i öyAÅ d…xic•@ekAìiriÆÝ. EmAezy…ew nYAyèmANe˜y…M öyAÅ d…xiŠARuìH. 14nseR˜iel Ey² öQ ÐlM nzi–iÆem•H avÀ pRy…•tH {ÍÅ Ek“i“uìH. EmAez nm…Æ t• Œ cArƒmÍeL Ey² ti¯ÏemÝM öyAÅ pRyARuìAyi¯Ý.ÿ 15sByiÇ œwiyi¯• verl A M sH e tPAenAsien sæÖM vI•ic•@. aveÀR m…KM o¯ d†teÀR m…KM EpAelyAyiriÆ•tH avÄ kìu.

se H tPAenAsieÀR èsMgM mhApuErAhitÄ sH e tPAenAsi EnAw… EcAdic• @ , þöetl A M stYmA ENA?ÿ 2sHetPAenAsH mRupwi pR’u, þqeÀR ey¸dpitAŠEL sEhAdrãAEr, qeÀR vAÆkÅ æÖic•AluM, n—…ew mh tVmAÄ• eedvM n—…ew pitAvAy aéA hAmi½ ètY•e–“u. aéAhAM emesA e–A˜AmYyiÇ Œyi¯Ý. avÀ hArA niÇ tAmsiÆM m…ÛAyi¯Ý atH. 3eedvM aéAhAmiEnAw… pR’u, ünieÀR rAjY e˜y…M, bÓuŠeLy…M vi“H {AÀ kANi c•@t¯• rAjYE˜Æ EpAvuk.ý* 4ati nAÇ aéAhAM kÇdAy vi“u. avÀ hArAÀ EdzE˜Æ EpAyi. aéAhAmi eÀR pitAvu mric•ti½EzxM eedvM av en niÍÅ öE–AÅ vsiÆ• öQ Edz ˜iElÆ ayc•@. 5q•AÇ eedvM ayA ÅÆ aløMEpAluM ÐlM nÇkiyilÂ. orwi ÐlM EpAluM. q•AÇ, BAviyiÇ aéA hAmi½M sÙti prÛrkÅÆmAyi Œ EdzM nÇkAem•H eedvM av½ vAgHdAnM nÇki. aéAhAmi½ ›“ikeLAÝm…ìA ›M m…ÛAyi¯Ý atH.) 6eedvM öÍenyA NvEnAwH a¯LiytH+ ünieÀR sÙtikÅ me·A¯ rAjY˜H vsiÆM. aviewyvÄ a

7

ünieÀR ... EpAvuký ŸÖrNi Ÿlø. 12+1

pricitrAvuM. a•A“ukAÄ aver awim kLAÆky…M nA¾RuvÄxM p¯xmAyi eekkArYM ec•@ky…M ec•@M. 7pE• av er awimkLAŠiy rAjYe˜ {AÀ zi•i ÆM.ý* eedvM öÍenœwi pR’uý üaet lÂAM sMBvic•ti½EzxM nieÀRyAÅŠAÄ Œ rAjYÏniÝM puRÏ kwÆM. q•i“H avÄ öview öQ Ðl˜H qe• ŒrA DiÆM.ý* 8eedvM aéAhAm…mAyi o¯ niy mM ŸìAŠi; pricHECdnyAyi¯Ý Œ niym˜ieÀR awyALM. a«ekAìH aéAhAM tnieŠA¯ puÒ½ìAyE–AÅ aveÀR pricHECdnkÄ—M q“u divsM èAymAyE–AÅ nw˜i. yisHhAŠH q•A yi¯Ý Œ puÒeÀR EprH. yisHhAŠH teÀR puÒnAy yAEŠAbieÀRy…M yA EŠAbH teÀR puÒãA¯ewy…M pricHEC dnkÄ—M nw˜i. Œ puÒãArANH piÇŠA l˜H p×ìu pitAŠãArAytH. 9 þöQ pitAŠãAÄŠH EyAEsPiEnAwH (av¯ew öLysEhAdrÀ) asUyEtA •i. avÄ EyAEsPien mi yImiElÆ awimyAyi vi·u. q•AÇ eedvM EyAEs PiEnAewA˜Ayi¯Ý. 10mi yImiÇ EyA EsPinH o¯pAwH kxHwÍL@ìAeyÜiluM Œ avsrÍLielAeŠ eedvM aven r•ic•@. PREvAnAyi¯Ý mi yImiel rAjAvH. PREvAÀ EyAEsPien öxHwe– w…ky…M eedvd˜mAyi EyAEsPi½™ jH{An˜AÇ ayAeL bµmAniÆky…M ecyH«. ayAÅ EyAEsPien mi yImi eÀR aDiptiyAŠi. PREvAeÀR ekA“A rvAsikeL BriŠA½™ a½vAdM EpAluM PREvAÀ EyAEsPi½ ekAw…Ï. 11pE• mi yIm…M, knAÀ EdzvuM ±•mAyvRuti yiÇ ep“«m†lM kw…˜•AmvuM ŸìAyi. jnÍÅŠi« vLer kxH w –Aw…ìAŠi. n—…ew pitAŠãAÄŠH B•NM ki“AtAyi. 12 q•AÇ mi yImiÇ B•YEzKrm…eì•H yAEŠAbH Ek“u. a«ekAìyAÅ n—…ew pitAŠãAer aviEwŠyc•@. (atH mi yImiElÆ™ av¯ew ŒdYyAÒyAyi¯ Ý). 13pi•IwvÄ rìAm«M aview EpAyi. öQ èAvzYM EyAEsPH teÀR sEhAdr ãAErAwH tAÀ ŒrAeNÝ evLie–w…˜i. EyAEsPieÀR ›w…Mbe˜–·i PREvAÀ aRiy…ky…M ecyH«. 14anÙrM EyAEs PH teÀR pitAvien ŒLyc•H mi yImi ElŠH •Nic•@. teÀR cAÄc•ŠArAy q}u p˜ÉuEperÕwi EyAEsPH •Nic•@. 15 aÍen yAEŠAbH mi yImiel˜i. av½M n—…ew pitAŠãA¯M aview mri c•@. 16pi•IwH av¯ew zrIrM ezEKmiEl ÆekAìu vÝ. aview avÄ sMsHk riŠe–“u. (hAEmArieÀR puÒãAErAwH ev™inANyÍÅ ekAw…˜H aéAhAM ezEKmiÇ vAÍic• klÂRyANtH.) 17 þmi yImiÇ ey¸d¯ew qÌM ep¯ ki. aview n—…ew ŒÅŠAÄ tiÍiÕwi vÝ. (eedvM aéAhAmi½ nÇkiy vA gHdAnM pAliŠe–wARAyi¯Ý.) 18aE–AÅ ünieÀR ... zi•iÆMý ŸÖrNi Ÿlø. 15+13,14. üaetlA M ... ŒrADiÆMý ŸÖrNi Ÿlø. 15:14,puR. 3+12.


135 vYtYsHtnAeyA¯ rAjAvH mi yIM Bric•@. ayAÅŠH EyAEsPien–·i oÝM aRiy… kyil A yi¯Ý. 19rAjAvH n—…ewyAL@k ELAwH kQzlpUÄv•M ep¯mARi. avErAwH ayAÅ ƒUrmAyi ep¯mARi. avÀ n—…ew pitAŠãAer tÍL@ew ›’uÍÅ jIvi Æ•« twy…vAÀ aver puR˜iw…vAÀ niÄbÓic•@. 20EmAez piR• smymAyi ¯Ý atH. EmAez eedv˜ieÀR m…ÛiÇ atisu•rnAyi¯Ý. m†ÝmAsM EmAez ey aveÀR pitAvieÀR Bvn˜iÇ vLÄ ˜i. 21EmAezey avÄ puRe˜Ri’ E–AÅ PREvAeÀR puÒi ›’ien qw… ÏekAìuEpAyi. sVÙM mkenE–Ael avÅ aven vLĘi. 22mi yIMkAÄ tÍÅŠRiyAvu•« m…}uvÀ EmAezey pWi–ic•@. tAÀ pR’«M èvĘic•« mAy…™ kArYÍLiÇ EmAez zånAyi. 23 þEmAezyH Æ nAlø « vyÈAyE–AÅ teÀR ey¸dsEhAdrãAer ecÝ kAN NemÝ av½ EtA•i. 24o¯ mi yIMkA rÀ o¯ ey¸den EáAhiÆ•tH EmAez kìu. ayAÅ ey¸deÀR shAy˜ien ˜i. EmAez mi yIMkAren awic•@ekA•H zi•ic•@. 25aver r•iŠAÀ eedvM te• ayc•tAeN•H ey¸dÄŠH tã†lM mnÈi lA›em•H EmAez k¯ti. q•AÇ avÄ Š« mnÈilAyilÂ. 26piE·•H rìu ey¸ dÄ t—ilwiÆ•tH EmAez kìu. ayAÅ aver epA¯˜e–w…˜AÀ æmic•@ekA ìu pR’u, üm½xYEr, niÍÅ sEhAdr ãArElÂ, niÍeLÙinANH prsHprM EáA hiÆ•tH?ý 27sEhAdren EáAhic•@ekA ìi¯•vÀ EmAezey t™imA·i. ayAÅ EmAezEyAw… EcAdic•@, üŒrANH nie• {ÍL@ewEmÇ BrNADikAriy…M viDikÄ ˜AvuM ŒŠiytH? 28ö•el mi yIMkA ren ekA•«EpAel qe• nI ekAlÂ@em •AENA? 29avÀ pR’«Ek“H EmAez mi yIM vI“u. EmAez midYAÀ EdzE˜Æ EpAyi. aviewyvÀ apricitnAyi vsic•@. aviewvc•H EmAezyHÆ rìu puÒãA¯ìAyi. 30 þnAlø« vÄxÍÅÆ EzxM EmAez sInAyimlkÅŠw…Ï™ m¯®myiÇ niÇ ÆkyAyi¯Ý. aview m…Å–wÄ–iel tI jVAlyiÇ o¯ d†tÀ av½ ètY•e–“u. 31 a«kì EmAez atH-te–“u. a«kA NAÀ EmAez œw…tÇ aw…E˜Æ ecÝ. EmAez kĘAvieÀR zbHdM Ek“u. 32kÄ ˜AvH pR’u, ü{AÀ nieÀR pitAŠãA ¯ew eedvmA›Ý. aéAhAmieÀRy…M, yi sH h AŠieÀRy…M, yAEŠAbieÀRy…M eedvM {AnA›Ý.ý* EmAez ByMekAìH viRyHŠAÀ «wÍi. m…Å–wÄ–iElÆEnA ŠAÀ av½ eeDrYm…ìAyilÂ. 33kĘAvH avEnAw… pR’u, ünieÀR ecri–@kÅ ŸQriŠLy…k, kArNM nI niÇÆ•iwM vi²ÖÐlmANH. 34mi yImiÇ qeÀR jnÍL@ew kxHw–Aw…kÅ kì qniŠH aEt–·i n•Ayi aRiyAM. av¯ew krc•iÇ {AÀ Ek“u. aver r•iŠAnA¹ {AÀ tAE}Æ v•iriÆ•tH . EmAez, {AÀ ... Œ›Ý ŸÖrNi puR. 3+6.

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 7:19-43

öE–AÅ vrik, {AÀ nie• mi ElÆ mwŠi ayyHÆÝ!ý*

yImi

35

þey¸dÄ t™i–R’ aEt EmAez te•yANitH . ünI {ÍL@ew BrNkÄ ˜AvuM viDikĘAvumAeN•H ŒerÜi luM pR’i“uEìA? * ölÂý q•H avÄ avEnAw… pR’i¯Ý. eedvM r•k½M BrNADip½mAyi ayc•vnA¹ EmAez. d†teÀR shAy˜AlANH eedvM EmAez ey ayc•tH. Œ d†tenyANH m…Å–wÄ –iel tIjVAlyiÇ EmAez kìtH. 36EmAez jnÍeL nyic•@. atH-tÍL@M vIrYèv] ˜ikL@M EmAez èvĘic•@. mi yImiluM ecÜwliluM, m¯®miyiluM nAlø«vÄx ŠAlM avÀ ö« èvĘic•@. 37ey¸d ErAwH öEt EmAez te•yANH öQ vAÆ kL@M pR’tH+ üeedvM niÍÅeŠA¯ èvA cken nÇ›M.niÍÅŠiwyiÇ ni•A vuM Œ èvAckÀ vrik. avÀ qe•E–A elyAyiriÆM.ý* 38öEt EmAez m¯®miyi el ey¸dÕ“˜iluM ŸìAyi¯Ý. avÀ n—…ew pitAŠãAErAewA–vuM ŸìAyi ¯Ý. sInAyimlyHŠw…Ïvc•H tE•Aw… sMsAric•d†tEnAewA–mAyi¯Ý avÀ aE–AÅ. EmAez eedv˜iÇniÝM jIvÀ nÇ›• klønkÅ sVIkric•@. Œ klønk LANH EmAez nm…ŠH t•tH. 39 þq•AÇ n—…ew pitAŠãAÄ EmAez ey a½sriŠAÀ œ“AŠiyil . avÄ aven tirsHkric•@. avÄ mi yImiEl Æ EpAkAÀ Œ#hic•@. 40n—…ew pitA ŠãAÄ ahErAEnAw… pR’u, üEmAez {ÍeL mi yImiÇniÝM puRE˜Æ nyic•@. q•AÇ avenÚ sMBvic•@ev Ý {ÍÅŠRiyilÂ. atinAÇ {ÍeL nyiŠAÀ ŽtA½M EdvãAer ŸìAÆk.ý* 41 a«ekAìH avÄ p²Æ“ieyE–Ael EtA•iÆ• o¯ vi#hM ŸìAŠi. avÄ atinH yAgM nÇki. tÍL@ew eekkÅ ekAìH qÚ s]xHwiEc•A atiÇ avÄ sEÙAxic•@. 42pE• eedvM avriÇ niÝM tiri’u. ŒkAze˜ kpweedv ÍeL ŒrADiŠA½™ æm˜iÇni•H av er twy…•tH avÀ avsAni–ic• @ . èvAck¯ew pusHtk˜iÇ öÍen q}u tiyiriÆÝ+ eedvM a¯Liec••@Ý, üey¸dvMzjEr, m¯®miyiÇ nAlø«vÄ xŠAlM niÍeLniŠAyi¯•il råvuM yAgÍ"M nÇkiyi¯•tH ; 43niÍÅŠH ŒrADiŠAÀ niÍÅ emAElAŠieÀR œwAr vuM ErPAÀ EdveÀR n•ÒvuM niÍÅ ekAìu vÝ. ŒrADiEŠìtiElŠAyi av niÍL@ìAŠiy vi#hÍLANH. ati nAÇ {AÀ niÍeL bAbiElANiElÆ bhixHŠriÆM.ý ŒEmAsH 5+25-27 nieÀR ... ayyÆ ün H Ýý ŸÖrNi puR.3+5-8,10 ünI {ÍL@ew ... pR’i“uEìA?ý ŸÖrNi puR 2+14 üeedvM ... qe•E–AelyAyiriÆMý ŸÖrNi Œv.18+15 üEmAez ŸìAÆký ŸÖrNi puR.32+1.


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 7:44-8:12

136

44

þn—…ew pitAŠãAÄŠH m¯®miyiÇ vi²ÖœwArM ŸìAyi¯Ý. qÍenyANH Œ œwArM ŸìAEŠìet•H eedvM EmAez EyAw… pR’i¯Ý. eedvM aven kANi c•i¯• mAt]ky½sric•ANH EmAez œwArM ŸìAŠiytH. 45pi•IwH EyA²vv•H n—… ew pitAŠãAer m·u EdzÍÅ piwic•wŠA nAyi nyic•@. n—…ewyAÅŠAÄ kwÝec •E–AÅ anYnA“ukAer eedvM puR˜A Ši. putiy nA“iElÆ n—…ew pitAŠ ãAÄ kwÝec•E–AÅ öEt œwArM avÄ ekAìu vÝ. tÍL@ew pitAŠãAriÇ niÝM ki“iy Œ œwArM avÄ dAvIdieÀR kAlM ver sU•ic•@. 46eedvM dAvIdiÇ sÚxHwnAyi. yAEŠAbieÀR eedv˜i nH o¯ ŒlyM pNiyAÀ dAvIdH eedv E˜AwH a½vAdM EcAdic•@. 47q•AÇ dAvI dieÀR puÒnAy zElAEmAÀ Œyi¯Ý eedvAlyM pNiyic•tH. 48 þpE• m½xYÄ av¯ew eekkÅ ekAìu niÄ—ic• eedvAly˜iÇ atYu •tÀ vsiÆ•ilÂ. atANH èvAckÀ q}utiyi“u™tH+ ükĘAvH a¯Liec• • @Ý, sVÄ‹M qeÀR siMhAsnM. 49®mi qeÀR pAdpIW mA›Ý. qniŠAyi Ž«trM eedvAlyM pNiyAnA¹ niÍÅŠAvuk? qniŠH viæmsEÜtM ölÂ! 50öveylÂAM {AnA ¹ìAŠiyet•H mRŠAtiriÆk.ýýý eyz•AvH 66+1-2 51

aE–AÅ sH e tPAenAsH pR’u, þd…šAWYŠArAy ey¸dEntAŠEL, eedv ˜i½ XdyvuM kA«M nÇkA˜vEr, pri ²ÖA´AvieÀR vcnÍÅŠH qE–A}uM qti¯ niÇÆv•vEr, niÍL@ew pitA ŠãAÄ ö« ecyH«. a«te• niÍL@M ec•@Ý. 52niÍL@ew pitAŠãAÄ jIvic•i ¯• ql A èvAckery…M Ÿpávic• @ . nItimAÀ v¯em•H Œ èvAckerlÂAM pR’i“uìH. pE• aver pitAŠãAÄ vDic•@. öE–AÅ niÍL@M nItimAentier tiriy…ky…M aven vDiyHÆky…M ec yH«. 53EmAezy…ew nYAyèmANM niÍÅ sVIkric•@. d†tãArilUew eedvM niÍÅ ŠH öQ nYAyèmANM nÇki. q•AÇ niÍÅ öQ niymÍÅ a½sric•ilÂ.ÿ se  –w…Ý H tPAenAsH ekAle sHetPAenAsieÀR öQ vAÆkÅ ey ¸dEntAŠÅ Ek“H EkApA›lrAyi. avÄ ayAL@ew Ener plÂ@kLiRu—i., 55pE• sHetPAenAsiÇ pri²ÖA´Avu niR ’i¯Ý. avÀ ŒkAzE˜Æ EnAŠi. avÀ eedv˜ieÀR mhtVM kìu. eedv ˜ieÀR vl«BAg˜H Ey² niÇÆ•tH sHetPAenAsH kìu. 56sHetPAenAsH pR’u, atA, þsVÄ‹kvAwM «R•« {AÀ kA¹Ý. m½xYpuÒÀ eedv˜i eÀR vlÏvzÏ niÇÆ•«M {AÀ kA¹Ý.ÿ 57 aE–AÅ ey¸dEntAŠLAek ŒEƒA zic•@. avÄ tÍL@ew ecvikÅ epA˜i. averlÂAv¯M sHetPAenAsieÀR aw… 54

E˜EŠAwi 58avrven ngr˜iÇniÝM puRÙ™i mriÆMver kelÂRi’u. sHet PAenAsientier k™sA•ikÅ pR ’vÄ tÍL@ew EmlÜi ŸQri ezQÇ qÝ viLic• y…vAvi½ nÇki. 59av¯M sHet PAenAsien kelÂRi’u. pE• sHet PAenAsH aE–A}uM èAÄØiÆkyAyi¯ Ý. avÀ pR’u, þkĘAvAy Ey²Ev, qeÀR Œ´Avien sVIkriEŠNEm.ÿ 60 avÀ m…“u›˜i ŸReŠ nilviLic•@, þkÄ ˜AEv öv¯ewEmÇ öQ pApM ¡m˜ ¯Et.ÿ öÒy…M pR’H stHetPAenAsH mric•@vI¹.

8

sHetPAenAsieÀR ekAlyHÆ ezQ luM aveÀR aMgIkArM ekAw…Ï.

vizVAsikÅ ›}–˜iÇ ŽtA½M BåjnÍÅ sH e tPAenA sien sMsHkric•@. avÄ aveÀR mrN ˜iÇ vAvi“ukr’u. Œ divsM ey±z Elmiel vizVAsikeL ey¸dÄ Ÿpávi c•@. vizVAsikeL nzi–iŠAÀ ezQluM æmic•@ekAìi¯Ý. ezQÇ av¯ew vIw… kLiÇkyRi. Œ¹ÍeLy…M epÎÍ eLy…M ayAÅ vlic•iRŠi twvRyili“u. vizVAsikeLlÂAM ey±zElM vi“u. ae–A sHtlãAÄ mAÒM avEzxic•@. vizVAsi kÅ ey¸dYyiely…M zmrYyiely…M m…}u vÀ ÐlÏem˜i. 4avÄ ey¸dYyiel y…M, zmrYyiely…M qlÂAyiwÍLiluM cit RiŠiw•i¯Ý. avÄ EpAyiwe˜l A M suviEzxM èsMgic•@. 2-3

Pilie–AsH zmrYyiÇ èsMgiÆÝ 5 Pilie–AsH zmrYAngr˜iElÆ EpAyi. aview ƒisH « vienÆRic• @ èBAxNM nw˜i. 6a•A“ukAÄ Pilie–A sien æviÆky…M aveÀR vIrYèv] ˜ikÅ kA¹ky…M ecyH«. Pilie–Asi eÀR vAÆkeL avÄ sæÖM ævic•@. 7 avriÇ plEry…M a²ÖA´AvH bADi c•i¯Ý. Pilie–AsH a²Ö´AŠeL puRM t™i. puRE˜Æ v• Œ´AŠÅ vliy zbHdm…ìAŠiyi¯Ý. aEnkM tLÄvAt ErAgikL@M, m…wÙ¯M aviewy…ìAyi¯Ý. Pilie–AsH avery…M suKe–w…˜i. 8 atinAÇ Œ ngrŠAÄ vLer sÚxHw rAyi. 9 pE• Œ ngr˜iÇ ziEmAÀ qe•A rAL@ìAyi¯Ý. Pilie–AsH aviewey Ï•ti½m…ÛH ziEmAÀ jAlvidYkÅ kA“i yi¯Ý. a«v}i ayAÅ zmrYŠAer vzI kric•@. ayAÅ sVyM vliyvnAeNÝ nwic• @ . 10vliyv¯M ecRiyv¯mwŠM qlÂAv¯M ziEmAeÀR vAÆkÅ vizVsi c•@. avÄ pR’u, þöQ m½xYnH eedvz åiyAy ümhAzåiy…ìH . ýÿ 11ŒL@kÅ teÀR a½yAyikLA›Mver vLernAÅ ziEmAÀ mAyAjAlMekAìH ŒL@keL atHte–w…˜iyi¯Ý. 12q•AÇ Pilie–AsH eedvrAjYe˜–·iy…M Ey²ƒisH « vi eÀR zåiey–·iy…m…™ suviEzxM è sMgic•@. OIpu¯xãAÄ Pilie–Asi


137

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 8:13-9:1

eÀR vAÆkÅ vizVsic•@. avÄ sHnAn e–“u. 13ziEmA½M Pilie–AsieÀR vAÆ kÅ vizVsiÆky…M sHnAne–w…ky…M ecyH«. ayAÅ Pilie–Asien piÚw ÄÝ. Pilie–AsH ecyHt vIrYèv]˜i kL@M atizåmAy kÄ—ÍL@MkìH ziEmAÀ atH-te–“u. 14 ae–AsHtlãAÄ aE–A}uM ey±zEl miÇ ŸìAyi¯Ý. zmrYŠAÄ eedvvcnM sVIkric•@ev•H avÄ Ek“u. atinAÇ avÄ peÒAsieny…M EyAh•Aeny…M zmrYŠA¯ewyiwyiElŠyc• @ . 15aver ˜i zmrYŠAÄÆ pri²ÖA´Avien lBi Æ•tinAyi èAÄØic•@. 16Ey²ƒisH« vieÀRnAm˜iÇ avÄ sH n Ane–“u. pE• pri²ÖA´AvH avrielArALiEl ÆM v•EtyilÂ. atinAlANH peÒAsuM EyAh•A½M èAÄØic•tH. 17ae–AsHtl ãAÄ tÍL@ew eekkÅ jnÍL@ewEmÇ evc•EtAew avÄÆ pri²ÖA´Avien ki“i. 18 ae–AsHtlãAÄ tÍL@ew eekkÅ jnÍL@ewEmÇ evc•E–AÅ avÄÆ Œ ´Avu lBiÆ•tH ziEmAÀ kìu. atinAÇ avÀ ae–AsHtlãAÄÆ pNM ekAw… ŠAÀ o¯Íi. 19q•i“u pR’u, þ{AÀ qeÀR eek o¯veÀREmÇ vc•AÇ av½M pri²ÖA´Avien kiE“ìtiElÆ™ zåi q•iElÆ pkÄÝ trik.ÿ 20 peÒAsH ziEmAEnAw… pR’u, þnIy…M nieÀR pNvuM nzi–iŠe–wNM. eedv ˜ieÀR s—AnM pNM ekAw…Ï vAÍA emÝ nI k¯ti. 21öQ EjAliyiÇ ninÆ {ÍELAw… pÜALiyAkAnAvil . eedv ˜i½m…ÛiÇ nieÀR XdyM ²ÖmlÂ. 22mAn sAÙre–w…k! nI ecyHt d…xHwtkLiÇ niÝM piÙiriy…k. eedvE˜Aw… èAÄØi Æk. nieÀRyIvkciÙkÅŠH avÀ niE•Aw… •miŠe“. 23nI kw…˜ asUy yiÇ m…}ukiyv½M, pizAcieÀR niy× N˜ilu™v½mAeNÝ {AÀ kA¹Ý.ÿ 24 ziEmAÀ mRupwi pR’u, þniÍLi¯v ¯M qniŠAyi kĘAviEnAw… èAÄØi c•AluM. niÍÅ pR’viDemAÝM qniÆ sMBviŠAtiriŠAÀ èAÄØic•AluM.ÿ 25 aE–AÅ rìH ae–AsHtlãA¯M tÍÅ kì Ey²vieÀR èvĘikeL–·i è sMgic•@. kĘAvieÀR sE•zM avÄ jnÍELAw… pR’u. q•i“vÄ ey±zEl miElÆ EpAyi. ey±zElmiElÆ mwÍuM v}i avÄ pl zmrYAp“NÍLilUew kw ÝEpAvuky…M avieweylÂAM suviEz xM èsMgiÆky…M ecyH«.

y…ew ŸyÄ•ŸEdYAgнM, KjnAvusU •i–@kAr½mANyAÅ. ey±zElmiÇ Œ rADnyHÆ EpAytAyi¯Ý ayAÅ. 28ö E–AÅ ayAÅ vI“iElÆ mwÍu•v}i yANH. ayAÅ teÀR rT˜ili¯•H eyz •AèvAckeÀR #nHTM vAyiÆkyAyi ¯Ý. 29Œ´AvH Pilie–AsiEnAw… pR ’u, þŒ rT˜inw…Ï EpAyi niÇÆk.ÿ 30 atinAÇ Pilie–AsH rT˜inw…e˜ ˜i ayAÅ vAyiÆ•« Ek“u. ayAÅ eyz•AèvAckeÀR vcnÍÅ vAyiÆ kyAyi¯Ý. Pilie–AsH ayAELAw… EcA dic•@, þvAyiÆ•etAeŠ mnÈilA›Ý EìA? 31ayAÅ pR’u, þqnieŠÍen mnÈilAkAÀ? qniŠitAerÜiluM vizdI kric•@ t•AÇ ekA™AmAyi¯Ý!ÿ q•i“ yAÅ Pilie–Asien rT˜iElÆ •Ni c•@. 32ti¯ev}u˜iel öQ BAgmAyi¯Ý ayAÅ vAyic•i¯•tH+ þaRuÆvA½™ ›’AwienE–Ael aven ekAìuEpAyi. ErAmM m…RiÆ EÛAÅ miìAet niÇÆ• ›’Awien E–Ael avÀ nizbHdnAyi¯Ý. 33avÀ apmAniŠe–“u; av½ nIti niExDiŠ e–“u. ®miyiel aveÀR jIvitM avsA nic•@. aveÀR piã…RŠAer–·i ŒÄÆM pRyAnAvilÂ.ÿ eyz•AvH 53+7-8 34 ayAÅ Pilie–AsiEnAw… EcAdic•@, þèvAckÀ ötH Œer–·iyANH pRy… •tH? ötH avÀ te•–·i te• pRy…• EtA m·AereyÜiluM p·i–Ry…•EtA?ÿ 35 Pilie–AsH èsMgiŠAÀ «wÍi. aEt ti¯ev}u˜H ŸÖric• @ ekAìu «wÍiy Pilie–AsH ayAELAwH Ey²ƒisH«vi eÀR suviEzxM èsMgic•@. 36aÍen sÉriŠEv avÄ o¯ ›LŠryiel˜i. ŸEdYAgÐÀ pR’u, þötA! öview ev™M! sH n Ane–w…vAÀ qniŠini qÙA¹ twÈM?ÿ 37 38 * rTM niRu˜AÀ ayAÅ ŒjH { A pic•@. Pilie–AsuM x$½M ev™˜i ElŠiRÍi. Pilie–AsH ayAeL sHnAn e–w…˜i. 39avÄ ev™˜iÇniÝM kyRi yE–AÅ Œ´AvH Pilie–Asien aètY •nAŠi. ŸEdYAgÐÀ pi•IwH Pilie–A sien kìiE“yilÂ. ayAÅ atYAhHLAd E˜Aew vI“iElÆ yAÒ «wÄÝ. 40asH etAdH q• p“N˜iÇ Pilie–AsH ètY •e–“u. avÀ eeksrYngr˜iElÆ EpA›kyAyi¯Ý. asH e tAdiÇniÝM eeksrYyiElÆ™ mAÄ‹mEÖY qlÂA #Am ÍLiluM Pilie–AsH suviEzxM èsM gic•@.

qEtYApYŠAren Pilie–AsH pWi–iÆÝ 26 kĘAvieÀR o¯ d†tÀ Pilie–Asi EnAw… sMsAric•@. d†tÀ pR’u, þt•A RAyi etEŠA“u puRe–w…k. ey±zElmiÇ niÝM gesyiElÆ m¯®miyilu™ pAt yiElÆ EpAvuk.ÿ 27atinAÇ Pilie–A sHH t•ARAyi puRe–“u. v}iyiÇ avÀ o¯ qEtYApYŠAren kìu. ayAÅ o¯ x$nAyi¯Ý. qEtYApYrAjH{i k•Š

ezQÇ mAnsAÙre–w…Ý ey±zElmiÇ kĘAvieÀR vizVAsi keL BIxNie–w…Ï•«M ekAlÂ@•«M ezQÇ «wÄÝ. atinAlvÀ mhApuErA

9

v A k Y M 3 7 cil piÇŠAl ae–A.èv]˜ik L@ew #IÆ pti–@kLiÇ 37AM vAkY˜iÇ öÒy…M œwi kANA½ìH. þPilie–AsH mRupwi pR’u, üniÍÅ pUÄÌXdyE˜Aew vizVsi ÆÝevÜiÇ niÍÅÆ k}iy…M.ý ŸEdYAgÐÀ pR’u, üEy²ƒisH« eedvpuÒnAeNÝ {AÀ vizVsiÆÝ.ýýý


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 9:2-27

138

hiten smIpic•@. 2dmsHekAsiel ey ¸d–™ikLiel ey¸dÄÆ k˜y yHŠAÀ ayAÅ mhApuErAhitEnAwH Œv zYe–“u. dmsHekAsiÇ ƒisH«vieÀR mAÄ‹˜iÇ vizVsiÆ•ver keì˜AÀ tniŠDikArM nÇkNem•ANH mhApu ErAhitEnAwH ezQÇ ŒvzYe–“tH. aÍ eny…™ pu¯xãAereyA OIkeLeyA kìAÇ aver piwic•@ek“i ey±zElmi ElÆ ekAìuvrAnANyAÅŠA#hM. 3 atinAÇ ezQÇ dmsH e kAsiElÆ EpAyi. ayAÅ ngr˜inw…e˜˜iy E–AÅ epe“•H ŒkAzÏniÝM o¯ vli yèkAzM ayAÅÆ ¡·uM tiLÍi. 4 ezQÇ nilM ptic•@. o¯ zbHdM avEnAw… pRy… •« Ek“u+ þezQÇ, ezQÇ! qe• Ÿpávi Æ•tH qÙinH?ÿ 5 ezQÇ EcAdic•@, þnI ŒrA¹ kĘAEv?ÿ zbHdM ètivcic•@, þnI pIfi–iÆ• Ey²vA›Ý {AÀ. 6 q}uE•·u ngr˜i ElÆ EpAvuk. aviewy…™vrAerÜiluM nI ecE•ìeteÙÝ pRy…M.ÿ 7 ezQliEnAewA–M sÉric• i ¯•vÄ aview ni•i¯Ý. avÄ oÝM pR’ilÂ. avÄ zbHdM Ek“tlÂAet Œery…M kìilÂ. 8 avÀ nilÏniÝM q}uE•·uniÝ. a veÀR kÎkÅ «R•i¯ÝevÜiluM av nH oÝM kANAÀ k}i’ilÂ. atinAÇ avEnAewA–m…ìAyi¯•vÄ aveÀR eekpiwic•@ dmsHekAsiElÆ nyic•@. 9 m†Ý divsE˜Æ ezQli½ kA}Hc ŸìA yi¯•ilÂ. ayAÅ tiÝkEyA, ›wiyHÆk EyA ecyHtilÂ. 10 dmsHekAsiÇ ey²vieÀR o¯ a½ yAyi ŸìAyi¯Ý. annYAsH q•Ayi ¯Ý ayAL@ew EprH. kĘAvH o¯ dÄzn ˜iÇ annYAsiEnAw… sMsAric•@. kÄ ˜AvH viLic•@, þannYAEs!ÿ annYAsH viLiEk“u, þkĘAEv {Aniviewy…ìH.ÿ 11 kĘAvH annYAsiEnAw… pR’u, þEnÄv}i qÝ viLiŠe–w…• pAtyi ElÆ EpAvuk. y†dAy…ew vIw… kìupiwi Æk. tÄesAsiÇniÝM v• ezQÇ qe•ArAeL keìÏk. ayAÅ öE–AÅ aview èAÄØiÆÝìH. 12ezQli½ o¯ dÄznm…ìAyi. Œ dÄzn˜iÇ annYAsHH qe•ArAÅ ayAeL smIpic•H teÀR eek kÅ ayAL@ewEmÇ vc•@. aE–AÅ ezQli nH kA}Hcki“i.ÿ 13 pE• annYAsH pR’u, þkĘAEv, anvDi EpÄ qE•Aw… ezQlien–·i pR’u. ey±zElmiel aÍy…ew vi² ÖErAwH avÀ ecyHt EáAhÍeL–·iyA NvÄ pR’tH. 14öE–A}vÀ dmsHekA siÇ q˜iyiriÆÝ. ni•iÇ vizVsi Æ•* qlÂAvery…M piwiŠAÀ mhApuErA hitÄ aven aDikAre–w…˜iyi“u m…ìH.ÿ 15 q•AÇ kĘAvH annYAsiEnAw… pR’u, þEpAœ! ezQlien {AÀ o¯ è ni•iÇ vizVsiÆk þnieÀR nAm˜iÇ viLi Ækÿ q•ÄØM, Ey²vien ŒrADic•@ekAìH avniÇ vizVAsM aÄ–iÆk q•ANiti nÄØM.

DAn EjAliŠAyi etre’w…Ï. avÀ qe•–·i rAjAŠãAErAw…M ey¸dErAw…M m·u jntEyAw…M pRy…M. 16qniÆEvìi avÀ shiEŠìetlÂAM {AÀ av½ kANic•@ ekAw…ÆM.ÿ 17 a«ekAìH annYAsH aviwM vi“H y†dAy…ew vI“iElÆ EpAyi. ezQlieÀR EmÇ eekkÅvc•H ayAÅ pR’u, þsEhA drA ezQÇ, kĘAvAy Ey² qe• ay c•iriÆÝ. nI öEÍA“H v¯M v}i avÀ ninÆ ètY•e–“u. ninÆ kA}Hc ki“u •ti½M pri²ÖA´Avu ni•iÇ niRy…• ti½MEvìiyANH Ey² qe• ayc•tH.ÿ 18 epe“•H mIÀ ec«ÛluEpAel qEÙA o•H ezQlieÀR kÎkLiÇniÝM vI¹. ayAÅÆ kA}Hc tiric•@ ki“i. avÀ q}uE•·u sH n Ane–“@. 19avÀ alø M ŒhArM k}ic•@. zåi tiric•@ ki“iy« EpAel av½ EtA•i. ezQÇ dmse H ŠAsiÇ èsMgiÆÝ ezQÇ dmsHeŠAsiÇ Ey²vieÀR a½ yAyikELAewA˜H ŽtA½M nAÅ tÍi. 20tA msiyAet ey¸d–™ikLiÇ avÀ Ey²vienÆRic• @ èsMgic• @ «wÍi. avÀ jnÍELAw… pR’u, þEy² eedv puÒnA›Ý!ÿ 21 ezQlieÀR vAÆkÅ Ek“verlÂAM a tH-tM œRi. avÄ pR’u, þöyALANElÂA ey±zElmiluM ŸìAyi¯•tH . aview övÀ Ey²vieÀR vizVAsikeL nzi–i ŠAnANH EnAŠiytH. öviewy…M avÀ a« te• ec•AnAyiriÆM v•tH. vi zVAsikeL ey±zElmiElÆ piwic• @ ekAìuEpAyi mhApuErAhitãAer Žløi ŠAnANvÀ v•iriÆ•tH.ÿ 22 pE• ezQÇ œw…tÇ œw…tÇ zåiy… ™vnAyi˜IÄÝ. Ey², ƒisH«vAeN •vÀ etLiyic•@. dmsHeŠAsiel eyhU dÄÆ vAdiŠAÀ k}iyA˜viDM zåÍLA yi¯Ý ayAL@ew etLivukÅ. ey¸driÇniÝM ezQÇ r•e–w…Ý 23 divsÍÅÆ EzxM ey¸dÄ ezQli en ekAlÂAÀ pripAwiyi“u. 24avÄ ngrk vAwÍLiÇ ezQli½Evìi rApkÇ kAv li¯Ý. avÄŠH aven ekAl N M. q•AÇ av¯ew pripAwi ezQÇ mnÈi lAŠi. 25o¯ rAÒi ezQlieÀR ŽtA½M zixYãAÄ ayAeL ngr˜iÇniÝM r• e–w…˜i. avÄ aven o¯ œwyiÇ oLi –ic•@. ngrBi˜iyiel o¯ dVAr˜ilUew avÄ Œ œw puRE˜Ši“H aven tAE} ŠiRŠi. ezQÇ ey±zElmiÇ anÙrM ezQÇ ey±zElmiElÆ EpAyi. vizVAsikL@ewyiwyiÇ EcrAÀ ayAÅ æmiec•ÜiluM avÄ aven By e–“u. ezQÇ yTAÄؘiÇ Ey²vieÀR a½yAyiyAeN•H avÄ vizVsic•ilÂ. 27 q•AÇ bÄ•bAsH ayAeL sVIkric•H ae–AsHtlãA¯ewyw…Ï ekAìuvÝ. ezQÇ dmsHekAsiElÆ v¯Mv}i kĘA 26


139 vien kìuev•H bÄ•bAsH ae–AsHt lãAErAw… pR’u. kĘAvH ezQliEnAw… qÍen sMsAric•@ev•H bÄ•bAsH avÄÆ vizdIkric•@. dmsHekAsiel jnÍELAwH ezQÇ BymilÂAet kĘAvi eÀR EpriÇ èsMgic•@ev•H bÄ•bA sH ae–AsHtlãAErAw… pR’u. 28 a«ekAìH ezQlinH vizVAsikL@ew yiwyiÇ EcrAÀ k}i’u. ayAÅ ey±z ElmielÛAw…M ByM œwAet kĘAvien– ·i èsMgic•@. 29yvnBAx sMsAric•i ¯• ey¸dErAw…EpAluM ezQÇ sMsA ric•@. avÀ av¯mAyi tÄŠ˜iElÄ e–“u. pE• avÄ aven ekAlÂAÀ æmi c•@. 30sEhAdrãAÄ ötRi’E–AÅ avÄ ezQlien eeksrYyiÇ ekAìuEpAyi. aviewniÝM avÄ ezQlien tÄesA siElŠH ayc•@. 31 ey¸dYyiel m…}uvÀ sByHÆM glIl yiely…M zmrYyiely…M vizVAsikÅÆM smADAn˜ieÀR smyM ŸìAyi. pri² ÖA´AvieÀR shAyE˜Aew vizVAsi sMGM vlutAyi. vizVAsikÅ tÍL@ew jIvitcrYkLilUew kĘAvilu™ av ¯ew bµmAnM etLiyic• @ . atinAÇ vizVAsikL@ew sMGM œw…tÇ œw…tÇ vlutAyieŠAìi¯Ý. 32 peÒAsH ey±zElmi½ ¡·upAw…M sÉric•@. lu”yiÇ vsic•i¯• vizVA sikeLy…M avÀ s•Äzic•@. 33aview tLÄvAtM piwiep“ eqenyAsien a yAÅ kìum…“i. q“uvÄxmAyi eqenyA sH kiw–ilAyi¯Ý. 34peÒAsH ayA ELAw… pR’u, þeqenyAEs, Ey²ƒi sH« nie• suKe–w…ÏÝ. q}uE•·H ni•H nieÀR kiwŠ o¯Æk! ninŠH ati E–AÅ sVyM ec•AM. ÿeqenyAsH epe“ •H q}uE•·uniÝ. 35lu”yiely…M zAErA niely…M jnt a«kìu. av¯M kĘA vAy Ey²viElÆ tiri’u. peÒAsH EyA–yiÇ EyA–Angr˜iÇ tbITA qÝ EprA y o¯ vizVAsi ŸìAyi¯Ý. (ümAÀEpwý ey•ANvL@ew EprinÄØM.) avÅ qÝM qlÂAvÄÆM nã mAÒM ecyH«. ŒvzYŠAÄŠH aveLE–A}uM pNM ekAw… Ï. 37peÒAsH lu”yilAyi¯•E–AÅ t bITA ErAgM vÝ mric•@. ŒL@kÅ aveL ›Li–ic•@ m…kLile˜ m…RiyiÇ kiw˜i. 38 peÒAsH lu”yiluìAyi¯Ýev•H EyA –yiel vizVAsikÅ Ek“u. (lu”, EyA– y…ew aw…˜ ÐlmANH.) atinAlvÄ rìu Eper peÒAsinw…E˜Šyc•@. a vÄ avEnAw… yAcic•@, þdyvAyi EvgM v±!ÿ 39peÒAsH q}uE•·H avErAewAÏ EpAyi. aviewey˜iyE–AÅ avÄ av en m…kLile˜ m…RiyiElÆ ekAìuEpA yi. viDvkeLl A M peÒAsi½ ¡·uM niÝ. avÄ kry…kyAyi¯Ý. tbITA jIvic•i¯•E–AÅ ŸìAŠiy EmÇÆ–Ay ÍL@M m·u vOÍL@M avÄ peÒAsien kANic•@. 40peÒAsH qlÂAvery…M m…Ri yiÇni•H puR˜iRŠi. avÀ m…“u›˜i 36

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 9:28-10:12

èAÄØic•@. q•i“H tbITy…ew zrIr˜i ½EnÄÆtiri’H pR’u, þtbITA q}u E•ÇÕ!ÿ avÅ q}uE•·i¯Ý kΫR Ý. peÒAsien kìE–AÅ avÅ q}u E•·u. 41ayAÅ aveL eekpiwic•H q}u E•løic•@. pi•IwvÀ vizVAsikeLy…M viDvkeLy…M m…RiÆ™iElÆ viLic•@. avÀ avÄÆ tbITey kANic•@ ekAw… Ï; avÅ jIvic•iriÆÝ! 42EyA–yiel jnÍLAek öŠArYM aRi’u. aDikM Ep¯M kĘAviÇ vizVsic•@. 43peÒAsH anvDi divsM EyA–yiÇ tÍi. «kÇ –NiŠArnAy ziEmAeÀR vI“ilANH peÒAsH tÍiytH. peÒAsuM ekAÄE•elYAsuM eeksrYngr˜iÇ ekAÄE•elYAsH qe•ArAÅ ŸìAyi¯Ý. ERAmÀees nY˜ieÀR üö˜Aliký viBAg˜ieÀR ztADipnANyAÅ. 2ekAÄE•elYAsH vlieyA¯ BånAyi¯Ý. av½M av eÀR ›w…MbvuM stYmAy eedve˜ ŒrA Dic•i¯Ý. teÀR pN˜ilDikvuM a yAÅ pAvÍÅÆ dAnM ecyH«. ayAÅ qE–A}uM eedvE˜Aw… èAÄØic•i¯Ý. 3 o¯ divsM Ÿc•tiri’H m†ÝmNiŠH ekAÄ E•elYAsinH o¯ dÄznm…ìAyi. avn« vYåmAyi kìu. dÄzn˜iÇ eedv˜i eÀR o¯ d†tÀ vÝ avEnAw… pR’u, þekAÄE•elYAsH!ÿ 4 ekAÄE•elYAsH d†ten EnAŠi. avÀ ByÝ EcAdic•@, þqÙA¹ èEBA?ÿ d†tÀ ekAÄE•elYAsiEnAw… pR’u, þeedvM nieÀR èAÄØnkÅ Ek“iriÆ Ý. nI pAvÍELAw… ecyHtetAeŠ avÀ kìi“uìH. eedvM nie• oAÄ—iÆÝ. 5Ž tA½MEper öE–AÅ te• EyA–yiElŠ yyHÆk. ziEmAÀ qÝ EprAy o¯ven ekAìuvrAÀ nieÀR B]tYer ayyHÆk. ziEmAnH peÒAsH qÝM Ep¯ìH. 6 ziEmAÀ qÝ EprAy me·ArAL@ew vstiyilANH peÒAsH tAmsiÆ•tH. Œ ziEmAÀ o¯ «kÇ–NiŠArnANH . kwlinw…˜ANH aveÀR vIwH.ÿ 7d†tÀ aètY•nAyi. aE–AÅ ekAÄE•elYAsH teÀR rìu B]tY ery…M o¯ Bweny…M viLic•@. Bw½M o¯ BånAyi¯Ý. ekAÄE•elYAsieÀR aw… ˜shAyikLielA¯vnAyi¯Ý Œ BwÀ. 8 ekAÄE•elYAsH m†Ý pu¯xãAErAw…M qlÂAM vizdIkric•@. q•i“ver EyA–yi ElŠyc•@. 9 piE·•H avÄ EyA–yHŠw…e˜˜i. Œ smyM peÒAsH vIwieÀR m“u–AviElŠH èAÄØiŠAÀ EpAvukyAyi¯Ý. a E–AÅ smyM Ÿc•yAyi¯Ý. 10peÒAsi½ vizÝ, av½ ŒhArM EvNmAyi¯Ý. avÄ peÒAsi½ B•NM ŸìAŠEv ayAÅeŠA¯ dÄznm…ìAyi. 11«R• ŒkAzÏniÝM qEÙA tA}HÝ v¯•« ayAÅ kìu. vlieyA¯ viri–@ tA}HÝ v¯M EpAel. nAlum†lyHÆM piwic•H ati en tAE}A“iRÆkyAyi¯Ý. 12qlÂA˜rM m]gÍL@M atiEãluìAyi¯Ý. nwÆ•v, ö}y…•v, pRvkÅ aÍeneyl A M.

10


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 10:13-42 13

140

aE–AÅ o¯ zbHdM peÒAsiEnAw… pR ’u, þq}uE•ÇÕ peÒAEs; m]ge˜ ekAÝ tiE•A~.ÿ 14q•AÇ peÒAsH pR ’u, þkĘAEv, a« {AenAriŠluM ec•ilÂ! a²ÖvuM mlinvumAy yAetA ÝM {AniEtver B•ic•i“ilÂ.ÿ 15 q•AÇ Œ sVrM avEnAw… vIìuM pR’u, þeedvM övey v] ˜ iy…™v eyÝ èKYApic•iriÆÝ. atinAÇ av ey üa²ÖemÝý viLiŠ¯tH!ÿ 16ö« m†Ý tvN sMBvic•@. anÙrM qlÂAM ŒkAz E˜eŠw…Še–“u. 17 öQ dÄzn˜ieÀR aÄØM qÙAyiri ŠAem•H peÒAsH atH-te–“u. ekAÄE• elYAsH ayc• B]tYãAÄ ziEmAeÀR vsti aEnVxic•@ kìupiwic•@. 18vAtiÇŠÇ ni•H avÄ viLic•@ EcAdic•@, þziEmAÀ peÒAsH öviewyAENA tAmsM?ÿ 19 peÒAsH aE–A}uM dÄzne˜–·i ciÙic•@ ekAìiriÆkyAyi¯Ý. pE• Œ´AvH avEnAw… pR’u, þEnAÕ! m†Ý EpÄ nie• aEnVxiÆÝ. 20q}uE•·u tA}e˜ nilyiElÆ eclÂ@k. sMzyAlu vAkAet avErAewAÏ EpA›ky…M av ErAw… EcAdYÍÅ EcAdiŠAtiriÆky…M ec•@k. {AnANH aver nieÀR aw…E˜ Šyc•tH.ÿ 21peÒAsH tAe} av¯ewyw… E˜ÆEpAyi. avÀ pR’u, þniÍÅ aEnVxiÆ• vYåi {AnANH. qÙinA NH niÍLiview v•tH?ÿ 22 avÄ pR’u, þnie•, teÀR vsti yiElÆ •NiŠAÀ o¯ vi²Öd†tÀ ekA ÄE•elYAsiEnAwH ŒjH{Apic•@. ekAÄ E•elYAsH o¯ ztADipnANH. ayAÅ o¯ Bå½M yTAÄØeedve˜ ŒrADiÆ •v½mANH. ey¸dÄ ayAeL ŒdriÆ Ý. ninÆ pRyA½™« EkÅÆ•tinH nie• vI“iElÆ •NiŠAÀ d†tÀ ekAÄ E•elYAsiEnAw… kløic•@.ÿ 23 akÏv•H aÝ rAÒi aview tÍAÀ peÒAsH avErAwH aBYÄØic•@. piE·divsM peÒAsH Œ m†Ý EpErA ewAÏ EpAyi. EyA–yiel ŽtA½M vi zVAsikL@M peÒAsiEnAewAÏ EpAyi. 24 piE·•H avÄ eeksrYyiel˜i. ekAÄ E•elYAsH avÄŠAyi kA˜iriÆkyA yi¯Ý. ayAÅ teÀR bÓuŠeLy…M aw…˜ suXÏŠeLy…M aview viLic•@ œ“iyi¯Ý. 25teÀR vI“iElÆv• p eÒAsien ekAÄE•elYAsH ecÝ kìu. ayAÅ peÒAsieÀR kAÇŠÇ vI}uky…M ŒrADiÆky…M ecyH«. 26peÒAsH ayA ELAwH q}uE•ÇŠAÀ pR’u. peÒAsH pR’u, þq}uE•ÇÕ {AÀ nie•E–A elA¯ m½xYnANH.ÿ 27peÒAsH ekAÄE• elYAsumAyi sMBAxNM «wÄÝ. pi•IwH Ÿ™iElÆ kw•E–AÅ vlieyA¯ ŒÅÕ “e˜ peÒAsH kìu. 28 peÒAsH avErAw… pR’u, þey¸dn lÂA˜ o¯v½mAyi bÓe–w…kEyA a yAeL s•ÄziÆkEyA ec•@•tH ey¸ dnYAyèmAN˜i½ vi¯ÖmAeNÝ niÍÅŠRiyAM. q•AÇ Œery…M üa² ÖÀý qE•A ümline–“vÀý qE•A {AÀ

viLiŠ¯et•H eedvM qniÆ kANi c•@tÝ. 29atinAlANH övere• •Ni c•E–AÅ {AÀ tÄŠiŠA’tH. öE–AÅ dyvAyi pRy† qÙinA¹ niÍÅ qni ŠAyi ŒLyc•tH?ÿ 30 ekAÄE•elYAsH pR’u, þnAludiv sMm…ÛH {AeneÀR vI“ili¯Ý èAÄØi ÆkyAyi¯Ý. smyM Ÿc•yHŠH m†ÝmNi EyALmAyi. epe“e•ArAÅ qeÀR m…ÛiÇ vÝ niÝ. èkAzmAnmAy tiLÍu• v OÍÅ Dric• o¯ d†tÀ. 31d†tÀ pR’u, üekAÄE•elYAsH! eedvM nieÀR èAÄ Øn Ek“iriÆÝ. pAvÍELAw…™ nieÀR kA¯NYèv] ˜ i eedvM kìiriÆÝ. avÀ nie• oAÄ—iÆÝ. 32nieÀR ŽtA ½M B] t YãAer EyA–yiElŠyyH Æ k. ziEmAÀ peÒAsiEnAw… öEÍA“u vrAÀ pRy…k. «kÇpNiŠAr½M ziEmAÀ qÝ te• Ep¯™v½mAy o¯veÀR vstiyi lANvÀ tAmsiÆ•tH. Œ vIwH kwǘI r˜ANH.ý 33aE–AÅ te• {AÀ ninÆ ŒLyc•@. nI öview v•« vLernl« te•. {ÍeLlÂAv¯miE–AÅ eedv˜i eÀRm…•iÇ avÀ niE•Aw… pRy…vAÀ kløic• kArYÍÅ EkÅŠAÀ öriÆÝ.ÿ peÒAsH ekAÄE•elYAsieÀR vI“iÇ èsMgiÆÝ 34 peÒAsH èsMgic•@ «wÍi+ þeedv ˜inH qlÂAv¯M o¯EpAelyAeN•H {A niE–AÅ yTAÄؘiÇ pWic•@. 35te• ŒrADiÆ•vEny…M nItiec•@•ven y…M eedvM sVIkriÆÝ. o¯vÀ Ž« rAjYÏniÝ v¯Ý q•tl èDAnM. 36 eedvM ey¸dErAw… sMsAric•@. Ey² ƒisH«vilUew smADAnM eekvÝ q• suviEzxM Ey² avÄÆ nÇki. Ey² vANH qlÂAjnty…Ewy…M kĘAvH. 37ey ¸dYyiÇ qlÂAyiwÏM qÙA¹sMBvic• etÝ niÍÅŠRiyAM. sH n Ane˜–·i EyAh•AÀ jnÍELAw… èsMgic•ti½ EzxM glIlyilANH atArMBic•tH. 38n eseR˜iel Ey²vien–·i niÍÅŠRi yAM. eedvM avnH pri²ÖA´Avieny…M zåiEyy…M nÇkieŠAìH aven ƒi sH«vAŠi. ŒL@kÅÆ nã ecyH«ekAìH Ey² nAewÍuM ¡·i sÉric•@. pizA¡ pIFi–ic• v er avÀ suKe–w…˜i. öetAeŠ Ey²viEnAewA–mANH eedvM q•ti½ sA•YÍLANH. 39ey¸dYyiluM ey±zElmiluM Ey² ecyHt kArYÍÅ {ÍÅ kìu. {ÍÅ sA•ikLANH . pE• Ey² ekAlÂe–“u. avÄ aven mrÆriziÇ tRc•@. 40q•AÇ mrN˜ieÀR m†•AM nAÅ eedvM aven pun¯‘Ivi –ic• @ ! eedvM ŒL@kÅŠH Ey²vien vYåmAyi kANic•@ekAw…Ï. 41 pE• ql A ŒL@kL@M Ey²vien kANilÂ. eedvM etre’w…˜ sA•ikÅ mAÒM aven kìu. Œ sA•ikLA¹ {ÍÅ. aveÀR mric•vriÇniÝ™ Ÿyi Äe˜}uE•løi½EzxM {ÍÅ avEnAewA Ï tiÝky…M ›wiyHÆky…M ecyH«. 42 jnÍELAw… èBAxNM nw˜AÀ Ey²


] ikÅ 10:43-11:24 141 ae–A. *pv˜ {ÍELAwAvzYe–“u. mric• v ¯ewy…M jIvic•iriÆ•v¯ewy…M nYAyviDi nw ˜AÀ eedvM niEyAgic•vnANH aven •H qlÂAvErAw…M pRyAÀ avÀ {ÍELA w… pR’u. 43Ey²viÇ vizVsiÆ•vÄ r•iŠe–w…M. Ey²vieÀR nAm˜ilUew aveÀR pApÍeL eedvM epARuÆM. ö« stYmAeN•H ql A èvAck¯M pR y…Ý.ÿ

pri²ÖA´AvH jAtikLiElŠH peÒAsH öÍen èBAxNM ec•Ev aveÀR vAÆkÅ EkÅÆkyAyi¯•v ¯ew öwyiElŠH pri²ÖA´AvH öRÍi vÝ. 45peÒAsiEnAewA–M v• ey¸d vizVAsikÅ atH-te–“u. jAtikLiluM pri²ÖA´AvH a«EpAel vÄxiŠe–“ tinAlANvÄŠtH-tM. 46kArNM Œ jAti kÅ vYtYsHtBAxkLiÇ sMsAriÆ•«M, eedve˜ sH«tiÆ•«M avÄ Ek“u. aE–AÅ peÒAsH pR’u, 47þev™˜iÇ sHnAne–w…•tiÇni•H över twyAÀ n—ÅŠAvilÂ. n—ÅÆ ki“iy«EpAel te• övÄÆM pri²ÖA´Avien lBi c•@!ÿ 48ekAÄE•elYAsuM ayAL@ew bÓu ŠL@M suXÏŠL@M Ey² ƒisH«vieÀR nAm˜iÇ sHnAnM k}i–i–AÀ peÒAsH kløic•@. aE–AÅ Œ jnM tÍELAewA–M ›Rc•@ nAÅ œwi vsiŠAÀ peÒAsi EnAw… aBYÄØic•@. 44

peÒAsH ey±zElmiElÆ mwÍuÝ jAtikÅÆM eedvvcnM lBic• @ q• vAĘ ae–AsHtlãA¯M ey ¸dYyiel vizVAsikL@M Ek“u. 2aÍen peÒAsH ey±zElmiÇ v•E–AÅ ŽtA ½M ey¸dvizVAsikÅ av½mAyi tÄ Šic•@. 3 avÄ pR’u, þjAtikL@M pri cHECdnM ec•A˜v¯mAyv¯ew vIw…k LiÇ nI EpAyi, nI avErAewA–mi¯•H B•iÆkœwi ecyH«.ÿ 4 a«ekAìH sMBvM m…}uv½M peÒAsH avÄÆ vizdIkric•@ekAw…Ï. 5 peÒAsH pR’u, þ{AÀ EyA–Angr˜ilAyi¯Ý. {AÀ èAÄØic•@ekAìi¯•E–AÅ qni eŠA¯ dÄznm…ìAyi. ŒkAzÏni•H qEÙA tAE}ŠiRÍiv¯•« {AÀ kìu. aetA¯ vliy viri–@EpAel kAN e–“u. atieÀR nAlu m†lkLiluM piwic•@ tAE}Æ ekAìuvrikyAyi¯Ý. atH qeÀR aw…ÏvÝ niÝ. 6{AÀ ati½ ™iElÆ EnAŠi. vLÄÏ m]gÍL@M vnYm] gÍL@M atiluìAyi¯Ý. ö}jÚŠL@M p•ikL@M atiÇ {AÀ kìu. 7 orzrIri qE•Aw… pR’tAy…M Ek“u, q}uE•ÇÕ peÒAEs; övyiEletÜiluemA•ien ekAÝtiÝk. 8pE• {AÀ pR’u, ü{A netAriŠluM ec•il kĘAEv!ý a²Ö vuM mlinmAŠe–“«mAy oÝM {Ani« ver B•ic•i“ilÂ!ý 9pE• azrIri vIìuM ŸìAyi, üeedvM öveylÂAM ²ÖemÝ è KYApic•iriÆÝ. avey a²ÖemÝ viLiŠ¯tH.ý

11

10V

m†ÝtvN öÍen sMBvic•@. an ÙrM qlÂAM ŒkAz˜iElŠH qw…Še–“u. 11 aE–AÅ {AÀ tAmsic•i¯• vI“iElÆ m†ÝEpÄ kyRivÝ. avÄ eeksrYA yiÇni•H qeÀRyw…E˜ŠH ayyHŠe–“ vrAyi¯Ý. 12sMzyiŠAet avErAewA Ï EpA›vAÀ Œ´AvH qE•AwAjH{Api c•@. öQ ŒRu vizVAsikL@M qE•AewAÏ vÝ. {ÍÅ ekAÄE•elYAsieÀR vI“i ElŠANH EpAytH. 13teÀR vI“iÇ o¯ d†tÀ niÇÆ•tH kìtien–·i ekAÄE• elYAsH pR’u. üŽtA½M pu¯xãAer EyA–yiElŠyyH Æ k. ziEmAÀ peÒA sien öEÍA“u •NiÆk. 14avÀ niÍ ELAw… sMsAriÆM. nie•y…M nieÀR ›w…M be˜y…M aveÀR vAÆkÅ r•iÆM.ý 15 {AÀ avErAw… èsMgiŠAÀ «wÍiy Ÿwen ŒrMB˜iÇ nm…ÆìAy« EpAel pri²ÖA´AvH avriElÆ vÝ. 16a E–AÅ {AÀ kĘAvieÀRvcnÍÅ oAÄ —ic•@. kĘAvH pR’u, üEyAh•AÀ jn ÍeL ev™MekAìH sH n Ane–w…˜i. q•AÇ niÍÅ pri²ÖA´AviÇ sHnAn e–w…M!ý 17 kĘAvAy Ey²ƒisH«viÇ vizV sic• nm…ŠH t•«EpAlu™ dAnM te• eedvM övÄÆM ekAw…Ï. aE–AÅ eedv ˜ieÀR Œ èv]˜i niĘAÀ {AnArA yi¯Ý?ÿ 18 öetlÂAM Ek“ ey¸dvizVAsikÅ tÄ ŠM avsAni–ic•@. avÄ eedve˜ sH« tic•@ekAìu pR’u, þmAnsAÙre–w… vA½M n—…Ew«EpAlu™ jIvitM EnwA½M eedvM jAtikeL a½vdic•@.ÿ suviEzxM aeÙYAŠYAyiElŠH sHetPAenAsieÀR mrNEzxM ŸìA y ŸpávÍÅ ekAìH vizVAsikÅ cit RiE–Ayi¯Ý. vizVAsikLiÇ cilÄ ePA yHnikY, ›eèAsH, aeÙYAŠY q•iÍ eny…™ vid†rEdzÍLiElÆ EpAyi. avÄ avieweyAeŠ suviEzxM ècri –ic•@; pE• ey¸dErAw… mAÒEm avÄ ö« pR’uZ. 20avriÇ cilÄ ›eèA sukA¯M ›ERnŠA¯mAyi¯Ý. aeÙYAŠY yiel˜iy avÄ yvnŠAErAw…M suvi EzxM èsMgic•@. kĘAvAy Ey²vi en–·iy…™ suviEzxM avÄ yvnŠA ErAw… èsMgic•@. 21kĘAvH vizVAsik eL shAyiÆkyAyi¯Ý. o¯ vliy sMGM ŒÅŠAÄ vizVsiÆky…M kĘA vieÀR a½yAyikLA›ky…M ecyH«. 22 ey±zElmiel sBy…M aeÙYAŠYyi el putiy sBey–·i Ek“u. atinAÇ ey±zElmiel vizVAsikÅ bÄ•bA sien aeÙYAŠYyiElŠyc•@. 23-24 bÄ• bAsH nã niR’vnAyi¯Ý. avÀ pri²ÖA´AvuM vizVAsvuM niR’v nAyi¯Ý. aeÙYAŠYAyiel˜iy bÄ• bAsH, aviw…ÏkAer eedvM n•Ayi a½#hic•i“u™« kìu. atH ayAeL sÚxHwnAŠi. ayAÅ aeÙYAŠYAyiel vizVAsikeL EèA/Ahi–ic•@. ayAÅ avErAw… pR’u, þoriŠluM vizVAsM 19


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 11:25-12:20 142 nxHwe–w¯tH. XdyM «R•H kĘAvien qE–A}uM a½sriÆk.ÿ aEnkM aEnkM ŒL@kÅ kĘAvAy Ey²vieÀR a½ yAyikLAyi mARi. 25pi•IwH bÄ•bAsH tÄesAsiElÆ EpAyi. ezQlien etr ’A¹ EpAytH. 26ezQlien keì˜i ayAeL bÄ•bAsH aeÙYAŠYAyiÇ ekAìuvÝ. ö¯v¯M o¯ vÄxM aview tÍi. vizVAsisMGÍÅ qE–A}uM o•i c•@Ec¯ky…M bÄ•bAsuM ezQluM av er s•ÄziŠy…M vLerE–er pWi–iÆ ky…M ecyH«. aeÙYAŠYAyiÇ Ey²vi eÀR a½yAyikÅ ŒdYmAyi þƒisHtYA nikÅÿ qÝ viLiŠe–“u. 27 aEtsmyM ŽtA½M èvAckãAÄ ey±zElmiÇniÝM aeÙYAŠYAyiElÆ puRe–“u. 28agebAsH q•Ayi¯Ý avrielArAL@ew EprH. agebAsH a eÙYAŠYAyiÇ èsMgic•@. pri²ÖA´A vieÀR shAyE˜Aew avÀ pR’u, þElAk˜inAkmAnM vLer kxHwkrmAy o¯ smyM v¯Ý. kw…˜B•Y•AmM ŸìA ›M.ÿ (ekÂQedYAsH cƒvĘiyAyi¯•kA l˜ANH atH sMBvic•t.H ) 29ey¸dYyiel tÍL@ew sEhAdrer qÍeny…M shA yiŠAÀ vizVAsikÅ tI¯mAnic•@. oAErA vizVAsiy…M k}ivin½sric•@ shAyM ayc•@. 30pNM sV±pic•H avÄ bÄ• bAsieny…M ezQlieny…M Žløic•@. bÄ •bAsuM ezQluM atH ey¸dYyiel m†– ãAÄŠH q˜ic•@. ehErAdAvH sBey pIFi–iÆÝ aŠAl˜H ehErAdArAjAvH sBAMg ÍLAy ciler ŸpáviŠAÀ «wÍi. 2 yAEŠAbien ev“ieŠAlÂAÀ ehErAdAvH Ÿ˜rvi“u. EyAh•AeÀR sEhAdrnAyi ¯Ý yAEŠAbH. 3 ey¸dÄŠH atixHwmA eN•H ehErAdAvH kìu. atinAÇ peÒA sieny…M twvRyilAŠAÀ ayAÅ tI¯mA nic• @ . (epshA divsÍLilAyi¯Ý atH sMBvic•tH.) 4ehErAdAvH peÒAsi enpiwiœwi twvilAŠi. ptinARu BwãAÄ peÒAsi½ kAvÇniÝ. epshA Ÿ/ vM k}iy…Mver ehErAdAvi½ kAŠNmA yi¯Ý. pi•IwH peÒAsien jnÍL@ew m…•iÇekAìuvrAÀ avÄ ŒElAcic•@. 5 atinAÇ peÒAsien «RuÜilwc•@. q •AÇ sB peÒAsi½Evìi «wÄc•yAyi eedvE˜Aw… èAÄØiÆkyAyi¯Ý.

12

peÒAsH twvR viw…Ý peÒAsH rìu p“ALŠAÄŠiwyiÇ kiw ÝRÍukyAyi¯Ý. aven rìu cÍl ekAìu bÓic•i¯Ý. twvRy…ew kvAw ˜iÇ aDikM BwãA¯M kAvÇniÝ. sm yM rAÒiyAyi. peÒAsien piE·Ý jn ÍÅÆm…•iÇ ekAìuvrAÀ ehErAdAvH ŒElAcic•@. 7 epe“•H, kĘAvieÀR o¯ d†tÀ aview vÝ. m…RiyilAek èkAzM prÝ. d†tÀ peÒAsieÀR pAÄzV˜iÇ t“i ŸNĘi. d†tÀ pR’u, þEvgM, q}u E•ÇÕ!ÿ peÒAsieÀR eekkLiÇniÝM cÍl ŸQri vI¹. 8 d†tÀ peÒAsiEnAw… 6

pR’u, þvsHÒÍL@M ecri–@M DriÆk.ÿ peÒAsH aÍen ecyH«. nieÀREmÇ Ÿw…–@¡·i qe• piÚw¯k. 9 d†tÀ puR E˜ŠiRÍi. peÒAsH piÚwÄÝ. d†tÀ ec•@•etl A M yTAÄؘilAyi¯Ý. pE• tAenA¯ dÄznM kA¹kyAeNÝ peÒAsH k¯ti. 10peÒAsuM d†t½M o•A me˜y…M rìAme˜y…M kAvÇŠAer kw ÝEpAÝ. pi•IwvÄ tÍeL ngr˜iÇ niÝM EvÄtiriÆ• ö¯ÛuvAtilinw… e˜˜i. vAtiÇ avÄŠAyi sVyM «R Ý. avÄ puRÏkwÝ et¯vuver nw Ý. anÙrM d†tÀ EvgM aètY•nAyi. 11 aE–AÅ nw•etÙAeNÝ peÒA si½ EbAÖYmAyi. ayAÅ k¯ti, þeedvM teÀR d†ten qeÀRyw…E˜Šyc•tAeN •H qniŠiE–AÅ mnÈilAyi. avÀ qe• ehErAdAviÇniÝM r•ic•@. qni Æ kxHwtkL@ìA›emÝ ey¸dÄ k¯ti. q•AÇ eedvM qe• qlÂA˜iÇniÝM r•ic•@.ÿ 12 peÒAsinH ö« EbAÖYmAyE–AÅ ayAÅ mRiyy…ew vI“iElÆEpAyi. EyA h•AeÀR a—yAyi¯Ý mRiy. (EyAh •AÀ mÄeŠAsH qÝM aRiye–“i¯Ý.) aview aEnkMEpÄ œwiyi¯Ý. avÄ èAÄØiÆkyAyi¯Ý. 13peÒAsH puRM vAtiliÇ m…“i. ErAdA qÝ EprAy o¯ ep¿›“i viLiEk“u. 14peÒAsieÀR zbHdM tiric•Ri’ ep¿›“i sEÙAxi c•@. vAtiÇ«RŠAÀœwi avÅ mRÝ. ak E˜EŠAwiec• • H avÅ avErAw… pR ’u, þvAtiÇŠÇ niÇÆ•tH peÒAsA NH!ÿ 15vizVAsikÅ pR’u, þninÆ &A ÙANH!ÿ q•AÇ avL«tR–ic•@ pR’u. atinAÇ avÄ pR’u, þötH peÒAsi eÀR d†tnAyiriÆM.ÿ 16 q•AÇ peÒAsH «wÄÝM m…“i. vAtiÇ «R• vizVAsikÅ peÒAsien kìu. avÄ atH-te–“u. 17peÒAsH eekyAM gYM kANic•H avErAw… miìAtiriÆvAÀ pR’u. eedvM te• twvRyiÇniÝM r•ic• vivrM peÒAsH vizdIkric•@. avÀ pR’u, þsMBvÍÅ yAEŠAbi EnAw…M m·u sEhAdrãErAw…M pRy…k.ÿ aE–AÅ peÒAsH me·AriwE˜Æ EpAyi. 18 piE·•H BwãAÄ vLer atH-te–“u. peÒAsinH qÚsMBvic•@ q•vÄ Œ› le–“u. 19ehErAdAvH peÒAsien qlÂA yiwvuM etre’ÜiluM keì˜iyil . atinAÇ peÒAsi½ kAvli¯•ver ehErAdAvH EcAdYMec•@ky…M pi•IwH aver ekAlÂAÀ kløiÆky…M ecyH«. ehErAdAvieÀR mrNM pi•IwH ehErAdAvH ey¸dYvi“u. ayAÅ eeksrYAyiel˜i. alønAÅ a view tÍi. 20EsArYÄ-sIEdAÀ EdzŠA ErAwH ehErAdAvinH kw…˜EkApmAyi. avÄ o¯ sMGmAyi ehErAdAvien smI pic•@. rAjAvieÀR aw…˜ EsvknAy bHLAsHetAsien tÍL@ew p•˜AŠAÀ avÄÆ k}i’u. B•NsADnÍÅŠA yi tÍL@ew rAjYM ehErAdAvieÀR rAjY


] ikÅ 12:21-13:21 143 ae–A. *pv˜ e˜ ŒæyiÆ•«ekAìH avÄ ayA ELAw… smADAnM aBYÄØic•@. 21 aver kA¹•tinH ehErAdAvH o¯ divsM niËyic•@. Œ divsM ehErAdAvH rAjkIyvOÍLNi’i¯Ý. teÀR siMhAsn˜ili¯•H ayAÅ jnÍELAw… èsMgic• @ . 22jnÍÅ ŒEƒAzic• @ , þöetA¯ EdveÀR zbHdmANH. m½xYEÀR tlÂ!ÿ 23öQ sH«ti ayAÅ sVIkriÆk y…M eedve˜ mhtVe–w…˜AtiriÆk y…M ecyH«. a«ekAìH kĘAvieÀR o¯ d†tÀv•H ayAeL ErAgiyAŠi. a yAÅ pu}u aric•H mric•@. 24 eedvsE•zM prÆky…M aEnker sVADIniÆky…M ecyH « . vizVAsik L@ew sMGM vlutAyi vlutAyi vÝ. 25 ey±zElmiel EjAli tIÄ•E–AÅ bÄ•bAsuM ezQluM aeÙYAŠYyiEl Æ mwÍi. mÄeŠAsH qÝ mRuEp¯™ EyAh•A½M avErAewAÏìAyi¯Ý.

EprANH ŽlimAsH.) gvÄÌÄ Ey²viÇ vizVsiÆ•tH twyAÀ ayAÅ æmic•@. 9 q•AÇ ezQliÇ pri²ÖA´AvH niR ’i¯Ý. (ezQlieÀR me·A¯ EprANH epQelAsH.) epQelAsH ŽlImAsien EnAŠi pR’u, 10þpizAcieÀR mkEn! nI qlÂA nãy…ewy…M zÒuvA›Ý! ni •iÇ kpwt×ÍL@M kLvumA¹™tH, kÄ ˜AvieÀR stYÍÅ k™ÍLAŠAÀ nI qE–A}@M æmiÆÝ! 11öE–AÅ eedvM nie• sHpÄzic•H aÓnAÆM. sUrYè kAzMEpAluM kANAÀ k}iyA˜viDM nI ›Rc•@nALE˜ŠH aÓnAyi˜I¯M.ÿ) aE–AÅ ŽlImAsinH qlÂAM ö¯ìtAyi E˜A•i. ayAÅ t–i˜w’H nwÝ. o¯ eekpiwic•@ v}ikA“AÀ orAeL ki“iey ÜiÇ q•yAÅ Œzic•@. 12a«kì gvÄ ÌÄ vizVsic•@. ayAÅÆ ki“iy kĘA vien–·iy…™ ŸpEdzÍLiÇ ayAÅ atH-te–“u.

bÄ•bAsi½M ezQli½M èEtYk EjAli aeÙYAŠYyiel sByiÇ ›eR è vAck¯M aÖYApk¯M ŸìAyi¯Ý. bÄ•bAsH, nIgÄ qÝ viLiŠe–w…• ziEmAÀ, ›ERnŠArnAy lUekYAsH, rAjA vAy ehErAdAviEnAewA–M vLÄ• mnA EyÀ, ezQÇ q•ivÄ. 2averlÂAM kĘA vien ŒrADic•@M Ÿpvsic•@M k}iy…kyA yi¯Ý. pri²ÖA´AvH avErAw… pR ’u, þbÄ•bAsieny…M ezQlieny…M qniÆ vi“utrik. avÄÆ èEtYkmAyi o¯ EjAliy…ìH. a« ec•AÀ {AÀ av er etre’w…˜iriÆÝ.ÿ 3 sB ŸpvsiÆky…M èAÄØiÆky…M ecyH«. avÄ ezQlieÀRy…M bÄ•bA sieÀRy…MEmÇ eekvc•H aver ayc•@.

epQelAsuM bÄ•bAsuM ›eèAsH viw…Ý 13 epQelAsuM avEnAewA–m…ìAyi¯ •v¯M pAePAsiÇniÝM k–Ç kyRi. avÄ pMPulYyiel epÄ‹Angr˜iel ˜i. pE• EyAh•AÀ (mÄeŠAsH) av ervi“u ey±zElmiElÆ mwÍi. 14avÄ epÄ‹AyiÇniÝ™ yAÒ «wÄ•H aeÙYA ŠYAyiElÆ EpAyi. pisidYAyiel ngr mANH aeÙYAŠY. zb•ÏdivsM avÄ aeÙYAŠYAyiel o¯ ey¸d–™iyiÇ kw•i¯Ý. 15EmAezy…ew nYAyèmANvuM èvAck¯ew vcnÍL@M vAyic•@. a E–AÅ ey¸d–™iyiel èm…KÄ epQ elAsi½M bÄ•bAsi½M o¯ sE•zm yc•@+ þsEhAdrãAEr, niÍL@ew vcn ÍÅ ŒL@keL r•iÆM. atinAÇ ne— zåie–w…˜A½t›• qeÙÜiluM kArY ÍÅ ŸeìÜiÇ dyvAyi pR’AluM.ÿ 16 epQelAsH q}uE•·u. ayAÅ eek ŸyĘi pR’u, þqeÀR ey¸dsEhA drãAEr, jAtikLiÇ stYeedve˜ nm sHkriÆ•v¯Em niÍÅ dyvAyi qe• æÖic• A luM! 17yi AEylieÀR eedvM n—…ew pitAŠãAer etre’w…Ï. mi yImiÇ anYnA“ukAerE–Ael k}i’ kAl˜H mh˜Ay jntyA›vAÀ eedvM aver shAyic•@. atAytH zåiEyAew eedvM aver Œ rAjYÏniÝM puRÏ ekAìuvÝ. 18pi•IwH nAlø « vÄxM eedvM m¯®miyiÇ av¯ew qlÂA dQÄb lYÍL@M epARuÏkAÏ. 19knAÀEdze˜ Ž}u rAjYÍÅ eedvM nzi–ic•@. Œ rAjY ÍÅ avÀ teÀR ŒL@kÅÆ nÇki. 20 nA¾·iaÛ« vÄxÍÅekAìANiet lÂAM sMBvic•tH. þati½EzxM zm†EvÇ èvAckeÀR kAlMver eedvM nm…Æ nYAyADiptik eL tÝ. 21pi•IwvÄ o¯ rAjAvien EcA dic• @ . kIzieÀRpuÒnAy ezQlien eedvM avÄÆ nÇki. ebnYAmIeÀR ›w…Mb˜iÇ piR•vnAyi¯Ý ezQÇ. ayAÅ nAlø « vÄxM rAjAvAyi¯Ý.

13

bÄ•bAsuM ezQluM ›eèAsiÇ 4 bÄ•bAsuM ezQluM pri²ÖA´Avi nAÇ ayyHŠe–“u. avÄ eslUkYyi ElÆ EpAyi. anÙrM avÄ eslUkY yiÇniÝM ›eèAsiElÆ k–Ç kyRi. 5 slmIsiÇ q˜iy avÄ ey¸d–™ik LiÇ eedvsE•zM èsMgic•@. (EyAh •AÀ (mÄeŠAsH) shAyiyAyi avErA ewAÏìAyi¯Ý.) 6 avÄ dVIpilAkmAnM ¡·isÉric•H pAePAsiel˜i. pAePAsiÇ mAyAjAl èkwnM nw˜iyi¯• o¯ ey¸den avÄ kìum…“i. bÄEy² q•Ayi¯Ý ayAL@ew EprH. ayAÅ o¯ k™èvAck nAyi¯Ý. 7EdzADiptiyAyi¯• esÄ egYAsH epQElAsiEnAewA–mAyi¯Ý ayAÅ tAmsic• i ¯•tH . esÄegYAsH buÖimAnAyi¯Ý. ayAÅ bÄ•bAsi eny…M ezQlieny…M tE•AewA–M viLi c•@. eedvsE•zM EkÅŠAÀ ayAÅ Œ# hic•@. 8 q•AÇ m×vAdiyAy qlImAsH bÄ•bAsi½M ezQli½M qtirAyi¯ Ý. (#IÆBAxyiÇ bÄEy² q•ti½™


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 13:22-50

144

22

pi•IwH eedvM ezQlien mA·i dAvIdien av¯ew rAjAvAŠi. dAvIdienÆRic• H eedvM öÍen pR’u, üyišAyiy…ew puÒnAy dAvIdH ciÙyiÇ qe•E–Ael yANH. {AnAvzYe–w…•etÚM avÀ ec•@M.ý 23yi AEyÇŠA¯ew r•knAyi eedvM dAvIdieÀR sÙtikLielA¯ven ekAìuvÝ. a« Ey²vAyi¯Ý. eedvM a« vAgHdAnM ecyHti¯Ý. 24Ey² v¯M m…ÛH EyAh•AÀ yi AEyliel m…}uvÀ jntEyAw…M mAnsAÙre˜ÆRic•@M sHnA ne˜ÆRic• @ M pR’u. 25EyAh•AÀ teÀR EjAli pUĘiyAŠARAyE–AÅ avÀ pR’u, ü{AnAer•A¹ niÍÅ k¯«•tH ? {AÀ ƒisH « vl . avÀ vrAniriÆÝ. aveÀR ecri–H a}iÆ vAÀEpAluM {AÀ EyAgYnlÂ.ý 26 þqeÀR sEhAdrãAEr, aéAhAmi eÀR ›w…Mb˜iel sÙtikEL, stYeed ve˜ ŒrADiÆky…M ec•@• jAtikEL, æÖiÆk! öQ r•ey–·iy…™ vAĘ {ÍLiElŠyc• i riÆÝ. 27Ey²vAyi¯ Ý r•ken•H ey±zElmiel ey¸d ErA, ey¸dEntAŠELA mnÈilAŠiyi¯ •ilÂ. Ey²vien–·iy…™ èvAck¯ew vcnÍÅ qlÂA zb•˜i½M vAyic•@EkÅ –iŠARu™tANH. q•i“uM avÄÆ mnÈi lAyilÂ. ey¸dÄ Ey²vien kWinmAyi vimÄzic• @ . èvAck¯ew vcnÍÅ yATAÄØYmAyi. 28Ey²vien ekAlÂ@• etÙien•H yTAÄؘiÇ avÄŠRiyi lÂAyi¯Ý. qÜiluM Ey²vien vDiŠAÀ avÄ pIlAe˜AsiEnAwAvzYe–“u. 29ti ¯ev}uÏkLiÇ q}utiyetlÂAM ey¸dÄ avEnAw… ecyH«. q•i“vÄ Ey²vien ›riziÇni•iRŠi kl R yiÇ awŠi. 30 pE• eedvM aven pun¯‘Ivi–ic•@. 31 ati½EzxM ›eR divsÍLiÇ, Ey² viEnAewAÏ glIlyiÇniÝM ey±zEl miÇ v•vÄ aven kìu. öE–A}vÄ jnÍL@ew m…ÛiÇ aveÀR sA•ikLA NH. 32eedvM n—…ew pitAŠÅŠH nÇkiy vAgHdAn˜ieÀR suviEzxM {AÀ niÍ ELAw… èKYApiŠAM. 33n—Å av¯ew sÙ tikLA›Ý. eedvM Œ vAgHdAnM nm…ŠH yTAÄØmAÆky…M ecyH«. Ey²vien pun¯‘ivi–ic•@ ekAìANvÀ a« ec yHttH. a«ekAìH rìAM sÜIĘn˜iÇ n—Å vAyic•i“uìH+ ünI qeÀR puÒnA›Ý öÝ {AÀ nieÀR pitAvAyi.ý sÜIĘnÍÅ 2+7 34

eedvM Ey²vien pun¯‘Ivi–ic•@. Ey² oriŠluM klÂRyiÇ EpAyi jIÄÌi ŠilÂ. eedvM pR’u+ üdAvIdi½ {AÀ vAgHdAnM nÇkiy vi² ÖvuM stYvumAy a½#hÍÅ {AÀ ninÆ t¯M.ý eyz•AvH 55+3 35

q•AÇ me·Ariw˜H eedvM pRy…Ý+ ünieÀR pri²ÖÀ a}ukiE–AkAÀ nI a½vdiŠilÂ.ý sÜIĘnÍÅ 16+10 36

jIvic•i¯• kAlÏ te• dAvIdH eedv hitM nw–AŠi. q•i“yAÅ mric•@. dAvIdH

teÀR pitAŠãAErAw… œew sMsHkriŠ e–“u. aveÀR zrIrM a}ukiE–Avuky…M ecyH«. 37q•AÇ eedvM pun¯‘Ivi–i c•vÀ klÂRyiÇ a}ukiyilÂ. 38-39sEhAdr ãAEr, {ÍÅ pRy…•tH niÍÅ mnÈilA ŠNM+ Ey²vilUew niÍL@ew pApÍÅ epARuŠe–w…M. EmAezy…ew nYAyèmANM niÍeL pApÍLiÇniÝM nYAyIkri c•ilÂ. q•AÇ Ey²viÇ vizVsiÆ•vÄ avnilUew nYAyIkriŠe–w…Ý. cil etAeŠ sMBviÆemÝ èvAckÄ pR ’i“uìH. 40sU•ic•iriÆk! èvAckÄ pR’etAÝM niÍeL bADiŠAtiri ŠAÀ EnAÆk. èvAckÄ pR’tH öÍ enyANH+ 41

üsMzyAluŠEL, æÖiÆk! niÍÅ visHmyiÆk, q•i“u EpAyi nziÆk, qeÙ•AÇ niÍL@ewkAl˜H niÍÅ vi zVsiŠA˜ ciltH {AÀ ec•@M. ŒerÜi luM vizdIkric•@ t•AÇEpAluM niÍLtH vizVsiŠilÂ.ýýý hbÕŠH 1+5 42

epQelAsuM bÄ•bAsuM ey¸d– ™i viwARAyE–AÅ jnÍÅ avErAwH aw… ˜ zb•ÏdivsM vIìuM vrNemÝM tÍELAwH öŠArYÍÅ œw…tÇ pRyNem ÝM ŒvzYe–“u. 43EyAgAnÙrM aview niÝM aEnkM ey¸dÄ epQelAsien y…M bÄ•bAsieny…M piÚwÄÝ. ey ¸d¯M, ey¸dmt˜iElÆ mARiv• aEn kMEp¯M avErAewA–m…ìAyi¯Ý. stY eedve˜ öQ mtM mARiyv¯M ŒrADic•i¯ Ý. eedv˜ieÀR kA¯NY˜ilu™ vizVA sM «wrAÀ epQelAsuM bÄ•bAsuM aver Eèri–ic•@ ekAìi¯Ý. 44 aw…˜ zb• Ï divsM ngr˜iel qlÂA ŒL@kL@M kĘAvieÀR vcnÍÅ EkÅŠAÀ oÏœwiyi¯Ý. 45ey¸dÄ aview qlÂAvery…M kìu. avÄ asU yAluŠLAyi. avÄ ni•YmAy vAÆkÅ ŸpEyAgiÆky…M epQelAsieÀR vAÆ keL qtiÄÆky…M ecyH « . 46q•AÇ epQelAsuM bÄ•bAsuM vLer eeDrY E˜Aew pR’u, þeedvsE•zM ey¸d rAy niÍELAwANH {ÍÅ ŒdYM èsMgi EŠìtH. q•AÇ niÍL« nirAkriÆÝ. nitYjIvnH niÍÅ niÍeL˜e• anÄ hrAÆÝ! a«ekAìH {ÍLitA jAtik LiElÆ tiriy…Ý! 47ö« ec•AnA¹ kÄ ˜AvH {ÍELAwAvzYe–“tH. kĘAvH pR’u+ üjAtikÅÆ èkAzmA›vAnA¹ nie• {AÀ s]xw H ic•t,H aÍen ElAkM m…}uv½M Ÿ™vÄŠH r•y…ew mAÄ‹M kANiŠA½M.ýý eyz•AvH 49+6 48

epQelAsieÀR öQ vAÆkÅEk“ jAtikÅ sÚxHwrAyi. avÄ kĘAvi eÀRvcne˜ Œdric• @ . aEnkÄ Œ sE•z˜iÇ vizVsic• @ . nitYjIv½ etre’w…Še–“vrAyi¯Ý avÄ. 49kÄ ˜AvieÀR sE•zM rAjYM m…}uv½M ècri –iŠe–“u. 50pE• BåOIkeLy…M ng


] ikÅ 13:51-14:23 145 ae–A. *pv˜ rEntAŠeLy…M öLŠivi“H ey¸dÄ epQ elAsieny…M bÄ•bAsieny…M pIFi –iŠAÀ «wÍi. aÍen avÄ bÄ•bA sieny…M epQelAsieny…M ngrAtiÄ ˜iÆ puRE˜Æ oAwic•@. 51epQelAsuM bÄ•bAsuM tÍL@ew kAliel epAwi ›w’u kL’u. pi•IwvÄ öEŠAnYyi ElÆ EpAyi. 52q•AÇ aeÙYAŠYAyi lu™ Ey²vieÀR zixYãAÄ sEÙAxM niR’v¯M pri²ÖA´AviÇ pripUt¯ mAyi˜IÄÝ.

epQelAsuM bÄ•bAsuM öEŠAnYyiÇ epQelAsuM bÄ•bAsuM öEŠA nYyiElÆ EpAyi. avÄ ey¸d– ™iyiElÆ kyRi. (qlÂA ngrÍLiluM avÄ ö« te•yA¹ ecyHttH.) avÄ aviwe˜ jnÍELAw… sMsAric•@. anv Diey ¸d¯M, yvn¯M aver vizVsiÆM viDM epQelAsuM bÄ•bAsuM n•Ayi èsMgic•@. 2 q•AÇ ey¸driÇ cilÄ vizVsic•ilÂ. avÄ jAtikeL d…xHEèrN eclu˜i vizVAsikÅeŠtier tiric•@. 3 q•AÇ epQelAsuM bÄ•bAsuM öEŠAnYyiÇ vLerŠAlM tAmsiÆky…M kĘAvi½Evìi eeDrYpUÄv•M sMsAri Æky…M ecyH«. eedv˜ieÀR kA¯NY e˜–·i avÄ èBAxNM nw˜i. vIrYè v]˜ikÅ v}i tÍÅ pRy…•tH stYmA eN•H etLiyiŠAÀ kĘAvH epQelAsi eny…M bÄ•bAsieny…M shAyic•@. 4 q•AÇ ngrvAsikLiÇ cilÄ ey¸d ErAw… EcÄÝ. m·u™vÄ epQelAsieÀR y…M bÄ•bAsieÀRy…M BAg˜Ayi¯Ý. aÍen ngrM viBjiŠe–“u. 5 ŽtA½M jAtikL@M ey¸d¯M av¯ew EntAŠL@MEcÄ•H epQelAsieny…M bÄ •bAsieny…M pIFi–iŠAÀ æmic•@. aver kelÂRi’u ekAlÂNem•Ayi¯Ý zÒuŠL@ew ŸE”zM. 6 öŠArYM mnÈilAŠi y epQelAsuM bÄ•bAsuM ngrM vi“u. avÄ luŠEvAnYyiel luOyiElÆM edÄb•yiElÆM EpAyi. pie• avyHÆ ¡·um…™ ngrÍLiElŠ@M. 7avieweyA eŠ avÄ suviEzxM èsMgic•@.

14

epQelAsH luOyiluM edÄby • iluM 8 lusHÒyiÇ kAli½ ›}–m…™ orAL@ ìAyi¯Ý. jãnAte• kAlutLÄ• ayAÅ ö«very…M nw•i“ilÂ. 9ayAÅ epQelAsieÀR èBAxNM æviÆkyA yi¯Ý. epQelAsH aven EnAŠi. eedv ˜i½ te• suKe–w…ÏvAnA›em•H avÀ vizVsiÆ•tAyi epQelAsH kìu. 10atinAÇ epQelAsH viLic•@ pR ’u, þnieÀR kAlukLiÇ q}uE•·u niÇ Æk!ÿ ayAÅ cAwiey}uE•·u nwŠAÀ «wÍi. 11epQelAsieÀR èv]˜ikÅ kì jnM av¯ew luŠEvAnYBAxyiÇ viLic•@ pR’u, þeedvÍÅ m½xYerE–A elyAyiriÆÝ!avÄ n—…ewyw…E˜Ši RÍiv•iriÆÝ!ÿ 12jnM bÄ•bAsien

þsiy†sHÿqÝ viLiŠAÀ «wÍi. epQ elAsien avÄ þehÄemsHÿ qÝM viLi c•@. kArNM ayALAyi¯Ý m…KYèBAx kÀ. 13siy†sHEdveÀR EdvAlyM ngr ˜inw…˜Ayi¯Ý. Œ EdvAly˜iel puErAhitãAÄ ŽtA½M kALkeLy…M pu xHphArÍeLy…M kvAw˜iÜElÆ ekA ìuvÝ. av½M jnÍL@M a«ekAìu epQelAsi½M bÄ•bAsi½M bliyÄ –iŠAÀ Œ#hic•i¯Ý. 14 q•AÇ öŠArYM aRi’ ae–AsHtl ãArAy epQelAsuM bÄ•bAsuM tÍ L@ew vsHÒÍÅ vlic•@kIRi. q•i“vÄ ŒL@kÅŠiwyiElŠH oAwiŠyRi viLic•@ œvi+ 15þm½xYEr, niÍeLÙinANietA eŠec•@•tH? {ÍÅ eedvÍLlÂ! {Í ÅÆM niÍÅÆ™ EpAel vikArÍL@ìH! suviEzxM niÍELAw… pRyAnANH {ÍÅ v•tH. öQ ŸpEyAg³nYmAy èv] ˜ikLiÇniÝM piãARAÀ {ÍÅ niÍ ELAw… pRy…Ý. niÍÅ jIviÆ• stY eedv˜iElÆ tiriy†. ŒkAzvuM ®miy…M kwluM avyilu™vyuM s]xw H ic•tH avÀ o¯vnANH. 16m…ÛH eedvM qlÂA jntkeL y…M av¯ew öxHw˜i½ vi“i¯Ý. 17qÜi luM tAnA¹ stYemÝ avÀ kANic•i¯ Ý+ avÀ niÍÅŠAyi nã ecyH«ekA Eìyi¯Ý. niÍÅŠH avÀ ŒkAzÏ niÝM m} nÇ›Ý. tŠsmy˜H niÍÅŠH viLvu t¯Ý. niRey ŒhArM avÀ niÍÅÆ triky…M mnÈien ŒhÂAdM ekAìu niRyHÆky…M ec•@Ý.ÿ 18epQ elAsuM bÄ•bAsuM jnÍELAwH öetA eŠ pR’u. q•AluM tÍÅÆ bliyÄ –iÆ•tiÇni•H jnÍeL alømAyi mAÒ em twyAnAy…Z. 19 aE–AÅ ŽtA½M ey¸dãAÄ aeÙYA ŠYAyiÇniÝM öeŠAnYyiElÆ vÝ. epQelAsientier tiriyAnvÄ jn ÍeL niÄbÓic•@. atinAlvÄ epQ elAsien kelÂRiy…ky…M vlic•i}c•@ p“ N˜i½ puR˜AÆky…M ecyH«. tÍÅ epQelAsien ekAÝev•H jnÍÅ k¯ ti. 20Ey²vieÀR zixYãAÄ epQelAsi ½¡·uM œw…ky…M avÀ q}uE•·u p“N ˜iElÆ mwÍiE–Avuky…M ecyH«. piE· •H, av½M bÄ•bAsuM edÄeb•ngr ˜iElÆ EpAyi. siRiyAyiel aeÙYAŠYyi ElÆ mwÍuÝ 21 epQelAsuM bÄ•bAsuM edÄb• yiluM suviEzxM èsMgic•@. aEnkM EpÄ Ey²vieÀR a½yAyikLAyi. epQ elAsuM bÄ•bAsuM lusHÒA, öEŠAnY, aeÙYAŠYA q•iviwÍLiElÆ mwÍi. 22 Œ ngrÍLiÇ avÄ Ey²vieÀR a½ yAyikeL zårAŠi. vizVAsikLAyiri ŠAÀ avÄ a½yAyikeL shAyic•@. epQelAsuM bÄ•bAsuM pR’u, þeed vrAjYE˜Æ™ n—…ew v}iyiÇ nm…ŠH o¯pAwH shiEŠì«ìH . ÿ 23oAErA sB yHÆM avÄ m†–ãAer niymic•@. avÄ m†–ãAÄÆEvìi ŸpvsiÆky…M èAÄ


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 14:24-15:22 146 ØiÆky…M ecyH«. kĘAvAy Ey² viÇ vizVsic•vrANH öQ m†–ãAÄ. ati nAÇ epQelAsuM bÄ•bAsuM aver kĘAviÇ smÄ–ic•@. 24 epQelAsuM bÄ•bAsuM pisidYA yilUew kwÝ. pie•yvÄ pMPulYrAjY e˜˜i. 25epÄ‹AyiÇ avÄ eedvsE• zM èsMgiÆky…M «wÄ•H a˜elYyi ElÆ EpAvuky…M ecyH«. 26aviewni ÝM avÄ siRiyAyiel aeÙYAŠYAyi ElÆ EpAyi. aviewvc•ANH epQelA suM bÄ•bAsuM vizVAsikLAÇ eedv ˜i½ smÄ–iŠe–“«M öE–A}e˜ EjAliÆ niEyAgiŠe–“«M. öE–AÅ avÄ Œ èv]˜i pUĘIkric•iriÆÝ. 27 öview q˜iEc•Ä• epQelAsuM bÄ •bAsuM sB viLic•@œ“i. eedvM tÍ ELAw…œew ecyHtetlÂAM avÄ vizVAsi kELAw… pR’u. þanYEdzŠAÄÆM (jAti kÅ) vizVsiŠ˜ŠviDM eedvM o¯ vAtiÇ «RÝ.ÿ 28epQelAsuM bÄ•bA suM ƒisH«vieÀR vizVAsikELAewA˜H vLer nAÅ k}i’u. ey±zElmiel EyAgM ey¸dYyiÇniÝM ›eRE–Ä aeÙYAŠYyiElÆ vÝ. avÄ jAtikLAy sEhAdrãAer ŸpEdzic•@ «w Íi: þpriECdiŠe–wA˜ p•M niÍÅ r•iŠe–wil . aÍen ec•…vAÀ EmAez nixHkÄxic•i“uìH.ÿ 2öQ ŸpEdz ˜ientirAyi¯Ý epQelAsuM bÄ• bAsuM. öŠArY˜iÇ kAtlAy tÄŠM ŸìAyi¯Ý. atinAÇ epQelAsieny…M bÄ•bAsieny…M m·u cilEry…M ey±z ElmiElŠyyHŠAÀ Œ sMGM tI¯mAni c•@. öQ èzHnM sMbÓic•H ae–AsHtl ãA¯M m†–ãA¯mAyi sMsAriÆ•tinAyA NH avÄ aEÍA“uEpA›•tH. 3 sBy…ew shAyE˜AewyANvÄ yAÒ tiric•t.H ePAyHnIŠY, zmrY q•I rAjYÍ LilUew avÄ kwÝEpAyi. stYeedv ˜iElÆ jAtikÅ v•kArYemlÂAM avÄ Œ rAjYŠAErAw… èsMgic•@. Œ vAĘ kÅ sEhAdrãAer ŒhHLAdi–ic•@. 4 epQ elAsuM bÄ•bAsuM m·u™v¯M ey±z ElmiÇ q˜i. ae–AsHtlãA¯M m†–ãA ¯M vizVAsi sm†hvuM aver sVAgtM ecyH«. eedvM tÍLilUew ecyHtetlÂAM avÄ vizdIkric• @ . 5ey±zElmiel vizVAsikLiÇ cilÄ prIzãA¯ew viBA g˜iÇ epw…•vrAyi¯Ý. avÄ q}u E•·uniÝ pR’u, þjAtikLiÇniÝ v• vizVAsikÅ pricHECdiŠe–wNM. EmAezy…ew nYAyèmANM a½sriÆvA ½M nAM avErAw… pRyNM.ÿ 6 anÙrM öQ èzHne˜ÆRic•H pWiÆ •tinH ae–AsHtlãA¯M m†–ãA¯M oÏ œwi. 7o¯ vliy cÄc•te• öŠArY ˜iÇ nwÝ. aE–AÅ peÒAsH q}uE•·u ni•H avErAw… pR’u, þqeÀR sEhAd rãAEr, m…ÀdivsÍLielÙA¹ìAyet Ý niÍÅŠH oAÄ—y…ìA›em•H qniŠ RiyAM. jAtikELAwH suviEzxM èsMgiÆ

15

•tinH a•H eedvM qe• niÍL@ew öwyiÇniÝM tire’w…Ï. avÄ q•i Çni•H suviEzxM EkÅÆky…M vizVsi Æky…M ecyH«. 8 qlÂA m½xY¯ew ciÙ kL@M eedv˜inRiyAM. avÀ jAtikeL sVIkriÆky…M ecyH«. n—ELAw… ecyHt «EpAelte• avÄÆ pri²ÖA´Avi en nÇkieŠAìANH ö« nm…Æ kA“i˜ •tH. 9 eedv˜inH avÄ n—iÇniÝM vY tYsHtrlÂ. avÄ vizVsic•E–AÅ eedvM av¯ew XdyÍÅ pri²ÖmAŠi. 10pi e• qÙinA¹ niÍÅ jAtikLiÇniÝ v• sEhAdrãA¯ew k}u˜iÇ BArM vyHÆ•tH? niÍÅ eedvEkApM ŸìAÆ kyElÂ? n—ÅEŠA, n—…ew pitAŠÅEŠA Œ BArM ¡mŠAÀ prYApHtmAy zåiyi lÂAyi¯Ý. 11kĘAvAy Ey²vieÀR kA ¯NY˜AÇ n—L@M öv¯M r•èApiyHÆ em•H nAM vizVsiÆÝ.ÿ 12 sBm…}uvÀ awÍi. avÄ epQelAsi eÀRy…M bÄ•bAsieÀRy…M vAÆkÅ æÖic•@. jAtikÅŠiwyiÇ tÍLilUew eedvM èvĘic• qlÂA vIrYèv]˜ik eL–·iy…M, atH-tÍeL–·iy…M epQelA suM bÄ•bAsuM avErAw… pR’u. 13 avÄ èBAxNM avsAni–ic•@. «wÄ •H yAEŠAbH èsMgic•@. avÀ pR’u, þqeÀR sEhAdrãAEr, qe• æÖiÆk. 14 jAtikELAwH teÀR sHEnhM eedvM qÍ en evLi–w…˜iey•H ziEmAÀpeÒAsH nE—Aw… pR’u. ŒdYmAyi eedvM jAtik eL tire’w…˜H teÀR jnmAŠi. 15èvA ck¯M ö« te• pRy…Ý+ 16 öti½EzxM {AÀ tiric•@v¯M. dAvIdi eÀR BvnM {AÀ vIìuM pNiy…M. ati E–AÅ vINiriÆkyANH. jIÄÌic•@kiw Æ• atieÀR BAgÍÅ {AÀ vIìuM pNiy…M. aveÀR vIwH {AÀ pu˜nAÆM. 17 pi•IwH m·u™v¯M kĘAvien aEnV xiÆM. aEtAewA–M qeÀR ŒL@kLAyi mARiy jAtikL@M. öetlÂAM ecyHt kĘA vH ötH a¯Li. avnANElÂA öetlÂAM sPlmAÆk. ŒEmAsH 9+11-12 18

þŒrMBM m…tÇEŠ öŠArYÍÅ evLie– “i¯Ý. 19 þeedv˜iElÆ tiri’ jAtikL@ew kArY˜iÇ atinAÇ n—Å ashixHN t kAE“ìtil qÝ {AÀ k¯«Ý. 20pk rM nAM avÄÆ ke˜}utNM. atiÇ avErAw… nAM öetAeŠ pRyNM+ vi#h ÍÅÆ smÄ–iŠe–“ ŒhArM B•iŠ ¯tH . (a« B•Ne˜ a²ÖmAÆÝ) vYBicriŠ¯tH, råM ¯ciŠ¯tH. zVAsM m…“ic•@ ekAlÂe–“m]ge˜ ti•¯tH. 21 EmAezy…ew nYAyèmANM pWi–iÆ• vÄ qlÂAyiwvum…™tinAÇ avÄŠietA ÝM ec•AnAvilÂ. EmAezy…ew vcnÍÅ vÄxÍLAyi ql A zb• Ï divsvuM ey¸d–™ikLiÇ vAyiŠe–wARuìH.ÿ jAtikLiÇ niÝ™ vizVA sikÅÆ™ k˜H 22 epQelAsiEnAw…M bÄ•bAsiEnAw…


147 emA–M ŽtA½M Eper aeÙYAŠYyiElŠH ayyHŠNem•H ae–AsHtlãA¯M m†– ãA¯M sBm…}uv½M te• ŒElAcic•@. tÍÅŠiwyiÇniÝM ŽtA½M Eper etr e’w…ŠAÀ avÄ tI¯mAnic•@. bÄzbA sH q•EpriluM viLiyHÆ• y†dEyy…M, zIlAsieny…M avÄ tire’w…Ï. ey±zElmiel sEhAdrãAÄŠH ŒdrNI yrANvÄ. 23sB av¯ew eekyiÇ o¯ kÏM ekAw…˜yc•@. k˜iÇ öÍen q}u tiyi¯Ý+ niÍL@ew sEhAdrãArAy ae–AsHt lãAriÇniÝM, m†–ãAriÇniÝM aeÙYAŠYyiely…M, suRiyAyiely…M kilikYAyiely…M jAti kLiÇniÝv• qlÂA sEhAdrãAÄÆM. èiysEhAdrãAEr, 24 {ÍÅŠiwyiel ŽtA½M EpÄ niÍL@ ewyw…ŠÇ v•tAyi {ÍLRi’u. avÄ pR’ kArYÍÅ niÍeL zlYe–w…Ï ky…M ›}Æky…M ecyH«. q•AÇ {ÍÅ ayc•vrl avÄ. 25ŽtA½M pu¯xãAer tire’w…˜H niÍL@ewyiwyiElŠyyH ŠAÀ {ÍÅ o¯mic•@ tI¯mAnic•i“uìH. n—…ew èiysuXÏŠLAy bÄ•bA siEnAw…M epQelAsiEnAw…emA–M ŽtA ½M pu¯xãAer tire’w…˜yyH Æ M. 26 bÄ•bAsuM epQelAsuM n—…ew kÄ ˜AvAy Ey²ƒisH«vi½Evìi jIvi tM smÄ–ic•vrANH. 27atinAÇ {ÍÅ y†dEyy…M, zIlAsiEny†M avErAewA˜ yyHÆÝ. avÄ niÍELAw… aEtkArY ÍÅ vAyHvAŠAÇ pRy…M. 28niÍÅŠH œw… tÇ BArM ŸìAk¯et•H pri²ÖA´AvH vicAriÆ•tinAÇ {ÍÅ atMgIkri ÆÝ. niÍÅ tAe}–Ry…• kArYÍÅ mAÒEm ecE•ì«Z+ 29 vi#hÍÅÆ smÄ–iŠe–“v B•i Š¯tH. råM ¯ciŠ¯tH, zVAsM m…“ic•@ ekAlÂe–“m]ge˜ B•iŠ¯tH. vYBicri Š¯tH. öŠArYÍLiÇnie•l A M akÝ k}i ’AÇ niÍÅ n•Ayiv¯M. n•Ayi vre“. 30 a«ekAìH epQelAsuM, bÄ•bA suM, y†dy…M, zIlAsuM ey±zElM vi“u. avÄ aeÙYAŠYyiElÆ EpAyi. a eÙYAŠYyiÇ avÄ vizVAsikeL viLi c•@œ“uky…M k˜H avÄÆ nÇ›ky…M ecyH«. 31a« vAyic• vizVAsikÅ Œ hHLAdic•@. k˜H aver ŒzVsi–ic•@. 32 èvAck¯mAy y†dy…M zIlAsuM sEhA drãAer zåie–w…˜AÀ shAyic• o“ nvDi kArYÍÅ avErAw… pR’u. 33alø nAÅ aview tÍiyti½EzxM y†dy…M zIlAsuM aviwMvi“u. sEhAdrãAÄ smA DAnE˜Aew aver a½#hic•yc•@. y†d y…M zIlAsuM tÍeL ayc• ey±zEl miel sEhAdrãA¯ew aw…E˜Æ mwÍi. 34 -35 * q•AÇ epQelAsuM bÄ•bAsuM v A k Y M 3 4 cil #IÆ pti–@kLiÇ 34AM vAkY˜iÇ þpE• zIlAsH aview˜e• «wrAÀ tI¯mAnic•@.ÿ qÝM œwiy…ìH.

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 15:23-16:6

aeÙYAŠYyiÇ tÍi. avÄ m·EnkMEp ErAewA–M suviEzxM èsMgiÆky…M kĘAvieÀR sE•zM jnÍeL pWi–i Æky…M ecyH«. epQelAsuM bÄ•bAsuM EvÄpiriy…Ý 36 ŽtA½MdivsÍÅ k}i’H, epQelA sH bÄ•bAsiEnAw… pR’u, þkĘA vieÀR sE•zM n—Å pl p“NÍLiluM èsMgic•@. nm…ŠH Œ ngrÍLiElÆ mw Íi aviw…e˜ sEhAdrIsEhAdrãA ¯ew èv]˜ikÅ nirI•iŠAM.ÿ 37EyAh •AÀ q• mÄeŠAsieny…M tÍL@ew œewekAìuEpAkAÀ bÄ•bAsH Œ# hic•@. 38pE• av¯ew ŒdYyAÒyiÇ te• pMPulYAyiÇ vc•@ te• EyAh •AÀ (mÄeŠAsH) aver vi“uEpAvuky…M EjAliyiÇ avErAewA–M «wrAtiriÆk y…M ecyH«. atinAÇ aveny…M ekAìu EpAk¯et•H epQelAsH zåmAyi Œv zYe–“u. 39öet–·i epQelAsuM bÄ• bAsuM vliy tÄŠ˜ilAyi. avÄ EvÄ piri’H vYtYsHtmAÄ‹ÍLiElÆ EpA yi. bÄ•bAsH mÄeŠAsieny…M œ“i eesèsiElÆ k–Ç kyRi. 40epQelA sH zIlAsiEny…M tE•AewAÏ œ“i. a eÙYAŠYAyilu™ sEhAdrãAÄ kĘAvi eÀR äpyiÇ epQelAsien Žløic•@. 41 epQelAsuM zIlAsuM suRiy, kilikYA q•I rAjYÍLiÇ sBkeL zåie–w…˜i eŠAìu prYwnM nw˜i. tiemAeTeyAsH epQelAsiEnAw…M zIlAsiEnAw…emA–M EpA›Ý epQelAsH edÄb•yiElÆM lu yi ElÆM EpAyi. tiemAeTeyAsH qÝ EprAy ƒisH«vieÀR o¯ zixYÀ avi ewy…ìAyi¯Ý. tiemAeTeyAsieÀR a— o¯ ey¸dvizVAsiniyAyi¯Ý. aveÀR a–À o¯ yvnŠAr½mAyi¯ Ý. 2lu yiluM öEŠAnYyilum…™ vizVA sikÅ tiemAeTeyAsien Œdric•i¯Ý. avÄ aven–·i nl«mAÒM pR’u. 3 epQelAsi½ tiemAeTeyAsuM teÀR œew sÉriŠNemÝìAyi¯Ý. q •AÇ tiemAeTeyAsieÀR a–À yvn ŠArnAeN•H ÐlvAsikÅeŠlÂAM aRi yAM. atinAÇ epQelAsH tiemAeTeyA sien pricHECdnM ecyHtH ey¸der t]pHtrAŠi. 4 anÙrM epQelAsuM sh èvĘk¯M m·u ngrÍLilUew sÉri c•@. ey±zElmiel ae–AsHtlãA¯ew y…M ey¸dm†–ãA¯ewy…M tI¯mAnÍL@M c“ÍL@M vizVAsikÅŠH avÄ nÇki. öQ c“ÍÅ a½sriŠAÀ avÄ vizVA sikELAw… niÄE”zic•@. 5 aÍen sBkÅ vizVAs˜iÇ zåmAyieŠAìiriÆk y…M oAErA divsvuM œw…tÇ vLÄ•H vlu tAyieŠAìiriÆky…M ecyH«.

16

epQelAsien ŒsYyiÇ niÝM viLic@• mA·uÝ 6 epQelAsuM œ“¯M *PugY, glAtY


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 16:7-33

148

q•I rAjYÍLilUew sÉric•@. ŒsY yiÇ suviEzxM èsMgiÆ•tiÇniÝM pri²ÖA´AvH aver tw’u. 7 avÄ m…sYA rAjY˜inw…e˜˜i. biTunYrAjY E˜ŠH EpAvukyANv¯ew ŒvzYM. q •AÇ Ey²vieÀR Œ´AvH aver atin ½vdic•ilÂ. 8 atinAÇ avÄ m…sYA kw•H EÒAvAsiElÆ EpAyi. 9 aÝrAÒi epQ elAsienA¯ dÄznm…ìAyi. atiÇ meŠ EdAnYyiÇ nie•ArAÅ epQelAsien smIpic•@. ayAÅ aviewniÝekAìu yAcic• @ , þmeŠEdAnYÆv•H {ÍeL shAyiEŠNEm.ÿ 10epQelAsi½ dÄzn m…ìAyti½EzxM, {ÍÅ meŠEdAnYyi ElÆ EpAkAÀ t•AeRw…Ï. a•A“ukA ErAw… suviEzxM èsMgiŠAÀ eedvM {ÍeL viLic•iriÆÝevÝ {ÍÅÆ mnÈilAyi. ludiyAy…ew privĘnM EÒAvAsiÇniÝM {ÍÅ Ener semAÒAeŠyiElÆ k–Ç kyRi. aw…˜ divsM nvepAliÆM sm…áyAÒ ecyH«. 12 pi•IwH Pili–iyiElÆ EpAyi. meŠ edAnYy…ew Œ BAge˜ o¯ èDAn ngr mAyi¯Ý Pili–i. œwAet ERAmAŠA¯ew aDIn èEdzvuM. {ÍLview ŽtA½M divsM tÍi. 13 zb•ÏdivsM {ÍÅ ngrkvAwM kw •H ndItIre˜˜i. aview èAÄØn yHŠAyi o¯ èEtYkÐlM kìupiwiŠA emÝ {ÍÅ k¯ti. ŽtA½M OIkÅ aview œwiyi¯Ý. {ÍÅ aviwi¯•H av¯mAyi sMBAxNM nw˜i. 14«yee˜ ryiÇ niÝv• ludiy, qÝEprAy o¯ vÅ avÄŠiwyiluìAyi¯Ý. p“u vilø nyAyi¯Ý avL@ew etA}iÇ. avÅ eedvArADik œwiyAyi¯Ý. ludiy epQ elAsien æÖic•@. kĘAvH avL@ew XdyM «RÝ. epQelAsieÀR vAÆk LiÇ avÅ vizVsic•@. 15avL@M avL@ew vI“iÇ vsiÆ• qlÂAv¯M sHnAnM ec• e–“u. pi•IwH ludiy, {ÍeL teÀR vI“i ElÆ •Nic•@. avÅ pR’u, þ{AÀ kĘAvAy Ey²vieÀR yTAÄØ vizVA siniyAeNÝ niÍÅÆ EbAÖYmAyi“u eìÜiÇ qeÀR vI“iÇ vÝ tAmsic•A luM.ÿ avELAewAÏ tÍuvAÀ avÅ {ÍeL niÄbÓic•@. 11

epQelAsuM zIlAsuM twviÇ oriŠÇ {ÍÅ èAÄØnAÐlE˜Æ EpAkEv {ÍÅÆ cil« sMBvic•@. o¯ dAsYep¿›“i qe• smIpic•@. aveL o¯ èEtYktrM Œ´Avu bADic•i¯Ý. avÅÆ BAvi èvcn˜i½™ k}ivH Œ Œ´Avu nÇkiyi¯Ý. öÍen ec•@ kv}i avÅ teÀR ŸwmÐÄŠH DArALM pNM sÛAdic•@ ekAw…Ï. 17Œ ep¿› “i epQelAsieny…M {ÍeLy…M piÚw ÄÝ. avL@ReŠ pR’u, þöQ m½xYÄ atYu•tnAy eedv˜ieÀR dAsãArA NH! niÍL@ew r•AmAÄ‹M avÄ pR’u t¯M.ÿ 18pl divsÍÅ avLitH ŒvĘi 16

c•@. ötH epQelAsien ashYe–w…Ï ky…M Œ´Avi½ EnÄÆtiri’H ayAÅ pRy…ky…M ecyH«, þEy²ƒisH«vieÀR zåiyAÇ {AÀ niE•Aw… kløiÆÝ, av LiÇni•H puRÏEpAvuk.ÿ epe“Ý te• Œ Œ´AvH aveL vie“A}i’u. 19 Œ dAsiy…ew yjmAnãAÄ ö« kìu. öni tÍÅŠveL ŸpEyAgic•H pNm…ìA ŠAnAviel•H avÄ kìu. atinAlvÄ epQelAsieny…M zIlAsieny…M piwic•H ngrsByiElÆ vlic•i}c•@ ekAìuvÝ. ngrpAlkÄ aviewy…ìAyi¯Ý. 20epQ elAsieny…M zIlAsieny…M avÄ EntA ŠãA¯ew m…ÛiÇ ekAìuvÝ pR’u, þövÄ ey¸drANH. avÄ n—…ew ngr ˜iÇ ›}–ÍL@ìAÆÝ. 21avÄ cil a½xHWAnÍÅ èEyAg˜iÇ ekAìuv¯ vAÀ æmiÆÝ. ERAmAŠArAy nm…Ši« ec•AnAvilÂ.ÿ 22jnM epQelAsi½M zI lAsi½M qtirAyi¯Ý. EntAŠãAÄ epQelAsieÀRy…M zIlAsieÀRy…M v OÍÅ kIRuky…M aver vwiekAìwi ÆvAÀ cilErAw… pRy…ky…M ecyH«. 23 ŒL@kÅ epQelAsieny…M zIlAsien y…M plv“M awic•@. anÙrM EntAŠÅ aver twvRyili“u. twvR sU•i–@kA ErAwH EntAŠÅ pR’u, þaver èEtYkM sU•iÆk.ÿ 24ayAÅ Œ Ÿ˜rvH a½s ric•H twvRy…ew Ž·vuM Ÿ™iÇ epQelA sieny…M zIlAsieny…M ö“u. vliy twi Š“kÅŠiwyiÇ av¯ew kAlukÅ ek“i yi“u. 25 pAti rAÒiEyAww…˜E–AÅ epQelA suM zIlAsuM èAÄØiÆky…M eedvIk gItÍÅ pAw…ky…mAyi¯Ý. m·u twvu kAÄ aver æviÆky…mAyi¯Ý. 26ep e“•H, o¯ vliy ®kÛm…ìAyi. twvRy… ew awi˜R öLÆMviDM zåmAyi¯Ý Œ ®kÛM. aE–AÅ twvRy…ew qlÂA vAtilukL@M «RŠe–“u. qlÂA twvukA¯M cÍlkLiÇniÝM EmAcitrAyi. 27twvR sU•i–@kArÀ ŸNÄÝ. twvRy…ew vA tilukÅ «RÝ kiwÆ•tyAÅ kìu. twvukAerAeŠ r•e–“iriÆem•yAÅ k¯ti. atinAÇ ayAÅ vA~ri sVÙM jIvenAw…ŠAÀ EpA›kyAyi¯Ý. 28p E• epQelAsH viLic•@ pR’u, þa¯tH! nineŠA¯ hAniy…M v¯˜¯tH. {ÍeLA eŠyiviewy…ìH.ÿ 29 o¯ viLÆ ekAìuvrAÀ twvR sU•i –@kArÀ ŒErAEwA pR’u. q•i“yAÅ akE˜ŠH oAwiŠyRi. ayAÅ By˜AÇ viRyHÆkyAyi¯Ý. epQelAsieÀRy…M zIlAsieÀRy…M m…ÛiÇ ayAÅ vI¹. 30 q•i“H ayAÅ aver puRÏ ekAìuv •i“u EcAdic•@, þm½xYEr, r•èApi–AÀ {AenÚ ec•NM?ÿ 31 avÄ avEnAw… pR’u, þkĘA vAy Ey²viÇ vizVsic• A Ç nIy…M nieÀR ›w…MbvuM r•èApiyHÆM.ÿ 32a tinAÇ avÄ ayAÅÆM vI“ilu™ qlÂA vÄÆM kĘAvieÀR sE•zM pR’u ekAw…Ï. 33aE–AÅ rAÒi vLer eevki yi¯Ý. qÜiluM pARAvukArÀ zIlAsi


] ikÅ 16:34-17:18 149 ae–A. *pv˜ eny…M epQelAsieny…M ekAìuEpAyi av¯ew m…RivukÅ k}uki. aE–AÅ pARA vukAr½M ›w…MbAMgÍL@M sHnAne–“u. 34 ati½EzxM ayAÅ aver teÀR vI“iElÆ ekAìuEpAyi avÄÆ Evì B•NM nÇki. eedve˜ vizVsic•tiÇ avÄ qlÂAv¯M sEÙAxic•@. 35 piE·ÝrAviel EntAŠÅ ŽtA½M Bw ãAer pARAvukAreÀRyw…e˜Šyc• @ . avÄ pR’u, þŒ m½xYer evRuet viw…k!ÿ 36 pARAvukArÀ epQelAsiEnAw… pR ’u, þniÍeL sVt×rAŠAÀ EntAŠÅ ŽtA½M BwãAer ayc•iriÆÝ. niÍÅ ŠiE–AÅ smADAnE˜Aew EpAkAM!ÿ 37 q•AÇ epQelAsH BwãAErAw… pR ’u, þ{ÍÅ et·ukArAeNÝ etLiyi ŠAÀ niÍL@ew EntAŠÅŠAyi“ilÂ. qÜi luM avÄ {ÍeL jnmÖY˜ili“u mÄ”iÆ ky…M twviliw…ky…M ecyH«. ERAmApQr ãArAy {ÍÅÆM cil avkAzÍL@ìH. öE–AÅ {ÍeL rhsYmAyi vi“y yHŠAÀ avÄ æmiÆÝ. ölÂ! avÄ Enri “uvÝ {ÍeL vi“yyHŠe“!ÿ 38 p“ALŠAÄ epQelAsieÀR vAÆkÅ EntAŠELAw… pR’u. epQelAsuM zIlA suM ERAmAŠArAeN•Ri’ EntAŠÅ By Ý. 39atinAÇ avÄ vÝ epQelAsi EnAw…M zIlAsiEnAw…M mA–@pR’u. avÄ, ö¯vEry…M puRÏ ekAìuv•H av¯ew ngrM vi“uEpAkAÀ pR’u. 40 twvRyiÇniÝM puRÏv• epQelA suM zIlAsuM ludiyAy…ew vI“iElÆ EpAyi. aviewkì ŽtA½M vizVAsi keL eeDrYe–w…˜iyti½EzxM avÄ aviwM vi“u. epQelAsuM zIlAsuM etÈ elAnIŠyiÇ epQelAsuM zIlAsuM aMPiepAli siluM, ae–AElAnYyiluMœwi s Éric•@. avÄ etÈelAniŠyiÇ q˜i. aview o¯ ey¸d–™iy…ìAyi¯Ý. 2 ey¸der kA¹•tinH epQelAsH a EÍA“ukyRi. aÍenyAyi¯Ý aveÀR ptivH . m†Ý zb• ˜ iluM epQelAsH ey¸d¯mAyi ti¯ev}uÏkLiÇniÝM sMsAric•@. 3 epQelAsH ey¸dÄŠH ti¯ ev}uÏkÅ vizdIkric•@. ƒisH« mriÆ ky…M ŸyiÄe˜}uE•ÇÆky…M Evìiyi¯ e••H kANic• @ . epQelAsH pR’…, þ{AÀ niÍELAw… pRy…• öQ Ey² te• yANH ƒisH«.ÿ 4 yTAÄØeedve˜ ŒrA Dic• cil yvnŠAÄ aviewy…ìAyi¯ Ý. ŽtA½M èDAne–“ sHÒIkL@M, EbA ÖYMv• avriÇ pl¯M epQelAsieÀR y…M zIlAsieÀRy…M ›ew EcÄÝ. 5 q•AÅ avizVAsikLAy cil ey¸ dÄ asUyAluŠLAyi. cÙÐl˜ieÀR ¡·uM al’u tiri’vriÇniÝM avÄ ŽtA½M d…xHwer vAwkyHeŠw…Ï. avÄ aEnkMEper œ“i ngr˜iÇ ›}–ÍL@ ìAŠi. jnM epQelAsieny…M zIlAsi eny…M etr’H yAEsAeÀR Bvn˜iElŠH

17

EpAyi. avÄ epQelAsieny…M zIlAsi eny…M jnmÖY˜iÇ ekAìuvrAÀ æmi c•@. 6pE• avÄŠH aver keì˜AnA yilÂ. atinAlvÄ yAEsAeny…M mE·tA ½M vizVAsikeLy…M ngrEntAŠÅÆ m…•iElÆ vlic•i}c•@ ekAìuvÝ. jn ÍÅ ŒEƒAzic•@, þövrA¹ ElAkemÍuM ›}–m…ìAŠiyvÄ. öE–A}vÄ öviewy… em˜iyiriÆÝ! 7yAEsAÀ aver teÀR vI“iÇ oLi–iÆÝ. averlÂAM eeksÄ eŠtirAy kArYÍÅ ec•@Ý. Ey²ev e•A¯ rAjAvH EveRy…eì•vÄ pRy… Ý.ÿ 8 ngrEntAŠL@M m·u™v¯M öŠArYÍÅ Ek“u. avÄ asVÐrAyi. 9 avÄ yAEsA eny…M m·u™very…MekAìH ecRiy pi} aw–ic•H evRuet vi“u. epQelAsuM zIlAsuM ebErAevyiElŠH 10 aEt rAÒiyiÇ te• vizVAsikÅ epQelAsieny…M zIlAsieny…M ebErA evyiElŠyc•@. aview avÄ q˜iy E–AÅ o¯ ey¸d–™iyiElÆ EpAyi. 11 etÈelAniŠYyiElŠAÅ nl ey¸drA yi¯Ý aviewy…ìAyi¯•tH. epQelA sieÀRy…M, zIlAsieÀRy…M vAÆkÅ avÄ oQ/ukYE˜Aew æviÆky…M, ti¯ ev}uÏkÅ priEzADiÆky…M ecyH«. atiel kArYÍÅ stYmAENA q•Riyu vAÀ avÄ Œ#hic•@. 12avrilDikM ey¸d¯M vizVAsikLAyi. aEnkM èDA n yvnOIpu¯xãA¯M vizVAsik LAyi. 13q•AÇ eberAevyiluM epQelA sH eedvvcnM èsMgic•@ q•Ri’ etÈelAnIŠYŠAÄ aviewy…em˜i. avÄ eberAevŠAer asVÐrAÆk y…M ›}–m…ìAÆky…M ecyH«. 14Ÿwen te• epQelAsien vizVAsikÅ kwli ElŠyc• @ . zIlAsuM tiemAeTEyAsuM aview tÍi. 15epQelAsiEnAewA–M EpAy vizVAsikÅ aven aETnyiEl Æ ekAìuEpAyi. avÄ epQelAsiÇ niÝM zIlAsi½M tiemAeTEyAsi½M o¯ sE•zM vAÍi mwÍi. þk}iy…•ÒEvgM qeÀRyw…e˜Ïkÿ q•Ayi¯Ý sE•zM. epQelAsH aETnyiÇ epQelAsH aETnyiÇ zIlAsien y…M tiemAeTEyAsieny…M kA˜i¯Ý. ngr˜iÇ vi#hÍÅ DArALM kìH ›pitnAyi. 17yTAÄØeedve˜ ŒrA Dic• ey¸dErAw…M yvnŠAErAw…M ey¸d –™iyiÇevc•@ epQelAsH sMsAric•@. ngr˜iel cÙÐlÏevc•@ avÀ v}iEpAŠ¯mAy…M sMsAric•@. ö« avÀ divEsn ecyH«EpAÝ. 18ŽtA½M q–i ÕrYrAy ciÙk¯M sHEtAyiŠrAy dAÄz nik¯M av½mAyi tÄŠ˜iElÄe–“u. avriÇ cilÄ pR’u, þtAenÙA¹ sMsAriÆ•etÝEpAluM ayAÅŠRi yilÂ. ayAÅ qÚ pRyAnA¹ æmiÆ •tH?ÿ Ey²vieÀR ŸyiÄe˜}uE•løieÀR 16


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 17:19-18:10 150 suviEzxmAyi¯Ý epQelAsH pR’i ¯•tH. atinAÇ avÄ pR’u, þavÀ m·u cil eedvÍeL–·i pRy…EÛAel.ÿ 19 avÄ epQelAsien piwic•H aerEyA pgsByiÇ ekAìuvÝ. avÄ pR’u, þniÍÅ ŸpEdzic•@ v¯• putiy Œzy ÍÅ {ÍÅÆ vizdIkric•@ t•AluM. 20 niÍLiE–AÅ pRy…• kArYÍeLAeŠ {ÍÅÆpu«my…™tANH. m…ÛH {ÍLitH Ek“iE“yilÂ. öQ vcnÍL@ew aÄØmRi yAÀ {ÍÅŠA#hm…ìH.ÿ 21 (qlÂA aETnŠA¯M aview tAmsic•i ¯• m·u rAjYŠA¯M qlÂAputiy ŒzyÍ eL–·iy…M sMsAriŠAÀ tÍL@ew smyM m…}uvÀ avÄ ŸpEyAgic•@.) 22 pi•IwH epQelAsH arEyApgsB yHÆ m…ÛiÇniÝ. epQelAsH pR’u, þaETnŠAEr, niÍÅ qlÂA kArY˜iluM vLer BårAeNÝ {AÀ kA¹Ý. 23ni ÍL@ew ngr˜ilUew kwÝEpAkEv {AÀ niÍL@ew ŒrADnAÐlÍÅ kìu. üajH{At eedv˜inHý qe•}utivc•iri Æ• yAgEvdi {AÀ kìu. niÍÅ aRi yA˜ Edven ŒrADiÆÝ. {AÀ niÍ ELAw… pRy…• eedvvuM a« te•. 24Œ eedvmANH öQ ElAkvuM atiel sk lvuM s]xHwic•tH. ŒkAz˜ieÀRy…M ®mi y…ewy…M kĘAvANvÀ. m½xYÀ niÄ —ic• ŒlyÍLiÇ avÀ vsiÆ•ilÂ. 25 jIv½M zVAsvuM me·lÂAM te•y…M m½ xY½ nÇ›• o¯vÀ öQ eedvmA›Ý. avnH m½xYriÇni•H o¯ shAyvuM ŒvzYmilÂ. ŒvzYm…™etlÂAM eedv˜i ½ìH. 26o¯ m½xYen (ŒdAM) s]xHwic•@ ekAìH eedvM «wÍi. avniÇni•H eedvM, vYtYsHtrAy qlÂA rAjYÍLiel y…M, m½xYery…M, s]xw H ic•@. ElAk˜iel ÛAw…M vsiŠAÀ eedvM aver s]xw H ic•@. avÄ qE–AÅ qview vsiŠNem•H eedvM ätYmAyi nizHcyic•i“uìH. 27m½ xYÄ te• etryNem•H eedvM tI¯mA nic•@. qlÂAyiwvuM avÄ te• etr’u kìupiwiŠNem•H eedvM kAMxic• @ . q•AÇ avÀ n—LiÇni•H o“uM akel ylÂ. 28ü n—Å avEnAewAÏ vsiÆÝ. n—Å avEnAewAÏ nwÆÝ, n—Å avEnAewA–mANH niÍL@ew sVÙM.ý ElKkÄ pR’i“uìH ünAM aveÀR sÙA nÍLANH.ý 29 n—Å eedv˜ieÀR sÙAnÍLANH. sVÄÌM, ev™i, klÂH övekAìH m½xY eÀR sÜlø˜iluM eekEvlyiluM ŸìAŠ e–“ ±pmANH eedvem•H niÍÅ k¯t ¯tH. 30m…ÛH ŒL@kÅ eedve˜ aRi’i¯ •ilÂ, pE• eedvM atH avgNic•@. q•AÇ ö•H eedvM qlÂAyiwÍLilum…™ qlÂAvErAw…M mAnsAÙre–w…vAÀ kløi ÆÝ. 31ElAk˜iel m…}uvÀ ŒL@kELy…M viDiÆ• divsM eedvM niËyic•i“uìH. avÀ nItipUÄv•M ep¯mARuM. a«ec •AÀ avÀ o¯ m½xYen niymiÆM. vLer–ìute• eedvM Œ m½xYen etre’w…Ï niEyAgic•@ k}i’u. av en mrN˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•løi

Æk v}i eedvM qlÂAvÄÆM a« kANi c•@ekAw…Ï.ÿ 32 Ey²vieÀR ŸyiÄe˜}uE•løien–·i Ek“E–AÅ cilÄ ciric•@. avÄ pR’u, þöEt–·i {ÍÅni•iÇniÝ pie• Ek“u ekA™AM.ÿ 33epQelAsH aver vi“u EpAyi. 34q•AÇ cilÄ epQelAsiÇ vizVsiÆky…M avEnAewA–M Ec¯ ky…M ecyH«. vizVAsikLAyi EcĘv riÇ orAÅ dieyA½EsYAsH Œyi¯Ý. ayAÅ arEyApgsByiel aMgmAyi¯ Ý. me·A¯ vizVAsi dmrisH qe•A¯ OIyAyi¯Ý. m·u cil¯M vizVAsik LAyi EcÄ•i¯Ý. epQelAsH ekAriÙiÇ pi•IwH epQelAsH aETnyiÇ niÝM ekAriÙiElÆ EpAyi. 2 ekA riÙiÇ ayAÅ a€ilAsH qe•A¯ ey ¸den kìum…“i. epAEÙAsilANH a€i lAsieÀR jnnM. a€ilAsuM BArY èi sHkilÂAy…M aw…˜yiwyilANH ö˜lY yiÇniÝM ekAriÙiel˜iytH. qlÂA ey ¸d¯M ERAmAngrM vi“uEpAkNem• ekÂQ edYAsieÀR Ÿ˜rvien «wÄ•ANH avÄ ö˜lYvi“tH. epQelAsH a€ilAsiEn y…M èisHkilÂAEyy…M s•ÄziŠAÀ ec Ý. 3av¯M epQelAsienE–Ael œwAr niÄ—AtAŠLAyi¯Ý. epQelAsH avErA ewAÏ tAmsic•@ pNieyw…Ï. 4qlÂA zb•˜iluM epQelAsH ey¸d–™iyiÇ ey¸dErAw…M yvnŠAErAw…M sMBAxNM nw˜i. epQelAsH aver Ey²viÇ vizVsiŠAÀ niÄbÓic•@. 5 zIlAsuM tiemAeTEyAsuM meŠEdAnY yiÇniÝM ekAriÙiÇ epQelAsieÀR yw…E˜Æ vÝ. ati½EzxM epQelAsH teÀR m…}uvÀ smyvuM suviEzxè sMg˜inAyi nIŠievc•@. Ey²vANH ƒi sH«ev•H avÄ ey¸dÄÆ pR’u ekA w…Ï. 6 qÜiluM epQelAsieÀR ŸpEdz ÍÅÆ avÄ qtirAyi¯Ý. avÄ av en d…xiŠAÀ «wÍi. atinAÇ epQelA sH teÀR vO˜iel epAwi t“iŠL ’u. avÀ ey¸dErAw… pR’u, þniÍÅ r•iŠe–“ielÂÜiÇ a« niÍL@ew te• ›·mANH . qniÆ ec•Avu•etAeŠ {AÀ ecyH«. öti½EzxM {AÀ jAtik L@ew aw…E˜EŠ EpAœ.ÿ 7epQelAsH ey ¸d–™ivi“u. tietAsH y…sHetAsieÀR vI“iElÆ EpAyi. ayAÅ yTAÄؘi lu™ eedve˜ ŒrADic•i¯Ý. ey¸d– ™iy…ew aw…˜ vIwAyi¯Ý atH. 8ƒisH epAsH Œyi¯Ý ey¸d–™iy…ew èmA Ni. ƒisHepAsuM ›w…MbAMgÍL@M kÄ ˜AviÇ vizVsic•i¯Ý. ekAriÙiel aEnkM Ep¯M epQelAsien ævic•i¯ Ý. av¯M vizVsiÆky…M sHnAne–w… ky…M ecyH«. 9 rAÒiyiÇ epQelAsinH o¯ dÄznm… ìAyi. kĘAvH avEnAw… pR’u, þBy e–w¯tH! èBAxNM avsAni–iŠAtiri Æk! 10{AÀ niE•AewA–m…ìH . Œ¯M nie• ŒƒmiÆkEyA m…RiEvløiÆkEyA

18


151 ec•ilÂ. öQ ngr˜iÇ qeÀR ŒL@kÅ DArALm…ìH . ÿ 11epQelAsH o•rvÄxM eedvIkstYÍÅ ŒL@kÅÆ pR’u ekAw…ÏekAìH aview tAmsiÆky… ìAyi. gli EyA½m…•iÇ epQelAsH glÂiEyAÀ aKAyyiÇ EdzADipti yAyi. Œ smy˜H ŽtA½M ey¸dÄ oÏEcÄÝ epQelAsientier tiri ’u. avÄ epQelAsien EkAwtiyiÇ ekAìuvÝ. 13ey¸dÄ glÂiEyAEnAw… pR ’u, þey¸dnYAyèmAN˜inH qtirAy viDM eedvArADn nw˜AÀ öQ m½xYÀ ŒL@keL ŸpEdziÆÝ.ÿ 14 epQelAsH qeÙÜiluM pRyAÀ t•A RAeyÜiluM glÂiEyAÀ ey¸dErAw… pR ’u, þey¸dEr, o¯ d…xHƒiyEyA vliy ete·eÙÜiluEmA Œyi¯ÝevÜiÇ {AÀ niÍÅ pRy…•« æÖiŠAmAyi¯Ý. 15 pE• niÍÅ pRy…• vAÆkL@M Ep¯ kL@M niÍL@ewte• ey¸dnYAyèmAN e˜–·iy…™ EcAdYÍÅ mAÒmA¹•yi Æ•tH . atinAÇ öQ èzH n M niÍÅ sVyM prihriÆk. öŠArYÍLielAeŠ nYAyADipnAkAÀ {AnA#hiÆ•ilÂ!ÿ 16 q•i“H glÂiEyAÀ aver EkAwtiyiÇ niÝM pR’u vi“u. 17 pi•IwvÄ EsAsH T Ensien piwi œwi. (ayALAyi¯Ý ey¸d–™iyiel aE–ALe˜ EntAvH.) avÄ EsAsHTEn sien EkAwtiÆ m…Ûili“u èhric•@. q•AÇ glÂiEyAÀ aetA“uM æÖic•ilÂ. 12

epQelAsH aeÙAŠYyiElÆ mwÍuÝ 18 epQelAsH sEhAdrãAErAewA˜H aEnkdivsM tAmsic• @ . viwpR’u ekAìu pie• avÀ siRiyAyiElÆ k–Ç kyRi. èisHkilÂy…M a€ilÂAsuM avEnAewAÏìAyi¯Ý. ekMƒyyiÇ vc•H avÀ teÀR tl m…$nM ecyH«. aveÀR o¯ v]te˜ a« sUci–iÆÝ. 19 q•i“vÄ qePEsAsiElÆ EpAyi. aviewvc•ANH epQelAsH èisHkil Eyy…M a€ilÂAsieny…M vi“upiri’ tH. qePEsAsiÇ vc•H epQelAsH ey¸ d–™iyiÇ kw•H ey¸d¯mAyi sMsA ric•@. 20ey¸dÄ epQelAsiEnAwH ›eR divsMœwi aview tÍAÀ aBYÄØiec• ÜiluM avÀ tÍiyilÂ. 21epQelAsH av ervi“u pR’u, þeedvM Œ#hiÆÝev ÜiÇ {AÀ niÍL@ewyw…E˜Æ vIìuM v¯M.ÿ q•i“H ayAÅ qePEsAsiÇ niÝM EpAvuky…M ecyH«. 22 epQelAsH eeksrYngr˜iElÆ EpAyi. ey±zElmiElÆ ec•H avÀ sBey aBivAdnM ecyH«. q•i“H avÀ aeÙAŠYyiElÆ EpAyi. 23epQelAsH aeÙAŠYyiÇ ›Rc•@kAlM tÍi. q•i“H aviwMvi“H glAtY, ªugY q•iviwÍLi lUew sÉric•@. aviwÍLiel ngrÍÅ EtARuM sÉric•H avÀ qlÂA zixYãAer y…M zårAŠi.

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 18:11-19:6

ae–AElA sH qePEsA siluM aKAyyiluM 24 ae–AElÂAsH qÝEprAy o¯ ey¸ dÀ qePEsAsiElÆ vÝ. alûsA ×iyŠArnAyi¯Ý ayAÅ. vidYAsÛ •nAyi¯Ý ayAÅ. ti¯ev}uÏkLiÇ p$itnAyiruÝ ae–AElÂAsH. 25kĘA vien–·i ayAÅÆ zi•NM ki“iyi¯ Ý. Ey² vien–·i jnÍELAw… pR’ E–Ae}AeŠ ayAÅ vLer ŒkAMxABrit nAyi¯Ý. Ey²vien–·i avÀ pWi–i c•etAeŠ zriyAyi¯Ý. q•AÇ EyAh •AeÀR sHnAne˜–·i mAÒEm avnH aRivuìAyi¯ÝZ. 26ey¸d–™ikLiÇ ayAÅ kAÄŠzYE˜Aew èsMgic•@. èi sHkilÂAy…M a€ilÂAsuM aveÀR vcn ÍÅ Ek“u. avÄ aven tÍL@ew vsti yiElŠH ekAìuEpAyi. eedv˜iElÆ™ v}i ›ERÕwi ätYmAyi av½ vizdIkri c•@ekAw…Ï. 27ae–AElÂAsH aKAyyiEl Æ kwŠAÀ Œ#hic•@. qePEsAsiel sEhAdrãAÄ aven atiÇ shAyic•@. avÄ aKAyyiel Ey²vieÀR zixYãA ÄÆ o¯ k˜yc•@. atiÇ ae–AElÂAsi en sVIkriŠNem•H avÄ ŒvzYe–“i ¯Ý. eedv˜ieÀR kA¯NYM m†lmANH aKAyyiel sEhAdrãAÄ Ey²vieÀR vizVAsikLAytH. aviewEpAy ae–A ElÂAsH aviw…ÏkAer vLer shAyic•@. 28 ey¸der avÀ jnmÖY˜iÇ zåmA yi qtiÄÏ. ey¸d¯ew vAdÍÅ et·A eN•H ae–AElÂAsH vYåmAyi etLiyi c•@. atinAyi avÀ ti¯ev}uÏkÅ ŸpEyAgiÆky…M Ey² te•yA¹ ƒisH«evÝ etLiyiÆky…M ecyH«.

epQelAsH qePEsAsiÇ ae–AEl A sH ekAriÙilAyi¯• E–AÅ epQelAsH qPEsAsiEl Æ™ mAÄ‹mEÖY cil ÐlÍÅ s•Äzi ÆkyAyi¯Ý. qePEsAsiÇ avÀ ŽtA½M zixYãAer keì˜i. 2epQelA sH avErAw… EcAdic•@, þniÍÅ vizVsi c•E–AÅ pri²ÖA´Avien sVIkriEc•A?ÿ Œ zixYãAÄ avEnAw… pR’u,þpri² ÖA´Avien–·i {ÍÅ oriŠluM Ek“i“u œwiyilÂ!ÿ 3 atinAÇ epQelAsH avErAw… EcAdi c•@, þŽ«trM sHnAnmANH niÍÅÆìA ytH ? ÿ avÄ pR’u, þEyAh•AeÀR sHnAnM.ÿ 4 epQelAsH pR’u, þmAnsAÙre–w… vAÀ tÍÅŠA#hm…eìÝ etLiyiŠAÀ sHnAne–wAÀ EyAh•AÀ jnÍELAw… pR’u. tniÆpi•Ael v¯•vniÇ vizVsiŠAÀ EyAh•AÀ avErAw… pR ’u. a« Ey²vAyi¯Ý.ÿ 5 zixYãAÄ ö« Ek“E–AÅ avÄ kĘA vAy Ey²vieÀR nAm˜iÇ sHnAnM ec •e–“u. 6 aE–AÅ epQelAsH av¯ew EmÇ eekvyHÆky…M avriÇ pri²ÖA ´AvH vriky…M ecyH«. avÄ vYtYsHt BAxkÅ sMsAriÆky…M èvciÆky…M

19


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 19:7-32

152

ecyH«. 7 avÄ p×EìALM m½xY¯ìA yi¯Ý. 8 epQelAsH ey¸d–™iyiElÆ èEv zic•H seeDrYM èsMgic•@. atvÀ m†Ý mAsE˜Æ «wÄÝ. avÀ ey¸d¯mAyi sMsAriÆky…M eedvrAjYe˜–·iy…™ teÀR vcnÍÅ sVIkriÆvAÀ aver niÄbÓiÆky…M ecyH«. 9 q•i“uM cil ey¸dÄ kw…Mpiw…˜ŠArAyi¯Ý. avÄ vizVsiŠAÀ œ“AŠiyilÂ. eedv˜ieÀR v}iey avÄ d…xic•@pR’u. qlÂAv¯M öŠArYÍÅ Ek“u. atinAÇ epQelAsH avervi“H Ey²vieÀR zixYãAery…M œ“iEpAyi. «Re•AsieÀR vidYAly˜i ElŠANH epQelAsH EpAytH. aview avÀ ŒL@kL@mAyi nitYvuM sMsAric•@. 10 rìuvÄxM ö« ecyH«. tã†lM ŒsY yiel rAjYÏ vsic• qlÂA ey¸d¯M, yvnŠA¯M kĘAvieÀR vcnM Ek“u.

sE H kvAy…ew puÒãAÄ asADArNÍLAy vIrYèv]˜ikÅ ŠH eedvM epQelAsien ŸpEyAgic•@. 12 cilÄ epQelAsH ŸpEyAgic• i ¯• «vAlkL@M vOÍL@M qw…ÏekAìu EpAyi. avÄ Œ sADnÍÅ ErAgikL@ ewEmÇ ö“u. avriÍen ecyHtE–AÅ ErAgikL@ew ErAgM EBdmAvuky…M a²ÖA ´AŠÅ öRÍiE–Avuky…M ecyH«. 13-14 ŽtA½M ey¸d¯M ¡·isÉric•H a ²ÖA´AŠeL o}i–iÆÝìAyiÝ. mhA puErAhitnAy sHEkvAy…ew Ž}@ puÒ ãA¯M aÕ“˜iluìAyi¯Ý. kĘAvA y Ey²vieÀR nAmM ŸpEyAgic• A NH avÄ ati½ æmic•i¯•tH. averlÂAM pR’u, þepQelAsH pRy…• aEt Ey² viÇ {AÀ niÍELAw… puRÏEpAkAÀ ŒjH{ApiÆÝ!ÿ 15 pE• oriŠÇ o¯ a²ÖA´AvH öQ ey¸dErAw… pR’u, þEy²vien qniŠ RiyAM, epQelAsien–·iy…M qniŠRi yAM, pE• ŒrA¹ niÍÅ?ÿ 16 aE–AÅ a²ÖA´AvH bADic•vÀ Œ ey¸d¯ewEmÇ cAwivI¹. avÀ aver ŠAeLlÂAM zånAyi¯Ý. avÀ aver awiÆky…M av¯ew vOÍÅ vlic•@ kIRuky…M ecyH«. ey¸dÄ Œ vI“iÇ niÝM oAwiE–Ayi. 17qePEsAsilu™ qlÂAv¯M ey¸d¯M yvnŠA¯M ötRi ’u. avÄeŠlÂAM eedvE˜AwH Œdrvu EtA•iÏwÍi. avÄ kĘAvAy Ey² vieÀR nAmM vA}H˜iÏwÍuky…M ec yH«. 18vizVsic•vrilDikM Ep¯M vÝ prsYmAyi tÍÅ ecyHt kArYÍÅ Ž·u pR’u. 19vizVAsikLiÇ cilÄ m×vAdM nw˜iyi¯Ý. avÄ tÍL@ew m×vAdpu sH t kÍÅ ekAìuv•H ql A v¯Ewy…M m…•ili“H tIk˜ic•@kL’u. Œ pusHtk ÍÅŠH ŽtAìH aÀptinAyirM nANy ÍÅ vil v¯mAyi¯Ý. 20öèkArM atiz åmAy viD˜ilANH kĘAvieÀR vc nM jnÍeL sVADIniÆ•tH. œw…tÇEpÄ vizVAsikLAvuky…M ecyH«. 11

epQelAsH o¯ yAÒyŠ H H ŒsUÒNM ec•@Ý 21 öti½EzxM epQelAsH ey±zElmi ElÆ EpAkAÀ pripAwiyi“u. meŠEdAnY, aKAy q•I rAjYÍLilUew sÉric•H ey±zElmiElÆ EpAkAnAyi¯Ý pri pAwi. þey±zElmiÇ ec•ti½EzxM pie• ERAmA œwi s•ÄziŠNMÿ q•H epQelAsH k¯ti. 22tiemAeTEyAsuM qr sH e tAsuM Œyi¯Ý epQelAsieÀR rìu shAyikÅ. avÀ aver ŒdYM meŠedAnYyiElŠyc•@. epQelAsH Œ sYyiÇ alønAÅ tÍi. qePesAsiÇ ›}–ÍÅ q•AÇ atiniew qePesAsiÇ cil ›}–ÍL@ìAyi. eedv˜ieÀR v}i ey ecAlÂiy…ìAy ›}–ÍLANv. öè kArmANetAeŠ sMBvic•tH+ 24edEmÒiyA sH qe•ArAÅ jIvic•i¯Ý. ayAÅ o¯ ev™i–NiŠArnAyi¯Ý. aÄe˜misH Edvty…ewEpAel ecRiy biMbÍÅ ayAÅ ŸìAŠi. Œ EjAli ecyHti¯•vÄ DArALM pNM ŸìAŠi. 25öv¯mAy…M öEt EjAli ecyHti¯• m·u cil¯mAy…M edEm ÒiyAsH œwiŠA}Hc nwÏky…ìAyi. a yAÅ avErAw… pR’u, þœ“Er, n—…ew öQ vYApAr˜iÇniÝ nAM DArALM pNm… ìAÆe••H nm…ŠRiyAM. 26pE• epQ elAsH q• öQ m½xYÀ ec•@•etÙA eNÝ EnAÕ! aveÀR vAÆkÅ æÖi Õ! avÀ ŒL@keL sVADInic•H mAnsA Ùre–w…˜i, ayAÅ qePesAsiluM ŒsYyiel miŠvARuM rAjYÍLiluM a« ecyH«. m½xY½ìAÆ• eedvÍeLA ÝM stYmel•H epQelAsH pRy…Ý. 27 epQelAsieÀR öQ vAÆkÅ ŒÅŠA er n—@ew etA}ilientier tiriEc•ŠAM. q•AÇ me·A¯ èzHnM œwiy…ìH+ mhnI yEdvtyAy aÄe˜misieÀR EdvAlyM aèDAnem•H ŒL@kÅ ciÙic•@ «wÍuM! avL@ew mAhA´YM tkÄŠe–w…M. aÄe˜ misH, ŒsYyiluM ElAkM m…}@vÀ te•y… m…™ m½xY¯ew ŒrADnA pAÒmANH.ÿ z28 ö«Ek“H ŒL@kÅ EkApic•@. avÄ ŒEƒAzic•@, þqePesAsukAÄ ŒrADi Æ• aÄe˜misH vliyvLANH!ÿ 29 ngr˜iel jntyAek öLki. avÄ gAeyAsH , arIsH t ÄEhAsH q•iver piwiœwi. (meŠedAnYŠArAy övÄ epQ elAsieÀR shyAÒikrAyi¯Ý.) a E–AÅ ql A v¯Mœwi eemtAn˜iElŠH oAwiey˜i. 30akE˜Æ ec•H av¯mA yi sMsAriŠAÀ epQelAsH Œ#hiec• ÜiluM Ey²vieÀR zixYãAÄ aven atin½vdic•ilÂ. 31rAjYe˜ cilEntA ŠÅ epQelAsieÀR suXÏŠL@mAyi¯ Ý. Œ EntAŠãAÄ avenA¯ sE•zm yc•@. eemtAn˜inkE˜Æ kwŠ¯etÝ avÄ avEnAw… pR’u. 32ŒL@kLiÇ cilÄ cil kArYÍL@M m·u™vÄ EveR cil kArYÍL@M viLic•@ pRy…ÝìAyi ¯Ý. EyAg˜iÇ vliy ŒzyÆ}–mA ¹ìAytH. qÙinA¹ tÍLiview v• 23


] ikÅ 19:33-20:16 153 ae–A. *pv˜ etÝ aDikMEpÄÆM aRiy…mAyi¯•ilÂ. 33 ey¸dÄ alkHsÙÄ qe•ArAeL avi ew niĘiyi¯Ý. avÀ ecE•ìetÙA eNÝ jnÍÅ pR’u. qlÂAM ètiErADi EŠìtiElŠAyi alûsÙÄ jnÍL@ew EnÄÆ eekvIzi. 34pE• alûsÙÄ ey¸dnAeN•Ri’E–AÅ avÄ aEt kArYÍÅte• viLic• @ pR’u. rìu mNiÕERALM avÄ bhLM «wÄÝ. avÄ pR’u, þqePesAsieÀR aÄe˜misH vliyvÅ! aÄe˜misH vliyvÅ...!ÿ 35 aE–AÅ ngrkArY •msHtÀ jnÍ ELAwH awÍiyiriŠAÀ ŒvzYe–“u, þqePesAsukAEr, vliyvLAy Edvt aÄe˜misieÀR EdvAlyM sU•iÆ• vrANH qePesAsH ngrem•H qlÂAv ÄÆmRiyAM. sVÄ‹˜iÇniÝ ptic• av L@ew vi²ÖzilyHÆM n—Å kAvÇŠArA eN•H qlÂAvÄÆM aRiyAM. 36ö« zriy el•H pRyAÀ ŒÄÆmAvilÂ. atinAÇ niÍÅ zAÙrA›viÀ. qÙH ec•@•ti ½M m…EÛ ciÙiŠNM. 37över niÍÅ ekAìuv•tANH. qÜiluM avÄ n—…ew EdvtyHeŠtirAyi oÝM pR’i“ilÂ. av L@ew EdvAly˜iÇni•vÄ oÝM EmAxHwi c•i“umilÂ. 38nm…ŠH niymEkAwtikL@M nYA yADipãA¯m…ìH. edEmÒiyAsi½M ayA L@ewœew pNiy…•vÄÆM qeÙÜiluM prAti Œer–·ieyÜilum…EìA? avÄ EkAwtiyiÇ EpAke“! aviewvc•H av ÄŠH prsHprM ›·AErApNÍÅ ekAìu vrAM. 39me·Ùien–·ieyÜiluM niÍÅÆ sMsAriŠA½EìA? qÜiÇ ngrsByi ElÆ vrik. at view vc•@ tI¯mAniŠAM. 40 {Ani« pRy…•« öE–A}i•iviewy… ìA›• ›}–ÍÅŠH n—Å klApm…ìÆ e••H ŒerÜiluM pRyAÀ öwy…™«ekA ìANH. öQ EyAg˜inH èEtYkic•@ kAr NM oÝM ölÂA˜tinAÇ nm…ŠH öQ ›}– ÍeL–·ieyAÝM vizdIkriŠAnAkilÂ.ÿ 41 ngrkArY •msHtÀ öetlÂAM pR’u tIÄ•E–AÅ, ŒL@keLlÂAv¯M vIw…kLiEl ÆEpA›vAÀ ayAÅ ŒvzYe–“u. qlÂA v¯M piri’uEpAvuky…M ecyH«. epQelAsH meŠEdAnYyiElÆM yvnEdz˜iElÆM EpA›Ý ›}–ÍeLl A M avsAnic• E –AÅ epQelAsH Ey²vieÀR zixYãAer teÀRyw…E˜Æ viLic•@. aver EèA/A hi–ic•@ avErAwH avÀ yAÒ pR’u. meŠEdAnYyiElŠANH avÀ aviw…•H EpAytH. 2 meŠEdAnYyiElÆ™ v}iyiÇ vYtYsHt ÐlÍLilu™ Ey²vieÀR vi zVAsikeL zåie–w…Ï• èsMgÍÅ avÀ nw˜i. pi•IwvÀ yvnEdz˜i ElÆEpAyi. 3 m†ÝmAsM avÀ aview tÍi. avÀ suRiyyiElÆ k–Ç kyRu vAÀ EpAkEv, ŽtA½M ey¸dÄ aven tier žFAElAcn nwÏkyAyi¯Ý. atinAÇ meŠEdAnYv}i mwÍi suRiyyi ElÆ kwŠAemÝ epQelAsH k¯ti. 4 ŒsYyiÇniÝM rìu pu¯xãAÄ œwi avEnAewA–m…ìAyi¯Ý. ebErAevyi

20

el puERAsieÀR puÒÀ EsApeÒAsH, etÈElAniŠŠArnAy arIsH t ÄEhA suM, esÆEÙAsuM, edÄebŠArnAy gA eyAsH, tiemAeTEyAsH, ŒsYŠArAy « hieŠAsH, eÒAPiemAsH q•ivrAyi¯ Ý avÄ. 5 avÄ ŒdYM epQelAsi½M m…EÛ EpAyi. avÄ EÒAvAsiÇ {ÍÅ ŠAyi kAÏniÝ. 6ey¸d¯ew puLi–i lÂA˜ a–˜ieÀR Ÿ/vM k}i’H {ÍÅ Pili–ingr˜iÇniÝM k–Ç kyRi. aÉu divsÍÅÆ EzxM {ÍÅ aver EÒAvAsiÇ kìum…“i. {ÍÅ avErAewA –M aview Ž}u divsM tAmsic•@. EÒAvAsiÇ epQelAsieÀR avsAn s•ÄznM 7 Œ}Hcy…ew ŒdYdivsM {ÍÅ kĘA vieÀR a˜A}˜inH o¯mic•@œwi. epQ elAsH, sMGe˜ aBisMEbADn ec yH « . aw…˜divsM aviwM viw…vAÀ avÀ ŒElAciÆkyAyi¯Ý. aÄÖrA Òiver avÀ èsMgM «wÄÝ. 8 {ÍÅ ö¯•i¯• m…kLile˜ nilyiÇ aEnkM viLÆkÅ qriy…ÝìAyi¯Ý. 9jnAlŠ “iLyiÇ y†˜ieŠAsH qe•A¯ ecRu –ŠArÀ öriÆÝìAyi¯Ý. epQelAsH sMsArM «w¯ky…M y†˜ieŠAsH ŸRŠM ¬Íuky…M ecyH«. avsAnM y†˜ieŠA sH ŸRÍiE–Avuky…M jnAlyilUew tAE} Æ vI}uky…M ecyH«. m†•AM nilyiÇ ni•ANvÀ nilMptic•tH. ŒL@kÅ ec •H qw…˜E–AE}ÆM avÀ mric•@ k}i ’i¯Ý. 10epQelAsH y†˜ieŠAsinw… e˜˜i. avÀ ›ni’H y†˜ieŠAsi en t}uki. q•i“vÀ m·u vizVAsikELA w… pR’u, þBye–Ewì. av½ jIv½ ìH.ÿ 11epQelAsH vIìuM m…kLiElÆEpA yi. avÀ a–M p»vc•@tiÝ. epQelA sH dIÄGEnrM avErAw… sMsAric• @ . avÀ sMsAric•@ tIÄ•E–AÅ EnrM pul Ä•i¯Ý. aE–AÅ epQelAsH aviwM vi“u EpAyi. 12y†˜ieŠAsien ŒL@kÅ vI“iElÆ ekAìuEpAyi. ayAÅ jIvic•i ¯Ý. a«ekAìH jnÍÅ vLer sEÙA xiÆky…M ecyH«. EÒAvAsiÇniÝM miElE˜A siElÆ™ yAÒ 13 {ÍÅ aeÈAsiElÆ k–Ç kyRi. {ÍÅ ŒdYM epQelAsi½ m…EÛ EpAyi. aeÈAsiÇ kìum…“i {ÍL@ew k–liÇ kyRAnAyi¯Ý epQelAsieÀR pripA wi. aeÈAsiElÆ krmAÄ‹M EpAkAnA# hic•tinAlANH avÀ {ÍELAwH öÍen pR’tH. 14pi•IwH {ÍÅ epQelAsien aeÈAsiÇ kìum…“uky…M avÀ {Í ELAw… k–liÇ Ec¯ky…M ecyH«. pi•IwH {ÍeLlÂAv¯M mi«ElnyiElÆ EpAyi. 15 piE·•H {ÍÅ mi«ElnyiÇniÝM yAÒ tiric•@. {ÍÅ KIeyAsH dVIpinw… e˜˜i. piE·•H {ÍÅ sAemAsH d VI piÇ vÝ. atieÀR piE·•H {ÍÅ miEl e˜AsiluM q˜i. 16qePesAsiÇ öR EÍeìÝ epQelAsH tI¯mAnic•i¯Ý.


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 20:17-21:6

154

ŒsYyiÇ aDikM tEÍìÝM avÀ tI¯mAnic•i¯Ý. p·uemÜiÇ epÙEŠA sHtinH ey±zElmiÇ q˜Nem•« ekA ìANvÄ öÒ D]ti piwic•tH. qePesAsiel m†–ãAErAwH epQelAsH èsMgiÆÝ 17 miElE˜AsiÇniÝM epQelAsH q ePesAsiEleŠA¯ sE•zmyc•@. avi w…e˜ sBAm†–ãAer teÀRyw…E˜ŠvÀ •Nic•@. 18m†–ãAer˜iyE–AÅ epQelA sH avErAw… pR’u, þŒsYyiÇ {AÀ v• ŒdYdivsM m…tlu™ qeÀR jIvit e˜–·i niÍÅŠRiyAM. {AÀ niÍELA ewA–M ŸìAyi¯•E–A}e˜ qeÀR jIvi trItiy…M niÍÅŠRiyAM. 19ey¸dÄ qni eŠtier žFAElAcn nw˜i. avere• œw…tÇ vixmi–ic•@. plE–A}uM {AÀ kry…ky…M ecyH«. q•AÇ {AenE–A}uM kĘAvien EsviÆkyAyi¯Ýev•H niÍÅŠRiyAM. {AenAriŠluM ŒdYM qe•–·i ciÙic•i“ilÂ. 20niÍÅÆ nl tAy«mAÒEm {AÀ ecyHti“uZ. {AÀ epA«jnmÖY˜iluM niÍL@ew vIw…kLi luMvc•H niÍELAwH Ey²vieÀR suviEz xM èsMgic•i“uìH. 21ey¸d¯M jAtikL@ mAy qlÂAvErAw…M {AÀ, mAnsAÙre–“u eedv˜ieÀR v}iyiElÆvrAÀ pR’u. n—…ew kĘAvAy Ey²viÇ vizVsi ŠAÀ {AnvErAewlÂAM pR’u. 22q•Ali E–AÅ pri²ÖA´Avien a½sric• H {AÀ ey±zElmiElÆ EpAEkìiyiriÆ Ý. avieweynieŠÚ sMBviÆeme• niŠRiyilÂ. 23ey±zElmiÇ qlÂA ngrÍ LiluM pIFnÍL@M kArAg]hÍL@M qni ŠAyi o¯Še–“i“ueì•H pri²ÖA´AvH qe• aRiyic•i“ueìÝ mAÒM qniŠ RiyAM. 24qniŠH qeÀR jIvÀ èzHnmlÂ. qeÀR EjAli tIÄÆkey•tANu èDA nM. eedvkA¯NY˜ieÀR suviEzxM qlÂAvErAw…M pRy…k q•H kĘAvAy Ey² q•iElløic• EjAli m…}umi–iÆk mAÒmANH qeÀR l•YM. 25 þöE–AÅ {AÀ pRy…•« EkÅÆk. niÍLilA¯M qe• vIìuM kA¹kyiel e•niŠRiyAM. {AÀ niÍELAewAÏìA yi¯•E–Ae}AeŠ eedvrAjYe˜–·iy… ™ suviEzxM {AÀ niÍELAw… pR’i ¯Ý. 26niÍeLlÂAv¯M r•iŠe–“ielÂÜi luM eedvM qe• ›·e–w…˜ielÂÝ {AÀ ŸR–ic• @ pRy…Ý. 27niÍLRiyNemÝ eedvM Œ#hic•etlÂAM {AÀ niÍELAw… pR’i“u™tinAlAeNniŠi« pRyAnA ›•tH. 28niÍÅ sVyvuM eedvM t•ver y…M sU•iÆk. eedv˜ieÀR ›’Aw…k eL pripAliŠAÀ pri²ÖA´AvH niÍeL niEyAgic•i“uìH. eedv˜ieÀR sByHÆ niÍÅ öwyãArA›Ý. eedvM teÀR råMekAìuEnwiy sByANitH. 29{AÀ EpAyti½EzxM cilÄ niÍELAw… Ec¯ em•H qniŠRiyAM. avÄ kA“u ec•AyHŠ LANH. avÄ Œ“iÀp·e˜ nzi–iŠAÀ EnAÆM. 30niÍL@ew sMGAMgÍÅ te• cI˜ EntAŠLA›M. avÄ et·AykArY

ÍÅ pWi–iŠAnArMBiÆM. avÄ Ey²vi eÀR cil zixYãAer stY˜iÇniÝM ak·uM. œwAet aver tÍL@ew a½yA yikLAÆM. 31atinAÇ sU•iÆk! qE–A }uM ötH oAÄ—yiÇ vyHÆk+ {AÀ m†Ý vÄxM niÍELAewAÏìAyi¯Ý. Œ sm y˜H niÍÅÆ m…•Riyi–H trAÀ {AenA riŠluM mwic•i“ilÂ. {AÀ niÍeL rApkÇ pWi–iÆky…M niÍÅŠAyi cilE–Ae}A eŠ kry…ky…M ecyH«. 32 þöE–AÅ {AÀ niÍeL eedv˜i½ nÇ›Ý. niÍeL zårAŠAÀ eedv˜i eÀR kA¯NYe˜–·iy…™ sE•ze˜ {AÀ ŒæyiÆÝ. vi²Öjn˜i½ eed vM nÇkiy a½#hÍÅ niÍÅÆ nÇ kAÀ EpA•tANH Œ sE•zM. 33niÍELA ewA–mAyi¯•E–AÅ {AÀ Œ¯ewy…M pNEmA nl vOÍELA Œ#hic•ilÂ. 34 qeÀRy…M qeÀR œewy…™v¯ewy…M ŒvzYÍÅŠAyi {AenE–A}uM aÖVAni c• i “ueìÝ niÍÅŠRiyAM. 35öÍen qlÂAkArY˜iluM qe•E–Ael èvĘi c•@ d…Äb•ler shAyiŠNemÝ {AÀ niÍeL kANic•i“uìH. kĘAvAy Ey² vieÀR vcnÍÅ oAÄ—iÆvAÀ {AÀ niÍeL pWi–ic•@. Ey² pR’u, üki“u• tilDikM ekAw…ÆEÛAÅ niÍÅ œw…tÇ a½#hItrA›M.ýýý 36 epQelAsH öÒy…M pR’uk}i’H m…“u›Ïky…M qlÂAv¯M EcÄ•H èAÄØi Æky…M ecyH«. 37-38 averlÂAv¯M vIìuM vIìuM kr’u. aven avrini oriŠ luM kA¹kyilÂAeyÝ epQelAsH pR ’tinAlANH avÄ d…+KitrAytH. avÄ epQelAsien ek“i–iwiÆky…M ¡Mbi Æky…M ecyH«. avÄ k–Çver ec•H aven yAÒyAŠi. epQelAsH ey±zElmiElÆ EpA›Ý {ÍeLlÂAv¯M m†–ãAErAw… yAÒ pR’u. q•i“u {ÍÅ Ener EkA sHdVIpiÇ k–Ç mAÄ‹em˜i. piE·Ý {ÍÅ erAedAsH d VIpiElÆ EpAyi. aviw…•H p˜ryiElÆM. 2 p˜ryiÇ vc•H ePAyHnIŠY rAjYE˜ÆEpA›•o¯ k–Ç {ÍÅ kìu. {ÍÅ atiÇ kyRi yAÒyAyi. 3 {ÍÅ ›eèAsinw…e˜ ˜i. vwÆvz˜Ayi ›eèAsH keìÜi luM {ÍÅ niRu˜iyilÂ. {ÍÅ suRiy yiElÆ yAÒ ecyH«. k–liÇni•H ati eÀR crŠiREŠìiyi¯•«ekAìH EsAÄ ngr˜iÇ {ÍLiRÍi. 4aview Ey²vi eÀR ŽtA½M zixYãAer keì˜i { ÍÅ aview avErAewA–M Ž}udivsM tAmsic•@. pri²ÖA´AvH avErAwH pR ’t½sric•H, ey±zElmiElŠH EpAk¯ et•H avÄ epQelAsi½ m…•Riyi–@ nÇki. 5 s•ÄznM pUĘiyAyE–AÅ { ÍÅ mwÍi. {ÍÅ yAÒ «wÄÝ. sHÒIk L@M ›“ikL@mwŠm…™ Ey²vieÀR zixY ãAÄ m…}uvÀ ngr˜i½ puRÏv•H {Í eL yAÒyAŠi. {ÍeLlÂAM kwÇ–@RÏ m…“u›˜iniÝ èAÄØic•@. 6anÙrM {

21


155 ÍÅ yAÒpR’H k–Ç kyRi. zixYãAÄ vIw…kLiElÆ EpA›ky…M ecyH«. 7 EsARiÇniÝ™ {ÍL@ew yAÒ «w¯ ky…M pHetAelmAyisiÇ q˜iEc•¯ky…M ecyH«. {ÍÅ sEhAdrãAer aBivAdYM ec•@ky…M avErAewA˜H o¯ divsM tAm siÆky…M ecyH « . 8 piE·•H {ÍÅ pHetAelmAyisH viw…ky…M eeksrYAyi ElÆ EpAvuky…M ecyH«. {ÍÅ Pili e–AsieÀR vI“iElÆ EpAyi aview tAmsic•@. Pilie–AsH suviEzxèsM gknAyi¯Ý. Ž}u èEtYk shAyik LiÇ o¯vnAyi¯Ý avÀ. 9avnH avi vAhitkLAy nAlu ep¿mŠL@ìAyi¯ Ý. avÄÆ èvcnvrM ŸìAyi¯Ý. 10 {ÍÅ aEnkM divsM aview tÍi. ati½EzxM ey¸dYyiÇniÝM ag ebAsH qe•A¯ èvAckÀ aview vÝ. 11avÀ {ÍL@ewyw…Ïv•H, epQ elAsieÀR ar–“vAÍi. q•i“H a« ekAìH agebAsH teÀRte• eekkAlu kÅ ek“i. ayAÅ pR’u, þpri²ÖA´A vH qE•Aw… pRy…Ý, üöÍenyANH öQ ar–“ DriÆ•ven ey¸dÄ bÓiÆ k. q•i“vÄ aven jAtikÅÆ nÇ›M.ýýý 12 {ÍeLlÂAM öQ vAÆkÅEk“u. ati nAÇ {ÍL@M Ey²vieÀR èAEdzik zixYãA¯M epQelAsiEnAw… ey±zElmi ElÆ EpAk¯etÝ yAcic•@. 13q•AÇ epQelAsH pR’u, þniÍeLÙinA¹ kry…•tH? qÙinANiÍen qe• sÜw e–w…Ï•tH? ey±zElmiÇ bÓitnA kAÀ {AÀ t•ARANH. kĘAvAy Ey² vieÀR nAm˜i½Evìi mriŠAÀEpAluM {AÀ t•ARANH!ÿ 14 ey±zElmiÇ EpA›•tiÇniÝM av en twyAEnA niÄbÓiŠAEnA {ÍÅ ŠA›mAyi¯•ilÂ. atinAÇ {ÍÅ aBYÄ Øn niĘi öÍen pR’u, þkĘAvi eÀR öMgitM nw–Ake“ qÝ {ÍÅ èAÄØiÆÝ.ÿ 15 ŽtA½M divsÍÅÆEzxM {ÍÅ t•ARAyi ey±zElmiElÆ puRe–“u. 16 eeksrYyiÇniÝ™ Ey²vieÀR zi xYãAriÇ cilÄ {ÍELAewAÏ ey±z ElmiElÆ vÝ. ›eèAsukArnAy mHnA EsAnieÀR vstiyiElŠH Œ zixYãAÄ {ÍeL ekAìuEpAyi. ayAÅ Ey²vi eÀR Œ dYzixYãArielArALAyi¯Ý. a yAÅ {ÍeL aview tAmsi–iŠAÀ teÀR vI“iElÆ ekAìuEpAyi. epQelAsH yAEŠAbien s•ÄziÆÝ 17 ey±zElmiel vizVAsikÅŠH {Í L@ew ŒgmnM ŒhHLAdEmki. 18aw…˜div sM epQelAsH {ÍELAewA–M yAEŠA bien s•ÄziŠAÀ EpAyi. m†–ãAerlÂAM aviewy…ìAyi¯Ý. 19aE–AÅ jAtikL@ ewyiwyiÇ pl«M èv]˜iŠAÀ eedvM te• qÍen viniEyAgic•@ev•H a vÀ avErAw… pR’u. t•ilUew eedvM èv]˜ic•tH m…}uvÀ avÀ avErAw… pR ’u. 20öetlÂAMEk“ EntAŠÅ eedve˜ vA}H˜i. q•i“vÄ epQelAsiEnAw… pR

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 21:7-30

’u, þsEhAdrA ŒyirŠNŠinH ey¸ dÄ vizVAsikLAy« ninÆ kANAM. q •AÇ, EmAezy…ew nYAyèmANM a½s riÆkey•« vLer èDAnmAeN•vÄ k¯«Ý. 21öQ ey¸dÄ nieÀR ŸpEdz e˜ Ek“u. anYrAjYÍLiÇ jAtikELAewA –M vsiÆ• ey¸dErAwH EmAezy…ew nYAyèmANM ŸEp•iÆvAÀ nI pRy… •tH avÄ Ek“u. Œ ey¸dErAwH tÍL@ew ›“ikL@ew pricHECdnkÄ—M nw˜¯et ÝM ey¸d ŒcArÍÅ a½sriŠ¯et ÝM nI pR’tAyi avÄ Ek“u. 22{ÍeL Ú ec•NM? nI v•tAyi öviw…e˜ ey¸djntyRiy…M. 23atinAÇ nI qÚ ec•NemÝ {ÍÅ pRyAM+ {ÍLiÇ nAluEpÄ ëtM sVIkric•i“uìH. 24aver œ“ieŠAìH avErAewA–M ²ÖIkrNkÄ —M niÄv•hiÆk. av¯ew cilvukÅ vhiÆk. aE–ALvÄÆ {ÍL@ew ziErA m…$nM nw˜AnAvuM. aÍen ecyHtAÇ ŒL@kÅŠiwyiÇ nie•–·i Ek“etAÝM stYmelÂÝ etLiyiŠAÀ k}iy…M. nI sV jIvit˜iÇ EmAezy…ew nYAyèmANM a½sriÆÝeì•vÄ mnÈilAÆM. 25 {ÍÅ ötinkMte• jAtikLiÇniÝ ™ vizVAsikÅeŠA¯ k˜yc•@ k}i’u. atiÇ öÍen pRy…Ý+ üvi#hÍÅÆ smÄ–iŠe–“« B•iŠ ¯tH, råM ¯ciŠ¯tH, zVAsM m…“ic•@ ekAl e–“ m]gÍeL B•iŠ¯tH. o¯ tr˜ilu m…™ eelMgikpApvuM a¯tH.ýýý 26 aE–AÅ epQelAsH Œ nAluEper tE•AewA–M œ“i. piE·Ý ²ÖIkrN kÄ—˜iÇ epQelAsuM pÜALiyAyi. q •i“vÄ eedvAly˜iElÆ EpAyi. ²ÖI krNkÄ—ÍÅ avsAniÆ• smyM avÀ èKYApic•@. aE–AÅ oAErA¯˜Ä ÆMEvìi v}ipAwH aÄ–iŠe–w…emÝM avÀ aRiyic•@. 27 Œ Ž}u divsÍL@M k}iyARAyi. pE• ŒsYyiÇniÝ™ ŽtA½M ey¸ dÄ eedvAly˜iÇ epQelAsieny…M kìu. avÄ jnÕ“e˜ öLŠivi“H epQ elAsien piwi–ic•@. 28avÄ viLic•@ œvi, þey¸dEr, shAyiÆk! EmAezy… ew niymÍÅeŠtirAyetAeŠ pWi–iÆ •vnANivÀ. öQ eedvAly˜i½M jnt yHÆM qtirAyi öŠArYÍLivÀ qlÂAyiw ÏM qlÂAvery…M pWi–iÆÝ. öE–A} vÀ ŽtA½M yvnŠAer eedvAlym…· Ï ekAìuvriky…M ecyHtiriÆÝ! öQ vi²ÖÐle˜ avÀ a²ÖmAŠiyiri ÆÝ!ÿ 29(ey¸dÄ aÍen pRyAÀkAr NM avÄ EÒAPiEmAsiEnAewA–M epQ elAsien ey±zElmiÇ kìi“uìH q• tANH. EÒAPiEmAsH jAtikLiÇniÝ™ qePesAsukArnANH. epQelAsANv en eedvAly˜iElÆ ekAìuv•et •ANvÄ k¯tiytH.) 30 ey±zElMvAsikÅ o•wÜM öLkimRi ’u. avÄ oAwiv•H epQelAsien piwi œwi. avrven eedvAly˜iel vi²Ö ÐlÏniÝM vlic• i RŠi. ŸwÀte• eedvAlykvAwÍÅ awyHŠe–w…ky…M


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 21:31-22:17 156 ecyH«. 31ŒL@kÅ epQelAsien vDi ŠAÀ æmiÆkyAyi¯Ý. ngr˜ilAk mAnM ›}–ÍL@ìAyi“ueì•H ERAmAees nYADipÀ mnÈilAŠi. 32epe“Ýte• ayAÅ ŒL@kÅ œwiniÇÆ•iwE˜Æ ecÝ. ŽtA½M ztADipãAery…M BwãA ery…M ayAÅ œewœ“iyi¯Ý. jnÍÅ eesnYADipeny…M BwãAery…M kìu. atinAÇ avÄ epQelAsien tlÂ@•« niĘi. 33eesnYADipÀ epQelAsi eÀR aw…ÏecÝ aven piwiœwi. av en cÍlekAìu bÓiŠAÀ avÀ Bw ãAErAw…kløic•@. q•i“H eesnYADipÀ EcAdic•@, þŒrANiyAÅ?ÿ qÙANiyAÅ ecyHtet·H?ÿ 34aviewy…ìAyi¯• cilÄ qeÙAeŠEyA viLic•@ pR’u. m·ucilÄ EveR qeÙAeŠEyA pR’u. öQ EkAlA hlvuM ŒzyÆ}–vuM kArNM ayAÅŠH stYAvÐ mnÈilAŠAÀ k}i’il . atinAÇ epQelAsien eesnIkEkÑ ˜iElÆ ekAìuvrAÀ ayAÅ BwãAErA wAjH{Apic•@. 35-36qlÂAv¯M aver piÚw ¯kyAyi¯Ý. epQelAsH pwiŠÇ q˜i yE–AÅ BwãAÄ aven qwuÏ. ŒL@kÅ aƒmAsårAytinAÇ epQelAsien r•iÆ•tinANvrÍen ecyHttH. ŒL@ kÅ viLic•@œvi, þaven ekAlÂ@k!ÿ 37 BwãAÄ epQelAsien eesnikEkÑ ˜iElÆ nyic• @ . aview èEvziÆ EÛAÅ avÀ eesnYADipEnAw… EcAdi c•@, þtAÜELAw… {AÀ cil« pRye“EyA?ÿ eesnYADipÀ pR’u, þnI yvnBAx sMsAriÆE•A? 38q•AÇ {AÀ k¯tiy vnEl nI? aw…˜kAl˜H sÄŠArien tier klApm…ìAŠiy mi yiMkArnA¹ nIey•A¹ {AÀ k¯tiytH . ayAÅ nAlAyirM ekAlyALikeL m¯®miyiElÆ nyic•@.ÿ 39 epQelAsH pR’u, þalÂ, {AÀ tÄ esAsukArnAy o¯ ey¸dnANH. kili kYAyilANH tÄesAsH. {AÀ Œ èDAn ngr˜iel o¯ epQrnANH. dyvAyi jn ÍELAw… sMsAriŠAene• a½vdi c•AluM.ÿ 40 eesnYADipÀ epQelAsien atin ½vdic•@. atinAlvÀ pwikÅÆ m…k LiÇ kyRiniÝ. ŒL@kELAwH awÍiyiri ŠAÀ eekekAìH avÀ ŒgYM kANic•@. jnÍÅ awÍuky…M epQelAsH avErA w… èsMgiÆky…M ecyH«. avÀ ey¸d ¯ew BAxyilANu èsMgic•tH. epQelAsH jnÍELAw… èsMgiÆÝ epQelAsH pR’u, þqeÀR sEhA drãAEr, pitAŠEL qe• æÖic•A luM! {AÀ niÍL@ew m…ÛiÇ nYAyvAdM avtri–iÆÝ.ÿ 2epQelAsH ey¸d BAx sMsAriÆ•tH ey¸dÄ Ek“u. ati nAÇ avÄ zAÙrAyi. epQelAsH pR ’u, 3þ{AenA¯ ey¸dnANH. kilikYA yiel tÄesAsilA¹ {AÀ jnic•tH. ey±zElmiÇ {AÀ vLÄÝ. gmAliEyli eÀR zixYnAyi¯Ý {AÀ. n—…ew pitA ŠãA¯ew nYAyèmANM avÀ qe•

22

ssU•HmM pWi–ic•@. niÍeLlÂAv¯M ö•H ŒyiriÆEÛAel {An•H eedv²æUx yiÇ vLer tIxH N ty…™vnAyi¯Ý. 4 Ey²vieÀR mAÄ‹M sVIkric•ver {AÀ pIFi–ic• i ¯Ý. {AÀ m†lM avriÇ cilÄ ekAlÂe–w…kœwi ecyH«. OIk eLy…M pu¯xãAery…M {AÀ piwiœwi tw vRyili“u. 5mhApuErAhitnuM jn˜i eÀR m†–ãA¯ew sByHÆM öetAeŠ stY mAeNÝ pRyAÀ k}iy…M! oriŠÇ öQ EntAŠÅ qniÆ cil kÏkÅ tÝ. dmsHeŠAsiel ey¸dsEhAdrãAÄÆ ™tAyi¯Ý Œ kÏkÅ. Ey²vieÀR zixYãAer piwic•H zi•iŠA½M ey±zEl miElÆ ekAìuvrA½mAyi {AnviEwÆ EpAvukyAyi¯Ý. teÀR mAnsAÙre˜–·i þq•AÇ dmsH e ŠAsiElÆ™ yAÒ yiÇ qniÆ cil«sMBvic•@. {AÀ dm sHeŠAsiEnAww…˜E–AÅ Ÿc•yAyi¯Ý. epe“•H ŒkAzÏni•H o¯ tIxHNmAy èkAzM qniÆ¡·uM tiLÍi. 7 {AÀ tR yiÇ vI¹. orzrIri qE•Aw… pRy…•tA yi {AÀ Ek“u+ü ezQÇ, ezQÇ nIeyÙinA eNe• pIFi–iÆ•tH?ý 8{AÀ EcAdic•@, ünI ŒrA¹ kĘAEv?ý zbHdM pR’u, ünI pIFi–iÆ• nsRAynAy Ey²vA NH {AÀ.ý 9qE•AewAÏìAyi¯•vÄŠH a« EkÅŠAnAyilÂ. qÜiluM avÄ Œ èkAzM kìu. 10{AÀ EcAdic•@, ükĘA Ev {AÀ qÚec•NM?ý kĘAvH mRu pwi pR’u, üq}uE•·u dmsHeŠAsiEl Æ EpAvuk. aview ninŠAyi {AÀ ŒsUÒNM ecyHtiriÆ•etlÂAM nie• aRiyiÆM.ý 11 èkAz˜ieÀR tIxH N tm†lM qni eŠAÝM kANAÀ k}i’ilÂ. atinAÇ qE•AewA–m…™ pu¯xãAÄ qe• dm sHeŠAsiElÆ nyic•@. 12 þdmsHeŠAsiÇ annYAsH qe•A¯ vÀ qe• smIpic•@. ayAÅ EmAezy…ew nYAyèmANM a½sriÆ•v½M Bå½ mAyi¯Ý. aview tAmsic•i¯• ey¸d erlÂAM annYAsien Œdric•i¯Ý. 13a yAÅ qeÀRyw…e˜˜i pR’u, üsEhAd rnAy ezQÇ, ninÆ kA}Hc lBiŠe“ý epe“•H qniÆ kA}Hcki“i. 14annYAsH qE•Aw… pR’u, ün—…ew pitAŠãA¯ew eedvM nie• pìute• tire’w…Ï. teÀR pÖti aRiyAnA¹ eedvM nie• tire’w…˜tH. nItimAen (Ey²vien) kA¹•ti½M aveÀR vAÆkÅ EkÅÆ •ti½mANH nie• tire’w…˜tH. 15nI qlÂAvÄÆM aveÀR sA•iyAyiriÆM. nI kì«M Ek“«mAy kArYÍÅ ŒL@k ELAw… pRy…M. 16öni aDikM kAEŠìtilÂ. q}uE•ÇÕ. sHnAne–“H nieÀR pAp ÍÅ k}ukiŠLy…k. sVyM r•iŠAÀ av eÀR nAm˜iÇ vizVsic• @ öÍen ec•@k.ý 17 þpi•IwH {AÀ ey±zElmiÇ mwÍi ey˜i. eedvAly˜iÇ vc•@ èAÄØiÆ kyAyi¯• qniŠH o¯ dÄznm…ìAyi. 6


] ikÅ 22:18-23:12 157 ae–A. *pv˜ 18

Ey²vien {AÀ kìu. Ey² qE•Aw… pR’u, üEvgM, öE–AŘe• ey±zElM viw…k. ö•A“ukAÄ qe•–·i ekAw…Æ• sA•YM sVIkriÆkyilÂ.ý 19{AÀ pR ’u, üpE• kĘAEv, vizVAsikeL twviliw…ky…M mÄ”iÆky…M ecyHtvÀ {AnAeN•vÄŠRiyAM. ni•iÇ vizVsi Æ•ver piwiyHŠAÀ {AÀ qlÂA ey¸d –™ikLiluM kyRiyiRÍi. 20aÍy…ew sA•i sHetPAenAsH ekAlÂe–“E–AÅ {Anviewy…ìAyi¯•tAy…M avÄŠRi yAM. sHetPAenAsien vDiŠNemÝ q}uE•·uniÝ pR’vnA¹ {AÀ. av eÀR ekAlyALikL@ew vOM piwiyHÆk ver {AÀ ecyH « .ý 21q•AÇ Ey² qE•Aw… pR’u, üöE–AÅ te• öviwM viw…k. {AÀ nie• vLer d†er jAtikL@ ewyiwyiElŠH ayyHŠAM.ýýý 22 jAtikL@ew öwyiElÆ EpA›•tien –·iy…™ epQelAsieÀR vAÆkÅ Ek“ E–AÅ jnM aven æÖiÆ•« niĘi. avÄ ŒEƒAzic•@, þaven ekAlÂ@k, öQ ElAkÏniÝM aven oAwiyHÆk. öÍ eneyA¯˜en jIviŠAn½vdiŠ¯tH . ÿ 23 avÄ nilviLiyHÆky…M av¯ew v OÍÅ m…kLiElŠH vliec•Riy…ky…M ecyH«. avÄ vAy…viÇ epAwipr˜i. 24 aE–AÅ epQelAsien p“AL˜AvL ˜i½™iElÆ ekAìuvrAÀ eesnYADi pÀ kløic•@. epQelAsien c—“i ekAì wiŠA½M avÄ kløic•@. qÙinA¹ ŒL@ kÅ öÍen aventier viLic•@œvu• etÝ eesnYADip½ a«v}i aRiyN mAyi¯Ý. 25atinAÇ BwãAÄ epQelA sien c—“iekAìu mÄ”iŠAnAyi ek“i yi“u. q•AÇ epQelAsH aviewy…ìA yi¯• ztADipEnAw… EcAdic•@, þ›·vA LieyÝ etLiyiŠe–wA˜ o¯ ERAmAŠA ren c—“iekAìu mÄ”iŠAÀ ninŠDikA rm…EìA?ÿ 26 ö«Ek“ ztADipÀ öŠArYM eesnYA DipEnAw… EpAyi–R’u. ztADipÀ pR ’u, þnIeyÙA¹ ec•@•et•RiyA EmA? ayAÅ o¯ ERAmAŠArnANH!ÿ 27 eesnYADipÀ epQelAsinw…e˜ ˜i EcAdic•@, þpRy†, nI yTAÄؘiÇ ERAmAŠArnAENA?ÿ epQelAsH pR’u, þaet.ÿ 28eesnYADipÀ pR’u, þERAmA ŠArnAkAÀ {AÀ DArALM pNM ekAw…˜ tANH . ÿ q•AÇ epQelAsH pR’u, þ{AÀ jãnA ERAmAŠArnANH.ÿ 29 epQelAsien EcAdYM ec•AÀ v• vÄ epe“Ýte• piri’u EpAyi. ERAmA ŠArnAy epQelAsien ek“iyi“tiÇ eesnYADipÀ Bye–“u. epQelAsH ey¸dEntAŠ ãAErAw… èsMgiÆÝ 30 piE·•H, jnÍeLÚ ekAìANH epQ elAsientier sMsAriÆ•etÝ pWi ŠAÀ eesnYADipÀ tI¯mAnic•@. atinA lyAÅ mhApuErAhitErAw…M ey¸dsB EyAw…M EyAgM EcrAÀ ŒvzYe–“u. ees nYADipÀ epQelAsieÀR cÍlkÅ

a}ic•@. q•i“yAÅ aven ekAìuv•H EyAg˜i½m…•iÇ niĘi. ey¸dsBAEyAg˜iElÆ EnAŠi eŠAìH epQelAsH pR’u, þsEhA drãAEr, eedv˜ieÀR m…ÛiÇ {AÀ Ÿ˜ mnAyi jIvic•@. zriyAeNe•niÆ EbA 2 DYe–“Et {AÀ èvĘic•@Z.ÿ mhApu ErAhitnAy annYAsH aviewy…ìAyi ¯Ý. ayAÅ epQelAsinw…Ï niÇÆ •vErAwH aveÀR m…K˜wiyHŠAÀ Œv zYe–“u. 3 epQelAsH annYAsiEnAw… pR’u, þeedvM nie•y…M awiÆM! nI ev™ pUzimRyHŠe–“ ecLipiwic• mti luEpAelyANH! nI aviwi¯•H EmAezy… ew nYAyèmANm½sric•H qe• viDi yHÆÝ. q•AÇ qe• awiyHŠAÀ nI avErAw… pRy…ÝìH. atH EmAezy…ew nYAyèmAN˜ientirANH.ÿ 4 epQelAsieÀR aw…Ï niÇÆ•vÄ avEnAw… pR’u, þeedv˜ieÀR mhA puErAhitEnAwH aÍen pRy¯tH. nI aE”he˜ apmAniÆkyANH . ÿ 5epQ elAsH pR’u, þsEhAdrãAEr, öyALA NH mhApuErAhiten•H qniŠRiyilÂ. ti¯ev}u˜iÇ öÍen q}utiyiriÆÝ, üniÍL@ew jn˜ieÀR EntAvienÆRic•H d…xic•@ pRy¯tH.ýýý* 6 EyAg˜iluìAyi¯•vriÇ cilÄ sd†kY¯M cilÄ prIzãA¯mAyi¯Ý. atinAÇ epQelAsinH o¯ Œzym…dic•@+ avÀ avErAw… viLic•@ pR’u, þqeÀR sEhAdrãAEr, {AÀ o¯ prIznANH . qeÀR a–½M o¯ prIznAyi¯Ý! ŒL@ kÅ pun¯‘Ivi–iÆem• ètI•m†lmA NH {AÀ vicArN ec•e–w…•tH!ÿ 7 epQelAsH ö« pR’E–AÅ sd†kY ¯M prIzãA¯M t—iÇ vliyvAdM nwÝ. sMGM viGwiŠe–“u. 8(mric•AÇ Œ¯M pun¯‘IviŠiel•H sd†kYÄ vizVsic•i ¯Ý. d†tãAErA Œ´AŠELA öelÂ Ý M avÄ vizVsic•i¯Ý. q•AÇ prIzÄ öveylÂAM vizVsic•i¯Ý.) 9 Œ ey¸d erlÂAM Ÿc•˜iÇ ŒEƒAziŠAÀ «wÍi. zAOimAriÇ cilÄ, prIzãA¯ew p• ŠAÄ, q}uE•·u vAdic•@, þöyALiÇ {ÍÅ ete·AÝM kA¹•ilÂ. dmsHeŠAsiElÆ ™ v}iyiÇ o¯ Œ´AEvA, d†tEnA av EnAw… sMsAric•iriŠAM.ÿ 10 tÄŠM oEr·um…“lAyi. ey¸dÄ epQ elAsien kxNM kxNmAÆem•H ees nYADipÀ ByÝ. atinAÇ tAE}Æ ec•H epQelAsien ey¸d¯ewyiwyiÇniÝM p“ALm•ir˜iElÆ ekAìiwAÀ ayAÅ BwãAErAw… kløic•@. 11 aw…˜divsM rAÒi kĘAvAy Ey² epQelAsi½ ètY•e–“u. avÀ pR ’u, þeeDrYmAyiriÆk! ey±zElMkA ErAwH nI qe•–·i pR’u. nI ERAmiluM EpAyi qe•–·i aviewy…™vErAw… èsMgiŠNM!ÿ 12 piE·Ý rAviel, ŽtA½M ey¸dÄ epQelAsien ekAlÂAÀ o¯ pripAwiyi

23

þniÍL@ew ... pRy¯t.H ÿ ŸÖrNi. puR.22+18Ç niÝM


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 23:13-24:8

158

“u. epQelAsien ekAl @ •«vErÆM oÝM tiÝkEyA ›wiyHÆkEyA öel•H avÄ œ“Mœwi ètijH{eyw…Ï. 13öQ žFAElAcnyiÇ peÜw…˜ ey¸dÄ nAløtilDikm…ìAyi¯Ý. 14avÄ puErA hitèm…Kery…M jn˜ieÀR m†–ãAer y…M kìu sMsAric•@. ey¸dÄ pR’u, þ{ÍÅ o¯ vliy zpTM qw…˜i“uìH. epQelAsien ekAlÂAet oÝM k}iŠiel •H! 15atinAÇ niÍÅ öÍen ecyH« trNM. niÍL@M qlÂA ey¸dEntAŠL@M eesnYADipnH o¯ sE•zmyyH Š NM. epQelAsien niÍL@ew aw…E˜Šy yHŠAÀ ayAELAwH ŒvzYe–wNM. œw… tÇ EcAdYM ec•AnANietÝ pRyNM. avÀ öview qÏ•ti½m…ÛH ekAlÂAÀ {ÍÅ kA˜iriÆM.ÿ 16 q•AÇ öQ pripAwiey–·i epQelA sieÀR anÙirvÀ Ek“u. avÀ p“AL eŠ“iw˜iElÆ ec•H epQelAsien vivrmRiyic• @ . 17aE–AÅ epQelAsH ztADipãArielArAeL viLic•@ pR’u, þöQ ecRu–ŠAren eesnYADipeÀRyw… E˜Æ ekAìuEpAœ. aE”h˜iEnAw… cil« öv½ pRyA½ìH.ÿ 18ztADipÀ aven eesnYADipeÀRyw…e˜˜ic•@. ztADipÀ pR’u, þöQ y…vAvien aÍ y…ew m…ÛiElÆ ekAìuvrAÀ twvukAr nAy epQelAsH qE•AwAvzYe–“u. av nH qEÙA pRyA½ìEÒ.ÿ 19 eesnYADipÀ y…vAvien o¯ o·e–“ ÐlE˜Æ ekAìuEpAyi“u EcAdic•@, þqÙA¹ pRyA½™tH?ÿ 20 y…vAvu pR’u, þepQelAsien av ¯ew sByiElŠyyHŠAÀ aÍEyAwAvzY e–wAÀ ey¸dÄ tI¯mAnic•i“uìH. EcAdYM ec•Aen• vYAEjnyANH ŒvzYe–w…k. 21 q•AÇ aver vizVsiŠ¯tH! nAløtil DikM ey¸dÄ epQelAsien vDiŠAÀ v}iyiÇ oLic•iri–@ìH. a« nw–AŠAet oÝM tiÝkEyA ›wiyHÆkEyA öel•H avÄ ètijH{eyw…˜i“uìH! öE–A}vÄ aÍy…ew a½mtiyH Š Ayi kA˜iri ÆÝ.ÿ 22eesnYADipÀ aven pR’ yc•@. aE”hM avEnAw… pR’u, þav ¯ew pripAwiey–·i nIeyE•Aw… pR’ tAyi ŒzErAw…M pRy¯tH.ÿ epQelAsien eeksrYyiEl ŠyyÆ H Ý 23 anÙrM eesnYADipÀ rìu ztADi pãAer viLic•@ pR’u, þeeksrYAyiEl eŠniŠH ŽtA½MEper ayyHŠNM. ö¯ ¾RuBwãAer t•ARAÆk. q}up« ›tir –“ALŠAery…M ö¯¾Ru ›ÙŠAery…M o¯ Æk. rAÒi oÛ«mNiÆ te• puRe–w NM. 24epQelAsinH sÉriŠAÀ ŽtA½M ›tirkeLy…M. ayAeL EdzADipti EP liûsieÀRyw…˜H sur•itmAey˜i Æk.ÿ 25eesnYADipÀ o¯ ke˜}uti. atiÇ öÍen pRy…Ý, 26 aBiv•YnAy EdzADipti EPliûsi en ek Q edYAsH aBivAdnM ec•@Ý+ ŒzMskÅ.

27

öQ m½xYen ey¸dÄ piwiœwiekA lÂAÀ ŸE”zic•@. avÀ o¯ ERAmAŠArnA eN•Ri’E–AÅ {AÀ ŽtA½M BwãA¯ mAyiec• • H aven r•ic• @ . 28aven tier qÙinANvÄ ŒErApNM Ÿ•yiÆ •et•ANH qniŠRiEyìtH. atinAÇ {Anven av¯ew smitiyiÇ ekAìu vÝ. 29öÍen aRiyAÀ k}i’u+ epQ elAsH et·AyeteÙAeŠEyA ecyH«. q•AÇ öQ ŒErApNÍÅ av¯ew ey¸dnYAyèmANm½sric•ANH. q•A letAÝM twviEnA vD˜iEnA viDi ŠAÀ p·iy«mlÂ. 30ŽtA½M ey¸dÄ epQ elAsien ekAlÂAÀ žFAElAcn nw˜i qÝ qniÆ vivrMki“i. atinAÇ {A niven Ÿwen aÍy…ewyw…E˜ŠH ay yHÆÝ. aventiery…™etAeŠ aÍ EyAw… pRyAÀ {AÀ ey¸dErAw…M pR ’i“uìH. 31 BwãAÄ ŒjH{Š½s]tmAyi te• ec yH«. rAÒite• BwãAÄ epQelAsien aÙipÒisiElÆ ekAìuEpAyi. 32pi E·•H ›tir–wyALikÅ epQelAsiEnA ewA–M eeksrYAyiElÆ EpAyi. m·u p“ALŠA¯M ›ÙŠA¯M ey±zElmiel eesniktAvL˜iElÆ mwÍi. 33›tir– wyALikÅ eeksrYAyiÇ èEvzic• @ . EdzADiptiÆ kÏ nÇki. q•i“vÄ epQelAsieny…M Žløic•@. 34kÏ vAyi c•EzxM EdzADipti epQelAsiEnAw… EcAdic•@, þnI Ž« rAjYŠArnANH?ÿ epQ elAsH kilikYŠArnAeN•H EdzADipti aRi’u. 35aE”hM pR’u, þnineŠti rAy ŒErApNŠAÄ œwiv•i“H {AÀ nie• visHtriÆM.ÿ ekA“Ar˜iÇ av en sU•iŠAÀ EdzADipti kløic•@. (Œ m•irM ehErAdAvH pNiyic•tAyi¯Ý.) ey¸dÄ epQelAsien ›·e–w…ÏÝ aÉu divsÍÅ k}i’H annYA sH eeksrYAyiElÆ EpAyi. mhA puErAhitnAyi¯Ý annYAsH. ayAÅ ŽtA½M ey¸dEntAŠeLy…M etÄÏelÂA sH qe•A¯ niymjH{eny…M œew ekAìu EpAyi¯Ý. epQelAsientier eeks rYyiÇ ›·ÍÅ nir˜AnANvÄ EpAytH. 2 epQelAsien sBAEyAg˜iElŠH viLi yH Æ ky…M etÄÏel AsH ›·AErApNM ŒrMBiÆky…M ecyH«. etÄÏelÂAsH pR’u, þaBiv•YnAy EPliûEs! aÍum†lM {ÍÅ vLer smA DAnM a½BviÆÝ. œwAet öQ rAjYe˜ pl et·ukL@M ti¯˜e–w…Ým…ìH. 3ati enAeŠ {ÍÅŠH aÍEyAwH n•iy…ìH. öetlÂAM {ÍÅŠH qE–A}uM qviewy…M ki“uÝìH . 4q•AÇ aÍy…ew smyM aDikM qw…ŠAÀ qniŠA#hmilÂ. ati nAÇ ŽtA½M vAÆkÅmAÒM {AÀ pR ye“. dyvAyi •mEyAew Ek“AluM. 5 öyAÅ ›}–ÍL@ìAÆ•vnANH. ElA ke˜viewy…M ey¸d¯mAyi öyAÅ kl hm…ìAÆÝ. avÀ nsRAyŠA¯ew En tAvANH . 6-8avÀ eedvAlyM a² ÖmAŠAÀ «nie’ÜiluM {ÍL« tw

24


159 ’u* niÍLven vicArNec•@EÛAÅ aven–·i {ÍÅ ŒErApic• ql A kArYÍL@M av niÇniÝte• niÍÅÆ EbAÖYmA›M.ÿ 9 m·H ey¸d¯M öetAeŠ zriey•H aMgIkric•@. avÄ pR’u, þöetlÂAM yTAÄؘiÇ stYmANH.ÿ 10 EdzADipti epQelAsiEnAw… sMsA riŠAÀ ŒgYM kA“i. atinAÇ epQelAsH mRupwi pR’u, þgvÄÌÄ EPliûEs, aÍH dIÄGkAlmAyi yi AEyliÇ o¯ nYAyADipÀ ŒeNe•niŠRiyAM. ati nAÇ aÍy…ew m…ÛiÇ qeÀR vAdM nir ˜AÀ qniÆ sEÙAxm…ìH. 11p×ìu divsM m…ÛumAÒmANH {AÀ ey±zElmiÇ nmsHkri–AÀ EpAytH. ö« stYmAeN•H aÍyH Æ te• aEnVxic• R iyAvu• tANH . 12qnieŠtier ›·mAErApiÆ• öQ ey¸dÄ {AÀ eedvAly˜iÇ vc•H Œ¯mAy…M tÄŠiÆ•« kìi“ilÂ. {AÀ jnÍÅŠiwyiÇ ›}–m…ìAÆkyAyi¯ •ilÂ. ey¸d–™ikLiElA me·vieweyÜi luEmAvc•H {AÀ jnÍeL sMGwi–ic•@ tÄŠiÆkEyA ›}–m…ìAÆkEyA Œyi ¯•ilÂ. 13öE–AÅ qnieŠtier Ÿ•yiÆ • ŒErApNÍÅ etLiyiŠA½M övÄŠA vil . 14q•AÇ qniŠiÒy…M pRyAM. Ey²vieÀR mAÄ‹cAriey• nilyiÇ {AÀ {ÍL@ew pitAŠL@ew eedve˜ nmsHkriÆÝ. Ey²vieÀR v}iyl zri yAyet•H ey¸dÄ pRy…Ý. q•AÇ EmAezy…ew nYAyèmANM pWi–iÆ•et lÂAM {AÀ vizVsiÆÝ. èvAckÄ q}u tievc•vyiluM {AÀ vizVsiÆÝ. 15n lÂv¯M d…xHwãA¯mwŠM qlÂAv¯M ŸyÄe˜ }uE•ÇÆM q• ey¸d¯ew vizVAsM EpAel te•y…™ eedvvizVAsM qni Æm…ìH. 16eedv˜i½M m½xYÄÆM m…ÛiÇ zriey•H {AÀ vizVsiÆ•« èv]˜i ŠAÀ {AÀ qE–A}uM æmiÆ•tH a«ekA ìANH. 17 þvLerŠAlM {AÀ ey±zElmiÇni ÝM akÝ k}i’i¯Ý. {AÀ qeÀR ŒL@kÅÆ pNM ekAìuv¯•ti½M cil v}ipAw…kÅ nwÏ•ti½M aEÍA“u mw ÍiE–Ayi. 18ey¸driÇ cilÄ eedvAly ˜iÇ qe•ŠA¹•tH a« ec•@EÛA}A yi¯Ý. {AÀ ²ÖIkrNkÄ—M pUĘIk ric•@. {AÀ ›}–ÍeLAÝM ŸìAŠiyilÂ. ŒL@kÅ qniÆ¡·uM twic•@œwiyi¯Ý milÂ. 19q•AÇ ŒsYyiÇniÝM v• ŽtA ½M ey¸dÄ aviewy…ìAyi¯Ý. {Aen eÙÜiluM et·u ec•@•tAyi aE–AÅ avÄ kìi¯e•ÜiÇ Œ ey¸dÄŠH aÍ y…ew m…•iÇv•H qnieŠtier prAtie– wAmAyi¯Ý. 20ey±zElmiel ey¸dsB yHŠm H …•iÇ {AÀ ni•E–AÅ qÚ et·A vAkYÍÅ 6-8 cil #IÆpti–@kLiÇ 6bi-8q œwiy…ìH+ þ{ÍÅŠH {ÍL@ew niymÍL@p EyAgic•H av¯ew viDinw˜NM. 7q•AÇ ztADipnAy lusiyA sHvriky…M vLer blMèEyAgic• H aven {ÍLiÇniÝM ekAìuEpA›ky…M ecyH«. 8{ÍeL p}iÆ •tinH ayAÅ teÀR ŒL@keL aÍy…ewy w…E˜Æ pR’yyHÆky…M ecyH«.

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 24:9-25:6

eN•iÇ kìet•ivÄ pRye“. 21avÄ Æm…•iÇ ni•E–AÅ {AenAÝ pR’u, üm½xYÄ mric•vriÇniÝM ŸyiÄe˜}uE• ÇÆem•H {AÀ vizVsiÆ•tinAÇ niÍeLe• viDiyHÆÝ!ÿý 22 Ey²vieÀR v}iey–·i EPliûsi½ Enere˜ mnÈilAyi¯Ý. aE”hM vicA rN avsAni–ic•i“u pR’u, þeesnYA DipÀ lusiyAsH v¯EÛAÅ {Aniet –·i tI¯mAnemw…ÆM.ÿ 23epQelAsinH kA vÇ ŽÄe–w…˜AÀ EPliûsH ztADip EnAw… pR’u. pE• aløM sVAt×YM ekAw…ÆvA½M avnAvzYm…™« ekAìu ekAw…ŠAÀ aveÀR suXÏŠeL a½ vdiŠNemÝM avÀ kløic•@. epQelAsH EPliûsiEnAw…M p‰iEyAw…M sMsAriÆÝ 24 ŽtA½M divsÍÅÆ EzxM EPli ûsH teÀR p‰i áusilÂEyAewA–M q˜i. avÅ o¯ ey¸dyAyi¯Ý. epQelAsi en teÀR m…•iÇ ekAìuvrAÀ EPliûsH kløic•@. Ey²ƒisH«viÇ vizVsiÆ• tien–·iy…™ epQelAsieÀR èsMgM EPliûsH æÖic•@. 25nItiy…™ jIvit e˜–·iy…M Œ´niy×Ne˜–·iy…M vrAniriÆ• viDiey–·iy…M epQelA sH èsMgic•E–AÅ EPliûsH ByÝ. EP liûsH pR’u, þöE–AÅ EpAœ! qniŠi niy…M smym…™E–AÅ {AÀ pie•y…M viLiŠAM.ÿ 26q•AÇ epQelAsiEnAw… sMsAriŠAÀ ayAÅ plE–A}uM Œ#hi c•@. kArNM, epQelAsH tniÆ eekÕli nÇ›em•yAÅ k¯ti. atinAÇ öwyHŠi ew ayAÅ epQelAsumAyi sMsAric•@. 27 pE• rìu vÄxÍÅÆEzxM, epAÄ eŠYAsH ePsHetAsH EdzADiptiyAyi. EPliûsH ÐAnemA}i’u. q•AÇ ey ¸der èINi–iÆ•tinAyi EPliûsH epQelAsien jyililwc•i“ANH EpAytH. eeksRien kANAÀ epQelAsH a½mti Etw…Ý gvÄNRAyti½ m†Ý mAsÍÅÆ EzxM ePsHetAsH eeksrYAyiÇ niÝM ey±zElmiElÆ EpAyi. 2 mhApu ErAhit¯M ey¸dEntAŠL@M epQelAsi entier ePsHetAsi½ m…•iÇ ŒErAp NÍL@•yic•@. 3tÍÅŠAyi qeÙÜiluM ec•AÀ avÄ ePsH e tAsiEnAwBYÄ Øic•@; epQelAsien ey±zElmiElÆ mwŠi ayyHŠNem•tAyi¯Ý av¯ew ŒvzYM. mAÄ‹mEÖY epQelAsien pti yi¯Ý vDiŠAnAyi¯Ý av¯ew pri pAwi. 4q•AÇ ePsHetAsH mRupwi pR ’u, þölÂ! epQelAsien eeksrYAyiÇ te• tAmsi–iÆM. {AÀ Enri“u eeks rYAyiÇ ŸwÀ EpA›M. 5niÍL@ew EntAŠ LiÇ cilÄ qeÀRœew v•H öyAÅ qeÙ ÜiluM et·ukÅ ecyHti“ueìÜiÇ ›·AErA pNM nw˜e“.ÿ 6ePsHetAsH q“upÏ divsÍÅœwi ey±zElmiÇ tÍi. q•i “vÀ eeksrYyiElÆ mwÍi. piE·Ý epQelAsien teÀR m…ÛiÇ hAjrAÆ

25


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 25:7-26:2

160

vAÀ ePsHetAsH BwãAErAw… kløic•@. ePsHetAsH nItipIW˜ili¯Ý. 7 epQ elAsH m…RiyiElÆvÝ. ey±zElmiÇ niÝM v• ey¸dÄ av½ ¡·uMœwi. epQelAsH vLer gQrvmAy ›·ÍÅ ec yHti“ueì•vÄ ŒErApic•@. q•AÇ av yielAÝEpAluM etLiyiŠAÀ avÄŠA yilÂ. 8teÀR nYAyvAdM epQelAsH öÍ enyANvtri–ic•t+H þ{AÀ ey¸dnYAy èmAN˜iEnA, eedvAly˜iEnA, eek sRiEnA qtirAyi o¯ et·uM ecyHti“ilÂ.ÿ 9 q•AÇ ePsHetAsH ey¸d¯ew p• mAyi¯Ý. atinAÇ ayAÅ epQelAsi EnAw… EcAdic•@, þninÆ ey±zElmiEl Æ EpAkENA? aview {AÀ nieÀR nYAyviDi nw˜NEmA?ÿ 10 epQelAsH pR’u, þeeksRieÀR nYAypIW˜ieÀR m…ÛilA¹ {AniE–AÅ niÇÆ•tH. öviewyA¹ {AÀ viDiyHŠ e–EwìtH! {AÀ ey¸dÄeŠtier ete·A ÝM ecyHti“iel• stYM aÍyHÆ n•A yi aRiyAvu•tANH. 11{AÀ ete·eÙ ÜiluM ecyHti“ueìÜiÇ nYAyèmANM ŒvzYe–w…•èkArM vDzi•yHÆ vi EDynAkAÀEpAluM {AÀ t•ARANH. qni ŠtiÇniÝM o}i’u mARAnAvil . q•AÇ öQ ŒErApNÍÅ stYmelÂÜiÇ qe• öQ ey¸dÄŠH o·ieŠAw…ŠAÀ ŒÄ ÆM k}ikyilÂ. ölÂ! eeksÄ qeÀREmÇ vicArN nw˜Nem•AeNeÀR Œ# hM.ÿ 12ePsHetAsH teÀR ŸpEdxHwAŠL@ mAyi ö« cÄc• ecyH«. aE–AÅ avÄ pR’u, þeeksRieÀR aw…Ï vicArN ŒvzYe–“iriÆ•tinAÇ nI aviEwÆ te• EpAvuk.ÿ epQelAsien–·i ePse H tAsH a#i–ArAjAviEnAwH EcAdiÆÝ 13 ŽtA½M divsÍÅÆ EzxM a#i–A rAjAvuM ebÄ•iŠy…M eeksrYAyiÇ ePsHetAsien s•ÄziŠAen˜i. 14a vrview vLer divsÍÅ tÍi. eP sHetAsH rAjAviEnAw… epQelAsieÀR kArYM pR’u, þEPliûsH twvRyili“ orAÅ öviewy…ìH. 15{AÀ ey±zElmiEl ÆEpAyE–AÅ aviewy…™ mhApuErA hit¯M jn˜ieÀR m†–ãA¯M aventier ŒErApNÍL@•yic•@. aven vDzi• yHÆ viDiŠAÀ avÄ qE•AwAvzYe–“u. 16 pE• {AÀ mRupwi pR’u, üorALiÇ et·ukÅ ŒErApiŠe–“AÇ ayAL@ew EmÇ viDiyHÆ•tinH m·u™ver Žløi Æk ERAmAŠA¯ew ptivlÂ. ŒdYM ŒErAp NM nwÏ•v½mAyi ayAÅ m…KAm…KM vAdiŠNM. ati½EzxM avnH sVÙM nYAyÍÅ nir˜AÀ avsrM ekAw…Š NM.ý 17atinAÇ öQ ey¸dÄ vicArN nwÏ•tinH öview eeksrYyiel˜i. {AÀ smyM pA}AŠiy…milÂ. piE·•H {AÀ nYAyAsn˜ili¯•H ayAeL ekAìuv rAÀ ŒjH{Apic•@. 18ey¸dÄ q}uE•·uni •H avniÇ ›·AErApNM nw˜i. q•AÇ aÒ EmAzmAy ›·ÍeLAÝM avÄ ŒErA pic•ilÂ. avrÍen ec•@em•Ayi¯Ý

{ÍÅ k¯tiytH. 19avÄ pR’ tÄŠ ÍÅ av¯ew mte˜y…M Ey² qe•A¯ veny…M mAÒM p·iyAyi¯Ý, Ey² mric•@. pE• epQelAsH pRy…Ý avÀ öE–A }uM jIvic•iriÆÝev•H. 20öŠArYe˜–·i qniŠDikemAÝM aRivil A ˜tinAÇ {AÀ pie• aDikM EcAdYM ecyHtilÂ. qÜiluM {AÀ epQelAsiEnAw… EcAdi c•@, üninÆ ey±zElmiElÆEpAyi avi ewvc•@ öQ kArYÍeL–·i viDiŠe–wN emÝEìA?ý 21q•AÇ eeksrYyiÇ te• sU•iŠe–wNem•Ayi¯Ý aveÀR aBYÄØn. cƒvĘiy…ew tI¯mAnmAyi ¯Ý avÀ ŒvzYe–w…•tH. atinAÇ ERAmyiÇ eeksRieÀR sm•E˜ŠH av en qniŠyyHŠAÀ k}iy…Mver aven twviÇ sU•iŠAÀ {AÀ Ÿ˜rvi“u.ÿ 22 a#i–A ePsHetAsiEnAw… pR’u, þqniŠyAL@ew vAÆkÅ EkÅŠAÀ tAlø rYm…ìH.ÿ ePsH e tAsH pR’u, þnAeLyAke“. aÍyHŠven æviŠAM!ÿ 23 piE·•H a#i–Ay…M ebÄ•iŠy…M ètY•e–“u. avÄ vLer èDAne–“ m½xYerE–Ael vOM DriyHÆky…M nw Æky…M ecyHti¯Ý. a#i–Ay…M ebÄ •iŠy…M ztADipãA¯M eeksrYAyiel m…KYãA¯M nYAyAsnm…RiyiElÆ kyRi. epQelAsien akE˜Æ ekAìuvrAÀ ePsHetAsH BwãAErAw… kløic•@. 24eP sHetAsH pR’u, þa#i–ArAjAvuM övi ew œwiyiriÆ• niÍÅ qlÂAv¯M öQ m½xYen EnAŠiyAluM. öviewy…M ey± zElmilum…™ qlÂA ey¸d¯M öyAeL–·i qE•Aw… prAtie–“i“uìH. averAeŠ aven ekAlÂNemÝ viLic•@œvi. 25q •AÇ avniÇ ete·AÝM kANAÀ qni Æk}i’il . aven ekAl A ½˜rvi wAÀ {AenA¯ kArNvuM kA¹•il . pE• eeksÄ teÀR nYAyviDi nw˜ NemÝM avÀ ŒvzYe–“u. atinAÇ aven ERAmiElŠH ayyHŠAÀ {AÀ tI¯ mAnic•@. 26q•AÇ öyAeLÆRic•H eeks ERAwH qÚpRyNemÝM stY˜iÇ qni ŠRiyilÂ. atinAÇ {Aniven niÍL@ew m…ÛiÇ, èEtYkic• @ M a#i–ArAjAEv aÍy…ew m…ÛiÇ, ekAìuv•iriÆÝ. aÍyHŠH öven EcAdYM ec•@vA½M eek sri½ {AÀ ekAw…EŠì mRupwi pR’u trA½M k}iy…em•H {AÀ k¯«Ý. 27o¯ twvupu™iey vYåmAy ŒErApNÍ LilÂAet eeksRi½ m…•iElŠyyHÆ•tH vifHFi˜mAeN•H qniŠRiyAM.ÿ epQelAsH a#i–ArAjAvieÀR m…ÛiÇ a#i–A epQelAsiEnAw… pR’u, þninŠini nieÀR vAdÍÅ Ÿ•yi ŠAM.ÿ aE–AÅ epQelAsH teÀR eek ŸyÄ ˜iyi“H sMsAriÆvAÀ «wÍi. 2 avÀ pR’u, þa#i–ArAjAEv, ey¸dÄ qni eŠtirAyi Ÿ•yic• qlÂA ŒErApNÍÅ ÆM {AÀ mRupwi pRyAM. ö•H aÍy…ew m…ÛiÇni•H öÍen ec•@vAÀ orvsrM

26


161 ki“iytH or½#hmAyi {AÀ k¯«Ý. 3 ey¸d¯ew ql A ŒcArÍeL–·iy…M av¯ew vivAdÍeL–·iy…M nl aRivu ™vnAy aÍEyAwH sMsAriÆvAÀ qniŠH atiyAy sEÙAxmuìH. dyvAyi •mApUÄv•M {AÀ pRy…•tH æÖic•AluM. 4 þqeÀR m…}uvÀ jIvite˜–·iy…M qlÂA ey¸dÄÆmRiyAM. {AÀ qeÀR sVÙM rAjYÏM pi•IwH ey±zElmiluM ŒdYMm…tÇ sVrIkric• mAÄ‹e˜–·iy…M avÄŠRiyAM. 5 vLerŠAlmAyi öQ ey¸ dÄÆM qe• aRiyAM. avÄÆ EvNem ÜiÇ {AenA¯ nl prIznAeN•H pR yAM. mE·etA¯ ey¸dviBAge˜ŠAL@M mt kArYÍLiÇ œw…tÇ æÖy…™vrANElÂA prIzãAÄ. 6{ÍL@ew pitAŠãAErAwH eedvM nw˜iy vAgHdAn˜iÇ Ÿ™ ètI •m†lmANH {AniE–AÅ vicArN ec• e–w…•tH. 7n—…ew öwyiel p×ìu EgA ÒÍL@M ètYAziÆ• vAgHdAnmANtH. öQ ètYAzyHŠAyi ey¸dÄ eedve˜ rA– kÇ ŒrADiÆÝ. qeÀR rAjAEv öEt vAgHdAne˜–·i {AÀ ètI•iÆ•« ekAìANH öQ ey¸dÄ q•iÇ ŒErAp NM Ÿ•yiÆ•tH! 8 qÚekAìANH eedvM mnuxYer mrN˜iÇniÝM ŸyiÄ–iÆM qÝ niÍÅ vizVsiŠA˜tH? 9 þ{AenA¯ prIznAyi¯•E–AÅ ns RAynAy Ey²vientier qniÆ pl«M ecE•ì«eì•H {AÀ vizVsic•i¯Ý. 10 eyr†zElmiÇ vizVAsikÅeŠtier {AÀ pl«M èvĘiÆky…M ecyH«. vizVAsikeL twviliw…•ti½™ aDi kArM mhApuErAhitãAÄ qniÆ trik y…MecyH«. Ey²vieÀR zixYãAÄ oAErA ¯˜rAyi ekAlÂe–wEv aetAeŠ nl kArYÍLAeNÝ {AÀ s—tic•@. 11oAErA ey¸d–™iyiluM {Anver zi•ic•@. Ey²vien tirAyi asBYM pRy…•tinH {Anver Eèri–ic•@. avÄeŠtier m·u ngrÍLiÇ ecÝEpAluM ŸpáviÆvAÀ tŠ kliyAyi¯Ý qniŠH. Ey²vien kA¹•ti en–·i epQelAsH 12 þo¯ tvN puErAhitm…KYãAÄ dm sH e ŠAsiElŠH EpA›•tinH qniŠH a½mtiy…M aDikArvuM nÇki. 13{AÀ dmsH e ŠAsiElÆ EpA›kyAyi¯Ý. EnrM Ÿc•yAyi. {AÀ ŒkAz˜H o¯ èkA zM kìu. a« sUrYEnŠAÅ tIxHNmAyi ¯Ý. qniÆM qE•AewA–M sÉric•i¯ •vÄÆM ¡·uM Œ èkAzM tiLÍi. 14{Í eLlÂAM nilMptic•@. aE–AÅ ey¸dBAx yiÇ orzrIri qE•Aw… sMsAriÆ•tA yi {AÀ Ek“u. üezQÇ, ezQÇ, nIeyÙi nANH qe• pIFi–iÆ•tH? qE•AwH Ž·um…“ieŠAìH nI sVyM m…RivukÅ ŸìA ÆkyANH.ý 15{AÀ pR’u, ükĘAEv ŒrA¹ nI?ý kĘAvH pR’u, ü{AÀ Ey²vA›Ý. nI pIFi–iÆ•« qe• yANH. 16q}uE•ÇÕ! {AÀ nie• qeÀR dAsnAyi etre’w…˜iriÆÝ. nI qeÀR sA•iyA›M. öÝ nI qe•–·i

ae–A. *pv˜ ] ikÅ 26:3-27

kA¹•«M {AÀ ninÆ kA“i˜¯•« mAy kArYÍeLlÂAM nI ŒL@kELAw… pRy…M. a«ekAìA¹ {AniÝ nieÀRyw…E˜ Æ v•tH. 17 ýünieÀR sVÙM ŒL@kÅ nie• m…RiEv løiŠAÀ {An½vdiŠilÂ. jAtikLiÇni ÝM {AÀ nie• sMr•iÆM. {AÀ öQ jnÍÅŠiwyiElÆ nie• ayyHÆÝ. 18 nI avÄÆstYM kANic•@ ekAw…ŠNM. avÄ ö¯“iÇniÝM èkAz˜iElÆtiri yNM. avÄ sA˜AeÀR zåiyiÇniÝM eedv˜iElÆ tiriyNM. aE–AÅ av ¯ew pApÍÅ epARuŠe–w…M. q•iÇ vizVsiÆMv}i vi²ÖrAŠe–“vErAwH avÄÆ p»vyHÆvA½M k}iy…M.ÿý teÀR EjAliey–·i epQelAsH epQelAsH teÀR vAÆkÅ «wÄÝ, þa#i–ArAjAEv, öQ sVÄ‹IydÄznM {AÀ a½sric•@. 20mAnsAÙre–“H eed v˜iÜElÆtiriyAÀ {AÀ jnÍELAw… pR’u «wÍi. tÍL@ew mAnsAÙr ˜i½ etLivu nÇkAÀ tŠ èv]˜ikÅ ec•@vA½M {AÀ pR’u. dmsHeŠAsu kAErAwANH {AnitAdYmAyi pR’tH . pi•IwH ey±zElmiElÆM «wÄ•H ey¸ dYyiel qlÂA èEdzÍLiluM {AÀ avi w…ÏkAErAwH öŠArYÍÅ pR’u. jAtik ÅŠiwyiluM {AÀ EpAyi. 21atinAlANH eedvAly˜iÇvc•H ey¸dÄ qe• piwi œwiy«M eedvAly˜iÇ vc•H te• ekA lÂAÀ æmiÆ•«M. 22pE• eedvM qe• shAyic•@. öÝM shAyic•@ekAìiriÆ Ý. eedv˜ieÀR shAyE˜AewyANH {Ani•iview niÇÆ•«M {AÀ kì kArYÍeLAeŠ jnÍELAw… pRy…•«M. pE• {AÀ putiytAyi oÝM pRy…•i lÂ. sMBviÆem•H EmAezy…M èvAck¯M èvcic• aEt kArYÍÅ mAÒM {AÀ pRy…Ý. 23ƒisH« mriÆemÝM mrN˜i ÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•ÇÆ• ŒdYe˜ ŒLA›emÝmANH avÄ pR’tH. ey¸d ÄÆM jAtikÅÆmiwyiElŠH ƒisH« èkA zMekAìuv¯em•H EmAezy…M èvAck¯M pR’u.ÿ 19

a#i–Aey epQelAsH Eèri–iÆÝ 24 öÍen sVÙM vAdgtikÅ epQelA sH avtri–iŠEv, ePsHetAsH alRi, þepQelAEs, ninÆ v“ANH! nieÀR aRi vH nie• &AÙnAŠiyiriÆÝ!ÿ 25 epQelAsH pR’u, þatiEæxHWnAy ePsHetAsH, qniÆ&AÙilÂ. {AÀ pR ’etAeŠ smci˜tEyAewy…™ stY mA›Ý. {AÀ pR’etAÝM vifHFi˜ mlÂ; gQrvE˜AewyANi« pRy…•tH. 26a #i–ArAjAvinH öEt–·ieylÂAM aRiyAM. aE”hM öEt–·ieyAeŠ Ek“i“ueì•H qniŠRiyAM. qeÙE•A? qlÂAv¯M kA¿ ekyANH öetlÂAM sMBvic•tH. 27a#i–A rAjAEv, èvAcker}utiyetAeŠ aÍu vizVsiÆÝEvA? aÍu vizVsiÆÝ ev•H qniŠRiyAM!ÿ


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 26:28-27:24 162 28

a#i–ArAjAvH epQelAsiEnAw… EcA dic•@, þqe• vLer qL@–˜iÇ o¯ ƒi sHtYAniyAkAÀ Eèri–iŠAemÝ niÍÅ k¯«ÝEvA?ÿ 29 epQelAsH pR’u, þatÒ qL@–mA ENA vixmmAENA q•tH èzHnmlÂ. ö•H qeÀR vAÆkÅ EkÅÆ• oAErA¯˜¯M r•iŠe–w…vA½M averlÂAM öQ cÍl keLA}iek qe•E–AelyAkNemÝM {AÀ èAÄØiÆÝ!ÿ 30 a#i–ArAjAvuM gvÄÌÄ ePsHetA suM ebÄ•iŠy…M avErAewA–m…ìAyi ¯• ql A v¯M q}uE•·H 31aviwMvi“u EpAyi. avÄ prsHprM sMsAriÆÝ ìAyi¯Ý. avÄ pR’u, þöQ m½xYen vDiyHÆkEyA twvilAÆkEyA pAwilÂ; vDzi•EyA jyiÇzi•EyA aÄhiÆ • oÝM avÀ ecyHti“ilÂ.ÿ 32a#i–A ePsHetAsiEnAw… pR’u; þnm…ŠiyAeL vi“yyH Š AmAyi¯Ý; pE• eekseR kANNem•ANiyAL@ew ŒvzYM.ÿ epQelAsH ERAmyiElÆ k–Ç kyRuÝ n—Å kwÇmAÄ‹M ötelYÆ EpAk Nem•A¹ tI¯mAnic• i riÆ•tH . ztADipnAy y†lieyAsH epQelAsi½M m·u ciltwvukAÄÆM kAvÇniÝ. cƒ vĘiy…ew eesnY˜iÇ aMgmAyi¯Ý y†liEyAsH. 2 {ÍÅ o¯ k–liÇ kyRi yAÒecyH«. Œ #Am˜iÇniÝM ŒsY yiel pl BAgÍLiElÆM EpA›• k– lAyi¯Ý atH arisHtÄehAsuM {Í ELAewAÏìAyi¯Ý. meŠEdAnYyiel etÈelAnikYŠArnAyi¯Ý ayAÅ. 3pi E·Ý {ÍÅ sIEdAÀngr˜iElÆ vÝ. epQelAsien sMbÓic•iwE˜ALM y† lieyAsH nlÂvnAyi¯Ý. suXÏŠeL s•ÄziŠA½™ sVAt×YM ayAÅ epQ elAsi½ nÇkiyi¯Ý. Œ suXÏŠÅ epQelAsieÀR ŒvzYÍÅ niREv·iyi ¯Ý. 4 {ÍÅ sIEdAÀ vi“u. kA·H {ÍÅÆ ètiœlmAyi¯•tinAÇ {ÍÅ ›eèA sHdVIpiElÆ EpAyi. 5kilikY, pMPulY q•iviwÍLilUew {ÍÅ kwÝ. pi•IwH {ÍÅ luŠiyAyiel m…RAyiÇ q˜i. 6 aview alûes×iyAyiÇniÝ™ o¯ k–Ç ztADipÀ keì˜i. atH, öet lYyiElÆ EpAvukyAyi¯•tinAÇ ayAÅ {ÍeL atiÇ ky·i. 7 {ÍÅ vLer p«eŠ aEnk divsM yAÒecyH«. kA·H ètiœlmAyi¯•ti nAÇ ûnIEdAniÇ qÏ•tinH {ÍÅ vLer EkÂzic•@. öQ v}iŠH {ÍÅŠH aDi kM yAÒ ec•AnAyilÂ. atinAÇ {ÍÅ zÇEmAninw…Ï™ Eƒ˜dVIpieÀR et ÆvzÏœwi yAÒ ecyH«. 8tIr˜inw… âewy…™ {ÍL@ew yAÒ d…xHkrmAyi ¯Ý. pi•IwH {ÍÅ ü²B«Rm…KMý q• Ðle˜˜i. ls•AngrM atinw…˜A yi¯Ý. 9 pE• {ÍÅÆ vLeryDikM smyM nxHwe–“u. öE–AÅ kwÇyAÒ vLer ap kwmAyi. kArNM ey¸d¯ew ŸpvAs

27

dinM k}i’i¯Ý. atinAÇ epQelAsH aver tAŠI« ecyH«. 10þm½xYEr, öQ yAÒ èyAskrmA›Ý qÝ qniÆ kANAÀ k}iy…Ý. k–luM atiel sAmA nÍL@M nxHwmA›M. n—…ew jIvÀEpAluM nxH w e–E“ŠAM.ÿ 11q•AÇ k–i˜A½M k–luwmy…M atMgIkric•ilÂ. atinAÇ ztADipÀ epQelAsien vizVsic•@ milÂ. pkrM, k–i˜AeÀRy…M k–luwmy… ewy…M vAÆkLANyAÅ vizVsic•t.H 12Œ «Rm…KmAke“ eeztYkAl˜H aDikdiv sM tÍAÀ p·iy«mlÂ. atinAÇ k–Ç Œ ÐlM viwNem•H aDikM Ep¯M nizHcyic•@. ePAyHnIkYyiÇ q˜ie–wA em•vÄ ètI•ic•@. t¹–@kAlM avi ew k}iŠAem•vÄ k¯ti. etÆ pwi’A ERÆM, vwÆ pwi’AERÆM tiri’u™ Eƒ˜dVIpiel «Rm…KmANH ePAyHnIkY. ekAw…ÜA·H aE–AÅ etÆnie•A¯ nl kA·uvI zAÀ «wÍi. k–liluìAyi¯•vÄ a E–AÅ pR’u, þŒ kA·A¹ nm…ÆEv ìtH. öE–A}« ki“i.ÿ atinAÇ avÄ n°rM vlic•@. Eƒ˜dVIpi½ vLer aw… E˜Æ {ÍÅ sÉriyHÆky…M ecyH«. 14 q•AÇ aE–AÅ te• dVIpu m…Ric•@ ekAìH þetÆki}ŠÀÿ qÝ EprAy ati zåmAeyA¯ kA·uM vIzi. 15Œ kA·H k–li en d†ErÆ qw…ÏekAìu EpAyi. k–li nH kA·ientier sÉriŠAnAyilÂ. ati nAÇ {ÍÅ Œ æmM niĘiyi“H kA·ienA –ic•@ sÉric•@. 16{ÍÅ ekÂQd qe•A¯ dVIpieÀR ari›p·i sÉric•@. aE–AÅ r•AvÉi k–liEleŠw…ÆvAÀ {ÍÅ vLer pNie–“u. 17r•AvÉi k–liEl eŠw…˜ti½ EzxM ŒL@kÅ kyRuekAìu k–Ç vlic•@ek“i sur•itmAŠi. suvÄ ˜Isiel mNǘi“yiÇ k–Ç ŸRyHÆ em•H avÄ ByÝ. atinAlvÄ pAy tA}H ˜ ieŠ“i k–lien sVt×mAŠi. 18 piE·•H ekAw…ÜA·H Œ’wic• E –AÅ avÄ cil sADnÍeLw…˜H puRE˜eŠ Ri’u. 19piE·•H avÄ k–liel Ÿpkr NÍÅ puRE˜eŠRi’u. 20pl divsÍ ELALM tÍÅÆ sUrYenEyA n•ÒÍeL EyA kANAÀ k}i’ilÂ. ekAw…ÜA·H aÒ BIkrmAyi¯Ý. jIvEnAew öriŠAem• qlÂAètI•kL@M {ÍÅÆ nxHwe–“u. mriEŠìiv¯em•H {ÍÅ k¯ti. 21 vLer EnrE˜ŠH avÄ oÝM k}ic•ilÂ. o¯ divsM epQelAsH av¯ew m…ÛiÇ q}uE•·uniÝ pR’u, þœ“Er, Eƒ˜iÇ niÝM puRe–w¯et•H {AÀ pR’i¯Ý. niÍLtH ecvieŠA™NmAyi¯Ý. qÜiÇ niÍÅŠH öQ ›}–ÍL@M nxHwÍL@M ŸìA ›mAyi¯•ilÂ. 22q•AÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, sÚxHwrAyi öriÆviÀ. niÍ LilAÄÆM mriEŠìivrilÂ. pE• k–Ç nm…Æ nxHwe–w…M. 23k}i’rAÒi eedv ˜iÇ nie•A¯ d†tÀ qeÀRyw…E˜Æ vÝ. {AÀ nmsHkriÆ• eedv˜iÇ ni•H. {AÀ avEÀRtA›Ý! 24eedv˜i eÀR d†tÀ pR’u, üepQelAEs Bye– 13


] ikÅ 27:25-28:11 163 ae–A. *pv˜ Ewì! nI eeksRi½m…ÛiÇ niÇÆM. eedvM ninŠH öQ vAgHdAnM t•i“um…ìH. niE•AewA–M k–liÇ v¯•v¯eweylÂAM jIvÀ avÀ ninÆEvìi r•iÆM.ý 25 a«ekAìH œ“Er, sEÙAxiÆviÀ! {AÀ eedv˜iÇ vizVsiÆÝ. aveÀR d†tÀ qE•Aw… pR’«EpAeleylÂAM sMBviÆM. 26q•AÇ n—Å o¯ dVIpiÇ ec•iwiÆM.ÿ 27 ptinAlAM rAÒiyiÇ {ÍÅ aáiy kwlilUew sÉriÆkyAyi¯Ý. {ÍÅ krEyAww…Ïev•H k–Ç EjAliŠAÄ k¯ ti. 28avÄ or·Ï BArM ek“iy o¯ kyÄ kwliElŠi“u. aview ¾·iyi¯ptwi Œ} ˜iÇ ev™m…ìAyi¯e••vÄ kìu. avÄ aløMœwi m…EÛAE“Æ ec•H kyÄ vIìuM qRi’u. aE–AÅ etAßRu awi yAyi¯Ý Œ}M. 29{ÍÅ pARkLiEãÇ ec•iwiÆem•H EjAliŠAÄ k¯ti. ati nAlvÄ nAlu n°rÍÅ ev™˜iElŠi “u. q•i“vÄ pkÇ evLic•˜inAyi èAÄ Øic•@. 30ŽtA½M EjAliŠAÄ k–Ç vi“u EpAkAenA¯Íi. avÄ r•AvÉi ev™ ˜iliRŠi. avÄ œw…tÇ n°rÍÅ k– lieÀR m…ÀBAgÏniÝM ev™˜iElŠi w…kyAeNÝ BAvic•@. 31q•AÇ epQelA sH ztADipEnAw…M m·u BwãAErAw…M pR ’u, þövÄ k–liÇ tÍiyielÂÜiÇ niÍ L@ew jIv½M r•e–w…kyilÂ.ÿ 32a«ekA ìH BwãAÄ kyRukÅ m…RiyHÆky…M r•Av Éi ev™˜iElŠiw…ky…M ecyH«. 33 EnrM evL@ÆMm…ÛH qeÙÜiluM ŒhA rM k}iyHŠAÀ epQelAsH jnÍeL niÄ bÓic•@. avÀ pR’u, þk}i’ rìA }HckLAyi niÍÅ ŒkAM•ABritrAyi“i riÆkyAyiÝ. niÍeLAÝM k}ic•i“umilÂ. 34 öE–Ae}eÙÜiluM k}iyHÆvAÀ {AÀ niÍELAwEp•iÆÝ. niÍÅÆ jIvÀ nilniĘNmElÂA. Œ¯ewy…M o¯ m…wi EpAluM nxHwe–w…kyilÂ.ÿ 35avni« pR ’ti½EzxM ŽtA½M a–emw…˜H ati ½ eedvE˜Aw… n•i pR’u. avÀ o¯ kxNM m…Riec•w…˜H tiÝ«wÍi. 36qlÂA v¯M sÚxHwrAyi. averlÂAM ŒhArM k}ic•@ «wÍi. 37{ÍeLlÂAv¯M œwi ö¯ ¾·iey}up ˜iyARu Ep¯ìAyi¯Ý. 38Œ vzYm…™Ò {ÍÅ tiÝ. q•i“H mic•m…™ DAnYM kwliEleŠRi’H avÄ k–li eÀR BArM ›Rc•@ «wÍi. k–Ç nzi–iŠe–“u EnrM pulÄ•E–AÅ avÄ krkìu. pE• a« Ž« ÐlmAeN•vÄÆ mn ÈilAyilÂ. avÄ o¯ ŸÅŠwluM tIrvuM kìu. k}iy…emÜiÇ k–Ç tIr˜w…–iÆ vAÀ avÄ Œ#hic•@. 40n°re˜ tAÍi niĘiyi¯• kyRukÅ avÄ m…RiyHÆ ky…M ecyH«. q•i“vÄ m…•ile˜ pAy nivĘi tIrE˜Æ k–ElAwic• @ . 41 pE• k–elA¯ mNǘi“yiliwic•@. k–lieÀR m…ÀBAgM atiÇ ŸRc•@. k–linH anÍAÀ k}i’il aE–AÅ vliy tirmAlkÅ v•H k–lieÀR piÀBAge˜ kxNÍLAyi tkÄÏ. 39

42

twvukAÄ Œ¯M nIÙi r•e–wAtiri ŠAÀ BwãAÄ aver ekAlÂAÀ tI¯mAnic•@. 43 pE• ztADipÀ epQelAsien ekA lÂAtiriŠAÀ Œ#hic•@. atinAÇ ayAÅ m·u twvukAer vDiŠAÀ a½vdic•ilÂ. nIÙlRiyAvu•vÄ ŒdYM ev™˜iÇ cAwi nIÙi kryiElÆ EpA›vAÀ y†li eyAsH jnÍELAw… pR’u. 44cilÄ mrŠ xNÍL@M k–lieÀR tkÄ• BAgÍL@M ŸpEyAgic•H kryiElÆ nIÙi. aÍen ql A v¯M kryH Š w…Ï. Œ¯M mrNmw ’ilÂ. epQelAsH emli˜ dVIpiÇ kryiElÆ r•e–“u k}i’E–AÅ a« emli˜AdVIpAeNÝ {ÍÅ Æ mnÈilAyi. 2 aE–AÅ m} epyHti¯• «ekAìH nl t¹–Ayi¯Ý. q•AÇ aview tAmsic•i¯•vÄ {ÍELAw… vL er k¯NkA“i. avÄ {ÍÅŠAyi tI œ“uky…M {ÍeL •NiyHÆky…M ec yH«. 3epQelAsH o¯ vliyœÛArM viR› sMBric•@. avÀ oAErA viR›M tIyili“u. o¯ vix–AÛH tIy…ew §w…m†lM puRE˜ ÆvÝ epQelAsieÀR eek•iÇ kwic•@. 4 pAÛH epQelAsieÀR k•iÇ ¬ÍiŠiw Æ•tH nA“ukAÄ kìu. avÄ pR’u, þöQ m½xYÀ o¯ ekAlyALiyAyiriŠNM! kwliÇ vc•yAÅ mric•ilÂ. qÜiluM avÀ jIvEnAwiriŠAÀ nIti a½vdiÆ•ilÂ.ÿ 5 pE• epQelAsH pAÛien ›w’u tI yiElŠi“u. av½ m…RiEv·i¯•ilÂ. 6 ayA ÅÆ nI¯v¯emÝM epe“Ý tAe} vI¹ mriÆemÝM avÄ k¯ti. avÄ vLer EnrM epQelAsien nirI•iec•ÜiluM ayAÅÆ ›}–emAÝM sMBvic•ilÂ. ati nAÇ epQelAsiEnAwH avÄÆìAyi¯• aBièAyM mARi. avÄ pR’u, þavÀ o¯ eedvmANH!ÿ 7 Œ èEdzÏ ›Rc•@ äxi®miy…ìAyi ¯Ý. pubHLieyAsH qÝEprAy vLer èDAne–“ orAL@EwtAyi¯Ý Œ äxi yiwM. ayAÅ {ÍeL teÀR vI“iElÆ •Nic•@. pubHLieyAsH {ÍELAw… vLer kA¯NYM kA“i. {ÍÅ m†ÝdivsM ayA L@ew vI“iÇ tÍi. 8pubHLieyAsieÀR a–À o¯ z•AvlMbiyAy ErAgiyAyi ¯Ý. pniy…M vyRukwiy…M aE”he˜ bADic•i¯Ý. epQelAsH aE”h˜ieÀR aw…Ï ec•H aE”h˜i½Evìi èAÄ Øic•@. teÀR eekkÅ aE”h˜ieÀR EmÇvc•H epQelAsH Œ m½xYeÀR ErAgM EBdmAŠi. 9ati½EzxM Œ dVIpiel qlÂA ErAgikL@M epQelAsieÀRyw…e˜˜i. avereyAeŠ epQelAsH suKe–w…Ï ky…M ecyH«. 10-11dVIpuvAsikÅ {ÍeL pl viD˜iÇ shAyic•@. {ÍLview m†ÝmAsM tAmsic•@. {ÍÅ aviwMvi“u EpAkARAyE–AÅ avÄ {ÍÅÆEvì etlÂAM tÝ.

28

epQelAsH ERAmyiElÆ EpA›Ý {ÍÅ alûs×iyAyiÇniÝM k–Ç kyRi. Œ k–Ç zItkAl˜H emli˜yiÇ


ae–A. *pv˜ ] ikÅ 28:12-31

164

n°rmi“i¯•tAyi¯Ý. ör“EdvãA¯ew cihHnM k–lieÀR m…ÛiÇ vrc•i¯Ý. 12 {ÍÅ k–Ç suRAÕsiÇ aw…–ic•@. aview m†ÝdivsM tÍiyti½EzxM {ÍÅ yAÒ«wÄÝ. 13pi•IwH {ÍÅ eregYAniel˜i. aw…˜ divsM etÆ pwi’ARuni•H o¯ kA·H awiyHŠAÀ «w Íi. atinAÇ {ÍÅÆ piE·•H puetYA liÇ q˜AÀ k}i’u. 14aview {ÍÅ ŽtA½M sEhAdrãAer keì˜i. avÄ {ÍeL orA}Hc aview tÍAÀ •Nic•@. avsAnM {ÍÅ ERAmyiElÆ vÝ. 15{ ÍeL˜iy vivrM ERAmyiel vizVAsi kÅ aRi’u. avÄ a–iy†siel cÙ yiluM m†Ý sÒÍLiluM {ÍeL kANA en˜i. aver kìE–AÅ epQelAsi½ eeDrYmAyi. avÄ eedvE˜Aw… n•i pR ’u. epQelAsH ERAmyiÇ pi•IwH {ÍÅ ERAmyiElÆEpAyi. aview epQelAsien o·yHÆ tAmsi ŠAÀ a½vdic•@. qÜiluM o¯ BwÀ av½ kAvluìAyi¯Ý. 17 m†Ý divsÍÅ k}i’H epQelAsH Ž·vuM èDAne–“ ey¸driÇ ciler viLic•@œ“i. epQelAsH pR’u, þqeÀR ey¸dsEhAdrãAEr, {AÀ n—…ew ŒL@ kÅÆ vi¯ÖmAyi oÝM ecyHti“ilÂ. n—… ew pUÄv•ik¯ew ŒcArÍeLy…M {AÀ niExDic•i“ilÂ. q•AluM ey±zElmiÇ qe• twvukArnAŠi ERAmAŠAÄÆ nÇk e–“u. 18ERAmAŠAÄ qe• vicArN ecyH«. q•AÇ qe• ekAlÂAÀ o¯ kAr NvuM avÄÆ kìupiwiŠAnAyilÂ. ati nAlvÄÆ qe• sVt×nAŠNmAyi¯ Ý. 19pE• qeÀRyAL@kÅ, atixHwe– “ilÂ. atinAÇ eeksÄ vicArN nw˜ Nem•H {AÀ ŒvzYe–“u. q•AÇ ey ¸dÄ qeÙÜiluM et·u ecyH t tAyi {AÀ pRy…•ilÂ. 20atinAlANH {AÀ niÍeL kìH öetAeŠ pRyAÀ Œ#hi c•tH. yi AEylieÀR ètI•eyec•AlÂi yANH {AÀ öQ cÍlyAÇ bÓiŠe– “iriÆ•tH.ÿ 21 ey¸dÄ epQelAsiEnAw… mRupwi pR ’u, þey¸dYyiÇniÝM nie•–·i o¯ kÏM {ÍÅÆ lBic•i“ilÂ. aviewniÝM 16

v• o¯ ey¸dsEhAdr½M nie•–·i oÝM pRy…kEyA ›·e–w…ÏkEyA ec yHti“ilÂ. 22{ÍÅÆ nieÀR ŒzyÍÅ EkÅŠNM. qlÂAyiwvuM qlÂAv¯M öQ sM G˜ientier sMsAriÆÝevÝ {Í ÅŠRiyAM.ÿ 23 epQelAsuM ey¸d¯M EyAgM EcrAÀ o¯ divsM niËyic•@. Œ divsM vLer aDikM ey¸dÄ avÀ vsiÆ• vI“iÇ ec•H aven kìu. epQelAsH avErA ewlÂAM divsM m…}uvÀ sMsAric•@. eedv rAjYe˜–·i avÀ avÄÆ vizdIkri c• @ ekAw…Ï. Ey²viÇ vizVsiŠAÀ epQelAsH aver Eèri–ic•@. atinA yi EmAezy…ew nYAyèmANvuM èvAck ¯ew vcnÍL@M ŸpEyAgic•@. 24epQelA sH pR’tH cilÄ sVIkriÆky…M m·u cilÄ nirAkriÆky…M ecyH«. 25avÄ eŠA¯ nYAym…ìAyi¯Ý. ey¸dÄ EpA kAenA¯ÍEv epQelAsH avErAw… pR ’u+ þpri²ÖA´AvH eyz•AèvAck nilUew niÍL@ew pitAŠãAErAwH stYmA y« pR’u. avÀ pR’u+ 26

ünI ec•H öQ ŒL@kELAwH pRy…k+ niÍÅ æÖic•@EkÅÆM, pE• niÍÅ mnÈilAŠil ! niÍÅEnAŠiŠA¹M, pE• niÍÅ kA¹•« mnÈilAŠAnA vilÂ. 27aet, öQ ŒL@kL@ew XdyÍÅ kWinmAyiriÆÝ. övÄÆ ecviy…eì ÜiluM övÄ EkÅÆ•ilÂ. övÄ stYM kANAÀ mwiÆÝ. atinAÇ övÄ kÎk ÅekAìH kA¹•il , ecvikÅekAìH EkÅÆ•il , oÝM mnÈilAÆÝmil . över suKe–w… ˜AÀ q•iElÆ tiri y…ÝmilÂ.ý eyz•AvH 6+9-10 28

þa«ekAìH eedv˜ieÀR r•ey jAtikLiElŠyc•iriÆÝev•H niÍeL aRiyiŠAÀ {AÀ Œ#hiÆÝ. avÄ æÖiÆM.ÿ 29* 30 epQelAsH rìuvÄxM Œ vAwkvI “iÇ tAmsic•@. te• kANAen˜iyver eyAeŠ avÀ sVIkric•@. 31eedvrAjY e˜–·i epQelAsH èsMgic•@. kĘA vAy Ey²ƒisH«vien–·i avÀ pWi –ic•@. avÀ vLer eeDrYE˜Aew ecyHt öQ èv]˜ikÅ twyAÀ Œ¯M æmic•@milÂ.

vAkYM 29 èv.y…ew cil piÇŠAlpti–@k LiÇ vAkYM 29Ç öÒy…M œwiy…ìH. þavÀ öÍen pR’ EzxM, t—iÇ vliytÄŠM ŸìAyi, ey¸dÄ aviwM vi“u EpAyi.ÿ


165

ERAmÄŠH q}utiy ElKnM 1

ƒisH « Ey²vieÀR dAsnAy epQ elAsH q}u«•tH. qe• o¯ ae–A sHtlnAkAÀ eedvM viLic•@. eedv˜i eÀR suviEzxM qlÂA jnÍeLy…M aRi yiÆvAÀ qe• tire’w…Ï. 2 eedvM èvAckrilUew öQ suvi EzxM aveÀR jnÍÅÆ nÇkAÀ vLer pìu te• vAgHdAnM ecyHti¯Ý. 3ti¯ ev}uÏkLiÇ Œ vAgHdAnmANH ErKe–w… ˜iyi“@™tH . 4eedv˜ieÀR puÒ½M n—…ew kĘAvumAy Ey²ƒisH«vien ÆRic• @ ™tANH Œ suviEzxM. dAvI dieÀR ›w…Mb˜ilANH o¯ vYåiey• nilyiÇ avÀ jnic•tH. pE• Ey² eedvpuÒnAeN•H pri²ÖA´AvilUew sH p xH w mAŠi. mrN˜iÇniÝM ŸyÄ ˜iy zåim˜Ay èvĘnM v}i, avÀ eedvpuÒnAeNÝ evLivAyiri ÆÝ. 5 eedvM ƒisH«vilUew, o¯ ae–A sHtleÀR EjAlieyniÆ nÇki. skl rAjYÍLilum…™ jnÍeL eedv vizVAs ˜iElÆM eedvviEDytV˜iElÆM nyi ŠAÀEvìiyANH eedvM qe• EjAli Žløic•tH. {AnAke“ ƒisH«vi½Evìi öQ èv] ˜ i ec•@Ý. 6 ERAmilu™ niÍL@M, Ey² ƒisH « viEÀRtAkAÀ ŒhVAnM ec•e–“iriÆÝ. 7 teÀR vi²ÖjnmAkAÀ Evìi eedvM viLic•iriÆ• ERAmiel qlÂA jnÍÅÆM Evìiy…™tANH öQ k˜H. eedvM sHEn hiÆ• jnÍLANH niÍÅ. n—…ew pitA vAy eedv˜ieÀRy…M kĘAvAy Ey² ƒisH«vieÀRy…M äpy…M smADAnvuM niÍÅŠH lBiÆmARAke“! o¯ ätj{ H tA èAÄØn niÍÅeŠl A vÄÆMEvìi Ey²ƒi sH«vilUew qeÀR eedv˜inH {AnA dYmAyi n•i pRy…Ý. niÍL@ew vizVAs e˜–·i smsHtElAkvuM viLMbrM ec •@•tinAÇ {AÀ eedvE˜Aw… n•i pRy…Ý. 9 -10{AÀ èAÄØiÆEÛAe}lÂAM niÍeL oAÄ—iÆM. ö« stYmAeNÝ eedv˜inRiyAM. aveÀR puÒeÀR suviEzxe˜–·i jnÍeL ŸdHEbADi –ic•@ ekAìANH {AÀ qeÀR Œ´AviÇ eedve˜ ŒrADiÆ•tH. niÍL@ew aw… ˜H q˜A½™ a½mtiŠAyi {AÀ èAÄ ØiÆÝ. eedvM Œ#hiÆÝevÜiÇ a« sMBviÆM. 11niÍeL kANAÀ {AÀ atiyAyi Œ#hiÆÝ. niÍeL zå rAŠAÀ cil Œ´IyvrM nÇkAÀ qni ŠA#hm…ìH. 12nm…ŠH oAErA¯˜ÄÆm…™ vizVAs˜ieÀR awiÐAn˜iÇ nAM prsHprM shAyiŠNem• Œ#hmANH 8

{Aniview l•YmAÆ•tH. 13sEhAdrI sEhAdrãAEr, niÍL@ew smIpem˜AÀ {AÀ pltvN o¯ÍiytANH q• kArYM niÍLRiyNemÝ {AÀ ŒziÆÝ. q•AÇ niÍL@ew aw…ÏvrAÀ qniŠH a½mti lBic•ilÂ. Œ´Iy aBiv]ÖiyHŠH niÍeL shAyiŠNemÝ™«ekAìH a view vrAÀ {AnA#hiÆÝ. EzxM jAti keL shAyic• « EpAel niÍeLy…M shAyiŠAÀ {AnA#hiÆÝ. 14 qniŠH yvnãAErAw…M yvnãArlÂA ˜vErAw…M vijH{AnikELAw…M EBAxãA ErAw…M qlÂAvErAw…M kw–Aw…ìH. 15a«ekA ìANH ERAmyilu™ niÍELAw…M suvi EzxM èsMgiÆvAÀ {AnA#hiÆ•tH. 16 suviEzxe˜ÆRic•@ qniÆ l‘ yilÂ, qÚekAeì•AÇ vizVsiÆ• qlÂAvÄÆM, ŒdYM ey¸d½M pie• jAti kÅÆM r•iŠe–w…vAÀ eedvM ŸpEyA giÆ• zåiyANtH. 17eedvM jnÍeL nItIkriÆ•etÍeney•H suviEzx ˜iÇ evLie–w…˜iyiriÆÝ. öQ nItI krN˜i½™ v}i Œdim…tÇ avsAnM ver vizVAs˜iÇ awiÐAne–“iri ÆÝ. ti¯ev}u˜H pRy…•«EpAel, þvi zVAs˜AÇ nItIkriŠe–“vÀ qE• ÆM jIviÆM.ÿ* qlA v¯M et·@ ecyt H … eedvEkApM sVÄ‹˜iÇniÝM evLi e–w…˜iyiriÆÝ. jnÍÅ eedv˜ien tirAyi a½vĘiÆ• qlÂA d…xHwt yiluM vI}HcyiluM eedvM EkApixHwnANH. avÄŠH stYM aRiyAemÜiluM av¯ew d…xHwjIvitM stYe˜ mRyHÆÝ. 19eedv e˜–·i aRiyAvu•etl A M avÄŠH vYåmAyi“@M avÄ stYe˜ mRc•@vyHÆ •tinAÇ eedvM EƒADM èkwi–iÆÝ. eedvM, te• sMbÓic•etlÂAM avÄÆ mnÈilAŠi ekAw…˜iriÆÝ.20nitYmAyi nilniÇÆ• zåiyuM eedvIkmh tVvuM «wÍi ad]zY•NÍL@M eedvIk mAy skl«M eedv˜i½ìH. pE•, ElA kArMBM m…tÇEŠ a˜rM kArYÍÅ m½xY ÄŠH mnÈilAŠAÀ qL@–mAyi¯Ý. eedvM s]xHwic• qlÂA·i½M öŠArYÍÅ vYåmAŠiyi“@ìH . a«ekAìH tÍÅ ec•@• et·@kLiÇni•H jnÍÅŠH o}ik }ivilÂ. 21m½xYÄŠH eedve˜ aRiyAem ÜiluM avÄ eedv˜i½ mhtVM ekAw…Æ kEyA avEnAwH n•ipRy…kEyA ecyHti lÂ. av¯ew ciÙ nixHèEyAjnmAyi. pApAÓt av¯ew m†FmnSkLiÇ niR ’iriÆÝ. 22avÄ buÖimAãArAeNÝ 18

þvizVAs˜AÇ ... jIviÆM ŸÖrNi hb. 2+4.


ERAmÄ 1:23-2:15

166

avkAze–w…e•ÜiluM m†FãArAyiri ÆÝ. 23anzVrnAy eedv˜ieÀR mh tVM avÄ eekevwi’iriÆÝ. ®vAsi kL@ewyiwyiÇ niÄ—ic• vi#hÍeL nm sHŠriŠAÀ Œ mhtVe˜ avÄ eekmA·M ecyHt…. p•ikeLy…M nAÇŠAlikeLy…M ö}jÚŠeLy…M EpAlu™vyHŠAyi eedv mhtVM viÇŠe–“@. 24 jnÍLilAkmAnM tiãyANH, tiã ec •AÀ mAÒmANv¯ew Œ#hM. a«ekAìH eedvM aver ŸEp•iÆky…M av¯ew d…Ä—AÄ‹ÍLilUew EpAkAÀ viw…ky…M ecyHt…. aÍen avÄ sVÙM zrIrÍeL eelMgikpApÍÅ ecyHt…ekAìH aD+p ti–iÆky…M ecyHt…. 25avÄ eedve˜ ÆRic•@™ stYM astY˜i½ eekmA·M ecyHt…. avÄ s]xHwiŠe–“tien nm sH Š riÆky…M EsviÆky…M ecyH t …. q•AÇ avÄ s]xw H AvAy eedve˜ nm sHŠriÆkEyA EsviÆkEyA ecyHtilÂ. qe•ÝM eedvM vA}H˜e–we“! ŒEmÀ. 26 öŠArN˜AÇ eedvM aver ŸEp•i Æky…M, avÄ a½vĘiŠAnA#hic• l‘AkrmAy vikArÍLiElŠH vie“A}iy… ky…M av¯ew OIkÅ pu¯xãA¯mA y…™ èätYA½srNmAy…™ eelMgik Ev}Hc mtiyAŠi m·u OIkL@mAyi eelM gikbÓM ÐApic•@. 27ö«EpAel pu¯ xãAÄ OIkL@mAy…™ eensÄ‹Ik b Óm…Ep•ic•H qE–A}uM avÄ kAmAgHni yiÇ qri’H prsHprAsåi pulĘi. pu¯xãAÄ prsHprM l‘AkrmAy Ev}Hc• kLiÇ ŽÄe–“@. av¯ew d…xHèv]˜ikÅ Æ™ zi• sVyM Ž·@vAÍuky…M ecyHt…. 28 eedve˜ÆRic•H stYsÓmAy aRi vuìAyiriŠNem•tH èDAne–“ o¯ kArYmAeN•H avÄ ciÙic• i l . a« ekAìH eedvM aver t_ky…M av¯Ew tAy vYÄØciÙkLiÇ m…}ukAÀ eekev wiy…ky…M ecyHt…. aÍen avÄ ec• ¯tA˜ kArYÍÅ ecyHt…. 29avÄ qlÂA tr˜ilum…™ tiãy…M d…xHwty…M sVAÄØ ty…M EdVxvuM Ÿ™vrAyi˜IÄÝ. av riÇ asUyy…M ekAlpAtkvuM klhvuM vÉny…M viEdVxvuM niR’u niÝ. 30 avÄ prd†xNvuM ›²›²–…M nw˜i. avÄ eedvviErADikL@M DiŠArikL@M d…r BimAnikL@M Œ´èzMs nwÏ•v¯ mAyi d…xHwt ec•A½™ v}ikÅ keì ˜i. mAtApitAŠeL a½sriŠA˜v rAyi. 31avÄ EBAxãAÄ, tÍL@ew èti jH{ pAliŠA˜vÄ, anYErAwH dyEyA kA¯NYEmA ölÂA˜vÄ. 32avÄŠH eedv nIti aRiyAM. ö˜rM kArYÍÅ ec•@• vÄ mrNAÄhrAeN• eedvkløn avÄ ŠRiyAM. q•i“@M avÄ tÍL@ew d…xHwä tYÍÅ «w¯k mAÒml ö˜rM èv]˜i kÅ ec•@•ver zrivyH Æ ky…M ec•@Ý.

2

ey¸d¯M pApikLANH m·@™ver viDiŠ¯tH, kArNM niÍL@M pApM ekAìH aprADikLANH. m·@™v

er viDiÆEÛAÅ avÄ ec•@• aEt et·@kÅ niÍL@M ec•@Ý. a«ekAìH niÍÅ aver viDiÆEÛAÅ yTAÄØ ˜iÇ niÍÅ niÍL@ew et·ien˜e• yANH viDiÆ•tH. 2 a˜rM et·@ ec•@ •vriÇ eedv˜ieÀR viDinYAyM èvÄ ˜iÆ•tH zriyAeN•H nm…ŠRiyAM. 3pA pikeL viDiÆky…M, aEt pApM ec•@ ky…M eedvnItieyÆRic•H aRiy…ky…M ec•@• niÍÅ eedv˜ieÀR nYAyvi DiyiÇni•H r•e–w…em•H k¯«Ý EìA? 4eedvM niÍELAw… vLer k¯Ny… ™vnANH. avÀ niÍL@ew EnÄŠH •m kANiÆÝ. niÍL@ew mA·˜i½ Evìi avÀ kA˜iriÆÝ. pE•, niÍÅ aveÀR kA¯NYe˜ÆRic•H o“@M ciÙi Æ•il . niÍL@ew mAnsAÙr˜i½ kA˜iriŠAÀ tŠvÌM aÒEmÇ k¯NAm ynANH eedvM q•H o¯ pE• niÍÅŠRi vilÂAyiriÆM. 5pE•, niÍÅ kWinXd y¯M d…šAWYŠA¯mANH. p zHcA˜Ap˜i½ viEDyrAkAÀ mwiÆ•«ekAìH niÍÅ niÍÅÆ zi• vIìuM ep¯–iÆÝ. eedvM teÀR EkApM evLivAÆ• divsM Œ zi• niÍÅÆ ki“@ky…M ec•@M. Œ divsM m½xYÄ eedv˜ieÀR zri yAy nYAyviDi kA¹M. 6oAErA vYåiÆM tAÀ ecyHtvyHÆ™ ètiPlEmA zi• EyA eedvM nÇ›M. 7eedv mhtV˜i½M kIĘiÆM nitYjIv½M Evìi cilÄ jIviÆM. qE–A}uM sÇèv]˜ikÅ niR ’ jIvit˜inAyi avÄ niÄbÓM piwiÆM. eedvM avÄÆ nitYjIvÀ nÇ›M. 8m·@ cilÄ sVAÄØmtikL@M stYA EnVxN˜iÇ vim…K¯mANH. avÄ d…xHw tey piÚw¯M. eedvM teÀR zi•y…M EkApvuM avÄÆ nÇ›M. 9d…xHwt ec•@ • ey¸d¯M jAtikL@mAy qlÂAvÄÆM eedvM èzHnÍL@M kxHwtkL@M nÇ›M. 10 sÇèv]˜ikLiÇ ŽÄe–w…• ey¸d¯M alÂA˜v¯mAy qlÂAvÄÆM avÀ mh tVuM bµmAnvuM smADAnvuM s—Ani ÆM. 11eedvM qlÂAvery…M p•pAtrhi tmAyi viDiÆÝ. 12 nYAyèmANM Ÿ™v¯M atilÂA˜ v¯M pApM ec•@EÛAÅ smãA¯mA›Ý. nYAyèmANmilÂA˜tinAÇ pApM ec•@ •vÄ nziÆM. nYAyèmANM ŸìAyi“H pApM ec•@•vÄ nYAyèmANM ekAìH viDiŠe–w…M. 13 nYAyèmANe˜–·iy…™ Ek“RivH ŒÄÆM nItIkriŠe–w…vAÀ shAykmA vukyilÂ. nYAyèmANM a½zAsiÆ• kArYÍeLl A M a½sriÆemÜiÇ atH eedvm…ÛAek nItIkriŠe–w…vAÀ shAyiÆM. 14jAtikÅŠH Œ nYAyèmAN milÂ. pE• avÄ sVABAvikmAyi nYAy èmANM ŒvzYe–w…EÛAel èvĘiÆ EÛAÅ avÄÆ nYAyèmANM öelÂÜiluM, avÄ te•yA›M av¯ew nYAyèmANM. 15 tÍL@ew XdyÍLiÇ nã tiãkeL avÄ viEvcic•Riy…•tH nYAyèmAN ˜i½ a½s]tmAy m“iÇ te•yANH. et·@M zriy…M avÄŠH a½BvEvdYmA


167 ›•viDM avÄ èkwi–iÆÝ. cil E–AÅ tÍL@ew èv]˜ikÅ et·AeN•H av¯ew mnÈH m×iÆky…M aÍen av ÄŠH ›·EbADM ŸLvA›ky…M ec•@Ý. m·@cilE–AÅ av¯ew mnÈH tÍL@ew ecyHtikeL zrivyHÆky…M aÍen a ver ›·EbAD˜iÇniÝM vim…årAÆ ky…M ec•@Ý. 16m½xYmnÈiel rhsY ÍeL eedvM vicArNec•@• Œ divsM öetlÂAM nwÆM. {AÀ m½xYer aRi yiÆ• suviEzxm½sric• H eedvM ƒisH«Ey² v}i m½xYer viDiÆM. ey¸d¯M nYAyèmANvuM niÍL@ew kArYM qÍen? niÍÅ o¯ ey¸dnAeNÝ pRy…Ý. niÍÅ nYAy èmAN˜iÇ vizVsiÆ•v¯M eedv E˜Aww…˜verÝM niÍÅ èzMsiÆÝ. 18 niÍÅ qÚ ec•Nem•ANH eedvM ŒvzYe–w…•tH qÝ niÍÅŠRiyAM. nYAyèmANM niÄE”zic• i “@™tiÀ è kArM èDAnvsH « tkÅ niÍÅŠH aRiyAM. 19v}iyRiyA˜vÄŠH o¯ v}ikA “iyAeNÝ niÍÅ sVyM k¯«Ý. pAp ˜ieÀR ö¯“iÇ ake–“vÄŠH evLic•mA eNÝM niÍÅ vicAriÆÝ. 20EBAxãAÄ ÆM, qÙANH zrieyÝ qw…ÏkA“AÀ niÍÅŠA›emÝ niÍÅ k¯«Ý. pkV tyil A ˜vÄÆ niÍÅ aÖYApknA eNÝ sVyM vicAriÆky…M nYAyè mANM aRiy…•«ekAìH qlÂAM aRiy…Ý evÝM stYM pUÄÌmAy…M tniÆ evLi e–“@evÝM niÍÅ k¯«Ý. 21m·@™ver pWi–iÆ• niÍÅŠH qÚekAìH sVyM pWic• @ œwA? EmAxH w iŠ¯etÝ m·@™v ErAwH pRy…• niÍÅ sVyM EmAxHwiÆÝ. 22 vYBicriŠ¯etÝ anYer ŸpEdziÆ • niÍÅ te• Œ pApM ec•@Ý. vi #hÍeL evRuÆ• niÍÅ E•ÒÍÅ ekA™ywiÆÝ. 23eedv˜ieÀR nYAy èmAN˜iÇ èzMsiÆky…M Œ nYAy èmANM lMGiÆky…M ecyH « ekAìH niÍÅ eedv˜i½ apmAnM v¯ÏÝ. 24 ti¯ev}uÏkLiÇ q}utiyi“@ìH+ þni ÍÅ ey¸dÄ m†lM jAtikLAÇ eedvM avmtiŠe–w…Ý.ÿ* 25 niÍÅ nYAyèmANM a½sriÆÝ evÜiÇ pricHECdn •Nm…ìH; mRic•H niÍÅ nYAyèmANM lMGiÆÝevÜiÇ Œ pricHECdn a#cÄ—mA›M. 26pE• pricH E Cn ecyH t i“il A ˜ jAtikÅ nYAyèmANM a½zAsiÆ•tH ecyH tAÇ avÄ yTAÄؘiluM pricHECdn ecyHtvrA›M. 27a#cÄ—iyAyvÀ nYA yèmANM a½sriÆÝevÜiÇ, nYAy èmANvuM pricHECdny…M Ÿ™ nYAyè mAN lMGiyAy nie• avÀ ›·M viDi ÆM. 28 zrIrM ekAìu mAÒM ey¸dnAyvÀ yTAÄؘiÇ o¯ ey¸dnl . bAhY mAyi mAÒm…™tl yTAÄØ pricHECdn. 29 ŒÙrikmAy…M ey¸dnA›•EtAw…œwi 17

þniÍÅ ... avmtiŠe–w…Ýÿ ŸÖrNi eyz. 52+5,.

ERAmÄ 2:16-3:13

mAÒmANH o¯vÀ yTAÄØ ey¸dnA› •tH. Xdy˜ilANH zriyAy pricHEC dn nwEŠìtH. atH q}ute–“ nYAyèmA N˜ienA˜lÂ, Œ´AvilUewyANH nw Æk. Œ´AvilUew Xdy˜iÇ pricHEC dn Ž·vnH m½xYriÇni•l eedv˜iÇ niÝmANH èzMs lBiÆk. m·@LLvÄŠH ölÂA˜tAyi ey¸dÄŠH qÚ EmãyA¹™tH ? pricH E Cdit rAyi q•tinH qÚ EæxHwty…ìH? 2ŸìH, ey¸dÄŠH pl Œ½œlYÍL@m…ìH. Ž· vuM èDAnM ötANH+ eedvM aveÀR ŸpEdzÍÅ ey¸der vizVsic• A NH Žløic•iriÆ•tH. 3cil ey¸dÄ eedv E˜Aw… vizVsH t t kA“iyil q•« stYM te•. pe•, atH vAgHdAn pAln ˜iÇniÝM eedve˜ mA·i niÄÏEmA? 4 ölÂ. qlÂAv¯M ½NyãArAyAluM, eedvM EkvlM stYmAyi «wÄÝekAEìyi riÆM. q}ute–“iriÆ•«EpAel, þnieÀR vAÆkLiÇ nI nItikriŠe– w…ky…M viDiŠe–w…EÛAÅ nI vijyiÆ ky…M ec•e“.ÿ sÜIĘnÍÅ 51+4

3

5

nAM et·@ ec•@EÛAÅ atH eedv˜i eÀR nItiey œw…tÇ evLie–w…ÏÝ. atinAÇ eedvM ne— zi•iÆEÛAÅ avÀ anYAymANH ec•@•etÝ pR yAÀ nm…Æ sADiÆEmA? (cilÄŠH EtA•i EyŠAvu• orAzyM pR’uevE•y… Z.) 6ölÂ. eedv˜i½ ne— zi•iŠAÀ sADiŠielÂÜiÇ avnH ElAke˜ viDi ŠA½M sADiŠilÂ. 7 o¯vÀ pRE’ŠAM þqeÀR kApwYM eedv˜ieÀR stYe˜ evLivAÆ•ti nAÇ {AÀ astYM pRy…EÛAÅ atH eedv˜inH œw…tÇ mhtVM èdAnM ec•@ Ý. aE–AÅ pie•qe• o¯ pApieyÝ qÙi½ viDiŠNM?ÿ 8 üþnã EnwAÀ Evìi nm…Æ pApM ec•AMÿ qÝ pRy…•« EpAelyANitH. ö˜rM kArYÍLANH nAM pWi–iÆ•et•H DArALM EpÄ ne— vimÄ zic•@ pRy…ÝìH. öÍen pRy…•vÄ et·@kAÄ mAÒmlÂ, avÄ viDiŠe–wNM. qlA v¯M ppikLANH a« ekAìH ey¸drAy nAM m·@™ver ŠAÅ Emãy…™vrAENA? alÂ. ey¸d¯M jAtikL@M «lYrAeNÝ {AÀ EnrE˜ te• pR’u. qlÂAv¯M pApikÅ te•. 10 ti¯ev}uÏkLiÇ pRy…•«EpAel, þpApmilÂA˜vrAyi Œ¯milÂ, Œ¯M! 11 kArYM #hiÆ•vrAyi Œ¯milÂ. eed ve˜ kANAÀ yTAÄؘiÇ Œ#hi Æ•v¯M Œ¯milÂ. 9

12

qlÂAv¯M vYticlic•v¯M vilek“ v¯mAyi. nã ec•@•vrAyi Œ¯milÂ. Œ¯M.ÿ sÜIĘnÍÅ 14+1-3 13

þav¯ew kNHWM o¯ «R• zvŠlÂR EpAel. avÄ tÍL@ew nAvH astYvA d˜i½pEyAge–w…ÏÝ.ÿ sÜIĘnÍÅ 5+9


ERAmÄ 3:14-4:11

168

þavÄ pRy…• kArYÍÅ sÄ–vixM EpAel.ÿ sÜIĘnÍÅ 140+3 14

þav¯ew nAvH niRey zApvuM evRu –…M ŒNH.ÿ sÜIĘnÍÅ 10+7 15

þEáAhiŠA½M ekAlÂA½M avÄ qE–A }uM o¯ŠmANH. 16 eclÂ@•iwe˜lÂAM avÄ nAzvuM d…+K vuM vityHÆÝ. 17 avÄŠH zAÙiy…ew mAÄ‹M ajH{At mANH.ÿ eyz•AvH 59+7-8 18

þavÄŠH eedve˜ ByEmA bµmAn EmA ölÂ.ÿ sÜIĘnÍÅ 36+1 19

nYAyèmANM öetlÂAm½zAsiÆ•tH nYAyèmANviEDyrAyvErAwANH. ötH qlÂAvery…M o}ik}ivu keìÏ•tiÇ niÝM twy…ky…M m…}uvÀ ElAke˜y…M eedvviDiÆ viEDymAÆky…M ec•@M. 20 qÚekAeì•AÇ, EkvlM niymM a½ sriÆ•« ekAìumAÒM o¯v½M eedv ˜ieÀR m…•iÇ nItIkriŠe–w…•il . nYAyèmANM nÇ›•tH qÙANH. pApM q• aRivANH. eedvM m½xYer qÍen nItIkriÆÝ 21 q•AÇ nYAyèmANM v}iylÂAet m½ xYer nItIkriŠAÀ eedv˜inH o¯ mAÄ‹ m…ìH. öE–AÅ Œ mAÄ‹mANH eedvM nm…Æ kANic•@t•iriÆ•tH. nYAyèmANvuM èvAck¯M öQ v}ieyÆRic•H nE—Aw… pR’i“@ìH. 22eedvM m½xYer, avÄŠH ƒisH«vilu™ vizVAsM v}i avniÇ nItIkriÆÝ. eedvM öÍen ecyHttH ƒisH«viÇ vizVsiÆ• qlÂAvÄÆM EvìiyANH. skl¯M smãArANH. 23pApM ec•@km†lM skl¯M eedvmhtV˜i½ nirŠA˜vrAyi. 24jnÍÅ eedv˜ieÀR k¯NyAÇ nItIkriŠe–“@. öetA¯ sQ jnYs—AnmANH. Ey²ƒisH«v}i pAp ˜iÇniÝM nAM EmAcitrAyieŠAìiri Æ•tinAÇ eedvM ne— nItIkriÆÝ. 25 vizVAsM ekAìH m½xY¯ew pApÍeL mRÆ•ti½™ o¯ v}iyAyi“ANH eedvM ƒisH«vien niEyAgic•tH. ƒisH«vi eÀR rå˜AlANH eedvM ö« ecyHttH. eedvM qE–A}uM ŸcitvuM zriyAy« mANH ec•@•et•H ö« etLiyiÆÝ. pìu™vÄ ecyH t pAp˜inH aver zi•iŠAet •mpAlic• « v}i eedvM teÀR m…ÀkAl nilpAwH zriyAeNÝ evLie–w…˜i. 26tAÀ nItiy…™vnA eN•H kANiŠAnAyi eedvM öÝ ƒi sH«vien tÝ. zriyAyi viDiŠA½M, ƒi sH«vilu™ vizVAs˜ilUew eedv ˜i½ m…ÛiÇ m½xYer sãAÄgnirtrA ÆvA½M eedvM ötH ecyH t …. 27a« ekAìH, nAM sVyM puk}HÏ•ti½ qeÙ ÜiluM awiÐAnm…EìA? öElÂyilÂ. qÚ ekAìilÂ? vizVAs˜ieÀR mAÄ‹M qlÂA ˜rM puk}H˜lieny…M o}ivAÆÝ. èv] ˜iy…ew mAÄ‹mlÂ. 28kArNM, ŽetA¯v½M

nItIkriŠe–w…•tH vizVAsM v}iyANH; alÂAet niymM pAliŠAÀ Evìi avÀ ecyHtkArYÍÅ v}iylÂ. atANH n—…ew vizVAsM. 29eedvM ey¸d¯ew mAÒM eedvmlÂ, m·@™ rAxH\ÍL@ewy…M (jAtik L@ewy…M) œwiyANH. 30o¯ eedvemy…Z. öQ o¯eedvM vizVAsM v}i ey¸dery…M vizVAsM v}i jAtikeLy…M nItIkriÆM. 31 aÍeneyÜiÇ vizVAs˜ieÀR pAt piÚwÄÝekAìH nYAyèmANe˜ nm…ŠH nzi–iŠAEmA? pAwilÂ. yTAÄØ ˜iÇ nYAyèmANM a½zAsiÆ•tH vizVAs˜ilUew nAM ec•@Ýeve• y…Z. aéAhAmieÀR mAtk ] n—…ew pUÄv• p itAvAy aéAhA mienÆRic•H nm…eŠÚ pRyAM? vizVA se˜ÆRic•H avÀ qÙA¹ mnÈilA ŠiytH. 2 aéAhAM aveÀR èv]˜i v}i yANH nItIkriŠe–“etÜiÇ puk}Hc pR yAÀ avnH kArNvum…ìH. pE•, eedv sm•M puk}Hc pRyAÀ sADiŠilÂ. 3 ti¯ ev}uÏkLiÇ kA¹Ý, þaéAhAM eed ve˜ vizVsic•@.eedvM aéAhAmieÀR vizVAsM aMgIkric•@. ötH aéAhA mien eedv˜ieÀR m…ÛAek nItIkric•@.ÿ 4 o¯vÀ Evleyw…˜tinH av½ nÇ ›• œli dAnmlÂ. Œ œli avnH aÄ hte–“tANH. orAÅÆM aveÀR nYAyI krNM EnwAenAŠilÂ. eedv˜iÜÇ vi zVAsmÄ–iÆ• ŒeL eedv˜i½ mAÒEm nYAyIkriŠAnAvU. d…xHwenE–A luM nYAyIkriŠAÀ eedv˜i½ k}iy…M. 5 eedvIkml A ˜tien sADUkriÆ• v½M nixHƒiy½M qÜiluM eedv˜iÇ vizVsiÆ• o¯ven aveÀR vizVA s˜ieÀR awiÐAn˜ilANH nItIkri Æ•tH. eedvmANH d…xHwerE–AluM nItIk riŠe–wAÀ aÄhrAÆ•tH. 6dAvIdH pR ’«M ö« te•+ o¯veÀR èv]˜ikeL kNŠielw…ŠAet aven nlÂvnAyi eedvM sVIkriÆEÛA}ANH avÀ sÚ xHwnA›•tH: 7 þaprADÍÅ •miŠe–w…ky…M pApM mRyHŠe–w…ky…M ec•@•vÄ a½g]hI tÄ. 8 pApÍÅ kNŠielw…ŠAety…™ o¯ ven eedvM sVIkriÆEÛAÅ avÀ yTA ÄؘiÇ a½g]hItÀ.ÿ

4

sÜIĘnÍÅ 32+1-2 9

pricHECdnEy·vÄÆ mAÒEm sEÙA x˜inÄhty…Z q•AENA? aEtA a#cÄ—ikÅÆM ŸEìA? eedvM aéA hAmieÀR vizVAse˜ aMgIkriÆky…M Œ vizVAsM aven eedv˜ieÀR m… ÛAek nItIkriÆky…M ecyHt…ev•H nAM EnrE˜ pR’uk}i’u. 10aE–AÅ öet Íen sMBvic•@. pricHECdnyHÆ m…EÛA piEÛA eedvM aéAhAmien sVIkri c•tH? pricHECdnyHÆ m…ÛANH eedvM aven sVIkric• t H . 11eedvM te• sVIkric• @ evÝ evLie–w…Ï•ti½ EvìiyANH aéAhAM pi•IwH pricHEC


169 dn nw˜iytH. pricHECdn ec•@•tinH m…ÛH te• eedvM aven vizVAsM v}i eedv˜iÇ nItIkric•i¯Ý. a«ekAìH pricH E Cdnyil A ˜ vizVAsikL@ew pitAvumANH aéAhAM. vizVAsikeL eedv˜AÇ nItIkriŠe–“verE–Ael sVIkric•@. 12a«EpAelte• pricHEC dit¯ewy…M pitAvANH aéAhAM. pe•, av¯ew pricHECdnyl aéAhAmien av¯ew pitAvAŠiytH. pricHECdit nA›M m…ÛH n—…ew pitAvAy aéAhA mi½ìAyi¯• vizVAsM piÚwÄ•H jIvi ÆEÛAÅ mAÒmANH avÄŠH aéAhAM pitAvA›•tH. vizVAsMv}i eedv˜iÇ ni•H vAgd H AnM lBic@• 13 vizVAsMv}iy…™ nItIkrNM ekA ìANH aéAhAmi½M sÙtikÅÆM ElA k˜ieÀR avkAzM eept]kmAyi ki“@ em• vAgHdAnM lBic•t.H alÂAet nYAyè mANM m†lmlÂ. 14eedvM vAgHdAnM ecyHt kArYÍÅ nYAyèmANM piÚw¯k v}i lBYmAÆemÜiÇ vizVAsM vil ölÂA˜ tANH. aéAhAmiEnAwH eedvM nÇkiy vAgH d AnvuM nirÄØkmAvuM. 15kArNM, nYAyèmANM a½sriŠAti¯•AÇ eed vEkApM v¯˜ivyHŠAEn nYAyèmAN ˜i½ k}iy†. pe•, nYAyèmANmiel ÜiÇ lMGiŠA½M oÝM ŸìAvukyilÂ. 16 vizVAsm…ìAkyAÇ m½xYÄŠH eedv ˜iÇni•H vAgH d AnM lBic• @ . ötH o¯ sQjnYs—AnM EpAelyANH. aÍen eyÜiÇ aéAhAmieÀR mŠÅeŠlÂAM Œ vAgHdAnM lBiŠAM. EmAezy…ew nYAyèmA N˜i½ viEDyrAyiriÆ•vÄÆ mAÒm… ™tl aéAhAmienE–Ael vizVAs E˜Aew jIviÆ• qlÂAvÄÆM Evìiy… ™tANH Œ vAgHdAnM. n—…ew qlÂAv¯ ewy…M pitAvANH aéAhAM. 17ti¯ev}u ˜iÇ ErKe–w…˜iyiriÆÝ+ þ{AÀ nie• pl jntkL@ewy…M pitAvAŠi.ÿ* ötH eedv˜ieÀR m…ÛAek stYmANH. mric•ver jIvi–iÆky…M sMBvic•@ k}i ’i“ilÂA˜«M q•AÇ sMBviŠAniriÆ •«mAy kArYÍLiÇ tI¯mAnM eekeŠA _ky…M ec•@• eedv˜iÇ aéAhAM vizVsic•@. 18 aéAhAmi½ sÙtikL@ìA›em•H yAetA¯ ètI•y…M ŸìAyi¯•il . pe• aéAhAM eedve˜ vizVsiÆ ky…M ètYAzEyAew ètI•ic• i riÆ ky…M ecyH t«ekAìumAÒmANH avÀ aEnkM jntkL@ew pitAvAytH. pìu eedvM pR’i¯Ý, þninÆ DArALM sÙ tikL@ìA›M.ÿ* q•H. 19ŽtAìH ¾Ruvy ÈAy tAÀ zArIrikmAyi sÙAEnAløAdn ˜i½™ èAyM pi•i“@ev•Ri’i“@M, sARA vÓYyAeNÝ mnÈilAyi¯•i“@M eedv˜ilu™ aveÀR vizVAsM •yi c•ilÂ. 20eedv˜ieÀR vAgHdAnM PliÆ

ERAmÄ 4:12-5:10

EmA q• sMzyM aéAhAminH oriŠlum… ìAyi¯•il . aveÀR eedvvizVAs ˜inH oriLŠvuM sMBvic•«milÂ. avÀ vizVAs˜iÇ ŸRc•@ niÇÆky…M eedv e˜ vA}H Ï ky…M ecyH t …. 21vAgHdAnM nÇkiyetlÂAM nw˜AÀ k}ivu™vnANH eedvem•H av½R–…ìAyi¯Ý. 22a« ekAìH þeedvM aéAhAmieÀR vizVAs e˜ sVIkric•@.ÿ* atinAÇ avÀ eedv m…ÛAek nItIkriŠe–“@. 23öQ vAÆkÅ aéAhAmi½EvìimAÒM q}ute–“vy lÂ. * 24av nm…eŠlÂAvÄÆM Evìiy…M œwi q}ute–“vyANHÿ n—L@M vizVsiÆ• «ekAìH ne—y…M eedvM sVIkriÆM. n—…ew kĘAvAy Ey²vien mrN ˜iÇniÝM ŸyĘiy eedv˜ilANH nAM vizVsiÆ•tH. 25Ey² n—…ew pApM m†lmANH vDiŠe–“tH. eedvs•iDiyiÇ ne— nItIkriŠAnAyi avÀ ŸyiÄ–i Še–“@. eedvE˜AwH nir–H n—…ew vizVAs˜AÇ nAM nItIkriŠ e–“iriÆ•«ekAìH n—…ew kĘA vAy Ey²ƒisH«v}i nAM eedvvumAyi rmYe–“iriÆÝ. 2öE–AÅ nAM a½Bvi Æ• eedv˜ieÀR a½g]hItmAy äp yiElŠH ƒisH« ne—, n—…ew vizVAsM v}i,q˜ic•iriÆÝ.eedvIkmhtV˜iÇ pÜALikLAkAem• ètYAzyAÇ nAM ŽeR sÚxHw¯mANH. 3 èzHnÍÅ ne— œw…tÇ •mAzIlrAÆM q•RiyAvu•« ekAìH ne— aBim…KIkriÆ• èzHnÍLiluMnAM sÚxHwrANH. 4nAM blzAlikÅ ŒeN Ý™tinH öQ •m etLivANH. atH nm…ŠH ètYAzt¯Ý.5öQ ètYAz oriŠluMne— nirAze–w…ÏkyilÂ+ atH oriŠluM prA jye–w…ky…milÂ. eedvM teÀR sHEnhM n—…ew XdyÍLiElÆ pkÄ•«ekAìA NitH. pri²ÖA´AvilUewyANH eedvM teÀR sHEnhM nm…Æ nÇkiytH. 6 nAM blhInrAyirieŠ, ƒisH« nm… ÆEvìi mric•@. nAM eedv˜i½ nirŠAt vÌM jIvic• @ . pE•, tŠsmy˜H , ƒisH« m½xYÄÆEvìi mric•@. 7 nIti mAnAy o¯veÀR r•yHÆEvìi EpAluM mriŠAenA¯Íu•vÄ vLer ›Ry…M. vLer nlÂvnAy orAÅÆEvìiyAeNÜiÇ cil E–AÅ cilÄ mriŠAÀ s•ÖrAEyŠAM. 8 pE•, nAM pApikLAyirieŠyANH ƒisH« nm…ŠAyi mric•t.H ö« v}i ne— yvÀ vLeryDikM sHEnhic•i¯Ýev•H eedvM evLie–w…˜i. 9 nAM eedvs•iDiyiÇ nItikriŠe– “tH ƒisH«vieÀR rå˜ilUewyANH. tIÄ c• y Ay…M aE–AÅ n—Å avnilUew eedvEkAp˜iÇniÝM r•iŠe–w…M. 10 n—Å eedv˜ieÀR zÒuŠLAyiriÆ EÛAÅ te• aveÀR puÒeÀR mrNM m…EKn eedvM ne— miÒÍLAŠi. a« ekAìH nAM tIÄc•yAy…M eedvmiÒÍLANH.

5

þ{AÀ ... pitAvAŠiÿ ŸÖrNi Ÿlø. 17+5.

þa«ekAìH ... sVIkric@• ÿ ŸÖrNi Ÿlø. 15+6.

þ n i n Æ . . . s Ù t i k L @ ì A › M ÿ ŸÖrNi Ÿlø. 15+5.

öQ vAÆkÅ ... q}ute–“vyl ŸÖrNi Ÿlø. 15+6; ERAm. 4+22.


ERAmÄ 5:11-6:13

170

aveÀR puÒeÀR jIvÀ v}i avÀ ne— œw…tlAyi r•iÆky…M ec•@M. 11 a« mAÒml nAmE–AÅ sÚxHw¯mANH. n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH«vilUew yANH nAM öE–AÅ eedvIkmAy Œn•M a½BviÆ•tH . Ey²vilUew˜e• yANH nAM eedvvumAyi rmYtyiel˜i y«M. ŒdAm…M ƒis« H vuM 12 o¯ m½xYeÀR èv]˜iyilUewyANH pApM ElAk˜iElÆ v•tH. a«v}i mrNvuM vÝ. ö« ekAìANH m½xY erlÂAM nizHcymAy…M mriEŠìiv¯•tH. qlÂA m½xY¯M pApM ecyHt…. 13EmAez y…ew nYAyèmAN˜i½ m…ÛH ElAk˜iÇ pApm…ìAyi¯Ý. nYAyèmANM ölÂAyi ¯ÝevÜiÇ pApM ecyHttieÀR EpriÇ eedv˜i½ m½xYer ›·ŠArAŠAÀ k}i y…kyil A yi¯Ý. 14pe•, ŒdAmieÀR kAlM m…tÇ EmAezy…ew kAlMvery…ìA yi¯• jnÍÅÆM mriEŠìivÝ. eedv kløn a½sriŠAet pApM ecyHt« m†lM ŒdAM mric•@. pe•, ŒdAmienE–A ely…™ et·@ ec•Ati¯•vÄÆM mriEŠ ìivÝ. vrAni¯•veÀR èticH C Ay Œyi ¯Ý ŒdAM. 15pe•, eedv˜ieÀR vr dAnM ŒdAmieÀR atiƒmM EpAelylÂ. ŒdAmieÀR atiƒmM m†lmANH anvDi EpÄ mric•t.H pe• jnÍÅŠH eedv˜iÇ ni•H lBic• äp vLer EæxHWmANH. pl ÄÆM eedv˜ieÀR dAnmAy jIvÀ lBi c•tH Ey²ƒisH« q• m½xYeÀR äpyi lUewyANH. 16ŒdAM oriŠÇ pApM ecyHt tinH ›·AŠArenÝ viDiŠe–“@. pe• eedv˜ieÀR vrdAnM vYtYsH t mANH . pl atiƒmÍÅÆM EzxmANH eedv˜i eÀR dAnM sMBviÆ•tH. öQ dAnM m½ xYer eedv˜ieÀR m…ÛiÇ nItIkric•@. 17 atiƒmM èv]˜ic• Œ o¯ m½xYÀ kArNM mrNM qlÂAvriluM BrNM nw˜i. cilÄ eedvkA¯NYe˜y…M nItIkrN ˜i½™ aveÀR mh˜Ay dAne˜y…M sVIkric•@. avÄŠH yTAÄØ BrNvuM Ey²ƒisH« q• Žk m½xYnilUew tIÄc•yAy…M lBiÆky…M ec•@M. 18 ŒdAmieÀR o¯ atiƒmM qlÂA m½xY ÄÆM mrNem• zi• q˜ic•@. pe•, ƒisH« ecyHt o¯ nl èv]˜iyAÇ ql A m½xYery…M eedvs•iDiyiÇ nItIkric•@. atH aÕ“ÄŠH nitYjIvÀ èdAnM ecyHt…. 19ŒdAM q• o¯ m½xYÄ eedve˜ DiŠric•« ekAìH aEnkÄ pApikLAyi˜IÄÝ. q•AÇ ƒisH « q• o¯ m½xYÀ eedve˜ a½sric•« ekAìH vLerE–Ä nItIkriŠe–“@. 20nYA yèmAN˜ieÀR vrvH m½xYer œw…tÇ pApM ec•AÀ Eèri–ic•@. pe• m½xY ¯ew pApBArM vÄÖic•E–AÅ eedvM av ÄŠH teÀR äp œwiy aLviÇ nÇki. 21 pApM ne— BriŠAnAyi oriŠÇ mrN e˜ ŸpEyAgic•@. pe•, teÀR m…ÛiÇ nItIkric•H BriŠA½™ èsAd˜inAyi

eedvM m½xYÄŠH œwiy aLviÇ a½ #hM nÇki. ötH n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH « v}i nitYjIvÀ èdAnM ecyHt…. pAp˜iÇ mriÆky…M ƒis« H viÇ jIviÆky…M ec•@M a«ekAìH eedv˜ieÀR äp œw…tÇ lBiŠAÀ Evìi pApM ecyHt…ekAìi riŠNemÝ niÍÅ k¯«ÝEìA? 2 ölÂ. pApe˜ sMbÓic•iwE˜ALM mric•v rAy nAM pAp˜iÇ qÍen jIviÆM? 3 nAemlÂAM jH{AnsHnAnM ec•e–“@ k}i ’E–AÅ ƒisH« Ey²vieÀR BAgmAyi Š}i’uev•« niÍÅ mRE•A? sHnAnM v}i aveÀR mrN˜iluM pÜALikLAyi. 4 a«ekAìH, sHnAn˜AÇ nAM ƒisH«vi EnAewA–M sMsH k riŠe–w…ky…M av eÀR mrN˜iÇ p»Ec¯ky…M ecyHt…. nAEmv¯M ŸyiÄe˜}uE•ÇÆvA½M o¯ putiy jIvitM nyiÆvA½M tŠvÌM ƒisH«viEnAewA–M ne—y…M sMsHkri c•iriÆÝ. pitAvieÀR mh˜Ay zåi yAÇ ƒisH« mrN˜iÇniÝ ŸyiĘ e–“« EpAel n—…ew kArY˜iluM ötH sMBvic•@. 5 ƒisH« mric•@; ƒisH« mric•« EpAel nAm…M mric•tinAÇ n—L@M avEnAw… EcÄ Še–“iriÆÝ. a«ekAìH ƒisH« mrN ˜iÇni•H ŸyiÄe˜}uE•·« EpAel n—L@M avEnAewA–M Ec¯M. 6n—…ew p}yjIvitM ƒisH«viEnAewA–M ›ri ziÇ mric•@ qÝ nm…ŠRiyAM. n—…ew pApM niR’ sVy˜inH n—iÇ yAetA¯ zåiy…milÂA˜vÌmANH ö« sMBvic•t.H atinAÇ nAM öE–AÅ m…tÇ oriŠluM pAp˜inH awimkLAk¯tH . 7 mric•ver pAp˜ieÀR niy×N˜iÇni•H sVt ×rAŠiyiriÆÝ. 8 nAM ƒisH«viEnAewA–M mriec•ÜiÇ, avEnAewA–M jIviÆemÝM nm…ŠRiyAM. 9 mric•vriÇniÝM ƒisH« ŸyÄ–iŠe– “iriŠekAìH öni oriŠÇ œwi mriŠAÀ av½ sADiŠil qÝ nm…ŠRiyAM. av eÀREmÇ mrN˜inH öniEmÇ yAetA¯ ŒDiptYvumil . 10aet, ƒisH « o¯ tvN mric•E–AÅ pAp˜ieÀR zåiey qŠAlE˜ÆM kI}wÆvAnANH aÍen ecyHttH. q•AÇ öE–AÅ av½ pu« jIvÀ eekv•iriÆÝ. eedvE˜AewA– m…™ jIvitM. 11a«EpAel niÍL@M pAp e˜ sMbÓic•iwE˜AwM mric•vrAeN ÝM kNŠAŠNM. ƒisH«Ey² v}iyAyi niÍÅ eedv˜i½ Evìi jIviÆÝev ÝM aRiyNM. niÍÅ niÍeL˜e• ƒi sH«vilUew prigNiŠNM. 12 pe• niÍL@ew öQ ElAkjIvit ˜iÇ BrNM nw˜AÀ pApe˜ a½vdi Š¯tH. niÍL@ew èv]˜ikeL niy×i ŠAÀ pApM niR’ niÍL@ew sVye˜ a½vdiŠAtiriÆk. 13pAp˜i½ dAsYm ½xHWic•@ et·@kÅec•AÀ niÍL@ew av yvÍeL ŸpkrNÍLAŠAtiriÆk. ni ÍÅ niÍeL˜e• eedv˜i½ smÄ

6


171 –iÆk. mrN˜iÇniÝM jIvit˜iElŠH ŒnyiŠe–“vrAyi eedv˜inH kI}Hv} Íuk. nã ec•AnAyi niÍL@ew avy vÍeL eedv˜inH aÄ–iÆk. 14pAp ˜inH niÍL@ewEmÇ aDikArM ŸìAvuk yilÂ. kArNM niÍÅ nYAyèmAN˜i½ kI}ill . eedväpy…ew kI}ilANH öE–AÅ jIviÆ•tH. nItinixW H y…ew awimkÅ pie• qÙH? nYAyèmAN˜i½ kI}i llÂA˜«ekAìuM äpy…ew kI}ilAy« ekAì@M nAM pApM ec•NEmA? Evì. 16 niÍÅ awimkLAyi v}Íi Œerey ÜiluM a½sriÆÝevÜiÇ, ayAL@ew awimyAyiriÆM qÝ aRiy…kyiElÂ? niÍÅ Œer a½sriÆE•A ayALAyi riÆM niÍL@ew Ÿwm. ninŠH pApe˜ piÀ«w¯kEyA eedve˜ a½sriÆ kEyA ec•AM. pApM Œ´nAzM v¯ÏM. pe• eedvA½srNM aveÀR m…ÛAek nie• nItIkriÆM. 17®tkAl˜H niÍÅ pAp˜ieÀR awimkLAyi¯Ý. pApM niÍeL awŠiBric• @ . pe• {ÍÅ niÍeL pWi–ic• kArYÍÅ niÍÅ pUÄÌ mAy…M a½sric•@. eedv˜i½ n•i. 18ni ÍÅ pAp˜iÇniÝ m…årAyi. öE–AÅ niÍÅ nãy…ew awimkLANH 19niÍL@ew mA½xikmAy primitikÅ nimi˜mANH {AÀ öQviDM pRy…•tH. niÍÅÆ pri citmAy ŸdAhrNM ekAìH ö« vYåmA ŠAM. oriŠÇ niÍÅ niÍL@ew zrIrBAg ÍeL pApkÄ—ÍÅÆM tiãyHŠ…M viED ymAŠi. niÍÅ tiãyH Æ Evìi mAÒM jIvic•@. öni niÍeL nãkL@ew awim kLAkAÀ a½vdiÆk. aE–AÅ niÍÅ eedv˜i½ Evìi mAÒmAyiriÆM jIvi Æ•tH. 20 pìH niÍÅ pAp˜inH awimkLAyi ¯Ý. nItiy…ew niy×N˜ilAyi¯ •il niÍÅ. 21niÍÅ d…xHkÄ—ÍL½ xHWic•@. öE–AÅ niÍÅ aEt–·i l‘i ÆÝ. aetAeŠ niÍeL shAyic•@EvA? ölÂ. Œ´mrNM v¯˜AÀ mAÒEm av yHŠAœ. 22pe•, öE–AÅ niÍÅ pAp vim…årANH. eedv˜ieÀR awimkLANH. eedv˜i½ Evìi mAÒmAy…™ jIvit˜i ElŠH ö« niÍeL q˜ic•@. aÍen niÍÅÆ nitYjIvÀ lBiÆM. 23m½xYÄ pApM ec•@EÛAÅ, ati½™ ètiPl mAy mrN˜inH avÄ aÄhrA›M. pe•, eedvM aveÀR jn˜inH o¯ sQjnY dAnM nÇki- -n—…ew kĘAvAy ƒisH« Ey²vilu™ nitYjIvÀ. 15

vivAh˜iÇni•H o¯dAhrNM sEhAdrI sEhAdrãAEr, EmAezy…ew nYAyèmANM niÍÅeŠl A mRiyAM. a«ekAìH o¯vÀ jIvic• i riÆEÛAÅ mAÒem nYAyèmAN˜inH aveÀREmÇ aDikArm…_ev•H tIÄc•yAy…M niÍÅ ŠRiyAM. 2 {AenA¯dAhrNM qw…Ï kA“AM. o¯ OI avL@ew BĘAvH jIvi c•iriÆ•iwE˜ALM ayAL@ew BArYyAyi

7

ERAmÄ 6:14-7:11

riÆM. BĘAvH mric•AÇ vivAhM sMb Óic• nYAyèmANÍLiÇni•H avÅ m…åyA›M. 3BĘAvH jIvic•irieŠ Œ OI me·A¯ven vivAhM k}iÆkyA eNÜiÇ avÅ vYBicArÆ·M ecyH t tAyi nYAyèmANm½zAsiÆÝ. q •AÇ BĘAvH mric•AÇ vivAhbÓe˜ sMbÓic• nYAyèmAN˜iÇni•H avÅ m…åyA›M. aÍen, BĘAvieÀR mrNEzxM me·A¯ven vivAhM k}ic•AÇ avÅ vYBicAriNi q• ›·ŠAriyA› •ilÂ. 4 sEhAdrI sEhAdrãAEr, ö«EpAel niÍLiel p}ysVyMmriÆky…M ƒisH« vieÀR zrIrM v}i nYAyèmAN˜iÇ ni•H EmAcnM Enw…ky…M ecyHt…. niÍÅ öE–AÅ m·A¯ewEyA ŒNH. mrN˜iÇ niÝM ŸyiĘ ƒisH « viEÀRtANH öE–AÅ niÍÅ. nAM ƒisH«viEÀRtAy« ekAìH eedv˜i½ Evìi èv]˜iŠAÀ ne— ŸpEyAgiŠAM. 5pìH ne— Bric•@ ekAìi¯•tH pApM niR’ n—…ew sVyM Œyi¯Ý. nYAyèmANM pAp kÄ—ÍÅ ec•A½™ tAlø r YM n—iÇ ŸLvAŠi. nAM ecyHt… ekAìiriÆ•«M n—…ew zrIrÍeL niy×ic•i¯•«mAy pApkÄ—ÍÅ nm…Æ Œ´mrNM v¯˜i vc•@. 6pìH, twvukAer q• vÌM ne— nYAyèmANM tw’uvc• @ . q•AÇ n—…ew p}y sVyM mriÆky…M nYAy èmAN˜iÇniÝM EmAcnM Enw…ky…M ecyHt«ekAìH, pìe˜ liKitc“˜i eÀR mAÄ‹˜ilUewyl Œ putiy pAtyi lUewyANH nAmi•H eedve˜ ²æUxiÆ •tH. pri²ÖA´AvilUewy…™ pu«v}i yilANH nAmiÝ eedve˜ ²æUxiÆ •tH. pAp˜ientiery…™ n—…ew smrM nYAyèmANvuM pApvuM o•AeN•A NH {AÀ pRy…•et•H, o¯pE•, niÍÅ DriEc•ŠAM. a« zriylÂ. þpApM qÙA eN•RiyAÀ nYAyèmANM mAÒmANH ŸpADi. m·@™vÄŠvkAze–“v niÍÅ ŠAvzYmilÂ. avyHŠAziÆ•tH et·@mA NH.ÿ* 8 pApM Œ a½zAsn˜iÇ av srM keì˜i qlÂA˜rM ŒzkL@M aBi lAxÍL@M q•iluLvAŠi. aÍen Œ a½zAsnM pAp˜inH q•iElÆ v¯ vAÀ kArNmAyi. nYAyèmAN˜ieÀR aBAv˜iÇ pAp˜i½ o“@M zåiyilÂ. pApM azåmANH. 9nYAyèmANM aRiy… •ti½ m…EÛ nYAyèmANM œwAet {AÀ jIvic• @ . pe• a½zAsnÍÅ v• E–AÅ pApM punÄ‘nic•@. 10{AÀ pApM m†lM Œ´IymAyi mric•@. jIvÀ nÇ›k q•tANH klø n kL@ew ŸE”zYemÜiluM qniÆ nYAyèmANM nÇkiytH mrN mEÒ. 11qe• ctiŠAÀ pApM klønkeL èEyAjne–w…˜i o¯ mAÄ‹M keì˜i. qe• ekAlÂAÀ vìi pApM klønkeL ŸpEyAgic•@. 7

þpApM ... et·@mANÿH ŸÖrNi puR. 20+17 Œv. 5:21


ERAmÄ 7:12-8:12

172

12

a«ekAìH nYAyèmANM vi²ÖvuM kløn vi²ÖvuM zriy…M nl«M ŒNH. 13 ötieÀR aÄØM nãyAy qEÙA o•H qniÆ mrNm…ìAŠi q•AENA? alÂ. pe•, pApM nãyAy ciltien qniÆ mrNM v¯˜AÀ ŸpEyAgic•@. öÍen sMBvic•«ekAìH pApM yTAÄؘiÇ qÙAeNÝ vYåmAyi kANAÀ qniÆ sADic•@. vLer vLer hInmAy o•ANH pApM qÝ kANiŠAÀ EvìiyAyi¯Ý ötH. ö« evLivAŠAÀ Evìi kløney ŸpEyAgic•@. m½xYniel sMGÄxM nYAyèmANM ŒÖYA´ikmAeN•H nm…ŠRiyAM. pe• {AÀ BQtiknANH. sVÙM awimey q• EpAel pApM qe• Bric•@. 15qeÀR èv]˜ikÅ te• qeÀR niy×N˜illÂ. {AÀ ecE•ì nl kArYÍÅ {AÀ ec•@•ilÂ. evRu EŠì cI˜ŠArYÍÅ ec•@ky…M ec•@ Ý. 16{AÀ ec•@•tAy tiãkÅ {AÀ ec•@vAÀ Œ#hiÆ•ielÂ Ü iÇ ati eÀR aÄØM nYAyèmANM nlÂtAeN•H {AÀ s—tiÆÝev•ANH . 17q•AÇ tiã ec•@•tH yTAÄؘiÇ {AnlÂ, q•iÇ ›wiyiriÆ• pApmANH. 18aet, qniŠRiyAM nãeyAÝM q•iÇ ›wiyi riÆ•iel•H. eqhiknAy qeÀR BAg mAyi nãeyAÝM avEzxiÆ•iel •ANH {AÀ aÄØmAÆ•tH. {AÀ nã ec•AnA#hiÆÝ. pe• qniŠti½ k}iy…•ilÂ. 19ec•@vAnixHwe–w…• nl kArYÍÅ {AÀ ec•@•ilÂ. ec•AÀ öxHw e–wA˜ tiãkÅ ec•@ÝtA½M. 20ec•A nA#hiŠA˜ kArYÍLANH {AÀ ec•@ •etÜiÇ yTAÄؘiÇ {Anl q•iÇ ›wiyiriÆ• pApmANH aÍen ec•@ •tH. 21 a«ekAìH öQ ttVM {AÀ pWic•@+ {AÀ nã ec•AnA#hiÆEÛA}uM tiã qE•AewA–m…ìH. 22eedv˜ieÀR nYAy èmAN˜iÇ qeÀR mnÈH sÚxHwmANH. 23 pe• qeÀR avyvÍLiÇ me·A¯ nYA yèmANM èvĘiÆ•tAyi {AÀ mn ÈilAÆÝ. qeÀR mnÈH aMgIkriÆ• nYAyèmANvumAyi öQ nYAyèmANM mlÂwiÆÝ. qeÀR zArIrikAvyvÍLiÇ èvĘiÆ• Œ nYAyèmANM pAp ˜ieÀR nYAyèmANmANH. atH qe• twvukArnAÆky…M ec•@Ý. 24ö« BIkr mANH. mrNADInmAy öQ zrIr˜iÇni•H Œere• r•iÆM? 25eedvM qe• r•i ÆM. n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH«vi lUewy…™ aveÀR r•yHŠAyi {AÀ n•i pRy…Ý. a«ekAìH {AÀ Ÿ™iÇ eedv˜ieÀR nYAyèAmAN˜inH dAsnANH. pe• qeÀR pApM niR’ sVy˜iÇ {AÀ pAp˜ieÀR nYAyèmAN˜inH awimy…mANH. 14

8

Œ´Avilu™ jIvitM a«ekAìH ƒisH«Ey²vilAyiriÆ •ver ›·ŠArAyi viDic•@t_•ilÂ.

2

qe• qÚekAìH ›·ŠArnAyi viDi Æ•ilÂ? kArNM, jIvs•AykmAy pri ²ÖA´AvieÀR nYAyèmANM qe• ƒisH « Ey²viÇ sVt×nAŠiyiriÆ Ý. pApe˜y…M mrNe˜y…M ekAìuv ¯• nYAyèmAN˜iÇniÝM atH qe• sVt×nAŠiyiriÆÝ. 3n—…ew pApM niR’ sVyM ekAìH nYAyèmANM bl hInmAŠe–“tinAÇ nYAyèmANM az åmAyiriÆÝ. nYAyèmAN˜inH ec •AÀ sADiŠA˜tH eedvM ecyHt…. m½ xYÄ pApM ec•A½pEyAgiÆ• aEt m½xYjIvEnAew eedvM teÀR puÒen ®miyiElŠyc•@. pAp˜inH o¯ prihAr yAgmAyi“ANH eedvM teÀR puÒen ay c• t H . aÍen pApe˜ nzi–iŠAÀ Evìi eedvM o¯ m½xYjIven ŸpEyA gic• @ . 4nYAyèmANM a½zAsiÆ• m“iÇ ne— zriyAŠi˜IÄÆkyANH öti eÀR ŸE”zM. tÍL@ew pApM niR’ sVy ˜inAvzYe–“v piÚwrAet Œ´Avi nAvzYmAy rItiyiÇ jIviÆ•v¯ew kArY˜ilANH öÍen sMBviÆ•tH. 5 tÍL@ew pApM niR’ sVye˜ piÚwÄÝ jIviÆ•vÄ, atAvzYe– w…• kArYÍeLÆRiEc• ciÙiÕ. q•AÇ Œ´Avien piÚw¯•vÄ Œ´AvH av ereŠAìH qÚec•iŠAnA#hiÆÝ EvA atien–·iyA›M ciÙiÆk. 6 o¯v eÀR ciÙkeL niy×iÆ•tH pApM niR ’ teÀR sVymAeNÜiÇ, aview Œ ´Ik m]tYu sMBviÆÝ. EnermRic•H ciÙ kL@ew niy×NM pri²ÖA´AvienÜiÇ aview smADAnvuM jIv½m…ìH. 7 ötH zriyA›•tH qÚekAìH? pApM niR’ sVyM o¯veÀR ciÙkeL niy×iÆ EÛAÅ avÀ eedv˜ientirA›Ý q• tANH PlM. avÀ eedv˜ieÀR nYAyè mANM a½sriŠAÀ mwiÆM. yTAÄØ ˜iÇ aÍen ec•A½™ k}ivH av½ ìAvilÂ. 8 tÍL@ew te• pApM niR’ sVy˜AÇ BriŠe–w…•vÄŠH eedve˜ èsAdi–iŠAÀ sADiŠiyilÂ. 9 eedv˜ieÀR Œ´AvH yTAÄØmAyi niÍLiÇ vsiÆÝevÜiÇ niÍL@ew jIvitM niÍL@ew pApM niR’ sVy˜A ll niy×iŠe–“iriÆ•tH, eedvA´AvH yTAÄØmAyi niÍLiÇ vsiÆÝ evÜiÇ Œ Œ´AvinAlANH. o¯vnH ƒi sH « vieÀR Œ´AvielÂ Ü iÇ avÀ ƒisH « vi½™vnl . 10pApM nimi˜M niÍL@ew zrIrM mric•AluM ƒisH« niÍ eL eedvsm•M nItIkriÆ•tinAÇ, ƒisH« niÍLilueìÜiÇ niÍL@ew Œ ´AvH jIviÆM. 11eedvM Ey²vien mrN ˜iÇ niÝyÄ–ic•@. eedvA´AvH niÍ LiÇ ›wiekA_ÝeìÜiÇ mriÆ• niÍ L@ew zrIr˜i½M avÀ jIvÀ t¯M. eedv mANH ƒisH«vien mrN˜iÇniÝM ŸyÄ –ic•tH. niÍLiÇ jIviÆ• aveÀR Œ ´AvH v}i niÍL@ew zrIr˜i½M avÀ jIvÀ pk¯M. 12 sEhAdrI sEhAdrãAEr, a«ekAìH n—…ew pApM niR’ sVyM ne— BriŠ


173 ¯tH . atieÀR ŒvzY˜ienAÏ nAM jIvI\Š¯tH. 13Œ pApM niR’ sVyM ŒvzYe–w…•t½sric•H jIvic•AÇ ni ÍÅ Œ´IkmAyi mriÆM. q•AÇ niÍ L@ew zrIrM ekAìu ec•@• pAp èv] ˜ikÅÆvirAmmiwAÀ Œ´Avien èEyA jne–w…˜iyAÇ niÍÅÆ niËymAy…M stYmAyi jIvÀ lBiÆM. 14 niÍeL nyiŠAÀ eedvA´Avien a½vdiÆ•vrANH yTAÄØ eedvsÙ tikÅ. vIìuM awimkLAŠA½M ByE˜AwH jIvitM nyiŠA½M æmiÆ• Œ´Avl nm…Æ eekv• pri²ÖA´AvH. n—iel pri²ÖA´AvH ne— eedv˜ieÀR sÙ tikLAÆÝ. atinAÇ nAM viLiÆÝ+ þpitAEv! pitAEv!ÿ 15Œ pri²ÖA´AvH te•y…M n—…ew Œ´AviEnAewAÏ niÝ pRy…M, nAM eedvmŠLAeN•H. 16nAM eedv˜ieÀR sÙtikLAeNÜiÇ av eÀR jn˜inAy…™ eedv˜ieÀR a½ #hM ƒisH«viEnAewA–M nm…Æ lBiÆM. ƒisH«vien•« EpAel a½#hM nm… ÆM eekv¯M. pe• nAM ƒisH« shi c•« EpAel kxHwM shiŠNM. 1 7aE–AÅ ƒisH«viEÀR« EpAlu™ mhtVM nm…ÆM ki“@M.

nm…Æ BAviyiÇ mhtVM ki“@M öE–AÅ nm…Æ kxHwÍL@ìH. pe• av nm…Æ trAniriÆ• mhtVvumAyi t“ic•@ EnAÆEÛAÅ oÝmilÂ. 19teÀR mŠ LAerÝ eedvM ElAk˜i½ evLie–w… Ï• EvLyHŠAyi smsHt s]xHwikL@M ŒkAM•ApUÄv• M kA˜iriÆÝ. ati nAyi m…}uvÀ ElAkvuM Œ#hiÆÝ. 20 s]xHwi pUÄÌmAy…M vilek“tAyi mARi yiriÆÝ. atieÀR sVÙM öcHCy½ sric•lÂ, q•AÇ atien privĘiÆ vAÀ eedvM tI¯mAnic•@. pe• aview o¯ ètI•y…ìH. 21eedvs]xHwi qlÂAM nAz˜iElÆ™ bÓn˜iÇniÝ m…å mAEyÆM q•tANH Œ ètI•. s]xHwi kÅeŠlÂAM eedv˜ieÀR sÙtikÅŠH avkAze–“ sVAt×YvuM mhtVvuM lBi ÆemÝ™ ètI•y…m…ìH. 22 eedv˜ieÀR smsHts]xHwiy…M öQ·@ EnAviel•vÌM öE–A}uM EvdnyiÇe– “iriÆÝevÝ nm…ŠRiyAM. 23ElAkM mAÒ mlÂ, n—L@M Ÿ™iÇ Evdny…mAyi enAÚ kA˜iriÆkyANH . eedvIkvAgH d An ˜ieÀR ŒdYBAgmAyi nm…ŠH pri²ÖA ´AvuìH. a«ekAìH nAM ne— aveÀR te• mŠeL• nilyiÇ pUĘIkriŠAÀ Evìi aven kA˜iriÆM. n—…ew zrIr e˜ sVt×mAÆvAÀ kA˜iriÆÝ q •ANH {AnÄØmAÆ•tH. 24nAM r•iŠ e–“@. nm…ŠH öQ ètYAzy…ìH. kA˜iri Æ•etÙienyAENA a« ¶zYmAeN ÜiÇ a« yTAÄØ ètI•ylÂ. m½xY ÄŠH EnrE˜ Ÿ™tien–·i avÄ ètI•i Æ•ilÂ. 25öE•ALM ki“A˜ o•ienyANH nAM ètI•iŠARu™tH. nAM •mApUÄv•M atinAyi kA˜iriÆÝ.

ERAmÄ 8:13-36 26

nAM vLer blhInrANH . q•AÇ n—…ew blhIntyiÇ Œ´AvH ne— shAyiÆÝ. EvìviD˜iÇ èAÄØi ŠAÀ nm…ŠRi’u œwA. pe•, Œ´AvH te• nm…ŠAyi eedvE˜Aw… sMsAri ÆÝ. vAÆkLAÇ èkwmAŠA˜ {rŠ ˜AlANH Œ´AvH eedvE˜Aw… sMsAri Æ•tH. 27jnÍL@ew Xdy˜ilu™etlÂAM kANAÀ eedv˜i½ sADiÆM. eedv ˜ieÀR Œ#h˜ienA˜H teÀR m½xY ÄŠHEvìi Œ´AvH eedvE˜Aw… sMsAri Æ•« ekAìH Œ´AvH qÙANH aÄØmA Æ•et•H eedv˜inRiyAM. kArNM av eÀR öcH C yH Š ½sric• A NH Œ´AvH ŒvzYe–w…•tH. 28 te• sH E nhiÆ•v¯ew nãyH Æ Evìiy…™ ql A kArY˜iluM eedvM èvĘiÆÝ q•H nm…ŠRiyAM. aÍen y…™veryANH eedvM tire’w…˜tH. kArNM atveÀR pÖtiyAyi¯Ý. 29s] xHwiÆ m…Ûu te• eedv˜inH aver aRiyAmAyi¯Ý. teÀR puÒnH a½±p rAyiriŠNM avÄ q•H eedvM niË yic•@. aÍen Ey² aEnk sEhAdrI sEhAdrãAriÇ ŒdYjAtnAyi. 30teÀR puÒenE–Aely…™vÄŠAyi avÀ pÖ tiyi“@. avÀ aver viLiÆky…M nItI kriÆy…M nItikric•vÄŠH aveÀR mh tVM ekAw…Æky…M ecyHt….

18

Ey²ƒis« H vilu™ eedv ˜ieÀR sE H nhM 31 öet–·i nAM öni qÙA¹ pREy ìtH? eedvM nE—AewA–m…eìÜiÇ ŒÄ ÆM ne— EtAløiŠAnAvilÂ. 32nm…ÆEvìi pIFy½BviŠAÀ teÀR puÒenE–AluM nm…Æ t• eedvM nm…ŠAyi qÚM t¯M. nm…ÆEvìi puÒen t• eedvM av EnAewA–M ql A M pUÄÌmAy…M nÇ›M. 33 eedvM tire’w…˜ver ŒertiÄÆM? teÀR jne˜ zriyAÆ•tH eedvM te• yANH . 34eedv˜ieÀR jnM ›·ŠArA eNÝ ŒÄÆ pRyAÀ k}iy…M? ŒÄÆM k}iyilÂ. ƒisH«Ey² mric•@; q•Al vÀ mrN˜iÇni•H ŸyiÄÆky…M ec yHt…. öE–ALvÀ eedv˜ieÀR vl« BAg ˜i¯Ý nm…ÆEvìi mDYÐM vhiÆÝ. 35 ƒisH«vieÀR sHEnh˜iÇni•H ne— EvÄepw…˜AÀ ŒereŠAìA›M? d…rit ÍÅÆM EkÂzÍÅÆM, aelÂÜiÇ Ÿpáv ÍÅÆM ati½ k}ivuEìA? ölÂ. nm…Æ B•NvuM vOvuM ölÂAet v•AÇ a« ne— ƒisH«vieÀR sHEnh˜iÇ niÝ EvÄepw…ÏEmA? apkwÍÅÆM ael ÜiÇ mrN˜i½ EpAluM ne— ƒisH« vieÀR sHEnh˜iÇ niÝ EvÄepw…˜A nA›EmA? ölÂ. 36ti¯ev}uÏkLiÇ q}uti yiriÆ•«EpAel, þninÆEvìi {ÍÅ qŠAlvuM mrN ˜ieÀR BIxNiyiÇ ep“iriÆÝ. kzA –i½ ekAìuEpA›• ŒwienE–Ael aÒy…M vil›R’vrANH {ÍeLÝ ŒL@kÅ k¯«M.ÿ sÜIĘnÍÅ 44+22


ERAmÄ 8:37-9:24

174

37

q•AÇ, ö˜rM sAhcrYÍLiellÂAM, teÀR sHEnhM n—iÇ ecAri’ eedvM v}i nm…Æ pripUÄÌ vijym…ìAyi. 38-39 mrN˜iEnA jIvEnA, d†tãAÄEŠA, Bri Æ•vÄEŠA, öE–A}u™vyHEŠA, BAviyi luìA›•vyH EŠA, zåiEŠA, Emlu™ tiEnA, kI}u™tiEnA, smsHtElAk˜i lu™ yAetA•i½M n—…ew kĘAvAy ƒisH«Ey²vilUewy…™ eedvsHEnh ˜iÇniÝM ne— EvÄepw…˜AÀ k}iy… kyil . aet, qniÆR–…ìH , yAetA •i½M ne— eedvsH E nh˜iÇniÝM EvÄepw…˜AnAvilÂ. eedvvuM ey¸d¯M {AÀ ƒisH«viÇ stYmANH pRy… •tH, k™mlÂ. qeÀR vikArvicAr ÍeL BriÆ•tH pri²ÖA´AvANH. {AÀ pRy…•« vYAjmelÂÝ Œ a½®ti q E•Aw… pRy…Ý. 2 qniŠH ey¸der–·i vLer Evdny…M qE–A}uM vliy d…+KvuM a½Bve–w…Ý. 3 qeÀR eqhik ›w…Mb ˜iel sEhAdrsEhAdrimA¯M aMgÍL@ mANH avÄ. aver shAyiŠAÀ qniŠA #hm…ìH . {AÀ zAp#ÐnA›•EtA ƒisH«viÇni•H vicHECditnA›•EtA avÄÆ r• nÇ›mAyi¯e•ÜiÇ ati ½EpAluM {AenA¯ŠmAyi¯Ý. 4avÄ yi AEyliel jnÍLANH. avrANH eed v˜ieÀR tire’w…Še–“ mŠÅ. eedvm htVvuM eedvM ecyHt niymvuM avÄ ÆìH. eedvM avÄŠH EmAezyilUew nYA yèmANvuM ŒrADny…ew EnÄ v}iy…M nÇki. avÄŠH eedvM aveÀR vAgHdAn ÍÅ nÇki. 5 avÄ n—…ew pUÄv•pitA ŠãA¯ew sÙtikLANH. avÄ ƒisH« vieÀR BQmIk›w…MbmANH. ƒisH« sk l˜i½M mIet eedvmANH. eedv˜i½ sH « ti. avÀ qÝM vA}H ˜ e–we“. ŒEmÀ. 6 aet, qniÆ ey¸dErAw… EKdM EtAÝÝ. avErAw…™ vAgHdAnM pAliÆ •tiÇ eedvM prAjitnAyi q•l {A½ E”ziÆ•tH . stYmAy…M eedv˜ieÀR jnmAyi ey¸driÇ cilÄ mAÒEmy…Z. 7 aéAhAmieÀR sÙtikLiÇ cilÄ mAÒEm aveÀR yTAÄØ mŠLAy…Z. eedvM aéAhAmiEnAw… pR’tH öÍ enyANH + þyisH h AŠH mAÒmAyiriÆM nieÀR niymsADuty…™ puÒÀ.ÿ* 8a éAhAmieÀR sÙtikLiÇ cilÄ mAÒEm yTAÄØ eedvmŠLAy…Z q•ANiti nÄØM. aéAhAmiEnAw… eedvM vAgH dAnM nÇkiy« v}i eedv˜ieÀR mŠLA yi˜IÄ•vÄ mAÒmANH aéAhAmieÀR yTAÄØmŠÅ. 9 aéAhAmiEnAw…™ eed v˜ieÀR vAgHdAnM ötANH+ þyTAsmyM {AÀ tiric•@ vriky…M, aE–AÅ sAeRÆ o¯ puÒ½ìAyiriÆky…M ec•@M.ÿ 10 q•AÇ a«mAÒml , RiebŠyH Æ M puÒãA¯ìAyi¯Ý. avÄÆM oEr a– nA¹™tH. avÀ n—…ew pitAvAy yisH hAŠH ŒNH.

9

11-12

pe• puÒãAÄ rìuM jniÆ•ti½ m…ÛH eedvM RiebŠEyAwH pR’u, þm†˜ puÒÀ öLyven ²æUxiÆM.ÿ* ›“ikÅ nãEyA tiãEyA èvĘiÆ•ti½M m…ÛANi« sMBvic•t.H eedv˜ieÀR pÖ tiy½sric• H eedvM tire’w…˜vÀ tire’w…Še–EwìtinAyi aveÀR jnn˜i½ m…Ûu te• eedvM ö« pR ’u. ›“ikL@ew èvĘikL@ew awiÐA n˜illÂ, tire’w…ŠAÀ eedvM Œ#hi c•tieÀR awiÐAn˜ilANH avÀ tir e’w…Še–“tH. 13ti¯ev}uÏkÅ pRy… EÛAel, þ{AÀ ŽzAvien evRuÏ, yAEŠAbien sHEnhic•@.ÿ* 14 aE–AÅ ötien–·i nAM qÚ pRy…M? eedvM nYAyÐnelÂE•A? aÍen pR yAÀ sADiŠyilÂ. 15kArNM avÀ EmAez EyAw… a¯Liec•yHt…+ þqniÆ k¯N EtAE•NM qÝ™v EnAwH {AÀ k¯N kANiÆM. qniÆ ali vu EtAE•NM qÝ™vErAwH {AÀ ali vu kANiÆM.ÿ* 16a«ekAìH k¯N kANi ŠNemÝ tAÀ tI¯mAnic• vYåi ey eedvM tire’w…Ï. m½xYeÀR Œ #hÍeLEyA priæmÍeLEyA Œæyi c•@ ekAìu™tl aveÀR tire’w…–H. 17 ti¯ev}uÏkLiÇ eedvM PREvAEnAw… pRy…Ý+ þ{AÀ nie• rAjAvAŠiytH öQ o·ŠArN˜AlANH. qeÀR zåini •iÇ èkwitmAŠi, qeÀR nAmM ElAkem ÛAw…M ŸdHEGAxiÆvAÀ {AnA#hic•@.ÿ* 18 a«ekAìu tniÆ EvNemÝ EtAÝ •vErAwH eedvM k¯NkANiÆÝ. kWin XdyrAŠNem•A#hiÆ•ver aÍ enyAÆÝ. 19 aE–AÅ niÍÅ EcAdiEc•ŠAM+þn—…ew èv] ˜ ikeL eedvM niy×iÆÝev ÜiÇ avenÙinH ne— p}iÆÝ?ÿ 20a Íen EcAdiŠ¯tH. niÍÅ m½xYrANH. eedve˜ EcAdYM ec•AÀ m½xYnH av kAzmilÂ. o¯ m¿BrNi, te• s]xHwic• m½xYEnAwH þ nI qÙiene• öÍen s]xHwic•@?ÿ qÝ EcAdiŠARilÂ. 21s]xHwA vinH aveÀR öxHwA½srNM qÚM ŸìA ŠAM. oEr kLimÎ ekAìu te• av½ pl vsH«ŠL@M s]xHwiŠAM. eednMdiEnA pEyAg˜i½ Evìiy…M èEtYk s•Ä BÍLilum…pEyAgiŠAÀ Evìiy…M niÄ —iŠAM. 22 aÍen t•yANH eedvvuM ecyHti riÆ•tH. eedvM teÀR EkApvuM zåi y…M ŒL@keL kANiŠAnA#hic•@. nzi–i Še–wA½™ m½xYErAw…™ EkApM eedvM •mEyAew shic•@. 23teÀR sÛ•mAy mhtVM vYåmAŠAen•vÌM •mEyAew eedvM kA˜i¯Ý. Œ mhtVe˜ teÀR kA¯NYpAÒÍLAy m½xYÄŠH nÇkAÀ eedvM Œ#hic•@. teÀR mhtVM ŸÅeŠA _vAÀ eedvM aver o¯Ši.24eedvM tir þyTAsmyM ... ec•@M.ÿ ŸÖrNi Ÿlø. 18+10,14. þ{AÀ ... sE H nhic@• ÿ ŸÖrNi mlAKi. 1+23. þqniÆ ... kANiÆMÿ ŸÖrNi puR. 33+19.

þyish H AŠH ... puÒÀÿ ŸÖrNi Ÿlø. 21+12.

þ{AÀ ... {AnA#hic@• ÿ ŸÖrNi puR. 9+16.


175 e’w…˜ Œ m½xYrANH n—Å. ey¸d riÇniÝM jAtikLiÇniÝM eedvM ne— tire’w…Ï. 25EhAEzyAy…ew pusHtk ˜iÇ ti¯ev}uÏ pRy…•« EpAel, þqeÀR jnml A ˜ver qeÀR jn emÝM qniÆ èiye–“vrl A ˜ver {AÀ èiye–“verÝM pRy…M.ÿ EhAEzy 2+23 26

üþniÍÅ qeÀR jnmlÂý q•H av ErAw… pR’ aEt ÐlÏ vc•@ te• averü jIviÆ• eedv˜ieÀR puÒ ãAÄý qÝ viLiÆM.ÿ EhAEzy 1+10 27

yi AEylien–·i eyz•AvH pR ’u,þyi AEyliel jnÍL@ew qÌM kwliel mNǘri EpAelyANH . q•AÇ avriÇ vLer ›Rc•@EpÄ mAÒEm r•epw…ky…Z. 28 kArNM ®miyiÇ eedv˜ieÀR nYAy viDi Evg˜iluM aÙimvumANHÿ* 29eyz •AvH pR’« EpAel, þkĘAvH sÄv• zånANH. nm…ÆEvìi kĘAvH teÀR jnÍLiÇ ciler r•ic• @ . aÍen ecyH t il A yi¯ÝevÜiÇ öÝ nm…ŠH esAEdAmieÀR gtiyAEyen, egAEmARA y…ew nilyAEyen.ÿ* 30aE–AÅ öetlÂAM aÄØmAÆ•etÙANH ? jAtikÅ tÍ LAÇ te• eedvsm•M nItIkriŠAÀ æmic•ilÂ. pe• avÄ eedvsm•M nItI kriŠe–“@. sVÙM vizVAsM m†lmANH avÄ nItIkriŠe–“tH. 31yi AEyliel jnÍLAke“ tÍeL˜e• nItIkric•@ ki“@•tinH nYAyèmANe˜ piÚwrA enA¯Íi. pe• avÄ vijyic•ilÂ. 32q ÚekAeì•AÇ sVÙM èv] ˜ ikLAÇ sVyM nItIkriŠAÀ avÄ æmic•@. nItI kriŠe–w…vAÀ vizVAs˜ieÀR awi ÐAn˜iÇ avÄ æmic•il avÄ prAj ymw’u. 33ti¯ev}uÏkLiÇ öÍen pRy…Ý+ þEnAÕ! m½xYer vI}iÆ• o¯ klÂH sIEyAniÇ {AÀ ÐApiÆM. avÄŠH öwÄc•y…ìAÆ• o¯ pARyANtH. pe•, Œ pARyiÇ vizVsiÆ•vÀ l‘iEŠ ìivrilÂ.ÿ eyz•AvH 8+14; 28+16

10

sEhAdrãAEr, qeÀR mnÈiel Œ#hvuM eedvE˜Aw…™ qeÀR èAÄØny…M ey¸d¯M r•iŠe–we“ q•ANH . 2eedvIkkArY˜iÇ zåmAy aBilAxm…™vrANH ey¸dÄ qe•niÆ pRyAÀ k}iy…M. pe• atH ŸcitmAy vijH { An˜iÇ aDixH W itmAy…™tl . 3 eedvM m½xYer tnieŠA–M nItIkriÆ •tien–·i avÄ ajH{rANH. avÄ tÍ L@EwtAy mAÄ‹˜ilUew aver nItIkri ŠAÀ æmic•@. a«ekAìH eedvM ŒL@keL nItIkriÆ• mAÄ‹M avÄ sVIkric•ilÂ. 4 nYAyèmAN˜ieÀR avsAnmANH ƒisH«. a«ekAìH öE–AÅ avniÇ þyi A E y l i e l . . . a Ù i m v u m A N Hÿ ŸÖrNi eyz. 10+ 22-23. þkĘAvH ... nilyilAEyenÿ ŸÖrNi eyz. 1+9.

ERAmÄ 9:25-10:17

vizVsiÆ•vÀ mAÒEm nItIkriŠe– w…ÝZ. 5 eedvIk nItIkrNe˜–·i nYAyè mAN˜iÇniÝM lBYmAytieÀR awi ÐAn˜iÇ EmAez q}u«Ý+ þnYAyèmA Ne˜ piÚwÄ•H jIvÀ keì˜AÀ æmi Æ•vÀ nYAyèmANM a½zAsiÆ• kArYÍÅniËymAy…M pAliŠNM.ÿ* 6-7 q •AÇ vizVAs˜ilUewy…™ nItIkr Ne˜–·i ti¯ev}uÏkÅ öÍenyANH pRy…•tH + þ(ƒisH « vien ®miyiElŠH ŒnyiŠAÀ) sVÄ‹˜iElŠH Œ¯EpA›M? (mric•vriÇniÝM ƒisH«vien ekAìu vrAÀ) pAtAL˜iElŠH ŒriRÍuM? q•i Íen niÍÅ sVyM EcAdiŠ¯tH.ÿ 8pe• qÙANH ti¯ev}u˜iÇ pRy…•tH? þeed v˜ieÀR ŸpEdzM nieÀR smIpm…ìH. a« nieÀR aDr˜iluM Xdy˜ilum… ìH.ÿ* atAytH {ÍÅ jnÍeL ŸpEdzi Æ• vizVAsM. 9þEy² kĘAvANHÿ qÝ aDrM ekAìH Ž·@pRy…ky…M, mrN ˜iÇni•H eedvM Ey²vien ŸyiÄ–ic•@ ev•H Xdy˜iÇ vizVsiÆky…M ec•@ emÜiÇ niÍL@M r•iŠe–w@M. 10aet, {ÍÅ Xdy˜iÇ vizVsic•H eedvm…ÛA ek nItIkriŠe–“@. vizVsiÆÝ qÝ aDrM ekAìH Ž·@ pR’H r•iŠe–“@. 11 vi²Öti¯ev}u˜H pRy…Ý+ þavniÇ vizVsiÆ• o¯v½M l‘iEŠìiv rilÂ.ÿ* 12 ey¸d½M alÂA˜v½M t—iÇ aÙrM ölÂA˜« ekAìANH þo¯v½Mÿ qÝ üti¯ ev}u˜H ý pRy…•tH . aet kĘAvu te•yANH, Žv¯ewy…M kĘAvH. t•iÇ vizVsiÆ• qlÂAvÄÆM kĘAvH ŽeR sm]ÖikÅ ecAriy…Ý. 13aet, vi²Ö ti¯ev}u˜iÇ pRy…Ý+ þkĘAviÇ vizVsiÆ• Žv¯M r•iŠe–w…M.ÿ* 14 pe•, tÍÅŠH vizVAsmilÂA˜ven qÍen ŒæyiÆM? pR’u aRi’i“@ EpAlumilÂA˜ o¯vniÇ qÍen vizVA smÄ–iÆM? ŒerÜiluM ŸdHEbADi–iÆ •ielÂÜiÇ avÄ qÍen EkÅÆM? 15Œ ¯M ayyHŠAet avÄeŠÍen èKYAp nM nw˜AÀ k}iy…M? þsuviEzxM aRiyi Æ•v¯ew pAdÍÅ qÒ su•rM!ÿ* q•H q}ute–“iriÆÝvElÂA. 16 q•AÇ qlÂA ey¸d¯M Œ suvi EzxM sVIkric•ilÂ. eyz•AvH pR’u+ þkĘAEv, {ÍÅ pR’tH Œ¯ vizV sic•@?ÿ* 17atinAÇ suviEzxM EkÅÆ •«v}iyANH vizVAsm…ìA›•tH. Œer þ n Y A y è m A N e ˜ . . . p A l i Š N M ÿ ŸÖrNi ElvY. 18+5. þeedv˜ieÀR ... Xdy˜ilum…ìÿH ŸÖrNi Œv. 30+12-14. þavniÇ ... l‘iEŠìivrilÿ ŸÖrNi eyz. 28+16.. þkĘAviÇ ... r•iŠe–w… ŸÖrNi EyAEv. 2+32. þsuviEzxM ... su•rMÿ ŸÖrNi eyz. 52+7. þ k Ä ˜ A E v . . . v i z V s i c •@ ? ÿ ŸÖrNi eyz. 53+1.


ERAmÄ 10:18-11:18

176

ÜiluM ƒisH « vienÆRic• H pRy…EÛA }ANH suviEzxM EkÅŠAÀ öwyA›•tH. 18 pe•, {AÀ EcAdiŠe“+ þavÄ suvi EzxM Ek“iElÂ?ÿ Ÿv•H, tIÄc•yAy…M Ek“@. ti¯ev}uÏkLiÇ pRy…EÛAel+ þav¯ew sVrM ®miyielÍuM q˜iyi “@ìH. av¯ew vcnÍÅ ®miy…ew atiÄ ˜iEyALM sÉric•@.ÿ sÜIĘnÍÅ. 19+4 19

oriŠÇœwi {AÀ EcAdiŠe“, þyi A Eylilu™vÄŠH a« mnÈilAyiEl ? ÿ Ÿv•H, avÄŠH mnÈilAyi. o•AmtH eedv ˜i½Evìi EmAez ö« pR’u+ þyTAÄؘiÇ niÍeL asUyAluŠ LAŠAÀ {AÀ o¯ jntylÂA˜ver Ÿp EyAgiÆM. niÍeL EkApitrAŠAÀ m†f rAy jntey {AÀ ŸpEyAgiÆM.ÿ

ytH. sVÙM èv]˜ikÅ aver eedvmŠ LAÆemÜiÇ eedv˜ieÀR äpAdAnM yTA ÄØ dAnmAkyilÂ. 7 a«ekAìH sMBvic•titANH+ yi A Eyliel jnÍÅ eedvsm•M nItIkri Še–w…vAÀ æmic•@. pe• vijyic•ilÂ. q•AÇ, eedvM tire’w…˜vÄ av eÀR m…ÛAek nItIkriŠe–w…ky…M ec yHt…. m·@™vÄ kWinXdyrA›ky…M eedv ˜iÇ æÖiŠAÀ vis—tiÆky…M ec yH t …. 8 ti¯ev}uÏkLiÇ q}utiyiriÆ •« EpAel+ þeedvM avÄÆ gAFniá ekAw…Ï.ÿ eyz•AvH 29+10

þkANA˜ kÎM, EkÅŠA˜ ecviy…M nÇki.ÿ ŒvĘnM 29+4

ŒvĘnM 32+21 9

20

eedv˜i½Evìi ö« pRyAÀtŠ DIrnANH eyz•AvH+ þqe• aEnVxiŠA˜vere• keì ˜i. qe• EcAdiŠA˜vÄÆ {AÀ sV yM evLie–w…˜i..ÿ eyz•AvH 65+1 21

jAtikeL–·iyANH eedvM eyz•A vilUew öÍen pR’tH. ey¸der–·i aE”hM pR’u, þdivsM m…}uvÀ avÄ ŠAyi {AÀ kA˜i¯Ý. q•AÇ qe• a½sriŠA½M piÚwrA½M avÄ vis —tic•@.ÿ* eedvM teÀR jne˜ mR•i“il aE–AÅ {AÀ EcAdiŠe“, þeedvM teÀR jne˜ ŸEp•ic•@ qE•A?ÿ ölÂ, {AÀ te• o¯ yi AEyÇŠAr nANH. {AÀ aéAhAmieÀR sÙtipr ÛryiÇep“v½M ebnYAmIeÀR EgAÒ ˜iÇe–“v½mANH. 2jniÆ•ti½ m…Ûu te• yi AEyÇŠAÄ eedv˜AÇ tir e’w…Še–“@. aver eedvM eekevwi ’ilÂ. ti¯ev}uÏkLiÇ ŽlIyAvien ÆRic•@ pRy…•etÙAeNÝ niÍÅÆ tIÄc•yAy…M aRiyAM. ayAÅ yi AEyÇ ŠAÄŠH qtirAyi eedvE˜Aw… èAÄØic• tienÆRic•ANH ti¯ev}uÏkLiÇ pRy… •tH. 3ŽlIyAvH pR’u+ þkĘAEv, jnM nieÀR èvAcker vDiÆky…M nieÀR yAgpIWÍÅ tkÄÆky…M ecyHt…. jIvi c•iriÆ• ŽkèvAcknAy qe•y…M öE–AÅ avÄ ekAlÂAÀ æmiÆÝ.ÿ 4 q •AÇ qÚ mRupwiyANH eedvM ŽlIyA vinH nÇkiytH? eedvM pR’u+ þqe• ŒrADiÆ• Ž}AyirM Eper {AÀ öE–A }uM qniŠAyi kA˜i“@ìH. öQ Ž}AyirM Ep¯M bAli½ m…•iÇ m…“umwŠiyi“ilÂ.ÿ* 5 öŠAlÏM aÍen te•. eedvM teÀR äpyAÇ tire’w…˜ ›Rc•@ Ep¯ìH. 6 eedvM teÀR jne˜ tire’w…Æ•tH teÀR äp ekAìAeNÜiÇ, av¯ew èv] ˜ikLl aver eedv˜ieÀR jnmAŠi

11

þdivsM ... vis—tic@• ÿ ŸÖrNi eyz. 65+2. þqe• ... m…“@ mwŠiyi“ilÿÂ ŸÖrNi 1 rAjA. 19+18

dAvId… pRy…Ý+ þav¯ew sdYkÅ o¯ ›¯ÆM ekNiy…M Œke“. av¯ew vI}HcyAÇ zi• a½ BviŠe“. 10 av¯ew kÎkÅ kA}HcyilÂAtiriŠ ˜ŠviDM aÓmA›ky…M èzHnBArM ni mi˜M av¯ew nw…vH qE•ÆmAyi vL ’uEpA›ky…M ec•e“.ÿ sÜIĘnÍÅ 69+22-23 11

a«ekAìu {AÀ EcAdiÆÝ, þey¸dÄ vINE–AÅ, Œ vI}Hc aver nzi–ic•@EvA?ÿ ölÂ! pE• av¯ew et·H jAtikÅŠH r• ekAìuvÝ. ey¸der asUyAluŠLAÆvAnANH ö« sMBvi c•t.H 12ey¸d¯ew et·H vilEyRiy a½# hÍeL ElAk˜iElŠH ekAìuvÝ. ey ¸dÄŠH nxHwe–“etEÙA atH jAtikÅŠH m†lYv˜Ay a½#hÍÅ ekAìuvÝ. ey¸dÄ EvìuEvALM eedvM kAM•iÆ• rItiyilA›EÛAÅ ŽER m†lYm…™ a½# hÍÅ ElAk˜i½ tIÄc•yAy…M ki“@M. 13 {AniE–AÅ, jAtikLAy niÍELAwANH sMsAriÆ•tH. {AÀ jAtikL@ew ae–A sHtlnANH. atinAÇ {AÀ ²æUx ec •@EÛAÅ qniÆ ec•Avu•tiÇ Ž·vuM nlÂtH {AÀ ec•@M. 14qeÀR sVÙM jn mAy ey¸der˜e•y…M asUyAluŠLA ŠAemÝ {AÀ ŒziÆÝ. aÍeney ÜiluM ›Rc•@Eper r•iŠAÀ qniŠA› em•H k¯«Ý. 15eedv˜ieÀR ey¸dtir sHŠrNM ElAk˜inH eedvE˜Aw…™ nir –ANH aÄØmAÆ•etÜiÇ ey¸d sVI krNM mrN˜iÇniÝ™ jIven alÂA et me·ÙANH aÄØmAÆk? 16 niÍL@ew a–˜ieÀR ŒdYBAgM eedv˜i½™ vi²ÖmAy aÄc•n ŒeN ÜiÇ a–˜ieÀR bAŠi BAgvuM vi²ÖM te•. o¯ mr˜ieÀR Ev¯kÅ vi²Öem ÜiÇ atieÀR cilÂkL@M vi²ÖM te•. 17 owi’uEpAy cil olivu mreŠAÛu kL@ew ÐAn˜H kAe“AliviÀ ekAÛAy nie• o“ic•@ EcĘ«ekAìH tAyH˜wi y…ew ŸR–…M jIv½M nI p»p·uÝ. 18aÍ eneyÜiÇ owi’uEpAy zAKkL@mAyi niÍeL˜e• tArtmYM ecyHt… èzMsi


177 ÆvAÀ pAwilÂ. pE• èzMsiÆÝev ÜiÇ oE•AÄÏekA™@k. nI tAyHEvrien ylÂ, tAyHEvrH nie•yANH EpAxi–iÆ •tH. 19þqniŠH av¯ew mrE˜AwH EcÄ•i riŠ˜ŠviD˜iÇ ekAÛukÅ owi’u EpAyiÿ qÝ niÍÅ pRy…M. 20a« zri yANH. pE•, avizVAsM nimi˜mANH Œ zAKkÅ owi’uEpAytH. niÍL@ew vizVAsM ekAìu mAÒmANH v]•˜ieÀR BAgmAyi niÍÅ öE–A}uM «w¯•tH. ah ÜriŠ¯tH pE• EpwiÆk. 21Œ mr ˜ieÀR sVABAvik zAKkeL nilniÇ ŠAÀ eedvM a½vdic•ielÂÜiÇ niÍ eLy…M nilniÇŠAÀ a½vdiŠielÂÝ oAÄÆk. 22 eedvM dyAluvuM q•AÇ kÄŠznA ›•v½mAeN•H niÍÅ kA¹Ý. te• piÚw¯•« niĘiy jne˜ avÀ zi•iÆM. q•AÇ aveÀR kA¯NY˜iÇ niÍÅ «w¯kyAeNÜiÇ eedvM niÍ ELAw… dyAluvA›M. niÍÅ aven piÚw ¯•ielÂÜiÇ niÍeLy…M v]•˜iÇ niÝ m…Ric•@nIÆM.23ey¸dÄ eedv˜iÇ vIìuM vizVsiÆkyAeNÜiÇ eedvM ey¸ der tiriek sVIkriÆM. Enre˜ Œyi¯ •iw˜H aver tiriek vyHÆvAÀ eedv ˜i½ zåiy…ìH. 24o¯ kA“ukÛH nl v] •˜ieÀR BAgmAyi˜I¯k asVBAvik mANH. pE• jAtikLAy niÍÅ kAe“A livumr˜iÇniÝM m…Ric• zAKEpAel yANH. a«ekAìH tIÄc•yAy…M Œ zAK keL atiEÀRtAy mr˜iÇ vIìuM o“ic•@ EcÄŠAM. 25 sEhAdrÍEL, öQ rhsYstYM niÍÅ mnÈilAÆvAÀ {AnA#hi ÆÝ. niÍÅÆ qlÂAM aRiyAÀ pAwielÂ Ý mnÈilAÆvAÀ öQ stYM niÍeL shAyiÆM. stYM ötANH+ jAtikÅ Ev ìuEvALM eedv˜iÇ v¯Mver yi AEy lielA¯ viBAge˜ kw…Mpiw…˜ŠArAŠi yiriÆÝ. 26aÍenyANH qlÂA yi A EylYÄÆM r• ki“@•tH. ti¯ev}uÏk LiÇ q}utiyiriÆÝ: þsIEyAniÇniÝ r•kÀ v¯M. yAEŠAbieÀR ›w…Mb˜iÇniÝM qlÂA d…xHwteyy…M avÀ mA·iŠLy…M. 27 {AÀ av¯ew pApÍÅ nIÆEÛAÅ öQ niymM av¯mAyi {AÀ ec•@M.ÿ eyz•AvH. 59+20-21; 27+9 28

ey¸dÄ suviEzxM sVIkriŠAÀ vis—tic•«ekAìH avÄ eedv˜ieÀR zÒuŠLANH. jAtikEL, niÍeL shAyi ÆvAnAyi“ANH ö« sMBvic•tH. pE• öE–A}uM eedv˜ieÀR tire’w…Še–“ jnmANH ey¸dÄ. a«ekAìH eedvM aver ŽeR sHEnhiÆÝ. av¯ew pi tAŠãAErAwH avÀ ecyHtvAgHdAnM nimi ˜mANH eedvM aver sHEnhiÆ•tH. 29 avÀ tire’w…˜ jne˜–·iy…M avÄÆ nÇkiytienÆRic•@M teÀR mn ÈiÇ eedvM oriŠluM öLŠM v¯˜iyilÂ. ŒL@keL •NiÆ•tiÇniÝM eedvM oriŠluM piÙiri’ilÂ. 30oriŠÇ niÍÅ

ERAmÄ 11:19-12:5

eedve˜ a½sriŠAÀ vis—tic•@. pe• ey¸dÄ a½sriŠAÀ vis—ti c• « ekAìH öE–AÅ niÍÅÆM k¯N lBic•@. 31eedvM niÍELAw… k¯N kANic• «ekAìH öE–AÅ ey¸dÄ a½sriŠAÀ vis—tiÆÝ. avÄÆM k¯N ki“A nANH ötH sMBvic•tH. 32 eedve˜ a½sriŠAÀ ql A v¯M vis—tic•@. te• a½sriŠA˜ver eylÂAM eedvM o•ic•AŠiy«ekAìH eed v˜inH qlÂAvErAw…M k¯N kANiŠAM. eedv˜i½ sE H tAÒM eedv˜ieÀR buÖiy…ewy…M mhA´Y ˜ieÀRy…M aRivieÀRy…M Œ}M qÒ yANH . aveÀR viDinYAyÍÅ qÒ apriEzADitM! aveÀR v}ikÅ qÒ d…Ä#AhYM! 34ti¯ev}uÏ pRy…•« EpAel+ 33

þkĘAvieÀR mnÈArRi’u? eedv ˜i½ ŸpEdzM nÇkAÀ k}ivu™vnA rANH.ÿ eyz•AvH 40+13 35

þqe•ÜiluM qeÙÜiluM eedv˜i½ nÇkiytAyi Œ¯ìH? yAetA¯vEnAw…M eedv˜i½ kw–AwilÂ.ÿ öE•AbH 41+11 36

aet, eedvM qlÂAM s]xHwic•@. eedv ˜inAyi qlÂAM eedv˜ilUew «w¯Ý. qE•ÆM eedv˜i½ mhtVm…ìAke“! ŒEmÀ. niÍL@ew jIvitM eedv˜i½ nÇœ a«ekAìH sEhAdrÍEL, qeÙ ÜiluM ec•@vAÀ {AÀ niÍELAw BYÄØiÆÝ. eedvM nE—Aw… vliy k¯N kANic•iriÆÝ. a«ekAìH niÍ eL jIviÆ• yAgmAyi eedv˜inÄ –iÕ. niÍL@ew aÄ–NM eedv˜i½ mAÒm…™«M, aven èItie–w…Ï•«mA ke“. niÍL@ew öQ smÄ–NM ŒNH eedv e˜ ŒrADiÆvA½™ ŒÖYA´ik v}i. 2 öniyEÍA“@ öQ ElAk˜iel jnty…ew v}i avlMbiŠAtiriÆk. pE• o¯ putiy ciÙAmAÄ‹˜ilUew Ÿ™iÇ sVyM mARuk. aE–AÅ niÍÅŠH nl«M eedv ˜i½ hitkrvuM pUÄÌvuM Œy kArY ÍÅ etLiyiÆvA½M sVIkriÆvA½M sADiÆM. 3 eedvM qnieŠA¯ èEtYk vrM tÝ. a«ekAìANH niÍLiElAErA¯˜ErAw…M qnieŠeÙÜiluM pRy…vA½ìAytH . niÍÅ yTAÄؘiÇ ŒyiriÆ•tien ŠAÅ emc•mANH qÝ niÍÅ vicAriŠ ¯tH. eedvM niÍÅŠH t• vizVAs˜i eÀR tr˜iÇ niÍÅ ŒrAeN•H tI¯mA niÆk. 4nm…EŠAErA¯˜ÄÆM o¯ zrIrvuM atinH pl BAgÍL@M ŸìH. öQ BAgÍ eLlÂAM oEr èv]˜iyl ec•@•tH. 5a« EpAel n—Å qlÂAM plerÜiluM ƒisH« viÇ ŽkzrIrmANH . Œ zrIr˜ieÀR BAgÍLANH nAM oAErA¯˜¯M. zrIr˜i eÀR o¯ BAgM me·lÂA BAgÍÅÆM œwi

12


ERAmÄ 12:6-13:11

178

6

Ÿ™tANH. nm…eŠlÂAM viviDÍLAy dAn ÍL@ìH. eedv˜i½ nE—Aw…™ k¯Ny½ sric•H oAErA dAnvuM nm…Æ ki“i. o¯vnH èvcnvrM ki“ieyÜiÇ atH av½™ vizVAsM ekAìH ŸpEyAgiŠNM. 7Esv n˜i½™ vrmANH o¯v½ ki“iyetÜiÇ avÀ EsvnmÄ–iŠNM. ŸpEdziŠA ½™ vrmANH aetÜiÇ aE–AÅ avÀ ŸpEdziŠNM. 8smAzVsi–iŠA½™ vr mAeNÜiÇ avÀ ŒzVsi–iŠNM. ekA w…ÆvA½™ vrmAeNÜiÇ oQdArYmAyi ekAw…ŠNM. Ent]tVM nÇkA½™ vrmA eNÜiÇ Ÿ/AhE˜Aew ec•NM. k¯N ec•A½™ vrmAeNÜiÇ sEÙAxE˜A ewy…M EvNM. 9 niÍL@ew sHEnhM stYmAkNM. 10d…xHw mAytien evRuŠNM. nl « mAÒEm ec•AvU. sEhAdrI sEhAdrãAerÝ a½BvEvdYmA›• tr˜iÇ niÍÅ pr sHprM sHEnhiŠNM. niÍÅÆ lBiŠN emÝ k¯«•tiEleR bµmAnM niÍ L@ew sEhAdrI sEhAdrãAÄÆ niÍÅ ekAw…ŠNM. 11kĘAvinAyi èvĘi EŠìi v¯EÛAÅ niÍÅ mwikANiŠ¯tH. aven ²æUxiÆEÛAÅ Œ´Iy hÄx ˜iÇ niÍÅ m…}u›k. 12niÍÅÆ ètI •y…™« ekAìH niÍÅ sEÙAxm…™v rA›k. niÍÅŠH èzHnÍL@ìA›EÛAÅ smci˜t kAÆk. 13qE–A}uM èAÄØi Æk. shAyM ŒvzYm…™ eedvjn˜i nAyi p»vyHÆk. shAymAvzYm…™ vÄŠAyi tiry…ky…M aver niÍL@ew vI“iElŠH sVAgtvuM ec•@k. 14niÍ ELAwH cI˜kArYÍÅ ec•@•vErAwH nl kArYÍEL pRyAvU. avErAwH sÇŠA rYÍÅ pRy…k. alÂAet zpiŠ¯tH. 15a nYÄ sEÙAxiÆEÛAÅ niÍL@M avErA ewA–M sEÙAxiŠNM. anYÄ d…+KiÆ EÛAÅ avErAw…œwi d…+KiÆk. 16pr sHprM smADAn˜iÇ jIviÆk. ahÜri Š¯tH. anYÄ èADAnYM ekAw…ŠA˜ ŒL@ kÅŠH suX˜A›vAÀ s•ÖnA›k. 17 d…rBimAniyAk¯tH. o¯vÀ niE•Aw… et·@ ecyHtAÇ, avEnAw… et·@ ecyHt… ekAìH tiric•wiŠ¯tH. nl«M m†lYm…™ «em•H qlÂAv¯M k¯«• kArYÍÅ ec •AÀ qlÂAyHE–A}uM æmiÆk. 18qlÂAv¯ mAyi smADADn˜iÇ jIviÆvAÀ niÍ L@ew BAgÏniÝM k}yAvu•etlÂAM ec •@k. 19qeÀR suXÏŠEL, niÍELAw… et·@ ec•@•ver, zi•iÆvAÀ «niy ¯tH. eedvM teÀR EkApM ekAìH aver zi•iÆ•tinAyi kA˜iriÆk. þ{A nANH zi•iÆ•vÀ. {AÀ jnÍÅÆ tiric•wi nÇ›M.ÿ* qÝ kĘAvH pR’ tAyi q}utiyi“@ìH. 20q•AÇ niÍLi« ec•NM.þnieÀR zÒ@ vizÆ•venÜiÇ avnH ŒhArM ekAw…Æky…M, dAhiÆ• venÜiÇ, ›wiÆvAÀ ekAw…Æky…M EvNM. öèkArM aven niÍÅ l‘it nAŠNM.ÿ* 21niÍeL kI}wÆvAÀ d…xHw

tey a½vdiŠ¯tH. niÍÅ sdHèv]˜i kÅ ecyHtH d…xHwtey kI}wŠNM. qlÂAv¯M aDikAr˜ilu™ sÄŠA rien a½sriŠNM. Bric•@ekAìi riÆ• ŽetArAÅÆM ati½™ zåi ki“iytH eedv˜iÇni•ANH . öE–AÅ BriÆ•vÄÆM eedvmANH Œ aDikArM nÇkiytH . 2 atinAÇ aDikArikÅŠH qtirAy…™vÀ yTAÄؘiÇ eedv˜i eÀR ŒjH{kÅŠANH qtirH. aDikArik ÅŠH qtirAyi“@™vÀ aven˜e• zi•yHÆ o¯ÆÝ. 3zri ec•@• ŒÅ ŠAÄŠH aDikArikeL Bye–Ewìtil . pE• et·@ ec•@•vÀ aDikArikeL EpwiŠNM. aDikArikeL EpwiÆ•tiÇ niÝM EmAcitrA›vAÀ niÍÅ Œ#hi ÆÝEvA? aÍeneyÜiÇ zri ec•NM. niÍÅ zri ec•@kyAeNÜiÇ aDikAri kÅ niÍeL èzMsiÆM. 4niÍeL shA yiÆ•ti½™ eedv˜ieÀR o¯ dAs nANH BrNkĘAvH. pE• niÍÅ et·@ ec•@kyAeNÜiÇ EpwiŠNM. BrNADi kAriŠH zi• nÇ›vAÀ zåiy…ìH. av ntH ŸpEyAgiÆky…M ec•@M. et·@ ec yHtver zi•iÆvA½™ eedv˜ieÀR dAsnANH avÀ. 5a«ekAìH niÍÅ Br NœwE˜AwH a½srNM Ÿ™vrAyiri ŠNM. a½sric•ielÂÜiÇ zi• ki“@M q•«ekAìH niÍÅ a½sriŠNM. ec•@vA½™ zriyAy kArYM atAeN •tH a½srN˜i½™ me·A¯ kArNvu mANH. 6 a«ekAìANH niÍÅ ni›ti aw yHEŠìtH. Œ aDikArikÅ eedv˜i nAyi èv]˜iÆ•v¯M, av¯ew m…}uvÀ smyvuM BrN˜inAyi viniEyAgiÆ• v¯mANH. 7 ŒÄeŠÜiluM niÍÅ kwe–“ etÚM mwŠieŠAw…ŠNM. ŽetÜiluM trM ni›ti nI kwe–“i“@eìÜiÇ atH aw yHŠNM. bµmAniEŠìver bµmAni ŠNM. ŒdriEŠìver ŒdriŠNM.

13

prsE H nhmANH Žk nYAyèmANM anYErAwH kwm…™vrAyiriŠ¯tH . q •AÇ prsH p r sH E nh˜iÇ niÍÅ qE–A}uM kwe–“iriŠNM. anYer sHEn hiÆ•vÀ qlÂA nYAyèmANvuM a½ sric•@. 9 {AenÚekAìANH ö« pRy… •tH? þnI vYBicArM ec•¯etÝM, ekAl ¯etÝM, EmAxH w iŠ¯etÝM, anYeÀR vsH«ŠÅ Œ#hiŠ¯etÝMÿ nYAyèmA N˜iÇ pRy…•«ekAìANH {Ani« pRy…•tH. öQ klønkL@M ötr qlÂA kløn kL@M öQ o¯ klønyiÇ sM#hic•iriÆÝ. þnie•E–Aelte• m·@™very…M sHEn hiÆk.ÿ* 10sHEnhM pIFyHÆ kArNmA kyilÂ. a«ekAìH sHEnhiÆk q•tH m…}uvÀ nYAyèmANÍL@M a½sriÆk q•ti½ smmANH. 11 o¯ èDAn kAl˜ANH nAM jIviÆ •tH q•tinAlANH {Ani« pRy…• etÝ niÍÅŠRiyAM. aet, öE–A}ANH 8

þ{AnANH ... nÇ›Mÿ ŸÖrNi. Œv. 32+35. þnieÀR ... l‘itnAŠNMÿ ŸÖrNi sd]zY. 25+21-22.

þ n i e • E – A e l . . . s HE n h i Æ k ÿ ElvY. 19+18.

ŸÖrNi


179 niÍL@ew ŸRŠ˜iÇniÝM ŸN¯vA½™ niÍL@ew smyM. nAM ŒdYM vizVsic•i ¯• kAl˜iEnŠAL@M aw…˜ANH n—…ew r•yiE–AÅ. 12þrAÒiÿ miŠvARuM tIÄÝ k}i’u. þpkÇÿ ŽkEdzM övew q˜i. a«ekAìu rAÒiÆ EcÄ• èv]˜ikÅ nAM niĘNM. evLic•˜i½ EcÄ• èv] ˜ikÅ ec•@•tinAyi nAM ne—˜e• 13 o¯ŠNM pklieÀR mŠeLE–Ael EnrAy pAtyiÇ nm…ÆM jIviŠAM. kAw vuM mlImsvumAy sdYkÅ nm…ÆEvì. nAM mdYpiŠ¯tH. eelMgikpApÍÅ aT vA zrIrM ekAìu™ Ž« viD˜ilu™ pApvuM nAM ec•¯tH. nm…Æ zNHWEyA, asUyEyA ŸìAk¯tH . 14kĘAvAy Ey²ƒisH«vien niÍÅ sVyM Dri Æk. niÍÅ ec•@vAnA#hiÆ• cI˜ ŠArYÍeLÆRiEc• A tiãniR’ niÍ L@ew sVye˜ t]pt H ie–w…˜A½™ mAÄ‹ ÍeLÆRiEc•A ciÙiŠ¯tH. anYer vimÄziŠ¯tH vizVAs˜iÇ EzAxic• o¯ven niÍL@ew sm†h˜iElŠH sVIkri ŠAÀ vis—tiŠ¯tH. aveÀR vYtYsHt kA}Hc–Aw…keLÆRic•H av½mAyi tÄŠi Š¯tH . 2 tniŠixHwm…™ Ž« B•NvuM k}iŠAem•H o¯vÀ k¯«Ý. pE• d…Äb lmAy vizVAsM Ÿ™vÀ ssYAhArEm k}iÕ. 3 tniŠH qlÂA˜rM B•NvuM k}i ŠAnA›em•H aRiy…•vnH ssYAhArM mAÒM k}iÆ•venŠAÅ tAÀ emc• m A eNÝ EtA•¯tH. ssYAhArM mAÒM k}i Æ•vÀ qlÂAM B•iÆ•vÀ ec•@•tH et·AeNÝ tI¯mAniŠ¯tH. 4eedvM av en sVIkric•iriÆÝ. me·ArAL@ew dAs en nI viDiŠ¯tH. dAsÀ ec•@•tH et e·A zriEyA q•H aveÀR Ÿwmte• tI¯mAnic•@ ekA™@M. eedv˜inH teÀR dAsen nItiy…™vnAŠAem•«ekAìH eedv˜ieÀR dAsÀ nItiy…™vnANH. 5 o¯vnH o¯ dinM me·A¯ divse˜ŠAÅ œw…tÇ èADAnYm…™tAeNÝ k¯tiEy ŠAM. me·A¯vYåi divsÍÅeŠlÂAM «lY èADAnYmAeNÝ k¯tiEyŠAM. oAErA vYåiyHÆM aveÀR vizVAse˜ÆRic•H teÀR te• mnÈiÇ ŸR–…ìAyiriŠNM. 6 o¯ divsM me·A¯ divsE˜ŠAÅ èADA nYm…™etÝ k¯«•vÀ a« kĘA vi½ EvìiyANH ec•@•tH. qlÂA˜rM B•NM k}iÆ• vYåiy…M atH kĘA vi½ EvìiyANH ec•@•tH. aet, Œ B•NM ki“iytienÆRic•H avÀ kĘA vi½ n•i pRy…Ý. cil B•NM k}i ŠAÀ vis—tiÆ•v½M atH kĘAvi nAyi“ANH ec•@•tH . av½M kĘA vi½ n•i pRy…Ý. 7aet n—eLlÂAv¯M kĘAvinAyANH jIviÆ•tH. nAM nm…Æ Evìi mriÆkEyA jIviÆkEyA ec•A RilÂ. 8 n—Å jIviÆe•ÜiÇ atH kĘA vi½ EvìiyANH. nAM mriÆkyAeNÜiÇ a«M kĘAvinAyi“ANH. a«ekAìH mr N˜iluM jIvniluM nAM kĘAvi½™v rANH.

14

ERAmÄ 13:12-14:21 9

atinAelAeŠyANH ƒisH« mric•«M mrN˜iÇni•H ŸyiĘH vIìuM jIvi c•«M. mric•v¯ewy…M jIvic•iriÆ•v¯ ewy…M kĘAvA›vAÀ ŒNH ƒisH« ö« ecyHttH. 10a«ekAìH nI qÚekAìH nieÀR sEhAdren viDiŠNM? aTvA nieÀR sEhAdrenŠAÅ emc•mANH nI ey•H qÙi½ k¯«Ý? nAemlÂAv¯M eed vm…ÛAek niÇÆky…M avÀ qlÂAv ery…M viDiÆky…M ec•@M. 11 aet, ti¯ev}uÏkLiÇ q}utiyiri ÆÝ+ þqeÀR m…•iÇ qlÂAv¯M m…“@ mwÆM; {AÀ eedvmAeN•H qlÂAv¯M pRy…M. öŠArYemlÂAM sMBviÆem•tH {AÀ jIvi Æ•«EpAel tIÄc•y…™ kArYmANH q•H kĘAvu pRy…Ý.ÿ eyz•AvH 45+23 12

atinAÇ oAErA¯˜¯ewy…M jIvit e˜ÆRic•H eedvE˜AwH nAM te• viz dIkriEŠìiv¯M. anYÄŠH pApkArNmAk¯tH atinAÇ prsHprM viDiÆ•tH nAM niĘNM. nieÀR sEhAdrÍeL blhI nmAÆ•EtA, pAp˜iElÆ pti–iÆ •EtA Œy yAetA¯ kArYvuM ec•Atiri ŠAnAyi nI tI¯mAniŠNM. 14{AÀ kÄ ˜AvAy ƒisH«vilANH, B•iÆvAÀ pAwilÂA˜tAy yAetA¯ B•NvuM öl q•H qniŠRiyAM. ŒerÜiluM ciltH a²ÖmAeN•H k¯«kyAeNÜiÇ a E–AÅ aven sMbÓic•iwE˜ALM atH a²ÖmANH. 15nI B•iÆ• ŽetÜiluM B•NM nieÀR sEhAdreÀR vizVAs e˜ ëNe–w…ÏÝevÜiÇ nI piÚw¯ •tH sHEnh˜ieÀR pAtylÂ. orAÅŠH ete·Ý EtAÝ• qeÙÜiluM B•ic•@ ekAìH nI aveÀR vizVAse˜ nzi–i Š¯tH. ƒisH« av½Evìi œwiyANH mric•tH. 16niÍÅ nlÂetÝ k¯«• o•H apkIĘiyiElÆ vI}AÀ nI öwv¯˜ ¯tH. 17eedvrAjY˜iÇ B•iÆky…M pAnM ec•@ky…M al èDAnM. pri²ÖA´Avi lu™ nItiy…M smADAnvuM sEÙAxvu mANH . 18ö˜r˜iÇ jIvic•@ekAìH ƒi sH«vinH EsvnM ec•@•vÀ eedve˜ èsAdi–iÆkyANH ec•@•tH. avÀ qlÂAvÄÆM sVIkArY½mAyiriÆM. 19 atinAÇ smADAnM EèA/Ahi–i ŠAÀ qeÙlÂAM kArY˜iÇ ŽÄe–wAEmA atinH kWinmAyi nm…ŠH æmiŠAM. aEnYA nYM shAyM Œ›• kArYÍÅ ec•@vA nAyi nm…ÆæmiŠAM. 20B•N˜i½Evìi eedvèvĘne˜ nzi–iŠ¯tH. Ž« B•NvsH«vuM B•iÆ•tiÇ et·ilÂ. orAL@ew B•NM me·ArAÅŠH ptnM v¯Ï ÝevÜiÇ avÀ et·ANH ec•@•tH . 21 mAMsM B•iÆ•«M, vI’u ›wiÆ•«M nieÀR sEhAdrÍeL pAp˜iÇ vI}iÆ ÝevÜiÇ atH B•iŠAtiriÆ•tANH nlÂt.H sEhAdrÀ nilM et·i vI}AÀ v¯ Ï• oÝM ec•AtiriÆ•tANH nlÂtH. 13


ERAmÄ 14:22-15:21

180

22

öŠArYÍLilu™ nieÀR vizVAsM ninÆM eedv˜i½miwyiÇ o¯ rhsY mAyi sU•iŠNM. orAÅ zrieyÝ vicA riÆ• kArYM ›·EbADM œwAet ec•@ vAÀ sADiÆ•vÀ a½g] h ItnANH . 23 orAÅÆ zriyAeN• kArY˜iÇ tIÄc• yilÂA˜tH qeÙÜiluM B•iÆkyAeN ÜiÇ avEnAw… te• et·u ec•@Ý. qÚekAeì•AÇ, atH zriyAeN•H avÀ vizVsiÆ•il . orAÅ zriyA eNÝ vizVAsM œwAet, qeÙÜiluM ecyHtAÇ atH pApmANH.

15

nAM vizVAsM ekAìH blm…™v rANH. atinAÇ abler nAM shA yiŠNM. av¯ew blhIntyiÇ nAM aver shAyiŠNM. 2 n—eL˜e• èItie–w…˜AÀ nAM æmiŠ¯tH. nAM oAErA ¯˜¯M anYer sEÙAxi–iŠNM. aver shAyiÆvAnAyi nAM ö« ec• NM. vizVAs˜iÇ œw…tÇ ŸR–…™vrA kAÀ nAM aver shAyiŠNM. 3 ƒisH« EpAluM aven˜e• èItie–w…˜A nAyi jIvic•ilÂ. þniÍeL apmAnic•vÄ qe•y…M œwiyANH apmAnic•t.H ÿ* q•H ti¯ev}uÏkLiÇ q}utiyiriÆ•« EpAelyANtH. 4 pìH q}utiyetlÂAM te• ne— pWi –iÆvAnAyi q}utiytANH . nm…Æ ètYAz ŸìAEkì tr˜ilANH av q}u tiyiriÆ•tH . ti¯ev}uÏkÅ nm…Æ nÇ›• ÐiErA/Ah˜iluM ŸR–iEãluM ŒNH Œ ètI• eekv¯•tH. 5 shn zåiy…M blvuM eedv˜iÇniÝmANH v¯•tH . ƒisH « vieÀR aBIxH w A½s rNM qlÂAv¯M prsHprM eqkY˜iÇ jIviÆvAÀ eedvM shAyiŠe“ey•H {AÀ èAÄØiÆÝ. 6 aÍen n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH«vieÀR pitA vAy eedve˜ ŽkXdyE˜Aewy…M oEr sVr˜iluM niÍÅÆ kIĘiŠAM. 7 ƒisH« niÍeL sVIkric•iriÆ•« ekAìH niÍL@M prsHprM sVIkriÆviÀ. ö« eedve˜ mhtVe–w…ÏM. 8 eedv˜i eÀR vAgHdAnÍÅ zriyAeN•H kANi ÆvAnAyi“ANH ƒisH« ey¸d¯ew dAs nAytH q•H {AÀ niÍELAw… pR’u. ey¸d¯ew pitAŠãAErAwH vAgH d AnM ecyHttH eedvM ec•@M qÝ etLiyiÆ vAnANH ƒisH« ö« ecyHttH. 9 jAtikÅ avÄÆ ki“iy kA¯NY˜inH eedve˜ mhtVe–w…E˜ìti½M œwiyANH ƒisH« ö« ecyHttH. ti¯ev}uÏkLiÇ q}uti yiriÆÝ, þatinAÇ jAtikL@ew öwyiÇvc• H {AÀ ninÆ n•i pRy…M. nieÀR nAm ˜ieÀR kIĘiŠAyi {AÀ pAw…M.ÿ sÜIĘnÍÅ 18+49 10

ti¯ev}uÏ pRy…Ý, þeedv˜ieÀR jnE˜AewA–M jAtikÅ sEÙAxiŠNM.ÿ ŒvĘnM 32+43 þniÍeL ... apmAnict • ÿH ŸÖrNi sÜI. 69+9.

11

þjAtikLAy niÍÅ Žv¯M eedve˜ sH « tiÆviÀ; sÄv• jnvuM eedve˜ sH«tiŠNMÿ qÝM q}utiyiriÆÝ.ÿ sÜIĘnÍÅ 117+1 12

eyz•AvH pRy…Ý, þyišAyiy…ew ›w…Mb˜iÇniÝM orAÅ v¯M. jAtikeL BriÆvAnAyi avÀ v¯M. jAtikÅŠH avÀ v}i ètI•y…ìA›M.ÿ eyz•AvH 11+10 13

niÍÅ eedv˜iÇ vizVAsmÄ–ic•@ ekAìiriÆEÛAÅ ètI• t¯• eedvM niÍeL ŒhÂAdvuM smADAnvuM ekAìH niRyH Š e“ qÝ {AÀ èAÄØiÆM. aE–AÅ niÍÅŠH œw…tÇ œw…tÇ ètI • eekv¯ky…M pri²ÖA´AvieÀR zåiyAÇ atH niÍLiÇni•H o}u›ky…M ec•@M. epQelAsH teÀR Evley–·i pRy…Ý 14 qeÀR sEhAdrÍEL, niÍÅ nã niR’vrAeNÝ qniÆ tIÄc•y…ìH. qlÂA aRivinAluM niÍÅ s‘rAeN ÝM prsHprM pWi–iÆvAÀ a« shA ykmA›M qÝM qniŠRiyAM. 15q•AÇ niÍÅ oAÄŠNemÝ {AnA#hic• cil kArYÍeL–·i vLer «RÝ {Aen}uti. eedvM qniÆ èEtYkmAy o¯vrM t•« ekAìANH {Ani« ecyHttH. 16ƒisH« vieÀR ²æUxkÀ ŒyiriÆk q•tANH Œ vrM. eedvM, qe• jAtikeL shAyi ÆvA½™ ²æUxknAŠi. eedv˜ieÀR suviEzxM pWi–ic•@ekAìH {Anv½ EsvnM ecyHt…. jAtikÅ eedvM sVIk ric• o¯ v}ipAwAkAem•«ekAìuM, vi² ÖrAŠe–“« ekAìuM {Ani« ecyHt…. 17 a«ekAìH eedv˜i½Evìi ƒi sH«Ey²viÇ {AÀ ecyHt kArYÍeL –·i qniÆ mti–…ìH. 18{AÀ tniey ecyHt kArYÍeL–·i oÝM sMsAri ŠilÂ. eedvA½srN˜iElŠH jAtikeL nyiÆvAÀ ƒisH« qe•eŠAìH ecyHt kArYÍeL–·iEy {AÀ sMsAriŠy…Z. {AÀ pR’«M ecyHt«mAy kArYÍÅ m†lmANH avÄ eedve˜ a½sric•tH. 19 vIrYèvĘikL@ew zåiyAluM avÄ kìvÀ kArYÍLAluM pri²ÖA´Avi eÀR zåiyAlumANH avÄ eedve˜ a½sric•tH. ey±zElM m…tÇ ölÂUrY ver ¡·i sÉric•H {AÀ suviEzxM èEGAxic•@. aÍen qeÀR Evly…ew Œ BAgM {AÀ tIÄÏ. 20ƒisH«vien–·i oriŠÇE–AluM Ek“i“ilÂA˜ jnÍL@™ ÐlÍLiÇ suviEzxM èEGAxiÆ vAÀ {AÀ qE–A}uM Œ#hiÆÝ. me·A rAÅ EnrE˜ te• pNi«yĘiy Evl yiÇ èvĘiŠAÀ qniŠH Œ#hmilÂA ˜«ekAìANH {Ani« ec•@•tH . 21 pE• ti¯ev}uÏkLiÇ q}utiyiri ÆÝ: þaven–·i pR’u Ek““ilÂA˜vÄ, aven kA¹M; avenÆRic•@ Ek“i“ilÂA ˜vÄ mnÈilAÆM.ÿ eyz•AvH 52+15


181 ERAM s•ÄziÆvA½™ epQelA sieÀR pÖti 22 atinAlANH niÍL@ew aw…E˜yHÆ ™ qeÀR vrvH plèAvzYM twye–“tH. 23 öE–AÅ öviwÍLiel qeÀR Evl {AÀ tIÄÏ. plvÄxÍLAyi niÍeL s•ÄziÆvAÀ {AnA#hiÆÝ. 24ati nAÇ {AÀ sHpAnYyiElÆ EpA›EÛAÅ niÍeL s•ÄziÆM. aEt, niÍeL s•Ä zic•H niÍL@ew sA•iÖY˜iÇ aløkAlM sEÙAxiÆvA½M sH p AnYyiElÆ™ yAÒyiÇ sADiÆemÝ {AÀ k¯«Ý. aE–AÅ niÍÅŠH qe• yAÒyHŠiwyiÇ shAyiÆky…M ec•AM. 25öE–AÅ {AÀ eedv˜ieÀR jne˜ shAyiÆvA nAyi ey±zElmiElÆ EpA›kyANH . 26 ey±zElmilu™ eedvjn˜iÇ cilÄ driárANH. meŠedAnYŠA¯M ŒKAyiŠA¯M ey±zElmilu™ pAvÍLAy eedvjn ˜i½ sMBAvn nÇ›vAÀ tI¯mAnic•iri ÆÝ. 27sEÙAxE˜Aew ötH ec•AÀ avÄ tI¯mAnic•iriÆÝ. qÜiluM yTAÄ Ø˜iÇ avÄŠH aÍen ec•A½™ bAÖYty…m…ìH . jAtikÅ ey¸d¯ew Œ´IyA½#hÍLiÇ p»p·iy« ekAìH ey¸der jAtikÅ tÍÅÆ™« ekAw…Ï shAyiŠNM. 28ey±zElmiel driáÄŠAyi sMBric• pNM BámAyi aver Žløic•@ qÝ qniÆ ŸR–…vrNM. öQ EjAli tIĘti½EzxM {AÀ sHpA nYyiElÆ EpA›M. sHpAnYyiElÆ™ yAÒyHŠiwyiÇ niÍeL kA¹vAnAyi {AÀ v¯M. 29niÍeL s•ÄziÆEÛAÅ ƒisH«vieÀR a½#hM m…}uv½M niÍÅ ŠAyi {AÀ ekAìuv¯em•H qniŠ RiyAM. 30 sEhAdrÍEL, qniÆEvìi eedv E˜Aw… èAÄØic•@ekAìH, qeÀR Evl yiÇ niÍeLe• shAyiŠNemÝ {AÀ aBYÄØiÆÝ. ƒisH«vien èti y…M pri²ÖA´AviÇniÝ n—iElÆ v• sHEnhe˜ ètiy…M, qniÆEvìi, qE•AewA–M EcÄ•H Œ´AÄØmAyi èAÄØiŠNem•H niÍELAw… {AÀ aBYÄ ØiÆÝ. 31ey¸dYyilu™ avizVAsi kLiÇni•H qe• r•iŠNemÝM, ey± zElmiElÆ {AÀ ekAìueclÂ@• öQ shAyM aver sEÙAxm…™vrAŠN emÝM niÍÅ èAÄØiÆk. 32pie•, eed vhitemÜiÇ niÍL@ewyw…˜H {AÀ v¯M. {AÀ niÍL@ew aw…E˜ŠH sEÙAx pUÄv•M vriky…M niÍELAewA–M viæmi Æky…M ec•@M. 33smADAnM nÇ›• eedvM niÍELAewA–M ŸìAke“. ŒEmÀ. ŸpsMhArM n—…ew sEhAdri üEPbeyý vizV siŠAemÝ niÍÅ aRiyNemÝ {AÀ Œ#hiÆÝ. üekMeƒyý sByiel o¯ èEtYkshAyi ŒNH avÅ. 2 ƒisH«viÇ aveL sVIkriŠNemÝ {AÀ ŒvzYe–w…Ý. eedv˜ieÀR jn ˜i½ a½EyAjYmAy pAtyilUew av eL sVIkriEŠNM. niÍLiÇni•H av

16

ERAmÄ 15:22-16:18

ÅŠH ŒvzYm…™etl AM nÇki aveL shAyiÆk. avÅ qe•y…M m·Enk ery…M ŽeR shAyic•@. 3 èisHkeyy…M akVilAevy…M v•nM ec•@k. ƒisH«Ey²viÇ avÄ qE•A ewA–M èvĘiÆÝ. 4qeÀR jIvr• yHŠAyi avÄ av¯ew te• jIven apkwe–w…˜i. {A½M qlÂA jAtikL@ew sBkL@M avErAw… n•iy…™vrANH. 5av ¯ew vI“iÇ oÏœw…• sByHÆM v•nM pRy…viÀ. qeÀR èiy suX˜Ay qee–ne˜A si½M v•nM pRy…viÀ. qe•ŠAÅ m…ÛiÇ avÄ ƒisH«vieÀR vizVAsik LAyi. ŒsYyiÇniÝM ƒisH « vien a½gmic• ŒdY ŒLANH avÀ. 6niÍ ÅÆEvìi kWinAÖVAnM ecyHt mRiy yHÆM v•nM pRy…viÀ. 7qE•AewA–M twviluìAyi¯•v¯M qeÀR bÓuŠL@ mAy ae×AnieŠAsi½M, y†niyAvi½M v•nM pRy…viÀ. ae–AsHtlriÇ èm… KrANH avÄ. 8ƒisH«viÇ qeÀR èiy sHEnhitnAy aMpÂiyAe˜Asi½M v• nM pRy…viÀ. 9ŸÄb•AenAsi½M v•nM pRy…k. avÀ ƒisH«vi½ Evìiy…™ qeÀR shèvĘknANH. qeÀR èiy suX˜Ay sHtAÆvi½M v•nM pRy… viÀ. 10ƒisH«vien stYmAy…M sHEnhi ÆÝev•H prI•ic•@ etLi’ ae–El si½M v•nM pRy…viÀ. arisHetAbU elAsieÀR ›w…Mb˜iÇe–“ ql A v ÄÆM v•nM pRy…viÀ. 11kĘAviÇ Œ yiriÆ• nÄŠieÈAsieÀR ›w…Mb˜i ½M qeÀR bÓuvAy ehErAdiEyA½M v•nM pRy…viÀ. 12

kĘAvinAyi kWinEvl ec•@• ÒueePenÆM ÒuEPAesÆM v•nM pR y…viÀ. kĘAvinAyi kWinèy‰M nw ˜iyvL@M qeÀR suXÏmAy epÄsi si½M v•nM pRy…viÀ. 13kĘAvinAyi o¯ èEtYk vYåiyAy ±ePAsieny…M qniŠH a—eyE–AelyAy aveÀR a—yHÆM v•nM pRy…viÀ. 14asuMƒi etAsi½M, epÂEgA½M, ehÄE—Asi½M, peÒAbAsi½M, ehÄ—Asi½M avErA ewA–m…™ qlÂA sEhAdrÍÅÆM v•nM pRy…viÀ. 15PielAelAegAsi½M, y†li eyÆM enery…si½M aveÀR sEhAdri yH Æ M olubAsi½M avErAewA–m…™ qlÂA vizVAsikÅÆM v•nM pRy…viÀ. 16 niÍÅ prsHprM kA¹EÛAÅ vi²Ö mAy o¯ ¡Mbn˜AÇ v•nM pRy…viÀ. ƒisH«viel qlÂA sBkL@M niÍÅÆ v•nM pRy…Ý. 17 sEhAdrÍEL, jnÍLiÇ prsHprM qtiÄ–…ìAÆ• ŒL@keLÆRic•H vLer æÖAluŠLAkNem•H {AnAvzYe–w… Ý. me·A¯veÀR vizVAs˜i½ öLŠM t“iÆ• o¯ven vLer sU•iŠNM. niÍÅ mnÈilAŠiyi“@™ stYmAy Ÿp EdzÍÅŠH qtirAy…™vrANH avÄ. avriÇniÝM akÝ niÇÆk. 18kArNM a˜rŠAÄ kĘAvAy ƒisH«vienylÂ


ERAmÄ 16:19-27

182

shAyiÆ•tH pie•EyA av¯ew vy Rien ŒNH. m]d…lBAxNvuM puk}H˜luM ekAìH avÄ nixHŠLÜmnsHkrAy ŒL@ keL vÉic• @ ekAìiriÆÝ. 19niÍÅ a½srNm…™vrAeN•H qlÂAM vizVA sikL@M Ek“tinAÇ {AÀ sEÙAxi ÆÝ. pE• nlÂtien–·i niÍÅ buÖi y…™vrAkNem•H {AnA#hiÆÝ. d…xH ätYÍÅ oÝM niÍÅ aRiy¯etÝ œwi y…M {AnA#hiÆÝ. 20 smADAnM ekAìuv¯• eedvM tAm siyAet, sA˜Aen prAjye–w…Ï ky…M aveÀREmÇ niÍÅŠH zåi nÇ› ky…M ec•@M. n—…ew kĘAvAy ƒisH« Ey²vieÀR kA¯NYM niÍELAewA–m…ìA ke“. 21 qeÀR shèvĘknAy tiemAeT eyAsuM niÍÅÆ v•nM pRy…Ý. qeÀR bÓuŠLAy lUekYAsuM, yAEsA ½M EsAsipeÒAsuM niÍÅÆ v•nM pRy…Ý. 22 epQelAsH pRy…• öŠArYÍeLÆ Ric•H ke˜}utieŠAìiriÆ• etÄetAsH q• {A½M ƒisH « viÇ niÍÅÆ v•nM pRy…Ý.

23

qeÀRy…M m…}uvÀ sBkL@ewy…M Œti ETynAy gAeyAsuM niÍÅÆ v•nM pRy…Ý. öviw…e˜ ngr KjAÀjiyAy qrsHetAsuM n—…ew sEhAdrnAy kVÄ e˜AsuM niÍÅÆ v•nM pRy…Ý. 24* 25 niÍeL vizVAs˜iÇ ŸR–…™vrA ŠAÀ k}iy…• eedv˜i½ mhtVM. niÍeL zårAÆvAnAyi {A½pEyA gic• suviEzxM eedvM ŸpEyAgiÆM. {AÀ jnÍELAw… pRy…• ƒisH«vien –·iy…™ suviEzxM ŒNtH. eedvM ev Lie–w…˜iy rhsYstYM Œ suviEzxM ŒNH. kAl˜ieÀR «wŠM m…tÇ Œ rhsY stYM mRc•iriÆkyAyi¯Ý. 26pE• Œ rhsYstYM öE–AÅ n—eL kANic•iri ÆÝ. Œ stYM qlÂAvÄÆmAyi evLie– w…˜iyiriÆÝ. èvAckãAÄ q}utiy kArYÍLilUew atH evLivAŠiyiriÆÝ. qÝM jIviÆ• eedv˜iÇ vizVsiÆ vA½M a½sriÆvA½M Œ rhsYstYM ql A jnÍÅÆM evLie–w…˜Nem •ANH eedvM klø i c• t H . 27sÄv•jH{Ani yAy Žk eedv˜inH Ey² ƒisH « m…EKn qE•ÆM mhtVM. ŒEmÀ.

vAkYM 24+ cil #IÆ pti–…kLiÇ 24AM vAkYM ›Rc•@œwiy…ìH+ þkĘAvAy Ey²ƒisH« vieÀR äp niÍÅ qlÂAvErAw…Mœew öriÆ mARAke“. ŒEmÀ.ÿ œwAet 25-27 vAkYÍL@M EcĘi“ilÂ.


183

ekAriÙYÄŠH q}utiy o•AM ElKnM 1

epQelAsH q}u«•tH., ƒisH«Ey² vieÀR ae–AsHtlnAyi {AÀ viLiŠ e–“u. eedv˜ieÀR Œ#hmtAyi¯Ý. ƒisH«viÇ n—…ew sEhAdrnAy EsA sHetEnsuM EcÄ•H ²BAzMskÅ aRiyi Æ•tH. 2 ƒisH«Ey²viÇ vi²ÖrAŠe–“v rAy ekAriÙiel eedvsByHŠH., niÍÅ eedv˜ieÀR vi²ÖrAyi viLiŠe–“u. av¯Ewy…M n—…Ewy…M kĘAvAy Ey² ƒisH«vieÀR nAm˜iÇ vizVsiÆ• qlÂAvErAw…emA–mANH niÍL@M viLiŠ e–“tH+ 3 n—…ew pitAvAy eedv˜iÇniÝM kĘAvAy ƒisH«Ey²viÇniÝM ni ÍÅÆ äpy…M smADAnvuM. epQelAsH eedv˜i½ n•i pRy…Ý 4 ƒisH « Ey²vilUew niÍLiÇ äp ecAri’tinH niÍÅŠAyi {AÀ qeÀR eedvE˜Aw… ql A yH E –A}uM n•i pR y…Ý. 5niÍÅ Ey²ƒisH«viÇ qlÂA˜ r˜iluM a½g]hItÄ. niÍL@ew smsHt aRiviluM qlÂA sMsAr˜ilumANH ni ÍÅ a½g]hItrAytH. 6 ƒisH«vien sM bÓic•@™ stYM niÍLiÇ etLiyiŠ e–“iriÆÝ. 7n—…ew kĘAvAy Ey² ƒisH« vIìuM v¯•« kA˜iriÆ• niÍÅŠH a«ekAìH eedvIkmAy qlÂA vrÍL@M lBic•iriÆÝ. 8avsAnMver Ey² niÍeL zårAyi kAÆM. n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH« vIìuM v¯• divsM niÍLiÇ o¯ et·uM ŸìAkAti riÆMviDM avÀ niÍeL zårAyi kAÆM. 9 eedvM vizVsHtnA›Ý. teÀR puÒ½M n—…ew kĘAvumAy Ey² ƒisH«vuemA˜H jIvitM p»vyHŠAÀ niÍeL viLic•vÀ avnA›Ý. ekAriÙYyiel sBy…ew èzn H ÍÅ sEhAdrãAEr, n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH « vieÀR nAm˜iÇ {AÀ niÍELAwH yAciÆkyANH. niÍÅŠiw yiÇ viGwnmilÂA˜viDM niÍÅ oe˜A ¯mEyAew èvĘiŠNem•H {AÀ yAci ÆÝ. oEr ciÙy…M oEr l•YvuMekAìH niÍÅ pUÄÌmAy…M oÏEcrNemÝ {AÀ yAciyHÆÝ. 11qeÀR sEhAdr sEhAdrimAEr, ûELAvy…ew ›w…Mb˜iÇ e–“ cilÄ niÍeL–·i qE•Aw… pR’u. niÍÅŠiwyiÇ tÄŠÍL@™tAyi {An Ri’u. 12ötANH {A½E”ziÆ•tH+ niÍ LielArAÅ,þ{AÀ epQelAsieÀR ŒLANH qÝ pRy…Ý; me·ArAÅ pRy…Ý,þ{AÀ ae–AElÂAsieÀR ŒLANHÿ EveRArAÅ, 10

þ{AÀ EkPAy…ew (peÒAsH) ŒLANHÿ qÝM pRy…Ý; öniy…emArAÅ pRy…Ý, þ{AÀ ƒisH«vieÀR ŒLANHÿ q•ANH. 13 ƒisH«vien pl sMGÍLAyi viBji ŠAnAvilÂ. epQelAsH niÍÅŠAyi ƒU ziŠe–E“A? ölÂ! epQelAsieÀR nAm ˜ilAENA niÍÅ sHnAne–“tH? alÂ! 14 ƒisH e pAsieny…M gAeyAsieny…m lÂAet niÍLiÇ Œery…M {AÀ sHnAne– w…˜iyilÂ. q•tinH {AÀ n•i pRy…Ý. 15 kArNM niÍLilAÄÆM öE–AÅ qeÀR nAm˜ilANH niÍÅ sHnAne–“et•H pRyAÀ k}iyilÂElÂA. 16(sHetPAenAsi eÀR ›w…Mbe˜y…M {AÀ sHnAne–w… ˜iyi“uìH. m·Aery…M {AÀ te• sHnAn e–w…˜iytAyi {AÀ oAÄ—iÆ•il . ) 17 ŒL@keL sH n Ane–w…Ï• EjAli ƒisH« qe• Žløic•i“ilÂ. suviEzxM pRy…k q• EjAliyANH ƒisH« qniÆ nÇkiytH . elQkIkvijH { AnvAÆkÅ ŸpEyAgiŠAet suviEzxM pRyAnANH ƒisH« qe• ayc•tH. a˜rM vijH{A n˜ieÀR vAÆkÅ {AÀ ŸpEyAgic•i ¯ÝevÜiÇ ƒisH«vieÀR ›rizieÀR zåi nxHwmAEyen. eedv˜ieÀR zåiy…M ƒis« H viel vij{ H AnvuM 18 nxHwe–“vÄÆ ›rizieÀR ŸpEdz ÍÅ vifHFi˜ÍLANH. pE• r•iŠ e–w…•vrAy nm…ŠH atH eedvIkzåi y…M Œ›Ý. 19ti¯ev}uÏkLiÇ öÍen q}utiyiriÆÝ+ þvijH{AnikL@ew vijH{AnM {AÀ nzi –iÆM. buÖimAãA¯ew buÖi {AÀ aÄ ØmilÂA˜tAÆMÿ eyz•AvH 29+14 20

qviewyA¹ vijH{Ani? vidYABYAs m…™venview? öŠAle˜ ttVciÙkÀ qview? ElAk˜ieÀR vijH { Ane˜ eedvM vifHFi˜mAŠi. 21eedv˜ieÀR vijH { AnMekAìH aE”hM ŸE”zic• t H ötANH. eqhikmAy vijH{An˜ilUew ElAkM eedve˜ aRikyilÂ. atinAÇ a« vizVsiÆ•ver r•iŠAÀ eedvM EBAxtVem•H nm…Æ EtAÝ• sE•zM ayc•@. 22ey¸dÄ vIrYèv]˜ikÅ etLi vAyi ŒvzYe–w…Ý. yvnãAÄÆ vi jH{AnmA¹ EvìtH. 23q•AÇ {ÍÅ öÍen èsMgiÆÝ. ƒisH« ƒUziŠ e–“u. ey¸dÄŠH aetA¯ vliy mEnAvi xmmA›Ý. jAtikÅŠH aetA¯ EBAx ˜vuM. 24eedv˜AÇ viLiŠe–“ ey¸ d½M yvn½M ƒisH « eedv˜ieÀR zåiy…M eedv˜ieÀR vijH { AnvumA


1 ekAriÙYÄ 1:25-3:3

184

25

›Ý. eedv˜ieÀR vifHFi˜M EpA luM m½xY¯ew vijH{AnE˜ŠAÅ mikc• tA›Ý. aveÀR dQÄb•lYMEpAluM m½ xYerŠAÅ zåvumA›Ý. 26 sEhAdr sEhAdrimAer, eedvM niÍeL viLic•iriÆÝ. aEt–·i ciÙi Æk! vijH{Ane˜ ElAkM viDiyHÆ• èkArM niÍLiÇ aDikMEp¯M vijH{A nikLlÂ, miŠv¯M vliy sVADInm…™v rlÂ. miŠv¯M èDAn ›w…MbÍLiÇniÝ ™v¯mlÂ. 27q•AÇ vijH{AnikeL nANM ekw…˜AÀ eedvM ElAk˜iel EBAxtV mAy« tire’w…Ï.zårAyver nANM ekw…˜AÀ eedvM ElAk˜iel d…ÄblmA ytien etre’w…Ï. 28ElAkM aèDAn emÝ k¯«•tieny…M eedvM etre’ w…Ï. ElAkM evRuÆky…M t_ky…M ec yHttien avÀ etre’w…Ï. ElAkM èDAnemÝ k¯«•tien tkÄÆkyA NveÀR l•YM. 29teÀR m…•iÇ Œ¯M ahÜriŠAtiriŠAnANH avÀ öÍen ecyHttH. 30niÍeL Ey²ƒisH«vieÀR BAgmAŠiytH eedvmANH. ƒisH« nm…Æ eedvIkvijH{AnmAyi. eedv˜iÇ n—Å nItIkriŠe–w…vA½M pApÍLiÇniÝ EmAci–iŠe–w…vA½M avnA¹ kArNM. n—Å vi²ÖrA›vA½M ƒisH « vA¹ kArNM. 31atinAÇ, ti¯ev}u˜iÇ pRy… EÛAel, þèzMsiÆ•vÀ kĘAviÇ mAÒM èzMsiŠe“.ÿ* ƒUzitnAy ƒis« H vien– ·iy…™ sE•zM èiye–“ sEhAdrI sEhAdrãAEr, {AÀ niÍL@ewyw…E˜Æ v•E–AÅ eedve˜–·iy…™ stYM jH{An˜ieÀR vLc•@ek“ilÂAet niÍELAw… {AÀ pR ’u. 2niÍELAewA–mAyi¯•E–AÅ Ey² ƒisH«vieny…M aveÀR ƒU²mrNe˜ y…emA}ic•H qlÂAM mRŠAÀ {AÀ tI¯mA nic•@. 3niÍL@ewyw…Ï v•E–AÅ {AÀ •INit½M ByMekAìu viRyHÆ•v½ mAyi¯Ý. 4 qeÀR EbADnvuM ŸpEdzvuM ŒL@keL niÄbÓiÆ• jH{An˜ieÀR vAÆkLAyi¯•ilÂ. pE• Œ´Avu nÇ ›• zåi qeÀR ŸpEdz˜ieÀR etLi vAyi¯Ý. 5niÍL@ew vizVAsM eedv˜i eÀR zåiyilDixHWitmA›vAnANH; m½ xYeÀR jH{An˜ilA›vAnl {AÀ ö« ecyHttH.

2

eedv˜ieÀR j{ H AnM jH{Ane˜ {ÍÅ p€ty…™ jnÍ ÅÆ pWi–ic•@ ekAw…ÆÝ. q•AltH eq hikjH{AnmlÂ. öQ ElAk˜iel BrNADi kArikL@ew jH{Anml atH. Œ BrNADi kArikÅŠH tÍL@ew zåi nxHwe–w…k yANH.7 q•AÇ {ÍÅ pRy…•tH eedv ˜ieÀR rhsYjH{Ane˜–·iyANH. öQ jH{AnM jnÍLiÇniÝM mR’iriyH Æ kyANH. n—…ew mhtV˜inAyi eedvM öQ jH{Ane˜ o¯ŠiyiriÆÝ. ElAkArM 6

þèzMsiÆ•vÀ ... èzMsiŠe“ÿ ŸÖrNi yirmY. 9:24.

B˜i½ m…Ûu te• avn« ŒsUÒNM ecyHti¯Ý. 8 öQ ElAk˜iel BrNADi kArikLielA¯v½EpAluM Œ jH { AnM mnÈilAyilÂ. aRi’i¯ÝevÜiÇ a vÄ mhtV˜ieÀR kĘAvien ƒUziÆ kyilÂAyi¯Ý. 9 pE• ti¯ev}uÏkLiÇ q}ute–“iriÆ• EpAel, þte• sHEnhiÆ•vÄŠAyi eedvM o¯Šiyi“u™tH Œ¯M kìi“il , Œ¯M Ek“i“ilÂ, ŒÄÆM EtA•iyi“umilÂ.ÿ eyz•AvH 64+4 10

pE• eedvM nm…ŠietlÂAM Œ´Avi lUew kANic•@ t•iriÆÝ. Œ´AvH qlÂAM aRiy…Ý. eedv˜ieÀR Ž·vuM ghnmAy rhsYÍÅEpAluM Œ´AvinRiyAM. 11atiÍenyANH+ orA ÅÆM me·A¯veÀR mnÈRiyAnAvil . ayAL@ew Ÿ™iÇ vsiÆ• ayAL@ew Œ´Avi½ mAÒEm Œ ciÙkLRiyAÀ k}i y†. eedv˜i½M aÍen te•. eedv˜i eÀR ciÙkÅ ŒÄÆmRiyilÂ. eedv˜i eÀR Œ´AviEn Œ ciÙkLRiy†. 12ElAk ˜ieÀR Œ´Avien nAM sVIkric•i“ilÂ. pE• eedv˜iÇniÝ™ Œ´Avien nAM sVIkric•@. eedvM nm…Æ t• kArY ÍeL aRiy…vAÀ k}iy…• viDmANH nAM Œ´Avien sVIkric•t.H 13öŠArYÍÅ nAM pRy…EÛAÅ, m½xYeÀR jH{AnM ne— pWi–ic• vAÆkÅ nAM ŸpEyAgiÆ•ilÂ. Œ´Avu ne— pWi–ic• vAÆkÅ nAM ŸpEyAgiÆÝ. Œ´IykArYÍÅ viz dIkriyHŠAÀ nAM Œ´IypdÍÅ ŸpEyA giÆÝ. 14Œ´Iyt ölÂA˜ o¯vnH eed vA´AvH nÇ›• kArYÍÅ sVIkriyHŠA nAvilÂ. aŠArYÍeLAeŠ vifHFi˜Í LAeN•H ayAÅ k¯«Ý. Œ´IymAyi mAÒM viDiŠAnA›• eedv˜ieÀR Œ´AvieÀR kArYÍÅ ayAÅÆ mnÈi lAkilÂ. 15pE• Œ´IyciÙy…™vnH ql A ŠArYÍeLy…M viEvciŠAÀ k}i y…Ý. m·u™vÄŠH ayAeL viDiyHŠAÀ k}iy…kyilÂ. ti¯ev}uÏ pRy…Ý+ 16 þkĘAvieÀR mnÈH ŒrRiy…Ý? kÄ ˜AvH qÚ ec•Nem•H ŒÄÆ pRyA nA›M?ÿ eyz•AvH 40+13 pE• nm…Æ ƒisH « vieÀR mnS ìAyiriÆÝ. m½xYen a½gmiyÆ H •tH et·H sEhAdrI sEhAdrãAEr, m…ÀkAlÍ LiÇ qniÆ niÍELAw… Œ´Iy m½xY ErAew•EpAel sMsAriŠAÀ k}i’i “ilÂ. ƒisH«viÇ zi²ŠLAy niÍELAwH lQkIkErAew•EpAEl qniÆ sMsAri ŠAnAy…Z. 2 {AÀ niÍÅÆ nÇkiy ŸpEdzÍÅ pAluEpAelyAyi¯Ý. KrA hArM EpAelyAyi¯•ilÂ. niÍÅ KrAhA r˜i½ pAkmlÂAyi¯•tinAlA¹ {An Íen ecyHttH. öE–AÅ EpAluM niÍÅ KrAhAr˜i½ pAkml . 3 niÍLiE–A}uM Œ´Iy m½xYrlÂ. niÍÅ asUyAlu ŠL@M prsHprM tÄŠiÆ•v¯mANH. ni ÍÅ Œ´Iy m½xYrel•H a« kANi

3


185 ÆÝ. lQkikerE–Ael te•yANH ni ÍÅ èvĘiÆ•tH. 4 niÍLielA¯vÀ pRy…Ý, þ{AÀ epQelAsieÀR a½ yAyiyANH.ÿ me·ArAÅ pRy…Ý, {AÀ ae–AElÂAsieÀR a½yAyiyANH.ÿ ni ÍÅ aÍeneyAeŠ pRy…EÛAÅ ni ÍÅ lQkikerE–Ael ep¯mARukyANH. 5 ae–AEl A sH aÒ èDAniyAENA? alÂ! epQelAEsA alÂ! niÍeL vizVA sikLAŠAÀ shAyic• eedv˜ieÀR dAsãAÄ mAÒmA¹ {ÍÅ. eedvM niEyA gic• kArYÍLANH {ÍLiÇ oAErA¯˜¯M ecyHttH. 6{AÀ viÏ nw…ky…M ae–A ElÂAsH ati½ ev™emA}iyHÆky…M ec yH«. pE• viÏ vLĘiy« eedv mANH. 7atinAÇ viÏ n“vEnA ati½ ev™emA}ic•vEnA al èDAni. eedv mA¹ èDAnM, kArNM avnANelÂA vLÄ Ï•tH. 8nw…•v½M ev™emA}iyHÆ• v½M oEr kÄ—mANH Ÿ™tH. oAErA¯˜¯M avrv¯ew èv]˜iyHŠH s—AnitrA› ky…M ec•@M .9 {ÍÅ eedv˜inAyi oÏ œwiy pNiŠArANH. niÍLAke“ eedv ˜ieÀR äxiyiwvumA›Ý. niÍÅ eedv ˜ieÀR o¯ g]hvumA›Ý. 10äthsHt nAy o¯ pNiŠArenE–Ael {AÀ Œg] h˜ieÀR awi˜R pNi«. aÍen ec •AÀ eedvM qniÆ t• vrM {A½pEyA gic•@. m·uLLvÄ Œ awi˜REmlANH pNi y…•tH. pE• oAErA¯˜¯M tAenÍen yA¹ pNiy…•et•tiÇ æÖAluvAyi riŠNM. 11awi˜Ryi“uk}i’u. m·AÄÆM öni me·A¯ awi˜R pNiyAnAvil . pNi«k}i’ awi˜R Ey²ƒisH«vA ›Ý. 12Œ awi˜REmÇ ŒÄÆ EvNem ÜiluM sVÄÌM, ev™i, r‰M, twi, pulÂH, eevEŠAÇ q•ivyiEl«ekAìu EvN emÜiluM pNiyAM. 13pE• oAErA¯˜Ä ec•@• pNiy…M vYåmAyi kANe–w…M, kArNM, Œ divsM aveylÂAM «RÝ kA“e–w…M. tIEyAw…œwi Œ divsM v¯M .atH oAErA¯˜¯ew èv]˜iy…M priEzA DiyHÆM. 14agHniprI•yHÆ EzxvuM o¯ vÀ pNit g]hM nilni•AÇ ayAÅŠH atieÀR ètiPlM ki“uM. 15q•AÇ ayA L@ew ek“iwM tIyielri’AÇ ayAÅÆ nxHwM sMBviyHÆM. pE• tIyiÇniÝM r•ep“«EpAel mAÒM avÀ r•iŠ e–w…M. 16 niÍÅ te• eedv˜ieÀR ŒlymA eNÝ niÍLRiyNM. eedvA´AvH niÍ LiÇ vsiÆÝ. 17ŒerÜiluM eedvAlyM nzi–ic•AÇ eedvM aver nzi–iÆM. qÚekAeì•AÇ, eedv˜ieÀR Œl yM vi²ÖmANH. niÍÅ te• eedv˜i eÀR ŒlymA›Ý. 18sVyM kbLi–iŠA tiriÆk. sVyM jH{Aniey•BimAniÆ •vÀ viFHfiyAyi˜Ire“. aE–AÅ a vÀ yTAÄؘiÇ jH{AniyA›M. 19qÚ ekAeì•AÇ öQ ElAk˜ieÀR jH{AnM eedv˜i½ EBAxtVmANH. ti¯ev}uÏk LiÇ öÍen q}ute–“iriÆÝ, þkQzlM èEyAgiÆEÛAÅ jH { AnikeL eedvM piwiÆÝ,ÿ* 20ti¯ev}uÏkLiÇ öÍen

1 ekAriÙYÄ 3:4-4:10

œwi q}utiyi“uìH, þjH{AnikL@ew ciÙ kÅ eedvM aRiy…Ý. av¯ew ciÙkÅ v]TAvilAeNÝ avÀ aRiy…Ý.ÿ* 21a tinAÇ niÍÅ m½xYerec•AlÂi èzMsi Š¯tH . ql A M niÍL@EwtANH . 22epQ elAsH, ae–AElÂAsH, EkPAvH (peÒAsH), öQ ElAkM, jIvitM, mrNM, öE–A}u™tH, v¯vA½™tH ql A M niÍL@EwtA›Ý. 23 niÍÅ ƒisH«viEÀR«M ƒisH« eedv ˜iEÀR«mA›Ý. ƒis« H vieÀR ae–Ast H lãAÄ {ÍeL–·i jnÍÅ k¯EtìtH öÍ enyANH+ {ÍÅ ƒisH«vieÀR dAs ãArANH. eedvM aveÀR rhsYstYÍÅ Žlø i ŠAÀ vizVsic• v rA¹ {ÍÅ. 2 qeÙÜiluM ŽløiŠe–“vÄ atiÇ vizV sHtrAyiriŠNM. 3 niÍÅ qe• viDi c•AÇ {An« vkvyHŠilÂ. ŽetÜiluM m½xYEŠAwti nwÏ• viDiy…M {AÀ vkvyHŠilÂ. {AÀ sVyM viDiyHÆky… milÂ. 4 {AÀ qeÙÜiluM et·u ecyHttAyi qniŠRiyilÂ. q•AÇ qe• a« nixHŠ LÜnAÆ•ilÂ. kĘAvANH qe• viDi yHÆ•vÀ. 5atinAÇ zriyAy smyM v¯Mver viDiŠ¯tH. kĘAvH v¯Mver kA˜iriÆk. ö¯“iÇ oLi’iriÆ• vey avÀ evLic•˜iÇ tiLÆM. m½xY XdyÍLiel rhsYÍeL avÀ evLic• ÏekAìuv¯M. aE–AÅ eedvM oAErA¯ ˜Ery…M a½EyAjYmAyviDM puk}HÏM. 6 sEhAdrI sEhAdrãAEr öŠArYÍ LiÇ {AÀ ae–AelÂAsieny…M qe•˜ e•y…M niÍÅŠH ŸdAhrNmAyi kA“i. þti¯ev}u˜iÇ q}utiyiriÆ•v mAÒM piÚw¯kÿ q• vAÆkL@ew aÄØM niÍÅ {ÍLiÇniÝM mnÈilAÆMviD mANH {AniÍen ecyH t tH . aE–AÅ niÍÅ orALiÇ aBimAniyHÆkEyA me·A rAeL evRuÆkEyA ölÂ. 7 niÍÅ m·u™v erŠAÅ emc•mAeN•H Œ¯ pR’u? niÍ ÅÆ™etl A M niÍÅÆ nÇkiytANH . a«ekAìH, niÍÅÆ™etlÂAM nÇke– “tAeNÜiÇ pie•ÙinANH aetlÂAM ni ÍL@ew zåiekAìu EnwiytAeN•H ahÜriÆ•tH? 8 niÍÅÆ Evìetl A M niÍÅÆ eìÝ niÍÅ k¯«Ý. niÍÅ DnikrA eNÝ niÍÅ k¯«Ý. {ÍeLÕwAet niÍÅ rAjAŠãArAeyÝ niÍÅ k¯ «Ý. niÍÅ yTAÄؘiluM rAjAŠãA rAyi¯ÝevÜiÇ qÝ {AnA#hiÆÝ! aE–AÅ {ÍÅÆM niÍELAewAÏ vA}A mAyi¯Ý. 9 q•AÇ qniÆM m·H ae–A sHtlãAÄÆM avsAne˜ ÐAnmA¹ eedvM t•iriÆ•etÝ kA¹Ý. { ÍÅ m·u™vÄ kA¿ek mrNzi•Æ viDiŠe–“verE–AelyANH. d†tãAÄÆM m½xYÄÆM ElAkemA“uÆM kA¹vAÀ o¯ kA}H c EpAelyAyi {ÍÅ. 10ƒisH« vi½Evìi {ÍÅ viFHfikLANH. pE•

4

þkQzlM ... piwiÆÝÿ ŸÖrNi öE•AbH 5+13. þ j H{ A n i k L @ e w sÜI.94+11.

...

aRiy…Ýÿ

ŸÖrNi


1 ekAriÙYÄ 4:11-6:1

186

niÍÅ k¯«Ý ƒisH«vieÀR m…ÛiÇ niÍÅ jH { AnikLAeN•H . {ÍÅ d…Äb•lrANH pE• niÍÅ k¯«Ý ni ÍÅ k¯˜rAeN•H. ŒL@kÅ niÍeL ŒdriÆÝ, {ÍeL ŒdriÆ•ilÂ. 11öQ nimixMvEryH Æ M {ÍÅÆ ti•AEnA ›wiyHŠAEnA EvìÒyilÂ. ŒvzY˜i½ vOvumil . cilE–Ae}AeŠ {ÍÅ mÄ”iŠe–w…Ý. {ÍÅÆ vIw…milÂ. 12{ ÍÅ {ÍeLE–A·u•tinH sVÙM eekkÅ ekAìH kWinmAyi aÖVAniÆÝ. jnÍÅ {ÍeL zpiÆÝ, pE• {ÍÅ aver a½#hiÆÝ. ŒL@kÅ {ÍeL Ÿpávi ÆEÛAÅ {ÍL« shiÆÝ. 13{ÍeL jnÍÅ d…xiÆEÛAÅ {ÍÅ aver–·i nl« pRy…Ý. öE–A}uM avÄ {ÍeL ElAk˜ieÀR cvRuEpAely…M ®miyiel a}uŠAy…M k¯«Ý. 14 niÍeL nANi–iŠAnl {AÀ æmiÆ •tH. pE• qeÀR sVÙM ›“ikÅeŠ• EpAel {AÀ niÍÅÆ m…•Riyi–@ trA nANH öetlÂAM q}u«•tH. 15niÍÅÆ ptinAyirM ŸpEdzkÄ ƒisH«viluìA yiriŠAM, pE• aEnkM pitAŠãA¯ìA vilÂ. suviEzx˜ilUew {AÀ niÍÅÆ ƒisH«Ey²viÇ pitAvAyiriÆÝ. 16 atinAÇ qe•E–AelyAyiriÆ vAÀ {AÀ niÍELAw… yAciÆÝ. 17a« ekAìANH {AÀ tiemAeTEyAsien ni ÍL@ew aw…E˜ŠyyHÆ•tH. avÀ kÄ ˜AviÇ qeÀR puÒnANH. tiemAeTEyA sien {AÀ sHEnhiÆÝ, avÀ vizV sH t ½mANH . ƒisH « Ey²viÇ {AÀ jIvic• mAÄ‹ÍÅ avÀ niÍeL oAÄ—i –iÆM. Œ jIvitrItiyANH {AÀ qlÂAyi wvuM qlÂA sBkLiluM pWi–iÆ•tH. 18 niÍLiÇ cilÄ ahÜArikLAyiri ÆÝ. ahÜriÆ•vÄ k¯«•tH {AÀ niÍLiElÆ vIìuM vril q•ANH. 19p E• eedvhitmAeNÜiÇ {AÀ Ÿwen te• niÍL@ewyiwyiElÆ v¯M. a E–AÅ qniÆ kAENìtH avÄeŠÚ ec•AÀ k}iy…em•ANH; qÚpRy…Ý ev•lÂ. 20{AnÍen Œ#hiÆ•tH q eÙ•AÇ eedvrAjYM vcn˜ill zåi yilAy«ekAìANH. 21niÍÅŠH ŽtANH EvìtH? {AÀ niÍL@ewyw…E˜Æ zi•EyAw… œwiEyA, sHEnhE˜Aw…M mAnYtEyAw…M œwiEyA vErìtH? sByiel o¯ sAãAÄ‹ik èzn H M niÍÅŠiwyiÇ eelMgikpApm…eì •ANH jnÍÅ yTAÄؘiÇ pRy… •tH. eedve˜ aRiyA˜v¯ew öwyiÇ E–AlumilÂA˜viDM v]˜iek“ eelMgik pApmANtH. sVÙM a–eÀR BArYey vc•@ ekAìiriÆ•vÀ EpAlum…eì•ANH pR y…•tH. 2q•i“uM niÍÅ sVyM aBimAni ÆÝ! niÍÅ EKdiEŠìiyi¯Ý. aÍen ecyHtven niÍL@ew œ“˜iÇ niÝM puR˜AÆky…M EvNM. 3qeÀR zrIrM niÍELAewA˜H aviewyilÂ; pE• qeÀR Œ´AvH ŸìH. Œ pApM ecyHt

5

ven {AÀ viDiÆky…M ecyH«. {An view ŸìAyi¯e•Üiel• EpAel te• yANH {Anven viDic•tH. 4n—…ew kÄ ˜AvAy Ey²vieÀRnAm˜iÇ oÏEc ¯k. {AÀ Œ´AviÇ niÍELAewA–M ŸìA vuky…M, kĘAvAy Ey²vieÀR zåi niÍÅÆìAvuky…M ec•@M. 5 aE–AÅ öyAeL sA˜A½ nÇ›k; aÍen av eÀR pApMniR’ sVyM nzi–iŠe– we“. aE–AÅ aveÀR Œ´AvH kĘA vieÀR din˜iÇ r•iŠe–we“. 6 niÍL@ew ahÜArM n•lÂ. öQ vcnM niÍÅŠRiyiElÂ, þaløM puLimAvH m…}uvÀ arimAvieny…M puLi–iÆMÿ 7 p}y qlÂA puLimAvuM puRe˜w…Æk, aÍeney •AÇ niÍÅ putieyA¯ arimAvA›M. niÍÅ yTAÄؘiÇ puLi–ilÂA˜ ep shA a–mANH. aet, {ÍL@ew eps hA›’AwAy ƒisH« yAgM k}iŠe–“i riÆÝ. 8a«ekAìH nm…ŠH n—…ew eps hAB•NM k}iŠAM. pE• p}y puLimA vu™ a–mlÂ. p}y puLimAvH pApvuM d…Äv]˜iy…mA›Ý. q•AÇ nm…ŠH puLi –ilÂA˜ a–M k}iŠAM. atH nãy…ewy…M stY˜ieÀRy…M a–mA›Ý. 9 eelMgikpApM ec•@•v¯mAyi yAetA¯viD˜iluM öwepw¯et•H {AÀ niÍÅŠyc• k˜iÇ q}utiyi¯Ý. 10 q•AÇ öQ ElAk˜H pApM ec•@•v¯ mAyi öwepw¯et•l {AÀ pR’ti nÄØM. öQ ElAk˜ilu™ eelMgikpApM ec•@•v¯M sAVÄدM prsHprM vÉi Æ•v¯M vi#hÍeL ŒrADiÆ•v¯ mAyi bÓe–w¯et•lÂ. avriÇniÝM r•e–w…•tinH niÍÅ öQ ElAkM vi“u EpAkNM. 11 sVyM ƒisH«viÇ sEhAdren•H pR y…ky…M eelMgikpApM ec•@kEyA sVAÄØnAyiriÆkEyA vi#hÍeL ŒrADiÆkEyA ŒL@keL cI˜pRy… kEyA ›wic•@ m˜rA›kEyA ŒL@keL vÉiÆkEyA ec•@•v¯mAyi bÓe– w¯tH . avErAewA˜H B•iÆkEpAluM ec•¯et•H niÍELAwH pRyAnANH {AÀ öQ k˜H q}u«•tH. 12-13 sBy…ew BAgmlÂA˜ver viDiÆk qeÀR kĘvYmlÂ. eedvM aver viDi ÆM. pE• niÍL@ew sBy…ew BAgmAy ver niÍÅ viDiŠNM. ti¯ev}u˜iÇ pRy…Ý,þd…xHwen sMG˜iÇniÝM puR ˜AÆk.ÿ* ƒist H YAnikÅŠiwyilu™ èzn H ÍL@ew viDi niÍL@ew œ“˜iÇnie•ArAÅŠH me·A rAÅeŠtirAyi qeÙÜiluM kArYm… eìÜiÇ niÍeLÙinA¹ niymEkAwti yiElÆ EpA›•tH? eedv˜i½ m…ÛiÇ nItIkriŠe–“vrl avÄ. pie•Ùi nANH, ŒrANH nItimAenÝ nizHcyi ŠAÀ niÍÅ aver a½vdiÆ•tH ? niÍÅ l‘iÆk. qeÙAekAìA¹ ni ÍÅ ötinAyi eedv˜ieÀR ŒL@keL

6

þd…xw H en ... puR˜AÆkÿ ŸÖrNi Œv. 22+21,24.


187 smIpiŠA˜tH? 2 eedv˜ieÀR ŒL@kÅ öQ ElAke˜yAek viDiÆem•H tIÄc• yAy…M niÍÅŠRiyAM. a«ekAìH niÍÅ öQ ElAke˜ viDic•AÇ, ö«EpAlu™ ecRiy kArYÍLiÇ viDiŠAÀ niÍÅ tIÄc• y Ay…M èApH t rANH . 3 BAviyiÇ n—Å d†tãAer viDiÆem•H niÍÅ ŠRiyAM. a«ekAìH elQkIkmAy ö˜rM viDikÅ nw˜A½M nm…ŠAvuemÝ tIÄc•. 4 atinAÇ niÍÅÆ™ tÄŠÍL@mAyi qÙinH sByililÂA˜v¯ew aw…E˜Æ EpA›Ý? sBey sMbÓic•iwE˜ALM avÄ Œ¯mlÂ. 5niÍeL nANi–iŠAnA¹ {Ani« pRy…•tH. rìu sEhAdrãAÄ Šiwyilu™ tÄŠM prihriÆ•tinH mti yAy vijH{rAy cilÄ niÍÅŠiwyiÇ tIÄc•yAy…M ŸìH. 6 q•AÇ öE–AÅ o¯ sEhAdrÀ me·A¯ sEhAdrentier EkAw tiyiElÆ EpA›Ý. avizVAsikeL niÍÅ viDipRyAÀ niEyAgiÆÝ. 7 m·u™vÄeŠtier niÍÅ ekAw…Æ• anYAyÍELAErAÝM niÍÅ prAjye– “uev•ti½ etLivANH. m·u™ver niÍ ÅeŠtirAeyeÙÜiluM et·u ec•AÀ a½vdiÆkyANH niÍeL sMbÓic•iw E˜ALM n•H. ŒerÜiluM niÍeL vÉi ŠAÀ a½vdiÆkyANH n•H . 8 pE• niÍÅ te• et·u ec•@ky…M vÉiÆ ky…M ec•@Ý! a«M ƒisH « vilu™ sVÙM sEhAdrÍELAwH. 9- 10 et·u ec•@•vÄÆ eedvrAjY˜iÇ ÐAnmielÂ Ý tIÄc• y Ay…M niÍÅŠ RiyAM. vifHFikLAŠe–w¯tH. öni pRy… •vÄÆ eedvrAjY˜iÇ ÐAnM lBi ŠilÂ+ eelMgikpApM ec•@•vÄ, vi# hArADkÄ, vYBicriÆ•vÄ, sVvÄ‹rti ŠAÄ, m·u™ver eelMgikpAp˜i½p EyAgiÆ•vÄ, EmAxHwAŠÅ, sVAÄØÄ, mdYpAnikÅ, m·u™ver d…xiÆ•vÄ, vÉkÄ. 11m…ÀkAl˜H niÍLiÇ cil¯M aÍenyAyi¯Ý. pE• niÍÅ k}uk e–“u, niÍÅ vi²ÖrAŠe–“u, kĘA vAy Ey²ƒisH«vieÀRy…M n—…ew eed v˜ieÀR Œ´AvieÀRy…M nAm˜iÇ ni ÍÅ eedv˜i½ m…ÛiÇ nItIkriŠe–“u. eedvmhtV˜inH niÍL@ew zrIrM ŸpEyAgiÆk 12 þqlÂAŠArYÍL@M qniŠAyi a½vdi c•iriÆÝ.ÿ pE• qlÂAM n•lÂ. þqlÂAM qniŠAyi a½vdic•iriÆÝ.ÿ pE• {AenA•ieny…M qeÀR yjmAnnAkAÀ a½vdiŠilÂ. 13þŒhArM vyRi½M vyRH ŒhAr˜i½mANH.ÿ aet. pE• eedvM av rìieny…M nzi–iÆM. zrIrM eelM gikpAp˜i½™tlÂ. zrIrM kĘAvi½ ™tANH, kĘAvH zrIr˜i½M. 14teÀR zåiekAìH eedvM kĘAvAy Ey² vien ŸyiÄe˜}uE•løic•@. eedvM n—EL y…M ŸyiÄe˜}uE•løiÆM. 15niÍL@ew zrI rÍÅ ƒisH«vieÀR te• BAgÍLAeN Ý niÍÅŠRiyAM. atinAÇ {AenAri ŠluM ƒisH«vieÀR BAgÍeLw…˜H o¯ EvzYy…mAyi avey œ“iEc• Ä Š¯tH .

1 ekAriÙYÄ 6:2-7:10

16

ti¯ev}uÏkLiÇ öÍen q}utiyiri ÆÝ, þrìuEpÄ o•Ayi˜I¯M.ÿ* ati nAÇ, o¯ EvzYy…mAyi EcÄ•H eelMgik pApM ec•@•vÀ zrIr˜iÇ avL@mAyi o•A›kyANH . 17pE• kĘAvumAyi Ec¯• o¯vÀ Œ´AviluM avniÇ o•Ayi˜I¯M. 18 atinAÇ eelMgikpAp˜iÇniÝM akÝEpAvuk. orAÅ ec•@• m·H oAErA pApvuM aveÀR zrIr˜i½ evLiyi lANH. q•AÇ eelMgikpApM ec•@• vÀ teÀR te• zrIr˜inH qtirAyi pApM ec•@Ý. 19niÍL@ew zrIrM pri² ÖA´AvieÀR ŒlymAeNÝ niÍLRi y…k. pri²ÖA´AvH niÍÅÆ™ilANH. eedv˜iÇni•H niÍÅ pri²ÖA´A vien sVIkric•@. niÍÅ niÍL@ew te• sVÙmlÂ. 20niÍeL eedvM o¯ vilyHÆ vAÍi. atinAÇ niÍL@ew zrIrMekAìH eedve˜ bµmAniÆk. vivAhe˜–·i öni, niÍÅ qnieŠ}utiy kArYÍ eL–·i pRyAM. vivAhM k}iyHŠAtiri ÆkyANH orAÅÆ nlÂt.H 2pE• eelMgik pAp˜ieÀR èzHnM apkwM ŒNH. a« ekAìH oAErA pu¯x½M sVÙM BArYy…ìA vNM. a«EpAel oAErAOIyHÆMsVÙM BĘAvum…ìAyiriŠNM. 3BArYey• nil yHŠH avÅÆ EvìetlÂAM BĘAvH nÇ kiyiriŠNM. a«EpAel BĘAev• nilyHŠH ayAÅÆ EvìetlÂAM BArYy…M nÇkiyiriŠNM. 4 BArYyHÆ teÀR zrIr ˜i½EmÇ aDikArm…ìAyiriÆkyilÂ. BĘAvinANH avL@ew zrIr˜iÇ aDi kArM. BĘAvi½ teÀR te• zrIr˜i ½EmÇ aDikArmilÂ. BArYyHŠANyAL@ew zrIr˜i½EmÇ aDikArM.5 niÍL@ew zrI rÍÅ prsH p rM nÇkAÀ mwiŠ¯tH . q•AÇ o¯ smyÏ prsH p rs—t E˜Aw…mAÒM eelMgikbÓM pulÄÏk yielÂÝ niÍÅ niËyiŠNM. èAÄØ nyHÆ™ smyM atinAyi mA·ivyHŠNM. q•i“H vIìuM EcÄÝekA_k. sA˜AÀ niÍL@ew dQÄb• l YM èElABn˜i½ viEDymAŠAtiriŠAnANitH . 6aløEnr E˜eŠÜiluM EvÄpiriyAÀ niÍeL a½ vdiÆ•tinA¹ {Ani« pR’tH . öetA¯ klønylÂ. 7 qlÂA jnÍL@M qe• E–Ael ŒyiriŠNem•H {AÀ Œ#hi ÆÝ. q•AÇ oAErA¯˜ÄÆM avnv EÀRtAyi eedv˜ieÀR äpAvrm…ìH. orA ÅŠH o¯ äpAvrM, EveRArAÅŠH me·A•H. 8 öni avivAhitÄÆM viDvkÅÆmAyi {Ani« pRy…Ý. qe•E–Ael o·yAyi riÆkyANH avÄÆ nlÂt.H 9 q•AÇ av ÄÆ tÍL@ew zrIre˜ niy×iŠAnAyi elÂÜiÇ avÄ vivAhM k}iŠNM. eelMgi EkcH C y…mAyi qri’uEpA›•tiluM EBdM vivAhM k}iyHÆkyANH. 10 öni {AÀ vivAhitÄŠH öQ kløn nÇ›Ý.(kløn q•iÇ niÝ™tlÂ; kÄ

7

þrìuEpÄ o•Ayi˜I¯Mÿ ŸÖrNi. Ÿlø˜i 2+24; m˜A. 19+5.


1 ekAriÙYÄ 7:11-35

188

˜AviÇ niÝ™tANtH.) o¯ BArY av L@ew BĘAvien ŸEp•iŠ¯tH. 11q•AÇ o¯ BArY avL@ew BĘAvien ŸEp•i c•AÇ pie• avÅ vivAhM k}iŠ¯tH. aelÂÜiÇ avÅ teÀR BĘAvieÀRyw… E˜Æ mwÍiE–AkNM. a«EpAel BĘAvH BArYy…mAy…™ bÓvuM EvÄep w…˜¯tH. 12 me·lÂAvÄÆmAyi {AÀ öÍen pR y…Ý. ({AnANi« pRy…•tH; kĘA vlÂ)+ ƒisH«viÇ sEhAdrnAy o¯vnH avizVAsiyAy o¯ p‰iy…ìAvAM. avÅ avEnAewA˜H tAmsiŠAÀ t•ARA eNÜiÇ avÀ oriŠluM aveL ŸEp•i Š¯tH. 13a«EpAel o¯ OIyHŠH avi zVAsiyAy o¯ BĘAvuìAEyŠAM. avÀ avELAewAÏ tAmsiŠAÀ t•ARA yAÇ avÅ aven ŸEp•iŠ¯tH. 14avi zVAsiyAy BĘAvH vizVAsiyAy BArY yilUew vi²ÖnAŠe–w…Ý. avizVAsi yAy BArY vizVAsiyAy BĘAvilUew vi²ÖyAŠe–w…ky…M ec•@Ý. ö« zri ylÂAyi¯ÝevÜiÇ niÍL@ew ›“ikÅ ²ÖrA›mAyi¯•ilÂ. pE• öÝ niÍ L@ew ›“ikÅ nixHkLܯM pri²Ö¯mANH. 15 q•AÇ avizVAsiyAy o¯vÀ ŸEp •ic• @ EpAkAÀ tI¯mAnic• A Ç avÀ epAyHeŠA™e“. ö« sMBviÆEÛAÅ ƒi sH « viÇ sEhAdrEnA sEhAdriEyA ŒyvÄ bÓitrlÂ. eedvM ne— smADA nmAeyA¯ jIvit˜i½ viLic•@. 16BArY mAEr, niÍÅ niÍL@ew BĘAvien r•i Še–w…˜iEyŠAM; BĘAŠãAEr, niÍÅ niÍL@ew BArYey r•iŠe–w…˜iEyŠAM. pi•IwH qÚìA›em•H niÍÅŠiE–AÅ aRikyilÂ. eedvM niÍeL viLic« • EpAel jIviÆk 17 q•AÇ oAErA¯˜¯M eedvM av½ jIviŠAÀ nÇkiy v}iEy jIviÆk. eedvM niÍeL viLic•E–AÅ niÍÅ sÉ ric•i¯• v}i. {AÀ qlÂA sBkLiluM ŸìAÆ• o¯ c“mANitH. 18viLiŠe–“ smy˜H o¯vÀ pricHECdnM ecyHti“u eìÜiÇ, avÀ teÀR pricHECdnM ŸEp •iŠ¯tH. viLiŠe–w…EÛAÅ pricHEC dnM ecyHti“ilÂA˜vÀ öni a« ec•@ ky…m¯tH. 19orAÅ pricHECdnM ecyHti“u EìA ölÂEyA q•tH èDAnmlÂ. eedv ˜ieÀR klø n kÅ a½sriÆkyANH èDAnM. 20oAErA¯˜¯M, eedvM aven viLic•E–A}e˜ v}iyiÇ «wrNM. 21eed vM niÍeL viLic•E–AÅ niÍÅ o¯ awim yAyi¯ÝevÜiÇ aEt–·i vYA›le– Ewì. pE• niÍÅÆ sVt×nAkAÀ p·uemÜiÇ sVt×nAyieŠA™A½™ avsrM ŸpEyAgiÆk. 22kĘAvH viLi c•E–AÅ awimyAyi¯•vÀ kĘAviÇ sVt×½M kĘAvieÀR sVÙvumA ›Ý. a«EpAel viLiŠe–“E–AÅ sVt ×nAyi¯•vÀ öE–AÅ ƒisH«vieÀR awimy…mA›Ý. 23niÍeLvilyHÆ vAÍi Š}i’u. a«ekAìH m½xY¯ew awim

kLAk¯tH. 24sEhAdrI sEhAdrãAEr, eed vE˜AewAÏ™ niÍL@ew putiy jIvit ˜iÇ niÍÅ viLiŠe–“E–AÅ qÙAyi ¯E•A Œ mAÄ‹M «wrNM. vivAhM k}iÆ•tien– ·iy…™ EcAdYÍÅ 25 öni {AÀ avivAhiter–·i q}u «Ý. qniŠiEt–·i kĘAviÇniÝM klø n kÅ oÝM ki“iyi“il . q•AluM {AÀ qeÀR aBièAyM pRy…Ý. kÄ ˜AvH qniŠAyi vc•@nI“iy kA¯NYM ekAìH qniŠH vizVsH t nAyiriŠAÀ k}iy…M. 26öetA¯ ›}–Mpiwic• kAlmANH. a«ekAìH niÍÅ öÍen te• (avivAhitrAyi) «w¯•tANH nl et•H qniÆ EtAÝÝ. 27niÍÅeŠA¯ BArYy…eìÜiÇ, avLiÇni•H EvÄep wAÀ m…tir¯tH. niÍÅÆ BArYyilÂAey ÜiÇ o¯ BArYey keì˜A½M æmiŠ ¯tH. 28pE• vivAhM k}iŠAÀ niÍÅ niËyic•AÇ aetA¯ pApmlÂ. oriŠluM vivAhM k}iŠAti¯• o¯ ep¿›“i vi vAhM ec•@kyAeNÜiÇ pApM ec•@ •ilÂ. q•AÇ vivAhM k}iÆ•vÄŠH öQ jIvit˜iÇ èyAsÍL@ìA›M. ni ÍÅ öQ èyAsÍLiÇni•H EmAcitrAk Nem•H {AÀ Œ#hiÆÝ. 29 sEhAdrI sEhAdrãAEr, ötANH {AÀ aÄØmAÆ•tH . nm…ŠH öniy…M aDikM smyM mic• m il . a«ekAìH öE–AÅ m…tÇ BArYmA¯™vÄ tÍÅÆ BArYmAril A ˜E–Ae}•EpAel kĘA vien EsviÆk. 30d…+KitrAyvÄ d…+Kit rlÂA˜«EpAel jIviÆk. sEÙAxvA ãArAyi“u™vÄ sEÙAxmilÂA˜vrAyi jIviÆk. sADnÍÅ vAÍu•vÀ oÝ milÂA˜« EpAel jIviÆk. 31lQkikmAy sADnÍÅ ŸpEyAgiÆ•vÄ sADn ÍÅ tÍÅÆ èDAnml q• rItiyiÇ jIviŠNM. öQ ElAkM öE–A}e˜ av ÐyiÇniÝM ŸwÀte• mARuM q•tinA lANH niÍÅ öÍeneyAeŠ jIviŠN emÝ pRy…•tH. 32 niÍÅ ŸÇŠNHWA›lmAy ciÙyiÇ niÝM EmAcitrAyiriŠNem•H {AÀ Œ#hiÆÝ. avivAhitnAy orAÅ kĘAvieÀR EjAliyiÇ vYAp]tnA›Ý. kĘAvien sÚxH w nAÆvAnANyA L@ew æmM 33q•AÇ vivAhitnAy o¯ vÀ lQkikkArYÍLiÇ vYAp]t½mANH. avÀ teÀR BArYey sÚxHwyAÆvA nA¹ æmiÆ•tH. 34ayAÅ rìu kArY ÍeL–·i ŒElAciŠNM-sVÙM BArYey èsAdi–iÆk, kĘAvien èsAdi–i Æk. avivAhityAy o¯ OIEyA ori ŠluM vivAhM k}iŠA˜ o¯ ep¿›“i EyA av¯ew m…}uvÀ smyvuM kĘAvi nAyi smÄ–iÆM. avÅŠH teÀR Œ ´AvuM zrIrvuM m…}uv½M kĘAvi½ smÄ–iŠAnAkNM. q•AÇ vivAhit yAy o¯ OI lQkikkArYÍLiÇ vYAp] tyANH. teÀR BĘAvien èsAdi–i ŠAÀ æmiÆkyANvÅ ec•@•tH. 35ni


189 ÍeL shAyiŠAnANH {AÀ öŠArYÍÅ pRy…•tH. niÍeL primite–w…˜Anl {Ani« pRy…•tH. pE• niÍÅ EnrAy mAÄ‹˜iÇ jIviŠNem•AeNniŠA #hM. niÍL@ew æÖ EveR kArYÍLiÇ vYticliŠAet kĘAvinH niÍeL pUÄ ÌmAy…M smÄ–iŠe–wAnA¹ {AÀ Œ# hiÆ•tH. 36 o¯vÀ teÀR knYkyAy mkeL vivA h˜i½™ nlÂèAyM k}i’i“uM vivAhM k}i–iŠAtiriÆ•« zriyelÂÝ ciÙi Ec•ŠAM. vivAhM anivArYmAeN•H a yAÅ ŒElAciEc•ŠAM. ayAÅ aveL vivAhM k}iŠA½M a½vdiŠNM. a« pApmlÂ. 37pE• me·ArAÅ ›ERÕwi ŸRc• mnS™vnAyiriÆM. vivAh˜ieÀR èzHnEmyilÂA˜tinAÇ ayAÅŠH öxHwm… ™«EpAel èv]˜iŠAM. teÀR knYk yAy puÒiey avivAhityAyi «wrAÀ ayAÅ tI¯mAnic•AÇ ayAÅ ec•@•tH zriyANH. 38teÀR knYkyAy puÒiey vivAhM ecyH«ekAw…˜yAÅ ec•@•tH nlÂtANH. aveL klYANM k}ic•@ ekAw… ŠA˜yAÅ atiluM nl kArYmANH ec•@ •tH. 39 o¯ OI teÀR BĘAvH jIvic•iriÆ EvALM kAlM ayALiÇ bÓityANH. BÄ ˜AvH mric• A Ç avÅŠixH w m…™yAeL vivAhM k}iŠA½™ sVAt×YM avÅÆ ìA›M. pE• avÅ kĘAviÇ vivAhM k}iŠNM. 40vIìuM vivAhityAkAti¯ •AÇ avÅŠH œw…tÇ sEÙAxM. ötH qeÀR aBièAymANH; qniŠH eedv˜i eÀR Œ´Avueì•H {AÀ vizVsiÆ ky…M ec•@Ý. vi#hÍÅÆ niEvdiŠe–“ B•NM öni vi#hÍÅÆ yAgmÄ–iŠe–“ mAMse˜–·i {AÀ q}utAM. þnm… eŠlÂAM aRivuìHÿ qÝ nm…ŠRiyAM. þa RivH ÿ niÍeL ahMBAv˜AÇ cIÄ–i ÆÝ. pE• sHEnhM m·u™ver zårA ŠAÀ niÍeL shAyiÆÝ. 2 tniŠH cil etAeŠ aRiyAem•H k¯«• orAÅ yTAÄ Ø˜iÇ oÝM ayALRiEyì«EpAel aRiy…•ilÂ. 3pE• eedve˜ sHEnhi Æ•vÀ eedv˜AÇ aRiye–w…Ý. 4 a«ekAìH mAMsB•Ne˜–·i {Ani tANH pRy…•tH. o¯ vi#hM öQ ElAk ˜iÇ yTAÄؘiÇ oÝmelÂÝ nm…Š RiyAM. eedvM oE•y…ZevÝM nm…Š RiyAM. 5eedvemÝ viLiŠe–w…• pl«M sVÄ‹˜iElA ®miyiElA ŸìH q•tH èDAnmlÂ. (jnÍÅ þeedvÿemÝM þkÄ ˜AÿevÝM viLiÆ• aEnkM sADnÍ L@ìH.) 6pE• nm…ŠH o¯ eedvEmy…Z. avÀ n—…ew pitAvA›Ý. qlÂAM av niÇniÝM vÝ, nAM av½Evìi jIvi Æky…M ec•@Ý. kĘAvuM oE•y…Z. avÀ Ey²ƒisH«vA›Ý. qlÂAM Ey² vilUew ŸìAŠe–“u. nm…ŠH avnilUew jIv½M ŸìH. 7 pE• qlÂAvÄÆM ötRikyilÂ. cil ÄŠH öE–AÅ ver vi#hArADny…ìAyi

8

1 ekAriÙYÄ 7:36-9:9

¯Ý. a«ekAìH avÄŠH öRc•i k}iÆ EÛAÅ atH vi#h˜iEÀRtAeN• EtA •luìH. Œ mAMsM tiÝ•« zriyAENA q•vÄÆ niËym…ìAyi¯•ilÂ. a« ekAìH a« tiÝ k}iy…EÛAÅ avÄÆ ›·EbADm…ìA›M. 8 q•AÇ ŒhArM ne— eedvE˜AwH aw…–iÆkyilÂ. ŒhA rM k}iŠAÀ vis—tiÆ•« ekAìH eed v˜i½ nE—Aw…™ èItiyHÆM ›RevAÝ m…ìAkilÂ. tiÝ•tH ne— n•AÆky… milÂ. 9 q•AÇ niÍL@ew sVAt×Y˜iÇ jA# t pulÄÏk. Œ sVAt×YM d…Äb•lmAy vizVAsM Ÿ™ver pAp˜iElÆ t™AM. 10 niÍÅŠH aRivuìH, a«ekAìH anY Edven ŒrADiÆ• öw˜ili¯•H Œ hArM k}iÆ•tiÇ vixmM EtAÝkyilÂ. d…Äb•lvizVAsiyAy o¯vÀ niÍ LÍ en ec•@•tH keì•iriŠAM. atven vi#h˜i½ bliekAw…˜ mAMsM B•i ŠAÀEpAluM Eèri–iEc•ŠAM. pE• a« et·AeN•ANvÀ yTAÄؘiÇ k¯« •tH. 11atinAÇ d…Äb•lnAy Œ sEhA drÀ niÍL@ew aRivinAÇ d…Äb•lnAyi nzic•@. öQ sEhAdr½Evìiy…M œwi yANH ƒisH « mric• t H . 12niÍÅ ö« EpAel ƒisH«viÇ sEhAdr sEhAdri mAÄeŠtirAyi pApM ec•@ky…M avÄÆ ete·Ý EtAÝ•« ec•iŠAÀ kArNmA vuky…M ec•@EÛAÅ niÍL@M ƒisH«vi entirAyi pApM ec•@kyANH. 13a« ekAìH {AÀ tiÝ• B•NM qeÀR sEhAdren pAp˜iElÆ t™iyiw…e• ÜiÇ {AenAriŠluM mAMsM k}iŠil . qeÀR sEhAdren pApiyAŠAtiriŠAÀ Evìi {AÀ mAMsB•NM niRuÏM. {AenA¯ sVt×nANH . {AenA¯ ae–AsH t lnANH . n—…ew kĘA vAy Ey²vien {AÀ kìi“uìH. kĘA viluLL qeÀR EjAliy…ew ŸdAhrNmANH niÍÅ. 2 m·u™vÄ qe• o¯ ae–AsHtl nAyi sVIkriÆkyilÂ. pE• niÍÅ qe• o¯ ae–AsHtlnAyi sVIkriÆM. {AÀ kĘAviÇ o¯ ae–AsHtlnAeN •ti½ etLivA¹ niÍÅ. 3 cilÄÆ qe• viDiŠNM. avÄÆ nÇ›vA½™ qeÀR Ÿ˜rM ötANH . 4 {ÍÅÆ tiÝvA½M ›wiÆvA½m…™ avkAzmiElÂ? 5yAÒ ec•@EÛAÅ vizVA siyAy BArYey ekAìunwŠAÀ {Í ÅŠH avkAzmiElÂ? m·H ae–AsHtlãA¯M kĘAvieÀR sEhAdrãA¯M EkAy…M oeŠ öÍen ec•@ÝìH. 6 bÄ•bAsuM {A½M mAÒM ŸpjIvn˜i½Evìi aÖVA niŠNM q•AENA? 7sVÙM zÛLM sVyM nÇ›• o¯ p“ALŠAr½milÂ. sVyM n“u vLĘiy m…ÙiriE˜A“˜iÇni•H ŽtA ½M m…Ùiri ti•A˜ o¯v½milÂ. Œ“iÀ p·e˜ nyic•i“H atieÀR pAlu ›wiŠA ˜v½milÂ. 8 öetAeŠ m½xYÄ ciÙiÆ•« mAÒ ml . eedv˜ieÀR nYAyèmANM ö« te• pRy…Ý. 9 aet, EmAezy…ew nYAy èmAN˜iÇ ö« te• q}utiyi“uìH.

9


1 ekAriÙYÄ 9:10-10:10

190

þDAnYM emtiŠA½pEyAgiÆ• m]g˜i eÀR vAyepA˜i DAnYM tiÝ•tiÇ ni•H atientwy¯tH.ÿ* eedvM ö« pR y…EÛAÅ avÀ pNim]gÍeL–·i mAÒEm ciÙic•i¯ÝE™A? alÂ. 10avÀ yTAÄØ ˜iÇ {ÍeL–·iyA¹ pR’i¯•tH. ti¯ev}u˜iel Œ K$ik {ÍÅÆ Evìi q}ute–“tANH . ekA•@•v½M emtiÆ•v½M EvlyHÆ œliyAyi aløM DAnYM ki“uem•ètI•EyAew EjAli ec •NM. 11{ÍÅ niÍLiÇ Œ´Iyvi˜H vitc•@. a«ekAìH niÍL@ew BQtIkmAy tiÇniÝM öQ jIvit˜inH {ÍÅŠH ›Rc• H viLevw…ŠAmEl A . tIÄc• y Ay…M aetA¯ atYA#hmlÂ. 12m·u™vÄŠH niÍ LiÇni•H ki“uvAÀ avkAzm…ìH. a« ekAìH tIÄc•yAy…M {ÍÅÆM öQ avkA zm…ìH. pE• {ÍÅ Œ avkAzM Ÿp EyAgiÆ•ilÂ. ölÂ, ƒisH«vieÀR suvi EzxM a½sriÆ•tiÇniÝM {ÍÅ Œery…M twyAtiriŠAÀ {ÍÅ qlÂAM shiÆÝ. 13eedvAly˜iÇ EjAli ec•@•vÄŠH aviwuÝ te• B•NM ki“uem•H niÍÅŠRiyAM. yAgpIW˜iÇ ²æUx ec•@•vÄŠH yAgpIW˜iÇ aÄ –iŠe–“tieÀR p» ki“uM. 14suviEzx èsMgk¯ew kArY˜iluM aÍente•. suviEzxèsMgkÄŠH jIvnAMzM av ¯ew etA}iliÇ niÝte• ki“NemÝ kĘAvH kløic•i“uìH. 15 pE• {AÀ ötiÇ orvkAzvuM Ÿp EyAgic•i“ilÂ. {AnietAÝM EnwAÀ æmi ÆÝmilÂ. {Aniet}u•tieÀR l•YvuM atlÂ. aBimAniŠA½™ qeÀR avkAzM qw…ÏmA·e–w…•tiluM mriÆkyANH qniÆ EBdM. 16suviEzxM èsMgiÆ •tH qniÆ èzMsiŠAÀ EvìiylÂ. suviEzxèsMgM {AÀ ecE•ì qeÀR kwmyANH . {AÀ suviEzxM èsMgic• i elÂ Ü ilANH qniÆ d…ritM. 17 ötH {AÀ te• etre’w…˜tAyi¯Ý evÜiÇ suviEzxM {AÀ èsMgic•AÇ {AenA¯ ètiPlM aÄhiÆÝ. pE• qniÆ m·u EpAMv}ikLilÂ. {AÀ suvi EzxM èsMgiŠNM. q•iÇ ŽløiŠe–“ kwm {AÀ niÄv•hiÆÝevÝ mAÒM. 18pi e• qÚ ètiPlmAeNniÆ ki“uk? ötAeNeÀR ètiPlM. suviEzxM è sMgiÆEÛAÅ qniÆ pUÄÌsVAt×Y E˜Aew a« pRyAM. Œ rItiyiÇ èsM giÆ•tinH ètiPl˜i½™ avkAzM {A½•yiŠ¯tH. 19{AÀ sVt×nANH. {AnA¯Ewy…M ŒLlÂ. pE• {Aene• qlÂAv¯Ewy…M awimyAÆÝ. k}iy…•Ò ŒÅŠAer r•iŠAÀ shAyiÆkyANH {Ani«ekAìH ec•@•tH. 20ey¸dÄÆ {AenA¯ ey¸denE–AelyAyi. ey¸ der r•iŠAnA¹ {Ani« ecyHttH. {A enA¯ nYAyèmAN˜ieÀRy…M c“Õwi llÂ. qÜiluM niymMekAìu BriŠe–w…• vÄŠH {A½M aÍenyAyi. a˜rŠAer r•iŠAnANH {AnÍen ŒytH. 21nYAy èmANmilÂA˜vÄŠH {AÀ nYAyèmAN þDAnYM ... twy¯tÿH ŸÖrNi Œv. 25+4.

milÂA˜vnAyi. nYAyèmANmilÂA˜ver r•iŠAnA¹ {nÍenyAytH. (pE•, yTAÄؘiÇ {AÀ eedv˜ieÀR nYAy èmAN˜ilANH- ƒisH«vieÀR nYAyè mAN˜iÀ kI}ilANH {AÀ.) 22d…Äb•ler r•iŠAÀ {A½M d…Äb• l nAyi. {AÀ qlÂAvÄÆM qlÂAmAyi. Œ›•Òy…M cil ŒL@keL r•iŠAnANH {An« ecyHttH. 23 suviEzxM m†lmANH {AÀ öetl A M ecyHttH. suviEzx˜ieÀR a½#hÍ LiÇ qniÆ p» p·Aem•«ekAìANH {AÀ öQ kArYÍeLlÂAM ec•@•tH. 24 oA“m/r˜iÇ qlÂA oA“ŠA¯M oAw… em•H niÍÅŠRiyAM pE• o¯ oA“ŠA rEn s—AnM ki“U. a«ekAìH oAw…k. s—AnM ki“AÀ oAw…k. 25qlÂA kLikLiluM peÜw…Æ•vÄ kÄznmAyi prizIlnM nw˜ARuìH. kirIwM Enw…•tinANvri« ec•@•tH . Œ kirIwM alø E nrE˜Æ mAÒM nilniÇÆ• o¯ lQkikkArYmANH. pE• n—…ew kirIwM qÝM nilniÇÆ• tANH. 26a«ekAìH l•Ym…™ orAeLE–A el {AÀ oAw…Ý. vAy…villÂAet, öwi Æ• o¯ m…xHwiy…ÖŠArenE–Ael {AÀ epA¯«Ý. 27{AÀ qeÀR te• zrIr˜i lANH öwiÆ•tH . atien {AeneÀR awimyAŠi. {AÀ te• tirsHŠriŠe– wAtiriŠAnANH, a«M m·u™vErAw… èsM gic• EzxM, {Ani« ec•@•tH.

ey¸derE–AelyAv¯tH sEhAdrEr, EmAezey piÚwÄ• n—…ew pitAŠãAÄÆ qÚ sMBvi c• @ evÝ niÍeL aRiyiŠAÀ {AnA #hiÆÝ. averlÂAM EmGÍÅŠwiyilA yi¯Ý, averlÂAM kwlilUew nwÆky…M ecyH«. 2 EmG˜iluM kwliluM sHnAn e–“H avÄ EmAezEyAw… EcÄÝ. 3av erlÂAM oEr Œ´IyAhArM B•ic•@. 4 avÄ oEr Œ´IyjlvuM ›wic•@. avErAewA –m…ìAyi¯• Œ´IypARyiÇ ni•ANH avÄ ›wic•t.H Œ pAR ƒisH«vAyi¯Ý. 5 pE• eedvM avrilDikM EpErAw…M èItnAyilÂ. avÄ m¯®miyiÇ vDiŠ e–“u. 6 sMBvic• öŠArYÍeLlÂAM nm…Æ mAt] kkL@mANH . avÄ öcH Cic• « EpAlu™ tiã Œ#hiŠAtiriŠAÀ ö« ne— oAÄ —i–iÆÝ. 7avÄ ecyHt«EpAel vi# hÍeL ŒrADiŠ¯tH. ti¯ev}uÏkLiÇ öÍen q}utiyiriÆÝ, þavÄ ti •A½M ›wiyHŠA½M ö¯Ý. n]˜M ec•AÀ avÄ q}uE•·u.ÿ* 8avriÇ cilÄ ec yHt«EpAlu™ eelMgikpApÍÅ nAM ec•¯tH. o¯ divsM avriÇ ö¯p˜i m†vAyirM EpÄ tÍL@ew pApÍÅ m†lM ekAl e –“u. 9 avÄ ecyH t « EpAel n—Å kĘAvien prI•iÆvAÀ pA wilÂ. kĘAvien prI•ic• avÄ pAÛu kLAÇ ekAlÂe–“u. 10avriÇ cilÄ ec yHt«EpAel prAtie–wAtiriÆk. nzi –iÆ•vnAy d†tnAÇ avÄ ekAlÂe–“u.

10

þavÄ q}uE•·uÿ ŸÖrNi puR. 32+6.


191 11

avÄÆ sMBvic• kArYÍÅ ŸdAhr NÍLANH. a« nm…Æ m…•Riyie–• nilyH Š ANH q}ute–“iriÆ•tH . Œ pUÄv• c riÒeml A M avsAniÆ• o¯ kAlG“˜ilANH n—Å jIviÆ•tH . 12 tAÀ zånAyi niÇÆÝ qÝ k¯«• vÀ vI}AtiriŠAÀ æÖiŠe“. 13qlÂAvÄ Æm…™ èElABnÍÅ mAÒEm niÍÅÆ m…Z. pE• niÍÅÆ eedve˜ vizV siŠAÀ k}iy…M. niÍÅÆ shiŠAvu •tilDikM èElABnÍÅÆ viEDyrA ›vAÀ avÀ a½vdiŠil . q•AÇ niÍÅ qE–Ae}ÜiluM èElABiŠe–“AÇ atiÇniÝM EmAci–iŠA½™ o¯ mAÄ‹ vuM eedvM t¯M. aE–AÅ niÍÅŠtien atijIviŠAÀ k}iy…M. 14 a«ekAìH , qeÀR èiysuXÏ ŠeL, vi#hArADnyiÇniÝM oAwiyk luk. 15sVyM vilyi¯˜A½™ viEvkM niÍÅÆeì• DArNyilA¹ {AÀ niÍELAwi« pRy…•tH. 16nAM sHEtAÒM ec•@• a½#hpAÒM-ƒisH«vieÀR rå˜ilu™ p»EcrlElÂ? nAM m…Riec• w…Æ• a–M ƒisH«vieÀR zrIrM p» evec•w…ŠlElÂ? 17o¯ a–m…ìH , n—Å aEnkM Ep¯M. pE• Œ or–˜iÇni•H nAM n—…ew pÜH m…Riec•w…ÆÝ. atinAÇ stY˜iÇ n—Å o¯ zrIrmA›Ý. 18 yi AEyÇŠAer–·i oAÄÆk. yAgmÄ –iŠe–“ ŒhArM tiÝ• avÄ yAg pIWM p»vyH Æ kyEl ? 19vi#h˜inH smÄ–ic• ŒhAr˜inH qeÙÜiluM èA DAnYM Ÿeì•l vi#h˜i½M Ÿeì•l 20 vi#hÍÅÆ niEvdiÆ•tH yTAÄØ ˜iÇ pizAcinANH, eedv˜inl nÇ› •tH. niÍÅ pizA¡ŠL@mAyioÝM p»v yHŠ¯et•AeNeÀR Œ#hM. 21pizA¡Š L@ewy…M kĘAvieÀRy…M pAnpAÒ˜iÇ ni•H oErsmyM ›wiyHŠAÀ niÍÅŠA vilÂ. kĘAvieÀRy…M pizAcieÀRy…M EmzyiÇ oErsmyM p»p·A½M niÍÅ ŠAvilÂ. 22kĘAvien nAM èEkApi–i ŠENA? n—Å avEnŠAÅ zårAENA? alÂ! eedvmhtV˜inH niÍL@ew sVAt×YM ŸpEyAgiÆk 23 þql A M a½vdic• i riÆÝ.ÿ pE• ql A M nl t l . þql A M a½vdic• i ri ÆÝ.ÿ qÜiluM ciltH m·u™ver zårA ÆvAÀ shAyiÆ•il . 24avnven mAÒM shAyiÆ• o¯ kArYvuM ec•AÀ Œ¯M æmiŠ¯tH. m·u™vÄÆ œwi nã v¯• kArYÍÅ ec•AnANH æmiEŠìtH. 25 cÙyiÇ viÇÆ• mAMsM k}iÆk. mnsA•i nimi˜M oÝM aEnVxiŠAet tiÝk. 26þ®miy…M atilu™etÚM kĘA viEÀRtAkyAÇÿ* niÍÅŠ« ti•AM. 27 avizVAsiyAy o¯vÀ avEnA ewAÏ B•NM k}iŠAÀ niÍeL •Ni ŠAM. niÍÅ EpA›vAÀ tI¯mAnic•AÇ m…•iÇ viLÛu•etÚM B•iÆk. a« þ®miy…M ... kĘAviEÀRtAkyAÇÿ ŸÖrNi sÜI. 24+1, 50;12, 89+11.

1 ekAriÙYÄ 10:11-11:9

ti•AÀ ekA™Avu•tAENA q•H aEnV xiŠAtiriÆk. 28q•AÇ atH, þvi#h ˜inH smÄ–iŠe–“ mAMsmANHÿ q•Aer ÜiluM niÍELAwH pR’AÇ a« B•iŠ ¯tH . a« B•iŠ¯tA˜etÚekAeì E•A? niÍELAw… aÍen pR’vÀ, Œ B•NM tiÝ•« ete·Ý vizVsiÆ• vnAkyAÇ aveÀR vizVAse˜ niÍÅ m…Rie–w…ÏkyAvuM PlM. 29a« B•iÆ•« et·AeNÝ niÍÅ k¯«Ý eì•l {AÀ sUci–ic•tH. pE• mE· yAÅ a« et·AeNÝ k¯tAM. a« mAÒ mANH a« ti•AtiriŠA½™ kArNM. m·u ™vÄ etE·A zriEyA qÝ k¯«•ti eÀR awiÐAn˜ill qeÀR sVAt×YM vilyi¯˜e–EwìtH. 30n•iEyAewyANH {AÀ ŒhArM k}iÆ•tH. atinAÇ eedv ˜i½ n•i pR’ ŒhAr˜ieÀR Ep riÇ {AÀ vimÄziŠe–w¯tH . 31a« ekAìH niÍÅ ti•AluM ›wic•AluM qÚ ecyHtAluM aetlÂAM eedv˜ieÀR mhtV ˜inAyi ec•@k. 32ey¸d¯M yvnãA¯M eedvsBy…emAeŠy…Åe–ew m·u™ver et·uec•iÆMviDM oÝM èvĘiŠA tiriÆk. 33a« te• {A½M ec•@Ý. qlÂAvEry…M qlÂA˜r˜iluM sEÙAxi –iŠAnA¹ {AÀ æmiÆ•tH. qniÆ nl«v¯•tinAyi {AenAÝM ec•AÀ æmiŠARilÂ. ®rip•M ŒL@kÅÆM r•y… ìAk˜ŠviDM avÄÆ nãyHŠAyA¹ {AÀ èvĘiŠAÀ æmiŠARH. {AÀ ƒisH « vien a½kriÆ EÛAel niÍÅ qe•y…M a½kri Æk.

11

aDikAr˜iÀ kI}ilAyiriÆk niÍÅ qlÂAŠArY˜iluM qe• oAÄÆ •tinAÇ {AÀ niÍeL puk}H Ï Ý. {AÀ niÍÅÆ nÇkiy ŸpEdzÍÅ niÍÅ piÚw¯ÝìH. 3q•AÇ niÍÅ ö« mnÈilAŠNem•AeNeÀR Œ#hM+ oAErA pu¯xeÀRy…M tl ƒisH«vA›Ý. OIy…ew tl pu¯xnA›Ý. ƒisH«vi eÀR tl eedvmA›Ý. 4 m†w…pwmi“u èAÄ ØiÆky…M èvciÆky…M ec•@• oA ErA pu¯x½M teÀR tley nANM ekw… ÏkyANH . 5q•AÇ èAÄØiÆkEyA èvciÆkEyA ec•@• oAErA OIy…M teÀR tl m†wiyiriŠNM. avÅ tl m†wi yielÂÜiÇ teÀR tley nANi–iÆkyA NH. aE–ALvÅ m…$nM ec•e–“veL E–AelyANH. 6 tl m†wA˜ sHÒI avL@ew te• m…wiev“iŠL’«EpAelyANH. o¯ OIyHŠH teÀR m…wi m…Ric•@kLy…kEyA m…$nM ec•@kEyA ec•@•tH l‘Akr mANH. a«ekAìH avÅ teÀR tlm†wNM. 7 q•AÇ o¯ pu¯xÀ teÀR tl m†w¯tH. qeÙE•A? kArNM avÀ eedve˜E–A el s]xw H iŠe–“«M eedv˜ieÀR mhtV vuM Œ›Ý. q•AÇ OI pu¯xeÀR mhtVmA›Ý. 8pu¯xÀ OIyiÇniÝ ìAytlÂ. OI pu¯xniÇ niÝìAy tANH. 9 pu¯xÀ OIyHÆEvìi ŸìAŠ e–“tlÂ, mRic•H OI pu¯x½Evìi ŸìA 2


1 ekAriÙYÄ 11:10-12:9

192

10

Še–“vLANH. atinAlANH sHÒI, tAÀ aDikAr˜iÀ kI}ilAeNÝ kANiŠAÀ tlyiÇ «NiyiwNemÝ pRy…•tH. d†t ãAÄ m†lvuM avÅ tlyiÇ m†w…pwmiwNM. 11 q•AÇ kĘAviÇ OI pu¯x½M pu¯xÀ OIyH Æ M èDAnÍLANH . 12 sHÒI pu¯xniÇniÝM v•«M pu¯xÀ OIyiÇniÝM jnic•«mAkyAÇ ö« stYvumA›Ý. eedvM ŒNH qlÂA˜i eÀRy…M ŸRviwM. 13ö« niÍÅ te• tI¯ mAniÆk+ tlyiÇ m†w…pwmiwAet o¯ sHÒI eedvE˜Aw… èAÄØiÆ•« zri EyA? 14nIì m…wi DriÆ•tH pu¯xnH nANEŠwAeNÝ èätiEpAluM niÍeL pWi–iÆÝ. 15q•AÇ OIyHŠH nIì m…wiy…ìA›•« aÙS te•. OIy… ew zirS m†w…vA½™ kvcmAyi“ANH nIìm…wi avÅÆ nÇkiyiriÆ•tH . 16 cilÄ öEt–·i tÄŠiEc• ŠAM. pE• avÄ ec•@•tH {ÍL@M eedvsBy…M aMgIkriŠyilÂ. kĘAvieÀR a˜A}M öni pRyAÀ EpA›• kArY˜iÇ {AÀ niÍeL puk}HÏ•ilÂ. niÍL@ew œwiEc•rlukÅ niÍÅÆ •NE˜ŠAL DikM EdAxmA¹ ec•@k. 18o•Am« ni ÍÅ sByAyi Ec¯EÛAÅ niÍÅŠiw yiÇ viBjnm…eìÝ {AÀ EkÅÆÝ. atiÇ cil« {AÀ vizVsiÆky…M ec•@Ý. 19(niÍÅŠiwyiÇ Bi•t ŸìA EkìtH ŒvzYvumANH. niÍÅŠiwyiÇ klÄ–ilÂA˜vnAer•RiyAÀ Ÿ™tANI v}i.) 20niÍÅ œwiEc•¯EÛAÅ yTAÄØ ˜iÇ niÍÅ kĘAvieÀR a˜A}ml B•iÆ•tH. 21qÚekAeìE•A? niÍÅ tiÝEÛAÅ oAErA¯˜¯M m·u™vÄŠAyi kAÏ niÇŠARilÂ. cilÄ vizÝM m·uLL vÄ ŒhArM aDikmAyi lhripiwic•@M öriÆÝ. 22niÍÅÆ niÍL@ew te• Bvn˜iÇ tiÝky…M, ›wiÆky…M ec•A mElÂA. eedv˜ieÀR sB èDAnmel•H niÍÅ k¯«Ýeì•AN« sUci–iÆ •tH. niÍÅ pAvÍL@ewEmÇ apmAnM ecAriy…Ý. niÍELAwH {AenÚ pR yAÀ? öetAeŠ ec•@•ti½ {AÀ niÍ eL sH«tiŠENA? oriŠlumtilÂ. qe• eŠAìtAvilÂ. 23 niÍÅÆ {AÀ nÇkiy ŸpEdzM kÄ ˜AviÇniÝ {AÀ sVIkric• ŸpEdzM te•yANH+ Ey²vien ekAlÂAÀ ekAw… ˜ rAÒiyiÇ, avÀ a–emw…Æky…M 24 ati½ n•ipRy…ky…M ecyH«. an ÙrM a–M p›˜H avÀ pR’u, þöet eÀR zrIrmA›Ý, ö« niÍÅÆ™tANH. qe• oAÄÆ•tinH ö« ec•@k.ÿ 25a« EpAel avÄ tiÝ k}i’E–AÅ Ey² vI’upAÒM qw…Ï. Ey² pR’u, þöQ vI’H eedvM aveÀR jnty…mAy…ìA Šiy putiy niymM Œ›Ý. öQ putiy niymM qeÀR råM ekAìArMBiÆÝ. niÍÅ ö« ›wiÆEÛAÅ qe• oAÄŠA nAyi ö« ec•@k.ÿ 26qE–Ae}lÂAM niÍÅ öQ a–M tiÝky…M vI’u ›wiyHÆ 17

ky…M ec•@ÝEvA, aE–Ae}AeŠ kĘA vH v¯Mver aveÀR mrNe˜ oAÄ—i–i ÆÝ. 27 a«ekAìH orAÅ aEyAgYmAy viD ˜iÇ a–M tiÝkEyA kĘAvieÀR pAnpAÒM ›wiyH Æ kEyA ecyH t AÇ ayAÅ kĘAvieÀR zrIr˜i½M rå ˜i½emtier pApM ec•@kyANH. 28oAErA ¯˜¯M a–M tiÝky…M pAnpAÒM ›wi yHÆky…M ec•@•ti½ m…ÛH avnveÀR Xdy˜iEleŠAÝ EnAŠNM. 29zrIre˜ tiric•RiyAet orAÅ a–M tiÝky…M pAnpAÒM ›wiyH Æ ky…M ecyH t AÇ ayAÅ tiÝky…M ›wiyHÆky…M ec•@k v}i ›·ŠArenÝ viDiŠe–w…Ý. 30ati nAlANH niÍL@ewyiwyiÇ aDikMEp¯M ErAgikL@M d…Äb•l¯mAytH. pl¯M mriyHÆ ky…M ecyH«. 31q•AÇ nAM te• ne— zriyAyi viEvcic• A Ç eedvM ne— viDiŠyilÂ. 32pE• kĘAvH ne— nl v}i kANic•@trAÀ viDiÆÝ. nAM ElAk ˜iel m·u™vErAw…œwi zi•AviDiyiÇ ake–wA˜viDmANH avÀ ö« ec•@ •tH. 33 a«ekAìH qeÀR sEhAdrI sEhA drãAEr, niÍÅ B•iŠAÀ oÏœw… EÛAÅ m·u™vÄŠAyi prsHprM kA˜iri Æk. 34orAÅÆ nE• vizÆÝevÜiÇ, avÀ vI“iÇ vc•@ B•iŠe“. niÍL@ew oÏEcrlinAÇ eedv˜ieÀR nYAy viDi niÍL@ewEmÇ ptiŠAÀ öwyAkAti riŠe“. niÍÅ ecE•ì bAŠi kArYÍÅ {AÀ v¯EÛAÅ pRyAM. pri²ÖA´AvieÀR s—AnÍÅ sEhAdrI sEhAdrãAEr, öE–AÅ Œ´IyvrÍeL–·i niÍÅ mnÈi lAŠNemÝ {AÀ Œ#hiÆÝ. 2niÍÅ vizVAsikLA›•ti½ m…Ûu jIvic• jIvitM oAÄÆk. aÝ niÍÅ jIvni lÂA˜ vi#hÍeL ŒrADiÆ•tiElÆ sVyM sVADIniŠe–“u. 3a«ekAìH {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, eedv˜ieÀR Œ´AviÇ sMsAriÆ•vÄ Œ¯M þEy² zpiŠe–“vÀÿ qÝ pRkyilÂ. mAÒvu mlÂ, pri²ÖA´AvieÀR shAymilÂAet o¯v½M þEy² kĘAvA›Ýÿ qÝ pR yA½M k}ikyilÂ. 4 plviD˜iÇ Œ´IyvrÍL@ìH . pE• aveylÂAM oEr Œ´AviÇniÝ ™tANH. 5 EsviŠAÀ pl mAÄ‹ÍL@ìH, pE• Œ mAÄ‹ÍeLlÂAM aEt kĘA viÇni•ANH . 6 eedvM ŒL@kLiÇ pl tr˜iÇ èvĘiÆÝìH, pE• Œ mAÄ ‹ÍeLlÂAM aEt eedv˜iÇniÝmANH. eedvM n—iÇ qlÂAvriluM qlÂAM èvÄ ˜iÆÝ. 7 Œ´AviÇniÝ™ qEÙA oAErA¯˜riluM kANAM. m·u™ver shA yiŠAnANH Œ´AvH öetlÂAvÄÆM nÇ› •tH . 8 eedvM orAÅÆ jH { AnE˜Aew sMsAriŠA½™ k}ivH nÇ›Ý. aEt Œ´Avu te• me·ArAÅŠH aRiEvAew sMsAriŠA½™ k}ivu ekAw…ÆÝ. 9 aEt Œ´AvH orAÅŠH vizVAsM nÇ

12


193 ›Ý. me·ArAÅŠH ErAgM EBde–w…˜A½™ vrvuM aEt Œ´AvH nÇ›Ý. 10Œ´AvH orAÅŠH vIrYèv] ˜ ikÅÆ™ k}ivuM me·ArAÅŠH èvcnvuM me·ArAÅŠH nl «M cI˜y…mAy Œ´Avien tiric•RiyA ½™ k}ivuM nÇ›Ý. orAÅÆ viviD BAxkÅ sMsAriŠA½™ k}ivANH Œ´A vH nÇ›•tH. Œ BAxkÅ vYAKYAniŠA ½™ k}ivANH me·ArAÅÆ nÇ›•tH. 11 o¯ Œ´AvH, aEt Œ´AvH öetlÂAM ec•@Ý; oAErA vYåiÆM qeÙAeŠ nÇ kNem•H Œ´Avu niËyiÆM. ƒis« H vieÀR zrIrM orAL@ew zrIrM o¯ vsH«te•. qÜi luM atinH aEnkM BAgÍL@ìH. q•i“uM, o¯ zrIr˜inH aEnkM BAgÍL@eìÜiluM Œ BAgÍeLlÂAM o¯ zrIrM mAÒmAyi˜I ¯Ý. ƒisH«vuM aÍenyANH. 13n—LiÇ cilÄ ey¸drANH , cilÄ jAtikL@M. cilÄ awimkL@M, cilÄ sVtׯM. pE• n—eLlÂAv¯M orA´AvilUew o¯ zrIr ˜iÇ sHnAne–“u. nm…eŠlÂAM oEr Œ´A vA¹ nÇke–“tH. 14 orAL@ew zrIr˜inH o¯BAgM mAÒmlÂ, aEnkM BAgÍL@ìH. 15þ{AenA¯ eekyl a«ekAìH {AÀ zrIr˜iEÀRtlÂÿ qÝ pAdM pRE’ŠAM. q•AÇ aÍen pR ’« ekAìH pAdM zrIr˜ieÀR o¯ BAg ˜iÇ ›R’tA›•il . 16þ{AenA¯ kÌlÂ. atinAÇ {AÀ zrIr˜iEÀRtlÂÿ qÝ ecvi pRE’ŠAM. a«ekAìH ecvi zrIr˜ieÀR o¯ BAgmA›•tiÇ niÝ twye–w…•ilÂ. 17zrIrM m…}uv½M o¯ kÌAyi¯ÝevÜiÇ ati½ EkÅ ŠAÀ k}iy…mAyi¯•ilÂ. m…}uvÀ zrIrvuM o¯ ecviyAyi¯ÝevÜiÇ Œ zrIr ˜inH oÝM mNŠAÀ k}iy…mAyi¯•ilÂ. 18-19 zrIr˜ieÀR qlÂA BAgvuM oÝ te• yAyi¯ÝevÜiÇ zrIrM ŸìA›mAyi¯ •ilÂ. pE• stY˜iÇ eedvM zrIrBAg ÍeL tAÀ öcHCic•vÌM yTAÐAnÍ LiÇ vinYsic•@. 20a«ekAìH aEnkM BAgÍL@eìÜiluM o¯ zrIrM mAÒM. 21 kÌinH þqniÆ nie• ŒvzYmi elÂÝÿ kE•Aw… pRyAnAvilÂ. þqniÆ nie• ŒvzYmiel • H ÿ tlyH Š H kAli EnAw…M pRyAnAvilÂ. 22ölÂ! zrIr˜iÇ d…Äb•lemÝ EtA•iÆ• BAgÍeLlÂAM yTAÄؘiÇ vLer èDAnmANH. 23zrI r˜iÇ aèDAnemÝ nAM k¯«• BAgÍLANH nAM ŽeR mAniÆ•v. n—Å kANiŠAnA#hiŠA˜ zrIrikBAgÍÅ nAM œw…tÇ èADAnYE˜Aew ²æUxiÆ Ý. 24n—…ew zrIr˜ieÀR œw…tÇ su•r mAy BAgÍÅŠH èEtYk prilALnM Œv zYmilÂ. pE• eedvM ›w…tÇ mAnM Œ vzYmAy BAgÍÅŠH a« nÇkieŠAìH zrIre˜ o•AŠi. 25n—…ew zrIrM viBji Še–wAtiriŠAnANH eedvM öÍen ec yHttH. avyvÍÅ prsHprM o¯EpAel k¯«vAÀ eedvM Œ#hic•@. 26zrIr˜i eÀR o¯ BAgM yAtn a½BviÆÝev ÜiÇ m·H qlÂA BAgvuM at½BviŠNM. 12

1 ekAriÙYÄ 12:10-13:10

n—…ew zrIr˜ieÀR o¯BAgM mAniŠe– “AÇ me·lÂA BAgÍL@M Œ bµmti p» vyHŠNM. 27 niÍeLlÂAv¯M EcÄ•tANH ƒisH« vieÀR zrIrM. niÍLiElAErA¯˜¯M Œ zrIr˜ieÀR oAErA BAgÍLANH. 28sB yiÇ ae–AsHtlãAÄŠH ŒdY ÐAnM eedvM nÇkiyiriÆÝ. rìAmtH èvAc kÄÆM, m†•AM ÐAnM aÖYApkÄÆM nÇ kiyiriÆÝ. pie• vIrYèvĘikÅ ec•@•vÄŠH eedvM ÐAnM nÇkiyiri ÆÝ. pie• ErAgzAÙi v¯ÏvA½™ k}ivH nÇkiyiriÆÝ. anYer shAyi ÆvAÀ k}iy…•vÄ, nyiŠAÀ k}ivu™ vÄ, viviDBAxkÅ sMsAriÆvAÀ k}i vu™vÄ q•iÍen eedvM ÐAnÍÅ nÇki. 29qlÂAv¯M ae–AsHtlãArlÂ. q lÂAv¯M èvAck¯mlÂ. qlÂAv¯M aÖYA pk¯mlÂ. qlÂAvÄÆM atH-tÍÅ ec•A ½™ k}ivil . 30ErAgM EBde–w…ÏvA ½™ k}ivuM qlÂAvÄÆmilÂ. qlÂAvÄÆM pl BAxkÅ sMsAriŠA½™ k}ivilÂ. qlÂAvÄÆM a« vYAKYAniŠA½m…™ k}i vilÂ. 31pE• niÍÅŠH mh˜rmAy Œ´I yA½#hÍÅ lBiŠAÀ Œ#hiŠNM. sE H nhmANH Ž·vuM nl dAnM öni {AÀ niÍeL qlÂA·iluM mikc• v}i kANiŠAM. {AÀ m½xY¯ewy…M d†tãA¯ew EpAluM BAxkLiÇ sMsAriEc• ŠAM. pE• qniÆ sH E nhmielÂ Ü iÇ {AÀ evRuM m…}Íu• mNiEyA cilÛu• öl˜ALEmA ŒyiriÆM. 2qniÆ èvc nvrm…ìAEyŠAM, qniŠH eedv˜ieÀR qlÂA rhsYsMgtikL@M aRiyiŠAnA EyŠAM, qlÂAŠArYÍL@M aRiyAnAEyÆM, mlkeLE–AluM mA·AÀ k}iy…•Ò ŸRc• vizVAsvuM qniÆìAEyŠAM. pE• öetlÂAm…eìÜiluM qniÆ sHEnhmiel ÜiÇ {AÀ oÝmlÂ. 3 pAvÍeL tI·iE–A ·AÀ qniÆ™etlÂAM dAnM ecyHtAluM, qeÀR zrIrM te• yAgmAyi k˜iŠAÀ ekAw…˜AluM qniÆ sHEnhmielÂÜiÇ öÍeneyl A M ec•@•«ekAìH qni eŠAÝM ki“ilÂ. 4 sHEnhM •miÆÝ, sHEnhM dy kANi ÆÝ. atH asUyylÂ; ahÙylÂ, gÄv•@ mlÂ. 5sHEnhM aEyAgYmlÂ, sVAÄØmlÂ. sH E nhM EkApiyH Æ Ýmil . sH E nhM atientier ecyHt et·ukÅ oAÄŠARilÂ. 6 anItiyiÇ sHEnhM sEÙAxiÆ•ilÂ. pE• sH E nhM stY˜iÇ sEÙAxi ÆÝ. 7sHEnhM •mApUÄv•M qlÂAM sVIk riÆÝ. sHEnhM qlÂAyHE–A}uM vizVsi ÆÝ. qE–A}uM ètYAziÆÝ. qE–A}uM zåmAyiriÆky…M ec•@Ý. 8 sHEnhM oriŠluM avsAniÆ•ilÂ. èvcn vrm…eìÜiluM av avsA niÆM. pl tr˜ilu™ BAx sMsAriŠA ½™ vrm…eìÜiluM av avsAniÆM. aRivieÀR vrm…eìÜiluM av avsA niÆM. 9aveyAÝM pUÄÌmlÂA˜tinAÇ ŒNH av avsAniÆ•tH . 10pE• qE–AÅ pUÄÌt eekv¯ÝEvA aE–AÅ

13


1 ekAriÙYÄ 13:11-14:23

194

11

apUÄÌmAyv avsAniÆM. {AÀ o¯ ›“iyAyi¯•E–AÅ, o¯ ›“ieyE–Ael sMsAric•@, ›“ieyE–Ael ciÙic•@, ›“i eyE–Ael ni±pic•@. {AenA¯ pu¯xnA yE–AÅ, {AÀ Œ ›“i˜rÍÅ avsA ni–ic•@. 12ne— sMbÓic•iwE˜ALvuM aÍen te•. öE–AÅ n—Å kA¹•tH o¯ ö¯ì kÌAwiyiElÆ EnAÆEÛAel yANH. q•AÇ Œ smyM, BAviyiÇ nm…Æ vYåmAyi kANAM. öE–AÅ qniÆ o¯ BAgM mAÒEm aRiy†. q•AÇ Œ smyM, eedvM qe• aRiy…EÛAel qniŠH qlÂAmRiyAÀ k}iy…M. 13atinAÇ ö« m†ÝM «w¯M. vizVAsM, ètYAz, sHEnhM. övyiÇ Ž·vuM mhnIyM sHEnhmANH. sBey shAyiŠAÀ Œ´IyA½ #hÍÅ ŸpEyAigiÕ niÍÅ vc•@pulÄE˜ìtH sHEnh mANH. Œ´IyA½#hÍL@M niÍÅ yTAÄؘiÇ l•YmAŠNM. èvcn mANH niÍÅ Ž·vuM Œ#hiEŠìtH . 2 öetÚekAìAeN•H {AÀ vizdIkri ŠAM. viviDBAxkLiÇ sMsAriŠA½™ vrM ki“iyvÀ jnÍELAwl sMsAriÆ •tH . eedvE˜AwANyAÅ sMsAriÆ •tH. ayAeL ŒÄÆM mnÈilA›kyilÂ. ayAÅ Œ´AvilUew rhsYÍLANH sM sAriÆ•tH. 3èvciÆ•vnANH jnÍ ELAwH sMsAriÆ•tH. avÀ jnÍÅŠH zåiy…M EèA/AhnvuM ŒzVAsvuM nÇ›Ý. 4pl BAxkLiÇ sMsAriÆ• vÀ sVyM shAyiÆkmAÒmANH. pE• èvciÆ•vÀ m…}uvÀ sBEyy…M shA yiÆÝ. 5 niÍÅeŠl A vÄÆM viviD BAxkLiÇ sMsAriŠA½™ k}ivuìAk NemÝ {AÀ ŒziÆÝ. q•AÇ èv ciŠA½™ a½#hM niÍÅŠuìAkN em•H {AÀ èEtYkM Œ#hiÆÝ. vivi DBAxkÅ sMsAriŠAÀ k}ivu™ven ŠAÅ EæxHWnANH èvciŠAÀ k}iy…• vÀ. viviD BAxkÅ sMsAriŠAÀ k}ivu ™vnH Œ BAxkÅ vivĘnM ec•AÀ œwi k}iy…emÜiÇ avÀ èvciŠAÀ k}iy…•v½ «lYnANH. aE–AÅ avÀ pRy…•vyilUew sByHŠH shAyM ki“uM. 6 sEhAdrI sEhAdrãAEr, {AÀ pl BAxkÅ sMsAric•@ekAìH niÍeL smI pic•AÇ a« niÍeL shAyiÆEmA? ölÂ! {AÀ o¯ putiy stYEmA, cil aRiEvA, cil èvcnEmA, cil ŸpEdzEmA ekAìu v•AllÂAet a« niÍeL shAyiŠilÂ. 7 oAwÆ}ElA vINEyA EpAlu™ zbHdm… ìAÆ• niÄ‘IvsADnÍL@ew kArY ˜iluM aÍen te•yAvNM. vYtYsHt nAdÍÅ vYåmAŠiyielÂ Ü iÇ, qÚ pA“ANetÝ niÍÅÆ mnÈilAkilÂ. öQNM mnÈilAŠAÀ niÍÅŠH oErA nAd vuM vLer vYåmAyi mI“e–wNM. 8y…Ö ˜iÇ kAhLM vYåmAyi m…}Še–“iel ÜiÇ y…Ö˜inH s‘rAEkìtH qE–A}A eNÝ p“ALŠAÄŠRiyAÀ k}iyilÂ. 9 ni ÍÅÆM aÍen te•. niÍL@ew nAÆ ekAìH pRye–w…• vAÆkÅ vYåmA

14

yiriŠNM. niÍÅÆ vYåmAyi pRyAÀ k}i’ielÂÜiÇ niÍÅ pRy…•tH ŒÄ ÆM mnÈilAkilÂ. niÍÅ vAy…viEnAw… èsMgiÆ•« EpAliriÆM! 10ElAkÏ aÒyDikM vYtYsHt rItiyilu™ BAxk L@eì•« stYmANH. avyHeŠlÂAM aÄ Øvum…ìH. 11a«ekAìH o¯vÀ pRy…•tH qniÆ mnÈilAyielÂÜiÇ ayAÅ ap ricitmAy kArYÍÅ pRy…Ýev•H {AÀ k¯«M, {AÀ èAätmAyi sMsAriÆÝ ev•H ayAL@M k¯«M. 12niÍeL sMb Óic•@M aÍen te•. niÍÅ vLer Œ´IyvrÍÅ Œ#hiÆÝ. sBey zåmAyi vLĘAÀ shAyiÆ• aŠA rYÍÅ EnwAÀ Ž·vuM æmiÆk. 13 a«ekAìH vYtYsH t mAeyA¯ BAx yiÇ sMsAriŠAÀ vrm…™ orAÅ tAÀ pRy…•« vYAKYAniŠA½™ k}ivu œwi nÇkNemÝ èAÄØiŠNM. 14{AÀ vYtY sH t mAeyA¯ BAxyiÇ èAÄØiÆkyA eNÜiÇ aE–AÅ qeÀR mnÈH oÝM ec•AtiriÆky…M Œ´AvH èAÄØiÆ ky…M ec•@Ý. 15a«ekAìH {AÀ qÚ ec•@M? {AÀ Œ´AvuekAìH èAÄØi ÆM. {AÀ mnSekAìuM èAÄØiÆM. {AeneÀR Œ´AvuekAìuM pAw…M, mnS ekAìuM pAw…M. 16niÍÅ niÍL@ew Œ ´AvuekAìH eedve˜ sH « tiyH Æ mA yiriÆM. q•AÇ n•i pRy…• niÍL@ew èAÄØny…ew aÄØM mnÈilAkA˜ o¯vnH üŒEmÀý qÝ pRyAnAvilÂ. qÚ ekAeì•AÇ niÍÅ pRy…•tH qÙA eN•H ayAÅŠRiyilÂ. 17niÍÅ n•Ayi eedve˜ sH«tic•iriŠAM, pE• aprÀ shAyiŠe–“ilÂ. 18 niÍLiÇ ŒerŠAL@M vYtYsHtBAxk LiÇ sMsAriŠAÀ qniÆ ki“iy vr ˜inH {AÀ eedv˜i½ n•i pRy…Ý. 19 q•AÇ sBAEyAg˜iÇ me·A¯ BAx yiÇ ŒyirŠNŠi½ vAÆkELŠAÅ a RiyAvu• BAxyiÇ aÉuvAÆkÅ pR yAnANH qniŠA#hM. m·u™verÕwi pWi–iŠAÀ k}iy…MviDM qeÀR aRiv½ sric•@ sMsAriÆkyANH nlÂt.H 20sEhA drI sEhAdrãAEr, ›“ikeLE–Ael ci ÙiŠ¯tH. tiãyiÇ zi²ŠeLE–AelyA ›k. q•AÇ niÍL@ew ciÙkLiÇ pUÄÌ vLÄc•ey˜iy ŒeLE–AelyA›k. 21ti ¯ev}u˜iÇ öÍen q}utiyi“uìH+ þviviDBAxkÅ sMsAriÆ•ver Ÿp EyAgic•@M anY¯ew aDrÍ"pEyAgi c•@M {AÀ öQ jntEyAw… sMsAriÆM; qÜiluM öQ jnt qe• a½sriŠilÂ.ÿ eyz•AvH 28+11-12

atANH kĘAvH pRy…•tH. 22 a«ekAìH viviDBAxkLiÇ sMsA riŠA½™ vrM avizVAsikÅŠH o¯ etLi vANH, vizVAsikÅŠlÂ. èvcnM vizVA sikÅÆ™tANH , avizVAsikÅŠl . 23 sB m…}uvÀ Ec¯ky…M niÍeLlÂAv¯M viviDBAxkÅ sMsAriÆky…M ec•@ Ý q•iriŠe“. aE–AÅ aRivilÂA˜ vErA avizVAsikELA Œy cilÄ avi


195

1 ekAriÙYÄ 14:24-15:14

EwÆ v¯Ý q•iriŠe“; aE–AÅ avÄ pRy…M niÍÅÆ &AÙAeN•H. 24pE• niÍeLlÂAv¯M èvciÆkyAeN•iri Še“. aE–AÅ avizVAsiEyA aRivilÂA ˜vEnA Œy orAÅ aEÍA“u v¯Ý evÝM öriŠe“. niÍÅ qlÂAv¯M èv ciÆkyAeNÜiÇ ayAÅŠH teÀR pAp e˜ÆRic•@™ EbADM jniÆky…M niÍÅ pRy…• oAErA kArY˜ieÀRy…M awiÐA n˜iÇ ayAÅ viDiŠe–w…ky…M ec•@M. 25 ayAL@ew mnÈiel rhsYÍÅ evLi e–w…˜e–w…M. atinAÇ ayAÅ m…“u ›˜i eedve˜ ŒrADiÆM. aE–AÅ ayAÅ pRy…M, þstYmAy…M eedvM niÍ ELAewA–m…ìH.ÿ

15

EyAgÍÅ sBey shAyiŠNM a«ekAìH sEhAdrI sEhAdrãAEr, niÍeLÚ ec•@M? niÍÅ oÏ Ec¯ EÛAÅ orAÅŠH o¯ pA“uìH, me·ArAÅŠH o¯ ŸpEdzM, EveRArAÅŠH eedv˜iÇ nie•A¯ putiy stYM, önieyArAÅ vYtYsHtBAxkLiÇ sMsAriÆÝ, EveR eyArALAke“ Œ BAx vivĘnM ec•@ ky…M ec•@Ý. öŠArYÍL@eweyl A M l•YM sBey suzåmAŠAÀ shAyiÆ kyANH. 27niÍÅ oÏ Ec¯EÛAÅ, Œer ÜiluemArAÅ vYtYsHtmAy BAxyiÇ sM sAric•AÇ rEìA m†E•A EpEr a« ec •A½ìAkAvU. avÄ oAErA¯˜rAyi sM sAric•@ekA™NM. me·ArAÅ avÄ pR ’v priBAxe–w…Ïky…M EvNM. 28q •AÇ aview o¯ dViBAxi öelÂÜiÇ, vYtYsHtBAxyiÇ sMsAriÆ•vÀ sB yiÇ miìAti¯ÝekALLNM. ayAÅ tE•Aw… te•y…M eedvE˜Aw…M mAÒEm sMsAriŠAvU. 29 rEìA m†E•A èvAckÄ mAÒEm sMsA riŠAvU. m·u™vÄ avÄ pRy…•tH vil yi¯˜NM. 30aviwiriÆ• EveRArAÅŠH eedv˜iÇnie•A¯ sE•zM lBic• AÇ ŒdYM sMsAric• @ ekAìi¯•yAÅ niÄ ˜NM. 31niÍÅŠH oAErA¯˜ÄŠAyi èv cnM nw˜AM. Œ rItiyiÇ qlÂAvery…M pWi–iÆky…M EèA/Ahi–iÆky…mA kAM. 32èvAck¯ew Œ´AŠÅ av¯ew te• niy×N˜ilANH. 33eedvM Œzy Æ}–˜ieÀR eedvmlÂ, smADAn˜ieÀR eedvmA›Ý. 34 sBAEyAgÍLiÇ OIkÅ nizbHdrA yiriEŠNM. eedvvizVAsikL@ew qlÂA sBkLiluM öÍenyANH. sMsAriŠAÀ a½vAdmilÂ. avÄ niy×NviEDyrA yiriŠNM. EmAezy…ew nYAyèmANvuM a« te• pRy…Ý. 35sHÒIkÅŠH aRiEy ìtAyi qeÙÜilum…eìÜiÇ avrtH vIw…kLiÇvc•H tÍL@ew BĘAŠãAErAw… EcAdiŠNM. o¯ sBAEyAg˜iÇevc•H o¯ OI sMsAriÆ•tH l‘AkrmANH . 36 eedv˜ieÀR ŸpEdzM niÍLiÇniÝ v•tAENA? alÂ! niÍÅ mAÒmAENA Œ ŸpEdzÍÅ sVIkric•vÄ? alÂ! 37 tAenA¯ èvAcknAeN•H o¯vÀ k¯«ÝevÜiÇ, tnieŠA¯ Œ´Iyvr

n—Å ŸyiÄe˜}uE•liø Še–w…M ƒisH« ŸyiÄe˜}uE•·uevÝ èsM giÆÝ. pie•ÙANH mrN˜iÇni•A ¯M ŸyiÄe˜}uE•ÇŠielÂÝ niÍLiÇ cilÄ pRy…•tH? 13ŒL@kÅ oriŠluM Ÿyi Äe˜}uE•ÇÆkyielÂÜiÇ ƒisH« ori ŠluM ŸyiÄe˜}uE•·i“uìAvil . 14ƒi

26

m…eìÝ k¯«ÝeìÜiÇ {AÀ niÍÅ eŠ}u«•tH kĘAvieÀR klønyAeN•H ayAÅ aMgIkriŠNM. 38ayAÅŠtRi y…kyielÂÜiÇ, ayAeL eedvvuM aRik yilÂ. 39 a«ekAìH, qeÀR sEhAdrsEhA drimAEr, niÍÅ èvcnM Œ#hiÆk. vYtYsH t BAxkLiÇ sMsAriÆ•tiÇ niÝM jnÍeL vilŠAtiriÆk. 40pE• qlÂAM zriyAy…M ƒmmAy…M nwŠe“. ƒis« H vieÀR suviEzxM {AÀ niÍELAw… pR’ suviEzx e˜–·i sEhAdrsEhAdrimAEr, niÍeL öE–AÅ oAÄ—i–iŠAÀ {AÀ Œ#hiÆÝ. niÍÅ öQ sE•zM sVIk riÆky…M atiÇ m…Ruek piwiyHÆky…M ec•@Ý. 2niÍÅ öQ sE•z˜AÇ r•i Še–“u. pE• {AÀ pR’ kArYÍLiÇ niÍÅ «wÄÝM vizVAsM pulĘNM. alÂA˜p•M niÍL@ew vi²Ö suvi Ezx sVIkArYM evRuetyA›M. 3 {AÀ sVIkric• sE•zM {AÀ niÍ ÅÆ nÇki. Ž·vuM èDAne–“ kArYÍÅ {AÀ niÍELAw… pR’u+ atAytH, ƒi sH« ti¯ev}uÏkLiÇ pRy…•«EpAel n—…ew pApÍÅÆ Evìi mric•@. 4ti¯ ev}uÏkLiÇ pRy…EÛAel ƒisH« aw Še–w…ky…M m†•AM divsM ŸyiÄe˜}u E•ÇÆky…M ecyH«. 5 ƒisH« peÒA si½M pi•IwH p×ìH ae–AsHtlãAÄ ÆM ètY•nAyi. 6ati½EzxM ƒisH« oEr smyM a’URilDikM sEhAdrãA ÄÆ ètY•nAyi. Œ sEhAdrãAriÇ aDikM Ep¯M öÝM jIviÆÝìH. q•AÇ cilÄ mric•@. 7anÙrM ƒisH« yAEŠA bi½M pi•IwH qlÂA ae–AsHtlãAÄÆM vIìuM ètY•nAyi. 8ow…viÇ, smy ˜i½ m…EÛ jnic• zi²vienE–Ael vYtYsH t nAyi¯• qniÆM ƒisH « sVyM kANic•@ tÝ. 9 me·lÂA ae–AsHt lãA¯M qe•ŠAÅ EæxHWrANH. kArNM {AÀ eedv˜ieÀR sBey Ÿpávic•@. a«ekAìANH ae–AsHtlÀ qÝ viLi Še–wAÀ EpAluM {AÀ EyAgYnlÂAtA ytH. 10pE• eedväpyAÇ {AÀ ae–A sHtlnAyi. avÀ qniÆ nÇkiy äp nxHwe–w…Ïky…m…ìAyilÂ. me·lÂA a e–AsHtlãAerŠAL@M {AÀ kWinAÖVAnM ecyH«. q•AÇ {AnAyi¯•il yTAÄ Ø˜iÇ aÖVAnic• i ¯•tH . eedväp qe•AewA–M ŸìAyi¯Ý. 11a«ekAìH {AÀ niÍELAwH èsMgic•@EvA m·H ae–A sHtlãAÄ èsMgic•@EvA q•« èDAn mlÂ. {ÍeLlÂAM oEr sMgtiyA¹ èsM gic•tH. niÍÅ vizVsic•«M ö« te•. 12


1 ekAriÙYÄ 15:15-49

196

sH« oriŠluM ŸyiÄe˜}uE•·i“il q•A eNÜiÇ {ÍL@ew èsMgÍÅ nirÄØk ÍLANH. niÍL@ew vizVAsvuM aÄØ rhitmANH. 15eedve˜–·i k™sA•YM pRy…•tinAÇ {ÍÅ ›·ŠA¯mA›M. q eÙE•A? eedvM ƒisH«vien ŸyiÄe˜ }uE•løic•@ q•H {ÍÅ eedve˜–·i et·Ayi èsMgic•@. mric•vÄ ŸyiÄe˜}u E•ÇŠil q•AeNÜiÇ eedvM ƒisH« vien oriŠluM ŸyiÄe˜}uE•løic•ilÂ. 16 mric•vÄ ŸyiĘe–“ielÂÜiÇ ƒisH« vuM oriŠluM ŸyiÄŠe–“ilÂ. 17ƒisH« ŸyiĘe–“ielÂÜiÇ niÍL@ew vizVAsM aÄØrhitmANH. niÍÅ öE–A}uM niÍ L@ew pApÍLAÇ ›·ŠArANH. 18ƒisH« vilAyiriÆ• mric•vÄ nxHwe–w…ky…M ecyH«. 19ƒisH«vilu™ n—…ew ètI• öQ ®miyiel jIvit˜iÇ mAÒmAeNÜiÇ m·u™ Œery…MkAÅ {ÍELAwH jnÍÅÆ shtApM EtAÝM. 20 q•AÇ ƒisH « mrN˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE•løiŠe–“u- mrN˜iÇ ŸR ÍiŠiw• vizVAsikLiÇni•H ŒdY mAyi. 21o¯ m½xYeÀR èv]˜im†lM m½ xYnH mrNM sMBviÆÝ. q•AÇ o¯ m½xYÀ m†lM mrN˜iÇniÝ™ ŸyiÄ e˜}uE•lø @ M sMBviÆÝ. 22ŒdAmiÇ nAemlÂAv¯M mriÆÝ. a«EpAel, ƒi sH«viÇ n—eLlÂAM vIìuM jIvi–iŠe– w…M. 23pE• qlÂAv¯M zriyAy ƒm˜iÇ jIvit˜iElŠH ŸyĘe–w…M. ƒisH«vA yi¯Ý ŒdYe˜yAÅ. ƒisH« vIìuM v¯EÛAÅ, ƒisH«vieÀR jnty…M ŸyiÄ e˜}uE•løiŠe–w…M. 24aE–AÅ avsA nvuM v¯M. qlÂA BrNADipãAery…M aDi kArikeLy…M zåikeLy…M ƒisH« nzi –iÆM. anÙrM ƒisH« pitAvAy eedv ˜i½ rAjYM smÄ–iÆM. 25qlÂA zÒuŠ eLy…M eedvM teÀR niy×N˜ilAÆ EvALM ƒisH« BriŠNM. 26nzi–iŠe– Ewì avsAn zÒu mrNmA›Ý. 27ti¯ ev}uÏ pRy…Ý, þeedvM qlÂA·ieny…M aveÀR niy×N˜iÀ kI}ilAŠi.ÿ* þqlÂA·iEny…Mÿ qÝ pRy…EÛAÅ atiÇ eedvM vrielÂÝ vYåmANH. eedvmANH qlÂA·iEny…M ƒisH«vieÀR niy×N ˜ilAÆ•vÀ. 28qlÂAM ƒisH«vieÀR kI}ilAŠiŠ}iy…EÛAÅ puÒÀ sVyM eed v˜iÀ kI}ilA›M. eedvmANH qlÂA·i Eny…M ƒisH « vieÀR kI}ilAŠiytH . eedvM pUÄÌmAy…M qlÂA·iEny…M BriÆ• tAkyAÇ ƒisH«vuM eedv˜iÀ kI}ilA Še–w…M. 29mric•vÄ ŸyiÄe˜}uE•løiŠ e–w…•ielÂÜiÇ pie• mric•vÄÆ Evìi sHnAn–“vÄ qÚec•@M? mric•vÄ Ÿyi Ä–iŠe–w…kyielÂÜiÇ pie• qÙinH avÄÆEvìi sH n Ane–w…Ý? 30nAM te• qÙinH qlÂAyHE–A}uM apkw˜iÇ ep“@ kiwŠNM? 31{AÀ qÝM mriÆÝ. a« stYmANH, sEhAdrãAEr, n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH«viÇ {AÀ niÍ eLec•AlÂi aBimAniÆ• EpAel stY mANH. 32qePesAsiÇ vc•H mA½xikmAy

krÍLAÇ {AÀ vnYjIvikL@mAyi qeÀR aBimAn˜i½ EvìimAÒM Ž·um… “i {AÀ oÝM te• EnwiyilÂ. m½xYÄ mrN˜iÇni•H ŸyiÄ–iŠe–w…•iel ÜiÇ þnAeL n—Å mriÆem•tinAÇ nm… Æ tiÝky…M ›wiÆky…M ec•AM.ÿ* 33 vifH F ikLAŠe–w¯tH + þcI˜Õ“u kAÄ nl zIlÍeL nzi–iÆÝ.ÿ 34niÍ L@ew zriyAy ciÙyiElÆ mwÍivri ky…M pApM ec•@•tH avsAni–iÆ ky…M ec•@k. niÍLiÇ cilÄ eedve˜ aRiy…•ilÂ. a« nANEŠw… te• qÝ {AÀ pRy…Ý.

þeedvM ... kI}ilAŠiÿ ŸÖrNi sÜI. 8+6.

þŒdYe˜ ... EdhiyAyiÿ ŸÖrNi Ÿlø. 2+7.

n—…ew zrIrM Ž«viD˜iÇ pE• cilÄ EcAdiEc•ŠAM, þqÍen yANH mric•vÄ ŸyiÄŠe–“tH? Ž« trM zrIrmANvÄÆìA›k?ÿ 36aetAeŠ mìÀ EcAdYÍLANH. niÍÅ viÏ nw… EÛAÅ a« m…Lc•@v¯M m…ÛH mÌiÇ mri ŠNM. 37niÍÅ nw…• vi˜inH pi•IwH aEt zrIrmAyiriŠil ŸìAvuk. niÍÅ nw…•tH o¯ viÏmAÒM. a« EgAtEÛA me·Ú EvNemÜiluM ŒkAM. 38pE• eed vM ŒElAcic•@Rc• o¯ ±pM ati½ nÇ ›M. eedvM oAErA vi˜i½M oAErA zrIrvuM nÇ›Ý. 39qlÂA zrIrvuM o¯EpAelylÂ. m½xYnH o¯trM þzrIrM,ÿ m]gÍÅÆ me·A¯ zrIrM, p•ikÅÆ EveRA•H , m/YÍ ÅÆM vYtYsHtmAy zrIrM. 40sVÄ‹Iy zrIrÍL@M BQmIk zrIrÍL@m…ìH. pE• sVÄ‹Iy zrIrÍL@ew EtjS o¯ trM. BQmik zrIÍL@ew EtjÈH me·A¯ trM. 41 sUrYnH o¯ trM EtjÈH, cÑnH me·A¯ trM, n•ÒÍÅŠH EveRA¯trM. oAErA n•ÒvuM EtjÈiÇ vYtYsHtÍLANH. 42 mrN˜iÇni•H ŸyiÄ–iŠe–“v¯ew kArYvuM aÍen te•. þnwe–“ÿ zrIrM nzic•H a}u›M. Œ zrIrM anzVrtyi ElŠH ŸyĘe–w…M. 43o¯ zrIrM þnw… EÛAÅÿ apmAn˜ilA¹ nw…k. pE• a«yiÄÆEÛAÅ mhtVE˜Aewy…M. zrI rMþnw…EÛAÅÿ a« d…Äb•lM. q•AÇ Ÿyi ÄÆEÛAÅ ati½ zåiy…ìA›M. 44þn“ÿ zrIrM BQtikzrIrmANH. ŸyiÄe˜}uE•Ç ÆEÛAÅ a« Œ´IyzrIrmA›M. BQtik zrIrm…™tinAÇ Œ´IyzrIrvum…ìH . 45 ti¯ev}uÏkLiÇ öÍen q}utiyiri ÆÝ. þŒdYe˜ m½xYÀ ŒdAM o¯ Edhi yAyiÿ* pE• avsAne˜ ŒdAM (ƒi sH « ) jIvitM nÇ›• Œ´AvAyi. 46 Œ´Iy m½xYÀ ŒdYM v•ilÂ. ŒdYM v•tH BQtik m½xYnANH; pi•IwH Œ´I y m½xY½M. 47ŒdYm½xYÀ ®miyiel epAwiyiÇniÝM vÝ. rìAmÀ sVÄ‹ ˜iÇniÝM vÝ. 48jnÍÅ ®miy…Ew tANH. avÄ ®miy…ew ŒdY m½xYenE–A elyANH. q •AÇ sVÄ‹˜ieÀR ŒL@kÅ sVÄ‹˜iÇniÝM v•venE–AelyA ›Ý. 49n—Å Œ BQm m½xYenE–Ael 35

þnAeL ... ec•AMÿ ŸÖrNi eyz. 22+13, 56+12, lUeŠA. 12+19-20


197 ŸìAŠe–“vrANH. a«ekAìH n—L@M Œ sVÄ‹Iy m½xYenE–Ael ŒŠe–w…M. 50 {AÀ niÍELAwi« pRy…Ý, sEhA drIsEhAdrãAEr, mAMs˜i½M rå ˜i½M eedvrAjY˜iÇ p» ki“ukyilÂ. anzVrmAytiÇ nzVrmAyvyHŠH eept] kAvkAzemAÝM ki“ukyilÂ. 51pE• æ ÖiÕ, {AÀ niÍELAwH öQ rhsYM pR y…Ý+ n—Å qlÂAv¯M mriŠyilÂ, pE• n—ÅeŠlÂAvÄÆM mA·m…ìA›M. 52atinH o¯ nimixM mAÒEm EvìU. oÝ kÎ ci—…•Ò Evg˜iÇ n—Å mA·e–w…M. avsAne˜ kAhLM m…}ÍuEÛAÅ, a« sMBviÆM. mric• vizVAsikÅ jIvit ˜ieÀR anzVrtyiElÆyĘe–w…M. n—eLlÂAv¯M mA·e–w…M. 53nzVrmAy öQ zrIrM anzVrtyAÇ ŒvrNM ec•e– wNM. mriÆ• öQ zrIrM anzVrmAy qeÙÜiluM DriŠNM. 54a«ekAìH nzi Æ• öQ zrIrM sVyM anzVrmAy« DriÆM. mriÆ• öQ zrIrM mriŠA˜«M DriÆM. a« sMBviÆEÛAÅ ti¯ev}u ˜iel öQ vcnÍÅ yATAÄØYmA›M+ þmrNe˜ vijyM vi}uÍi.ÿ eyz•AvH 25+8 55

þmrNEm, qviewyA¹ nieÀR vij yM? pAtALEm m…RiEvløiŠA½™ nieÀR zåieyview?ÿ EhAzy 13+14 56

m…RiEvløiŠA½™ mrN˜ieÀR zåi pApmANH . nYAyèmANmANH pAp˜i eÀR zåi. 57pE• eedv˜i½ nAM n•i pRy…k! n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH« vilUew avÀ nm…Æ vijyM nÇ›Ý. 58 a«ekAìH, qeÀR èiye–“ sEhAd rsEhAdrimAEr, zårAyiriÆk. niÍ eL mA·AÀ o•ieny…M a½vdiŠAtiri Æk. qE–A}uM kĘAvieÀR EjAliyiÇ niÍeL˜e• pUÄÌmAy…M smÄ–iÆk. kĘAvilu™ niÍL@ew EjAli oriŠluM vYÄØmelÂÝ niÍÅŠRiyAM.

m·u vizVAsikÅÆ™ EzKrNM eedv˜ieÀR jnÍÅÆEvìiy…™ DnEzKrNe˜–·i öni {AÀ q}utAM. glAtYyiel sBkÅÆ{AÀ nÇ kiy niÄE”zÍÅ niÍL@M a½sriÆk. 2 niÍÅÆ lBic• a½#h˜iÇniÝM Œ}H c yiel ql A ŒdYdivsÍLiluM ŒkAvu•Ò pNM oAErA¯˜¯M sV±pi Æk. Œ pNM o¯ èEtYkÐl˜H sU •iÆk. aE–AÅ {AÀ v¯EÛAÅ niÍ ÅÆ pNM EzKriEŠìivrilÂ. 3{AÀ v¯ EÛAÅ niÍL@ew dAnM ey±zElmiElÆ ekAìuEpAkAÀ {AÀ ciler ayyHÆM. pNM ekAìuEpAkAÀ niÍÅ aMgIk riÆ•vrAyiriÆM avÄ. avÄÆ {AÀ kÏM ekAw…Ï viwAM. 4{AÀ EpA›•«M nlÂtAeNÝ EtAÝÝevÜiÇ avÄŠH qE•AewAÏEpAkAM

16

1 ekAriÙYÄ 15:50-16:20

epQelAsieÀR pÖti meŠEdAnYyilUew EpAkAnAeNeÀR pripAwi. meŠEdAnYyilUew EpAyti½ EzxM {AÀ niÍL@ew aw…Ïv¯M. 6 ›R c•@kAlM {Anview tÍAniwy…ìH. zIt kAlM m…}uv½M te• {Anview tÍi EyŠAM. aE–AÅ {AÀ EpA›•iwe˜A eŠ qeÀR yAÒyiÇ niÍÅÆ qe• shAyiŠAnAvuM. 7m·u cil ÐlÍLi ElÆ EpAEkì«ekAìH D] t ipiwic• H niÍeL vÝ kANAÀ qniŠiE–AÅ Œ# hmilÂ. kĘAvH a½vdiÆemÜiÇ vLer ŠAlM niÍELAewAÏ k}iyAem•AeN eÀR ètI•. 8pE• epeÙeŠAsH« ver {AÀ qePEsAsiÇ tAmsiÆM. 9 {Aniview tAmsiÆ•ti½ kArNM, vliy«M sPlvumAy o¯ EjAli ec •AÀ {AÀ niy…ånA›• orvsrM ki“i yiriÆÝ. ötientier èvĘiÆ• v¯M anvDiy…ìH. 10 tiemAeTeyAsH niÍL@ewyw…E˜Æ vE•ŠAM. niÍL@ewyw…˜H avnH sQk rYèdmAyiriÆ• kArYM ŸR–@ v¯Ïk. av½M qe•E–Ael kĘAvi½Evìi èvĘiÆÝ. 11atinAÇ niÍLilA¯M aven sVIkriŠAÀ mwiŠ¯tH. smADAn prmAy yAÒyiElÆ ayAeL nyiÆk. ayAÅÆ qeÀR aw…E˜Æ mwÍivEr ì«ìH, sEhAdrãAery…M ekAìH avÀ mwÍiv¯•«M kA˜iriÆkyA¹ {AÀ. 12 öni n—…ew sEhAdrÀ ae–AelÂAsi enÆRic•+H sEhAdrãAErAewA˜H niÍeL s•ÄziŠAÀ {Anven kWinmAyi Eèri –ic•@. pE• öE–AÅ v¯•iel•H avÀ niËyic• i ¯Ý. pE• avsrM ki“u EÛAÅ avÀ v¯M. 5

epQelAsH k˜H avsAni–iÆÝ sU•ic•iriÆk. vizVAs˜iÇ nil niÇÆk. eeDrYmAyiriÆk. zårAyiri Æk. 14sHEnhE˜Aew qlÂAM ec•@k. 15 aKAyyiÇ sHetPAenAsuM ›w…Mbvu mAyi¯Ý ŒdYvizVAsikeLÝ niÍÅŠ RiyAM. avÄ eedv˜ieÀR ŒL@kL@ew Esvn˜inAyi sVyM smÄ–ic•vrAyi ¯Ý. sEhAdrIsEhAdrãAEr {AÀ ŒvzYe–w…Ý, 16ö«EpAely…™ nw˜i –ien a½DAvnM ecyHk; mAÒmlÂ, av ErAewAÏ èvĘiÆky…M aÖVAniÆ ky…M ec•@•ver piÚw¯k. 17 sHetPAenAsuM ePAÄÏnAetAsuM aKAyieŠAsuM v•tiÇ {AÀ sÚxHw nANH. niÍÅ v•ielÂÜiluM Œ ÐAn˜H av¯ew sA•iÖYm…ìH. 18av¯ew sA•i ÖYM qeÀRy…M niÍL@ewy…M Œ´AŠÅŠH viæmM nÇki. averE–Alu™v¯ew mAhA´YM niÍLRiyNM. 19 ŒsYyiel sBkÅ niÍeL aBi vAdYM ec•@Ý. a€ilAvuM èisH k i lÂy…M kĘAviÇ niÍÅŠH aBivAdYÍ ELeR ayyHÆÝ. av¯ew vstiyiÇ Ec¯• sBy…M niÍÅŠH aBivAdYM En¯ Ý. 20öviewy…™ qlÂA sEhAdr¯M niÍ ÅŠH aBivAdYM En¯Ý. niÍÅ kìum…“u 13


1 ekAriÙYÄ 16:21-24

198

EÛAÅ prsHprM vi²Ö¡MbnÍÅ nÇ ›k. 21epQelAsAy {AÀ öQ ŒzMs kÅ sVÙM eek–wyiel}u«Ý. 22kĘA vien sHEnhiŠA˜ ŒerÜiluM Ÿeì ÜiÇ, avÀ eedv˜iÇniÝM

EvÄviwe–“H qe•E•ÆmAyi nxHwe– we“. kĘAEv vrik!* 23kĘAvAy Ey²vieÀR äp niÍELAewAÏìAke“. 24 ƒisH«Ey²viÇ qeÀR sHEnhM niÍ LiellÂAvriluM ŸìAke“.

kĘAEv vrik arAmiy pdM.w

þmAÄanAtAÿ

q•ANH


199

ekAriÙYÄŠH q}utiy rìAM ElKnM 1

eedEvcHCy½sric•H Ey²ƒisHt…vi eÀR ae–AsH tlnAyi˜IÄ• epQ elAsuM ƒisHt…viÇ n—…ew sEhAdr nAy tiemAeTeyAsuM ekAriÙiel eed vsByHÆM aKAyyiel m…}uvÀ eedv jn˜i½mAyi ŒzMskÅ ayyHÆ•tH. 2 n—…ew pitAvAy eedv˜iÇniÝM kÄ ˜AvAy Ey² ƒisHt…viÇniÝM niÍ ÅÆ äpy…M smADAnvuM. epQelAsH eedv˜i½ n•i pRy…Ý 3 eedvvuM n—…ew kĘAvAy Ey² ƒisHt…vieÀR pitAvumAyv½ sHt…ti. pUÄÌmAy…M kA¯NYM niR’ pitAvA ›Ý eedvM. qlÂA ŒzVAs˜ieÀRy…M eedvmA›Ý avÀ.4 nm…ŠH èzHnÍL@ìA ›EÛAe}AeŠ avÀ ne— ŒzVsi –iÆM, a«ekAìH m·@™v¯ew èzHnÍ LiÇ nm…Šver ŒzVsi–iŠAÀ k}iy…M. eedvM nm…Æ nÇ›• aEt ŒzVAsM nm…Æ m·@™vÄÆM nÇkAÀ k}iy…M. 5ƒi sHt…vieÀR pl kxHwÍLiluM n—Å p» Ec¯Ý. a«EpAel ƒisH t …vilUew nm…ŠH vLer ŒzVAsvuM eekv¯Ý. 6 èzHnÍLueìÜiÇ Œ èzHnÍÅ niÍ L@ew ŒzVAs˜i½M r•yHÆM Evìi yANH. {ÍÅŠH ŒzVAsM ŸeìÜiÇ atH niÍÅÆM Ÿ™tANH . ötH {ÍÅÆ™ aEt kxHwÍÅ •mEyAew sVIkriŠAÀ niÍeL shAyiÆÝ. 7niÍLilu™ { ÍL@ew ètI• zåmANH. niÍÅ {Í L@ew kxHwÍÅ p»vyHÆÝeìÝ {Í ÅŠRiyAM. a«ekAìH niÍÅ {ÍL@ew ŒzVAsvuM p»vyHÆÝevÝM {ÍL Riy…Ý. 8 sEhAdrIsEhAdrãAEr, ŒsYyiÇ {ÍL½Bvic• èyAsÍeL–·i niÍLRi yNemÝ {ÍLA#hiÆÝ. aview vliy pIFkÅ {ÍÅÆìAyi¯Ý. av {ÍÅÆ tAÍAnAvu•tiluM vlu tAyi¯Ý. jIvit˜ieÀR ètI•EpAluM {ÍÅÆ nxHwe–“@.9 {ÍÅ mriÆem•H {ÍÅ mnÈiÇ k¯ti. {ÍÅ {ÍL@ew sVy˜iÇ ŒæyiŠAet mric•ver ŸyiÄ e˜}uE•lø i Æ• eedv˜iÇ {ÍÅ ŒæyiÆ•tinAlANH a« sMBvic•tH. 10 Œ mrNs¶zYmAy apkwÍLiÇniÝM eedvM {ÍeL r•ic•@. avÀ {ÍeL «wÄÝM r•iÆM. {ÍÅ avniÇ ètI •yÄ–ic• @ . «wÄÝM avÀ {ÍeL kAÆM. 11niÍÅÆ niÍL@ew èAÄØn yiÇ {ÍeL shAyiŠAnAvuM. aE–AÅ aEnkMEpÄ vLer èAÄØic•t@ekAìH eedvM {ÍeL a½#hic•tinAÇ {Í ÅŠAyi n•i pRy…M.

epQelAsieÀR pÖtiyiel mA·M öQ ElAk˜iÇ {ÍÅ ecyHt qlÂA èv]˜ikÅÆM eedv˜iÇniÝM ki“iy ²Ö XdyE˜Aewy…M Œ´AÄØtEyA ewy…M {ÍÅ èvĘic•@. «R• Xdy E˜Aew ö« stYmAeN•H qniÆ pRyA nA›M. atiÇ {ÍÅ aBimAniÆky…M ec•@Ý. niÍELAewAÏ {ÍÅ ecyH tv œw…tÇ stYmANH. lQkIkmAy vijH {AnM ekAìlÂ, eedv˜ieÀR äpekA ìANH {ÍLi« ecyHttH. 13niÍÅÆ vA yic•@ mnÈilAŠAnA›• kArYÍÅ mAÒ Em {ÍÅ niÍÅÆ q}u«ÝZ. 14niÍ ÅŠitinkM {ÍeL BAgikmAyi mnÈilA ŠAÀ k}i’«EpAel niÍÅeŠE–A}uM mnÈilAŠAÀ k}iy…em•H {AÀ ètI•i ÆÝ. n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisHt… vIìuM v¯EÛAÅ {ÍÅ niÍeL–·i aBimAnM ekA_•«EpAel niÍÅÆ {ÍeL–·iy…M aBimAniŠAem•tH ni ÍÅ mnÈilAÆem•H {AÀ ètI•i ÆÝ. 15öet–·i qniÆR–…ìAyi¯Ý, a«ekAìANH niÍeL ŒdYM te• s•Ä ziŠAem•H {AÀ ŒElAcic•tH. aE–AÅ niÍÅÆ rìu tvN a½g]hItrAvAM. 16 meŠedAnYyiElÆ EpA›M v}i niÍeL s•ÄziŠAem•H {AÀ k¯tiyi¯Ý. mw ÍuEÛA}uM niÍeL kANAem•H {AÀ k¯ti. ey¸dYyiElÆ™ qeÀR yAÒ yHŠH niÍL@ew shAyM ŒvzYmAyi¯Ý. 17 ciÙiŠAetyANH {AÀ Œ pripAwi kLi“etÝ niÍÅ k¯«ÝEìA? oEr smyM þaet, aet,ÿ qÝ pR’i“H aEt smyM þalÂ, alÂ,ÿ qÝ pRy…• lQkIkerE–AelyA¹ {AÀ pripAwik Liw…•etÝ niÍÅ ciÙic•iriŠAM. 18 niÍÅÆ eedve˜ vizVsiŠAÀ k}iy…emÜiÇ, {ÍÅ niÍELAw… oriyH ŠluMþaetÿqÝM þalÂÿ qÝM oEr sm yÏ pRy…kyiel•H niÍÅÆ vizV siŠAM. 19eedvpuÒnAy Ey²ƒisHt…vuM silHVAenAsuM, tiemAeTeyAsuM {A½M èsMgic•tH þaetÿ qÝM þalÂÿ qÝ ml . ƒisH t …viÇ aetE–A}uM þaetÿ q•Ayi¯Ý. 20eedv˜ieÀR qlÂA vAgH dAnÍL@M ƒisHt…viÇ þaetÿ q•ANH. a«ekAìANH ƒisH t …vilUew nAem E–A}uM eedv˜ieÀR mhtV˜inH þŒEmÀÿ qÝ pRy…•tH. 21eedvmANH ƒisHt…viÇ niÍeLy…M {ÍeLy…M zå rAÆ•tH. eedvM {ÍeL aBixiårAŠi, teÀR viEzxe–“ a½#hvuM {Í ÅÆ nÇki. 22{ÍÅ avEÀRtAeNÝ etLiyiŠAÀ avÀ {ÍÅŠH aveÀR awyALmi“@. avÀ vAgHdAnM ecyHt« 12


2 ekAriÙYÄ 1:23-3:9

200

nÇ›em•tinH o¯ etLiev• nilyiÇ aveÀR Œ´Avien- o¯ ŸRe–• EpAel- {ÍL@ew Xdy˜iÇ niRc•@. 23 {AÀ niÍELAwi« pRy…Ý, ötH stY mAeN•ti½ eedvM qeÀR sA•iyA keNemÝ {AÀ aEp•iÆÝ+ niÍeL zi•iÆkEyA m…RiEvløiÆkEyA ec•A tiriŠAnANH {AÀ ekAriÙiElÆ mwÍi vrAti¯•tH. 24niÍL@ew vizVAsM niy ×iŠAnA¹ {ÍÅ æmiÆ•et•l {AÀ aÄØmAÆ•tH. niÍL@EwtH awi y…Rc• vizVAsmANH. pE• {ÍÅ niÍ L@ew te• sEÙAx˜inAyi niÍELA ewAÏ èvĘiÆ•vrANH. a«ekAìH qeÀR aw…˜ s•ÄznM niÍeL sÜwe–w…Ï•tinAyiriŠ ¯etÝ {AÀ niËyic•@. 2 {AÀ niÍeL sÜwe–w…˜iyAÇ qe• Œ¯ sEÙAxi –iÆM? {AÀ d…+KitrAŠiy niÍÅÆ mAÒEm qe• sEÙAxi–iŠAnAvU. 3 öŠArNMekAìH {AÀ niÍÅŠH o¯ k˜ yc•@. a«v}i {AÀ niÍL@ewyw…˜H v¯ EÛAÅ qe• sEÙAxi–iEŠìvÄqe• sÜwe–w…˜AtiriŠNM. qniÆ niÍeL –·i ŸR–…ìH. niÍeLlÂAv¯M qeÀR Œ hÂAdM pÜiw…em•H qniÆR–…ìH. 4m…ÛH {AÀ niÍÅeŠ}utiyE–AÅ, qniÆ mn ÈiÇ vLer ciÙABArvuM d…+KvumAyi¯ Ý. niRey kÎnIErAewyA¹ {Aen}u tiytH. niÍeL sÜwe–w…˜Anl {Aen }utiytH. {AÀ niÍeL qÒmAÒM sHEn hiÆÝev•H niÍeL EbADYe–w…˜A nANH.

2

et·@ ecyt H vEnAw… •miÆk niÍL@ewyiwyiÇ o¯vÀ sÜwm… ìAŠi. ayAÅ qniÆmAÒml sÜwM v¯ ˜iytH- o¯ tr˜iÇ niÍÅeŠlÂAvÄÆM œwiyANH. (Ÿ™tiÇ œ“ipRyAÀ qniŠA #hmil . ) 6niÍÅ miŠv¯M ayAÅÆ nÇkiy zi• mtiyAytANH.7öni niÍÅ avEnAw… epARuÆky…M ayAeL ŒzV si–iÆky…M EvNM. aelÂÜiÇ kw…˜ d…+KM aven #siÆM. 8atinAÇ niÍÅ aven sH E nhiÆe••H kANiŠAÀ {AÀ aEp•iÆÝ. 9 a«ekAìA¹ {AÀ niÍÅeŠ}utiytH. niÍeL prI•i Æky…M niÍÅ qlÂAM a½sriÆÝEìA qÝ qniŠH EnAÆky…M EvNmAyi¯Ý. 10 niÍÅ orAELAw… •mic•AÇ {A½M av EnAw… epARuÆM. {AÀ epARu˜i“ueì ÜiÇ a« niÍeL k¯ti ƒisHt…vieÀR sm•˜ilANH. 11sA˜AÀ n—iÇni•H oÝM Enw¯tH qÝ k¯tiyANH {Ani« ecyHttH. sA˜AeÀR pÖtikÅ {Í ÅÆ n•AyRiyAM. 5

qeÀR mnÈH sVÐmAyilÂ. a«ekAìH {AÀ aviwM vi“H meŠEdAenYÆ EpAyi. ƒst H …vilUew vijyM eedv˜i½ n•i. eedvM ne— qE–A}uM ƒsHt…vilUew vijy˜iElÆ nyiÆÝ. o¯ sugÓeetl˜ieÀR primLM EpAel avenÆRic•@™ vijH{A ne˜ qÍuM prÏvAÀ eedvM {ÍeL ŸpEyAgiÆÝ. 15eedv˜i½ nÇ›vAÀ {ÍÅÆ™tH ötANH + eedv˜ieÀR kA}HcyiÇ r•iŠe–w…•v¯ewy…M nzi Æ•v¯ewy…miwyiÇ {ÍÅ ƒisH t … vieÀR primLmANH. 16nziÆ•vÄŠH { ÍÅ mrNM ekAìuv¯• mrN˜ieÀR d…ÄgÓmANH . r•iŠe–w…•vÄEŠA, {ÍÅ jIvÀ ekAìuv¯• jIveÀR pri mLvuM. a«ekAìH ö« ec•@vAÀ Œ rA¹ EyAgYÀ? 17m·@™vÄ ec•@•« EpAel eedvvcnM vi·@ kA²ìAÆ vAÀ {ÍÅŠA#hmilÂ. pE• Œ´AÄ ØtEyAew ƒisHt…viÇ {ÍÅ eedvsA •iÖY˜iÇ stYM sMsAriÆÝ. eedvM ayc•verE–Ael {ÍÅ sMsAriÆÝ. 14

eedv˜ieÀR putiyniym ˜ieÀR dAsãAÄ {ÍÅ vIìuM sVyM aBimAniÆÝ evE•A? {ÍÅŠH m·@ cilerE–Ael niÍÅEŠA niÍLiÇniE•A ²pAÄzŠ ÏEvNemE•A? 2niÍÅ te• {ÍL@ew k˜ANH. Œ k˜H niÍL@ew XdyÍLiÇ q}ute–“iriÆÝ. atH ql A vrAluM aRiye–w…ky…M vAyiŠe–w…ky…M ec •@Ý. 3 ƒisHt… {ÍLilUew ayc• o¯ k˜A¹ niÍeLÝ niÍÅte• sVyM etLiyiÆk. Œ k˜H mxi ekAìl , pE•, jIviÆ• eedv˜ieÀR Œ´Avu ekAìH q}utiytANH. atH klølkkLill q}utiyiriÆ•tH . m½xYXdyÍLi lANH. 4 ƒisHt…vilUew eedv˜i½ m…ÛAek {ÍÅÆ vizVAsm…™«ekAìH {Í ÅÆ öetAeŠ pRyAM. 5 {ÍÅŠH sVÙ mAyi öQ èv]˜i ec•A½™ k}ivueì •l {AÀ pRy…•tH. {ÍL@ew èv]˜i keLlÂAM ec•A½™ k}ivuìAŠiytH eed vmANH. 6 eedvM teÀR jnty…mAy…ìA Šiy putiyniym˜ieÀR k}ivu· dAs ãArAkAÀ {ÍeL èApH t rAŠi. öQ putiyniymM o¯ q}ute–“ nYAyèmA NmlÂ. atH Œ´AviEÀRtANH. q}ute–“ nYAyèmANM mrNe˜ ekAìuv¯Ý. q•AÇ Œ´AvH jIvÀ nÇ›Ý.

3

putiyniymM Ÿ•t mhtVM t¯Ý mrN˜ieÀR ²æUx klÂiÇ q}ute– “iriÆÝ. eedvmhtVE˜AewA˜AN« v•tH. yi AEyÇjntyHŠH «wÄc•yAyi EnAŠAÀ k}iyA˜Ò EtjÈAyi¯Ý EmA ezy…ew m…K˜H. pi•IwH Œ mhtV˜ieÀR EtjÈH mA’u ekAìi¯Ý. 8tIÄc•yAy…M Œ´AvieÀR ²æUx atiluM mhtVEmRi ytAyiriÆM. 9 ötA¹ {AÀ aÄØmAÆ 7

EÒAvAsiÇ epQelAsieÀR Ÿtk H NW H 12 EÒAvAsiÇ ƒisH t …vieÀR suvi EzxM èsMgiÆ•tinAyi {AÀ EpAyi. aview kĘAvH qnieŠA¯ nl av srM tÝ. 13aview qeÀR sEhAdrÀ tIe˜Asien keì˜AÀ k}iyA’tiÇ


201 •tH. jnÍeL pApikeLÝ viDic• Œ ²æUx mhtVm…™tAyi¯Ý. aE–AÅ jn ÍeL eedv˜i½ m…ÛiÇ nItIkriÆ• ²æUxyH Š H atYDikM mhtVm…ìA›M. 10 Œ p}y ²æUxyH Æ mhtVm…ìAyi ¯Ý. q•AÇ putiy ²æUxy…ew mhtV vumAyi «lnM ec•@EÛAÅ ŒdYE˜ti½ oÝm…ìAyi¯•ilÂ. 11mÍiytH mhtVE˜A ewyA¹ v•etÜiÇ öQ nitYmAy ²æUx atiluM mhtVm…™tANH. 12 ö˜rM ètI•y…™tinAÇ {ÍÅ eeDrYzAlikLANH. 13{ÍÅ EmAezey E–AelylÂ. avÀ teÀR m…K˜i½ orAv rNmNi’u. yi AEyÇŠAÄ a« kANAtiriŠAnANH avÀ m…KM m†wiytH. mhtVM aètY•mAvukyAyi¯Ý. avÄ atieÀR avsAnM kAN¯et•H EmAez Œ#hic•i¯Ý. 14pE• oÝM mnÈilAkA ˜viDM av¯ew mnÈH awc•i¯Ý. öÝ EpAluM avÄ p}yniymM vAyiÆEÛAÅ aEt ŒvrNM aÄØe˜ m†wiyiriÆÝ. Œ ŒvrNM mA·e–“i¯•ilÂ. ƒisHt…vi lUew mAÒEm a« mA·e–w†. 15q•AÇ öÝM, avÄ EmAezy…ew nYAyèmANM vAyiÆEÛAÅ av¯ew mnÈi½m…kLiÇ orAvrNM ŸìA›M. 16q•AÇ orAÅ mAn sAÙre–“H kĘAvien piÚwÄ•AÇ, Œ ŒvrNM mA·e–w…M. 17kĘAvH Œ´A vA›Ý. kĘAvieÀR Œ´AvH qvi ewy…EìA aview sVAt×Ym…ìA›M. 18 n—…ew m…KÍÅ m†wiyi“ilÂ. nAemlÂAM kĘAvieÀR mhtVM kANiÆÝ. n—Å avenE–Ael mA·e–w…Ý. n—iel Œ mA·M œw…tÇ œw…tÇ mhtVe˜ ekAìuv ¯Ý. öQ mhtVM kĘAviÇniÝ v¯Ý. avÀ Œ´AvumA›Ý.

m¿BrNikLiel Œ´Iy niDi eedvM, aveÀR kA¯NY˜AÇ, {Í eL öQ EjAli ec•AÀ Žløic•@. a« ekAìH {ÍÅ nirAzrA›•ilÂ. a«Ep •iÆÝmilÂ. 2pE• {ÍÅ nANM ek“ rhsYv}ikLiÇniÝ mARiyiriÆÝ. { ÍÅ kQzlÍL@pEyAgiŠAEnA eedv ˜ieÀR ŸpEdzÍÅ mA·AEnA œ“AŠiyi “ilÂ. {ÍÅ stYM «RÝte• pWi–i ÆÝ. aÍenyANH {ÍÅ ŒerÝ jn ÍÅÆ kANic• @ ekAw…Æ•tH . eedv ˜i½ m…•iÇ {ÍLArAeN•H aÍen yANvÄÆ av¯ew Xdy˜iÇ mnÈilA ytH. 3{ÍÅ èsMgiÆ• suviEzxM m†w…pwmNi’tAyiriŠAM. pE• nxHw e–“vÄÆmAÒEm a« m†w…pwmNi’ tAœ. 4 avizVAsikL@ew mnÈien öQ ElAk˜ieÀR BrNADipÀ* aÓmAŠi yiriÆÝ. avÄŠH suviEzxe˜- ƒi sHt…vieÀR mhtV˜ieÀR suviEzx e˜ evLic•mAyi kANAÀ k}iyilÂ. ƒi sHt…vANH eedv˜ieÀR èticHCAy. 5 {ÍÅ {ÍeL–·i èsMgiÆ•il . q•AÇ Ey²ƒsHt…vANH kĘAvH q •eÒ {ÍÅ èsMgiÆ•tH ; {ÍÅ

4

BrNADipÀ þeedvMÿ q•ÄØM.

2 ekAriÙYÄ 3:10-4:18

Ey²vi½Evìi niÍL@ew dAsãArA eNÝM. 6eedvM oriŠÇ pR’u, þö¯“iÇ ni•H èkAzM tiLÍuM!ÿ öQ eedvM te• yANH aveÀR evLic•M {ÍL@ew Xdy ÍLiÇ èkAzi–ic• t H . ƒisH t …vieÀR m…Ke˜ eedvIkEtjÈien aRiyAÀ a½vdiÆk v}iyANH eedvM {ÍÅÆ Œ èkAzM nÇkiytH. 7 eedv˜iÇ ni•ANH {ÍÅŠH öQ niDi lBic•tH. pE• {ÍÅ Œ niDi ŸÅeŠA_• m¿BrNikÅ mAÒmANH. Œ mhAzåi {ÍLiÇ ni•lÂmRic•H eedv ˜iÇni•AeN•H a«kANiÆÝ. 8{ ÍÅÆ ¡·@M niRey buÖim…“@kLAeN ÜiluM ö«ver prAjye–“i“ilÂ. qÙA ¹ ecE•ìetÝ EpAluM cilE–AÅ {ÍÅŠRiyAÀ k}iyielÂÜiluM {ÍÅ eekviwe–“i“il . 9 plE–A}uM {ÍÅ pIFi–iŠe–“i“@eìÜiluM {ÍÅ eek viw…kyilÂ. cilE–AÅ {ÍÅÆ Evdni c•i“@eìÜiluM {ÍÅ nzi–iŠe–“i“ilÂ. 10 Ey²vieÀR mrNM ql A yH E –A}uM {ÍÅ {ÍL@ew zrIr˜iÇ EpRuÝ. ƒisHt…vieÀR jIvitvuM {ÍL@ew zrIr ˜ilUew aRiEyìtiElŠAyi {ÍÅ kÄ ˜AvieÀR mrNe˜ vhiÆÝ. 11{ÍÅ jIvic•iriÆe•ÜiluM Ey²vi½ Evìi {ÍeLE–A}uM mrNM q• apkw˜i lANH . Ey²ƒisH t …vieÀR jIvitM n—…ew nzVrmAy zrIr˜iÇ kA¹•ti nA¹ nm…ŠiÍen sMBviÆ•tH. 12ati nAÇ mrNM {ÍLiÇ èvĘiÆÝ, pE• jIvÀ niÍLiluM. 13 ti¯ev}uÏkLiÇ öÍen q}ute– “iriÆÝ, þ{AÀ vizVsic•@, atinAÇ {AÀ sMsAric•@.ÿ* {ÍL@ew vizVAs vuM aÍenyANH. {ÍÅ vizVsiÆÝ, atinAÇ {ÍÅ sMsAriÆÝ. 14kĘA vAy Ey²vien eedvM ŸyiÄe˜}uE• lø ic• @ . eedvM {ÍeLy…M Ey²viEnA ewA˜H ŸyiÄ–iÆem•H {ÍÅŠRiyAM. eedvM {ÍeL niÍELAewAÏ ekAìu vriky…M n—Å aveÀR s•iDiyiÇ niÇÆky…M ec•@M. 15öetlÂAM niÍÅÆ EvìiyANH. aÍen eedv˜ieÀR kA¯ NYM œw…tÇ œw…tÇ ŒL@kÅÆ nÇ› EÛAÅ atH eedv˜ieÀR mhtV˜inH œw…tÇ œw…tÇ sHEtAÒÍeL ekAìu v¯M.

vizVAsE˜Aew jIviÆÝ a«ekAìANH {ÍÅ oriŠluM d…Äb• lrAkA˜tH. {ÍL@ew BQtikzrIrM dinM èti d…Äb•lmA›EÛA}uM {ÍL@ew Ÿ™i el Œ´AvH pu«tAyieŠAìiriÆÝ. 17 ›Rc•@ smyE˜Æ {ÍÅÆ ecRiy èzHnÍL@eìÜiluM Œ èzHnÍÅ { ÍeL nitYmhtV˜iElÆ nyiÆÝ. Œ mhtVmANH èzHnÍeLŠAÅ vlutH. 18a« ekAìH {ÍÅ kA¹•tien–·iyl kANAnAkA˜tien–·i ciÙiÆÝ. kìtien–·iylÂ. n—Å kA¹•tH ›Rc•@ 16

þ{AÀ ... sMsAric@• ÿ ŸÖrNi sÜI. 116+10.


2 ekAriÙYÄ 5:1-6:6

202

smyE˜EŠ nilniÇÕ. n—ÅÆ kANA nAkA˜« qe•ÝM nilniÇÆM. {ÍL@ew zrIrM- {ÍÅ öQ ®miyiÇ vsiÆ• œwArM-tkÄŠe–w…em•H {ÍÅŠRiyAM. pE• eedvM {ÍÅÆ vsiŠAÀ o¯ vIw… k¯«M. a« m½xY niÄ—itmAyiriŠyilÂ. atH sVÄ‹˜iÇ nitYmAy o•AyiriÆM. 2 pE• {ÍL@ew öQ zrIrM •INitmAyiriÆÝ. {Í L@ew sVÄ‹Iy Bvn˜inAyi {ÍÅ eed vE˜Aw… èAÄØiÆÝ. 3a« {ÍeL vOM Dri–ic•H {ÍL@ew ngHnt mR yHÆM. 4 öQ œwAr˜iÇ {ÍÅ vsiÆ EÛAÅ {ÍÅÆ BArÍL@ìA›Ý, BQtI kmAy öQ zrIrM eekevwiyNem• Œz yAll pE• sVÄ‹IymAy Bvn˜iÇ vsiŠNem• Œ#h˜AÇ te•. a E–AÅ nzVrmAy öQ zrIrM jIvÀ ekAìu epAtiye–w…M. 5 atinAyi“A¹ eedvM {ÍeL ŸìAŠiytH. eedvM {ÍÅÆ Œ jIvÀ nÇ›em•ti½ etLivAyi“ANH Œ´Avien {ÍÅÆ nÇkiyiriÆ•tH. 6 a«ekAìH {ÍÅÆ qE–A}uM eeDrY m…ìH. öQ zrIr˜iÇ jIviÆEÛAÅ {ÍÅ kĘAviÇniÝM akelyAeNÝ {Í ÅŠRiyAM. 7 vizVAs˜AlA¹ {ÍÅ jIviÆ•tH, kA¹•tillÂ. 8 a«ekAìH {AÀ pRy…Ý {ÍÅÆ vizVAsm…ìH. atinAÇ öQ zrIr˜iÇni•k•H kĘA viEnAw… œew vI“ilAyiriŠAÀ {ÍÅ Œ#hiÆÝ. 9eedve˜ èItie–w…Ïk yANH {ÍL@ew l•YM. {ÍL@ew öQ zrIr˜ilAyiriÆEÛA}uM kĘAviEnA ewA˜AyiriÆEÛA}uM aven sÚxHw nAÆkyANH {ÍÅŠA#hM. 10{ÍÅ qlÂAv¯M ƒisHt…vi½ m…ÛiÇ viDiŠ e–wAÀ niE• p·U. oAErA¯˜½M aÄhi Æ•« lBiÆM. ®miyiel zrIr˜iÇ jIvi c•E–AÅ ecyHt èv]˜iy…ew nãtiãy ½sric•H oAErA¯˜ÄÆM viDi lBiÆM.

5

eedv˜ieÀR sE H nhitrAkAÀ shAyiÆÝ 11 kĘAvien ByŠNem•tieÀR aÄ ØemeÙ•H {ÍÅŠRiyAM. atinAÇ stYM sVIkriŠAÀ ŒL@keL shAyiÆ •ti½ {ÍÅ æmiÆÝ. {ÍÅ yTAÄ Ø˜iÇ qÙAeNÝ eedv˜inRiyAM. niÍÅÆM atRiyAem•AeNeÀR DArN. 12 {ÍÅ niÍELAw… vIìuM Œ´ èzMs nwÏkyl . pE• {ÍeL–·i niÍ ELAw… pRy…kyANH. {ÍeLec•AlÂi aBimA niŠA½™ kArNÍÅ nÇ›kyANH . puREm kANAvu• kArYÍL@ew awiÐA n˜iÇ ahÜriÆ•vErAwH mRupwi pR yAÀ niÍÅŠE–AÅ k}iy…M. orAL@ew Xd ˜ielÙA¹™et•H avÄ kArYmAÆ •ilÂ. 13{ÍÅ mAnsIkmAyi suEbAD mil A ˜vrAeNÜiÇ a« eedv˜i½ mAÒM EvìiyANH. {ÍÅÆ EnrAy mn SeìÜiÇ a« niÍÅÆmANH. 14ƒisHt… vieÀR sHEnhM {ÍeL niy×iÆÝ. qÚekAeì•AÇ o¯vÀ qlÂA jnt yH Æ Evìiy…M mric• @ qÝ {ÍÅŠ

RiyAM. a«ekAìH qlÂAv¯M mric•@. 15jIvi c•iriÆ•vÄŠH öniyEÍA“@ tÍÅÆ Evìi jIviŠAtiriŠAÀ ƒisHt… qlÂAv ÄÆM Evìi mric•@. avÀ avÄÆEvìi mriÆky…M öni avÀ tniÆ Evìi jIviÆ•tinAyi ŸyiÄe˜}uE•ÇÆ ky…M ecyHt…. 16 öE–AÅ m…tÇ Œer–·iy…M lQkIkÄ ciÙiÆ•«EpAel {ÍÅ ciÙiÆk yilÂ. m…ÛH {ÍÅ ƒisHt…vien–·i öQ v}iyiÇ ciÙic•i¯Ý. q•AÇ öE–AÅ {ÍLÍen ciÙiŠilÂ. 17o¯vÀ ƒisHt… vilAyAÇ avÀ putiy s]xHwiyA›Ý. p}yetlÂAM mARiyiriÆÝ. qlÂAM pu« tAŠe–“iriÆÝ. 18öQy…™etlÂAM eedv ˜iÇni•ANH . eedvM ƒisH t …vilUew avEny…M nE—y…M a½r{Hji–ic•@. jn ÍeL avEnAwH a½r{Hji–iÆ• Evl eedvM {ÍÅÆ triky…M ecyHt…. 19m½ xYrAziÆM tniÆmiwyiÇ smADAnM ÐApic• @ ekAìH eedvM ƒisH t uviÇ ŸìAyi¯e••ANH {AÀ sUci–iÆ•tH. m½xY¯ew pApÍÅ avÄeŠtirAyi kNŠiel}utAet ƒisHt…viÇ jIviÆ• ver eedvM pApvim…årAÆÝ. jnÍ ÅŠH öQ smADAnsE•zM q˜iŠAÀ avÀ {ÍeL niEyAgic•@. 20a«ekAìu ƒisHt…vi½ Evìi èsMgiŠAÀ {ÍÅ ayyHŠe–“iriÆÝ. atH eedvM {ÍLi lUew jnÍeL viLiÆ•«EpAelyAyi ¯Ý. niÍÅ eedvvumAyi smADAn ˜iÇ k}iyNem•H niÍELAwH aEp•i ÆEÛAÅ {ÍÅ ƒisHt…vieÀR EpriÇ sMsAriÆkyANH. 21ƒisHt…viÇ pApmi lÂAyi¯Ý. q•AÇ eedvM aven {Í eLèti pApmAŠi. eedvsm•M {ÍÅ ƒisHt…viÇ nItIkriŠe–w…•tinANH avÀ öÍen ecyHttH. {ÍÅ eedvE˜AewA˜H èvĘiÆ •vrANH. a«ekAìH {ÍÅ niÍ ELAwH aEp•iÆÝ+ eedv˜iÇni•H niÍÅ sVIkric• äp vYÄØmAŠ¯tH. 2 eedvM pRy…Ý, þtŠsmy˜H {AÀ nie• Ek“@. r• y…ew divs˜iÇ {AÀ ninŠH shAy vuM nÇki.ÿ eyz•AvH 49+8

6

{AÀ niÍELAw… pRy…Ý, ötANH þtŠ smyMÿ þr•y…ew divsMÿ ötA›Ý. 3 {ÍL@ew èv]˜iyiÇ jnÍÅ qeÙ ÜiluM et·H kìupiwiŠAÀ {ÍÅŠA#h milÂ. a«ekAìH m·@™vÄŠH buÖim…“uìA Æ• o¯ èv]˜iy…M {ÍÅ ec•@kyilÂ. 4 pE• yAtnkÅ shic•@M ›}–ÍLiÇ ake–“@M èyAse–“uM vliy èzHn ÍeL Enri“@ekAìuM qlÂAmAÄ‹˜iluM eedv˜ieÀR dAsãArAeN•H {ÍÅ kANiÆÝ. 5mÄ”iŠe–w…ky…M twvRyi ElŠH qRiye–w…ky…M ec•@Ý. jnÍÅ EkApA›lrAyi {ÍÅeŠtirAyi lh LkÅ sMGwi–iÆÝ. plE–A}uM ŸQ¹M ŸRŠvumilÂAet {ÍÅ kWinAÖVAnM ec •@Ý. 6 {ÍÅ aRiviluM •myiluM kA¯ NY˜iluM pri²ÖiyiluMœwi eedv


203 ˜ieÀR dAsãArAeN•H kANic•@ ekA w…Ï. pri²ÖA´AvilUewy…M yTAÄØ sHEnh˜ilUewy…M, 7 stYM pR’uM eed v˜ieÀR zåiyilUewy…M {ÍÅ a« kANic•@. qlÂA˜i½M {ÍÅÆEvìi vAdiÆvA½™ avkAzM {ÍÅ EnrAy mAÄ‹˜iÇ ŸpEyAgiÆÝ. 8 cilÄ {Í eL ŒdriÆÝ, pE• m·@ cilÄ {ÍeL apmAniÆÝ. cilÄ {ÍeL–·i nlÂtH pRy…e•ÜiluM EveR cilÄ d…xic•@ pR y…Ý. cilÄ {ÍeL ½NyãAerÝ viLi ÆÝ. pE• {ÍÅ stYM pRy…•v rANH. 9 cilÄ {ÍeL apricitrAyi k¯ ti. pE• vLerE–ÄÆ {ÍeL aRiyAM. {ÍÅ mriÆ•«EpAel kANe–“@. pe• EnAÕ! {ÍÅ jIvic•@ekAìiri ÆÝ. zi•iŠe–“@evÜiluM {ÍÅ ekAlÂe–“ilÂ. 10{ÍÅŠH d…+KiŠAÀ ŽeR y…eìÜiluM {ÍÅ qE–A}uM Ÿl s i ÆÝ. {ÍÅ pAvÍLAeNÜiluM vizVA s˜iÇ aEnkM Eper {ÍÅ DnikrA ÆÝ. {ÍÅ oÝmilA˜verÜiluM {ÍÅŠH qlÂAm…ìH. 11 ekAriÙYrAy niÍELAwH {ÍÅ sVt ×mAyi sMsAric•@. {ÍÅ niÍELAwH XdyM «RÝ. 12niÍELAw…™ {ÍL@ew sHEnhvikArÍÅ nilc•i“ilÂ. niÍLANH niÍL@ew sHEnh˜i½ twÈm…ìAŠi ytH. 13niÍÅ qeÀR mŠÅ q• EpAel yANH {AÀ niÍELAwu sMsAriÆ•tH. {ÍÅ niÍELAwH ecyHt« EpAelte• ec•@ky…M niÍL@ew XdyM «RÆkyuM ec•@k. aeeƒst H vErAewAÏ™ vAs˜i½ m…•Riyi–H 14 niÍÅ avizVAsikeLE–Alu™v rlÂ. atinAÇ niÍÅ avErAwu EcrAtiri Æk. nãy…M tiãy…M o¯mic•iriŠilÂ. ö¯ “@M evLic•vuM oÝM p»vyHŠilÂ. 15ƒi sHt…vinH eblIyAlumAyi qÍen EcrA nA›M.? o¯ avizVAsiŠH vizVAsiEyA ewA˜H qÙu ec•AnA›M? 16eedvAly ˜inH vi#hÍL@mAyi o¯ EcÄc•y…milÂ. jIviÆ• eedv˜ieÀR ŒlyM n—LA ›Ý. eedvM pR’«EpAel+ þ{AÀ avriÇ vsiÆky…M avErA ewAÏ nwÆky…M ec•@M. {AÀ av¯ew eedvvuM avereÀR jnty…mAyiriÆM.ÿ ElvY. 26+11-12 17

þatinAÇ niÍÅ avriÇni•H ak luk, sVyM avriÇni•H EvÄepw…k kĘAvH pRy…Ý. a²ÖmAyetA•i eny…M etAw¯tH, aE–AÅ {AÀ niÍeL sVIkriÆM.ÿ eyz•AvH 52+11 18

þ{AÀ niÍL@ew pitAvAyiriÆM, niÍÅ qeÀR puÒãA¯M puÒikL@M. sÄv•zånAy kĘAvu pRy…Ý.ÿ 2 zm…EvÇ 7:8;,7+14;

7

èiye–“ sHEnhitEr, nm…ŠH eedv ˜iÇni•H öQ vAgH d AnÍÅ ŸìH .

2 ekAriÙYÄ 6:7-7:11

a«ekAìH n—…ew zrIre˜y…M mnÈi eny…M a²ÖmAÆ• qlÂA˜iÇniÝM nm…Šu EmAcnM EnwNM. n—Å jIviÆ• mAÄ‹˜iǘe• pUÄÌrA›vAÀ nm…Æ æmiŠAM. kArNM n—Å eedve˜ bµ mAniÆÝ. epQelAsieÀR ŒhA dM niÍL@ew XdyM {ÍÅÆ «RÆk. {ÍÅ ŒErAw…M et·@ ecyHti“ilÂ. {Í LA¯ewy…M vizVAse˜ nzi–iÆkEyA vÉiÆkEyA ecyHti“ilÂ. 3niÍeL ›· e–w…˜Anl {Ani« pRy…•tH. niÍELA ewAÏ jIviŠA½M mriŠA½M {ÍÅ t•A RAeNÝM aÒmAÒM {ÍÅ niÍeL sHEn hiÆÝevÝM {AÀ m…Ûu niÍELAw… pR’i“@ìH. 4qniÆ niÍLiÇ vliy vizVAsm…ìH. {AÀ niÍLiÇ aBimAni ÆÝ. niÍÅ qniÆ vLer eeDrYM t¯Ý. {ÍL@ew ql A kxH w tkLiluM qniÆ vliy ŒhÂAdM EtAÝÝ. 5 meŠEdAnYyiÇ q˜iyE–AÅ {Í ÅÆ viæmm…ìAyilÂ. {ÍÅÆ ¡·@M kxHwtkLAyi¯Ý. {ÍÅŠH Ÿ™iÇ By vuM puRÏ y…ÖvumAyi¯Ý. 6pE• èzH nÍL@™ver eedvM ŒzVsi–iÆÝ. tIe˜AsH v•E–AÅ eedvM {ÍeL ŒzVsi–ic•@. 7aveÀR vrvuM av½ niÍÅ nÇkiy ŒzVAsvuM {ÍeL ŒzVsi–ic•@. niÍÅŠH qe• kA¹vA ½™ Œ#hM tIe˜AsH {ÍELAw… pR ’u. niÍÅÆ niÍL@ew èv]˜ikLiÇ vLer d…+Km…eì•H avÀ {ÍELAw… pR ’u. niÍÅÆ qeÀREmlu™ mh˜Ay æÖeyÆRic•@M tIe˜Asu pR’u. a« Ek“E–AÅ {AÀ ŽeR sEÙAxic•@. 8 {AÀ niÍÅŠyc• q}u˜H niÍeL m…ÛH d…+KitrAŠiyi¯Ý. qÜiluM a Íen q}utiytiÇ qniÆ ›NHWitmilÂ. Œ k˜H niÍeL Evdni–ic•@ qe•niŠ RiyAM. atiÇ {AÀ d…+KiÆÝ. pE• ›Rc•@ kAlE˜ŠEl Evdn ŸìAy…Z. 9 öE–AeLniÆ sEÙAxM EtAÝÝ. niÍ eL d…+KitrAŠiytill niÍL@ew sÜwM niÍLiÇ mAnsAÙrm…ìAŠi q•tilA eNeÀR sEÙAxM. eedEvcHCEpAel te• niÍÅ d…+KitrAyi. atinAÇ ni ÍÅ o¯ v}iyiluM {ÍLAÇ pIFi–iŠ e–“il . 10eedvM Œ#hiÆ•èkArM EKdiÆ• o¯vnH mAnsAÙrM sMBvi ÆÝ. ötH o¯ven r•yiElÆ nyi ÆÝ. nm…ŠtiÇ d…+KiEŠìtilÂ. q•AÇ, ElAk˜i½™ d…+K˜ieÀR rIti mrNe˜ v¯ÏM. 11eedvIkmAy d…+KM niÍÅÆ ìAyi¯Ý. öE–AÅ Œ d…+KM niÍÅeŠ ÙA¹ ekAìuv•etÝ kA¹k. Œ d…+KM niÍeL vLer gQrvŠArAŠi. ni ÍÅ et·@kArelÂÝ ÐApiŠAÀ niÍÅ ŠtH Œ#hm…ìAŠi. a« niÍeL EkApA ›l¯M BI¯ŠL@mAŠi. atH qe• kA¹• ti½ niÍeL Eèri–ic•@. a« niÍeL æÖAluŠLAŠi. zri mAÒM ec•@•tinH a« niÍeL Eèri–ic•@. Œ èzHn˜iÇ niÍÅ niÍeL˜e• ›·vim…årAÆ 2


2 ekAriÙYÄ 7:12-8:24

204

12

ky…M ecyHt…. {AÀ Œ ke˜}utiy« ŸpávM ecyH t vEnA, ŸpáviŠe–“ vEnA Evìiy…mlÂ. pE• niÍÅÆ {Í L@ew Emlu™ ²xHkAÙi eedv˜i½ m… ÛAek kANiÆ•tinAyi¯Ý {AÀ Œ ke˜}utiytH. 13a«ekAìANH {ÍÅ ŒzVsi–iŠe–“tH. {ÍÅ vLer ŒzVsi–iŠe–“@. œwA et tIe˜AsieÀR ŒhÂAd˜iÇ {Í ÅÆ œw…tÇ sEÙAxm…LvAyi. niÍeL lÂAv¯M aveÀR mnÈinH sVÐt nÇki. 14 niÍeLÆRic•H {AÀ tIe˜Asi½ m… ÛiÇ èzMs nw˜i. niÍL@ew kArY ˜iÇ qniÆ et·@p·iyielÂÝM niÍÅ etLiyic• @ . 15niÍeLl A v¯M a½sri ŠAÀ t•ARAyi¯Ý qÝM oAÄÆEÛAÅ niÍLilu™ aveÀR sHEnhM aDikM vÄÖiÆÝ. niÍÅ aven ByE˜Aw…M viRyElAw…M sVIkric•@. 16qniÆ niÍ eL pUÄÌmAy…M vizVsiŠAem•tinAÇ qniÆ vLer sEÙAxM.

ƒist H Iy dAnM sEhAdrãAEr, meŠEdAnYyiel sB kÅÆ eedvM nÇkiy äpeyÆRic•H niÍeL aRiyiŠAÀ öE–AÅ {ÍLA# hiÆÝ. 2 vliy d…rÙÍLilUew Œ vizVAsikÅ prI•iŠe–“i¯Ý. avÄ vLer pAvÍLANH. q•AÇ avÄ tÍÅ ÆìAy mh˜Ay Œn•MekAìH vLer dAnM ecyHt…. 3 k}iyAvu•Ò avÄ dAnM ecyHt…ev•H qniÆ niÍELAw… pRy… vAÀ k}iy…M. tAÍAvu•tilDikM EpA luM Œ vizVAsikÅ dAnM ecyHt…. sQj nYmAyANH avritH ecyHttH. Œ¯M pR ’i“@mlÂ. 4eedv˜ieÀR jntyHŠAyi Œ ²æUx p»vyHŠAÀ tÍeL a½vdiŠ Nem•H avÄ {ÍELAwH vIìuM vIìuM yAcic•@. 5{ÍÅ ètI•iŠA˜ viD˜i lANvÄ dAnM ecyHttH. avÄ pNM dAnM ec•@•ti½ m…Ûu te• tÍeL˜e• kĘAvi½M {ÍÅÆmAyi nÇkiŠ}i ’i¯Ý. atA¹ eedvM Œ#hiÆ •«M. 6a«ekAìH äpy…EwtAy öQ èv] ˜ikÅ ecyH t …tIÄÆ•ti½ niÍeL shAyiŠAÀ {ÍÅ tIe˜AsiEnAw… ŒvzYe–“@. tIe˜AsANH Œ EjAli «w ÍiytH. 7niÍÅ qlÂAŠArY˜iluM sÛ• rANH. vizVAs˜iÇ, vcn˜iÇ, aRi viÇ, qlÂA kArY˜ilum…™ oQ/ukY˜iÇ {ÍLiÇniÝ pWic• sHEnh˜iÇ. a« EpAel dAnM ec•@•tiluM niÍÅ sÛ •rA›vAÀ {ÍÅ Œ#hiÆÝ. 8 dAnM ec•@vAÀ {AÀ niÍELAw… kløi ÆkylÂ. q•AÇ niÍL@ew sHEnhM yTA ÄØ sHEnhmAENA q•AeNniŠRiEy ìtH. m·@™vÄ shAyiÆ•tiÇ qÒ mAÒM tlørrAeNÝ kANic•@ tÝekA ìA¹ {An« ec•@•tH. 9n—…ew kĘA vAy Ey²ƒisH t uvieÀR äpey–·i niÍÅŠRiyAM. ƒisHt… DniknAyi¯Ý; pe• niÍeL DnikrAŠAÀ Evìi avÀ driánAyi.

8

10

niÍÅ öÍen ec•Nem•ANH qeÀR Œ#hM+ k}i’vÄxM dAnM ecE•ìu•vriÇ m…ÛãAÄ niÍLAyi ¯Ý. nÇkiyvriluM niÍLAyi¯Ý m…Û ãAÄ. 11a«ekAìH öE–AÅ niÍÅ «w Íiy EjAli m…}umi–iÆk. aE–AÅ niÍ L@ew þèv]˜ikÅÿ þec•@vA½™ niÍ L@ew Œ#hE˜AwHÿ smmA›M. niÍÅÆ™ tiÇniÝM dAnM ec•@k. 12nÇkAÀ niÍ ÅŠA#hm…eìÜiÇ niÍL@ew dAnM sVIk riŠe–w@M. niÍÅÆ™tieÀR awiÐAn ˜ilANH niÍL@ew dAnM vilyi¯˜e– w…•tH; alÂAet ölÂA˜tieÀR awiÐAn ˜ill . 13m·@™vÄ ŒzVsi–iŠe–w… EÛAÅ niÍÅ kxH w ty½BviÆ•tH kA¹•tH {ÍÅŠixHwmilÂ. qlÂA˜iluM {ÍÅ Œ#hiÆ•« smtVM ŒNH. 14öQ smy˜H niÍÅŠH DArALM ŸìH. niÍÅ Æ™ öQ sADnÍÅ m·@™vÄÆ ŒvzY m…™« nÇ›vAÀ shAyiÆM. pi•IwH, avÄŠH ŒvzY˜i½ìA›EÛAÅ niÍ ÅŠH ŒvzYm…™tH nÇkAÀ avÄÆ k}iy…M. aÍen qlÂAv¯M «lYrA›M. 15 ti¯ev}uÏkLiÇ q}ute–“«EpAel, þDArALM sÛAdic•vnH aDikm…ìAkilÂ, aDikM sÛAdiŠA˜vnH tIer ölÂAtA ky…milÂ.ÿ puR–AwH 16+18 tIe˜AsuM shcArikL@M qniÆ niÍELAw…™ aEt sHEnhM tIE˜AsieÀR Xdy˜iluM niRc•ti½ {AÀ eedvE˜Aw… n•ipRy…Ý. 17{ÍÅ ec•AÀ ŒvzYe–“« tIe˜AsH sVIk ric•@. niÍLiElÆ v¯vAÀ avÀ vLer ŽeR tAlørYe–“tinAÇ sVÙM öcHCŠ wime–“H avÀ öE–AÅ puRe–w…Ý. 18 ql A sBAMgÍL@M èkIĘiÆ• sEhAdren {ÍÅ tIe˜AsiEnAewA–M ayyHÆÝ. suviEzxe˜ Esvic•ti nAlANH ayAÅ kIĘimAnAytH. 19öQ dAnvumAy…™ {ÍL@ew yAÒyiÇ a½g miŠA½M sB öQ sEhAdren etre’ w…˜i“@ìH. kĘAvinH mhtVM ekAìuv¯ •tinANH {ÍÅ öQ èv]˜ikÅ ec•@ •tH. œwAet Esvn˜i½™ {ÍL@ew s•Öt èkwi–iŠA½M. 20 ŸdArmAy dAnM eekkArYM ec•@• rItiey ›Ric• @ ìAEyŠAvu• vimÄz nÍÅeŠtier m…Àk¯tlukL@M ŒvzY mANH. 21kĘAvieÀR ¶xHwiyiÇ mAÒml m½xYeÀR kÌiluM zriyAy ätYM ec •Nem• niÄbÓEm {ÍÅÆZ.22sdA Esvns•ÖnAy {ÍL@ew sEhAdr enÕwi avErAewA˜yyHÆÝ. pl tr ˜iÇ avn« etLiyic•i“@ìH. avnH niÍLiÇ vLer vizVAsm…™«ekAìH v¯vAÀ œw…tÇ tiw…Šm…ìH. 23 öni, tIe˜AsienÆRic•H- {ÍL@ew dQtY˜iÇ pÜALiyAy avÀ qE•A ewAÏ niÍeL shAyiŠAÀ èvĘi ÆkyANH. m·@ sEhAdrãAer–·i- sBk Lyc• avÄ ƒisHt…vi½ mhtVM ekAw… ÆÝ. 24a«ekAìH niÍÅŠH yTAÄØ ˜iÇ sHEnhm…eì•vÄÆ kA“ieŠAw… 16


205 Æk. {ÍÅ niÍeLec•AlÂi qÚekAìH aBimAniÆÝev•H aver kANiÆk. aE–AÅ qlÂA sBkÅÆM a« kA¹vAÀ k}iy…M. ƒist H Iy sEhAdrãAer shAyiÆk eedv˜ieÀR jnÍÅÆEvìiy…™ shAye˜–·i {AÀ niÍÅeŠ}u Etì ŒvzYmilÂ. 2niÍÅ shAys•Ö rAeN•H qniŠRiyAM. niÍL@ew nl mn Ðitiey–·i mŠEdAnYyiel jntEyAwH {AÀ puk}H˜i–RyARuìAyi¯Ý. k}i ’vÄxM ver aKAyŠArAy niÍÅ dAnM ec•AÀ s•ÖrAyi¯Ýev•H {AÀ avErAw… pR’u. dAnM ec•@vA ½™ niÍL@ew s•Öt öviw…e˜ cilerÕwi ati½ s•ÖrAŠi. 3 pE• {AÀ öQ sEhAdrãAer niÍL@ewyw… E˜Æ ayyHÆÝ. niÍeLec•AlÂi {Í ÅÆ™ aBimAnM vYÄØmAkAÀ {AnA# hiÆ•ilÂ. {AÀ niÍELAw… pR’« EpAel te• niÍÅ o¯ÍiyiriÆvAÀ {AÀ Œ#hiÆÝ. 4 meŠEdAnYŠAÄ Œ erÜiluM qE•AewA–M vÝ EnAÆEÛAÅ niÍÅ t•ARAyiriÆ•il qÝ kìAÇ {ÍÅŠH a« nANEŠwA›M. {ÍÅ niÍLiÇ aÒmAÒM vizVAsM èkwi–ic•i ¯Ý. (niÍÅÆM l‘iEŠìiv¯M!) 5 a« ekAìANH qe•ŠAÅ m…eÛ niÍeL vÝ kANAÀ öQ sEhAdrãAErAwH ŒvzYe– wAÀ qniÆ EtA•iytH. niÍÅ vAgHdAnM ecyH t dAnM o¯ŠivyH Š AÀ avÄÆ k}iy…M. aE–AÅ {ÍÅ v¯EÛAÅ atH t•ARAyiriÆM. niÍÅ ekAw…ŠAÀ t•A RAyi¯• dAnM. ekAw…ŠAÀ niÄbÓiŠ e–wA˜ dAnM. 6 öÒy…M oAÄÆk+ aløM mAÒM vityHÆ •vÀ ›Rc• @ mAÒM ekA•@Ý. pe• aDikM vitÆ• ŒÅ aDikM ekA•@Ý. 7 nÇkAÀ oAErA¯˜¯M mnÈiÇ niËyi c•« nÇkNM. mnSenAÙH oÝM ekAw…Š ¯tH. niÄbÓ˜AluM ekAw…Š¯tH. sEÙA xE˜Aew nÇ›•ven eedvM sHEnhi ÆÝ. 8 eedv˜inH niÍÅŠH Evìtil DikM a½#hM nÇkA½M k}iy…M. a E–AÅ niÍÅŠH qlÂAM DArALm…ìA›M. oAErA nl èv]˜iÆ nÇ›vA½M niÍ ÅÆ anvDiy…ìAvuM. 9 ti¯ev}uÏk LiÇ öÍen q}utiyiriÆÝ+ þavÀ oQdArYmAyi pAvÍÅÆ nÇ ›Ý; aveÀR dy qe•ÝM nilni ÇÆM.ÿ sÜIĘnÍÅ 112+9

9

10

vityHÆ•v½ viÏ nÇ›•tH eed vmANH. avÀ ŒhAr˜inH a–vuM nÇ ›Ý. eedvM niÍÅŠH Œ´Iy viÏkÅ nÇ›ky…M avey vLÄÏky…M ec•@M. niÍL@ew nãyiÇ avÀ nl viLvu ìAÆM. 11niÍÅÆ sVt×mAyi dAnM ec•@•tinH eedvM niÍeL qlÂA aÄ Ø˜iluM DnikrAÆM. {ÍLilUew niÍÅ nwÏ• dAnDÄ—ÍÅŠH jnÍÅ eedv˜i½ n•i pRyAÀ EèritrA›M. 12 niÍÅ nÇ›• EsvnÍÅ eedv

2 ekAriÙYÄ 9:1-10:10

˜ieÀR jntyHŠH vliy shAymA›M. œwAet niÍL@ew EsvnM m·@ cil«M œw…tlAyi ekAìuv¯M. eedv˜i½ œw… tÇ œw…tÇ n•i a« vAÍieŠAw…ÆM. 13 niÍL@ew öQ èv]˜ikÅ niÍL@ew vizVAs˜i½ etLivAyiriÆM. a« m†lM eedve˜ jnÍÅ sHt…tiÆM. ƒi sHt…vieÀR suviEzxM niÍÅ vizVsi Æ• suviEzxM niÍÅ a½sriÆ •«ekAìH avÄ eedve˜ vA}HÏM. niÍÅ av¯mAy…M m·@™v¯mAy…M sVt×mAyi p»vyHÆ•« ekAìH jn ÍÅ eedve˜ vA}HÏM. 14avÄ niÍÅ ÆEvìi èAÄØiÆEÛAÅ eedvM niÍ LiÇ ecAri’ mh˜Ay äpeyec•AlÂi œw…tÇ vA/lYE˜Aew èAÄØiŠAM. 15 vizdIkriŠAnAvA˜ aveÀR vr ˜inH eedv˜i½ sHt…ti pAw…k. epQelAsH teÀR ²æUxey ètiErADiÆÝ {AÀ, epQelAsH, niÍELAwH aEp •iÆÝ. ƒisHt…vieÀR sQmYty… ewy…M kA¯NY˜ieÀRy…M EpriÇ {AÀ ŒBYÄØiÆÝ. niÍELAewA˜AyiriÆ EÛAÅ {AÀ vinIt½M d†eryAyiriÆ EÛAÅ {AÀ eeDrYzAliy…M ŒeN•H cilÄ pRy…Ý. 2 {ÍL@EwtH o¯ lQkik jIvitmAeN•ANH cilÄ k¯«•tH . {AÀ v¯EÛAÅ avÄeŠtier tEÀRw mAyi ep¯mARAnAeNeÀR ŸE”zYM. a« niÍL@ew öwyiÇ èkwi–ic•@ etLiyi ŠAÀ öwyAŠ¯Et q•AeNeÀR Œ#hM. 3 {ÍÅ öQ ElAk˜ilANH jIviÆ•tH. q•AluM öQ ElAkM èkwi–iÆ• y…Ö ml {ÍÅ ec•@•tH. 4 lQkikmAy Œy… DÍLiÇniÝM vYtYsHtmAy Œy…DÍ LANH {ÍÅ ŸpEyAgiÆ•tH. {ÍL@ew Œy…DÍÅŠH eedv˜iÇniÝ™ zåi y…ìH. zÒuvieÀR zåi ÐlÍeL nzi –iŠAÀ öQ Œy…DÍÅŠAvuM. jnÍL@ew vAdÍeL {ÍÅ tkÄÆM. 5 eedvjH{An ˜ientirAyi¯• qlÂA ahÙkeLy…M {ÍÅ tkÄÆM. ql A vicAre˜y…M piwic• H {ÍÅ ƒisH t …vi½ viEDy mAÆM. 6 a½sriŠA˜ Œery…M zi•i ŠA½M {ÍÅ t•ARANH. q•AÇ ŒdYM niÍeL pUÄÌmAy…M a½sri–iÆk yA¹ {ÍÅÆ EvìtH. 7 niÍÅÆ m…Ûilu™ vsH t …tkeL niÍÅ kANNM. ŒÄeŠÜiluM tAÀ ƒisHt…viEÀRtAeN•H ŸR–… EtAÝÝ eìÜiÇ ayAeLE–Ael te• {ÍL@M ƒisHt…vieÀR ŒL@kLAeN•H ayAÅ oAÄ—iŠNM. 8 kĘAvH {ÍÅÆ t• aDikArÍLiÇ {ÍÅ epAÍc•M ekA_ ÝeìÝ™« stYmANH. q•AÇ {Í ÅŠH öQ zåi nÇke–“tH niÍeL zå rAŠAnANH; Evdni–iŠAnlÂ. atinAÇ Œ aBimAn˜iÇ qniÆ l‘yil . 9 qeÀR kÏkLilUew {AÀ niÍeL Epwi –iŠAÀ æmiÆkyAeNÝ niÍÅ k¯t¯ etÝeìniŠH. 10cilÄ pRy…Ý, þepQ elAsieÀR kÏkÅ zåvuM tIxHNvu

10


2 ekAriÙYÄ 10:11-11:18

206

mANH. q•AÇ {ÍELAewA˜iriÆEÛAÅ avÀ d…Äb•lnANH. aveÀR sMsArM mnÈiÇ Œ’u tRyHÆ•tlÂ.ÿ 11avÄ ötRiye“+ {ÍLiE–AÅ niÍELAewA˜H öl A ˜« ekAìANH ke˜}u«•tH . pE• {ÍÅ niÍELAewA˜H ŸìA› EÛA}uM kÏkLiÇ kA¹• aEt zåi y…M k¯ÏM {ÍÅÆìA›M. 12 sVyM èmANimAerÝ k¯«•vErA ewAÏ EcrAÀ {ÍÅŠA#hmilÂ. {ÍÅ {ÍeL avErAw… tArtmYM ec•@ÝmilÂ. avÄ sVyM mAnd$mAŠi aLÆky…M sVÙM nilvAr˜ienAÏ viDiyHÆk y…M ec•@Ý. av¯ew ajH{tyAN« kANiÆ•tH. 13q•AÇ {ÍÅÆ t•iri Æ• èv] ˜ iy…ew ati¯kÅ vi“@ {ÍÅ Œ´èzMs nwÏkyilÂ. eedvM t• èv]˜iyANtH. niÍL@ew èv]˜i kL@M atiÇe–w…M. 14{ÍÅ vLereyAÝM Œ´èzMs nwÏkyilÂ. {ÍÅ niÍ L@ewyw…˜H v•i¯•ielÂÜiÇ {ÍÅ œw… tÇ epAÍc•M pRy…mAyiruÝ. q•AÇ {ÍÅ niÍL@ewyw…E˜Æ vÝ. ƒi sHt…vieÀR suviEzxvumAyi. 15{ÍL@ EwtAy aÖVAn˜ieÀR priDiyiÇ {Í L@ew aBimAne˜ niÄÏÝ. m·@™v¯ew aÖVAn˜iÇ {ÍÅ aBimAniŠil . niÍL@ew vizVAsM «wÄÝM vL¯em •A¹ {ÍL@ew ètI•. {ÍL@ew èv] ˜i vL¯vAÀ niÍÅ shAyiÆem•H {ÍÅ ètYAziÆÝ. 16aE–AÅ niÍ L@ew ngr˜i½m–…RM suviEzxM èsM giŠAÀ {ÍÅ Œ#hiÆÝ. me·ArAL@ew èEdzÏ niÄv•hiŠe–“ èv]˜iy…ew kArY˜iÇ ahÜriŠAÀ {ÍÅŠA# hmilÂ. 17pE•, þaBimAniÆ•vÀ kÄ ˜AviÇ aBimAniÆk.ÿ* 18tAÀ sVIkArY nAeNÝ sVyM pRy…•vnlÂ, nlÂv enÝ kĘAvH pRy…•vnANH aMgIk riŠe–w…k. epQelAsuM vYAj ae–Ast H lãA¯M qeÀR alømAy buÖihInt epARu ÆvA½™ •m niÍÅÆìAkN emÝ {AnAziÆÝ. aet, dyvAyi •miÆk. pE• niÍÅ öE–AÅ te• •mic• i riÆÝ. 2eedvIkmAy asUy qniÆ niÍELAw…ìH. ƒisHt… q• Žk pu¯xnH {AÀ niÍeL vivAhniËyM ecyH t iriÆÝ. pri²ÖknYkyAyi {AÀ niÍeL av½ nÇEkìti½ te•. 3 q•AÇ niÍL@ew ²ÖvuM, Žkmn EÈAw… œwiy«mAy ƒisH t …BåiyiÇ niÝM niÍL@ew mnÈH ak·e–w…em•H {AÀ ByÆÝ. ctiynAy sÄ–M hv•ey d…Ä—AÄ‹˜iElÆ nyic•«EpAel a« sMBviŠAM. 4me·ArAÅ v•H ƒisHt…vien –·i {ÍÅ pR’tiÇniÝM vYtYsHt mAy kArYÍÅ èsMgiÆ•tiEnAwH niÍ ÅÆ vLer •my…ìH . {ÍLiÇniÝM sVIkric• t iÇniÝM vYtYsH t mAyi ki“@• Œ´Avieny…M suviEzxe˜y…M

11

þaBimAniÆ•vÀ ... aBimAniÆkÿ ŸÖrNi yier. 9+24.

niÍÅ sVIkriŠAÀ t•ARANH. aÍen öŠArY˜iÇ niÍÅ qE•AwH •mkA“NM. 5 Œ þmhAãArAy ae–AsHtlãAÄÿ qe• ŠAÅ o“@M œwiyvrAeNÝ {AÀ k¯« •ilÂ. 6{AÀ prizIlnM siÖic• èAsM giknelÂ Ü iluM qniÆ eedvIkmAy stYe˜ÆRic•H aRivuìH. œwAet pripU ÄÌmAy stYM {AÀ niÍeL EbAÖYe– w…˜iyi“@m…ìH. 7 ètiPlmil A et niÍELAw… suvi EzxM èsMgic•@. aet niÍeL ŸyÄ ˜AÀ {AÀ sVyM vinItnAŠi. a« et·Ayi¯e•Ý niÍÅ k¯«ÝEìA? 8 {AÀ m·@ sBkLiÇniÝM ètiPlM vAÍi. niÍeL ²æUxiŠAnA¹ {AÀ av¯ew pNM vAÍiytH. 9 niÍELAewA– mi¯•E–AÅ qniÆ Evìiyi¯•ti enAÝM {AÀ niÍeL buÖim…“ic•ilÂ. meŠEdAnYyiÇniÝ v• sEhAdrãAÄ qeÀR ŒvzYÍeLlÂAM niREv·i. Ž« sAhcrY˜iluM {AÀ niÍÅÆ ö« ver BArmAyi“ilÂ, öniy…M oriŠluM BArmA ky…milÂ. 10aŠArY˜iÇ puk}Hc pRy…• tiÇni•H o¯ aKAyŠAr½M qe• twy… kyilÂ. q•ilu™ ƒisHt…vieÀR stY E˜Aw…œwiyANH {Ani« pRy…•tH . 11 qÚekAìANH {AÀ niÍÅeŠA¯ BAr mAkA˜tH? niÍELAewniÆ sHEnhmilÂA ’i“ANietÝ niÍÅ k¯«ÝEìA? ölÂ. eedv˜inRiyAM {AÀ niÍeL sHEn hiÆÝeì•H. 12 {AÀ öE–A}e˜ èv]˜ikÅ «w¯ ky…M ec•@M. epAÍc•M pRy…vAÀ o¯ kArNM ekAw…ŠAet aver twy…vA nANH {Ani« «w¯vAÀ Œ#hiÆ•tH. avÄÆM {ÍeLE–Ael te• èvĘi ŠA½™ èApHtiy…ìH q•tieÀR EpriÇ avÄ epAÍc•M pRy…•etniŠixHwmilÂ. 13 avÄ yTAÄؘiÇ ae–AsHtlãA rlÂ. avÄ ½NyãArANH. tÍÅ ƒisHt… vieÀR ae–AsHtlãArAeN•H ŒL@keL et·iÖri–iŠAnANvÄ æmiÆ•tH. 14{ ÍÅŠtiÇ atH-tmilÂA˜etÚ ekAìA eNE•A? sA˜AÀ EpAluM tAÀ evLi c•d†tnAeN•H ŒL@keL et·iÖri–iŠA nAyi sVyM mARARuìH. 15a«ekAìH sA ˜AeÀR dAsãAÄ zriyAyti½ Evìi èv]˜iÆ•vrA¹ tÍeL• m“iÇ ±pM Dric• A Ç tÍÅŠtH - tm…ìAvukyil . pE• avsAnM avÄ zi•iŠe–w…M. teÀR kxw H tkeL–·i epQelAsH {AÀ niÍELAw… vIìuM pRy…Ý+ {AenA¯ vifHFiyAeN•A¯M k¯t¯tH. q•AÇ {AenA¯ vifH F iyAeN•H niÍÅ k¯«ÝevÜiÇ aÍen te• EvNM niÍÅ qe• sVIkriÆvAÀ. aE–AeLniŠH ›Rc•@œwi Œ´èzMs nw ˜AM. 17qniŠH qe•–·i ŸR–…™« ekA ìANH {AÀ Œ´èzMs ec•@•tH . pE• qeÀR öQ Œ´èzMsyiÇ kÄ ˜AvH sMsAriÆ•« EpAelyl {AÀ sMsAriÆ•tH. o¯ vifHFieyE–Ael {AÀ Œ´èzMs nwÏÝ. 18aEnkM 16


207 EpÄ tÍL@ew lQkikjIvite˜ec•AlÂi puk}H c pRy…M. 19viEvkm…™vrAy« ekAìH niÍÅŠH buÖi³nYer sEÙAx mAyi shiŠAÀ p·@M! 20niÍeL awimyA ÆkEyA m…telw…ÆkEyA tremÝ kìu èvĘiÆkEyA ec•@•vErAw…M niÍ ELŠAÅ EkmenÝ k¯«•vErAw…M, ecki “˜wiÆ•vErAw…M, niÍ*Å •miÆÝ. atinAÇ niÍÅŠH •miŠAnA›em•H qniŠRiyAM! niÍÅ niÍeLŠAÅ emc• e–“vrAeNÝ k¯«•vErAw…M niÍÅ •m kANiÆÝ. 21ö˜rM kArYÍÅ ec •@vAÀ EpAluM {AÀ þazånAyi¯Ýÿ qÝ s—tiÆ•tiluM qniÆ l‘ y…ìH. q•AÇ aBimAniŠAÀ tŠ eeDrYm…™ orAeLÜilum…eìÜiÇ {A½M aÍen eeDrYvAnA›M. (o¯ mìenE–AelyA eNeÀR sMsArM) 22Œ m½xYÄ qéAy ŠArAENA? {A½M aEt. avÄ yi A EyÇŠArAENA {A½M aEt. avÄ aéA hAmieÀR vMzŠArAENA? {A½M a« te•. 23avÄ ƒisHt…vien ²æUxiÆ ÝEvA? {Anven œw…tÇ ²æUxiÆÝ. (öÍeneyAeŠ pRyAÀ qniÆ kiRuÆ te•.) averŠAÅ vLer kWinmAyi {AÀ èvĘic•@. œw…tÇ tvN {AÀ twÜliÇ k}i’u. averŠAELeR mÄ”nM {AÀ shic•@. pl tvN {AÀ mrN E˜Aww…Ï. 24aÉu tvN ey¸dÄ tÍ L@ew zi•yAy 39cA“ywi qniÆ nÇki. 25 m†Ý vYtYsHt smyÍLiÇ qe• vwi ekAìH awic•@. oriŠÇ kElÂER·H {AÀ mriŠARAyi¯Ý. m†Ý èAvzYM {AÀ k–Ç ECdÍLiÇe–“@. atielA¯ tvN o¯ rAÒiy…M piE· divsvuM {AÀ kwliÇ k}i’u. 26vLer d†rM {AÀ yAÒ ecyHti “@ìH. ndikLiluM k™ãAÄÆ m…ÛiluM ey ¸dÄŠiwyiluM jAtikÅŠiwyiluM {AÀ apkw˜iÇ ep“i“@ìH . ngrÍLiluM vijnèEdzÍLiluM kwliluM {AÀ ap kw˜ilAyi“@ìH. tÍÅ sEhAdrãArA eN•H nwiÆky…M q•AÇ yTAÄØ ˜iÇ sEhAdrãAÄ al A ˜v¯mAyv ¯ew öwyiluM {AÀ ep“i“@ìH. 27kWinvuM •INi–iÆ•«mAy EjAlikÅ {AÀ ecyHt…. plE–A}uM qniŠH ŸRÍAÀ œwi k}i’ilÂ. {AÀ vizÝM, dAhic•@M vl ’u. plE–A}uM qniŠH ŒhArM lBic•ilÂ. t¹–Ï {AÀ vOmilÂAti¯Ý. 28m·H aEnkM èzHnÍL@M ŸìAyi“@ìH. ati elA•H qlÂA sBkLiluM qniÆ™ æÖ yANH. averÆRic•H qnieŠÝM ŸtHk NHWyANH. 29me·ArAÅ d…Äb•lAnA›EÛA e}AeŠ qniÆM dQÄb•lYM a½Bve–w…M. me·ArAÅ pAp˜iElÆ nyiŠe–w…EÛA e}AeŠ qniÆ vixmm…ìA›M. 30 {AÀ aBimAniÆÝevÜiÇ atH {AÀ d…Äb•lnAeNÝ etLiyiÆ• kArY ÍL@ew EprilAyiriÆM. 31{AÀ ½N pRy…kyielÂÝ eedv˜inRiyAM. kĘA vAy Ey²ƒisHt…vieÀR pitAvuM eedv vumAy aven qe•ÝM vA}H Ï k. 32 {AÀ dmsHeŠAsilAyi¯•E–AÅ q

2 ekAriÙYÄ 11:19-12:10

e• twvilAŠAÀ aErtA rAjAvieÀR gvÄÌÄ ngr˜i½ ¡·@M kAvÇ ŽÄe– w…˜i. 33q•AÇ qeÀR cil suXÏŠÅ qe• o¯ ›“yilAŠi, avÄ EkA“m tiliel jnli½™iÇ œwi ›“ kw˜i qe• emel tAE}A“iRŠi. aÍen {AÀ r•e–“@. epQelAsieÀR jIvi˜iel o¯ viEzx a½#hM {AÀ Œ´èzMs «wErìiyiri ÆÝ. a«ekAìH vliy èEyAjn emAÝmil , qÜiluM kĘAviÇniÝ ìAy dÄznÍeLy…M evLi–Aw…keLy…M p·i {AniE–AÅ pRyAM. 2m†•AM sVÄ‹ ˜iElÆyĘe–“, ƒisHt…vilu™ o¯ ven* qniŠRiyAM. ptinAlu vÄxM m…ÛANi« sMBvic•t.H ayAÅ ayAL@ew zrIr˜ilAyi¯E•A puR˜Ayi¯E•A qe•niŠRiyil . pE• eedv˜in RiyAM. 3 -4ayAÅ pRudIsyiEleŠw…Š e–“@ qe•niŠRiyAM. ayAÅ teÀR zrI r˜ilAyi¯E•A puR˜Ayi¯E•A qe• niŠRiyilÂ. pe• eedv˜inRiyAM. viz dIkriŠAÀ k}iyA˜ ciletAeŠ avÀ Ek“@. m½xYnH Ÿc•riŠAÀ pAwilÂA˜ kArY ÍLANyAÅ Ek“tH . 5ayAeLE–Ael o¯ven–·i {AÀ èzMs nwÏM. q ÜiluM aete•–·iyAyiriŠilÂ. qeÀR dQÄb• l YÍeL–·i mAÒEm {AÀ Œ´ èzMs nwâ. 6pE• qniŠH qe•–·i èzMs nw˜NemÝeìÜiÇ, {AenA¯ vifHFiyAkilÂ. kArNM, {AÀ stYmA¹ pRy…•tH. pE•, {AÀ Œ´èzMs nw ˜A˜etÚekAìH? kArNM, {AÀ ec•@ •« kA¹ky…M pRy…•« EkÅÆky…M ec•@•tin–…RM ŒL@kÅ qe•–·i k¯ tAtiriŠNM. 7 q•AÇ qniÆnÇke–“ atH-tsMB vÍLuew ¶zYÍLiÇ {AÀ ahÜriŠA tiriŠNM. aÍen mAsM˜iÇ EvdnAjn kmAy èzHnÍÅ* qniÆ nÇke–“iri ÆÝ. sA˜AeÀR d†teÀR ±p˜iÇ aete• œw…tÇ pIfi–iŠAÀ v¯Ý. ahÜriÆEÛAe}AeŠ aete• hiMsi ÆÝ. 8öQ EvdnkÅ q•iÇ nie•w…Š Nem•H {AÀ kĘAviEnAwH m†Ý tvN yAcic•tANH. 9pE• kĘAvH qE•Aw… pR’u, þninÆ qeÀR äp mtiyA›M. dQÄb•lY˜iÇ, qeÀR zåi ›·m·tA ›Ý.ÿ atinAÇ qeÀR dQÄb•lYÍeL ec• A l i {AÀ Œ´èzMs nwÏÝ. aE–AÅ ƒisHt…vieÀR zåiÆ q•iÇ vsiŠAM. 10a«ekAìH dQÄb•lY˜iÇ {AÀ ƒisHt…vieÀR EpriÇ a½Bvi Æ• apmAn˜iluM kxHw–AwiluM pIf n˜iluM buÖim…“iluM {AÀ sEÙAxi ÆÝ. kArNM, dQÄb•lY˜ilANH {AÀ zånA›•tH. qniÆ èzHnÍL@ìA›

12

o¯vÀ 12+2 m…tÇ 5 very…™ vAkYÍLiÇ epQelAsH o¯pE• te•ÆRic•@te• èdi vAdiŠyAkAM. EvdnAjnkmAy èzn H ÍÅ zrIr˜iel m…_ kÅ.


2 ekAriÙYÄ 12:11-13:10

208

EÛA}uM {AÀ sEÙAxiÆÝ. öetlÂAM ƒisHt…vi½ EvìiyANH. {AÀ •INit nA›EÛAÅ {AÀ yTAÄؘiÇ zånA ›kyANH. atinAÇ öŠArYÍLiÇ {AÀ sEÙAxiÆÝ. ekAriÙiel ƒist H YAnikELAwH epQElAsi½™ sE H nhM 11 {AÀ o¯ EBAxenE–Ael sMsAriÆ kyAyi¯Ý. pE• niÍLAeNe• eŠAìH öÍen ec•ic• t H . qe•–·i niÍÅ nl« pREyìtAyi¯Ý. {AÀ oÝmielÂ Ü iluM Ž« mAÄE‹ny…M m·@ þmikc• ae–AsHtlãAriÇÿ ni•H o“@M tAe}ylÂ. 12{AÀ niÍELAewA˜Ayi¯• E–AÅ, {AenA¯ ae–AsHtlnAeNÝ {AÀ etLiyic•i“uìH.- {AÀ awyALÍ L@M, atH-tÍL@M, vIrYèvĘikL@M* kA Nic•@. vLer •mEyAewyANH {AnietA eŠ ecyH t tH . 13m·@ sBkÅÆ ki“iy etlÂAM niÍÅÆM ki“i. o¯ vYtYAsM mAÒEm ŸZ+ {AÀ niÍÅÆ BArmAyilÂ. atinH qE•Aw… •miÕ! 14{AniE–AÅ m†•AM tvNy…M niÍeL s•ÄziŠAÀ t•ARANH. niÍÅŠH {AenA¯ BArmAyiri ÆkyilÂ. niÍL@EwtAy o¯ vsHt…vuM qniÆEvì. qniÆ niÍeL mAÒM mti. mAtApitAŠÅÆ nÇkAÀ ›’uÍÅ oÝM EzKriŠARilÂ. mAtApitAŠLA¹ ›“ikÅŠAyi EzKriEŠìtH. 15atinAÇ qniÆ™etl A M niÍÅÆ nÇkAÀ qniÆ sEÙAxm…ìH. {AÀ qe•˜e• y…M niÍÅÆ dAnM ec•@M. {AÀ niÍeL œw…tÇ sHEnhic•AÇ niÍÅŠH qe• ›Rc•@ mAÒmAyi sHEnhiŠAnA›EmA? 16 {AÀ niÍÅeŠA¯ BArmAyi¯•iel •« vYåmANH. q•AÇ {AÀ kQzlŠA rnAyi¯e•ÝM k™M pR’H niÍeL vzIkric• @ evÝM niÍÅ k¯«Ý. 17 {AÀ ayc• ŒerÜiluM v}i {AÀ niÍ eL vÉiEc•A? ölÂ! {AnÍen ecyHti elÂÝ niÍÅŠRiyAM. 18{AÀ tIe˜A sien niÍL@ewyw…E˜Æ pR’u vi“@. {ÍL@ew sEhAdreny…M {AÀ avEnA ewA˜yc•@. tIe˜AsH niÍeL vÉic•i lÂElÂA? oEr kArYÍÅ oEr Œ´AvuekAìH {ÍLi¯v¯M ecyH t …ev•H niÍÅŠ RiyAM. 19 {ÍeLE–A}uM niÍL@ew m…ÛiÇ sVyM nYAyIkriÆkyAeNÝ niÍÅÆ EtAÝÝEìA? ölÂ. {ÍÅ eedv˜i½ m…ÛilANH öŠArYÍeLl A M pRy…•tH . {ÍÅ ƒisHt…vi½ m…ÛiÇ öetlÂAM pR y…ky…M ec•@Ý. niÍÅ {ÍL@ew èiy suXÏŠLANH. {ÍÅ ec•@• oAErA èv] ˜ iy…M niÍeL zårAŠAnANH ; 20 {AÀ niÍL@ew aw…Ï v¯EÛAÅ niÍÅ {AÀ Œ#hiÆ•« EpAel Œyi¯•ielÂ Ü iElA qÝ By•i“ANH {Ani« ec•@•tH. {AÀ qÙAyiriŠN emÝ niÍÅ Œ#hiÆEÛAel {AÀ awyALÍÅ ... vIrYèv˜ ] ikÅ eedv˜ieÀR zåmAy èv]˜ikÅ. eedvshAyM ›wAet m½xYÄŠ« ec•AnAvilÂ.

ŒyielÂ Ü iElA qÝM {AÀ ByÆÝ. niÍÅŠiwyiÇ tÄŠM, asUy, EkApM, sVAÄØt, d…ÄBAxNM, ›²›²–H , ahÙ, ŒzyÆ}–M q•ivy…ìAkA emÝ {AÀ ByÆÝ. 21{AÀ vIìuM niÍ L@ewyw…E˜Æ v¯EÛAÅ, qeÀR eedvM qe• niÍL@ew m…ÛiÇ vinItnAŠiEy ŠAemÝ {AÀ ByÆÝ. niÍÅŠiwyiÇ cil¯ew pApkÄ—ÍÅ qe• d…+Kit nAÆM. avÄ tÍL@ew a²Öi, eelMgik pApÍÅ, nANM ek“ èv]˜ikÅ d…xHkÄ —ÍÅ q•ivyHŠH pËA˜piŠA˜« m†lM qniÆ d…+Km…ìA›M. aÙYm…•Riyi–…kL@M ŒzMskL@M {AÀ niÍL@ewyiwyiElÆ vIìuM v¯M. a« m†•AM tvNyAyiriÆM. þoAErA prAtiÆM a« zriyAeNÝ pR yAÀ rEìA m†E•A Ep¯ìAyiriŠNM.ÿ* q•tH oAÄ—iÆk. 2 rìAM tvN {AÀ niÍELAewA–mAyi¯•E–AÅ {AÀ niÍ L@ew pApÍLiÇ m…•Riyi–… t•i¯Ý. öE–AÅ {AÀ niÍLiÇ niÝ vLer ak elyAeNÜiluM pApM ecyHt m·@™v ÄÆM m…•Riyi–…t¯Ý. {AÀ vIìuM v¯ EÛAÅ niÍL@ew pApÍÅ nimi˜M niÍ eL zi•iÆM. 3 ƒisHt…vANH q•ilUew sMsAriÆ•et•tinH niÍÅÆ etLivu EvNM. niÍeL zi•iÆ•tiÇ ƒisHt… d…Äb•lÀ ael•tANH qeÀR etLivH. q•AÇ niÍLiÇ ƒisHt… zå nANH. 4ƒUzitnAyE–AÅ avÀ d…Äb•l nAyi¯Ý q•« zrite•. q•AÇ av niE–AÅ eedv˜ieÀR zåiyiÇ jIvi ÆÝ. ƒisHt…viÇ {ÍÅ d…Äb•lrAeN •« stYmA›Ý. qÜiluM niÍÅÆ Evìi {ÍÅ eedvzåiyAÇ ƒisHt… viÇ jIviÆM. 5 niÍÅ sVyM EnAÆk. niÍÅ vizVA s˜ilAENA jIviÆ•etÝ sVyM pri EzADiÆk. Ey²ƒisH t … niÍLilu eìÝ niÍÅŠRiyAM. q•AÇ prI• yiÇ niÍÅ prAjye–“AÇ, ƒisH t … niÍLiÇ vsiÆ•iel•Riy…k (niÍÅ vizVAs˜ill jIviÆ•etÝ keì ˜iyAÇ). 6pE• {ÍÅ Œ prI•yiÇ EtA·i“ielÂ Ý niÍÅÆ kANAemÝ {AÀ ètYAziÆÝ. 7 niÍÅ ete·AÝM ec•AtiriEŠìti½ {ÍÅ eedv E˜Aw… èAÄØiÆÝ. {ÍÅ prI• jyic•@ q•tH ŒL@kÅ kA¹•tH èDAn mlÂ. pE• {ÍÅ prI•yiÇ EtA·@ q •tH ŒL@kÅ ciÙiÆÝevÜiÇ EpAluM niÍÅ zriyAy« ec•@key•tA¹ èDAnM. 8 stYvi¯ÖmAy« ec•@vAÀ {ÍÅŠAvilÂ. stY˜i½ nirÆ•« ec•@vAEn k}iy†. 9 niÍÅ zåerÜiÇ, d…Äb•lrA›•tiÇ {ÍÅÆ sEÙAx Emy…Z. niÍÅÆ k¯ÏìAkE“eyÝ {ÍÅ èAÄØiÆÝ. 10qeÀR asA•i ÖY˜ilA¹ {Aniet}uytH. {AÀ v¯ EÛAÅ niÍeL zi•iŠAÀ qeÀR k¯˜H

13

þoAErA ... Ep¯ìAyiriŠNMÿ ŸÖrNi Œv. 19+15.


209 ŸpEyAgiŠAtiriŠAnA¹ {Aniet}u« •tH. niÍeL zårAŠAnANH, nzi–i ŠAnl eedvM qniŠH Œ aDikArM nÇ kiytH. 11 sEhAdrEr, öE–AÅ {AÀ viw pR y…Ý. pUÄÌrAyiriŠAÀ æmiÆk. {AÀ pR’veyAeŠ ec•@k. prsHprM aM gIkric•H smADAnE˜Aew jIviÆk. a E–AÅ sHEnh˜ieÀRy…M smADAn˜i

2 ekAriÙYÄ 13:11-14

eÀRy…M eedvM niÍELAewAÏìA›M. 12 niÍÅ prsH p rM aBivAdYM ec•@ EÛAÅ oAErA¯˜ÄÆM vi²Ö¡MbnM nÇ›k. 13niÍÅŠH ql A vi²ÖriÇ niÝM aBivAdYÍÅ. 14kĘAvAy Ey² ƒisH t …vieÀR äpy…M eedv˜ieÀR sH E nhvuM pri²ÖA´AvieÀR œ“A yHmy…M niÍELAewlÂAvErAw…M ŸìAyiri Še“.


210

glAtYÄŠH q}utiy ElKnM glAtYÄÆ™ ElKnM ae–AsHtlnAy epQelAsiÇniÝ ™tH. ae–AsHtlnAkAÀ, {AÀ m½xY rAÇ etre’w…Še–“vnlÂ. m½xYriÇ niÝM ayyH Š e–“v½ml . Ey²ƒi sHt…vuM pitAvAy eedvvumANH qe• ae–AsHtlnAŠieyw…˜tH. eedvM o¯v nANH Ey²vien mrN˜iÇniÝM ŸyÄ –ic•tH. 2 ƒisH t …viÇ qE•AewA–m…™ ql A sEhAdrÍLiÇniÝM ŒzMskÅ. glA tYyiel sBkÅÆ™tANH ötH. 3pitA vAy eedvvuM kĘAvAy Ey²ƒisHt… vuM niÍÅŠH äpy…M smADAnvuM nÇ ke“ qÝ {AÀ èAÄØiÆÝ. 4n—…ew pApÍÅŠAyi Ey² aven˜e• ekA w…Ï. nAM jIviÆ• d…xHw ElAk˜iÇ niÝM m…årAŠAnANH Ey² ö« ecyH ttH. atAyi¯Ý pitAvAy eedv˜i eÀR aBIxHwM. 5 mhtVM qe•E•ÆM eedv ˜i½™tAke“. ŒEmÀ.

1

o¯ stYsuviEzxEm ŸZ alø kAl˜i½ m…ÛH te• piÚw¯ vAÀ eedvM niÍeL viLic•@. ƒisHt…vi lUew ŒgtmA›• aveÀR äpyilANH avÀ niÍeL viLic•tH. q•AÇ öÝ {AÀ niÍeL–·i atH-tADInnANH! ni ÍÅ Enre˜te• piÙiriy…ky…M vYtY sHt suviEzx˜iÇ vizVsiÆky…M ec•@Ý. 7yTAÄؘiÇ me·A¯ stY suviEzxmilÂ. q•AÇ cilÄ niÍeL Œek ciÙAÆ}–˜ilAÆkyANH. avÄ ƒisHt…vieÀR suviEzx˜i½ mA·M v¯ ÏvAÀ Œ#hiÆÝ. 8{ÍÅ niÍ ELAw… stYsuviEzxM pR’u. atinAÇ {ÍÅ te•EyA, sVÄ‹˜iÇ nie•A¯ d†tEnA niÍELAw… me·A¯ suviEzxM pR’AÇ avÀ zpiŠe–w…M. 9{Ani« EnrE˜ pR’i“@ìH . öE–AÅ vIìuM pRy…Ý. niÍÅ Enre˜te• suvi EzxM sVIkric•i¯Ý. r•èApiŠA½™ me·A¯ mAÄ‹M o¯vÀ pRy…ÝevÜiÇ avÀ zpiŠe–w…M. 10 qe• sVIkriÆvAÀ jnÍeL o¯ ÆkyANH {Aen•AENA niÍÅ öE–A }uM vicAriÆ•tH. alÂ; üeedvMý o¯ven mAÒmANH {AÀ èItie–w…˜AÀ æmiÆ •tH. {AÀ m½xYer èItie–w…˜AÀ æmiÆkyAENA? {AÀ m½xYer èIti e–w…˜AnA#hic•@evÜiÇ {AÀ Ey² ƒisHt…vieÀR dAsÀ Œ›•ilÂ. 6

epQelAsieÀR aDikArM eedvd˜M 11 sEhAdrEr, {AÀ niÍeL ŸpEdzic•

suviEzxM m½xYkløitM al qÝ niÍLRiyNemÝ {AnA#hiÆÝ. 12q niÆ m½xYriÇni•l suviEzxM lBi c•tH. m½xYrA¯M qe• suviEzxM pWi –ic•ilÂ. Ey²ƒisHt… qniŠ« nÇki. {AÀ jnÍELAw… pREyì suviEzxM avÀ qe• kANic•@. 13 qeÀR pUÄv• jIvite˜ÆRic• @ niÍÅ Ek“i“@ìH. {AÀ ey¸d mt˜ilA yi¯Ý. eedv˜ieÀR sBey {AÀ vLer EyeR pIFi–ic•@. {AÀ sBey ölÂAyHm ec•@vAÀ æmic• @ . 14{AÀ ey¸dmt ˜iel o¯ EntAvAyieŠAìiriÆkyA yi¯Ý. {AÀ qeÀR èAy˜ilu™ m· EnkM ey¸dErŠAÅ emc• m Ayi èvÄ ˜ic•@. n—…ew pUÄv•ik¯ew prÛrAgt mAy c“ÍÅ piÚwrAÀ {AÀ m·Aer ŠAL@M æmic•@. 15 q•AÇ {AÀ jniÆ•ti½ m…ÀEp eedv˜i½ qe•ÆRic•@ èEtYkmAy pÖtiy…ìAyi¯Ý. atinAÇ eedvM teÀR k¯NyAÇ qe• viLic•@. 16teÀR puÒenÆRic•@™ suviEzxM {AÀ jAti kL@ew öwyiÇ èsMgiÆvAÀ eedvM Œzic•@. atinAÇ eedvM teÀR mkenÆ Ric•H qe•pWi–ic•@. eedvM qe• viLic• E–AÅ qniŠH o¯ m½xYniÇniÝM shA yEmA ŸpEdzEmA lBic•ilÂ. 17ey±zElmi lu™ ae–AsHtler kA¹vAÀ {AÀ EpAyilÂ. {AÀ ae–AsHtlnA›Mm…ÀEp avÄ ae–AsHtlãArAyi¯Ý. q•AÇ pkrmAyi {AÀ aERbYyiElÆ EpAyi. pi•IwH {AÀ dmsHekAsiElŠH mwÍi. 18 m†Ý vÄxÍÅÆ EzxM {AÀ ey±z ElmiElÆ EpAyi. {AÀ peÒAsien kANAnA#hic•@. {AÀ peÒAsienA–M ptinÉu divsM tAmsic• @ . 19Ey² vieÀR sEhAdrnAy yAEŠAbien o}ic•H me·A¯ ae–AsHtleny…M {AÀ kìilÂ. 20 {AÀ q}u«• öQ kArYÍÅ epALiy el•H eedv˜inRiyAM. 21pi•IwH suRiy, kilikYA BAgÍLiElÆ EpAyi. 22 ey¸dYyiel eeƒsH t v sBkÅ qe• Enre˜ kìi“ilÂ. 23avÄ qe• ÆRic•H ötH Ek“iE“y…Z+ þöQ m½xYÀ n—eL pIFi–iÆ•vnANH. q•AÇ ori ŠÇ övÀ nzi–iÆvAÀ Œ#hic• aEt vizVAsM te• öE–AÅ jnÍELAw… pR y…Ý.ÿ 24öQ vizVAsikÅ qe•èti eed ve˜ puk}H˜i.

2

m·H ae–Ast H lÄ epQelA sien sVIkric@• ptinAlu ekAl ˜ i½EzxM {AÀ vIìuM ey±zElmiElÆ tiriek


211 EpAyi. {AÀ bÄ•bAsiEnAewA–M tIe˜Asieny…M œ“iyANH EpAytH . 2 {AÀ EpAkNemÝ eedvM kANic•« ekAìANH {AÀ EpAytH. vizVAsikL@ew EntAvAyi¯•v¯ew aw…˜H {AÀ EpAyi. {AÀ o·yHŠAyE–AÅ Œ m½xY ErAwH {AÀ jAtikELAw… èsMgiÆ• suviEzxM pR’u. qeÀRèv]˜i, pì e˜y…M öE–A}e˜y…M nixHPlmAkAti riŠAÀ, {AÀ èsMgiÆ•tH avÄ mn ÈilAŠNemÝ {AÀ Œ#hic• @ . tI e˜AsH qE•AewA–M ŸìAyi¯Ý. avÀ o¯ yvnnANH. 3-4q•AÇ öQ EntAŠÅ tIe˜AsiEnAw…EpAluM pricHECdn nw ˜AÀ niÄbÓic•ilÂ. {ÍÅŠH öQ kArY ÍeL–·i sMsAriEŠìtH ŒvzYmAyi ¯Ý. kArNM, cil kpw sEhAdrãAÄ {ÍL@ew sm†h˜iÇ rhsYmAyi èEv zic•i¯Ý. ƒisHt…viÇ {ÍÅÆ™ sVA t×e˜–·i aRiy…vAÀ avÄ cArãAer E–Ael vÝ. 5q•AÇ Œ kpw sEhAdr ãAÄŠH ŒvzYm…™tH oÝM {ÍÅ s—ti c•ilÂ. suviEzx˜ieÀR stYM niÍÅ ŠAyi «w¯vAÀ {ÍÅ Œ#hic•@. 6 èDAnerÝ kANe–“ ŒÅŠAÄ {AÀ èsMgiÆ• suviEzxM mA·iyilÂ.(avÄ þèDAnErA aèDAnErAÿ q•tH qni eŠA¯kArYmlÂ. eedv˜inH qlÂAv¯M sm ãArANH)7 q•AÇ öQ EntAŠÅ, peÒAsi enE–Ael qniÆM o¯ èEtYk EjAli nÇkiyi“@eìÝ kìu. ey¸dErAw… su viEzxM aRiyiÆvA½™ EjAli eedvM peÒAsi½ nÇki. a«EpAel, jAtik ELAwH suviEzxM èsMgiÆvA½™ EjAli eedvM qniÆ nÇki. 8o¯ ae–A sH t lnAyi èvĘiŠA½™ zåi eedvM peÒAsi½ nÇki. ey¸dÄÆ Evìiy…™ o¯ ae–AsHtlnANH peÒA sH. eedvM qniÆM o¯ ae–AsHtlnAkA ½™ zåi nÇki. q•AÇ ey¸drlÂA˜ vÄÆ Evìiy…™ o¯ ae–AsHtlnANH {AÀ. 9 yAEŠAbuM peÒAsuM EyAh•A½ mANH EntAŠLAyi kANe–w…•tH. qni ÆM öti½™ èEtYk vrM eedvM t•i“@ eì•H avÄ kìu. atinAÇ avÄ qe• y…M bÄ•bAsieny…M sVIkric•@. þbÄ •bAEs, epQelAEs niÍÅ ey¸dr lÂA˜v¯ew aw…ŠElÆ EpAkNem•H {ÍÅ s—tiÆÝ. {ÍÅ ey¸d¯ew aw…E˜Æ epAyHeŠA™AMÿ q•H peÒA suM yAEŠAbuM EyAh•A½M pR’u. 10 o¯ kArYM mAÒEm {ÍELAwvÄ aBYÄ Øic•@Z, pAvÍeL shAyiŠAÀ oAÄŠ Nem•H . ötANH {AÀ yTAÄؘiÇ ec•AÀ a#hic•«M.

peÒAsi½ et·ieyÝ epQelAsH etLiyiÆÝ 11 peÒAsH aeÙYAŠYyiÇv•H et·Ayi cil« ecyH t …. av½ et·iE–Ay« ekAìH {AÀ peÒAsientirAyi¯Ý. 12 ötANH sMBvic•t.H peÒAsH aeÙYAŠY yiÇ ŒdYM v•E–AÅ jAtikELAw… œew

glAtYÄ 2:2-21

avÀ B•iÆky…M öwepw…ky…M ec yHt…. q•AÇ yAEŠAbH ayc• ŽtA½M ey¸dÄ aviEwÆ v•E–AÅ peÒAsH jAtikELAewA•ic•@™ EBAjnM niĘi. peÒAsH jAtikL@ew öwyiÇniÝM sVyM o}i’umARi. qlÂA jAtikL@M pricHECdn k}iŠNM qÝ vizVsiÆ• Œ ey¸ der peÒAsinH BymAyi¯Ý. 13atinAÇ peÒAsH o¯ kpw BåiŠArnAyi¯Ý. ötr ey¸d vizVAsikL@M peÒAsi enA–M EcÄÝ. atinAÇ av¯M kpw BåiŠArAyi¯Ý. bÄ•bAsuEpAluM ey¸d¯ew öQ èv]˜iyiÇ sVADIniŠ e–“u. 14öQ ey¸dÄ ecyH t eteÙÝ {AÀ kìu. suviEzx˜ieÀR stYM avÄ piÚw¯•ilÂ. qlÂA ey¸d¯M EkÅ Š˜ŠviD˜iÇ {AÀ peÒAsiEnAw… pR’u. þpeÒAEs nI o¯ ey¸dnANH. q•AÇ o¯ ey¸denE–Ael jIviÆ •ilÂ. nI jAtikLiÇ o¯venE–AelyANH jIviÆ•tH. aE–AÅ jAtikeL ey¸der E–Ael jIviŠAÀ niÄbÓiÆ•tH qÙinH?ÿ 15 n—Å ey¸dÄ jAtikLAEyA pApik LAEyA al jnic•t.H n—Å ey¸drAyANH jnic•t.H 16pE• nYAyèmANM piÚwÄ• «ekAìH orAÅ eedvm…ÛAek nItikriŠ e–w…kyil q•H nm…ŠRiyAM. Ey²ƒi sHt…vilu™ vizVAsmANH o¯ven eedv m…ÛAek nItIkriÆ•tH. atinAÇ nAm…M ƒisHt…Ey²viÇ vizVsic•@. kArNM nAM eedvm…ÛAek nItIkriŠe–wNM. a Íen nAM eedvm…ÛAek nItIkriŠe– “@, nYAyèmANM pAlic•«ekAìlÂ, ƒi sH t …viÇ vizVsic• « ekAìumAÒM. nYAyèmANM pAliÆ•tinAÇ o¯v½M nItIkriŠe–wilÂ. 17

nAM ey¸dÄ ƒisHt…viElÆ v•tH, eedvm…ÛAek nItikriŠe–wAnANH. a tinAÇ nAm…M pApikLAyi¯Ý qÝ vYåM. ƒisHt… pApe˜ EèA/Ahi–i ÆÝ q•ti½ aÄØm…EìA? tIÄc• yAy…M öl . 18{A½Ep•ic• kArYÍÅ vIìuM pWi–iÆvAÀ «wÍukv}i {AÀ qe•˜e• pAp˜i½ Žløic•@ ekAw… 19 ÆkyANH. nYAyèmAN˜i½Evìi jIviÆ•« {AÀ niĘi. nYAyèmAN mANH qe• ekA•tH. eedv˜i½Evìi jIviŠ˜ŠvÌM {AÀ nYAyèmAN ˜i½ mric•@. {AÀ ƒisHt…vienA–M ›ri ziÇ ekAlÂe–“@. 20atinAÇ {AÀ öQ jIviÆ• jIvitM yTAÄؘiÇ qEÀR tlÂ- ƒisHt…vANH q•iÇ jIviÆ•tH. {AniE–A}uM qeÀR zrIr˜iÇ jIvi ÆÝ qÝvrikiluM vizVAsM ekAìH {AÀ eedv˜ieÀR puÒniÇ jIviÆÝ. Ey²vANH qe• sHEnhic•tH. qe• r•iŠAnAyi avÀ sVyM nÇki.21öQ dAnM eedv˜iÇniÝ™tANH. Œ dAnM {AÀ nirAkriÆ•il . qÚekAeì •AÇ, nYAyèmANM ne— eedvm…ÛAek nItIkriÆmAyi¯e•ÜiÇ ƒisHt… nm…Æ Evìi mriEŠìiv¯mAyi¯•ilÂ.


glAtYÄ 3:1-19

212

vizVAsM v}iyANH eedvA ½#hM v¯•tH Ey²ƒisHt…vieÀR ›riziel mrNM glAtYyiel jnÍELAw… vLer vYå mAyi pRye–“tANH . q•AÇ niÍÅ vLer EBAxãArANH. 2niÍeL kbLi–iÆ vAÀ ciler niÍÅa½vdic•@. öQ o¯ kArYM qE•Aw… pRy…k+ niÍÅ qÍen yANH pri²ÖA´Avien sVIkric• t H ? nYAyèmANM pAlic• « ekAìAENA Œ´Avien niÍÅÆ ki“iytH ? al ! suviEzxM Ek“«ekAìAENA niÍÅ Œ´Avien sVIkric•«M vizVsic•«M? 3 Œ´AvuekAìH niÍL@ew jIvitM ƒi sHt…viÇ «wÍi. öE–AÅ niÍL@ew te• zåiyAÇ a« «w¯vAÀ niÍÅ æmi ÆemE•A? a« EBAx˜mANH. 4 niÍÅ vLer a½Bvic•tANH. Œ a½BvÍL Òy…M Pl³nYmAŠNemE•A? a« vYÄ ØmAŠe–w…kyiel • H {AÀ ètI•i ÆÝ. 5niÍÅ nYAyèmANM piÚwÄ• «ekAìAENA eedvM Œ´Avien t•tH? alÂ! niÍÅ nYAyèmANM piÚwÄ•« ekAìAENA eedvM niÍL@ew öwyiÇ atH-tÍÅ èvĘic•tH? alÂ! niÍÅ suviEzxM Ek“@ vizVsic• « ekAìH eedvM aveÀR Œ´Avien niÍÅÆ triky…M atH-tÍÅ èvĘiÆky…M ecyHt…. 6 aEt kArYÍLANu aéAhAmienÆ Ric•H ti¯ev}uÏkLiÇ pRy…•tH, þaéA hAM eedve˜ vizVsic•@. eedvM aéA hAmieÀR vizVAse˜ sVIkric•@. atH aéAhAmien eedvm…ÛAek nItIk ric•@.ÿ *7atinAÇ vizVAsm…™ ŒÅŠA rANH aéAhAmieÀR yTAÄØ mŠÅ. 8 BAviyiÇ sMBviÆ•etÙAeNÝ ti¯ ev}uÏkÅ pRy…Ý. eedvM jAtikeL av¯ew vizVAsM v}i nItIkriÆM q•H ti¯ev}u˜H pRy…Ý. öQ suviEzxM ti¯ev}uÏkÅ pRy…•« EpAel a éAhAmiEnAw… EnrE˜ pR’i¯Ý. þa éAhAEm, ®miyiel qlÂA jnteyy…M a½#hiŠAÀ eedvM nie• ŸpEyAgi ÆM.ÿ* 9aéAhAM a« vizVsic•@. a éAhAM vizVsic•« ekAìH a½g]hIt nAyi. a« te•yANiÝM. vizVsiÆ• qlÂAv¯M aéAhAM a½#hiŠe–“« EpAel a½g]hItrA›M. 10 q•AÇ eedvm…ÛAek nItIkriŠe– w…•tinH nYAyèmANM piÚw¯•vÄ o¯ zAp˜iÀkI}ilANH. qÚekAeì•AÇ ti¯ev}uÏkÅ pRy…Ý, þnYAyèmAN ˜iÇ q}ute–“iriÆ• kArYÍeLlÂAM o¯ vYåi ec•NM. *avÀ qE–A}uM a½sriÆ•ielÂÜiÇ avÀ o¯ zAp ˜iÀkI}ilANH.ÿ 11atinAÇ o¯ vYåi y…M nYAyèmANM m†lM eedvm…ÛAek nItIkriŠe–wil qÝ vYåmANH. þvi zVAsM ekAìH eedvsm•M nItIkriŠ

3

e–“vÀ nitYM jIviÆM.ÿ* q•H ti¯ev}u ÏkÅ pRy…Ý. 12nYAyèmANvuM vi zVAsvuM o•lÂ; a« me·A¯ pAtyANH ŸpEyAge–w…Ï•tH. nYAyèmANM pR y…Ý, þnYAyèmANA½xHWAn˜AÇ jI vÀ keì˜AÀ Œ#hiÆ•vÀ nYAy èmANM pRy…• kArYÍÅ ec•NM.ÿ* 13 nYAyèmANM o¯ zApM n—iElŠi“@. q•AÇ ƒisHt… nm…ŠAyi sVyM Œ zAp˜i½ viEDynAyi. atinAÇ avÀ Œ zApM n—iÇniÝM qw…Ï mA·i þo¯veÀR zrIrM mr˜iÇ ¬Šiyi“i riÆe•ÜiÇ Œ vYåi o¯ zAp˜iÀ kI}ilANHÿ q•H ti¯ev}u˜iÇ q}ut e–“iriÆÝ. 14eedvM aéAhAmi½ vAÆ ekAw…˜« EpAel eedvA½#hM ki“˜ŠviDM ƒisHt… qlÂAM ecyHt…. a½#hM ƒisH t … v}iyANH v¯•tH . ƒisHt… nm…ÆEvìi mric•tinAÇ eedvM vAgH d AnM ecyH t pri²ÖA´Avien nm…ŠH ki“i. vizVsiÆ•«v}i öQ vA gHdAnM nm…Æ lBiÆÝ. nYAyèmANvuM vAgd H ˜vuM sEhAdrIsEhAdrãAEr öQ o¯ ŸdA hrNM nÇ›vAÀ qe• a½vdiÆk. o¯vÀ me·A¯v½mAyi nwÏ• niym e˜ÆRic•@ vicAriÆk. Œ niymM oQ EdYAgikmAyi aMgIkric•EzxM yAetA¯ v½M Œ niym˜iÇ qeÙÜiluM œ“iEc•Ä ŠAÀ sAÖYml . 16eedvM aéAhAmi EnAw…M aveÀR sÙtiEyAw…M vAgHdAnM ecyHt…. þnieÀR sÙtikELAw…Mÿ qÝ eedvM pR’ilÂ. (atH aEnkM Eper aÄØmAÆM. q•AÇ eedvM pR’tH q eÙ•AÇ þnieÀR sÙtiEyAw…Mÿ q•A NH. ötH o¯ vYåiey•ANH aÄØmAÆ •tH. atH kisHt…vANH.) 17ötANH {AnÄ ØmAÆ•tH. nYAyèmANM èEyAg˜iÇ ekAìuv¯•ti½ vLer m…ÀEp eedvM aéAhAmi½ vAgHdAnM nÇki. nA¾·i m…–tH vÄxÍÅÆEzxmANH nYAyè mANM v•tH. atinAÇ nYAyèmAN ˜inH eedvM aéAhAmi½ nÇkiy vAgH dAnM lMGiÆvAEnA niymM R”u ec•A EnA sAÖYmlÂ. 18eedvM vAgHdAnM ecyHt kArYÍÅ nYAyèmANM piÚw¯k v}i EnwAÀ k}iy…EmA? ölÂ! nYAyèmANA½ srN˜AÇ aŠArYÍÅ nm…Æ lBiÆ emÜiÇ eedv˜ieÀR vAgHdAnM atH nm… Æ trilÂ. q•AÇ eedvM aéAhAmi½ ekAw…˜ vAgHdAn˜ilUew, teÀR a½# hÍÅ twÈEm«mil A et dyApUÄv• M ekAw…Ï. 19 aE–AÅ qÙi½ EvìiyANH nYAyè mANM? jnÍÅ ec•@• d…xHkÄ—ÍÅ evLivAÆvAnANH nYAyèmANM. aéA hAmieÀR èEtYkpiÚwÄc•AvkAzi v• «ver nYAyèmANM «wÄÝ. öQ piÚ wÄc•AvkAziey–·iyANH eedv˜ieÀR vAgH d AnM. d†tãAÄ v}iyANH nYAyè 15

þaéAhAM ... nItIkric@• ÿ Ÿlø. 15+6.

þvizVAsM ... jIviÆMÿ hb. 2+4, ERAm+1+7.

þaéAhAEm ... ŸpEyAgiÆMÿ Ÿlø. 12+3.

þ n Y A y è m A N A ½ x HW A n ˜ A Ç . . . e c • N M ÿ ElvY. 18+5.

nYAyèmAN˜iÇ ... ec•NMÿ Œv. 27+26.


213 mANM nÇke–“tH. nYAyèmANM m½xY ÄŠH eekmARAÀ d†tãAÄ EmAezey öwnil ŠArnAŠi .20q•AÇ eedvM o¯ven ŸZ q•«ekAìuM o¯ BAgEm Ÿ™etÝ v¯ EÛA}uM o¯ öwnilŠAreÀR ŒvzYmilÂ. EmAezy…ew niym˜ieÀR ŒvzYkt 21 eedv˜ieÀR vAgHdAnÍÅeŠtirANH öQ nYAyèmANM q•H ötÄØmAÆ ÝEìA? ölÂ! jIvÀ èdAnM ec•@• o¯ nYAyèmANM ŸeìÝ vrikiÇ nAM Œ nYAyèmANM v}i eedvm…ÛAek nItI kriŠe–E“en. 22q•AÇ ö« zriylÂ, kArNM sÄv•¯M pAp˜AÇ bÓn˜i lAŠe–“iriÆÝ q•ANH ti¯ev}uÏ kÅ pRy…•tH. qÙANH ti¯ev}uÏkÅ öÍen pRy…•tH? vizVAsM v}i vA gHdAnM nÇke–w…•« ekAìANH atH. Ey²ƒisHt…viÇ vizVsiÆ•vÄŠANH vAgHdAnM nÇkiytH. 23 öQ vizVAsM v¯•ti½ m…ÀEp nAem lÂAv¯M nYAyèmANM m†lM twvukArAŠ e–“iriÆkyAyi¯Ý. vÝ ekAìiri Æ•, Œ vizVAs˜ieÀR vITi eedvM ne— kANiÆM ver nm…ŠH sVAt×Ymi lÂAyi¯Ý. 24aE–AÅ ƒisHt… v¯•iwM ver nYAyèmANmAyi¯Ý n—…ew r•i tAvH. ƒisHt…v•ti½EzxM nm…ŠH vizVA sM v}i eedvm…ÛAek nItIkriŠe–wAÀ k}iy…M. 25öE–AÅ vizVAs˜ieÀR v}i ŒgtmAyiriÆÝ. atinAÇ nAM niym ˜ieÀR kI}iÇ jIviÆ•ilÂ. 26-27 niÍÅ qlÂAv¯M ƒisHt…viÇ jH{A nsHnAnM Ž·iriÆÝ. atinAÇ niÍeL lÂAv¯M ƒisHt…vien DriŠe–“iriÆÝ. ƒisHt…Ey²vilu™ vizVAsM v}i niÍ eLlÂAM eedvmŠLAeN•H ötH vYåmA ÆÝ. 28öE–AÅ ƒisHt…viÇ ey¸d½M yvn½M t—iÇ vYtYAsmilÂ. awimkL@M sVt×½M t—iÇ vYtYAsmilÂ. pu¯x½M OIy…M t—iÇ EvÄtirivilÂ. niÍÅ ql A v¯M ƒisH t …Ey²viÇ o•ANH . 29 niÍÅ ƒisHt…vi½™vrANH. atinAÇ niÍÅ aéAhAmieÀR sÙtikLANH. eedvM aéAhAmi½ nÇkiy vAgHdAnM ekAìANH niÍÅŠH qlÂA eedvA½#h ÍL@M ki“iytH. niÍELAw… {Ani« pRyAÀ Œ#hi ÆÝ. anÙrAvkAzi o¯ ›“iyAyi riEŠ orwimyiÇniÝM avnH o¯ vYtYA svumilÂ. anÙrAvkAzi qlÂA ŸwmÐA vkAzÍL@M vhiÆÝ q•« èzHnmlÂ. 2 qÚekAeì•AÇ avÀ ›“iyAyiriEŠ aven sMr•iÆ• qlÂAvery…M avÀ a½sriEŠì«ìH . q•AÇ pitAvH niËyic• èAymA›EÛAÅ avÀ sVt ×nA›M. 3a« te•yA¹ n—…Ewy…M Ðiti. nAm…M oriŠÇ ›“ikeLE–AelyA yi¯Ý. öQ ElAk˜ieÀR ni¯pEyAg mAy niymÍL@ew awimkLAyi¯Ý nAM. 4 q•AÇ zriyAy smyM ŒgtmAyE–AÅ eedvM aveÀR puÒen ayc•@. eedv puÒÀ o¯ OIyiÇniÝM jnic•@. eedv puÒÀ nYAyèmAN˜i½ viEDynAyi

4

glAtYÄ 3:20-4:18

jIvic•@. 5 nYAyèmAN˜inDInrAyi¯• jnÍL@ew sVAt×Ye˜ vAÍuvAÀ tŠviDmANH eedvM ö« ecyHttH. ne— aveÀR mŠLAÆkyAyi¯Ý eedv˜i eÀR ŸE”zYM. 6 niÍÅ eedvmŠLANH. atinAlANH niÍL@ew Xdy˜iElŠH eedvM teÀR puÒeÀR Œ´Avien ayc•tH. Œ´AvH Ek¹ viLiÆÝ. þa–A, èiy pitAEv.ÿ 7 atinAÇ öniEmÇ niÍÅ awimkLlÂ. niÍÅ mŠLA›Ý. tAÀ vAgHdAnM ecyHt kArYÍÅ eedvM ninÆt¯M. kArNM nI aveÀR ›“iyANH. glAtYErAw…™ epQelAsieÀR sE H nhM 8 pìH niÍÅŠH eedve˜ aRikyilÂA yi¯Ý. yTAÄØmlÂA˜ eedvÍÅÆ ni ÍÅ awimkLAyi¯Ý. 9 q•AÇ yTAÄØ eedve˜ niÍÅ öE–AÅ aRiy…Ý. stY˜iÇ eedv˜inANH niÍeL aRi yAvu•tH. atinAÇ m…ÛH piÚwÄ•i¯• d…Äb•lvuM ŸpEyAg EyAgYvumlÂA˜ Œ c“ÍLiElŠH niÍeLÙi½ mwÍNM? vI ìuM niÍÅŠH aŠArYÍL@ew awimyA kENA10èEtYk divsÍeLÆRic•@M mAs ÍeLÆRic• @ M èEtYk s•ÄBÍeLÆ Ric•@M vÄxÍeLÆRic•@M nYAyèmANM ŸpEdziÆ•tH niÍÅ öE–A}uM piÚw ¯Ý. 11{AÀ niÍÅŠHEvìi ByÆÝ. niÍÅÆEvìiy…™ qeÀR èy‰M vYÄ ØmA›EmA qÝ {AÀ ByÆÝ. 12 sEhAdrEr, {A½M oriŠÇ niÍeL E–AelyAyi¯Ý. atinAÇ niÍL@M qe•E–AelyA›k. EnrE˜ niÍeL niÆ vLer nlÂvrAyi¯Ý. 13qÚekA ìANH {AnAdYtvN niÍL@ewyw…E˜ Æ v•etÝ niÍÅ oAÄÆÝìA› mEl A ? kArNM {AÀ ErAgiyAyi¯Ý. {AÀ niÍELAwH suviEzxM èsMgic• E–A}Ayi¯Ý atH. 14qeÀR ErAgM niÍÅ eŠA¯ vliy BArmAyi¯•iriŠAM. q•AÇ qE•AwH niÍÅ o¯ evRu–…M kANic•ilÂ. niÍÅ qe• tirsHkric•ilÂ. eedv˜iÇ niÝ™ o¯ d†ten q•vÌmANH niÍÅ qe• sVAgtM ecyHttH. {AÀ Ey² ƒisHt…ev• EpAelyANH niÍÅ qe• sVIkric• t H . 15aE–AÅ niÍÅ vLer sÚxHwrAyi¯Ý. qviewE–Ayi Œs EÙAxM? qe• shAyiŠAÀ sAÖYmAy etAeŠy…M niÍÅ ecyH t tH {AEnAÄ ÆÝ. k}iy…emÜiÇ niÍÅ niÍL@ew kÎkÅ §}He•w…˜H qniÆ tE•en. 16 q•AÇ öE–AÅ {AÀ stYM pR’« ekAìH niÍL@ew zÒuvAyi q•AENA? 17 niÍeL Eèri–iŠAÀ avÄ kWin y‰M nwÏÝ. q•AÇ ö« niÍÅÆ nlÂtlÂ. niÍeL sVADIniŠAÀ Œ#hi Æ•vÄ niÍeL {ÍÅeŠtirAŠAÀ æmiÆÝ. niÍÅ averylÂAet m·Aer y…M piÚwrAtiriŠAÀ avÄ Œ#hi ÆÝ. 18ŒÅŠA¯ew l•YM nlÂtAeN ÜiEl avÄŠH niÍLilu™ tAlørYvuM n•Aœ. ötH ql AyH E –A}uM zriyANH .


glAtYÄ 4:19-5:17

214

{AÀ niÍL@ew o–M Ÿ™E–A}uM akel ŒyiriÆEÛA}uM ö« zriyANH. 19qeÀR ›’uÍEL, or—y…ew èsvEvdn EpAel qniÆ niÍeLÆRic• H Evdn EtAÝÝ. niÍÅ ƒisHt…vienE–Ael yA›Mver qniŠitH a½Bve–w…M. 20 öE–AÅ qniÆ niÍELAw…œew Œyiri ŠNem•H {AÀ Œ#hiÆÝ. aE–AÅ qeÀR sMsArrItiy…M mA·AemÝ EtA ÝÝ. niÍÅÆEvìi qÚ ec•N em•H öE–AeLniŠRi’uœwA. hAgArieÀRy…M sARAy…ewy…M mAtk ] 21 niÍLiÇ cilÄ öE–A}uM EmAezy…ew nYAyèmAN˜i½ kI}ilAkAÀ Œ#hi ÆÝ. qE•Aw… pRy†, nYAyèmANM q ÙA¹ pRy…•etÝ niÍÅŠRiyAEmA? 22 ti¯ev}uÏkÅ pRy…Ý aéAhAmi½ rìu mŠL@ìAyi¯e••H. o¯ puÒeÀR a— awimyAyi¯Ý. m·vELA sVt×y… 23 mAyi¯Ý. awimOIyiÇniÝ™ aéAhAmieÀR puÒÀ èätrItYAyANH jnic•tH. q•AÇ sVt×yAyvLiÇ ni Ý™ puÒEnA aéAhAmiEnAw…™ eedv ˜ieÀR vAgHdAn èkArvuM. 24 öQ stYkT o¯ criÒM nm…Æ t¯Ý. öQ rìu OIkL@M eedvvuM m½xY½M t—ilu™ rìH niymÍeLE–AelyANH. sInAyimlyiÇvc•H eedvM cmc•@ nÇ kiy nYAyèmANmAeNA•H. öQ niym ˜i½ kI}u™vÄ awimkeLE–AelyANH. hAgAÄ öQ niymM EpAelyANH. 25ati nAÇ aERbYyiel sInAyimlEpAel yANH hAgAÄ. avÅ lQkIkngrmAy ey±zElmieÀR ciÒmANH. öetA¯ awim ngrvuM atiel nivAsikÅ awimkL@ mANH. 26q•AÇ sVÄ‹Iy ey±zElM sVt ×yAy Œ OIeyE–AelyANH. atH n—…ew a—yANH . 27ti¯ev}uÏkLiÇ öÍen pRy…Ý. þmŠLilÂA˜ OI sEÙAxvtiyAk e“. jãM nÇkA˜ avÅ sEÙAx˜AÇ ŒÄÏEGAxiŠe“. kArNM niÍÅ ori ŠluM öQ·@EnAv½Bvic•i“ilÂ. BĘAvu ™vELŠAÅ ŽkAkiniyAyvÅ œw…tÇ ›’uÍL@™vLA›Mÿ eyz•AvH. 54+1 28-29

aéAhAmieÀR o¯ puÒÀ èätrI tYAyANH jnic•tH. q•AÇ aéAhAmi eÀR ötr mkÀ eedvvAgHdAnM ekAìH pri²ÖA´AvieÀR zåiyAlA¹ jni c• t H . qeÀR sEhAdrIsEhAdrãAEr, a•H yisHhAŠH Œyi¯•« EpAel ni ÍL@M vAgH d An˜ieÀR sÙtikLANH . èätrItYA jnic•vÀ vAgHd˜ puÒen pIFi–ic•@. öE–A}uM aÍen te•.30q•AÇ ti¯ev}uÏkÅ qÙA¹ pRy…•tH? þawim OIEyy…M avL@ew sÙtiEyy…M puR˜AÆk! sVt× OI y…ew mkÀ teÀR a–½™etlÂAM lBiÆ Ý. q•AÇ awimOIy…ew mknH oÝM lBiŠilÂ.ÿ 31atinAÇ sEhAdrIsEhAdr ãAEr n—Å awimOIy…ew mŠLl . n—Å sVt× OIy…ew mŠLANH.

niÍL@ew sVAt×YM pripAliÆk ƒisH t … ne— sVt×rAŠiy« ekAìH nm…ŠH sVAt×Ym…ìH. nYAy èmAN˜ieÀR awimtV˜iElÆ tiriek EpAyi mA·M sMBviŠAtiriŠAÀ ŸRc•@ niÇÆk. 2æÖiÕ! epQelAsAy {AÀ pRy…Ý. pricHECdn Ž·vrAyi nYAy èmAN˜iElÆ niÍÅ tiric•@ EpAyAÇ ƒisHt…vieneŠAìH niÍÅeŠA¯ èEyA jnvumilÂ. 3vIìuM {AEnAErA¯˜ery…M tAŠI« ec•e“. niÍÅ sVyM pri cHECdnyHÆ s—tiÆkyAeNÜiÇ nYA yèmANM pUÄÌmAy…M niÍL½sri ŠNM. 4nYAyèmANM v}i eedvm…ÛAek nItIkriŠe–wAÀ æmiÆkyAeNÜiÇ aE–AÅ ƒisHt…vilu™ niÍL@ew jI vitM avsAniÆky…M eedvk¯Ney tYjiÆky…M ecyHt…. 5q•AÇ vizVAsM v}i eedvm…ÛAek nItIkriŠe–wAem•H pri²ÖA´AvieÀR shAy˜AÇ ètI •ic•@ekAìH nAM kA˜iriÆÝ.6o¯vÀ Ey²ƒisHt… vilAyiriÆEÛAÅ avÀ pricHECdn Ž·vEnA, a#cÄ—iEyA q•tH aèDAnmANH, sHEnh˜ilUew vĘiÆ• vizVAsmANH atièDAnM. 7 stYM a½sric•@ekAìH, niÍeLA¯ nl oA“M oAw…kyANH. stYpAt piÚw¯ •tH niÄÏvAÀ ŒrANH niÍeL Eèri –ic•t?H 8 Œ EèrN niÍeL viLic•vniÇ niÝ™tlÂ. 9 þsU•iÆk! aløM puLimAvH m…}uvÀ mAviEny…M puLi–iÆÝ.ÿ 10›} yHÆ• ŒzyÍL@mAyi v¯•v¯ew Œz yÍLiÇ niÍÅ vizVsiŠyielÂÝ kÄ ˜AviÇ {AÀ vizVsiÆÝ. a˜rŠA rÀ Œ¯te•yAyAluM zi•iŠe–w…M. 11 qeÀR sEhAdrEr, pricHECdn ŽÇ ŠNemÝ {AnAery…M pWi–iÆ•ilÂ. aÍenyAyi¯ÝevÜiÇ {AenÙinH pIFi–iŠe–wNM. pricHECdn ŽÇŠ NemÝ {AÀ pWi–iÆkyAyi¯e•ÜiÇ ›rizien–·iy…™ qeÀR èsMgM èzH nkrmAvilÂAyi¯Ý. 12niÍeL zlYe–w… Ï• ŒÅŠAÄ pricHECdny…ew œew aMgECdvuM œew œ“ieyÜiÇ qÝ {A nAziÆÝ. 13 qeÀR sEhAdrEr, sVt×rAkAÀ eedv˜AÇ viLiŠe–“ niÍÅ, niÍ L@ew pApM niR’ sVye˜ èItie–w… ˜AÀ Œ sVAt×Ye˜ o¯ o}ik}ivAyi ŸpEyAgiÆ•ti½ pkrM sHEnhE˜Aw… œew prsHprM ²æUx ec•@k. 14þnie• E–Ael te• anYEry…M sHEnhiÆkÿ q•tiÇ m…}uvÀ nYAyèmANvuM pUĘiyAŠe–“iriÆÝ. 15niÍÅ pr sHprM ëNe–w…Ïky…M EpArAw…ky…M ec•@kyAeNÜiÇ sU•iÆk! niÍÅ prsHprM pUÄÌmAy…M nzi–iÆM.

5

Œ´AvuM m½xY èätiy…M atinAÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý Œ´Avien piÚwÄÝ jIviÆkyAeN ÜiÇ niÍL@ew pApM niR’ sVyM Œ# hiÆ• d…xHŠArYÍÅ niÍÅ ec•ilÂ. 17 n—…ew pApM niR’ sVyM Œ#hiÆ 16


215 •v Œ´Avi½M, Œ´AvA#iÆ•v pApM niR’ sVy˜i½M qtirANH, av prsHprvi¯ÖmANH. atinAÇ ni ÍÅ yTAÄؘiÇ Œ#hiÆ• kArY ÍÅ ec•@•ilÂ. 18q•AÇ niÍeL nyi ÆvAÀ Œ´Avien a½vdiÆemÜiÇ niÍÅ nYAyèmAN˜i½ viEDyrlÂ. 19 eelMgikmAy asAãAÄgIktVM, ²Öi yilÂAyHm, apmrYAdyAy ep¯mA·M, 20vYA jeedvÍeL ŒrADiÆk, m×vAdM nw Ïk, evRuÆk, èzH n ÍL@ìAÆk. asUyAluŠLA›k, vLer EkApixHWrA ›k, tÀkArYM EnAÆ•vrA›k, pr sHprM ›}–M s]xHwiÆk, 21viBAgIyt vLÄÏk, mdYpãArA›k, sMsHŠArrhi tmAy ŒEGAxÍÅ nwÏk, ö«EpA ely…™ m·@ kArYÍÅ ec•@k q•iv yANH n—…ew pApM niR’ sVyM ec •@• kArYÍÅ qÝ vYåM. öE–A}e˜ E–Ael pìuM {AÀ niÍeL tAŠI« ecyH t i¯Ý. 22öŠArYÍÅ ec•@•vÄ eedvrAjY˜iÇ kA¹kyilÂ. q•AÇ o¯ nYAyèmANvuM ete·Ý pRyA˜ sHEn hvuM Œn•vuM smADAnvuM •my…M, 23 dyy…M nãy…M vizVsH tty…M sQmY ty…M Œ´niy×NvumANH Œ´AvH nÇ ›•tH. 24ƒisHt…Ey²vi½™vÄ av¯ew p}y sVAÄØvicArÍL@M ec•@vAnA #hic• d…xHŠÄ—ÍL@M tYjic•H av¯ew pApM niR’ sVye˜ ›riziÇ tRc•@ ekAÝ. 25nm…ŠH n—…ew pu«jIvitM öQ G“M m…tÇ ŸìAytinAÇ nAM Œ´Avu mAyi rjH{iE–Aew jIviŠNM. 26nAM gÄ v•ixHwrAkAtiriÆky…M me·ArAeL ²NHWi piwi–iŠAtiriÆky…M, asUye–wAtiri Æky…M ec•NM. prsp H rM shAyiÆk sEhAdrãAEr, niÍLielA¯vÀ pApM ec•@Ý qÝvrikiÇ, niÍ LiÇ Œ´Iyt Ÿ™vÀ aveÀRyw…Ï EpA›ky…M sQmYtEyAew zriyiElÆ ekAìuvrAÀ sVyM èElABitrAkAet sU•ic•,H aven shAyiÆky…M EvNM. 2 èzHnÍLiÇ prsHprM shAyic•H yTAÄ ØmAy…M ƒisHt…vieÀR nYAyèmANe˜ a½sriÆk. 3aèDAni Œy o¯vÀ sVyM èDAnieyÝ k¯«ÝevÜiÇ avÀ sVyM vifHFiyA›Ý. 4 o¯ vYåi te•, anY½mAyi tArtmYe–w…˜Aet sVkÄ—ÍeL viDiŠe“. atiÇ av½ sVyM aBimAniŠAM. 5 oAErA¯˜¯M avr v¯ew Ÿ˜rvAditVM Že·w…ŠNM. 6 eedvI

6

glAtYÄ 5:18-6:18

EkApEdzÍÅ pWic•@ ekAìiriÆ•vÀ tniÆ™ nl vsHt…ŠeLAeŠy…M aÖYA pk½mAyi p»vyHŠNM. 7 eedve˜ vÉiŠAÀ k}iy…emÝ k¯ «• vifHFi˜M a¯tH. o¯vÀ vitc•Et ekA•†. 8o¯vÀ teÀR pApM niR’ sVye˜ t]pHtie–w…˜A½™tANH nw… •etÜiÇ atH avnH nitYmrNM ekAìu v¯M. q•AÇ o¯vÀ Œ´Avien èIti e–w…˜AnANH nw…•etÜiÇ atHavnH nitYjIven Œ´AviÇniÝ ekAìu t¯M. 9nAM nã ecyHt…tLr¯tH. nAM æmM ŸEp•iŠ¯tH. 10n—Å nl ätYÍÅ «wÄ •AÇ nitYjIveÀR ktiÄmNikÅ ätYs my˜H nm…Æ lBiÆM. avsrM ki“@EÛAÅ nAM ql A vÄÆM nãec•NM, viEz xic•@M vizVAsikL@ew ›w…Mb˜iÇe–“ vErAw…M. epQelAsH teÀR k˜H niÄÏÝ {Ani« sVyM q}u«kyANH qÒ vliy a•rÍLANH {A½pEyAgic•iri Æ•et•H kìAluM. 12ƒisHt…vieÀR ›rizien piÚwÄ•AÇ pIFi–iŠe–w… emÝ k¯«•vÄ ey¸drAÇ sVIkri Še–w˜ŠviDM pricHECdn ŽÇŠAÀ niÍeL niÄbÓiÆÝ. ey¸drAÇ sVI kriŠe–wAnANH avritH ec•@•tH . 13 pricH E Cdn Ž·vÄ te• nYAyè mANM a½sriÆ•ilÂ. q•AÇ niÍeL Eèri–ic•tien–·i pR’u mdiŠAÀ ni ÍÅ pricHECdn ŽÇŠNem•H avÄ Œ#hiÆÝ. 14{AÀ a˜rM kArYÍeL –·i puk}H˜i pRkyilÂ. qÝ ètI•i ÆÝ. qeÀR puk}H˜li½ nidAnM n—… ew kĘAvAy Ey²ƒisHt…vieÀR ›ri zANH. kĘAvAy Ey²ƒisHt…vieÀR ›ri²mrN˜ilUew ElAkM qniÆ ƒUzi tmAyi,* œwAet {AÀ ElAk˜i½ mriÆ ky…M ecyHt…. 15putieyA¯ jnt eedv ˜AÇ s]xw H iŠe–“u q•tANH pricHEC dn Ž·vEnA, a#cÄ—iEyA q•tien ŠAÅ èDAnM. 16öQ niymM pAliÆ• qlÂAvÄÆM- qlÂA eedvmŠÅÆM- smA DAnvuM k¯Ny…M lBiÆM. 17atinAÇ öniy…M qniÆ Œ¯M œw…tÇ èzHnÍÅ nÇkAtiriŠe“. qeÀR zrIr˜ilu™ öQ vw…ŠÅ {AÀ Ey²ƒisH t …vieÀRtA eNÝ kANiÆÝ.* 18qeÀR sEhAd rEr, n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisHt… vieÀR äp niÍL@ew Œ´AvienA–M ŸìAke“eyÝ {AÀ èAÄØiÆÝ. ŒEmÀ. 11

ƒUzitmAyi þmric•iriÆÝÿ q•ÄØM. öQ vw…ŠÅ ... kANiÆÝ ƒisHt…vien–·i pWi–ic•i¯•tinAÇ epQElAsientirAyvÄ aE”he˜ pltvN mÄ”ic• @ . atieÀR awyALmANtH.


216

qePsYÄŠH q}utiy ElKnM 1

eedEvcHCyAÇ ƒisHt…vieÀR ae–A sHtlnAy epQelAsH q• {AÀ q}u «Ý+ Ey²ƒisHt…viel vizVAsikLAy q ePesAsiel eedv˜ieÀR vi²Öjn ˜inH. 2 niÍÅŠH n—…ew pitAvAy eedv˜i eÀRy…M kĘAvAy Ey²ƒisH t …vi eÀRy…M äpy…M smADAnvuM ŒzMsi ÆÝ. ƒist H …viel Œ´IyA½#hÍÅ n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisHt…vi eÀR pitAvuM eedvvumAyvnH sHt…ti. ƒisHt…viÇ eedvM qlÂA Œ´IyA½#h ÍL@M sVÄ‹˜iÇ nm…Æ nÇkiyiri ÆÝ. 4ElAks]xHwiÆ m…Ûute• eedvM ƒisHt…viÇ n—eL tire’w…Ï. av½ m…ÛiÇ nAM pri²Ö¯M ›·milÂA˜v¯M ŒEkìtinH teÀR sH E nhM nimi˜M eedvM ne— tire’w…Ï. 5 ElAks]xHwi Æm…EÛ ne— Ey²ƒisHt…viÇ teÀR sVÙM mŠLAÆvAÀ eedvM tI¯mAnic•i ¯Ý. eedvM Œ#hic•tH atAyi¯Ý. atven sEÙAxi–iÆky…M ecyHt…. 6 atH aveÀR atH-tkrmAy kA¯NY ˜inH puk}Hc ŸìAÆky…M ec•@Ý. a vÀ Œ kA¯NYM niÄElApM nm…Æ tÝ. teÀR èiye–“vnAy ƒisHt…vilUew yANH Œ kA¯NYe˜ avÀ t•tH . 7 ƒisHt…viÇ aveÀR mrNM ekAìH nAM sVt×rAŠe–“@. eedv˜ieÀR kA¯NY sm]ÖiyiÇ nm…ŠH pApÍLiÇniÝ mA–H. 8 eedvM teÀR kA¯NYM pUÄÌmAy…M sQj nYmAy…M n—iÇ EkAriec•Ari’u. 9avÀ teÀR rhsYpÖtiey m…}uvÀ vijH{An ˜iluM viEvk˜iluM ne— aRiyic•@. eedEvcHC aÍenyAyi¯Ý. aetAeŠ ƒisHt…vilUew niREv·AnAyi¯Ý av eÀR pripAwi. 10zriyAysmy˜H teÀR pripAwikÅ pUĘiyAÆkyAyi¯Ý eedv˜ieÀR l•YM. ƒisHt…vien zir ÈAŠieŠAìH ®miyiEly…M sVÄ‹˜i Ely…M qlÂA vsHt…ŠELy…M œ“iEc•ÄŠAÀ eedvM pripAwiyi“@. 11 eedv˜eÀR jnmAyi ƒisH t …viÇ avÀ ne— etre’w…Ï. aveÀR Œ #h˜in½sric•H {ÍeL aveÀR ŒL@ kLAŠAÀ eedvM kAElte• ŒElAcic•i ¯Ý. qlÂAM teÀR tI¯mAn˜i½M Œ# h˜i½m½sric•AŠi˜IÄÆ•vnANH eedvM. 12ƒisHt…viÇ ŒdYmAyi ètYA zyÄ–ic•vrANH {ÍÅ. eedvmhtVe˜ {ÍÅ vA}HÏM q•tinAlANH {ÍÅ tire’w…Še–“tH. 13niÍeL sMbÓi

c•@M aÍente• stY ŸpEdzmAy r• y…ew suviEzxM niÍÅ Ek“@. atuEk“ E–AÅ niÍÅ Ey²viÇ vizVsic•@. eed vM teÀR vAgHdAnm½sric•H pri²ÖA ´Avien niÍÅÆ nÇkieŠAìH ƒisHt… viÇ avÀ teÀR awyALM niÍL@ewEmÇ cAĘi. 14eedvM teÀR jntyHÆ vAgH dAnM ecyHtetlÂAM nm…Æ lBiÆem• ti½ etLivANH öQ pri²ÖA´AvH. atH eedv˜ieÀR jntey pUÄÌ sVt× rAÆM. ötieÀReylÂAM ŒtYÙikl•YM eedvmhtV˜ieÀR puk}HcyANH.

3

epQelAsieÀR èAÄØn a« ekAeìAeŠ {AÀ niÍeL qeÀR èAÄØnkLiÇ qE–A}uM oAÄ—i Æky…M niÍÅŠAyi eedvE˜Aw… n•i pRy…ky…M ec•@Ý. kĘAvAy Ey² viÇ niÍÅÆ™ vizVAse˜ÆRic•@M eedv˜ieÀR jntEyAw… niÍÅ kA“u• sHEnhe˜ÆRic•@M Ek“« m…tÇ {AÀ qE–A}uM öÍen ec•ARuìH. 17n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisHtuvieÀR eedv mAy mhtVM niR’ pitAviEnAwH {Aen E–A}uM èAÄØiÆÝ. niÍÅŠH aven œw…tlRiyAÀ shAyiÆ• viEvk˜i eÀRy…M aRivieÀRy…M Œ´Avien eedvM nÇkNM q•H {AÀ eedvE˜AwH èAÄØiÆÝ. 18niÍL@ew Xdy˜iÇ œ w…tÇ DArNy…ìAŠAÀ {AÀ èAÄØi ÆÝ. aE–AÅ ne— etre’w…˜iriÆ •tH qÙien• ètYAz niÍLRiy…M. eedvM teÀR vi²Öjn˜i½ vAgHdAnM ecyHtiriÆ• a½#hÍÅ sÛ•vuM mhÏmAeNÝ niÍLRiy…M. 19vizVsi Æ• nm…ŠH eedv˜ieÀR zåi vLer mh˜AeNÝM niÍLRiy…M. 20ƒisHt… vien mrN˜iÇniÝM ŸyiÄe˜}uE• løiŠAÀ eedvM ŸpEyAgic• aEt mhÇ zåiyANtH. sVÄ‹IyÐlÍLiÇ eedvM ƒisHt…vien teÀR vl« vzÏ ö¯˜i. 21eedvM Ey²vien qlÂA BrNA DipãAriluM aDikArikLiluM zåik LiluM rAjAŠãAriluM èDAniyAŠi. öQ ElAk˜iElA aw…˜ ElAk˜iElA Ÿ™ zåiy…™ qÙiEnŠAL@M èDAnmANH ƒi sHt…. 22 eedvM qlÂA·iEny…M ƒisHt…vi eÀR zåiyiÀ kI}ilAŠi. sByHÆEvìi q lÂA·ieÀRy…M aDiptiyAy…M (tl) eedvM Ey²vien vA}ic•@. 23sB ƒisHt…vieÀR zrIrmANH. sB ƒisHt…vinAÇ niRyHŠ e–“iriÆÝ. avÀ qlÂAM qlÂA˜r˜i luM pUÄÌmAÆÝ. 15-16


217 mrN˜iÇniÝM jIvniElŠH m…ÛH niÍL@ew Œ´IyjIvitM pAp ÍLAluM eedvvi¯Öèv]˜ikLAluM m]tmAyi¯Ý. 2aet, m…ÛH niÍÅ Œ pAp ÍÅ ecyHt@ jIvic•@. lQkIk jIvitmA yi¯Ý niÍL@EwtH. ®miy…ewEmÇ d…xHwz åikL@™ BrNADipen niÍÅ piÚw ÄÝ. eedve˜ a½sriŠA˜vriÇ Œ d…rA´AvH öE–AÅ èvĘiÆÝ. 3 m…ÛH n—L@M Œ m½xYerE–Ael jIvic•i¯Ý. n—Å n—iel pApM niR’ sVye˜ sEÙAxi–iŠAÀ æmiÆkyAyi¯Ý. n—…ew mnSM zrIrvuM kAMxic•etlÂAM nAM ecyH«. nAM d…xHwrAyi¯Ý. n—…ew jIvitrItim†lM nAM eedvEkAp˜i½ viEDyrAEkìiyi¯Ý. me·l A very…M EpAelyAyi¯Ý nAm…M. 4 q•AÇ mh˜Ay kA¯NYm…™ eedvM ne— vLersHEnhic•@. 5nAM Œ´IymAyi m]trAyi¯Ý. kArNM, eedv˜i½ viErA DmAyi nAM pApM ecyHti¯Ý q•« te•. q•AÇ eedvM nm…Æ ƒisHt@vi EnAewAÏ putiyjIvÀ nÇki. eedv ˜ieÀR äpyAlANH niÍÅ r•iŠe– “iriÆ•tH. 6eedvM ne— ƒisHt@viEnA ewA–M ŸyÄÏky…M sVÄ‹IyÐAnÍ LiÇ avEnAewAÏ ne— ö¯Ïky…M ecyHt@. Ey²ƒisHt@viÇ ŒyiriÆ• nm…ŠAyANH eedvM ö« ecyHttH. 7BAvi yielÝM teÀR kA¯NY˜ieÀR sm]Öi kANiŠAnAvuM viDmANH eedvM ö« ec yHttH. Ey²ƒisHt@viÇ nE—AwH dyAlu vAyieŠAìANH eedvM Œ kA¯NYM èk wi–iÆ•tH. 8 eedvkA¯NY˜AÇ niÍÅ r•iŠe–“@ev•ANH {AÀ aÄØmAÆ •tH. vizVAs˜ilUewyANH niÍÅŠH Œ äp lBic•«M. niÍÅ sVyM r•ic•ilÂ. eedv˜ieÀR dAnmAyi¯Ý atH. 9niÍ L@ew èv]˜ikLl niÍeL r•ic•t.H ati nAÇ orAÅÆM tÍÅ sVyM r•ic•@ev•H ahÜriŠAnAvilÂ. 10n—eL putiy m½ xYrAŠiytH eedvmANH. n—Å nl èv] ˜ikÅ ec•@MviDM eedvM ne— ƒisH« Ey²viÇ putiy m½xYrAŠi. eedvM Œ nl èv]˜ikÅ nm…ŠAyi ŒsUÒNM ecyHt@ k}i’u. nãkÅ ecyHt@ekA ìu™ jIvite˜ avÀ nm…ŠAyi o¯Ši yiriÆÝ.

2

ƒist H @viÇ o•H Œ›Ý 11 jAtikLAyi piR•vrA¹ niÍÅ. ey¸dÄ niÍeL þa#cÄ—ŠAÄÿ qÝ viLic•@. niÍeL þa#cÄ—ŠAÄÿ qÝ viLic• ey¸dÄ sVyM þpricH E Cdn ŠAÄÿ qÝ viEzxi–ic•@. (av¯ew pri cHECdn avÄ te• sVÙM zrIr˜iÇ ec•@•tANH.) 12m…ÛH ƒisHt@ niÍELA ewA˜ilÂAyi¯Ý qÝ oAÄÆk. niÍÅ yi AEyÇ pQrãArlÂAyi¯Ý. eedvM teÀR jntyHÆ nÇkiy vAgHdAnÍL@ew niymÍL@M niÍÅŠil A yi¯Ý. niÍ ÅÆ ètI•kELA eedve˜–·iy…™ aRiEvA ŸìAyi¯•ilÂ. 13aet, o¯ sm yÏ niÍÅ eedv˜iÇniÝM vLer

qePsYÄ 2:1-3:5

akely…mAyi¯Ý. q•AÇ öE–AÅ ni ÍÅ ƒisHt@Ey²viÇ eedv˜iElÆ ekAìuvre–“@. ƒisHt@vieÀR rå˜i lUewyANH niÍÅ eedv˜iElŠw…˜tH. 14 ƒisHt@m†lM nm…ŠiE–AÅ smADAnmuìH. ƒisH t @ (ey¸dery…M jAtikeLy…M) o¯mi–ic•@. ey¸d¯M jAtikL@M avÄŠiw yiÇ o¯ mtilu ek“iy«EpAel EvÄpiri ’i¯Ý. avÄ prsH p rM evRuÏ. q•AÇ ƒisHt@ teÀR sVÙzrIrM nÇ› kv}i evRu–iEÀRtAy Œ mtiÇ tkÄÏ. 15 ey¸dnYAyèmAN˜i½ aEnkM klø nkL@M c“ÍL@m…ìAyi¯Ý. pE•, ƒi sHt@ Œ nYAyèmANM avsAni–ic•@. ö¯ viBAgM jnteyy…M t•iÇ putiy m½xYrAŠi o•i–iÆkyAyi¯Ý ƒi sHt@vieÀR ŸE”zYM. aÍen Ey² smA DAnM ÐApiÆM. 16›rizilUew ƒisHt@ ö¯viBAgÍÅŠiwyHÆm…™ evRu–H av sAni–ic•@. ö¯viBAgÍL@M o¯ zrIrmAy ti½EzxM aver eedv˜iElÆ mwŠi eŠAìuvrAÀ ƒisHt@ Œ#hic•@. teÀR ƒUzIkrN˜ilUew ƒisHt@ ö« ecyHt…. 17 eedv˜iÇniÝM vLer akÝ k}i ’i¯• niÍÅŠiwyiÇ v•H Ey² smA DAnM èsMgic•@. eedvE˜Aww…˜i¯• vÄŠiwyiluM Ey² ö« te• ecyHt@. 18 aet, nm…eŠlÂAvÄÆM ƒisHt@vilUew orA´AviÇ pitAviElÆ v¯vAnvkAz m…ìAyi. 19 a«ekAìH öE–AÅ ey¸drl A ˜ niÍÅ viEdziyErA apricitErA alÂ. niÍÅ eedv˜ieÀR vi²ÖjnE˜AewA –m…™ pQrãA¯M eedv˜ieÀR ›w…Mb ˜iÇe–“v¯mANH . 20niÍÅ eedv˜i eÀR ŸwmÐtyilu™ o¯ ek“iwM EpAel yANH. ae–AsHtlãA¯M èvAck¯emA¯ Šiy awi˜RyilANH Œ ek“iwM pNi« yĘiyiriÆ•tH. ƒisHt@ te•yANH Œ vIwieÀR ŒNiŠlÂ.H 21Œ ek“iwM m…}u vÀ ƒisHt@viÇ pNi« EcĘiriÆÝ. ƒisHt@ atien vLÄÏky…M atH kÄ ˜AviÇ o¯ vi²Ö m•irmAyi˜I¯ky…M ecyHt@. 22ƒisHt@viÇ niÍÅ ey¸dErA ewA–M œ“iyiNŠe–“@ ekAìiriÆk yANH. eedvM Œ´AvilUew jIviÆ• ÐlmAyi niÍeL pNi« EcÄÆÝ. jAtikÅŠH epQelAsieÀR èv˜ ] i öŠArN˜AÇ epQelAsH q• {AÀ niÍÅÆEvìi ƒisHt@ Ey²vieÀR twvukArnA›Ý. 2niÍL@ew nãyHŠAyi eedvM teÀR äpyAÇ qniÆ nÇkiyi riÆ• Evl niÍÅ aRiy…ÝvEl A . 3 eedvM teÀR rhsYpÖti qniÆ evLivAŠi˜Ý. atien–·i ›Rec•AeŠ {AÀ q}utiyi“@ìH. 4{Aen}utiy öQ kArYÍeLAeŠ vAyic•@ EnAÆEÛAÅ ƒi sHt@vien–·iy…™ yTAÄØ stYe˜ –·i qnieŠÙRiyAM qÝ niÍÅÆ mn ÈilAŠAÀ k}iy…M. 5m…ÀkAlÍLiÇ jIvi c•i¯•ver öQ rhsYstYM aRiyic•i¯ •ilÂ. q•AliE–AÅ eedvM Œ´AvilUew Œ rhsYM teÀR vi²ÖèvAckãA

3


qePsYÄ 3:6-4:14

218

ÄÆM ae–AsHtlãAÄÆM kA“ieŠAw…Ï. 6 Œ stYM ötANH+ jAtikÅÆM ey¸der E–Ael eedv˜ieÀR a½#hÍLiÇ p»ìH. jAtikL@M ey¸d¯M oEr zrIr ˜ieÀR avyvÍLA›Ý. avÄ, eedvM Ey²ƒisH t @viÇ nÇkiy vAgH d AnM p»vyH Æ ky…M ec•@Ý. suviEzxM m†lM jAtikÅÆM aÍen qlÂAM ki“@Ý. 7 eedv˜ieÀR äpekAìH Œ suvi EzxM pRyAÀ {AÀ o¯ dAsnAyiri ÆÝ. eedvM teÀR zåiyAÇ Œ a½ #hM qniÆ nÇkiyiriÆÝ. 8eedv˜i eÀR jntyiÇ Ž·vuM niÈArnANH {AÀ. pE• ƒisHt@vieÀR sÛ•tey–·i y…™ suviEzxM jAtikELAw… èsMgiÆ vAnAyi eedvM q•iÇ äpkANic•@. pUÄÌmAy…M aRiyAÀ p·A˜ tr˜iÇ aÒy…M vlutANH Œ sÛ˜H. 9eedv˜i eÀR rhsYpÖtiey–·i jnÍELAw… pR y…• EjAliy…M eedvM qe• Žløic•@. kAlArMBM m…tÇÆte• Œ rhsYstYM qlÂAM s]xHwic• eedv˜iÇ nižfmAyi ŠiwÆkyAyi¯Ý. 10eedv˜ieÀR jH{A nM plrItiyiÇ kANiÆem•H sVÄ‹Ð lÍLilu™ qlÂA BrNADipãA¯M zåi kL@M aRiy…em•tAyi¯Ý eedv˜ieÀR pÖti. sByilUew avÄŠtH aRiyAÀ sADiÆM. 11Ÿlø˜i m…tÇ eedvM niËyi c•t½sric•ANtH. eedvM teÀR niËym ½sric•H èvĘic•@. atvÀ n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH t @vilUew niR Ev·i. 12ƒisHt@viÇ nm…ŠH BymilÂAet sVt×mAyi eedv˜i½m…ÛiÇ niÇŠAM. ƒisHt@viel vizVAs˜ilUew nm…Š« ec•AM. 13atinAÇ, oriŠluM niÍÅÆ Evìi {An½BviÆ• kxHwtkÅ m†lM niÍÅ ni¯/AhrAk¯et•H {AnBYÄØi ÆÝ. qeÀR kxHwÍÅ niÍL@ew mhtV mA›Ý. ƒist H @vieÀR sE H nhM a«ekAìH pitAvi½ m…ÛiÇ èAÄØ nyiÇ {AÀ m…“@›ÏÝ. 15®miyiluM sVÄ ‹˜ilum…™ qlÂA ›w…MbÍÅÆM av niÇniÝ nAmM lBiÆÝ. 16aveÀR mh tVMekAìH niÍL@ew Œ´Avi½zåi nÇkAÀ {AÀ pitAviEnAwH aEp•i ÆÝ. aveÀR mh˜Ay sÛ•tyAÇ niÍL@ew aÙrA´Avien zåie–w… ˜AÀ {AÀ eedvE˜Aw… èAÄØiÆÝ. 17 niÍL@ew vizVAsM m†lM ƒisHt@ niÍ L@ew XdyÍLiÇ vsiÆemÝ {AÀ èA ÄØiÆÝ. niÍL@ew jIvitM sHEnhM ekAìH Ev¯Rc•«M awi˜RpAkiy«mA ke“ qÝ {AÀ èAÄØiÆÝ. 18niÍ ÅÆM eedv˜ieÀR ql A vi²Öjn ˜i½M ƒisHt@vieÀR sHEnh˜ieÀR vlu–M mnÈilAke“ qÝ {AÀ èAÄØi ÆÝ. Œ sHEnh˜ieÀR vItiy…M nIL vuM ŸyrvuM Œ}vuM mnÈilAkE“eyÝ {AÀ èAÄØiÆÝ. 19ŽetA¯ vYåi yHÆM pUÄÌmAyi aRiyAvu•tiluM mh ˜rmA¹ ƒisHt@vieÀR sHEnhM. Œ sHEnhM aRiyA½™ k}ivH niÍÅÆìA 14

ke“ qÝ {AÀ èAÄØiÆÝ. aE–AÅ eedv˜ieÀR pUÄÌt niÍLiÇ niRyHŠ e–w…M. 20 n—iÇ èvĘiÆ• eedv˜ieÀR zåi ekAìH nm…ŠH aEp•iŠAvu• tiElA ciÙiŠAvu•tiElA aDikM av½ èvĘiŠAM. 21avnH sByiluM Ey²ƒisHt@viluM qE–A}uM qe•E• ÆM mhtVM. ŒEmÀ. zrIr˜ieÀR o¯m kĘAvieÀR twvukArnAy {AÀ, öniEmÇ eedvjn˜ienA˜vÌM jI viÆvAÀ niÍELAwBYÄØiÆÝ. 2 q E–A}uM qLimEyAw…M, sQmYtEyAw…M œwi yiriÆk. •miÆky…M prsHprM sHEnh E˜Aew sVIkriÆky…M ec•@k. 3Œ´A vilUew niÍÅ œ“iEc•ÄŠe–“iriÆÝ. aÍen te• «w¯vAÀ niÍÅŠAvu• etlÂAM ec•@k. smADAnM niÍeL o•A ŠitIÄŠe“. 4ŽkzrIrvuM Žk Œ´Avu mA¹™tH. Žk ètYAzyHŠAyi“ANH eed vM niÍeL viLic• t H . 5 Žk kĘAvH, Žk vizVAsM, Žk sHnAnvumA¹™tH. 6 Žk eedvvuM qlÂA·i½M Žk pitAvuM. avÀ ql A ·iEny…M BriÆÝ. avÀ ql A yiwvuM ql A ·iluM niR’uniÇ ÆÝ. 7 ƒisHt@ nm…ŠH oAErA¯˜ÄÆM oAErA èEtYk vrM nÇki. oAErA¯˜ÄÆM qÚ ekAw…ŠNem•H ƒisH t @ niËyic• « te• oAErA¯˜ÄÆM lBic•@. 8a«ekAìH ti¯ev}uÏkLiÇ öÍen pR’iri ÆÝ, þavÀ ŒkAz˜ieÀR Ÿ•tÍLiElÆ EpAyi; avÀ twvukAer tE•AewA–M ekAìu EpA›ky…M jnÍÅÆ vrÍÅ nÇ›ky…M ecyHt@.ÿ

4

sÜIĘnÍÅ 68+18. 9

avÀþŸyr˜iElÆ EpAyiÿ qÝ pR y…•tinÄØemÙANH? ŒdYM avÀ ®mi yiElÆ tA¹vÝ q•ANtinÄØM. 10 a«ekAìH Ey² tAE}Æ vÝ, avÀ te•yANH Ÿ•tÍLiElÆ EpAytH. a vÀ qlÂA sVÄ‹ÍÅÆM m…kLiElÆy ÄÝ. qlÂA·iluM aven˜e• niRyHŠA nANH ƒisHt@ a« ecyHttH. 11aEt ƒi sHt@te• jnÍÅÆ vrÍL@M nÇki. ciler avÀ ae–AsHtlãArAŠi, cil er èvAckrAŠi, ciler suviEzxè sMgkrAŠi. ciler eedv˜ieÀR jnt y…ew Œ“iwyãA¯M aÖYApk¯mAŠi. 12² æUxkÅŠAyi eedv˜ieÀR vi²Öjn e˜ t•ARAÆvAnANH ƒisHt@ Œ vr ÍÅ nÇkiytH. ƒisH«vieÀR zrIre˜ zåmAŠAnANH avÀ Œ vrÍÅ nÇki ytH. 13nAemlÂAv¯M eedvpuÒenÆRic•@ ™ vizVAs˜iluM aRiviluM o¯miÆM ver öQ EjAli «wErì«ìH. nAemlÂAv¯M ƒisHt@vienE–Ael pkVty…M pUÄÌt y…m…™vrAyi vLrNM. 14 aE–AÅ nAM öniy…M zi²ŠLAyiri ŠilÂ. tirmAlkLAÇ aEÍA“@M öEÍA“@M


219 Ÿ}lu• k–Ç EpAel mARu•vrAyiriÆ ky…mil nAM. ne— vifHFiyAŠAÀ æmi Æ•v¯ewputiy èEbADnÍÅÆM nAM vzMvdrAvukyilÂ. et·AeyA¯ mAÄ‹˜i ElŠH ŒL@keL nyic•H mìãArAŠA½™ qlÂAviD t×ÍL@M avÄ o¯ÆÝ.15ölÂ, n—Å stYM sHEnhE˜Aew sMsAriÆM. qlÂA˜r˜iluM ƒisHt@vienE–Ael nAM vL¯M. ƒisHt@ zirÈ@M n—Å zrIrvumA ›Ý. 16zrIrM m…}uvÀ ƒisHt@vien Œæ yic•iriÆÝ. zrIr˜ieÀR qlÂA avy vÍL@M o•ic•@ EcĘiriÆÝ. oAErA zrIrBAgvuM atAtieÀR EjAli ec•@Ý. m…}uvÀ zrIre˜y…M sHEnh˜iÇ zåi e–w…˜i vLrAÀ a« shAyiÆÝ. niÍÅ jIviEŠì mAÄ‹M kĘAvinAyi {Ani« niÍELAw… pRy…ky…M atilUÝky…M ec•@Ý. avizVAsikeLE–Ael öniy…M jIviŠ ¯tH. nixHPlmAy ciÙkLANv¯EwtH. 18 avÄeŠAÝM mnÈilA›•il . EkÅ ŠAÀ œ“AŠA˜«ekAìANitH sMBviÆ •tH. atinAÇ eedvM nÇ›• jIvit e˜ EnwAnvÄŠAvilÂ. 19avÄÆ l‘ nxHwe–“iriÆÝ. tÍL@ew jIvite˜ et·@ ec•AnAyi avÄ ŸpEyAgiÆÝ. œw…tÇ œw…tÇ et·@kÅ ec•AnANv ÄÆ tAlørYM. 20q•AÇ ƒisHt@viÇ niÍ ÅpWic• kArYÍÅ Œ cI˜ŠArYÍÅ EpAelylÂ. 21aven–·i niÍÅ Ek“i“@ eì•H qniŠRiyAM. niÍÅ avniel• vÌM pWi–iŠe–“i“@ìH. aet, stYM Ey²vilA›Ý. 22niÍLiel p}y m½ xYen ŸEp•iÆky…M a²ÖkÄ—ÍÅ ecyH t @ jIviŠAtiriÆky…M ec•AÀ niÍÅ pWi–iŠe–“iriÆÝ. d…xHèv] ˜ikÅ m†lM ŒL@kÅ vÉitrA›•ti nAÇ Œ p}y jIvÀ nzic•@ekAEìyiri ÆÝ. 23q•AÇ niÍÅ niÍL@ew Xdy ˜iÇ pu«ŠM èApiÆvAÀ pWi–iŠe– “iriÆÝ. 24putiy m½xYnAkAÀ niÍÅ pWi–iŠe–“iriÆÝ. eedve˜E–Ael yTAÄؘiÇ nl«M pri²ÖvumA›M viDM yTAÄØ nãEyAew Œ putiy vYåi s]xHwiŠe–“iriÆÝ. 25 atinAÇ ½N pRy…•« niÍÅ niÄ ˜NM.qlÂAyHE–A}uM prsHprM stYM pR y…k.* kArNM oEr zrIr˜iÇ k}iy…• vrANH nAM. 26EkApm…ìA›EÛAÅ pApM ec•AniwyAk¯tH.* divsM m…}uvÀ EkApMevc•@ ekAìiriÆky…m¯tH. 27pi zAci½ niÍeL prAjye–w…˜AÀ öw nÇk¯tH. 28EmAxHwAvH EmAxNM niĘNM. q•i“vÀ EjAli ec•NM. avÀ teÀR eek nã qeÙÜiluM ec•AÀ ŸpEyAgi Še“. aE–AÅ tniÆ™« pAvÍÅÆ p»vyHŠAÀ av½ k}iy…M. 29 d…xic• sMsArM niÍÅ nw˜Atiri Æk. m·@™ver zårAÆM viDM Evì kArYÍÅ sMsAriÆk. aE–AÅ niÍ 17

qlAÂ yE H –A}uM ... pRy…k ŸÖrNi esK. 8+16. EkApm…ìA›EÛAÅ ... ec•AniwyAk¯tH ŸÖrNi sÜI 4+4.

qePsYÄ 4:15-5:14

L@ew vAÆkÅ æÖiÆ•ver a« shA yiÆM. 30pri²ÖA´Avien d…+Ki–iŠ¯tH. niÍÅ eedv˜iEÀRtAeNÝ™ eed vIksA•YmANH pri²ÖA´AvH . tŠ smy˜H eedvM niÍeL sVt×rAÆ emÝ™ti½ sA•YmAyANH eedvM Œ Œ´Avien niÍÅÆ t•tH. 31zÒut, EƒADM, EkApM q•iv oriŠluM kA“Ati riÆk. EkApic•lRukEyA m·@™ver Evd ni–iÆM viDM qeÙÜiluM pRy…kEyA ec•¯tH. d…xHwtkeLAÝM èvĘiŠy… m¯tH. 32prsHprM dyAluŠL@M ElAlXdy ¯mAvuk. eedvM ƒisHt@viÇ niÍELAw… •mic•« EpAel niÍL@M prsHprM •mi Æk. eedv˜ieÀR èiye–“ mŠLANH niÍÅ. atinAÇ eedve˜E–AelyA ›vAÀ æmiÆk. 2 sHEnh˜iEÀRtAy o¯ jIvitM nyiÆk. ƒisHt@ ne— sHEnhi c•«EpAel m·@™very…M sHEnhiÆk. ƒisHt@ sVyM nm…Æ nÇki. avÀ eedv ˜i½ sugÓM niR’ v}ipAw…M yAgvu mAyi¯Ý. 3 q•AÇ niÍÅŠiwyiÇ eelMgik pApM a¯tH. yAetA¯viD d…xHwtEyA atYA#hEmA pAwilÂ. qeÙE•A? aetA ÝM eedv˜ieÀR vi²Öjn˜inH EcÄ •tlÂ. 4 niÍÅŠiwyiÇ d…xic• vAÆkL@ m…ìAk¯tH. vifHFi˜rÍELA v]˜iek“ tmAzkELA niÍÅ pRyAtiriÆk. aetA ÝM niÍÅÆEcÄ•tlÂ. pE• niÍÅ eedv˜i½ n•i pR’u ekAìiriŠNM. 5 eelMgikpApM ec•@•vEnA d…xHwt èvĘiÆ•vEnA vi#hArADn ec•@ •vEnA ƒisH t @vieÀRy…M eedv˜i eÀRy…M rAjY˜H o¯ ÐAnvuM ŸìAki el• vsHt@t niÍÅÆR–iŠAM. vi# hArADkÄ vYAjeedve˜yANH ŒrADi Æ•tH. 6astYÍÅ pR’H Œ¯M niÍeL vÉiŠAÀ öwekAw…Š¯tH. eedv˜ieÀR Ÿ#mAy EkApM a½sriŠA˜v¯ewEmÇ ptiŠAÀ ö˜rM ecyHtikÅ kArNmA›M. 7 atinAÇ öEt ep¯mA·M avErAw… œew ec•¯tH. 8m…Ûu niÍÅ ö¯“@ niR’v rAyi¯e•ÜiluM öE–AÅ niÍLiÇ kĘA vieÀR èkAzM niR’iriÆÝ. ati nAÇ èkAz˜ieÀR ›’uÍeLE–Ael k}iy…k. 9 èkAzM qlÂA˜rM nãkELy…M sÇjIvitE˜y…M stYE˜y…M ekAìuv ¯Ý. 10kĘAvien sÚxHwnAÆ•et eÙÝ pWiÆk. 11ö¯“ilAìv¯ew èv] ˜ikÅ ec•¯tH. atH nãeyAÝM ec•@ kyilÂ. ö¯“iel Œ kArYÍÅ et·AeN•H etLiyiŠAÀ nãkÅ ec•@k. 12avÄ ec •@• rhsYèv]˜ikeL–·i pRy…•« te• yTAÄؘiÇ l‘AkrmANH. 13av et·AeNÝ nAM etLiyiÆEÛAÅ èkAzM avy…ew yTAÄØ ±pM kA¹k qL@–mA ÆÝ. 14èkAzmANH qlÂAM qL@–˜iÇ ¶zYmAÆ•tH . atinAlANH nAmiÍen pRy…•tH+ þŸRÍu•vEn, ŸN±! mrN˜iÇni•H ŸyiÄe˜}uE•ÇÕ, ƒisHt@ nieÀREmÇ èkAziÆM.ÿ

5


qePsYÄ 5:15-6:13

220

15

atinAÇ qÍen jIviÆÝ q• tiÇ æÖAluvA›k. ajH { rAyver E–Ael jIviŠ¯tH. viEvkE˜Aew jIvi Æk. 16nã ec•AÀ lBiÆ• qlÂA av srvuM niÍL@pEyAgiŠNem•ANH {AÀ aÄØmAŠiytH. kArNM, ö« cI˜ ŠAlmANH. 17atinAÇ niÍL@ew jIvitM ekAìH vifHFi˜rM kA“¯tH. kĘAvinH EvìtH ec•AÀ pWiÆk. 18vI’u ›wi c•@m˜rAkAtiriÆk. a« niÍeL Œ´I ymAyi nzi–iÆM. q•AÇ Œ´AvinAÇ 19 niRyHŠe–w…k. sÜIĘnÍLAluM sHEtAÒÍLAluM Œ´IygAnÍLAluM pr sHprM sMsAriÆk. niÍL@ew XdyÍ LiÇ kĘAvinAyi pAw…ky…M sMgItM ŸìAÆky…M ec•@k. 20qlÂA·i½M pitA vAy eedvE˜Aw… n•i pRy…k. n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH t @vieÀR nAm ˜iÇ av½ n•i pRy…k. BArYmA¯M BĘAŠãA¯M niÍÅ aEnYAnYM a½sriÆvAÀ s•ÖrA›k. qeÙ•AÇ niÍÅ ƒisHt@vien ŒdriÆÝ. 22 BArYmAEr, niÍÅ kĘAvinH q•« EpAel niÍL@ew BĘAŠãA¯ew aDi kAr˜iÀ kI}ilA›k. 23ƒisHt@ sBy…ew zirÈAyiriÆ•«EpAel BĘAvH BArY y…ew zirÈA›Ý. sB ƒisHt@vieÀR zrIrvuM- ƒisHt@ zrIr˜ieÀR r•k½ mA›Ý. 24sB ƒisHt@vieÀR aDikAr ˜iÀ kI}ilANH. BArYmAEr, niÍÅÆM aÍen te•. qlÂAŠArY˜iluM niÍÅ niÍL@ew BĘAŠãAÄÆ viEDyrAyiri Æk. 25 BĘAŠãAEr, ƒisHt@ sBey sHEn hic•«EpAel niÍÅ niÍL@ew BArY mAer sH E nhiÆk. ƒisH t @ sByH Æ Evìi mric•@. 26sBey vi²ÖmAŠAnAN vÀ mric•t.H sBey ev™M ekAìH k}uki v]˜iyAŠAÀ ƒisHt@ suviEzxèsMgM ŸpEyAgic•@. 27Etjsu™ (sQ•rYM) o¯ mNvA“ieyE–Ael sBey tniÆEvìi nÇ›vAnANH ƒisHt@ mric•tH. sBey ²ÖIkric• H et·@›·ÍELA d…xH w pAp ÍELA qeÙÜiluM tr˜ilu™ tiãkELA ölÂAtAŠAnANH ƒisHt@ mrNM vric•tH. 28 BĘAŠãA¯M aÍen EvNM BArYmAer sHEnhiŠAÀ. sVÙM zrIre˜ey• EpA el avÄ BArYmAer sHEnhiEŠNM. teÀR BArYey sHEnhiÆ•vÀ sVyM sHEnhi ÆkyANH. 29qeÙE•A? Œ¯M sVÙM zrI re˜ oriŠluM evRuÆkyilÂ. qlÂAv¯M sVÙM zrIre˜ tI·iE–A·i pripAli ÆÝ. a« te• ƒisHt@vuM sByHÆ Evìi ec•@Ý. 30kArNM n—Å aveÀR zrIr˜ieÀR BAgÍLA›Ý. 31ti¯ev }uÏ pRy…Ý+ þatinAÇ o¯ pu¯xÀ teÀR a–n —mAer vi“H teÀR BArYEyAw… o“iEc•¯Ý. avri¯v¯M o¯ EdhmAyi˜I¯Ý.ÿ*

32

Œ rhsYstYM vLer èDAnmANH{AÀ ƒisHt@viEny…M sBEyy…M p·i yANH pRy…•tH. 33q•AÇ niÍELAErA¯ ˜¯M sVyM sHEnhiÆ•«EpAel sV ÙM BArYEyy…M sHEnhiEŠNM. BArY BÄ ˜Avien ŒdriÆky…M EvNM. mŠL@M mAtApitAŠL@M mŠEL, kĘAvH Œ#hiÆ•« EpAel mAtApitAŠeL a½sriÆ viÀ. zriyAy DÄ—M atANH. 2klønyi Íen pRy…Ý, þniÍL@ew a–n—mAer niÍÅ bµmAniŠNM.ÿ* vAgH d An E˜Aw… œwiy ŒdYe˜ klønyANitH. 3 vAgHdAnM ötANH+ þaE–AÅ ninÆ nã y…ìA›M. ninÆ ®miyiÇ o¯ dIÄGkAl jIvitvum…ìA›M.ÿ* 4 pitAŠãAEr, niÍL@ew mŠeL ori ŠluM èEkApitrAŠ¯tH. q•AÇ kĘA vieÀR prizIln˜iluM ŸpEdz˜iluM aver vLÄÏk.

6

21

awimkL@M yjmAnãA¯M awimkEL, ®miyiel niÍL@ew yjmA nãAer a½sriÆviÀ. ByE˜Aw…M Œdr EvAw…M œwi a½sriÆk. ƒisHt@vien niÍÅ a½sriÆ•«EpAel XdyMg mAyi a½sriÆk. 6yjmAnãAÄ niÍeL æÖiÆEÛAÅ aver èItie–w…˜AÀ mAÒM a½sric•AÇ EpArA. ƒisHt@vien a½sriÆ•«EpAel aver a½sri Æk. aÍen eedv˜ieÀR viDi XdyM gmAyi niREv·@ky…M ec•@k. 7niÍL@ew EjAlisEÙAxE˜Aew niÄv•hiÆk. m½ xYer EsviÆ•« EpAelylÂ, kĘA vien EsviÆ•«EpAel EvNM EjAli ec•@vAÀ. 8 nã ec•@•vÄÆ kĘAvH tŠètiPlM t¯em•H oAÄ—iÆk. oAErA ¯˜ÄÆM, avÀ awimyAyAluM sVt× nAyAluM nã ecyHtAÇ ati½tŠ èti PlM ki“@M. 9 yjmAnãAEr aEtEpAel niÍL@M a wimkÅÆ nã ec•@k. aver BIxNie– w…Ï• oÝM pRy¯tH. niÍL@Ewy…M av ¯Ewy…M yjmAnÀ sVÄ‹˜ilueìÝ ni ÍÅŠRiyAmElÂA. Œ yjmAnnAy eedvM qlÂAvEry…M o¯ EpAel viDiÆÝ. 5

eedv˜ieÀR kvcM aNiy…k öQ k˜H avsAniÆM m…ÛH o¯ kArYM œwi pRye“, kĘAviluM aveÀR zåi yiluM k¯˜rA›k. 11eedv˜ieÀRpUÄÌ kvcM DriÆk. qÜiÇ pizAcieÀR ›wi lt×ÍeL niÍÅÆ ecRuŠAnA›M. 12 n—…ew EpArA“M ®miyiel jnÍÅeŠ tirAylÂ. öQ ElAk˜ieÀR aÓkAr˜i eÀR BrNADikArikÅÆM vA}HckÅÆM zåikÅÆemtirANH. sVÄ‹IyÐlÍ LiÇ kyRiyiriÆ• d…rA´AŠÅeŠtirA yANH nAM EpArAw…•tH. 13a«ekAìANH 10

þniÍL@ew ... bµmAniŠNMÿ ŸÖrNi puR. 20+12; Œv. 5+16. þatinAÇ ... EdhmAyi˜I¯Ýÿ ŸÖrNi Ÿlø. 2+24.

þaE–AÅ ... jIvitvum…ìA›Mÿ ŸÖrNi puR. 20+12; Œv. 5+16.


221 niÍÅŠH eedvIk kvcM EvNemÝ pR ’tH. aE–AÅ d…xHweÀR divs˜iÇ niÍÅÆ k¯E˜Aew niÇŠAnA›M. y…ÖM m…}uvÀ k}iy…EÛA}uM niÍÅÆEner ni ÇŠAÀ k}iy…M. 14niÍL@ew aryiÇ stY ˜ieÀR ar–“ ek“i zårAyi niÇÆk. nItiy…ew mAÄc•“y…M aNiy…k. 15k¯ E˜Aew niÇÆvAÀ niÍL@ew kAlukLiÇ smADAn˜ieÀR suviEzxM DriÆk. 16 vizVAs˜ieÀR pricy…M ŸpEyAgi Æk. aÍen d…xH w nyyH Æ • oAErA tIyÛuM tw…ÆvAÀ niÍÅÆ k}iy…M. 17 r•y…ew y…Öe˜A–i DriÆk. eedvv cnmA›• Œ´AvieÀR vAL@emw…Æk. 18 qlÂAyHE–A}uM Œ´AviÇ èAÄØiÆk. qlÂA˜rM sHt@tikL@pEyAgic•@M èAÄ Øic•H niÍÅÆ EvìtH EcAdiÆk. aÍ en ec•AÀ niÍeLE–A}uM t•ARAyiri ŠNM. jA#t eekevwiyAet qlÂA eedv jn˜i½ Evìiy…M èAÄØiÆk. 19 qniÆ Evìiy…M èAÄØiÆk. ori ŠÇ mRc• @ vc• i ¯• suviEzx˜ieÀR stYM qniÆ eeDrYpUÄv•M viLic•@pR yAÀ qeÀR èsMgEvLkLiÇ qniÆ vAÆkÅ t¯vAÀ eedvE˜AwH èAÄØi Æk. 20suviEzxM èsMgiEŠìtiEl ŠAyi {AniE–AÅ twvRyilANH. suvi

qePsYÄ 6:14-24

EzxM èsMgiEŠì rItiyiÇ Byrhit nAyi atH ec•AÀEvìi qniŠAyi èAÄØiÆk. {AenÍenEyA ecE•ìtH aÍen ByElzmilÂAet suviEzxM è sMgiŠAÀ qniÆ k}iyNemÝM niÍÅ èAÄØiÆk.

avsAne˜ ŒzMskÅ {ÍÅ sH E nhiÆ• tihiEŠAsH q• sEhAdren {AÀ niÍL@ewyw… E˜ŠyyHÆÝ. kĘAvieÀR vizVsHt nAy dAsnANvÀ. qniÆ sMBviÆ• etlÂAM avÀ pR’ut¯M. aE–AÅ qe• –·iy…M qeÀR èv]˜ikeL–·iy…M niÍ ÅŠRiyAÀ k}iy…M. 22atinAlANH {An ven ayyHÆ•tH. {ÍÅ qÍenyiri ÆÝev•H niÍÅ aRiyNem•H {AÀ Œ#hiÆÝ. niÍeL EèA/Ahi–iŠA ½M œwiyANH {AÀ aven ayyHÆ•tH. 23 pitAvAy eedv˜iÇniÝM kĘA vAy Ey²ƒisHt@viÇniÝM vizVAs E˜Aewy…™ sH E nhvuM smADAnvuM niÍÅÆìAke“. 24n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisHt@vien aÙmilÂAet sHEnhi Æ• qlÂAvÄÆM eedv˜ieÀR äpy…m… ìAke“. 21


222

Pili–iyÄŠH q}utiy ElKnM 1

Pili–iyiÇ ƒisHt@Ey²vilu™ eed v˜ieÀR vi²Öjn˜i½M m†–ãA ÄÆM ²æUxkãAÄÆM Ey²ƒisHt@vi eÀR dAsãArAy epQelAsuM tiemAeT eyAsuM ŒzMskÅ ayyHÆÝ. epQelAsieÀR èAÄØn n—…ew pitAvAy eedv˜iÇniÝM kĘAvAy Ey²ƒisHt@viÇniÝM äp y…M smADAnvuM niÍÅÆìAke“. 3 niÍeL oAÄÆEÛAe}AeŠ eedv˜i½ {AÀ n•i pRy…Ý. 4 {AÀ sEÙAx E˜Aew niÍÅÆEvìi qE–A}uM èAÄ ØiÆÝ. 5 {AÀ jnÍELAw… suviEzxM èsMgic•E–AÅ niÍeLniÆ t• shA y˜i½ {AÀ eedv˜i½ n•ipRy…Ý. vizVAsM sVIkric• Œ divsM etA“H öÝver niÍÅ shAyic• @ . 6 eedvM niÍLiÇ nl kArYÍÅ ec•AÀ «wÍi yiriÆÝ. eedvM atH niÍLiÇ «w¯ ky…M ec•@Ý. Ey²ƒisHt@ vIìuM v¯ EÛAÅ eedvM Œ èv] ˜ i niÍLiÇ pUĘiyAÆM. qniŠtiÇ tIÄc•y…ìH. 7 niÍeLeylÂAvery…M ›Ric•H aÍen vicAriÆ•tH zriyAeNÝ {AnRiy… Ý. qeÀR Xdy˜iÇ qniÆ niÍELAw… vLer aw…–M EtAÝ•«ekAìH qniŠi « tIÄc•y…ìH. qE•AewA–M eedväp niÍÅ p»vyHÆ•«ekAìH qniÆ ni ÍELAw… vLer aw…–M EtAÝ Ý. {AÀ twvilAyE–A}uM suviEzx˜i½Evìi ètiErADM nw˜iyE–A}uM suviEzx stYM etLiyic•E–A}uM niÍÅ eedväp qnieŠA–M p»vyHÆÝ. 8{AÀ niÍ eL kANAÀ vLer Œ#hiÆÝ q•H eedv˜inH aRiyAM. Ey² ƒisHt@vieÀR sHEnhE˜Aw…œwi {AÀ niÍeLeylÂAv Ery…M ŽeR sHEnhiÆÝ. 9 ötANH niÍÅÆEvìiy…™ qeÀR èAÄØn+ niÍL@ew sHEnhM vLer ŽeR vLrNemÝM; niÍL@ew sH E nhE˜A ewA–M DArNy…M aRivuM niÍÅÆìAEk NemÝM; 10 nãtiãkeL tiric•Ri’H nl« tir e’w…ŠNemÝM; ƒisHt@vieÀR vrvi nAyi niÍÅ nixHkLܯM, et·ilÂA˜v¯M ŒkNemÝM; 11eedv˜inH mhtVvuM sHt@tiy…M ŸìA›•tinAyi ƒisHt@vi eÀR shAy˜AÇ nl kArYÍÅ ec•N emÝM {AÀ èAÄØiÆÝ. 2

epQelAsi½ìAy ŸpávM kĘA vieÀR EvlyiÇ shAyM 12 sEhAdrÍEL, qniÆ sMBvic• Œ cI˜kArYÍÅ suviEzxècrN˜inH

qe• shAyic•@ q•H niÍÅ aRiy NemÝ {AÀ Œ#hiÆÝ. 13{AÀ qÚ ekAìu twvilAyi qÝ™« vLer vYåmANH . {AÀ ƒisH t …vieÀR o¯ vizVAsi Œy«ekAìH {AÀ twvi lAyi. qlÂA jnÍÅÆem•EpAel qlÂA kAvÇŠAÄÆM ötRiyAM. 14{AÀ öE–A}uM twvilANH, pE•, vizVAsikLiÇ ŽRiy pÜi½M aet–·i öE–AÅ emc•mAyi EtA ÝÝ. a«ekAìH avÄŠH ƒisHt@vien –·iy…™ sE•zM pRy…•tinH œw…tÇ eeDrYM EtAÝÝ. 15 asUyy…M piNŠvuM nimi˜M cilÄ ƒisHt@vien–·i èsMgiÆÝ. cilrA ke“ shAyiÆvA½™tAlørYM ekAìANH ƒisHt@vien–·i èsMgiÆ•tH. 16öQ ŒÅŠAÄ èsMgiÆ•tH avÄŠH sHEn hM Ÿ™«ekAìANH. eedvM qe• Žløic• EjAli suviEzx˜i½ Evìiy…™ èti ErADM nwÏk q•tAeN•H öÕ“ÄŠH aRiyAM. 17q•AÇ m·AÅŠAÄ ƒisHt@vi en–·i èsMgiÆ•tH avÄ sVAÄØrA y«ekAìANH. èsMgiŠA½™ av¯ew EèrN et·ANH. twviÇ qniŠH ŸpávM ec•@vAnANH avÄ Œ#hiÆ•tH. 18 avÄ qniÆ èzHnÍL@ìAÆkyA eNÜiÇ {An« kArYmAŠilÂ. avÄ ƒi sH t @vien–·i pRy…Ý q•tA¹ èDAnM. {An« Œ#hiÆÝ. zriyAy kArN˜i½ Evìi avÄ a« ec•N emÝ {AnAziÆÝ. et·Ay kArNM ekA ìANH avÄ a« ec•@•etÜiluM {AÀ sEÙAxvAnANH. ƒisHt@vien–·i pR y…•« ekAìANH {AÀ sEÙAxiÆ •«M Œ sEÙAx˜iÇ «w¯•«M. 19Ey ²ƒisHt@vieÀR Œ´AvH qe• shA yiÆky…M niÍÅ qniÆEvìi èAÄØi Æky…M ec•@Ý. a«ekAìH öQ èzHn ÍÅ qniÆ sVAt×YM v¯Ïem•H qni ŠRiyAM. 20ƒisHt@vieÀR kArY˜iÇ prA jye–wAÀ qniŠH oÝM kArNmAk¯tH. qeÀR jIvnilu™ ƒisHt@vieÀR mhtVM öQ ElAk˜H kANiÆvAÀ qŠAlE˜y…M EpAel öE–A}uM DIrt ŸìA›em•H {AÀ ètYAziÆÝ. jIviÆÝevÜiluM mriÆ ÝevÜiluM {AntH Œ#hiÆÝ. 21 qeÀR jIvit˜iel Ž·vuM èDAn e–“ oEr kArYM ƒisHt@mAÒmAeN•ANH {AÀ aÄØmAÆ•tH. atinAÇ mrNM EpAluM qniÆ lABkrmANH. 22zrIr˜i lu™ qeÀR öQ jIvitM «w¯kyAeN ÜiÇ kĘAvi½Evìi èvĘiŠAÀ qniÆ sADiÆM. pe• qÙANH {AÀ tire’w…EŠìtH. 23mrNEmA jIvitEmA q•H qniŠRiyilÂ. jIvitvuM mrNvuM


223 t—iÇ tire’w…Æk vixmmANH. öQ jIvitM vi“H ƒisHt@viEnAw…œew ayi riŠAÀ {AnA#hiÆÝ. atAyiriÆM œw…tÇ nlÂtH. 24q•AÇ öQ zrIrE˜Aw… œwi qeÀR sA•iÖYM öview niÍÅŠA vzYm…ìH. 25qniŠRiyAM niÍÅeŠe• ŒvzYM Ÿeì•H. a«ekAìH {AÀ niÍ ELAw…œew ŒyiriÆem•H qniŠRiyAM. niÍL@ew vizVAs˜iÇ vL¯vA½M sEÙAxm…™vrAkA½M {AÀ niÍeL shAyiŠAM. 26{AÀ vIìuM niÍL@ew œewyA›EÛAÅ ƒisHt@Ey²viÇ niÍÅ vLer sEÙAxBritrA›M. 27 ƒisHt@vieÀR suviEzx˜inH öN ÍuMviDmANH niÍÅ jIviÆ•et•H tIÄc•e–w…Ïk. aE–AÅ {AÀ niÍ ELAw… œew Œyi¯•AluM ak•i¯•AluM qniÆ niÍeLÆRic• H nl kArYÍÅ EkÅÆvAÀ k}iy…M. suviEzx˜iÇ niÝM v¯• vizVAs˜inAyi Žk Xd yE˜Aewy…M mnEÈAewy…M niÍÅ EyA jic•@ o¯ sMGem• nilyiÇ èvĘi ÆÝevÝ qniÆ EkÅŠAÀ k}iy…M. 28 niÍÅeŠtirAy ŒL@keLÆRic•H o“@M Bye–w¯tH . niÍÅ r•iŠe–“@ev• ti½M niÍL@ew qtirALikÅ ölÂAyHm e–“@ EpA›em•ti½M eedv˜iÇniÝ ™ etLivANH niÍÅŠH Bymiel• vsH t@t. 29ƒisHt@viÇ vizVsiÆÝ q• bµmti eedvM niÍÅÆ nÇki. q•AÇ a«mAÒml ƒisH t @vi½Evìi kxH w M shiÆÝ q• bµmtiy…M eedvM niÍÅÆ nÇki. öv rìuM ƒisHt@vi½ puk}Hc ekAìuv¯M. 30{AÀ niÍELAw… œew Œyi¯•E–AÅ suviEzx˜ieÀR qtirALikLiÇniÝM qniÆìAy EkÂz ÍÅ niÍÅ kìu. öE–AÅ qniÆ™ buÖim…“@keLÆRic•H niÍÅ EkÅÆÝ. niÍÅÆ te•y…M a˜rM EkÂzÍÅ ŸìH.

eqkYdAÄfYtEyAw…œwiy…™ prsp H r æÖ niÍELAwH qeÙÜiluM ec•@vAÀ pR y…vAÀ ƒisHt@viÇ qniŠH qeÙ ÜiluM mAÄ‹m…EìA? qe• ŒzVsi–iÆ vAÀ niÍL@ew sHEnhM niÍeL Œ#hi –iÆÝEìA? Œ´AviÇ n—Å aEnYA nYM p» p·uÝEìA? niÍÅÆ k¯Ny…M dyAlutVvuM ŸEìA? 2öetAeŠ niÍÅÆ eìÜiÇ qniÆEvìi cil« ec•@vAÀ {AnBYÄØiÆÝ. öete• vLer sÚ xHwnAÆM. oEr kArYM vizVsic•H niÍÅ Žk mnsH Š rAkNem•H {AnBYÄØi ÆÝ. prsH p r sH E nh˜i½ Evìi aEnYAnYM EyAjiÆk. oEr ŸE”zvuM ŸìA yiriÆk. 3 niÍÅ qeÙÜiluM ec•@EÛAÅ sVAÄ ØtEyA ahÜArEmA niÍeL nyiŠAÀ a½vdiŠ¯tH. niÍÅ vinItrAyi niÍ ELŠAÅ bµmti anYÄÆ ekAw…Æ•vÄ Œ›viÀ. 4niÍL@ew mAÒM jIvit˜iÇ æÖEkÑIkriŠAet anY¯ew jIvit ˜iluM æÖy…™vrA›viÀ.

2

Pili–iyÄ 1:24-2:17

nisVAÄØnA›vAÀ ƒist H @ viÇniÝ pWiÆk 5 niÍL@ew jIvit˜iÇ ƒisHt@Ey² vienE–Ael vicAriÆky…M èvĘi Æky…M ec•@viÀ. 6 ƒisHt@ qlÂA kArY˜iluM eedv˜i½ «lYnANH. q•AÇ eedv˜i½ «lYmAy rItiyiÇ teÀR jIvitvuM nilniĘN em•H ƒisHt@ ciÙic•ilÂ. 7 dAsnAkAÀ s—tiÆk v}i avÀ eedvE˜Aw…œewy…™ ÐAnM ŸEp •ic•@ dAsnA›vAÀ s—tic•@. avÀ m½xYnAyi piR•H dAsenE–AelyAyi. 8 avÀ m½xYnAyi jIvic•@ ekAìirieŠ, eedvE˜Aw…™ sÛUÄÌA½srNyAÇ avÀsVyM vinItnAŠi. Œ a½srNM mrNkArNM ŒyE–AÅ EpAluM avÀ a½sric•@. o¯ ›riziÇ avÀ mric•@. 9 ƒisHt@ eedve˜ a½sric•tinAÇ eedvM ƒisHt@vien prEmA•tÐAn E˜ŠH ŸyĘi. eedvM ƒisHt@vieÀR nAmM sÄv• n AmÍeLŠAÅ Ÿ•tmAŠi. 10 Ey²vieÀR nAme˜ qlÂAv¯M nmiŠe“ q•« ekAìANH eedvM ö«ecyHttH. qlÂA sVċЯM, BQmik¯M, pAtALÐ ¯M Œ nAme˜ nmiÆM. 11þEy²ƒisHt@ kĘAvH ŒNHÿ qÝ qlÂAv¯M Ž·@p Ry…M. avri« pRy…EÛAÅ, atH pitA vAy eedv˜inH mhtVM ekAìuv¯M.

eedvABIxw H èkArm…™ jnmA›viÀ èiyEr, niÍÅ qE–A}uM a½sric•i “@ìH. {AÀ niÍELAw… œew Œyi¯• E–AÅ niÍÅ eedve˜ a½sric• @ . öE–AÅ {AÀ niÍELAw…œew ölÂAtiri Æ• avsrÍLiÇ niÍÅ eedve˜ a½sriÆk q•tANH œw…tÇ èDAnM. qeÀR shAyM ölÂAet te• niÍÅÆ r• ki“@M q•H ŸR–AŠNM. öetÒy…M bµmAnE˜Aw…M eedvByE˜Aw…M œwi ec•@viÀ. 13aet, eedvM niÍLiÇ èvÄ ˜iÆÝ. aven èItie–w…Ï• kArY ÍÅ ec•A½™ Œ#hM niÍLiluìA kAÀ eedvM v}ieyA¯ÆÝ. öQ kArYÍÅ ec•@vA½™ zåiy…M eedvM t¯Ý. 14 prAtiEyA tÄŠEmA œwAet ql A kArYÍL@M ec•@viÀ. 15aE–AÅ niÍÅ nixHkLܯM ²Ö¯mA›M. niÍÅ et·i l A ˜ eedvmŠLA›M q•AÇ niÍÅ d…xH w ¯ew mÖY˜ilANH vsiÆ•tH . niÍÅ aÕ“ÄŠiwyiÇ ö¯“iÇ tiLÍu• viLÆEpAelyANH. 16jIvÀ t¯• ŸpEd zÍÅ niÍÅ avÄÆ pk¯M. a«ekAìH ƒisHt@ vIìuM v¯EÛAÅ qniÆ sEÙA xiŠAM. qeÀR èv]˜i evRuetyAyil qE•AÄÏM qniÆ sEÙAxiŠAM. {AÀ m/r˜iÇ oAwi vijyiÆky…M ecyHt…. 17 eedve˜ ²æUxiÆ•tiÇ niÍL@ew jIvÀ yAgM k}i–AÀ niÍL@ew vizVAsM niÍeL o¯ÆÝ. niÍL@ew yAg˜iÇ {AÀ qeÀR råM œwi aÄ–iEŠìiv¯M. q•AÇ a« sMBviÆkyAeNÜiÇ {AÀ niÍELAewA–M niR’ sEÙAx 12


Pili–iyÄ 2:18-3:13 ˜ilAyiriÆM. sEÙAxiŠNM.

18

224

niÍL@M qE•AewA–M

tiemAeTEyAsieny…M q–e*PA die˜Asieny…M p·i 19 kĘAvAy Ey²viÇ ètYAzkLÄ –ic•@ tiemAeTEyAsien niÍL@ew aw… E˜ŠH Ÿwen ayyHŠAemÝ {AÀ k¯ «Ý. niÍÅ qÍenyAyiriÆÝ q• Riy…•tiluM qniŠH sEÙAxmuìH . 20 tiemAeTEyAsienE–Ael me·ArAÅ qniŠilÂ. avnH niÍeLÆRic•H yTAÄØ ˜iÇ æÖy…ìH. 21m·AL@kÅŠH av¯ew sVÙM jIvite˜ÆRic•@mAÒEm tAlørYM ŸZ. avÄ ƒisHt@Ey²vieÀR èvĘi yiÇ tlørrlÂ. 22tiemAeTEyAsH qÍen y…™vnAeNÝ niÍÅŠRiyAM. suviEz xècrN˜i½ o¯ puÒÀ teÀR pitA vien q• EpAel qE•AewA–M niÝ shAyic•@ qÝ niÍÅŠRiyAM. 23av en Evg˜iÇ niÍL@ew aw…ŠElŠy yH Š AÀ qniÆ pripAwiy…ìH . qni eŠÚ sMBviÆemÝ {AnRiy…EÛAÅ aven ayyHŠAM. 24niÍL@ew aw…E˜ŠH Ÿwen v¯vAÀ eedvM qe• shAyiÆ em•H qniÆR–…ìH. 25 ƒisH t @vieÀR eesnY˜iÇ qni eŠA–M èvĘiÆ• q–eªAdi e˜AsH ƒisHt@viÇ qeÀR sEhAdr nANH. qniÆ shAyM ŒvzYmAyi¯• E–AÅ niÍÅ aven qeÀR aw…ŠElŠH ayc• @ . öE–AÅ {AÀ vicAriÆÝ aven niÍL@ew aw…E˜ŠH tiriek ay yHŠNem•H. 26niÍeL qlÂAvEry…M kA¹ vAÀ avnH vLer Œ#hM Ÿ™«ekA ìANH {Anven ayyHÆ•tH. suKmilÂA yi¯ÝevÝ niÍÅ aRi’tiÇ avÀ 27 vYsnic•@mi¯Ý. ErAgiyAyi¯• avÀ mrNE˜Aww…˜i¯Ý. pe• eed vM avEny…M qE•y…M shAyic•@. aÍ en {AÀ kw…˜ d…+KM a½BviEŠìiv •ilÂ, 28a«ekAìH aven niÍL@ew aw… E˜ŠH ayyHÆvAÀ {AÀ vLer Œ#hi ÆÝ. aven kA¹EÛAÅ niÍÅŠH sEÙAxiŠAM. qniŠAke“ niÍeLÆRi c• @ ™ vYA›lt avsAni–iÆky…M ec•AM. 29kĘAviÇ aven sEÙAx pUÄv• M sVAgtM ec•@k. q–e*PAdi e˜Asien EpAlu™ver bµmAniÆk. 30 ƒisH t @vieÀR EvlyiÇ m…}ukiy« ekAìANH avÀ mrNAs•nAytH . qe• shAyiEŠìtiElŠAyi avÀ sVÙjIven apkw˜ilAŠi. qni ŠAyi niÍÅÆ trAÀ sADiŠAti¯• shAymANtH. ƒist H @ sÄv• èDAni sEhAdrEr, ƒisHt@viÇ sÚxHwrA ›viÀ. q}utiy kArYÍÅ ŒvĘi Æ•tiÇ qniÆ èyAsM oÝmil . kArNM a« niÍeL s‘rAÆvAÀ œw… tÇ shAyiÆM. 2d…xHwerÆRic•H æÖAlu ŠLA›viÀ. avÄ p“ikeLE–AelyANH. avÄ pricH E Cdn ŒvzYe–w…Ý.

3

3

q•AÇ n—LANH yTAÄؘiÇ pri cHECdnŠAÄ. nAM eedve˜ ŒrADiÆ •tH Œ´AvilUewyANH. ƒisHt@Ey² viÇ ŒyiriÆ•tiÇ nAM aBimAniÆÝ. nm…Æ ec•Avu•tAy kArYÍLiElA n—iǘe•EyA nAM ŒæyiÆ•il . 4 qniŠH q•iǘe• vizVsiŠAem ÜiluM {AÀ q•iÇ ŒæyiŠilÂ. o¯vÀ t•iǘe• ŒæyiŠAemÝ vizVsi ÆÝevÜiÇ qniŠH q•iǘe• Œæ yiŠAÀ atiluM mtiyAy kArNÍL@ eì•H avÀ aRiye“. 5jnic•H q“@ div sÍÅ k}i’E–AÅ {AÀ pricHECdn Ey·@. {AÀ yi AEylYriÇniÝ™ ebnYAmIÀ EgAÒ˜iÇe–“vnANH. {AÀ o¯ qéAynANH. qeÀR mAtApitAŠL@M qéAyrANH. EmAezy…ew niymM qniÆ èDAnmANH . aŠArNM ekAìANH {AenA¯ prIznAytH. 6{AÀ qeÀR ey ¸dmt˜iÇ vLer ŒEvzBritnAyi¯ •« ekAìH {AÀ vizVAsikeL pIFi –ic•@. {AÀ EmAezy…ew nYAyèmANM pAlic• rItiyiÇ q•iÇ o¯ ›·vuM keì˜AÀ o¯v½M p·iyi“ilÂ. 7 oriŠÇ öetlÂAM qniŠH atièDAnmAyi¯Ý. q•AÇ Œ kArYÍLÒy…M ƒisHt@m†lM Pl³nYmAyi qÝ {AÀ tI¯mAnic•@. 8 aŠArYÍÅ mAÒmlÂ, qeÀR kĘAvAy Ey²ƒisHt@vien aRiy…•tieÀR mh tVE˜AwH tArtmYe–w…ÏEÛAÅ ql A kArYÍL@M Pl³nYmANH. ƒisHt@ m†lM {AÀ èDAnemÝ k¯tiyi¯•v qlÂAM nxHwe–“@. öE–Ae}niŠRiyAM aetlÂAM evRuM cvRAeN•H. ötH ƒisHt@vien sVIkriÆvAÀ qe• a½vdiÆÝ. 9ƒi sHt@viÇ ŒyiriÆvAÀ atH qe• a½ vdiÆÝ. {AÀ ƒisH t @viÇ eedvm… ÛAek nItIkriŠe–“vnANH. öQ nItI krNM nYAyèmANA½srNM v}i ŸìA ytlÂ. atH vizVAsM v}i eedv˜iÇ ni•ANH v¯•tH. eedvm…ÛAek nItIkri Še–w…•ti½Evìi eedvM, ƒisHt@vi lu™ qeÀR vizVAsM ŸpEyAgic• @ . 10 qniŠAek aRiEyìtH, ƒisHt@vien –·iy…M mrN˜iÇni•H ŸyiĘti½™ aveÀR zåieyÆRic•@mANH. ƒisHt@ vieÀR kxHwÍÅ p»vyHŠA½M mrN ˜iÇ avenE–AelyA›vA½M {AnA #hiÆÝ. 11qniŠH aŠArYÍeLAeŠ ŸeìÜiÇ {AÀ sVyM mrN˜iÇni•H ŸyiÄŠe–w…em•H qniŠH ètI•y…ìH. l•Y˜iel˜AÀ æmiÆÝ {AÀ qÍen ŒyiriŠNem•H eedvM Œ#hiÆ•« EpAel {AÀ eed v˜ieÀR ètI•eŠA–em˜i q•l {AnÄØmAÆ•tH. öE–A}uM {AÀ Œ l•Y˜iel˜iyi“ilÂ. Œ l•Y˜iel ˜A½M aetEÀRtAŠA½M {AÀ «wÄÝM æmiÆÝ. ƒisHt@ atA#hiÆÝ. a« ekAìANH ƒisHt@ qe• av½™tAŠi ytH . 13sEhAdrEr, öE–A}uM {AÀ Œ l•Y˜iÇ q˜iyi“il q•H qniŠ RiyAM. q•AÇ {AenE–A}uM ec•@• o¯ 12


225 kArYm…ìH p}y kArYÍÅ {AÀ mRÆM. qniÆ m…Ûilu™ Œ l•Y˜iel˜AÀ qeÀR prmAvDi {AÀ æmiÆM. 14l•Y ˜iel˜i s—AnM vAÍuvAnAyi {AÀ æmic• @ ekAEìyiriÆM. Œ s—AnM qEÀRtANH. kArNM Ÿ•tÍLiÇ Ÿ™ Œ jIvit˜inAyi eedvM ƒisHt@vilUew qe• viLic•iriÆÝ. 15 pkVty…™ nAM öQ viD˜iluM ciÙi ŠNM. öŠArYÍLieleÙÜilumAyi niÍ ÅÆ EyAjiÆvAÀ sADiÆ•ielÂÜiÇ eedvM a« niÍÅÆ vYåmAŠi˜¯M. 16 q•AÇ nm…ŠH Enre˜ te• ŸìAyi ¯• Œ stYM piÚwrNM. 17 sEhAdrEr, niÍELAErA¯˜¯M qe• a½gmiÆvAÀ æmiŠNM. {ÍÅ niÍ ÅÆ kANic•@ t•iriÆ• rItiyiÇ jIvi Æ• ŒÅŠA¯ew jIvitvuM pkÄÏ viÀ. 18ƒisHt@vieÀR ›rizieÀR zÒ@Š eLE–AelyANH pl¯M jIviÆ•tH. {AÀ miŠE–A}uM överÆRic• H pR’i“@ìH . öE–AÅ averÆRic•H pREyìi v¯• tiÇ qniÆ krc•iÇ v¯Ý. 19nAz˜i ElÆ nyiÆMviD˜ilANH öÕ“Ä jIvi Æ•tH. avÄ eedve˜ ²æUxiÆ•ilÂ. sVÙM t]pHtiÆEvìiyANH avÄ jIvi Æ•tH. l‘AkrmAy èv]˜ikÅ ec•@ •tiÇ avÄ ŸQ·M aBimAniÆÝ. avÄ BQmikkArYÍeLÆRic•@ mAÒmANH ciÙi Æ•tH. 20q•AÇ n—…ew mAt]rAjYM sVÄ‹ ˜ilANH . sVÄ‹˜iÇniÝM n—…ew r•knAy kĘAvAy Ey²ƒisH t @ v¯•tinAyi nAM kA˜iriÆkyANH . 21 avÀ n—…ew tA}H• zrIrÍeL av EÀR«EpAel mhtVm…™tAŠi mA·uM. ötH ƒisHt@vinH teÀR zåiyAÇ sADiÆM. Œ zåiekAìH ƒisHt@vinH qlÂA vsHt@ ŠeLy…M aveÀR BrN˜iÀ kI}iÇ ekAìuvrAÀ k}iy…M.

ecE•ì cil kArYÍÅ qeÀR èiy sEhAdrEr, {AÀ niÍ eL sHEnhiÆky…M kA¹vAÀ Œ# hiÆky…M ec•@Ý. niÍÅ qniÆ Œn•M triky…M niÍeLÆRic•H aBimAnM ekA™iÆky…M ec•@Ý. {AÀ niÍELA wu pR’«EpAel kĘAvien «wÄÝM piÚw¯k. 2 kĘAviÇ rmYty…™vrA›vAÀ y…evAdYEyAw…M suÚkEyAw…M {AnAv zYe–w…Ý. 3 suXE˜, nI qE•AwH œew vizVsH t tEyAew EsviÆ•«ekAìH öQ OIkeL aetAeŠ ec•@vAÀ shA yiŠNM qÝ {AÀ niE•AwAvzYe– w…Ý. öQ OIkÅ suviEzxèsMg ˜iÇ qE•AewA–M èvĘic• i “@ìH . avÄ EkÂmÙiEnAw…M qE•AewA–M ŸìA yi¯• m·AÅŠAÄeŠA–vumANH èvĘi c•i¯•tH. av¯ew EpÄ jIveÀR pusHtk ˜iÇ q}utiyi“@ìH.ÿ 4 kĘAviÇ qE–A}uM sEÙAxiÆ viÀ. {AÀ oÝœwi pRye“ üsEÙAxiÆ viÀ.ý 5niÍÅ sQmY¯M dyAluŠL@mAeN•H

4

Pili–iyÄ 3:14-4:18

ql A v¯M aRiye“. kĘAvH EvgM v¯Ý. 6o•ienÆRic•@M Œ›le–Ewì. q•AÇ niÍÅŠH ŒvzYm…™tienlÂAM Evìi eedvE˜Aw… èAÄØiÆky…M EcA diÆky…M ec•@k. niÍÅ èAÄØiÆ EÛAe}AeŠ n•i pRy…k. 7eedv˜ieÀR smADAnM niÍL@ew XdyE˜y…M mnÈi Eny…M ƒisH t @Ey²viÇ sU•iyH Æ M. eedvM nm…Æ t¯• Œ smADAnM mnÈi lAŠAÀ p·A˜viDM aÒ mh˜ANH. 8 sEhAdrEr, nl « M puk}H c yH Æ EyAgYvumAy kArYÍeLÆRic•H «wÄÝM ciÙiÆviÀ. stYvuM ŒdrNIyvuM zriy…M ²ÖvuM su•rvuM bµmAnYvuM Œy kArYÍeLÆRic• H ciÙiÆviÀ. 9 q•iÇniÝM #hic•«M ki“iy«mAy kArYÍÅ ec•@viÀ. {AÀ pR’ kAr ÍL@M {AÀ ecyHttAyi niÍÅ kì kArYÍL@M ec•@viÀ. smADAnM nÇ›• eedvM niÍELAw… œew ŸìAyiriŠe“. Pili–iyÄÆ epQelAsieÀR n•i niÍÅ qE•Aw…™ k¯tÇ vIìuM kANic• t iÇ {AÀ kĘAviÇ ŽeR sEÙAxiÆÝ. niÍÅŠH qe•ÆRic•H qÝM k¯tluìAyi¯Ý. q•AÇ a« kANiÆvAÀ niÍÅeŠA¯ mAÄ‹vum…ìA yi¯•ilÂ. 11{AÀ öetAeŠ niÍELAw… pRy…•H qniŠH qeÙÜiluM ŒvzYm… ìAyi“lÂ. qniÆ™ kArYÍÅ ekAìuM qniÆ sMBviÆ•vekAìuM sMt]pHt nA›vAÀ {AÀ pWic•i“@ìH. 12{AÀ driá nA›EÛAÅ jIviEŠìtH qÍeney•H qniŠRiyAM. qniÆ DArALM Ÿ™E–A}uM jIviEŠìtH qÍeney•H qniŠRiyAM. sMBviÆ• qÙiluM sEÙAxm…™vnA ›•tH qÍeneyÝM qniŠRiyAM. k}i ÆvAÀ ŒhArM ŸìAyi¯•E–A}uM aløM mAÒM ŸìAyi¯•E–A}uM sEÙAxm…™v nAyiriÆvAÀ {AÀ pWic•@. qniŠAv zYm…™tH ql A M ŸìAyi¯• avsr ˜iluM avy…ew aBAv˜iluM sEÙAxi ŠAÀ {AÀ pWic•@. 13avÀ zåi t¯•« ekAìH qniŠH ƒisHt@viÇ œew qlÂA kArYÍL@M sADiÆM. 14q•AÇ qniŠH shAyM ŒvzYm…ìAyi¯•E–AÅ ni ÍÅ shAyic•@ q•tH nlÂkArYmANH. 15 {AÀ ŒdYmAyi suviEzxM èsMgi c•tH, Pili–iyilu™ niÍÅ sHmriÆk. meŠEdAnYyiÇniÝ {AÀ EpA•E–AÅ niÍÅ o¯ sB mAÒmANH qe• shAyi c•tH. 16{AÀ etÈelAnIkYyilAyi¯• E–AÅ pl tvN qniŠH niÍÅ shAy em˜ic•@. 17yTAÄؘiÇ qniÆ niÍ L@ew dAnÍÅ ki“uk qÝ™tlÂAyi¯Ý ŒvzYM pie•EyA, nÇ›•tiÇniÝ™ a½#hM niÍÅŠH ki“NemÝ™tAyi ¯Ý. 18qniŠAvzYm…™etlÂAM qniÆìH. qniŠAvzYm…™tiluM œw…tÇ qni ÆìH. q–e*PAdiE˜AsH niÍL@ew dAn ÍÅ ekAìuvÝ. niÍL@ew dAnM eedv ˜inÄ–ic• esQrBYvAsnyAy sug ÓyAgM EpAelyANH. eedvM Œ yAgM 10


Pili–iyÄ 4:19-23

226

sVIkriÆky…M atH aven èItie–w… Ïky…M ec•@Ý. 19 ƒisHt@Ey²viel mhtV˜AÇ qeÀR eedvM ŽeR sÛ•nANH. niÍÅ ŠAvzYm…™etlÂAM nÇ›vAnAyi eedvM ƒisH t @Ey²vilu™ teÀR sÛ˜H viniEyAgiÆM. 20n—…ew pitAvAy eed v˜inH qe•E•yHÆM sHt@ti ŸìAyiri Še“. ŒEmÀ.

21

ƒisHt@vilu™ eedvjn˜iel oAErA ŒÅÆM v•nM pRy…viÀ. qE•AewA– m…™ sEhAdrÄ niÍÅŠH v•nM t¯Ý. 22 eedv˜ieÀR smsHt jnvuM niÍeL aBivAdnM ec•@Ý. eeks¯ew ekA“Ar ˜iÇniÝ™v¯M niÍeL aBivAdYM ec•@Ý. 23 kĘAvAy Ey²ƒisHt@vieÀR äp niÍeLlÂAvErAw…M œwi ŸìAyiriŠe“.


227

ekAelAÈYÄŠH q}utiy ElKnM 1

eedv˜ieÀR öcHCEyAew ƒisHt@ Ey²vieÀR ae–AsH tlnAy epQ elAsuM ƒisHt@viÇ n—…ew sEhAdr nAy tiemAeTeyAsuM ŒzMskÅ ayHy Æ•tH. 2 ƒisHt@viÇ vizVsHt sEhAdrrAy ekAelAÈYyiel eedv˜ieÀR vi²Ö jnÍÅŠH n—…ew pitAvAy eedv ˜ieÀR äpy…M smADAnvuM. 3 niÍÅŠAy…™ {ÍL@ew èAÄØyiÇ {ÍÅ qE–A}uM n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH t @vieÀR pitAvAy eedv ˜i½ n•i pRyARuìH. 4ƒisHt@Ey²vi lu™ niÍL@ew vizVAse˜–·iy…M qlÂA eedvmŠELAw…m…™ sHEnhe˜– ·iy…M {ÍÅ Ek“« ekAìH eedv˜i½ n•i pRy…Ý. 5 niÍÅÆ™ ètYAz m†l mANH ƒisHt@viÇ niÍÅŠH vizVAsM Ÿ™«M eedvjne˜ niÍÅ sHEnhiÆ •«M. niÍÅ ètYAziÆ•etAeŠ sVÄ ‹˜iÇ niÍÅŠAyi sU•ic•@ vc•iri ÆÝ qÝ niÍÅŠRiyAM. sEtYApEd zmAy suviEzxM niÍÅ Ek“«ekA ìANH öQ ètYAzeyÆRic•H niÍÅŠH mnÈilAytH. 6a« niÍELAw… pR’i ¯Ý. ElAk˜iellÂAyiwÏM suviEzxM vLÄc•y…M a½#hÍL@M ekAìuv¯Ý. suviEzxe˜ÆRic•@ EkÅÆky…M eed v˜ieÀR äpeyÆRic• @ mnÈilAÆ ky…M ecyHt«m…tÇ ö« te• niÍÅ ÆM sMBvic• i riÆÝ. 7q–ªAsiÇ niÝM niÍÅ eedväpeyÆRic•@ mnÈi lAŠi. q–ªAsH {ÍELAewA–M èvÄ ˜iÆÝ. {ÍLven sHEnhiÆky…M ec•@Ý. avÀ {ÍÅÆ Evìi ƒisHt@ vieÀR vizVsHtnAy dAsnANH. 8 pri²ÖA´Avi½ niÍELAw…™ sHEn he˜ÆRic•@M q–ªAsH {ÍELAw… pR ’u. 9öQ kArYÍÅ Ek“ divsM m…tÇ {ÍÅ niÍÅÆEvìi èAÄØiÆ•« «wÄÝ. eedvM Œ#hiÆ• kArYÍÅ niÍÅ vYåmAy…M aRiy…•tinH; niÍL@ew aRi EvAewA–M niÍÅŠH Œ´IykArYÍLiÇ vliy jH{AnvuM mnÈilAŠA½™ k}i vuM ŸìA›•tinH; 10kĘAvi½ ŒdrvuM aven sklviD˜iluM èItie–w…Ï •«mAy o¯ jIvitM nyiŠAÀ öQ kArY ÍÅ niÍÅ ŸpEyAge–w…Ï•tinH ; niÍÅ qlÂA nãkL@M ecyHtH eedve˜ ÆRic•@™ aRiviÇ vL¯•tinH; 11eedvM teÀR mhAzåiyAÇ niÍeL zåie–w… ÏM; èzH n ÍÅ v¯EÛAÅ eedve˜ ŸEp•iŠAet zAÙ¯M sEÙAxvAãA¯M ŒkAÀ tŠtr˜iÇ eedvM niÍeL zåi

e–w…ÏM. {ÍÅ niÍÅÆ Evìi èAÄ ØiÆ•tH öQ kArYÍÅŠANH. 12 aE–AÅ niÍÅÆ pitAvi½ n•i pRyAM. avÀ niÍÅÆEvìi o¯Ši vc•i¯• kArYÍÅ ki“AÀ eedvM niÍeL èApH t rAŠi. èkAz˜iÇ jIviÆ• teÀR qlÂA jnÍÅÆM Evìi öQ kArY ÍeLl A M o¯Šivc• i “@ìH . 13ö¯LieÀR zåiyiÇniÝM eedvM n—eL sVt× rAŠi, teÀR èiye–“ puÒeÀR sA%AjY ˜iElŠH ne— ekAìuvÝ. 14Œ puÒÀ n—…ew pApÍÅÆ prihArM ecyHt…. nm…ŠH n—…ew pApÍLiÇniÝM avÀ EmAcnM ekAìuvÝ. ƒist H @viÇ eedve˜ dÄziÆÝ o¯v½M eedve˜ kANAÀ sADiŠ yilÂ. q•AÇ Ey² ätYmAy…M eedve˜ E–Aelte•yANH. niÄ—iŠe–“iriÆ• qlÂA kArYÍeLy…M BriÆ•tH Ey²vANH. 16 Ey²vieÀR aDikAr˜iÇniÝM emn e’w…Še–“tANH smsHt s]xHwikL@M. ŒkAz˜iluM ®miyiluM Ÿ™«M EgAc rvuM aEgAcrvuM Œy«M zåiy…M aDi kArÍL@M è-ŠãA¯M BrNADikArikL@M awŠm…™ qlÂA smsHt vsHt@ŠL@M av nilUew avnAyi s]xHwiŠe–“iriÆÝ. 17 qeÙÜiluM ŸìA›•ti½ m…ÀpH ƒisHt@ ŸìAyi¯Ý. qlÂAM «wÄÝ EpA ›•«M avnAÇ te•. 18zrIr˜ieÀR tlyANH ƒisHt@. (zrIrmAke“ aveÀR sBy…M.) qlÂAM avniÇniÝv¯Ý. av nANH mrN˜iÇni•H ŸyiÄe˜}uE•· kĘAvH.* a«ekAìH sÄv• ˜ iluM avÀ èDAniy…M ŒNH. 19teÀR qlÂA pUÄÌtEyAw…M œwi ƒisHt@viÇ jIvi ŠAÀ eedvM öxH w e–“@. 20a«ekAìH qlÂA kArY˜iluM kĘAvH sÄv•®miyi lu™«M ŒkAz˜ilu™«mAy ql A M ƒisHt@viÇ œwi t•iÇ epA¯˜e–w… ˜AÀ eedvM öxHwe–“@. ›riziel ƒi sHt@vieÀR rå˜AÇ eedvM smADAnM nilniĘi. 21 o¯ kAl˜H niÍÅ eedv˜iÇni•H ak•i¯Ý. niÍÅ ecyHt d…xHätYÍÅ eedv˜ientirAyi¯•«ekAìu niÍÅ Ÿ_ekAìH eedv˜ieÀR qtirALikLAyi ¯Ý. 22q•AliE–AÅ ƒisHt@ niÍeL vIìuM eedv˜ieÀR sHEnhitrAŠiyiri ÆÝ. avÀ teÀR (BQmik) zrIr˜ilA yi¯•E–AÅ teÀR mrNMv}i avÀ ö« ecyHt…. niÍeL eedvm…ÛAek ekAìu v¯•tinAyANH ƒisHt@ ö« ecyHttH. eedvM niÍLiÇ ›·krmAy oÝM keì 15

kĘAvH þŒdYjAtÀ.ÿ


ekAelAÈYÄ 1:23-2:15

228

˜AtiriŠ˜ŠvÌM vi²Ö¯M ›·m·v ¯mAyi ƒisHt@ niÍeL eedvm…ÛAek ekAìuv¯M. 23niÍÅ Ek“ suviEzxM «wÄ•H niÍÅ vizVsiÆkyAeNÜiÇ ƒisH t @ niÍÅÆEvìi ö« ec•@M. niÍÅ niÍL@ew vizVAs˜iÇ ŸR–…M Ðirty…M Ÿ™vrAyiriÆviÀ. suvi EzxM nÇke–“iriÆ• ètYAzyiÇ niÝM niÍÅ mAR¯tH. ElAke˜lÂAyiw Ïm…™ jnÍELAwH pR’iriÆ• öEt suviEzx˜iÇ «wÄÝ vizVsiÆk. öQ suviEzx˜ieÀR EsvknANH epQelAsAy {AÀ.

›MBÍÅ ƒisH t @viÇ sur•itmAyi sU•ic•iriÆÝ. 4 nlÂetÝ EtA•iÆ• et·Ay Œzy ÍÅ pR’H Œ¯M niÍeL vifHFikLA Š¯etÝ k¯tiyANH {Ani« pRy… •tH. 5{AÀ niÍELAw…œew aview öel ÜiluM qeÀR XdyM niÍÅeŠA–m…ìH. niÍL@ew nl jIvitvuM, ƒisHt@vilu™ ¶fmAy vizVAsvuM kA¹•tiÇ {AÀ sEÙAxiÆÝ.

ƒist H @viÇ jIvitM «w¯k niÍÅŠH kĘAvAy ƒisH t @Ey² vien lBic•@. a«ekAìH o¯ mA·vuM v¯ ˜Aet aven piÚw¯k. 7 niÍÅ ƒisHt@vien mAÒM ŒæyiÆk. jIv½M blvuM avniÇni•H v¯Ý. Œ stYM niÍeL pWi–ic•iriÆÝ. yTAÄØmAy Œ ŸpEdz˜iÇ niÍÅŠH ŸR–…eì•H EbAÖYM v¯˜NM. qE–A}uM n•iy…™v rAyiriŠNM. 8 et·Ay«M aÄØrhitvumAy Œzy ÍLAÇ Œ¯M niÍeL v}i et·iŠAtiri –AÀ æÖiÆk. a˜rM ŒzyÍÅ ƒisHt@viÇ niÝmlÂ, pe• ElAkjn ty…ew vilyil A ˜ ŒzyÍLANH aetAeŠ. 9eedv˜ilu™etlÂAM ƒisHt@ viÇ pUÄÌmAyi jIviÆÝ. (ƒisH t @ vieÀR ®miyilu™ jIvit˜iÇ EpAluM) 10 ƒisHt@viÇ niÍÅ qlÂAM tik’v rANH, qlÂA aDikArzåikeLy…M BriÆ •tH ƒisHt@ ŒNH. 11 ƒisHt@viÇ niÍÅeŠA¯ vYtYsHt mAy pricHECdnyAyi¯Ý Ÿ™tH. Œ pricHECdn o¯vEÀRy…M eekyAÇ nw Ï•tlÂ. niÍL@ew pApM niR’ sVy ˜iÇniÝM niÍeL sVt×rAŠi q• tANH {A½E”ziÆ•tH. atA¹ ƒisHt@ nÇ›• pricHECdn. 12niÍÅ sHnAn e–“E–AÅ ƒisH t @viEnAewA–M niÍ ELy…M sMsHŠric•@. a«mAÒml niÍ L@ew eedv˜ieÀR zåiyilu™ vizVA sM v}i ƒisHt@viEnAw… œwi Œ sHnAn ˜AÇ niÍELy…M ŸyiÄ–ic•@. ƒisHt@ vien mrN˜iÇniÝM ŸyiĘiy«v}i eedv˜ieÀR zåi sHpxHwmAŠe–“@. 13 niÍL@ew pApM ekAìuM niÍL@ew pApM niR’ sVy˜ieÀR zåiyiÇ niÝM EmAcitrAkAti¯•« ekAìuM niÍÅ mric•@. q•AÇ eedvM ƒisHt@vi EnAewA–M niÍELy…M jIvi–ic•@. eedvM n—…ew qlÂA pApÍL@M •mic•@. 14eedv ˜ieÀR klønkÅ lMGic•«ekAìH nAM kwŠArAyi. nAM piÚw¯•tiÇ vI}Hcv¯ ˜iy qlÂA c“ÍL@M Œ kw˜iÇ EcĘi “@ìH. q•AÇ eedvM n—ELAw… epARuÏ. Œ kwÍeLlÂAM ›riziÇ tRc•@. 15eedvM qlÂAM Œ´Ik aDikArÍeLy…M zåik eLy…M prAjye–w…˜i. ›ri²ekAìH eedvM vijyM Enwieyw…˜H Œ aDikAri keLy…M zåikeLy…M EtAløic•@. avÄ zåihInrAeN•H eedvM ElAk˜i½ kANic•@ ekAw…Ï. 6

sByÆ H Evìiy…™ epQelA sieÀR Evl 24 niÍÅÆEvìiy…™ qeÀR kxHwÍ LiÇ {AÀ sEÙAxiÆÝ. ƒisHt@vieÀR zrIrmAy sBv}i öniy…M ƒisHt@ ŽeR shiÆM. shiÆ•ti½™ qeÀR BAgM {AÀ sVIkriÆÝ. öQ kxHwÍÅ {AÀ qeÀR öQ BQtik zrIr˜iÇ ŽÇÆM. aveÀR zrIrmAy sByHÆEvìi {AÀ shiÆM. 25eedvM qnieŠA¯ èEtYk EjAli t•« ekAìH {AÀ sBy…ew o¯ ²æUxknAyi. öQ èv] ˜ i niÍeL shAyiÆÝ. eedv˜ieÀR ŸpEdzM pUÄÌmAyi pRy…kyANH qeÀR EjAli. 26 kAl˜ieÀR ŒrMBM m…tÇ mR’i¯• stYÍLANH öQ ŸpEdzM. qlÂA jnÍLiÇ niÝM öQ stYM mRc•@vyHŠe