Page 1

Koe-el채inten asialla


Eläinkokeet ovat arkipäivää Maailmassa käytetään vuosittain eläinkokei-

tenkaan kerro koko totuutta, sillä varsinaisen

Koe-eläinten käyttö Suomessa Yleisin Suomessa käytettävä koe-eläin on

Suomen koe-eläinlainsäädäntö määräytyy

siin jopa sata miljoonaa eläintä, joista EU:n

eläinkoekäytön lisäksi eläimiä pidetään siitos-

hiiri. Niitä on yli 60 prosenttia käytetyistä

osuus on noin 12 miljoonaa koe-eläintä.

eläiminä ja tapetaan muita tieteellisiä tarkoi-

koe-eläimistä. Toiseksi eniten tutkimuksissa

Direktiivi uusittiin vuonna 2010. Direktiivissä

tuksia varten, esimerkiksi kudos- ja geeni-

hyödynnetään rottia. Muita käytettyjä koe-

mm. estettiin valtioita säätämästä EU-di-

näytteiden ottamiseksi sekä opetuskäyttöön.

eläinlajeja ovat mm. kalat, naudat, siat, kanit,

rektiiviä tiukempaa koe-eläinlainsäädäntöä.

Suomessakin sadattuhannet koe-eläimet

marsut ja koirat. Suomessa ei käytetä apinoita

Direktiivi kuitenkin muutti koe-eläintoimintaa

eläinkokeissa, vaikka laki sallisi sen täälläkin,

aiempaa avoimemmaksi ja paransi erityisesti

vaan suomalaiset yritykset teettävät apinako-

niiden jäsenmaiden koe-eläinten olosuhteita,

keita ulkomailla.

joissa eläinkoetoimintaa ei aiemmin ole juuri

Suomessa käytettyjen koe-eläinten määrä on vaihdellut viime vuosina 100 000350 000 yksilön välillä. Näistä nisäkkäitä on ollut keskimäärin 150 000. Luvut eivät kui-

jäävät näin tilastojen ulkopuolelle. Eläinkokeille on jo kehitetty runsaasti

valvottu.

vaihtoehtoisia tutkimusmenetelmiä. Valitetta­vasti vaihtoehtoisen tutkimuksen

Koe-eläimiä käytetään eniten perustutki-

rahoitus ja opetus laahaavat pahasti jäljes-

muksessa eli yleisessä tiedon lisäämisessä

sä eläinkoe­tutkimuksesta, eivätkä eläin-

biologisista prosesseista. Lääketieteelliseen

kokeita korvaavat menetelmät edisty niin nopeasti ja tehok­kaasti kuin suuremman rahoituksen turvin olisi mahdollista.

pitkälti EU:n koe-eläindirektiivin perusteella.

tutkimukseen käytetään vain noin viidesosa koe-eläimistä. Perustutkimuksen suuret koe-eläinmäärät johtuvat mm. geenimuunneltujen hiirten tutkimuskäytön lisääntymisestä. Suomessa eläinkokeita tekevät lähinnä tarvitsee luvan, jonka myöntää valtakunnallinen hankelupalautakunta.

Istockphoto

Istockphoto

yliopistot ja lääkeyritykset. Jokainen eläinkoe


Eläinkokeiden ongelmat

Eläinkokeille on vaihtoehtoja Eläinkokeita korvaavat menetelmät eivät

Tieteen ja tutkimuksen nimissä voidaan ai-

parantaminen. Eläinkokeiden korvaamisen

heuttaa koe-eläimille huomattavaa kärsimys-

ole selkeästi määriteltävä ryhmä tiettyjä

lisäksi on tärkeää vähentää koetta kohden

tä. Edes voimakasta kipua aiheuttavia kokeita

tutkimusmenetelmiä. Niillä voidaan tutkia

käytettyjen eläinten määrää sekä parantaa

ei ole kielletty. Eläimille voidaan aiheuttaa

usein myös sellaisia ilmiöitä, joiden tutkimi-

koemenetelmiä ja eläinten olosuhteita kärsi-

esimerkiksi kivuliaita sairauksia, tulehduksia,

seen eläinkokeet eivät sovellu. Vaihtoehtoiset

myksen vähentämiseksi.

luunmurtumia, aivo- tai hermovaurioita,

menetelmät tuottavatkin vain harvoin täysin

myrkytyksiä, shokkeja tai vakavaa ja pitkäai-

samanlaista tietoa kuin eläinkokeet. Yleisim-

Eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittymisen

Pahimmillaan eläinkokeet ovat välillisesti

mät tavat korvata eläinkokeita ovat erilaiset

suurin este riittämättömän rahoituksen lisäksi

aiheuttaneet ihmishenkien menetyksiä

kudosviljelymenetelmät (erityisesti ihmis-

ovat koulutuksen puute ja asenteet: eläinko-

Koe-eläimet toimivat tutkimuksissa yleensä

ja vaarantumisia, kun niiden tuloksiin on

soluja hyödyntävät), tietokonemallien käyttö,

keisiin turvaudutaan, koska niitä on opittu ja

malleina ihmisistä. Ihmisten ja käytettävien

luotettu liikaa. Vastaavasti lääkkeitä on ollut

kemiallis-fysikaaliset menetelmät (esim. pH-

totuttu käyttämään. Vaihtoehtoiset tutkimus-

koe-eläinlajien biologiset erot ovat kuitenkin

jäämässä ilman myyntilupaa siksi, että ne

ja entsyymitestit ja proteiinireaktioiden tut-

menetelmät vaativat usein myös uudenlaisen

niin huomattavia, ettei koe-eläimillä saatuja

ovat aiheuttaneet myrkytyksiä koe-eläimille,

kiminen), kivuntunnoltaan kehittymättömien

tuloksia voida juuri koskaan soveltaa suoraan

vaikka ne ovat kuitenkin lopulta paljastuneet

lähestymistavan omaksumista tieteeseen.

eliöiden käyttö (esim. alkeelliset eläimet, kas-

ihmisiin. Luotettavinta tietoa saataisiin-

vaarattomiksi ihmisille.

vit, bakteerit ja hiivasolut) sekä vapaaehtoisil-

kaista stressiä.

kin ihmiselimistön toimintaa tutkimalla ja mallintamalla, esimerkiksi kehittämällä lisää

Kokeiden lisäksi ahtaat ja virikkeettömät tilat

ihmiskudoksiin perustuvia tutkimusmenetel-

aiheuttavat koe-eläimille merkittäviä hyvin-

miä. On esitetty arvio, että yksi prosentti koe-

vointiongelmia. Eläimillä ei ole juurikaan

eläimillä testatuista aineista päätyy kliinisiin

mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillisiä käyt-

kokeisiin asti, ja näistä aineista lopulta vain

täytymistarpeitaan, mikä aiheuttaa eläimille

viisi prosenttia hyväksytään.

stressiä ja ahdistusta.

la ihmisillä tehtävä tutkimus (esim. työssään altistuvat henkilöt tai potilastutkimus). Eläinkokeiden vaihtoehdoista puhuttaessa käytetään usein termiä 3R. Termi on lyhenne sanoista replacement eli korvaaminen, reduction eli vähentäminen ja refinement eli


Eläinkokeetonta kosmetiikkaa

Mitä voit tehdä? Muutosta koe-eläinten käytössä ei tapahdu,

EU:n kosmetiikkadirektiivi kielsi 11.3.2013 alkaen eläinkokeilla testatun kosmetiikan myynnin sekä ai-

ellei sitä vaadita. Koe-eläinten käytön vähe-

nesosien tuonnin EU:n alueelle. EU:n sisällä kosmetii-

nemiseen voit vaikuttaa ostamalla eläinko-

kan eläinkokeet kiellettiin jo aiemmin.

keetonta kosmetiikkaa. Kudosluovutuksella

Kiellon ongelmia ovat sen puutteellinen valvonta sekä

on myös mahdollisuus vähentää koe-eläinten

se mahdollisuus, että yritys voi yhä tehdä kosmetiikan

käyttötarvetta. Voit tilata kudosluovutuskortin

eläinkokeita EU:n ulkopuolisia markkinoita varten.

Juliana von Wendtin säätiöltä, www.jvws.org.

Näiden puutteiden vuoksi eläinkokeettoman kosmetiikan listaa tarvitaan edelleen, sillä sille eivät pääse

Pidä koe-eläinten asiaa esillä tuttavapiirissäsi,

yritykset, joiden tuotteet testataan eläimillä esimer-

kirjoita aiheesta mielipidekirjoituksia lehtiin

kiksi Kiinan myynnin takia.

ja ota yhteyttä kansanedustajiin. Pyydä myös kosmetiikkatuotteita ja kodinpuhdistusaineita valmistavia yrityksiä hakeutumaan Animalian

ka- ja kodinpuhdistusaineista. Standardiin hakeutuvat

ylläpitämälle eläinkokeettomalle listalle. Kiel-

yritykset tarkastetaan ulkopuolisen auditointiyrityksen

täydy opiskeluissasi käyttämästä eläinkokeita.

toimesta, jotta eläinkokeettomuus voidaan todella

Tue Animalian työtä koe-eläinten käytön vä-

varmistaa. Katso eläinkokeettoman kosmetiikan lista

hentämiseksi liittymällä jäseneksi ja tulemalla

nettisivulta www.animalia.fi/kosmetiikkalista.

mukaan toimintaan!

Suvi Elo

Animalia ylläpitää listaa eläinkokeettomista kosmetiik-


Animalian mielestä jokaisella eläimellä on itseisarvo, jota tulee kunnioittaa. Eläimet tuntevat kipua, pelkoa, tuskaa ja mielihyvää. Eläinten pito ei saa tuottaa eläimelle kärsimystä, ja ihmisten on turvattava eläinten lajinmukainen ja yksilökohtainen hyvinvointi. Taloudelliset seikat eivät saa olla syynä eläinten hyvinvoinnin heikentämiselle. Animalia tekee kansainvälistä vaikuttamistyötä erityisesti Eurogroup for Animals -järjestön kautta. Lisää tietoa koe-eläimistä ja Animalian toiminnasta sekä ohjeet jäseneksi liittymiseen löydät sivuilta www.animalia.fi. Animalia Suvilahdenkatu 4, 00500 Helsinki p. 09 720 6590 animalia@animalia.fi Tukemalla Animalian työtä autat pitkäjänteisessä ja määrätietoisessa työssä eläinten olojen parantamiseksi. Voit tehdä lahjoituksen Animalian työn tukemiseksi tilille Nordea 101130-260629, IBAN: FI24 1011 3000 260629, SWIFT / BIC: NDEAFIHH. Lahjoituksen tehdessäsi voit käyttää viitettä 1012. Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Animalialle 5.11.2014. Toimenpanoaika on 1.1.2015–31.12.2016 ja lupa kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero POL-2014-10096. Kannen kuva: iStockphoto

Koe-eläinten asialla  

EU:ssa käytetään vuosittain noin 12 miljoonaa eläintä erilaisissa eläinkokeissa. Eläimille kokeet voivat aiheuttaa kärsimystä ja elämä koe-e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you