Page 1

GRUPOWE UBEZPIECZENIE RODZINNE KANCELARIA BROKERSKA EPAL SP. Z O.O. Wrocùaw ul. Redycka 71 tel. 071 32-35-138, kom 500 58 88 88 www.epal.e-broker.pl UNIQA Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego

Wariant I SU 15 000

Wariant II SU 14 000

skù. 42 zù

skù. 33 zù

30 000

28 000

60 000

56 000

90 000

84 000

60 000

56 000

90 000

84 000

375

350

UBEZPIECZONY:

1 2 3 4

Zgon Ubezpieczonego Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku lub jego nastêpstw Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku komunikacyjnego Zgon Ubezpieczonego z powodu udaru mózgu lub zawaùu miêœnia sercowego

5

Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku w miejscu pracy

6

Poniesienie przez Ubezpieczonego trwaùego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczêœliwego wypadku lub jego nastêpstw - za 1% uszczerbku

375

350

15 000

7 000

100

100

10

Poniesienie przez Ubezpieczonego trwaùego uszczerbku na zdrowiu w wyniku udaru mózgu lub zawaùu miêœnia sercowego lub jego nastêpstw - za 1% uszczerbku Trwaùa i caùkowita niezdolnoœã do pracy w wyniku nieszczêœliwego wypadku lub jego nastêpstw Wariant II albo choroby Wariant I Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczêœliwego wypadku lub jego nastêpstw Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z innych przyczyn K - 1 m-c

50*

40*

11

Ciê¿kie zachorowanie Ubezpieczonego

3 750

3 500

9 000

8 400

18 000

16 800

750

-

7 8 9

K - 3 m-ce

WSPÓ£MA£ÝONEK UBEZPIECZONEGO:

12

Zgon wspóùmaù¿onka Ubezpieczonego

K - 3 m-ce

13

Zgon wspóùmaù¿onka Ubezpieczonego w wyniku nieszczêœliwego wypadku lub jego nastêpstw DZIECI UBEZPIECZONEGO

14

Urodzenie siê ¿ywego dziecka Ubezpieczonemu

K - 10 m-cy

RODZICE I TEÚCIOWIE UBEZPIECZONEGO

15 Zgon rodziców i teœciów Ubezpieczonego K - 3 m-ce 1 650 1 540 * - za pierwsze 16 dni pobytu (max 180 dni), nastêpnie – 50% dziennie K – karencja – brak ochrony Ciê¿kie zachorowania obejmuj¹: zawaù serca, nowotwór zùoœliwy, udar mózgu, niewydolnoœã nerek, pora¿enia koñczyn, caùkowita utrata wzroku, œpi¹czka, oparzenia III stopnia 20% powierzchni ciaùa, utrata: mowy, sùuchu, koñczyn, ùagodny guz mózgu, operacja bypasów, zastawek serca, operacje aorty Pobyt w szpitalu jest liczony od 3 dnia – za peùny dzieñ liczy siê ka¿dy dzieñ pobytu.

Ubezpieczenie obejmuje ochron¹ osoby do 65 roku ¿ycia w peùnym zakresie oraz istnieje mo¿liwoœã indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia (gwarantowana skùadka przez okres trzech lat) Ubezpieczenie rodzinne, które jest dostêpne tylko dla grupy pracowników du¿ej firmy w naszym programie mo¿e otrzymaã pojedyncza osoba za niewysok¹ skùadkê - przy czym nie jest wymagane zatrudnienie.


Rodzina i Odpowiedzialnoœã – Pracownicze ubezpieczenie na ¿ycie Typ ubezpieczenia

Pracownicze ubezpieczenie grupowe – grupa otwarta

Cechy

Szeroki zakres zdarzeñ ubezpieczeniowych, brak wymogu wykonania badañ i wypeùniania ankiet medycznych, wykonywanego zawodu. Uœredniona skùadka w grupie – niska skùadka,

Ubezpieczony

Osoby w wieku 18 – 55 lat. Wyù¹czenie: emeryci, renciœci i sùu¿by mundurowe

Ubezpieczaj¹cy

Kancelaria Brokerska EPAL Sp. z o.o. ul. Redycka 71, 51-169 Wrocùaw

Forma zawarcia umowy bezp..

Dostarczenie do kancelarii wypeùnionej, podpisanej deklaracji i wpùata skùadki. Skùadka opùacana przez ubezpieczonego, ka¿dy klient posiada indywidualne konto.

Warunki umowy

Wiek ubezpieczonego: min 18 lat , max 55 lat Zawarcie umowy: od 1 dnia miesi¹ca – deklaracja skùadana do ostatniego dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego pocz¹tek ubezpieczenia Odpowiedzialnoœã UNIQA TU na Ýycie S.A.: od dnia okreœlonego na polisie (1 dzieñ miesi¹ca), pod warunkiem opùacenia skùadek w przewidzianych terminach.

Suma ubezpieczenia

Wariant I – podstawa 15.000 zù – 30 000 zù Wariant II – podstawa 14.000 zù – 28 000 zù

Skùadka miesiêczna

Wariant I – 42 zù Wariant II – 33 zù Data wpùaty skùadki – 10 ka¿dego miesi¹ca – data wpùywu skùadki na konto.

Karencje

W przypadku przejœcia klienta od innego ubezpieczyciela do UNIQA TU na Ýycie S.A. karencje nie s¹ stosowane:  je¿eli ubezpieczony z tytuùu poprzedniej polisy podlegaù ochronie przez okres równy lub dùu¿szy okresowi karencji dla danego ryzyka;  je¿eli suma ubezpieczenia dla danego ryzyka w nowej polisie nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia poprzedniej polisy;  w innych przypadkach, zniesienie karencji dotyczy kwoty œwiadczenia do wysokoœci sumy ubezpieczenia z poprzedniej polisy; ró¿nica sum ubezpieczenia podlega karencji


Wysokoœã œwiadczenia sumy ubezpieczenia

Uwagi

Zgon ubezpieczonego

Wariant I – 30 000 zù Wariant II – 28 000 zù

Szerszy zakres

Zgon ubezpieczonego w wyniku NW lub jego nastêpstw Odpowiedzialnoœã do 12 miesiêcy od daty wypadku (œwiadczenie jest pomniejszane o ewentualne wczeœniejsze wypùaty z tytuùu trwaùego uszczerbku na zdrowiu w wyniku tego samego wypadku)

Wariant I – 30 000 zù Wariant II – 28 000 zù

Sumuje siê z ryzykiem zgonu ubezpieczonego

Zgon ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym

Wariant I – 30 000 zù Wariant II – 28 000 zù

Sumuje siê z ryzykiem zgonu ubezpieczonego w wyniku NW i zgonu ubezpieczonego

Wariant I – 30 000 zù Wariant II – 28 000 zù

Ryzyko obejmuje ubezpieczonych do 65 roku ¿ycia; sumuje siê z ryzykiem zgonu ubezpieczonego

Za 1% uszczerbku

Uszczerbek ustalany na podstawie na podstawie dokumentacji medycznej

Zakres zdarzeñ

Zakres podstawowy Brak karencji

Zakres rozszerzony Brak karencji

Brak karencji

Odpowiedzialnoœã do 360 dni od daty wypadku (œwiadczenie jest pomniejszane o ewentualne wczeœniejsze wypùaty z tytuùu trwaùego uszczerbku na zdrowiu w wyniku tego samego wypadku)

Brak karencji

Zgon ubezpieczonego w wyniku zawaùu serca lub udaru mózgu Odpowiedzialnoœã do 30 dni od daty wyst¹pienia zawaùu serca lub udaru mózgu

Brak karencji

Trwaùy uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku NNW Ustalenie stopnia trwaùego uszczerbku do 24 miesiêcy od daty wypadku

Brak karencji

Trwaùy uszczerbek ubezpieczonego w wyniku zawaùu serca lub udaru mózgu Ustalenie stopnia trwaùego uszczerbku do 24 miesiêcy od daty zdarzenia

Brak karencji

Trwaùa i caùkowita niezdolnoœã do pracy w wyniku: 1. Opcja minimalna z NW Wariant II 2. Opcja standardowa z jakiejkolwiek przyczyny tylko wariant I Wymagane wydanie orzeczenie lekarskie przed upùywem 36 miesiêcy od daty nieszczêœliwego wypadku

Wariant I – 375 zù Wariant II – 350 zù

za1% uszczerbku Wariant I – 375 zù Wariant II – 350 zù

Ryzyko obejmuje ubezpieczonego do 65 roku ¿ycia Ustalany jw.

1.Wariant I – 15 000 2. Wariant II – 7 000

Ryzyko obejmuje ubezpieczonego do 65 roku ¿ycia


Brak karencji

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW Od 1 dnia max do 180. dnia pobytu w roku polisowym; staùa wysokoœã œwiadczenia

Wariant I – 100 zù Wariant II – 100 zù

Ryzyko obejmuje ubezpieczonego do 65 roku ¿ycia

Karencja 1 miesi¹c

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu (inne przyczyny ni¿ NNW) Od 1 dnia (minimum 3 dni pobytu) max do 180 dni w roku polisowym; od 16 dnia ograniczenie œwiadczenia do 50%

Wariant I – 50 zù za dzieñ do 16 dni powy¿ej 25 zù Wariant II – 40 zù do 16 dni powy¿ej 20 zù

Ryzyko obejmuje ubezpieczonych do 65 roku ¿ycia

Karencja 3 miesi¹ce

Ciê¿kie zachorowania ubezpieczonego: zawaù serca; nowotwór; udar mózgu; niewydolnoœã nerek; pora¿enia koñczyn; caùkowita utrata wzroku; œpi¹czka; oparzenia; utrata mowy; utrata sùuchu; guz mózgu; utrata koñczyn; operacja bypass; przeszczep narz¹dów (serca, pùuc, w¹troby, trzustki, jednej nerki, szpiku kostnego); operacja zastawek serca; operacja aorty

Wariant I – 3 750 zù Wariant II – 3 500 zù

Zgon wspóùmaù¿onka ubezpieczonego

Wariant I – 9000 zù Wariant II – 8400 zù

Karencja 3 miesi¹ce

Ryzyko obejmuje ubezpieczonego do 65 roku ¿ycia

Úwiadczenie z tytuùu ka¿dego zachorowania wypùacane jest jeden raz przy pierwszym zachorowaniu

Za maù¿onka ubezpieczonego uwa¿a siê równie¿ konkubinê, konkubenta (po dwóch latach prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego) pod warunkiem, ¿e ¿adne z tych osób nie pozostaje w zwi¹zku maù¿eñskim)

Brak karencji

Zgon wspóùmaù¿onka ubezpieczonego w wyniku NNW Odpowiedzialnoœã do 24 miesiêcy od daty wypadku (œwiadczenie jest pomniejszane o ewentualne wczeœniejsze wypùaty z tytuùu trwaùego uszczerbku na zdrowiu w wyniku tego samego wypadku)

Karencja 10 miesiêcy

Urodzenie siê dziecka ubezpieczonemu

Karencja 3 miesi¹ce

Zgon rodziców lub teœciów ubezpieczonego

Zgon w wyniku NW -brak karencji

Wariant I – 9 000 zù Wariant II – 8 400 zù

Wariant I - 750 zù

Wariant I – 1 650 zù Úwiadczenie wypùacane jest za zgon rodziców (macochy, ojczyma, jeœli nie ¿yje ojciec lub matka). Úwiadczenie wypùacane jest równie¿ za zgon rodziców konkubenta

Wariant II – 1 540 zù

Sumuje siê z ryzykiem zgonu maù¿onka ubezpieczonego


OPIS UBEZPIECZENIA Rodzina & Odpowiedzialnoœã - Pracownicze ubezpieczenie na ¿ycie. Do ubezpieczenia mog¹ przyst¹piã osoby w wieku od 18 do 55 roku ¿ycia. Nie jest wymagane zatrudnienie.  Ubezpieczenie dziaùa na caùym œwiecie przez 24 godziny na dobê do 65 roku ¿ycia.  Zmiana pracy lub jej brak nie przerywa ubezpieczenia (pod warunkiem

pùacenia

skùadek)

 Ubezpieczony ma indywidualne konto do wpùaty skùadek.  Kontynuacja indywidualna po 65 roku ¿ycia.  Obsùuga ubezpieczenia nie wymaga osobistego kontaktu. Karencja 90 dni ( 3 miesi¹ce ) oznaczone K w tabeli, pobyt w szpitalu 1 m-c urodzenie dziecka 10 miesiêcy W przypadku przejœcia od innego ubezpieczyciela karencje s¹ zniesione. Brak karencji: zgon niezale¿nie od przyczyny i nieszczêœliwe wypadki Do ubezpieczenia nie mog¹ przyst¹piã emeryci, renciœci i sùu¿by mundurowe. Zdarzenia objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ - tabela Pobyt w szpitalu – min. 3dni pùatne od pierwszego dnia max. 180 dni rocznie po 16 dniach pùatne 50%. Ciê¿kie choroby: 1. zawaù serca, 2. nowotwór, 3. udar mózgu 4. niewydolnoœã nerek 5. pora¿enia koñczyn 6. caùkowita utrata wzroku, mowy, sùuchu 7. œpi¹czka

8. utrata koñczyn 9. ùagodny guz mózgu 10. oparzenia 3 stopnia 20% powierzchni ciaùa 11. operacja bypass 12. przeszczep du¿ych narz¹dów, 13. operacja aorty, zastawek

Ubezpieczenie rodzinne, które jest dostêpne tylko dla grupy pracowników du¿ej firmy w naszym programie mo¿e otrzymaã pojedyncza osoba za niewysok¹ skùadkê przy czym nie jest wymagane zatrudnienie.

Oferta UNIQA EPAL  

Oferta ubezpieczenia rodzinnego

Oferta UNIQA EPAL  

Oferta ubezpieczenia rodzinnego

Advertisement