Page 1

El채inten oikeuksien asialla


Mitä ovat eläinten oikeudet?

Mikä määrää eläimen arvon? On yleisesti hyväksyttyä, että ihmisyksilöillä on

Useat filosofit ovat nostaneet kysymyksen

eläimille oleellisia oikeuksia ovat esimerkiksi

itseisarvonsa, jota ei saa loukata. Eläimen arvo sen

eläinten oikeuksista esiin kautta vuosisatojen.

oikeus elää lajityypillisesti ja oikeus huolehtia

sijaan liitetään usein siitä saatavaan hyötyyn: lehmä

Ajatus eläinten oikeuksista ja itseisarvosta

poikasistaan.

on arvokas maidon tai lihan vuoksi, kettu turkin

ei siis ole uusi, vaikka se onkin noussut suu-

takia ja kani sillä tehtävän tutkimuksen vuoksi.

rempaan keskusteluun vasta viime aikoina.

Ympäröivä yhteiskunta antaa meille malleja,

Lajin arvostus voi kuitenkin riippua myös tilantees-

Samalla ihmisten oikeutta hyödyntää eläimiä

jotka hyväksymme helposti itsestään selvinä

ta: lemmikkirottaa arvostetaan toisesta syystä kuin

esimerkiksi elintarvikkeina, turkiksina tai

totuuksina. Moraaliset ratkaisut lähtevät

koe-eläinrottaa, ja luonnonvaraiset rotat taas kuulu-

koe-eläiminä on ryhdytty kyseenalaistamaan

kuitenkin yksilöistä. Totutut käytännöt muut-

vat useimpien mielestä vihattaviin eläimiin.

uudella tavalla.

tuvat vain, jos niistä keskustellaan ja niitä kyseenalaistetaan. Yhteiskunnallista keskuste-

Eläinoikeusajattelun lähtökohta on, että

arvottamiseen. Koira nähdään helposti arvokkaam-

ihmisten tarpeet eivät saa automaattises-

pana kuin sika, koska olemme tottuneet elämään

ti ajaa muiden eläinten tarpeiden edelle.

läheisemmässä suhteessa koiriin kuin sikoihin.

Myös eläimillä on oikeuksia ja tarpeita, jotka

Ihmisiin vetoavat usein pörröiset ja hellyttävät

ihmisten tulisi ottaa huomioon. Eläimille

eläimet, joita puolustetaan herkemmin kuin

ei vaadita samoja oikeuksia kuin ihmisille,

etäisemmältä tuntuvia eläimiä.

sillä eläimet eivät voi hyödyntää esimerkiksi iStockphoto

mahdollisuutta äänestämiseen. Sen sijaan

lua eläinten oikeuksista tulisikin lisätä.

Wilhelmiina Keränen

Ihmisten tunteet vaikuttavat suuresti eläimen


Eläinten kyvyt antavat perustan yksilöarvolle

saa sanallista, lauseisiin perustuvaa muotoa, niiden kyvyt voivat perustua erilaisiin aisteihin ja fysiologiaan, ja ne osoittavat kykyjään eri tavoin eri tilanteissa. Eräs evoluutioteorian

Eläintutkimus on osoittanut, että lukuisat

perusta on, että ihminen on vain yksi eläin, ja

ihmisen erityisominaisuuksina, jotka erottavat

eläimet kykenevät käsitteiden ja uskomusten

eläimet ovat kukin kehittäneet erilaisia tapoja

ihmisen eläinkunnasta. Toisinaan on epäilty

muodostamiseen, tarkoitukselliseen toimin-

toteuttaa kykyjään. Tämä erilaisuuden kirjo

jopa eläinten kykyä tuntea kipua.

tansa suuntaamiseen, kokemusten muodos-

on pidettävä mielessä eläimiä tarkasteltaessa.

Usein kielen käyttöä ja tietoisuutta pidetään

tamiseen ja tietoisuuteen. Eläimillä on siis

Eläimet eivät ole “kehittymättömiä” vaan eri-

Väitteet on kuitenkin osoitettu perättömiksi

erilaisia käsitteitä (kuten “jano” tai “ruoka”)

laisia, ja niiden kykyjen huomiotta jättäminen

tieteellisesti. Useimmat tutkijat ovat yhtä

ja uskomuksia (kuten “tuolla on vaara”), ne

on merkki ihmisten puutteellisuudesta.

mieltä siitä, että monien eläinten hermoston

ohjaavat toimintaansa näiden käsitteiden ja

rakenne, fysiologia ja erilaisten välittäjäainei-

uskomusten perusteella, ja niillä on nä-

Eläinten kyvyt, erityisesti kyky kokea, antavat

den olemassaolo viittaavat selkeästi esimer-

kökulma todellisuuteen sekä kykyä kokea

perustan eläimen yksilöarvolle. Eri lajien

kiksi eläinten kykyyn kärsiä, surra tai tuntea

olemassaolonsa.

kyvyt eivät ole identtisiä ihmisten tai muiden

iloa. Eläimet myös kommunikoivat keskenään Eläinten kyvyt tulevat usein esille eri tavoin

on, että moraalisesti merkittäviä perusteita

kuin ihmisillä, minkä vuoksi ne on helppo

ihmisen nostamiseksi kaikkien muiden lajien

jättää huomiotta. Eläinten uskomukset eivät

yläpuolelle on mahdotonta löytää.

Kanerva Pelli

tehokkaasti elekielen ja äänen avulla.

lajien kykyjen kanssa. Oleellista kuitenkin


Filosofien pohdintoja Peter Singer on ehkä tunnetuin eläinten

Mitä voit tehdä? Muutosta eläinten oikeuksien huomioi-

eläimillä ei ole ainoastaan oikeutta hyvään

arvoa puolustanut filosofi. Singerin mielestä

elämään, vaan niillä on oikeus itseisarvoiseen

misessa ei tapahdu, ellei sitä vaadita. Voit

eläimen kyky tuntea ja kokea kärsimystä sekä

elämään samoin kuin ihmisilläkin.

itse edistää asiaa huomioimalla eläimet

nautintoa ovat riittävä peruste sen arvosta-

omassa elämässäsi: ryhdy kasvissyöjäksi, osta

miselle. Hänen mukaansa eläintä ja ihmistä

Gary L. Francione on tuonut eläinoikeusajat-

eläinkokeetonta kosmetiikkaa ja jätä turkista

yhdistävät samat perustarpeet, kuten tarve

teluun mukaan abolitionismin. Francionen

sisältävät vaatteet kauppaan.

välttää kipua ja tarve toteuttaa omia pyrki-

mielestä meillä ei ole mitään hyväksyttäviä

myksiä. Siten eläinten ja ihmisten tarpeet

syitä käyttää eläimiä hyväksemme: jokaisella

Pidä eläinten oikeuksia esillä tuttavapiiris-

tulisi ottaa yhtäläisesti huomioon.

tuntevalla olennolla on oikeus olla tulematta

säsi, kirjoita aiheesta mielipidekirjoituksia

kohdelluksi omaisuutena. Francione tarjoaa-

lehtiin ja ota yhteyttä kansanedustajiin. Tue

Tom Regan on varsinaista eläinoikeusajatte-

kin ihmisille vaihtoehdoksi veganismia. Fran-

Animalian työtä eläinten oikeuksien puolesta

lua eniten edistänyt filosofi. Hänen mieles-

cione kritisoi eläinsuojeluliikettä siitä, että se

liittymällä jäseneksi ja tulemalla mukaan

tään eläimillä on ihmisarvoon verrattavaa

antaa oikeutuksen eläinten hyväksikäytölle

toimintaan!

itseisarvoa. Eläinten oikeuksia ei tulisi loukata

vain pienten parannusten siivellä.

hyötytarkoituksessa, vaan ainoastaan samanlaisissa tilanteissa kuin ihmistenkin kohdalla,

Mauri Leivo

kuten itsepuolustuksena. Hänen mukaansa


Animalian mielestä jokaisella eläimellä on itseisarvo, jota tulee kunnioittaa. Eläimet tuntevat kipua, pelkoa, tuskaa ja mielihyvää. Eläinten pito ei saa tuottaa eläimelle kärsimystä, ja ihmisten on turvattava eläinten lajinmukainen ja yksilökohtainen hyvinvointi. Taloudelliset seikat eivät saa olla syynä eläinten hyvinvoinnin heikentämiselle. Animalia tekee kansainvälistä vaikuttamistyötä erityisesti Eurogroup for Animals –järjestön kautta. Lisää tietoa eläinten oikeuksista ja Animalian toiminnasta sekä ohjeet jäseneksi liittymiseen löydät sivuilta www.animalia.fi. Animalia Suvilahdenkatu 4, 00500 Helsinki p. 09 720 6590 animalia@animalia.fi Tukemalla Animalian työtä autat pitkäjänteisessä ja määrätietoisessa työssä eläinten olojen parantamiseksi. Voit tehdä lahjoituksen Animalian työn tukemiseksi osoitteessa www.animalia.fi/tue-työtämme/lahjoita Voit lahjoittaa myös suoraan tilillemme Nordea 101130-260629, IBAN: FI24 1011 3000 260629, SWIFT / BIC: NDEAFIHH. Lahjoituksen tehdessäsi voit käyttää viitettä 1012. Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Eläinsuojeluliitto Animalialle 5.11.2014. Toimeenpanoaika on 1.1.2015–31.12.2016 ja lupa kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero POL-2014-10096. Kannen kuva: iStockphoto

Elainten oikeuksien asialla -esite  

Esitteessä pohditaan, onko eläimillä oikeuksia? Mitä niillä ylipäätään tarkoitetaan? Esitteessä käsitellään aihetta monipuolisesti sekä esit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you