Page 1

æææææææææANNI ææ MAæLIæPORTAæBENE

$ALææALææSESSANTANNIæDIæ6ESPAæRACCONTATIææ ææææææææææææDAæ/LIVIEROæ2IVA æVICEPRESIDENTEæDELæ6ESPAæ#LUBæ4ICINOææ ææææææEæAPPASSIONATOæPOSSESSOREæDIæOLTREæVENTIæ6ESPE
!..)6%23!2)

$UEæRUOTEæDIæGLORIA

!LESSANDROª#ORTI ªªANNI ªª #ADEMPINO ªSUª0RIMAVERAª%4ª

&/4/æ)'/2æ0/.4)

(OæSEMPREæAVUTOæUNAæGRANDEæPASSIONEæPERæIæMOTORI ææ MAæGLIæSCOOTERæNONæMIæSONOæMAIæPIACIUTI æPERCHÎæNONæ HANNOæLEæMARCEæSONOæPASSATOæDALæ#IAOæALLAUTO æ MOBILE æMAæPOIæMIæSONOæRIFATTOæCONæLAæ6ESPAæ,AæUSOææ PERæGIRONZOLARE æMAæANCHEæPERæPARTECIPAREæAæGITEæOææ RADUNIæ1UESTANNOæSONOæSTATOæALL%UROVESPAæAæ4ORINOææ (OæUNAæ0RIMAVERAæ%4æ æMAæMIæPIACEREBBEææ TROVAREæUNæMODELLOæCONæILæFAROæBASSOæ)LæSOGNOæDIæTUTTIææ ÑæUNAæ6ESPAææILæPRIMOæMODELLOæINæASSOLUTO

#//0%2!:)/.%æ.æænææ!'/34/æ!..)6%23!2)

$UEæRUOTEæDIæGLORIA

!.'%,/ª$!.$2%!

5 æ

NæOPERAIOæQUALSIASIæ Aæ #HIASSOæ NEGLIæ ANNIææEæ!LlEæAæ ,ONDRAæNELææ COSHANNOæ INæ CO MUNEæ'IRAVANOæINæ6ESPAæ)Læ CELEBREææRUOTE æNATOæAæ0ONTEDE RAæ0ISA æNELææDAæUNIDEAæ DELLIMPRENDITOREæITALIANOæ%N RICOæ0IAGGIO æSPEGNEæQUESTAN NOæSESSANTAæCANDELINEæ%æCONæ ILælATOæRIMASTOæRICORDAæAGLIæALTRIæ SCOOTERæDIæESSEREæSTATOæLUNICOæ ADæAVERæPORTATOæINæGIROæLEæGAM BEæDIæ!UDREYæ(EPBURNæ

,UCAª&ERRARA ª ªANNI ªª 6ARESE ªSUª 08 !VEREæUNAæ6ESPAæSI GNIlCAæVIVEREæUNæ MITOæ,HOæPROVATAæAæ æANNIæEæNONæHOæPIÝæ SMESSOæ/GGIæNEæHOæ DUEæUNAæ08æDELæ æEæUNAæ0RIMAVE RA æCHEæÑæDELLAæMIAæ RAGAZZAæ$ELLAæ6ESPAæ MIæPIACCIONOæLEæFOR MEæROTONDE æCOSAæCHEæ AæUNAæ,AMBRETTAæ MANCAæ5SOæLAæ6ESPAæ PERæANDAREæALæLAVORO æ INæRADIO æOæPERæANDAREæ AæSUONAREæAIæCONCER TIæ3ONOæSTATOæALL%U ROVESPAæDIæ4ORINOææ -IæPIACEREBBEæPOSSE DEREæDUEæMODELLIæINæ PARTICOLAREæLAæ6ESPAæ '3æDELææOæUNAæ æ2ALLYæARANCIONE

$ANIELEª0OGGIALI ªªANNI ªª ,UGANO ªSUª0RIMAVERAª

TREBBEæ ANCHEæ NONæ PIACERE æ EPPUREæHAæAVUTOæUNæSUCCESSOæ GLOBALEæ Eæ IMMEDIATO æ COMEæ RACCONTAæ/LIVIEROæ2IVA æVICE PRESIDENTEæDELæ6ESPAæ#LUBæ4I CINOæi.EGLIæANNIæ æLAUTO MOBILEæCOSTAVAæTROPPO æMENTREæ LAæ6ESPAæERAæPIÝæACCESSIBILEæ 1UANDOæ EROæ BAMBINO æ NEGLIæ ANNIæ æAæ#HIASSOæVEDEVIæFA MIGLIEæINTEREæGIRAREæSUæUNæ6E SPINOæPAPÊ æMAMMAæEælGLIæINæ BILICOæSUæDUEæRUOTEæ#IæSIæAN DAVAæ ALæ LAVOROæ TUTTOæ LANNO æ /LIVIEROæ ANCHEæCONæLAæPIOGGIAw 2IVA æVICE

PRESIDENTEæ DELæ6ESPAæ )LªPRIMOªMODELLOænæLAæ6ESPAæ #LUBæ4ICINO

CCænæFUæDISEGNATOæNELæDOPO GUERRAæCONæLINTENTOæDIæCREAREæ UNæMEZZOæECONOMICOæ)LæRISUL TATOæ)LæCONCETTOæDIæMOBILITÊæ PERSONALEæFUæRIVOLUZIONATOæi!æ QUEIæ TEMPIæ NONæ SIæ PENSAVAæ CERTOæALLAæNASCITAæDIæUNæMITOæ (OæACQUISTATOæILæPRIMOæMODEL LOæAælNEæANNIæ æSENZAæSAPE REæCHEæAæQUELLAæDUEæRUOTEæMIæ SAREIæAPPASSIONATOæ-IæDIVER TIVOæSEMPLICEMENTEæADæANDAR CIæALæLAVOROæCONæMIAæMOGLIEw

)LªSUCCESSOæNELLEæVENDITEæHAæ

&/4/æ)'/2æ0/.4)

)LæBELLOæDELLEæ6ESPEæÑæVEDERLEæRINASCERE æRINNOVANDONEæ CARROZZERIAæEæMOTOREæ)OæHOæUNAæ0RIMAVERAæ ææ UNAææ3PECIAL æUNAææ43æEæUNAææ6."æCHEæSTOæ METTENDOæAæPOSTOæ,EæCOMPROæVECCHIE æLEæRINNOVOæExæ LEæTRUCCOæ3ONOæOGGETTIæDIæDESIGN æCONæQUELæGUSTOææ UNæPOæRETRÚæCHEæHAæSTILEæ5NAæVOLTAæMIæSONOæRECATOæDAæ ,UGANOæAæ&RIBORGOæINæUNæGIORNOæ/RAæSOGNOæUNæVECCHIOæ MODELLOæLAææ3PORTæ0ROTOTIPO

!ªGUARDARLAæDIæSFUGGITAæPO

SPINTOæ%NRICOæ0IAGGIOæAæPRO DURREæQUASIæANNUALMENTEæNUO VIæ MODELLI æ OGGIæ PIÝæ Oæ MENOæ CONOSCIUTIæAæDIPENDENZAæDELæ PERIODOæDIæCOSTRUZIONEæEæDELæ SUCCESSOæRISCOSSOæ#HIæNONæHAæ MAIæSENTITOæPARLAREæDIææ3PE CIALæOæDIæ0RIMAVERAæ CONTINUAæAæPAGINAæ

#//0%2!:)/.%æ.æænææ!'/34/æ
!..)6%23!2)

$UEæRUOTEæDIæGLORIA

6%30!ª#,5"

5NªANNOªPIENOª DIªATTIVITË

&/4/æ)'/2æ0/.4)

1UANDOª Òª NATOª ILª 6ESPAª #LUBª4ICINO -!2#/ª0!44æ.ELææÑæ NATOæi!MICIæINæ6ESPAw æUNæ GRUPPOæCHEæHAæFATTOæDAæPRE CURSOREæALæNOSTROæ#LUBæLAæ FORMAæ ATTUALEæ Ñæ NATAæ NELæ æ0ERæFARNEæPARTEæSERVEæ PRIMAæDIæTUTTOæGRANDEæPAS SIONEæ SEæ POIæ SIæ POSSIEDEæ UNAæ6ESPA æTANTOæMEGLIOæ

-ATTIAª#ONTI ª ªANNI ªª $AVESCO ªSUªª 08 )LæPUNTOæFORTEæDELLAææ 6ESPAæ´æSEMPLICEæDAææ RIPARAREæ,AæMECCANICAæ ÑæELEMENTAREæEæCHIUN QUEæABBIAæUNæPOæDIææ DIMESTICHEZZAæCONæLEæ MANIæEæCONæIæMOTORIæPIÝæ SEMPLICIæPUÚæARRANGIARSIæ DAæSÎæ)NOLTREæIæPEZZIæDIæ RICAMBIOæSONOæREPERIBILIæ FACILMENTEæEæOVUNQUEæ )OæNEæFACCIOæUNæUSOæPIÝæ CHEæALTROæCITTADINO æMAæ SONOæGIÊæSTATOæANCHEæINæ #ORSICA æPERCORRENDOææ UNæTOTALEæDIææKMæ CONæUNæMATERASSINOææ SOTTOæALæSEDEREæPERæATTU TIREæIæCOLPIæ3EæDOVESSIæ CAMBIAREæVESPA æRICOM PREREIæUNæ08æÑæLAæ6ESPAæ CHEæPIÝæMIæSIæADDICE

SEGUEæDAæPAGINAæ

i1UANDOæHOæTROVATOæUNAæ6E SPAæAæFAROæBASSOæDELææHOæ DECISOæDIæRESTAURARLAæEæHOæ INIZIATOæ Aæ COLLEZIONARLEæ /GGIæ NEæ HOæ PIÝæ DIæ VENTIæ 0REFERISCOæIæMODELLIæCONSER VATI æCONæIæPEZZIæORIGINALI æ ANCHEæSEæSONOæMOLTOæAFFE ZIONATOæAæUNAæ6ESPAæ2ALLYæ ARANCIONEæDELææCONæCUIæ SONOæSTATOæINæ5NGHERIAwæ

,AªDOMANDAæSORGEæSPON

LAVEVAæUSATAæ'REGORYæ0ECKæ INæ6ACANZEªROMANEæ.EGLIæ ANNIææCOSTAVAæMENOæDIæ UNAUTO æMAæNONæERAæECONO MICAæ %æ INOLTREæ LAæ 6ESPAæ SOSTITUIVAæLAUTOæLAæUSAVA NOæOPERAIæEæBANCHIERIw

,EVOLUZIONEæDELLAæ6ESPA æ

SEMPREæMENOæ6ESPAæEæSEM PREæPIÝæSCOOTER æPONEæALTRIæ INTERROGATIVIæ 2IUSCIRÊæ ILæ MITOæ Aæ SOPRAVVIVEREæ CONæ Iæ NUOVIæMODELLIæ i#HIæPRODUCEæLAæ6ESPAæDEVEæ ADEGUARSIæALLEæESIGENZEæDELæ MERCATOæ'LIæSCOOTERæSONOæ COMODIæ Eæ NONæ HANNOæ LEæ MARCEæ ,Eæ VECCHIEæ VESPEæ HANNOæPIÝæFASCINO æMAæSONOæ MENOæ SEMPLICIæ DAæ USAREæ #HIæACQUISTAæUNAæNUOVAæ6E SPAæNONæÑæDETTOæCHEæSIAæUNæ APPASSIONATOæ !LLAæ lNEæ DIæ QUESTANNOæ NONæ VERRÊæ PIÝæ PRODOTTAæ NEPPUREæ LAæ 08 æ LULTIMOæ MODELLOæ Aæ MARCEæ ANCORAæINæFABBRICAZIONEw

TANEAæDURANTEæQUESTOæVA GABONDAREæINæ6ESPA æHAæMAIæ FATTOæ QUALCHEæ FESSERIAæ i.Oxwæ CIæ INTERROMPEæ ILæ lGLIOæDIææANNI æNDR æi-Aæ SÒæPAPÊ æLEæIMPENNATE æNONæ RICORDIæ#EROæDIETROæIOw ,Aæ PRESENZAæ DELLAæ 6ESPAæ NEIælLMæEæNELLAæMUSICAæFAæ NASCEREæALTREæDOMANDEæLAæ PUBBLICITÊææPUÚæAVERæINmUITOæ SULæ SUCCESSOæ RISCOSSOæ DALæ DUEæRUOTEæDIæ0ONTEDERAæ i)ælLMæHANNOæPORTATOæALLAæ WWWITVESPACOM 6ESPAæ GLORIAæ IMMEDIATA æ MAæ EFlMERAæ ,Aæ GENTEæ LAæ COMPRAVAæPERCHÎæRISOLVEVAæ Ni3ESSANTANNIæDELLAæ6ESPAwæDIæ UNæ PROBLEMA æ NONæ PERCHÎæ 'IORGIOæ3ARTIæEDæ.ADA æ 

1UALªÒªILªPROSSIMOªAPPUN TAMENTO 'IOVEDÒæ æ SETTEMBREæ AN DIAMOæUNælNEæSETTIMANAæINæ #ORSICAæINæ6ESPAæ!TTRAVER SEREMOæDIVERSEæTAPPEæ"A STIA æ !IACCIO æ "ONIFACIO æ 0ORTOæ6ECCHIOæ3ARÊæUNæBELæ iWEEKENDæLUNGOw 1UANTIªSIETEª /TTANTAæSOCIæSPARSIæINæTUTTOæ ILæCANTONE æANCHEæSEæQUELLIæ VERAMENTEæATTIVIænæCIOÑæCHEæ VENGONOæ Aæ TUTTEæ LEæ GITEæ næ SONOæUNAæTRENTINA 1UANTOªCOSTAªESSEREªMEM BRO ,AæTASSAæANNUALEæÑæDIææ FRANCHI -ARCOæ0ATT æ PRESIDENTEææ DELæ6ESPAæ #LUBæ4ICINO

1UESTANNOªCOSAVETEªFAT TOª 0ERæ Iæ SESSANTANNIæ SIAMOæ STATIæALL%UROVESPAæAæ4ORI NOæ)NOLTRE æCOMEæOGNIæAN NO æABBIAMOæFATTOæLAæiGITAæ REGINAwæCIRCAææKMæSUæ ITINERARIæSEMPREæNUOVIæ!B BIAMOæSEMPREæUNAæGITAæDIæ INIZIOæSTAGIONEænæi6OGLIAæDIæ 6ESPAwænæEæUNAæGITAæDIælNEæ ANNOæ4UTTOæQUESTO æNATU RALMENTE æ CONæ TANTAæ PAS SIONEæPERæLAæ6ESPA WWWVESPACLUBTICINOCH

#//0%2!:)/.%æ.æænææ!'/34/æ
!..)6%23!2)

$UEæRUOTEæDIæGLORIA

$IVERSEæTARGHEæ COMMEMORATIVEæ DELL%UROVESPA $AªSIN ª6ESPAªGIOCATTOLOª DEGLIªANNIªªPRODOTTAª DAª3IROª&ERRARIª)TALIA ªª MODELLINOªANNIªªDIªª ,Aª(OTTEª&ª.ICOLASª &RANCIA ª6ESPAª'3ªDIª "ANDAIªANNIªª'IAP 

5NOæDEIælLMææ CHEæHAæRESOæLAæ 6ESPAæUNæMITO

5 æ NæMITOæINæ MINIATURA -OLTISSIMIæGLIæOGGETTIæINæMINIATURAææ PRODOTTIæATTORNOæALLAæ6ESPAæ#HEæAææ VOLTEæRAGGIUNGONOæPREZZIæDAæCAPOGIRO

ESPAæNONæÑæSOLOæILæNOMEæ DIæ UNæ DUEæ RUOTEæ Oæ UNæ MARCHIOæ REGISTRATOæ #Ñæ UNAæ LETTERATURAæ INTORNOæ ALæ MONDOæDELLAæ6ESPAæCHEæSOLOæ GLIæ APPASSIONATIæ RIESCONOæ Aæ CAPIREæ0ERæSEMPLICITÊ æPARLE

REMOæ DIæ iOGGETTISTICAwæ GIO CATTOLI æINDUMENTI æACCESSORI æ TARGHEæEæADESIVI æPORTACHIAVI æ LOCANDINE æMOBILIæPERæLAæCASA æ LIBRIæ 0RENDIAMOæADæESEMPIOæLEæ6E SPEæ GIOCATTOLOæ SONOæ RAREæ Eæ

RICERCATEæ INæ TUTTOæ ILæ MONDO æ PERCHÎæVENGONOæCOLLEZIONATEæ SIAæDAGLIæAPPASSIONANTIæDIæ6E SPEæ CHEæ DAIæ COLLEZIONISTIæ DIæ GIOCATTOLIæ !LCUNIæOGGETTIæNONæHANNOæUNæ VALOREæMONETARIOæVEROæEæPRO

PRIO æ MAæ TRAæ Iæ COLLEZIONISTIæ SCATENANOæASTEæCHEæPOSSONOæ RAGGIUNGEREæCIFREæMOLTOæELEVA TE æCOMEæCIæRACCONTAæ/LIVIEROæ 2IVAæi(OæUNAæPICCOLAæ6ESPAæ GIOCATTOLO æPRODOTTAæDALLAæFAB BRICAæ3IROæ&ERRARI æAæCUIæSONOæ

3ESSANTANNIªDIªSTORIAªRACCHIUSIªINªSEIªMODELLIªDIVERSI

6ESPAªªDELª æRESAæMITICAæ

DALælLMæ6ACANZEªROMANEæ)LæPRIMOæMO DELLOæCONæILæCAMBIOæAælLO6ESPAªªDELª ææ

ÑæLAæPRIMAæCONæMISCELAæALææ 0OIæSCENDERÊæALæ

6ESPAªªDELª ææ

UNæMODELLOæPRODOTTOæAPPOSITAMENTEæ PERæILæMERCATOæSVIZZERO


#/.3)',)ª54),)

&/4/æ)'/2æ0/.4)

5SATOªEªRICAMBI

MOLTOæ AFFEZIONATOæ PERCHÎæ Ñæ DEGLIæANNIæ3ESSANTAæEæMIæRI CORDAæ LAæ MIAæ INFANZIAæ ,HOæ PAGATAæQUALCHEæCENTINAIOæDIæ FRANCHIæ #OMUNQUEæ NONæ SIæ TRATTAæSOLOæDIæGIOCATTOLIæ#Ñæ STATOæUNæPERIODOæINæCUIæSIæVO

6ESPAªª3PRINTªVELOCEª DELª æPRODOTTAæPERæILæ MERCATOæITALIANO

CIFERAVAæ CHEæ LAæ 0IAGGIOæ NONæ PRODUCESSEæACCESSORIæPERæLAæ 6ESPAæ)OæSONOæRIUSCITOæAæTRO VAREæUNæINTEROæCATALOGOæDIæAC CESSORI æMAæNONæINæ)TALIAæOæINæ 3VIZZERA æBENSÒæINæ!USTRALIAæ ,AæPASSIONEæPERæLOGGETTISTICAæ

PRESENTAæINOLTREæDIVERSEæSFAC CETTATUREæ)Næ'IAPPONEæSPEN DONOæCIFREæFUORIæDIæTESTAæPERæ GLIæ ACCESSORI æ MENTREæ Aæ MEæ NONæPIACCIONOæEæLIæTENGOæUNI CAMENTEæSEæSONOæMONTATIæDIæ SERIEw

6ESPAª43ªDELª æ

UNæMODELLOæPARTICOLAREæCONæ CILINDROæAæTREæTRAVASI

/LIVIEROæ2IVAæCIæDICEæAæCOSAæBISO GNAæPRESTAREæATTENZIONEæALæMOMEN TOæDELLACQUISTOæDIæUNæMODELLOæUSA TOæi6ISTAæDAæSOPRA æUNAæVECCHIAæ VESPAæPUÚæESSEREæBELLISSIMAæSEæLAæ SIæCAPOVOLGEæÑæMARCIAæOæBUCATAæ,Eæ RUOTEæSCHIZZANOæFANGO æSALEæEæSPOR CIZIAæSOTTOæLAæCARENAæEæCONæIæDE CENNIæCIÚæPROVOCAæDANNIæALæVEICOLOææ "ISOGNAæGUARDAREæBENEæILæTELAIO æ CONTROLLAREæSEæCÑæRUGGINEæ)NOLTREæ VAæTESTATOæCONæCURAæILæSISTEMAæELET TRICOæLUCI æFRECCE æCLACSONæ3EæCÑæ UNAæLAMPADINAæDAæSOSTITUIRE æNONæÑæ GRAVEæSEæSIæTRATTAæDIæUNæCAVOæINTER ROTTO æLEæCOSEæSIæCOMPLICANOæ2I GUARDOæALæMOTORE æINVECE æBISOGNAæ lDARSIæDELæVENDITOREwæ1UANTOæPUÚæ VALEREæUNAæ6ESPAæDEPOCAæi3EæUNæ APPASSIONATOæSTAæCERCANDOæUNæMO DELLOæINæPARTICOLAREæPUÚæPAGARLOæCI FREæESORBITANTIæ(OæVISTOæVENDEREæ UNAæ6ESPAæCCæAæMILAæ%UROæ 5NæMIOæAMICOæINVECEæHAæACQUISTA TOæUNAæmOTTAæDIæTREæ6ESPEæPERæ MILAæ%UROwæ%æIæPEZZIæDIæRICAM BIOæi,Aæ0IAGGIOæNONæOFFREæMOLTOæ )Næ)TALIAæCIæSONOæRIVENDITORIæPRIVATIæ IOæNEæCONSIGLIOæUNOæINæPARTICOLAREæ -AUROæ0ASCOLIæDIæ2AVENNAæ´æUNæ GRANDEæAPPASSIONATOæEæVENDEæPEZZIæ DIæRICAMBIOæINæTUTTOæILæMONDOææ )æRICAMBIæVANNOæSCELTIæCONæCURAæSEæ SONOæFATTIæCONæMATERIALIæSBAGLIATIæ POSSONOæPROVOCAREæPROBLEMIæADæ ESEMPIOæMATERIALIæTROPPOæAGGRESSI VIæPOSSONOæINTACCAREæILæCOLOREæORIGI NALEæDELLEæ6ESPEæPIÝæVECCHIEwæ WWWMARCOPASCOLIIT

6ESPAª08ªDELª ææ

UNOæDEGLIæULTIMIææESEMPLARIæ IMPORTATIæINæ3VIZZERAæ #//0%2!:)/.%æ.æænææ!'/34/æLa Vespa compie 60 anni  

Reportage per ricordare i 60 anni del mitico due ruote Piaggio.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you