Page 1

Turkisel채inten asialla


Turkistarhaus on lopetettava

Turkiseläinten lajityypillinen käyttäytyminen Minkit viihtyvät vesistöjen lähellä.

Suomi on maailman suurin ketunnahko-

Suomessa kasvatetaan ketun nimikkeellä

jen ja merkittävä minkinnahkojen tuottaja.

kahta lajia: naalia ja kettua. Lisäksi kasvate-

Luonnossa ne uivat, kiipeilevät ja liikkuvat

Maamme turkistarhoilla kasvatetaan vuosit-

taan näiden risteytyksiä. Turkistuotannossa

paljon tunneleissa. Minkit ovat yksineläjiä,

tain yhteensä lähes neljä miljoonaa kettua,

naalia kutsutaan nimellä sinikettu, kettuja taas

jotka stressaantuvat lajitovereiden läheisyy-

naalia, minkkiä, hilleriä ja supikoiraa.

kutsutaan hopeaketuiksi. Suurin osa Suomen

destä lisääntymisajan ulkopuolella.

turkistarhojen ketuista on nykyisin sinikettuja. Supikoiraa tarhataan nimellä suomensupi.

Turkistarhaukseen liittyy suuria eläinsuojelullisia, eettisiä ja ympäristöongelmia. Jatkuvasti

Naali ja kettu ovat koiraeläimiä, jotka luon-

Suomen leveysasteilla supikoira pyrkii yleensä

kasvava joukko Euroopan maita on pääty-

nossa liikkuvat monia kilometrejä päivässä.

viettämään osan talvesta maanalaisessa luo-

nyt lopettamaan turkistarhauksen tai osan

Ne ovat sosiaalisia eläimiä, jotka elävät usein

lassa talviunessa. Supikoirat kestävät paljon

siitä kansallisella lainsäädännöllä eläinten

pienissä yhteisöissä. Naalipariskunnat sol-

huonommin kylmää kuin esimerkiksi ketut.

hyvinvointiin liittyvistä syistä. Animalia tähtää

mivat vapaana eläessään yleensä elinikäisen

Luonnossa supikoirapari pysyttelee yleensä

turkiseläinten tarhaamisen kieltämiseen

suhteen.

yhdessä vuodesta toiseen ja uros auttaa

lainsäädännöllä myös Suomessa.

naarasta poikasten hoidossa.


Turkiseläimillä runsaasti hyvinvointiongelmia

Turkiselinkeino Suomessa

Tarhoilla kasvatettavat turkiseläimet ovat ak-

EU:n vaatimissa vuosittaisissa eläinsuojelutar-

Vuonna 2011 Suomessa tuotettiin noin 1,7

hingollisempaa ilmastolle. Suomen kuluttaja-

tiivisia petoelämiä. Ne eivät ole kesyyntyneitä

kastuksissa käydään tarkastamassa noin 10 %

miljoonaa ketunnahkaa ja noin 1,7 miljoonaa

asiamies onkin kieltänyt alaa markkinoimasta

kotieläimiä, sillä turkistarhausta on harjoitettu

turkistarhoista. Viime vuosien tarkastuksissa

minkinnahkaa. Huipussaan suomalaisten

turkiksia ympäristöystävällisinä.

vasta noin sata vuotta. Turkeiksi kasvatettavat

huomautettavaa on löytynyt jopa 60 %:sta

turkistarhojen eläinmäärät olivat 1980-luvun

eläimet elävät tarhoilla yleensä noin

tarhoja. Yleisimpiä puutteita ovat olleet eläi-

puolivälin aikoihin. Silloin Suomessa oli noin

6–8 kuukautta. Vain siitokseen käytettävät

mille vaaralliset rakenteet häkeissä, makuu-

10 miljoonaa turkiseläintä noin 6000 tarhalla.

eläimet elävät talven yli.

hyllyjen sekä pureskelu- ja virikemateriaalin

Nykyään tarhoja on alle 1000.

puuttuminen, tilavaatimusten alittuminen sekä puutteet kirjanpidossa.

Turkistarhaus on vahingollista paitsi eläimille,

verkkopohjalla. Ketuilla ja supikoirilla on tilaa

myös ympäristölle. Turkistarhat aiheuttavat

häkeissä noin 0,8 m ja minkeillä noin

Vaikka lain vaatimukset täyttyisivätkin,

paikallisesti huomattavia haittoja vesistöille,

0,25 m2. Ahtaat ja virikkeettömät olot aiheut-

suurimmat tarhauksen ongelmat ovat

pohjavesille ja metsille. Turkistarhaus myös

tavat eläimille käyttäytymishäiriöitä, kuten

kuitenkin jäljellä: ahtaat ja virikkeettömät

kuormittaa ympäristöä tarpeettomasti sen

stereotyyppistä käyttäytymistä, itsensä ja

tilat, joissa eläimet eivät voi toteuttaa edes

suuren energiankulutuksen takia. MTT:n

toisten eläinten vahingoittamista, pelkotiloja,

perustavimpia lajityypillisiä käyttäytymis-

raportti vuodelta 2011 paljasti, että turkiksen

hermostuneisuutta tai apatiaa. Stressaantu-

tarpeitaan.

tuottaminen on muita vaatemateriaaleja va-

2

Aniamalia

neet eläimet myös tappavat poikasiaan.

Aniamalia

Eläimet joutuvat elämään häkeissä paljaalla


Suomi jäljessä kehityksestä Euroopan turkistarhaajamaat ovat yksi ker-

Mitä sinä voit tehdä? Turkistarhauksen lopettamiseen tarvitaan

myymällä maahan esimerkiksi siitoseläimiä

rallaan luopumassa turkistarhauksesta tai ra-

ja markkinoimalla voimakkaasti turkiksia

sinunkin apuasi. Älä siis osta tuotteita, joissa

joittamassa sitä voimakkaasti. Näihin maihin

osaksi Aasian muotia. Euroopan siirtymistä

on käytetty aitoa turkista. Anna asiasta myös

kuuluvat mm. Iso-Britannia, Tanska, Itävalta,

turkistarhattomaksi alueeksi ei pidä hidastaa,

palautetta vaateliikkeille. Kerro ystävillesi tar-

Saksa, Hollanti, Sveitsi, Bulgaria ja Kroatia.

vaan tukea. Tarhauksen kielto Euroopassa

hauksen ongelmista, kirjoita aiheesta lehtiin,

vaikuttaisi voimakkaasti kuluttaja-asenteisiin

kerro mielipiteesi kansanedustajille

Tarhauskiellon vastustajat uhkaavat usein

ja edesauttaisi turkistarhauksen vastaista

ja äänestä turkistarhausta vastustavaa

tarhauksen siirtymisellä Kiinaan, mikäli

työtä myös muualla maailmassa. Eläinsuoje-

ehdokasta. Tue myös Animalian työtä

tarhaus kiellettäisiin Suomessa. Tarhaus

lukysymykset ovat nousussa myös Aasiassa.

turkistarhauksen lakkauttamiseksi. Suurin

on kuitenkin jo siirtynyt Kiinaan, josta on

Ratkaisevaa on, kuinka nopeasti tarhaus- ja

osa tuotetuista turkiksista päätyy nykyään

jo nyt muodostunut erittäin merkittävä

turkisten maahantuontikieltoja maailmanlaa-

somistekäyttöön, eli koristamaan huppujen

turkistuottaja. Suomalaiset tarhaajat ovat

juisesti saadaan aikaan.

reunoja, hansikkaita tai kenkiä. Asioimalla

olleet mukana viemässä tarhausta Kiinaan

turkittomuuteen sitoutuneissa vaateliikkeissä edistät turkisten käytön vähenemistä. Ajantasaisen listan kaikista liikkeistä löydät sivulta

Riku Cajander

www.turkittomatliikkeet.fi.


Animalian tavoitteena on yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta parantaa eläinten oikeuksia ja hyvinvointia. Animalia tekee yhteistyötä maailmanlaajuisen turkisvastaisen Fur Free Alliance -verkoston kanssa (www.infurmation.com). Lisää tietoa turkistarhauksesta ja Animalian toiminnasta sekä ohjeet jäseneksi liittymiseen löydät sivulta www.animalia.fi. Animalia Suvilahdenkatu 4, 00500 Helsinki p. 09 720 6590 animalia@animalia.fi Tukemalla Animalian työtä autat pitkäjänteisessä ja määrätietoisessa työssä eläinten olojen parantamiseksi. Voit tukea työtämme turkiseläinten hyväksi lahjoittamalla: Nordea 101130-260629 IBAN: FI24 1011 3000 260629 SWIFT / BIC: NDEAFIHH Lahjoituksen tehdessäsi voit käyttää viitettä 402365. Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Animalialle 5.11.2014. Toimenpanoaika on 1.1.2015–31.12.2016 ja lupa kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero POL-2014-10096. Kannen kuva: iStockphoto

Turkiseläinten asialla  

Suomen turkistarhoilla kasvatetaan vuosittain yhteensä lähes neljä miljoonaa kettua, naalia, minkkiä, hilleriä ja supikoiraa. Turkistarhauks...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you