Page 1

I

Itl r7

I

r)


ALLES KOMT SAMEN OP

HIGHTITAY R,IDER,

staat, dan ontvang Je dlrect een reactle van Mehldau rs een denker. Een EENZAAM PROCES =-.1 -:: iectueel mustcus die precies weet wat De vreugde was twee jaar later dan ook het publiek of van de muzikanten waarmee - 3oet Hi1 zoekt, onderneemt en verlegt groot toen de pianrst erndelilk na een lang je speelt Er gebeurt meer ter plekke ik iets schrilÍ voor mijn trio kunnen : - grenzen Creëert zr.;n eigen muztkale en eenzaam schrrjÍproces zijn muzrek hoorde Wanneer -=. Dat doet hrl al jaren met zijn trio, een rn de Ocean Way Studios in Hollywood. Ztjn we dat sneller oppakken en ontwikkelen

:'(est of solo Het kost hem bloed, zweet

grootse componrst Voor de in Florida -:=:oren pianist lr;kt het zijn tweede natuur - s uiteraard niet de enige vernieuwer en

- ::agende hedendaagse lazzmuzikant, wel van de weinrge dte nu een hoogstaand,

-: -a

ongrijpbare mix van Jazz,

PoP,

r:-ermuziek en f ilmische invloeden tot

een

--'crm geheel weet te brengen : ^ nieuwe dubbelaar Highway Rrder was :' :rs niet zomaar Twee jaar werkte hij aan : - avontuurlijke epos Tijdens een tournee

-:: 1og zo'n jazzheld, Pat Metheny in 2007 +::e Mehldau het fundament voor zljn . - :e Een tweedelige melodie, die hr1 trldens -:: vele wachten en reizen onderweg had

,

:::acht, bleef door zrjn hooÍd

en

tijdens een tournee Het componeren voo'

aangevuld ooor een uitstekend kamerorkest

een orKest 15 een eenzamer en langer proces Er gaat aardig wat ti;d overheen voordat .e het muzikale resultaat hoort Wat overigens geweldig was toen het moment daar was

composrties werden prachtig vertolkt

en

--:-en En jaren van studie, zoals klassteke --s ci zich laren storten op een stuk van

spoken. Die -: odie werd het motief , de letdraad, voor - l^way Rider Een conceptalbum met een -- ,erseel verhaal Over het altijd onderweg : - Alleen en samen Over vertrekKen en -- - skomen

onder leidrng van dirrgent Dan Coleman Naast het orkest beweegt zljn vaste trlo -

JeÍf Ballard (d) en Larry Grenadter (b) - ztch vri'1 over de dromertge melodieën, aangevuld door solist joshua Redman en rockdrummer Matt Chamberlain. Tevens zat de beroemde oroducer Jon Brion, waarmee Mehldau eerder

het album Largo (2001) maakte, achter de knoppen en kreeg Highway Rider de sound

en vorm dre zrjn maker in zijn hooÍd had, Een droom dte urtkwam Bescheiden glunderend en tn alle rust vertelt Brad Mehldau tijdens een Nederlandse

tournee over ziin droomproject: 'Het

was

een lange weg ja, maar wat heb ik genoten

Vier jaar geleden kreeg ik in Parrjs de kans

om een werk te comPoneren voor het Orchestre National d'lle-de-France Dat gaf vertÍouwen. Het ging nu iets gemakkeli.jker en sneller, toch rs het totaal iets anders dan improviseren Het is ook een ander gevoel en proces; als 1e rmproviseert en op het podium

DIVERSITEIT IN TEXTUUR Mehldau had enerzrids zijn volledige album we met het orkest wtllen vullen, maar gebrek aar tild en vooral budget bracht de bi.;dragen var' het voltallige orkest terug naar vler stukken In sommige nummers is een aantal strijke's te horen die het kwartet aanvult. Anderzijds

vrndt hil juist dat het album goed in balans is De ene keer staat het orkest meer op de voorgrond, de andere keer het kwartet 'l( houd van diversitert In textuur Dat houdt oe muziek levendig en spannend.' Mehldau gaa: vooral op zrjn muzrkale instinct af om balans te vinden Tijd om te herschri.lven was er nte: Gelukkig was dat ook nauwelrjks nodig De geplande opnamedagen in de studio ware^ net voldoende Mehldau had slechts twee daqen met het orkest en in totaal vijf met he:

zomer2010 Jazz 2'


kwartet om veertren stukken oo te nemen In hoeverre stond de pranrst annex compontst onder druk? 'Voorafgaand aan de opnamen was de druk hoger. Omdat er geen tijd was om de orkestleden van tevoren de scores te laten lezen, moest ik er zeker van ziln dat alle uitgeschreven noten en harmonieën naadloos

op elkaar aansloten en klopten Dat was

bestudeerd, zoals Bach, Beethoven, Brahms

en Strauss Laatstgenoemde heeft met

gezelschap en vrrendschap Over thurskomen met meer bagage en levenservarrng Mehldau

composrtie Metamorphosen een invloed op hem gehad 'Het stuk van Strauss is heel complex, maar geweldrg om uit te drepen lk bestudeer het al jaren Hrj heeft

geeft uitgebreid zrjn ergen inteÍpretaïre en rdeeën achter de muziek op zrjn website Ergenlilk lilkt Hrghway Rrder over hemzelf te gaan Klopt dat? 'lk houd er niet zo van om

ziln brjzondere

voor elke violist,23 in totaal, een etgen partij geschreven, Al dre partilen vormen

even spannend Gelukkig klopte alles Tildens de opnamen focuste rk me vooral op de dynamiek, articulatre en een goed samenspel ledereen was relaxt en wrlde een goed resultaat neerzetten Wel was de trjd krap We

samen een geheel Normaal gesproken zrln de partijen van de strilkers onderverdeeld binnen verschrllende secties Strauss gaÍ reder

hadden per stuk slechts negentrg minuten In het begrn was het even wennen om de muziek in één keer te horen, want het orkest leest perfect prima vista (iets drrect kunnen

als urtgangspunt genomen voor drre eigen

spelen van bladmuziek), Ze zijn niet anders

SFEER

gewend De emotie sprak al uit de muziek, maar moest meer op de voorgrond treden Voor mil is dre emotie natuurltjk belangrijk en die wilde ik meer terugvoelen Daar hebben we aan gewerkt en dat rs volgens mrj goed

tot zun recht gekomen We hebben van

de

meeste stukken de tweede take urtgekozen ' Mehldau vertelt dat de musici de eerste keer

dat ze bepaalde frases speelden soms wat aarzelden, door de frictie en dissonantre dre verwerkt is in de comoositres 'lk hoorde ze af en toe twrlÍelen wanneer de noten zrch oplosten in de akkoorden en harmonieën, of rk het bewust zo had geschreven De tweede keer was de aarzelrng verdwenen en werd er overturgend gespeeld' Wel vindt hrj het brzar om te zren dat in een paar uur trjd zo'n orkest ziln werk vertolkt en een aantal uren later vertrekt naar een andere studio om een filmscore oÍ rets dergelijks op te nemen 'Mr1n stukken waren niet te ingewrkkeld voor hen, maar wel divers qua stillen .Jazzelementen aÍgewrsseld met pop

en klassreke rnvloeden Ze glimlachten toen ze weggingen; hopelijk vonden ze het leuk om te doen'

rnstrument zijn eigen afzonderlilke stem lk heb het concept van Strauss' Metamorphosen

stukken: de trtelsong, Now You Must Clrmb Alone en Always Departtng

Highway Rider heeft tevens een brjzondere

sÍeer Filmrsch, soms wat mysterieus en de dissonantre vormt soms een suspense van motieven en melodreën Mehldau realrseerde zrch al schrrlvende dat het een wat filmrsch karakter heeft Op zich geen verrassrng, want

de toetsenrst schreef al eerder frlmscores voor onder andere Eyes Wide Shut (1999), Space Cowboys (2000) en Million Dollar Hotel (2000) 'Voor mij ziln muzrek, írlm en literatuur op een bepaalde manter met elkaar verbonden in expressre. Elke disctplrne vertelt ziln eigen verhaal gedurende een trjdsÍrame Bil beeldende kunst is dat mrsschien ook zo, maar dat ervaar ik anders Een voorbeeld: wanneer ik een Íilm zie, dan kan ik dat op

een zelfde manrer lezen als een boek of het beleven van een conceÍt Het heeÍt een begin en een eind Het heeft te maken met je geheugen, hoe je iets ervaart Wat herrnner je van het begin, waar gaat het verhaal naar toe? In het begin van een song, filmscène of hoofdstuk van een boek kun je iets anders ervaren, dan wanneer 1e een stukle verder bent In het werk Los van de rnhoud, is het een representatre, zonder al te drepzinntg te worden, van het leven

llOOR |t,lIJ IS OI []ti|OTII

ons voorbiJ trekt

BttAN0RtJt( tN 0tt tÍiltt0t il(

sfeer

ltlIIR

TIRUGUOII.TIu

HANDELSMERI( Die drversiteit ontpopt zich brlna tot een soort handelsmerk van de pianrst Hrj vertolkte op geheel ergen wilze zijn verste van Paranord

zijn

van favoriete rockband Radiohead, en werkte al eerder samen met (mezzo)sopranen Anne Sofre van Otter en Renee Fleming Hil lret zrch verder insprreren door Bob Alcrvar die arrangementen voor Andrord,

Tom Waits schreef, evenals door Frangois

Rauber

die materiaal produceerde voor

lacques Brel Ook Francis Hime's orkestraties voor Chico Buarque en Claus Ogerman voor

Michael Brecker's Crtyscape vormden een inspiratrebron voor Highway Rider Al deze componisten weten pop en lazz te combineren met prachtige orkestraties Mehldau heeft daarnaast veel grote klassieke componrsten

'

zelf

Hoe het leven aan

'

Een ander opvallend element binnen de is dat Mehldau zrjn terugkerende motieven voornamelilk baseert op twee

toonsoorten: Fis mrneur en Crs majeur Zonder het al te theoretisch te verwoorden: dit zijn toonsoorten dre evenals rn veel klassieke compositres - soepel rn elkaar oplossen, maar ook erg kunnen wringen qua klank Ze dagen elkaar urt, staan haaks op elkaar, maar zijn altrld met elkaar verbonden Dre motiever

autobrografrsch te schnjven, maar hrer rs het

anders Natuurlilker, oprechter Veel van de muziek heb ik in volledrge rsolatre geschreven,

onderweg De muzrek ademt dat deels urt

Tildens zo'n schrrlfproces en onderweg ontdek .e allelei dingen over jezelf en er zijr-

juist andere elementen waarvan je 1e bewust wordt wanneer 1e met anderen rerst Die twee contrasten ervaar ik regelmatig Zeker omdat rk een gezrn heb met drie krnderen van wie ik regelmatig afscherd moet nemen wanneer rk op tournee ga Dat is een bepaald gevoe dat ik uitd.aag op deze plaat Het thurskomeranders ' Af en toe verduide .<: oe pianrst zrch rn het Nederlands Hij sp.ee<: c'ze taal inmrddels vrrj vloeiend,

voelt u te.aa.d heel

van\!ece z _' ^uwellk met de Nederlandse jazz.o:z !:e : et..ne Samen met hun drre k nce'=- ,'.a'a' ze al laren in New York, maa. hebce^ .:.=-. een wonrng in Arnsterdan: Hur < -:='=- .,orden tweetalrg opgevoed er zocc?-::::':e<t Mehldau ook een aardic

GROOT GEHEEL Zce:

,= aa- -z kant, zakenman of sporte.

a- ==-' .=".a ,oorbeelden te noemen s 3':: '.'=- t:- lJs veel onderweg en is zrj,ë" zz .::' - ='. =^baar Waarom past luist d : c-r=-,'.:-: : - - nuziek en focuste hrj zrcr ' a'aa -:- :=:= o aat? 'Hmmm dat rs een .a=a= .'..: ::.k dat ik er klaar voor was -:: :::- .---jj Jdt al een trldje rn de tucts: " = . ::- : -: .eertig Heb nu een gezir-=. :-: : -:: . -leren lk had drt album vre' aa' := =a=- - : <innen maken lk moes: -=i' =.=-::-,''-g opdoen Meer kenns .='.='=- -.=- '---.:-.ilfproces voor een groo: --. =., -=.--. ..:: < me er niet van bewusl 'a. :'-: : . :'_ =:: zou worden toen ik e..- .-.-- ',: ::- ^aí jaar realrseerde ik dal waren dte een groot ='--=':.'=.:-:.-:en -::::: ::-:: . --len VOrmen.'

-

maken gezamenlrjk onderdeel uit van eer' groter geheel, waarbil de sound van deze

: r kêêr ilitnêhrêrd met : ---.='ofonrst Joshua Redman - - -=':, - werKte htj met twee

toonsoorten essentreel is voor de sfeer van oe olaat Mehldau koos daar heel bewust voor

TWEEDELING De titel van de plaat verwrjst naar het altijo onderweg zrjn Ziln dubbelalbum vormt ergenlilk een tweedeling De eerste cd gaat over eenzaamheid, het volgen en afleggen van een nieuwe weg Met songs als Walkrng The Peak, Now You Must Climb Alone en de

trtelsong De tweede cd richt zich jurst op

-:' jkhet album

==-

'

'Joshua

muzrkaal verleden

^et stuk Don't Be Sad .=erde ik me dat Josh drt --=- Jrtvoeren Daarna ben ' '. - melodicën en narÍiro1 .. - tdagend was omdat ik ',=- ^ad gedaan Het klrnkt . '. 'rr I ilz zolÍ nr::n oon

='=,


-

-

. .

e D

melodte spelen als rk hem schrilf,

t keer hoorde ik hem al jn

m 1n hoofd

--lvrseren toen k rn het schriĂ?proces zat :"d het heel knap hoe iosh reaqeerde op

. rrkest

Hi1 ant crpeerde

op de

muzrek,

rer dat h1 de eigen spontanltelt van

zUn

.=:n kwiltraakte'

I

JON BRION .

.

;amenwerk ng met Jon Br on versch lde r: van hun eerdere Proiect, Largo 'lk i: qraag meer voor lon ScnrJVen, zooar

reer te doen had H I heeft de sound . -eed, gepol lst Belangr lke bes ulten : rmen over de verhoud ng van het =.i en de band, het gebru k van welke rnoest -':foons en hoe

al es opgenomen

- ren en qemlxt Het b lzondere van 0lt r s dat je elk nstrument afzonder 1k .

frlteren Dat

rs

typrsch.Jon, le hoort alles

-.'. de ademhal ng De k e nste details, zoals .- :e urd van de mo ecu en die in de lucht . :en in de opnameru mte lk vrnd dat . : dig Het is magrsch dat h I de muz ek zo -: heeft kunnen laten klinken, zonder dat .- .:erie wordt lk ben erg dankbaar dat tk ' r'oJect heb kunnen realtseren A es komt . :n, al mrln tnvloeden M ln liefde voor ,-:k Nu hopen dat rk het tn de toeKomst .: - ieer lrve ten gehore

. - 'Ke rond '

mag brengen Dan

ts

Interview Brad Mehldau Highway Rider  
Interview Brad Mehldau Highway Rider  

Titel: 'Alles komt samen op Highway Rider' Verschenen in 'Jazz', 2010

Advertisement