Issuu on Google+

www.sakshieducation.com

7. ™z∫Á ZÁfi \yƒå I. 1. G.

ü≈å G∫

2. G.

TÁÂáy \y Nz˛ u¬Æz N Á{å Ãy £ÁÁoı EÃÿ sy ? ú‰jÁF| ™ı TÁÂáy \y Eúåz EÁúN˛Áz §“Ïo oz\ å“yz Ù^oz sz @ Æut Gã“ı F|åÁ™ ÆÁ ZÁfiƒwu u™¬oy oÁz Gã“ı EÁ≈YÆ| “ÁzoÁ sÁ @ uN˛ãoÏ Gã“ı Eúåz EÁY∫m N˛Á §gÁ ÜÆÁå ∫“oÁ sÁ @ ÃtÁYÁ∫ ™ı Æut GåÃz YÓN˛ “Ázoy oÁz Gã“ı ∫ÁzåÁ EÁ \ÁoÁ sÁ @ Æut ™“Án™Á TÁÂáy \y Ãz LzÃÁ N˛ÁzF| N˛Á™ “Áz \ÁoÁ, u\ÃNz˛ u¬Æz u∆qN˛Áı N˛Áz G¬Á“åÁ tzåÁ ú‰goÁ oÁz Æ“ GåNz˛ u¬Æz EÃÿ “Áz \ÁoÁ sÁ @

TÁÂáy \y N˛Á uƒƒÁ“ N˛§ “ÏEÁ ? TÁÂáy \y \§ “ÁF|ÀNÓ ¬ ™z ú‰joz sz, o§ GåN˛Á uƒƒÁ“ “ÏEÁ @ GåNz˛ §‰gz ßÁF| N˛Á ßy uƒƒÁ“ TÁÂáy \y Nz˛ uƒƒÁ“ Nz˛ ÃÁs - ÃÁs “ÏEÁ sÁ, ƒz TÁÂáy \y Ãz LN˛ t\Á| EÁTz sz @ uƒƒÁ“ Nz˛ N˛Á∫m TÁÂáy \y EÁ{∫ GåNz˛ ßÁF| N˛Á LN˛ ÃÁ¬ §zN˛Á∫ “Áz TÆÁ @ uƒ˘Ásy| \yƒå ™ı uƒƒÁ“ N˛∫åz Ãz åƒÆσN˛Ázz N˛Áz §Ï∫z úu∫mÁå ßÁzTåz ú‰goz sz @ FÃN˛Á TÁÂáy \y N˛Áz EåÏ߃ “ÏEÁ sÁ @

I H S K A S

ü.3. √ÆÁÆÁ™ Nz˛ √ÆÁÆÁ™ Ãʧá Ê y uƒYÁ∫Áı ú∫ üN˛Á∆ gÁu¬L ? G. TÁÂáy \y HÂYz t\z| ™ı ú‰joz sz o§ tÁz∫Á§ \y LtϬ Ty™y GåNz “zg™ÁÀb∫ sz @ ƒz uƒ˘Ásy| üz™y sz @ ƒz ÀƒÆÊ uåÆ™Áı N˛Á úÁ¬å N˛∫oz EÁ{∫ N˛∫ƒÁoz sz @ ƒz uƒuá úÓƒN| ˛ N˛Á™ N˛∫oz EÁ{∫ ¬zoz sz @ Gã“Áıåz HÂYz t\z| Nz˛ uƒ˘Áu|s | Æ | Áı Nz˛ u¬Æz √ÆÁÆÁ™ EÁ{∫ uN¿ Nz˛b EuåƒÁÆ| N˛∫ utÆÁ sÁ @ TÁÂáy \y N˛Á ™å √ÆÁÆÁ™ ™ı å“Î ¬ToÁ sÁ @ √ÆÁÆÁ™ EuåƒÁÆ| N˛∫åz Ãz ú“¬z ßy TÁÂáy \y N˛Ã∫o, uN¿ Nz˛b ÆÁ ¢Ï˛b£ÁÁ¬ Qz¬åz N˛ßy å“Î \Áoz sz @ FÙı ßÁT å ¬zåz N Á N˛Á∫m GåN˛Á ^ÊúÊz úÓ å sÁ @ √ÆÁÆÁ™ Nz˛ üuo EªuY N˛Á N˛Á∫m uúoÁ\y N˛y ÃzƒÁ ÃÏ» Ó Á N˛∫åz N˛y GåN˛y oyƒ¿ FXZÁ @ ÀN˛Ó¬ §ãt “Ázoz “y oÏ∫ão V∫ ú“ÏY  N˛∫ ƒz uúoÁ N˛y ÃzƒÁ ™z \Ïb \Áoz sz @ √ÆÁÆÁ™ EÁ{∫ uN¿ Nz˛b EuåƒÁÆ| N˛∫ utÆÁ TÆÁ oÁz uúoÁ N˛y ÃzƒÁ ™ı uƒUå GúuÀso “Ázåz ¬TÁ @ TÁÂáy \y åz “zg ™ÁÀb∫ Ãz EåÏ∫Ázá uN˛ÆÁ uN˛ uúoÁ\y N˛y ÃzƒÁ N˛∫åz Nz˛ u¬Æz Gã“ı √ÆÁÆÁ™ Ãz ™Á¢˛y u™¬åy YÁu“L @ ú∫ãoÏ “zg™ÁÀb∫ åz Gã“ı ™Á¢˛y å“yÊ ty @ \§ uúoÁ\y N˛y uYbΩey “zg™ÁÀb∫ N˛Áz u™¬y uN˛ << ™¯ Eúåy ÃzƒÁ ÃÏ» Ó Á Nz˛ u¬Æz ÀNÓ˛¬ Nz˛ £ÁÁt GÃz Eúåz úÁà ∫QåÁ YÁ“oÁ “Ó @ >> o§ TÁÂáy \y N˛Áz √ÆÁÆÁ™ Ãz ZÏbN˛Á∫Á u™¬Á @ TÁÂáy \y åz £ÁÁt ™ı ™“ÃÓà uN˛ÆÁ uN˛ N˛Ã∫o ™ı EªuY GåN˛y ßÓ¬ sy @ ƒz Ù^ TÆz sz uN˛ √ÆÁÆÁ™ EÁ{∫ ∆Á∫yu∫N˛ u∆qÁ Nz˛ u¬Æz ßy ú‰jÁF| ™ı GoåÁ “y ÀsÁå “ÁzåÁ YÁu“L. u\oåÁ ™ÁåuÃN˛ u∆qÁ N Á “{ @ I. 1.

ƒÁMÆÁı ™ı üÆÁzT N˛yu\L @ úu∫mÁ™ åoy\Á §Ï∫z N˛™| N˛Á úu∫mÁ™ §Ï∫Á “ÁzoÁ “{ @ www.sakshieducation.com


www.sakshieducation.com

2.

YÓN˛ “ÁzåÁ - T¬oy “ÁzåÁ Eå\Áåz ™ı ∫uƒ Ãz YÓN˛ “Áz TF| “{ GÃz ™Á¢˛ N˛∫åÁ YÁu“L @

3.

¢Ó b - ¢Ó b N˛∫ ∫ÁzåÁ - EuáN˛ ∫ÁzåÁ ™Á∫ ( YÁzb ) ¬Tåz Nz˛ N˛Á∫m ∫™z∆ ¢Ó b - ¢Ó b N˛∫ ∫Ázåz ¬TÁ @

4.

uƒUå - £ÁÁáÁ ™“Án™Á TÁÂáy åz §gy u“©™o Ãz uƒUåÁı N˛Á ÃÁ™åÁ uN˛ÆÁ @

5.

G¬Á“åÁ - u∆N˛ÁÆo N˛Á™ N˛∫åz ú∫ ßy ™Áu¬N˛ ™Ï^z G¬Á“åÁ tzoÁ “{ @

II. 1. G.

u∫Mo ÀsÁåÁı N˛y úÓuo| N˛yu\L @

2. G.

™Ï^z ÆÁt “{ uN˛ ™¯ LN˛ £ÁÁ∫ ------------------------ TÆÁ sÁ @ úybÁ

3. G.

EÊo N˛Áz ------------------------ Ãz ZÏbbΩ y u™¬ TÆy @ √ÆÁÆÁ™

III.

√ÆÁN˛∫m N˛y twu…b Ãz ∫zQÁÊuN˛o ∆£t MÆÁ “{

1. G.

Gå™ı å \Áåz N˛Á LN˛ N˛Á∫m ™z∫Á ^ıúúÓ å sÁ @ Ã|åÁ™

2. G.

™z∫Á EÜÆÆå Y¬oÁ ∫“Á @ uN¿ ÆÁ

3. G.

™¯ Eúåz N˛Áz ÆÁzSÆ å“ΠÙ^oÁ sÁ @ uƒ∆z m

I H S K A S

uƒƒÁ“ N˛Á úu∫mÁ™ Æ“ “ÏEÁ uN˛ “™ tÁzåÁı ßÁFÆÁı N˛Á ------------------------ ÃÁ¬ §zN˛Á∫ “ÏEÁ @ LN˛

www.sakshieducation.com


www.sakshieducation.com

IV. ÃÊuá uƒXZzt N˛yu\L @ 1. uƒ˘Á¬Æ = uƒ˘Á +

EÁ¬Æ

2.

ú∫™Án™Á

=

ú∫

EÁn™Á

3.

uƒ˘ÁÜÆÆå

=

uƒ˘Á +

EÜÆÆå

4.

EnÆÊo

=

Euo +

EÊo

5.

uƒ˘Ásy|

=

uƒ˘Á +

Esy|

V. 1. 2. 3. 4.

uƒ¬Áz™ ∆£t u¬uQL @

+

I H S K A S

ú∫™Án™Á EÁN˛Á∆ §Ï∫Á tÊg

X X X X

tÓ∫Án™Á úÁoÁ¬ ߬Á q™Á

5. 6. 7. 8.

VI. úÆÁ|ƃÁYy ∆£t u¬uQL @ 1. u∆qN˛ EÜÆÁúN˛,

EÁYÁÆ|

2.

úu∫mÁ™

¢˛¬

3.

uúoÁ

4. 5.

uüÆ EåÏúuÀso \yƒå EÊo

-

åoy\Á,

-

\åN˛, £ÁÁú / oÁo

EÜÆÆå

-

ú‰jÁF|,

u∆qÁ

EuåƒÁÆ|

-

\ª∫y,

EÁƒ≈ÆN˛

VII. Óy N¿ ™ ™ıG∫ u¬uQL @ 1. G.

ZÏbbΩ y Eão ™ı √ÆÁÆÁ™ Ãz TÆy u™¬ @ Eão ™ı √ÆÁÆÁ™ Ãz ZÏbbΩ y u™¬ TÆy @

www.sakshieducation.com

X X X X

EuüÆ GúuÀso ™∫m EÁ∫Êß


www.sakshieducation.com

2. G.

uƒƒÁ“ uƒ˘Á¬Æ ú≈YÁo Nz˛ å“y ÃN˛Á \Á @ uƒƒÁ“ Nz˛ ú≈YÁo uƒ˘Á¬Æ å“y \Á ÃN˛Á @

3. G.

å“Êy ™¯ Eúåz §“Ïo ÆÁzSÆ Ã™^oÁ N˛Áz sÁ @ ™¯ Eúåz N˛zÁ §“Ïo ÆÁzSÆ å“yÊ Ã™^oÁ sÁ @

I H S K A S

VIII. ƒÀoÏuå…e ü≈å - G∫ @ 1. G.

TÁÂáy \y N˛Á uƒƒÁ“ N˛§ “ÏEÁ ? “ÁF| ÀNÓ ¬ ™ı ú‰joz Ã™Æ @

2. G.

TÁÂáy \y “ÁF| ÀNÓ ¬ ™ı MÆÁ å“Î ™Áåz \Áoz sz ? ™ÓQ|

3. G.

TÁÂáy \y N˛Áz MÆÁ u™¬åz ú∫ EÁ≈YÆ| “ÁzoÁ sÁ ? F|åÁ™ ÆÁ ZÁfiƒwu @

4. G.

TÁÂáy \y N˛Áz uN˛ÃN˛Á §gÁ PÆÁ¬ ∫“oÁ sÁ ? EÁY∫m N˛Á @

5. G.

TÁÂáy \y Nz˛ uN˛oåz ßÁF| sz ? tÁz

6. G.

TÁÂáy \y N˛§ úybz TÆz ? ú“¬y ÆÁ tÓÃ∫y N˛qÁ ™ı @

7. G.

TÁÂáy \y N˛Áz tlg N˛Á úfi Ù^z \Áåz ú∫ Gã“Áıåz MÆÁ uN˛ÆÁ ? ¢Ó b - ¢Ó b N˛∫ ∫Ázåz ¬Tz @

8. G.

“zg ™ÁÀb∫ N˛Á åÁ™ MÆÁ sÁ ? tÁz∫Á§ \y Lt¬ Ty™y

9. G.

“zg ™ÁÀb∫ uN˛ÃN˛Á úÁ¬å N˛∫ƒÁoz sz ? EåÏ∆ÁÃå www.sakshieducation.com


www.sakshieducation.com

10. G.

HÂYz t\z| Nz˛ uƒ˘Áus|ÆÁı Nz˛ u¬L MÆÁ EuåƒÁÆ| N˛∫ utÆÁ ? uN¿ Nz˛b EÁ{∫ √ÆÁÆÁ™

11. G.

^ıúúÓ å N˛Á Es| MÆÁ “{ ? ∆™Á|“b

12. G.

N˛Ã∫o Nz˛ üuo TÁÂáy \y N˛y EªuY N˛Á tÓÃ∫Á N˛Á∫m MÆÁ sÁ ? uúoÁ\y N˛y ÃzƒÁ ÃÏ» Ó Á @

13. G.

TÁÂáy \y Nz˛ úÁÃ MÆÁ å“Î sy ? V‰gy

14. G.

√ÆÁÆÁ™ EÁ{∫ Qz¬ Nz˛ u¬L uN˛oåz §\z \ÁåÁ sÁ ? YÁ∫ §\z

15. G.

TÁÂáy \y N˛Áz uN˛Ã £ÁÁo N˛Á tÏ:Q “ÏEÁ ? ^ÓeÁ Ù^z \Áåz N˛Á @

16. G.

√ÆÁÆÁ™ Ãz TÁÂáy \y N˛Áz N{ Ãz ZÏbN˛Á∫Á u™¬Á ? uúoÁ Nz˛ úfi ˚Á∫Á @

17. G.

EÁN˛Á∆ ™ı MÆÁ ZÁÆz ∫“z ? £ÁÁt¬

18. G.

ÃY N˛“åz ƒÁ¬z N˛{Ãz ∫“åÁ YÁu“L @ ÃÁƒáÁå

19. G.

<< ™z∫Á ZÁfi \yƒå >> úÁe Nz˛ ¬zQN˛ N˛Á{å “{ ? ™“Án™Á TÁÂáy @

20. G.

<<™z∫Á ZÁfi \yƒå >> N{˛ÃÁ úÁe “{ ? EÁn™N˛sÁ

I H S K A S *** www.sakshieducation.com


8-Mera Chatr Jeevan