Page 1

PROTESTA


© Àngela Torta Bausili, 2018 © Ediciones CMYK, 2018 © Àngela Torta Bausili, per les fotografies Disseny per Àngela Torta Bausili Amb el suport de Maria Torta Bausili i Joel Sanabra. Imprès a Tarragona Imprès a Catalunya Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta obra, per qualsevol mitjà mecànic o electrònic, sense la deguda autorització per escrit de l’editor i de l’autor.


PROTESTA


Protesta  
Protesta  
Advertisement