Page 1

អតថបទ្រព ប ្រពះធម៌ ម៌ ភគ៣

្រព ពះេតជ្រពះគុ គណបណ្ឌិត ហុក

ព.ស.២ ២៥៥២ គ.ស ស.២០០៨ www w.hoksava ann.org  

វណ្ណ


្របវិត្តរ ូបសេងខប ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិត ហុក

វណ្ណ

EEE×DDD

្របសូ ត ៃថង១០មន ី ១៩៤០ េនឃុំៃ្រពកបបស ្រសុកៃ្រព-

កបបស េខត្ត ហុក

ែកវ ្របេទសកមពុជ ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិត

វណ្ណ ជបុ្រតទ៣ ី កនុងប

្ត បុ្រតទំង៥នក់ បិ

នម ហុក ៃហ ម

នម សុខ យឹម។ ្រពះជនម១៥ឆន ំ

បនបួសជ

លុ ះ្រពះជនម២១ឆន ំ

មេណរ

បនបំេពញឧប-

សមបទជភក ខ កល្រប្រពត ំ ៩៧៥ ្រពះអងគបន ិ ុ។ ឹ ្តករណ៍ឆន១ េភៀសខ្លួនេទ្របេទសៃថ បនទប់មកបនេទរស់េនទ្រី កុងម៉ុងេរល់ ្របេទសក

កលពីកុមរភព

េនៃថង២៣េម

១៩៨១។

្រពះអងគបនសិក អក រ

្រស្តជតច ិ ប់

បឋមសិក ។ េពលចូលកន់ផួ ស ន ្រពះអងគបនសិក ធមមវន័ ិ យ

ទំង៣ថនក់្រតីេទឯក បនសិក េនពុទិក ធ សិក

បឋមសិក ម

ជប់ពុទិក ធ -

ពុទក ិធ មធយមសិក បឋមភូមន ិ ង ិ ទុតយ ិ ភូមិ នង ិ ពុទិធ

វទយល័ យ្រពះសីហនុ ជ។ េឆ្ល តេទេរៀនអក រ ិ

មនុស

គនថធុរៈ វ ិភគេ

្រស្តេន

កលវទយល័ យភនេំ ពញ។ ិ

្រស្តនិង

េ្រកពស ី ិក

្រពះអងគបន្របតិបត្តិវបស នធុរៈអស់ជេ្រចើនឆន។ ំ ិ យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិត ហុក

វណ្ណ

1


េនបរេទស ្រពះអងគបនសិក បន្តជប់អនុបណ្ឌិត (Master’s degree) ទប ិ ជ ែផនក្រពះពុទធ ី ំផុត ជប់បណ្ឌិតទស នវជ

(Doctor of Philosophy on Buddhism) េន ល័យញួេដលល្លី ៃន្របេទសឥ

មមគ៌្រពះពុទធ

2

សន។

វ ិភគេ

កលវទយិ

្ឌ េនៃថង២៨កុមៈភ ២០០៤។

េនកនុង្របេទសក៏ដូចជេនេ្រក្របេទស

សងគមែខមរយ៉ងេ្រចន ើ ែផនកបញញ

សន

ម រតី េ

្រពះអងគបនជួយ

យវធ ិ េី ទសនពនយល់

យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិត ហុក

វណ្ណ


matikaGtßbT - RbvitþrUbsegçb RBHetCRBHKuNbNÐit huk savNÑ 1> sßansYK’ 2> sßannrk 3> GaNacRk nig BuT§cRk 4> GriyFm’Exµr 5> ÉkraCütampøÚvelak nig tampøÚvFm’ 6> GMBIyutþiFm’nigGyutþiFm’tampøÚvelaknigpøÚvFm’ 7> esrIPaBtampøÚvelak nig tampøÚvFm’ 8> RBHBuT§sasnaCaRBlwgExµr 9> viessPaBénvb,Fm’Exµr 10> sT§akñúgRBHBuT§sasna 11> buNüTkçiNanub,Tan 12> Gtßn½ybuNücUlqñaMExµr 13> buNümaXbUCa 14> buNükan;biNÐ nig PúM¢biNÐ 15> buNükzinTan 16> buNüBisaxbUCa វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

1 6 11 14 17 19 22 24 33 35 37 40 46 50 55 59 1


17> erOgkUnecom nig Eqácck 18> Rby½tñxøacas;caMsIl 19> plvi)akénkareQøaHKña 20> eTasénkarpwknigCk;eRKOgRsvwg 21> TsBiFraCFm’10ya:g 22> Fm’EdlmatabitaRtUvs®gÁaHkUn 23> Fm’EdlbuRtFItaRbusRsItbKuNmatabita 24> Parkic©rbs;matabitanigbuRtFItaenAbreTs 25> BuT§mNÐlkm<úCa - namGñkbric©aKbc©½ye)aHBum<

2

62 66 69 71 77 81 84 87 93

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

sßansYK’ sßansYK’ nigGñkEdleTAekItkñúgsßansYK’ Edlmanniyaykñúg BuT§sasnaKWCatYRBHBuT§dIkaBuMEmnGdækfasMEdgeT ehIysßansYK’nig GñkEdleTAekItkñúgTIenaH KWekIteLIgedaykuslkmµEdlmnusSstV )ansag BuMEmnekItBIRBHCam©as;GgÁNabegáIteLIgsRmab;pþl;rgVan;[ dl;GñkeCOeLIy. Baküfa sYK’b¤sßansYK’enH CaBaküExµrEdlecjBI PasasM®sáwtfa sK’³ )alIfa sKÁ³ EdlEckecjCaBIrbTKW s mYy bT KÁ mYybT. s sBÞedImCa su ERbfal¥ s¥atb¤gay É KÁ sBÞedIm Ca GKÁ ERbfa cugkMBUlb¤elIs. rYmBaküTaMgBIrKW s nig KÁ Ca sKÁ ERbfal¥elIs s¥atelIs gayelIs KWl¥s¥atgayelIspøÚvelak edayrUb sMeLg køin rs sm¢sS RTBü ys sux sresIr Gayu BN’sm,úrCaedIm. sßansYK’k¾dUcsßannrkEdr manniyaykñúgKm<IrRBH éRtbidkCaKm<Ird¾FMkñúgRBHBuT§sasna. BYkeTvtanigsßansYK’RtUvRBHBuT§ sMEdgedaypÞal; rYcGdækfaykmksMEdgBRgIkesckþIbEnßmeTot. Kamavcrkusl manniyayBIsßansYK’6Can;ehIyfaRBHBuT§)anyag eR)asBuT§mataenAsßanéRtRtwgSCasßansYK’Can;TI2pg. BuT§kic©5rbs; RBHBuT§manniyayfa eBlBak;kNþalGRFaRts¶at;RBHGgÁ)anedaH RsayRbsñarbs;BBYkeTvtaTaMgLayEdl)anmksaksYrRBHGgÁ dUc វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

1


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

mankñúgsURtCaeRcIn manmgÁlsURtCaedIm. enAkñúgRbsURtTaMgenaH k¾manBakürbs;eTvtaEdlbeBa©jTsSn³rbs;xøÜnEdlehAfa eTvta suPasit ehIyRBHBuT§)aneBalEkBakürbs;eTvtaTaMgenaHpg. mnusSstVEdl)anekItkñúgsßansYK’ KWedaysar)anRbRBwtþtameTvFm’ KWFm’sRmab;ekItCaeTvta. eTvFm’ KWkarmanhiri»tþb,³xµas)abxøac )ab EdlCaehtunaM[mansIl5mankarminsmøab;stVbM)at;CIviteKCa edIm. naM[mankarbeRmImatabita[Kat;rs;enAsuxRsYlRBmTaMgjúaMg Kat;[sßitenAkñúg sT§asm,Ta sIlsm,Ta caKsm,Ta nig bBaØasm,Ta. naM[eFVITanrkSasIleKarBsmN³GñkmanKuNFm’man sIlKuNCaedIm. naM[eFVIsaFarNRbeyaCn_dl;CndéTedaykarGa NitGasUrcMeBaHCnEdlmanesckþITukçlM)ak. cMeBaHsMNYrfaebIsßansYK’manBitEmn etIsßitenATINa eRBaHeK BuMeXIjmankñúgEpnTIBiPBelakeLIy. tamBitsßansYK’epSgBIsßan mnusSEtsßitenAelIdICamYymnusS. sßansYK’6Can;kñúgkamelak sßanRBhµmanrUb16Can;CarUbRBhµnigGrUbRBhµ4Can; sßitenATak;Tg nwgEpndI. k¾dUcKñanwgrukçeTvta KWeTvtaGaRs½yenAnwgedImeQI PumµeTvtaKWeTvtasßitenAdIERscmáar suT§EtsßitenATak;TgnwgEpndI. Fm’seKÁ kaem EdlRBHsgÇsURteBlcMerInRBHbritþbkERbfa eTvtaTaMg 2

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

LayEdlsßitenAkñúgsßansYK’ EdlCakamPBnigrUbPBkþI PUmieTvtaTaMg Lay EdlsßitenAkñúgTiBVviman KWelIkMBUlPñM b¤PñMEdldac;kþI B§d¾GakaskþI enAnaekaHnigEdnnigRsúkkþI enAnaedImRBwkSanigéRBjats,at b¤TIERs cmáarkþIb:ueNÑHCaedIm bBa¢ak;fa eTvtasßitenATak;TgnwgEpndI. mnusS BuMGacemIleXIjBYkeTvtaTaMgenaHeday mMsckçú KWsac;EPñkFmµta )aneLIyeRBaHmanFatuxusKña b:uEnþeKGaceXIjb¤dwg)antamry³kar Gb;rMpøÚvcitþ tamviFIsmf³nigvibsSnarhUtekItTiBVckçúEpñkGPiBaØa. BYk eTvtaRtUvputvis½yviTüasa®sþ EdlGacBiesaFeXIjtamEPñkFmµta b¤tam]bkrN_ GtisuxumTsSn_. manesckþIbBa¢ak;kñúgRBHGPiFmµén Km<IrRBHBuT§sasnafa kamavcrstVmunnwgdac;xül;søab;RtUvetagyk nimitþ3 nimitþNamYyedIm,Icab;bdisn§iKW kmµ kmµnimitþ nig Ktinimitþ. Ktinimitþ EpñkkusleXIjeTvtaykraCrfmkTTYl B¤sMeLg tUrüt®nþI luHmnusSenaHsøab;eTAk¾eTAekItCaeTvta. manesckþIdMNal kñúgCatkfa PikçúmYyGgÁ)ancMerInFm’ekItTiBVckçú RkeLkemIlelIEpndI eXIjvimaneTvtasßitenABaseBj kalBuMTan;ekItTiBVckçúKµaneXIjviman TaMgenaHesaH. RBHnamrbs;RBHBuT§mYybTfa elakviTU ERbfa RBHGgÁRCabc,as;nUvelak KWRCabnUvmnusSelakeTvelakymelak KWnrknigRBhµelak. eKBuMGacbdiesFfaKµannUvGVIEdlxøÜnBuM)aneXIj enaHeLIy eRBaHrbs;manBittamsPaBrbs;xøÜnva mansßansYK’ sßan វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

3


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

nrkCaedIm b:uEnþemIlBuMeXIjedayxVHsmtßPaBEdlnaM[emIleXIj. GñkxøHyl;fa GñkmanRTBüsm,tþisþúksþmÖ manvILa manbuNüs½kþi man GMNacenaHÉgCaeTvtaCasßansYK’. tamBitkñúgRBHBuT§sasnaman niyayGMBIBaküsmµtieTB KWeTvtaedaysnµtenaHsMedAykGñkman Fm’kñúgxøÜn manhiri»tþb,³xµas)abxøac)abRbRBwtþeTvFm’CaFm’eTvta enAelIEpndIénmnusSelak. sßaneTvtaBitvij)andl;]b,tþieTBKWeTA ekItCaeTvtakñúgsßansYK’bnÞab;BIGñkenaHsøab;eTA. cMENkGñkmanRTBü sm,tþisþúksþmÖ manGMNacbuNüs½kþix<g;x<s; ebIrbs;nigGMNacTaMgenaH )anmkedayGMeBITuc©ritKµanhiri»tb,³eT enaHBuMEmnCaGMeBIRbRBwtþedIm,I sßansYK’eT KWCaGMeBIRbRBwtþeTAedIm,IsßannrkvijeT. dUecñHsßansYK’Bit CamansRmab;GñksagkuslEdlsßitenATak;TgnwgEpndIEdlmnusSBuM GacemIleXIjeLIy. sßansYK’6Can;x<s;TabCagKñaedayzan³ KWeday buNükuslEdlxøÜn)anksag KWBuMEmnx<s;TabedayTIkEnøgeLIy. É rukçeTvta GakaseTvta PumµeTvta manbuNü s½kþiticCageTvta 6Can;xagelIenH. dUcmnusSbc©úb,nñenH GñkFMGñktUc Gñkman GñkRk sßitenAelIdIdUcKña b:uEnþebIniyayBIzan³ manlkçN³xus²Kña. cMeBaH eTvta6Can;EdlehAfa eTvtakñúgqkamasYK’6Can; KWeTvtasßitenACan; catumµharaCika tavtþwgS yama tusita nimµanrtI nig brnimµitvsvtþI faenAelIPñMRBHsuemr_enaH manGñkxøHbeBa©jTsSn³fa 4

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

etIsßansYK’nigeTvtaTaMgenaHsßitenAnigrs;enAdUcemþcekIt ebITIenaHman suT§EtTwkkk)anGVITTYlTan. TsSn³enHeKedaHRsayeTvtadUcCa mnusS tamBiteTvtaesayTiBVsm,tþiTaMgTIkEnøgTaMgcMNIGaharTaMg karsb,aynwgkamKuNBuMEmndUcmnusSeT. ebIsßansYK’6Can;sßitenAPñM RBHsuemr_EmnenaH BuMEmnsßitenAelIPñMtamEPñkemIleXIjenaHeT KWCa sßanmYyepSgEdlEPñkFmµtaemIlBuMeXIj dUecñHminRtUvykEPñkFmµta mkedaHRsaynUvPaBGaf’kM)aMgenHeLIy.

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

5


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

sßannrk sßannrk nigGñkeTAekItkñúgsßannrk EdlmanniyaykñúgRBH BuT§sasnaKWekIteLIgedayGkuslkmµEdlmnusSstV)anksagBuMEmn ekItBIRBHCam©as;GgÁNabegáIteLIg sRmab;dak;TNÐkmµdl;GñkEdlBuM eCOeLIy. Baküfa nrk ecjBIsBÞfa niry³ EdlERbfa KµanesckþI cMerIn KµanesckþIsux KWminmanesckþIcMerIneday laP ys RTBü sux sresIr eLIy manEtesckþITukçEtmü:agBuMmanesckþIsux sUm,IEtmYynaTIk¾KµanEdr. kñúg G)ayPUmi4 KW nrk eRbt tircäan nig Gsurkay. stVEdlekItkñúgzannrk manesckþITukçCagstVEdl ekItkñúgPBTaMgbI. sßannrkEdlRBHBuT§sasnaniyayenH KWRBHBuT§ )ansMEdg BuMEmnGdækfa)anEcgeLIy. kñúgKm<IrGPiFmµEdlsMEdg eLIgedayRBHBuT§manniyayBIPBbIKW kamPB rUbPB nig GrUbPB sßannrksßitkñúgkamPBEpñkG)ayPUmibYn. enAkñúg eTvTUtsURt nig enmiraCCatk én Km<Irsutþnþbidk k¾manniyayBIsßannrk. mYy eTot kñúgRBHsURtmanniyayfa RBHemaKÁløanCasav½keqVgrbs;RBHBuT§ Cam©as; )annimnþeTAsßansYK’nigsßannrkedaybJT§×rbs;elakRBmTaMg )anTTYlBaküpþaMepJIBIstVnrkEdlkMBugrgTukçevTnapg. 6

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

enAkñúgKm<IrGPiFmµniyayfa Gkuslcitþ12 KW elaPmUl8 eTasmUl2 nig emahmUl2 CabJsKl;GkuslnaM[stVRbRBwtþ GMeBI)abkmµ EdlnaM[manplvi)akekItkñúgG)ayPUmimanekItkñúgnrk CaedIm. karRbRBwtþeFVI[b:HBal;dl;esckþIsuxdéT dUcCaebotebon eFVI[eKmanTukçtampøÚvkaynigtampøÚvcitþ rhUtdl;fñak;bM)at;CIviteK eFVI[eK)at;bg;RTBüsm,tþi RBat;R)asRbBn§kUnecAeKCaedIm enHCa GMeBIFøak;nrk. BuT§sasnamanniyayGMBInrkCaeRcInRbePTmaneTas F¶n;RsaleTAtamGMeBIEdl)anRbRBwtþdUcCanrk eQµaH sBa¢Ivnrk ERb fa nrkmanCIvitrs;eLIgedayxøÜnÉg. stVnrkenHRtUv nayniry)al cak;kab;edaydavlMEBgdac;sac;ecjQamsøab;PøamrYcrs;eLIg vij RtUvnayniry)aleFVITNÐkmµdUcmunesayTukçevTnaERskRTehayM rhUtGs;)abkmµ. RBHBuT§sMEdgfa stVFøak;nrkenHedayeTassmøab; mnusSlYcbøn;RTBüsm,tþiGñkdéT lYcRbBn§kUnGñkdéT rMelaPb¤ekg Rbv½Ba©ykdIGñkdéT. nrkenHmanGayu500qñaMTiBV. cMnYn9lanqñaM mnusS)anEt1yb;1éf¶rbs;nrkenH. nrk mYyeToteQµaH elahkumÖInrk ERbfa nrkxÞHTg;Edg. stVnrkenHRtUvrgTukçenAkñúgxÞH Tg;Edgd¾ekþAliccuHeTAdl;)atxÞH3mWunqñaM puseLIg3mWunqñaM liccuH GENþgeLIgEty:agenH esayTukçrhUtdl;Gs;)abkmµ. eTasFøak; nrkenHedaykareFVI)abGñkmanKuN RbmafGñkmansIl rMelaPyk វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

7


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

RbBn§kUnGñkdéTxagpøÚvkamKuN dUcerOg esdæIbuRt4nak;RbRBwtþeFVI GMeBIEbbenH)anFøak;eTAesayTukçkñúgelahkumÖInrkenH. nrkmYyeTot eQµaH sim<lInrk ERbfanrkedImrka. edImrkaenHmanbnøaRcUgRcag RsYcmutdUckaMbitekar. nayniiry)aledjcab;stVnrk[eLIgedImrka enH RtUvbnøamutecjQamsRsak;ERskRTehayMEfmTaMgmantµatedj cwkBIeRkayEfmeTot. rgTukçevTnaEty:agenHral;éf¶rhUtGs;)ab kmµ. kñúgGdækfaniyayfa nayniry)alEdleFVITaruNkmµdl;stVnrk ekIteLIgedayGMeBI)abrbs;stV. eTasénkarFøak;nrkenH edaykarRb RBwtþxuskaemsumicäacar³ KWRbRBwtþknøgRbéBNIkUnRbBn§bþIGñkdéTKWlUc RbBn§ lUcbþI lUckUnRkmuMGñkdéT. BaküExµr k¾)aneBalfa kuMlUcRbBn§ kUnGñkdéTRby½tñeLIgedImrkaEdk. tamkarGFib,aymkenHbBa¢ak;fa Km<IrRBHBuT§sasna)anniyayfasßannrkmanBitEmn ehIytYRBHBuT§dIka)ansMEdgEfmeTot etIsßannrkenaHmanTItaMgenAkEnøgNa? ehtuGVI)anCaviTüsa®sþRsav RCavmineXIj? xøHfanrksßitenAkñúgxøÜneyIgenHÉg KWebIeyIgekItTukç eQµaHfaeyIgcuHnrkehIy. xøHfaGñkFøak;nrksMedAykGñkeFVIGMeBIGa Rkk;F¶n;² eQµaHfaeKcuHnrkehIy. TaMgGs;enHCaBaküEdleKniyay GMBInrkkñúgCIvitmnusSkñúgsßanmnusS BuM)anbgðajRtg;NaCasßannrk BitR)akdeT. esovePAxøHsresrnrksßitenAq¶ayBIEpndIrab;Ban;rab; 8

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

mWuneyaCn_. GñkxøHebIniyayBIsßannrk eKcg¥úlcuHeRkam KWnrkenA eRkamdI . esckþIBit nrkmansßanmYysRmab;stVnrkBitR)akd BuMEmn sßitenAeRkamdIb¤enAq¶ayBIEpndIeLIy edaysm¥agerOgr:avkñúgsutþnþ bidk CaBiesserOgenAkñúgKm<IrFmµbTCaeRcInkEnøgEdlniyayCaeRcIn dgfa RBHBuT§)aneFVIRBHP½®kþjjwm sav½krbs;RBHGgÁ)anTUlsYrGMBIkar jjwmenH RBHGgÁ)ansMEdgGMBIstVnrkb¤eRbtEdlRBHGgÁ)anTt eXIj enAelIEpndImansßitenAelIPñMKiCÄkUdCaedIm. eBlxøHRBHemaKÁ løannigRBHsarIbuRt)anTteXIj. edaymansakSI eTIbRBHBuT§Cam©as; sMEdgGMBIbuBVkmµénstVeRbtnigstVnrkenaH. dUecñHbBa¢ak;fa stVnrk nigstVeRbtsßitenAelIEpndIenHÉg b:uEnþCaFatumYyepSgeRkABIFatu mnusSEdleKBuMGacemIleXIjeLIy. sUm,IykGtisuxumTsSn_rbs; GñkviTüasa®sþ EdlGacBRgIk)anrab;ryBan;dgk¾edayk¾BuMGacemIl stVnrknigsßannrkeXIjeLIy. KWhYsvis½yBIRkumviTüasa®sþEpñk smÖarniymEdlGacemIleXIjedaymMsckçúKWedayEPñkFmµtab¤eday Rbdab;sRmab;qøúHeLIy. BuT§sasna)aneBalfa eKGacemIleXIj stVnrknigstVeRbt)anedaykarGb;rMcitþ rhUtekItQancitþCaGb,na citþ ehIycMerIn[ekItGPiBaØaCaTiBVckçúeTIbeXIjG)aystVTaMgenaH. mYyEpñkeTot kñúgGPiFmµEpñkkamavcrcitþ xagGkusl niyayfa mnusSstVEdlsag)abkmµeBlCitdac;xül;søab;mannimitþ3RbePT)an វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

9


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

ekIteLIg nimitþEbbNamYy[GñkCitsøab;enaHeXIjKW kmµ kmµnimitþ nig Ktinimitþ. cMeBaHKtinimitþEpñkGkusleXIjnayniry)almkcab; cgxøÜnehIyGUsTajeTACasBaØafa GñkenaHsøab;eTABitCaeTAesayTukç kñúgnrk. Gaf’kM)aMgkñúgelakmaneRcIny:agNas; EdlRkúmviTüasa®sþ kMBugrukrk b¤BuMGacrkeXIjmansßannrkenHCaedIm. b:uEnþRkúmviTüasa®sþ TaMgenaHenArkSaeKalKMnitmYyfa eKBuMGacbdiesFnUvGVImYyEdleKBuM GacrkeXIjenaHeT eKTukCakmµvtßúsRmab;RsavRCavteTAeTot. GñkeFVI )abkmµkñúgelakenH RtUvTTYleTasTNÐkmµkñúgbc©úb,nñedayc,ab;rdænig søab;eTAnwgFøak;eTAesayTukçkñúgG)ayPUmimannrkCaedIm.

10

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

GaNacRk nig BuT§cRk 1- GaNacRk ³ Baküfa GaNacRk kat;CaBIrbT KW GaNa mYybT nig cRk mYybT. Baküfa GaNa CaPasa)alI PasasM®sáwtfa GaCJa ERbfa GMNac c,ab;bBaØtþi karRKb;RKg karbgÁab;bBa¢a. Baküfa cRk sresr Ca cRk k¾)ansresrCa cká k¾)anERbfa karRbRBwtþeTA b¤karGnuvtþ c,ab;. rYmBaküTaMgBIr GaNacRk ERbfa GMNacénkarRKb;RKgRb eTsnImYy²EdlRbRBwtþeTAdUckg;reTHEdlvileTAmux. )andl;c,ab; sRmab;RbeTsdUcCac,ab;kMBUlrbs;rdæ KWc,ab;rdæFmµnuBaØEdlTaMg RbCaBlrdæ TaMgGñkrdækarRtUvGnuvtþTaMgGs;Kña edIm,IsuxsnþiPaBnigkar cMerInlUtlas;énRbeTsrbs;xøÜn . 2- BuT§cRk ³ Baküfa BuT§cRk ERbfa karRbRBwtþénFm’rbs;RBHBuT§ dUcCa RBHBuT§sMEdgFm’eTsnaCadMbUgeR)asPikçú5GgÁ EdlehAfa Fmµckáb, vtþnsURt KWRBHsURtEdlRBHGgÁ)an[RbRBwtþeTAehIyKW)ansMEdg ehIykñúgelak. Fm’enaH)andl;Griysc©4 manTukçsc©CaedIm EdlCa Fm’ecjcakTukçehIyKµantabs\sINarkeXIjnigsMEdgeLIy. mKÁ sc©enAkñúgGriysc©4 KWmKÁRbkbedayGgÁ8 )andl; sIl smaFi វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

11


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

bBaØa CamaK’ad¾brisuT§eq<aHeTArksuxsnþiPaBénmnusSCatikñúgsgÁm Ca BiesscMeBaHsBVstVTaMgGs;kñúgPBbI edIm,IrMedaHxøÜnecjcakTukçman CatiTukçCaedIm )andl;RBHniBVan . 3- TMnak;TMngpøÚvGaNacRk nig BuT§cRk ³ cMeBaHRbeTskm<úCa pøÚvGaNacRkRtUvmanBuT§cRkedIreTACamYy eRBaHfa eRcInstvtSr_mkehIy RBHBuT§sasnaCamaK’aEdlRbCaBlrdæ Exµr)anGnuvtþtamEtg)anTTYlsuxsanþ. b:uEnþmansm½yxøH GñkdwknaM Exµr)anedIrxusBImaK’arbs;RBHBuT§ )aneFVI[RbCaBlrdæExµrEbk)ak;sam KÁIKña eqøót»kasenH breTs)ancUlmkrMelaPQøanBanRbeTskm<úCa rhUtTwkdIrYjtUcdUcsBVéf¶. RBHBuT§sasnaCamaK’abRgYbbRgYmCatiExµr CamUldæanénGtþsBaØaNCatiExµr eRBaHRBHBuT§sasna)anbeRgon[ mnusSRsLaj;rab;GanCatixøÜn nigmnusSkñúgsklelak edayRBHFm’ eRbonRbedATaMgLaymanemtþakruNa EdlmanenAkñúgRBhµviharFm’ CaedIm. pøÚvGaNacRk)andak;GaCJa[mnusSxøacc,ab;kuM[RbRBwtþxus. ÉpøpøÜvBuT§cRkbeRgonmnu RkbeRgonmnusS[xøackMhusxøÜnÉg. Ég )anesckþIfa kMhus EdleK)anRbRBwtþeTaHbIeKBuM)andwg)anB¤k¾eday k¾xøÜnÉgdwgB¤xøÜnÉg esAhµgcitþxøÜnÉg )anTTYleTasxøÜnÉgrYceTAehIy. pøÚvBuT§cRk TukdUcCaGñkkac;cgáÚtpøÚvGaNacRkKWnavakm<úCa[edIreTAtampøÚvsc©Fm’ yutþiFm’ nigpøÚvsnþiPaB. RBHBuT§sasna Ca»sfsMrab;rMlt;ePøIg 12

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

s®gÁam CMruj[mansIlFm’edaykarminebotebonKña EdlCaRbPBsnþi PaBBiPBelak CaBiessRbeTskm<úCa. pøÚvBuT§cRkCaCMnYymYysMxan; Nas;sRmab;CYy]btßmÖpøÚvGaNacRk. ]TahrN_ karbegáItb:UlIs Tahan edIm,IrkSasnþisuxnigreboberobrysnþab;Fñab;kñúgsgÁm eRBaH manmnusSebotebonKñarMelaPelIKña. cuHebITaMgGs;Kña xøacGMeBI)abBuM RbRBwtþeFIVGMeBITaMgenaHtampøÚvBuT§cRkenaH b:UlIsTahanminCakarcaM)ac; EdlRtUvbegáIt[maneT. pøÚvGaNacRkmnusSRbRBwtþrMelaPc,ab;rbs; RbeTsGacrYccakeTasebIeKBuMdwg. b:uEnþpøÚvBuT§cRkvijnwgeKcBuMrYc eLIy eRBaHGñkeFVIGMeBI)abdwgxøÜnÉgnwgTTYlpl)abkñúgeBlNamYyBuM xaneLIy eTaHbIeBlenH)anbiT)aMg)anmYyeBlk¾eday. GMeBIpþac;kar rbs;Gñkkan;GMNacrdækñugkarrMelaPebotebonrhUtmankarkab;smøab; RbCaBlrdærbs;xøÜnBuMekItmaneLIy ebIeKeKarBtampøÚvBuT§cRk. k¾dUc KñanwgGMeBIBukrlYyRKb;y:agrbs;GñkrdækarRKb;tMENg EdlBiPBelak RKb;RbeTskMBugkMcat;k¾BuMekItmanEdr eRBaHGnuvtþtamFm’RBHBuT§pøÚv BuT§cRk. dUecñHBuT§cRkTukdUcCaTIRbwkSab¤CaRbTIbd¾PøWføasRmab;bMPøWpøÚv GaNacRk[eFVIdMeNIreq<aHeTArksnþiPaB nigvDÆnPaBénsgÁmExµr. ebI RbeTskm<úCa)anGnuvtþ)anRtwmRtUvnUvFm’RBHBuT§ enaHGMeBIhigSaRKb; y:agrvagbuKÁlnigbuKÁlkþI rvagGñkneya)aykþI Edlkm<úCakMBugCYb RbTHenHnwgBuMekItmaneLIy. វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

13


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

GriyFm’Exµr Baküfa GriyFm’ ERbfa Fm’ b¤sPaBRbesIrx<g;x<s; éføfñÚrrug erOg. )andl;karrs;enARbesIr KWkarerobcMCIvPaBRbkbedayesckþI suxcMerInkñúgsgÁmmnusS. GriyFm’ smÁal;nUvkarcMerInlUtlas;én mnusSCati. RKb;CnCatiTaMgGs;suT§manGriyFm’erog²xøÜn EbøkEt Rtg;GriyFm’énCnCatixøH)ancMerInlUtlas; GriyFm’CnCatixøHenA Tn;exSayb:ueNÑaH. GriyFm’enHehIyEdlEckCavb,Fm’nigsgÁmFm’. Baküfa vb,Fm’ ERbfa Fm’ b¤sPaBEdlbNþúHbNþal[ cMerInlUtlas;xagcMeNHviC¢a sIlFm’ dUcCaCMenO sasna Pasa GkSr karsikSaGb;rM GkSrsa®sþ sil,³ TMenomTmøab;RbéBNICaedIm. Baküfa sgÁmFm’ )andl;karrIkcMerInlUtlas;xagsmÖar³ dUcdUcCaTIlMenA Rbdab;RbdaeRbIR)as; cMNIGaharbriePaK semøókbMBak; fñaMEkeraK Rbdab;bec©keTs esdækic©CaedIm . TMnak;TMngrvagvb,Fm’ nig sgÁmFm’³ vb,Fm’nigsgÁmFm’ RtUvmanTMnak;TMngKñaCadrab eTIbeFVI[sgÁm)ansuxsnþiPaBnwgcMerIn lUtlas;. vb,Fm’)ancMerInmnusSmancMeNHdwg ecHKitKUrBicarNa begáItsmÖar³RKb;y:agsRmYldl;karrs;enArbs;sgÁmmnusS[kan;Et RbesIreLIg. neya)ayk¾cat;cUlkñúgEpñkvb,Fm’ KWebIvb,Fm’)ancak; 14

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

RKwHy:agmaM bNþúHKMnitCatiniym[)anxøaMgkøa pøÚvneya)ayk¾manfamBlxøaMgEdr. ebIsgÁmFm’)ancMerInlUtlas;xagsmÖar³ eKGacyk Ca]bkrN_sRmab;eRbIR)as;kñúgkarsikSaGb;rM nigBiesaFrkebc©eTsfµI² eTot. eKGacykbec©keTsTMenIbeTAeRbIR)as;kñúgkarpSBVpSaynUv sasna sil,³vb,Fm’EdlbNþúHKMnitR)aCJasµartI nigsIlFm’[ekIt kan;Etrh½seLIg dUcCameFüa)aypSaytamviTüú TUrTsSn_ esovePA TsSnavdþI PaBynþCaedIm. dUecñHvb,Fm’nigsgÁmFm’RtUvmanTMnak;TMng KñaeTAvijeTAmk KWvb,Fm’pþl;esckþIsux[dl;sgÁmmnusStampøÚvcitþ nigCaeRKOgbMPøWdl;karEsVgrkpøÚvsmÖar³ ÉsgÁmFm’pþl;esckþIsux[ dl;sgÁmmnusStampøÚvsmÖar³. ebIcMerInEtmçagxøaMgeBk nwgmaneRKaH fñak;dl;sgÁmmnusS dUcCasmÖar³elOnxøaMg cMENkpøÚvsIlFm’ BuMsUv cMerInsgÁmmnusSnwgebotebonKñarMelaPelIKña nwgeFVI[BiPBelakeFVI dMeNIreq<aHeTArkcm,aMgEdlpÞúyBIBaküeRbonRbedArbs;RBHBuT§ Edl RBHGgÁRtas;fa esckþIsuxsnþiPaBekIteLIgBIcitþs¶b;BuMebotebonKña. viTüasa®sþmYyEpñkcMerIneLIg edIm,IeFVI[sgÁmmnusS)ansuxdUcCakar lUtlas; xagTIlMenA Rbdab;RbdaeRbIR)as; bec©keTseBTü yanynþ RKb;RbePTsRmab;eFVIdMeNIrCaedIm. b:uEnþkarcMerInlUtlas;rbs;viTüa sa®sþmYyEpñkeTot KWeFVI[elakvinasdUcCakarbegáItsa®sþavuFRKb; Epñk karbegáItRKab;mInkb;kñúgdIrhUtdl;karbegáItRKab;EbkbrmaNUén វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

15


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

RbeTsxøH ebIKµanvb,Fm’EpñksIlFm’CYyTb;eTnwgykeTAeRbIeFVI[ elakvinas.

16

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

ÉkraCütampøÚvelak nig tampøÚvFm’ 1- ÉkraCütampøÚvelak ³ Baküfa ÉkraCü tampøÚvelak ebItamvcnanuRkmExµrsresrfa PaBénrdæb¤RbeTs EdlmansiT§i nigesrIPaBeBjbribUN’kñúgkarRKb; RKgxøÜnÉg BuMcMNuHRbeTsdéT KWRKb;RKgÉkraCükarBarÉkraCüxøÜnÉg )an. ebIykn½yxøH tamvcnanuRkmBYkbs©wmRbeTsfa esrIPaBrbs; rdænImYy² RKb;RKgb¤RtYtRtaedayxøÜnÉg QrelIxøÜnÉg)an mincMNuH RbeTsdéT. kar[n½ytamRbPBepSg²Kña b:uEnþmanny½dUcKñaKW Bakü fa ÉkraCü )andl;RbeTsEdlmanGMNacxøÜnÉg KµanRbeTsNaeFVI GaNaniKmniymRtYtRtaelIxøÜn . 2- ÉkraCütampøÚvFm’ ³ Baküfa ÉkraCü tamn½ypøÚvFm’rbs;RBHBuT§sasna )andl; karpþac;citþecjBI]bkáielsCacitþÉkraCü eRBaH]bkáielsenH dwknaMcitþ [eFVIGMeBIGaRkk;epSg²eTAtamsPaBrbs;]bkáiels Edlman\T§iBl manGMNaceTAelIpøÚvcitþ. citþEdl)anÉkraCü tmál;kñúgkuslFm’mk BIKµan]bkáielsRtYtRtaeTAelIcitþ . citþenAmankielstNðabBa¢aBIelI BuMeQµaHfa citþmanÉkraCüeT KWcitþCa´éntNða citþenAeRkambgÁab;én tNða. citþEdl)anTTYlÉkraCüeBjbribUr KWelakutþrcitþCacitþrMedaH វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

17


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

xøÜnecjBItNðarhUt)anseRmcRBHniBVan . 3- TMnak;TMngÉkraCütampøÚvelak nig pøÚvFm’ ³ Rbvtþisa®sþbBa¢ak;fa kar)at;bg;ÉkraCürhUt)at;bg;TwkdI b¤ TwkdIrYmtUckalBICMnan;edIm rhUtmkdl;eBleBlbc©úb,nñénRbeTsxøH dUcRbeTskm<úCaCaedIm mkGMBIkarRKb;RKgRbeTseFVsRbEhsBuM)an RbugRby½tñ ekItmankarEbk)ak;samKÁIépÞkñúgBuMmanÉkPaBCati . kar Ebk)ak;épÞkñúgCaktþacm,gEdlnaM[)at;bg; ÉkraCü b¤ GFibetyüCati ehIyCaktþanaM[Gs;TwkdIrbs;xøÜn eRBaHbreTsEdlGaclUkédcUl mkQøanBanRbeTsNamYy)anPaKeRcInedaykarEbk)ak;épÞkñúg. kñúg n½yenHTMnak;TMngpøÚvFm’ KWGñkdwknaMmanmhicätapÞal;xøÜnedayGMeBI GyutþiFm’ eFVI[RbCaBlrdæekþARkhayRbqaMgtbvij GñkmanGMNac KµansmtßPaBTb;Tl;)an k¾eTABwgbreTs[mkCYyb®gáab. ebIkar b®gáabenaHmanC½yCMnH ehIyebIRbeTsEdlCYyc,aMgenaHmanmhicäta pg k¾eFVIGaNaniKmniymelIRbeTsxøÜneTA ÉkraCü k¾RtUv)at;bg;. enHmkGMBIGñkdwknaMRbeTsR)ascakpøÚvFm’ beNþay[mhicäta b¤tNða rbs;xøÜndwknaMrhUt)at;bg; ÉkraCü . ebIeKarBsiT§irbs;RbCaBlrdæ[ )aneBjeljenaH samKÁInwgekItman ehIybreTs eTaHbImanmhicäta xøaMgkøay:agNa k¾BuMh‘ancUlQøanRbeTsxøÜn)an ÉkraCü k¾sßitenA Kg;vg;. 18

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

GMBIyutþiFm’ nig GyutþiFm’ tampøÚvelak nig pøÚvFm’ GMBIGMeBIyutþiFm’ nig GyutþiFm’ tampøÚvelak ³ Baküfa yutþiFm’ tamTsSn³rbs;RkumnItiviTüakñúgpøÚvGaNacRk[ n½yfa PaBRtwmkarsmehtusmpl. ÉBaküfa GyutþiFm’ mann½y pÞúyKña KWPaBBuMRtwmRtUv PaBBuMsmehtupl. PaBRtwmRtUv nigBuMRtwmRtUv enH tampøÚvelak KWeyaleTAtamRkbxNÐénc,ab;rbs;RbeTsnImYy² nigrbs;GgÁkarshRbCaCatiEdlek)anGnum½tykmkeRbI. )anesckþI fa yutþiFm’ b¤BuMyutþiFm’ eRscEtkarRBmeRBogKña snµtykmkGnuvtþ. kñúgn½yenHehIy )anCaeKeRCIserIsGñkecHc,ab;GñkminRbkbeday GKtiFm’mksresrRBagc,ab;CadMbUgedIm,I[Gtßn½yc,ab;)anl¥ man yutþiFm’bnÞab;mkeTIbsPaFmµnuBaØ ykesckþIRBagenHeTABiPakSaGnum½t. luHsPaFmµnuBaØGnum½tehIy eKRtUvdak;[RbCaBlrdæbeBa©jmti elIc,ab;enaHmYyCan;eTot. enHniyayGMBIrebobcat;EcgénRbeTs Edlkan;rbbRbCaFibetyüesrI. ebIc,ab;enaHtak;EtgeLIgedayCn b¤Rkumpþac;kar b¤lT§ikumµúynisþ c,ab;enaHBuMmanyutþiFm’eLIy KWeKtak; Etgc,ab;eTAtamGMeBIpþac;karrbs;eK. enHniyayGMBIyutþiFm’ b¤BuMyutþi Fm’kñúgkartak;Etgc,ab; nigGnum½tc,ab;. ÉkarbkRsayc,ab;edIm,I វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

19


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

Gnuvtþ[)anRtwmRtUv KWCaPar³rbs;RkumRbwkSardæFmµnuBaØEdl)aneRCIs taMgBIGñkmancMeNHxagc,ab; ehIyCasßab½nÉkraCüRtUvbkRsay É GñkmanGMNacEdlkan;nItiRbtibtþi mansiT§iesñIc,ab; EtKµansiT§ibk Rsayc,ab;eLIy. GMeBIyutþiFm’ nig GyutiþFm’tampøÚvFm’ ³ c,ab;yutþiFm’ nig GyutþiFm’ EdlsMEdgeLIgeday RBHsmµa sm<úT§ Cac,ab;mansc©Fm’ Cac,ab;FmµCatisakl. Baküfa yutþiFm’ esµIKñanwgBaküfaGMeBIbuNü GMeBICakusl nig GMeBIsucrit. ÉBaküfa GyutþiFm’ esµIKñanwgBaküfaGMeBI)ab GMeBICaGkusl nig GMeBITuc©rit. BaküTaMgBIrRkumenHpÞúyKña eRbIpøas;bþÚrKña)an. yutþiFm’ ERbfaRbkb edayFm’ )andl;buNü kusl nig sucrit/ ÉGyutþiFm’ ERbfa min RbkbedayFm’ )andl;)abGkuslnigTuc©rit. ebIniyaydl;CeRmA RBHBuT§sasna mUlehtuEdlnaM[RbRBwtþGMeBIyutþiFm’ nigGyutþiFm’ KWebIcitþbrisuT§R)acak elaP³ eTas³ emah³ naM[RbRBwtþGMeBI yutþiFm’ ebIcitþesAhµgRbkbeday elaP³ eTas³ emah³ naM[ RbRBwtþGMeBIGyutþiFm’. yutþiFm’CaKuNFm’d¾x<g;x<s;naM[GñkRbRBwtþ)an sux ÉGyutþiFm’CaKuNvibtþinaM[GñkRbRBwtþ)anTukç. c,ab;yutþiFm’ nig GyutþiFm’EdlrkeXIjedayRBHBuT§enH KWCasc©saklRtUvRKb;eBl 20

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

evla nigRKb;TIkEnøg pÞúyKñaBIc,ab;pøÚvelakEdlbBaØtþieLIgtamkarRsuH RsYlKñaGnum½t BuMGacmanyutþiFm’dUcc,ab;pøÚvFm’eLIy. ebIeKRbRBwtþl¥ eday kay vaca citþ eQµaHfaeKRbRBwtþGMeBIyutþiFm’. dUecñH)anesc kþIfa GMeBIyutþiFm’ nigGyutþiFm’enH BuMEmnsMedAykEtecARkmkat; esckþIeLIy KWsMedAykGMeBIl¥nigGaRkk;CaTUeTA. RBHFm’rbs;RBHBuT§ sasnamanyutþiFm’Nas; Cac,ab;FmµCatisakl KWbuKÁl)ansuxTukç cMerIn b¤vinasRsbtamGMeBIrbs;xøÜn. )anesckþIfa GMeBIkmµrbs;xøÜn CaGñkkat;esckþICasV½yRbvtþi. RBHBuT§sasnasMEdgGMBITMnak;TMngrvag ehtunigpl/ KWehtuy:agNa plk¾y:agenHEdr. )anesckþIfa ebIehtu l¥ )anpll¥ ebIehtuGaRkk; )anplGaRkk;. RBHBuT§sasna)an bBa¢ak;eTotfa ehtul¥nigehtuGaRkk;enaH eTaHbIRbRBwtþedaybiT)aMg min[GñkdéTdwg k¾enAEt[plenAeBlNamYyBuMxaneLIy. tamBit esckþIbrisuT§nigesAhµg KWxøÜnÉgdwgrYcehIy enHehIyCakarsMxan; BuMEmnsßitenAelIGñkdéTdwg b¤BuMdwgeLIy.

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

21


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

esrIPaBtampøÚvelak nig tampøÚvFm’ 1- GMBIesrIPaBtampøÚvelak ³ Baküfa esrIPaB EdlPasa)araMgfa Liberté Gg;eKøsfa Liberty b¤ Freedom, tampøÚvelakEdleK[n½yehIyfa KWCasiT§ib¤GMNacc,ab;sgÁm. sgÁmmnusSCasgÁmmanbBaØaCagsgÁmstVtircäan ecHerobcMsgÁmrbs;xøÜn[)anlUtlas;cMerIn nigRbkbedaysIlFm’ éføfñÚr dUcCakarecHeKarBsiT§iKñaeTAvijeTAmkCaedIm. esrIPaBrbs; buKÁlmYyrUb²EdlGgÁkarshRbCaCati nigRbeTskan;rbbRbCaFibetyü nigeKarBsiT§imnusS)anEcgkñúgc,ab;fa buKÁlRKb;rUbmanesrIPaB xagkarniyay beBa©jmti manesrIPaBxagkartaMgTIlMenA manesrIPaBxagkareFVIneya)ay manesrIPaBxagkarsresrsarB½t’man man esrIPaBxagkareFVI)atukmµCaedIm. c,ab;esrIPaBenH)anEcgCaeKal karN_fa CnRKb;rUbGaceFVIVGVI)anTaMgGs; kuM[Etb:HBal;dl;siT§iGñk déT. 2- GMBIesrIPaBtampøÚvFm’ ³ esrIPaBtampøÚvRBHFm’énRBHBuT§sasna KWkarrMedaHxøÜnecjBI kielstNða eRBaHkielstNðaenHruMB½T§citþKMnitrbs;mnusSmin[citþKM nitmansiT§iesrIPaB. mnusSstVCa´éntNða tNðadwknaMmnusSstV[ 22

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

eFVIl¥xøHGaRkk;xøH. tNðamankgVHxatCanic© minecHRKb;RKan;eLIy eRbobdUcTwksmuRTminecHeBjeRbobedayTwk. buKÁlxøHkñúgelakenH edaysarkielstNðarbs;xøÜnxøaMg)anRbRBwtþeFVIGMeBId¾GaRkk;eTAelICn déTedIm,IbMeBjtNðarbs;xøÜn. ebIbuKÁlminluHkñúgGMNactNðadwknaM manbBaØasµartIRtYtRtaelIcitþrbs;xøÜn)an buKÁlenaH cat;CaGñkCa)an TTYlesrIPaB BuMsßitenAeRkamkarbgÁab;bBa¢arbs;kielstNðaeLIy. RbePTénesrIPaBTaMgBIrenHmanlkçN³xusKñaxøH KWesrIPaBpøÚv elak niyayBIkarrMedaHxøÜnecjBIkarCiHCan; karekobsgát; karbMbiT esrIPaBrbs;CndéT rbs;RbeTsdéT CaBiessrbs;rdæaPi)alrbs; xøÚn. karcMerInlUtlas;RKb;ya:g mankarcMerInlUtlas;xagviTüasaRsþ CaedIm edaysarmnusSmanesrIPaBbMeBjkic©karedayKµanGVImkraraMg. bu:EnþesrIPaBrbs;pøÚvelak BuM)anniyayGMBIkarrMedaHxøÜnecjBIkiels tNðaeLIy. cMENkesrIPaBtampøÚvFm’)anniyayTaMgBIr KWRtUvrMedaH xøÜnecjBIkarbMbiTesrIPaBpg ecjBIkielstNðaEdlsßitenAkñúgcitþ rbs;xøÜnpg edayviFIGb;rMcitþkñúgpøÚvsmf³ nigvibsSna. tYya:gdUcCa RBHBuT§ edaysarRBHGgÁmansiT§iesrIPaBkñúgkarEsVgrkRBHFm’ eTIb RBHGgÁ)anRtas;CaRBHBuT§.

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

23


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

RBHBuT§sasnaCaRBlwgExµr RBHBuT§sasnasMEdgfa mnusSCastVBiessmanR)aCJaCagstV tircäan eRBaHmnusSmanskþanuPaBTaMgkaysm,TanigcitþKMnitGac bNþúHbNþal[cMerInlUtlas;xagvb,Fm’nigsgÁmFm’. tamRBHBuT§ sasna karcMerInlUtlas;enHGaRs½yehtuBIrRbkarKWGaRs½y]bnisS½yEdl)anksagl¥BImun nigkarBüayamRtUvkñúgbc©úb,nñ ¬bueBVkt buBaØta GtþsmµabNIFi¦. mnusSCatiekItmkCadMbUgBuMTan;ecHdwgGVIenAeLIy BYkeKrs;enA CamYyFmµCati tamrGagPñM eRkammøb;éRBRBwkSa cab;stV)anEhkEck KñasuICaedIm. kñúgpøÚvCMenO eKeCOfavtßúFmµCati mancitþ manviBaØaNdUcCa xül;BüúH rnÞH)aj; PñMePøIgpÞúH EpndIj½r eBlEdl)atuPUtTaMgenH ekIteLIg BYkeKmankarP½ytk;søút eTIbbn;Rsn;kuM[FmµCatiTaMgenaH ekIteLIg. CMenOEbbenHehAfa CMenORBlwgniym (Animism). eBl eRkaymk KMnitmankarvivtþi BYkeKeCOfavtßúFmµCatiTaMgenaHKµancitþ viBaØaNeT EtvtßúFmµCatiTaMgenaHmaneTv³mYYyrUb²EfrkSa EdlGac bNþal[man)atuPUtEbbNamYyeRscEteTv³TaMgenaHbBa¢a[ekIt eLIg dUecñHehIy)anCaedIm,IkMcat;bg;kuM[eRKaHmhnþrayTaMgenaHekIt eLIg BYkeKbn;Rsn;eTv³TaMgenaH. eRkaymkeTot manKMnitfµIbeBa©j 24

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

TsSn³fa maneTv³d¾FMmYybegáItelakEdlehAfa RBHGaTieTB )an dl;RBHRBhµ. niyaykat;[xøIenAeBlenaH RBHBuT§RBHbrmRKURBH smNeKatþm )anRtas;dwgeLIgkñúgelak. RBHGgÁmanRBHnammYy kñúgBuT§KuNKW elakviTU ERbfa RBHGgÁRCabc,as;nUvelak. RBHGgÁ RCabc,as;nUvsgçarelak KWvtúßKµanviBaØaNTaMgGs; KµanGñkNabegáIteT KW ekIteLIgÉgtamc,ab;FmµCati (atural Law). RBHGgÁRCabnUv stVelak KWrbs;manviBaØaNTaMgGs; dUcmnusSstVekIteLIg nigsøab; eTAvijtamGMeBIl¥GaRkk;rbs;xøÜn. dUecñHRBHBuT§)anRtas;dwgeLIg bdiesFRBHbegáItelak. bnÞab;mkeTot mansasnaFMBIreTotRbkas fa RBHrbs;eKbegáItelakEdr. cMeBaHCMenOExµrCMnan;edImk¾dUcCaCMenOmnusSedImEdleTIbkekIt TwkdIEdr KWeCORBlwgniym bnÞab;mkeCOfa maneTv³EfrkSavtßúFmµCatiTaMgenaH rhUteCOexµacbisacGarkSGñkta ecH[suxTukçdl;mnusS. eTaHbImanCMenOkñúgRBHBuT§sasnaEdleRbonRbedA[eCOkmµplrbs; xøÜnehIyk¾eday RbCaBlrdæExµrenAmanCMenOelIexµacbisacGarkSGñk taEdr. kalBICMnan;mun enAtamssrkenøagénpÞHExµrnImYy²man eFIVRcMmYyGMBIbJsSIragdUcsaCIdak;sMrab;[exµacsñak;enA ehAfaCMnag pÞHsMrab;[EfrkSapÞH. enAtampÞHmanerobcMGasn³bUCaexµacsMbYCYr ehIymaneFVVIBiFIelogGarkçtampÞHxøHerogral;qñaMedIm,IsuMesckþIsux វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

25


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

sb,ay. enAtamPUmimaneFVIkUnxÞmtUcmYy ehAfapÞHRBHPUmi. enAtam RsuknImYy² maneFVIkUnxÞmmYyehAfaxÞmGñktacas;Rsuk enAeBlecA hVayRsukmkkan;karfµIEtgEteFVIBiFIeLIgGñktacas;Rsuk edIm,IxøÜnmk kan;kar)ansuxsb,ay nigrIIkcMerInkñúgRsuk. ÉraneTvtamaneFVI EtpÞH ExµrxøHBuMmaneFVITUeTAeLIy. enAeBlmanGasnñGn;RkmanvibtþieRKaH fñak; manCm¶Wdmáat;CaedImebotebon CnCatiExµrEtgEtmankarbn;Rsn; exµacbisac exµacdUnexµacta rhUtbn;RBHsMBHeTvta sUm[vibtþiTaMg enaH)at;bg;eTA. mkdl;cugstvtSr_TI20 edImstvtSr_TI21 enAeBlEdl BuT§iksikSa KWkarsikSaxagRBHBuT§sasna)anlUtlas;cMerIn yl;kan;Et c,as;nUvFmµvin½yrbs;RBHBuT§Cam©as;GMBIehtupl nigkmµpl TnÞwmKñanwg viTüasaRsþk¾kan;EtcMerInlUtlas; CaBiesslUtlas;xagviC¢aeBTüEpñk eraKsaRsþ CMenORbCaBlrdæExµrxagkarbn;Rsn;suMesckþIsuxelIexµacbi sacRtUvcuHexSay kEnøgxøH)at;TaMgRsugEtmþg. eKQb;eFVICMnagpÞH xÞmRBHPUmi xÞmGñktacas;RsukCaTUeTAdUcmuneTotehIy. eBlman vibtþieKEtgEtedaHRsaytamyfaehtuRsbtamn½yrbs;RBHBuT§sasna ehIyebICm¶Wdmáat;eboteboneKEtgEteTABüa)alenAmnÞIreBTü. eday\T§iBlRBHBuT§sasnaExµreCObuNüeCO)ab sÁal;KuN sÁal;eTas CnCatiExµrenACamYyKñakñúgsgÁmRbkbedaysuxdumrmna. 26

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

ExµrmancitþesµaHRtg;nwgKña kalBICMnan;edImdUcenAeBlx©IR)ak;kasb¤vtßú epSg²BIGñkNamñak; snüaKñaedaymat;TeT BuMEdleFVIsMbuRtsñam[ GaCJaFrExµrdwgB¤eLIy bu:EnþBuMEdle)akR)asKñaeLIy dl;eBlkMNt; EtgEtykeTAsgeKvij eRBaHmanCMenOfa ebIminykeTAsgeKeT CatieRkaynwgeTAbMerIeK500Cati. RsUve)akEbnehIyTukecalkñúg lan BuMEdlmanecarlYceLIy. kUnecA®sþI² eTaHbIedIreTANak¾BuMB¤fa manburscab;rMelaPpøÚvePTeLIy.l. sm½yeRkaymkedayvb,Fm’ déTeToteRCotcUl eFVI[]tþmKtil¥dUceBalmkenH RtUv)an)at;bg;xøH edaymanExµrxøHRbRBwtþR)ascakKnøgFm’. etIRBlwgExµr CMenOExµr TMenarExµrb¤menaseBa©tnaExµrenA Rtg;Na? GñkRsavRCavxagRbvtiþviTüa)anRCabehIyfa CnCatiExµrcab; BI)anrs;enACamYyKñaCasgÁm EtgmanmenaseBa©tnaeKarBemCag eKarB)a ¬eKarBmþayCageKarB«Buk¦ dUcmanBaküfa :sUvsøab;)akuM[ Etsøab;em :. RbusRtUvEteTAsþIdNþwgRsþI man«Bukekµk mþayekµkxøH tRmUv[xagRbussg;pÞH[xag®sþImYy tRmUv[xagRbuseTAbMerIxag®sþI 2qñaMsinedIm,IemIlcitþKMnit bJkBa maryaT xagRbus. KMnitExµredIm eCOexµacbisacGarkS Gñkta exµacdUnta edayyl;faGacpþl;Tukç[ dl;xøÜn bu:EnþTsSn³ExµrBuMeCORBHbegáItelakeLIy. dUecñHehIy)anCa eBlEdlsasnaRBahµN_ nigRBHBuT§sasna cUlmkRbeTskm<úCa វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

27


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

Exµr)an seRmcRcanecalsasnaRBahµN_ EdlfaRBHRBhµbegáItelak ehIy)anTTYlRBHBuT§sasnaykmkeKarBRbtibtþikñúgCIvPaBRbcaMéf¶ rhUtmkdl;sBVéf¶enH edayeXIjfaRBHBuT§sasnaCajaNTsSnviC¢a d¾x<g;x<s; mansc©PaB CamaKa’eFVI[GñkRbtibtþitamdl;nUvkarrMlt;Tukç. bnÞab;BI)anTTYlRbtibtþitamFm’rbs;RBHBuT§mk CMenOeTAelIexµacbi sacb¤vtßús½kþsiT§ixageRkA fa[sux[Tukçdl;xøÜnRtUv)anlHbg;. Fm’ rbs;RBHBuT§)anrlaycUlkñúgcitþKMnitrbs;RbCaBlrdæExµr. dUecñHKMnit nigCMenOfa vtßús½kþsiT§ixageRkAmanexµacbisacnigeTvtaCaedIm fa[ sux[TukçCaCMenOBuMsmehtupl manEtCMenOkñúgRBHBuT§sasnaeTCaCM enORbkbedayehtuplmansc©PaBBitR)akd. GMBIRBlwg nigCMenOExµr tamsMdIelak ekg-va:n;sak; Kat;[ témøEteTAelIGVIEdlCaExµrsuT§ dUcCaCMenOExµreTAelIGarkS Gñkta rebobbn;Rsn; CalkçN³mnusSCMnan;edIm EdlGriyFm’BMuTan;lUtlas; enAeLIy. cMENksasnaRBahµN_ nigRBHBuT§sasna Kat;faenHCa rbs;\NÐa BuMEmnrbs;ExµreT. dUc)aneBalmkxagedImehIyfa mnusS ekItmkBuMEmnecHÉgeT KWecHmkBIkarBiesaFn_Gs;ry³eBld¾yUr qøg tamkarsikSaBIKñaeTAvijeTAmk eTaHbImnusSman]bnisS½yBICatimun mkxøaMgya:gNak¾eday. ya:gNamij mnusSCMnan;edImeBlkekItTwk dI BuMTan;ecHdwgGVIeT eKrs;enArebobstVtricäan KµanpÞHsEm,gcab;stV 28

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

briePaKCaGahar. menaseBa©tnarbs;mnusSRKb;rUbminfamnusS sm½yviTüasaRsþenHeT eTaHbImnusSCMnan;edImbMput eBlEdlviTüasaRsþBuMTan;lUtlas; k¾mancitþcg;)ansuxcg;)ankarlUtlas;cMerIndUcKña EtmeFüa)ayeTArksuxcMerInenaH mnusSCMnan;edImBuMTan;manbBaØarkeXIj dUecñHehIy)anCamþgeCOfavtßúFmµCatimanRBlwgviBaØaN mþgbdiesF ehIyeCOfamaneTv³enARKb;RKgFmµCatiTaMgenaH. TaMgGs;enHCaCMenOxus BuMRtwmRtUvtamkarBiteLIy. luHeXIjRBHBuT§sasna CasasnasMEdg Fm’Bit CaFm’dwknaMmnusS[ecjcakTukçBitEmn CnCatiExµrk¾lHbg;CMenOxusTaMgenaH ehIyEbrmkeCORBHBuT§sasnavij. dUecñH CMenOExµr )anpøas;bþúÚrmkrkCMenORtUvvij. Rtg;n½yenHehIy)anCamanBakükñúg BuT§sasnamYykEnøgeBalfa BhuM ev srNM ynþi bBVtani vnani c GaramTukçectüani mnusSa PytC¢ita ERbfa mnusSTaMgLay mancMnYneRcIn kalEdlP½yRKbsgát;ehIy EtgykPñMTaMgLayxøH éRBTaMgLayxøH GaramnigedImeQIEdlCaectiyTaMgLayxøH CaTIBwg. bnþesckþIeTotfa TIBwgn+uHÉgminEmnCaTIBwgd¾ekSmkSanþ d¾]tþm buKÁlminGacrYcRsLHcakTukçTaMgBYgeRBaHGaRs½yTIBwgnu+HeT Et buKÁlNa)andl;nUv RBHBuT§ RBHFm’ RBHsgÇ CaTIBwgTIrlwk eXIjnUvGriysc©4rhUtseRmcRBHniBVan eTIbCaTIBwgd¾RbesIr buKÁl rEmgrYccakTukçTaMgBYg eRBaHGaRs½ynUvTIBwgnu+HÉg. dUecñHRBHBuT§rk វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

29


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

eXIjsc©Fm’sMrab;rMedaHTukçmnusSstVTUeTA CaBiesssMrab;CnCatiExµr BuMEmnsMrab;EtCnCati\NÐaeT KWCaRBHBuT§rbs;CnCatiExµr. eRbobdUc GñkR)aCJviTüasaRsþRKb;EpñkEdlrkeXIjGVImYy BuMEmnsMrab;EtCnCati rbs;GñkrkeXIjenaHeT KWsMrab;mnusSelakTUeTAkñúgsaklelakEdl ykviC¢aenaHeTAeRbIR)as;edIm,IesckþIsuxcMerInkñúgRbeTserog²xøÜn. ya:gNamij RBHBuT§Rtas;dwgeLIgBuMEmnsMrab;EtCnCatiNamYyeLIy KWsMrab;RKb;CnCatiTaMgGs;kñúgelak eRBaHsc©Fm’EdlRBHGgÁRtas;dwg enH Casc©Fm’TUeTA RtUvRKb;kEnøg RtUvRKb;eBl eRBaHCac,ab;FmµCati. dUcBaküfa ehtuEbbNa plEbbenaH b¤GMeBIEbbNa plEbbenaH. CnCatiGaemrikedIm CnCatikaNadaedIm CnCati)araMgedIm CaCnCati BuMTan;manGarüFm’x<s;enAeLIy ÉCnCatiEdleFVI[RbeTsTaMgbIenH lUtlas; KWCnCaticMNUlfµIEdlmanGarüFm’ nigbBaØax<s;. elak ekg-va:n;sak; ebIEvkEjkRbvtþisaRsþExµredIm,IkarecHdwgBuMCakar GVIeT [EtEvkEjkenaHRtwmRtUveTAtamkarBit bu:EnþebIEvkEjkedIm,I bMNgTajExµr[vilRtLb;eTArkCMenONamYyR)ascakkarBit Kµan RbeyaCn_dl;sgÁmExµrenaH BuMKYrRbRBwtþeFVIeT eRBaHbBaØasµartICatiExµr )anvivtþimkdl;kRmwtx<s;ehIy. RBlwgviBaØaN nigCMenOExµr )ansßitenACamYyRBHBuT§sasna rab;Ban;qñaMmkehIy. BitEmnEtBuT§sasnasMEdgGMBIsc©Fm’manlkç30

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

N³CasaklTUeTA bu:EnþExµrykRBHBuT§sasnamkRbtibtþiRsbeTAtam lkçN³RbéBNIénCatixøÜn. )anesckþIfa RbtibtþitamFm’RBHBuT§yk Fm’RBHBuT§CaeKal bu:EnþRbtibtþieTAtamlkçN³CatiExµr EdlepSgBI lkçN³éf PUma nig ®sþIlgáa. dUcCaRBHBuT§rUbebobExµr BiFIkmµbuNü TanrebobExµr fVaybgÁMRBHBuT§rebobExµr vibsSnarebobExµrCaedIm. edayCnCatiExµrmanRbvtþisaRsþrbs;xøÜnCagBIrBan;qñaMehIyFøab;Camha GMNacenAsm½ymhanKrpg CaP½sþútagbBa¢ak;fa CnCatiExµrmanGarü Fm’x<s; ehIy)anCH\T§iBlrbs;xøÜnmkelIRbeTsCitxagpg bu:Enþ sm½yeRkaymk raCaNacRkenH)anRtUvcuHexSayedaybreTsQøan Ban eFVI[ExµrnigExµrEbksamKÁIKña. eTaHbIRBwtþikarN_rbs;RbeTsERb RbYlya:gNak¾eday k¾RBHBuT§sasnaEtgsßitenAya:grwgmaMkñúgcitþKMnit ExµrCanic© P½sþútagBYkExµrRkhm)anbM)at;RBHBuT§sasnadl;bJsKl; bu:EnþBYkeKBuMGacbM)at;RBHBuT§sasnakñúgcitþKMnitExµr)aneLIy. dUecñH bBa¢ak;fa RBHBuT§sasnaCaRBlwg b¤CaGtþsBaØaNrbs;Exµr EdleKBuM GacEjkecj[dac;BIKñarvagRBHBuT§sasna nigCnCatiExµr)aneLIy. sIlFm’Føak;cuHedaybBaðasgÁm edayvb,Fm’GasGaPasrbs;breTs cUlmkeRCotERCkkñúgcMeNamyuvv½y. ebIeKcab;Gb;rMsIlFm’RBHBuT§ sasna[xøaMgkøa enaHsIlFm’mankRmwtx<s;nwgekIteLIgvij ehIyGMeBI វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

31


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

hwgSanwgRtUvfycuH CnCatiExµrnwgrs;enARbkbeday emtþa kruNa tam Fm’RBHBuT§BMuxaneLIy.

32

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

viessPaBénvb,Fm’Exµr vb,Fm’ExµrmanviessPaBrbs;xøÜn taMgBIsm½yburaNmk eTaH bIEpñkxøH)anykBIvb,Fm’\NÐak¾eday b:uEnþ)anykmkécñrcna[man lkçN³CaExµrTaMgGs;. ExµrmanvicarNBaØaNeCOkmµpl eCOehtul¥ ehtuGaRkk; eBlRBHBuT§sasnacUlmkmanlkçN³ dUcCaGtþsBaØaN rbs;xøÜn Exµrk¾TTYlykPøam . GkSrsil,_erOgramekr×þExµr EdldkRsg; ecjBIerOgramayN³\NÐa EdlelIktemáIgRBHramCatYGgÁGaTieTB enaH kñúgramekrþ×Exµr)anTajRBHrameTACamnusSsamBaØFmµta ecHyM ecHesak mankarRBat;R)as;Kña rhUtRBHramcUlekadibeBaäatnagsIta. sil,³k,ac;k,ÚrepSg² manlkçN³xusKñaBIsil,³\NÐa dUcCaR)asaTGgÁr vtþCarcnabfrbs;ExµrsuT§saF. Epñkr)aMk¾dUcKña r)aM\NÐakayvikarraM manclnaTaMgédTaMgeCIg TaMgdgxøÜn TaMgk,al EdlmanlkçN³pÞúy KñaBIr)aMExµrEdleRbIkayvikarEtédnigeCIg ÉdgxøÜnenARtg;Canic© sUm,I éfxMcmøgeFVItamk¾mindUcExµrEdr. PasaExµrBuMeRbIiviPtþi ehIyBuMman semøgeLIgcuHeTAtamsBaØadak;elIBaküEdlnaM[xUcn½yeT. Exµrman PasaExµrsuT§rYcmkehIy eRkaymkeTIbmankMcIBaküxøHBIPasa)alI nigsM®sáwt b:uEnþykmkécñ[eTACaPasa nigsemøgExµredayviPtþi ecal. cMENkGkSrExµrEdlmanrUbragsmrmüdUcsBVéf¶enH )anRtUv វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

33


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

EksRmYlCag10dgmkehIy. dUecñHExµrmanvb,Fm’rbs;xøÜnBitR)akd rYcmkehIy eTIbmanvb,Fm’déTcUlmkCaxageRkay b:uEnþ)anécñCa tUbnIykmµ[RsbtamlkçN³rbs;xøÜn. elak B.P. Groslia nig elak Maurice Glaize )anbBa¢ak;fa CnCatiExµrmanGriyFm’rbs;xøÜnmunrYc eRsceTAehIy eTIbman\T§iBl\NÐaCaxageRkay. GkSrsil,_Exµr eTaHbIerOgxøHykstVeFVICatYGgÁk¾eday k¾mann½ytMNagsgÁmmnusS TukCakBa©k;sRmab;qøúHemIlRBwtþikarN_kñúgsm½ykalnImYy². mUldæan rbs;vb,Fm’Exµr KWRBHBuT§sasnaefrvaTEdlrkSaTuknUvRBHBuT§dIkamin EkERb CasasnaRsbtamcitþKMnitrbs;Exµr. dUecñHExµrmanÉkPaBxag Pasa ÉkPaBxagGkSr ÉkPaBxagsasna ehIyTwkdIExµrsm,Úrsm,tþi FmµCati EdlGacécñ[RbeTscMerInlUtlas;)an KYrExµrRKb;rUbnaMKña rkSamt’k d¾mantémørbs;dUntaenH[Kg;vg;kuM[)at;bg;.

34

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

sT§akñúgRBHBuT§sasna Baküfa sT§a CaPasa)alImkBI sM buBVbT nig Fa Fatu. Fa ERbfa RTRTg; sM ERbfa RBm rYmBaküTaMgBIrbT sT§atamsBÞedIm RTRTg;RBm. )anesckþIfa RTRTg;nUvesckþIBitEdleK)anBicarNa b¤BiesaFeXIj ]TahrN_KNitviTüa BIrbUknwgBIrRtUvCabYn eXIjehtu plBitenH k¾RTRTg;BaküenaHeTA. tamKImIviTüa 2 GuIRdUEsnbUk nig 1 GuksIuEsn ekIt)anCaTwk ebIGnuvtþeTAeXIjkarBitdUecñaHEmn k¾RT RTg;b¤eCOnUvBaküenaHeTA. dUceCOkarBitfa lUkePIøgekþA daMBUCEbbNa rEmg)anplEbbenaH KWdaMeBat)anplCaeBat daMRsUv)anplRsUvCa edIm. sT§ab¤CMenOkñúgRBHBuT§sasnamanbBaØaenACamYy ebIeXIjkar BitEbbNak¾RTRTg;b¤eCOEbbenaH dUcBaküfa eFIVbuNü)anbuNü eFIV )ab)an)ab. eCOkñúgRBHBuT§sasnaKWeCOkarBit EdlRBHBuT§)ansMEdg dUceCOkarRtas;dwgrbs;RBHBuT§KW Griysc©4 manTukçsc©CaedIm eCO RBHFm’ KWmKÁRbkbedayGgÁ8 CaFm’eFIV[GñkRbtibtiþtamdl;nUvkar rMlt;TukçBitEmn eCORBHsgÇCaGñkRTRTg;nUvKuNmansIlKuNCaedIm BitEmn. eCORBHBuT§sasna KWeCOehtupl b¤eCOkmµplCayfavtßú KWFmµCatiy:agNavaRbRBwtþeTAy:agenaHCasV½yRbvtþiedayxøÜnÉg BuMEmn ekItBIRBHCam©as;GgÁNamYyeLIy. RBHBuT§eRbonRbedABuT§bris½TkuM[ វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

35


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

eCOBaküEdlniyayt²Kña EtRtUveCOkarBitbnÞab;BI)anBicarNaBiesaF rYcehIy. CMenOxusnaM[eFVIxusCMenORtUvnaM[eFVIRtUv. sT§a enHmanni yaykñúg Bl³5 ehAfa sT§aBl ERbfa Fm’CakmøaMgKWsT§a enAkñúg \®nÞIy’5 ehA sti®nÞIy’ ERbfa Fm’CaFMKWsT§a . BuT§bris½TExµr )anRbtibtþitamBaküeRbonRbedArbs;RBHBuT§edaymanCMenOy:agmut maMfaRBHFm’BaküeRbonRbedArbs;RBHBuT§enaHGacnaM[eK)ansux cMerIn rhUtdl;karrMlt;TukçeBalKWRBHniBVan. RBHBuT§sasnaCasasnamin bgçMmnusS[eCO enHCaeKalkarN_d¾sMxan;rbs;RBHBuT§kñúgkareKarBsiT§I GñkdéT edayRBHBuT§dIkafa GñkTaMgLaymansiT§id¾eBjeljkñúgkar BicarNanUvFm’rbs;tfaKtmunnwgseRmccitþeCO. pÞúyeTAvij man sasnaxøH)anbgçMeK[eCOsasnaxøÜnedaymeFüa)ayepSg² manpþl; CavtßúepSg²CaFñak;Tak;Twkcitþ .

36

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

buNüTkçiNanub,Tan buNüTkçiNanub,Tan CabuNümYyeFVIeLIg edIm,I]TÞis kuslCUndl;GñkEdlEckzaneTA. tamFmµta mnusSNamñak;manbMNgCUnvtßúdl;GñkNamñak; eKGacCUnedaykay b¤edayvaca/ enHCUncMeBaHGñkenArs;. bu:EnþcMeBaHGñkEdlsøab;eTA BuMGacCUnEbbenH)an eLIy KWRtUveFVIbuNükusl maneFVITansmaTansIlCaedIm ehIytaMg citþCUneTA EdlehAfa buNüTkçiNanub,Tan enHÉg. buNüTkçiNa nub,TanenHRtUveFVI[RtwmRtUv eTIbseRmcpldl;GñkEdlEckzaneTA edayGgÁ3Rbkar KW mYy RtUveFVIbuNükusl mankareFVITanrkSasIl PavnaCaedIm CaBiessRtUveFVITancMeBaHGñkmansIl Edlkñúg)alIfa sgÇmði subtidæita ERbfaTan)andMkl;l¥ehIykñúgRBHsgÇ. BIr KW ]TÞiesn ERbfa edaykartaMgcitþCUnkusleTA. )anesckþIfa RtUvtaMg citþ]TÞiskuslEdl)aneFVIenaHCUndl;GñkEdlEcksßaneTA eTIbGñksøab; mansiT§iTTYl. ebIBuM)an]TÞisCUneTAeT Gñksøab;KµansiT§iTTYleLIy eRbobdUcCnNamñak;BuMh‘anykvtßúEdleKBuM)an[edaykay b¤edayva ca ebIykTukCabTlYc. kar]TÞiskusl KW]TÞistammenaT§ar KWpøÚv citþTukCa)ankar. ebIbeBa©jvacadUcCaFm’evrEfmeTotk¾rwtEtl¥ man វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

37


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

GñkxøHsresreQµaHGñksøab; eRBaHxøacePøcnwkBuMGs;. bI KW GnuemaTenn KW Gñksøab;Edl)aneTAekItCaGVImYyenaHGacTTYleRtkGr)anpg. kñúg tierakuDÐsURt bBa¢ak;fastVEdlGacTTYlpl Edljatimitþ]TÞiseTA [ PaKeRcIn)andl;eRbt3BYk maneRbteQµaH brTtþÚbCIvIkeRbk ERbfa eRbtrs;enAedaysarGMeNaypl Edljatimitþ]TÞiseTA[ CaedIm enHCaGgÁ3ya:génkareFVIbuNüTkçiNanub,Tan. manTMenom Tmøab;eRkABuT§sasnamYyKWkarEsneRBn edayeKerobcM)ayTwknMcMNI ehIyniyayGeBa¢IjGñkEdlEcksßaneTA [mkesBesay. tamBakü eRbonRbedArbs;RBHBuT§ karEsnEbbenH GñkEdlsøab;eTABuMGacmk briePaKePaCnaharenaH)aneLIy eRBaHGñksøab;eTA)aneTAekItCaGVI mYy manGaharepSg²Kña bu:Enþ)anpldl;GñkeFVIxøHRtg;nwkKuNdl;Gñk søab;. cMENkRBHsgÇsURtFm’FmµsegVK EdlBuT§bris½TniymehAfa Fm’bgSúkUlenaH RKat;EtCakic©GnuemaTnaeTAelIGgÁTaMg3énTkçiNa nub,TanenaHbu:eNÑaH. tamBit karsURtFm’FmµsMevK EdlehAfaFm’ bgSúkUlenaH maneKalbMNgBiess[GñkenArs;EdlCasmaCikRKYsar rbs;Gñksøab;BicarNa[eXIjPaBBuMeTogénCIvit dUcRBHsgÇsURtFm’ fa Gnic©a vt sgçara .l. ERbfa sgçarTaMgLayBuMeTogEmnBit mankiriyaekIteLIgehIyvinaseTAvijCaFmµta luHEtrlt;nUvsgçarTaMg 38

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

LayenaHehIy eTIb)annUvesckþIsuxRKb;ya:g. sgçar kñúgFm’enH sMedAykxn§5rbs;mnusSstV. GñkEdl)aneFVIbuNü]TÞiseTAenHrEmg mancitþRCHføa enAeBleFVIbuNüehIy)anbuNümüa:geTot KWRtg;nwkdl; KuNGñkEdlEcksßaneTA. kñúg {x} TI5 énFm’EdlbutþFItaRbus®sþI RtUvtbKuNcMeBaHmatabitafa bnÞab;BImatabitaGnic©kmµeTA buRtFIta RbusRsI RtUveFIVbuNüTkçiNanub,Tan]TÞiskuslCUnKat;. cMENk smaCikRKYsarEdlsøab;eTAeRkABImatabita k¾RkumRKYsarRtUv]TÞis kuslCUneTAdUcKña. kar]TÞiskuslenHminRtwmEtjatimitþrbs;xøÜneTIb ]TÞiskusl)anenaHeT GacRkalcitþ[TUlay]TÞisCUneTARKb;sBVstV TaMgGs; dUckarsURtFm’ yM kiBa©i kuslkmµM. kar]TÞiskusl enHkñúg]tþmKtifa eTaHbIRkumRKYsarsøab;eTAehIyk¾enAEtnwkrlwkKuN BuMePøc ehIyCakarCYyseRgÁaHERkgGñksøab;eTAenaH TTYlrgTukçevTna kñúgPBNamYy Cakar]TÞisCYyrMElkTukçEdlcat;TukçCaCatbKuNcMeBaH Gñksøab;.

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

39


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

Gtßn½ybuNücUlqñaMExµr buNücUlqñaMExµrEtgeFVIenAéf¶TI13Exemsaerogral;qñaM EtyUr² maneFVIenAéf¶TI14 Exemsamþg. eBlevlaénkarkMNt;cUlqñaMenH KW kMNt;eTAtamk,ÚneharasaRsþ EdlecjpSayCapøÚvkarBIRBHbrmraC vaMgExµr. Tak;TgnwgeBlevlaénkarcYlqñaMenH manerOgbUraNmYy niTanfa kbilmhaRBhµ Pñal;caj; Fmµ)alkumar CamnusSelak GMBI sirI3Rbkar KWeBlRBwkykTwklubmux eBléf¶Rtg;ykTwklab RTUg nigeBll¶acerobcUldMeNkykTwklageCIg. nageTBFItaTaMg 7nak;CabuRtIRBhµ )anpøas;evnKñakñúg1qñaMmþg ral;12qñaMykRBHsirKW k,alRBhµCabitaxøÜnBIPñMéklasEhRbTkSiNPñMRBHsuemru_ edaymanRBH eTBnikrCYyEhhmpg rYceTIbykeTAtmál;TukenAPñMéklasvij. nag eTBFItaCaGñknaMpøÚvdEgðk,ÚnenaH manGanuPaBsayPaycab;taMgBIéf¶ cUlqñaMeTAGs;ry³eBl1qñaMKt; ehIymhas®gáanþk¾ecjRbkasR)ab;nUv eRKaHkaceRKaHCakñúg1qñaMenaH. esckþIdMNalenaH)anRbkasR)ab;fa RtUv[Gs;mnusSpgTaMgLayxMeFVITan rkSasIl cMerInemtþaPavnakñúgqñaM fµIenHnwg)anesckþIsuxekSmkSanþGayuyWnyUr ehIyeTvtanwgCYYyEf rkSa. eTaHbIerOgr:avenHminmankñúgRBHBuT§sasna b:uEnBuT§sasnikCn ExµrbMeBjbuNükuslCaBuT§sasna. 40

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

Baküfa s®gáanþ b¤ s®gáanþi ERbfa dMeNIrXøatcakTI kar QancUldl; dMeNIrEdlRBHGaTitücrcUldl;TICYbmYyCuMénrasIcRk KW dMeNIrEdledImnigcugénrasIcRkCYbKñaeBjRKb;1qñaM )andl;kardac; qñaMcas;pøas;cUlqñaMfµIenHÉg. dUecñHkarkMNt;cUlqñaMExµrenH KWkMNt; tamsuriyKti KWtamdMeNIrRBHGaTitü. mann½yesckþIfa kñúg1qñaMRBH GaTitüeFVIdMeNIr)an1CuM KWXøatcakBIcMNuc1 ehIymkCYbcMNucdEdl enaHvij. RsbnwgviTüasaRsþfa EpndIvilCuMvijRBHGaTitü)an1CuMkñúg 1qñaM. karcUlqñaMenH kMNt;bIéf¶ KW éf¶cUl éf¶kNþal nig éf¶eLIgs½k. tamRbéBNImunéf¶cUlqñaM CnCatiExµr)anerobcMRbdab;RbdasM rab;eFVIbuNü nigsMrab;eRbIR)as; RBmTaMgsMrab;TTYlTanTukCaeRsc eRBaHkñúgGMLúgeBlbIéf¶enaH eKbBaÄb;kargarTaMgGs; sUm,IGusTwk Ggár k¾eKbMrugTuk[ehIyEdr. kñúg»kascUlqñaMfµIenaH rdæ)an[Qb; eFVIkarcMnYn3éf¶/ dUecñHTaMgGñkrdækar TaMgRbCaBlrdæ )ankat;eTACYbCuM «Bukmþay bgb¥ÜnenAPUmikMeNIterog²xøÜn edaynaMykeTACamYyxøÜn nUvvtßúsMrab;eFVIbuNü nigsMelokbMBak; nMcMNIsMrab;RbeKnRBHsgÇ nig CUn«BukmþayxøÜn. eBll¶acénéf¶buNüenH eKnaMKñaeTAvtþsþab;RBHsgÇ cMerInRBHbritþ nigsþab;RBHsgÇsMEdgFmµeTsna/ eBléf¶eKrab;)aRt evr cgðan;RbeKnRBHsgÇbgSúkUl ]TÞiskusldl;GñkEdlEcksßaneTA. វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

41


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

kñúgéf¶cUlqñaMenaHmanBiFIBUnPñMxSac; mankEnøgxøHykRsUvb¤Ggár BUnCMnYsxSac;. eKBUneFVICaPñMFMmYyenAcMkNþal ÉPñMtUc4eTotenA sgxag maneFVIraCv½tiB½T§CMuvij enAeCIgPMñmanedatTg;RkdasBN’ eTon FUb páaPJIepSg². mtimYyyl;fa PñMFMkNþalCatMNagPñMRBHsuemru_ CasñÚlénBiPBelak ÉPñMB½T§CuMvijRKb;TisCatMNagPñM stþbriPNÐ EdlCabrivarPñMRBHsuemr_u. kareFVIPMñdUecñH vaKµanRbeyaCn_GVIesaHkñúgkar begáItCabuNüCakusl dUecñHehIy)anCamanmtiGñkR)aCJyl;epSgBI enHfa PñMFMenAcMkNþalCatMNagRBHcULamunIectIy_enAsßanéRtRtwgS Edltmál;TuknUvRBHeksa¬sk;¦én RBHBuT§smNeKatþm EdlRTg; )ankat;enAeBlEdlRBHGgÁenACaRBHeBaFistVecjsagbBVC¢avijeT. manmtibEnßmeTotfa PñMFMkNþalCatMNagRBHskümunIectIy_ Edl bBa©úHRBHsarIrikFatuénRBHBuT§ ÉPñMtUcbYneTotCatMNagectiy Edl bBa©úHGdæiFaturbs; RBHsarIbutþ RBHemaKÁløan RBHGannÞ nig RBHmhaksSb³ EdlCasavkd¾sMxan;rbs;RBHGgÁ. eyabl;xag eRkayenH eXIjfamann½yl¥sMrab;begáItCabuNüCakusl KWkareFVIPñMCa nimitþrUbénectiyEdlbBa©úHRBHsarIrikFatuénRBHBuT§ nigsavkrbs;RBH GgÁEdlCaRBHGrhnþmanKuNFm’d¾x<g;x<s;kMcat;GMeBI)abGs;ehIy. mYyeTot CMenOrbs;mhaCnExµrfa RKab;xSac;mYyRKab;²Edlcak;BUnPñM enaHGacpþl;GanisgSdl;GñkEdlBUn[)anrYcredaHcak)abeRKaHb¤kmµ 42

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

eBoreTotpg. BuT§sasnaeBalfa )abeRKaH)anRtUvrMedaHedaysar buKÁlQb;sagGMeBI)ab. eRkABIBiFIBUnPñMxSac; manBiFIRsg;RBH KWeKykTwkeTAeRsac b¤eTArlas;enAelIRBHBuT§rUb. BiFIenHk¾Cakusl eRBaHCamYykarRsg; RBHBuT§rUb/ BuT§bris½T nwkdl;KuNFm’RBHBuT§ manRBHnamfa GrhM ERbfaRBHGgÁq¶aycakswksRtUv eBalKWkielsCaedIm rEmgeFVIcitþ[ RCHføas¶b;pøÚvcitþmYyxN³EdlCaehtuénesckþIsux. minRtwmEtRsg; TwkRBHBuT§rUbeT kEnøgxøHmanRsg;TwkRbeKnRBHsgÇ rhUtgUtTwk[ matabita nigcas;TuMEdlmanKuNFm’ mansIlKuNeTotpg. buNücUlqñaMExµr manxøwmsarBiessrbs;xøÜn KWkarBicarNanUv dMeNIrCIvitEdlRbRBwtþeTAkñúgry³eBl1qñaM TukCaemeronsMrab;qñaMfµIkñúg karerobcMEpnkarCIviteTAmuxeTot[)anl¥CagqñaMcas; lHGMeBIGaRkk; kñúgqñaMcas;sagGMeBIl¥kñúgqñaMfµI. enAsm½yBuT§kalmanerOgeRbtCa jatirbs; RBH)aTBim<isar dMNaly:agsegçbfa enAeBlEdlRBH )aTBim<isar)annimnþRBHPikçúsgÇ manRBHBuT§CaRbFanmkTTYlcgðan;. RBH)aTBim<isarBuM)antaMgcitþ]TÞiskusl dl;BYkeRbtEdlCajatirbs; RBHGgÁ BYkeRbtTaMgenaH)anbnøWsemøgyMERskCMuvíjRBHraCvaMgCasBaØa TamTarbuNükusl edIm,I[)anGaharbriePaK. edayTUlsYrRBHBuT§Ca m©as;)anRCaberOgenHehIy eTIbRBHGgÁRbjab;Rbjal;eFVIbuNüCaelIk វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

43


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

TI2 ehIytaMgcitþ]TÞiskulsdl;BYkeRbtCajati . cab;BIeBlenaHmk semøgERskk¾s¶at;)at;eTA CaP½sþútagbBa¢ak;fa BYkeRbtCajati)an TTYlplbuNüenaHehIy. erOgenHRsbnwgerOgkñúgtierakuDÐsURt)an Ecgfa manBYkeRbtvis½yxøHGt;Xøan rg;caMTTYlplbuNüEdljatimitþ ]TÞis[dl;xøÜn.  n½ysegçbénbuNcUlqñaMExµr 1- BicarNa[ekItFmµsegVKfa eBlevlaknøgeTAmYyqñaM Gayurbs;eKGs;mYyqñaMEdr dUecñHBuMKYrRbmaTkñúgCIvitEdlecHEtGs;eTA sUnüeTAenaHeLIy. 2- naM[mansµartIBicarNafa etIqñaMcas;knøgputeTA xøÜneK)an eFVIGVIxøH? edayTukqñaMcas;Caemeron erobcMEpnkarCIviteTAmuxeTot[l¥ CagqñaMcas;. 3- ebImankarTas;ETgExVgKMnitKñakñúgqñaMcas;knøgputeTA luH dl;qñaMfµIenH eKCananwgKñavij Qb;RbkYtRbkan;Kña ehIyRsLaj;rab; GanKñadUcedImvij. 4- eRkABIbMeBjbuNükuslcMeBaHRBHsgÇ eKnaMKñaTijsMelok bMBak; mðÚbcMNI CUnmatabitaEdlCaGñkmanKuN. 5- eKpSaybuNü pSaykusl CUndl;matabita jatika mitþsMLaj; nigsBVstVTaMgGs; EdlEcksßaneTA. 44

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

6- eKdak;Tandl;GñkRkIRk lM)aketakya:k kMRBaGnafa \tTI Bwg edayTwkcitþGaNitGasUr. 7- sUm,IstVtircäan maneKaRkbICaedIm EdlEtgEteRbIva k¾eK Qb;eRbIvakñúgrvagbIéf¶ ehIyeBalsuMxmaeTasnwgstVTaMgenaHeTot pg kuM[mankmµeBoreTAGnaKtenAeBlEdlxøÜneRbIeFVI)abva. 8- BuMEmnsUmxmaeTascMeBaHEtstVEdlmanviBaØaNeT sUm,I FmµCatiEdlKµancitþ KµanviBaØaN k¾buBVbursExµrsm½yedIm sUmxma eTaspgEdr dUcCaykTwkeTARcUcelIdI ehIyeBalsUmxmaeTasfa sUmkuM[´mankmµmaneBor eRBaH´)anbenÞarbg;mURt lamkBIelI. 9- eRkABIkmµviFIsasna eKmanelgkMsanþedayEl,gepSg² EdlCaEl,g\teTas CaEl,ghat;R)aN CaEl,gEdlnaM[citþrIkray begáItCacMNgsamKÁIPaB dUcCaEl,gecalQUg TajRB½RtCaedIm.

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

45


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

buNümaXbUCa Baküfa maXbUCa kat;CaBIrbT KW maX³ 1bT nig bUCa 1bT. maX³ KWCaeQµaHExmYykñúgcnÞKti KWExmaX/ ÉBaküfabUCa ERbfakarfVay karRbeKn karCUn karRbtibtþitam. rYmBaküTaMgBIrbT maXbUCa ERbfa karbUCakñúgExmaX. BuT§sasnikCnGñkkan; BuT§sasnakñúgelak CaBiessBuT§sasnikCnExµr eFVIbuNümaXbUCa kñúgExmaXenH edayR)arB§buBVehtuBIrRbkarKW RBHBuT§sMEdg»vaT )atiemakç 1 nig RBHGgÁdak;Cnµayusgçar 1. buBVehtuTI1 karRbCuMsMEdg»vaT)atiemakçenH ehAfa caturgÁ snñi)at ERbfakarRbCMuRbkbedayGgÁ4 KW ³ mYy³ éf¶enaHCaéf¶15 ekItExmaX/ BIr³ RBHGrhnþcMnYn1250GgÁnimnþmkCYbCuMKñaenAvtþ evLúv½nRkugraCRKwH eday\t)anNat;KñaCamuneLIy/ bI³ RBHGrhnþTaMg enaHsuT§Et)anseRmcbdismÖiTajaN¬kEnøgxøHfa)anseRmcGPiBaØa6¦/ bYn³ CaÉhiPikçú)anbYskñúgsMNak;RBHBuT§. - bdismÖiTajaN man4 KW ³ 1- Fmµb,dismÖiTajaN R)aCJayl;Fm’/ 2- Gtßb,dismÖiTa yl;esckþIrbs;Fm’/ 3- bdiPaNbdismÖiTa Qøasév kñúgkarsMEdgFm/’ 46

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

4- nirutþibdismÖiTa QøasévkñúgkareRbIPasab¤eRbIBakü . - GPiBaØa 6 KW ³ 1- \T§iviFi sMEdgbJT§iepSg² )an/ 2- TiBVesat sþab;semøgEdlminB¤dl;Rtecok)an/ 3- ecetabriBaØaN dwgcitþGñkdéT/ 4- bueBVnivasanusSti rlwkGtItCati/ 5- cutUb)atjaN dwgehtuéncuti-bdisn§iedaysarkmµ/ 6- GasvkçyjaN dwgGriysc©Fm’4 CaTIGs;eTAénGasv³ buBVehtuTI 2 EdlnaM[eFVIbuNümaXbUCa KWRBHGgÁdak;Cnµayu sgçarfa enAEt3ExeToteT RBHGgÁnwgrMlt;xn§briniBVanehIy. buBV ehtuTaMgBIrenHekIteLIgenAéf¶15ekItExmaXdUcKña. BuT§bris½TR)arB§eFVIBiFIbuNümaXbUCaenH edIm,IrMlwkdl;RBwtþ karN_EdlekIteLIgkñúgsm½BuT§kalTaMgBIrenH CakareKarBKuNRBHBuT§ EdlekItmancMeBaHsBVstV. cMeBaHkarbUCaBIrRbkar KW ³ skáarbUCa karbUCaedayeRKOgskáarbUCaTaMgLay maneTonpáaCaedImdl;RBH rtnRt½y manRBHBuT§CaedIm cat;fa)anbuNü )ankuslmYYyEpñkehIy/ bu:EnþRBHBuT§sMEdgfa karbUCab¤kareKarBcMeBaHRBHBuT§d¾sMxan;bMput KW karRbtibtþtamFm’ rbs;RBHGgÁ. RBHBuT§dIkafa GñkÉNamYyCaGñk វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

47


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

RbtibtþinUvFm’d¾smKYrdl;Fm’ CaGñkRbtibtþid¾RtwmRtUv CaGñkRbRBwtþ tamFm’CaRbRktI GñkenaHeQµaHfaeFVIskáar³ eFVIesckþIrab;GanbUCa RBHtfaKtedaybdibtþibUCa CabUCad¾]tþm. RBHBuT§dIkamYykEnøgmun briniBVanfa ³ mñalGannÞ Fm’nigvin½yEdltfaKt)ansMEdgehIy )anbBaØtþiehIy ebIGs;BItfaKteTA Fm’nigvin½yenaH CaRKUrbs; Gñkral;Kña. mñalPikçúTaMgLay eBlenHtfaKtpþaMGñkral;KñaCa cugeRkay cUrGñkral;KñaeFVIRbeyaCn_xøÜn nigGñkdéT[seRmc edayesckþIminRbmaTcuH d,itsgçarTaMgLaymankarGs;eTA nigsUnüeTACaFmµta. )atiemakç manBIrya:gKW ³ 1- GaNa)atiemakç )andl;RBHvin½yrbs;RBHPikçúsgÇ KW )atiemakçsMvrsIl EdlmansikçabT227 EdlRBHsgÇsURtral; knøHEx. 2- )atiemakç mYyeTotehAfa »vaT)atiemakç EdlRBH GgÁsMEdgkñúgmhasniñ)atRBHsgÇ1250GgÁ enAéf¶15ekItExmaX man»vaT3y:agCaedIm.

48

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

»vaT 3 Rbkar enaHKW ³ 1- {sBV)absS GkrNM} ERbfakarmineFVIGMeBI)abRKb;y:ag KWCa {x}hammin[RbRBwtþGaRkk; mankarebotebonGñkdéTTak;Tg karrMlaPsiT§imnusSCaedIm. 2- {kuslsSÚbsm,Ta} ERbfa karbMeBjkusl KWCa {x} [eFVIesckþIl¥ edaykayvacacitþ Tak;Tgnwgcitþemtþa kruNa RsLaj; rab;GanCYyse®gÁaHGñkdéTCaedIm. 3- {scitþbrieyaTbnM} ERbfa CMrHcitþ[s¥atbrisuT§. karsMGatcitþ[brisuT§enHCamUldæansMxan;bMput eRBaHskmµ PaBl¥ekItmkBIcitþbrisuT§ ebIcitþbrisuT§nwgeFVIEtGMeBIl¥ nwgeFVI[buKÁl mñak;² RKYsarmYy² nigsgÁmCatiTaMgmUl)ansuxsnþiPaB. ebIBuT§ sasnikCnExµr TaMgGñkdwknaM TaMgRbCaBlrdæ eFVItamRBHBuT§»vaTTaMg 3ya:genHehIy eQµaHfaeKarBbuNü maXbUCa kñúgéf¶maXbUCaenH ehIy. 

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

49


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

buNükan;biNÐ nig PúM¢biNÐ buNükan;biNÐ nig P¢úMbiNÐenHRtUvBuT§sasnikCnExµrEtgeFVImun RBHsgÇecjRBHvsSacMnYnmYyExerogral;qñaM KWcab;kan;biNÐtamevnBI éf¶1erac dl;éf¶14eracExPRTbT. enAéf¶15eracCaéf¶P¢MúbiNÐKWCa éf¶sMxan; edayeKeFVIBiFIbuNüenHrYmKñaRKb;evnTaMgGs;. Baküfa biNг ecjmkBIPasa)alIfa biNÐM ERbfaduM)ay dUcCaBaküfabiNÐ )aRt KWykduM)ayTmøak;kñúg)aRt. bu:Enþ)aybiNÐEdleKeFVIkñúgeBlkan; biNÐnigP¢MúbiNÐenH KWCaduM)aydMeNIbEdleKcMGinlayxÞiHdUgnigl¶ b¤ layCamYyeRKOgpSMepSgeTottamTmøab;GñkRsuk. eKerobcM)ay biNÐenACuMvij)aybtþbUr. )aybtþbUr k¾eFVIdUcCa)aybiNÐEdr RKan; EteKBUtCaBMnUtFMmankMBUlRsYc ehIyRKbedaysaCIsøwkeck nigman edateTonpáaPJIpg. kEnøgxøH[n½yfa Baküfa biNг KWcgðan; EdlBuT§bris½TRbeKnRBHsgÇqan;kñúgBiFIbuNü]TÞisplbBa¢ÚneTAjati snþan manmatabitaCaedImEdlEckzaneTAkan;brelakehIy ehAfa biNÐ faeFVIbuNüdak;biNÐ fabuNüP¢úMbiNÐ. munéf¶P¢úMmYyéf¶ RKYsarExµrenARKb;TIkEnøgnaMKñaeFVInMGnSmnMKm CaedIm bMrugykeTAvtþRbeKnRBHsgÇ]TÞiskusl nigsMrab;Eckjatimitþ. 50

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

ÉenATIvtþ BuT§bris½TcMNuHeCIgvtþnImYy²e)assMGatTIFøavtþ sMGatec tiy nigtak;EtgsalabuNü[)ansmrmü. enAl¶acéf¶14eracmunP¢úMmYyéf¶ manBiFIBiessKWRBHsgÇcMerIn RBHbritþ nigeTsna kEnøgxøHmaneFVIBiFIGPieskRBHBuT§rUbpg. ral;yb; kñúgGMLúgeBlkan;biNÐ nigP¢úMbiNÐenaH BuT§bris½T)annaMKñaeTAvtþsþab; RBHsgÇcMerInRBHbritþ nigeTsna. ral;RBwkBuT§bris½T)anykcgðan;eTA RbeKnRBHsgÇedIm,IbgSúkUl]TÞiskusl. eBlRBlwmRsag² RKb;vtþ GarameKB¤sUrRBHsgÇsURt braPvsURt layLMedayePøgBiNBaTü nigFm’bTepSg² kMdrbuNüpg. mankEnøgxøH BuT§bris½TeRkakBIRBlwm )ac)aybiNÐenAtamexOnRBHviharedayeKyl;fa BYkeRbtEtgEtmk eBlggwtrkcMNIbriePaK. RsbKñakñúgn½yenHEdr)anCaeKeFVIbuNükan; biNÐ nigP¢úMbiNÐenHExrenac eRBaHeKyl;fa BYkeRbtecjedIrrkcMNI eBlggwt. bu:EnþtamKm<IrRBHBuT§sasnaEpñkRBHsURtbBa¢ak;fa Gñksøab; EdlGacTTYlpl)anedaysarRkumRKYsarjatimitþEdl)aneFVIbuNü ]TÞiseTA[dUcCa kareFVITanrkSasIlCaedIm CaBiessGñkEdlGac TTYlpl)an KWBYkmnusSstVEdl)aneTAekItCaeRbt. enAkñúgeBlkan;biNÐ nigP¢úMbiNÐenaH RBHsgÇ nigBuT§bris½TEtg EtsURtnUvsURtmYy ehAfa braPvsURt. )anCayksURtenHmksURt eFVICabTpg eRBaHsURtenHmanRbeyaCn_kñúgkargarRbcaMéf¶rbs;mnusS. វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

51


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

KWCasURtmYyEdlBYkeTvtaTYlsYrRBHBuT§GMBIFm’EdlnaM[manesckþI vinasEdlpÞúyKñaBI mgÁlsURt EdleBalGMBIFm’EdlnaM[manesckþI ceRmIn. braPvsURt Fm’EdlnaM[manesckþIvínas manCaGaT×fa GñkRsLaj;Fm’naM[cMerIn Gñks¥b;Fm’naM[vinas GñkesBKb;Gsb,úrs GñkedkeRcIn niyayeRcIn GñkmanRTBüeRcIn minciBa©wmmatabita Edl cas;Cra GñkRbRBwtþEl,gbIRbkar El,gRsI El,gRsa El,gPñal;TaMg LayCaedIm TaMgGs;enHCaRbFanénesckþIvinas. buNükan;biNÐ nig P¢úMbiNÐenH manxøwmsarCaBiess KWkar]TÞis kuslCYyrMedaHTukçdl;jatimitþRkumRKYsarmanmatabitaCaedIm Edl EcksßaneTA ERkgeTAekItTINamYymanTukçevTna edaymanGtßbT bUraNExµreBalfa esþcymraC)anedaHElgstVnrk b¤eRbtkñúg»kas buNükan;biNÐ nigP¢úMbiNÐenaH[eTArkbgb¥ÚnkUnecAERkgeFVIbuNükusl ]TÞis[xøÜn. rhUtmanGtßbTxøHniyayfa ebIrkmineXIjjatimitþNa eFVIbuNü]TÞis[eT k¾yMesake)akxøÜnedayesckþIeRskXøanehIyk¾ RbeTcpþasadl;jatimitþbgb¥ÚnkUnecArbs;xøÜn EdlmancitþGaRkk;BuMnwk nadl;esckþITukçevTnarbs;xøÜn. dUecñHbuNüenHcat;TukCabuNü]TÞis kuslCYyrMElkTukç ERkgCatikMeNItNamYy)aneFVIGMeBI)ab ehIyFøak; eTAesayTukçkñúgG)ayPUmi. 52

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

buNüenHmanGtßn½ysMxan;mYyeTot KWkarBicarNanUvsgSarvdþ EdlekItmkehIyEtgEtsøab;eTAvij EdlGacCRmujTwkcitþ[lHbg; nUvGMeBI)ab ehIysagEtGMeBIl¥ eRBaHxøacFøak;eTAesayTukçkñúgG)ay PUmiTaMg4 mannrkCaedIm. tamkarRsavRCav buNüenHBuMTan;dwgR)akdfaekIteLIgkñúg sm½yNaeT. enAsm½yBuT§kal eKTMnukbMrugRBHsgÇedaybc©½y4 kñúgry³kal3Ex eBlEdlRBHsgÇcUlRBHvsSaenaHEtmþg. xøHfa buNüenHyktamlMnaMerOgeRbtCajatirbs;RBH)aTBim<isarenAkñúgKm<Ir FmµbT edaymanesckþIdMNalCasegçbfa enAeBlEdlRBH)aTBim<isar )annimnþRBHPikçúsgÇmanRBHBuT§CaRbFanmkTTYlcgðan; RBHGgÁBuM )antaMgRBHT½y]TÞiskusldl;RBHjatirbs;RBHGgÁ BYkRBHjatiEdl eTAekItCaeRbt )anbnøWsemøgyMERskCuMvijRBHraCvaMgCasBaØaTamTar plbuNü eRBaHxøÜnmanTukçevTnaGt;XøanCayUrmkehIy. edayTYlsYr RBHBuT§Cam©as;fa etIsemøgenaHCasemøgGVI? RBHBuT§Rtas;fa semøg enaHCasemøgBYkeRbtCajatirbs;RBHGgÁ BYkeKyMERskeRBaHmharaC BuM)anpSaykusldl;BYkeK. RBH)aTBim<isar )anRCabehtukarN_enH ehIy eTIbRBHGgÁRbjab;Rbjal;eFVIbuNüdUcKñaenH CaelIkTI2 ehIy taMgcitþ]TÞiskusldl;BYkeRbtCajati. cab;BIeBlenaHmk semøg ERskk¾s¶at;)at;eTA CaP½sþútagbBa¢ak;fa BYkeRbtCajati)anTTYlpl វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

53


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

buNüenaHehIy. buNüenHBuMEmn]TÞiscMeBaHEtstVEdlekItCaeRbt enaHeLIy eRBaHBaküfa ebt³ CaPasa)alI/ sMRsáwtfa eRbt³/ Exµrfa eRbt ERbCaesckþIfaGñkeTAkan;brelak b¤¤GñkEdleFVImrNkaleTA kan;brelak. eRbICanam sMedAykstVeRbtkñúgG)ayPUmi. eRbI CaKuNnam sMedAykmnusSEdlsøab;eTAehIy. enAl¶acéf¶15eracExPRTbTénéf¶P¢úMenaH RbCaBlrdæExµrerob EsndUctaedayBiFIepSg² eRkARBHBuT§sasnaxøH KWenAevlal¶acenaH manerobkenÞlexñIy RkalsMBt;sBIelIkenÞl dak;nMcMGab1fasbEg¥m 1fas manRkasemSACaedIm ehIy[kUnecARcÚcTwkelIsMENnenaH RbtisæGFidæanCUneTAdUnta. luHRBwkeLIgéf¶1ekItExGsSúC maneFVITUk RsTbeckdak;nMcMNI GuC eTon bENþtelIxñgTwkTenøsÞwgERBk b¤GUr tamsßanPaBénRsuknImYy² bBa¢ÚndUntaeTARsukvij. BiFITaMgGs;enH mkdl;bc©úb,nñenH hak;dUcCa)at;bg;eTAehIy BuMsUveXIjmaneFVIdUcBI edImeT GacmaneFVIxøHenAtamCnbT. eTaHbIBiFIenHeRkARBHBuT§sasna bu:Enþmann½yrMlwkKuNcUlkñúgn½yRBHBuT§sasna. buNükan;biNÐ nig P¢úMbiNÐenHmanGtßn½ysMxan;Nas; kñúgGarüFm’Exµr kñúgcMNgsamKÁIPaB PatrPaB emRtIPaB eTaHbIjatimitþ EcksßaneTAehIy k¾enAEtnwkrlwk tbKuNCYyrMedaHTukçEdr. 54

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

buNükzinTan Baküfa kzin ERbfa rs;enAedaykRm edayviKÁh³fa kzti kiecän CIvitIti  kziena ERbfa sPav³ÉNars;enA)aneday kRm sPav³enaHehAfa kzin. eRbóbdUcCaeQIsñwgEdlbuKÁlkat; ecjcakedImehIyykeTAe)aHP¢ab;nwgdI rEmgduHlUtlas;b¤rs;enA)an edaykRmy:agNa Ékic©nwgekIteLIgCakzin k¾)anedaykRmy:agenaH Edr. buNükzinTan enHmanBuT§anuBaØatTak;TgnwgRBHvin½y eday manerOgy:agsegçbfa manPikçú30GgÁCaGñkRbtibtþiFm’kñúgéRBnaMKña eTARkug savtßI edIm,IfVaybgÁMRBHBuT§Cam©as;munéf¶cUlvsSa EteTABuM Tan;k¾naMKñarkesnasn³enAcaMvsSaenAkñúgCnbTmYy. eBlecjvsSa eTIbbnþdMeNIreTAKal;RBHBuT§Cam©as;TaMgePøógTTwkeCaK. RBHBuT§brmRKU)ansMeNHsMNalR)aRs½yCamYynwgPikçúTaMgenaH ehIysMEdgFmµIkfafa R)arB§nUvsgSarvdþminmanTIbMputeR)asRbTandl;PikçúTaMgenaH. luHcb;FmµeTsna PikçúTaMgenaH)anseRmcRBHGrhtþTaMgGs;GgÁ. bnÞab;mk RBHGgÁmanRBHtRmiHfa ebIRBHGgÁ)anGnuBaØat kzintßarkic© TukkñúgeBlmun smPikçúTaMgenaHTukcIvrmYyenAnwgkEnøg Cab;tamCamYy xøÜnEts,g;nigcIBrb:ueNÑaHnwgmanGtþPaBRsal ehIy kzin enHRBHBuT§ ral;RBHGgÁEtgmanBuT§anuBaØatTuk[sav½kBuMEdlxanpg. luHRBHtRmiH វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

55


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

dUecñHehIy eTIbRtas;ehAPikçúTaMgLayGnuBaØatnUv kzintßarkic© fa GnuCanami Pikçev vsSM vutßanM PikçÚnM kzinM GtßrituM Gtßt kzinanM eva Pikçev bBa©kb,isSnþi ERbfa mñalPikçúTaMgLay tfaKtGnuBaØat[PikçúTaMgLayEdl)ancaMvsSarYcehIyTTYlRkal kzin. mñalPikçúTaMgLay kalebIPikçúTaMgLay)anRkalkzinehIy nwg)anseRmcnUvGanisgS5Rbkar. EbøkBITandéT5Rbkar 1-Ebøkedaykal ³ kzinTanenHRBHsm<úT§manBuT§anuBaØat Et29éf¶ KWcab;BIéf¶1erac ExGsSúCdl;éf¶15ekIt Exktþik kñúgry³ kalenH Taykcg;eFVIéf¶Nak¾)an vtþmYyTTYlkzin)anEtmþg ebIman m©as;eRcInRtUveFVIrYmKñaEtmYyéf¶. 2-EbøkKñaedayvtßú ³ sMBt;EdlGacRkalkzin)an KWs,g; cIBrb¤sgÇadINamYyEdl)ankat;edrRtwmRtUvtamBuT§anuBaØat. ebITaykevrCasMBt;suT§ RtUvPikçúsgÇeFVI[eTACaéRtcIvrTaMg3enHNamYy eTIbRkaleLIgCakzin. 3-EbøkedayGMeBI ³ TaykGñkeFVIRtUveFVI[RtwmRtUvtamBuT§b,BaØtþi ÉRBHsgÇk¾Kb,IRkalRKgnigGnuemaTna[RtwmRtUvtamvin½y bBaØtþiEdr eTIbeLIgCakzineBjlkçN³. CMnuMsgÇEdlmanBI5rUbeLIg eTARtUvRbKl;sMBt;kzinedayviFIsURt Tutiykmµvaca. ebIsMBt;enaH 56

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

Tayk)aneFVI buBVkrN³TaMg7 KWkare)akKk;vas;kat;danRClk;eFVI BinÞúkb,rYcehIy Kb,IykeTARkalEtmþg ebIBuMTan;)aneFVIeTKWenACasac; sMBt;suT§ RBHsgÇKb,InaMKñaeFVI[rYckñúgéf¶enaH. ebIRkalsgÇadI Pikçú mYyGgÁEdlCaGñkRkalRKgenaH Kb,IbeBa©jvaca[sgÇB¤c,as;fa \may sgÇadiya kzinM Gtßrami ERbfa ´RkalkzinedaysgÇadIenH. cMENk PikçúGñkGnuemaTnax©IvsSaCagGñkRkalRKg RtUvbeBa©j vacafa GtßtM Penþ sgÇsS kzinM Fmµieka kzintßaera GnuemaTam ERbfa bBiRtelakm©as;d¾cMerInkzinrbs;sgÇ elakm©as; RkalrYcehIy karRkalkzinenHRbkbedayFm’ eyIgTaMgLaysUm GnuemaTna. 4-EbøkedaybdiKÁahk³ ³ PikçúEdlGacTTYlRkalRKgnigGnu emaTnakzin)an luHRtaEt)ancaMvsSabIEx cUlCa burimikvsSa ehIy TTYlkzin)anEtmþg PikçúEdlmin)ancaMvsSab¤manvsSadac; BuMGacTTYl kzin)aneLIy. PikçúEdlRtUv)an eRCIs[RkalRKgkzin)an KWPikçú EdlmancIvrdac;dac ehIyecHnUvGanisgS5 caMnUv matika8 Gntßtakar24 Gtßtakar17. matika8 sMedAykkaredaHkzinmankar sURtdkrbs;sgÇedIm,I[)anlaPdl;PikçúEdlmkdl;fµI EdlBuM)anTTYl kzinCaedIm. Gntßtakar24 sMedAykGakar³EdlPikçúminGacRkal eLIgCakzin eRBaHsMBt;EdleFVIBuMRtwmRtUvtamvin½y. Gtßtakar sMedA វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

57


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

ykGakar³EdlPikçúGacRkaleLIgCakzin eRBaHsMBt;eFVIRtwmRtUvtam vin½y. 5-EbøkedayGanisgS ³ kzinTanenH )anGanisgSTaMgBIr Epñk KW)anGanisgSTaMgTaykGñkeFVI TaMgRBHsgÇGñkTTYlRkalRKg nigGnuemaTna . RBHsgÇrEmg)anGanisgS5Rbkar rvag5Ex eday sRmalcakGabtþixøH KWeTANaBuM)anlaPikçúGñkEdlenACamYyKña)an eFVIdMeNIrmincaM)ac;ykcIvrRKb;Rbdab; qan;KN³ePaCn)an TukGtierk cIvr)an mansiT§iTTYlsgÇlaPEdlekItkñgGavasEdlxøÜnenAenaH. É TaykGñkeFVIrEmg)anGanisgSdUc)alIfa ey Cna suxmicänþa TtVan kzincIvrM etbi Tukça bmuBa©nþi b:ueNÑHCaedIm ERbfa Cn TaMgLayNaR)afñanUvesckþIsuxeday[nUvcIvredIm,Ikzin CnTaMgLay enaHrEmgrUccakTukçkñúgeTvtanigmnusSTaMgLay nigmineTAekItkñúg G)ayTaMgLaymannrkCaedImeLIy. buNükzinTan enHbegáIt)an CasamKÁICatiExµry:agsMxan;Nas;. mYyeTot eRkABIbuNükusllH GMeBIGaRkk;tampøÚvcitþ kñúg»kasenaH manelgkMsanþedaysil,³ epSg²pg. RKb;vtþGaramkñúgRbeTsnigeRkARbeTs BuT§sasnikExµr EtgEtcUlrYmkñúg buNükzinTan enHedaysT§aRCHføa.

58

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

buNüBisaxbUCa erogral;qñaM BuT§sasnikCnBiPBelak CaBiessBuT§sasnikCn ExµrEtgeFVIBiFIbuNümYyehA buNüBisaxbUCa. buNüenH eFVIeLIg edIm,IrMlwknUvbuBVehtu3Rbkar EdlekIteLIgkñúgsm½yBuT§kalKW ³ 1- RBHeBaFistVRBHnamRBHsiT§tßRbsUt. 2- RBHGgÁRtas;CaRBHBuT§eXIjGriysc©4 KWesckþITukçehtu EdlnaM[ekItTukç karrMlt;TukçnigviFIRbtibtþiedIm,IrMlt;Tukç. 3- RBHGgÁrMlt;xn§briniBVan. buBVehtuTaMgbIekIteLIgenAéf¶15ekIt ExBisaxdUcKña. buNüenH eKcat;TukCabuNüsMxan;CageKkñúgRBHBuT§sasna. Baküfa BisaxbUCa kat;CaBIrbT BisaxmYybT nig bUCamYybT. Baküfa Bisax Ca eQµaHExmYykñúgcnÞKti KWExBisax ÉBaküfa bUCa ERbfa karfVay kar RbeKn karCUntamBaküx<s;Tab ebIniyayGMBIkarfVayb¤RbeKnvtßú epSg². bUCamü:ageTot ERbfa karRbtibtþitam. rYmTaMgBIrbT BisaxbUCa ERbfakarbUCakñúgExBisax KWCabuNürMlwkdl;buBVehtu3 Rbkarkñúgsm½yBuT§kalkñúgExBisaxdUceBalmkehIy. RBHBuT§nam edImsiT§tßeKatþnameKatmRbsUtenAstvtSr_TI6munK>s> RBHmataRBH namsirimhamaya RBHbitaRBHnamsueT§aTn CaesþcesayraCüenAnKr វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

59


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

kbilB½sþú RbeTs\NÐa . RBHCnµ16RBHvsSa RBHGgÁerobGPieskCa mYyRBHnag Bim<a manRBHraCbuRtmYyRBHGgÁRBHnam rahul. RBHCnµ 29vsSaRBHGgÁecjeTAbYsCatabs\sI EsVgrkkarRtas;dwg edIm,IrMedaHTukçmnusSstV. CadMbUgRBHGgÁ)ansikSaBiesaFCamYynwgRKÚRbedA sasnad¾l,IeQµaHnasm½yenaH KWRKÚeQµaH GaLartabs nig ]Tktabs EtBuM)anseRmc eTIblaGacarüTaMgBIrnak;enaHrkviFIRbtibtþi edayxøÜnRBHGgÁÉgvij. RBHGgÁeFVITukárkiriya KWkarBüayameFVI)ab kayGs;6qñaM mankarbnßycgðan;CaedIm EtviFIenHenAEtBuM)anseRmc eToteTIbesaycgðan;tamFmµtavij. TIbMputénkarBiesaF RBHGgÁrk eXIjpøÚvRtas;dwg KWmKÁRbkbedayGgÁ8RbkarehIyedaykarRbtibtiþ tammaK’aenaH eTIbeFVI[RBHGgÁeXIjGriysc©4 )anRtas;CaRBHBuT§enA eRkamedImeBaFiRBwkS sBVéf¶kEnøgenaHehAfa eBaFKya énRbeTs \NÐakñúgRBHCnµ35RBHvsSa. bnÞab;mk RBHGgÁsMEdgFmµeTsna eR)asstVGs;ry³evla45qñaM. luHRBHCnµ80vsSaRBHGgÁrMlt;xn§briniBVanTukFm’vin½y EdlRBHGgÁsMEdgsRmab;mnusSstVRbtibtþirhUt mkdl;sBVéf¶enH. kñúgyb;éf¶buNüBisaxbUCaBuT§bris½TExµr)annaMKña eTAvtþnmsáarRBHrtnRt½ysmaTansIlRbkasBisaxbUCa evreRKÓg skáar³ sþab;RBHsgÇcMerInRBHbritþnigeTsna luHRBwkeLIg manBiFI rab;)aRtnigevrcgðan;RbeKnRBHsgÇ. kñúg»kasbuNüBisaxbUCaenH 60

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

raCrdæaPi)alExµr)anGnuBaØat[m®nþIrdækarQb;sRmakeFVIkar edIm,IbMeBjbuNükuslenH Edlcat;TukCabuNüCatiRsbtamrdæFmµnuBaØrbs; RbeTskm<úCa EdlEcgfaRBHBuT§sasnaCasasnarbs;rdæ. CitbriniBVanRBHGgÁ)anRtas;CacugeRkayfa sgçarTaMgLaymankarGs; eTAsUnüeTACaFmµta cUrGñkral;Kña xMRbtibtþiFm’d¾smKYrdl; Fm’edayesckþIminRbmaTcuH. eBlenaH PikçúTaMgLayEdlkMBug Kg;enACitRBHBuT§brmRKUluH)anRCabfa RBHGgÁnwgbriniBVan k¾sMEdg nUvkareRkómRkMesaksþaycMeBaHRBHGgÁ cMENkRBHGrhnþCaRBHxINa RsBekItkþIsegVKcMeBaHsgçarrbs;sBVstVedayKitfa sUm,IEtRBHBuT§ CabuKÁlQñHmar k¾RBHGgÁrlt;xn§niBVanEdr. EbøkEtPikçúmYyGgÁ eKc xøÜnBITIenaHeTAcMerInFm’Etmñak;ÉgeFVI[PikçúTaMgLayelIkeTasfa Pikçú GgÁenHBuMeKarBRBHBuT§Cam©as;eT. edIm,IbMcat;esckþIsgS½y RBHBuT§ )anRtas;[ehAPikçúenaHmksaksYr PikçúenaHeqøIyfa ´RBHGgÁBuMTan; )anseRmcmKÁplGVInwgeKeT ´RBHGgÁeKceTAcMerInFm’[)ansMerc mKÁplmunRBHGgÁbriniBVan. RBHBuT§)anRbTanBrsBÞsaFukarfaRbéB ehIy mñalPikçúTaMgLayebICnNamYyeKarBrab;GantfaKt cUreFVItam PikçúGgÁenHedayRbtibtþitam sIl smaFi bBaØa rhUtseRmc mKÁplniBVan eQµaHfa bUCatfaKtedaybdibtþibUCa CabUCad¾]tþm RbesIrCagskáarbUCaedaypáaPJIeTonFUbCaedImeTAeTot. វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

61


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

erOgkUnecom nig Eqácck erOgkñúgKtielak CaerOgbgðajnUvskmµPaBl¥GaRkk;rbs; sgÁmmnusS EdlGñksikSaGacyl;)anbBaðamYyPaKkñúgsgÁmmnusS eTaHbIerOgxøHykstVeFVICatYGgÁk¾eday dUcCaerOgkUnecomnig Eqácck EdlGñkniBn§manbMNgbgðajnUvGñktUcTn;exSayRtUvGñkFMman\T§iBl eFVI)ab eTaHbIGñktUcenaHsøÚtbUtRtwmRtUvy:agNak¾eday. mandMeNIr erOgedayesckþIdUcteTAenH . mankUnecommYycuHeTApwkTwkkñúRsHTwkmYy RsbeBlenaHEqá cckk¾cuHeTAEdr. EqácckeXIjkUnecomenaHehIy k¾cg;sÞúHeTAcab;suI PøamEtEqácckenaHKitfa ebIGjcab;suIEtmþgk¾)an b:uEnþdUcCaBuMGs©arü caMcab;kMhusvasin. KitehIyEqácckk¾kMEhgkUnecomfa evIyGakUn stVtUcenH emþck¾ÉgRBehInem:øHmkcuHkñúgTwkeFVI[Twkl¥k;Gs;rkEtGj pwkpgBuM)an. kUnecomB¤EqáccksþIcab;eTasdUecñHk¾P½yj½r b:uEnþxMRbwg ERbgRbmUlesckþIkøahan edIm,IkarBarCIvittamKtiyutþiFm’fa elak m©as;´)aTpwkTwkenABIeRkamelakeT TwkBuMEdlhUrRcaseTAxagelIvij eLIy tamBitelakenAxagelI´)aT. EqácckTal;R)aCJa eTIbykl,ic mYyeTotmkcab;eTasedayecaTfa eGIBIqñaMeTAGaÉgedIrniyayedIm Gj²rkEtmuxeTetI. kUnecomeqøIyfa )aTelakBIqñaMeTArUb´)aTenHmin 62

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

Tan;ekItpg ebIekItesatk¾enABuMTan;ecHniyayeT ehtudUcemþc)anCa elakecaT´)aTfaniyayedImelakBIqñaMeTA. EqácckTal;R)aJCJaeTot eTIbykl,icmYyeTotecaTfa ebIGaÉgminniyayeRBaHenAtUcebIdUecñH KWbgGaÉgniyayedImGj. kUnecomeqøIyfaxøÜn´)aTenHekItkúñg]Tr dMbUgénem´)aT ´)aTKµanbgeT. EqácckbnþecaTeTotfa ebIbgGaÉg Kµan ebIdUecñHmanEtCIdUnCItaEm:«GaÉgniyayedImGj. kUnecomB¤ EqácckecaTnUvBakümanTm¶n;gab;RkLadUecñH k¾enAes¶ómBMuGaceqøIy )an eRBaHGñkNak¾manCIdUnCIta«BukmþayEdr. EqácckluHeXIjkUn ecomenAes¶ómeqøIyBMurYcehIy k¾sÞúHcUleTAxaMsIukñúgeBlenaHeTA. TajykerOgenHmkqøúHbBa©aMgemIlsgÁmmnusS KWEqácck eRbobmkGñkmanGMNac ÉkUnecomeRbobdUcGñkTn;exSayKµanGMNac. erOgenHmann½yfa GñkFM GñkmanGMNacEtgEtrMelaPeTAelIGñktUc tacCanic© ebIGñkFMmanGMNacenaHKµanFm’kñúgxøÜn Kµanemtþa Kµankar eKarBsiT§imnusSeT. ÉGñktUccaMEtTTYleRKaHfñak;BIGñkFMCanic© eTaHbI GñktUcCaGñksøÚtRtg;KµankMhusGIVk¾eday. karecaTrbs;EqácckeTAelI kUnecom RKan;EtCaqakkMEbøgEkGpSúkrbs;Eqácckb:ueNÑaHebIvaminecaT k¾vaGaceTAxaMsIu)an ehIyebIeTaHbIkUnecomeqøIyrYcTaMgGs; EdleFVI[ EqácckTal;R)aCJak¾EqáenAEtsIukUnecomdEdl. kUnecomdwgxøÜnCamun fa xøÜnBitCaBMuGacrYcBIkNþab;édEqáccksIueLIy b:uEnþRtUvEtts‘UeqøIy វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

63


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

munnwg)at;bg;CIvit. erOgmYyeTot tamry³karecaTrbs;Eqácckfa CIdUnCIta mþay«BukeCr KWkMhusrbs;CIdUnCItamþay«BukRtUvmaneTas dl;kUn KWCac,ab;éRBépSbMput. erOgenHeyIgnwkKYr[rn§t;nUvGMeBIeXar eXArbs;emXatkrExµrRkhm Edlsmøab;ExµrTaMgRKYsar ebImansmaCikRKYsarNamñak;eFVIxussUm,IkUntUcminTan;dwgkþIk¾RtUvrgeRKaHsøab;Edr. )anCamanBakümYyXøaeBalfa yutþiFm’enAelIGñkFM GñkmanGMNac ÉGñktUccaMEtTTYYlkMhusCanic©. mnusSrebobEqácckenHenAEtmanenA eLIykñúgsgÁmmnusS cMeBaHRbeTsEdlcuHexSayxagsIlFm’nigkar eKarBsiT§imnusS. l,icmnusSEdlKµansIlFm’manviFIeRcIny:ag edIm,I bMpøaj;CIvitnigesckþIsuxrbs;GñkdéT. CYnkaleKbMpøajCIvitGñkdéT edaysm¶at;. CYnkaleKbegáItelsedayxøÜneK ehIyecaTkMhusenH eTAelIGñkNaEdlxøÜneKcg;Büa)aT. dUcEqácckecaTkMhuseTAelIkUn ecomEdlKµankMhus. GMeBIxøHeKbegáIt[RsbtambMNgrbs;GñkEdl eKcg;Büa)aT edaybMP½nþ[cUls‘geKedIm,IemIlCMhrGñkNaEdlRb qaMgeK. l,ickic©kl;rbs;mnusSkñúgelakmaneRcIny:ag ebImin)an BinitüBicarNa[)anhµt;ct;eT GacRcLM. CYnkaleKCYlmnusSBIr bInak;[eFVICasakSImYlbgáac;GñkNamñak;EdleKcg;kMcat;. CYnkaleK eRbIFm’éRB CYnkaleKeRbIpøÚvc,ab; b:uEnþCac,ab;EdleKerobcMTukCamun 64

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

ehIyGñkEdlkat;esckIþsuT§EtCamnusSdUcEqácck. GñkEdl)aneFVI )abkmµeTAelIGñksøÚtRtg;nwgRtUvvinasxøÜnÉgvijkñúgTIGvsan .

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

65


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

Rby½tñxøacas;caMsIl Baküfa xøacas;caMsIl enH manniTanerOgmYykñúgesovePA RsIhietabeTs. erOgenaHdMNalfa manxøamYysÁmGt;cMNIEkøgxøÜneFVI CaGñkrkSasIlBuMsmøab;stVteTAeTot edaybMNge)akbeBaäatburs mñak;edIm,IykCacMNI )anCacas;buraNeBalfa Rby½tñxøacas;caMsIl dUcmanerOgedayesckþIsegçbfa manxøacas;mYyGt;cMNIkaysÁmsÁaMg ehvht;Gs;kmøaMgedIreTANaBuMrYc BuMGacrt;eTAcab;stVb¤mnusSsuI)ank¾ eRbIl,iceFVICaGñkrkSasIl. éf¶mYyeXIjmnusSmñak;edIrmkBIcm¶ayxøa eFVICamuCTwklag)ab. luHbursenaHedIrmkCit xøa)anelIkkgmasmk bgðajehIyERskehAbursenaH[cUlmkyk. burseXIjk¾manesckþI elaPln;cg;)anEtmanesckþIP½yxøac xøadwgehIyk¾niyay[Tukcitþfa ´kalenABIekµg)ancab;mnusSnigstVsuICaGaharBitEmn edayGMeBIEdl ´eFVIenH kUnecA´)ansøab;Gs; tabsmñak;)aneRbonRbedA´[Qb; RbRBwtþeFIVdUecñHteTAeTot cab;BIeBlenaHmk ´)aneFVITanrkSasIl cMerInemtþaPavnamuCTwklag)abral;éf¶ ´kan;Etcas;ehIy´Qb;eFVI )abehIy. bnÞab;mkxøa)anelIkykFm’Gaf’xøHmkBnül;rhUtburs enaHsøab;KMniteCOfaxøacas;kan;sIlBitEmn. eBldwgfabursenaHeCO ehIyxøaeBalfa munnwgmkTTYlykkgmasBI´ cUrGñkmuCTwklag)ab 66

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

sin eRBaHfaGñk[brisuT§GñkTTYlk¾brisuT§eTIbTanenaHmanpleRcIn. karBitvij karEdlxøa[bursenaHcuHeTAkñúgTwkedaymaneKalbMNgBIr y:agKW ³ 1- edIm,I[bursenaHTukcitþkan;EtxøaMgeLIgEfmeTot . 2- ebIxøasIueBlEdlrbs;bursenaHmkykkgxøacERkgburs enaHeKcxøÜnrYceBlEdlvaxaMRt)ak;suI dUecñHRtUvTuk[bursenaHCab;pug kñúgPk; eBlEdlcuHeTAxøÜnnwgxaMsuI)anedayRsYl. bursenaHk¾cuHeTA kñúgTwkCab;pugkñúgTwkerIxøÜnBuMrYc xøaeXIjehIyk¾eFVICaniyayfa GU+¡ Gñk ÉgCab;pugminGIeTcaM´eTACYy edayxøapugEdrxøak¾edIreTAsnSwm² dl; Pøamk¾xaMbursenaHCab;. edaydwgfaxøÜnnwgsøab; bursenaHk¾yMGaNit xøÜnedaysarEtmanesckþIelaP xVHkarBicarNa[yl;ehtuplBit caj;])ayklrbs;stVxøa. xøak¾TMBarsIuibursenaHPøamtamesckþIeRsk Xøanrbs;xøÜnEdlGt;cMNICayUréf¶mkehIy. bursenaHk¾dl;nUvmrN PaBeTA. erOgenHCa]TahrN_sMxan;Nas; sRmab;TajkarRby½tñ rbs;CnCatiExµreTAelIbBaðaRKYsar bBaðaRsukeTskuM[caj;])aykl Tuc©rit edaykarBuM)anBicarNa[dwgkarBitnaM[maneRKaHfñak;dl;Cati xøÜn edaysarEtGakar³Tn;Pøn;nigsMdIEp¥mElðmxageRkA. FmµtaCatiCa stVxøaFøab;suIsac;stVsac;mnusSBuMGaclHbg;nUvGMeBIenH)aneLIy. y:agNamij CnBalFøab;eFVIGMeBI)abBIedImmkehIy eKenAEtBuMlH វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

67


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

bg;nUvGMeBIenaHeLIy. enAsm½yBuT§kal RKUsBa¢½yeTaHbImankUnsisS mansarIbuRtCaedImrt;ecalmkbYskñúgsMNak;RBHBuT§Cam©as;k¾eday k¾ elakenAEtmanman³Rbkan;lT§irbs;xøÜndEdl. karRbkan;Tidæinigman³ rbs;RKUsBa¢½ymankmøaMgxøaMgkøaNas; rhUtQWcab;kñúgcitþFøak;Qam søab;minRBmlHbg;TidæikarRbkan;xusenaH rYcmkbYskñúgsMNak;RBHBuT§ eLIy. dUcBYkemXatkrExµrRkhm BuMEmnbMerImenaKmviC¢akumµúynisþ suxcitþsøab;xøÜnÉg BuMebotebonGñkdéTdUcRKUsBa¢½yeT EtBYkenH )aneXasnaedayeRbIl,ice)akbeBaäatRbCaBlrdæExµr[eCOdUcxøacas; caMsIl TIbMputRbCaBlrdæExµrknøHnKrkm<úCa)anRtUvBYkenHsmøab;. BYk ExµrRkhméddl;nigGñkEdlCYy[ExµrRkhmQñH c,ab;kmµplnwgkat; eTasBYkenH k¾dUcCapøÚvyutþiFm’kñúgpøÚvGaNacRknwgykemXatkrnig GñkEdlCYy[ExµrQñHykmkkat;eTasenAeBlGnaKt.

68

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

plvi)akénkareQøaHKña BaküExµrmYybTeBalfa ³ - eQøaHKñakñúgRKYsar dUcRsatkaya bgðajjati eQøaHKñakñúgsgÁmCati dUclatkMNb; bgðajecar . Baküfa eQøaHKñakñúgRKYsar dUcRsatkayabgðajjati man esckþIfa ebImankareQøaHTas;ETgExVgKMnitKñakñúgsgÁmRKYsarrvag mþay»BukbþIRbBn§§kUnecA ebICemøaHenaHmanlkçN³RsalCaCemøaHFmµta nwgs¶b;eTAvijBuMB¤x©rx©ayeTAeRkAeLIy. bu:EnþebICemøaHenaHmanlkçN³ xøaMgdl;fñak;rkxusrkRtUverog²xøÜnEtgEtB¤x©rx©ayeTAxageRkA CUnkal samuIxøÜnEdleQøaHKñaenaH niyayR)ab;jatimitþ nigGñkCitxagEhk ekrþ×RKYsarxøÜn[eKsþab;edIm,I[eKCYykan;eCIgeTotpg. eBlenaHehIy Edlekrþ×eQµaHGaRkk;rbs;RKYsarxøÜn )an[GñkxageRkAdwgB¤edaysar Etkar)ak;EbkKñaenHÉg. Baküfa dUcRsatkayabgðajjati KWbgðajekrþ×eQµaHGaRkk; dl;jati. Baküfa eQøaHKñakñúgsgÁmCati dUclatkMNb;bgðajecar manesckþIfa RbeTsmYyTas;ETgKñaekIteLIg edayxøÜnÉgkþI edayGñk xageRkAbegáIt[maneLIgkþI suT§EtCaehtuBuMl¥sMrab;RbeTsrbs;xøÜn. វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

69


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

Gaf’kM)aMgrbs;CatiTaMgbu:nµan )anpSay[RbeTsdéTdwgTaMgGs;. Baküfa kMNb;RTBü sMedAykTaMgRTBüsm,tþirbs;CatiTaMgc,ab;k,Ün rebobrkSaÉkraCü GFibetyüCati bUrNPaBTwkdICaedIm eFVI[eKdwg TaMgcMNucexSayTaMgcMNucxøaMgrbs;Cati ehIyGñkxageRkAEdlman mhicäitak¾eqøót»kasenaHcUlmkeRCotERCkb¤cUlmkQøanBanRbeTs rbs;xøÜnedaykarEbk)ak;KñaenHÉg. dUcBYkecarEdlEtgEtrMéBcaMemIl eBlNaEdlm©as;RTBüePøcxøÜn b¤eFVsRbEhs k¾lYcqk;ykRTBü sm,tþi/ Bakürbs;ExµrenH CakarrMlwkdas;etOnExµrRKb;zan³[Rbug Rby½tñKb,IrkSakarBarÉkraCüCatibUrNPaBTwkdI[Kg;vg;. edIm,IraraMg sRtUvxageRkAkuM[cUlmkQøanBanRbeTsrbs;xøÜn)an manEtBRgwgépÞ kñúgkuMEbk)ak;Kña edayExµrRKb;zan³bMeBjkic©kartammuxgarrbs;xøÜn edayQrelImUldæanCati.

70

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

eTasénkarpwknigCk;eRKOgRsvwg RBHBuT§Cam©as;sEmþgGMBIeTasénkarpwkkarCk;eRKOgRsvwg eRKOgejonmanRsaCaedImenH BuMEmnRBHGgÁbegáIt[maneTaseT KW eTasekItmkGMBIkarpwk karCk;enHÉg. eTasénkarpwkRsa 6y:ag rEmgekIteLIgkñúgbc©úb,nñ ³ 1- snÞidæika FnCanI vinasRTBüsm,tþikñúgbc©úb,nñ ³ esckþIfa RKYsarmYycMNaykñúg1ExsRmab;cMNIGahar Rbdab;Rbda eRbIR)as;Gs;b:ueNÑH b:uEnþebIkñúgcMeNamRKYsarenaHmansmaCikRKYsar Namñak;pwkRsapg enaHRtUvcMNayR)ak;kasEfmeTotEdlCakarcM NayelIsFmµtaénfvikaRKYsarEdlFøab;cMNaymk EdlCakarcMNay cMeBaHvtßúEdlBuMEmnCakarcaM)ac;sMrab;CIvit. 2- klhb,vDÆnI naMbegáItCemøaH ³ GñkpwkRsaEtgmansµartIBuMnwgn+ mat;rGil niyayKµandwgxusRtUv Edl CaehtunaMbegáItCemøaHCamYyRKYsarxøÜn rhUtmanCemøaHCamYyGñkdéT EdlnaM[mansRtUvdl;xøÜn.

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

71


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

3- eraKanM GaytnM CaehtunaM[ekIteraK ³ RsaCaePsC¢³manCatiBulmanFatuekþA pwkeRcInnaM[GakarkñúgxøÜnedIr xusRbRktIEdlbNþal[ekItCaCmW¶epSg² tamevC¢bNÐit)anBinitü eXIjfa CmW¶xøH dUcCaCmW¶RkBH CmW¶eføIm CmW¶sYtmYyPaKbNþalmkBI karpwkRsaeRcIn. 4- GkitþisBa¢nnI manekrþ×eQµaHGaRkk; ³ GñkpwkRsaEtgmanekrþ×eQµaHGaRkk; GñkdéTBuMrab;rkeKBuMeCOTukcitþ ehIyman\T§iBlGaRkk;mkdl;kUneTot ebIeTaHbIkUnBuMpwkRsadUc«Buk b¤mþayk¾eday k¾eKjejItkñúgkarsþIdNþwgkUn eRBaHeKKitdl;BUCGm,Úr GñkpwkRsaenHÉg dUcBaküExµrfa “ eFVIERs[emIlesµA Tukdak;kUnecA[ emIlepAsnþan ”. 5- ekabinniT§MsnI bgðajekrþ×xµas ³ GñkpwkRsaeRcInrhUtkøayCaRbmwkKµaneGonxµasGVIeLIy TaMgsMelok bMBak; TaMgsMdIniyay TaMg\riyabfTaMg4 edk edIr Qr GgÁúy BuM)an smrmüeLIy. 6- bBaØay TuBVlIkrNI eFVI[exSayR)aCJasµartI ³ GñkpwkRsaeRcInEtg[ekþAsrésRbsaT mansrésxYrk,alCaedIm eTA CavegVgePøcPøaMgsµartIbBaØacuHexSay. edayPaBTn;exSayR)aCJasµartI manGñkpwkRsaxøH )aneRbIGMeBIhigSa rkerOgvaydMRbBn§§kUnEfmeTot 72

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

pg. minEtb:ueNÑaH manGñkRsvwgRsaxøH RbRBwtþecarkmµedIm,I)anR)ak; ykmkTijRsapwkeTot. kñúgsikçabTTI5énsIl5 EdlRBHBuT§hammin[pwkRsafaCaTI taMgénesckþIRbmaTenaH eRBaHGñkpwkRsaeCakCaMral;éf¶naM[ePøcbM eBjesckþIl¥xagkusl ehIyeFVsRbEhskñúgkic©karRKb;y:agEdlxøÜn RtUvbMeBj eRBaHGñkpwkRsaeRcIncat;TukfaCaGñkmanCMgW KWCMgWRsvwg BuM GaceFVIkargartampøÚvkaypøÚvR)aCJa[)anmaMTaM nigTan;eBlevlaeLIy. CYnkalkargarEdlcaM)ac;RtUveFVIeBlenHfacaMsRmak b¤edkbnþiceTot sin b¤k¾facaMsVagRsasin/ enHÉgEdlehAfaCaTItaMgénesckþIRbmaT. enAkñúg mgÁlsURt eBalfa karsRgYmcakkiriyapwknUvTwkRsvwgCa mgÁld¾]tþm. mincMeBaHEtRsaeT ePsC¢³déTeTot[EtpwkeTARsvwg RtUvcat; cUlkñúgRbePTRsa EdlnaM[maneTasdUcKña. manePsC¢³TMenIbxøHxøaMg CagRsak¾man. ePsC¢³TMenIbTaMgenaH minmanniyaykñúgsikçabTRsa enH eRBaHsm½yBuT§kalBuMTan;man. manePsC¢³xøHEdleKFøab;sÁal; dUcCa Beer, Viski... CaedIm b¤TwketñatCUr CaePsC¢³rbs;Exµr. eRKOgCk; eRKOghit dUcCaGaePon kBaäa kakUGIunCaedIm ebICk; b¤hiteTA naM[BulxUcsuxPaB RtUvcat;cUlkñúglkçN³RsaTaMgGs;. BiesscMeBaHGaePondaMkþI lk;dUrkþI Ck;kþImaneTasF¶n; CaeTas]Rkidæ វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

73


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

RbeTsxøHkat;eTasRbharCIvitpg. GaePonmaneRKaHfñak;xøaMgNas; eTAelIsuxPaBrbs;mnusSEdleRbIva )anCaeKRtUvbM)at;CaGnþrCati. )arIk¾CafñaMmYyeFVI[GñkCk;ekIteraKEdr. tamevC¢bNÐitBinitüeTAeXIj fa maneraKekItenAkñúgsYtmYyRbePTekItmkGMBIkarCk;)arI. sBVéf¶ enHenAkEnøgsaFarN³ dUcCamnÞIreBTü salaeron kariyal½y kEnøg eFVIkarRKb;kEnøg tamynþehaH eKhammin[Ck;)arIeLIy. enAshrdæ Gaemrik manExµrmñak;ykkUneTAmnÞIreBTüemIlCm¶W RKUeBTüBinitüeTA eXIjfakUnenaHQW eRBaHmanEpSgcUleTAkñúgsYt. «BukR)ab;RKUeBTü faRKYsarxøÜn\tmanCk;)arIeT cuHEpSg)arIenaHmkBINa KitmYysnÞúH eTIbnwkeXIjkalmunenHmYyéf¶ xøÜn)anykkUneTAvtþ eTIbsnñidæanfa kUnxøÜnRsUbEpSg)arI EdlRBHsgÇqan;kñúgvtþ. dUecñH RBHsgÇExµrNa Edlqan;)arIKYrQb;qan; ehIyBuT§bris½TKYrQb;RbeKn)arIelakeTot eRBaHqan;eTAnaM[xUcsuxPaBpg ehIyb:HBal;dl;saFarNCnEdlmk eFVIbuNüpg CaTanmin)anbuNüeT eRBaHCaTannaM[xUcsuxPaB. bBaðakarpwkRsa xøHfaeKpwkRsaedIm,IbM)at;Tukçb¤bMePøcTukç. tamBitesckþITukçmkGMBImanbBaðaEdlnaM[ekItTukç KWesckþITukçRtUv rlt; ebI)anedaHRsaybBaðaEdlnaM[ekItTukç. RsaBuMGacCYybM)at; Tukç)aneT pÞúyeTAvij TukçekItmanmYyCan;EfmeTotedayeTasénkar pwkRsaenHÉg. karpwkRsafñaM dUcCa®sþIExµrenAq¶ayBImnÞIreBTü CaGñk 74

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

RkIRk PaKeRcInqøgTenøenApÞH rYcGaMgePøIg nigpwkRsafñaM ®sþIxøHman Cm¶WenAeBlGaMgePøIgenaH ehIyyl;faRBayRkLaePøIgeFVI[QW. tam BitCMgWenaHbNþalmkBIkardkdegðImRsUbykEpSgGus b¤EpSgFüÚgEdl dutGaMgenaH EdlmanCatiBulnigbNþalmkBIkarpwkRsafñaMeRcIneTACa RsvwgvijeT. GMBIeTasénkarpwkRsa eBlsøab;eTA enAkñúgnirykfa Edl niyayBIsßannrk mannrkmYyeQµaH evtþrNInrk ERbfa nrkepþA b¤ sÞwgTwkéRb. KWnrkenH mansÞwgmYymanTwkéRbxøaMg ehIymanepþAFM² manbnøaRsYcmutdUckaMbitekar stVnrkeXIjTwkk¾naMKñaeTApwkTwk k¾ køayeTACaePøIgeqHeBaHekþAgM ehIyrt;eTAb:HnwgepþAdac;FøúHmutsac;ecj QamlM)akevTnay:agxøaMgkøa. eTasFøak;nrkenH mkBICatimun e)ak eKsIucay pwksura nigemr½y kuhkPUtPreK manGahar manTwkkMNaj; mineFVITan. edayRsamanKuNvibtþidUceBalmkehIy KYrraCrdæaPi)alExµr Qb;kuM[plit kuM[lk; kuM[naMRsaRKb;RbePTcUlRbeTskm<úCateTA eTot dUcCaeKkMcat;GaePondUecñaHEdr. mYyeTot minRtUvGnuBaØat[ pSayBaNiC¢kmµRsa nig)arIenAelIkBa©k;TUrTsSn_teTAeTot. ebIbM)at; )annUvGMeBIG)aymuxTaMgbI KWEl,gRsI El,gRsa nig El,gsIusgRKb; វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

75


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

RbePT eQµaHfaeKarBtamBaküeRbonRbedArbs;RBHBuT§ eTIbsmCa RbeTseKarBRbtibtþiRBHBuT§sasna.

76

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

TsBiFraCFm’ 10ya:g munRBHBuT§sMEdgTsBiFraCFm’enH PUmiPaKnanaénBiPBelakCa BiessTIkEnøgkMeNItRBHGgÁ suT§EtmanesþcesayraCüdac;edayELk BIKña CaPUmiPaKtUc²rebobesþcRtaj;. RBHGgÁyl;fa esþcEdlkan; GMNacTaMgenaH BMu)anRKb;RKgRbCaBlrdæedayGMNacc,ab;eT eRcIn eRbIGMNacxusKnøgFm’. edayRBHbMNgcg;[RbCaBlrdærs;enAkñúg suxsnþiPaB eCosvagkarKabsgát;BIGñkkan;GMNac eTIbRBHBuT§sMEdg TsBiFraCFm’enH sMrab;[esþcTaMgenaHGnuvtþtam. RBHGgÁRbkas fa TsBiFraCFm’10RbkarenH eFVIbuKÁlEdlRbtibtiþtam[eTACa esþc. ebIminRbtibtiþtamFm’enHeT BMuGaceFVICaesþcdwknaMRbCaBlrdæ )aneLIy. sm½yBuT§kal karRKb;RKgRbeTsPaKeRcIndwknaMedayRBH mhakSRtEdleKcat;CavNѳx<g;x<s;BIkMeNIt tamlkçN³sasna RBahµN_. eBlenaHRBHGgÁ)anyageR)as RBH)aTBim<isar RBH)aT besnTiekasl[Rbtibtiþtam TsBiFraCFm’enH ehIy[luHmKÁ plniBVanpg.

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

77


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

TsBiFraCFm’10y:agenaHKW ³ 1-Tan³ kareFVIGMeNaydl;RbCaBlrdæRkIRkGt;Xøan nigxVH xatCageKedayesckþIGaNitGasUr eRBaHRBHmhakSRtCaEPñkCaRcmuH rbs;RbCara®sþ Kb,IdwgsuxdwgTukçRbCara®sþedaytaMgRBHT½yfa esckþI Tukçrbs;RbCara®sþesµInwgesckþITukçrbs;RBHGgÁ. ebIRbCara®sþGt;Xøan k¾rkmeFüa)ayedaHRsaybM)at;karGt;XøanenaH. 2- sIl ³ rkSasIl5Canic© minsmøab; minlYc minrMelaPyk RbBn§GñkdéT minniyaykuhk minesBsura eRKÓgRsvwg. sIl5enaH CamUldæanénsIlFm’ )anCatRmUv[RbCaBlrdæ nigRBHmhakSRtRtUv EtmandUcKña. ebIGñkdwknaMminmansIl5enHeT Gacebotebon b¤smøab; buKÁlNaEdlRbqaMgGaclYcR)ak;CatiCaedIm. 3- bric©aK ³ karcMNayRBHraCRTBüTMnukbMrugRbeTs nig ]btßmÖsasna KWsRmab;bNþúHbNþáalsIlFm’[manvDÆnPaBTnÞwmKña nwgkarlUtlas;xagesdækic©Cati. enAsm½yBuT§kal eRkABIkarsßabna Cati nigkarBarCati RBH)aTbesnTiekasl RBH)aTBim<isar )anfVay xøÜncMeBaH RBHBuT§ RBHFm’ nig RBHsgÇ Caejam]bdæakTMnukbMrug RBHBuT§sasnaya:gmutmaMbMput )anCaKMrUd¾l¥dl;RbCara®sþTUeTA.

78

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

4- GaC¢v ³ ERbfamanesckþIRtg; KWmanesckþIeTogRtg; b¤ esµaHRtg;cMeBaHRbCara®sþ. RKb;kic©karEdlGnuvtþneFVI b¤manbBa¢a[ GnuvtþeFVI KWRsbeTAtamplRbeyaCn_rbs;RbCara®sþ nigesckþIRtUvkar rbs;RbCara®sþ mineRbIl,ickic©klGVImYyeTAelIra®sþedayRBHT½y GkusleLIy. 5- mTÞv ³ ERbfakarTn;Pøn;suPaBrabsaeTAkan;RbCara®sþ KW manesckþIrab;GanRbCara®sþTUeTAdUcCabuRtbegáIt. )anesckþIfa min Rbkan; EtgEtmankarsñiT§sñalCanic© eTAelImnusSTUeTA Etgmankar snÞnadkRsg;ykeyabl;RbCara®sþedIm,IerobcMEpnkarRsukeTs[ manyutiþFm’. skmµPaBEbbenHeTIbeQµaHfa RBHGgÁdak;xøÜnbMerIRbCa ra®sþedayesµaHRtg;. 6- tb ³ karkan; ]e)asfsIl tamkalkMNt; edIm,I bnßynUvkamarmµN_ KWbnßynUvkarsb,aykñúgrUb semøg køin rs nig smösS eFVIRBHT½y[s¶b;cakkam kñúgéf¶]e)asfenaH eRBaHfaebIGñk dwknaMrdæCan;x<s; sb,aykñúgkamxøaMgeBk naM[rvl;eRcInkñúgkam xat eBlevlaeTAbMeBjkic©karrdæ. 7- GekáaFn ³ mineRkveRkaF mineFVI[RbCara®sþ b¤mnusS TUeTAekþARkhay KWrm¶ab;kþIkMhwg mineRkaFtbnUvmnusSEdleRkveRkaF. វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

79


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

8- Gvihwsa ³ minebotebonRbCara®sþ nigmnusSTUeTA KWmin eFVI[RbCara®sþmanTukçedaypøÚvkay nigpøÚvcitþ EtmanRBHT½ykruNa GaNitGasUr CYyedaHRsayRKb;bBaðaTukçlM)akRKb;ya:g nigcMeBaH BaküriHKn;RKb;Ebb edaymintbtedayGMeBIhwgSaeLIy. 10- GvieraFn ³ minbMBanc,ab; edaylHbg;RbeyaCn_pÞal; xøÜn nigRbeyaCn_RBHjati minrMelaPc,ab;RBHBuT§sasna nigc,ab;rdæ. TsBiFraCFm’ TaMg10RbkarenH BMuEmnRbtibtiþEtRBHmha kSRteT GñkdwknaMrdæCan;x<s;déTeTotk¾RtUvGnuvtþn_dUcKña eRBaH raC³ enHBMuEmnsMedAEtRBHmhakSRtesayraCüeT KWsMedAykCnNaEdl eFVI[RbCara®sþeRtkGr)an KWeRtkGredaysarmankareFVI[CatiGPivDÆn_RKb;vis½y manvis½ysgÁmkic© nigvb,Fm’CaedIm. tamn½yenH CnNak¾GaceFVICaRBHmhakSRt)anEdr [EtRbtibtiþ[)anRtwmRtUvtam TsBiFraCFm’ TaMg10RbkarenH. ebIRbtibtiþtammin)aneT minGac eFVICaRBHmhakSRt b¤GñkdwknaMrdæCan;x<s;)aneLIy. RBHBuT§sasna sMEdgfa TMnab nig kMBs; rbs;mnusS RtUvsßitenAelIGMeBIGaRkk; nigGMeBIl¥EdleK)anRbRBwtþeFVI BMuEmnsßitenAelICatiRtkUl RTBüsm,tþi ysskþieLIy. 80

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

Fm’EdlmatabitaRtUvs®gÁaHkUn RBHBuT§sasnasMEdgfa matabitaeRkABIkarciBa©wmkUn[rs;ran manCIvitehIy RtUvmanParkic©se®gÁaHkUnedayFm’5ya:geTot KW³ 1- )a)a niraernþi ERbfa hamXat;kUnkMu[eFVIGMeBI)ab. man esckþIfa matabitaCabuBVacarü ERbfaCaRKUxagedIm munRKUkñúgsala rbs;rdæ kUnRbusRsIenAkñúgbzmv½y BMuTan;dwgxusRtUv buNü)abKuN eTasGVIeLIy dUecñHmatabitamanPar³ nigmuxnaTICacaM)ac; minRtwmEt beRgónkUn[ecHniyaysþIb:ueNÑaHeT EtRtUvbeRgonkUn[ecHniyay sþIRtwmRtUv nigbeRgón[eCosvagGMBIGaRkk;RKb;ya:g EdlCaGMeBInaM [RKYsark¾dUcCaRbeTsCaticuHexSayxagsIlFm’. 2- klüaeN nievesnþi ERbfa [kUntaMgenAkñúgesckþIl¥. mann½yfa matabitaeRkABIkarhamXat;kUnkMu[RbRBwtþeFVIGMeBIGaRkk; RtUvbgðat;beRgónGb;rMkUn[RbRBwtþeFVIGMeBIl¥. kñúgn½yenHbBa¢ak;fa matabita minRtwmEtciBa©wmkUn[rs;b:ueNÑaHeT EtRtUvBnül;bgðajkUn[ sÁal;maK’aCIvit rebobrs;enAkñúgsgÁmedIm,I[kUnyl;c,as; eRBaHfakUn nwgRtUvRKb;RKgCIvitedayxøÜnÉgnaGnaKtenAeBlEdlEbkecjBImata bitaeTA. karGb;rMenHCaFatusMxan;Nas; ebImatabitamanviC¢asm,tiþ nigcriyasm,tiþx<s; karGb;rMkUnk¾mankRmitx<s;Edr. វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

81


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

3- sib,M sikçaebnþi ERbfa [kUnsikSanUvviC¢aepSg². man n½yfa matabita)anGb;rMkUnTukCakarRtÜsRtaypøÚv[)anyl;GMBImaKa’ CIvit)anmYyPaKehIy tmkeTotRtUvbBa¢ÚnkUn[eTAsikSanUvviC¢aepSg² enAkñúgsalardæcab;BIbzmv½yeTA edIm,I[kUnmancMeNHviC¢ax<g;x<s; eTaHbIeTAeFVIkarbMerIrdækþI eTARbkbkargarNamYykþI nwg)aneCaKC½ykñúg viC¢aCIv³ eRBaHmansmtßPaBRKb;RKan;. 4- bdirUbebn Taern sMeyaCnþi ERbfa kUnerobcMkUn[ mansVamIPriyad¾smKYrdl;zan³rbs;xøÜn. RbéBNIExµr karerIsKURskr k¾bnÞúksßitenAelImatabitaCamYynwgkarRBmeRBóg b¤minRBmrbs;kUn pg. Baküfad¾smKYr )anesckþIfa RtUvBinitüemIlcriyamaryaT cMeNHecHdwg RTBüsm,tiþ ysskþirbs;kUnRbsar[RtUvKña b¤kMu[xus Kñaq¶ayeBkBIkUnxøÜn eRBaHkMu[mankarBi)akenAeBleRkayedaysar karRbkan;zan³Kña. matabitabMeBjkñúgFm’TI4enH cMeBaHEtkUnRbusRsI EdleKcg;)ansVamIPriyabu:eNÑaH. ebIkUnmincg;)aneT dUcCakUnRbus cg;eTAbYs ehIycg;rs;enAkñúgePTCaGñkbYsrhUt/ ÉkUnRsIcg;enAlIv rhUt cg;rkSasIleFVICadUnCI CasIlvtIedaymankarenOyNaykñúg CIvPaBmanKURskrenaHmatabitaRtUvEteFVItambMNgrbs;kUnedaymin RtUvbgçMkUn[manKURskreLIy. 82

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

5- smey TayC¢M niyüaeTnþi ERbfa EckRTBüsm,tþidl; kUnkñúgsm½yd¾KYr. mann½yfa matabitaBMuEmnciBa©wmkUnrhUteT enA eBlkUnFMeBjrUbragmansmtßPaBGacrksuIeFVIkaredayxøÜnÉg)anehIy RtUvpþl;edImTun[kUnrksIu. BaküExµrfa kUnmansøabehIr)anehIy matabitaRKan;EtCUndMeNIr kEvkkqñaMg[kUnbu:eNÑaH kUnRtUvbnþdMeNIr CIvitedayxøÜnÉgteTAeTot. mt’kd¾sMxan;EdlmatabitaEck[kUn KWcM eNHviC¢aEdlmatabitaRtUvEtCRmuj[kUnsikSaeronsURt[)ankRmit x<s; eRBaHenHCakitþiysRKYsar nigCaGnaKtyuvCn nigyuvnarId¾l¥ rbs;Cati. kñúgn½yenH RksYgGb;rMExµrmanParkic©caM)ac;Nas;kñúgkareFVIkmµ viFIsikSabNþúHsµartICatidl;yuvCn nigyuvnarIExµr edaytRmUv[sikSa nUvmuxviC¢acaM)ac; dUcCaBlrdæviTüa RbvtþiviTüa PUmiviTüa nig criyaviC¢a CaedIm.

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

83


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

Fm’EdlbuRtFItaRbusRsItbKuNmatabita enAkñúgKm<IrRBHBuT§sasna manKm<IrmgÁlsURtCaedIm)an eBalfa kardwgfamatabitamanKuN ehAfaktBaØÚ ehIy)aneFVItb ehAfa ktevTI. KuNKWesckþIl¥rbs;matabitamkelIkUnRbusRsI KW enARtg;Kat;TaMgBIrmanRBhµviharFm’ manemtþaCaedIm ehIybeBa©jCa sgÁhFm’ciBa©wmbI)ac;rkSa[kUnrs;ranmanCIvit ehIybgðat;beRgon[ ecHdwg RbkbedaysgÁhFm’5ya:g manGb;rMkUnmin[eFVIGMeBI)ab CaedIm dUc)aneBalmkehIykñúgFm’ Edlmatabitase®gÁaHkUnRbusRsI. cas;bUraNeBalfa matabitamanKuNd¾F¶n;elIsPMñRBHsuemru_ eRCACag mhasmuRT KWniyayGMBICeRmATwkcitþrbs;Kat;manemtþa kruNaCaedIm EdlmancMeBaHkUnRbusRsI. BaküExµrmYybT eBalfa³

- Em:«manKuN KuNmanTm¶n; F¶n;dUcRbfBI KµanGVInwgsg KuNelakTaMgBIr masbu:nKirI éføBuMesµIehag .

BaküExµrfa KuN«Buk21 KuNmþay12 enaH BuMEmn niyayBICeRmATwkcitþmatabitaeT KWniyayGMBIGakar³sac;Qamrbs; 84

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

kUnekItBImatabitaEck[ KWFatudIman20 FatuTwk12 Edlniyaykñúg Gakar³32. Fm’5ya:gEdlkUnRbusRsIRtUvbMeBjcMeBaHmatabitaxøÜnKW ³ 1- PrN³ ERbfa karciBa©wmmatabita. )anesckþIfa kalkUn enAtUcmatabitaciBa©wm luHdl;eBlkUnFMeBjrUbeBjrag ecHrksuIeFVIkar xøÜnÉg)anehIy RtUvciBa©wmmatabitavij CaBiessenAeBlEdlKat;man v½ycas;CraeFVIkarBuMekIt. 2- kic©krN³ ERbfa RtUveFVIkic©karCMnYs. )anesckþIfa ebI kUnrs;enACamYymatabita kUnRtUveFVIkarCMnYscMeBaHkargarNaEdlBi )akehIyF¶n;. ebIenApÞHepSgBIKat; kUnRtUv]sSah_eGItemIlmatabita [)anjwkjab; ERkgKat;manbBaðaGVImYyRtUvCYyedaHRsayedaytaMg citþfanwgrg;caMbMerIGñkmanKuNRKb;eBlevla. kUnminRtUv[matabita bMerIxøÜnrhUtdl;Kat;cas;CraeT eRBaHv½yenH RtUv[Kat;sRmakBIkargar edIm,ITukeBl[Kat;eFVITanrkSasIl cMerInemtþaPavna sþab;elakeTsna. 3- kulvMsM febsSami ERbfa rkSavgSRtkUl. )aneskþIfa kUnRbusRsIRtUvrkSavgSRtkUlmatabitaEdll¥ [)anKg;vg; kuMRbRBwtþ GaRkk;EdlnaM[xUctémøvgSRtkUlrbs;matabita. 4- TayC¢M bdibC¢ami ERbfa Rbtibtþi[l¥ smTTYlmt’k. )anesckþIfa kUnEdlsmKYrCaGñkTTYlmt’k KWkUnEdlmancriya វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

85


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

sm,tþil¥ ykmt’kenaHenAeRbIkñúgpøÚvRtUv minykeTAeRbIkñúgGMeBIG)ay muxepSg². 5- TkçiNanub,TanM ERbfa kareFVIbuNüTkçiNanub,Tan. )an esckþIfa eBlEdlmatabitaGnic©kmµeTA kUnRbusRsIRtUveFVIbuNü]TÞis kuslCUnKat;. karse®gÁaHmatabitaedayFm’5ya:genH RKan;EteFVI[Kat;)an suxRsYlkñúgCIvitbc©úb,nñbu:eNÑaH bu:EnþCIvitrbs;mnusSstVRtUvvilsøab; vilekItkñúgsgSarvdþ eTAtamkmµpll¥GaRkk;rbs;xøÜn. dUecñHkUnRbus RsIRtUvmanParkic©mYyeTot EdlRtUvbMeBjCUnmatabita KWRtUvENnaM matabita b¤ebIkUnKµansmtßPaBeT RtUvrkelakGñksb,úrs CYy ENnaMmatabita [sßitenAkñúgsT§akñúgsIl kñúgcaK³ caK³ kñúgbBaØa. kusl Fm’TaMg4enHsMrab;CaTIBwgrbs;matabitakñúgelakxagmux. sUm,IRBH BuT§Cam©as; RBHGgÁsMEdgFmµeTsnaeR)as BuT§mata nig BuT§bita bgðajmKÁplniBVan TukCakartbKuNrbs;RBHGgÁcMeBaHRBHmata nig RBHbita.

86

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

Parkic©rbs;matabita nigbuRtFItaenAbreTs 1- Parkic©matabita ³ edayRBwtþikarN_ERbRbÜlénRbeTskm<úCa )anCMruj[CatiExµr xøH mktaMglMenAq¶ayBImatuRbeTsrbs;xøÜnenAbreTsdUcCa shrdæ Gaemric kaNada )araMg GU®sþalI CaedIm. dUecñH«BukmþayRtUv manParkic©fµImYyeTotkñúgkarGb;rMkUnecAelITwkdIfµI. Parkic©Cacm,gKW CMrujkUn[xMsikSaeronsURt[mancMeNHecHdwgkRmitx<s; eRBaHmrtk Edl«BukmþayEck[kUnenATIenHKWcMeNHviC¢aenHÉg. CamYyKñanwgkar CMrujkUn[eron RtUvENnaMGb;rMkUn[mancriyal¥RsbtamTMenomTmøab; sNþab;Fñab;d¾l¥rbs;CatixøÜnKWCatiExµr. )anesckþIfa kUnecA)ansikSa eronsURteRkbCBa¢k;ykcMeNHviC¢aBIsalardærbs;eKehIy minRtUvbMePøc ecalvb,Fm’rbs;CatixøÜneLIy. Kb,ICMrujkUn[niyayPasaExµrenAkñúg RKÜsar ehIyéleBl[kUneronGkSrExµrpg. eBlRtLb;mkBIeFVIkar vij eqøótniyayBnül;kUnGMBIRbvtþisa®sþnigPUmisa®sþExµr RBmTaMg TMenomTmøab;d¾l¥rbs;Exµr edIm,I[kUnecAenATIenaHdwgc,as;nigyl;cUl citþGMBIvb,Fm’rbs;CatixøÜn. Kb,InaMkUnecAeTAvtþ edIm,I[RBHsgÇCYy Bnül;ENnaMkUnGMBItémøénviC¢asm,tþi nigcriyasm,tþi. vtþBuT§sasna វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

87


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

CamCÄdæansMxan;sRmab;Gb;rMkUnecAExµrtaMgBIsm½yburaNmktammaK’a rbs;RBHBuT§Cam©as; CamaK’ad¾l¥brisuT§ EdleFVI[CIvitéføfñÚrBiesskUn ecA)anTTYl»vaTGMBIRBHsgÇGMBIRBHFm’ CaBaküeRbónRbedArbs;RBH BuT§EdlCamUldæanénvb,Fm’Exµr. eRkABInisS½yvasnakUn Edl)anTak;TgnwgbuBVCatimk mþay «Bukk¾RtUvEtTTYlxusRtUvcMeBaHvasnakUnecAeTAmuxeTotEdlTak;Tg nwgkarGb;rM eRBaHkarGb;rMCaeKalsMxan;kRmitvasnakUnkñúgbc©úb,nñenH nigeTAGnaKt. mþay«BukNaEdlmincg;[kUnecHniyayExµrecHGkSr ExµrnigecHdwgvb,Fm’Exµr CakMhusF¶n;Nas;cMeBaHkUneTAGnaKt Edl mþay«BukRtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkarbM)at;vb,Fm’rbs;CatixøÜnenH. enA RbeTsPUma RbeTsRsIlgáa nigRbeTséf erogral;éf¶esAr_ nig éf¶GaTitü mþay«Buk)annaMkUnecAmkkan;vtþ edIm,I[RBHsgÇGb;rMsIl Fm’RBHBuT§sasnaman[smaTansIl5 rhUtbgðat;[GgÁúysmaFi eTotpg. pÞúyeTAvijmþay«BukExµrxøHenAbreTs enAéf¶esAr_nigéf¶ GaTitüEbrCanaMkUnecAedIrelgnigTuk»kas[sasnadéTmkbBa©úH bBa©Úl[eTAkan;sasnaeK. enAeBlEdlkUnedIrpøÚvxus minsþab;dMbUnµan xøÜnGMBIerOgKURskr edaysarEtTTYlvb,Fm’rbs;breTs mineFVItamTM enomTmøab;xøÜn eTIbmþay»BukxøHnwksþayeRkay b:uEnþvahYseBleTA ehIy. 88

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

2- Parkic©kUnRbusRsI ³ tamFmµtakUnRbusRsI enAkñúgbzmv½y KWCav½yenAekµgmþay «Bukb¤GaNaBüa)alEtgEtbBa¢Ún[eTAsikSa. Parkic©kUnEdlCasisS KWkarxMRbwgERbgsikSaeronsURt nigeFVIkic©karEdlRKUdak;[. eRkABIenH kUnRbusRsIRtUvmancriyamaryaTéføfñÚr kuMrt;ecalsala RtUveron[ manviC¢ax<g;x<s; kuMedIrelgsb,ayrhUtePøckarsikSa. kUnRbusRsIman P½BVsMNagNas; Edl)anmkenARbeTsEdlsm,ÚrkarsikSa dUecñHkuM[ eBlknøgeTAedayBuMmankarsikSaRtUvedIr[Tan;karlUtlas;énBiPB elak eRBaHviC¢anigcriyal¥Casm,tiþrbs;mnusS. éf¶eRkayebIkUnecA RbusRsImanbMNgcg;eTAksagmatuRbeTsvij k¾manlT§PaBCYy)an eRBaHmansmtßPaBRKb;RKan;. RbeTskm<úCaBIedIm karGb;rMkUnecAman kargayRsYlCagenAbreTs eRBaHCaRbeTskMeNItrbs;xøÜn ehIyrdæa Pi)alk¾CardæaPi)alExµr ÉkmµviFIsikSaenAkñúgsalak¾tRmUveTAtam RbéBNITMenomTmøab;ExµrnigRsbtammuxviC¢aTUeTAEdlRKb;RbeTskñúg BiPBelakelIkykmksikSa. kUnExµrsikSaCaeRcInem:agenAkñúgsala rdæeK luHRtLb;mkpÞHvij mþay«BukBuMsUvmaneBlTMenrBnül;kUn ecAGMBIvb,Fm’rbs;CatixøÜneLIy eRBaHrvl;eFVIkar. dUecñHkUnecAExµr )anTTYlvb,Fm’BIr KWvb,Fm’CatixøÜnpg nigvb,Fm’rbs;RbeTsEdl xøÜnsñak;enApg éf¶eRkayGacmanTMnas;CamYy«BukmþayGMBITsSn³nig វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

89


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

karGnuvtþxusKñaenH. kUnecARbusRsIKb,IKitfa mþay«BukxøHeTaHbIKat; mancMeNHviC¢atictYcCagkUnsm½yenHk¾eday k¾Kat;mankarBiesaF eRcInkñúgbBaðaCIvitEdr dUecñHkUnRbusRsIRtUvykeyabl;Kat;mkBicarNa pSMnwgcMeNHviC¢arbs;xøÜnEdl)ansikSapg edIm,I[EpnkarCIvitRbRBwtþ eTA)ansuxcMerIn. c,ab;enAshrdæGaemrik nigRbeTskaNada kUnRbusRsIEdlmanGayu18qñaMeLIgeTA GacerIsKURskredayxøÜnÉg )an ÉTMenomTmøab;ExµreTaHbIkUnRbusRsImanGayuelIsBI18k¾eday karseRmc[manKURskr k¾bnÞúkenAelI«BukmþayrYmCamYyeyabl; pÞal;rbs;kUnpg. dUecñHkUnRbusRsIExµrenAbreTs KYrsikSaRbéBNIenH edaysRmbsRmYlbBaðaerIsKURskrenHCamYy«Bukmþay kuMseRmctam TMenIgcitþxøÜnÉg. mþay«Bukk¾KYrsþab;BakükUnEdlmaneyabl;l¥ ÉkUn RbusRsIk¾Kb,Isþab;bgáab;Kat; ebIKat;ENnaMeTArkpøÚvl¥ehIy. mþay «BukCaGñkmanKuN kUnminRtUvmanKMnitfa xøÜnmancMeNHviC¢asm½yfµI ehIyemIlgay«Bukmþayrbs;xøÜneLIy eRBaHviC¢afµIk¾ekItBIKMnitcas; Edl)anRtYsRtaypøÚvEdr. kUnEdlsßitkñúgbzmv½ykMBugsikSa BuMTan; mankarBiesaFenAkñúgbBaðaCIvitenAeLIy ebImanbBaðaNamYyekIteLIg Kb,IykbBaðaenaHBieRKaHCamYynwg«Bukmþay edIm,IeCosvagkarvinicä½y xus. mYyeTot kareRbImenaseBa©tnatamyuvv½y qab;Grqab;sb,ay qab;rMePIbqab;xwg k¾naM[vinicä½ynigseRmccitþxusEdr. kuMGalbenÞas 90

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

mnusSCMnan;cas;²faeFVIxusedayBuM)anRbmUlehtuplnigP½sþútagc,as; las; eRBaHCYnkalsisSnignisSitecHviC¢atamEtesovePA tamEtRTwsþI emIleXIjkargarenaHgay luHdl;GnuvtþeTIbdwgc,as;fa kargar enaHBi)akehIyCYnkalGnuvtþBuMekItpg mankargarxøHGnuvtþBuMekItRtUv EtEkRTwsþIvijpg. mü:ageTot sisSnignisSitEdl)ansikSaviC¢abreTs munnwgykGnuvtþenARbeTsExµr caM)ac;RtUvEtsikSalkçN³Exµr[yl; c,as;las;Camunsin eTIbGacécñviC¢aEdl)ansikSaenaH[manlkçN³ CaExµr eRBaHmanviC¢axøHGacGnuvtþ)aneCaKC½yEtkEnøgmYyBuM)aneCaK C½yenAkEnøgmYyeTotk¾man. RtUvsikSafa RbeTskm<úCamanTwkdIFatu GakasnigTwkcitþExµrmanlkçN³EbbNaEdlGacykviC¢aenaHeTA Gnuvtþ)aneCaKC½y. dUcCakaryklT§ikumµúynIsþExµrRkhmeTAGnuvtþ enARbeTskm<úCaknøgeTAenHEdlCalT§ipÞúyBITwkcitþExµr )aneFVI[Rb eTskm<úCavinasGnþray. TIbMputenH sUmGMBavnavRBHGgÁecAGFikar RKb;vtþenAbreTs dUcenAshrdæGaemrik kaNada )araMg nigGU®sþalI CaedIm sUmcat;Ecg[manbeRgónGkSrExµrnigsIlFm’RBHBuT§sasna dl;kUnecARKb;vtþ edIm,IcUlrYmviPaKTankñúgkarrkSaRbéBNI nigvb,Fm’ Exµr[)anKg;vg; ehIy[vb,Fm’TaMgenaHsßitenAkñúgsnþancitþénkUnecA ExµrRKb;KñaenAbreTs. sb,úrsrbs;RBHsgÇkñúgkarCYyGb;rMkUnecAExµr cat;Tukfa CaviPaKTand¾]tþúgÁ]tþmminGackat;éfø)an. cMENkmþay វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

91


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

«Bukb¤GaNaBüa)alrbs;kUnecAExµrKYrykcitþTukdak;eFVIshkarCamYy RBHsgÇ edaybBa¢ÚnkUnecA[eTAsikSaGkSrExµr nigsIlFm’RBHBuT§ sasnaenATIvtþ tamkmµviFIrbs;vtþnImYy². sgÇwmfa RBHsgÇnigCn CatiExµrenAbreTsminbMePøcecalnUvesckþIGMBavnavenHeLIy.

92

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

BuT§mNÐlkm<úCa ebIeKeFVIdMeNIrtampøÚvCatielx1 BIs<anmunIvgSeTAs<anGñk elOg)ancm¶ayCag20KILÚEm:tbt;sþaM eKnwgeXIjBuT§mNÐlkm<úCa EdlsßitkñúgXuMdI\dæ RsukekonsVay extþkNþal RbeTskm<úCa. BYk eTscrTaMgkñúg nigeRkARbeTs)aneFVITsSnkic©Caerogral;éf¶ Ca BiessenAéf¶esAr_nigéf¶GaTitümancMnYnGñkeTscreRcIn edIm,IeTAnmsáarbUCnIydæannanaEdlksagenAkñúgBuT§mNÐlenaH. bUCnIydæand¾sM xan;4kEnøgKW RbsUt Rtas;dwg sMEdgFmµcRk nigbriniBVan. eRkABI bUCnIydæan4kEnøgenH mansMNg;epSg²eTotKW RBHBuT§RbTanBr RBHBuT§RTg;)aRt ]bdæansala GaRsmsmaFi salaFmµvin½y sala sMNak;CaedIm. eKeXIjRsHTwkCaeRcInEdllMGedayedImpáaB½T§CuMvij nigedImb£sSIduHCaCYr eFVICapøÚvEdlmanEmkekagrkKñaeFVICadMbUlpøÚv EdlCarmnIydæanKYrrIkraycitþ. enACit]bdæansalamanedImetñatmYyedIm cEmøkGs©arü KWman Emk8duHeLIgesµIKñaEbkecjeTATisTaMg8 EdlGñkR)aCJBuT§sasnafa CatMNagGdægÁikmKÁ KWmgÁRbkbedayGgÁ8CapøÚvRbtibtþi edIm,ImKÁpl niBVankñúgkarecjcakTukçmanCatiTukçCaedIm. )atuPUtGs©arüenH ekIt eLIgKYrnwkdl;Bakücas;ExµrEdlxøHfaCaBuT§TMnayfa kalNaekaHsøa វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

93


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

EktpusR)asaTmasR)asaTR)ak;ehIy RbeTseyIgnwg)ansux sb,ay. ekaHsøaEktKWsßitenAmþúMenHÉg. BuT§mNÐlenHEdlmanTMhM dICag100hikta kMBugpuseLIgnUvbUCnIydæannanatamBuT§Rbvtþitam rcnabfExµrCabnþbnÞab;Kña. RbeTskm<úCaCaRbeTseKarBRBHBuT§ sasna2000qñaMmkehIy EdlsBVéf¶enH manvtþcMnYnbYnBan; nigRBH sgÇmanR)aMmYymuWnGgÁ . dUecñHkarbegáIt[manBuT§mNÐlCacaM)ac;bMput CatMNagvtþTaMg bYnBan; eRBaHmanBuT§mNÐlTMhMd¾FM CaxñatGnþrCati sRmab;sßabnabUCnIydæannanarbs;RBHBuT§ nigGaKarepSg²sRmab;beRgonFm’ nigGb;rM citþ. enARbeTskm<úCamanR)asaTrab;Ban; bu:EnþBMuEmnCabUCnIydæan rbs;BuT§sasnaeLIy PaKeRcInsg;edIm,I]TÞiscMeBaHRBHGaTieTBkñúg sasnaRBahµN_. cMENk RBHBT§sasnaefrvaTdUcRbeTséf PUma RsIlgáa nigRbeTsen)a:l;CaedIm manBuT§mNÐlCaxñatGnþrCatiCa yUrmkehIy. PaBRkIRkénRbCaBlrdæExµrnigkarekIneLIgénGMeBIhigSa RKb;y:agmkGMBIkarFøak;cuHénsIlFm’. dUecñHkarsßabnanUvBuT§mNÐl enHeLIgRsbtam kal³eTs³ eqøIytbnwgesckþIRtUvkarrbs; RbCaBlrdæExµr EdlTukCamCÄmNÐlbNþúHbNþalFnFanmnusSkñúg karsikSaeronsURt bNþúHbBaØasµartI[mansIlFm’eLIgvij. GñkEdl 94

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

begáItBuT§mNÐlenH KWekIteLIgBIRBHsgÇ nigBuT§bris½TExµrenAkñúgnig eRkARbeTs. bc©½yCavdICag100hikta ekIteLIgBIBuT§ExµrenAeRkARb eTs. cMENk bUCnIydæanTaMgbYnkEnøgKWkEnøgRbsURt TTYlksag edayRBHsgÇnigBuT§enARbeTsGU®sþalI EdldwknaMedayRBHGgÁ RsIsuvNÑ nigRBHGgÁ nnÞ-sueTB. kEnøgRtas;dwgksagedayRBHsgÇ nigBuT§bris½TenARbeTs)araMg EdldwgnaMedayRBHGgÁ citþkaera TUcsariT§i. kEnøgsMEdgFmµcRkksagedayRBHsgÇ nigBuT§enAshrdæGa rik dwiknaMedayRBHetCKuN rkçitFemµa Kg;-supan. kEnøgbriniBVan ksaedayRBHsgÇnigBuT§bris½TExµrenARbeTskaNada EdldwknaM edayelak ]kj:a yit-eqg. salaFmµvin½yksagedayRBHsgÇ nigBuT§s½TExµrenAshrdæGaemrikEdldwknaMedayRBHetCKuN XunhYn. manBuT§bris½TksagsMNg;epSg²eTot b:uEnþmin)anerobrab;enA TIenH. RkumGPi)alénsmaKm FmµTUt KW semþcmhaeXasnnÞ RBHetCKuN sYs-KU RBHGgÁ ys-h‘ut RBHGgÁbNÐit huk-savNÑ nigRBHGgÁ TUc-sariT§i dwknaMksagBuT§mNÐlenH . RBHGgÁ TUcsariT§I CaRbFanKNkmµkarRbtibtþiCaGñkcat;EcgedaypÞal;enATIkEnøg. cMENkRBHetCKuNbNiÐt huk-suvNÑ CaGñkepþImKMnit ehIyCaGñk cat;karTUeTAdUcCaeFVIbøg; nigTMnak;TMngsaFarN³CaedIm. sMNg;Edl RtUvsßabnabnþeTAeTot KWpøÚvcUlBIEpñkxageCIgénBuT§mNÐl nigs<anqøg វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

95


អតថបទរពះធម៌ ភគទី៣

sÞwg RBmTaMgekøagTVarcUlBIpøÚvCatielx1 RBHvihar mNÐlvibsSna sakümunIectIy_dMkl;RBHsarIrikFatuénRBHBuT§ bNÑal½ytmál;Km<Ir k,Ünc,ab;énBuT§sasna nigesovePAvb,Fm’ Rbvtþisa®sþExµr sarmnÞIr sRmab;tmál; vtßúburaNExµr ksagRBHBuT§rUbd¾FMmYyGgÁ ksagkMEBg B½T§CuMvijBuT§mNÐl ksagsßanIviTüúpSaysemøgCaedIm. kñúgBuT§mNÐlenH EckecjCaBIrEpñk KWmYyEpñkksagbUCnIydæannanarbs;RBHBuT§ nigmYyEpñkeTot ksagsMNg;epSg²dUcCasala Fmµvin½y mNÐlvibsSnaCaedIm sRmab;sikSaeronsURtnigGb;rMcitþ. nimnþRBHsgÇEdlmancMeNHdwgBIBuT§iksikSa nigBIsalaFmµvin½ymk Gb;rMbEnßmEpñkKruekaslü[eTACasmNTUtbBa¢ÚneTAeTsnaBnül; BuT§bris½TExµr enAtamextþ nigRkugénRbeTskm<úCa. mYyEpñkeTot nimnþRBHRKUecAGFikar nigGacarüvtþRKb;vtþTaMgGs;kñúgRBHraCaNacRk km<úCaTaMgmUl mYyRkummþgmkeFVIsikçasala edIm,IBRgwgsmtßPaB elakRKUecAGFikarnigGacarüvtþTaMgenaH [bMeBjkic©kar[eBjelj Rsbtammuxgar . eRkABIkarsikSaeronsURtFm’vin½y nigRbtibtþi[)anl¥Rsbtam smNePTmk elakRKUecAGFikarnigRBHsgÇdéTeTotKYrBnül;BuT§ bris½TExµreCIgvtþ[yl;témøKuNFm’mansIlFm’CaedIm[)anyl; 96

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ


អតថបទរពះធម៌ ភគ៣

c,as;las; nigCYyEpñksgÁmkic©nigvb,Fm’ dUcCaBnül;kUnecA[xMeron sURtkuMedIrelgRbRBwtþG)aymuxepSg² dUcCaEl,gRsI Ck;eRKOgejón CaedIm. cMENk«BukmþayRtUvxMRbwgERbgrksuIeFVIkargarRbkbeday Fm’sucrit. RBHsgÇk¾GacdwknaMksagsalaeron mnÞIreBTü pøÚvfñl; CaedIm dUcsm½ymunminTas;xusnwgRBHvin½yRBHBuT§sasnaeLIy. sUm CnCatiExµrTaMgkñúgnigeRkARbeTsCYyrYmviPaKTanksagBuT§mNÐl km<úCaenHteTAeTot [)anseRmcCasßaBrTukCasm,tþiBuT§sasnaEdl Casßab½nd¾FMrbs;RbeTskm<úCa.

វ ិភគេដយរពះេតជរពះគុណបណិឌ ត ហុក សវណណ

97


នមអនកបរ ិចចគបចច័យេបះពុមព EEE×DDD

១. ឧបសក ឡូ ប៊ន ុ េឡង និង ឧបសិក េអៀប ៃឆគម ី ្រពមទំងកូនេច

២. ឧបសិក េ

$៥0០

អុវី គន

$៥០០

េសៀវេភេនះែចកជធមមទន ទូរស័ពទ ទ ំនក់ទំនងៈ ក. ្រពះភក ុ ិ ុ ខ វិបល

០១១ ២២៥ ៥៤៧ នង ិ

០១២ ៣១២ ៩០៨

ខ. ឧបសិក

វ ិភគេ

េមឿន ០១២ ២២១ ៥០៥

យ្រពះេតជ្រពះគុណបណ្ឌិត ហុក

វណ្ណ

1

khmer book  

khmer book

khmer book  

khmer book

Advertisement