Page 1

LLI BRE D’ ARTI STA


Ll i br es d’ art i st a enquader nat s perÀngel s Ar r oyo


Pi nZhuang,JoanFont cuber t a L L I BRED’ ARTI ST A

Cober t esdef i br ad’ al umi ni Cober t aant er i ors er i gr af i ada


LLI BRE,Per ej aume-Per eGi mf er r er L L I BRED’ ARTI ST A

Ll i br ecapsaambl l om r odóenpel l d’ ant Tí t ol gof r atenl acober t aant er i or


APROXI MACI Ó ALES4ESTACI ONS,Jos epGui nov ar t L L I BRED’ ARTI ST A

Car pet ar í gi daambs ol apesf ol r adaambt el adel l i Ser i gr af i aenl acober t aant er i or


UNAEXI STÈNCI ANÒMADA,Per ej aume/PepDur an/ JoanFont cuber t a/HannahCol l i ns/Fr eder i cAmat/Evr u/ Car l osPaz os/BenetRoss el l /Ant oni Ll ena/Manuel Guer r er o L L I BREOBJ ECTE

Mar cambcar pet aperacol · l ecci ód’ obr agr àf i ca


LACELEBRACI Ó COM AREVOLTA,Car l esGuer r a,Jos epGui nov ar t L L I BRED’ ARTI ST A

Capsad’ al umi ni s er i gr af i ada I nt er i ordef oam


ARAS,PepaBus qué,Fer r anDes t empl e L L I BRED’ ARTI ST A

Car pet af ol r adaambt el a Sol apas er i gr af i ada I nt er i ordef us t at i nt ada


LLAMADASDELMÁSALLÁ,Agus t íPui g L L I BRED’ ARTI ST A

Car pet acapsaf ol r adaambt el a I nt er i ordef us t api nt ada Tí t ol s er i gr af i atent apaant er i or


SPUTNI K,JoanFont cuber t a L L I BRED’ ARTI ST A

Capsaambdepar t ament s f ol r adaambt el as er i gr af i ada


VI LADOTVI LADECANS,Gui l l em Vi l adot ,JoanPer eVi l adecans L L I BRED’ ARTI ST A

Car pet af ol r adaambt el as er i gr af i ada I nt er i ordef us t adef ai g Fai x adepr ot ecci ó


BASARDELDESI G,Mar i oPas qual ot t o L L I BRED’ ARTI ST A

Car pet acapsaf ol r adaambt el as er i gr af i ada I nt er i ordef us t a


CARTACI ,Per ej aume,JoanBr ossa L L I BRED’ ARTI ST A

Car pet acapsaf ol r adaambpel l d’ ant Ter mogr av atenl acober t aant er i or


ELSBI DONSDELAPEDRERA,Jos epGui nov ar t L L I BRED’ ARTI ST A

Car pet acapsaf ol r adaambnapagi r ada I nt er i ordef us t a


DÉUCI ÈNCI ALLI BERTAT,JoanFont cuber t ai Vi cençAl t ai ó L L I BRED’ ARTI ST A

Tr esv i dr esmunt at ss obr epeusd' al umi ni ar t i cul at s f or mantunt r í pt i c


Fai x apr ot ect or adef el t r eperal as er i gr af i adel st ext os Capsadecons er v aci 贸d' al umi ni ambt 铆 t ol i aut or ss er i gr af i at s


TÀPI ESESCRI U L L I BRED’ ARTI ST A

Capsaf ol r adaambt el adel l i s er i gr af i ada I nt er i ordef us t adef ai g


LESOBRESIELSTEXTOS,Per ej aume L L I BRED’ ARTI ST A

Tapas ol t af ol r adaambpaperEbony Pl ecst ancat senl apar tant er i or


Es cat i v anesenduespeces ar t i cul adesmi t j anรงantcos i t


CANTESPI RI TUAL,Per ej aume,Pal aui Fabr a L L I BRED’ ARTI ST A

Tapas ol t af ol r adaambpaper Fi nes t r aenl acober t aant er i or ambgr av ator i gi nal dePer ej aume Tí t ol gof r at


Gi l l esVi gneaul t ,Jes úsVi l al l onga L L I BRED’ ARTI ST A

Tapas ol t af ol r adaambpaper Fi nes t r aenl acober t aant er i or ambobr aor i gi nal deVi l al l onga Tí t ol gof r at


MI NAMOTOORI GEN,Car l esMonegal L L I BRED’ ARTI ST A

Tapas ol t af ol r adaambv el l ut Li t ogr af i aenl acober t aant er i or Capsadef er r ooxi datambf i nes t r a


LESOLEI LVUDEDOS,J acquesDupi n,Ant oni Tàpi es L L I BRED’ ARTI ST A

Ll i br eenr amaambf ai x adepaper Cami sas er i gr af i adaenel l l om i t í t ol gof r atenl acober t aant er i or Es t oi gf l exi bl edecuer s on


NOSALTRESIELSAGERMANATS,Per ej aume,Enr i cCasass esi Pas cal Comel ade L L I BRED’ ARTI ST A

Tapas ol t af ol r adaambt el a Ter mogr av ati f i nes t r aambgr av ator i gi nal dePer ej aumeenl acober t aant er i or Cober t apos t er i ors er i gr af i ada Sobr ecober t adef l i s el i na Fai x adepaperf etamà


ANDROGI NI A,Cr i s t i naPér ezBaeza L L I BRED’ ARTI ST A

Tapas ol t af ol r adaambt el a Tí t ol gof r atenl acober t aant er i or Es t oi gr í gi dl l i s cabl e


ELTI EMPO JUGABA,Cr i s t i naCal der ón L L I BRED’ ARTI ST A

Enquader naci óf l exi bl edepaperf etamài gof r at Tancadepaperi f us t a


COLECCI Ó FOTOGRÀFI CA,Fr ances co L L I BRED’ ARTI ST A

Enquader naci óent apas ol t af ol r adaambpl às t i c Es t oi gdepr ot ecci óf ol r atambpl às t i cdebombol l es


PEDRESIGENT,Joma L L I BRED’ ARTI ST A

Tapas ol t aambcober t espi nt adesperl ’ ar t i s t a


CATCHONTHEFLY,Fer nandoPr at s L L I BRED’ ARTI ST A

Tapas ol t af ol r adaambt el adel l i Cos i tambes cat i v anes Es t oi gr í gi d Fi nes t r aambobr aor i gi nal del ’ aut or acober t aant er i ori l ’ es t oi g enl


LAADORMI CI ÓN,PepaBus qué L L I BRED’ ARTI ST A

Tapas ol t af ol r adaambt el a Es cat i v anesenduespecesar t i cul adesmi t j ançantcos i t Tí t ol gof r atenl acober t aant er i or Fundadef l i s el i na


ELCAMI NO DEPRESI ,Nat al i aCol l ado L L I BRED’ ARTI ST A

Enquader naci ódecar t er a Es t oi gf l exi bl e


PACI ENCI AYTOLERANCI A,Mi r ei aBl anco L L I BRED’ ARTI ST A

Tapas ol t af ol r adaambt el adel l i Fi nes t r aenl acober t aant er i or ambor i gi nal del ’ aut or a Es t oi gambf i nes t r a


CROMOFÀGI A,RosaMi r ambel l L L I BRED’ ARTI ST A

Cos i tv i s t Es t oi gr í gi d


LENUPERDU,Agus t íPui g L L I BRED’ ARTI ST A

Cos i tv i s tambt i r esdepel l i f i l decànem Es t oi gr í gi df ol r atambpel l depor c i or i gi nal del ’ aut orgof r atenl acar aant er i or


LASTRI BUS,Evr u L L I BRED’ ARTI ST A

Enquader naci óenpel l chagr i n peral l i br eel ect r òni c( ebook )d’ ar t i s t a Ter moi mpr ess i óambpl at aenl escober t es r eal i t zadaperAndr ésMár quez apar t i rd’ unor i gi nal del ’ aut or


I nt er i orf ol r atambpel l d’ ant i pecesperal as ubj ecci ódel ’ ebook f ol r adesambpel l decabr a


Capsadecons er v aci 贸f ol r adaambt el a Depar t ament speraebook i al l ot j amentdel ss eusaccess or i s Tei x el l depel l ambt 铆 t ol enel l l om


OJO DI VI NO,Àngel sAr r oy o L L I BRED’ ARTI ST A

Ll i br et únel ambj ocdet r i angl esi mi r al l enl ’ i nt er i or Capsaf ol r adaent el a ambel ement sdef us t av i s t s quef or menpar tdel as ev aes t r uct ur a ai x ícom del apeçadet ancamentl l i s cabl e


OTRASCANCI ONESAGUI OMAR,Ant oni oMachado,I s r ael Ar i ño L L I BRED’ ARTI ST A

Enquader naci óenacor di ó( l epor el l o ) Cober t aant er i orambf i nes t r ai t í t ol daur atambpl at a Es t oi gdepr ot ecci óambt í t ol daur atambpl at aenl as ol apadet ancament


JUGAELPAPER,Àngel sAr r oy o L L I BRED’ ARTI ST A

Enquader naci óenacor di ó Cober t esdepaperar t esanal uni des al cosdel l l i br emi t j ançantcor r et j adepel l


ELCONTEDELSPARES,JoanMor eno L L I BRED’ ARTI ST A

Enquader naci óenacor di ó Cober t esr í gi desf ol r adesambt el av er mel l a Tí t ol or i gi nal del ’ aut orenl acober t aant er i or Fundadef el t r e


angel sarroyo@ gmai l . com www. angel sarroyo. es

LLIBRE D'ARTISTA  

Enquadernacions de llibre d'artista, breument comentades, realitzades per Àngels Arroyo (versió català).