Page 1

XII CONCURS DE CARTELLS XXXII SETMANA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRA DE MONTSERRAT

2012 ajuntament de Vall dels alcalans. Ribera Alta. Comunitat Valenciana


XII CONCURS DE CARTELLS convocat per l’Ajuntament de Montserrat, per a la XXXII edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra. PARTICIPANTS Podrà participar tothom. MODALITAT Les obres podran estar realitzades en la tècnica que cada participant decidisca, el suport i la grandària d’aquestes serà: mínim 50x70 cm. i màxim 70x100 cm. Les obres podran presentar-se en format digital en primera instància. Dades a incorporar al cartell: XXXII Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat del 17 al 22 de juliol de 2012 o 32 Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat del 17 al 22 de juliol de 2012. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES Les obres que es presenten al concurs han de ser originals i inèdites, no premiades en cap concurs. Cada concursant podrà presentar un màxim de tres obres. El tema de les obres haurà de versar sobre la XXXII Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat. PRESENTACIÓ DE LES OBRES Cada obra original o digital presentada anirà signada amb un lema o títol en la part posterior d’aquesta o en el CD i s’adjuntaran en un sobre tancat, un segon sobre amb el lema i el títol de l’obra escrits en el seu exterior i que contindrà les següents dades: títol de l’obra, nom i cognoms de l’autor, escola o estament a què pertany, DNI o NIF, adreça completa, telèfon. Junt a aquest segon sobre hi haurà un full on únicament constarà el lema i el títol de l’obra escrits amb un telèfon de contacte, per si l’obra és finalista. Les obres es lliuraran a l’Ajuntament de Montserrat.


TERMINIS El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 4 d’abril de 2012, a les 14.00 hores. La decisió del jurat es farà pública el 30 d’abril de 2012. JURAT El jurat estarà integrat pels membres de la comissió de cultura. PREMI D’acord amb l’opinió del jurat es concedirà un únic premi sense dotació econòmica que consistirà en ser la imatge corporativa de la XXXII SIMC. S’expedirà un certificat acreditatiu de la decisió del jurat. ACCEPTACIÓ DE LES BASES El premi podrà declarar-se desert i cap autor podrà beneficiar-se del premi. La decisió del jurat serà inapel•lable. Es tornaran totes les obres, amb l’excepció de la premiada, una setmana després de la decisió del jurat i el termini per a recollir-les serà d’un mes natural després de la decisió del jurat. Els drets de l’obra premiada passarà a ser de l’Ajuntament de Montserrat, que es compromet a esmentar a l’autor sempre que es faça ús d’aquesta. L’Ajuntament de Montserrat es compromet a no fer ús de les obres no premiades, excepte en l’exposició del concurs prèvia a la decisió del jurat, sense el consentiment de l’autor. Les obres no retirades en el termini marcat en aquestes bases passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Montserrat, que es compromet a esmentar els autors sempre que se’n faça ús. Els participants eximeixen l’Ajuntament de Montserrat de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què poguera incórrer algun dels participants. La participació en aquest certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases. ajuntament de Vall dels alcalans. Ribera Alta. Comunitat Valenciana


Ajuntament de Montserrat Pl L’EsglÊsia, 1 46192 Montserrat tel. 96 298 80 00

BASES del Concurs de Cartells  

bases del XII Concurs de Cartells

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you