Page 1

or i gi na l s


Or i gi nal s d’ Àngel s Ar r oyo


LLI BRED’ 0R Cober t eses mal t adesdef angcui t Cos i tv i s t Guar despi nt adesamà Es t oi gf l exi bl edepel l depor c


LLI BRED’ 0R Cober t esdef angcui t ambapl i caci onsd’ òxi d Cos i tv i s t Guar despi nt adesamà


LLI BRESD’ OR Cober t esdef angcui tgr av ades Cos i tv i s t Fundadepel l


LLI BRED’ OR Cober t esdef angcui t ambapl i caci onsdecr i s t al l sdecol or Cos i tv i s t Guar despi nt adesamà Es t oi gdef us t ai pl exi gl às


LLI BRED’ OR Cober t esdef us t a Cos i tv i s t Decor atambpet i t sf l or ons

LLI BRED’ OR Cober t esdef us t a Cos i tv i s t Decor atambf l or ons i di s cr et apàt i nadepad’ or


ÀLBUM Cober t esdef er r ot r act atambàci di oxi dat Ll om deper gamí Guar despi nt adesamà Es t oi gdecuer s on


LLI BRED’ OR Cober t esdef er r ot r act atambàci di oxi dat Ll om deper gamí


ASÍHABLÓ ZARATUSTRA,Fr i edr i chNi et zs che Tapamunt adaent el adel l i pi nt adaal ’ ol i Fi l et s ,t í t ol i aut ordaur at sambors obr et ei x el l depel l


ELPAPELYSUSFI LI GRANASENCATALUNYA, Or i ol Val l si Subi r à Enquader naci óenl l i br eder egi s t r e Cober t esf ol r adesambt el adecol ornegr e i decor adesambpaperj aponèst i nt at Capçadesbr odadesamà t ol daur atal axi nesa Tí Es t oi gf l exi bl e


ÉSQUANTOCO QUEHIVEI G CLAR Jos epGui nov ar t ,Cons t anzaBoni l l ai Ví ct orSuny ol Capsadecons er v aci ó Fol r adaambt el adex ar pel l er ai i nt er i ordef us t a Ser i gr af i aenl acober t aant er i or


ANATOMÍ ADEUNADESAPARI CI ÓN,I s r ael Ar i ño Car pet acapsaperaobr af ot ogr àf i ca Fol r adaambt el a I nt er i ordef us t at i nt ada Al gunesf ot ogr af i esempar el l adesmi t j ançantcos i t


CAPSADECONSERVACI Ó


CARPETAPERACOL· LECCI Ó DEGRAVATS Real i t zadaambcar t ol i nar eci cl ada Sol apa Tancadef us t a


CARPETAPERACOL· LECCI Ó DEGRAVATS Fol r adaambt el adel l i Sol apadepel l Tancadecour ei f us t a


WI NDOWS Capsadecons er v aci 贸


10CAPSESPERACONTENI RUNAESCULTURADECADADI TDELESMANS Car t 贸f ol r atambt el adecot 贸decol orcr u


HERE/ NOWHERE,Domènec Car pet acapsaf ol r adaambt el ai mpr esa mi t j ançantes t ampaci ódi gi t al gi cl ée peracol · l ecci ódef ot ogr af i es


COL· LECCI Ó DEFOTOGRAFI ES,Andr ésSuny er Enquader naci ój aponesaambcober t esr í gi des


ÁLBUM PARAGRABADOS Enquader naci óal aj aponesa Decor aci óambf i br esv eget al si manus cr i t del ’ ar t i s t aJos epGui nov ar tencober t aant er i or


O DI BUI XARDECAP,Jos epdecal ’ Es t r any ,JoanPui gdef àbr ega Car pet ar í gi daf ol r adaambt el a I nt er i ordef us t adef ai g


Det al l del at anca


CI NCO PI EDRAS,Dani el l eCr eenaune Car pet aperacol · l ecci ódel i t ogr af i es Tapesf ol r adasambt el a,i nt er i ordef us t ai guar desdepaperambes t ampaci ól i t ogr àf i ca Sol apadet ancament


Det al l del as ol apa


L ’ AVI ,JoanComor er a Tapas ol t a Fi nes t r aenl acober t aant er i or Capsaf ol r adaambt el ai i nt er i ordef us t a


LAMALVESTATD’ ORI ANA,Jos epCar ner Tapas ol t af ol r adaambt el amar br ej ada


CURSO DEDI BUJO YPI NTURA( 19621966) , I ns t i t ut oPar r am贸n Enquader naci 贸ent apas ol t af ol r adaambt el a Fi nes t r aencober t aant er i oramb i l 路 l us t r aci 贸s obr et el ai ncr us t ada Logoenel l l om r eal i t zatambmosai cdepel l Es t oi gf l exi bl e


LLI BREENBLANC Sobr ecober t adepaperf etamĂ


LLI BREENBLANC Enquader naci óambcos i tv i s t Cober t esf ol r adesambpaperpi nt atamà ( monot i p )


LLI BREENBLANC Enquader naci 贸enes t r uct ur acr euada


LLI BREENBLANC Enquader naci 贸enes t r uct ur acr euadaambcos i tv i s t


LLI BREENBLANC Enquader naci óal aj aponesa Cober t esf ol r adesambt el ai paperpi nt atal ’ engr ut


Det al l del l l om


LLI BREENBLANC Enquader naci 贸al aj aponesa Cober t esdepaperar t esanal


LLI BREENBLANC Enquader naci 贸enacor di 贸 Cober t esdepaperar t esanal uni des al cosdel l l i br emi t j an莽antci nt adepaper


LLI BREENBLANC Enquader naci óambcos i tv i s t Ful l sdel l l i br es ol t scos i t sadobl el l omer acons t r uï daenz i gazaga Cober t esf ol r adesambpaperpi nt atal ’ engr ut


angel sarroyo@ gmai l . com www. angel sarroyo. es

ORIGINALS  
ORIGINALS  

Enquadernacions originals, breument comentades, realitzades per Àngels Arroyo (versió català).

Advertisement