Page 1


E D I T O R ’s T A L K LOVE IS COLORFUL เพราะทุกคำว่า

“รัก” นั้นมีค่า

เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนแห่งความรัก ดอกกุหลาบผลิบานทั้งเดือน ความสุขเบ่งบาน ทั่วเมืองอ่างทอง เพราะ HAPPY VALENTINE DAY วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 “ VALENTINE วันวาเลนไทน์ ” นั้นมีมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันในกรุงโรม สมัยก่อนนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จะเป็นวันเฉลิมฉลองของจูโน่ ซึ่งเป็นราชินีแห่งเหล่าเทพ และเทพธิดาของ โรมัน ชาวโรมันรู้จักเธอในนามของ เทพธิดาแห่งอิสตรีและการแต่งงาน และในวันถัดมาคือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ก็จะเป็นวันเริ่มต้นงานเลี้ยงของ Lupercalia การดำเนินชีวิตของเด็กหนุ่มและ เด็กสาวในสมัยนัน้ จะถูกแยกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเพณีอกี อย่างหนึง่ ซึง่ เด็ก หนุ่มสาวยังสืบทอดต่อกันมา คือ คืนก่อนวันเฉลิมฉลอง Lupercalia นั้นชื่อของเด็กสาวทุกคนจะ ถูกเขียนลงในเศษกระดาษเล็กๆ และจะใส่เอาไว้ในเหยือก เด็กหนุ่มแต่ละคนจะดึงชื่อของเด็กสาว ออกจากเหยือก หลังจากนั้นก็จะจับคู่กันในงานเฉลิมฉลอง บางครั้งการจับคู่นี้ท้ายที่สุดก็จะจบลง ด้วยการที่เด็กหนุ่มและเด็กสาวทั้งสองนั้นได้ตกหลุมรักกัน และแต่งงานกันในที่สุด ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิคลอดิอุสที่สอง (Claudius II) นั้น กรุงโรมได้เกิดสงคราม หลายครั้ง และคลอดิอุสเองก็ประสบกับปัญหาในการที่จะหาทหารจำนวนมากมายมหาศาล มาเข้าร่วมในศึกสงคราม และเขาเชื่อว่าเหตุผลสำคัญก็คือ ผู้ชายโรมันหลายคนไม่ต้องการจาก ครอบครัวและคนอันเป็นที่รักไป และด้วยเหตุผลนี้เอง ทำให้จักรพรรดิคลอดิอุสประกาศให้ยกเลิก งานแต่งงานและงานหมั้นทั้งหมดในกรุงโรม ถึงกระนั้นก็ตาม ยังมีนักบุญผู้ใจดีคนหนึ่งซึ่งชื่อว่า ท่านนักบุญ “ เซนต์ วาเลนไทน์ ” ท่านเป็นพระที่กรุงโรมในสมัยของจักรพรรดิคลอดิอุสที่สอง ท่านนักบุญ วาเลนไทน์ และนักบุญ มาริอสุ ได้จดั ตัง้ กลุม่ องค์กรเล็กๆ เพือ่ ช่วยเหลือชาวคริสเตียน ที่ตกทุกข์ได้ยากเหล่านี้ และได้จัดให้มีการแต่งงานของคู่รักอย่างลับๆด้วย และจากการกระทำเหล่านี้เอง ทำให้ นักบุญ วาเลนไทน์ ถูกจับ และถูกตัดสินประหารโดย การตัดศรีษะ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ประมาณปีคริสต์ศกั ราชที่ 270 ซึง่ ถือเป็นวันทีท่ า่ นได้ทนทุกข์ ทรมานและเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ ขอให้ทุกคนประสบสุข ประสบพบกับความรักที่สดชื่นเบ่งบานตลอดทั้งปีนะคะ เขมจิรภรณ์ ไอยรากุลวัฒน์

ที่ปรึกษา

ผศ.สากล ไพเราะ ผศ.วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ครรชิต หิรัณยหาด กาญจนา วิมุกตานนท์ อัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์ ว่าที่ ร.ต. วิมุตติ ไอยรากุลวัฒน์

บรรณาธิการอำนวยการ เขมจิรภรณ์ ไอยรากุลวัฒน์

กองบรรณาธิการ อุดมศักดิ์ จำนงค์เวช โอฬาร สันทัด ณรงค์ ชาติทรัพย์สิน

คอลัมนิสต์

อัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์ ว่าที่ ร.ต. วิมุตติ ไอยรากุลวัฒน์ สันติธรรม จันทร

บรรณาธิการภาพ ปัญฐโชตต์ ศิริ

ช่างภาพ

รัชตะ เจริญกิจภัณฑ์

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ พนมพร เชื้อหมอดู

ฝ่ายประสานงาน และการเงิน บุศรา นาคะ

ANGTHONGNEWS MAGAZINE นิตยสารรายเดือนสำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางสำนักข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง และของทางภาครัฐและ เอกชนในจังหวัดอ่างทอง ภาพและข้อมูลที่ลงพิมพ์ใน ANGTHONGNEWS MAGAZINE สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย เจ้าของ เขมจิรภรณ์ ไอยรากุลวัฒน์ ผูพ้ มิ พ์ ผูโ้ ฆษณา เขมจิรภรณ์ ไอยรากุลวัฒน์ พิมพ์ วรศิลป์การพิมพ์ 89 โทร. 0-3561-1751, 08-9610-6101 สำนักงาน 1/2 ศูนย์การเรียนรูผ้ ลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญา ถ.เทศบาล 14 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทร. 0-3586-0371 โทรสาร. 0-3586-0372


C OO NNTTE ENNT ST S

หน้า 3

HILIGHT NEWS

หน้า 10

ตะลุยครัวอ่างทอง

หน้า 11

ข่าวประชาสัมพันธ์ สนง.ขนส่ง จ.อ่างทอง

หน้า 12

ที่นี่อ่างทอง

หน้า 13

ข่าวประชาสัมพันธ์ สนง.พลังงาน จ.อ่างทอง

หน้า 14 หน้า 15 หน้า 16

เปิดรั้วโรงเรียน ชะตาราศี ลับสมอง ประลองปัญญา

หน้า 4 - 5 ผู้ว่าฯ พบประชาชน หน้า 6 คนหลังเลนส์

หน้า 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.อ่างทอง

หน้า 8 - 9 บุคคลสำคัญ “สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล”

ANGTHONG NEWS


HILIGHT NEWS

“ ยกบ้านข่าว Angthong News ทำบุญ สร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ ” เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 สำนักข่าวท้องถิ่นจังหวัด อ่างทอง (Angthong News) ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทข่าว สารคดี และบันเทิง รวมทั้งนิตยสาร อ่างทองนิวส์ แม็กกาซีน นำโดย นางสาวอัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์ (อ.ปุ้ม) กรรมการบริหาร และ ว่ า ที ่ ร.ต.วิ ม ุ ต ติ ไอยรากุ ล วั ฒ น์ (พี ่ ป อนด์ ) กรรมการผู ้ จ ั ด การ ยกทีมงานทั้ง 8 ชีวิต ปิดสำนักงาน 1 วัน ลงพื้นที่เพื่อทำบุญ และ ทำกิจกรรมพิเศษ กับนักเรียนโรงเรียนวัดลั่นทม ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ ์ ท อง จั ง หวั ด อ่ า งทอง จำนวน 200 คน ในระดั บ ชั ้ น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดกิจกรรมวันนี้ เพื่อ ทำบุญวันครบรอบ 3 ปี ในการจัดตั้งสำนักข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง พร้อมทำบุญปีใหม่ปี 2556 และยังเป็นวันเกิด 28 ปีของพี่ปอนด์ด้วย โดยในช่วงเช้า อ.ปุม้ ได้แบ่งนักเรียน ฝึกอบรมสอนให้พดู เป็นพิธกี รน้อย ส่วนพี่ๆ ก็เล่นเกมส์ กิจกรรมนันทนาการสร้างความสนุกสนานรื่นเริง ให้แก่น้องๆ พร้อมแจกของ ขนม ส่วนในช่วงกลางวัน มีเพื่อนร่วมบุญ เพิ่มอีกคือ ว่าที่ร.ต.สุรพล บุญไพศาล (เฮียหมู หอยกระทะ) โดย เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัดไข่ ขนมและนม

ในวันนี้ เรายังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และมอบทุนเด็กดีกิจกรรมเด่น จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ลูกบาสเก็ตบอล 10 ลูก และของเล่นอีก มากมาย ต้องขอขอบคุณคุณครูทุกคน และเพื่อนๆ ทุกคนที่มี ส่วนช่วยกันสร้างสิ่งดีๆ ในวันนี้ เราบอกกันในทีมงานว่า... “ วันนี้เรามีความสุขมากจริงๆ เด็กๆ เกือบ 200 คน ได้หัวเราะ ได้อิ่ม และได้ความรู้ ไม่ต้องทำอะไรใหญ่โต เลือกไปที่ไกลสุดชายแดน เติมฝันวันอิ่มให้น้องๆ ยิ่งตอนขากลับ ตั้งแถวส่งเราเหมือนเป็นกองทหารเกียรติยศ .. เป็นปลื้มจริงๆ ”

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 3


รูปแบบรายการ - รายการสัมภาษณ์ ออกอากาศสด โดย นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง - ท่าน ผู้ว่าฯ พูดคุยแบบสบายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ตอนที่ 105

ตอนที่ 106

ติดตามผลงานการออกอากาศเป็น VDO. Clip ได้ที่ http://www.angthong.go.th http://www.angthongtv.com

วันที่ออกอากาศ สด - วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2556 ซ้ำ - วันที่ 3 - 6 มกราคม 2556 ผู้ร่วมรายการ 1. นายมณเฑียร อ่อนสกุล (นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกู้ภัยอ่างทอง) เรื่อง ภาพรวมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2. นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง) เรื่อง ภาพรวมและสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ออกอากาศ สด - วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2556 ซ้ำ - วันที่ 10 - 13 มกราคม 2556 ผู้ร่วมรายการ 1. นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง) เรื่อง ภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทอง 2. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนชอบ (แรงงานจังหวัดอ่างทอง) เรื่อง สรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบจากการ ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

A N G T H O N G

4 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE


รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ภาพการออกอากาศในเดือน มกราคม 2556 โดย สำนักข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (Angthong News)

ตอนที่ 107

วันที่ออกอากาศ สด - วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2556 ซ้ำ - วันที่ 17 - 20 มกราคม 2556 ผู้ร่วมรายการ 1. นายปรีชา พันธุ์วา (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง) เรื่อง รายงานการใช้ปริมาณน้ำและรายงานปริมาณน้ำที่เหลือ ใช้ในจังหวัดอ่างทอง 2. นายชูชีพ นาคสัมฤทธิ์ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง) เรื่อง การประสานงานและการบริหารการจัดการน้ำในการทำนา พืชไร่ พืชสวนและพืชผัก

ตอนที่ 108

วันที่ออกอากาศ สด - วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2556 ซ้ำ - วันที่ 24 - 27 มกราคม 2556 ผู้ร่วมรายการ 1. นางกนกพร จงอาสาชาติ (นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ) เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2555 (กรณีสามี-ภรรยา) 2. นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิพงศ์ (ขนส่งจังหวัดอ่างทอง) เรื่อง การประมูลทะเบียนรถยนต์จังหวัดอ่างทอง

ตอนที่ 109

วันที่ออกอากาศ สด - วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2556 ซ้ำ - วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ร่วมรายการ 1. นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง) เรื่อง รายงานความก้าวหน้าเรื่องริมตลิ่งทรุดตัว 2. นายวิศิษฐ คูรัตนเวช (ปลัดจังหวัดอ่างทอง) เรื่อง ยุทธศาสตร์การดำเนินการป้องกันยาเสพติด 3. ว่าที่ร้อยตรีสุรัตน์ เกิดมะลิ (ประมงจังหวัดอ่างทอง) เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 5


คนหลังเลนส์ by ชายสะพายกล้อง

6 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอา่ งทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายก อบจ.อ่างทอง รับรางวัล “พระกินรี” เมือ่ เวลา 14.00 น. ( 28 ม.ค. 2556 ) นายสุรเชษ นิม่ กุล นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้ารับประทานรางวัลเป็นบุคคลแบบอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” รางวัล “พระกินรี” ครั้งที่ 2 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานพิธี ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และสมาชิกสื่อมวลชนเครือข่าย องค์กร สมาคม ชมรมทั่วประเทศ ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

อบจ.อ่างทอง ทุ่มงบหลายล้านบาท จัดงานวันเด็ก ปี 2556 อย่างยิ่งใหญ่

จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดย นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทุ่มงบกว่า 4 ล้านบาทจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2556 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเด็ก และเยาวชน โดยมีการมอบกระเป๋าสะพายหลัง พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน กว่า 10,000 ชุดให้กับน้องเยาวชนที่ มาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในจังหวัดอ่างทอง จำนวนกว่า 300 ทุน พร้อมกิจกรรมอื่นๆ อีก มากมายภายในงาน

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 7


ผูค้ รองหัวใจคนอา่ งทอง

“สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล”


บุคคลสำคัญ by คนมันมัน หลายคนเรียกเขาว่า “ นาย ” อีกหลายคนเรียกเขาว่า “ ท่าน ” เรามักจะนึกถึงคนที่ถูกเรียกแบบนั้นว่า เขายิ่งใหญ่ น่ากลัว ศักดินา หรือยากที่จะคุยด้วย แต่ความจริงกับตรงกันข้าม กับภาพที่คนอื่นๆ มอง ด้วยความเรียบง่าย ไม่ถือตัว ความสมถะ ในตัวท่าน จึงทำให้ทีมงานอ่างทองนิวส์ แม็กกาซีน สามารถจะเรียงร้อยถ้อยคำสบายๆ แบบคนกันเอง ให้รู้จักหลายมุมมอง ของชีวิตนักสู้ ด้วยหัวใจและวิญญาณของนักการเมืองรุ่นปรมาจารย์ ที่ชื่อ “ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ”

คนสนิทหลายคนจะเรียกท่านว่า “เฮียตือ” คือชื่อเล่นๆ ที่เตี่ย กับแม่ตั้งให้ สายเลือดเป็นชาวจีน เดิมใช้สกุล “แซ่ปึง” เป็นคนตลาด ศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ แต่กำเนิด เป็นบุตรคนที่ 12 น้องเล็กสุดในครอบครัว เกิดเมื่อปี 2494 สมรสกับคุณรวีวรรณ มีบุตร-ธิดา รวม 4 คน คือ ภราดร , กรวีร์ , ภคิน และธนยา ในอดีตทีบ่ า้ นคือร้านขายของชำ ทีต่ อ้ งเจอลูกค้าหลายประเภท คำสอน ของเตี่ยและแม่ที่พร่ำบอกทุกวัน คือ บนใบหน้าเราต้องมีรอยยิ้ม น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก การรู้คุณค่าของเงิน โดยเฉพาะความพอใจ ในสิ่งที่มีและเป็นไปได้ เริ่มเรียนชั้นประถมที่วัดนางใน ต่อ ม.ศ. 3 ที่โรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิ และไปต่อ ม.ศ.4-5 อำนวยศิลป์ ธนบุรีและจบมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมือง การปกครอง ในช่วงเวลานั้นเลือดนักสู้ก็เริ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวโดยการเป็น หัวหน้าพรรคสัตยาเคราะห์ ซึ่งแปลว่า การต่อสู้โดยยึดหลักสันติธรรม ตอบโต้ความรุนแรงโดยไม่ใช้ความรุนแรง ตามหลักของมหาตมาคานธี

ครอบครัว “ปริศนานันทกุล”

ยิ่งวันเวลาผ่านไป ยิ่งพบว่า สิ่งที่เรียนกับชีวิตจริงมันสวนทางกัน พบความเลื่อมล้ำ ช่องว่างและความไม่เสมอภาคในความเป็นคน มากขึ้น โดยเฉพาะชาวบ้านในต่างจังหวัด คำว่า “ ประชาธิปไตย ” ในมุมของท่านคือการจัดระบบต่างๆ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ยึดหลักสิทธิและเสรีภาพ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เพื่อค้นหาคำตอบ ให้กับตัวเองในวัย 22 ปี ในปี พ.ศ. 2523 โดยการสนับสนุนของเสี่ยแหย หรือ คุณสมชัย ฤกษวรารักษ์ จึงได้ลงสนามการเมืองท้องถิ่นครั้งแรก เป็นสมาชิก สภาจังหวัดอ่างทองและประธานสภาจังหวัดอ่างทองในขณะเดียวกัน

ในปี 2529 ท่านก็ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง สังกัดพรรคชาติไทย และครองใจคนอ่างทองถึง 9 สมัย เคยดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2538 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2540 และเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะ บทบาทโดดเด่น จากการทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าทำหน้าที่ได้อย่างดี เป็นธรรม เป็นกลางแก่ทุกฝ่าย มติสื่อมวลชนสายรัฐสภา ให้ฉายาว่า “คนดี ศรีสภา” ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 นายสมศักดิ์ ได้เข้ามารับตำแหน่ง รัฐมนตรีอกี ครัง้ ในตำแหน่ง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในเวลาต่อมาทางพรรคฯ ได้ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง ของกรรมการ บริหารพรรคเป็นเวลา 5 ปี จึงเป็นโอกาสให้ลูกชายทั้ง 3 ได้เดินเข้าสูเ่ ส้นทางสายการเมืองตามคุณพ่อสมศักดิต์ ามลำดับ เริม่ จาก คนเล็กคือ ภคิน , ภราดร และกรวีร์ ลูกๆ ทุกคนมีชีวิตในแบบฉบับ ของตัวเอง แต่ทุกคนตั้งใจเรียนรู้ชีวิตจริง ด้วยการลงพื้นที่พบกับ ชาวบ้าน แบบเข้าถึงในบ้านทุกครัวเรือน นี่แหละคือวิถีชีวิตผู้แทน ราษฎรอย่างเต็มใบ

นับแต่ทา่ นก้าวสูเ่ ส้นทางการเมือง และเมือ่ ได้รบั โอกาสในตำแหน่ง หรือสถานะระดับผู้บริหาร สิ่งแรกที่ทำด้วยความตั้งใจคือ การพัฒนา ปรับปรุงด้านการศึกษา เพราะคำตอบที่ค้นหามาตลอดว่า ทำไมถึง เป็นปัญหาแบบนั้น แบบนี้ ก็ได้คำตอบสุดท้ายคือการขาดความรู้ คนจึงไม่พัฒนา โดยเจาะลึกมาที่จังหวัดอ่างทอง จึงจัดตั้ง “มูลนิธิ ก้าวที่กล้า” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้เห็น ทำเป็นในสิ่งดีๆ รับรู้ในเรื่องราวดีๆ ของอ่างทอง และเมื่อเด็กคนนั้นเติบโตขึ้น จะได้ เข้าใจ ภูมิใจ ในถิ่นเกิด จนกลายมาเป็น สำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของกลุ่มที่เราจะเห็นในจังหวัดอ่างทอง กับอนาคตต่อจากนี้ ท่านทิ้งท้ายพร้อมหัวเราะสนุกๆ และกล่าวว่า “ผมแก่เกินไปที่จะเป็น สส.ระบบแบ่งเขตแล้ว อยากให้ลูกๆ หรือคนที่พร้อมเยาวชนคนรุ่นหลัง ได้สืบทอด ช่วยกันสร้างซึ่งก็จะขอเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง...” “... เพราะผมเชื่อว่า ไม่มีใครรักอ่างทอง มากไปกว่าคนอ่างทอง และวันนี้ผมก็ได้แต่หวังว่า คนที่อ่างทองจะร่วมมือกัน ทำให้เมืองนี้ เต็มไปด้วย “ทอง” เต็มอ่าง อย่างจริงจัง ...”

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 9


ตะลุยครัวอ่างทอง

แวะทานอาหาร บรรยากาศริมน้ำ กับ “แพริมน้ำ” หิว หิว หิว ... จังเลย !!!

เวลาที่ทุกคนมาจังหวัดอ่างทอง.. ต้องนึกถึงอาหารการกิน แบบสดๆ เขียวๆ หอมๆ เพราะได้ขึ้นชื่อว่าเมืองเกษตร ดินดำน้ำชุ่ม ข้าวในนา ปลาใน คลอง ก็เป็นจริงซะด้วย วันนี้ เราจะพาท่านผู้อ่าน ไปชิมกับข้าวรสเลิศ ร้าน น้องใหม่ ในเขตอำเภอป่าโมก แต่เจ้าของคนเก่าแก่ เจ้าถิ่นเดิม แถมยังเป็นเถ้าแก่ บ่อทราย ที่รู้จักกันดีในวงการ

บนถนนสายในอ่างทอง-ป่าโมก เลียบริมคลองชลประทานจาก ตัวจังหวัดไปประมาณ 10 กิโลเมตร ชาวงโค้งสุดท้ายก่อนถึงแยก สายใหญ่ เข้าอำเภอป่าโมก และไปสุพรรณบุรี เราจะเห็นเหมือน ทะเลสาบกว้างใหญ่ มีป้าย “แพริมน้ำ” พอมองเห็นรอมอยู่ทาง ตอนแรกก็นึกไม่ออกว่า เป็นร้านอาหาร ด้วยความเป็นสื่อ ผู้ผลิต รายการแนะนำ ชวนชิมในรายการของจังหวัด “ที่นี่อ่างทอง” ทำให้ ได้เปิดประตูถึงก้นครัว แถมได้ชิมแบบอิ่มท้องกันทั้งทีม ด้วยการ ต้อนรับแบบอบอุ่นของป๋าเหลิม หรือ คุณเฉลิม เผ่าพยัฆ พูดคุยกัน แบบสบายๆ ถึงชีวิตและเมนูเด็ด วันนี้บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ที่ข้างล่างคือพื้นทราย กลายเป็น ทะเลสาบ ถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหาร และอีกไม่นาน จะมีรีสอร์ท พักค้างคืน ถึง 20 หลัง ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ นั่งในแพกลางน้ำ แถมเปิดบริการห้องจัดเลี้ยงสัมมนา เติมอารมณ์ด้วยเสียงเพลง ห้องคาราโอเกะส่วนตัวถึง 5 ห้อง จุได้ห้องละ 10 - 30 คน

FOOD & BAVERAGE 10 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE

วันนี้ เราขอแนะนำเมนูเด็ด ที่ทุกคนไปแล้วต้องสั่ง คือ ขาหมู เยอรมัน รับรองกรอบและมันพร้อมน้ำจิ้มสุดยอด, หอยนิวซีแลนด์ อบเนย หอยตัวใหญ่ๆ เต็มปาก หอมเนยที่อบมา , ได่บ้านรวนของ แกล้ ม ชั ้ น ยอด , เป็ ด ร่ อ น จากเด็ ด , เมี ่ ย งปลาช่ อ นเผา ตั ว โตๆ เสริฟพร้อมผักและเส้นหมี่ลวก อร่อยน้ำจิ้มสูตรลับ , ต้มยำไก่บ้าน รสชาติคนคอสุราถามหา

สำรองโต๊ะ หรือสั่งอาหารล่วงหน้ากับ “ร้านอาหาร แพริมน้ำ” โทร. 035-661 356 , 081-947 7491 เลขที่ 55 / ก หมู่ 1 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130


สำนักงานขนส่งจังหวัดอา่ งทอง

Angthong Provincial Office Of Land Transport

งานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จังหวัดอ่างทอง

ในปี 2556 สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ได้จัดการประมูล ทะเบียนรถเลขสวย เป็นครั้งที่ 2 ของจังหวัดอ่างทอง และเป็นการจัด ประมูลจังหวัดแรกในส่วนภูมิภาคในปี 2556 ประเภทรถนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในหมวดอักษร กง หมายถึง ความสำเร็จ แห่ง การงาน , การเงิน , และก้าวหน้า บนแผ่นป้ายทะเบียนยังเป็น ภาพกราฟฟิค หรือภาพ 4 สี สื่อความหมายความเป็นจังหวัดอ่างทอง เป็นที่รู้จัก ยอมรับกันทั่วไป พร้อมกับคำว่า ทอง บนป้ายทะเบียน ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ภาพกราฟฟิค หรือภาพบนแผ่น ป้ายทะเบียนที่ใช้ประมูล ในครั้งนี้ ได้แก่ รวงข้าวสีทอง มุมด้านล่าง ทั้งซ้ายและขวา แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ของการเกษตร ด้านซ้าย เป็นเครื่องจักสานหวาย และไม้ไผ่ ซึ่งเป็นของดีระดับ 5 ดาว ด้านขวา เป็นรูปตุ๊กตาชาววัง เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าระดับห้าดาว และรูปกลอง ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก บนพื้นหลังของแผ่นป้ายทะเบียนทั้ง 301 หมายเลข คือทุ่งนา เขียวขจี มองเห็นยอดข้าวกำลังตั้งท้อง แตกรวงอร่ามตา สำหรับในครั้งนี้มียอดประมูลป้ายทะเบียน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 21,636,000 บาท ในการประมูลคราวนีท้ ำให้จงั หวัดอ่างทอง เป็นจังหวัด ที่ทำรายได้สูงสุดติดสถิติ ลำดับที่ 19 ของประเทศไทย นายวัฒนา พัทรชนม์ (รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก) ประธานในพิธีเปิดงานฯ

ทะเบียนเลขสวยครัง้ นีจ้ ำนวน 301 เลขหมาย แบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 เลขหมาย คือเลขตองเหมือนกัน 4 ตัว นับ ตั้งแต่ 1111 - 9999 ได้เงินจากการประมูลในกลุ่มนี้เป็นเงินทั้งหมด 5,300,000 บาท ซึ่งทะเบียนสวยที่ได้ราคาประมูลสูงที่สุด 2,300,000 บาท คือหมายเลข กง 9999 กลุม่ ที่ 2 จำนวน 33 เลขหมาย คือเลขตัวเดียว และเลขเหมือนกัน 2 - 3 ตัว และเลขสำคัญ 8 และเลข 9 ได้เงินจากการประมูลใน กลุ่มนี้ทั้งหมด 11,192,000 บาท กลุ่มที่ 3 จำนวน 259 เลขหมาย คือเลขสวยทั่วไปตั้งแต่ 123 9000 ได้เงินจากการประมูลในกลุ่มนี้ทั้งหมด 5,144,000 บาท โดยหมายเลขทะเบียนสวยที่ประมูลได้สามารถนำไปจดทะเบียน ได้ทันที ไม่ต้องรอลำดับ และจะใช้แทนหมายเลขทะเบียนรถเดิมที่มี อยู่ก็ได้ หรือแม้แต่จะเก็บไว้ เป็นมรดกให้แก่ลูกหลาน เป็นของขวัญ หรือขายต่อ โดยโอนสิทธิ์ ให้กับผู้อื่นต่อไปได้ ผู้ที่ประมูลทะเบียนรถ เลขสวย นอกจากจะได้รับหมายเลขสวยตามที่ต้องการแล้ว ยังเป็น การทำบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่ในโครงการต่างๆ อีกด้วย

1. นายวิศว ศะศิสมิต (ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง) 2. นายปัญญา งานเลิศ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง) 3. นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิพงศ์ (ขนส่งจังหวัดอ่างทอง)

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 11


ที่นี่อ่างทอง

“เงิ น ล า น” ้ ฟาร์มจระเข้ ทศชาติฟาร์ม อ.แสวงหา “จระเข้” สัตว์เศรษฐกิจสร้าง สัตว์เศรษฐกิจที่หลายคนคงไม่คาดคิดว่าจะนำมาเลี้ยงได้ เพราะ โดยทั่วไป ผู้คนมองว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวและดุร้ายแต่ปัจจุบันนั้น ประเทศไทยมีธุรกิจที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอยู่มากมาย โดย สัตว์เศรษฐกิจที่เราจะนำเสนอในวันนั้นก็คือ “จระเข้” นั่นเอง จระเข้เป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นสัตว์ทน่ี ยิ มนำมาเลีย้ งเพือ่ ใช้ประโยชน์ ในทุกๆส่วนของร่างกาย โดยแปรรูปเป็น อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง เป็นต้น จระเข้ที่ประเทศไทยนั้นนิยมนำเลี้ยงมี 2 ชนิด คือ จระเข้น้ำจืด หรือจระเข้พันธุ์ไทย และจระเข้น้ำเค็ม หรือจระเข้ ตีนเป็ด หรือไอ้เคี่ยม นั่นเอง

จระเข้เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกร กันอย่างแพร่หลาย เพราะเนื่องจากมีอัตราทุนต่ำ และได้กำไรสูงกว่า สัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่น ซึ่งได้กำไรสูงเฉลี่ยตัวละ 5,000 - 6,000 บาท ตามคุณภาพ หนังท้องของจระเข้ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้จึง เกิดกิจการรับเลี้ยง หรือเลี้ยงขุนจระเข้ให้มีขนาดและคุณภาพตามที่ ตลาดต้องการโดยการเลี้ยงนั้นจะซื้อลูกจระเข้มาจากฟาร์มเพาะเลี้ยง มาเลี้ยงต่อเนื่องให้โตเต็มวัย มีขนาดความยาว 2.5-3 เมตร แต่จะ มีเกษตรซักกีร่ ายทีม่ วี ธิ กี ารเลีย้ งได้ ถูกต้องตามหลักมาตรฐานทีก่ ำหนด จระเข้เป็นสัตว์คุ้มครองที่ถูกขึ้นบัญชีไซเตส โดยผู้ที่ครบครองนั้นต้อง ได้รบั ใบอนุญาตจากกรมประมงตามกฎหมาย พรบ.คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

12 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE

สำหรับฟาร์มจระเข้ทไ่ี ด้มาตรฐานในจังหวัดอ่างทอง และสามารถ เรียนรู้ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจระเข้ คือ “ ทศชาติฟาร์มจระเข้ ” โดย คุณทศพร มีศรี และคุณฉวีววรณ มีศรี ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทร. 089-2408382

ขอขอบคุณ ว่าที่ร.ต. สุรัตน์ เกิดมะลิ ประมงจังหวัดอ่างทอง


ENERGY TIPS ทำไมจึงต้องหา “พลังงานทดแทน” ?

นายวันชัย สอนสืบ พลังงานจังหวัดอ่างทอง

วิสัยทัศน์ “ มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง ”

พันธกิจกระทรวงพลังงาน 1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน 2. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน 3. จัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน 4. กำหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ และกำกับดูแล ควบคุมการ ดำเนินการด้านพลังงาน 5. วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน 6. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน 7. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

ค่านิยมกระทรวงพลังงาน

“ Double C-T ”

1. มุ่งเน้นประชา (Citizen Center) 2. กล้าคิดสร้างสรรค์ (Think out of the box) 3. เชื่อมั่นทำได้ (Can-Do Attitude) 4. ร่วมใจเป็นทีม (Teamwork)

จากปัญหาเรือ่ งน้ำมันในตลาดโลกมีราคาแพงและประเทศไทยต้อง เสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าน้ำมัน ประกอบกับอัตราการใช้ น้ำมันของประเทศไทย โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่าง รวดเร็ว กล่าวคือ ความต้องการน้ำมันดีเซลเป็นปริมาณ 9,928 ล้าน ลิตร ในปี พ.ศ. 2533 และเพิ่มเป็น 18,273 ล้านลิตร ในปี พ.ศ. 2547 หรือเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี การส่งเสริมและสนับสนุน ใช้น้ำมันพืชซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตได้เองใน ประเทศมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน เป็นการรักษาเงินตราต่างประเทศ สร้างความมั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของประเทศ อีกทั้งยังช่วยสร้างตลาดที่มั่นคงให้กับผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย การใช้น้ำมันพืชเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลไม่ใช่ของใหม่ มีการใช้มาตัง้ แต่สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แต่ดว้ ยน้ำมันจากปิโตรเลียม ยังมีราคาถูกและหาได้ง่าย ทำให้น้ำมันพืชไม่ได้รับความสนใจในการ ใช้แทนน้ำมันดีเซล หลังจากวิกฤตน้ำมันของโลกในปี พ.ศ. 2514 หรือ ค.ศ. 1971 เป็นต้นมา ได้เริ่มมีความตื่นตัว และความพยายามหา พลังงานทดแทนมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น สำหรับประเทศไทยได้เคยมีงานวิจัยในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยทดลองใช้นำ้ มันถัว่ ลิสง น้ำมันเมล็ดสบูด่ ำ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม รวมถึงเอสเตอร์ของน้ำมันปาล์ม เป็นพลังงานทดแทนใน เครื่องยนต์ดีเซล เมื่อวิกฤตน้ำมันผ่านไป ความสนใจในการวิจัยค้นหา และศึกษาความเหมาะสมในการใช้พลังงานทดแทนจากน้ำมันพืชก็ลด น้อยลง รวมถึงไม่มีการสนับสนุนงบประมาณ การวิจัยในด้านนี้อย่าง ต่อเนื่องทำให้ข้อมูลการใช้น้ำมันพืชเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล ของประเทศมีจำกัด จนถึงเมื่อมีวิกฤตน้ำมันแพงอีกครั้งเมื่อกลางปี พ.ศ. 2547 ราคาน้ำมันดิบถีบตัวขึน้ สูงถึง 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์พัฒนา และ ส่งเสริม การใช้ไบโอดีเซลเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ทั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายจะส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล เพิ่มจากวันละ 2.4 ล้านลิตร ในปี พ.ศ. 2554 เป็น วันละ 8.5 ล้าน ลิตรในปี พ.ศ. 2555 โดยจะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดพื้นที่ปลูก จัดหาพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกและ ถ่ายทอดการบริหารจัดการปลูกปาล์ม ตลอดจนการพัฒนาพืชน้ำมัน อื่นสำหรับในพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อสนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลทีป่ ระกาศให้เรือ่ งพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ

ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 13


เปิดรั้วโรงเรียน by AMATA Academy

กว่าจะเป็นกลุ่มดาวดวงใหม่

“วงดนตรีลูกทุ่งรุ่นจิ๋ว” โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน อ.เมืองอา่ งทอง “ จากการฝึกฝน ความมานะพยายามต่อสูก้ บั ความลำบาก เพือ่ ให้ได้มา แก่รางวัลอันน่าภาคภูมิใจ คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด วงดนตรีลูกทุ่ง ระดับชั้นประถมศึกษา (ประถม คอนเทสต์) เทอมที่ 4 ของ รายการชิงช้าสวรรค์ ทาง Modern 9 TV ทำให้ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน อ.เมืองอ่างทอง เป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีลูกทุ่งว่า เป็นกลุ่มดาวรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถไม่แพ้รุ่นใหญ่เลย ”

จากความตัง้ ใจของท่านผอ.สมาน วิหกรัตน์ ทีต่ อ้ งการให้ลกู ศิษย์ ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน นัน้ มีกจิ กรรมนันทนาการ และต้องการ ส่งเสริมให้เด็กๆ ทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกด้าน จึงได้เกิด เป็นวงดนตรีลูกทุ่งรุ่นจิ๋วขึ้นมา เพราะต้องการสืบสานวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองมิให้สูญหาย วงดนตรีลูกทุ่งรุ่นจิ๋วนี้ก่อตั้ง ด้วยความยากลำบาก เพราะขาดการสนับสนุนทางการเงิน มีเพียงแต่ ความร่วมมือนำเงินลงขันช่วยเหลือจากผู้ปกครองของเด็กๆ สมาชิกใน วงดนตรีลูกทุ่ง และจากทางโรงเรียนเพียงเท่านั้น และได้แบ่งฝ่ายการ ฝึกซ้อมเพลงลูกทุ่ง เป็น “ฝ่ายนักร้องนำ” ด.ช.ธนพล บุญจันทร์ (น้องแจ๊ค) โดย อ.จินตนา ทองดีนอ้ ย, “ทีมแดนเซอร์” โดย อ.นวลฉวี อังสัจจะพงษ์ และ “กลุ่มนักดนตรี”

14 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE

แต่ในความโชคร้ายและลำบาก ก็แพ้ความมานะและความตัง้ ใจของ ทุกๆฝ่ายที่ร่วมใจกันเพื่อต่อยอดให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้มาจาก การส่งประกวดวงดนตรีลกู ทุง่ ระดับชัน้ ประถมศึกษา (ประถม คอนเทสต์) เทอมที่ 4 ของรายการชิงช้าสวรรค์ ทาง Modern 9 TV จึงทำให้วันนี้ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน เป็นทีร่ จู้ กั ในวงการดนตรีลกู ทุง่ ในจังหวัด อ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียงแล้วว่า ... “ เป็นวงดนตรีลูกทุ่งรุ่นเล็ก แต่ความสามารถ และหัวใจไม่เล็กตามรุ่นจริงๆ”

ขอขอบคุณ 1. ผอ.สมาน วิหกรัตน์ (ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน) 2. อ.จินตนา ทองดีน้อย (อาจารย์ผู้ฝึกสอนนักร้องนำ) 3. อ.นวลฉวี อังสัจจะพงษ์ (อาจารย์ผฝู้ กึ สอน/ควบคุมทีมแดนเซอร์)

A M AA CTA AD E M Y


ANGTHONGNEWS MAGAZINE l 15


16 l ANGTHONGNEWS MAGAZINE


AngthongNews Magazine # 02/2556  

AngthongNews Magazine (อ่างทองนิวส์ แม็กกาซีน) คือ นิตยสารที่มีคุณภาพ ที่จะแนะนำให้รู้จัก "จังหวัดอ่างทอง" ทั้งในแง่มุมข่าวสาร กิจกรรมเด่นใน...

AngthongNews Magazine # 02/2556  

AngthongNews Magazine (อ่างทองนิวส์ แม็กกาซีน) คือ นิตยสารที่มีคุณภาพ ที่จะแนะนำให้รู้จัก "จังหวัดอ่างทอง" ทั้งในแง่มุมข่าวสาร กิจกรรมเด่นใน...

Advertisement