Page 1

Gifttransportører sjusker med sikkerheden Langt over halvdelen af de chauffører, der kører rundt med gift på landevejene i Danmark, overtræder sikkerhedsreglerne. Det viser tal fra politiets landsdækkende kontroller. Overtrædelserne kan have voldsomme konsekvenser. Derfor skal der fokus på problemet og hankes op i vognmændene. Ann-Sophie Nøhr Hemmingsen anhem09@student.sdu.dk

Onsdag den 25. august 2010 kører en 53-årig chauffør fra Odense Renovation. Han er på vej til Stena Miljø med giftigt gods. I lasten ligger en blå 230 liters tønde, der indeholder mindre dunke med giftige kemikalier. En af dunkene i den blå tønde er dog lukket forkert. Den mangler låget og er i stedet forseglet med en gummihandske. Da chaufføren ankommer til lagerhallen hos Stena Miljø, beder han en kvindelig medarbejder om hjælp til at løfte den tunge tønde ned. Kvinden tager fat i bunden, mens chaufføren holder ved i den øverste del af tønden og vender låget imod sig. Ulykken sker, da tønden rammer gulvet. Kemikaliet i den dårligt forseglede dunk er under transporten løbet ud i tønden og har blandet sig med stoffet karbid, hvilket har fået trykket i tønden til at stige voldsomt. Tøndens låg skydes af sted mod chaufførens

hoved som et projektil. Han dør dagen efter. Ikke styr på sikkerheden Selvom der kun sker få alvorlige ulykker, er hændelsen på Stena Miljø et eksempel på, hvor galt det i realiteten kan gå, når sikkerhedsreglerne ikke overholdes ved transport af giftaffald. Der er grund til bekymring, for ifølge bekymrede kilder i politiet har chaufførerne foruroligende ofte ikke styr på sikkerheden. Interne statistikker fra Rigspolitiets storkontroller viser, at 61 % af i alt 2508 standsede danske gifttransporter i perioden 2006 til 2009 brød én eller flere af den europæiske ADR-konventions regler om transport af farligt gods. Heraf er 38 % af forseelserne af alvorligste karakter. ”Det er helt uforsvarligt, og jeg vil sige, at en af grundene er, at risikoen for at blive kontrolleret er lille. Der skal en skærpelse af kontrollen og ekstra vejledning til for at få styr på situationen,” udtaler Per Clausen, miljøordfører for Enhedslisten, da han konfronteres med tallene. Farlige fejl 38 % af de fejl, politiet fandt på transporterne i kontrollerne fra 2006-2009, kunne klassificeres som kategori-1-forseelser. Det betyder, at sikkerhedsfejlene var af så alvorlig karakter, at godstransporterne i princippet skulle tilbageholdes. I praksis

blev lastbilerne sendt til den nærmeste omlastestation, hvor godset blev håndteret forsvarligt, og chaufføren fik en bøde. Dødsfald kunne være undgået Når man transporterer farligt gods, skal tønderne ifølge ADRreglerne indeholde et stof, der kan opsuge giften, hvis der går hul på dunkenes emballage. Et stof, der bruges til det formål, er mineralet vermaculit. Det har en høj sugeevne og virker derfor som en stor badesvamp. Derudover har det også en anden fordel: ”Det er delvist stødabsorberende forstået på den måde, at det er ligeså fjedrende som en madras, der er fyldt med små lufthuller,” forklarer Rolf

Hvis Odense Renovation havde puttet vermaculit i beholderen og handlet efter gældende pakkeforskrifter, kunne ulykken have været afværget..”

Jørgen W. Jørgensen, Stena Miljø

W. Berg, lektor ved Institut for Kemi ved DTU. Tønden, der var skyld i ulykken på Stena Miljø, indeholdte ikke vermaculit. Det er ifølge produktionschef ved Stena Miljø, Jørgen W. Jørgensen, hovedårsagen til ulykken. ”Hvis Odense Renovation havde puttet vermaculit i behol-

Hvis Odense Renovation havde puttet vermaculit i beholderen og handlet efter gældende pakkeforskrifter, kunne ulykken have været afværget.

deren og handlet efter gældende pakkeforskrifter, kunne ulykken have været afværget,” udtaler han og fortæller, at Stena Miljø på forhånd havde sendt pakkeforskrifterne for transporten til Odense Renovation. Odense Renovation har dog ingen kommentarer til, om ulykken kunne have været afværget. Kommunikationschef hos Odense Renovation, Claus Hammerich, siger: ”Da sagen er forbundet med megen følsomhed fra vores side, vil vi ikke udtale os, før retten har truffet en afgørelse.” Selvom vermaculit måske kunne have forhindret ulykken, brød chaufføren fra Stena Miljø flere af reglerne for forsvarlig kørsel med giftigt affald. Dels

Jørgen W. Jørgensen, Stena miljø

havde han lagt tønden vandret ned oven på en container, dels havde han ikke fastgjort den. Begge omstændigheder øger risikoen for ulykker. Det katastrofale var imidlertid, at en af dunkene i tønden ikke var forseglet med et autoriseret låg, men i stedet var lukket med en gummihandske og en plastic-

FAKTA Kategori 1-forseelser i perioden 2006-2009. 2006: 157 ud af 434 fejl blev kategoriseret som grove forseelser (36 %) 2007: 134 ud af 308 fejl blev kategoriseret som grove forseelser (43 %) 2008: 152 ud af 401 fejl blev kategoriseret som grove forseelser (38 %) 2009: 148 ud af 403 fejl blev kategoriseret som grove forseelser (36 %) I perioden har 38 % i gennemsnit overtrådt reglerne i så markant grad, at overtrædelserne tilhører kategori 1.

strip. Fordi chaufføren havde lagt tønden ned, kunne indholdet altså løbe ud af dunken og lægge sig på bunden af tønden, hvor det blandedes med stoffet karbid. Havde chaufføren ikke lagt tønden ned, ville ulykken sandsynligvis ikke være sket. ”Som udgangspunkt bør man overholde alle regler ud fra det princip at mindske risikoen. Jo færre af reglerne, der er overholdt - jo værre er det. Det er lidt ligesom, hvis man skal ud og sejle. Hvis man både har glemt redningsveste og nødraketter, så står man ikke særlig godt i en nødsituation,” forklarer Rolf W. Berg. Selvom Odense Renovation endnu ikke vil kommentere på ulykken, har den alligevel betydet ændringer i arbejdsgangen på stedet. Nu er det kun enkelte medarbejdere, der må pakke det giftige affald: ”Vi har minimeret antallet af personale, der har med håndtering af giften at gøre. Nu er det kun dem med kvalificerede læsefærdigheder, der beskæftiger sig med pakningen. Det er et tiltag, vi har indført som reaktion på ulykken. Det er vigtigt, at personalet kan læse sig frem til, hvilken gift der er i tønderne,” uddyber Claus Hammerich. Ofte problemer med fastgørelsen En intern statistik fra politiets årlige kontroller i 2010 viser, at der stadig er mange kategori 1-overtrædelser. Det største problem har med fastgørelsen af lasten at gøre.

Billedtekst: Til venstre kan man se, hvordan gifttønderne stik imod reglerne er lagt ned oven på containerne. Foto: Arbejdstilsynet Redigering: Ann-Sophie Nøhr Hemmingsen

Ud af 144 standsede stykgodskøretøjer i 2010 var der fejl på de 79. Det svarer til 54 % af køretøjerne. Heraf overtrådte 48 af transporterne ADR-reglerne for surringen (fastgørelsen) af lasten. På 60 % af transporterne var den giftige last altså ikke fastgjort forsvarligt, og på 13 af de standsede køretøjer noterede politiet tilmed udsivning eller beskadigelse af emballagen. Ved en firedages kontrol i Nyborg fra d. 1-4. november 2010 kontrollerede politiet godstransporter på vej til Kommunekemi med farligt gods. Ud af 18 standsede stykgodstrans-

tiv kontrol. Der snydes alt for meget både blandt udenlandske og danske vognmænd.” Politi og beredskab i tæt samarbejde Rigspolitiets tungvognssektion afholder i samarbejde med de lokale politistationer og beredskabet en årlig kontrol i landets 12 politidistrikter. Bekymrede medarbejdere i politiet påpeger dog ligesom Per Clausen, at der er for lidt kontrol, fordi der ikke er nok mandskab til rådighed. Når politiet standser transporter med grove overtrædelser på sikkerhedsreglerne,

Tungvognssektion i gang med at udarbejde en bekendtgørelse, der blandt andet skal stramme op på reglerne i forbindelse med sikring af lasten. Beredskabsstyrelsen vil dog ikke udtale sig om bekendtgørelsen, før Justitsministeriet har taget stilling til den senere i marts.

Vi har brug for meget mere effektiv kontrol. Der snydes alt for meget både blandt udenlandske og danske vognmænd.”

Per Clausen, Enhedslisten

porter var der fejl på de 11. En af de mest markante overtrædelser var også her i forbindelse med surringen af godset, hvor der blev fundet fejl på seks af de 11 transporter. Per Clausen, miljøordfører for Enhedslisten, er ikke i tvivl om, at overtrædelserne omkring surringen af lasten er et alvorligt problem: ”Den slags skal være i orden, og hvis problemerne er så store, skal der en ekstra indsat til. Vi har brug for meget mere effek-

tilkaldes beredskabet for at hjælpe med at vurdere, om transporten kan fortsætte, eller om den må tilbageholdes. ”Vi kan lave en hurtig analyse af lasten på stedet, og vi kan indstille til om transportøren skal ind på stationen, eller om han kan køre videre. Men den endelige beslutning er politiets - ikke vores,” siger Claus Munk, der er sektionschef i det Operative Beredskab. Beredskabsstyrelsen er i samarbejde med Rigspolitiets

Billedtekst: Herover ses indholdet af tønden, der forårsagede ulykken på Stena Miljø. Dunken nederst til venstre mangler låget. Resterne af gummihandsken sidder stadig tilbage efter uheldet. Foto: Arbejdstilsynet Redigering: Ann-Sophie Nøhr Hemmingsen

Billedtekst: Til venstre ses billedet, der forårsagede ulykken på Stena Miljø. Foto: Arbejdstilsynet Redigering: Ann-Sophie Nøhr Hemmingsen

Gifttransportører sjusker med sikkerheden  

Langt over halvdelen af danske gifttransportører overholder ikke sikkerhedsreglerne.

Gifttransportører sjusker med sikkerheden  

Langt over halvdelen af danske gifttransportører overholder ikke sikkerhedsreglerne.

Advertisement