__MAIN_TEXT__

Page 1

Koe-eläinten asialla


Eläinkokeet ovat arkipäivää Maailmassa käytetään vuosittain eläinko-

Eläinkokeille on jo kehitetty runsaasti kor-

keisiin yli sata miljoonaa eläintä, joista EU:n

vaavia tutkimusmenetelmiä. Valitettavasti

osuus on lähes 13 miljoonaa koe-eläintä.

eläinkokeettoman tutkimuksen rahoitus ja

Suomessa käytettyjen koe-eläinten mää-

opetus laahaavat pahasti perässä eläinkoe-

rä on vaihdellut viime vuosina 100 000–

tutkimuksesta, eivätkä eläinkokeita kor-

300 000 yksilön välillä. Luvut eivät kuiten-

vaavat menetelmät edisty niin nopeasti ja

kaan kerro koko totuutta, sillä varsinaisen

tehokkaasti kuin suuremman rahoituksen

eläinkoekäytön lisäksi eläimiä pidetään

turvin olisi mahdollista.

siitoseläiminä ja tapetaan muita tieteellisiä tarkoituksia varten, esimerkiksi kudos- ja geeninäytteiden ottamiseksi sekä opetuskäyttöön. Suomessakin sadattuhannet koe-

Istockphoto

eläimet jäävät näin tilastojen ulkopuolelle.


Koe-eläinten käyttö Suomessa Yleisin Suomessa käytettävä koe-eläin on hii-

Suomen

ri. Hiiret muodostavat vähintään puolet käyte-

pitkälti EU:n koe-eläindirektiivin perusteella.

tyistä koe-eläimistä. Toiseksi eniten tutkimuk-

Direktiivi uusittiin vuonna 2010. Direktiivissä

sissa hyödynnetään rottia. Muita käytettyjä

mm. estettiin valtioita säätämästä EU-direk-

koe-eläinlajeja ovat mm. kalat, naudat, siat,

tiiviä tiukempaa koe-eläinlainsäädäntöä. Di-

kanit, marsut ja koirat. Suomessa ei käytetä

rektiivi kuitenkin muutti koe-eläintoimintaa

apinoita eläinkokeissa, vaikka laki sallisi sen

aiempaa avoimemmaksi ja paransi erityisesti

täälläkin, mutta suomalaiset yritykset voivat

niiden jäsenmaiden koe-eläinten olosuhteita,

kuitenkin teettää apinakokeita ulkomailla.

joissa eläinkoetoimintaa ei aiemmin ole juuri

koe-eläinlainsäädäntö

määräytyy

valvottu. Koe-eläimiä käytetään eniten perustutkimuksessa, eli yleisessä tiedon lisäämisessä biologisista prosesseista. Lääketieteelliseen tutkimukseen käytetään vain noin viidesosa koe-eläimistä. Perustutkimuksen suuret koeeläinmäärät johtuvat mm. geenimuunneltujen hiirten tutkimuskäytön lisääntymisestä. Suomessa eläinkokeita tekevät lähinnä yliopistot ja lääkeyritykset. Jokainen eläinkoe tarvitsee lupalautakunta.

Teppo Lahti

luvan, jonka myöntää valtakunnallinen hanke-


Eläinkokeiden ongelmat Tieteen ja tutkimuksen nimissä voidaan ai-

testatuista aineista päätyy kliinisiin kokeisiin

heuttaa koe-eläimille huomattavaa kärsimys-

asti, ja näistä aineista lopulta vain viisi pro-

tä. Edes vakavaa kipua aiheuttavia kokeita

senttia hyväksytään.

ei ole kielletty. Eläimille voidaan aiheuttaa esimerkiksi kivuliaita sairauksia, tulehduksia,

Pahimmillaan eläinkokeet ovat välillisesti ai-

luunmurtumia, aivo- tai hermovaurioita, myr-

heuttaneet ihmishenkien menetyksiä ja vaa-

kytyksiä, shokkeja tai vakavaa ja pitkäaikaista

rantumisia, kun niiden tuloksiin on luotettu

stressiä.

liikaa. Vastaavasti lääkkeitä on ollut jäämässä ilman myyntilupaa siksi, että ne ovat aiheutta-

Koe-eläimet toimivat tutkimuksissa yleensä

neet myrkytyksiä koe-eläimille, vaikka ne ovat

malleina ihmisistä. Ihmisten ja käytettävien

kuitenkin lopulta paljastuneet vaarattomiksi

koe-eläinlajien biologiset erot ovat kuitenkin

ihmisille.

niin huomattavia, ettei koe-eläimillä saatuja tuloksia voida juuri koskaan soveltaa suoraan

Kokeiden lisäksi ahtaat ja virikkeettömät ti-

ihmisiin. Luotettavinta tietoa saataisiinkin ih-

lat aiheuttavat koe-eläimille merkittäviä hy-

miselimistön toimintaa tutkimalla ja mallinta-

vinvointiongelmia. Eläimillä ei ole juurikaan

malla, esimerkiksi kehittämällä lisää ihmisku-

mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillisiä käyt-

doksiin perustuvia tutkimusmenetelmiä. On

täytymistarpeitaan, mikä aiheuttaa eläimille

esitetty arvio, että yksi prosentti koe-eläimillä

stressiä ja ahdistusta.


Eläinkokeille on vaihtoehtoja Eläinkokeita korvaavat menetelmät eivät

taminen. Eläinkokeiden korvaamisen lisäksi

ole selkeästi määriteltävä ryhmä tiettyjä tut-

on tärkeää vähentää koetta kohden käytet-

kimusmenetelmiä. Niillä voidaan tutkia usein

tyjen eläinten määrää sekä parantaa koeme-

myös sellaisia ilmiöitä, joiden tutkimiseen

netelmiä ja eläinten olosuhteita kärsimyksen

eläinkokeet eivät sovellu. Eläinkokeettomat

vähentämiseksi.

menetelmät tuottavatkin vain harvoin täysin samanlaista tietoa kuin eläinkokeet. Yleisim-

Eläinkokeettoman tutkimuksen kehittymisen

mät tavat korvata eläinkokeita ovat erilaiset

suurimmat esteet riittämättömän rahoituk-

kudosviljelymenetelmät

ihmis-

sen lisäksi ovat koulutuksen puute ja asenteet:

soluja hyödyntävät), tietokonemallien käyttö,

eläinkokeisiin turvaudutaan, koska niitä on

kemiallis-fysikaaliset menetelmät (esim. pH-

opittu ja totuttu käyttämään. Eläinkokeetto-

ja entsyymitestit ja proteiinireaktioiden tut-

mat tutkimusmenetelmät vaativat usein myös

kiminen), kivuntunnoltaan kehittymättömien

uudenlaisen lähestymistavan omaksumista

eliöiden käyttö (esim. alkeelliset eläimet, kas-

tieteeseen.

(erityisesti

vit, bakteerit ja hiivasolut) sekä vapaaehtoisilla ihmisillä tehtävä tutkimus (esim. työssään altistuvat henkilöt tai potilastutkimus). Eläinkokeiden vaihtoehdoista puhuttaessa käytetään usein termiä 3R. Termi on lyhenne sanoista replacement eli korvaaminen, reduction eli vähentäminen ja refinement eli paran-


Eläinkokeetonta kosmetiikkaa EU:n

kosmetiikkadirektiivi

kielsi

vuon-

na 2013 eläinkokeilla testatun kosmetiikan myynnin sekä ainesosien tuonnin EU:n alueelle. EU:n sisällä kosmetiikan eläinkokeet kiellettiin jo aiemmin. Kiellon ongelmia ovat sen puutteellinen valvonta sekä se mahdollisuus, että yritys voi yhä tehdä kosmetiikan eläinkokeita EU:n ulkopuolisia markkinoita varten. Näiden puutteiden vuoksi eläinkokeettoman kosmetiikan listaa tarvitaan edelleen, sillä sille eivät pääse yritykset, joiden tuotteet testataan eläimillä esimerkiksi Kiinan myynnin takia. Animalia ylläpitää listaa eläinkokeettomista kosmetiikka- ja kodinpuhdistusaineista. Standardiin hakeutuvat yritykset tarkastetaan ulkopuolisen auditointiyrityksen toimesta, jotta eläinkokeettomuus voidaan todella varmistaa. Katso eläinkokeettoman kosmetiikan lista netSuvi Elo

tisivulta animalia.fi/kosmetiikkalista.


Mitä voit tehdä? Muutosta koe-eläinten käytössä ei tapahdu,

ellei sitä vaadita. Koe-eläinten käytön vähenemiseen voit vaikuttaa ostamalla eläinkokeetonta kosmetiikkaa ja kodinkemikaaleja. Kudosluovutuksella on myös mahdollisuus vähentää koe-eläinten käyttötarvetta. Voit tilata kudosluovutuskortin Juliana von Wendtin säätiöltä, jvws.org. Pidä koe-eläinten asiaa esillä tuttavapiirissäsi, kirjoita aiheesta mielipidekirjoituksia lehtiin ja ota yhteyttä kansanedustajiin. Pyydä myös kosmetiikkatuotteita ja kodinpuhdistusaineita valmistavia yrityksiä hakeutumaan Animalian ylläpitämälle eläinkokeettomalle listalle. Kieltäydy opiskeluissasi käyttämästä eläinkokeita. Tue Animalian työtä koe-eläinten käytön vähentämiseksi liittymällä tukijaksi ja tulemalla mukaan toimintaan!


Animalian tavoitteena on eläinkokeeton maailma. Ensisijalle yhdistys asettaa sellaisten kokeiden lakkauttamisen, jotka aiheuttavat eläimille kipua tai kärsimystä tai jotka ovat eettisesti tai tieteellisesti heikoimmin perusteltavissa. Lisää tietoa koe-eläimistä ja Animalian toiminnasta sekä ohjeet tukijaksi liittymiseen saat sivulta animalia.fi. Animalia Suvilahdenkatu 4, 00500 Helsinki p. (09) 720 6590 animalia@animalia.fi Tukemalla Animalian työtä autat pitkäjänteisessä ja määrätietoisessa työssä eläinten olojen parantamiseksi. Tee lahjoitus Animalian työhön eläinten hyväksi osoitteessa animalia.fi/lahjoita. Voit lahjoittaa myös suoraan tilillemme FI24 1011 3000 260629, SWIFT / BIC: NDEAFIHH. Kohdenna lahjoitus koe-eläinten hyväksi viitteellä 401531. Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Animalialle 4.11.2016. Toimeenpanoaika on 1.1.2017–31.12.2021 ja lupa kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero RA/2016/719.

Animalia 2017

Profile for Animalia ry

Koe elainten asialla  

Esitteessä kerrotaan, millaisissa kokeissa ja kuinka paljon eläimiä käytetään Suomessa. Esitteestä saa tietoa myös eläinkokeettomasta tutkim...

Koe elainten asialla  

Esitteessä kerrotaan, millaisissa kokeissa ja kuinka paljon eläimiä käytetään Suomessa. Esitteestä saa tietoa myös eläinkokeettomasta tutkim...

Advertisement