Issuu on Google+

www.sakshieducation.com

7. uƒt¿Áz“y I. 1. G.

ü≈å G∫ ∆uMouÃÊ“ N Á{å sÁ ? ƒ“ uN˛ÃÃz §t¬Á ¬zåÁ YÁ“oÁ sÁ ? ∆uMouÃÊ“ ™zƒÁ‰g N˛z ∫Á\Á ™“Á∫ÁmÁ üoÁú N˛Á ßÁF| sÁ @ ƒ“ Eúåz ßÁF| ™“Á∫ÁmÁ üoÁú Ãz Eúåz Eú™Áå N˛Á §t¬Á ¬zåÁ YÁ“oÁ sÁ @ LN˛ §Á∫ ™“Á∫ÁmÁ üoÁú åz Eúåz ßÁF| N˛Áz Óy ∫ÁÀoz ú∫ ¬Áåz Nz˛ u¬L gÁÂb - ¢˛bN˛Á∫ N˛y sy @ ∆uMouÃÊ“ GÃz EúåÁ Eú™Áå Ù^N˛∫ uƒt¿Áz“y §åN˛∫ ™ÏT¬Áı N˛Á EÁ»Æ u¬ÆÁ @ ƒ“ üoÁú Nz˛ Tƒ| N˛Áz u™bΩby ™ı u™¬ÁåÁ YÁ“oÁ sÁ @ƒ“ ™ÏT¬Áı Nz˛ ÃÁs u™¬N˛∫, ™“Á∫ÁmÁ üoÁú N˛Áz “∫ÁåÁ YÁ“oÁ sÁ @ §“Ïo utåÁı Ãz GÃNz˛ ”tÆ ™ı ááN˛oy [ƒÁ¬Á N˛Áz ∆ÁÊo N˛∫åÁ YÁ“oÁ sÁ @

I H S K A S

ü.2. ™“Á∫ÁmÁ üoÁú åz Eúåz ∆fiÏEÁzÊ Ãz N{˛Ãz ÆÏÜt uN˛ÆÁ sÁ ? ÃÁ{ ∆£tÁı ™ı G∫ tyu\L @ G. “¡ty VÁby åÁ™N˛ ÀsÁå ú∫ ∫Á\úÓo EÁ{∫ ™ÏT¬ ÃzåÁ Nz˛ §yY ÆÏÜt EÁ∫Êß “ÏEÁ @ ÃÓQy “¡ty VÁby ™ı ∫MoáÁ∫Á §“åz ¬Ty @ ™“Á∫ÁmÁ EÁTz §‰jz @ ∆fiÏ ÃzåÁ N˛Á √ÆÓ“ bÓbN˛∫ uoo∫ - u§o∫ “Áz TÆÁ @ ¬Á∆Áı Ãz ™{tÁå ß∫ TÆÁ @ ™“Á∫ÁmÁ ∆fiÏ - ÃzåÁ ™ı uÃÊ“ N˛y ßÁÂuo Gã™ “ÁzN˛∫ VÓ™ ∫“z sz @ \Áå N˛y §Á\y ¬Ty sy, ç o∫¢˛ Ãz uV∫z sz @ “™¬z ú∫ “™¬Á “Áz ∫“Á sÁ @ üÁm ÃÊN˛b ™ı ú‰gz sz @ §YåÁ N˛ueå sÁ @ ÃÁo §Á∫ VÁƬ “Ázåz ú∫ ßy ™“Á∫ÁmÁ üoÁú ∫m ßÓu™ ™ı ƒy∫oÁúÓƒ|N˛ ÆÏÜt N˛∫oz ∫“z @ ü.3. ™ëÁÁ\y åz ™“Á∫ÁmÁ üoÁú N˛Áz N{˛Ãz §YÁÆÁ ? G. ™“Á∫ÁmÁ üoÁú YÁ∫Áı EÁz∫ Ãz uV∫z sz @ ™ÁåuÃÊ“ N˛y NÏ˛™ÊfimÁ uÃÜt “Ázåz ƒÁ¬y sy @ LzÃz Ã™Æ ™ı Ã∫tÁ∫ ™ëÁÁ \y ƒ“Á Eúåy ÃzåÁ Ãu“o EÁ ú“ÏÂYz @ ™“Á∫ÁmÁ åz EÁ≈YÆ| Ãz GåN˛y EÁz∫ tzQÁ @ ƒy∫ N¿ Ázá ™ı EÁN˛∫ úÓZÁ - << Æ“ MÆÁ?>> ™ëÁÁ\y åz N˛“Á @ EÁ\ ™∫åÊz Ãz ú“¬z LN˛ §Á∫ ∫Á\uYã“ áÁ∫m N˛∫åz N˛y §‰gy FXZÁ “ÏF| “{ @ ∫ÁmÁ åz Gà Gã™ÁtúÓm| “ÂÃy ™ı Eb¬ á{Æ| tzQÁ @ VÁƬ üoÁú ∫mqzfi Ãz Eúåz VÁz‰gz ú∫ uåN˛¬ TÆz EÁ{∫ ƒy∫ ™ëÁÁ \y N˛Áz üoÁú Ù^ N˛∫ ™ÏT¬ Ã{uåN˛ bÓb ú‰gz @ Fà üN˛Á∫ ™ëÁÁ \y åz ™“Á∫ÁmÁ üoÁú N˛Áz §YÁÆÁ @ ü.4. ∆uMouÃÊ“ åz Eúåy ßÓ¬ uN˛Ã üN˛Á∫ ÃÏáÁ∫y ? G. ∫m - ßÓu™ ™ı ∫Á\úÓoÁı Nz˛ ∆ƒÁı N˛Áz tzQN˛∫ ∆uMouÃÊ“ N˛Á ™å §t¬ TÆÁ @ Eúåy ßÓ¬ ú∫ ƒ“ úZoÁåz ¬TÁ @ FÃu¬L ™“Á∫ÁmÁ üoÁú Nz˛ ÃÁ™åz åo - ™ÀoN˛ “ÁzN˛∫ Q‰gÁ “Áz TÆÁ @ GÃåz N˛“Á - << ÃzƒN˛ ErÁå ™ı ßÓ¬ TÆÁ sÁ, EÁrÁ “Áz oÁz Y∫mÁı ú∫ EúåÁ ∆y∆ Y‰jÁN˛∫ út - üqÁ¬å N˛∫ ¬Ó @ >> FÃNz˛ §Át ∆uMouÃÊ“ åz Eúåz ßÁF| üoÁú N˛Áz ™ÏT¬Áı Ãz §YÁåz Nz˛ u¬L Eúåz VÁzgz ú∫ §{eN˛∫ Y¬z \Áåz Nz˛ u¬L N˛“Á @ Fà o∫“ ∆uMouÃÊ“ åz Eúåy ßÓ¬ ÃÏáÁ∫y @

www.sakshieducation.com


www.sakshieducation.com

I. 1.

ƒÁMÆÁı ™ı üÆÁzT N˛yu\L @

2.

“ƒÁ ™ı G‰gåÁ - oz\ tÁ{‰gåÁ ™Áz“å N˛y ™Ázb∫ ÃÁFuN˛¬ “ƒÁ ™ı G‰gåz ¬Ty @

3.

uƒ¬©§ - tz∫ EÁ\ ™¯ Eúåz N˛ÁÆÁ|¬Æ N˛Áz uƒ¬©§ Ãz TÆÁ @

II. 1. G.

uå©å ƒÁMÆÁı N˛Áz úÁe Nz˛ EÁáÁ∫ ú∫ uƒ∆z mÁı Ãz ßu∫L @

2. G.

§‰gÁ ..................................... Ã™Æ sÁ @ uƒN˛b @

3. G.

........................................ ™ëÁÁ \y åz ∫ÁmÁ Nz˛ üÁm §YÁL @ ƒy∫ @

III. 1.

GúÃT| N˛Áz E¬T N˛yu\L @

2.

N˛Áz¬Á“¬ - ∆Áz∫ TÁƒÂ ™z §ãt∫Áı åz N˛Áz¬Á“¬ ™YÁ utÆÁ @

I H S K A S

.............................. ut¬ uN˛Ãy o∫“ å“Î ™ÁåzTÁ @ åÁtÁå @

EãÆÁÆ

-

E

Eú™Áå

-

3.

üuou“ÊÃÁ

-

üuo

IV. 1. 2. 3. 4. 5.

uƒ¬Áz™ ∆£t u¬uQL @ ƒy∫oÁ uƒ\Æ ™“nƒúÓm| Eú™Áå N¿ Ázá

X X X X X

N ÁÆ∫oÁ ú∫Á\Æ ™“nƒ“yå é™Áå ∆ÁÊo

6. 7. 8. 9. 10.

FXZÁ ÃzƒN˛ N˛ueå uå‰g∫ ߬Á

www.sakshieducation.com

X X X X X

EuåXZÁ ÀƒÁ™y Ã∫¬ g∫úÁzN˛ §Ï∫Á


www.sakshieducation.com

V. 1. G.

ƒYå §t¬N˛∫ ∫zQÁÊuN˛o ∆£t N˛Á ƒÁMÆ u¢˛∫ Ãz u¬uQL @

2. G.

üoÁú Nz˛ Tƒ| N˛Áz EÁ\ ™¯ u™bΩby ™ı u™¬Á tÓÂTÁ @ üoÁú Nz˛ Tƒ| N˛Áz EÁ\ “™ u™bΩby ™ı u™¬Á tÓÂTÁ @

3. G.

ƒ“ Ã{uåN˛ “{ @ ƒz Ã{uåN˛ “{ @

“™ Eú™Áå N˛Á §t¬Á ¬zTı @ ™{Ê Eú™Áå N˛Á §t¬Á ¬ÏÂTÁ @

I H S K A S

VI. N˛Á¬ §tu¬L @ 1. ƒy∫ ™ëÁÁ\y ÆÏÜt Nz˛ u¬L o{ÆÁ∫ “ÏL @ ( ßuƒ…Æ N˛Á¬ ™ı u¬uQL @) G. ƒy∫ ™ëÁÁ\y ÆÏÜt Nz˛ u¬L o{ÆÁ∫ “ÁıTz @ 2. G.

∫ÁmÁ üoÁú ÆÏÜt ™ı uÃÊ“ N˛y ßÁÂuo ¬‰gz @ ( ƒo|™Áå N˛Á¬ ™ı u¬uQL @) ∫ÁmÁ üoÁú ÆÏÜt ™ı uÃÊ“ N˛y ßÁÂuo ¬‰g ∫“z “{ @

3. G.

∆uMouÃÊ“ ™ÏT¬ÁzzÊ Ãz u™¬ \ÁÆzTÁ @ ( ßÓo N˛Á¬ ™ı u¬uQL @) ∆uMouÃÊ“ ™ÏT¬ÁzzÊ Ãz u™¬ TÆÁ @

VII. ƒÀoÏuå…e ü≈å - G∫ @ 1. << uƒt¿Áz“y >> úÁe Nz˛ ¬zQN˛ N˛Á{å “{ ? G. »y uƒåÁzt∆ÊN˛∫ √ÆÁà @ 2. G.

uN˛Ã Nz˛ ut¬ ™ı EÁT \¬ ∫“y sy ? ∆uMouÃÊ“

3. G.

∆uMouÃÊ“ N˛Á{å sÁ ? ™“Á∫ÁmÁ üoÁú N˛Á ßÁF| @

4. G.

N˛“Á QÓå N˛y åutÆÁ §“åz ¬Ty ? “¡ty VÁby ™zzÊ @ www.sakshieducation.com


www.sakshieducation.com

5. G.

∫Á\úÓo Ã{uåN˛ uN˛oåz sz ? 22 “\Á∫

6. G.

uN˛ÃN˛y NÏ˛™ÊfimÁ uÃÜt “Ázåz ¬Ty ? ™ÁåuÃÊ“ N˛y @

7. G.

™“Á∫ÁmÁ uN˛Ã üN˛Á∫ ÆÏÜt N˛∫ ∫“z sz ? uÃÊ“ N˛y ßÁÂuo @

8. G.

∫ÁmÁ ú∫ uN˛oåz §Á∫ ƒÁ∫ uN˛ÆÁ TÆÁ Æ ÃÁo §Á∫ @

9. G.

ü¬Æ N˛Á ∫ÁT uN˛Ãåz ZÁz‰gÁ ? ß{∫ƒy ∫mYl‰gy åz @

10. G.

ƒy∫ ™ëÁÁ \y MÆÁ YÁ“oz sz ? ∫Á\ - uYã“ áÁ∫m N˛∫åÁ @

11. G.

∆uMouÃÊ“ åz ™ÁT| ™ı MÆÁ tzQÁ ? N˛bz “ÏL ∆ƒ @

12. G.

uN˛Ãåz ∫ÁmÁ Nz˛ üÁm §YÁL @ ƒy∫ ™ëÁÁ \y åz

13. G.

∆uMouÃÊ“ N{˛Ãz ∫Ázåz ¬TÁ @ ¢Ó b - ¢Ó b N˛∫ @

14. G.

∆uMouÃÊ“ ∫ÁmÁ üoÁú Nz˛ ÃÁ™åz N˛{Ãz Q‰gÁ sÁ @ åo™ÀoN˛

15. G.

∫ÁmÁ uN˛ÃNz˛ VÁzgz ú∫ ÃÁ∫ “ÁzN˛∫ uåN˛¬ TÆz ? ∆uMouÃÊ“

16. G.

∫ÁmÁ üoÁú Nz˛ VÁzgz N Á åÁ™ MÆÁ sÁ ? YzoN˛

I H S K A S www.sakshieducation.com


www.sakshieducation.com

17. G.

∫ÁmÁ åz ™ëÁÁ \y Nz˛ G㙓úÓ| “ÂÃy ™ı MÆÁ sÁ? Eb¬ á{Æ| @

18. G.

ú“Ágy ƒwqÁı Ãz uN˛ÃN˛y ƒ Á| “Ázåz ¬Ty @ úÏ…ú - ƒ Á| @

19. G.

uƒt¿Áz“y N{˛ÃÁ úÁe “{ ? N˛“Áåy

20. G.

∆uMouÃÊ“ åz EÊo ™ı MÆÁ ÃÏáÁ∫ ¬˛y ? ßÓ¬

I H S K A S ***

www.sakshieducation.com


7-Vidrohi