Page 1


L ’ ex pos i c i óunmésunéselr es ul t atf i nal d’ un pr oj ec t e de col · l abor ac i ó ent r e5 enquader nador s amb un obj et i u comú: donaraconèi x erl ’ enquader nac i ócom a ar tiof i c i .En as s oc i ac i ó amb c r eador s d’ al t r es di s c i pl i nes , pr et enen obr i r un di àl egent r el ’ ar t i s t ail ’ ar t es à,ir ef l ex i onar s obr e ell l i br e com a s opor t ar t í s t i c . D’ aques ti nt er canv inei x en el s5 l l i br es d’ ar t i s t aex pos at s . Bar cel ona,Ti nt aI nv i s i bl e,car r erLl eó6,bai x os . Del18des et embr eal6denov embr ede2009.

Bi gBangneur onal

Àngel sAr r oy o

Car dumen

Geor gi naAs pa

Cascada

Hél èneGenv r i n

Cent aur o

PonchoMar t í nez

Ent r el í ni es

Xav i erVaquer

+ + + + +

I manolOss a J av i er aPi nt ocanal es Dar í oZer ut o Al ej andr oRodr í guezLeón Mer cèSebas t i à


Bi gBangneur onal Àngel sAr r oyo( enquader nador a )+ I manolOssa( di ss enyador )

“ Delqueési nf i ni t amentpet i ts’ esdevél ’ escenar i deTOTelquepodem conèi xerisent i r :ésel Bi gBangneur onal . ” Mat er i al s

enquader naci óenper gamí ecsdepaperdepast i sser i a pl cosi td’ i nspi r aci óxi nesa,ambancl at gebasatennusos


Car dúmen Geor gi naAs pa( enquader nador a )+ J avi er aPi nt oc anal es( di s s enyador a,gr avador a ) “ Lac ol · l ec c i ódel l i br esvi s t ac om unac ol · l ec c i ódepei x os ,unc ar dúmen,enel queunmí ni m de6i ndi vi duss ’ agr upenperes pèc i ei c ar ac t er í s t i quess embl ant spert al des err ec onegut sc om unauni t at . El sl l i br esd’ aques tCar dúmenpr es ent enl ar el ac i óent r eel pei xi l a l l et r a ,membr esdel c ar dúmeni l af amí l i at i pogr àf i c ar es pec t i vament , d’ unabandaf entr ef er ènc i adi r ec t aal anat ur al es adel c onc ept ei per l ’ al t r aapar ei x entc om amet àf or ad’ aques t . Enc adal l i br epei xi l l et r avi uenunadi s s ec c i óon,r el ac i onantl ess ev es par t si def i ni c i ons ,permi t j àdel t exti l ai mat geexpos enl as evapar i t at . ” Mat er i al s

si svol umsenquader nat st i poBr adel t apesf ol r adesambf ul l sd’ al gues est ampaci onsambai guaf or t ssobr epaperCr eysse


Cascada Hél èneGenvr i n( enquader nador a )+ Dar í oZer ut o( ar t i s t avi s ual )

“ Ell l enguat gedel sul l s.Qui ndol çdi àl eg,qui namer avel l osacascadad’ i deesdi t esensi l enci . ” Ser geCôt é Mat er i al s

550pl ecsdepaperdecot óf etamà,cosi t ssobr ef i lde paperj aponès( koz o ) .


ElCent aur o PonchoMar t í nez( enquader nador )+ Al ej andr oRodr í guezLeón( gr avador )

Mat er i al s

enquader naci óent el adel l iambi l · l ust r aci ódel ’ ar t i st a guar desdepaperamat e est ampaci onsenxi l ogr af i a


Ent r el í ni es Xavi erVaquer( enquader nador )+ Mer cèSebast i à( pi nt or a )

“ Lí ni esquef or ment r amesit ei xi t s.Tr amesque conf or menl ’ esper ançad’ unal l i br et avi t al ,d’ una poesi aescr i t aenell l enguat gedel ’ àni ma. ” Ant oniPui gver d Mat er i al s

enquader naci óenest r uct ur acr euada t apes est oi gdef el t r e pl ecsdet el adebast i dorpi nt atambgouache it i nt axi nesa


un més un (català)  

L'exposició "un més un " és el resultat final d'un projecte de col·laboració entre cinc enquadernadors amb l'objectui comú de donar a conèix...

un més un (català)  

L'exposició "un més un " és el resultat final d'un projecte de col·laboració entre cinc enquadernadors amb l'objectui comú de donar a conèix...

Advertisement