Page 1

lltï ls tHtl |JllllH(t PRtsïAïtt PI-ATIilI-A8II- TI BIIIERI|II,

PR0Jt0Tt|ll. SAl(0t0|tll$ï,

llJil r(0tlH(ïrtt,

TREr(T

0ltl 35 JAAR t_fiil0 tE|tl fl_fl(0pPl0 0Rt(t$T Tt RUttilrtflrt,

II|ll II$TII,AL TI OROA|IjISERI|ll [|ll

til

Genrnp Pancras tromnÊttiSt van onder n

Et0t|ll

AFGE|

AA|ll, 0|llDA|llt(s

0Pt|ll l|tntsT Btsïo|ll0

ilJ||

IIllIR$I

om ziln ervaringen met grootmeester Breuf

te delen Na d vers invallend werk in

tHI ï0H(0|l|l$IBtPAr.rilD |llEGAïrtt

El

l.[|ll8s Dt ïlrtflTtn$. ll0PH.lJl(8lEDï 2010 |lltEl|uÍt $PEfl.|l|l0GH.tJtilttffil. AAil 0t utrntfl.ljsT BRt|Jl(tR il0T llET |l|ltT, t|tJ sc1|tJ|IT tflt HGt|llzilI|llt0t D00R00ljtllEn Tt ilJil, 'trÍil.tt|lll t$ ANGETeuE VAN

os Foro: ros

EÈll

lr+ara ldLClg

A marilu r -n<a Hr Cl lNOOrrJ!

t^1rnêê

2O

\/êr\/l

de trompettist Boy Raaymakers die vanaÍ | begin bij het orkest speelde Het grappige dat Pancras als jongvolwassene het Kollekt

l(0r.rEt(Tttt 35 JAAR flrt ï0tn0t

l,fll

'Bt0tl$ï[RT' llAlll IIJ[l| [|Jlftl(.' rrrsr,

r

hot hinhand-:rhtioo orLost Tptzoni on I Neder ands Te.ugspee Theate., wel be',

lJ00RAt Pt0ilttR uÍtil.t|l|l BRtljt(tn (1944), GttsïH.tJl( Lfl0tR Acl|ïtR

zlcll |tltR0E[ls l'l|Aï lllil

$l|B$l0ltA0lllts ||| 2008.

TE CO|l|lPO|llERI|ll llOOR

till

n hr^

rrripndpn

KNAEpEN

begirLijd zag ootreden en

reg -r hii anir n.r^a aozoad, hoeft ( d r ilj uurL qr od9 YLê!Yv ' '!! ' udL

die band zou willen spelen 'De eigenzinn van Willem en het KollektieÍ heeft alt 1d al aangetrok(en Hij heeft p.achr juweeltjes gemaakt, zoals Sensemayà (19! met de Mondriaan Srr ngs, Greetle Kaufí' en Han de Vries Je hoort na twee maten ( je naar W'llem Breuker luistert hel spettÉ rammelt en schudt Je kop heen-en-weer I gaat twee kanten op: of het raatt .e of loopt ervoor weg '

still

niet dat het voor programmeurs, journalisten Hil eÍ' jongere generaIies jazzrruziIanten klaagde laatst dat de Du tse bladen hadden en liefhebbers een vanzelfsprekendheid Hij heeft het niet zo op publiciteit Hoeft

zo nodig in de belangstell.ng te staan

opgemerkt dat hij 65 jaar was geworden, terwill er in Nederland geen aandacht voor is Wel is in recente krantenartikelen te lezen dat hij het vreemd vindt dat'men'hem niet meer kent Ergens heeÍt hij qelrlk, want de geboren en getogen Amsterdammer Willem

moet zijn wie de man is en waar hi1 en ziln muziek voor staan Aan de andere kant is het wat dubbelzinnig dat Breuker en zijn orkestleden zich terugtrekken en weigeren mee te werken aan een portret als dit Hoe

dan ook, ik ben ook een doordouwer en Breuker niet mocht ontbreken in

IMPONEREN

npl:tpn in dp lrlodorl:ndsp i:zznosrh odon.c

hot ri tip v:n Orrdp l\,4êê<têrq

de iaren zesïio ook slaowerker Han Benn

Breuker, heeft zoveel voetsporen

1

12

winter 2010 Jazz

achter vond dat

GolrrL

L

,n

rnie<

l-)o mrrz oL on eiopnz nninp snpelsli,l nrcpn I'v'__F

r


n

Ondanks

dat de twee tegenwoo'dig

uwelijks contact hebben, oenkr Ber'^in. a,an têr.rrr ::n dip tiid Breuker waS heopgevallen in de halve fina e van het osdrecht Jazz Concours, waar hil het perimentele Litanie voor de 'l 4e jun 1966 rtolkte, een verwijzing naaT een conf rontatie ;sen n'ovo's en nolitip DaL werd hem niet dank afgenomen en ve'oo'ràakte enige mmotie Tijdens de fina e i'npo^ee'de eveneens, maar wint uite ndel 1k n et nninL zipt dp ionnp qaxofnn <r <nolpn on r ande"e jazzcompetit,e n De^ Haag Nog

nr dc nnrirhlinn v:n dc beÍaamde

lnSLant

rmposers lool met N,4isha Mergelberg, elen Breuker en Bennink ir datzelfde jaa. 67 , als New Acoustic Sw ng Duo 'Willem

a een rog -aar'nette pakken jazz' Willem g ^g desLi ds overal dwars tegen

in

Dat was

reel verrelderend en verÍrissend Dat zie je va^daag de dag nauwelijks mee...

\aast het uitzonderlijke spel ('l

968) van Peter

Brótzmann, dat critici en kenners als een van de meest invloedrijke jazzimpro albums z en - is Breuker van alle markten thuis Hij richt in 191 4 mede het Bimhuis op, is betrokken bj het Nederlands Jazz Archief, organiseert vanaf 1976 het jaarlijkse impro festivaL Klap op oe Vuurpijl , en runt ook

rarvan k zelf alle covera.t had verzorgo

rt was een succes en de belangstelling nam

de cornpositie De Volhardir'g uiLvoert, wat

roClt

e We speelden veel in clubs en hebben dat sselend tot halverwege de jaren tachrig lgehouden Het lwam op een zijspoor te lan, mede doordat Wlllem ernstig ziek ;. Als de oeleoenheid z ch voo.doet zol ik ,ag weer met hem spelen', aldus Bennink

hoL ond i< narrrnrnlon :l<

een rumoer|9, maar

historisch concert, waarbij kruisbestuivingen .,;^l^^ ^l--r. ulddL) vil rucr

l|00R ]|EIl|l rlrr0 (0r0R8r

luister

ziln eigen label BV Haast Dat Breuker veel raakv aLken heeft raet klassieke muziekst jlen, wordt zichtbaar wanneer hij samen met Louis Andriessen in 1972

k hadden rurm vil{honderd olater^ V€f

JI OI JI IOOPT

PA|l|CRAS)

VAN ALLE MARKTEN THUIS vooral naar Machine Gun

IIIJ RAA|(T

+,,--^^ i-----i^1, ^^ )dLL LU)>e I l,l Ktd)> cK u|

| l^+

neL

daarop volgende gelijLnamige orkest staat

voor een ensemble dat zich internationaal onderscheidt met vern euwende muziek,

"Willem komt uit een sociaal democratisch milieu Hij is stug, een echte doordouwer Dat heeft hem gebracht tot waar hij nu is Hij werkt altijd keihard Hij kan niet anders en dat s ert hem' , aldus Bennink Pancras ziet Breuker ook als een echte bandleider: "lk vind dat tij een heel goed gevoel hee't om een spanningsboog op te bouwen: hij switcht heel goed van solo's van onbepaalde lengtes naar het orkesL Daarrnee zet h j

duidelijk zijn signatuur Hij weet precies wat hij doet " Ondanl,s dat de trompettisr betrekkelijk kort bij het KollektieÍ speelt, heeÍt Pancras de indruk dat iedereen zijn plek heeÍt in het orkest Breuker telt de nummers

af, trombonist Bernard Hunnekink stelt de sptliist s:man Fr i< rrrir , -,,nIe om composrlteS

van andere groepsleden te spelen, zoals van

pian,st Henk de Jonge, en de saxoronist gaat

weloverwogen met kritiek om 'Dingen waar

Willem minder belangstelling voor heeft of waar hij minder goed in s, geeÍt hij uit

handen Aan de andere kant is hi. degene die de knopen doorhakt Dat doet hij prima Het

Kollektief heeÍt er gezamen,ijL een goede vorm voor gevonden Verder heb ik Willem vooral leren kennen als iemard die begeisterr OSTALGTE

::ker schrijft geschiedenis door

samen

-. Benn nk en l\4engelberg het ICP (lnstant rrposers Pool) op te richten,waarbil : mprovisatiemuziek centraal staat, - nch:ccord ic on hrrn eioon Frrrnnê<ê

e'grond

Er is echLer een

verschil in aanpak

..en Mengelberg en Breuker De pianist .: . rooÍ een vriJere benadering, waarbij de : et Ler plekke op hei podiu'n onrs[aa[, ., I de saxofonist lieve' rngestudeerde -cos ties met ruimte voor improv sat e ^reert Daarnaast verkiest Breuker een :3ere besluitvorming dan Mengelberg Bennink gaat met Mengelberg verder,

:=' speelt daarnaast nog in duovorm :, de saxoÍonist, De drummer benadrukt - er - ondanks dat er in de media soms :ers wordt beweerd - geen sprake van

lving is door meningsverschillen 'Er was emaal geen spanning tussen Misha en

cl' 7^.^.^^-+^^rA^^ ze leSpeCteelUell elKaar en 9lngen

,eindelijk ieder hun eigen weg Dat is nog reds zo Je moet er tevens rekening mee rden dat iedereen die n die tijd er een ogressieve houdlng en politieke statements ,na hield - dus eigenlijk alle kunstenaars gez,en werden als dwa"sliggers ledereen r een beelje afwee[ van de massa, <wam ,l ccn s rn dc n rnh pmpn D:r nnld nnk Y "' "'

or ons en Willem Hij hield zich

altijd

st aan ziin nrinrina< Tiin ontrcdon nn hpï osdrecht )azzconcours kende zijn weerga

lt lk

heb nooit meer iets vergelijkbaars

lI mis dip i:ren nntzpttpnd is bijna nostalgie Tegenwoordig z.e je

'pnpm::kt

t

Misschien is De Volharding wel de voorloper van Breukers eigen Kollektief, waarmee

hij vanaf 197 4 grenzen overschrijdt Het orkest vormt een mix van free jazz, soms absurd theater, klassieke muziek, fanfare invloeden, filmmuzrek, draaiorgels er' niet

voor de hand liggende

nstrumentaties Daarnaast werkt Breuker met zijn ensemble

mpt rritppnlnnpndc neslm,rcic'

schriivors

theatermakers en acteurs, waarbij de nodige humor en zelÍspot een belangrijk ingrediënt vormt Loes Luca s een van die actrices die

regelmatig met Breuker samenwerkt, zoals in de theatervoorstellingen Dele Kanr Op Dames (van lscha Meijer), Kurt Weill's Marie Galante, de trilogie Hunger, Thirst, Misery (2000-2004) en Sophie Tucker (2007) Tevens bouwt het orkest een uitstekende reputatie op in het buitenland en toert regelmarig de hele wereld rond In Downbeat is de groep

sinds 1986 al

te vinden in de critic's poll

George Pancras heeft getoerd doo. Amerika, lndono<io cn Frrrnn: 'f)o nrlzoctlodon z in hot reizer oewend en oeven elkaar de ruimte onderweg Het s een stabie e gezellige groep De wissel ngen zijn niet groot, vilf

van de tien origirele bandleden soeler nog ciêêd< mêê f)o fronrrantia v:n rnoran lini do r^^l-+^ i^-^^ r-^-*-rr hot is nrerïin d:t lddL)1tr rd9qr/ tttoc. ..\^/:nnoaT vvo'il csr

JdrËr o An nral lc wP Pou

hont ucrrr,

ra '^,óól jc vvccL

\^,1t r^ oorl arh vvoL Jc

e kaar hebt "

LEIDER Bennink

en

Pancras herkennen overigens

een echte (bed'ilfs)leider ir'Breuker, wat mer zijn doorzettingsvermogen re maken heefr

is over zijn werk Hij werkt keihard Hij is niet alt jd ve'baal permanert aanwezig Dat is mooi om naar te kijken, je ziet hem

nadenken Het is een passionele

man,

iemand met wie je goed kunt werken omdat

hij zo gestructureero is Hij Lan ook stug zijn, maar komt zijn alspraken na en zorgï dat datgene gebeurt wat het Kollektief voor ogen heeÍt " De toekomst voor het Willem Breuker Kollektief is onzeker, doordat de jarenlange subsidie in éen klap doorgestreept wordt n 2008 Breuker is er verbijsterd van Ze ztln 'nog lang niet larig', maar zeker niet op sterven na dood, meent Pancras 'Het is begrijpelijk dat er ruimte gegeven wordt aan andere initiatieven, maar je kunt niet van de een op de andere dag de r<raan dicht draaien Dat moet gereidelijker De po itie,

t'ekt zich daar niets van aan Daarnaast hot rollarliaf

elliid

<rrrr ê\\/n,

nê\^/êê\r Ysvv!urLr

s

\^/ê vvL

hebben een schare íanbase Deels redder' we het zonder subsidie, maar het is niet nÊnnêd nm êên hêlo tnufnee met VlUchten

en hotelovernachtingen te financieren moet er qeld bij

Dan

'

Han Bennink is oprecht bedroefd over het subsidiebesluit 'lk vind het echt ontzettend triest dat ze in Den Haag hebben besloten om zonder afbouw het Kollektief niet meer te ondersteunen Die man heeft tien mensen in dienstl Hij is een geweldige improvisator

en miln vriend Het enige wat ik lammer vind, is dat hij niet aan mijn biografie wilde meewerken Hopelijk staan we wel weer binnenkort een keer sàmen on de nlanken

Oude Meesters: Willem Breuker  

Aflevering uit de serie 'Oude Meesters', waarin Nederlandse jazzhelden worden geportreteerd. Deze keer: saxofonist Willem Breuker. Verschen...