Page 1

Portfolio Anežka Zákopčaníková


Ing. arch. ANEŽKA ZÁKOPČANÍKOVÁ Narozena 21. listopadu 1994. Narodila jsem se a žiji v Praze. Střední vzdělání jsem absolvovala na Akademickém gymnáziu hlavního města Prahy, Štěpánská 22. V roce 2017 jsem úspěšně ukončila bakalářské studium, v roce 2019 magisterské studium na Fakultě architektury na ČVUT, obor Architektura a urbanismus, modul Prostorové plánování. a.zakopcanikova@email.cz 777 617 454


Přeštice Přeštice BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM

Přeštice

situace širších vztahů

situace mikroregionu Třemšín

PROČEVILY Nouzov

Bubovice

Na Cihelně

Roželov

Planiny

HLUBYNĚ

VŠEVILY

VOLENICE

Vacíkov

Zliv

HVOŽĎANY

Jakub Jan Ryba

Brdy

Oblast podhůří jižních Brd pod vrchem Třemšínem je kulturně a historicky významně spojena s působením českého skladatele a pedagoga Jakuba Jana Ryby. Ten do Rožmitálu přišel z rodných Přeštic přes Nepomuk, kde krátkou dobu působil jako kantor. Většinu života strávil v Rožmitále, kde vyučoval, sbíral lidové písně a také složil svá největší díla. Nejznámější skladbou se bezesporu stala Česká mše vánoční, která poprvé zazněla na varhanech v kostele ve Starém Rožmitále.

Brdy jsou rozsáhlým horským komplexem se specifickým podnebím horského charakteru. Typické pro toto území jsou časté mlhy a mrholení. Hustě zalesněné kopce nedotčených lesů zahalené v mlze dodávají Třemšínsku jedinečný krajinný charakter. Dominantou Třemšínska a jižních Brd je vrch Třemšín, který se klene nad řídce osídlenou krajinou a stává se jejím symbolem, ke kterému se upínají výhledy z krajiny pod ním. Tento vrch je odjakživa spojen s legendami a chrání si pověst mystického místa.

Slavětín

HUDČICE Leletice Pozdyně

SMOLIVEC

hranice obcí BŘEZÍ obcípůsobností shranice rozšířenou

Jaršův Mlýn

hranice ORP - obce s rozšířenou působností s rozšířenou působností dálnice dálnice dálnice silnice I. třídy hranice obcí I. třídy ssilnice rozšířenou působností silnice I. třídy silnice II. třídy dálnice silnice II. třídy II. třídy silnice silnice III. třídy silnice I. třídy silnice III. třídy III. třídy silnice železnice silnice II. třídy železnice železnice železniční stanice silnice III. třídy železniční železniční zastávka sídla plochy stanice železnice sídla plochy CHKO Brdy - plocha sídlo železniční stanice CHKO Brdy plocha vodní plocha Klatovy vodní sídla plochy působiště J. J. Ryby vodní plocha Klatovy CHKO BrdyBrdy CHKO BĚLČICE

PŘEDMÍŘ

KOUPĚ

jižní Čechy

působiště J. J. Ryby

Klatovy

vodní plocha

působiště J. J. Ryby

Hořovice

ORLOV

PŘÍBRAM

KOZIČÍN

Dobříš

Plzeň Rokycany

LÁZ BOHUTÍN

NEPOMUK

Příbram

VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

Zálany

MÍŠOV

Stod

Belina

Koukalka

VRANOVICE

TŘEBSKO

Buková

VĚŠÍN Brdy

SEDLICE

Výrovna

Strýčkovy

Rožmitál pod Třemšínem

MODŘOVICE

Nesvačily

Blovice

CHRÁST

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM Skuhrov

Přeštice

Voltuš

Sedlčany

Pňovice

BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM

HLUBYNĚ

VŠEVILY

BŘEZNICE

Pročevily

Nepomuk

Nouzov

hranice obcí s rozšířenou působností

Milevsko

dálnice

Planiny

Bubovice

Na Cihelně

Roželov

silnice I. třídy

VOLENICE

Vacíkov

Zliv

silnice II. třídy

Blatná

silnice III. třídy

HVOŽĎANY

železnice železniční stanice

Písek

CHKO Brdy vodní plocha

Javory

STARÝ SMOLIVEC

sídla plochy

Klatovy

Slavětín

HUDČICE Leletice Pozdyně

Horažďovice

DRAHENICE

Jaršův Mlýn

působiště J. J. Ryby

MLADÝ SMOLIVEC

KOUPĚ

BĚLČICE BŘEZÍ

0

5

25 km

0 hranice mikroregionu Třemšín hranice katastru silnice I. třídy

2

10 km


MIKROREGION

vize Mikroregion v podhůří Brd nabízí kvalitní prostředí pro život jeho obyvatel a jeho kulturní identita se odvíjí od místních charakteristických a jedinečných motivů. Čerpá z bohaté kulturní historie a z blízkosti zpřístupněných Brd a jejich okolí jako atraktivní oblasti pro každodenní rekreaci a aktivní odpočinek pro stálé obyvatele i návštěvníky.

MIKROREGION koncepce Oblasti na pomezí, na periferii, jako je pomezí Ústeckého, Karlovarského a Středočeského kraje nebo Zlínský a Olomoucký kraj jsou postupně vylidňovány. Jde o oblasti méně bohaté, které nenabízí takovou vybavenost a nabídku zaměstnání, jako větší města a jejich nejbližší okolí. Rožmitál pod Třemšínem je typickým příkladem periferního sídla na hranici Středočeského, Jihočeského a Plzeňského kraje, které trpí “nedokrvením”. Pokles počtu obyvatel v periferních oblastech se projevuje postupným stárnutím obyvatel a s tím spojená klesající úroveň vzdělanosti. To způsobuje menší životaschopnost a konkurenceschopnost regionu a jeho další vylidňování. Vyšší počet lidí v důchodovém věku mění svými potřebami strukturu občanské vybavenosti a poptávku po službách. Ekonomická struktura je přímo závislá na vzdělanosti obyvatel a jejich počtu v produktivním věku. Tyto tendence se nemůžeme pokoušt přímo zvrátit v příliv nových obyvatel, je to logický důsledek různorodého prostředí a jeho kvalit. Budoucí rozvoj těchto oblastí by tedy měl být spíše zaměřen na kvalitativní zlepšení a na udržení stávajících obyvatel. Cílem této koncepce je udržet kvalitu života v této oblasti a tím udržet i jeho obyvatele. Mikroregion Třemšín je ideálním místem pro klidné bydlení s dostupnou vybaveností a krásnou přírodou v těsné blízkosti. Okolí Brd je atraktivní svou nedotčenou přírodou a možností v ní atkivně trávit volný čas. Proto je ideální pro suburbanizaci, často vesnic, které nemají možnost nabídnout adekvátní občanskou vybavenost a dochází ke zvyšování nároků na infrastrukturu - technickou, dopravní, občanskou. V závislosti na provedených analýzách (analýza spádovosti, dostupnosti základní občanské vybavenosti, analýza krajiny) byla vybrána sídla, která se mají dále rozvíjet (plošně, kvalitativně) a ostatní sídla, která se dále rozvíjet nemají.

rozvojová sídla

krajina

Jako rozvojová sídla jsou označena taková, kde je žádoucí dále rozvíjet jejich kvalitu a soustředit do nich novou občanskou vybavenost, po které vznikne poptávka. Pokud se mají některá sídla mikroregionu dále plošně rozvíjet, měl by se tento rozvoj soustředit do těchto sídel - Rožmitál pod Třemšínem, Věšín a Hvožďany. Jedná se o sídla s dnes již dobrou občanskou vybaveností (mateřská škola, základní škola, speciální základní škola, základní umělecká škola), s dobrou polohou vůči větším městům, především k Příbrami, Plzni, Blatné. Další důležitou vlastností je jejich blízkost s CHKO Brdy, což je činí turisticky velice atraktivní s potenciálem rozvíjet služby a vybavenost.

Mikroregion Třemšín má výhodu v blízkosti CHKO Brdy a Přírodního parku Třemšín, které silně spoluutvářejí krajinný ráz oblasti. Krajina by měla být chráněna a zároveň sloužit ke každodenní rekreaci a být využívána místními obyvateli. V současné době je v oblasti poměrně hustá síť turistických pěších cest doplněných cyklostezkami.

Rožmitál pod Třemšínem jako jádro mikroregionu se stane hlavním místním nástupním bodem do Brd, přes který budou přicházet návštěvníci ve směru od Příbrami, popř. od Prahy. Zde se poté rozdělí podle směru, kterým se chtějí vydat. Další plošný rozvoj města bude spočívat spíše v doplnění nezastavěných částí v zájmu zachování kompaktnosti města a jasné hranice mezi intravilánem a extravilánem. Výrazný plošný rozvoj není žádoucí - nelze ani očekávat výrazný přísun nových obyvatel. Snahou je zvýšit kvalitu života a prostředí zejména pro stávající obyvatele. Rozvoj v těchto sídlech nicméně nebude nijak skokový, spíše na principu tzv. „soft touch“ - tedy vhodné doplnění a drobné zásahy do současné struktury. Koncepce navrhuje rozvoj některých služeb a občanské vybavenosti na základě aktivit, které jsou žádoucí v oblasti rozvíjet.

stabilizovaná sídla Ostatní sídla jsou stabilizovaná - další zejména plošný rozvoj je v těchto sídlech spíše nežádoucí a činil by přílišné nároky na infrastrukturu. Žádoucí je ale nebránit obnově sídel a zachování kvalitního života místních obyvatel. Tyto téměř podhorské řídce obydlené vesnice mají částečně charakter rekreačních lokalit, kde lze aktivně trávit volný čas a rekreovat v blízkosti Brd. Větší podíl zastává typická venkovská zástavba celoročně obydlených chalup.

Návrh některé cesty dále propojuje a okruhuje, zejména tam, kde toto propojení zásadně chybí pro návaznost a plynulost pohybu v krajině. Nové propojení je navrženo mezi Hvožďany a Vacíkovem v návaznosti na turistické trasy směřující k vrchu Třemšín a končící právě v těchto sídlech. Další cesty spojují sídla Volenice a Vševily ve směru na Pročevily, kde se nachází bývalý poutní kostel sv. Barbory - významná sakrální památka a orientační a vyhlídkový bod v krajině. Návrh vychází z původních historických cest, které byly zorány a zanikly. Jako pokračování této cesty lze brát nové pěší a cyklo propojení Rožmitálu pod Třemšínem a Bezděkova pod Třemšínem, které dnes také zcela chybí. Nová cesta navazuje na současnou turistickou trasu ve směru na Březnici a umožňuje spojení i s pročevilským kostelem. Cyklo výlety jsou podpořeny navázáním těchto cest na rožmitálské železniční nádraží. Další cesty propojují Rožmitál s Voltuší (spojeno s J.J. Rybou) a Věšínem, kde se opět napojují na stávající turistické trasy a rozcestníky. Současně jsou tyto nové cesty navrženy takovým způsobem, aby protínaly rozsáhlé bloky intenzivně obhospodařované orné půdy a dělily je na menší celky. Doplněním těchto cest o aleje a zeleň vzniká na pohled atraktivní krajinný prvek, a zároveň se zvyšuje schopnost retence vody v krajině. S cestami v krajině souvisí i výhledy, které se z různých míst naskýtají. Tyto charakteristické výhledy by měly být chráněné jako neoddělitelný prvek krajinného rázu a utvářející vnímání krajiny. Zejména silné vizuální spojení s vrchem Třemšínem jako symbolem mikroregionu je v konceptu podpořeno a chráněno.


koncepce rozvoje mikroregionu Třemšín Praha LÁZ

hranice mikroregionu Třemšín VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

Zálany

NEPOMUK

hranice katastru silnice I. třídy

Belina

Buková

Koukalka

VĚŠÍN severní Brdy vrch Praha Brdy

MODŘOVICE

VRANOVICE

SEDLICE

silnice II. třídy silnice II. třídy

Strýčkovy

sídla - plochy

5 Výrovna

vodní plochy CHKO Brdy

Nesvačily

TOCHOVICE rozvojová sídla

Skuhrov

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM HUTĚ POD TŘEMŠÍNEM

= rozvoj plošný a zejména kvalitativní - pokud se některá sídla mají rozvíjet, tak právě tato - Rožmitál pod Třemšínem, Věšín, Hvožďany - sídla s občanskou vybaveností (ZŠ, MŠ), dobrou dojížďkovou vzdáleností do větších měst (Příbram, Plzeň, Blatná), s turistickým potenciálem (přímé pěší napojení na CHKO)

CHRÁST

Pňovice

VOLTUŠ

álská

rožmit

Štěrbina

a

kotlin

hlavní rekreační osa

panorama Brd

BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM Třemšín

= směr vstupu do CHKO Brdy

4 značené cesty pro pěší - stav BŘEZNICE

VŠEVILY

Roželov

cesta pro pěší i cyklisty návrh

Březnice

3

PROČEVILY

cesta pro pěší i cyklisty lemovaná alejí - návrh

Bubovice

= cesty navržené trasou zaniklých historických cest a v místech, kde dělí rozsáhlé neprostupné bloky oraných polí na menší průchozí celky; doplněná zeleň zvyšuje retenci vody v území

VOLENICE

n

í mš

e

cyklostezky - stav

HLUBYNĚ

Vacíkov

Planiny

Zliv

ín

mš Tře

HVOŽĎANY

2

HUDČICE

1

chráněné výhledy

= výhledy do krajiny, které významně spoluutvářejí krajinný ráz mikroregionu a charakter místa a jsou hodnotou, která by neměla být narušena jejich zastavěním nebo umístěním vizuálně nehodících se prvků

Slavětín

Leletice

STARÝ SMOLIVEC

DRAHENICE jižní Čechy

KOUPĚ

0 BŘEZÍ

BĚLČICE

1

5 km


charakteristické chráněné výhledy

Třemšín

NÁSTUPNÍ BOD DO BRD

- sídla, která jsou atraktivní svou blízkostí k Brdům a jsou ideální pro návštěvu turistů z okolních krajů i pro každodenní rekreaci samotných jejich obyvatel - ke každodenní rekreaci napomáhá propojení a zokruhování cest a stezek v okolí těchto sídel - nástupní body jsou místy s turistickými informacemi, ubytováním, pohostinstvým

NAUČNÁ STEZKA

obec Hvožďany vizuální spojení s vrchem Třemšín

1

- místo, které je součástí některé z naučných stezek provádějících návštěvníky po nejzajímavějších místech v okolí Rožmitálu pod Třemšínem

Třemšín

JAKUB JAN RYBA

- symbol, který značí místa spojená s životem skladatele a pedagoga Jakuba Jana Ryby

ZÁMEK

- rožmitálský zámek jako místo konání muzejních expozic a kulturních a společenských akcí, festivalu spojeného se skladatelem J. J. Rybou, vánočních a velikonočních trhů a jarmarků; zámek uzavírá trojúhelník zámků ROŽMITÁL - BŘEZNICE - BLATNÁ - koncepce počítá s jeho obnovou a zpřístupněním

mezi obcemi Hvožďany a Vacíkov vizuální spojení s vrchem Třemšín

2

Březnice

UBYTOVÁNÍ

- rozvoj sídel souvisí s nabídkou ubytování a pohostinských služeb - hotelů, penzionů, turistických ubytoven

RESTAURAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- rozvoj sídel souvisí s nabídkou restaurací a pohostinských služeb

KOSTEL SV. BARBORY. PROČEVILY

- původně poutní barokní kostel z první poloviny 18. století, který zaujímá významnou roli ve vnímání krajinného rázu a podílí se na charakteru Rožmitálska; od kostela se nabízí jedinečný výhled směrem na Březnici, zároveň slouží jako důležitý orientační bod v krajině

kostel sv. Barbory, Pročevily výhled na Březnici

3

Rožmitál pod Třemšínem

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, STARÝ ROŽMITÁL

- základy nejstarší památky Rožmitálu pod Třemšínem jsou datovány do let 1230 - 1240. Zde poprvé zazněla slavná Rybova Česká mše vánoční „Hej, mistře...“. Na rožmitálském hřbitově je Jakub Jan Ryba pochovaný

KOSTEL SV. PROKOPA A NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE, HVOŽĎANY

Bezděkov pod Třemšínem výhled na rožmitálskou kotlinu a panorama Brd

4

- jednolodní kostel ze 14. století s boční zvonicí stojí na jižním okraji Hvožďan; Od kostela je patrný silný vizuální vztah k vrchu Třemšín, který se významně podílí na vnímání krajiny

Praha

VÝHLEDY VRCHOLY

- místa unikátní svým výhledem do krajiny významné vrcholy, které se podílí na vnímání krajiny a krajinného rázu a spoluurčují jedinečný charakter podbrdského mikroregionu Starý Rožmitál výhled na panorama Brd a vrch Praha

5


ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

vize Rožmitál pod Třemšínem je živoucí město těžící ze své polohy v blízkosti Brd a proslulé svou kulturní historií spojenou s osobou skladatele a pedagoga Jakuba Jana Ryby, jehož otisk je ve městě stále živý. Město nabízí bohaté kulturní vyžití pro místní i pro návštěvníky, atraktivní trávení volného času ve svém centru i okolí a je ideální pro klidné bydlení v blízkosti jedinečné přírody brdských lesů.

kulturní centrum Starý Rožmitál 500 m

ma

dl

Brd

en

spádovost do centra ro

v

ro

di

nn

ýc

zv ro oj di pl nn oc ýc h h p do ro me by ch dl e

h

ro

zv ro oj di p nn lo ýc ch h p do ro me b ch yd le ní spádovost do centra

-

centrum

or ic ko

měs

tsk

á r ekr ea

ční

zel

ená

k

e,

rc

e om

by

sl

osa

op

oj

en

í

d

zn

Br

am

ma

ra

ch

no

pa

st

ch

v

historické centrum zámek

hi

me

bydlení v bytových domech

ch

rekreační zele ná osa směr Třemšín

do

centrum nádraží

ku lt ur ní ch

bo dů

v

í

a

by

ora

st

pan

do

áně

p

chr

rekr e směr ační ze le Brdy , vr ná osa ch P raha

tu

100

vs

0

pr

spádovost do centra ní

e dl

ch

ch

me

do

ý by nn o h di o r r p ec v í ch dom n o e dl pl ch by oj nný v i z ro rod v Rožmitál pod Třemšínem je podhorské město, ležící na úpatí brdských lesů. Svou polohou spáduje k větším městům, zejména k Příbrami. Další rozvoj tedy spočívá především v kvalitativním vývoji a podpoře charakteristických vlastností města a jeho okolí.

pa no ra ma

Br d

„obchvat“

ch rá ně né

sa áo n len emší e ř íz čn š, T rea oltu k re ěr V sm

kulturní centrum Voltuš

průmyslové areály

průmyslové areály

V sídle jsou chráněna a rozvíjena centra kulturního i historického významu, popř. se tyto atributy promíchávají. Koncepce dává důraz na propojení těchto důležitých bodů tvořících charakteristický obraz města, zejména pak jejich vzájemnou pěší dostupnost. V centru města je Plošný rozvoj spočívá v doplně- posílen vztah mezi zámkem a náměstí ní struktury města o nové plochy s nábřežím a autobusovým nádražím. pro bydlení (s doplňující tecnickou infrastrukturou), jakožto hlav- Sídlem prochází několik rekreační městskou funkci. Tyto plochy ních os, které jsou využívány pro jsou navrženy v dobré dostupnosti každodenní rekreaci obyvatel a také k centru města tak, aby navazovaly pro turistickou rekreaci dojížděna již stávající plochy bydlení v jících návštěvníků. Z centra sídrodinných domech a držely kompakt- la vede rekreační osa směřující do ní tvar města v místech, kde vzni- CHKO Brdy, která je podpořena městkají nedzastavěné mezery. Sídlo se skou i krajinnou zelení (zámecký rozvíjí především severním směrem od park, alej). Rybníky, vodní toky a „obchvatu“ - silnice II/191, tedy jejich okolí jsou chráněny jako výblíže k centru města. Jižní stra- znamná krajinná hodnota. Pana je charakteristická plochami pro norama Brd, které se klene kolem bydlení doplněnými areály pro prů- města a stává se jeho vizuální soumyslovou výrobu, které jsou zacho- částí, je chráněno proti zastavění. vány jako významný zdroj zaměstnání místních i dojíždějících obyvatel. Podél hlavní frekventované komunikace II/191 ve směru Příbram - Rožmitál - Nepomuk jsou soustředěny služby a komerční funkce mixované s bydlením.


koncepce stezek v Rožmitálu pod Třemšínem Br

rozcestí - významný bod

dy

hrob Jakuba Jana Ryby výhled na Brdy

3

zá me

2

k

pobytové schody,přírodní amfiteátr

alegorie města: město objímající úpatí brdských kopců - půlkruhové nábřeží objímající Podzámecký rybník s výhledem na panorama Brd

START tří okruhů významný orientační vyhlídkový bod alej Johanky z Rožmitálu

rožmitálský zámek St

ar

ý

Ro

vrbová zámecká zahrada

ál

k

T

it

náměstí s kostelem sv. Jana Nepomuckého

me

chráněná lípa Johanky z Rožmitálu

místo bývalého gymnázia (J. J. Ryba)

START CÍL šín historické centrum řem žm

13 rozcestí u lípy významný bod

4 12

rozcestí směr Voltuš významný bod

Starý Ro žmitál

alej Jakuba Jana Ryby

7 ín

š em

6 j e

al

5 11

2

14 3

2

4

širší centrum - mezi vodami

5 6

5 3

4

rozcestí - směr alej významný bod

Návrh tří okruhů - stezek skrz město a jeho nejbližší okolí vychází z analýzy místních pamětihodností a míst charakteristických právě pro Rožmitál pod Třemšínem. Tyto stezky jsou určeny nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele, pro které mají význam vtisknutí historie a jedinečných motivů místa, kde žijí, přímo do podoby města. Slouží jako místní unikát, oživení veřejného prostoru znaky a symboly typickými pro stezku. Ty mohou sloužit i jako zábavná hra pro rodiny s malými dětmi, které znaky hledají.Stezky zároveň vedou na místa a vyhlídkové body, kde je umocněna sounáležitost jedince s krajem a jeho jedinečným rázem.

rozcestí Voltuš významný bod

rozcestí směr Rožmitál významný bod

8

10

První okruh seznamuje zájemce s osobou Jakuba Jana Ryby a provádí místy, která jsou s jeho životem přímo spojena. Druhý okruh je tvořen zastaveními na nejzajímavějších místech historického centra. Třetí okruh zavede návštěvníky do zákoutí podél rybníků a vodních kanálů.

Rybova mohyla

9 0

100

500 m


OKRUH I - STEZKA JAKUBA JANA RYBY

OKRUH II - STEZKA HISTORICKÝM CENTREM

OKRUH III - STEZKA MEZI VODAMI

RYBNÍK - KOSTEL - ALEJ - VOLTUŠ - ZÁMEK - GYMNÁZIUM - RYBNÍK

RYBNÍK - ZÁMECKÁ ZAHRADA - ZÁMEK - NÁMĚSTÍ - ROŽMITÁLSKÉ

RYBNÍK - ROŽMITÁLSKÉ BENÁTKY - MEZI RYBNÍKY - TŘEBÍZKÉHO NÁBŘEŽÍ - JUNGMANNOVA - RYBNÍK

Naučná stezka určena nejen pro turisty. Seznamuje návštěvníky s kulturně historickými místy spojenými se skladatelem a pedagogem Jakubem Janem Rybou (1765 - 1815), který v Rožmitále pod Třemšínem prožil většinu svého života a je s městem neodmyslitelně spjat.

Stezka městskou památkovou zónou Rožmitálu přibližuje zájemcům historii města, která sahá až do 13. století. Návštěvníky provede nejstarším centrem okolo Rožmitálského zámku a tzv. Rožmitálskými Benátkami.

Stezka mezi vodami ukazuje Rožmitál pod Třemšínem jako jako jedinečné město založené mezi soustavou několika rybníků různých velikostí, z nichž ten největší - Podzámecký rybník - má rozlohu 19 ha.

ZASTAVENÍ

ZASTAVENÍ

ZASTAVENÍ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 molo

1 2 3 4 5 6 7 molo

1 START - Podzámecký rybník - vyhlídka 2 Rožmitálské Benátky 3 most mezi rybníky 4 Třebízkého nábřeží 5 Jungmannova 6 CÍL - Podzámecký rybník - vyhlídka, promenáda, molo

START - Podzámecký rybník - vyhlídka rozcestí - Starý Rožmitál kostel Povýšení sv. Kříže rozcestí u památné lípy rozcestí - alej alej Jakuba Jana Ryby s vyhlídkou rozcestí - Přírodní park rozcestí - Voltuš mohyla Jakuba Jana Ryby rozcestí - Voltuš rozcestí - alej rozcestí u památné lípy Rožmitálský zámek bývalé gymnázium - místo, kde Ryba působil CÍL - Podzámecký rybník - vyhlídka, promenáda,

Stezka začíná na nábřeží Podzámeckého rybníka (1) u autobusového nádraží, tedy hned v blízkosti příjezdu do města. Vede návštěvníky směrem ke Starému Rožmitálu a k prvnímu rozcestníku. (2) Nad ním, v místním kostele Povýšení sv. Kříže (3) poprvé zazněla Rybova slavná Česká mše Vánoční. Z tohoto místa lze vidět Rožmitálský zámek a druhým směrem se otevírá scenerie severních Brd. Stezka pokračuje podél rybníka tzv. Johančinou alejí, na jejímž konci čeká u památné Johančiny lípy rozcestník. (4) Zde je možné se rozhodnout - buď pokračovat dále po stezce do Voltuše, nebo se vrátit zpět do centra Rožmitálu. Pokud se vydáme dál, do kopce nás vede přes další rozcestník (5) cesta lemovaná alejí Jakuba Jana Ryby (6), odkud se naskýtají jedinečné výhledy na celé rožmitálské údolí s panoramatem Brd. Z vyhlídky po cestě je možné prohlédnout si celé město i kostel Povýšení sv. Kříže. Cesta se vine směrem k Voltuši pod vrchem Štěrbina. Na dalším rozcestníku se cesty dělí na stezku do Voltuše, ale je možné pokračovat i mimo ni směrem do Přírodního parku Třemšín. (7) Do vesnice Voltuš vstupujeme ze severní strany a necháváme se vést značkami umístěnými v povrchu cesty. Ty nás navedou přes další rozcestník (8) až k dalšímu zastavení, kterým je Rybova mohyla ležící v lese pod stínem vrchu Štěrbina. (9) Od mohyly se cesta vrací zpět přes Voltuš směrem k Rožmitálu. (10,11) Od památné lípy (12) pokračuje kolem Rožmitálského zámku, kde je možné se zastavit a využít některého z nabízených kulturních vyžití. (13) Dále pokračuje Rybovou ulicí, kde se nachází další zastavení - místo, kde Ryba působil na gymnáziu v letech 1788 - 1815. (14) Stezka končí opět na břehu Podzámeckého rybníka, kde se s návštěvníky rozloučí pohled na jeho rozlehlou hladinu, kterou lze pozorovat zblízka z mola. Z něj uvidí zrcadlící se věž zámku, po pravé straně věž kostela Povýšení sv. Kříže prosvítající mezi stromy a uprostřed dominantu kraje - vrch Třemšín, který celou scenerii uzavírá svým majestátným obloukem.

BENÁTKY - MUZEUM - RYBNÍK

START - Podzámecký rybník - vyhlídka zámecká vrbová zahrada Rožmitálský zámek náměstí s kostelem sv. Jana Nepomuckého Rožmitálské Benátky Podbrdské muzeum CÍL - Podzámecký rybník - vyhlídka, promenáda,

Start druhého okruhu pro zájemce o prohlídku historického centra začíná opět na náměstí u Podzámeckého rybníku. (1) K prvnímu zastavení se návštěvníci vydají Rybovou ulicí, která lemuje břeh rybníka a vede k zámku. Do něj je možné vstoupit dvěma branami, lze vybrat, zda se do něj dostaneme hlavní branou směrem z náměstí, nebo zadem z hráze rybníku přes zámeckou vrbovou zahradu. (2) Z ní se naskýtá výhled přes celý rybník na siluetu věže kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. Zámecký areál prochází stavebními úpravami za účelem jeho renovace a celkového zpřístupnění návštěvníkům. Jde o ideální místo pro konání kulturních a společenských akcí, jakým by mohl být například festival hudby spojený s osobností Jakuba Jana Ryby. Festival by se mohl odehrávat jak v zámeckých prostorách, tak i pod širým nebem na nádvoří, což by dodalo uměleckému zážitku neopakovatelnou atmosféru. Dále se zde konají trhy, slavnosti ku příležitosti Vánoc a Velikonoc apod. Prostory zámku jsou ideální pro muzejní využití a pro expozice s historickými i současnými tématy a uměním. (3) Po prohlídce zámku trasa pokračuje přes náměstí s barokním kostelem sv. Jana Nepomuckého. (4) Zde je možné udělat si přestávku a využít některou z nabídek místních restaurací. Dalším bodem na trase jsou Rožmitálské Benátky (5) - unikátní část centra, která získala své pojmenování díky charakteristické urbanistické struktuře historického města vystavěného mezi soustavou rybníků a jezů. Jeden z kanálů prochází přímo mezi těsně semknutými chalupami a je křížen několika lávkami a mosty. Od Rožmitálských Benátek je to jen pár kroků k návštěvě Podbrdského muzea (6), které vzniklo v budově bývalého Agrostroje, a které nyní nabízí k prohlídce např. historické automobily Aero, expozici Pánů z Rožmitálu, ale také expozici věnovanou Jakubu Janovi Rybovi. Odtud se trasa stáčí opět směrem k náměstí, ke kterému se dostaneme ulicí Sladkovského a Havlíčkova. Cestou zpět se znovu otevře výhled na Podzámecký rybník. Odpočinout se dá u vody na pobytových schodech nebo přímo na mole, vystupujícím nad vodní hladinou. (7)

Stejně jako u dvou předchozích okruhů, stezka mezi vodami začíná u největšího z rožmitálských rybníků, u Podzámeckého rybníku (19 ha). (1) Zde se návštěvníkům otevírají výhledy na panorama Brd i na dominantu města - Rožmitálský zámek. Tyto výhledy je možno vychutnat si v těsné blízkosti vody posezením na pobytových schodech a krmením kachen. Dalším zastavením jsou Rožmitálské Benátky. (2) Zde se setkává okruh II a okruh III. Tato část města je charakteristická zachovaným středověkým urbanismem a parcelací s chalupami, mezi kterými v těsné blízkosti protéká vodní kanál, jenž propojuje Podzámecký rybník a rybník Jez. Směrem k němu lze z mostu (3) dohlédnout na rybník Kuchyňka, který leží přímo pod zámkem a zámeckou zahradou. Podél rybníka Jez vede cesta po Třebízkého nábřeží (4), kde lze posedět v parku opět s výhledem na Brdy. Odtud je možné si odskočit na koupaliště k Sadoňskému rybníku ulicí U Stadionu. Stezka pokračuje ulicí Jungmannova, která spojuje typickou maloměstskou atmosféru s několika historickými domy. (5) Na konci ulice se opět otevírá výhled na hladinu Podzámeckého rybníka.


ZNAČENÍ - STEZKA JAKUBA JANA RYBY VE MĚSTĚ libreto

Znak spojený s Jakubem Janem Rybou umístěný na jednotlivých bodech zastavení. Atraktivní forma značení i pro děti - objevování historie formou hry, kdy děti se svými rodiči/prarodiči hledají značky, které je vedou dál.

KÁMEN V KRAJINĚ

kamenný rozcestník jako orientační bod v krajině a ukazatel směru na naučné stezce

materiál: korten vložený do kamenné dlažby

VELIKOST

Linka nepravidelného tvaru v povrchu ulice propojující jednotlivé body zastavení. Její součástí je nápis oznamující název stezky.

rozcestník svými rozměry nenarušuje obraz krajiny a zároveň je dostatečně viditelný pro poutníky, které k sobě přivádí

materiál: korten vložený do kamenné dlažby

ODPOČÍVÁRNA

ZNAČENÍ - STEZKA JAKUBA JANA RYBY MIMO MĚSTO motto

kámen může sloužit jako odpočívárna pro skupiny, pro rodiny s dětmi - lze ho využití jako plochu pro odpočinek, rozbalení svačiny apod.

PROPOJENÍ VÝZNAMNÝCH BODŮ

ROZCESTNÍK ROZHLEDNA

KÁMEN V KRAJINĚ

ORIENTAČNÍ BOD

VYHLÍDKA

rozcestník jako rozhledna pro jednoho - místo pro tichou kontemplaci a výhled do krajiny


centrum Rožmitálu pod Třemšínem situace

Výhled na Starý Rožmitál a Rožmitálské ky nabízí i zastavení na lávce nad kanálem, na níž se setkávají opět ny tři okruhy městem a spojují tak zuálně) návštěvníka s historií

Benátvodním všech(i viměsta.

Nově navržená hmota na nároží Náměstí a Rybovy ulice směrem k zámku reaguje na vyšší zástavbu, která se na náměstí nachází (pošta, základní škola, radnice). Exponovaný roh nabízí jedinečné místo v centru dění vhodné pro komerční účely a pohostinské zařízení hotelového typu, kterých je ve městě nedostatek.

ST

AR

Ý

RO

ŽM

autobusové nádraží

IT

ÁL

park s dětským hřištěm a venkovní posilovnou

pobytové molo s přístavištěm lodiček

pa

rt

er

B

erč

len

í

par

ter

rč me

dl

park ve vnitrobloku

by

ko

í

Podzámecký rybník

kom byd

en

pobytové schody

ka

rn

a

vyhlídkový bod NA VODĚ

vyhlídkový bod

E

N

Í MŠ

cukrárna s venkovním posezením

ÁL

IT

ŽM

RO

dětské hřiště ve vnitrobloku

va

A ST

komunikace v jedné výškové úrovni pro pěší, cyklisty a vozidla -odděleno rozdílnými povrchy

o yb

R

Ha

vl

íč

parkování pro residenty

ko

va

doplnění exponovaného rohu na náměstí hotel s restaurací v parteru

er

É

SK

pa

rt

ÁL

T MI

Ž

RO

ko by me dl rč en ní í

Pobytové schody umožňují rekreaci a relax v zeleni, zároveň v kontaktu s městem. Pobytové molo jen umocňuje výhledy, které odtud vznikají - na jednu stranu ikona města - rožmitálský zámek, na druhou stranu kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. Mezi nimi symbol kraje - vrch Třemšín.

rozcestník a start tří okruhů vedoucích městem

EK

Návrh podporuje a utužuje propojení náměstí a nádraží, které vnímá jako pokračování městského centra s náplní, která podpoří život v ulicích. Nově navržená hmota na rohu Rybovy ulice a autobusového nádraží s komerčním parterem, prostorem pro kavárnu a bydlením ve vyšších patrech (2NP a podkroví) doplňuje neuzavřený blok, nechává ho však prostupný s možností využití jeho vnitrobloku. Nové “náměstí” se stává pěší zónou se společným povrchem pro pěší, cyklisty i osobní automobily a otevírá se směrem k vodě - charakteristickému motivu města. Zároveň se tato plocha stává startem i cílem tří okruhů vedoucích městem a jeho okolím. Dnes rozlehlé a předimenzované autobusové nádraží je zmenšeno na nutnou plochu ve prospěch prostoru pro chodce.

„brána do města“

ZÁM

Klíčový vztah mezi náměstím a nádražím s přístupem na břeh Podzámeckého rybníka je dnes oslaben neefektivně dimenzovaným autobusovým nádražím, jehož bezbřehá plocha limituje pohyb a jakýkoliv rozvoj městského života. Rybova ulice jako jedna z nejdůležitejších ulic města s historickou a urbanistickou hodnotou dnes nemá definovaný směr a náplň.

prostranství pro konání akcí - poutě, trhy, koncerty, slavnost Johanky z Rožmitálu / parkoviště

A

Původní historické jádro se nacházelo okolo rožmitálského zámku a náměstí s kostelem sv. Jana Nepomuckého zhruba v oblasti k ulici Havlíčkova. K dnešnímu centru města je ale třeba počítat i oblast novějších bytových domů společně s občanskou vybaveností na jižní a východní straně kolem autobusového nádraží, které na historické jádro navazují. Historické náměstí a dnešní nádraží je propojeno ulicí Rybova.

Y TK

BE

pa

h rt ot er el re

st

okruh I stezka Jakuba Jana Ryby

au

ra

ce

st

í

vyhlídkový bod NA VODĚ zámek

ZÁMEK

TŘEMŠÍN

KOSTEL

kostel sv. Jana Nepomuckého

RYBNÍK 0

20

100 m


řez B - B´

Sladkovského náměstí Rybova

molo

pobytové schody

promenáda

rozcestník na stezce J.J. Ryby

+8,500

komunikace pro auta v úrovni chodníku

náměstí

nová zástavba bydlení s obchodním parterem

autobusové nádraží

park

řez A - A´

ROŽMITÁLSKÉ BENÁTKY

kostel sv. Jana Nepomuckého

navržená zástavba doplnění exponovaného nároží

navržená zástavba doplnění bloku

zastávka na stezce J.J. Ryby

významný vyhlídkový bod

průchod skrz blok

nová zástavba bydlení s komerčním parterem

společný povrch pro auta a pěší

autobusové nádraží

plocha pro pořádání trhů, koncertů, poutí parkoviště

centrum Rožmitálu pod Třemšínem řezy územím

NÁMĚSTÍ ZÁMEK

+6,500

+10,000

Havlíčkova Náměstí

STARÝ ROŽMITÁL

okruh I stezka Jakuba Jana Ryby

+8,500

STARÝ ROŽMITÁL

Podzámecký rybník

0 15 75 m


nábřeží Podzámeckého rybníku

ulice Rybova


autobusové nádraží

model - centrum >


spolupráce: Anna Zikmundová

VIZE

ORP Hořovice je v roce 2050 rozvíjejícím se a udržovaným mikroregionem, který poskytuje kvalitní podmínky pro dlouhodobé bydlení především prostřednictvím prosperující ekonomiky, výborným dopravním napojením a snadným přístupem do krajiny podtrženým svou centrální polohou mezi CHKO Křivoklátsko a CHKO Brdy.


- dopravní - zachované historické centrum města - zachované - zachovaná historické struktura města centrum kolem náměstí města - zachovaná struktura -města dopravní kolem náměstí koridor skrz centrum města (ulice Pražská a 9. koridor května, Palackého skrz centrum náměstí) města- (ulice velký provoz, Pražská a 9. května, Palackého náměstí) - velký provoz, hluk, prach - snižuje pobytovou hodnotu centra, nechuť hluk, prach obyvatel - snižuje zdržovat pobytovou se na náměstí hodnotuacentra, v okolí,nechuť celkové obyvatel zdržovat se na náměstí a v okolí, celkové - zámek a Bažantnice, udržovaný a atraktivní - zámek areál a - návštěvnost Bažantnice turistů, , udržovaný pro místní aseatraktivní zde konají areál akce. - návštěvnost turistů, pro místní se zde konají akce. poškození obrazu města poškození obrazu města

Bažantnice - oblíbený a využívaný park u zámku Bažantnice pro procházky - oblíbený místnícha obyvatel, využívanýrekreace park u zámku pro procházky místních obyvatel, rekreace uzel na spojniciaulicpřetížený Tyršova, Masarykova, dopravní 9. května uzel- denna spojnici ulic Tyršova, Masarykova, 9. května - den- nepřehledný a přetížený dopravní - nepřehledný -lesopark Dražovka, oblíbené místo obyvatel -lesopark na procházky, Dražovka, venčení psů, oblíbené klidnémísto místoobyvatel na procházky, venčení psů, klidné místo ně 11 000 vozidel (hluk, prach, dopravní zácpy) ně 11 000 vozidel (hluk, prach, dopravní zácpy) -krajina v okolí - otevřená vojenská oblast Brdy, -krajina místní využívají v okolí pro - otevřená rekreaci, vojenská pořádajíoblast se zde Brdy, sportovní místní akce využívají pro rekreaci,- vpořádají se zdeproblémy sportovnís akce ulici Tyršova pravidelně zvýšenou rychlostí - v ulici Tyršova vozidel problémy s pravidelně zvýšenou rychlostí vozidel běžecké závody, akce pro děti běžecké závody, akce pro děti - výrazná morfologie terénu - kopcovitá krajina, která - výrazná charakterizuje morfologie město terénu (Hořovicím - kopcovitá se krajina, přezdívá která Betlém charakterizuje kvůli město (Hořovicím se přezdívá Betlém kvůli přesunuté role do oblasti náměstí Na Valdeku , obchodní na severu příležitosti města, přesunuté kde je do oblasti Na Valdeku na severu města, kde je - oslabená role náměstí, obchodní příležitosti - oslabená viditelnost široko do krajiny) viditelnost široko do krajiny) koncentrace tří obchodních domů koncentrace tří obchodních domů krajinná potok osa protékající městem - významná krajinná osa - obchody jsou sdruženy na jednom místě, není důvod - obchody chodit jsou do sdruženy centra na jednom místě, není důvod chodit do centra - Červený potok protékající městem - významná - Červený - historické památky - hrady Žebrák a Točník jsou-ročně historické relativně památky hojně- hrady navštěvovány Žebrák a(2014 Točník - 55 jsou 255 ročně turistů relativně - NI- hojně navštěvovány (2014 - 55 255 turistů - NIslabší, cizinci, vyloučené kteří sem přišli skupiny za prací - (sociálně vznik sociálně slabší,vycizinci, kteří sem přišli za prací - vznik sociálně vy- sociálně vyloučené skupiny (sociálně - sociálně POS-mk) POS-mk) loučené oblasti, kam se občané bojí chodit) - oblast loučené na Valdeku oblasti,s kam koncentrací se občané ubytoven bojí chodit) - oblast na Valdeku s koncentrací ubytoven - památky chráněné Národním památkovým ústavem - památky - Starýchráněné zámek, Nový Národním zámek, památkovým kostel Nejsvětější ústavem Trojice - Starý nazámek, Nový zámek, kostel Nejsvětější Trojice na Palackého náměstí Palackého náměstí kvalita nedostatek vody kvalita vody a nedostatek vody - v celém(vytváří ORP Hořovice v mnoha místech ČOV - v celém - zhoršená ORP Hořovice chybí vvody mnoha a místech ČOV - zhoršená - novorenesanční radnice na Palackého náměstí -(1904-05)novorenesanční významná radnice kulturní na Palackého hodnota (vytváří náměstí jeden (1904-05)ze symbolů významná kulturní hodnota jeden zechybí symbolů v území (jedna z nejvyšších cen za vodné a stočné) v území (jedna z nejvyšších cen za vodné a stočné) města - užití na pohlednice) města - užití na pohlednice) - nedostatečné zásoby pitné vody, problémy s odkanalizováním - nedostatečné-zásoby i kvůli svažitému pitné vody,terénu problémy s odkanalizováním - i kvůli svažitému terénu - železniční dostupnost spojení (traťdo č. 170), Prahy autobusové a Plzně spojení, - železniční silnice spojení (trať č. 170), autobusové spojení, silnice - blízká dostupnost do Prahy a Plzně - blízká - v mnoha obcích v ORP se nachází větevná vodovodní - v mnoha soustava obcích- vpřiORP poruše se nachází je vyřazena větevná většívodovodní část obce soustava - při poruše je vyřazena větší část obce D5/E50 D5/E50 černých skládek - celé ORP - nedostatek sběrných míst a kompostáren - celé ORP - vznik - nedostatek sběrných míst a kompostáren - vznik černých skládek rekreační sportovní sport - bazén, využití nová sportovní (vrcholový hala sport, - výhody rekreační pro sesport - bazén, nová sportovní hala - výhody pro se- bohaté sportovní využití (vrcholový sport, - bohaté niory. - vstup do bazénu zdarma) niory. - vstup do bazénu zdarma) - zaniklé městské kino, nevyužívaná budova, chátrá - zaniklé městské kino, nevyužívaná budova, chátrá - podpora sportu mládeže (město finančně podporuje, - podpora zvýhodněné sportu mládeže ceny) (město finančně podporuje, zvýhodněné ceny) - nedostatek dětských hřišť - nedostatek dětských hřišť - podpora vrcholového sportu ze strany města (dotace, - podpora novávrcholového sportoviště,sportu rekonstrukce ze strany starých městasportovišť (dotace, nová sportoviště, rekonstrukce starých sportovišť - finančně dostupné zájmové kroužky

pro děti - Domeček (dotace z města) kroužky pro děti - Domeček (dotace z města) - nevhodné umístění potenciálních rozvojových ploch - nevhodné - kolemumístění měst orná potenciálních půda, zabírání rozvojových ZPF namísto plochrevitalizace - kolem měst orná půda, zabírání ZPF namísto revitalizace - finančně dostupné zájmové brownfieldů brownfieldů akcí, plesy, taneční, diskotéky, konají se zde konakcí, plesy, taneční, diskotéky, konají se zde kon- Městské kulturní centrum - společenský dům - konání - Městské kulturní centrum - společenský dům - konání certy - příliv lidí z okolí, akce pokryjí všechny generace certy - příliv lidí z okolí, akce pokryjí všechny generace i v zastavěném území území - pro projektování v lesních porostech je nutný iposudek v zastavěném území - pro projektování je nutný posudek - poddolovaná území v lesních porostech - poddolovaná báňského úřadu báňského úřadu - klesá nezaměstnanost - dle dat z ČSÚ v posledních - klesá letech nezaměstnanost klesá podíl nezaměstnaných - dle dat z ČSÚ v posledních celém ORPletech klesá podíl nezaměstnaných v celém ORP na západní vodní straněerozí města (dle Hořovice VÚMOP), (Šibeniční zejména na západní straně města Hořovice (Šibeniční - plochy silně ohrožené vodní erozí (dle VÚMOP), - plochyzejména silně ohrožené nemocnice i občany - velmi mimopopulární, Hořovice,kvalitní např. zpéče, Prahy,využívaná největší poi občany mimo Hořovice, z Prahy, největšíkoryta po- Červeného potoka kopec)např. - dochází k zanášení kopec)(lokální - dochází biokoridor k zanášení a biocentrum koryta Červeného ÚSES) - kpotoka tom významně (lokální biokoridor a biocentrum ÚSES) - k tom významně - nemocnice - velmi populární, kvalitní péče,- využívaná rodnice ve Středočeském kraji rodnice ve Středočeském kraji intenzivně rozsáhlé využívaných bloky zemědělsky oraných polí intenzivně využívaných oraných polí přispívají rozsáhlé bloky zemědělskypřispívají - v některých úsecích nepropojený - zastupitelstvo schopné řešit problémy a jednotně - zastupitelstvo odhlasovat výsledky schopné rozhodování řešit problémy a jednotně odhlasovat výsledky rozhodování

ÚSES - v některých úsecích nepropojený ÚSES - deficit zelených ploch na západě města - deficit Hořovicezelených pro každodenní ploch rekreaci na západě obyvatelměsta Hořovice pro každodenní rekreaci obyvatel významným , alevýznamným zaměstnavatelem, ale - společnost Saint-Gobain Sekurit sídlícíc v Hořovicích - společnost je nejenSaint-Gobain Sekuritzaměstnavatelem sídlícíc v Hořovicích je nejen pro pěší a cyklisty pro hustá každodenní síť cest rekreaci v krajině a prostupnost pro pěší a cyklisty pro každodenní rekreaci a prostupnost - nedostatečně hustá síť cest v krajině - nedostatečně podporuje i veřejný život obyvatel (kulturní akce, začleňování podporuje i veřejný hendikepovaných, život obyvatel podpora (kulturní životního akce, začleňování prostředí) hendikepovaných, podpora životního prostředí) a autobusovým mezi vlakovým - chybí plynulá a autobusovým návaznádražím - chybí plynulá návaz- příliš velká vzdálenost mezi vlakovým - příliš velká vzdálenostnádražím osobní přepravy nost osobní přepravy Křivoklátsko CHKO Brdy - výhodná Křivoklátsko anost CHKO Brdy - výhodná - poloha Hořovic mezi spojnici dvěma oblastmi - CHKO - poloha Hořovic mezi spojniciadvěma oblastmi - CHKO

poloha pro tranzitní turismus přímo skrz oblast ORP, poloha zejména pro tranzitní město Hořovice turismus přímo (osa CHKO skrz oblast Křivoklátsko ORP, zejména - Žebrákměsto Hořovice (osa CHKO Křivoklátsko - Žebrák Hořovice - CHKO Brdy) Hořovice - CHKO Brdy)

STRENGHTS

OPPORTUNITIES

WEAKNESSES

THREATS

STRENGHTS

OPPORTUNITIES

WEAKNESSES THREATS

-lidé, kteří mají jiné knowhow a schopnosti - ekonomická -lidé, kteří rozmanitost mají jiné knowhow a- město schopnosti - ekonomická rozmanitost se stává - město se lidí stává součástí periferie Prahy - příliv z metropole součástí periferie Prahy příliv lidí- ztlak metropole - příliv -obyvatel na zástavbu na zelené - přílivlouce obyvatel - tlak na zástavbu na zelené louce města - širší nabídka služeb města - širší nabídka služeb - využití toho, že vlakové expressní linky budou zastavovat - využití toho, v Hořovicích že vlakové - kratší expressní linky-budou zastavovat v Hořovicích - kratší dopady na technickou infrastrukturu - nároky na-zvýšení dopady kapacna technickou infrastrukturu - nároky na zvýšení kapac-při pozvolném přílivu obyvatel se zmenší riziko vylidňování -při pozvolném města přílivu a obyvateldoba se zmenší riziko vylidňování města a doba ity kanalizace a vodovodu ity kanalizace a vodovodu dojíždění do, měst dojíždění do měst - nárůst obyvatel - větší požadavky na občanskou- vybavenost nárůst obyvatel - - větší požadavky na občanskou vybavenost zpomalí se stárnutí populace, stálezpomalí bude dostatečně se stárnutí populace stále bude dostatečně školy, školky, zdravotní zařízení, knihovna školy, školky, zdravotní zařízení, knihovna využívaná veřejná vybavenost využívaná veřejná vybavenost- pracovní příležitosti nezávislé na místě – příliv- pracovní nových obyvatel , kteřína chtějí příležitosti nezávislé místě – příliv nových obyvatel, kteří chtějí - po několika letech populační boom odezní a vybudovaná - po několika infraletech populační boom odezní a vybudovaná infrabydlet v přírodě a zároveň v dostupné vzdálenostibydlet od Prahy v přírodě a pracovat a zároveň z domova v dostupné po vzdálenosti od Prahy a pracovat z domova po struktura a veřejná vybavenost už nebude dostatečně struktura využívaná a veřejná vybavenost už nebude dostatečně využívaná internetu internetu současné železniční - výstavba VRT - zkvalitnění současné -železniční výstavba VRT - zkvalitnění

trati, odvedení tranzitních spojů mimo současnou trati trať,, odvedení některé úseky tranzitních spojů mimovýstavby současnou trať, některé úseky - záměr vysokorychlostní tratě ve směru- (VRT) záměrPraha výstavby - Plzeň vysokorychlostní - Regensburgtratě - ve směru (VRT) Praha Plzeň - Regensburg a hluková bariéra - výstavba VRT -- fyzická - výstavba VRT - fyzická a hluková bariéra společné (tunel), zvýšení rychlosti dopravy do Prahy, společné Plzně,(tunel), zahraničí zvýšení rychlosti dopravy do Prahy, Plzně, zahraničí München

München

v krajině, nepropojení přímo s ORP

v krajině, nepropojení přímo s ORP

- určení rozvojové do měst - využití dotací

SWOT ANALÝZA

nezaměstrozvoji kraje. Problém nastane ve chvíli, kdy většina rozvoji podniků kraje.přejde Problém k robotizaci. nastane ve Tím, chvíli, se zvýší kdy většina podniků přejde k robotizaci. Tím, se zvýší nezaměst- nemocnice pracovních Hořovice nabývá míst na celorepublikovém v zdravotnictví - nemocnice Hořovice nabývá na celorepublikovém - potenciál nových pracovních míst v zdravotnictví - potenciál nových . Mezi tyto podniky patří například: BOGNER OCEL, s.r.o.nanost (výroba nástrojové, . Mezikonstrukční tyto podniky a nerezové patří například: oceli), BOGNER INTOS, spol. OCEL, s r.o.s.r.o. (výroba (výroba obráběcích nástrojové, konstrukční a nerezové oceli), INTOS, spol. s r.o. (výroba obráběcích nanost významu a plánuje rozšíření, a v průmyslu - průmyslové významu závody a plánuje hledají rozšíření, místa sadobrým v průmyslu dopravním - průmyslové spojením závody hledají místa s dobrým dopravním spojením strojů), Kalle CZ s.r.o. (výroba obalů),Smurfit Kappa Czech s.r.o. (výroba obalů), strojů), LINDSTROM Kalle CZ s.r.o.s.r.o. (výroba (textilní obalů),Smurfit průmysl), Mubea, Kappa Czech spol. s s.r.o. r.o. (konstrukce (výroba obalů), odlehčených LINDSTROM dílů do s.r.o. (textilní průmysl), Mubea, spol. s r.o. (konstrukce odlehčených dílů do aut), SCHWARZMULLER spol, sa r.o.plánuje (výroba užitkových vozidel), STAMATaut), - PSSCHWARZMULLER s.r.o. (hutní materiál-plechy, spol, s r.o. ocel, (výroba profily), užitkových VALEO vozidel), STAMAT - PS s.r.o. (hutní materiál-plechy, ocel, profily), VALEO (železnice, dálnice) - rozšiřování výroby (Saint-Gobain (železnice, Sekurit dálnice) rozšířil-vrozšiřování roce 2016 výroby areál o (Saint-Gobain 2 nové haly a plánuje Sekurit rozšířil v roce 2016 areál o 2 nové haly VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o. (automobilové komponenty), WIEGEL CZ žárovéVÝMĚNÍKY zinkování s.r.o. TEPLA (zinkovna, s.r.o. (automobilové lakovna) komponenty), WIEGEL CZ žárové zinkování s.r.o. (zinkovna, lakovna) další rozvoj) další rozvoj) - v důsledku klimatických změn ve spolupůsobení- se v důsledku značnýmklimatických rozsahem meliorací změn vevspolupůsobení území se dá předpokládat se značným rozsahem meliorací v území se dá předpokládat

další ubytek vody v území, v letních další měsících ubytek komplikace vody se zásobováním v územía, vrecipientem letních měsících pro odpadkomplikace se zásobováním a recipientem pro odpadosy OS1 v ZÚR pro Středočeský kraj - rozvojosy bydlení OS1 se bude v ZÚR soustředit pro Středočeský předevšímkraj - rozvoj bydlení se bude soustředit především - určení rozvojové ní vody - pro vypouštění vyčištěné vody dostatečný ní vody recipient - protřeba vypouštění až ve vzdálenost vyčištěné vody 10kmdostatečný recipient třeba až ve vzdálenost 10km do měst

- celospolečenský trend specializovat se v oboru - celospolečenský možnost specializace trendvspecializovat sportovních odvětvích se v oboru- -zkrátí možnost se délka specializace v sportovních odvětvích - zkrátí se délka

a investic do měkké infrasturktury dotací zvýšení úrovně a investic e-služeb doposkytovaných měkké infrasturktury městem a zvýšení úrovně e-služeb poskytovaných městem - využití a pobytu turistů a množství utracených peněz, protože pobytu bude turistů chybět a množství rozmanitost utracených nabídky peněz, protože bude chybět rozmanitost nabídky podnikatelů a zajištění různorodé drobných struktury podnikatelů a zajištění různorodé struktury může výrazně podpořit nastartování podnikání drobných může výrazně podpořit nastartování podnikání z východu - problémové levnou soužití pracovní místsílu z východu - problémové soužití místpodnikání podnikání - trend větších firem a závodů zaměstnávat levnou - trendpracovní větších firemsílu a závodů zaměstnávat ních obyvatel a nově příchozích na dočasnou dobu, níchnedochází obyvatel ak nově dostatečné příchozích integraci na dočasnou -> nepokoje dobu, nedochází k dostatečné integraci -> nepokoje

!

!

SWOT ANALÝZA

- záměr na stavbu silničního obchvatu - -připravovaný záměr na stavbu obchvat silničního na východěobchvatu Hořovic, lepší- připravovaný obchvat na východě Hořovic, lepší ovzduší, zvýšení firem dopravy, hluk ovzduší, zvýšení dopravy, hluk - ekonomický rozvoj průmyslových firem - znečištění - ekonomický rozvoj průmyslových - znečištění propojení směrem na jih a na sever propojení směrem na jih a na sever - 34% obyvatel ORP Hořovice pracuje v průmyslovém - 34%odvětví, obyvatelprůmysl ORP Hořovice tvoří největší pracuje podíl v průmyslovém na ekonomickém odvětví, průmysl tvoří největší podíl na ekonomickém


CHKO Křivoklátsko

Žebrák

Žebrák

Praskolesy Cerhovice

Cerhovice

Praskolesy

Lochovice

Lochovice

Kotopeky

Kotopeky

Hořovice Osek

zeleň krajinná silnice II. třídy

sídlo do 2000 vodníobyvatel plocha

Hostomice

Zaječov

sídlodálnice nad 2000 D5 Praha-Plzeň obyvatel

silnice II. třídy

sídlo do 2000 obyvatel

CHKO Brdy

CHKO Brdy

sídlo nad 2000 obyvatel 0

oblast CHKO

přírodní park

záměr trasy VRT

záměr dopravní stavby

železnice

lesní porosty oblast CHKO

záměr trasy VRT

přírodní zvýšené riziko vodnípark eroze

záměr dopravní stavby

železnice neprostupné území

lesní porosty problematická průmyslová oblast

zvýšené tranzitníriziko doprava vodní eroze chybějící propojeníúzemí neprostupné zatěžující město krajin CHKO

komplikovaný průmyslová vztah, chybějící tranzitní občanská doprava problematická neprostupnost oblast vybavenost zatěžující město

rozsáhlé chybějící intenzivně propojení orané krajin blokyCHKO zemědělské půdy

2 km

komplikovaný vztah, neprostupnost

0

chybějící občanská vybavenost

rozsáhlé intenzivně orané bloky zemědělské půdy

10 km

2 km

10 km

PROBLÉMOVÁ MAPA ORP

dálnice D5 Praha-Plzeň

Hořovice Hostomice

Komárov

Zaječov

vodní plocha

Neumětely

Osek

Komárov

zeleň krajinná

Neumětely

PROBLÉMOVÁ MAPA ORP

CHKO Křivoklátsko


Udržitelná a funkční Udržitelná aHeterogenní funkční Efektivní prostupnost Efektivní prostupnost Heterogenní krajinana v harmonii krajina v harmonii podnikatelská sféra podnikatelská sféra územím a napojení na územím a napojení zásahy člověka se zásahy člověka metropolitní oblasti metropolitní se oblasti Udržet v území klíčovéUdržet v území klíčové Hladká a šetrná Hladká a šetrná Zlepšit prostupnost Zlepšit prostupnost aktéry, podpořit malé a aktéry, podpořit malé a krajiny mezi jednotlivými krajiny mezi jednotlivými dopravní infrastrukturadopravní infrastruktura střední podnikání a zajistit střední podnikání a zajistit obytnými sídly a zvýšitobytnými sídly a zvýšit v území s návazností v území s návazností krajinnou diverzitu krajinnou diverzitu rozmanitou nabídku rozmanitou nabídku na osu Praha-Plzeň na osu Praha-Plzeň zaměstnání zaměstnání Upravit motorovou dopravu v Upravit motorovou dopravu v Nová výstavba a rozvojové plochy Nová výstavba a rozvojové plochy města v oblasti Udržet postavení Udržet průmyslu, postavení města v oblasti průmyslu, území – zmírnit její dopady na území – zmírnit její budou dopadyvznikat na v ucelené urbanistické budou vznikat v ucelené navázaturbanistické užší spolupráci s průmyslovými navázat užší spolupráci s průmyslovými okolí, vyloučit rušivou tranzitní okolí, zbytnou vyloučit rušivou tranzitní zbytnou k nezastavěné struktuře ohleduplně struktuře ohleduplně k nezastavěné aktéry aktéry 1) Municipality budou spolupracovat s klíčovými 1) aktéryMunicipality a budou budou spolupracovat s klíčovými aktéry a budou dopravu z center obytných sídel dopravu z center obytných krajině sídel krajině 1)

2)

3)

vytvářet územní regulaci s ohledem na kapacitní potřeby vytvářet - územní regulaci s ohledem na kapacitní potřeby Vedení obcí budou usilovat o aplikaci prostředků 1) pro Vedení obcí budou usilovat prostředků pro rozvíjet uváženě k okolní 1) o aplikaci Sídla na základě ÚPD 1) krajině Sídlaana základě ÚPD rozvíjet uváženě k okolní krajině a přísnější regulace na extenzifikaci (omezení plošného přísnější rozvoje), regulace na extenzifikaci (omezení plošného rozvoje), zklidnění současných průjezdných komunikací centry zklidnění současných průjezdných komunikací centry koncentricky k centru města, plochy pro bydlení v RD koncentricky a k centru města, plochy pro bydlení v RD a volnější regulace na intenzifikaci (více možností ve volnější využití ploch) regulace na intenzifikaci (více možností ve využití ploch) sídel formou jednosměrných provozů, dopravní šikany, sídel formou jednosměrných provozů, dopravnítak, šikany, BD koncipovat aby měly kompaktní tvar a jasnou BD koncipovat tak, aby měly kompaktní tvar a jasnou 2) Státní základní a střední školy s podporou ORP 2) zavedou Státní základní a střední školy s podporou ORP zavedou minimálními možnými průjezdními profily vozovky apod. minimálními možnými průjezdními profily vozovky apod. a extravilánem hranici mezi intravilánem hranici mezi intravilánem a extravilánem polytechnické vzdělání a do výuky budou zavádět trendy polytechnické z oboru vzdělání a do výuky budou zavádět trendy z oboru Město Hořovice aktivně podpoří motivací majitelů 2) dosud Město Hořovice aktivně 2) podpoří Vedení motivacíobcí majitelů budedosud dohlížet na to, aby rozvojové 2) plochy Vedení obcí bude dohlížet na to, aby rozvojové plochy 3) Město a klíčoví aktéři budou aktivně spolupracovat 3) Město v politice a klíčoví aktéři budou aktivně spolupracovat v politice nevykoupených pozemků záměr Středočeského kraje nevykoupených na pozemků záměrfungovaly Středočeského kraje načásti města spádující do centra jako ucelené fungovaly s jako ucelené části města spádující do centra s ekonomické migrace a odborné pracovní síle. ekonomické migrace a odborné pracovní síle. stavbu obchvatu kolem města napojujícího JV část stavbu obchvatu kolem města napojujícího část kvalitní pěšíJV dostupností k základní vybavenosti kvalitní pěší dostupností k základní vybavenosti 4) Municipality společně s firmou Saint-Gobain4)SekuritMunicipality budou společně s firmou Saint-Gobain Sekurit budou mikroregionu na dálnici D5 směr Praha – Plzeň, který mikroregionu na dálnici D5 směrdoplňované Praha – Plzeň, který dle potřebné kapacity jednotlivými doplňované dle potřebné kapacity jednotlivými pokračovat v nastoleném trendu sociální politiky a zvyšování pokračovat v nastoleném trendu sociální politiky a zvyšování odvede zbytnou tranzitní dopravu z historického centra odvede zbytnou tranzitní dopravu z historického centra institucemi institucemi standardu zaměstnanecké péče (podpora kultury v standardu Hořovicích,zaměstnanecké péče (podpora kultury v Hořovicích, Hořovic Hořovic zaměstnanecké výhody apod.) zaměstnanecké výhody apod.) Sídla vybudují záchytná parkoviště pro osobní 3) autaSídla a vybudují záchytná parkoviště pro osobní auta a kola v místech dopravních uzlů při změně dopravního kola v místech dopravních uzlů při změně dopravního prostředku prostředku

Jednotlivá obytná sídla propojitJednotlivá v krajině obytnáVytvořit sídla propojit v krajině Preferovat pěší dopravu a podporovat Preferovat pěší dopravu a podporovat podmínky pro rozvoj drobnějšího Vytvořit podmínky pro rozvoj drobnějšího hustou sítí doplňkového významu hustou sítí doplňkového významu cyklo dopravu cyklo dopravu podnikání a zajistit různorodoupodnikání občanskou a zajistit různorodou občanskou 1) budou podporovat nemotorovou dopravu 1) realizací Sídla budou podporovat nemotorovou dopravu realizací 1) Město Hořovice ve spolupráci s obcemi a správami 1) Město Hořovice ve spolupráci sSídla obcemi a správami vybavenost vybavenost

Obytná sídla napojit městskou Obytná zelení na sídla napojit Nabídnout městskou rozmanité zelení napracovní Nabídnout příležitosti rozmanité a pracovní příležitosti a Zvýšit kvalitu a zrychlit možnosti Zvýšit a kvalitu a zrychlit možnosti a krajinnou krajinnou vegetaciudržet tvořícíobyvatele dohromady v mikroregionu udržet obyvatele v mikroregionu napojení veřejné dopravy jak vnapojení rámci veřejné dopravy jak vegetaci v rámci tvořící dohromady Rostoucí sídla zavedou novou/rozšíří MŠ, popř. 1) ZŠRostoucí v sídla zavedou novou/rozšíří MŠ, popř. ZŠ v mikroregionu, tak ve vazbě na mikroregionu, Prahu, tak veprostupnou vazbě na Prahu, zelenou infrastrukturu prostupnou zelenou1) infrastrukturu rozvojovýchvody plochách pro bydlení, kde by docházková rozvojových plochách pro bydlení, kde by docházková 1) Sídla v ORP podpoří aktivní zadržování vody 1) na svém Sídla v ORP podpoří aktivní zadržování na svém Plzeň a Beroun Plzeň a Beroun vzdálenost/kapacita nedostačovala (MŠ – dnes naplněné vzdálenost/kapacita nedostačovala (MŠ – dnes naplněné 1)

2)

3)

území – zabrání zastavování niv vodních toků, vyzdívání území – zabrání zastavování niv vodních toků, vyzdívání Město Hořovice zrekonstruuje a zmodernizuje 1) železniční Město Hořovice zrekonstruuje a zmodernizuje železniční na 100% ZŠ –adnes naplněné na cca 80%) na 100% ZŠ – dnes naplněné na cca 80%) jejich koryt. Podpoří plochy městské zeleně a jejich koryt. Podpoří plochy městské zeleně nádraží na trase nádraží na trase 2)ÚPD. Zároveň Město umožní rozvoj rozmanité struktury využití 2) městských Město umožní rozvoj rozmanité struktury využití městských nezpevněných ploch v ÚPD. Zároveň se sídla zasadí nezpevněných o ploch v se sídla zasadí o č. 170 Praha – Zdice – Plzeň – Cheb, která se stane č. 170 Praha – Zdice – Plzeň – Cheb, která se stane s dostatečnými plochami pro veřejnou i komerční ploch s dostatečnými plochami pro veřejnou i komerční transformaci krajinných transformaci na krajinných plochploch ohrožených vodní erozí na nejrychlejším dopravním spojením mezi Prahou a Plzní nejrychlejším av dopravním spojením mezi Prahou a Plzní aploch v ohrožených vodní erozí občanskou občanskou vybavenost zajišťující nová pracovní místa více stabilní zelené plochy – trvale travní více stabilní zelené plochy – trvale travní vybavenost zajišťující nová pracovní místa návaznosti na přestupní uzel v Hořovicích město vybuduje návaznosti na přestupní uzel v Hořovicích město vybuduje 3) Město čímž Hořovice prověří transformaci ploch 3) mezi železniční Město Hořovice tratí prověří transformaci ploch mezi železniční tratí porosty/ sady/ vinice/ lesní porosty, čímž se povrchový porosty/ sady/ vinice/ lesní porosty, se povrchový kapacitní P+R parkoviště, které podpoří intermodální kapacitní P+R parkoviště, které podpoří intermodální a Červeným potokem z ploch pro bydlení a pro lehký a Červeným průmysl potokem z ploch pro bydlení a pro lehký průmysl odtok vody zpomalí (tzn. renaturace Červeného potoka, odtok vody zpomalí (tzn. renaturace Červeného potoka, dopravu dopravu na smíšené plochy obytné, hlavní smíšené plochy obytné, které přímo navážou na hlavní změnanádraží využití akrajiny – přeměna orné půdy na TTPzměna v využití krajiny – přeměna orné půdy na TTP v které přímo navážou nana Město zlepší propojení autobusového nádraží 2) a Město zlepší propojení autobusového dopravní osu Hořovice – Žebrák s již stávající komerční nivách, komplexní pozemkové úpravy nivách, komplexní pozemkovédopravní úpravy osu Hořovice – Žebrák s již stávající komerční železničního nádraží pro zrychlení přestupů a zefektivnění železničního nádraží pro zrychlení přestupů a zefektivnění občanskou vybaveností občanskou vybaveností 2) Systém ÚSES budePlzeň tvořit jednu z důležitých 2)složekSystém zelené ÚSES bude tvořit jednu z důležitých složek zelené dopravy v území i do metropolitních oblastí (Praha,dopravy Plzeň v území i do metropolitních oblastí (Praha, 4) Město spolupráci klíčovými aktéry a zaměstnavateli 4) Město ve spolupráci s klíčovými aktéry a zaměstnavateli infrastruktury území. Sídla na území. Sídla budou mítveaktivní zájems na Rozvíjející se sídla a jejich vedení budou spolupracovat 3) Rozvíjející na se sídla a jejich vedení budou spolupracovat na budou mít aktivní zájem infrastruktury poskytne možnost pracovat na dálku formou městského poskytne bytumožnost pracovat na dálku formou městského bytu rozšíření a podpoře vzájemné dopravní obslužnostirozšíření území a podpoře vzájemné dopravní ochraněobslužnosti a rozšíření území prvků a koridorů ÚSES a případné ochraně a rozšíření prvků a koridorů ÚSES a případné veřejnou (mimo)městskou hromadnou dopravou prověří veřejnou (mimo)městskou hromadnou prověří obnovědopravou nefunkčních částí, které by jinak mohly snižovat obnově nefunkčních částí, které by jinak mohly snižovat zavedení nových zastávek VHD, prodloužení jízdných zavedení řádů nových zastávek VHD,biodiverzitu prodlouženía jízdných řádůstabilitu ekologickou biodiverzitu a ekologickou stabilitu VHD do večerních hodin, zajistí dobrou návaznost spojů VHD do večerních hodin, zajistí dobrou návaznost spojů jednotlivých typů dopravy jednotlivých typů dopravy

STRATEGICKÝ PLÁN

3)

STRATEGICKÝ PLÁN

2)

cest vCHKO krajiněKřivoklátsko zejména pro cest v krajině zejména pro pěší a cyklo dopravu, nové CHKO podpoří pěší a cyklo spojení CHKO Křivoklátsko CHKO a podpoří pěší a cyklo spojení a pěší a cyklo dopravu, nové 1) Municipality vytvoří příznivé prostředí ve formě 1) měkké Municipality a tvrdé vytvoří příznivé prostředí ve formě měkké a tvrdé pro automobilovou dopravu budou vznikat komunikace pro automobilovou dopravu budou vznikat CHKO Brdy vedoucí přes obce Žebrák a Hořovice jako CHKO Brdy vedoucí přes obcekomunikace Žebrák a Hořovice jako infrastruktury pro rozvoj rozmanité struktury podnikání, infrastruktury pro rozvoj rozmanité struktury podnikání, zejména na přírodním povrchu (štěrk, polní cesty) zejména na přírodním povrchu (štěrk, polní cesty) propojení dvou snadno dostupných turisticky atraktivních propojení dvou snadno dostupných turisticky atraktivních kreativity a netechnologických inovací. Zpřehlední systém kreativity a netechnologických inovací. Zpřehlední systém 2) Vedení obcí bude motivovat majitele orné půdy 2) a Vedení obcí bude motivovat majitele orné půdy a destinací destinací podpory a zvýší úroveň komunikace a e-služeb poskytujících podpory a zvýší úroveň komunikace a e-služeb poskytujících aby velké fragmentovali,buď Sídla budou podporovat čistou mobilitu revitalizací 2) a Sídla budou podporovat čistou zemědělce, mobilitu revitalizací a celky půdy fragmentovali,buďzemědělce, aby velké celky půdy městem. Vytvoří veřejné elektronické informační systémy městem. Vytvoří veřejné elektronické informační systémy pomocí nové vegetace či obnovou zaniklých pomocí zavedení nové vegetace či obnovou zaniklých výstavbou nových chodníků, stojanů na kola, veřejného výstavbou nových chodníků, stojanů nazavedení kola, veřejného 2) Sídla se v ÚD zasadí o kvalitní veřejný prostor, 2) který Sídla umožní se v ÚD zasadí o kvalitní veřejný prostor, který umožní cest a tím docílili krajinného propojení cest a tím docílili krajinného propojení osvětlení. Doplní přechody tam, kde nyní chybí osvětlení. Doplní přechody tam, kde nyní chybí fungující veřejný život a vhodné podmínky pro rozvoj fungující drobných veřejný život a vhodné podmínky pro rozvoj drobných 3) pedestrializuje Krajinná síť komunikací 3) tvořit Krajinná síť komunikací svou formou bude přímo tvořit Město Hořovice částečně pedestrializuje centrum, 3) čímž Město Hořovice částečně centrum, čímžsvou formou bude přímo podnikatelských záměrů podnikatelských záměrů protierozníinterakci opatření a usilovat o udržitelnost krajinyprotierozní a opatření a usilovat o udržitelnost krajiny a posílí význam chodců a jejich vzájemnou interakci posílí význam chodců a jejich vzájemnou zemědělské výroby zemědělské výroby


CHKO Křivoklátsko

CHKO Křivoklátsko

Žebrák

P+R

Žebrák

Cerhovice

P+R

Cerhovice P+R Lochovice

P+R

P+R Lochovice

P+R

Hořovice

Hořovice P+R

P+R

Hostomice Osek

CHKO Brdy

vodní plocha

cesty se zelení v krajině

zelený prstenec kolem Hořovic

dálnice D5 Praha-Plzeň

kompaktní rozvoj sídel

zeleň krajinná silnice II. třídy

silnice vodní III. třídy plocha

rozvoji cesty se zelení průmyslové zónyv krajině sídlo určené zelenýkprstenec kolem Hořovic

dálnice VRT D5 Praha-Plzeň

trvalé travní porosty/sady kompaktní rozvoj sídel

železnice č. 170 silnice II. třídy

železnice č. 172 silnice III. třídy

nová určené mateřská k rozvoji škola průmyslové vzdělání průmyslové zóny a praxe, sídlo /její rozšíření spolupráce mezi průmyslovými aktéry

VRT sídlo

CHKO Brdy

lesní porosty železnice č. 170

trvalé travníobčanská porosty/sadyprostupnost průmyslové vzdělání a praxe, základní pro cyklisty vybavenost spolupráce mezi průmyslovými aktéry

0

2 km

železnice č. 172

sídlo

lesní porosty

nová mateřská škola /její rozšíření

základní občanská vybavenost

prostupnost pro cyklisty

0

10 km

2 km

10 km

ÚZEMNÍ PRŮMĚT STRATEGIE

Komárov

ÚZEMNÍ PRŮMĚT STRATEGIE

Komárov

zeleň krajinná

Hostomice

Osek


CHKO Křivoklátsko

oklátsko

Praha

Praha

Praha

Praha Žebrák

Žebrák

Cerhovice

Cerhovice Lochovice

Lochovice

Žebrák

Žebrák

Hořovice

Hořovice Cerhovice

Hostomice

Osek

Lochovice Komárov

Hořovice

Hořovice Zaječov

Hostomice

Zaječov

Osek

Hostomice

Osek

směr spádovosti do jiného regionu

rostoucí sídla

stagnující sídla

poměr E.A. obyvatel pracujících v průmyslu

poměr E.A. obyvatel pracujících jako drobní podnikatelé

poměr levné pracovní síly v průmyslu

poměr VŠ vzdělaných lidí v průmyslu

Zaječov

2050 - SCÉNÁŘ A

Hořovicko je průmyslový region na významném dopravním koridoru železnice, VRT a dálnice D5. Počet Hořovicko je průmyslový region na významném dopravním koridoru železnice a dálnice D5. Počet místních obyvatel se vlivem suburbanizace zvýšil na cca 35 tisíc a necelých 50% obyvatel je zaměstnáno v lehkém průmyslu, především automobilovém. Hlavní město ORP místních obyvatel se vlivem naje významným cca 35 tisíc a a více nežstoupl EAod roku 50% je szaměstnáno Hořovice je zejména průmyslovým městem, stále platným jako jádro ORP suburbanizace a počet jeho obyvatel se zvýšil na zvýšil 10 tisíc. Také Žebrák průmyslovým městem počet jeho obyvatel 2020 oobyvatel 20%. V sídlech mikroregionu dopravním napojením u trati, dálnice a dostupností k CHKO Brdy stoupla cena pozemků. Hořovice a Komárov se staly turistickou základnou pro vstup do Brd a díky turistickému napojení s Žebrákem CHKO Křivoklátsko je Hořovicko vyhledávaným rekreačním regionem, z čehoža těží. počet Turisty láká krajina CHKO Křivoklátsko v lehkém průmyslu, především automobilovém. Hlavní město ORP aHořovice je průmyslovým městem jeho a Brdy, které se po otevření veřejnosti staly hojně navštěvovanou turistickou destinací s hustou sítí naučných tras a cyklostezek. Obce s přímým napojením na Brdy (Hořovice, Komárov, Zaječov) těží z turismu, ostatní obce spádují k obcím u tratě (Hořovice, Žebrák), která se stala obyvatel se zvýšil na 10 tisíc. V sídlech mikroregionu s dopravním napojením u trati, dálnice a dostupnejdůležitějším spojením s okolím. 48% E.A. obyvatel (8750) ORP pracuje v průmyslu, buď přímo v sídle ORP (60 %) nebo v obci Žebrák (40 %). 20 % E.A. obyvatel tvoří drobní podnikatelé, kteří podnikají zejména v rozvíjejících se sídlech s dobrým dopravním napojením. Dále 28 % E.A. obyvatel dojíždí k do zaměstnání a do Plzně v rovném poměru.cena Pohodlné dojíždění je umožněno modernizací železniční tratě VRT tratě,se se kterým má železnice část úseku Praha - Beroun společný a došlo k výraznému zrychlení času dojížďkydo jak do Prahy, tak ností CHKOdo Prahy Brdy stoupla pozemků. Hořovice a a zavedením Komárov staly turistickou základnou pro vstup do Plzně. Do Prahy je nyní možné se dostat do zaměstnání během jedné hodiny, v Plzni jsme do 40 minut. Jsou vybudovány nové obslužné komunikaci v závislosti na postupném rozšiřování ploch výrobních areálů. Nutností jsou nové vlečky, silnice. Obchvat kolem Hořovic významně Brd a dopravy díky napojení s pracovní Žebrákem avysokoškolské CHKO sílyKřivoklátsko jenabíraných Hořovicko vyhledávaným rekreačním snižuje intenzitu v sídleturistickému ORP. Je zdokonaleno propojení obcí v ORP VHD. Poměr levné síly a kvalifikované se mění ve prospěch zaměstnanců agenturami. Velké průmyslové závody nabírají větší množství zaměstnanců, kteří sem proudí z CHKO Brdy východu. Zřizují se další ubytovny se snahou o těží. promíchání s ostatními funkcemi města a bydlením. V některých místech (Hořovice,Křivoklátsko Žebrák) přesto vznikají v menší míře která budí které nepokoj místních obyvatel. regionem, z čehož Turisty láká krajina CHKO a„ghetta", Brdy, se po otevření veřejnosti staly hojně navštěvovanou turistickou destinací s hustou sítí naučných tras a cyklostezek. Obce s přímým napojením na Brdy (Hořovice, Komárov, Zaječov) těží z turismu, ostatní obce spádují k obcím u tratě (Hořovice, Žebrák), která se stala nejdůležitějším spojením s okolím.

dopravní osa Praha - Plzeň

směr spádovosti do jiného regionu

rostoucí sídla

zmenšující se sídla

stagnující sídla

poměr E.A. obyvatel pracujících v průmyslu

poměr E.A. obyvatel pracujících jako drobní podnikatelé

poměr levné pracovní síly v průmyslu

poměr VŠ vzdělaných lidí v průmyslu

Hořovicko je průmyslový region na významném dopravním koridoru železnice, VRT a dálnice D5. Počet místních se podNa významu vlivem neatraktivního špatné dostupnosti do podnikání, Prahy ive Plzně, Dojížďkové vztahy/časy obyvatel do Plzně a do Prahy jsou nezměněné. sílí města napojená na D5 - Žebrák, Cerhovice.image Poskytují dobrémesta, pracovní příležitosti a bezprostřední časové návaznost na D5. Cca 10 % E.A. obyvatel se daří vlastní zejména větších městech u železnice a dálnice. Jinde nejsou pro vlastní podnikání vhodné podmínky. 20%plánu E.A. obyvatel dojíždí do zaměstnání do Prahy a do Plzně 2:1. Jsou vybudovány nové obslužné komunikace v závislosti na postupném ploch výrobních areálů. Nutností jsou nové vlečky, silnice. Hrozí schválení metropolitního Prahy(a Plzně) av poměru zastavení suburbanizace Prahy a rozšiřování Plzně snížil na 28 500. narušení krajinného rázu. Poměr levné pracovní síly a kvalifikované vysokoškolské síly se mění ve prospěch zaměstnanců nabíraných agenturami. Velké průmyslové závody nabírají větší množství zaměstnanců, kteří sem proudí z východu. Zřizují se další ubytovny pro potřeby ubytování Více EA 50% s trvalým bydlištěm v ORP Hořovice je zaměstnáno v průmyslu, především automozaměstanců. než V tomto okamžiku se objevujíobyvatel 2 možné podscénáře - sociální inkluze vs. exkluze zahraničních zaměstanců. Inkluze - správná politika města a nastolený trend největšího zaměstnávatele Saint Gobain v podpoře znevýhodněných skupin vytváří zdravé multinárodní město. Okres Beroun i ORP Hořovice následují Prahu ve vizi tolerantního města 21. století. Kriminalita si nadále drží klesající bilovém. Hlavní město ORP Hořovice jsou průmyslovým městem a počet jeho obyvatel s trvalým bydlištěm se tendenci. Exkluze - nefunkčnost a nepřipravenost samosprávDojížďkové ORP či okresu Beroun na nárůst zahraničních ekonomickýchdo migrantů má za následek se marginalizaci skupin. Rozšíření ubytoven a neintegrování či prostorově vytváří ghetta se snížil na 7 tisíc. vztahy/časy Plzně aprohlubující Prahy jsou dotčených nezměnené. Více než cizinců 50 do%společnosti, E.A.sociálně, obyvatel stoupajíci kriminalitou. Na straně „původních" obyvatel stoupají nenávistné tendence vůči cizincům. Na vzestupu jsou politické i společenské hlasy s extrémistickými názory a hrozí militarizace veřejného prostranství. (7,5 tisíc) pracuje v průmyslu, buď přímo v sídle ORP (50 %), nebo v obci Žebrák (40 %). 27% E.A. obyvatel dojíždí do zaměstnání do Prahy a do Plzně v poměru 2:1. Jsou vybudovány nové obslužné komunikace v závislosti na postupném rozšiřování ploch výrobních areálů. Nutností jsou nové vlečky, silnice. Hrozí narušení krajinného rázu. Poměr levné pracovní síly a kvalifikované vysokoškolské síly se mění ve prospěch zaměstnanců nabíraných agenturami. Velké průmyslové závody nabírají větší množství zaměstnanců, kteří sem proudí z východu. Zřizují se další ubytovny pro potřeby ubytování zaměstanců. V tomto okamžiku se objevují 2 možné podscénáře - sociální inkluze vs. exkluze zahraničních zaměstanců. Hořovicko je průmyslový region na okraji dopravním koridoru železnice a dálnice D5. Počet místních obyvatel se pod vlivem neatraktivního image města, špatné časové dostupnosti do Prahy i Plzně, schválením metropolitního plánu Prahy (a Plzně) a zastavením suburbanizace Prahy a Plzně snížil na 28 500. Víc než 50% obyvatel s trvalým bydlištěm v ORP Hořovice je zaměstnáno v průmyslu, především automobilovém. Hlavní město ORP Hořovice je především průmyslovým městem a počet jeho obyvatel s trvalým bydlištěm se snížil na 7 tisíc.

Cca 50 % E.A. obyvatel (8750) pracuje v průmyslu, buď přímo v sídle ORP (50 %), nebo v obci Žebrák (40 %). Ta svou 40 % E.A. obyvatel dojíždí do zaměstnání do Prahy a do Plzně v rovném poměru. Pohodlné dojíždění je umožněno modernizací železniční tratě a zavedením VRT tratě, se kterým má železnice část úseku Praha - Beroun společný a došlo k výraznému zrychlení času dojížďky jak do Prahy, tak do Plzně. Inkluze - správná politika města a nastolený trend největšího zaměstnavatele Saint Gobain v podpoře znevýhodněných skupin vytváří zdravé multinárodní město. Okres Beroun i ORP Hořovice následují Prahu ve Do Prahy se nyní dostaneme do zaměstnání do jedné hodiny, v Plzni jsme za 40 minut. Jsou vybudovány vizi tolerantního města 21. století. Kriminalita si nadále drží klesající tendenci. nové obslužné komunikaci v závislosti na postupném rozšiřování ploch výrobních areálů. Nutností jsou nové vlečky, silnice. Obchvat kolem Hořovic významně snižuje intenzitu dopravy v sídle ORP. Poměr levné Exkluze - nefunkčnost a nepřipravenost municipalit ORP či okres Beroun na nárůst zahraničních ekopracovní síly a kvalifikované vysokoškolské síly se mění ve prospěch zaměstnanců nabíraných agenturami. nomických migrantů má za následek prohlubující se marginalizaci dotknutých skupin. Rozšíření ubytoven a Velké průmyslové závody nabírají větší množstvípoměr zaměstnanců, kteří sem proudí zPraha východu. Zřizují se další směr spádovosti rostoucí sídla stagnující sídla poměr E.A. obyvatel E.A. obyvatel pracujících poměr levné pracovní směr spádovosti dopravní osavzdělaných - Plzeň poměr VŠ rostoucí sídla zmenšující se sídla stagnující sídla poměr E.A. obyvatel poměr E.A. obyvatel pracujících poměr levné pracovní poměr VŠ vzdělaných do jiného regionu jako drobní podnikatelé do jiného regionu v průmyslu v průmyslu v průmyslu ubytovny se snahou o promíchání s pracujících ostatními funkcemi města a sílybydlením. V lidíněkterých místech (Hořovice, neintegrování cizinců do v průmyslu společnosti, sociálně, sílyči prostorově, vytváří ghetta se stoupajíci kriminalitou. jako drobní podnikatelé pracujících v průmyslu lidí v průmyslu Hořovicko je průmyslový region na okraji dopravním koridoru železnice a dálnice D5. Počet místních obyvatel se pod vlivem neatraktivního image města, špatné časové dostupnosti do Prahy i Plzně, schválením metropolitního plánu Prahy (a Plzně) a zastavením suburbanizace Prahy a Žebrák) vznikají v menší míře která místních obyvatel. Na straně „původních“ obyvatel stoupají nenávistné tendence vůči cizincům. Na vzestupu jsou politické i železnice a dálnice D5. Početpřesto místních obyvatel se vlivem suburbanizace zvýšil na„ghetta“, cca 35 tisíc a necelých 50%budí obyvatelnepokoj je zaměstnáno v lehkém průmyslu, především automobilovém. Hlavní město ORP Plzně snížil na 28 500. Víc než 50% obyvatel s trvalým bydlištěm v ORP Hořovice je zaměstnáno v průmyslu, především automobilovém. Hlavní město ORP Hořovice je především průmyslovým městem a počet jeho obyvatel s trvalým bydlištěm se snížil na 7 tisíc. společenské hlasy s extrémistickými názory a hrozí militarizace veřejného prostranství. a počet jeho obyvatel se zvýšil na 10 tisíc. Také Žebrák je významným průmyslovým městem a počet jeho obyvatel stoupl od roku 2020 o 20%. V sídlech mikroregionu s dopravním napojením u trati, dálnice a

Dojížďkové vztahy/časy do Plzně a do Prahy jsou nezměněné. Na významu sílí města napojená na D5 - Žebrák, Cerhovice. Poskytují dobré pracovní příležitosti a bezprostřední návaznost na D5. Cca 10 % E.A. obyvatel se daří vlastní podnikání, zejména ve větších městech u železnice a taly turistickou základnou pro vstup do Brd a díky turistickému napojení s Žebrákem a CHKO Křivoklátsko je Hořovicko vyhledávaným rekreačním regionem, z čehož těží. Turisty láká krajina CHKO Křivoklátsko dálnice. Jinde nejsou pro vlastní podnikání vhodné podmínky. 20% E.A. obyvatel dojíždí do zaměstnání do Prahy a do Plzně v poměru 2:1. Jsou vybudovány nové obslužné komunikace v závislosti na postupném rozšiřování ploch výrobních areálů. Nutností jsou nové vlečky, silnice. Hrozí kou destinací s hustou sítí naučných tras a cyklostezek. Obce s přímým napojením na Brdy (Hořovice, Komárov, Zaječov) těží z turismu, ostatní obce spádují k obcím urázu. tratěPoměr (Hořovice, sekvalifikované stala narušení krajinného levnéŽebrák), pracovníkterá síly a vysokoškolské síly se mění ve prospěch zaměstnanců nabíraných agenturami. Velké průmyslové závody nabírají větší množství zaměstnanců, kteří sem proudí z východu. Zřizují se další ubytovny pro potřeby ubytování se sídlech Vs tomto dobrým dopravním napojením. Dále 28 % E.A. - sociální inkluze vs. exkluze zahraničních zaměstanců. v průmyslu, buď přímo v sídle ORP (60 %) nebo v obci Žebrák (40 %). 20 % E.A. obyvatel tvoří drobní podnikatelé, kteří podnikají zejména v rozvíjejících zaměstanců. okamžiku se objevují 2 možné podscénáře hodlné dojíždění je umožněno modernizací železniční tratě a zavedením VRT tratě, se kterým má železnice část úseku Praha - Beroun společný aInkluze došlo k-výraznému zrychlení času adojížďky jak trend do Prahy, tak zaměstnávatele Saint Gobain v podpoře znevýhodněných skupin vytváří zdravé multinárodní město. Okres Beroun i ORP Hořovice následují Prahu ve vizi tolerantního města 21. století. Kriminalita si nadále drží klesající správná politika města nastolený největšího hodiny, v Plzni jsme do 40 minut. Jsou vybudovány nové obslužné komunikaci v závislosti na postupném rozšiřování ploch výrobních areálů. Nutností jsou nové vlečky, silnice. Obchvat kolem Hořovic významně tendenci. P VHD. Poměr levné pracovní síly a kvalifikované vysokoškolské síly se mění ve prospěch zaměstnanců nabíraných agenturami. Velké průmyslové závody nabírají větší množství zaměstnanců,samospráv kteří sem proudí z okresu Beroun na nárůst zahraničních ekonomických migrantů má za následek prohlubující se marginalizaci dotčených skupin. Rozšíření ubytoven a neintegrování cizinců do společnosti, sociálně, či prostorově vytváří ghetta se Exkluze - nefunkčnost a nepřipravenost ORP či

unkcemi města a bydlením. V některých místech (Hořovice, Žebrák) přesto vznikají v menší míře „ghetta", která budí nepokoj místních obyvatel.

stoupajíci kriminalitou. Na straně „původních" obyvatel stoupají nenávistné tendence vůči cizincům. Na vzestupu jsou politické i společenské hlasy s extrémistickými názory a hrozí militarizace veřejného prostranství.

2050 - SCÉNÁŘ B

místní rekreační osa

Plzeň

2050 - SCÉNÁŘ A

hlavní rekreační osa mezi CHKO

Komárov

2050 - SCÉNÁŘ B

CHKO Brdy

dopravní osa Praha - Plzeň

Lochovice

Komárov

Plzeň

Plzeň

Komárov

čov

Hostomice

Cerhovice

Osek


CHKO Křivoklátsko

klátsko

Praha

Praha Žebrák

Cerhovice Lochovice

Žebrák

Hořovice

Cerhovice

Hostomice Osek

Lochovice

Komárov

Plzeň

Hořovice Zaječov

Hostomice

Osek

dopravní osa Praha - Plzeň

hlavní rekreační osa mezi CHKO

místní rekreační osa

směr spádovosti do jiného regionu

rostoucí sídla

stagnující sídla

poměr E.A. obyvatel pracujících v průmyslu

poměr E.A. obyvatel pracujících jako drobní podnikatelé

poměr levné pracovní síly v průmyslu

poměr VŠ vzdělaných lidí v průmyslu

Díky modernizaci železniční trati (výraznému snížení času dojížďky do Prahy i do Plzně) dorazila do ORP Hořovice vlna pražské a plzeňské suburbanizace, jedná se konkrétně o navýšení počtu obyvatel o cca 21% ve srovnání s rokem 2018. Bylo prokázáno, že jako další lákadlo zmíněného přílivu obyvatel byla nádherná členitá a toliko nenarušená krajina, která je výrazným pojítkem mezi CHKO Křivotklátsko a CHKO Brdy, jež se po svém otevření a následné kultivaci staly oblíbenou rekreační destinací nejen turistů, ale i všech místních a okolních obyvatel. Ceny nemovitostí v ORP Hořovice jsou výrazně nižší než v oblasti a CHKO Brdy nejbližším okolí Hlavního města Prahy či Plzně, ovšem v okolí hořovického vlakového nádraží ceny stouply. Velké průmyslové podniky jako Saint Gobain, VALEO, Buzuluk a Mubea přešly na intenzifikaci výroby, což způsobilo nejen změnu sociální struktury zaměstnanců (propuštění většiny levné pracovní síly, nábor lidí s vysokoškolským vzděláním), ale také vzrostly plošné a dopravní nároky. Průmyslové plochy nyní zabírají o 20% více ploch než v roce 2018, bylo nutné zavést vlečky, klást nároky na intenzivnější síť silnic III. třídy a v neposlední řadě byl vyvíjen tlak na dokončení obchvatů kolem města Hořovice. Intenzifikace má také za následek vyšší technologické zázemí, které celkově způsobilo menší nároky na lidskou pracovní sílu, což vedlo ke snížení podílů zaměstnanců ve výrobním průmyslu z původních 35% na 20%.

Díky modernizaci železniční trati (výraznému snížení času dojížďky do Prahy i do Plzně, umožněnému také díky částečně společnému novému koridoru s trasou VRT) a napojenosti na dálnici D5 dorazila do ORP Hořovice vlna pražské a plzeňské suburbanizace, jedná se konkrétně o navýšení počtu obyvatel o cca. 21% ve srovnání s rokem 2018. Bylo prokázáno, že jako další lákadlo zmíněného přílivu obyvatel byla nádherná členitá a toliko nenarušená krajina, která je výrazným pojítkem mezi CHKO Křivotklátsko a CHKO Brdy, jež se po svém otevření a následné kultivaci staly oblíbenou rekreační destinací nejen turistů, ale i všech místních a okolních obyvatel. Ceny nemovitostí v ORP Hořovice jsou výrazně nižší než v oblasti a nejbližším okolí Hlavního města Prahy či Plzně, ovšem v centru Hořovic ceny stouply. Velké průmyslové podniky jako Saint Gobain, VALEO, Buzuluk a Mubea přešly na intenzifikaci výroby, což způsobilo nejen změnu sociální struktury zaměstnanců (propuštění většiny levné pracovní síly, nábor lidí s vysokoškolským vzděláním), ale také částečně vzrostly plošné a dopravní nároky. Průmyslové plochy nyní zabírají o 20% více ploch než v roce 2018, bylo nutné zavést vlečky, klást nároky na intenzivnější síť silnic III. třídy a v neposlední řadě byl vyvíjen tlak na dokončení obchvatů kolem města Hořovice. Intenzifikace má také za následek vyšší technologické zázemí, které celkově způsobilo menší nároky na lidskou pracovní sílu, což vedlo ke snížení podílů zaměstnanců ve výrobním průmyslu z původních 35% na 20%. Cca 35 % obyvatel se nyní díky zavedení a zpřehlednění informačního e-systému a opatření měkké infrastruktury podporující drobné podnikatele, přesměrovalo na podnikání ve vlastních menších podnicích. Celkové navýšení obyvatelstva vedlo k potřebě vyšší kapacity nejen veřejného prostranství,ale především občanské vybavenosti. Byly dohromady zavedeny 4 nové mateřské školy, 2 nové základní školy, jedna nová střední odborná škola, 3 nové domovy pro seniory a jedno nové Alzheimer centrum v ORP Hořovice. Dále zde vznikly 3 nové penziony a jeden hotel. Nemocnice Hořovice i nadále prosperuje, rozšířila své portfolio poskytovaných služeb. Je velkým zaměstnavatelem nejen v ORP Hořovice, ale i v celém okresu Beroun. V posledních letech se většina zaměstnanců nastěhovala přímo do Hořovic, kde byl v okolí nemocnice dokončen komplex nových bytových a rodinných domů o kapacitě 1000 lidí. Celkově se stabilizovala sociální struktura obyvatel a snížilo se % kriminality, což bylo způsobeno především propuštěním agenturních zaměstnanců a přílivem nových obyvatel s vysokoškolským vzděláním.

Celkové navýšení obyvatelstva vedlo k potřebě vyšší kapacity nejen veřejného prostranství, ale především občanské vybavenosti. Byly dohromady zavedeny 4 nové mateřské školy, 2 nové základní školy, jedna nová střední odborná škola, 3 nové domovy pro seniroy a jedno nové Alzheimer centrum v ORP Hořovice. Dále zde vznikly 3 nové penziony a jeden hotel. Nemocnice Hořovice i nadále prosperuje, rozšířila své portfolio poskytovaných služeb. Je velkým poměr zaměstnavatelem nejen v ORP Hořovice, poměr aleVŠ vzdělaných i v celém okresu Beroun. V směr spádovosti rostoucí sídla stagnující sídla E.A. obyvatel poměr E.A. obyvatel pracujících poměr levné pracovní do jiného regionu jako drobní podnikatelé pracujících v průmyslu síly v průmyslu lidí v průmyslu posledních letech se většina zaměstnanců nastěhovala přímo do Hořovic, kde byl v okolí nemocnice dokončen ahy i do Plzně,komplex umožněnému nových také díky částečně společnému koridoru s domů trasou VRT) a napojenosti na1000 dálnici D5 dorazila do ORP Hořovice pražské a plzeňské suburbanizace, se konkrétně o bytových a novému rodinných o kapacitě lidí. Celkově sevlna stabilizovala sociálníjedná struktukázáno, že jako další lákadlo zmíněného přílivu obyvatel byla nádherná členitá a toliko nenarušená krajina, která je výrazným pojítkem mezi CHKO Křivotklátsko a CHKO Brdy, jež se po svém otevření a následné ra obyvatel a snížilo se % kriminality, což bylo způsobeno především propuštěním agenturních zaměstnanců tních a okolních obyvatel. Ceny nemovitostí v ORP Hořovice jsou výrazně nižší než v oblasti a nejbližším okolí Hlavního města Prahy či Plzně, ovšem v centru Hořovic ceny stouply. a přílivem nových obyvatel s vysokoškolským vzděláním.

přešly na intenzifikaci výroby, což způsobilo nejen změnu sociální struktury zaměstnanců (propuštění většiny levné pracovní síly, nábor lidí s vysokoškolským vzděláním), ale také částečně vzrostly plošné a dopravní 18, bylo nutné zavést vlečky, klást nároky na intenzivnější síť silnic III. třídy a v neposlední řadě byl vyvíjen tlak na dokončení obchvatů kolem města Hořovice. Intenzifikace má také za následek vyšší pracovní sílu, což vedlo ke snížení podílů zaměstnanců ve výrobním průmyslu z původních 35% na 20%. Cca 35 % obyvatel se nyní díky zavedení a zpřehlednění informačního e-systému a opatření měkké e vlastních menších podnicích. Celkové navýšení obyvatelstva vedlo k potřebě vyšší kapacity nejen veřejného prostranství,ale především občanské vybavenosti. Byly dohromady zavedeny 4 nové mateřské školy, 2 y pro seniory a jedno nové Alzheimer centrum v ORP Hořovice. Dále zde vznikly 3 nové penziony a jeden hotel. Nemocnice Hořovice i nadále prosperuje, rozšířila své portfolio poskytovaných služeb. Je oun. V posledních letech se většina zaměstnanců nastěhovala přímo do Hořovic, kde byl v okolí nemocnice dokončen komplex nových bytových a rodinných domů o kapacitě 1000 lidí. Celkově se stabilizovala o především propuštěním agenturních zaměstnanců a přílivem nových obyvatel s vysokoškolským vzděláním.

2050 - SCÉNÁŘ C

ov

2050 - SCÉNÁŘ C

CHKO Brdy

Komárov


spolupráce: Anna Zikmundová

Nedílnou součástí ÚP Hořovice je textová zpráva a odůvodnění.


ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZÁKLADN KONCEPCE 1:10 000 1 10 000

PROBLÉMOVÁ MAPA PROBLÉMOVÁ MAPA 1:10 000 1 10 000

LEGENDA KONCEPCE 1 10 000

HLAVNÍ VÝKRESHLAVN KONCEPCE VÝKRES KRAJ NY A JEJ PROSTUPNOST 1:5000 1 5000 1 10 000

JEVY NFORMAT V Legenda

NZ-S

KONCEPCE

DZ-S

m

DS-S

V

hn

NSp-S

NSp-S

un

JEVY ZÁVAZNÉ SC L Legenda ZASTAVĚNÉ ÚZEML Legenda

NL-N

ZS-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!

!

! !

!! ! ! ! ! !!

!

! ! ! ! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !! !! !!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!! !!

! !!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !!

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! ! !!

!

!

!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! !

!! !!

! ! ! !! !! !!

! ! ! ! !! !!

!

!

!

!

!

!!

!

! ! ! ! ! !! !

! !! ! ! ! ! ! !! !!

! !! ! ! !

!!

!

!

! ! ! !! !

!

! ! ! ! ! !

! ! !

!

! ! ! ! !

!

!

!!

!! !

!! !

!!

!

!!

!

!

!

!

! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !

!

!

!!

!

!

! !

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! ! !!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !

!!

! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

! !

! !

! ! !

!

!! ! ! !

! ! !

!

! ! ! ! !!

! ! ! !

!

! ! !

!! !! !! !!

!!

! !!

! !!

! ! !! !!

!

!!

!!

!

!!

!

!!

!

!

!

!!

! ! ! !!

! ! ! ! !!

! ! ! ! !!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! ! !!! !

!

!

!

!!

! !

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

! !

!!

!

!!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!

! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!

!

! !! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! !

!

! ! !

!

!

! !! !! !! !! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! !

!

! ! !

!

! ! !

!

! !

! ! !

!

! !

!

!

! !

!

! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !

!

!

! !

!! !

!

!! !

!

!

! !

!

!

! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!! ! ! !! !

! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !

! !

!

!

!

!

DSú-N

ZP-N

! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !!

! ! !! !

! ! ! ! !! ! ! !! !! !!

!

!

!

! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! !! !! !

!

!

! ! ! ! !

!!

!

!! !

!!

! ! !

! ! !

!

!

!

!! !

!! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !!

! !

!

!

!!

!

!!

!

!

!!

!

! !

! !

!! !!

! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !

! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! !! ! ! ! !

! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

! ! ! ! ! !

! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !! !! !! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! !! !! ! ! ! ! !! !!

!

!

!

! !!

!! !!

!! !!

!! !!

!! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! !! !! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !! !! !! ! ! !! !! !!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! !!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!! !! !

! ! ! ! ! !

!

!

!

!! !!

!

!!

! ! ! ! !

!

!

!

! !

!! !!

!

!

!

!

!

!! !!

!! !!

!! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! !

!

!!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! !! !! !! !! ! ! !!

!! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!! ! ! ! ! ! ! !! !

! !

! ! !! ! !! !! !

!! !!

! !!

! ! ! ! ! !

! ! ! !

!

! !!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!!

! ! ! ! ! ! ! !! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

!!

!

!

!

! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !!

!

!!

! ! !! !! ! ! !!

!

!

! ! ! !! !! !! !!

!

!

! ! !!

!

!!

! !

!

!!

!

!! !! !!

! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! !! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

! ! ! !

! ! !

! !! ! !! ! !!

! ! ! ! !! !! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !!! ! ! ! !! ! ! !! !

!

!!

! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! !

!! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!

! ! !

!

!

! !

!

!

!

!

!!

! !! !!

!

!

!! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! !! !!

! ! !

! ! !! ! !

!

! !

! !

! !!!

! !

! !! ! !

!

!!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! !

!

!

!

! ! !

!!

!

!

!

!!

!

! !

!!

!

!

! ! !

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! !!

!

! !!

!

!!

!

! !!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !

!

!

!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

! !!

!!

!!

!

!

!

! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!

! !! !! !! ! !

! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! !

!

!

!!

!!

! !!

!!

!!

!!

!!

!

!

! !

!!

!

!

!

!

!!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !

!!

!

! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !!

!

!

! !!

!

!

!

! !!

!

!

!!

!

! ! ! ! !

!

! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! !! !! !! !

! !!

!! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !

!

!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!

!

!

!

!

!! !! !! !!

!!

!!

!

!

!

!

!!

!!

!

!! !

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

! ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

! !!

!! !! !! !! ! ! !! !! !! ! !

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

! !

! !! !

! ! ! !

! ! !!

! !!

!

! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

! !! ! ! ! ! !

! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !

!

! !! ! ! ! ! !!!! !! ! ! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! ! ! ! ! ! !! !! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!

!!

!

!

!

!

! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !

!!

!

!

!

!

! !

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

! !! ! ! !! !! !! !

! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! !! !!

!! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!

! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!! ! ! !! !! !!

! !! ! ! !!

!

!! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !!

! !! ! ! ! ! ! !! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!! ! ! !

!

!! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !

! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !!

!

!!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!!

!!! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! !

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !! ! !

!

!

!

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!!

! !

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! !

!

!

!

!

!!

!

!!

!

! !

!

!!

!

!

!

! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !! !! !!

! !

! ! ! ! ! !! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!

! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !!

!! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!! ! !

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !! !!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!!

!

DSú-N NL-S

!

!

!

!

RH-N

!! ! !! !! !! !!

!

!

!

! !! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSú-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

NSp-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

! ! !!

!

!

NSp-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !!

!

!

DSú-N

!

!! ! !! !! ! ! !! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !!

NSp-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

DSú-N

!

!

! !

!

!

! !

!

!

! !

!

!

! !

!

!

! !

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !!

!

!! !! !! !

! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!! ! !

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!!!! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!

!

! ! ! ! !! !! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NL-S

LBC 29 - Dražovka

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! !! !! ! !

!

!

!

!

!

!

TI-N DS-S

NZ-S

!

!

!

!

!

!

!

!

NZ

NZt-S

!

!

!

!

NL-S

!

!

!

! ! !

NSp-S NL-S

OV-S

!

! !

! !

! !

!

! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

DSú-N

! ! ! !

!

!

DSm-N NSp-N

!

!

! ! ! !

!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!! ! ! ! ! !

!

!

!

DSú-N

DSú-S

!

!

!

! !!

!

NZ-S

BI-S DSm-S

OM-N

!

!

!

!

NSp-N

DSm-N

!

!! !! !!

! !! ! ! !! ! !!!

BI-N

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !! ! !

!

NSp-N

!

BI-N

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! !! !!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

!

!!

!!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

! ! ! ! !! ! ! !! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

NL-S

DSm-N

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!!

! !

!

BI-S

! !! ! ! !!

!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !

!

OS-N

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!! !! !!

!

!

BI-S

DSm-N NZt-S NZt-S

!!

!

!

DSm-S BI-S

DSú-S

DSm-S

!

!

BI-S BI-S

BI-S

!

!

!

BI-N

PV-N

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

BI-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !

! ! !! !! !!

!

!

BI-N

!

!

!

DSm-S

DSm-N

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!! !

!

!

!!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

BI-N

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

PV-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

DS-S BI-S

! ! !! ! ! !! !

! ! ! ! !! !

!

!!

!

BI-S

! ! !

!

! ! !!

!!

!

!

!

!

!! ! ! ! ! !! !

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!! !! !! !

BI-N

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! !! !! !!

!

!

!

!

!

BI-N

DSm-N

!

!

!

!

!! !! ! !! !! ! !

!! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSm-N

!!

OM-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

DS-S

! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !

! !

!

!

!

!

TI-S

BI-S

!! !! !

!

!

!

!

!

BI-S

VL-S

BH-S

!! !! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!

!

!

!

!

TI-S

!

!

!

!

!

BI-S

!

!

! !

!

BI-S

!

!

!!

DSm-

NSp-S

!

!

!

!!!! ! !!

!

!

!

!!

!!

BI-S

!

!

!!

BV-S

!

!!

!

!

!

!

! !! ! ! ! ! !

!

!

!

!

OH-S BV-S

BI-S

!! ! ! !!

! ! !

!!

!

!!

!!

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! !! !! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !!

! !!

!

!

!!

!

!

! !!

!!

!!

!

! ! ! !! ! ! !! !!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!!

!!

!

!

!

!!

!

!

! !!

!

!!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!!

!!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

!!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

!!

! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !!

!

!!

!!

!

!!

!

! !! ! ! ! ! !! ! !

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

! ! ! ! ! !! !!

!

!

!!

!!

!!

!

! !!

!!

!

!

!!

!

!

! !!

!!

!

!

!!

!!

!!

!

BI-S

BV-S

OV-S

BI-S

PV-N

!

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !

!!

!

!

!

! ! !

! !! ! ! ! !

!

!

!

!

!!

!

!

!! ! ! ! ! ! !

!

!

!!! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! !

!

!

! !!

!

! ! ! ! ! !

!!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!! ! ! !! !! ! ! !! !! !!

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !! !!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!

!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!!

!!

!

!

!! !!

!

!

! !!

!! !! !! !! !!

!

! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !!

! ! ! !

!

! !!

!! !! !! ! !

!! ! ! !! ! ! !!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!

!!

!

!

!

!! ! ! ! ! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !! ! !

! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! !! !

!

!

!

!

!

! !! ! !

! ! !!! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

BI-S

BV-SDSm-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!

!

BI-S

BI-S

OV-S

BI-S

DSm-S

!! ! ! ! !! !!

!

!

! ! ! ! ! !

BI-S

BI-S

BH-S

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

SC-S

ZP-N BI-S DSm-S

! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !!

!

!

!

!

! ! !! ! !

OV-S

BI-S DSm-S

BI-S

VL-S

! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

BI-S ZV-S

BV-S

BI-S

! !! !! !! !! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! !! ! !

!

!

!

DSm-N ZV-S

! !!

!

!

!

PV-N

BI-S

! !! !!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

NL-S

! !! !!

! ! ! !

!

!

!!

!

BI-S

BI-S

PV-S

BI-S

!

! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!

!

!

!! ! ! ! !

!!

!

!! !!

!

!

!

!

!

BH-S

DSm-S

BI-S

BV-S

!

! !!

!

!

DSm-S

!

ZV-S DSm-N ZV-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DS-S

OV-S

!

!

!

!

!

BH-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !! ! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ZV-N

DSm-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

PV-S

ZV-S

BV-S

!

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

OV-S

BI-S

!

!

!

! ! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !!

!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!! !! !! ! ! !! !! !! ! ! !! !!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !!

!

!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!

!

!

ZV-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !! !! !

!

!

!

! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !!

!

!

!

! !

!

!! !

!

! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !!

!

!

!! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !

!

! !! ! ! !! !!

! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !! ! !!

!

!

!

VÝKRES ZÁKLA 1 5000

OV-S

SC-S

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!! !! ! ! !! !! ! ! !!

!

!!

!! !! !! !!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!!!

!!

!

!

!

! !! !! ! ! !! !!

!

!! !

!! !!

!!

! !

!

!

!

!!

!!

! !!

!!

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! !

ZS-S

DSm-S

! !!

!

!

!

!

!!

!!

! !

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!! !

!!

! !!

!

!

!

!

!!

!

!!

! ! !!

!

!

!

ZS-S

!!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

! !!

!

!

!

!

!

! !! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!! ! ! ! !! ! !

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSm-S

BI-S DSm-N BI-N

NZ-S

NZ-S

!

BI

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !

NSp-N

NSp-N DSú-SW-S

!

DSm-N

SC-S

BI-S

BI-S

BI-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!! !!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

BI-S

DSm-S

DSm-N

!

!

!

!

!

SC-S DSm-N

OV-S

BI-S

BI-S

BI-N

!

!

!

!

m

BI-S

BI-S

BI-S

!! ! !! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !!

!

DSm-S

ZV-S DSm-S

BI-S

BV-S

PV-S

BI-S

BI-N

!

NZt-N

ZP-N

!!

!

! !!!

! !! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !

!

OV-S

BI-S

!!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!!

!

!

!

!

!

!!

ZV-N

BI-S

BI-N

!

V

D

m

BH-S

BI-S ZS-S DSm-N

SC-S

OV-S

!

!

!

!

! ! !

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

BI-S

BI-S

!

!

! ! ! ! ! ! !!

BI-N

!

!

!

!

!

!

!

BI-S

BI-S

BI-N

! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

ZP-S

BV-S

BI-S

BI-S

!

!

!! !

!

ZS-S

ZV-S

BI-S

OV-N

BI-S

!

!

!

!

!

!

BI-S

BV-S BV-S ZV-S ZV-S

DSm-N

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

NL-S

BV-S

SC-S

SC-S

OV-S

OS-N

DSm-N ZV-S DSú-S ZV-N

!

!

!

!

!

!

RN-N

ZV-S

BV-S

PV-SPV-S

BI-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !!

!!

!!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !! !! !! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!!

!

OV-S

DSm-S

DSm-N

!

!

!

!

!! ! !! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !

!

!

!

!

! !!

!

!

NSp-S

!

!

!

!

!

!

!

!! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

! !!

!

!

!

!

LBK 27-29 - Krejcárek - Dražovka

!

! ! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

m m m m

!

! !! ! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !

!

!

! !!

! ! !

!

! !!

!

!! ! !

NSp-N

m

!

! !!! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

NSp-N

!

!

!

W-S DSú-N

!! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !!

!

O

Legenda

m

OM

m m m m

un un un unO NSp-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

VÝKRES ETA 1 10 000

!

!

! ! ! !

! !

! ! ! !! !

! !! !

! ! ! !

! !

! !

! !

! !

LEGENDA

! !

LEGENDA

! !

! !

NZt-N

! !

! !

NZt-S

VL-N

DSm-S

VS-N

W-S DS-S DSm-S

ZS-S

! !

! !

VS-N

VS-N

W-S

ZS-S

VS-N

VL-S

! !

! !! !

! !

! !

! !

! !

ZV-S VL-S DSm-S

VS-N VS-N VS-N

DS-S VS-N

ZV-S

VL-S DSm-S

VL-S

VL-S

VL-N

VL-S VS-N

BI-S

DZ-S

VL-S

ZV-N

DS-S ZV-S

TO-N

NZ-S ZV-N SC-N DSm-S ZV-N

VT-S SC-N

DS-S

VL-S DSm-N

NL-N

DZ-S

DS-S

BI-S

ZS-S BI-N BI-S

VT-S

ZV-N SC-N ZS-S VL-N

DZ-S VL-S VS-N DSm-S DSm-S DZ-S

DS-S DS-S DSm-SDS-N VL-N DS-S DS-S DSm-N ZV-S VL-N

ZV-N ZV-S ZS-S BI-S ZV-N ZV-N DS-S NSp-S BI-S ZS-S NSp-S VL-S

ZV-S VL-S

DSm-S

Z

ZV-N ZV-S DS-S NZt-S DS-S

DSm-N

VL-N

ZV-N

ZV-N

VS-N

DSm-N

TO-N NZt-N

ZV-S VT-S ZV-N ZV-N VL-N NZt-N NZ-S VT-S ZS-S

DZ-S VL-N ZS-S

VL-S NSp-S VS-N VS-N VL-S NSp-S

VS-N ZV-S

NZt-N

VL-S VS-N

VS-N

DSm-S

DSm-S

DSm-S

VL-S

DSm-S

VT-S

VS-N

W-S

ZS-S

VT-S

VL-S

VS-N DSm-S

NL-S DSm-N DSm-N ZV-N

DSm-S

TO-N

NZ

VS-N

DSm-S

ZV-N

VL-N

VT-S

DSm-S

TO-N

DSm-S

VT-S

VL-N

DSm-S ZS-S

VS-N VS-N

VL-N

DSm-N

ZS-S

VS-N

ZV-N

VL-N NZt-N

VL-S

NZt-S NZt-N

VL-S

DSm-S

VL-S

NZt-N VS-N

VS-N

DZ-S

VS-N ZV-S

VL-S

DSm-S ZS-S VS-N

VS-N

VS-N

ZV-S

DS-S

VL-N

NSp-S

VS-N VS-N

VL-S W-S

ZS-S

VL-N NZ-S

W-S

VS-N DS-S VS-N

VS-N

DSm-S VL-S

VS-N

VS-N DSm-S

ZS-S

DSm-N VS-N DSm-N VL-S

DSm-S

DSm-S DSm-S

VL-S

W-S DS-S VS-N

ZS-S

DSm-S

VL-S

VS-N

VL-S VL-N

VL-N

DSm-S

VS-N ZS-S VS-N VS-N VS-N VS-N

ZV-S

VS-N

DS-S

VS-N

VS-N

DS-S

TO-N

VL-N NZt-N

VT-S

VL-N

VL-S

ZS-S

VS-N

ZV-S

DS-S

VS-N

VL-N

VL-S

DSm-S ZS-S VS-N VS-N

VS-N VS-N ZV-S

W-S

ZS-S

VS-N

VS-N

NZt-N

VL-S

NZt-S ZV-S NZt-S

W-S

ZS-S

VL-N

NZt-S

NZt-N

NZt-N

VL-N

DSm-S

DS-S

VS-N

VL-S

ZS-S

VS-N

ZV-S

NZt-N

NZt-S DSm-N

DSm-S

VS-N

W-S

ZS-S

VS-N

! !

NZt-S

VL-S

ZV-N

DSm ZV W

DSm-S

ZV-

DSm-S ZV-S

ZV-

VS-N ZV-N ZV-S SC-N W BI-S O SC-N BI-S DSm-S DSm-N DSm-S DS-S W ZS-N NSp-S DZ-S NZt-S DSm-S ZV-N VL-N DS-S NSp-S DSm-N BI-S NZt-N VS-N SC-N VT-S VS-N NSp-S VL-S NZ-S NSp-S ZV-S VL-N ZV-NSC-N VS-N NZ-S ZV-S VS-N DSm-N NZt-N VL-N DZ-S DZ-S DSm-N DS-S DS-SBH-N VS-N SC-N NSp-S ZV-S DZ-S NZ-S VT-S NSp-S DSm-S ZV-SDSm-S DSm-N VS-N SC-N BI-N NSp-S ZV-N SC-N NZ-S DS-N DSm-S DZ-S SC-N BI-S VL-S ZV-N ZV-N VL-N SC DSm-S OM-N DS-S NZt-N DSm-N NL-S VS-N ZV-N W-SDZ-S VT-S ZS-S NSp-S ZV-S VS-N BI-N SC-N VL-S DSm-N SC-N VT-S NSp-S ZV-N NZt-N DSm-S ZV-S DZ-S ZV-S SC-N DSm-S OM-N DSm-S DS-S BI-S DSm-N DS-S DSm-N DS-N DSm-S ZS-N DSm-N DSm-N DSm-N NSpNSp-S ZV-S SC-N VS-N NSp-S NSp-S DZ-S NSp-S DSm-S VL-S W-SDSm-S ZVZP-N DSm-S VS-N DSm-N DS-S DSm-N DSm-SDS-N W-S W-S ZV-N DS-N DZ-S ZS-S W-S ZS-N DS-S ZS-S ZV-S VS-N ZV-N BI-S SC-N NSp-S BI-S DSm-S W-S DZ-SZV-S DSm-S NZt-N SC-N VS-N ZV-S BH-N DZ-S BI-N B OM-S ZS-S ZV-NDSm-S SC-N NSp-S VS-N DSm-S DSm-S DSm-N ZV-S ZV-N DS-N NSp-SNSp-S DZ-S DS-N ZS-N NZ-S VS-N SC OM-N NSp-S TO-N NZ-S VS-N NSp-S VS-N SC-N NSp-S BH-N ZV-N NZ-S DS-S BI-S D W-S VL-S DSm-N SC-N DSm-S ZV-N DS-N SC-N DSm-S NL-N W DS-N NL-N DSm-SZS-N SC DSm-N OM-N SC-S ZV-N DS-N NSp-S VS-N NZt-N ZS-N ZV-N OM-N W-S VT-S BH-N OV-S DSm-S NSp-S ZS-S ZV-S ZV-N NSp-S SC-N VS-N NZt-N DZ-S DS-S DS-N SC-N NSp-S ZV-N W-SZP-N ZP-NW-S VT-S ZV-S NSp-S VS-N OM-N DSm-N OM-N NL-N ZV-N VS-N SC-N VS-N NSp-S BH-N W-S NZ-S W-S ZS-S VS-N VS-N NZt-S DSm-N VL-S NZt-S DSm-S DS-S VS-N ZV-S ZS-S W-S ZS-S ZV-N BH-N SC-S DS-N W-S ZS-N ZV-N DZ-S NSp-S ZP-N SC-N NSp-S OM-N ZS-N DZ-S NZt-N DS-S VS-N DS-N OM-N NZt-N OM-S NZt-SB SC-S W-S DS-N VS-N VT-S W-S W-SSC-N BV-S DSm-S ZV-N NSp-S OM-N ZS-S DZ-S ZV-S BI-S VS-N SC-N ZV-N D BI-S W-S BI-N DSm-S OM-S VL-S DS-S SC-N W-S NZt-S NSp-S NZt-S NZt-S ZV-NB SC-N NZ-S DSm-S NSp-S BI-SOM-NW-S ZV-NOM-S ZS-S W-S DZ-S DSm-N NSp-S ZV-S SC-N VS-N SC-S ZS-S DSm-S DSm-S VL-S SC-N SC-S DSm-S BI-S DSm-S NZt-N BI-S OM-N DSm-NSC-S VL-N BV-S VL-N ZS-S DSm-S ZV-NDSm-S NSp-S SC-S DSm-S DZ-S NZ-S PV-N VL-N DSm-S NSp-S D NSp-S VL-S DSm-S OM-S OV-SDS-S W-S DS-S DZ-S ZV-S DSm-N W-S VL-S NSp-S SC-N DSm-S SC-N NZt-S DSm-S VS-N DSm-S BV-S DS-N DSm-S W-SW-SZP-N OM-S NSp-S DS-SZS-N ZS-S SC-N OM-S SC-S W-S ZV-N PV-N DSm-S W-S VS-N NSp-S OS-S SC-N NSp-S ZV-N ZV-N DSm-S NZ-S SC-S VL-N VS-N NL-S OV-S DS-S ZS-S NZt-N DZ-S ZV-N NL-S OM-S W-S VS-N ZV-N DSm-S ZS-S DS-S ZV-N SC-N DSm-S VL-N SC-N SC-N BV-S DSm-S DS-S VL-S ZS-S BV-S ZS-S DS-S SC-S B DZ-S BI-S SC-N OM-S ZV-N DSm-S VL-S VS-N NSp-S W-S SC-S ZS-N VS-N NZt-N ZV-N NZt-N NZ-S NL-N ZV-S VS-N SC-S ZV-S BH-N OS-S OM-S W-S ZV-N DS-S OV-S SC-N W-S ZS-S BV-S DSm-N DSm-S NSp-S SC-N NZ-S NSp-N DSm-S ZS-S DSm-S DSm-S DSm-S DSm-S BV-S OM-S SC-S DS-N BI-S ZV-N BV-SDS-N DSm-N ZS-N W-SNL-S W-S DSm-N NSp-N ZV-S SC OM-N SC-S NSp-N SC-N DSm-S ZV-N W-SVS-N W-S VS-N DSm-S ZV-N DSm-S SC-N SC-N NSp-S ZS-NVL-S ! VS-N VS-N SC-S ZV-NSC-S BI-S NSp-N SCNSp-N ZS-S DS-N OV-S ! ZV-N DSú-S DSm-S BV-S SC-SNZt-N DSm-S ZV-N ZV-S BV-S SC-S DSm-S VL-S ZS-S DSú-S ! DS-S BV-S ZS-S W-S OM-S ZV-N W-S ZS-S W-S SC-S OV-S NSp-S VS-N DSm-S ZV-S SC-N NZt-S VS-N VS-N ZV-S ZS-S SC-S ! DSm-S BI-S ZV-N BI-S DSm-S BV-S ZV-N OS-S W-S DSm-S DSm-S W-S DSm-S VS-N ZS-S ZS-S BI-S NSp-S W-S ZS-N ZV-N ! DSm-N ZV-S ZV-S DSm-S OM-S OM-N BH-N SC-SSC-S VL-S SC-NOM-S ZS-S DSú-S DSm-N BV-S ZS-S NSp-S ! SC-S VS-N ZV-N SC-S VS-N ZV-S NZt-N OM-SZV-S ! DS-S BV-S ZS-S DSú-S ZV-N DSm-S ZS-S SC-S OM-S DSm-S DSm-S DS-N W-S NSp-S ZV-N ! DSm-S W-S NSp-SOM-S NSp-S BI-S VS-N NSp-N D VS-N OM-N NSp-SZS-S SC-S DS-S TO-N W-S ZP-N NSp-S ZS-NOM-S ZV-N TO-N W-S ZS-S VS-N NSp-S NSp-N VS-N NZt-S BV-S SC-S ZV-S LBK SC-S DS-S VL-S W-S BI-S DS-S ZV-N BV-S BV-S ZS-S W-S ZV-N DSm-S W-S OM-S BV-S ZS-N BV-S ZS-S ! ZV-S DSm-S OM-S DSú-S ZS-S W-S ZV-NSC BV-S SC-S DSm-S OM-S ZS-S W-SZV-S SC-S NSp-N 31-x Červený potok - Hořovice DSú-S ZV-N BI-S NZ-S DSm-S! BV-S SC-N DSm-S BV-S ZV-N ZV-N VL-N W-SOM-S ZV-N ! DSm-N DZ-S OM-N DSm-S B W-SSC-S NZ-S OM-S W-S W-S ZV-NSC-S ZV-N W-S ZS-S !VS-N ! DSm-S VL-S VS-N VL-S BV-S BV-S TO-N ! ZV-N BV-S BV-S ZS-S W-S !ZP-S VS-N OM-S VL-S SC BI-S ZS-S DS-S NSp-N NZt-N ZV-S OM-S SC-S ! W-S OM-S ZV-N BI-S ZS-S BV-S NZt-N ! SC-S NSp-S ! DS-S DSm-S NZ-S NSp-S! ZV-S NSp-N ! !NZ-S DSm-S OM-S VT-S! ZV-S VT-S NZ-S SC-S NSp-N DS-N ! BV-S W-S ! OM-S NSp-S DZ-S SC-S DSm-S VL-S DSm-S BV-S SC-N ! DSm-S VS-N DSm-S ZS-N ! ZV-N VS-N VS-N BV-S !SC-N VL-S VS-N OM-S VL-SVS-NDSú-S NSp-N DSm-S NL-S BI-S RN-N DSm-S TO-S VS-NSC-N ZV-S W-S !W-S VS-N ZS-S ZV-N ! ZS-SZV-S W-S ZS-S OM-S BV-S NSp-S ! BV-S NZ-S ! VL-S SC-S TO-S BI-S ! BV-S ZV-N ! W-S NSp-S ZS-S OM-S ! ! ! NSp-N ! NSp-N VL-S DSm-S DSm-S ! DS-N OV-S DZ-S OM-S W-S DSm-S W-S ! ! DS-N NSp-S OM-S ! ! NZt-S DSm-N SC-S NZt-N ! BI-S VS-N ZV-S BV-SSC-S DSú-S ! ! VT-S ! ZS-S ZV-S! BI-S ! ! DSú-S NSp-S SC-S PV-N BI-S ZS-S BV-S ZS-S BI-S SC-N BI-S ! BI-S ! BV-S! OM-SVS-N VL-S ! ! NSp-N VL-S DSm-S W-S DS-S OM-N VS-N W-S DS-S BV-S DSm-S VS-N ! NSp-S NSp-S VL-S NSp-S BH-S NSp-S ! ZV-S NZ-S ZV-N BV-S PV-S VS-N NSp-N OM-N !BV-S ZV-SZV-N NSp-S BV-S DSm-N ! DSm-S NSp-N SC-N ZS-S NSp-N ! ZV-S !ZV-S ! SC-S W-S ! VS-N W-S DSm-S DSm-S ZS-S BI-S DS-S DSú-S BI-S SC-N ! BI-N!NSp-N DSm-S ZS-S ! BV-S DSú-S NSp-NDSm-N !SC-N DSm-S BV-S DS-N BI-SW-SDSú-S SC-S ! ZV-N OM-S ! DSm-S DSú-S BI-S DSm-SBI-S W-SZS-N ZS-S BV-S DSú-S ! ZS-S NSp-S BV-S W-S ZV-S !SC-S W-S BI-S DSm-S VL-N! ZV-N DSm-N ! PV-NSC-S BV-S NSp-S BV-S ! NSp-N NZ-S VS-N VL-N ZV-S BI-S NSp-N NSp-N VL-S NSp-S DSm-N ! ! ! NSp-N DSm-S BV-S BV-S PV-S ! ZV-N ZV-SDSm-S DS-S OV-S ! W-S BI-S DSm-S W-S ! W-S DZ-S ! ZV-S ZV-N ! ! BV-S ! ! ZP-S VL-S BV-S ZV-S DSú-S ! DSm-S ! W-S BV-S ! ZS-S ZV-S DSú-S NSp-N DS-S NSp-N ! ZS-S DS-S DSm-S DS-S OM-S ZS-S W-SBI-S ! ! DSú-S ZS-S SC-N ! ZV-N ! ! ZV-S ! ! ! OM-SDSm-N BI-S DSm-N BV-S BI-S PV-N ! W-S NZ-SNSp-S VS-N DS-N BV-S OS-S DSú-S ! ZV-N ! NSp-S NZ-S BV-SZV-NSC-S ! NSp-S DSm-S ! ! ZV-N ZS-SOM-SBI-N NSp-N BV-S DS-S! ! DSm-S ZS-S! DS-S VS-N BV-S ZS-N ! TO-N !VL-N SC-N ZP-S VL-S ZV-N NSp-S SC-S ZV-N ! OS-S DS-S VL-N ZS-S NZ-S DSú-S VL-N ! DS-S DSm-S ! ZV-N ! ZS-S OV OV-SBV-S ZV-NSC-S ! DSm-S ! DS-S ZV-S DS-S DS-S ! ! ! TO-S SC-S DSm-S DS-S NZ-S ! DSm-S OM-S ZS-S DSú-S SC-S VS-N BI-S ! NZ-S DS-N ! ! ! ! ! ! BI-S NSp-S ZS-S ZS-N DSú-S DS-S ! ! OM-S ! DSm-N BI-S NSp-S SC-N NSp-NDSú-S NSp-N VS-N NZ-S VS-N ZV-N DSm-N SC-S VS-N ! VL-SDSú-S OM-S OM-S ! ! ! !OM-S OM-S W-S ZS-N ! BV-S ! RI-N ZV-N ZV-N NSp-S SC-N NSp-N ZV-NOS-S PV-N !ZP-S BI-S NSp-S VL-S W-S BI-N ! OM-S ! ! RI-N ! DS-S ! VL-S ZV-N BV-S DSm-S NSp-N DSm-S OM-S PV-S TO-S DSm-S VL-S ! DSm-S W-S BH-S ! ! ! DSú-S ! ZS-S BH-SSC-S BI-S ZV-S ! ZV-S DSm-N DSm-S ZV-N VL-N ! ZV-N OM-N BI-S PV-S W-S ! DS-S ! DS-N ! ! DSm-N W-S DSm-S ! NZ-S ZS-N DS-S DSm-S DS-N BI-S ! NZ-S ! BV-S LBC DSm-N BI-S LBC ! ! ZS-SOM-S DSm-S !BI-S ! !VT-S DSú-S ! NSp-S ZV-S 31 Červený potok Kamenná stráň BV-S ! PV-N BI-S ! ZS-N DSm-S BV-S ! BI-N ! BV-S ! ZP-S ! NSp-S DSm-N PV-S VS-N 31 - Červený ZS-S NZ-S VL-S ZV-N !VL-S potokZV-N - Kamenná stráň! VL-S DSm-S OM-S OV-SSC-S BH-S SC ! W-SDSú-SVS-N ! ! PV-S PV-SBV-S W-S ! VS-N ! VS-NZV-N DSm-S VS-N VL-S TO-S VS-N ! DSm-S PV-S NL-S ! VS-N DSm-S ZV-S VL-S OM-N ZS-S ! ZP-S ZP-NW-S OS-S VL-S NZ-S DS-N ! ZS-S ! ! OM-S !W-S ! OM-S OM-S BI-S ! ! ! DSm-S VL-S SC-N DSm-N VL-S ! OM-S ZV-S ! !BI-N W-S ! ! BV-S ZS-N DS-N !! ! ! NSp-S DSm-S BV-S ! NSp-S NZ-S SC-N DS-N PV-N BI-S BI-S ! BI-S NSp-N BH-N W-S OM-S DSm-S ! W-SDSú-S ZS-S BV-S BI-S OM-S ZV-N DSm-N ! ! OV-S TO-S DSm-S ! ZS-N ! ! BI-S OM-S VL-S BI-S BV-SDS-S ! ZV-N ! ! OM-S NSp-N NSp-NBI-S !! VL-S OM-N RZ-N DS-S W-S ! ! ! DSm-N B OM-S VS-N DS-N TO-S BV-S RI-N BV-S RI-NDSú-S !! ZS-S ! ! ! ZS-S OV-SW-S SC-N OM-N DSú-S PV-N LBKBI-S DSm-S OM-S BI-SOM-S ! NSp-S RI-NDSú-S BI-N ! ZS-S ZV-S SC-S W-S DSm-S RI-N ZS-S VS-N! !! ! !! DSm-S ZV-S ZS-S NZ-S ! ! DSm-S DSm-N BV-S BI-S31-x Červený potok DSm-N W-S BI-S ZV-N W-SBH-S DSú-S NSp-N ! PV-SBV-S - Hořovice BI-S NSp-S NSp-S ! PV-N ! VS-N ! ! DSm-S OM-N DSm-S W-S BI-S ! DSm-S ! ! ! ! ! BH-S !W-S VL-N W-S ! DSm-S ! SC-N! ! ! BI-N ZP-S SC-S NSp-NDSú-S BI-S ! DSú-S ! ! OM-N OM-S BH-S ZS-S ! ! ! DSú-S ZP-S PV-S RI-N ! ! BI-N ZS-S OM-S VS-N ZV-S VS-N OM-NOM-S BI-S VL-S NZt-N NZ-S ZV-N BI-S BI-SBV-S SC-S NZt-N! ! BH-S OM-S ZP-S DSm-S NSp-N ZV-S W-SDSú-S ! NSp-S ZV-N BV-S BI-S ZV-S DSm-N ! BI-S NSp-S W-S OM-S ZV-N BI-S BV-SOM-S ! ! VS-N BI-N NSp-S NSp-S NSp-N BI-S BI-S DS-S ZV-N PV-S D W-S DSm-S NSp-N NSp-N ! ! W-S!LBC SC-N NSp-NDSú-S DSú-S W-S DSm-S W-S DZ-S ZV-N BI-N DSú-S PV-S RI-N DZ-S NSp-S VL-S ! DSú-S ! 31 - Červený potok - Kamenná ! DSm-SNSp-N ZP-N stráň BV-S DS-S NSp-S OV-S DSm-S ! ! PV-S RN-N W-S PV-S VS-N W-S DSú-S SC-N BV-S DSú-S W-SZS-S DSm-N BI-S NSp-S W-S SC-N ! BH-S ! NSp-S NZ-S DSm-S! NZ-SVS-N W-S ! BI-S DS-S W-S W-SZV-N ZV-N! NZ-S BV-S BI-S VL-N PV-N W-S BI-S NSp-NLBC BV-SBH-S BI-S DSm-N NSp-S NZ-S ! W-S BI-S DS-SZV-S W-S DSm-S NZt-N VL-S VS-N DSm-SBI-S NSp-S DSm-SZS-S VS-N ! OM-S ! BV-S VL-SBI-S DSm-S ZS-S ! DSm-N ZV-N W-S ! DSm-S BI-S ! DSú-S ! ZP-S SC-N NSp-N SC-N NSp-S VL-S BH-S VL-S VL-S stráň BH-N RI-N ! ! !BI-N ZS-SOM-S VS-N 31 - Červený potok - Kamenná DSú-S SC-N W-S OV-S BV-S PV-SPV-S ! ! ! DZ-S BI-S VL-S DZ-S BV-S OM-S NZ-S VL-S ! ! BH-SPV-S OM-S BH-S ! ! BI-S VT-S VS-N SC-SBI-S DS-S BI!!RZ-N DSm-S DSm-S NZ-S DSm-S ! DS-N NSp-S ! NSp-S DSm-S NSp-S ZV-S ZV-S BI-S DSm-S OM-S VL-S VS-N NSp-S VS-N NSp-N W-S SC-NZS-N SC-S B SC-N NSp-S !LBC ZV-S ! SC-N NZ-S NZ-S ! NSp-NDSú-S BI-S NSp-N ZS-S ! SC-N DSm-S NSp-N ! ! DSm-S SC-N NSp-S OM-S BI-S BI-N DSú-S DSm-S RI-NDSú-S ! W-S W-S NZ-S RI-N PV-S ! ZV-S BI-S DSm-S VS-N ! !! ! DSm-NRI-N ZV-N W-S 31 - Červený DSú-S ! ZS-S TO-S VL-S DS-S ! potok - Kamenná stráň BH-S PV-S PV-S ! ! W-S ! BH-S BI-S ZS-S NSp-S SC-N NSp-N DSú-SDSm-NDSú-S DSm-S VL-S DSm-N BH-S ! SC-N DSm-S ZV-S ZV-N DSm-N ! SC-N BI-B RZ-N BI-N DSm-S ZV-S ! DSm-N RI-N ! ! NSp-S DSm-N BI-S NZ-S DSm-N ! ! VL-S SC-S LBC BI-S DSm-N DSm-S NSp-S ! ! ! ! ! VL-S BH-S VS-N BH-S ! DSm-N ! VT-S ! SC-S ! ! ! ! ! ZS-S DSm-S NSp-S DSm-SBI-S OM-S DSú-S DSm-S ! BI-S ZV-S !! ! PV-N RI-NDSú-S SC-N DZ-S DSú-N OM-S ! ZP-S W-S RI-N VL-S DZ-S PV-S ZV-S W-S ! SC-N - Kamenná 31 - Červený potok stráň NSp-S ! ! BI-S W-S ZP-S DSm-S LBC ZV-N ! OM-S PV-S PV-S ! DS-S BH-S DS-S !ZV-N NSp-N OV-S ! ! DS-S DSm-S W-S BH-S W-S SC-S ! ! BH-S DSm-S PV-S BI-S NSp-S PV-S OM-N NZ-S NSp-S 31 - Červený potok - Kamenná DS-S DS-N ! NSp-S DSú-S ! DSm-N NSp-S stráň DSm-S PV-SPV-S BI-S OV-S OM-S DSm-S VL-S PV-SBI-S ! ! RZ-N W-S BI-N ! ! ! ! ! ! SC-N NSp-S NSp-S DSm-NBI-N OM-S DSú-S ZS-N NSp-S ZV-S ! DSú-S BI-N BH-N SC-N BI-S ! !ZS-S ! SC-N ! ! SC-N BH-S ZV-N DSm-S BV-S BI-S OM-S ZV-N NSp-S DSm-S RI-NDSú-SZV-N DSú-S ZV-N DSm-N W-S ZP-SW-S DSm-S RI-N BI-S !W-S ! ZV-N OM-S VL-S VS-N ! ! DSm-S ZS-S ZV-N OS-S TO-S ZV-N ZV-N W-SDSú-S ZV-S ! ! NSp-N BH-SOV-S DZ-S ! BH-S PV-N NSp-S PV-S BI-S DSm-S SC-N W-S DS-S BH-S ! ! RZ-N ZS-S W-S ! ! ZV-N DS-S W-SNSp-N ZV-N DSm-N W-S SC-S ZV-N BV-S ! ! DS-S NSp-N NSp-S VL-S BH-N ! ! ! ! ! ! ! NSp-N K NSp-S ! DSm-S ZS-S BV-S OM-S PV-N NZt-S DSú-S BI-S ZS-N RI-NDSú-S W-N RI-N DSú-S RZ-N W-S ! NSp-N VL-S ! ! BV-S W-S BV-S BH-S BI-S SC-S OM-S! ZP-SDSm-S DSm-S BI-N PV-N DSm-S BI-SZV-N ZV-N W-N NSp-N DSm-N ! BH-S SC-N15!ZV-N ZV-N BV-S W-S DSm-N DSm-N W-S VS-N DSú-S DSm-N NZt-S OM-S NSp-N DSm-S BV-S ZV-N VL-S DSm-S BI-S BI-S DSm-S RI-N NZt-N OM-N NSp-S DS-N ZV-S W-S RI-N OM-S DS-N ZV-S ZV-S BH-S ! NSp-S W-S SC-S !SC-S BH-S OM-S ZS-N VL-S DSú-S ZV-N W-S ZS-N VL-S BH-S BH-N W-S W-S NSp-N W-S ! ! ! ! ! ! ! DSú-S BH-S ZV-S BI-S ! ZV-N BI-N DSú-S ! NSp-S ! SC-S DSú-S NSp-S NSp-N VL-S ZV-N DZ-S NZ-S ! BH-S ZP-S DSú-S VS-N OV-S BI-S SC-S BH-N ZS-S !OM-S VS-N DSú-S DSm-N ! ! ! ! ! ! !! ! ZV-N W-S ZP-NW-S ZV-N W-S DSm-S DSm-S PV DSú-S NSp-N W-S NSp-S DSm-N ZV-N VS-NNSp-N NZ-S NSp-S NL-SBI-S VS-N ZP-N SC-N ! ! SC-S NSp-S OV-S W-S W-S BH-S ! ZP-S ! ! BV-S BI-S DSm-S BI-S OM-S SC-N ZV-N W-S DSm-N NSp-NDSú-S SC-S W-S DSm-S BI-N NSp-N K ! ! DSú-N NSp-S DSm-S BI-S DSm-S !W-S VL-S BH-N DS-N NSp-S NSp-S PV-S ! BI-S NSp-S RI-N DSú-S W-S VL-S NSp-N ! BI-S DSm-N BI-S DSú-S BH-S ! ! ! SC-S W-S VL-S BH-N ZS-N NSp-N ! DSm-N BH-N ! ! 14 DSm-S NSp-S W-S BH-S BI-S DSm-N VL-S PV BI-S OV-S DSm-S BV-S DS-S NSp-S NSp-S DSm-N NSp-S NSp-S OM-S W-S LBC ! ! ! BH-S DSú-S VS-N ZV-N OM-S VT-S DSú-S NSp-N NSp-S DS-N ! NSp-S NSp-S BH-N DSm-S DS-N BI-S DSú-N ZV-Sstráň PV-N NSp-S ! ! LBK NSp-N NSp-S BH-S NSp-N OV-S ZV-NSC-N VL-S ZP-NW-S BH-N NSp-S SC-N ! NSp-N DSú-N ! SC-N 31 - ČervenýNSp-N potok!OM-N - NSp-S Kamenná SC-S SC-S OM-N OV-S SC-S PV-SPV-S ! ! ! ! PV-S LBK ! BH-N VS-N OV-S ZV-N DSú-S VL-SDSú-N W-S VS-NW-S OV-S NSp-N BH-S BH-S OV-N ! ! NZ-S NSp-S - Obecní lesík NSp-S DSm-S ! NSp-S DS-S NZt-S VL-S !BV-S W-S 25-31 - Červený potok NSp-S DSm-N Z !VL-S DSm-N W-S 25-31 - Červený potok - Obecní lesík ! ! BI-S DSm-S VS-N VL-S BI-S BI-S BV-S BH-N! ZS-S ! NZt-S BH-N VL-S ! BH-N DSú-S NSp-S NSp-S ! BH-S NSp-S ZP-SBH-S BH-N BI-S ZV-S ZP-S NSp-N DSm-S BI-S SC-N NSp-NDSú-S W-S BH-S SC-N 9 W-S ! ! ! ! ! ! BI-N NSp-S VL-S ! DSú-N NSp-N RI-N DSm-N ZV-SOS-N ! DSú-S OM-NZV-NDS-N ! VL-S OM-N W-N NZt-S ! ! BH-S BH-S DSm-N DS-S DSm-S ! ! ! DZ-S ZV-N W-S ZV-N DSm-S DSm-S DSm-N BI-S OV-S SC-N NSp-S OM-N ! BI-D ZP-N ! ! BI-S DS-S NSp-S NSp-S ZV-S BH-S ! ! DS-S VS-N DSú-S B BI-S VL-S NSp-S LBCRZ-N PV-S DSú-S ! BV-S BH-S !NSp-N NSp-N W-S NSp-N NSp-N NSp-S DSm-N DSú-S BV-S DSú-N K ! ZV-N K DSm-S OM-S NSp-SDSm-S NSp-S BI-S DSú-SNSp-N BH-N DSú-N BI-N BI-S NSp-S W-S ! PV-S RI-N ! ! ! ! NSp-S W-N BH-S DSm-N W-S ZV-S ZP-N W-S ! RI-N NSp-N NSp-S 31 - Červený potok - Kamenná stráň NSp-S ZP-N NSp-N NSp-S DSm-N NSp-NNSp-S BH-N ! BH-S ZV-N NSp-S PV-S ! ! DSú-N NZt-S ZP-SPV-SBI-S DSm-N BV-S ! ! NSp-N ! BH-S BV-S SC-N DSú-N ZV-N W-S 16 17 X W-S ! DSm-N BH-S W-S BH-S ! ZV-N BV-S DSú-N DSm-S DSm-S W-S DSm-N BI W-S DS-S DSú-S NSp-S ! BH-S BH-S ! 5 OM-N !VL-S VL-S ! BI-S DSm-SBV-S ! ! ZV-N ZV-N ZS-S W-S NSp-N ZS-S NSp-N W-S ! DSú-S !! ! !P ! ZS-SNSp-S ZV-N ! NSp-S DSú-S ZV-S BH-N DSú-S BI-SBI-S BI-S NZt-S SC-N DS-S NSp-S NSp-N BH-S NSp-S NSp-N ZV-N ZV-S DSm-N NSp-S SC-N ! ! BI-S ! W-S ZP-S SC-N OV-S ZV-N OV-S 73 OM-S DSú-S NSp-S NSp-N BH-N ! OM-S NZt-S DSm-S NSp-S DZ-S OV-SBI-S BH-S BI-S NSp-S DZ-SNSp-N NSp-N BI-S BV-S OM-S BI-S ZV-N ZV-S NSp-S NSp-S BI-SBI-S DSm-N SC-S BH-N VS-N BI-S NSp-S PV-S DSm-S NZt-S BI-S VS-N ! ! BI-S PW-N BH-S BV-S W-S DSm-SNZt-S W-SDSm-S ! ! ZP-N ZS-S ! !NSp-S NSp-S NSp-S NSp-S ZV-N RZ-N BI-N ! ! BV-S NZt-SZV-N BH-S DSm-S P NSp-S W-S VL-S ! W-S OM-S BH-S ! ZS-S 71 W-S NSp-N W-S NSp-N ZS-SDSm-N NSp-N NSp-S DSm-S OM-S NSp-S NSp-N IP DSm-N RI-NDSú-S DS-N DSú-SNSp-N LBK ! BH-N DSú-S W-S RI-N NSp-N NZ-S ZS-N ZV-N BV-S 47 NZ-S ZS-S NSp-S DSú-N NSp-S ZV-N PV-S NSp-S ZS-S W-N ZV-N NSp-S BH-N W-S NSp-S NZt-S DSm-N NSp-N W-S OV-N BH-S PV-N OV-S ZS-SBI-S BH-S TI-S NSp-N NSp-N P NSp-S NSp-S W-S 25-31 - Červený potok - Obecní 4 - Pod vodárnou lesík W-S SC-N DSm-S BI-S SC-N SC-N DSm-S NZt-SDZ-S DSm-S ! SC-N NSp-S VL-S NSp-N DSm-S BH-NSC-N VS-N DSm-N DSm-N NSp-S BH-S BV-S DSm-N BI-S W-S BV-S OM-S BH-N SC-S NSp-N ! NSp-S SC-S W-N NSp-S NZt-S DSm-N ! DSú-S VL-SNSp-S VS-N VL-S ZV-N BI-S W-S DSm-S ZP-N BI-SBI-S ! ! NSp-N ! ! ! 51 SC-S DSú-S BI-S BI-S DSú-S OS-N LBK BH-N ! NSp-N BV-S ZP-S DSm-N ! SC-S BI-N BV-S SC-S VL-S BH-S NSp-N NSp-S DSú-N NSp-S NSp-N DSm-N NSp-S BH-S K VL-S P BH-N OM-S DSm-S ! BI-SBI-S !NSp-N OV-S V ZS-S OV-N BV-S NSp-S DSm-SSC-S ! OV-S W-S Z SC-S ZV-N NSp-S W-S 25-31 - Červený potok -NSp-S NSp-N NZt-S NSp-NDSm-S ObecníW-S lesík BI-S ZP-N ! NZ-S DSú-S ! ZP-S VL-S DSm-N NSp-S ! BH-N ZS-S BI-S 19 BI-S 72 ! W-S ZS-SBH-N BH-N Z NSp-S ! 7 NSp-N W-S SC-N ZS-S VL-S BI-S SC-N DSm-N ! DSm-N SC-N ! SC-N BI-S ZV-S DSm-S DSm-S OS-N DSm-N NSp-N NSp-N BI-S VS-N NSp-N NZ-S DSú-N DSú-S DSm-N DS-N VS-N! DSm-N ! NSp-N NSp-S DSú-SZV-N DS-N SC-S LBKNSp-S ZV-N BH-N 69 ! ! NSp-N DSú-N IP SC-S ZS-S NSp-N NSp-S NZ-SOM-N ZS-S NSp-S DSú-N DSm-N OV-S NSp-SOM-S OV-S DSm-N SC-N DSm-N ! NSp-S 3PV NSp-N ZS-N ! ! DSú-S OV-N ZV-N NSp-SDS-S OV-S NZ-S W-S 25-31 - Červený potok W-SVS-N NSp-S NSp-N - Obecní lesík DSm-N DS-S OV-S ! BH-S ZS-S NSp-N 3 - V luhu ! ZS-S NZt-SZV-N BI-S BI-S SC-S DSú-N NSp-S BH-N NSp-S SC-SSC-S DSm-S NSp-S SC-S ! SC-S OV-S ZV-N BV-S NZt-S NZt-S DSú-N NSp-S ! BV-S ! NSp-N VL-S OM-N ZS-S BH-N DSú-N DSú-N NSp-N NSp-S P NSp-N VL-S BI-S ! !DSm-N DSú-N ZS-N NSp-S NZt-S NZt-S ZS-N! ! LBK OS-N OV-S BH-N ! DSú-N NSp-N ! ! DSú-N DSú-N VL-S BI-S W-S SC-S ! ! SC-N DSm-N BH-S ZS-S SC-S NSp-S DSm-N NSp-N BI-S ZP-S OV-N ! ! DSm-S NSp-S PV-S 59 DS-S DSú-N ZV-N ! BV-S ! ! ZV-N VS-N NSp-S K BV-S ZV-N W-SNSp-S OM-N BI-N SC-S PV-N BI-S NSp-N 25-31 - Červený potok - DSm-S Obecní lesík ZV-N ! ! DSú-N NZt-S LBK ! SC-S NSp-N NZt-S ZS-S ! DSm-SDSú-S ZV-N BH-N SC-S BV-S NSp-S NSp-S NSp-S NSp-SNSp-S OM-S DSm-SOM-S BH-S ! BH-NIP W-SDS-S NSp-S SC-S W-S ! ! ! ! DSú-N OV-N BI-S 18 BH-S NZt-S VL-S !BH-N NSp-S NSp-S ! BI-SBI-S BI-S W-S 25-31 - Červený PV-S W-SDSú-S potok - Obecní ZV-N BH-N BI-S OS-N ZV-S BI-S NZt-S ! ZS-S OM-N ZV-N P W-S NZt-S ! ! DSú-N ZV-NSC-S ! lesík NSp-N SC-S P NSp-S ! ! ! ! ZV-N BV-S TI-S NSp-N SC-S BH-S DSm-N ZS-S BI-N DSú-N BI-S NSp-S P 4 - Pod vodárnouW-SZP-N ZS-S DSm-N OV-S VL-S ZV-S BI-S ZV-N ! NSp-S BI-N NSp-S ! BI-N BV-S NZt-S ZS-N ! ! NSp-N ! 48 NSp-S NSp-S NZt-S OS-N BV-S DSm-N 43 SC-S NSp-S SC-S SC-S NSp-S ! BV-S W-S BH-S BV-S NSp-N 50 W-SDSú-S NSp-N LBKDSú-N NZt-S W-S ZV-N! ! SC-S DSm-S BI-N VL-S BV-S BI-S ! IP SC-S DSm-S P BI-S DSm-S NZt-S SC-S OV-S BI-S DSm-S LBK BI-N DSm-N NSp-NNSp-S BH-S NSp-N ! NSp-S DSm-S ZS-S DSú-N ZV-N NSp-S NSp-S OM-S !W-S W-N ! NZt-S V ! NZt-S DSm-N 30-31 Obecní lesík Červený potok SC-S TI-S ! SC-S BI-S DSú-N SC-S W-S W-S 4 Pod vodárnou NSp-N 58BV-S VL-S lesík - Červený ! IP BI-S VL-S! BI-S NSp-N SC-N ZV-N BV-S NSp-S DSm-NDSm-N BV-S DS-S 30-31 - Obecní potok W-S NSp-N NSp-S NSp-S OM-S NSp-N BH-S BI-S DZ-S OM-S BI-S !ZV-NOM-S BV-S NSp-N BI-N DSm-N VL-S NSp-S NZt-S ZS-S VS-N DSú-N ZS-S OM-S IP W-S NSp-S NSp-N OM-S DSú-N DSú-SDSm-N DSm-S ! BH-S ! stodolou NSp-S NSp-S BI-S 5 - Za aulovou BI-S NSp-S BI-S DSm-N NSp-S ZV-S BH-N SC-S NSp-N NZt-S DSú-S ! ! BI-N BH-S BI-S BH-S BI-N IP SC-S NSp-S NSp-S 5 - Za aulovou stodolou OV-S SC-S BV-S SC-S SC-S BV-S IP ! ! SC-S ! NSp-N ! NZt-S SC-S BH-N NSp-N V ZS-S NSp-N ZV-N SC-S NZt-SSC-S NSp-NDSm-S NSp-S BI-S OV-S BH-S BI-N DSm-N DSú-S ! ZV-N NSp-N DSm-S NZ-S SC-S DSm-N NZ-SNSp-S ! luhu 4 -BI-S Pod vodárnou NSp-N TI-S NSp-S BV-S NSp-N ZV-N BI-S ! ! BI-S ! 3!- V ZS-S BV-S BI-N BI-S ZS-SP VL-S NZt-S W-S BV-S NSp-S NSp-S NZt-S SC-S ZS-S SC-S DSm-N NSp-S BV-S NSp-N PV-S ! NSp-N NSp-N OM-N SC-NBI-S ZV-S NSp-N BI-S SC-N ! DSú-N W-S ! NSp-S NSp-N DSm-S NSp-S BV-SIP W-S OM-S DSm-N BI-S! ! ZVNZt-S DSm-S NSp-N ! !BV-S DSm-N BI-N NSp-N SC-S IP VS-N DSú-N ! NSp-N OM-S ZV-N NZt-S NZt-S ! 49 NSp-S OV-S DSm-S NSp-S ! DSm-N BV-S BI-N NSp-S W-N BI-S DSú-N SC-S NL-S DSú-S ZV-S ZV-N DSm-S TI-S ! ! ! SC-N NSp-NDSú-S NZ-S 4 DSm-N - Pod vodárnou SC-S DSm-S ! ! NSp-N BI-N SC-S SC-S 3 - V luhu IP DSm-S NSp-S DSú-N BI-S DSú-N RI-N DSm-N BV-S! ! ! NSp-S NSp-N BV-S L BH-S OV-S DSm-N ! ! BI-S DSm-S NSp-S NSp-N VL-S VL-S BI-S SC-S ! P BH-S NSp-N PV-S ZV-S OM-N NSp-N TI-S PV-Svodárnou W-S DSú-N ! BV-S ! NSp-N LBC 4 - Pod BV-S DSm-S NSp-S BV-S NZt-S ! ! OV-S ZV-S DSú-S ! ! DSm-S ZS-S ! NSp-S LBK ZV-N NSp-N BH-N NSp-S BV-S ! BI-N ! 30 BI-S - Šíbeniční k ZS-S DSú-N NSp-S ! Z !ZV-N DSú-N NSp-N SC-N 10BI-S NSp-S NSp-N LBC BI-N NSp-N DSm-N NSp-N BI-S ! ! IP DSm-N BH-N P NSp-S NSp-N ! OV-N W-S NSp-N 30 - Šíbeniční kopec - DSú-S Obecní lesík ! ! ! ! VS-N NSp-N W-S 25-31 - Červený NSp-S DSm-S BI-S BV-S DSm-N Obecní lesík DSú-S BI-S BV-S ! ! DS ZV-N PV-S DSm-N DSm-N ZV-N ZVDSú-Npotok -NZ-S 8 BI-N DSú-S NZt-S BIBH-N ! DSú-S ZS-S ! ! ! 31 - Červený potok - Kamenná stráň ! DSm-N ! OV-S NSp-N 74 3 V luhu BI-S PV-S BI-S NZt-S DSm-S PV-S VL-S BI-N BI-S ZS-S ! ! ZS-S VL-S DSm-S NSp-S ZV-S ! DS-S !BV-S NSp-N ! ! ! BV-S ! P BI-S NZt-S ZV-S LBK BI-S BV-S OS-N DSm-N DSú-N ZS-S NSp-S NSp-S ! NSp-N ZV-S NSp-N ! SC-S !NZt-S BI-S BV-S ! ! OV-S ! ! ! BI-S ZV-N BV-S DSm-N BV-S BI-N DSm-S NSp-N NZt-S BI-S OV-S BI-S VL-S OV-S IP DSm-S DSú-N PV-S NSp-N BI-S ZV-S DSm-S NSp-S NSp-S ! ! ZV-NOV-S 46 ZV-S ZV-S 30-31 - Obecní lesík - Červený potok SC-S ! ! ! DSú-S ! ! ZS-N ZV-N SC-S NSp-S SC-N ! BI-S ! ! IP NZt-SZS-S NSp-S ! ! SC-S ZV-S ZS-S NSp-N NZ-S ! NSp-N ! W-S 3 - V luhu NSp-N BI-S !BI-S DSm-N !! IP NSp-N DSú-N ! NSp-N BI-N ZV-N NSp-S BV-S ! DSm-N ! BV-S ! OM-S BI-S ! DS-S SC-S ! OM-S NSp-N W-S DSú-S BV-S ZV-N ! !! DSm-SDS LBK ! NSp-N 5 - Za aulovouOM-S stodolou ! ! BI-N NSp-N DSú-S NZ-S DSm-S NSp-S BI-S NSp-N DSú-NDSú-N !W-S NZt-S ! NSp-S BI-N LBK RZ-N 3 - V luhu BH-N W-S NSp-N BV-S BI-S ! BV-SDSm-N SC-S ! DSú-N DSú-N NSp-N BV-S BI-S BI-S ! ! PV-S ZS-S ! ! BI-S ! BV-S NSp-S NSp-S PV-S BV-S BI-S ! NSp-S ! NZ-S !ZV-N BI-S 30-31- -Obecní Obecnílesík lesíkDSú-N - Červený potok NSp-N P OM-N ! ! ! W-S ! ! ! NSp-S W-S 25-31DSú-N DSm-S OM-S IP ZV- Červený potok NZ-S RI-NDSú-S NZt-S BI-N OV-N ! ! DSm-S ! ! OV-S W-S ! RI-N NSp-N ! ! ! DSú-N BH-N OV-S BV-S DSm-S ZS-S57 BI-S NSp-N DSú-N NZt-S! ! BV-S NSp-N BI-S DSm-N BV-S ! ! SC-S ! ZV-S ZV-S NSp-N ZV-N NZt-S ! DSú-S SC-S ! !! ! ! !P BI-N BH-S BI-SNZ-S NZt-S SC-S ! DSú-S BI-S VL-S BI-N 5 -DSm-N Za aulovou stodolou NSp-S BI-S ! ZS-S BV-S BH-S NSp-N ! ! ! !! ! ! BI-S BV-S NZt-S OS-N BI-N ! LBK ! ! BV-S ! DSú-N DSm-NDSm-S SC-S NZ-S BI-S SC-S BV-S ! BI-S !BV-S SC-S NL-S OM-S NSp-N BI-S BI-S ! 9 DSm-SBV-S ! BI-S DSm ! ! !DSú-N ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ZV-N NSp-S DSú-S BI-N ! NSp-N 30-31 - Obecní lesík - Červený ! ZP-S potok ! ! ! NZt-S !ZP-S VL-S BV-S SC-S NSp-N ! BI-S OV-S NSp-S IP NZt-S PV-S NSp-S NSp-N ! ! ! LBC ZP-S VL-S ! BI-S! ! NSp-N ! BI-N ! BI-S OM-S ! ! NSp-N BV-S ! ! !! ! W-SVL-S IP OM-S ZV-N NSp-N BI-S DSm-S ! ! LBK BI-S ! ! ! ! BI-N ! ! BI-S DSú-N ! NZ-S 5 - Za aulovou stodolou DS-N OM-S! NZ-S ! DSm-N! ! BI-S ! NSp-N !BV-S NSp-S ! ! PV-Skopec - DSú-S ! OM-S NSp-N 30 - Šíbeniční ObecníOV-S lesík ! TI-S OM-S DSú-N DSú-S DSm-N NZt-S ! DS-N DSú-S ! BI-S NL-S 4 - Pod vodárnou BI-N SC-S OV-S W-S DSú-S ! ! ! - Obecní !! SC-S DSú-N ZS-N ! BI-SSC-S BV-S NSp-S ! SC-S 30-31 lesík ! ZS-N DSm-N LBK NSp-S ! DSm-N ! DSm-N NZ-S ! IP ! - Červený!potok !! DSú-S ! SC-S BV-S ! SC-S ZV-N ! ! NSp-N LBC NSp-N ! !NSp-N ! ! SC-S BI-N!BI-N !! NSp-S BI-S ! NZt-S PV-N BV-S! ! DSm-S PV-NZS-S ! NSp-N 30-31 - Obecní BI-N BV-S ZP-S ZS-S VL-S lesík - Červený potok NSp-S 5 - Za aulovou stodolou! ! ZS-S ! ! !! W-S ! ! ! IP ! NSp-N DSm-N NZt-S ! ! ! Obecní lesík OV-S BI-S NL-S NSp-N ! ! ! NZt-S! W-S ! BI-S 30 - Šíbeniční kopec - DSú-S DSm-N BI-V NSp-N DSm-N ! P NSp-N ! ! BV-S!DSm-S BI-S NSp-S ! BI-SBI-N ! ! ! PV-S ! !!PV-N K BI-N DSm-N VL-S ZVBH-N DSm-N PV-S NSp-S ! NZ-S DS-NBI-S 5 - Za aulovou stodolou DSm-N NSp-S ! ! ZV-N BI-S BI-S DSú-N ! NSp-N PV-N BI-S ! ! BI-N !NSp-N DSú-N ! OM-S NZt-S DSm-S BI-N ! ! ! ! ! ! 12 NSp-S DSú-S BI-S OV-S DSm-S BV-S NSp-N DSm-S ! !BH-S DSm-S BI-S BH-S ! 13 ZS-N DSm-S !BV-S DSú-N ! ! !! ! NSp-S LBC ! BI-SZV-S ! ! ! BI-S DSú-S Z PV-NBH-S! !IP PV-S PV-SBI-S BI-SIP NZt-S ! PV-S ! OM-N NSp-N ! ! ! ! OM-N SC-S NSp-N BI-N BI-D BI-S ! ! BV-S NSp-N W-S DSm-N ! NSp-N NL-S ! ! ! DSú-S TI-S ! DSú-S ZV-N 30 Šíbeniční kopec Obecní lesík BI-S ! ! ZS-S 4 !- Pod vodárnou NZ-S P 65 P NZ-S BI-N ! ! ! ! ZP-N ! ! ZV-N! ! NSp-S NSp-N 3 -DSú-N V luhu ! NSp-N ! BI-S NSp-NBV-S BI-N ! BI-S BI-S ZV-SDSm-N ! ! NSp-S ! BI-N BI-S DSú-S NSp-S ! ! DSm-N BI-S ! ! ! NL-S NSp-N BV-S! ! ! ! DSú-S OM-N BI-S W-S NSp-N BI-N DSD DSú-N PV-S ! NZt-S DSú-N 44 W-SDSú-S LBC 26 OV-S BI-N NZ-S! DSm-N BI-S ! ! ! NSp-S NSp-SDSú-S BI-S BI-S PV-N ! ! ! !DSm-N ! ! ! ! ! ! ! W-S ! NSp-S ! DSú-N BI-S ZS-S ! ! NZt-S BV-S lesík ! ! ! ! BH-S DSm-S! ! !kopec - DSú-S ! ! ! BI-S BI-N 30 - Šíbeniční Obecní W-S ! ! ! LBC ! ! ! W-S BH-S NSp-N NSp-S ! NZ-S ! ZV! DSú-N PV-S DSm-S BI-N DSm-S ! BV-S ! ! DSm-N OV-S OV-S OM-N ! BV-S DSú-N DSm-S ! ! ! ! ! ! ! !! -!Šíbeniční kopec SC-S ! ! 30 Obecní lesík ZS-S ZS-S BI-N ZS-S - DSú-S ! ! ! ! NZ-S BH-S DSm-N BI-S BI-S DSm-N ZV-S ! ! ! ! BI-S ! ! ! NSp-S BI-N BH-S NSp-S BI-S OV-S DSm-N ! !BH-S BV-S ! OV-S ! BV-S W-S NZt-S BI-N DSú-N ! ! ! OM-S IP BI-S NSp-N PV-N W-SDSú-S DSú-S BI-SBI-N DSú-N DSú-S ! NSp-S ! ! NSp-S P ! DSú-S BH-N ZV-N BI-S ! ! SC-S P SC-S ! ! NZ-S BH-S BV-S ! NSp-N NSp-S NZ-S PV-S BI-N ! ! 3 - V luhu BI-S ! ! NSp-N ! NZt-S ! ! ! NZt-S SC-S ! SC-S BI-N BI-S W-S ZV-N NSp-S PV-N NZ-S 24 ! ! BH-S NSp-N ! ! ! ! ! ! 25 DSú-N ! BI-N ! P ! LBK ! BV-S BI-SBV-S BI-S PV-S BI-S P BV-S NZ-S ! NZt-S ! ! ! X ! W-S ! ! VT-S

NSp-S

NZ-S NZt-S

NSp-S NSp-S

NZ-S

VS-N

NZt-N

VS-N

DSm-S

NZt-N VL-S

VS-N

NZt-N

ZV-S

DS-NDZ-S SC-N

VÝKRES VEŘEJNĚ PROS 1 5000

! !

m

!

!

!

!

!

!

OS-S

BV-S

ZS-S

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

VT-S

m

!

!

!

!

!

!

!

!

PV-S

NSp-S

m

!

!

!

!

!

!

!

NZt-S

!

KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTV 1 10 000

! !

O

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

O

!

!! !! !!

!

VL-N

m m

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

W

!

PV-S

BH-S

BH-N

!!

DSú-N

!

!

!

!

!

!!

!

W

O

V V V V

!

!

!

!

!

!

O OM OO O O O OM OM O OM O OM OO O O O O O O O O O O O

un un

!

!

!

!

!!

!

O OM

Legenda

K 43

V

hn hn

!!

BH-S

BH-S

DSú-N

un V hn V hn V hn hn un V hn hnLegenda un hn un un hn

!

!

BH-S

NSp-N

hn

! !! !

!

!

!

!!

!

K 40

V V

V

!

!

! !! ! ! !!

!

!

!

VÝKRES ETAP ZACE VÝKRES ETAP ZACE 1 10 000 000 V 1hn10 un

!

OV-S BI-S DSm-S

DS-S

TI-S

!

BI-S

BI-S

PV-S

DSm-N

!

OV-S

OV-S

DSm-S

NZ-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

SC-S

BH-S

BH-N

!

PV-S

BV-S

BI-S

!!

NZ-S

!

!

! !!

!

!

!

!

DSú-S

!

!

! !!

!

!

! !

!!

DSú-N

!

BV-S

BI-S

BH-S

BH-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

NL-S

W-S

! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

LBC 30 - Šíbeniční kopec - DSú-S Obecní lesík

!

!

!

!

!!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!! !! !! !! !! ! !! ! !! ! ! !! ! !! !! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! !! !! !! !!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

BV-S SC-S

BI-S

! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

DSú-S

IP 5 - Za aulovou stodolou

DSú-N

NZt-S

!

!

!

!!

NSp-N

!

!

!

!

!

!!

! !! !! !! !! ! !

NSp-N

!! !! !! ! ! !! !! !! !! ! ! !! ! !

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!!

!

IP 3 - V luhu

NZt-S

NSp-N !

!! !! !

NSp-S

!

ZS-S

BI-S DSm-S

DSm-S

PV-S BV-S

BV-S

BI-S

IP 4 - Pod vodárnou

!

!

LBK NSp-N 31-x Červený potok - Hořovice

W-S OM-S

BV-S

ZS-S

NZt-S

ZV-N

OM-S

!!

SC-S

BV-S

BH-S

DSú-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

OO O

O WO

O

m

m

O

!

!!

!!

O

W

m

!

!!

!!

W

OO m m

!

!!

!

O

!

!!

!!

O O

m

!

!!

!!

O O

!

!

!!

!!

OM O

W W W W

m

!

!

!!

!!

OO

!

!

NSp-N

!

!

!!

!!

m

!

! !!

! !!

! !!

unOM O OM

m m VÝKRES ZÁKLADN HO ČLENĚN ÚZEM m 1 5000

W O

O

hn

W O W OM W hn V Legenda OM

OMm OM Om

m

!

!

Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda m Legenda Legenda m

m

! !! !

O

OM O

m

!

!

!

!

!!

! !

O

OM O

O O OM OM O OM OM O O O O OM O O OM O O O W O O W

!

!

!

!

SC-S

BI-S

DSm-N

NZt-S

!

W-S

OS-S

OV-S

SC-S

!

PV-N

BH-N

!

! !! !! !! !! !! !! ! ! !! !!

! !! !

un

!

!

m hn m

!

!

!! !!

!

m O Legenda V

O unOM m unOM O O

hn W hn

!

!

! !! !! !! ! ! !! !!

!

un V V

WO m W O W O W OO

K 42

!!

!

!

hn

Legenda

W Om

O O O

! ! ! !! !! !!

!

!!

!

!

!

!!

SC-S

!! ! ! ! ! !! ! ! !

DSm-N

!

! !

O m m

W

! ! ! !

! ! ! !

!

!

V

O

K 41

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

VS-N

SC-S

BV-S

BH-S

BH-N

!

!

W-S

BI-S

OM-S

ZS-S

DS-N

PV-N

W-S !

OS-S

OS-S

!

SC-S

BV-S

!

BI-S

PV-N

!!

!

!

!

!

!

!

Legenda O O O OM O Legenda Legenda m O m OM OLegenda O OM OM OM Legenda Legenda Legenda O OM Legenda O hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S m OM OM OM m OM hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S O OM m OM OM O O W OM m OM m Legenda Legend Legenda Legenda OM m zastavene DSú-N O RN-NW ZP-N m V hn un O OM OM O O Whn zastavene DSú-N V RN-N un ZP-N OM un Legenda Legenda Legenda OO W OLegenda O W OM O WO OM Legenda Legend O O W Legenda Legenda OM hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S m P DSú-S RZ-N ZP-S V un m OO O W OO ORZ-N Všechny_funkce WZP-S O Whn O Legenda Legenda DSú-Shn Wun Všechny_funkce V OM O O W Legenda Legenda Legenda Legenda V hn un Legenda m hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S m O O W O O W O O W Legenda Legenda O m O W W V hn un hn hn O O W m O O m un Whn hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S zastavene RN-N SC-N ZS-N O O W unV VDZ-SW un Funkce stav OO O DSú-N O WZP-N O O W DZ-S SC-N V ZS-N Funkce stavO M O O O mm m Legenda hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S m zastavene DSú-N RN-N ZP-N mW O O W O O O m O ! ! WO hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S m ! ! OO O Legenda Legenda zastavene DSú-N RN-N DSú-Shn RZ-N ZP-S LBC OH-SW SC-S ZS-S O OM ZP-N OM V hn un Všechny_funkce un OO OV O LBC O OH-S SC-S ZS-S O OM O O Om V hn zastavene DSú-N RN-N V DSú-S RZ-N ZP-S O hn O OLegenda V hn un hn un W Všechny_funkceDSú-N V hn un M Legenda O zastavene RN-N ZP-N un O ZP-N O O O Legenda DSú-S RZ-N DZ-S SC-N hn ZS-N V OMhn un OM O O LBK V hn Funkce stavVšechny_funkce OM-N TI-N ZV-N OM ZP-S OM V un m O OM-N O LBK TI-N ZV-N OM Legenda O O VV hn V OM hn un DSú-S RZ-N unOM ZP-S SC-N ZS-N m O Funkce stavLegenda Všechny_funkce V hn un VLegenda hn hn un unOM W ! ! Legenda O V hn un DSú-Shn DZ-S RZ-N ZP-S Všechny_funkce V un hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S m Legenda Legenda O DZ-S SC-N ZS-N LBC OH-S SC-S ZS-S O ! ! OM OM Funkce stav OM-S IP OM-S TI-S ZV-S O O W O O WM IP TI-S ZV-S OM O O Wm Legenda Legenda O OM m m DZ-S SC-N LBC O ZS-N Legenda O SC-S ZS-S O Funkce stav OH-S ! ! V Whn un WO O DZ-S SC-N ZS-N OM OM hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S m Funkce stav Legenda zastavene DSú-N RN-N ZP-N O LBC Legenda Legenda OH-S SC-S ZS-S OO Legenda LBK ! ! OM-N TI-N ZV-N OM OM OM BH-N m m OS-N W-S OO W O O WTO-N O WO OS-N TO-N O W V hn un O W ! O ! OO WBH-N OO O m m Legenda Legenda LBC SC-S ZS-S O LBK OM pů OM OM-N TI-N ZV-N OM OO Plochy a koridory s rozdílným P o SC-S hhnmazpůsobem oOH-S do oW-S d n m u V un O W O OMhn LBC OH-S ZS-S O využití O WO O W m zastavene DSú-N RN-N ZP-Nobem Legenda DSú-S RZ-N ZP-S Všechny_funkce V un OMm LBK OM-N TI-N ZV-N OM IP OM-S TI-S ZV-S OM O O W Om O W BH-S OS-S W TO-S W-N O m m m OS-S TO-S Legenda W-N O O V O hn unOO O WBH-S OM OM Legenda LBK územní OM-N TI-N OM OM ZV-N OM územní Vm hn VO hn un OM-STI-N TI-SZV-N ZV-S OM unO OM m m LBK m stabilizované IP plochy změnOM-N stabilizovanéOM plochy změn plochy změn M Mstabilizované OM OM OM WO O W DSú-S RZ-N ZP-S W DZ-S SC-N ZS-N Všechny_funkce V hn un Funkce stav m m plochy rezervy plochy rezervy plochy OM IP OM-S TI-S ZV-S OM BH-N OS-N TO-N W-S O O O O W Ohn W hn BI-N OV-N W VL-N NZ-S O un W O V un OO m BI-N OV-N m VL-N m NZ-S O O Legenda Legenda ! ! OM OM Legenda Legenda VO VO hn V un IP OM-S TI-S ZV-S OM un O BH-N O hn W Om TO-N W-S O W OM OW OM OM m O O Legenda Legenda IP Zastavěné OM-S TI-S OM DZ-S SC-N ZS-NO VOMmhn W LBC území WO OH-Splochy SC-S ZS-S O Funkce stav OS-N un O zastavitelné m ZV-S m O OBH-S Wa BH-N V hn unOMJEVY NFORMAT OS-N TO-N W-S OO V O OS-S TO-S W-N O O BI-S OV-ShnW O un VL-S W NZt-S O BI-S OV-S m VL-S NZt-S O JEVY INFORMATIVNÍ VN V WOhn unWWm V Ohn unW m Legenda Legenda ! ! O Legenda O O O O Ú m m BH-N OS-N TO-N W-S O O W BH-S O O W O OS-S TO-S W-N O O W O O W O O Legenda Legenda OM OM Legenda m V O hn un OO hn un Om W O BH-N WLBK OS-N O OH-S SC-S O WV W OM-NTO-N TI-NW-S ZV-N OM OO ZS-S m WO VOM hn unOM O OBI-N W LBC BH-S OS-S TO-S W-N O O BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ OV-N VL-N NZ-S O O O PLOCHY BV-S SMÍŠENÉ VÝROBNÍ M O O PV-N VS-N W NZt-N Legenda Legenda BV-S Legenda Legenda PV-N vPLOCHY VS-N NZt-N O WWO W OO OO OM rodinných OS-S domech - venkovské NZ-S mO BH-S TO-S O W O W O W-N Legenda Legenda OV-NTO-S VL-N O un WO O W O O DSm-S O ORI-N hranice řešeného území OM O hn VOMm hnO un hranice_Dissolve VZ-S mm BH-S WWBI-N OS-S OV LBK O OM-N TI-N ZV-N OM m m Legenda IP OM-S TI-SW-N ZV-S OM O W WO Legenda OO BI-N VL-N NZ-S O OV-S VL-S NZt-S O DS-N OM OM PV-S VS-S NL-S OM Om O O W BI-S Legenda Legenda O Legenda Legenda DS-N PV-S PLOCHYOV-N VS-S NL-S VÝROBY SKLADOVÁN BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ mPLOCHY OO O hn OM OMm A OMm OM BI-N OV-N VL-N NZ-S O O O BI-S OV-S VL-S NZt-S O W O O W O WO O O W V hn un V un O O O O m V hn un V hn un v rodinných domech městské, příměstské zastavene DSú-N RN-N ZP-N BI-N OV-N NZ-S O IP OM-S TI-S ZV-S OM OM BH-N OS-NVL-N TO-N W-S O O W O W Legenda Legenda V OMhn un OM V OMhn un O OOBV-S OM O m BI-S OV-S VL-S NZt-S O PV-N VS-N NZt-N katastrální mapa m DS-S R01 VT-S NL-N m m O W O O W OM DS-S R01 VT-S NL-N OO O OM OM O Om W O PLOCHY Om Aun W BI-S OV-S VL-S un NZt-S O PV-N VL-S VS-N NZt-N O m W O OBV-S W OV-S V VÝROBY hn V hn unm OO V OM RZ-N OM BYDLENÍ SKLADOVÁNÍ O O DSú-Shn O ZP-S BI-S NZt-S OLegenda V Legenda hn V hn un BH-N OM OS-N TO-N W-S OO W Všechny_funkce BH-S OS-S vPLOCHY TO-S W-N O WO Legenda OM OMun Legenda bytových domech m těžký průmysl a energetika BV-S PV-N VS-N NZt-N DS-N PV-S VS-S NL-S DSm-N m O O W O RH-N VZ-N NSp-N W O O W OM O O OM DSm-N m RH-N VZ-N NSp-N m OO O OO V hn hn un V Whn un V Whn un O W O WO O BV-S PV-N VS-N un NZt-Nm unV DS-N PV-S VS-N VS-S NL-S O O DZ-S OM OM O O OM Legenda Legenda ZS-N BV-S SCHVALOVANÉ V hn V hn un mNZt-N OBYTNÉ FunkceZÁVAZNÉ/SCHVALOVANÉ stav BH-S O OM PLOCHY VÝROBY O W OS-S TO-S W-N O W OV-N VL-N NZ-S O O JEVY JEVY ZÁVAZNÉ OM O SC-N OBI-N W PV-N SMÍŠENÉ A SKLADOVÁNÍ m m Om DS-N VS-S NL-S M DS-S R01 PLOCHYPV-S VT-S NL-N m m V agrofarma hn un V OO hn un O WO NSp-S W O WO O Legenda O O mzemědělská W hn NSp-S Legenda Legenda Legenda Legenda ! ! Legenda v centrech města hn V hn un V un V un O WO O O O OW O OM OMhn DS-N PV-S VS-S V NL-S unOM R01 VS-S VT-S NL-N O O SC-S ODS-S W PV-S O O W Legenda Le OM OM OM O O LBC OH-S ZS-S O DS-N NL-S m BI-N O O W OV-N VL-N NZ-S O BI-S OV-S VL-S NZt-S O Legenda Legenda OM OLegenda W O ODSm-N W ODS-S ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍLegenda ZASTAVĚNÉ ÚZEM R01 VT-S NL-N m hn m RH-N VZ-N V O hn unOO V O unWOO Legenda Legenda O O O PLOCHY OBČANSKÉHO OO W VYBAVENÍ PLOCHY REKREACE NSp-N O m hranice_Dissolve DSm-S VZ-S m hranice_Dissolve DSm-S VZ-S m O OM O OM OM DS-S R01 VT-S NL-Nm mNL-N DSm-N m RH-N VZ-N NSp-N O RI-N W RI-N O OOM WW OM O W m OO OO individuální OM OM veřejné LBK OM-N ZV-N OM DS-S OOBV-S R01 VT-S m BI-S OV-S VL-S un Legenda NZt-S O OO Legenda PV-N VS-N NZt-N OM O WVZ-S O TI-N m m OO OO V mV m hn hn un DSm-N RH-N VZ-N NSp-S hranice_Dissolve DSm-S RI-N m O O V hn un hn un NSp-N V O OM O O O OM m m OM OM Všechny_funkce_ZC V hn un ZC zastavene DSú-N RN-N ZP-N zastavěné území m zastavene DSú-N RN-N ZP-N OM O O WO O WO DSm-N m VZ-N NSp-N m m PLOCHYRH-N REKREACE O O O O OBČANSKÉHO O O W O m OM OM OM OM PLOCHYW IP OM-S ZV-S OM DSm-N O DS-N RH-N NSp-Nm NSp-S BV-S OO PV-N VS-N NZt-N PV-S VZ-N NL-S O O V VYBAVENÍ hn unOM W V hn unOM O TI-S m m hromadné VS-S O NSp-S zastavene DSú-N RN-N ZP-N O O O OM komerční Legenda Legenda OM OM OM OM OM OM kod_zc DSú-S RZ-N ZP-S DSú-S RZ-N ZP-S V hn un V hn un O W O Všechny_funkce V hn un O O W O Všechny_funkce V hn un NSp-S mBH-N O TO-N OO O WO O OM OM O W O WO OS-N W-S O W NSp-S DS-NO VS-S DS-S R01 VT-S VOM Whn unOM VOM O O PLOCHY ZMĚN Všechny_funkce PLOCHY ZMĚN OVDSú-S O O O PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY REKREACE V hnZP-S un PV-S VO NL-N hn un NL-S RZ-N hn un mK plochy změn OM OM OM O W O hřbitovy O koloniích v zahrádkářských OO OO WW OO hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S m DZ-S SC-N ZS-N DZ-S SC-N ZS-N Funkce Funkce stav O W m OO O W OO W O WO WO BH-S OS-S stav TO-S W-N O DS-SO R01 VT-S DSm-N RH-N WVm VZ-N un NSp-N OO OMOM OM ! ! ! ! OM V NL-N hn un O WO DZ-S SC-N ZS-N OM Funkce stav 1 plocha přestavby m OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHYhn REKREACE P OO OO W O O W O PLOCHYW WO O O W O zastavene DSú-N RN-N ZP-N LBC O OH-S SC-S ZS-S O LBC OH-S SC-S ZS-S O m m O O O O O O a sportovní zařízení ! !OV-N O tělovýchova W O W sportovní, přírodního O BI-N VL-N NZ-S O O DSm-N mO NSp-S OM RH-N charakteru VZ-N NSp-N O OMO OM O O O WO LBC OH-S SC-S ZS-S O OM OM 1 plocha zastavitelná Z O O m WO O m OO W O O OO DSú-S RZ-N ZP-S LBK OM OM-N TI-N ZV-N OM LBK m m OM-N TI-N ZV-N OM Všechny_funkce V un O O O O BI-S OV-S VL-S NZt-S O hn OM OM m m O ONSp-S O O O W O O W OM OM O O O LBK OM-N TI-N ZV-N OM O W O O W m m m X O O O O O O O DZ-S SC-N ZS-N OM IP stav OM-S TI-S ZV-S OM IP OM-S TI-S ZV-S OM Funkce m m O O BV-S PV-Nm VS-N NZt-N OM O O ! ! OM OM O OOM WO O W O O O IP OM-S TI-S ZV-S OM O O W OM O O W veřejná zeleň R O O O LBC OH-S SC-SO ZS-S BH-N O O OS-N TO-N W-S OW O BH-N OS-N TO-N W-S O mW m DS-N PV-S VS-S NL-S OO O OM OM O O WO O W O O O BH-N OS-N TO-N W-S O O W O O ÚS LBK OM-N TI-N O ZV-N OM BH-S O O OS-S TO-S W-N O O W BH-S OS-S TO-S W-N O W m m m m DS-S R01 VT-S NL-N O O m m OO W OO W O O WO WO BH-S OS-S TO-S W-N O O O W O O RP IP OM-S TI-S ZV-S OM BI-N OV-N VL-N NZ-S O BI-N OV-N VL-N NZ-S O m m O m m DSm-N m RH-N VZ-N NSp-N O O O O WO O W O BI-N OV-N VL-N NZ-S O m m m m BH-N OS-N TO-N W-S O W O BI-S OV-S VL-S NZt-S O BI-S OV-S VL-S NZt-S O m m NSp-S O O O O O m m BI-S OV-S VL-S NZt-S O m m m m BH-S OS-S TO-S W-N O O W BV-S PV-N VS-N NZt-N BV-S PV-N VS-N NZt-N O O m m BV-S PV-N VS-N NZt-N BI-N OV-N VL-N NZ-S O DS-N PV-S VS-S NL-S DS-N PV-S VS-S NL-S m m m DS-N m PV-S VS-S NL-S BI-S OV-S VL-S NZt-S O R01 VT-S NL-N DS-S R01DS-S VT-S NL-N m m DS-S R01 VT-S NL-N BV-S m PV-N VS-N NZt-N m m DSm-N RH-N VZ-N NSp-N DSm-N RH-N VZ-N NSp-N m m m m DSm-N m RH-N VZ-N NSp-N DS-N PV-S VS-S NL-S NSp-S NSp-S m m NSp-S DS-S R01 VT-S NL-N

W Z 67

un

! !! !! !

!! ! !

! ! ! !!

! !

!

!

!

!

Legenda

Legenda Legenda Legenda

! !! !

V hn un WO Legenda m

OM O O O O O

hn

!

!

! !

!

V

W

!

!

!

!

NSp-N DSú-N !

!

! ! ! !! !! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! ! !!

!

!

!

SC-S

BV-S ZV-N

DSú-S W-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !! !!

W-S

m

un

m

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! ! ! ! !!

!

!

!

!!

NZt-S

! !

OM OOm O OO

Om M

un V

OM OO

!!

!

!

!!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!!

!!

!!

!!

!!

!

! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! !! ! !

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!! !! !!

NSp-N

!

!

!

! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !!

NSp-N

!!

!!

!!

!!

!

! !! !! !!

W-S

PV-N W-S

W-S

DS-S

!

!

!

!

!

!

!

OM O

! !! !! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! !!

!

!

!

!

hn

OM O

! !!

!

!

!

!! !! !! !! ! ! !! !! !! !! ! ! !! !! !! !! !! ! ! ! !

!

!

V

V OM hn

K 39

un

m

Z 73

O Legenda O

Z 4

m

O

K 8

!! !!

!

!

!

!

!

hn

O

OM O OM

ZV-N

NZt-S

!

!

!

!

!

!

!

!! !

!

!

!

!

m V m

Z

K 86

!

!

!

!

!

!

!

!

!

BI-S

BV-S

SC-S

BI-S

ZV-N

DSm-N

ZV-N

ZV-N

W-S ZV-N

DSm-S

ZV-N SC-S

ZS-S

BI-S

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !

!

! !! ! ! ! !!

BV-S

BI-N

DSú-N

DSú-S

!!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

O

O

!

!

! !

!

!

!!

!

un

!

!

!

!

!

!

!

Z 77

!

!

!

!

!

!! ! !! !

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

O

W m Wm O O OM OM OM OM OW O OM O W O OM O O O O O

!

!

!

!

!

!

!

!

K 33

K 38

m

OM OO půOOobem W u O OM O O O W Legenda OM OM V hn unO OM O OM O W O O Legenda VO unOM OM O hn Om O W OO W WO O O O O W Legenda O W O W OO O O O O W O Legenda OM O W V O W O Legenda O m hn un OM O Legenda OMm O O O

O K 59

!

m

O

O

K 72

!

Z 37 K 63

O

O

!

m

!

K K 74 70

!

K 71

!

!

!

!

!

ZP-N W-S

!

!!

!

!

ZV-N

SC-S

NSp-N

ZS-N

BH-N

!! ! !

!

!

!

!

!

!

ZV-N

DSm-N

DSm-N

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! !!

!

!!

BI-S

OM-S

!

NZt-N

!

DS-S

W-S BI-S

DSm-S

!

PLOCHY ZMĚN

DSm-S

ZV-S

BV-S

BI-N

RZ-N

!

W-S

SC-N

OV-S

ZV-N W-S

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! !! !

DSm-S

DSm-N

!

! ! !! !! ! ! !! ! !

!

SC-N

SC-N

DS-S

!! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! ! !! !! !! !! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !!

!

!

! !! !!

ZV-N

VS-N

W-S ZP-N W-S

SC-S

DSm-S

!

!

!!

VS-N

!

!

! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !

! !

O

K 66

!

K 61

!

V

!

K 62

!

K 68

!

O O O OM O hn OM

!

K K 67 69

K 64

!

Z 38

K 73

K 65

OM

Z 29

Legenda V un O hn V hn un

!

ZCm

!

un

PLOCHY ZMĚN

!

un

hn

OM

!

hn

V

Z 30

!

V

Z 31

!

K 60

unO

VLegenda hn unOM

Z 5

O Legenda

m m m m

O

hn

!

DSú-S W-S

DS-S

K 34

Z 3

do zaměstnání a která je doplněna Zfunkcemi služeb a komerce. Významnou 53 49 komerční vybavenost zastupuje také nemocnice. 70P

un

K 1

O

Z 27

Z 28

O Legenda

hn

V

!

!!

RI-N

!

!

!!

!

!

! !!

!

!!

!

DSm-S !!

!

!!

!

BI-N

! !!

!

!

!

!!

!!

!

!

! !!

!

OM-N

!

ZV-S

!

!

!

!

!!

!!

! !!

!!

!

ZV-N

BI-S

DS-S

DSm-S

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!!

!

!! !! !!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

W-S

! !! !!

!!

!

OM-S

IP 1 - U Krejcárků

Z 52

Z 50

!

!

!

!

!!

!

!! !

DSm-N !!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!!

OM-S

DSú-N

K 35

K 87

Z 58

!

!

!

!

ZV-N

LBK 26-30 - Kamenný vrch - Obecní lesík

! !

K 84

O

m

Z 46

Z 35

Z Z 34 26

!

Z 45

ÚS 2

Z 32

!

O

JEVY ZÁVAZNÉ SCHVALOVANÉ Legenda Legenda O ZASTAVĚNÉ ÚZEMLegenda Legenda m Z 33

K 85

!

OM

O

P 4 Z 40

Z 39

!!

un

! !!

!

hn

!

V

K 47

Z 41

Z 43

Z 36

!

Z 44

mm

Z 42

m

P 1

!

K 81

!

OM hn

Z 47

K 6

!

m

1 10 000

!

K 82

V

Z 22

Z 24

K 44

K 75

!

K 76

!

K 50

O OM O OM OM o O d n m OM O unOM O O O O O O O OM O O O OM O O O O

JEVY NFORMAT VN Legenda KONCEPCE OBČANSKÉHO KONCEPCE VYBAVENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENO

1:10 000

m m

m

P o do O V o hhn a un

Z 1

Z 6

Z 23

K 51

K K 53 52

P 68

RI-N

W-S

NZ-S

Z 55

veným potokem

P 5

Z 25

K 86

!

!

KONCEPCE KRAJINY KONCEPCE A JEJÍ PROSTUPNOSTI KRAJ NY A JEJ PROSTUPNOST 1:10 000 1 10 000

Z 2

Z 17

K 45

ÚS 1

Z 56

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !

NZ-S

průmysl Legenda m průmyslu, který zastupuje majoritní odvětví tohoto území, jsou Legenda Plochy soustředěny převážně na sever města za železnici. Menší průmyslové areály Legenda se pak promíchávají se smíšeně obytnými plochami mezi železnicí m a Čer-

un O V V hn un Legenda V hn unOM V hn un m Legenda hn un

P 67

Z 19

K 77

K 46 K 80 K 79

NSp-N

!

K 78

K 54

K 56

LEGENDA

!

!

Z 18

K 58

K 57

!

!

K 9

V

!

!

K 4

K 2

1 10 V 000 hn

P 69

P 3

Z 15

K 48

K 3

Z 16

!

!

Z 20

!

!

!

K 36

K 32

P krajina 54 Kolem města z východní, jižní a západní strany se rozkládá zelený pás, který P Z 53 57 propojuje významné přírodní prvky, prvky systému ÚSES a72Zvytváří prostředí pro rekreaci obyvatel sídla. Krajina je prostupná členěná na menší mozaikovité plochy.

Z 51

P 2

Z 21

K 87

!

!

K 49 K 55

!

!

K 7

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!!

!

!!

!

!

!

m Legenda m osy V hn un Legenda Legenda Město protíná krajinná osa Červeného potoka, která přináší zeleň a pobytově hodnotně plochy ve své blízkosti. Pomyslná severojižní rekreační osa Legenda m V hn un spojuje CHKO Křivoklátsko na severu a CHKO Brdy na jihu. Západ a východ Legenda V hn un Legenda Legenda m která vyjadřuje hlavní směr dojížďky m Legenda pak propojuje osa směřující na Žebrák, VEŘEJNÝCH KONCEPCE PROSTRANSTV VEŘEJNÝCHV PROSTRANSTV hn un

KONCEPCE 1 10 000

Z 74

Z 75

Z 76

!

!

P 42

Z 10

!!

!

KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVEN 1 10 000

Z 12

P 52

!

!

!

Z 54

m

ÚS 3 P 38

Legenda

P 7

Legenda

Z 14

Z 13

!!

NL-S

Z

Z 11

!

!

K 31

64 rozvoj Je koncipován koncentricky k centru města, rozvojové plochy doplňují nekomZ Z 59 paktní současnou zástavbu a vyplňují volné plochy mezi nimi. Jsou navržena 60 místa pro lokální subcentra.

K 5

Z 68

!

!

!

!

!

!

!

!

NZt-S

K 25

služba nadregionálního významu nemocnice Hořovice

centrum Centrum města je dáno historickými centry osídlení Hořovic a Velké Vísky, ulicí R k železničnímu nádraží. 9. května a oblastí Valdek ve směu 1

P 6

P 7

P 39

lokální subcentra

Z 63

P 8

P 61

XP 4 64

K Problémy v území jsou zejména dopravního charakteru, jak z pohledu 11 automobilové dopravy, tak i pěší prostupnosti. Tranzitní doprava směřující z K východní a západní části mikroregionu prochází centrem Hořovic a výrazně ho 10 zatěžuje hlukem, smogem a intenzitou projíždějících osobních a nákladních automobilů. Je nevyřešen vztah mezi železničním a autobusovým nádražím, úsek mezi nimi je neprostupný. Chybí pěší cesty dále do krajiny, které by sloužily pro každodenní rekreaci obyvatel mimo město a zároveň by fragmentovaly bloky polí za městem.

P 40

P 55

P 63 P 61

P 37 P 36

!

!

!

P 34

P 32

Z 62

dopravní uzel železniční nádraží

směr dojížďky do Žebráku

X 2

P 20

P 41

dopravní kostra

P 62

P 21 P 19

!

!

!

P 29

P 33

osa rekreace CHKO Brdy-Křivoklátsko

P 14

P 35

Významnou hodnotou v území je okolní krajina a její zelené plochy, které vstupují do města a nabízí atraktivní prostředí pro každodenní rekreaci obyvatel. Město je se zelení přímo spojeno a nabízí její využití v dostupné pěší vzdálenosti. Červený potok protékající městem vytváří hodnotnou krajinnou osu, která přináší do sídla zeleň a potenciál kvalitního a přírodě blízkého prostředí pro rekreaci obyvatel. Zároveň je spojen se systémem ÚSES a jeho zelená niva přispívá k udržení ekologické stability v území. Další významnou hodnotou je vybavenosti sídla , která je nadprůměrná a nabízí občanské vybavení i ostatním spádujícím obcím. Nemocnice Hořovice má nadregionální význam a přitahuje zákazníky i z okolních krajů.

!

!

!

11

P 22

!

!

!

P 75

přístupnost krajiny

železnice č.170

osa služeb

P 16

!

!

P průmyslová výroba

30

P 28

P 31

P 56

P 17 P 13

centrum sídla

!

!

P 15 P 27

P rozvojové plochy

!

K 37

!

P 66

zelený prstenec kolem sídla

K 26

K K 83 24

X 3

P 60

P RP 18 1

zeleň krajinná

chybí pěší propojení železničního a autobusového nádraží chybí pěší propojení železničního a autobusového nádraží

K 12

!

K 30

800 m

200

P 25

X 1

!

NSp-N Z 65

P 26

P 24

P 45

!

P 44

800 m

!

A A

!

komplikovaný vztah, neprostupnost komplikovaný vztah, neprostupnost

V V

!

složitý kopcovitý terén složitý kopcovitý terén

200

A A

hodnota - autobusové nádraží hodnota - autobusové nádraží

!

hranice pěší nedostupnosti MŠ,ZŠ hranice pěší nedostupnosti MŠ,ZŠ

hodnota - železniční nádraží hodnota - železniční nádraží

!! !! !! !! ! ! !! !! !!

DSú-N

!

chybějící přístup do krajiny chybějící přístup do krajiny

V V

důležitý panoramatický výhled důležitý panoramatický výhled

! !! !!

LBK 30-31 - Obecní lesík - Červený potok

!

tranzitní dopravní osy zatěžující městoosy tranzitní dopravní zatěžující město

hodnoty města (MŠ, ZŠ, nemocnice, Starý zámek, hodnoty města NovýZŠ, zámek, sportovní centrum) (MŠ, nemocnice, Starý zámek, Nový zámek, sportovní centrum)

NSp-S

!

neprostupné území - "špunt" neprostupné území - "špunt"

snadný přístup do krajiny snadný přístup do krajiny

!

NSp-N

!

zvýšené riziko vodní eroze zvýšené riziko vodní eroze

železnice č. 170 železnice č. 170

!! !! !! ! ! !! !! ! ! ! !

!

centrum výrazně zatížené tranzitní dopravou centrum výrazně zatížené tranzitní dopravou

historické centrum Hořovice - Velká Víska historické centrum Hořovice - Velká Víska

!

!

P 12

K 13

zeleň sídelní - park zeleň sídelní - park

!

DSú-N NSp-N

zeleň krajinná zeleň krajinná

!!

!

NZ-S

!

!

!!

!!

K 29

P 9

!

!

!

!

!

!

DSú-N

NSp-N

!

P 57

!! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !!

NZt-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

NSp-S

!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !

!

!

! !

!

!

W-S NSp-N

!! ! !!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !

K 27

!

!!

!

P 46

!

!

!

NSp-S

P 10

P 74

!

NSp-S

NSp-N

NSp-S

P 49 Z 8

!

!!

K 21

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

! !!

NSp-S

VL-S

P 58

NSp-S

LBK DSú-N W-S25-31 - Červený potok - Obecní lesík

!

!

!

NSp-S NSp-S

!

!

!

NSp-N

NSp-N

!

!

!

!

!

!

!

NSp-N

DSú-S NSp-S

!!

P 50

W-N

DSú-S

K 28

K 23

!

!

ZP-S

!

! ! ! ! !

!

!! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !!

W-S DSú-S W-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

RI-NDSú-S

!

!

P 43

VL-S K K 22 20

K 18

!

NSp-N

NSp-N

P 59

NSp-S !

!

!

! !

NSp-S

!

!

!

NSp-S

K 19

P 72

Z 69

P 48

DS-S

!

!

!

W-S

!

!

!

! ! !!

P 51

K 16

X 5

!

NSp-N DSú-S

!

!

!

!

P 71

P 47 Z 7

K 17

P 73

!

NSp-S !

!

!

!

!

!

!

LBC 31 - Červený potok - Kamenná stráň

! ! ! ! ! ! !

W-S VL-S

VL-S

OM-N !

!

!

!!

DSm-S

OM-S

NSp-S

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

K 14 Z 9

!

!

!

!

SC-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSm-S

SC-N

OM-S

W-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

VL-S W-S

K 15

!

!

!

!

!

!

!! ! !! !

!

!

!

!!

!

!!

!

DSm-S

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

VS-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

! !

!

!

! ! ! ! NSp-S ! ! ! !

!

!

!!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!

!

!!

!

BI-S

!

! ! ! !

!

!

!

! ! !ZP-S

!

!

OM-S

!

NZ-S

!

!

NZ-S

!

!

!

!!

! ! ! ! ! ! ! !

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

!

!

!

!!

!

!

BI-S ! !! !!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !!

! !!

!

ZS-S

TO-S

!!

!

!

!

DSm-S W-S

OM-S

!

!

!

!

!

DS-N

SC-N DSm-S

NSp-N

VL-S

!

!

!

!!

!

!

!!

OM-S

DSú-S

!

!

!

!

!

!

W-S

NSp-N

!

!

!

!

!

NSp-N DSú-S

NSp-S NSp-S

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

DSú-S

!

!

!

!

!!

SC-N

!!

!!

!

ZV-N

!!

!!

!

!!

!!

!!

!

!!

!!

!!

!!

!

!!

!!

DS-N

ZS-N

BH-N

OM-S

NSp-S

!

!

!

!

DSm-S

DSm-N

!

ZV-S

!! ! ! !!

!

! !

DSm-S

ZS-S

!

DSm-S

SC-N

!!

!

!!

!!

!

VS-N

BI-S

! !! !! ! !

!

!

SC-N

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

SC-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

VS-N

!

!

!

!

!!

!

VS-N

!

!! !! !!

! !

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

! !

!

!

!!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !

ZS-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSm-S

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !!! !! !! !! !!

!

! ! ! !

!

!!

!

!

!

!

! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!

!

!!

! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !!

!

!

!

!

ZS-S

!

ZS-N

! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !

! !!

!

!! ! ! ! !!

!!

! !!

!

!! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !!

!

!

!

!

!

!

!!

DSm-S

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!

ZV-S

! ! ! ! !!

!! !!

!

!

!

ZS-S DZ-S NSp-S

ZS-S

!

!

!

!

!

OM-N

!

! !!

NSp-S

NSp-S

NZ-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DS-S !

A A

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

ZV-N

W-S

! ! ! ! !! ! ! !! ! !

ZV-S

DS-S ZV-S

DSm-S ZV-S

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

DZ-S

ZV-S

NSp-S

A A

ZV-N

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

VS-N

DSm-N

DZ-S

!

DS-S

DS-S

!!

!

DS-N

L V V

DSú-N

OS-S

!

!

!

!

!

!! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!

!

!

!

!

!

!

NSp-S

!

!

!

! ! ! ! ! !

NZ-S

!

! !!

! !!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

NS

W-S NSp

un

!

!

!

!

!

VT-S

! !!

!! !! ! !!

VL-S DSm-S

NZt-N NSp-S

ZV-N

! ! !! ! !! ! ! ! ! !

! !!

! !! !!

! !!

!!

! !!

ZV-S

!

!!

!

!

!

VS-N

VL-N

!! ! ! !!

!

hn

ZCm !

!

!

!

!

!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !!

ZV-N

!! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !!

!! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !

V

DSm-SDS-N

BI-S

BI-S

un

NZt-S

!

!

!

!!

!

VL-N

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! !!

!

!

!

!!

!

!

VT-S

VL-S

VS-N

W-S

ZV-S

hn

NZt-N

!

!

!

!!

!

DSm-S

TO-N

TI-S

W-S

V

!

!!

!

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

DSm-S

ZV-N

DSm-S

ZV-S

!

!

!

! !!

!

!

ZS-S

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

VS-N

! !

NZt-N

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

VS-N

DS-S

NL-S ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

DSm-N

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

ZV-S

DS-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

VS-N

VL-S !! !! !! !! ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !!

V V

ZS-S

VS-N

!

V V

W-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !

! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

!

VL-S DSm-S

!

!!

!

VS-N

!!

!

! !! ! ! !! !!

BI-S

VL-S DSm-S

!

!

DZ-S

NZt-S

VL-N

! ! !! !! !! !! !! !! ! ! ! !

NZt-N

! ! !! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!! ! !! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

!

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!

!

!

!

!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

! !

!!

!

!

!

!

! !

!

!

! ! ! ! ! !

!

! !! !! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DS N Všechny_ DSm S Leu DSm DS SS s Vše Všechny_ unkce av D Funkce DS DS N Všechny_ u D DS Vše D s av DSm S D DS SN RBCNFun Funkce DS Legenda av DS S s Fun Všechny_ unkce DS N Funkce DS NLe DS SS RN Všechny_ u Všechny_ unkce OH BC Legenda BK DS unkce D S S BC DS DSm Funkce s Všechny_ avD !

!!

!

!

!

!!

DSm S

Legenda

!

! !! !

! ! ! !

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! !

!

!

!

!

!

DSú-S NZ-S

!

!

DS-S NSp-S

!

!

W-S NSp-S

!

TO-S

!

DSú-S

VL-S

!

NZ-S

TO-S

!

NSp-N

TO-S

! ! ! ! ! ! !

dětské hřiště

!

kostely

!

hřbitov

! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

sport - návrh

!

sport - stav

!

občanská vybavenost komerční - návrh

!

občanská vybavenost komerční - stav

!

občanská vybavenost veřejná - návrh

!

občanská vybavenost veřejná - stav

!

významný vyhlídkový bod

!

hlavní osy zeleně

!

zeleň vstupující do sídla

!

pěší propojenost s krajinou

!

biokoridor

!

biocentrum

Legenda Le LegendaLe

Legenda

Legenda D Legenda Legenda D Legenda Legenda D

!

alej

!!

významné komunikace

!

pěší prostupnost

!

cyklostezka, cyklotrasa

!

sad

!

vodní plocha, vodoteč

!

NSp-S

! ! ! ! ! ! !

trvalé travní porosty, niva

! ! ! ! ! ! !

!

!

DSú-S NSp-S

NSp-S NSp-S

les

!

!

! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

NSp-S DSú-S NSp-S

park, městská zeleň

!

!

!

!

!

!

!

!

800 m

!

!!

!

!

200

!

NZ-S

800 m

200

! ! ! ! ! ! !

!

NZ-S

!

NSp-N

!

NSp-S

TO-S

!

NSp-S DSú-S NSp-S

!

!!

!

!

NSp-S

!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

NSp-N

VT-S

!

VZ-N

!

m

RH-N

! ! ! ! ! ! !

DSm-N

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

NSp-S

!

VT-S

!

!

VÝKRES ZÁKLADNÍHO VÝKRES ČLENĚNÍ ZÁKLADN ÚZEMÍ HO ČLENĚN ÚZEM 1:5000 1 5000


VÝKRES PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁN ÚZ 1 5000 VÝKRES PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁ 1 5000

HLAVN VÝKRES 1 5000 HLAVNÍ VÝKRES 1:5000 NZ-S

DZ-S DS-S

NSp-S

NSp-S NL-N

ZS-S

NZt-S !

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! !!

! ! !

! ! ! ! ! ! !

!

! !

!

! ! !

!

!

!

! ! !!

!

!

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !

!

!

! !

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! !

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

! !

!

!! ! ! ! ! !

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!

! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !

! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !

! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! !

!! !! ! !!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! !

! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!! ! ! ! ! ! ! ! !!

! !!

! !!

! !!

! ! ! ! !

!

!

! !

! ! ! ! ! !

!

!!

! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! !! ! ! ! ! ! !!

!! !!

!! !! ! !! !! ! !! ! !!

!

!

! ! ! ! ! !! ! !! ! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !

! ! ! !!

!

!

!

! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!! ! ! !

! !

!

!

! ! ! ! !

!

!

! ! !

!

! ! !

!

! ! !

! !! !! !! !! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! !

!

! ! !

!

! ! !

!

! ! !

!

! ! !

!

! ! ! !

!

!!

! !

!

!

!

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

!

!!

! ! ! !

! ! !!

!

! !

!

! ! ! ! ! !

! !

!

!

! !

!

!! !

!

!! ! ! !! !

!

!

!

!

! ! ! !

! ! !

!

!

!

!

!! !

! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! !

!

!

!

ZP-N

! ! ! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !!

!

!

!

! ! !! !

!! !

! ! ! ! !

!

! ! ! ! !! ! ! !! !! !!

!

!

! ! ! ! !

!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! !! !! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !

!!

!

!! !

!!

! ! !

! ! !

!

!

!

!! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

!!

!! !!

! !!

!

!

!

!

! ! !

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

! ! !

!

!

! ! !

!! ! !

! ! !

! ! ! ! !!

! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !!

! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

!

! !

! ! ! !

! ! ! ! !

!

!

! ! !

!! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !! !! !!

! !

!

! ! !

! ! ! !

!!

! ! ! ! !! !!

! ! ! !! !! !!

! ! ! ! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! ! ! ! !

!

! ! !

!! !!

! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

!! !!

!

! ! ! ! ! !! !

! !! ! ! ! ! ! !! !!

! !! ! ! !

!!

!

!

! ! ! !

!

! ! ! ! ! !

! ! !

!

! !

! ! !

!!

!! !

!! !

!!

!

!!

!

!

! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! !

!

!

!!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! ! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

! !

! !

! ! !

!

!! ! ! !

! ! !

!

! ! ! ! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!!

!!

!

!

!

!!

! ! ! !!

! ! ! ! !!

! ! ! ! !!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! !

!

! ! !!! !

! ! !!

!! ! !!

!

!

!

!!

!

!

! !

!!

!

!

! !

!!

!

!!

!

!! !! !! !!

!!

! !!

! !!

!

! ! ! !! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! !! !!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

! !

! !!

!!

!

! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !! !

!

!

!

!

!

!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!! ! ! ! ! ! ! !! !

!

!

! !!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

! ! !

!

! !

!

!

!

!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!

! ! !! !! ! ! !!

! ! ! !! !! !! !!

!

!

! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! !

! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !

! ! ! ! !! !! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !!! ! ! ! !! ! !

!

! ! ! ! !

!

! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !!

! !! ! !! ! !!

! !! !

!

!

!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! !

!

! ! ! !!

! !

!

!

! ! ! ! !

!

!!

!! ! !! ! ! !! ! !! ! !! !! !!

!

! !!!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! !! !

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !!

!

!

!

!

!

! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! !

! !

!!

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !! !!

! ! !

! ! !! ! !

!!

! !

! !

!

! !! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!!

! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !! !! !! ! !

!

! !

!

!

!

!! !!

!! !!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

! !! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !!

!

! !!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! !! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! !! ! ! ! ! !!!! !! ! ! !

!!

!

!!

!! !! !

!

!

!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !

!

! !

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !! !! !! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !!! !! !! ! ! ! ! !! !!

! !!

!! !!

!! !!

!! !!

!! !!

!

!

!

!

!

!

!! !! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !!

!

!

!

!

! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! !! !! ! ! !!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!

!!

!

!

!

!

!

! !! ! !

!

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!

!

!

!

!! !! !! !!

!!

!!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!

!!

! !

!! ! !

!

! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !!

! ! ! ! ! !

!!

!

!

! ! ! !

! ! !!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

! ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !!

!

!

!

!

! !! ! ! !! !! !! !

! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! !! !!

!! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !!

!

! !!

!

!

!

!!

!

!

! ! ! !! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

!

!

!

!

! !!

!

!! !! !! !! ! ! !! !! !! ! !

!

!

!

!!

!

!

! ! ! !

! !! !

!

! !

!

!! ! ! !

!

!

!!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!! !!

!

! !!! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !

!

! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!

! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !! !! !! !! !

!! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !

!

!

! !! ! ! !!

!

!

!!!! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!

!

! !! ! ! ! ! ! !! !

!

!

! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !!

!

! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! !! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !!

!

!!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!!

!!! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! !

!

!

!

!! !!

!! !!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! !! !! !! !! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! !! ! !! !! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! ! ! ! ! ! !! !! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

! ! ! ! ! ! !! !

!!

! ! ! ! ! !! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!!

!

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !!

! ! ! ! !! ! ! !! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! !!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!! !! !!

!

!

DSú-N

!

!

!

!

!

!! ! !! !! !! !!

!

!

DSú-N NL-S

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !!

!

! !! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!

!

RH-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSú-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!!

!

!

! ! !!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NSp-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

! ! !! ! ! ! !! ! ! !!!

!

!

!

!

!

!

! !

!

NZt-S

!

!

!

LBC 29 - Dražovka

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

NSp-S

!

!

!

NZt-S

!

!

!

NSp-S NL-S

OV-S

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !

! ! ! !

NZt-S

!

!

NL-S

!

!

!

LBK 29-32 - Dražovka - Tihava NSp-N

NSp-S W-S

DSm-S

!

!

!

!

NSp-S

!

!

!

!

NL-S NL-S

!

!

!!

!

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

DSú-N

!

! !

! !

! !

!

! !

!

!! !! !! !

! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !!

NSp-S

!

!! ! !

NZ-S

!

! ! !! !! ! !

!

!

!

! ! ! ! !! !! !! !!

!

NL-S

TI-N DS-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSú-S

! ! !

!

!

!

!

BI-N

DSm-N NSp-N

!

!

!

!

! ! ! !

NZt-S

W-S

W-S

BI-S

! !! ! ! !!

OM-N

!

!

!!

!

! ! ! ! ! !! !! !!

!

!

! !! ! ! ! ! ! !

!! !! !!

!

!

!

! ! ! !! !! !!

!

!

!

!

! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

!

! !! ! !! ! ! !! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! !!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!! ! ! !! !! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

!

!

!! !!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!! !!

!

!

!

!! !!

!

!

!

!

!! !!

!

!

!

!

! !!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!! !

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! !! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! !! ! ! !! !!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!!

!

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! !! !! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

! !! !

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!! ! ! !

!

!

!!!! ! !!

!!

!

!

!!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!!

! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! !

!

!

!

! !! !! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!!

!!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! !! !!

!

!

!

NZt-S NZt-S NL-S

!

!! ! ! ! ! !

!

!

!! !! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

! !!

!

!

!!

!

!

! !!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

! !! ! ! ! !

!

!

!

!

!!

!!

!

!! ! ! ! ! ! !

!!

! ! ! ! ! !

!

!

!!

!!

!

!! !! !! ! ! !! !! !! ! ! !! !!

!!

!

!

!!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !!

!

!

!

!!

!!

! ! ! ! !! !! ! !!

!

!

!!

! !! ! ! ! ! !! ! !

!

!

!!

!

!!

!

!!

!

!

!

!!

!

!!

!

!!

!

!!

!

!!

!

!!

!

!!

!

!!

!

!!

!!! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! !

!!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

!! ! ! !! !! ! ! !! !! !!

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! !! !!

!

!

!

!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !!

!!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!! !!

!

!

!

!

!

! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !!

! !!

!

!

!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!

! !!

!! !! !! ! ! !

!

!

!! !! ! ! !! !! ! ! !!

!! ! ! !! ! ! !!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!! ! ! ! ! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!! !! !! !! !!

!

!

!

! ! !! !

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

! !! !! ! !!

!

!

!

!

! !! ! !

! ! !!! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! ! !

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSm-N

DSm-S

BI-S DSm-N

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! !

DSú-N

W-S NL-S

DSú-N !

NZt-S

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !!

!

!

!

BV-S

NL-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! NSp-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

BV-S

NL-S

NSp-S

!

!

!

!!

!

!

!

NSp-S

DSú-S ! ! W-S DSú-S

VZ-S NSp-S

W-S

LBC 32 - Tihava

W-S NZ-S

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

NSp-N

! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NSp-S

! !

!!

!

!

!

W-S DSú-S

!

! ! ! !! ! ! !! !

NZt-S

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!! !

!

!

!

!

!

!!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

DSú-N

!

!!

!

!

DSú-N

!

!

!

!

NZ-S

!!

!

!

!

!

NSp-N

DSm-N

!

!

!

!

BI-N

!

!

!

!

! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

VZ-S

BI-S

!! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !

!

!

!

!

!

DSm-N

DSm-S BI-S

DSú-S

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !

! !

!

!

PV-N

OS-N

!!

!

!

VZ-N

NL-S

BI-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! !

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !

! ! !! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

BI-N

!

!

!

!

! !! ! ! !!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! !

ZV-N

BI-S

BI-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

DSm-S

BI-S

!

!

!

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!!

!!

DSm-S

DS-S

!!

!

! ! ! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!!

!

BI-S

BI-S

!

!

!

!

!! ! ! ! !

!!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

NSp-N

! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

BI-N

!

OS-N

!

!!

!! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !! !! !!

!! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NSp-N

DSm-N

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

BI-N

!

DSú-S

NSp-S

NSp-N IP W-S 2 -DSú-N Pod statkem

ZV-N

DSm-N

! ! ! ! !! !

!

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!

!

!

!! !! !

!

!

!

!

!

NZ-S

! ! ! !

NSp-N

! !

! ! !!

! ! !

BI-N

!! !! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!

!

!! ! ! !!

! ! !

!

!

!

!

W-S

BI-S ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !

!!

!

!

!

!

!

!

!

BI-N

! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

PV-N

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ZP-N

! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!

! !

DSm-N

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !

! ! !

!

!

!

!

!! !!

!! ! ! ! ! !! !

!

!

!

!

ZP-N

! ! !! ! ! !! !

BI-N

BI-S

!

!

!

! !!

BI-N

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! !!

! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

!! ! ! ! !! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!

! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !

!

!

!! !! ! !! !! ! !

!

!

!

!

!

DSú-S

DSm-N

OM-N

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !!

!

!

!! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !

!

! !! ! ! !! !!

! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NZ-S

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

NL-S

DS-S

!

!

!

!

DSm-N

!

BI-S

TI-S

BI-S

VL-S

!

!

!

!

!

!

VL-S

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

NZ-S

DSm-S

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSm-S

!

!

NZ-S

W-S

! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

BI-S

!

!

!

!

BI-S

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

! !! !! ! ! !! !! !

!

!

!

!!

BI-S

BI-N

!

!

!

!

TI-S

!

!

!

!

BI-S BI-S !

!

!

NSp-N

BI-N

BI-N

DSm-N

!!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

BI-S

!

!

!

!

NSp-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

BI-S BV-SDSm-S PV-N

!

!

!

!

BI-N

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

DSm-S

DSm-N

! ! !! ! ! ! ! ! ! !! !

!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

! ! !!

BI-S

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

BI-S

!

!

!

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

BI-S BV-S

! ! !! !

BV-S DSm-S

BI-S

!

!

NL-S

NSp-N

DS-S !

!!

DSm-S BI-S

! !! !

!

!

!

BI-S

BI-S

! ! ! ! ! !

!

!

!

BI-S

BI-N

DSú-N W-S

NZ-S

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!

BV-S ! ! !! ! ! ! ! ! !! !

!

!

!

BI-S

OH-S

PV-S

!

!

!

BI-S

BH-S

OV-S

!

!

!

BH-S

!

!

!

BI-N

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

NSp-N

NSp-N

NSp-N

!

!

BI-S

BI-S

W-S

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !

BI-S BV-S

OV-S

!

!

!

!

!!

BI-S

BI-S

OV-S

BI-N

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

DSm-S SC-S

! ! ! ! ! ! ! !

BI-N

!

!

!

!

!

!

BI-S

BV-S

SC-S

! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

BI-S

!

!

!

!

!

!!

OV-N

! ! !! ! !

OV-S

BI-S DSm-S

!

BI-S ZV-S

!!

DSm-N ZV-S

!

!

!

!

!

!

!

BI-N

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

PV-N

ZV-S

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

ZV-S DSm-N ZV-S

!!

DS-S

BI-S

OS-N

!

BI-S

BI-S

OV-S

SC-N

!!

BI-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

ZV-S

BV-S

BH-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

BH-S

DSm-S

OV-S

SC-S

BI-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ZS-S

SC-S

DSm-S

BI-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ZS-S

DSm-N

!

!

!

!

!

!

!

R01

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

OV-S

PV-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

BI-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

W-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! !

DSm-N

!

!

!

!

!

!

!

!

DSm-S

!

!

!

!

!

!

!

!

BI-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NSp-N W-S DSú-N !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ZV-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! ! !

!!

!

!! !

! ! !!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

! !! ! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

LBK 32-x - Tihava - UNSp-N remízku

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!!

!

!

!! !! !! !!

!!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !! ! ! ! !!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !! !! !

!

!

!

!

!

!

!

BI-S

DSm-S

BI-S ! !!!

NSp-N

NZ-S

!

NL-S

BI-S

NZ-S

NSp-N DSú-SW-S

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!! !

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

! !! !

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

! !

!!

!

!

ZV-S

BI-S

BI-S !!

BI-S

BI-S DSm-N BI-N

DSm-N

!

!

DSm-N

BH-S

BI-S

ZP-N BI-S DSm-S

BI-S

BI-S

!!

!

BI-N

!

!

ZS-S DSm-N

SC-S

BI-S

PV-S

BI-S

BI-N

!

!

!

!!

!

!

BV-S BV-S

DSm-N

!

!

ZP-N

!! ! !! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

! !! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !!

!

!

!

!!

!

!

OV-S

BI-S

!!

!

!

!

!

!!

!

!!

!! ! ! ! !! ! !

!

!!

!

!

!

!

!

ZV-S DSm-S

BV-S

BI-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSú-S

!

!

! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

ZV-N

BI-S

BI-N

!

DS-N

NZt-N

NL-N DSú-S

NZ-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !

DSm-S

ZP-S

!

SC-S

OV-S

BI-S

BI-N

!

!

! ! !

!

!

!

!

! !!

!

BI-N

! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !!

!

!

!

!

!

!!

!

BI-S

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

BI-S

W-S

!

!!

!

BI-N

DSm-N

W-S

DSú-S NSp-S NSp-S

ZS-S

OV-S

BI-S

OV-N

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

DSú-S

NL-S

BI-S

OS-N

DSm-N ZV-S DSú-S ZV-N

! ! ! !! !! !! !! ! !

NZt-N

!

BI-S

ZV-S

BV-S ZV-S ZV-S

DSm-N

BH-S

BH-N

!

!

!

!

RN-N

OS-S

!

!

!

!

!

NSp-N

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! ! !! ! ! !! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NL-N

NZt-N

DSm-S

!

!

!

!

!! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

! !!

!

! !

!

!

!

!

!

! ! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !!

!

!

!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

BI-S

BV-S

!

BI-S

!

!

!

!!

!

! ! !

LBK 27-29 - Krejcárek - Dražovka

!

!

!

!

! !

! ! ! !

!!

! ! ! ! ! !

! ! ! !

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! ! !

! ! !

!

!

!

!

!

! !

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!! ! ! !!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

! !!

!

NSp-N

!! ! !

!! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !

!

!

!

!

!

!

NSp-N

!

!

!

!

!

W-S DSú-N

!! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! !! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !!

!

DSú-N

DSm S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NSp-N

!

!

!

K 40

!

!

!

!

!

OV-S

SC-S

SC-S

BI-S

! !!

!

!

!!

Z 67

!! !

!! !!

!

! !!

!

!!

!!

D

K 8

!

!

!

OV-S

DSm-S

NSp-N

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! !

Legenda D DSm S R N V S Legenda Legenda DDS N DSm R V S RN NS P NN R N V S Legenda D DSm S R N V S Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda D DS S DSm R VP S DS RN N R NNS P SNN DS N Všechny_ RN N unkce P N Legenda Legenda Legenda D DSm S R N V S Legenda DS N RN N P N Legenda Legenda Legenda Legenda D DSm S R N V S Legenda D DSm S R N V S D DSm S R N V S DS N RN P N Legenda S R N S D S SC N S N hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S Funkce s av Všechny_ unkce Legenda DS S R N P S Všechny_ unkce Legenda Legenda DSm R NN V S D DSm S R N VDDS S N RN NS P D DSm S R N V S D DSm S R N Legenda V S Legenda Legenda Legenda D DSm S R N V S DS S R N PS Všechny_ unkce Legenda Legenda DS RNS N PS N DDS N DSm R VDDSm S D NN S R N NS VR DDS R S RN NS P RN NS P DS P D SC SS N VZ-S BC N OH SV DSú-N SC SSS DSm-S S SN ZP-N hranice_Dissolve RI-N DSm Všechny_ unkce zastavene RN-N D R Funkce DSm VP D SNDSm-S DSm SC S sN NNav hranice_Dissolve D RI-N VZ-S Funkce s av S R N V S DS RNSNN N DS N Legenda RN N P DS N SS R NNN P Všechny_ unkce D DSm V DSm S R N V S DS N RN N P N DS N RN N P N D DSm S R N V S DS N RNS N PN D DSm S R Funkce N Vav S D S DSm-S SC N RI-N S N VZ-S hranice_Dissolve s D DSm S R N V Legenda Legenda Legenda DS S R N PN S DS N RN N P N DS N RN N P N DS N RN N P N DS S R N P S DS R P SN Všechny_ unkce OHNSS DSm-S S ZP-S S VZ-S BK N hranice_Dissolve RI-N OM N DSú-S D V NN FunkceBC Všechny_ unkce Legenda Všechny_ unkce D N DSm S R NNN VRN S zastavene DSú-N RN-N DS ZP-N RZ-N SC DS N P BC zastavene OH SSDSú-N Všechny_funkce SC S RN-N S sS S av ZP-N Legenda N RN N P N DS S R N P S DS S R P S D S SC S N Legenda Legenda Funkce s av D DSm S R N V S Všechny_ unkce Všechny_ unkce DS N RN P DS N RN N P N DS SS R N PS SN DS S R PS DS PN Všechny_ Všechny_ Legenda Legenda unkceLegenda DS R NN PS DS N RN N N BC NPunkce OH SC SN RN-N RN S Všechny_ unkce DSú-N ZP-N DS N D RN S NS P Legenda D SC N SS N DS R NN VLegenda P DS S N DS S R N P SN DS R S D S SC NS Legenda S D SN DSm-S SCNNSzastavene S NN VZ-S BC Funkce s Sav OH SC S S ZP-N DSm P SN R NP V S Funkce s av BK Všechny_ Všechny_ Funkce s av OMSS NLegenda VN P OM S PDZ-S V SNS ZS-N D unkce DSm S R Nunkce Všechny_ unkce hranice_Dissolve RI-N zastavene DSú-N RN-N RN N DSú-S RZ-N ZP-S SC-N DS S R BK Funkce stav OM V N Všechny_funkce Všechny_ unkce Legenda DSú-S RZ-N ZP-S Všechny_funkce DS S R N P S D SC N D S SC N N SS VDDS BC Legenda SC S Legenda Funkce s av Funkce s av Legenda DSm R NNS V S D DSmunkce S R N S OH S N RN NS P DS R S N PS S N DS R S Všechny_ D SN PDSm-S SCNNS RI-Nunkce S NN VZ-S D S RDSm-S SC NSPhranice_Dissolve S NN unkce DS R PS Všechny_ Funkce s av Všechny_ hranice_Dissolve RI-N Všechny_ Legenda Legenda D SC N DS S unkce N Všechny_funkce S BK !R !sNav OM Legenda Funkce s av DSm S SN R NS V S Všechny_ unkce D DSm SFunkce VSCSN VZ-S DSú-S RZ-N V N ZP-SLegenda DS S D R S N P SN Všechny_ unkce OH S SC S SS D SCS N BC N SS D SC N D N VZ-S BC SC SS S OH SCN S S ZP-N OM VN FunkceBCs av OH S DDS NVšechny_ Funkce s av Legenda DS RNSNNS PS N Funkce s av PBK S DSú-S S ZS-S S ZP-S OS N SOH-S ON W SN DSm S R N S DS VDDSm S D DN S S R NN VR hranice_Dissolve DSm-S RI-N RN N P RN-N R P SN RZ-N SC SC-N VD SC-S unkce Funkce s av PBC zastavene OM S S DSú-N SSS LBC VS Funkce DSm SN VP Legenda DZ-S BH SC-N Všechny_funkce ZS-N Funkce stav s SC N R N S N V S OH S SC S SN S OH S BK SC S BC S OM S SN P NN V Funkce s av Dstav DSm SDZ-S R SN SS ZS-N D DSm S D SC N S DS N RN N N DS N RN N N D S SC N S N DS S R N P S BC BC zastavene OH S SC S S OH S SC S S S D S SC N S N Funkce s av Funkce av Všechny_ unkce D DSm S N V Funkce s av hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S zastavene DSú-N RN-N ZP-N DSú-N RN-N ZP-N hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S BC OH S SCNS SS D S DSm-S SC N RI-N P OM SV DZ-S S SC-N V S ZS-N D DS N DSm S Funkce s av RN S NS Nstav P!NNS DS N RNS NV PN hranice_Dissolve VZ-S!PR DS S SC N S Funkce s av ! BK ! Funkce D DSm S R N V BK OM N N N BC BC OH S SC S S OH S SC S S BC Legenda OH SC S S BK OM N N V N OM N N V N OM S V S BH N D DSm S R N V S OS N O N W S BH S OS S O S W N DS S R N PN S DS N RN N P N DS N RN N P N zastavene DSú-N RN-N ZP-N D S SC N N DS SFunkce R N N P RZ-N BC DZ-S SC-N ZS-N OH SC S S Všechny_ unkce s av LBC OH-S SC-S OH ZS-S VSCSS OM-N D DS NBC TI-N ZV-N BH N LBC Funkce stav Všechny_ unkce OS N DSú-S O NLBK W S ZP-S Všechny_funkce D SN V OM DSm S SS R NNN VRN S DS NS P OH-S SC-Svyuž ZS-S S S S BK BK OM N N V N OM N N P S V S ! ! DSm S R N RN N P N BC DS N RN N P N OH S SC S BC OH S SC S S S DS S R N P S DS S R P S BK BK OM N N V N D S SC S N OM N N V N BC OH S SC S S S Funkce s av Všechny_ unkce Všechny_ unkce P ochy a ko do y s ozd ným způsobem DS N RN P zastavene DSú-N RN-N DSú-S RZ-N W S ZS-S ZP-S DSú-S RZ-N zastavene RN-N ZP-N LEGENDA Všechny_funkce BK BC OM N N VN OH S DSú-N SC S Všechny_funkce SLBC S ZP-N!RN BH !SN ZP-S OS N POH-S Legenda DS N N ZP-NO N DSú-N DS R N N P BC OH S SCNS SS DS R NNV PS zastavene SC-S Všechny_ Všechny_ unkce DS N RN S NS P OM S S BK OMSN BC N PBK V OH N sS OM Nav VN BK NIP N ZP-S PFunkce OM S unkce P S unkce OM SSSDZ-S RN-N VNS BH N OS S S ZS-N N RN NS P S OH-S S ZV-S N BOM NSS OV N VOM-S V N N OSN D SCN NV SS N SC S S SN DS R NN V P DS S N DS S R N P SN DSú-S RZ-N D S OM SC NSV SS S SC-N OM N N LBC Funkce DDS DSm R NN VPBK S SC-S ZS-S s av LBK BH Všechny_ Všechny_ unkce Funkce stav OS O W OM-N TI-N WOM ZV-N TI-S Všechny_funkce RN N P DS S R P LBK OM-N TI-N ZV-N Všechny_ unkce BK N V N P OM S S V S S S BH N OS N O N W S Legenda DS N RN N P N DS S R N P S Legenda BK NS BKN OMS N ZP-S DS S R N PS P OM SS VDZ-S Všechny_ unkce P OM S DZ-S SNVDSú-S V SN ZS-N D SC SN D S SC N OMsNavS OH N SS BK BC Punkce OM NVšechny_ SC SV NS S Funkce Funkce s av DS R S N P SN RZ-N SC-N WVNSNunkce ZS-N DSú-S RZ-N V N ZP-S Všechny_ Funkce stav Funkce stavVšechny_funkce OMN BK Všechny_funkce OM N N BH ! !s av OS OSS Legenda DS S SC-N R POM-N S D S DSm-S SC N S NN VZ-S BK OM Nav DS VOS NN Všechny_ unkce D SC NVSS SN Funkce DSú-S ZP-S TI-N ZV-N Funkce sS Všechny_funkce hranice_Dissolve RI-N S R S N P SW BH N V OM OSN Všechny_ unkce S PBK SBC OM SN V P S LBK S ZS-N BH NN BC PP BH OSs Nav OH S OM ON SS s av OS N N OH-SRZ-N N W BH S ZS-S OS S OM-N S W-S W B S NS DS S R NN P OV VO S N N NSLegenda B SN OV S VOS-N V N OH S SCS SV S SS D SC S DN SS SC NV S N Punkce OM S S DZ-S SC SW O S DS RNS N SC-S !OM ! LBK !B !NN LBC TI-N Funkce Funkce OV VO N Funkce stav IPSC-N OM-S TI-SVšechny_ ZV-Sunkce TO-N N R N P D S SC N S Legenda Funkce sSN TI-S ZV-S P OM NS N BH N OS W OS N BH N BH WS SS OS OSN S W NN R N ZV-N DO S SC S SS NS Legenda P Všechny_ OM SavS DS VO SN Funkce Všechny_ unkce P! S OM SVBH-N S av VOH-S S ZS-N BH NN BH N IP OS N NLegenda NFunkce WDS SS OS N OM-S O W Ss D S PS SC N VS SN PSC OM SNNSZS-S V BC BC OH S SC SS SN S OH S SC S S BK OM N N V N s av hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S D DSm S R V D S SC N S DZ-S SC-N LBC LBC SC-S OH-S SC-S ZS-S DZ-S SC-N ZS-N Funkce s av Legenda Funkce stav BH N OS N O N W S P OM S S Funkce stav B N OV V N N ! D S N S N BC Sp DSú-N SC N S IP S SN ZP-N Funkce P N WO OM SS Sod BCS OH S SC Sn N SS DZ-S ZS-N OM-S TI-S NV N ZV-SFunkce Za astav ěné úzastavene em a BH as aav eOH né S o h SC-N h W pVO aS hranice_Dissolve DSm-S RI-N Funkce RN-N DS S SC N S NW BHSC S WS OS S a S BH N Ns av OS OS N P o OM SS OS S VZ-S BH S BH OS ON S BH NBC S BH-S W N B! O OV N SS s D S DSm SDS SC N SN S S S W-N PV NWOS-S VS N NBH P Funkce OM S S OH avVšechny_ BKN BH N NVO VN N N BC S OH SOS SC S PS Legenda OH-S SC-S ZS-S ! ! N LBCOS OM NOS OM-N BV TI-N IP TI-S B SS LBK OV S VOSS N ! S ZV-N JEVY NFORMAT VN BH-N D unkce OS-N TO-N NOS W-S TO-S SC N S NNW Legenda BC OH S SC SS S S N BC NN ZV-S W S S S S R N S R N VR SN VBKS BH TO-N W-S BHV SN S S S W N OS S B Ss av WN NNNS OV VO N DRN SC NN BC ! ! OH SN OM-S SC SSN SN Funkce BHFunkce D VSOS OS N W SSS BH N N OS N O Ss av BH BH S BH-N OS S SWOM-N OS S WDSm NSS S OS-N O S LBK W Nvyužití BH NN N O NS Legenda OH S SC SDSm BKN V D BK OM NO VN OM N OBC N SS Legenda OM SOS V hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S DOS zastavene DSú-N RN-N WR ZP-N DS NSZV-N P OH SCSN S S SN OH-S SC-S TI-N TI-N LBC OH-S SC-S ZS-S BH S N OS BH N LBC OS S S WN OS O N SC-S W S Plochy a koridory sOS rozdílným způsobem B SS OV V N BC LBC OH S SC S ZV-N SOS-N S ZS-S BK LBK OM N OM-N NS VN BH S N N OP D DSm S R NS V S OCH OS N ON N W SN LEGENDA BKS OM NVO V N OCH BH-N TO-N W-S zastavene DSú-N RN-N RZ-N BC OH S SCNW S SN SN B N OV N NS BH Všechny_funkce S NBH S BH N OS O S W N BH S OH-S ODN ODOHO OD Ř OS N ZP-N NS N B OV V N S OCH DS D N ZS-S NDN NPV SWOV-N N DSú-S V B SDU OV S S BVO SNS ZP-S OCH M OH SN DS N D SC SS S PV VSSS N NZ-S N BC VS N SBH NV NSN OS N V OH O N S S S P OM SVO SW VN S SC SNN BKSN BK OM N S OM NOS V Legenda LBKOV BVNS IP OM-N TI-N ZV-N PP OM S OV VSSNW OM-S TI-S ZV-S Legenda PV N VSNN N BI-N N BH-N Funkce sN avNDRO OS-N TO-N W-S BH-S RN NB NN BH OS-S TO-S N W-N VL-N BC SC S S S BK OM N N V D DSm S R V S OS S O S W N B N B OV N N N S BH-S N V N N S OS-S TO-S W-N B S OV S V S N S BC OH S SC S S S BK OM N N V N DSm S R N V S BH S DS N RN N P N OS O S W N BH S OS S O S W N B N B N OV N V N N S Legenda OV N V N N S BH OS S O S W N BK OM N V N P OM SVstabilizované S územní P OM S BH V OS S N ONW N WVSNSN plochy NZV-S RN zastavene DSú-N RN-N P N ZP-N DS R N P SN ZV-N h an ú emS DSú-S NDS RZ-N Vúzemní ZP-S Legenda BKN B N S OS OM NOV LBKOMúzemní DPV N VOM-S DSm NN OM-N TI-N ZV-N IP TI-S Všechny_ unkce Všechny_funkce OM-S TI-S ZV-S LBK D e e eného DSm R N V S IP TI-N BH S LBK N N S změn V OS S OM-N O S TI-N W N BV S VS NSSOM-N BK OM N N N stabilizované plochy změn stabilizované plochy změn stabilizované plochy změn územní P S S V S BH S DS N RN N P N S O S N Legenda P OM S S V S ZV-N BH-S OS-S TO-S W-N DSú-S RZ-N ZP-S DZ-S SC-N ZS-N BWN SSSN OS OV S Vplochy S NN SS OM NOV NW VOS NN BSNS Funkce stavVšechny_funkce B OM NS OV N BH S N OV VO N N B N IP OV OV V S N W-S N OV-S S ZV-S Bplochy SN S BH OV S rezervy V S NV PBK SN B B S OS-N DS V S N S BV S PV N N Nrezervy BK DS N OMDO N DS V S S NZt-S SNVšechny_ R V S SOS-S NVS NN S S NSNN plochy plochy rezervy N V BC Legenda OHNS S DS SC BH N V OM Legenda OS N W S P S S OM S S V DSSN BH-N PV rezervy S VSSN S BI-S N OM-S TI-S N OS N O N TO-N BH-S TO-S W-N OCH RO N BI-N S R N P S OV-N VL-N NZ-S VL-S OCH D N ND DU N BK N N V N D DSm R V P OM S S V S unkce OCH N D DSm R N V S B N OV N V N N S N RN N P N B S OV S V S N S B S OV S V S N S BV S PV N VS N N OCH M D BI-N BK OV-N VL-N NZ-S OM N N V N P OM S S V S RNS N PN B N N BH R NN P OV N WS V N SS B NN IP OV SVOS-N Nav S unkce BOV OV SN V S NDSm B !PSNBH-N V SNN S N BV NSS VSC NR Všechny_ unkce OM S DS S V S DS BH N BH N P S OS N WS N ZV-S OS OSN SV S WVO NSNN S D SN OM-S S NNLegenda DSú-S RZ-N DZ-S P SC-N ZS-N Legenda DOV Funkce Všechny_ P S B SO N OV OM SSOV DS N RN PS Funkce stav Všechny_funkce OM-S BH-N OS-N TO-N W-S DS N RNBN N IP !BH TO-N W-S S IPTI-S TI-S OV N TI-S S ZV-S DS PV S VS S SNNSSNZ-S P OM S BI-N S ZV-S N LBC OS N OH-S ON WV Ss DVOV-N DSm SNDS R N V SS VP S ZP-S B OS N NV P DS S R SSN V N N Legenda Všechny_ unkce BH OSS OS N S WS VL-N DZ-S SC-N SC-S SO VS N NS Na krajiny DSm SN R Funkce stav OM N SPV VO B N OV S N S OV S V S N B Sa OM-S OV S ZS-S S ZS-N BV BV PV NN VS S N B NS BV PV VS NNBV-S N DS N PV SN OV-N VS S N S a a á n mapa Zastavěné zastavitelné plochy Plochy přírody P NZ-S SLegenda VNSNS BH SN VRNS NNNFunkce DSm RH NN PV-N V NS N SNZt-N N V N SSS S BK D OM OMS VNNS N ! ! BH S WS OS S WN DS S S BI-S území R N OS-S V S S N N BH BH OS OSN NV W SSN BH-N OS-N TO-N W-S SVNR OS S OV ON S VS WSS NN TO-S BI-N D S SC NDSm BI-S VL-SFunkce NZt-S VS-N DR DSm R V DDS P NNN B OM SOV VO DS N OV-S PS sVV av RN P S OV SVšechny_ BH N OS W BV BV PV VSS NN N PV NORB NR PV NS S RN PS DS VS S N P sS av OM SN VL-N S VL-S NZt-S OS N N JEVY INFORMATIVNÍ RN P SSunkce SCNNS DS NN VS B OS SN OV S V N S SN B !SS BH-N OV SD VBC S W-N BV S BH-S PV NN VS N ND PV N VOV-S VSS N BH-S N BBH SN OV VSC SN NW SSN s avVšechny_ Legenda ! NONN N OCH RO NS OS Ounkce NDN DO W N BH S W UR BH SV S S OS S WS N OS N OH SB S S B OV VO N N N SON S RU DZ-S SC-N ZS-N LBC Funkce OH-SBH SC-S ZS-S DS RN PS DS S S OS-N R PS Funkce stav BHR N BV D VZ-S SDS R N DS S SC OS NPV NVSS WO SSNS DS S R BN S BH-NBV OS-N TO-N N N M D OV SOCH S OS-S TO-S W-N TO-S BH-N TO-N W-S Všechny_ unkce DS R V S BH Legenda N OS-N OS O N W-N W S W-S Všechny_ unkce Legenda BHP SS BH-S OS S OS-S OSNN S BI-S WVS NN Legenda hranice_Dissolve DSm-S RI-N S N N OCHV PV BDOR SS SNDO OV S V N S N DS NNV RN N NSC P NN S Funkce sDSm av BH S OS S O S SN W N OCH TO-N W-SLegenda OV-S VL-S NZt-S LBC OH-S SC-S ZS-S D DSm S R N V S DS N LBK PV S VS S N DS N RN N P N OM-N TI-N ZV-N BV S BV N VS N N N PV N VS N N N BH N BV S D DSm S R N S OS N O N W S PV N N DS DS N PV S VS S S PV S VS S N S DS S R S N BH N DSm N OS N O N W S RH N N NS N NS S B S OV S V S N S BV S PV N VS N N P OM S S V S ! ! DSm N RH N OV-N V N DS-N NS N NZ-S BS NN OV N N NS BH S P N OV N PV BHS N S DS OS S VS OSS WN OS N SPV ON SVSNNS WVO NN BH-S PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ OS-S TO-S W-N NS NRN PLOCHY BI-N PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ VZELENĚ N NN VL-N BI-S VL-S NZt-S BC BV-S PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ OH SDS SC SSDS PV-N VS-N NW NZt-N PV-S VS-S DS NNL-S RN PSLegenda NN NN BS DS S OV-S R N PO S BV S BH BH SSS D RS N P SN PV NN VS Ns av N OS O N W S DS SN Legenda S BH S S DS N R OS S S W V BH SC S N OS N W Všechny_ unkce BH SN Legenda Všechny_ unkce OS S O S N BV-S PV-N VS-N NZt-N D SC S N Funkce BC BV S OH S SC S PV VS BV S PV N VS N N DS N DS N PV S VS S N S Funkce s av PV S VS S N S BV PV N VS N N BC OH S SC S S S S OS S O S W N BK OM N N V N Legenda B N B N OV N V N N S OV N V N N S B S OV S V S N S LBC OH-S SC-S ZS-S DS R P LBK D N S OS-S SC N NSNZ-S S N W-N OM-N TI-N ZV-N soukromáBV S v rodinných domech DDS DSm S S R NN SC S V S SS D S DSm-S N RI-N BH S DS N N RN NOH P OS PV ON SVSNS WVN N S BH-SB SNNBI-N S NOCH Funkce N W-N sSSav BH-S Všechny_ unkce OS-S TO-S BI-N DSm OV-N VL-N V Legenda OV-N VL-N NZ-S FunkceZÁVAZNÉ s hranice_Dissolve av hranice SCHVALOVANÉ BH-S TO-S BH N S OS-S OS S ON W N W-N OV NVS V MS NNBV-S NVS BC PV N VS SS N Legenda zastavene DSú-N RN-N ZP-N JEVY DS S NS R P S řešeného území SCBV hranice_Dissolve DSm-S RI-NN NS VZ-S Všechny_ unkce N O- venkovské OCH RO DO N VZ-S PV B N DRHR N DSm S VS-N R N V SBH OV N N S TO-S OCH PV-N NZt-N DS N RN N P N LBK OM-N TI-N ZV-N DS S R V S N N DS S R N P S DS DS N IP OM-S TI-S ZV-S PV S VS S N S PV S VS N S DS N PV S N S DS S R V N N DS S R V S N N BH S DSm N DS N RN N P N OS S O S W N RH N V N N OCH OR DOR DO R N N R RU UR D DSm S V S Všechny_ unkce S OS S OM N OS ON S WO NSN BVSN R S NZt-N BV VS N SN Legenda S N Všechny_ WNSN NS S NZt-S Legenda Legenda B SN OV S VNSN S S N S NS P S OV S R B SNS DS Legenda N VBH S N OV VO N NV BI-NR OV-N VL-N NZ-S VS S NVN BI-S OV-S VL-S BV-S PV-N VS-N BK DS SNL-N R PNLegenda SBH DS-N PV-S VS-S NL-S D S SC N SOS N DS-S R01 VT-S D OH SNS DSm SC S N B NN SN Ss N S DS S SNN PV R V SNS N DS SPV SVS W DSm Funkce s RH N N V NS N Všechny_ unkce B BH Funkce av OV N N OS S S WVS OHNS SDS SC BVS N Legenda OV N V N S Legenda BCZV-N SCN S VB DSOV NN PV-S VS-S NL-S OM N V NS R P PV S VS N S N DS SN BI-N PV Sav N SS av DS R V S NSS V SSS N N DS NN PV VS S NNPV PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ BK DSm RPLOCHY N V S Legenda OM N N V hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S OM SDS V PLOCHY ZELENĚ D NS S OV V NBC Nunkce SS BN N SS OV S S N N SSS BS OV N OS SN BV ZEMĚDĚLSKÉ D SC NBK S Nunkce PV VS N LBK OHS S SC S NZt-S SS OM-N TI-N IP OM-S TI-S ZV-S BC OH SDSú-N SCDS S RN-N SSSS DS-N Funkce s DS RN NRSN PSSNVV N V SS D NV N N N BI-N DS S VL-N N BI-S S B NS DSVS S PV R NN OV NR V N SN OV-N VL-N OV-S VL-S D DSm N S BI-S OV-S VL-S NZt-S B NLegenda OV VBC S NZ-S BI-N OV-N VL-N NZ-S B SVS V N S NP Všechny_ BK DS DS N SNS OM NS DS VS S S N DSú-S RZ-N D S NS SC N NS SFunkce NN lehký hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S Funkce s RN avN Všechny_funkce zastavene DSú-N RN-N ZASTAVĚNÉ ÚZEMLegenda v rodinných domech - městské, DS RN N NL-S P NB zastavene ZP-N PV průmysl BN SS OV SV S N N S NZ-S DS-N DS R N VS-S NN PV RH N V NS N D NV SN NS N DSm D OS SC N NN Rorná N půda V S IP OV OM-S TI-S DS S R VB S DS S R V charakteru BH-N DS S OV-N R VN S SNpříměstské N N ZV-S DSm DSm N TO-N W-S Vpřírodního NS RH N OS-N V NR sNZP-S av Všechny_ unkce S NZP-N N DSm NPV-S P NN PV-S SS RRH NNP S PV SN OV NR V N N OV NLegenda VS N N O SSSN R N VS S Všechny_ unkce Legenda BH S Funkce WS CDS NS BVNSS PV VSSS N N N N SND B SN OV S S N BN OV S V S NV OV-S VL-S NZt-S BV BV-S N PRH VS NDO NVSNNSNS OCH Č HO VS-N DS-N VS-S D S N NL-S SS N ORDS DOR R RR RU N UR OH SDS S SS S P NO VNSNSSC BC DS-S R01 VT-S NL-N DSm-N SSS SC S S V S N N RH-N VZ-N DSm DSm RH N VS NS DSm R VS N S OCH Funkce s N VB D R N DSm R S OCH DSm DSm S OCH RRN avNDSSOH NN DS NS S DN OV V N Dkatastrální mapa DSm S V SSN N OV N V N S MNN N N V P SN N HO Ú M B OV S S N BVBC SSN OV N VON S NRSC BK OMS VS BKVZ-S OM NDDSm VNN N N VR P OM SDs OM V SS SNS DSm DS SN V S NN R01 VT-S NL-N DSNS BI-SRH V RVR N SN NZt-N N av DSm RH NNBPBC V NS NVPV-N NS DS R VSC S N N OM S NSp-N SS V DS BH hranice_Dissolve DSm-S RI-N OS N N W N V S zastavene DSú-N RN-N ZP-N DS N RN N P N B S OV S V S N BV S BV S PV N VS N N N OH S SC S S PV VS N N N BK DS OM N V N PV S VS S N S IP OM-S TI-S ZV-S BK BH-N OM N N V SN DS-S OS-N TO-N W-S DSm N RH N V N NS N DS S R SD PLOCHY NNBV-S N DS S R N P D DSm S R N V S D S SC N S N B S OV S V S S DS N RN N P N BI-S OV-S VL-S NZt-S B S OV S V S N S BV-S PV-N VS-N NZt-N PV-N VS-N NZt-N BV Legenda BI-S OV-S VL-S NZt-S PV N VS N N Funkce s av Všechny_ unkce P OM S S V S DS S R V S N N BYDLENÍ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ DZ-S SC-N ZS-N BC R OH S R N NL-N SC S P SB SZP-S SS PLOCHY ASKORIDORY DOPRAVNÍ Funkce stav zastavene DSú-N RN-N ZP-N DSú-S RZ-N DSm N VP S DS S VT-S DSú-SD RZ-N ZP-S R BVNS PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PV N VSS N N N NN BI-SDSm SBH-S OV-S VL-S NZt-S D SSSN D S S SC SN BC Všechny_funkce NS S DS OH S SC SN R01N W-S Všechny_ unkce RN N PN DSm N R DSm NNS RH N DS VB N NSR RH NINFRASTRUKTURY V S N NS N BH-N DSm N OS-N TO-N Všechny_funkce Funkce s av RH N DS-S VSS N NS S NS S W-N NVšechny_ V S OS-S TO-S Legenda DS R N S SC N S N OV S V S N S OV S V S N V N N unkce Funkce s av DSm N RH N V N NS B N OV N V N S Legenda v bytových domech D DSm S N V S DS N těžký průmysl a energetika PV S VSN S S DS N S DS RN NS BV BVSS NVSSN PV N NN PV VS N N N NVS BV-S VS-N NS DS DS-N S železničníDSm VS N S B VS-S NL-S OH SC S NL-N SSSČ DS-S R01 VT-S SC OM NS BK DSm N NS V NS Všechny_ V N NZP-NHO NS NBC N OSNNOM BHW N DSm-N ONN W SNS RH-N VZ-N NSp-N NS DS RN N P PS N PV NSRH S RU NSp-S DSP N DSm-N RN NN PPV-S N OCH RH NS RN N a unkce_ZC a ěné ú em DS N RN N B!BC S OV V S NO S V N Všechny_ V S N BV !NN NZt-N PV N N NRH BV PV N N OM S DS V S POS OM SOH VS SS BH N ONN W NSSSN DS N N OV NS DSm VBKS N VZ-N NS SNNSp-N DSm RH VVS NS N R N RPV-N C Všechny_funkce BH N N OCH DS Rtrvalé Ntravní porostyPP NS OS SN S W NN OCH P N OR zastavene DSú-N RN-N DSú-S RZ-N ZP-S BVOS SOSN BK N P PV VSVšechny_ N N unkce OM N NL-S NSP P OM S PV-N VO SNN DS S N DS PV S S N SN PV N S DO S N DS R V NVSNS P OM S S VN S DS-N BH-N OS-N TO-N W-S DSm N DS NS BH-S RH N BV-SPV S VRH-N N N OS-S TO-S W-N DS RN P DSm NDOR D SC SN NWS BVRS NVSN SR RH BV S DSNS RO NN RN P SN SN SCSSSOH SNNV PV VS S N Legenda N PV VS N PV-N VS-N DS-N PV-S VS-S VS NNS S DSm-N NBH SSNav Funkce s unkce av PV-S VS-S NL-S BV-S VS-N BH NOH OS NS R S SS N N UR V N NS N unkce LBC OH-S SC-S ZS-S BK OM N V NNBCV Všechny_ Legenda DNZt-N DSm S NS NZt-N N VZ-N DR S SC S N NSp-N S NBV NZt-N DSú-S RZ-N ZP-S DS Ns RN NRH-N P N DZ-SN V SC-N ZS-N BC DZ-S SC-N ZS-N SC S Funkce DS N BV-S PV S VS S N S BK PV-N VS-N Funkce stav OM N N Všechny_funkce DS R N P S NS S NS S Funkce stav NS BH-S OS-S TO-S W-N DS N RN N P N D S SC N S N BI-N OV-N VL-N NZ-S Všechny_ unkce S PV N VS N N N BC BV S OH S SC S S S PV N VS N N N Funkce s av JEVY ZÁVAZNÉ/SCHVALOVANÉ DSm N RH N V N NS N Legenda NS S B S VÝROBY OVSS DS OSSOM V NS S DS N S P PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ ABK Legenda hranice_Dissolve RI-N NVS VZ-S PLOCHY LESA RN P PLOCHY N Ú emn eVS og é DS ab DS SINFRASTRUKTURY R VoSS N N R DS DS S N NDOPRAVNÍ PV S BV VSNS DS N PV S N S VS S S Legenda N BKS OM N VZ-N NN PV-S VS-S DS SNNV VA KORIDORY VT-S PN OM S DSm-S SS V SNS DSm-N P kod_ c! NS SSKLADOVÁNÍ D DSm S RS NL-S N OV V S OS Všechny_ BHPLOCHY R PN SR OSunkce SOM WO NN DSP S DS-S R N DS-N PR01 S S RSC NN PS SN NSp-S BV DS S R N PV N NSV DS N NL-N PV VS S VS N N NVSVšechny_ OS WSNSN Všechny_ unkce Všechny_ unkce S PV S BH Nunkce OS S ON S D OS W SO N N DS NS Sém NDS WS SN V Všechny_ NS NS NSp-S ! ! Legenda Legenda ! BH Legenda BH DN S NSp-N W N RH-N V N N OSBH v centrech města Funkce DSú-S RZ-N PR01 S NL-N VNFunkce SBH ZP-S DZ-S SC-N ZS-N S OR BH zemědělská agrofarma S SC S OS S N NO N PV S N S S N PV R V SNS N SS N DS R S RDS N N N unkce OS N ON W SS DS-S DSm stav RH N V N N Všechny_funkce BH-S NS SCDS Funkce s Všechny_ OS-S TO-S W-N BI-N DS RN P SDOR OV-N VL-N NZ-S D SS SC NS R S NN BCavBH DS N DS-N OH SCN SNN SWV PV VS N SS NL-S DS NN V N NOM Sunkce NSOM V NSSV PV VS NS S s Sav NS N DS R VR SS NB NNS NL-N PV-S VS-S DS-S VT-S Funkce sSOM avVšechny_ unkce R01 VT-S DS-N OS VS-S OCH O HO OCHVP silniční CHN URS LBK hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S PLOCHY ZMĚN ÚZEMÍ OM-N P OM SDSOM S WSSSDSNL-S V SSBK DS RN PN BC OH SC S NSp-S S R N P DZ-S SC-N ZS-N LBC OCH R OH-S SC-S ZS-S NN OM N LBC OH-Sunkce SC-S ZS-S R PČBVNZV-N SNS stav DN SN SC N SN Všechny_ DS SRU PV R V SS DS-N PV-S VS-S NL-S D S DSm SNO R NN N S Funkce av N BCPOV-S DS SBI-S N Sunkce BI-NLegenda OH S SCFunkce SN SS SNPV-S OV-N VL-N NZ-S NTI-N VL-S NZt-S SPBK N BK VS N SLegenda NVSS DS N CNS NW VS N Všechny_ S VS S S sS N NS PV N S ! ! ZASTAVĚNÉ zastavene ZP-N DS R N K s av DSm NN PV RH N VS N NSSNN DSm-S SC N RI-NSS NS VZ-S P OM S RN-N W SBS N VBH S NS DS SV R V S DS S RN S V NS BH N S OS N DSú-N N SN R01 VT-S NL-N DSm NSC V N DS N DS NN N VZ-N NSp-N DSm R NN DS-S VSRH-N S Funkce sPV av Všechny_ unkce NSp-S D S SN RH NP DS N N OV P N OV D N DOH SC NS B PLOCHY N DLegenda S s avD SC N SSNSDSm-N SC DS N NOS V N N O SS PV VS DS S R VSO S N Funkce sOV av Funkce s av hranice_Dissolve SOBČANSKÉHO N OS S DD WSSNN Funkce VS SBC N Legenda OV V av NO OS SS D SINFRASTRUKTURY R V N BH SN OS SOM S WSN ! N !RN PLOCHY REKREACE B S N DSm-S SC N N N B S V S N m VYBAVENÍ BH N NL-N OS O N NL-N W SSBH ZS-N DZ-S SC-N A KORIDORY DOPRAVNÍ BH S LBC SS SC N S PLOCHY N OS S R01 OS S NSp-N WV NS OH-S SC-S ZS-S BC OH S SC S DS R V S N N BH Shranice_DissolveFunkce OS SDSm-S O S RI-N DSm W N DSm-S DSm N DSm N RH N V N NS DSm S R N V S Funkce stav RH N V N NS N hranice_Dissolve RI-N VZ-S hranice_Dissolve RI-N VZ-S Funkce s NS S VZ-S BI-N D S SC N S N OV-N VL-N NZ-S PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ BC BI-S OV-S VL-S NZt-S OH S SC S S S DS S R V S N N BK OM N N V N N Funkce s av RH N V N NS N P OM S S V S DS S R V S N N DS-S R01 VT-S DSm-N B N DSm-N RH-N VZ-N OV N V N N RH-N VZ-N NSp-N DS-S VT-S IP OM-S TI-S ZV-S zastavene DSú-N RN-N ZP-N BH N OS N O N W S DS S R N P S D SCNN S N OM N OM-N N OH-S V NDS ZV-N LBC LBK P OM SS DOM individuální TI-N Funkce sSPV-N av unkce BH NNZS-S OS N LBK OH SC S SS OM-N TI-N ZV-N SC N DSm RU N RUR RH NBC V NN NSS N DS-S R01 VT-S NL-N D S BV-S NVšechny_ DSm Rsilniční V DS SCHN OM SNBK VN doprava místní veřejné DS SSSW N NSSS RN NSV S OCH S P NN OR BI-S BK OV-S VL-S NZt-S SSC-S R BH V NS OH S OS NO N Legenda Funkce s av VS-N NZt-N P S V S S V S N DOR C N R DS N PV VS OCH O Č HO N přírodní ! ! OCH R R C D DSm S R N V S DSú-S RZ-N ZP-S PBC D SC N N BH N OS N O N W S BC N NS S SC S S BH S N O N W S Všechny_funkce zastavene DSú-N RN-N ZP-N OS S O S W N DSm N DSm N BH S RH N V N NS N RH N V N NS N OS S O S W N DSm-N DS N RN N P N Funkce s av RH-N VZ-N NSp-N BC hranice_Dissolve SS OHSSSDSm-S SC S RI-NVšechny_ S S VZ-Sunkce OH S SC S SS DSNNSp-S S P S RV OH S SC S DS R S N RH N V B S S N NB N DSm B S V SOH NS N N S OV SBC OV S OV V S NV SSN N S SC DS S NS S R V SBC N N Legenda

K 86

!!

!! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!!

! !!

!

!

!!

NZ-S

Legenda

K 38

BV-S

OV-S

! !!

!

!

!!

K 34

52

osy Město protíná krajinná osa Červeného potoka, která přináší zeleň a pobytově hodnotně plochy ve své blízkosti. Pomyslná severojižní rekreační osa spojuje CHKO Křivoklátsko51Z na Zseveru a CHKO Brdy na jihu. Západ aZ3 východ pak propojuje osa směřující na50Žebrák, která vyjadřuje hlavní směr dojížďky Z do zaměstnání a která je doplněna Zfunkcemi služeb a komerce. Významnou 53 49 komerční vybavenost zastupuje také nemocnice. 70P

!!

PV-S

BH-S

NZ-S

W-S

!

BH-S

DS-S

DSú-N

K 33

!

!

ZV-S ZS-S

!!

!

!

!

K 35

W-S

BV-S

BH-S

!

IP 1 - U Krejcárků

K 87

!

OV-S BI-S DSm-S

PV-S

PV-SPV-S

BI-S

DSú-N

průmysl Z Plochy průmyslu, který zastupuje majoritní odvětví tohoto území, jsou 54 soustředěny převážně na sever města za železnici. Menší průmyslové areály Z se pak promíchávají se smíšeně obytnými plochami mezi železnicí a Čer55 Z veným potokem Z 58

NSp-N !

!! !! !

NSp-S

!

ZS-S

BI-S DSm-S

BI-S

PV-S

NSp-N

DS-S

!

LBK NSp-N 31-x Červený potok - Hořovice

W-S OM-S

SC-S

DSm-S

BH-S

!!

LBK 26-30 - Kamenný vrch - Obecní lesík

OS-S

OM-S

!!

BV-S

!

!

!!

!! !! !! !! !! ! !! ! !! ! ! !! ! !! !! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! !! !! !! !!

!

DSú-S

!!

!

!

!

!

!

!

!

DSú-N

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

PV-S

BI-S

NSp-S

!

!

W-S

OM-S

!!

OV-S

BV-S

BI-S

NZt-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

NL-S

LBC 30 - Šíbeniční kopec - DSú-S Obecní lesík

!

!

!!

! !! ! ! !!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!!

!

! ! ! !! !! !!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!

!

!!

!

!!

!!

!

!

! ! !

!

!

!

!

! !!

!

!!

!

!

!

DSú-S

!

!

! ! !

!!

DSm-S

PV-S

SC-S

BH-S

TI-S

NZt-S

!

OS-S

OV-S

BV-S

ZS-S

DSm-N

!

W-S

BV-S

BV-S

BV-S

! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

!!

!!

!

DSú-N

NZt-S

!

!

NZt-S IP 5 - Za aulovou stodolou

!

!

! !!

!

!!

!!

!

! !! !! !! !! ! !

NSp-N

!

!

!

!

!!

!!

!

!! !! !! ! ! !! !! !! !! ! ! !! ! !

!

!! !!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

NSp-N

!

!

!

!!

!

!!

!!

!

!

!!

SC-S

BV-S

!

BI-S

BH-S

BH-N

!

!

!

!

SC-S

BI-S

IP 4 - Pod vodárnou

IP 3 - V luhu

NSp-N

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

ZV-N

!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ZS-S

DS-N

NZt-S

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

VS-N

BI-S

SC-S

BI-S

DSú-N

!

!!

! !!

! !!

! !!

!

!!

!!

!!

!

BI-S

PV-N

BI-S

SC-S

BV-S

BV-S

BV-S ZV-N

BI-S

PV-N

DSm-N

!

!

!

!

SC-S

SC-S

SC-S

PV-N

BH-N

!

!

!! !!

!

!

!

W-S !

W-S

PV-N W-S

W-S

SC-S

!! ! ! ! ! !! ! ! !

DSm-N

!

!

!

!

ZV-N

BV-S

BH-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

! !! !! !!

BI-S

OS-S

SC-S

ZV-N SC-S

BH-S

BH-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ZV-N

ZS-S

BI-S

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

ZV-N

DSú-S W-S

!

!

!

!

DSú-N !

!

! ! ! !! !! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! ! !!

!

!

!

!

W-S ZV-N

DSm-S

BI-S

DS-S

BV-S

ZV-N

!

!

!

NSp-N

W-S

SC-N

W-S

DSm-S

!

! !! ! ! ! !!

ZV-N

! !! ! ! ! !!

!

!!

! ! ! !

!

! !! !! !! ! ! !! !!

!

NZt-S

!

!!

! !!

!

!

! !

!

!

!

!!

!!

!

!!

!

!!

!

!!

!

!

!

!!

! !! !! !

! ! ! !!

!

! !! ! !

NSp-N

!

ZP-N W-S

!

!!

!

! !! !! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

!

!! !! !!

!!

!!

!!

!

!

! !! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !!

NSp-N

!! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

NZt-S

!

!!

! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

ZV-N

!

!!

!!

!

ZV-N W-S

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! !! !

DSm-N

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !

!

VS-N

BV-S

ZS-N

DSm-N

!

!!

SC-N

SC-N

NSp-N

BI-N

BH-N

!

! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! !! !! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !

OV-S DS-S

DSm-N

DSú-N

DSú-S

!

!

!

!

!! ! !

!

! !

!

!

!!

!

!

!

! ! ! !! ! !! ! !! ! ! !

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ZV-N

VS-N

W-S ZP-N W-S

SC-S

OM-S

DSm-S

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! !!

!

! !!

!

!

!

!

!

DSú-S W-S

!!

!!

!

OM-S

BI-N

RZ-N

!! ! !! !

!

!

!!

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSm-S

VS-N

OM-N

!

!

DS-S

ZV-S

BI-N

! !!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!!

! !!

!

!

!

!

!!

! !!

!!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!! !! !!

!

!

!

!

DSm-S

ZV-S

OM-S

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

DSú-N

OS-S

NZt-N

!

DS-S

BI-S

DS-S ZV-S

DSm-S ZV-S

!

!

DSm-N

!

!

!

!

!

!

!!

!

W-S

! !! !!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

!

DS-N

DSm-S

DSm-N

!

! ! !! !! ! ! !! ! !

ZV-N

!

!!

!

!

!

!

!

!

RI-N

!! ! !! !

!

!! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !

!

!

! !! !!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !!

!!

!

!

!

DSm-S

! !! !!

!

!

!

!! !!

!

RI-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NZ-S

P krajina 54 Kolem města z východní, jižní a západní strany se rozkládá zelený pás, který P Z 53 57 propojuje významné přírodní prvky, prvky systému ÚSES a72Zvytváří prostředí pro rekreaci obyvatel sídla. Krajina je prostupná členěná na menší mozaikovité plochy.

K 39

!

K 36

K 32

Z

Z 4

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1

ÚS 1

!! ! !! !

!

!

!

!

!

!

NL-S

64 rozvoj Je koncipován koncentricky k centru města, rozvojové plochy doplňují nekomZ Z 59 paktní současnou zástavbu a vyplňují volné plochy mezi nimi. Jsou navržena 60 místa pro lokální subcentra.

Z 56

!

!

!

!

!

!!

!

!

centrum Centrum města je dáno historickými centry osídlení Hořovic a Velké Vísky, ulicí R k železničnímu nádraží. 9. května a oblastí Valdek ve směu

!!

!

!

!

!

!

!

K 31

Z 63

P 8

!!

! !

!! !

!

!

!

NZt-S

K 25

služba nadregionálního významu nemocnice Hořovice

X 2

!

!

!

!

!

!! !! !! !! ! ! !! !! !! !! ! ! !! !! !! !! !! ! ! ! !

!

!

!

lokální subcentra

dopravní uzel železniční nádraží

!

!

!

!

!

!

!

!

P 55

!

!

!

!

!

!

směr dojížďky do Žebráku

!

!

! !

!

!

!

!! !

!

!

!

! ! ! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !! !

! !

! !

VT-S

NSp-S

VL-N

! !

! !

! !

DZ-S

NSp-S

NSp-S NSp-S

VT-S VT-S

VL-N

NSp-S

! !

! !

! !

! !

DZ-S

VT-S

NSp-S

DZ-S

VT-S

VS-N

ZS-S

! !

VS-N

VL-S

NSp-S

W-S

ZV-S

DSm-S

ZS-S

VS-N

DZ-S

DSm-S

NZ-S

DS-S

NSp-S

NSp-S

VS-N

VS-N

NSp-S

VL-S

DZ-S

VT-S

DSm-S

NZ-S NZ-S

VT-S

NSp-S

NSp-S

ZV-N

TI-S

DS-S

ZV-S NZt-S

DSm-S

W-S

DZ-S

NL-N NZt-S

VL-S

DZ-S

VL-S DZ-S DSm-SDS-N

DSm-S

NZt-S

ZS-S NSp-S

TI-S

VL-S

NZt-S

W-S DZ-S ZS-S

BI-S

NZt-N VL-S NSp-S

NSp-S

BI-S

NSp-S

NZt-S

DS-S

DSm-S

DS-S

NZt-S

NSp-S

W-S TI-SNSp-S

ZV-N BI-S

TI-S

NZt-S

W-S

W-S

DS-S

NZt-S ZV-S NZt-S DSm-N

VL-N

VS-N

ZS-S

VS-N

NZt-N

NL-S DSm-S

NZt-N

NZt-N

ZS-S

DSm-S W-S

DSm-S

VS-N

VL-S ZS-S VS-N ZV-S NZt-NDSm-S

NZt-S ZV-S NZt-S VS-N VL-S

NZt-S

NZt-S

NL-N W-S

VL-S DSm-S DSm-N

VL-N

DZ-S TO-N NZt-N DZ-S BI-S

NSp-S

DSm-S

NSp-S

VL-S NZt-N VL-S

VL-S DSm-S

!

!

DSm NNS S RH NBK V N NS OM N S S NS NN S DSú-N PPLOCHY N S S A KORIDORY zastavene DSm N DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY RH N V N Všechny_funkce NS N DSú-SN OM NSN S RN P DSm N P SN N WS S RHS N V NBK NS S N S DSú-S NS NSRH NS BK OM silniční doprava účelová Všechny_funkce DSm N N V NP NS N NSNSS stability OM Územní systém ekologické V PN S VN DSú-S Všechny_funkce NS S DZ-S Funkce stav P OM S S R N P S S N WV PLOCHY N NS S A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY N DZ-S OS N P Funkce OM S BH N! ! NSstav OS S N V S SN V S DZ-S stav LBC OH-SO N lokální 1 BH Funkce N! ! OS biocentrum N SC SN S NV SS N BH OS OH-S O PLOCHY BH N! S ! LBC OS NS O NS W S A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY WSS S LBC OH-S LBK OM-NO S nakládání s odpady S S BH S OS S SC S V N N S BH S WS OS SN lokální biokoridor LBK 1 OM-NVO S B N OV N WVNN W N LBK OM-N IP OM-S B N OV N V N VN NVNSN N BB NS OV VV NS W IP OV NS prvekOM-S interakční NV S N S 1 IP OM-S BH-N B S OV S V S OS-N VS W SS N SS BBVSS OV N BH-N OS-NVVSSN PV S N N W SS N S BH-N OS-N BV S PV N VS N BH-S OS-S WS WO NN N BV PV N SN BH-S OS-SVS DSSN PV NS VS NS N W NN N N BH-S OS-S DS N PV S VS S BI-N OV-N O S W N N S NS N DS NS PV S N N BI-N OV-NVS DS R V S S N S N N SS BI-N OV-N DS S R V S BI-S OV-S N S NV SSN NS S DS S N BI-S RRH N N OV-SVV SN DSm N N NS N N BI-S OV-S DSm N RH N V N BV-S PV-N N S NV NNS DSm N RH N N BV-S PV-NV N NS NNS N N N BV-S PV-N DS-N PV-S

0

!

NN S S SC V RN NNV SCNSS VS W DS NS RO NW SC S V VNN NN SV V R WSNSNW N NSN N DS S SC N NV S VNO SNSN WSC W SS N SS WSSNNN D S SC SN N S S W S WV S NN N S WO NN WSC SN NO SN OHNS SN W NN WVO NN NN S N OS NN NS NOSNSS N NN OM N S NN N OSS NVS NV SSSN N NVNS NS S N SNN N S OM SN OSNS N VS NS N NV NS SV N N NVN ONSS NN NS OS N SNS VONS S N N N NV VS N N N NVS S O S N NNS SN OS S N V N SS NVSSNNS VS S N N NVS NS V NNS NS N S OV NN N V NS S NVS N V NS N V SNS NSS SV S OV S VS S NNS N V NS N V N S V NS S VS N NNS

VL-S

ZV-S

NZt-S

200

VN RN-N RZ-N VN RZ-N VV NS RZ-N SC-N VS SC-N VS S W SC-N SC-S WS W SC-S W SN SC-S TI-N WN W TI-N N NS TI-N TI-S N S NN SS TI-S TI-S N S TO-N NN SN TO-N TO-N N N TO-S NN S N TO-S TO-S N S VL-N NN SN VL-N VL-N N N VL-S NNSN N VL-S VL-S NS N VS-N NS VS-N NS NS VS-N NS S VS-S

ZP-N ZP-S ZP-S ZP-S ZS-N ZS-N ZS-N ZS-S ZS-S ZS-S ZV-N ZV-N ZV-N ZV-S ZV-S ZV-S W-S W-S W-S W-N W-N W-N NZ-S NZ-S NZ-S NZt-S NZt-S NZt-S NZt-N NZt-N NZt-N NL-S

1000 m

NZ

NZ

NZ

VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A ! !

VL-S

ZS-S

!!

NZ-S

NSp-S

DSm-S

!

DSú-S

VS-N

ZS-S

!

VS-N DSm-S

DSm-S

VS-N

!

NZ-S

ZV-S

!

NSp-S

NZ-S

VL-N

DSm-S

NZt-S

VL-S

NZ-S

DS-S ZS-S NZt-S

NL-N

DS-S

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

VT-S

VS-N

VL-S

NZ-S

NSp-S

NSp-S DZ-S

VL-S

BI-S

VL-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

! !

VT-S

W-S

B OVNNOM N OH V N NOHNS S NVOSN S NSp-N W NS ZS-S SC-S ZV-N OM RH N N V BK NP N BBK NS N DS BC VL-S NZt-S NZt-N OM SOS BH N BH NBC ON W NSSSW SNOS OV S VO TO-N VYBAVENÍ V SDSm W BH N N TI-N ZV-N SW-S ZV-S OS O S NS NN PLOCHY NVšechny_ VNS N NS N OS DSNS S NO BH NN unkce SOBČANSKÉHO R VS S N BC OSBV S ZS-N W NŘDS BH N BKRH OM OV NS V BK OM N V N NS NS BVkomerční SB VSNS NOS NV NN BNN S OV N SNSS STI-N PV NV N NS OH OCH NZV-N CH RO RSPV N NBK S N OV SOM VS N N N V SS N ZV-S PB OM NS S VS N BK N DS S P OMN S OM VS-N NZt-N NL-S BH NBH BV SOS Všechny_ unkce OS NVS PV N S BSNN W-N SOV OSN SOS W SO NN W S NSp-S TO-S N SBHPLOCHY S S OSSS TI-S ZV-S N V N W-S NS S D S Funkce s unkce DSm NP BH SSav RH NVšechny_ VS N N OSSNNVNS OBČANSKÉHO VYBAVENÍ ZS-S V N N S B N N S OV N N BK OM B S OV V S OM S P OM S NS S BV S PV N VS N N N DS N DS N PV S VS S N S PV S VS S N S BV S PV N VS N S W-S N Ř SS NZV-S NVS V NN S TI-S P s avP OS S BH NRODS OM S OCH CH RNOV N N N BH OS S N OM OSNS N D VS-S NL-S NL-N Funkce PV S VS OS SOV B hřbitovy N V NN NO OS SSV WN VL-N N S N N B S NZ-S OV S Funkce V TO-N W-S BH SB W-N BC OH SN s av NS S B N OV N ZV-N V S N S B S OV S V S N N BV S PV N VS N N N P OM S BH N OS N O N BH N OS N O N DS N PV S VS S N S STO-N RN V DSPLOCHY R VYBAVENÍ V SN NVSN NSOS N DS PV OBČANSKÉHO S NS NN W-S NS VSSDS N W-N NV BH N BH N OS BH BH S OS S O S OS S O S BC OH S VT-S NL-N DS S R V S NSp-N B N OV N V N B S OV S V S N S N S N VL-S B S OV V NS BV S NZt-S N tělovýchova a sportovní zařízení PV N VS S N TO-S W-N NZ-S BC OM BBK S OV SNN VSSN N ZV-S N DS NV N S BH VS S N BH SSRH BH NS N OS OS SS S N S SBV O S DS R VN NOSN N N DSm RH N V NS N OS NSN NPV V S NPV NS NVS DS R V S NS N NS S NZ-S N NVSNDSm BH S OS S TO-S W-N B N BH S OV N V N OS S B N OV N V N OM DSm N NBK RH N VZ-N NSp-N NSp-S B S BV OV SVSSN S DS NNZt-N PV VS S NPV NV N N VEŘEJNÝCH N S N SPROSTRANSTVÍ VS-N VS S N SBVPLOCHY VL-N NZ-S NZt-S BK PPV OMN BV SS N OV N PV PV N DS SSS NB N DS NVSNS W-S NS R RH NS B NN BH OV V NN S SSN V VSNN NS NS S OS NS SVS N S RH NV VN V SN NZt-S NN NDSm NS OV N B OV SS OV V NS S VL-N NZ-S BPRN B N N B DSm S S DS OV SN V S OM SN NSp-S BV PV NVS PV S VS SPV NVS S N N N N DS SNL-S V VS-S NDSPLOCHY VL-S NZt-N VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ BH OS S NN DS NN OV S PR PV S V SN W-N N DSm N NZt-S DS S V NS N RH V N NS N B S OV S V SS B N OV N B S V NSS veřejná V N NS zeleň N NZt-S NS S NZt-N B S OV S BV S PV N VS N VL-S B S OV S BV S PV N VS N BH N OS N DS N PV S VS S DS S R V N N S NS DS S R V S N RH N V NN NS N VT-S N DSm NL-N VS-N NL-S BH BH OS S DS S R V N NS N NZt-N DSm N RH V N NS S NZ-S NS S BV S PV N VS N B S OV BV S PV N VS S N NS S NZt-N SR PV N PV S VS N S VS-N PV NL-S DS N DS NRH VS S BH SS BVPV OS SNS VN S DSm N VS NRH NS NV N N NS N BV N S VZ-N S NSN S NSp-N VS-S NL-SDS SDSm NL-N BH S B N OV N DSm N RH VS S NZt-S PV DS N DS N BV S DSPV S PV S VS N S PV N S DS S R V VS-S NL-S DS PV DS S N R RH N V B NN OV VSNN NS N NL-N NS S NSp-S VT-S NL-NDSm DS NSp-N BRN B SN OV SS V S NZt-N PV DS S DSmS N DS RS V V N VT-S NL-N DS DSm N N RH N R V B SS DSRH OV N S R NS S NSp-N VZ-N NSp-N NSp-S BRH SN R BV S S PV N V N NL-S DSm N DSm N DS RH N V N RH N VZ-N NSp-N DSm RH NSp-S BV S NDSm N PV N VS-N

DSm-S

DZ-S DS-S

NL-N

! !!!! !

! !

! !

VL-S VL-N

NSp-S

! !! !

! !

! !! !

VL-N

VL-S VL-N NZt-N

DZ-S

DZ-S

! !!!! !

! !

! !! !

! !! !

VS-N

B OV BV PV VS N OH-S BHSS LBC OS BV NSN OV N N RH-N V S N LBK OM-N TI-N RN-N ZP-N BI-S OV-S DSm N RH s N av NS BV-S PV-N VS-N NS DSm-N RH-N VZ-N DSm-N VZ-N PLOCHY REKREACE BH-N SS N NSp-N SC OS-N P S NSp-S OM SN OS SN NSp-S BH SDSCS OH S S SDSmSN OS LBK OM-N IP OM-S TI-S VZ-N NSp-N SC S RH-N SFunkce OM S S VS BV-S PBCSPV-S PV-N VS-N NL-S DSm R V S SC-N RN NSOV P hromadné VS-S Funkce BH S NNZt-N OS S BD DS N N DZ-S V N R NN RN-N PN S ZP-N NSp-S V DSm RH N DN SN stavBV SC N SN NN PV Funkce s av DS PV VS S OM-N B NS OV B! ! S OV S S OM-S V N S LBK IP TI-S RZ-N BK ZP-S BC NS S NSp-S BV-S PV-N DS-N PV-S VS-S OH S SC S S S BH N OS O N BH-S OM N N V N OS-S B N OV N V N IP OM-S BH-N OS-N TO-N N N DS-NBH VR01 N OS N O N W S NSp-S PV-S VS-S NL-S NL-N DS N OV S OH-S RN N OV PN LBC SC-S DS S R N P S B N PLOCHY REKREACE N B S V S SCSN RZ-N SS NBC Všechny_ unkceVT-S V ZP-S OH S SC S S S DS PV DS R V B SN IP OV SN OM-S BV S BH-N PV N OS-N VS S TO-N v zahrádkářských koloniích RI-N P VZ-S SC-N ZS-N DS-N PV-S DS-S R01 VT-S BK OM N N V N BH S OM S S V S OS O S BI-N OV-N B S OV S V S BH-N OS-N BH-S TO-S S DS-SBH S VS OS S D NSp-N W N OS-S R01 VT-S O BS S VZ-N DS R PS LBK SCNL-N NS PV S NN R OM-N OV BVOM S S N VS S N TI-N SC S SC-N Funkce s av Všechny_ unkce ON WSRH-N SSBK ZS-N N VN DS DSm RH N OS-S V PLOCHY REKREACE BV S NBH-N PV DS N NBH-S PV S VS NN S OS-N TO-S RN-NBH N ZP-N SC-S ZS-S DS-S R01 DSm-N RH-N VZ-N P přírodního S S PV B N NSp-S N N W OV N OV-S BI-S BV SOM N VV S VS N !BH !OV-N BH-S OS-S sportovní, charakteru N BI-N O N DSm-N OV-N VL-N B W N S OV N VO BV N N SN S BI-N VL-N OS N NZ-S RH-NOS VZ-N NSp-N ÚS S D SS PV SC SN PV N IP OH S SCNS S SN RH S OM-S VS N S TI-S OM NOH-S OS ONS SC-S WVNNPBC BH S 1 plocha zastavitelná OSBH SBKS LBC OS WS N ZS-SFunkce s avDS OM S VS DSm N DS N PV S DS S R V S DS SZ R V S N N BH-S OS-S BI-N OV-N VL-N DSú-S RZ-N ZP-S LBK TI-N BHWS N ZV-N BH N LBK DSm-N TI-N OS S OM-N ZV-N RH-N Všechny_funkce B S DS OV V SS PV-N OS S S W NSSN PV BV-S S W VS S BHOM-N S BI-N OS B S OV S VO N S NO OV-N BI-SNOS OV-S VL-S BI-S OV-S VL-S OM S NZt-S NSp-S RP DSOH NON BC DSOM S BH-N R V SS TO-N S SC SS OS-N N VSNS PV OV V SN TI-N NV S SBK B N OVBP N N LBK V N N NSOM-N BH N ZV-N OS N N W DS S R DSm N RH N V N DSmX N RH N IP stav V N TI-S NS DZ-S NZV-S BI-N OV-N BI-SSOS OV-S W VL-S SC-N N ZS-N IP Funkce S NN PV-S BV S DS PV OV N N DS-N V S B OM-S N BVNS S ZV-S BH S OV N OM-S V N TI-S B PV N VS N N N ONSNS R OV-S BV-SV PV-N RVS VS-N BV-S PV-N VS-N OV NZt-N V DSOM SOSBI-S NBH-S BH BK DSm !B OS NS OS N TI-S W SBH N RH N OS-S N V N TO-S VN P OM S V S N S ZV-S B S OV S! SNIP V S N S OM-S S OS S S W N DSm NBI-S RH N OV-S NS OS-N SW-S R BV-SOV PV-N VS-N LBC SC-SB ZS-S B N BH-N TO-N OV N RH DS N DSm SN S W-S OV S S N PV VS S R01 DS-S NN N N V N B OS-N S BH-N S OH-S V S TO-N DSN PV S VS S NV SSS BV-S PV-N DS-NV PV-S VS-S DS-N PV-S NL-S VS DSm BH S BH-N VS N VS-S PV OS SN ON S TO-N N W NBH P OM S S RH N VL-N VS BI-N OS N N W BV S OV-N PV BV N S NN OS-N BN W-S NN OV N VONBV-S N N SS ÚS PV-N VS-S LBK OM-N TI-N BV ZV-N B S BH-S TO-S PV N OS-S W-N OV S PV-S N DS S DS-N R V SS RH-N PV VS N N DSm-N BVOS-S S BH-S VS N TO-S DSNS S N W-N R N V S S NV NN DS-N PV-S DS-S R01 VT-S DS-S R01 VT-S NL-N BS NNBH-S VS S OV NSOS-S V N PV VS S TO-S N S BH N OS O W S DS N PV DS NS BH S BI-S OV-S VL-S OS S ON S W NSN W-N B S OV S V S N RP DS-N VT-S IP OM-S TI-S DS ZV-S BV S BI-N VL-N PV S OV-N NZ-S VS S VL-N PV VSN NDS-S RH V NN PV-S PV VS S N SN DSOV-N NBI-N DSm NN NS NZ-S RH SDSm N V NN NS N R01 DS-S R01 DSm-N RH-N N VZ-N NSp-N V S B RH-N SS BI-N V S VZ-N R OV S NZ-S DS SDSm-N R DS N SNOV-N BH S OS S W N BV-S B NS PV-N VS-N OV N V N BV VL-N N N PV N VS N N N OSNS DS-S DSm-N VZ-N BH-N OS-N TO-NDSNS N NZt-S W-S DS N OV-S BI-S VL-S R NZt-S V S VL-S PV VSNS R V S S N DSOV-S S BI-S NS S RH-N N S R01 DSm-N RH-N BV PV VS N VL-S NS N B N N RH N OV-S N DSm N RHDSm N S BI-S V N NSN NNSp-S V B N OV N V N N S DS-N S OV S V S N S PV-S VS-S DSNZt-S N PV S VS DSm-N S N S RH-N BH-S OS-S TO-S W-N BV-S PV-N VS-N NZt-N BV-S DS S R V S N N PV-N VS-N NZt-N DSm N RH N V N NS N DSm N RH N V N NS N

VL-N

NZt-N

NL-N

NL-N NSp-S

NZ-S

NZ-S NZt-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

! !

! !

! !

! !! !

! !

B N zastavene OV NDSú-N V N RN-N N SDSú-N Všechny_funkce_ZC zastavene zastavěné území ZP-N IP OM-S TI-S ZV-S DSm-N BC OH S DS-N DSV N SDSú-N BK OM BK OM N zastavene N N Všechny_ unkce Legenda B S OV SDSú-S V S RZ-N N S kod_zc DSú-S ZP-S Všechny_funkce Všechny_funkce BH-N OS-N TO-N W-S BK OM N DS-S PLOCHY ZMĚNFunkce XP D VSSSDSú-S PS s av OM OM S Všechny_funkce BV SK stav PV NDZ-S VS N SC-N N N plochy změn hranice_Dissolve DSm-S DZ-S ZS-N Funkce Funkce P OS-S stav BH-S TO-S OM S DSm-N W-N ! ! !R ! N 1 plocha přestavby BC OH BH N OS N BH OS N O N W S DZ-S Funkce stavVS S SC-S N SOH-S DS NP PV S OH-S zastavene DSú-N LBC LBC ZS-S

DSm-N

DZ-S BI-S NZt-S DS-S DS-S

NZ-S

DZ-S

DS-S

NZt-N NSp-S NSp-S NL-S VL-S NSp-S NSp-S NZt-N VL-S ZS-S

ZV-N NZt-N TI-S NL-S W-S NZt-S VL-S DS-S NZt-N ZS-S W-S NZt-S DSú-N ZS-S VL-S NSp-S NSp-S NZ-S NSp-S ZV-S BI-S NSp-S DSm-S NSp-S BI-S NSp-S OS-S NL-N NZt-N NZt-S W-S ZV-S DS-S ZV-N DSm-S W-S ZV-S W-S VL-S NZt-N DSm-S NL-S VL-S ZS-S NSp-S DSm-N NZt-S ZV-N DSm-S NL-N NSp-S NZt-S NSp-S NZt-S NL-N NZ-S DZ-S BI-S NZt-N NL-S NL-N TI-S DSm-SDS-N ZV-S NZt-S W-S ZS-S DSú-N NSp-S NZt-N DSm-SDS-N ZS-S DSm-S DZ-S W-S NZ-S ZV-S BI-S DSú-N ZV-N NZt-S BI-S NSp-SOS-S NZt-N BI-S ZS-S NZt-S BI-S ZV-N BI-S W-S W-S ZV-S DS-S NSp-N TI-S TI-S W-S OS-S DS-S VL-S ZV-S DZ-S DS-N NZt-N DS-S NSp-S DSm-S NZt-S ZV-S DSm-N VL-N VL-N DZ-S VT-S ZS-S VS-N ZV-S W-S ZV-N DSú-N DSm-S TO-N NZt-S W-S NZ-S NZt-S NZt-S W-S VS-N DS-S ZV-S DS-S BI-S VS-N DS-S DZ-S BI-S TO-N VS-N NZt-S NZt-N BI-S VS-N W-S NZt-NNL-SDSm-S TI-S DSm-S OS-S DSm-SDS-N NZt-N VS-N ZV-S DS-S ZV-S NZt-S W-S NZt-S NZt-N DSú-N DSm-S ZS-S VL-S NL-N DSm-S W-SDSm-S ZS-S NZt-N DS-S NSp-S ZV-N DZ-S VS-N NZt-N ZV-SZV-S BI-S VL-S ZV-N DSm-S VL-N DSm-S NZt-N ZV-N BI-SDZ-S DSm-S DSm-S W-S DS-N NZt-S OS-S NZt-N NZt-S W-S DSú-S ZV-S ZV-S BI-S ZV-N ZV-N W-S W-S NZt-N TI-S VS-N BI-S NZt-S DZ-S NZt-N NL-S DS-S NL-S NSp-N W-S ZS-S TO-N W-S TI-S DS-S NSp-S ZV-N NZt-S NZt-S BI-S ZV-S BI-S W-S NZt-S VL-S DS-S VL-S VL-S DSm-S BI-S NSp-S DZ-S NSp-S DS-S NSp-S NZt-N NSp-N NL-N DSm-S DS-S TI-S NSp-S VL-S VL-S DSm-N VL-N VS-N VL-N NZt-NZV-S VT-S ZV-S VL-S ZV-N TO-N DS-S NZt-N NZt-N DSm-S NZt-N VS-N DSm-S ZV-S W-S ZV-S W-S DSm-S VT-S DS-S DS-S W-S ZV-S W-S W-S DS-S BI-S ZV-NDSm-SDS-N VL-N VL-S VS-N NL-S VS-N VL-S DSm-S BI-S ZV-N NZt-N W-S VS-N ZV-S DSm-S DSm-S ZS-S NZt-S W-S VS-N DSm-S DSm-S W-S NSp-N NZt-N VS-N VL-S DS-S W-S DSú-N NSp-S DSm-S NZt-N DSm-S NSp-S NL-N DS-S W-S DSm-N DSm-S PV-N VL-N ZV-S DSm-N VS-N NSp-S NSp-S W-SZV-N VS-N ZV-S BI-S NZt-N DSm-S NSp-S NZt-N ZV-N VS-N VL-S VS-N DSm-S BI-S DSm-S ZV-S ZV-N W-S DSm-S DS-S W-S OS-SDS-N NZt-S NZt-N W-S ZV-N ZV-S ZV-S DSú-S ZV-S DS-S NSp-N NL-S W-S DS-N VT-S NZt-N ZS-S W-S ZS-S NL-S NZt-N NZt-S DSm-SDS-N W-S DSm-SDS-N ZV-N DSm-S NSp-S DSú-S W-S NZt-S ZV-S ZS-S BI-S VL-S ZS-S NZt-S W-S NSp-S DSú-N W-S VL-S PV-NBI-S BI-S NZt-N W-S DSm-S VS-N NSp-S VS-N DS-SDSm-S DSú-N OS-S NZt-N DS-S NSp-S VS-N ZV-N ZV-S BI-S VS-N NL-S VL-S ZV-S BI-S NSp-S VL-S VS-N ZV-S DSm-N VL-S VL-S VT-S W-S VS-N NZt-N DS-S BI-S ZV-S DSm-S ZV-S DS-S BI-S W-S NZt-S BI-S DSm-S W-S W-S OS-S NL-N OS-S TO-N NZt-N VS-N NZt-N ZV-S ZV-S ZV-S NSp-SZV-S W-S DSm-S VS-N ZV-N DS-S VL-N ZS-S W-S ZS-S VL-S BI-S W-S VL-S DS-S NL-N DS-S VL-SZV-S DS-N W-S DSm-S NZt-S VS-N NZt-S BI-S ZV-S ZV-S DSm-S DSm-SDS-N VS-N ZV-S DSú-S NZt-N DSú-S W-S W-S BI-S DSm-S ZS-S ZV-S NZt-N NZ-S DSm-S BI-S NL-N ZS-S W-S NL-N W-S DSm-S DSm-S DSm-N NSp-S NZt-N PV-N NZt-S DSú-N NSp-S NSp-S VL-N BI-S DSm-N VS-N BI-S VS-N VS-N VS-N ZV-S DSm-S BI-S NSp-S VL-S OS-S OM-S W-S TO-N W-S TO-N NSp-S DS-S W-S VS-N PV-N VL-N DSm-S DS-N BI-S DSm-S W-S ZV-S NZt-N VS-NZV-N NZt-S W-S OS-S DS-S DS-S W-S NSp-S DSú-S ZV-N W-S DSú-S DSm-N ZV-S NL-N NSp-S NL-N NSp-N ZV-S DS-N W-S ZS-S ZS-S ZV-SDSm-SDS-N W-S DS-S LBK W-S DSm-S VS-N BI-S DZ-S W-S BI-S W-S ZV-SW-S DSm-S ZV-S ZS-S VL-S DSú-N NZt-N ZS-S NZt-N PV-N W-S VL-S NZt-N DS-SW-S DSú-N DS-S ZV-S DSm-S DSm-S BI-S BI-S DSm-S DS-N NZt-S BI-S DS-S OS-S NZt-S VS-N ZV-N BI-S VS-N 32-x Tihava - UNSp-N remízku ZV-S DSm-S BI-S BI-S PV-N ZV-N ZV-N DSm-S DS-S VT-S VS-N ZS-S ZV-SVL-NZV-NDSm-S W-S BI-S OS-S DSm-S W-S TI-S PV-N BI-S ZV-N NL-N OS-S W-S ZV-S TO-N W-S W-S NZt-S OS-S ZV-N DSú-N W-S W-S ZV-S DSm-S VL-S ZV-S NSp-N DS-S VL-S ZV-N NSp-N VS-N ZV-S ZV-N DS-S BI-S BI-S ZS-S VL-N ZS-S DS-SZV-S VS-N NL-N NZt-N VS-N VL-S BI-S NZt-S DS-S BI-S DSm-S DSm-S W-S VS-N ZV-S W-S ZV-N OS-S VS-N ZV-S ZV-S DSú-S VL-N W-S OS-S NZt-N NZt-N DSm-S DS-S ZV-S NZ-S DSú-S NZt-N DS-S ZS-S W-S DS-S ZS-S NL-N NZt-N OM-S W-S ZS-S PV-N VL-N NZt-S DSm-S DZ-S DS-S VT-S ZV-N VT-S VS-N ZV-S DS-S VS-N ZV-S DS-S VS-N NSp-S NL-N PV-N OS-S TO-N OM-S W-S NSp-S TO-NZV-N ZV-S DS-NZV-S OM-S OS-S NZt-N NZt-S NZt-S VS-N DS-S W-S BI-S NSp-S DS-S W-SDSm-S ZV-N DS-S W-S W-S DS-S VS-N DSú-S W-S VS-N VS-N NL-N DSm-S OS-S VL-S W-S NSp-N NSp-S VL-S TI-S DSú-S DSm-S DSm-S DS-S VS-N ZV-S VS-N TO-N VS-N W-S W-S BI-S ZV-S BI-SDSm-S NZt-N BI-S DZ-S NZt-N VL-SPV-N ZV-S ZV-N NSp-S OM-S VL-N VL-S ZV-N W-S DS-S NZt-N DSú-S DS-S DS-S W-S NZt-N DSm-S NZt-N LBK DS-S DSm-S OS-S NZt-S NZt-S ZV-N DSm-S NL-N DS-S ZV-S DSú-S BI-S VL-N ZV-S BI-S ZV-N W-S DS-S VT-S DSm-S NZt-N LBK DS-N ZV-N DS-N NL-S TI-S NL-N NZt-S NZt-S NZt-S W-S DZ-S ZV-S NZt-N NZt-S BI-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku DSú-S DSú-S W-S W-S W-S DSm-S DSm-S W-S VS-N ZV-N NSp-N W-S DSm-S VL-S DS-S ZV-NZV-N VL-S NSp-S NSp-N VL-N OS-S W-S ZV-N BI-S NSp-N DS-S OM-S VS-N DS-S NSp-S 31-x Červený potok Hořovice ZV-N VS-N NZt-N BI-S BI-S VL-S BI-S BI-S DSm-S BI-S VL-S VS-N W-S DSú-S VL-S VL-S VS-N ZV-N ZV-S VL-S VL-N W-S DSú-S W-S W-S DS-S ZV-N NZt-N OS-S DSm-S DS-S DSm-S NSp-S NZt-N NZt-N ZS-S DS-S NSp-N W-S W-S NZt-N PV-N VL-N LBKNL-N OM-S NZ-S DZ-S DS-S ZV-S OS-S ZV-S ZV-S VS-N VS-N NZ-S VT-S ZS-S DS-S NSp-S OS-S VT-S ZV-N W-S OM-S ZV-S W-S W-S W-S DSm-S ZS-S ZV-S OM-S DSm-S NSp-S W-S ZV-S ZV-S W-S NZt-S DS-N BI-S VS-N DSm-S DSm-S DS-S W-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku W-S NZt-N NZ-S BI-S BI-S NZt-S DS-S DSú-S BI-S ZV-S NSp-S NZt-N W-SDSm-S OM-S VS-N DSm-S NZt-N NSp-S DSm-S VS-N NL-SBI-S VS-N W-S VT-S VL-S TI-S DSú-S BI-S ZV-S VS-N DSm-S VL-S DS-S NSp-S DSm-S BI-S VS-N ZV-S DS-N DSm-N VS-N W-S ZV-S NZt-S ZV-S BI-SDSm-S W-S DSm-S ZV-N VL-S DSm-S NZt-N VL-S BI-S W-S W-S ZV-N OM-S NZt-N VL-S DSm-S PV-NBI-S PV-N W-S W-S W-S PV-NDSm-S VL-N NSp-S VL-N DS-S VS-N OS-S VL-N VS-N ZV-N BI-S DZ-S ZV-SOM-S VL-S VS-N VL-S DSm-S BI-S VS-N DS-N W-S DS-S ZV-S ZV-S ZS-S NL-S LBK NZt-N DSm-S RN-N DS-N NZt-N W-SOS-S OM-S NZt-N W-S LBK DSm-S ZV-S NZt-S DSú-S ZV-S NZt-S W-S W-S W-S VS-N W-S SC-NDS-N W-S NZt-S VL-S DSm-S DSú-S NZ-S W-S NSp-S DS-S DSm-S ZV-N DZ-S ZV-N ZS-S W-S NZ-S W-S W-S DSú-N DZ-S DS-S BI-S NSp-S BI-S DS-S NSp-Spotok DS-S NSp-N 31-x Červený - Hořovice BI-S BI-S BI-S DSm-SDS-N VS-N BI-S W-S DS-S VS-N ZV-S VL-S NZt-S NL-N OS-S DSú-S BI-S W-S VL-S PV-NBI-S PV-N OS-S W-S DSm-S DSm-S DSú-S VL-S W-S DS-S DSm-S DSm-S NSp-N ZS-S 31-x Červený potok - Hořovice BI-S DSm-S W-S OS-S DS-S W-S ZV-N NL-N ZV-N NSp-S OM-S OS-S NZt-N BI-S W-S W-S DSm-N PV-N VL-NDSm-S DS-S W-S ZV-S NZ-S BI-S ZV-S VS-N DS-S W-S OM-S NSp-S ZV-N W-S OM-S DSm-S ZS-S NSp-S W-S ZS-S VS-N W-S ZV-S ZV-S ZV-S BI-S W-S OS-S DS-S NZt-N VS-N W-S DSm-S ZV-N ZV-S ZS-S ZV-N W-S VL-N DSm-S DS-S NZ-S DSú-S BI-S W-S ZV-S ZS-S DS-S NSp-SNZt-N DSm-S VT-S OM-S BI-S DS-S BI-S NSp-S LBK BI-S DS-S NL-S W-SBI-S VS-N DSm-S NSp-S NSp-N NSp-S DSm-SDS-N DS-S BI-S DS-S DSú-S LBK DSm-N ZV-S DSú-S NZt-N NZ-S ZV-S DS-S NSp-S ZV-S DSm-S NZt-S OM-S W-S ZV-S DSm-S BI-S OM-S VS-N ZS-S SC-N DSm-S NL-N DSm-S W-S 31-x Červený DSú-N DS-N DZ-S PV-N W-S TO-N W-S BI-S NSp-N DSm-S PV-N NSp-S NSp-SNL-N VL-N VS-N - Hořovice DS-Npotok NSp-N NSp-N PV-N VL-N OS-S VS-N VS-N ZV-N ZV-S VS-N DZ-S BI-S NSp-S BI-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku OS-S DS-S OM-S OS-S BI-S VL-SW-S W-S BI-S OM-S ZV-S DS-N LBK DSm-S DS-S ZV-S W-S NL-N DSm-S DSm-N ZV-S DSm-S OS-S DZ-S W-S NZt-N DSm-S RN-N W-S DSú-S W-S VL-S ZV-S W-S DSú-S ZV-S PV-N VL-N VS-N W-S SC-N VL-S NZ-S NSp-S NSp-S NSp-S ZS-S ZV-N DZ-S W-S VS-N DSm-S W-S VL-N W-S DSm-S DS-S DSú-N NZ-S ZV-N ZS-S ZV-S ZS-S RN-N BI-S W-S NZt-N ZV-S DS-S LBK NSp-N LBK 31-x Červený potok - Hořovice DSm-S DS-S DS-S VS-N W-S W-S SC-N ZV-S ZV-S VS-N ZV-S ZV-S VS-N BI-S NL-N NZ-S DSú-S NZ-S ZV-S DSm-N PV-N NZt-S W-S OS-S OM-S W-S DSm-S BI-S DSm-S ZV-N DSm-S PV-N BI-S DSm-S ZS-SNZt-N W-S W-S OS-SZV-N BI-S ZV-N W-S OS-S W-S DSm-S W-S NSp-S OS-S DS-S NZt-N OM-S BI-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku DSú-N NSp-NW-S BI-S 32-x - Tihava -NL-N UNSp-N remízku DSm-N DS-N DZ-S DS-S W-S ZV-N ZV-S DSm-S NZt-N VS-N VS-N NSp-N NSp-S W-S DS-S DS-S W-S OS-S ZS-S ZS-S TO-N PV-N ZV-N OM-S VS-NDS-S W-S VS-N DZ-S VL-SNZt-N VL-S OS-S ZV-S NSp-S W-S DSú-N ZV-N ZS-S ZV-N DS-S NZ-S ZV-N DS-S VL-N ZV-S ZV-NDS-S DSú-S OM-S W-S VL-N BI-S DS-S DZ-S VT-S NSp-S DSm-S DS-SNZt-N DSm-S RN-N DS-S DS-S VS-N NSp-S VS-N DSm-SDS-N DS-S DS-N ZV-S ZV-S NSp-S DSú-S LBK VS-N OS-S SC-N ZS-S SC-N ZS-S BI-S BI-N OS-S DSú-S NSp-S VS-N NZt-S OM-S ZS-S NSp-S BI-S NSp-N NL-S NZ-S W-S DSú-N NL-N ZV-N VT-S NZt-N TO-N ZV-S DZ-S DSm-N NSp-N OM-S W-S NSp-S OM-S W-S BI-S NL-N ZV-S DSm-S DSm-S NSp-S SC-N DS-S DSm-S DSú-S NSp-N NSp-N DZ-S DS-S VS-N ZV-S VS-N TI-S BI-S NSp-S SC-N DS-S ZV-NW-S BI-S VS-N DSm-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku OS-S OM-S DSm-S NSp-S NSp-S W-S DSm-SDSm-S ZV-S ZV-N W-S NSp-S OS-S OM-S VS-N W-S BI-S RN-N OS-S LBK DSm-S NL-N W-S VS-N NSp-N VL-S OS-S DSm-N SC-N NL-N NSp-N W-S VS-N ZV-S ZV-N W-S VS-N ZV-S DSú-S ZV-S NZt-N VL-S W-S DSm-S W-S W-S NSp-S NZt-S DSú-S VL-S NSp-S NSp-N VS-N NZ-S DSm-S ZV-N DSm-S ZS-S ZV-S NSp-S DSm-N NSp-S NZt-N BI-S VL-S VL-N BI-S OM-S W-S ZV-S NSp-N LBK DSm-S 31-x Červený potok - Hořovice VL-S BI-S ZV-N ZV-S OM-S VS-N OS-S OM-S ZV-S NZt-S DSm-S DSm-N W-S VT-S ZV-N OS-S ZV-S NZt-N DSú-S DSm-S W-S W-S ZS-S DS-S DS-N DSm-S DS-S NSp-S NSp-S NL-N BI-S W-S W-S NZt-S ZV-S OM-SLBK NL-N BI-S 32-x - Tihava remízku W-S - UNSp-N DSú-N NSp-N NSp-N DS-S NZt-N ZV-N DSú-S DZ-S DSm-N LBK NSp-S NZt-N VT-S W-S VS-N LBK W-S ZV-S SC-N NSp-N NZ-S ZV-S TO-N NSp-S DSú-N NSp-NW-S W-S ZS-S DSm-S NSp-S NSp-N NSp-N DSm-S DSm-S OM-S BI-S DSm-S DS-S BI-S VL-S BI-S W-S DSm-N BI-S NZt-N DS-S VS-N DS-N W-S DSú-N NZt-N ZV-N NZ-S VL-S ZV-S ZV-S VL-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku ZV-N VT-S VS-N W-S NZt-N NSp-N NSp-N DZ-S 31-x Červený potok - Hořovice DS-S ZV-S BI-N 31-x Červený potok - Hořovice VS-N VL-S ZS-S DSm-NVS-N NSp-S DS-S DS-S DSm-S DSm-S ZV-N ZS-S W-S DSú-N VS-N ZV-S DS-N NSp-S VS-N ZS-N W-S OS-S BI-S VT-S NZt-N NZt-S SC-N OS-S NZ-S ZV-S NSp-N ZS-S OM-S VL-S NSp-N NL-S W-SNL-S NZt-N ZS-S ZV-N W-S ZV-S BI-N NSp-S OM-S DSm-N BI-S ZV-S DSm-S NSp-N NSp-N VL-S ZS-S NZt-N OM-S SC-N W-S NSp-S DSm-S DZ-S TI-S DSm-S BI-N NSp-N NL-S VS-N ZV-N DSm-N ZV-S ZS-S DSm-S BI-S DSm-N ZV-N NSp-S VS-N VS-N NZ-S OS-S ZS-S NZt-S LBK SC-N ZS-S DS-N VS-N VL-S VS-N DSm-S VL-S DSm-N DSm-S BI-S NZt-SNZ-S RN-N DSú-NDSú-S NSp-NW-S NL-N OS-S NZt-N NZ-S VS-N ZV-S ZV-N NZt-N DZ-S VS-N OM-S ZV-S ZV-N NSp-S W-S DSm-S ZV-S W-S VS-N NSp-S W-S OM-S DSm-S SC-N W-S ZV-N NL-S OM-S W-S ZP-NW-S BI-S BI-S NZt-N NZt-N DSm-S OS-S NSp-N W-S NZ-S DSm-S VL-S BI-S VL-S VL-N BI-S DSm-S DS-N W-S DS-N PV-N NSp-N NSp-S 31-x Červený potok - Hořovice NZt-S DS-S BI-S BI-S BI-S NZt-S ZV-NZV-S W-S DSú-N OM-S NZt-N VL-S VL-N DSm-N OM-S DSm-S DS-N NZt-N ZV-SDS-S W-S DSú-S W-S W-S DS-S DS-S DZ-S ZV-S DZ-S NZt-S ZV-N NL-N W-S W-S W-S ZS-S DSm-S DSú-N NSp-NW-S NZt-S W-S DZ-S W-S ZV-N BI-S W-S NZt-S NSp-S VT-SZS-S NZt-N BI-S ZV-S LBK BH-N NSp-N NL-S DSm-S DZ-S NZ-S DSm-S W-S BI-N OM-S RN-N LBK RN-N DSm-N ZV-S DSm-S SC-N DSm-S NSp-S W-S NZt-N VS-N DSm-S DS-SDS-S SC-N VS-N W-S W-S SC-N DSm-S DSm-S VS-N NZt-N VL-S NSp-S BI-S NZ-S W-S DSú-N DSm-S DSm-N BI-S ZV-N NZ-S NSp-S NZ-S DSm-S NZt-N NZ-S NZ-S BI-S ZV-S BI-S PV-NBI-S BI-S DSm-S VS-N DSm-S DS-S OM-S NSp-N OS-S VS-N 31-x Červený potok - Hořovice W-S DS-N W-S BI-N VL-S NSp-N OS-S ZS-S LBK DSm-S BI-S DSm-S 31-x Červený potok - Hořovice NSp-N ZV-N ZV-N ZV-S DS-N DSm-N VS-N ZV-S DS-N DZ-S VS-N ZS-N DSm-S W-S DSm-S DSm-S NZt-N DS-NDZ-S DSm-S BI-N BI-N SC-N W-S NSp-N NL-S DS-S W-S NSp-N OV-S SC-N OM-N DSm-N W-SNZt-S ZV-S PV-N VL-N W-S SC-N W-S W-S NSp-N NSp-N DSm-S VL-S ZS-S NZt-N W-S ZS-N NZt-S NSp-N 31-x Červený potok - Hořovice NSp-S VS-N NL-S DSm-N DZ-S NZt-S DSm-S NSp-N ZV-N DSm-S BI-S ZV-S BI-S ZS-SZV-N OS-S DS-S VS-N ZV-N ZS-S ZS-S BI-S ZV-S NZt-STI-S DS-N DS-S VS-N NSp-S DSm-N BI-S ZS-S DSm-S NZt-SNZ-S TI-S RN-N VS-N W-S DS-S NL-N W-S NZt-N DSú-S DSú-S W-S ZV-S W-S NZt-S NSp-S VS-N VT-S OM-S W-S SC-N NZt-N NZ-S ZV-N NL-S VS-N VL-S BI-S ZV-S ZP-N DSm-S NSp-S DSm-S NZ-S NZ-S OM-S VS-N BI-S W-S VL-S BI-S NZ-S NSp-S NSp-N VL-S NL-N NSp-N ZV-S DS-S BI-S ZV-S DSm-S W-S PV-N ZP-S ZV-N ZV-S ZS-S DSm-N DS-N NZt-S DS-N BI-S ZV-NSC-N NZ-S NL-S W-S VL-N NZt-N VS-NZV-S ZP-NW-S OM-S NZ-S ZV-S VS-N SC-N OS-S NSp-S BI-S W-S VL-S VL-N DSm-N OS-S PV-NBI-S OM-S W-S NZt-N VL-N DSm-S ZV-SDS-S DS-N ZV-S BI-N NSp-N NSp-NDSú-N NSp-N OS-S NZ-S BI-S W-S ZV-NNZt-N DZ-S ZV-S W-S ZS-S W-S NSp-N NSp-N DZ-S ZV-S NZt-S ZS-NOM-N ZV-S W-S ZV-S ZV-N BI-S ZV-S W-S DSú-S W-S DZ-S ZV-N DS-S DS-S NZt-N DS-N W-S NSp-N NZ-S NSp-S W-S BH-N DSm-N DSm-S DSm-N DS-S RN-N ZV-S DSm-S DSm-S DS-S ZS-S RN-N LBK DSm-S ZV-N BI-S NZt-N NSp-S DS-S VS-N W-S SC-N DSm-S NZt-S DSm-S DSm-N NSp-S VS-N ZV-S W-S DSú-N SC-N NZ-S ZV-N DZ-S VL-N NSp-SBH-N NZ-S BI-S ZV-S PV-N DS-S DSm-N ZV-S VS-N BI-S BI-S DS-N W-S DSm-S BI-NNZ-S NSp-S NZ-S DSm-S DS-S W-S VS-N NZ-SNSp-S W-S OS-S BI-S ZV-N ZS-N NSp-S TI-S NSp-N DSm-S ZV-SDSm-S RN-NDSm-S TO-N BI-S DS-N BI-S 32-x - TihavaDSú-S - NSp-N UNSp-N remízku BI-N DSm-N DSm-N DZ-S ZV-N VS-N ZP-NW-S VS-N DSm-S NL-S W-S SC-N DS-S W-S DSm-S W-S W-S VL-S ZV-N NL-N OV-S SC-N NSp-S DSm-S DS-S BI-N DSm-N W-SDSm-S OM-N ZV-N SC-N NZ-S DSú-N NSp-NW-S DS-N DSú-N NSp-N NL-S NSp-NOV-S PV-N VL-N NZt-S ZS-S DZ-S SC-N NSp-SDSm-S BI-S W-S NSp-N NSp-N ZP-N BV-S NZt-S W-S W-S VS-N NZ-S NZt-N DSm-N VL-S NZt-N NSp-S ZV-N VL-N OV-S SC-N DS-SVS-N W-S OS-S DSm-S DZ-S OM-S W-S ZV-S BI-S DSm-SDS-N OM-N VS-N DS-S NZt-N W-S VL-N OS-S DSm-S ZV-S DS-S DSm-NW-S ZV-N BH-S DS-S TI-S W-S NZt-NZV-N NL-S ZS-S DSm-N VS-N ZV-N W-SDZ-S DSm-N W-S DSú-N W-S DSú-N NZt-N W-S NL-S DSú-S DSú-S ZV-N NL-SNSp-S NZt-S NZt-S ZP-NBI-S W-S DSú-N W-S OS-S VL-S NSp-S NZt-S BH-N VS-N VS-N DSm-S ZV-N VT-S W-S ZV-S ZS-SZS-S BI-S NL-N NSp-S NSp-N DS-S DS-S NSp-S ZV-S ZV-S VL-S NSp-S OM-S NSp-S VS-N ZV-N W-S BI-SNZt-N ZP-S ZV-S NSp-S BI-S DSm-S ZV-N W-S ZV-S NZ-S BI-N DSm-S BI-N NSp-N NL-S SC-N NSp-S NSp-N NL-S OS-S OS-S VL-N OM-S SC-N PV-N DSm-N SC-N DSm-N W-S NSp-S DSm-S ZP-S W-S DSm-S NSp-NDSú-N DSm-S OS-S DSm-N DSm-S DZ-S BI-S NSp-N NSp-N NSp-N BV-S NZt-N OM-N SC-NNSp-N DS-NZV-S SC-N OM-S ZV-N ZS-S ZV-S BI-S ZV-N NSp-N DSm-S NZt-N ZV-N NSp-S BI-S ZV-N NZt-N DSm-S ZV-S ZV-S DZ-S ZV-S DSú-SNSp-N W-S BI-S W-S VS-N ZV-S OS-S DZ-S W-S ZV-S DSm-S DS-S OS-S DS-S BH-N ZV-N NZ-S OV-S SC-N W-S ZV-S ZV-N SC-N DSm-S OM-N W-S ZV-S VL-S DSm-S DSm-N DSm-S DS-S LBK NZt-N DS-S BI-S DSm-N OM-N DS-S VS-N NSp-N DSm-N DSú-NNSp-N NZ-S ZV-S VL-S NZt-S ZV-N DSm-N VL-N DS-S DSm-S ZV-N W-S W-S OM-S DZ-S DSm-S ZV-S DS-S BI-S ZV-S DS-N DSm-S ZV-N BI-S ZV-N ZS-S BI-N DSm-S DS-S ZV-S VT-S NZt-N VS-N ZV-S ZV-N NL-N NSp-S TI-S DSm-S TO-N NL-S VS-N DS-N DSm-N 32-x - TihavaDSú-S - UW-S remízku NSp-S ZS-N DSm-N DSm-NNSp-S NSp-N NZ-S BI-N DSm-N OS-S NSp-S DSm-N DSm-S NSp-N NZt-S ZS-S OV-S SC-N W-SZP-N LBK OV-S VL-S ZV-N OM-N ZS-SZP-S ZS-S DSm-S DS-S BI-N NSp-S DSm-N PV-S VS-N DSú-N NSp-N NL-S NSp-N NZ-S ZV-S BI-N VS-N SC-N NSp-S NSp-S NSp-S DZ-S DSú-N NSp-N DSm-S OM-S OV-S VS-N BV-S VS-N NSp-S DSm-N DSm-S DZ-S VS-N W-S VL-S ZV-N VL-S NZ-S NZ-S NSp-S W-S ZV-N ZP-N OS-S VL-SW-S OM-S W-S NZt-N DSm-S W-S DSm-N SC-N DSm-S VS-N NSp-S DSm-S 31-x Červený potok VS-N DSm-S W-SDSm-S NZ-S NZt-N DSm-N NZ-S W-S NSp-N W-S VL-N NL-S NZt-N - Hořovice OS-S DS-S BV-S NZt-N DSm-N BH-S ZS-S OM-N DS-N DSm-SDS-N DSm-NVS-NSC-N ZV-S DS-S DSm-N DSú-N W-S NZt-N SC-S NZt-N DSm-SDS-N W-S W-S W-S DSú-N DSú-N NSp-NW-S DSú-S ZV-N DS-N DSm-S OS-S NZt-S W-S ZP-NW-S ZV-S DSm-S BI-N BI-N NSp-S ZS-SZS-S ZS-N ZS-S DSm-S DSm-N DSú-NW-S DS-S NZt-N ZV-N SC-S W-S DSú-N W-S OM-S BH-SVL-S ZV-N NL-S ZP-S NSp-S ZS-N ZV-N W-S DS-S BI-S BI-S VS-N ZV-SDS-N ZV-S ! ZV-N DS-S BI-SDSm-SDSm-S NL-S R01 NSp-N ZS-S ZV-S NSp-N OM-S BI-N NZt-S W-S NSp-N ZV-N BI-S NL-S W-S DSú-N BI-N SC-N DSm-N NSp-N W-S ZS-S NSp-S ZV-N ZS-S ZS-S BI-S DSm-S DSm-N DSm-S W-S SC-N ! ! ! BI-S NSp-S DSm-S OV-S OM-N NSp-S DSm-S BI-S W-S VS-N DSm-S OS-S NSp-N SC-N DZ-SZV-S ZV-S DSm-S NZt-N SC-SOS-S BV-S OS-S ZV-N NSp-S BI-N ZV-N BI-S DSm-S NZt-N NZ-S ZV-S ZV-S DSm-N ZV-NBI-S VS-N BI-S W-S VS-N DSm-S ZV-N OM-S NZ-S VS-N NZ-S W-SZP-N OM-S OV-S BI-S BI-S LBK BH-N DSm-S BI-S BI-S NSp-N NSp-N NSp-S OS-S DZ-S BI-N NSp-S ZS-S SC-N BI-S NSp-N NL-S NZ-S W-S NZ-S VL-S NZ-S OM-S ZV-N DSm-S DSm-S DSm-N DS-N BV-S NZt-N NSp-S VS-N NL-S ZV-NDSm-S NL-S ZP-NW-S SC-N ZP-NW-S DSm-S BI-SZV-N BV-S NSp-S VS-N DSm-S DSm-S ZV-S VL-S NZt-S W-S DSm-S DS-S DSm-N SC-N OM-SW-S ZS-S ZV-S ZV-N DSm-NDSm-S ZV-N DSm-SBI-S NSp-SOS-S ZV-N NSp-N DS-N 31-x Červený potok - Hořovice W-S BI-NDSm-N DS-N NSp-S BH-S VT-S NZt-N VS-N ZV-S NL-SVS-N DZ-S NSp-S BI-N NSp-S DS-N ZV-N ZS-S DSm-N DSm-S ZV-N ZS-N NSp-S NZ-S OS-S VS-N W-SZP-N ZS-S OV-S NZt-S LBK ZS-S ZS-S ZV-N ZV-N ZS-S BI-N NZt-S NSp-N NSp-S ZS-SVS-N OM-N DSm-S TO-N BH-S NSp-S W-S NZ-S RN-N W-SZS-S DSú-N BI-S TO-N VS-NOV-S PV-S ZV-N BI-S BI-S BI-S VS-NSC-N BV-S NZt-N NSp-S VS-N NSp-S DSm-S OV-S ZS-S VS-N W-S SC-N DSm-N OM-S VL-S SC-N BI-S BH-N BH-N ZV-N DSm-SDSm-S DS-S NZ-S ZV-S VS-N W-S BI-S DS-S NZ-S VL-SW-S ZS-S NZ-S ZS-S VS-N ZV-S SC-N DSm-S W-SDSm-S 31-x Červený BI-S VS-N SC-N ZS-SW-S VL-S PV-S VL-S DSm-S VS-N NSp-N W-S DSm-S potok - Hořovice NZ-S DSm-N BH-S NZt-N DZ-S BI-S NL-NNSp-S W-SVS-NDSm-N ZV-S BV-S NZ-S DSm-N NZ-S OM-S SC-S BI-S DSm-SDS-N OS-S NZt-N NZ-S ZV-N BV-S W-S DSm-SDSm-S DSm-N SC-S ZV-S BI-S VL-N SC-N DSm-S DZ-S W-S ZV-N DS-NZS-S NL-S NZt-N ZP-N ZV-S DSm-S BI-S DSm-S ZS-S DSm-SOM-S BI-S BI-N ZS-S DSm-S W-S ZV-N DS-N SC-S BI-NDSú-NW-S DSm-N DSú-S NZ-S W-S NZt-N W-S DS-N NL-N W-S DS-N ZS-NZS-NSC-N DSm-SW-S NZt-N ZV-S NL-N SC-S DSm-S NZt-S BI-S NSp-S VS-N ZS-NSC-S ZV-SDS-N BI-S OM-S R01 NZ-SOV-S NSp-S ZP-S OV-S NZt-S NSp-N TI-S DS-N SC-N ZV-S DSm-N OM-N BI-S ZV-NDSm-S SC-S DSú-S ZS-S ZV-N BI-S W-S DSm-S SC-N ZS-S SC-NZS-S DSm-S W-S DS-N NSp-S DZ-S OM-N ZV-N VS-N BI-NBI-S VS-N BI-S ZS-S OV-S W-S ZV-N DZ-S DSm-S VS-N NSp-S BV-S DS-S NSp-N OS-S OM-S W-S ! ZV-S NSp-S R01DSm-N SC-S SC-S NSp-S NZt-N NZ-SDSm-N ZV-N NZ-S BI-S ZV-S SC-N DSm-N VS-N ZV-S OM-SBV-S ZS-N ZV-N OM-N W-S VS-N DSm-S BI-S VL-S NZ-S NSp-N LBK BI-S ! ! ! DSm-SZV-N VS-N BH-N VS-N BI-S W-S OV-S DSm-S NSp-N ZS-S NSp-N DSm-S ZS-S W-S W-S NSp-N DSm-S RN-NNSp-N OM-S NSp-N VL-S PV-S SC-S ZS-S ZV-S TO-N SC-S W-S DS-N W-S ZS-S W-S DS-S VS-N VS-N W-S SC-N ZS-S DSm-S DSm-S ZV-N DSm-S NL-S ZP-N OS-S OS-N NSp-S DSm-S ZV-S NZ-S ZV-N ZV-N NL-S ZP-N SC-N SC-N NSp-N NZ-S ZS-S NSp-N VL-N SC-N DS-S DSm-N SC-N ZV-S BI-S NZt-N ZP-S DSm-S ZV-N ZP-S NSp-N ZS-S 31-x Červený potok - Hořovice W-S VS-N NSp-S NZt-N W-S VL-S DS-N BI-S DS-S BI-S NSp-N NZ-S DSm-N DZ-S VS-N DS-S DS-N SC-N SC-S BI-N NZ-S DSm-S ZV-S DSm-N NSp-N ZS-S ZV-NSC-S NSp-S ZV-S DSm-SOV-S W-S VT-S OV-S ZS-S VS-N ZV-N W-SZP-N NL-S ZP-NW-S W-SZV-S ZS-S ZV-N DSm-S BI-N DSm-S ZV-S OM-N NSp-S ZS-SZV-S ZS-S VS-N OM-N DSm-N OM-N RN-N TO-N VL-N NZ-S PV-S BH-S W-S OV-S W-S DS-S DSú-N OV-S BI-SZV-S NZt-N W-SZV-N NL-N ZV-N W-S BI-S DSm-S DS-S ZV-N BV-SSC-S SC-N VS-N DSm-S W-S SC-N ZV-N BI-S DS-SZV-S VS-N R01 DSm-N NSp-S BI-S SC-S BH-N VS-N ZS-S DS-S BI-N W-S BI-S NZ-S SC-N DSm-S BH-N SC-N D BH-S BV-SBH-S ! ! ! VS-N BI-S ZV-S DZ-S W-S VS-N DSm-S ZS-S DSm-S DSm-S ZV-NSC-S VL-S DSm-N OV-S DSm-S VS-NW-S DSm-N DSm-S W-S DSm-S NZt-S BI-S ZS-S OV-SDS-S DSm-S W-S DSm-S NZ-S SC-S SC-S NZt-S DSm-S NL-N ! NSp-S DSm-S VS-N ZV-S OS-S NZt-N NZ-S NZ-S DS-S ZV-S ZV-N BV-S SC-S DSm-S PV-N W-S ZV-S VL-N DSm-SDSm-S ZV-N ZV-N VT-S BI-S BI-S NZt-N W-S ZV-S ZV-S ZS-S ZS-S DSm-SOM-S ZV-N NSp-N W-S NZt-N NSp-N ZV-N NSp-N NSp-S BH-N DSm-N W-S DSm-S NZt-N SC-S OS-S DS-N W-S OM-S W-S ZS-SVS-N ZS-S BI-N DSm-S DS-N DSú-N NSp-NOV-S ZS-NW-S SC-S W-S ZV-NNSp-S BV-S NZt-SSC-S NZt-N DS-N W-S NSp-S NZt-S ZP-S ZV-S R01 W-S OV-S SC-N SC-N ZP-N ZS-S ZP-N NZ-S SC-N BI-S ZV-S BI-N DSm-N BV-S SC-N VL-S SC-S NSp-S OM-N DSú-S NZ-S OV-S SC-N ZV-N NZ-S OM-N BV-S ZS-N NZt-N NSp-N NSp-N NZt-N NZt-S DS-S DS-N NL-S OV-SVS-N BV-S W-S DZ-S NZt-N DSm-SOV-S DS-SNSp-S W-S DZ-S VS-NNZt-SBI-S ZV-N W-S DS-N BV-S DSm-NW-S OM-N OM-S VS-N NZt-N SC-S OM-S DS-S BV-S DS-SW-S ZV-S DSú-N W-S DSm-N SC-S DSú-S ZV-N DS-N ZV-N W-S DS-S SC-S ZV-S BI-S NZt-S RN-N VS-N SC-N W-S W-S W-S W-SSC-N BV-S DSm-S ZS-S OM-S DSm-N NSp-N BI-N BH-S NSp-N ZV-S VT-S VS-N NSp-N VS-N W-S DSm-S DSm-SZV-N DS-S ZV-N ZV-S BI-S DSú-S NSp-S BH-S DS-S NSp-N OV-S OM-S OM-N ZS-S PV-N DSm-S NSp-S TO-N SC-S DSm-N W-S SC-N OV-S W-S DSm-N BH-S ZV-N SC-N BI-S W-S BI-S OS-S DSm-S DZ-S ZV-SVL-S NSp-S BI-S DSm-S SC-N SC-S OS-N VS-N ZV-NDSm-N VL-S SC-N ZV-N DZ-S DSm-N BI-S W-SZS-S BI-N VS-N DSm-S NZ-S NSp-N NL-S SC-S SC-S DS-S OM-S SC-S ZV-S DSm-N BI-S NZt-N DSm-S DS-SZS-S ZS-SNZt-S ZV-S BI-S ZS-S VS-N NSp-N NSp-N SC-NZV-N ZP-S SC-S SC-N W-S W-S BI-SDS-S ZP-S DSm-S BI-S DS-S BI-S NSp-S VL-S SC-S NZt-S NZt-SDS-SNSp-S OS-NZS-S BI-S DSm-S ZV-S NZt-N ZV-N BV-S ZV-N ZV-NBI-S VS-N SC-N BI-N DSm-N ZV-SDS-S DSm-S ZV-S ZV-S OV-S BI-SBV-S DSm-SOV-S ZV-S VT-S SC-S ZV-NOM-SDZ-S W-S ZS-S BI-N W-SZP-N VS-N OS-S W-S W-SZV-S VL-S BI-S NZt-N BI-S DZ-S DSm-S W-S DSú-S DSm-N TI-S ZS-S ZV-N BV-S BH-S OM-NW-S NSp-S OM-STI-S PV-N ZV-S VL-N ZV-S BV-S PV-S ZS-N BI-S NZ-S BI-S DS-S DSú-N NSp-NW-S DSm-S OM-N OV-S NZt-N DZ-SZS-S ZV-S SC-N W-S W-S BI-S BV-S BI-S ZP-S OV-S BV-S DSm-S NZt-S VS-N VS-N W-S DS-S SC-S DSm-S DSm-S ZV-N ZS-S DSm-S VS-N NZt-N VL-S SC-S SC-S DS-S VS-N VL-S W-S DSm-N DSú-S SC-N SC-S DSm-S DSm-S ZS-S BV-SBH-SSC-S ZV-N OV-S BI-S DSm-S W-S OS-S VS-N ZV-N DSm-S W-SBI-S VL-S ZV-N DS-S ZV-S DSm-N BI-S DSm-S BI-S DS-S BV-S ZS-S DS-N NZt-N ZV-N W-S DSú-N SC-S NZt-S OM-N W-S VS-N ZV-S DSm-N SC-S ZV-N BV-S DSm-S SC-S DSm-S ZV-S OM-S DSm-NSC-S SC-NNSp-S VL-N W-S DSm-S BV-S DSú-S VT-S ZV-N W-S VL-N ZV-S ZS-S NZt-N ZS-S ZS-S DSm-S NSp-S DSm-S ZV-NDSm-S ZS-N ZV-N NSp-S NSp-S NSp-N NSp-S NSp-S OM-S SC-S SC-S OS-S ZV-S BI-SVL-N W-S SC-S DSm-S PV-N OM-S DSú-N NSp-N VS-N NZ-S BI-NW-S W-S SC-S DZ-S DSm-S W-S VS-N PV-N VL-N DSm-S NSp-S BI-N SC-S NZt-N W-S NL-S R01 DZ-S W-SSC-N BI-S OV-S NSp-S BI-N SC-N W-S W-S DS-S DSm-S NSp-N DSú-S BI-S DSm-S ZP-N NZ-S ! ! ZS-S DS-S W-S VL-S NSp-S OV-S ZS-S DSm-N ZV-S ZP-N OV-N OS-N NZt-N NZt-S DS-S VL-S DS-SNSp-S PV-SBI-S NZ-S PV-S ZV-N DS-N W-S W-S BV-S DSm-S OM-S ZV-S W-S BV-S SC-N ! !NZ-S NSp-N BI-S DS-S DSm-S DS-N OV-S BV-S ZV-N BV-S W-S NSp-S ZV-S DS-S DSm-S BV-S SC-S ZV-S DZ-S BI-S BV-S NZt-S SC-S W-S DSm-S OM-S BI-N DSm-S DS-S W-S DSú-N DSm-N BI-S ZV-N SC-S W-S DS-S DSm-S W-S SC-N DSú-S VL-S NSp-S SC-N W-S SC-N ZV-S SC-N BV-S NSp-N BI-S SC-S VT-S BI-N SC-N DSm-S BV-S W-S DSm-N DSm-S DSm-S ZS-S VS-N DS-N PV-SW-S DSm-S W-S OS-S BI-S DSm-N DSm-S ZS-S BI-S DSm-S BI-N DSm-S W-S NSp-N ZV-S DSm-N NSp-N DSm-N OM-S ZV-NOM-S OV-S DSú-N DSm-S ZV-S BI-S W-SW-SZP-N DSm-N OM-S BH-S TI-S DS-S OV-S SC-S BH-S SC-S SC-S ZV-S W-S DS-SZS-N NZ-S W-S W-S ! DSm-S W-S VS-N OS-N BV-S BI-S ZV-S NSp-S BI-S ZS-S OM-S BI-N BI-N ZS-S ZV-N NSp-NW-S NSp-N NL-S DSm-S VL-S VL-S DSm-N ZS-S PV-N NSp-N SC-N SC-S BI-S BV-S ZV-N SC-S NSp-N DSm-N SC-S W-S ZV-S DSm-S SC-S ZV-N ZV-N BI-S SC-S BI-S PV-N DSm-S W-S BI-S DS-S DSm-S SC-SBH-S NSp-S ! BI-SBI-S OS-S ZS-S ZS-S VS-N OS-S DSm-SZV-S W-S DSm-S ! W-S NSp-S ZV-N VS-N NSp-S LBK VS-NZV-N SC-S BI-S ! DSm-N R01 OS-S SC-N SC-S VL-S NSp-S R01 BI-S DSm-S BI-S BI-S ZV-N ZV-N OV-S BI-S DSm-N ZV-N SC-N DSm-S DSm-S DSm-N BV-S ZV-S ZV-S SC-S SC-S VL-N DSm-N DS-S W-S OS-S SC-N ! ! ! ZS-S NZ-S NZt-N ! ! ! BI-N OV-SVS-N VL-S NL-S OV-S NZt-N ! SC-SW-SSC-S W-S DS-SDSú-S ZS-S DSm-S DZ-S W-S ZS-S BI-S ZV-NZS-SNZt-N BH-S NL-S BV-S ZS-S SC-SBV-S ZV-N OM-S OV-S ZV-S DZ-S VS-N PV-N NSp-N BI-S OV-S SC-S PV-S BV-S NZ-S DZ-SZS-S OM-SVL-N PV-N SC-S DSm-S DSm-S OV-S 31-x Červený potok - Hořovice BV-S BI-S VS-N ZV-N DSm-S NL-S DSm-S W-S NZt-S DSm-S ZV-S BI-S NZt-N ZV-N W-SBI-S ZS-S NSp-N NZ-S NZt-S VS-N DSm-S NSp-N VL-N NSp-N DS-S ! W-SZP-N NSp-N VL-S VS-N DS-S DSm-S DS-S BV-S BI-S BV-S SC-N DSm-S PV-N SC-N DS-S NSp-S ZV-S DS-S SC-N BV-S DSm-S BI-S OS-S NSp-S DS-S VL-S ZS-S BV-S BI-S NSp-S W-S DSm-N VL-S ZS-S ZV-S DS-S DSm-N DS-S NSp-S ZV-N ZV-N OM-SBV-S SC-S DS-N DSm-S DSm-N DZ-S DSú-N BI-S DSm-S SC-N SC-N ZS-S NZt-S ZV-S ZS-S DSú-S W-S DSm-N OM-S BV-S SC-S OV-S ! SC-S BV-SDSm-S W-S OM-S DSú-S ZS-S OV-S DSú-S DS-N BI-S DSm-S VS-N ZV-N DSm-S OM-S ZS-S ZV-S ZS-S W-S VS-N NL-N DSm-S VS-N DSú-S ZS-S NSp-S W-S TO-N OV-S NL-N W-S SC-S ZV-S ZS-N VS-N NZt-N SC-SBI-N PV-N NSp-S BI-S VL-N NSp-SDS-S ZV-N ZS-S ! NL-N ZS-N DS-S ZV-N NZt-N ZV-N SC-S SC-S BI-S DSm-S SC-S ZV-S VS-N NZ-S ZV-S BI-S ! VS-N ZV-S BI-S ZS-S R01 BI-S BI-N NSp-N NSp-S BI-N BI-N NZ-S SC-S DS-S BH-N ! OS-S VL-S DSm-S OM-S W-S SC-S ! ZS-S BH-S NSp-S SC-S ZS-S W-S BH-S DSm-N NZt-N NZ-S W-S OS-S VL-S ZV-N OM-S W-S W-S BV-S SC-N OV-N PV-S ZV-S DSm-S PV-N DSm-S W-S ZS-S W-S ZS-S DSm-S W-SOM-S OM-S W-S ZV-S DS-S SC-S ZV-S DSm-S DSm-S DS-N ! ! BI-S PV-S NSp-S OV-S ZV-N OV-S OV-S ZS-S W-S BV-S DS-S BV-S DSm-N W-S DSm-S OS-S NZ-S OV-S DSú-S DSm-S SC-S DS-S NSp-S ZV-N BI-N DSm-S DSm-S SC-S SC-N BI-S ! DS-S DSm-S DSú-S SC-N OM-S SC-N SC-N NSp-N OV-N VS-N NSp-N DSm-S DSm-S ZS-S DSm-S DSm-S NSp-S OM-SNZt-N OS-S BI-N PV-S ZV-N BI-S SC-N DSm-S W-S W-S DSm-S NSp-N ZS-S BV-S ZS-S DS-N DS-S NSp-S DSm-N NSp-N BV-S OM-S ZV-S IP NL-S SC-S OM-S PV-N NZt-N SC-S DSm-S BV-S VL-S

VS-N

VL-N

NL-N

DSm-S

VS-N

! !

! !

! !

! !

NZt-S

DZ-S

VL-S

VL-N

ZS-S

! !

NZt-S

NSp-S

DZ-S DS-S ZS-S

NZt-S

DS-S NSp-S

! ! ! ! ! !

! !! !

! !

! !

! ! ! !

! !

NZt-N

NSp-S VL-S

NZt-N

NZ-S

ZS-S

!

! !

! !

! !

NL-N

DS-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

! !

NZ-S

NZt-S

VL-N

DZ-S

DS-S

DZ-S

VL-S

NL-N

NZ-S

NZt-S

VÝKRES ZÁKLADN HO ČLENĚN ÚZEM

NZ-S

NZ-S

NSp-S DZ-S

NSp-S

DS-S

! !

! !! !

DZ-S

DS-S

NZ-S

DZ-S

! ! ! ! ! !

! !

! !

NZ-S

NZ-S

! !

! !! !

! !! !

! !

! !

! !

! !! !

! !

Z 5

K 42

! !! !

K 1

! !

K 41

! !

K 43

! !

dopravní kostra

Z 62

!

W-S

NZ-S

!!

!

!

!

!

!

!! !! !! !! ! ! !! !! !!

! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NSp-N

NSp-N

!

!

!! !! ! !! !! ! ! ! !

LBK 30-31 - Obecní lesík - Červený potok

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

K 37

!

!

!

!

!

!

K 26

K K 83 24

X 3 P 56

!!

!

K 30

800 m

200

!

!

!

!!

!!

DSú-N NSp-N

!!

!

!

! !!

NSp-N

!

DSú-N

NSp-N !

!

!

!

!!

!

NZ-S

NSp-S

!

!

!

!!

!

!!

K 29

!

!

!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

DSú-N

!

!

!! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !!

NZt-S

!

!

!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !

!

!

NSp-S

W-S NSp-N

!! ! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

! !!

!

!

!

NSp-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !

K 27

!

NSp-S

NSp-N

NSp-S

!

DSú-S NSp-S

!!

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !

VL-S K 21

NSp-S

LBK DSú-N W-S25-31 - Červený potok - Obecní lesík

NSp-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NSp-N

!

!

NSp-S NSp-S

!

!

!

NSp-N

NSp-N

!

!

!

W-N

DSú-S

K 28

K 23

! !

!

!

!

!

VL-S K K 22 20

NSp-S ! !

!

!

!

!

! ! !!

NSp-N K 19

! !

NSp-S

NSp-N

!

!

!

!

DS-S

!

!

!

!!

W-S

!

!

!

! ! ! ! !

!

NSp-N DSú-S

RI-NDSú-S

NSp-S !

NSp-S

!

ZP-S

W-S

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

LBC 31 - Červený potok - Kamenná stráň

! ! ! ! ! ! !

VL-S

VL-S

SC-N

DSm-S

OM-S

NSp-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSm-S

SC-N

OM-S

W-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

VL-S W-S

!

!

!

DSm-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

VS-N

W-S

!

! !

!

!! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !!

W-S DSú-S

!

!

!

! ! ! ! NSp-S ! ! ! !

!

!

!

!

OM-N

!!

!

!

!

!! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! ! !! !! !! !! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! !!! ! ! !! !! !! !! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

NZ-S

!

! ! ! ZP-S

!

!

OM-S

!

!

!

!

!

!

BI-S

!

! ! ! !

!

NZ-S

!

!

!

TO-S

!

!

!

!

!

! !!

!

ZS-S

!

!

!

BI-S

OM-S

DSú-S

!

!

ZV-S

!!

!!

!

!!

!!

!!

!

!!

!!

!!

!!

!

!!

!!

W-S

!

!

!

!

!

DSm-S W-S

OM-S

VL-S

!

!

!

!

SC-N DSm-S

NSp-N

NSp-N

ZV-N

!

DSm-S

!! ! ! !!

!

!

!

NSp-S

!!

!

!

!

!

NSp-S

!

!

!

!

!

!

!

ZV-N

!!

!!

!

!!

DS-N

ZS-N

!

DSm-N

!!

!

!!

!!

!!

SC-N

!!

!!

DSm-S

ZS-S NSp-N DSú-S

!

!

!

!

!

!

!

DSm-S

!

DS-N

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!

!

BI-S

SC-N

!

NSp-S

!

!

!

SC-N

!

BH-N

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

OM-S

DSú-S

!

!

ZS-S

! !! !! ! !

!

SC-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ZV-S

! ! ! ! !!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

VS-N

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !!! !! !! !! !!

! ! ! !

VS-N

ZS-S

!

ZS-N

DSm-S

!

!!

!

!! ! ! ! !!

!!

! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !

!

!

!!

!

!

!

DSm-S

!

!!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!

!

!

!

!

!

! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

!

ZS-S

!

!

!

!

!

!!

! !! !! !! ! ! !! !! ! ! !!

!

NSp-S DZ-S NSp-S

! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !

! !!

!

!

!

!

!

!

!

DS-S

OM-N

!

! !!

!

!! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

!

ZV-S

NSp-S

!

!!

!!

!

DZ-S

!

NSp-S

ZV-N

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

DS-S

DS-S

!!

!! !!

!

!

!

!

VS-N

DSm-N

DZ-S

!

! !!

!!

! !!

! !!

! !!

!!

! ! !! ! !! ! ! ! ! !

! !!

! !! !!

!

!

! ! ! ! ! !

NSp-S

ZS-S

!

!

!

!

!

!

VL-S

NZ-S

NZ-S

!

!

!

!

VT-S

ZV-N

! !!

!!

!

ZV-N

ZV-S

!

!!

!

!

!

!! !! ! !!

DSm-S

NZt-N NSp-S

VL-N

!! ! ! !!

!

!

!!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

VS-N

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

W-S

! ! ! ! !! ! ! !! ! !

!

!

!

!

!

!! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!

!

!

!

!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! !!

DSm-SDS-N

BI-S

BI-S ZV-S

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSm-S

!! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !!

! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !

W-S

ZV-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

! !

VL-S

VS-N

ZV-N

!

!

!

!

! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! !! !!

!

!

!

VS-N

VT-S

TO-N

NSp-S W-S NSp-S

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! !!

!

!

!

!!

!

!

DSm-S

NZt-S

!

!

!

!!

!

!

ZS-S

NZt-N

!

!!

!

VS-N

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

ZV-S

!

!

!

! !!

!

VL-N

DSm-N

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

ZV-S

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

ZV-N

DSm-S

NL-S NZt-N

TI-S W-S !

!

!

! !!

VS-N

!

!

!

!

!!

!

VS-N

DS-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

DS-S

DSm-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

DSm-S

!

ZS-S

VS-N

VL-S !! !! !! !! ! ! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !

W-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !!

!

!

!!

!

! !! ! ! !! !!

! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !

! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

!

VL-S !

BI-S

VL-S

!! !! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!

!

DZ-S

NZt-S

VL-N

!!

NZt-N

! ! !! !! !! ! ! !! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !!

NS

V

VS N


VÝKRES PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 1:5000

NL-N

Zt-N

W-S W-S

NL-N DSú-S ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

W-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

W-S

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NSp-N

!

! !

!

NSp-N !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSú-N W-S !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

LBK 32-x - Tihava - UNSp-N remízku

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NL-S

!

!

NSp-N

!

! !

! !

! !

! !

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

NZ-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NZ-S

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

W-S

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !

!

!

!

!!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !! ! ! !! ! ! !! !!

! ! ! ! ! !

W-S

!

! !

!

! ! !

LBC 32 - Tihava

!

!

!

!

!

!

!

W-S

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NZ-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

DSú-S

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !! !! !!

-N

!

!!

!

p-N

!

!

!!

W-S

NSp-N IP W-S 2 -DSú-N Pod statkem !

NSp-S

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

!!

!!

!

!

!

!

DSú-S

NSp-S

!

!

!

! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

NZ-S

! ! ! !

NSp-N

! !

! ! !

NSp-N

DS-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

NZ-S

W-S

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

! NSp-S

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! ! !! !

!! !! ! !!

!

!

BV-S

BV-S

!! !! !

!!

!!

!

!!

!

!!

!!

!!

W-S NL-S

DSú-N !

!

! !! ! !! ! ! !! !

!

!!

!! !! !! !!

! ! ! ! ! ! ! ! !!

!

! ! ! !! !! !!

!

! ! ! ! ! !! ! !! ! !!

DSú-S

!! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!!

!

!! !

!!

NL-S

!!

NL-S

!!

!! !!

ZP-N

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !! ! ! !! ! !

!

!

!

!

DSú-S

!

!

!

!

!

! ! !

NSp-S

DSú-S ! ! W-S

!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! !! ! ! ! !

!

!

S

DSú-S

S

NL-S

genda genda olve DSm-S genda hranice_Dissolve genda hranice_Dissolve VZ-S

RI-N VZ-S DSm-S RI-N VZ-S DSm-S RI-N VZ-S DSú-N RN-N ZP-N hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S zastavene DSú-N RN-N ZP-N VZ-S olve DSm-S RI-N VZ-S hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S zastavene DSú-N RN-N ZP-N Nolve ZP-N DSú-S RZ-N ZP-S ce DSm-S RI-N VZ-S zastaveneDSm-S DSú-N RN-N ZP-N olve RI-N VZ-S DSú-S RZ-N ZP-S Nolve ZP-N DSú-N RN-N ZP-N chny_funkce DSm-S RI-N VZ-S zastavene DSú-N RN-N ZP-N DSú-S RZ-N ZP-S Nchny_funkce ZP-S DZ-S SC-N ZS-N DSú-N RN-N ZP-N DSú-S RZ-N ZP-S chny_funkce DSú-N RN-N ZP-N DZ-S SC-N ZS-N Nkce ZP-S DSú-S RZ-N ZP-S stav ce DSú-N RN-N ZP-N DSú-S RZ-N ZP-S chny_funkce DZ-S SC-N ZS-N Nkce stav ZS-N OH-S SC-S ZS-S DSú-S RZ-N ZP-S ce DZ-S SC-N ZS-N kce stav DSú-S RZ-N ZP-S ce LBC OH-S SC-S ZS-S N ZS-N DZ-S SC-N ZS-N DSú-S RZ-N ZP-S DZ-S SC-N ZS-N ce stav LBC OH-S SC-S ZS-S Skce ZS-S OM-N TI-N ZV-N DZ-S SC-N ZS-N LBC OH-S SC-S ZS-S DZ-S SC-N ZS-N LBK ZS-S OM-N TI-N ZV-N S LBC OH-S SC-S ZS-S DZ-S SC-N ZS-N OH-S SC-S ZS-S LBK ZV-N OM-N TI-N ZV-N OM-S TI-S ZV-S OH-S SC-S ZS-S LBK OM-N TI-N ZV-N OH-S SC-S ZS-S IP OM-S TI-S ZV-S ZV-N OM-N TI-N ZV-N OH-S SC-S ZS-S LBK OM-N TI-N ZV-N IP OM-S TI-S plochy změn ZV-S územní ZV-S OS-N TO-N W-S OM-N TI-N ZV-N IP OM-S TI-S ZV-S rezervy OM-N TI-N stabilizované ZV-N plochy BH-N ZV-S OS-N TO-N W-S OM-S TI-S ZV-S OM-N TI-N ZV-N IP OM-S TI-S ZV-S OS-N TO-N W-S N BH-N W-S OS-S TO-S W-N OM-S TI-S ZV-S BH-N OS-N TO-N a krajiny W-S OM-S TI-S PlochyW-S ZV-S přírody BH-S W-S OS-S TO-S W-N N BH-N OS-N TO-N OM-S TI-S ZV-S OS-N TO-N W-S OS-S TO-S W-N S BH-S W-N OV-N VL-N NZ-S OS-N TO-N W-S BH-S OS-S TO-S W-N OS-N TO-N W-S OV-N VL-N NZ-S S BI-N W-N OS-S TO-S W-N PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ OS-N TO-N W-S OS-S TO-S W-N BI-N NZ-S OV-N VL-N NZ-S N BH-S OV-S VL-S NZt-S OS-S TO-S W-N BI-N OV-N VL-N NZ-S OS-S TO-S W-N BI-S NZ-S OV-S VL-S NZt-S N BI-N OV-N VL-N NZ-S OS-S TO-S W-N OV-N VL-N NZ-S OV-S VL-S NZt-S S BI-S NZt-S PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PV-N VS-N NZt-N OV-N VL-N NZ-S BI-S OV-S VL-S NZt-S orná půda OV-N VL-N NZ-S BV-S NZt-S PV-N VS-N NZt-N S BI-S OV-S VL-S NZt-S OV-N VL-N NZ-S OV-S VL-S NZt-S BV-SINFRASTRUKTURY PV-N VS-N NZt-N N NZt-N PV-S VS-S NL-S OV-S VL-S NZt-S RAVNÍ BV-S PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PV-N VS-N NZt-N OV-S VL-S NZt-S DS-N PV-S VS-S NL-S N NZt-N PV-N VS-N NZt-N OV-S VL-S NZt-S PV-N VS-N NZt-N trvalé travní porosty DS-N NL-S PV-S VS-S NL-S S BV-S R01 VT-S NL-N PV-N VS-N Legenda NZt-N DS-N PV-S VS-S NL-S PV-N VS-N Legenda NZt-N PLOCHY LESA DS-SINFRASTRUKTURY R01 VT-S NL-N SRAVNÍ NL-S PV-S VS-S NL-S PV-N VS-N NZt-N DS-N PV-S VS-S NL-S Legenda R01 VT-S NL-N S DS-S NL-N RH-N VZ-N NSp-N PV-S VS-S NL-S hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S DS-S R01 VT-S NL-N PV-S VS-S NL-S DSm-NNL-N RH-N VZ-N NSp-N DSm-S hranice_Dissolve RI-N VZ-S S R01 VT-S NL-N N DS-S PV-S VS-S NL-S R01 VT-S NL-N INFRASTRUKTURY DSm-N RH-N VZ-N NSp-N DSm-S NRAVNÍ NSp-N hranice_Dissolve RI-N VZ-S NSp-S PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ R01 VT-S NL-N zastavene DSú-N RN-N ZP-N DSm-N R01 RH-N VZ-N NSp-N VT-S NL-N přírodní NSp-S zastavene DSú-N RN-N ZP-N N NSp-N RH-N VZ-N NSp-N S DSm-N R01 VT-S NL-N RH-N VZ-N NSp-N NSp-S DSú-N NSp-S zastavene RN-N ZP-N RH-N VZ-N Všechny_funkce NSp-N DSú-S RZ-N ZP-S RAVNÍ INFRASTRUKTURY NSp-S RH-N VZ-N NSp-N DSú-S RZ-N ZP-S NSp-S NSp-S Všechny_funkce RH-N VZ-N Územní NSp-N NSp-S stability systém ekologické DSú-S RZ-N ZP-S Všechny_funkce NSp-S DZ-S SC-N ZS-N Funkce stav NSp-S HNICKÉ INFRASTRUKTURY DZ-S SC-N ZS-N Funkce stav ! ! NSp-S DZ-S SC-N ZS-N Funkce stav ! ! LBC OH-S SC-S ZS-S lokální biocentrum 1 ! ! LBC OH-S SC-S ZS-S HNICKÉ INFRASTRUKTURY LBC OH-S SC-S ZS-S LBK OM-N TI-N ZV-N lokální biokoridor LBK 1 OM-N TI-N ZV-N LBK OM-N TI-N ZV-N IP OM-S TI-S ZV-S IP OM-S TI-S ZV-S interakční prvekOM-S IP TI-S ZV-S BH-N 1 OS-N TO-N W-S BH-N OS-N TO-N W-S BH-N OS-N TO-N W-S BH-S OS-S TO-S W-N BH-S OS-S TO-S W-N BH-S OS-S TO-S W-N BI-N OV-N VL-N NZ-S BI-N OV-N VL-N NZ-S BI-N OV-N VL-N NZ-S BI-S OV-S VL-S NZt-S BI-S OV-S VL-S NZt-S BI-S OV-S VL-S NZt-S BV-S PV-N VS-N NZt-N BV-S PV-N VS-N NZt-N BV-S PV-N VS-N NZt-N DS-N PV-S VS-S NL-S NZ-S

DZ-S

NZ-S

NSp-S

DS-S

DS-S

ZS-S

NZ-S

NSp-S

DZ-S

NL-N NSp-S

NZ-S

DZ-S

NZ-S NZt-S

DZ-S

DS-S

-N NSp-S NL-S NSp-S

-N

ZS-S

DZ-S DS-S

NSp-S

NZt-N ZS-S ZV-S NZt-N

W-S

VL-S NZt-S NSp-S VL-S

ZV-S NZ-S NZt-S

NSp-S

NL-S NSp-S

ZV-S ZS-S

DZ-S

NL-N NZt-S

BI-S ZV-S

NL-S ZS-S DZ-S ZV-S ZV-N W-S W-S ZV-S OS-S NZt-S

VL-S

DSm-S

W-S

NZ-S

DS-S ZS-S NZt-S

DZ-S

ZV-N

TI-S

W-S

NSp-S DZ-S

NL-N

DS-S

DSm-S

NSp-S

BI-S

VL-S DZ-S DSm-SDS-N

DS-S BI-S NSp-S ZV-N DSm-S W-S NSp-S TI-S

DSm-S

NSp-S

NZt-S

VL-S ZS-S NSp-S NZt-S DS-S NZt-N DSm-S VL-S NZt-S ZV-N DSm-S NZt-S NZ-S DSm-SDS-N BI-S

NL-N

DZ-S

W-S TI-SNSp-S

NZt-N W-S NSp-S OS-S

NL-N

TI-S NSp-S NSp-S NSp-S

NZt-S

VL-S NZt-S

DSm-S

NZt-N

NZt-S

NZt-N

NZt-S

NL-N VL-N NZt-N

NZt-S

DZ-S NZt-S NZt-S

NL-N VL-S

NSp-S

BI-S

VL-S

ZS-S

NL-N

NZt-N

NZt-S

VL-S W-S NSp-S

ZS-S DSú-N NSp-S

DS-S

NSp-S

NSp-S

NZt-S

W-S

NSp-S NZt-S W-S NSp-SOS-S TI-S

NZ-S

DZ-S

NSp-S

NZt-S NZt-N NZt-N

NZ-S

NSp-S

NZ-S

VL-S

NSp-S NL-N NSp-S

VL-S NZt-S

NZt-S NZt-S DZ-S NZt-S

NL-N

ZS-S

DZ-S

DZ-S DZ-S DS-S DZ-S DS-S DZ-S DS-S

NL-N NSp-S NL-N VL-S NSp-S

NSp-S DZ-S DZ-S DS-S DZ-S ZS-S DS-S DZ-S DS-S NSp-S DS-S

NSp-S VL-S NSp-S NSp-S VL-S VL-S NSp-S

NSp-S VL-S NL-N NSp-S VL-S NSp-S ZS-S DZ-S NZt-S NSp-S BI-S NSp-S VL-S VL-S DZ-S ZS-S BI-S VL-S NZt-N TI-S NZt-S DS-S DZ-S NZt-S VL-S ZS-S NL-NNZt-S DSm-S BI-S DZ-S ZV-N W-S DSm-S DS-S VL-S ZS-S DZ-S BI-S DSm-S TI-S NZt-S VL-S DS-S ZV-N DSm-S BI-S NSp-S DZ-S VL-S DS-N DSm-S ZV-S BI-S W-S NZt-S W-S DS-S DSm-S NSp-S ZV-N DSm-S DZ-S VL-S BI-S DS-S DSm-S BI-S NSp-S ZV-S DSm-S ZV-N W-S DSm-S BI-S DZ-S DS-S VL-S ZV-NDSm-SDS-N NZt-N DSm-S NSp-S BI-S NZt-S NZt-S W-SDSm-S DSú-N ZV-S NSp-S BI-S VL-S ZV-N DSm-S DS-S BI-S DSm-SDS-N NZt-N W-SDSm-S DSú-NW-S ZV-SDS-S NZt-S ZV-S BI-S ZV-N BI-S NSp-S W-S OS-S DSm-S DSm-S DSm-SDS-N NZt-N W-S NZt-S ZV-S ZV-N BI-S DSm-S NZt-N BI-S DS-S DSm-SDS-N DS-N NZt-N DSú-N DSm-SNZt-S BI-S ZV-S W-S W-S BI-S OS-S DSm-S ZV-N BI-S W-S BI-S DSm-SDS-N NL-N

ZS-S

NZ-S NZ-S

NZ-S

DS-SDZ-S

NZt-S

TI-S DS-S

W-S

NZt-S DSú-N

NL-N

NZt-N ZS-S NZt-S DZ-S NZt-S W-S OS-S DS-S

NZt-S

NSp-S

DS-S

DS-S

ZV-N BI-S

NZ-S DS-S

NZ-S

NZ-S NZ-S

DS-S

TI-S

W-S DZ-S ZS-S

DSm-S

DZ-S NZ-S DZ-S

NZt-S

ZS-S NSp-S

VL-S

BI-S

NZt-N VL-S NSp-S

NZ-S

DS-S NSp-S

VL-S

VL-S

BI-S

VL-S

DSm-S

NZt-S

DS-S

ZV-S NZt-S

NL-S

DZ-S

NL-N

NZ-S

DZ-S

VL-S

NL-N

DZ-S DS-S ZS-S

LEGENDA

DZ-S

NZ-S

NSp-S DZ-S

NSp-S

DS-S

NL-NNZt-S TI-S NL-NNZt-S

BI-S NZt-S

VL-S

DSm-S

DS-S

DSm-S

ZV-N

JEVY INFORMATIVNÍ Legenda

NSp-S DS-S NSp-S NSp-S ZS-S NSp-S ZS-S ZS-S ZS-SW-S

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

hranice řešeného DSm-S území hranice_Dissolve

NZt-S TI-S

NZt-S

zastavene NZt-S

TI-S

NZt-S

katastrální mapa

DSú-N

RI-N

VZ-S

RN-N

ZP-N

Plocha se stanovenými podmínkami prostorového uspořádání zástavby

NZt-N VL-N VL-N DSú-N BI-SNL-S BI-S TI-S W-S NZt-S BI-S W-S DS-S VL-S NSp-N TI-S W-S NSp-S NZt-S NZt-N NZt-N VL-N NZ-S VL-S ZV-S VL-S VL-N NZt-N NZt-S DSm-S NZt-N TI-S DS-S NSp-S DSm-SDS-N NZt-N NZt-S DZ-S ZV-S W-S DS-S ZV-S ZV-N W-S DSú-N W-S DSm-S NZt-S NZt-S NZt-S NZ-S NZt-N BI-S NZt-S W-S ZV-S DS-S DZ-S NZt-N BI-S NL-S BI-S DSm-S NZt-N NZt-N NZt-N VL-N BI-S NL-S DSm-S NL-N NZt-S TI-S DSm-S DSm-SDS-N NZt-STI-SNSp-S W-S ZV-S DSm-N NZt-S NZt-S W-S DZ-S NZt-S VL-S NZt-N DSú-N VL-S NL-N W-SDSm-S TI-SNSp-S ZV-N DSm-S NZt-N NSp-S ZV-N VS-NVL-N NZt-S VL-S NZt-S ZV-SZV-S BI-S VL-S DZ-S DSm-S DSm-S BI-S NZt-N ZV-N BI-SDZ-S NZt-N DSm-S NZt-S NZt-N NZt-N NL-S NL-S VL-N DS-N NZt-S NZt-N VL-N TI-S NZt-N OS-S NZt-S W-S ZV-S DSú-S BI-S ZV-N W-S NZt-S W-S W-S W-S NZt-N TI-S BI-S NZt-S DS-S VL-S NL-S NZt-N TI-S DS-S ZS-S NSp-N W-S W-S DSú-N TI-S DS-S NZt-S NSp-S NSp-S NZt-S NZt-S BI-S W-S VS-N ZV-S BI-S W-S ZV-S VL-S DSm-S VL-S VL-S VL-S VL-N TI-S NSp-S DZ-S DSm-S DS-S DSm-S NSp-S NZt-N NSp-N NZt-N NL-N NSp-S NZ-S DSm-S DSm-S NL-S NZt-N DSm-N NZt-S DS-S OS-S NSp-S NZt-N NZt-N DSm-N W-S VL-N ZV-S ZV-S NZt-STI-S W-S NZt-NZV-S DS-S ZV-S ZV-N VS-N W-S DSm-S ZV-N ZS-S N DS-S NZt-NDS-S DSm-S VS-N DSm-S NSp-S ZV-S W-S W-S W-S ZV-S DS-S W-S VL-S W-S W-S DS-S BI-S DS-N DSm-S DSm-S NL-N NL-S NL-SNZt-N DSm-S NZt-S NZt-N DSm-S DSm-S BI-S NSp-S DSm-N DSm-N ZV-N NZt-N W-S ZV-S VL-N DSú-NW-S NZt-S W-S DSm-S VS-N DSm-S NZt-N W-S NSp-N NZt-N NL-SZV-S TI-S W-S ZS-S DSú-N NSp-S DSm-S ZV-N VS-N NZt-N NSp-S DS-S VS-NDSm-S ZS-S W-S TO-N DSm-S VS-N PV-N VS-N ZV-S NSp-S NSp-S W-SZV-N NZt-S NSp-S W-S BI-S NZt-N VL-S DS-S DSm-S DSm-S W-S NSp-S NZt-N DSm-S VL-S DS-N OS-S DSm-S BI-S DSm-S NSp-S NZt-N W-S ZV-S ZV-N NL-N NL-S ZV-N DS-S W-S OS-SDS-N NZt-N NZt-N ZV-S NZt-S NSp-S DZ-S W-S VL-S DSm-N ZV-N ZV-S ZV-S OS-S VL-N ZV-S DSú-S NZt-S ZS-S NL-SDSm-S ZV-S DS-S ZS-S ZS-S W-S W-S ZS-S NZt-N DSú-N W-S W-S ZS-S NL-S NZt-N NZt-S DSm-SDS-N W-S NZt-N NZt-N VS-N NSp-SNSp-N DSm-S NSp-S DSú-S VS-N W-S NZt-S VS-N ZV-S ZV-S ZV-S BI-S VL-S BI-S NZt-S VL-S W-S NSp-S DSú-N W-S PV-NBI-S BI-S DSm-S DSm-S NSp-SOS-S NZt-N W-S ZV-N NSp-S DS-SDSm-S DSú-N DSm-S BI-S DSm-S W-S OS-S DS-S NSp-S ZV-N ZV-S NSp-S NSp-S NZt-N DSm-N W-S DSm-N ZV-S VS-N ZV-N W-S ZV-S VS-N ZV-S DSm-S VL-S NZt-NVS-NZV-S BI-S ZV-S TO-N NL-S ZV-S NZt-S ZS-S NSp-N DSú-N NSp-S W-S OS-S NZt-N ZS-S TO-N ZS-S NL-N OS-S VS-N ZV-S DSm-N NZt-N NSp-S NSp-SZV-S DS-S W-S VS-N ZV-S ZV-S DS-S W-S W-S DS-S BI-S W-S VL-S NSp-S NSp-SOS-S NL-N NL-N DS-S DSm-S DS-N W-S W-SDSú-S VS-N DSm-S NZt-S BI-S ZV-S DSm-SDS-N DSm-SDS-N ZV-S VL-S DSú-S DSm-N W-S DSm-S W-S NZ-S VT-S NL-N VS-N NSp-S NZt-N VS-N ZS-SNZt-N ZS-S TO-N ZV-S ZV-S NL-S W-S DSm-S BI-S ZS-S NZt-N DSú-N NSp-S ZS-S W-S DSm-S DSm-N NZt-N DSm-S DSm-S W-S TO-N NSp-S NZt-N DS-S PV-N NSp-S ZV-SZV-N W-S BI-S VS-N VS-N ZV-S ZV-S BI-S W-S NZt-S DSú-N NSp-S BI-S BI-S ZS-S NSp-S DSm-S W-S OS-S W-S OM-S DSú-N W-S ZV-NDS-S NSp-S VS-N DS-S W-S VL-S NSp-S BI-S W-S VS-NVS-N DS-N NL-N ZV-S VL-S W-S NZt-S OS-S VS-N DSm-S OS-S ZV-S DSm-SDS-N VL-S W-S VS-N ZV-S NSp-S DSú-S ZV-N W-S ZV-S NSp-N DSú-S DSm-S VS-NZV-SNL-N NZt-N NL-N NSp-N NSp-S NSp-N DSm-S DS-N W-S ZS-S ZS-S W-S ZS-S W-S DSú-N NZt-N TO-N NL-N NZt-N NZt-N ZV-SDSm-SDS-N NSp-SOS-S DS-S LBK DSm-N DSm-S W-S ZV-S BI-S ZV-S BI-S W-S ZV-S ZV-S ZV-S DSm-S BI-S DSú-NW-S DSm-S NZt-N DS-S ZS-S DSú-N NZt-N ZS-S NZt-N PV-N NZt-N W-S VL-S NZt-N ZV-N W-S DS-S DS-SW-S ZV-N DSú-N DSm-S DSm-S BI-S BI-S DSm-S BI-S VS-N DSm-S DS-N BI-S VS-N DS-S DS-S ZV-S OS-S BI-S NZt-S W-S W-S ZV-N OS-S BI-S ZV-S 32-x Tihava U remízku VT-S ZV-S BI-S DSú-S ZV-S ZV-N ZV-NNSp-N DSm-S VT-S VS-N VS-N DSm-S DS-S DSm-S ZV-S BI-S W-S DS-N W-S NSp-N NSp-N S OS-S TI-S PV-N BI-S TO-N ZS-S NL-N OS-S DZ-S NZt-N NSp-S ZV-S W-S TO-N DSm-S NZt-S DSm-N OS-S DSm-S ZV-N DSú-N W-S ZV-S W-S BI-S BI-S W-S DSm-S VS-N ZV-S NSp-N NSp-N ZS-S NZ-S DS-S DS-S ZS-S VS-N NSp-S VL-S BI-S DSú-N VL-S TO-N VS-N ZV-N NZt-N NZt-N ZV-S DS-SW-S VS-N VS-N DS-SZV-S VS-N NL-N NL-N VL-S NL-N Zt-N VS-N BI-S DS-S VS-N ZV-S DSm-S DS-S DS-S VS-N DS-S W-S ZV-S W-S W-S BI-S VS-N ZV-S OS-S NZt-N DSú-S ZV-N NSp-S W-S W-S OS-S NZt-N NZt-N DS-N DSm-S NZt-N DSm-S NZ-S DSú-S NZt-N ZV-S BI-S DSm-S ZV-S VT-S NL-N NSp-N W-S TO-N ZV-S W-S VT-S DS-S ZS-S NZt-N NZt-N OS-S NZt-N W-S OM-S W-S ZV-S PV-N DSm-S DSm-S NZt-S DSm-S W-S DZ-S DS-S ZV-S VS-N DSm-S ZV-S DS-S ZS-S VS-N TO-N W-S DSú-N NL-N PV-N ZS-S OS-S BI-S DS-NW-S OM-S ZV-N W-S ZV-N NZt-N NSp-S VS-N NSp-S VS-N VS-N NZt-N NZt-S NZV-N ZV-S DSm-S DS-N VS-N NL-N OS-S NZt-S VL-S NZ-S VL-S NZt-S W-S NZt-S DS-S NZt-S DSú-S DSm-S ZV-S W-SDSm-SBI-S BI-S DS-S W-S BI-S ZV-S NSp-S VS-N VS-N ZV-S DSú-S ZV-S ZV-N ZV-N DS-S W-S VL-S W-S DSú-S W-S W-S NL-N W-S VT-S DSm-S ZV-N NZt-N NSp-N NZt-N NSp-N BI-S DSm-S NL-N ZV-S BI-S W-S W-S NSp-N NSp-S TI-S DSú-S DSm-S NL-N OS-S W-S NZt-N DS-S ZV-S PV-N VL-N BI-S W-S NZt-S DSm-S LBK ZV-N W-S ZV-S BI-S W-S VL-S BI-S W-S NZt-N NZt-N VL-SPV-N VL-S VS-N ZV-S NSp-S OM-S NSp-N DS-S NZt-N ZS-S NZt-N DSú-S TO-N NZt-N ZV-S NZt-N DSm-S DS-S ZV-N VS-N W-S NZt-N DSm-S NZt-N LBK DS-S DSm-S VS-N ZV-SDS-S OS-S NZt-S VL-S DS-N NZt-N ZV-N DS-S ZV-N NL-N DS-S NL-N DS-S NZt-S DS-N W-S DZ-S DSm-S W-S ZV-S DSú-S VS-N BI-S remízku DSú-S DSú-S BI-S W-SDSm-S W-S ZV-N32-x - Tihava - UNSp-N W-S NZt-S VT-S VT-S NL-N NZt-N DS-S ZV-S ZV-S DS-S NZt-N NZt-N LBK DS-N ZV-N ZV-S NSp-N TI-S W-S W-S NZt-S DS-S NZt-S NZt-S W-SNL-N DZ-S ZV-S NZt-N NZt-S ZV-N 32-x - Tihava - UNSp-N remízku DSm-S DSú-S W-S DSú-S W-S DSm-S DZ-S W-S BI-S DSm-S ZV-N NSp-N W-S VS-N W-S NSp-N BI-S BI-S W-S BI-S W-S VT-S VL-S DS-S NSp-S NSp-N ZV-S ZS-S OS-S VL-S W-S VL-S BI-S NSp-N TO-N PV-N BI-S NZt-N VS-N VS-N BI-S NZt-N DS-S VS-N NZt-S VS-N DS-S potok - Hořovice DSm-S NSp-S 31-x Červený NZ-S VS-N VL-S VL-S NZt-N OS-S BI-S VS-N DSm-SBI-S DS-S ZV-N BI-S W-S DSm-S BI-S DS-S OM-S NZt-S VS-N ZV-S DZ-S DSm-S DS-SDSm-S DSú-S DSú-S W-S ZV-S DS-NW-S W-S W-SDSm-S NZt-N W-S DS-S ZV-N NZt-N DSm-S OS-S VS-N W-S DSú-S NZt-N NZt-N DSm-S VT-S NSp-S BI-S DS-S NZt-N DS-S VS-N DS-S NZt-N PV-N VL-S VL-N NL-N S TI-S DS-S NSp-N W-S W-S PV-N ZV-S LBK OM-S VS-N NZ-S W-SNL-N ZV-N W-S DZ-S DS-S ZV-S VT-S W-S BI-S ZV-S ZV-S BI-S W-S DSm-S DSm-S DS-S NZt-N VL-S VL-N NSp-S ZV-NZV-S NSp-N OS-S VL-N ZV-N W-S OM-S VL-S ZV-S DS-S ZV-S W-S W-S W-S DSm-S DS-S NZt-N BI-S BI-S ZS-S ZV-S DSm-S NSp-S DSm-S ZV-S W-S DS-N W-S DS-S W-S NZt-S VS-N BI-S BI-S NZt-S NZt-S DSm-S W-S- UNSp-N 32-x - Tihava remízku W-S DS-SW-S ZV-N DSú-S NZ-S DSú-S ZV-S DSú-S W-SDSm-S BI-S BI-S NZt-S DS-S DSú-S DS-N DSm-S BI-S DSú-S VL-N VS-N -SDSm-S W-S NSp-S OM-S W-S VS-N NZt-N NZt-N NSp-S DSm-S DSm-S NZt-N VL-S NZt-S NL-SBI-S W-S DS-S BI-S TI-S DS-N BI-S NL-N DS-S W-S NZt-S DS-S VS-N ZV-S NSp-S ZV-S LBKPV-N DSm-S W-S PV-N VL-N VL-N DS-N NSp-S NZt-N VL-S W-S ZV-N DSú-S W-S BI-S W-S ZV-S NZt-S NZt-N ZV-S BI-SDSm-S W-S BI-S W-S OM-S BI-S W-S DSm-S ZV-N VS-N PV-N VT-S BI-S W-S DSm-S W-S DS-S NSp-N ZV-S BI-S NSp-S VL-S VL-S OM-S NZt-N OS-S PV-N W-S BI-S W-SW-S W-S OS-S W-S DS-S W-S PV-NDSm-S DS-S ZV-N NSp-S ZV-S OS-S NZt-S ZV-S DS-S S VL-N DS-N ZV-N DZ-S BI-S BI-S NZt-S VS-N BI-S W-S BI-S 32-x - Tihava remízku W-S W-S- UNSp-N DS-S VL-S DSú-S DSú-S W-S NZt-N VS-N DS-S VS-N DSm-S DS-S ZV-S NZt-N DS-N DSm-S NSp-S VS-N LBK NZt-N NZt-S VL-S W-S DSm-S DS-SW-S DSm-S RN-N DS-N ZV-S ZV-S NZt-N W-SOS-S OM-S NZt-N DS-S DS-S DSú-S NZt-S PV-N VL-N LBK W-S ZV-S W-S W-S VL-S DSú-S ZV-S NZt-S W-S ZV-N -S W-S W-S VL-N W-S W-S NZt-S BI-S DSm-S DSú-S DSm-S DSm-S NZ-S ZV-S VT-S W-S BI-S DS-S NZt-N ZV-N NZ-S ZV-S DZ-S VL-N DS-S W-S BI-S ZV-N DS-S DSú-N PV-N PV-N DSm-S W-S NSp-S DS-S W-S ZV-S NSp-Spotok DS-S DS-S DZ-S NSp-N ZV-SBI-S BI-S 31-x Červený - Hořovice W-S32-x - Tihava - UNSp-N BI-S OS-S OS-S DS-SBI-S BI-S DSú-S BI-S ZV-N DSm-S BI-S ZV-N VS-N BI-S W-S DS-S DSm-S W-S VL-S t-S NL-N OS-S DSú-S remízku DSú-S BI-S W-S PV-NBI-S OS-S BI-S W-S W-S DSm-S DSú-S VS-N NL-N DSm-S DSm-S NZt-N W-S VS-N DS-S DS-S NZt-S NL-S S DS-N DSm-S W-S DS-S W-S NL-N ZV-N NL-N BI-S NSp-S OM-S OS-S W-S W-S PV-N W-S PV-N DS-S VL-N ZV-S VL-N W-S VS-N NZt-S VL-S ZV-S BI-S VS-N PV-N DSú-S NZ-S NSp-S W-SDSm-S W-S NZt-S W-S VS-N OM-S NZt-N DSm-S OM-S TI-S NSp-S NSp-S BI-S ZV-N OS-S ZV-N VL-N ZV-N OM-S VL-N W-S VL-N W-S DSm-S DS-S PV-NOS-SPV-N NSp-S ZS-S NSp-S DS-S DS-S VL-S W-S ZV-S ZV-S ZV-S NSp-S W-SVL-S ZV-N NZ-S DS-S ZV-S DS-S OS-S BI-S DSú-S DSm-S BI-S VS-N ZV-N W-S DSú-S BI-S W-S W-S W-S VS-N ZS-S W-S BI-S DSú-S DSú-S VL-S NSp-S DSú-S NSp-S W-S ZV-S OS-S NSp-SNZt-N DS-N OM-S BI-S VL-S NSp-S DSm-S DS-S BI-S VL-N LBK BI-S DS-S NL-S BI-S W-S W-S ZV-S W-S ZS-S W-SBI-S NL-N NZt-S NSp-NDS-S NSp-S DSm-S DS-S DS-S BI-S NZt-N NSp-S OM-S W-S LBKNL-N W-S DSú-S LBKNZ-S VL-N ZV-S DS-N DSm-S DS-S PV-N DSú-S NZ-S DSú-S NSp-S ZV-S NZt-S ZV-S W-S VS-N VS-N OM-S ZV-N NSp-S NSp-S NL-NDSm-S DSm-S W-S DSm-S VL-N W-S 31-x Červený DSú-N DS-N OS-SW-S OS-S ZV-N PV-N PV-N DS-S W-S OM-S OM-S W-S W-S DS-S DZ-S W-S W-S PV-N PV-N NSp-S VL-N DZ-S W-S NSp-N PV-N NSp-S NSp-SNL-N - Hořovice DS-Npotok NSp-S NSp-N OS-S ZV-S NSp-N DS-S OS-S ZV-S W-S W-S W-S BI-S PV-N OS-S ZV-N BI-S DS-S ZV-S BI-S W-S BI-S DSm-SVL-S BI-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku W-S ZV-S NSp-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku OS-S DSú-S OM-S VL-S W-S BI-S DSú-S BI-S DSú-S PV-N W-S ZV-S DS-S DS-S NSp-S DS-S LBK NSp-S NSp-S NL-N OS-S W-S BI-S NL-N DSm-SDSú-S ZV-S DSm-S DSm-S ZV-N OS-S W-S W-S NZt-N DSm-SDS-N RN-N NSp-S W-S DS-S NZ-S VL-S LBK DSm-N W-S ZV-N VL-S ZV-S W-S ZV-N BI-S DS-S DSm-S ZV-N W-S VL-S DSú-S ZV-S VS-N NSp-S DSm-S ZV-N NSp-S W-S DS-S OM-S VL-N VL-N NSp-S DZ-S W-S VS-N DSm-S NL-N W-S DSú-N OS-SW-S OM-S W-S DS-S ZS-S N-N BI-S PV-N W-S NZt-N ZV-S DS-S NZ-S ZV-S W-S ZV-S LBK NSp-N W-S LBK PV-N DSm-S 31-x Červený - Hořovice VL-N DS-S DSm-S VS-N DS-SVS-N DSm-S W-S DS-S OS-S ZV-N potok VS-N ZV-S DSm-S BI-S OS-S ZV-N ZV-N DSú-S DSú-S NL-N BI-S NZ-S BI-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku PV-N OM-S DSm-S VL-N DSú-S BI-S PV-N ZS-S NZt-S DSú-S OS-S W-S OM-S DSm-S VL-S DSm-S DS-S DS-NZS-S PV-N OS-S NSp-S DS-S LBK ZV-S DS-S ZV-N NL-N NL-N BI-S W-S OS-SZV-N BI-S W-S OS-S NSp-S OS-S DS-S NZt-N OM-S DSm-S BI-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku W-S DSú-N NSp-N 32-x - Tihava -NL-N UVS-N remízku DSm-N DS-N DSú-S NSp-N W-S DS-S DSm-S NZt-N VS-N DS-S Zt-N W-S ZV-S DSm-S NL-S VL-S VL-S NSp-S NSp-S NSp-S ZS-S ZV-N ZS-S NSp-N NSp-S OS-S OS-SPV-N W-S31-x Červený ZV-N ZV-N OM-S OM-S W-S W-S DS-S W-S OS-S NL-N W-S DSú-N -N NL-N DZ-S NSp-S W-S W-S DS-S VS-N NSp-S DS-S ZS-S VL-N DSm-S NSp-N potok - Hořovice DS-S VS-N VS-N ZV-N VS-N ZV-S W-S W-SNZt-SDSm-S VS-N DSú-N BI-S VL-N ZS-S W-S NZ-S BI-S NSp-S DSú-S ZV-S DSú-S OS-S OS-S DSú-S OM-S W-S NSp-S DS-S DSú-S OM-S PV-N W-S NSp-S W-S NSp-S OS-S BI-S DS-S DZ-S NSp-S NL-N ZV-S NSp-S BI-S DSm-S ZS-S ZS-S W-S DSm-S DS-SNZt-N OS-S DSm-S NL-N RN-N DS-S ZV-N DS-S VS-N VL-S NSp-S OS-S W-S DSm-SDS-N DS-S W-S DSú-S BI-S OM-S OM-S LBK LBK DS-N DSú-S LBKNZ-S OM-S OS-S BI-S DSú-S ZV-S DSú-S ZV-S NZt-S NL-S OM-S DS-S NSp-N NSp-S NL-N NSp-N DZ-S NSp-S VL-S W-S ZV-N W-S DSú-N NL-N OS-S ZS-S NZt-N OM-S ZS-S W-S NZt-NZV-S W-S DZ-S DSm-N NSp-N W-S ZS-S OM-S W-S NSp-S DS-S NSp-S W-S BI-S NSp-S NL-N DSm-S DSm-S DSm-S ZV-S DSm-S NSp-N NSp-N VS-N VS-N ZV-S ZV-S TI-S NSp-S BI-S VS-N ZV-S ZV-S BI-S BI-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku 32-x - Tihava - UNSp-N remízku W-S W-S LBK NSp-S OM-S W-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku NZt-N NZ-S VL-N OS-S LBK ZV-S PV-NOS-S NSp-S VL-S DSú-S DSú-S NSp-S W-S DSm-SDSm-S ZV-N W-S OS-S OM-S OS-S W-S W-S OM-S DS-S W-S OS-S NZt-S BI-S RN-N NL-N NSp-SZV-N DS-S BI-S ZS-S OS-S ZV-N DSm-S DSm-S NSp-N OS-S NL-N DSm-S BI-S LBK OM-S DSm-S DSú-S W-S DS-N DSú-S ZV-N DS-S DSm-S ZV-S NZt-N VL-S W-S OM-S NZt-S W-S BI-S BI-S W-S VL-SDSú-S NSp-S ZV-S W-S DSm-S NZt-S DSú-S DS-S NSp-N OM-S ZV-N ZV-N NSp-N NL-N 31-x Červený potok - Hořovice NSp-Spotok NSp-S NL-N NSp-S NZt-N BI-S TO-N VL-S LBK DSm-N NSp-S W-S NSp-S NSp-N ZV-S LBKVL-S 31-x Červený - Hořovice DSm-S DSm-S ZV-S ZV-N DZ-S VS-N VS-N ZV-S VS-N VL-S OM-S ZV-N NSp-S ZV-S BI-S 32-x - Tihava - OS-S UNSp-N remízku DS-S VL-N ZV-NLBKOS-S W-S OM-S W-S OS-S NZt-S DSm-S DSm-S NL-N DSm-S VS-N W-S OS-S NZt-N DS-S DSú-S W-S W-S ZS-S ZS-S DS-SVS-N LBK W-SDS-S LBK NL-N NZt-S DS-S NZt-N DSm-S NSp-SNSp-S DSm-S W-S RN-N NZt-S W-S OM-S BI-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku W-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku DSú-S W-S DSm-S DSú-N NSp-N OM-S NSp-N DS-S NZt-N DSú-S LBK DS-S DSú-S BI-S DS-N 32-x - Tihava -ZS-S UNSp-N remízku W-SVS-N DSm-S BI-S OS-S NSp-S VS-N NZt-N VL-S NSp-N LBK ZS-S W-S NSp-S NSp-N NSp-S NZ-S OM-S ZS-S ZV-NZV-S NZ-S NL-N ZS-S SC-N TO-N DZ-S NSp-S NZt-N BI-S OM-S NSp-S NSp-S NSp-NW-S NZt-S NSp-N LBK NSp-N DSm-S DZ-S DSú-N NSp-S 31-x Červený potok - Hořovice 31-x Červený potok - Hořovice VS-N NSp-S DSm-S VL-SNSp-N NZt-NOM-S NZ-S VS-N DSm-S ZV-S ZV-S VS-N ZV-N OM-S NZt-N NSp-S W-S W-S DSú-N DSú-N DSm-S NZt-N OS-S NZ-S NZ-S OS-SW-S BI-S ZV-S OM-S NL-N W-S ZV-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku W-S W-S DSm-S DSm-S BI-S W-S NSp-S ZV-N NZt-N NSp-N DZ-S 31-xZS-S Červený potok - Hořovice ZS-S DSm-S BI-N NZt-S LBK W-S NZt-N ZV-N ZV-S VS-N DSm-S ZS-S DS-N DS-S VS-N NSp-N BI-S W-S W-SOS-S ZV-N W-SNL-S W-S DSú-N OM-S DSm-S DS-N ZV-S BI-S DS-N BI-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku W-S NSp-S VS-N W-S DSú-S BI-S BI-S ZS-S W-S OS-S DSm-S BI-S DSm-S ZS-S NZt-N NZt-S W-S OM-S OM-S NSp-S TI-S OS-S NZ-S NSp-N NSp-N OS-SVS-N NSp-N ZS-S DSm-S W-SNL-S OM-S NZt-N -S ZV-S BI-N ZS-S NSp-S DSm-N NSp-S BI-S DZ-S LBK DSm-S NSp-N ZV-S OM-S NSp-N NSp-N 31-x Červený potok - Hořovice VL-S W-SVL-S NSp-N NL-S VL-S NZt-N NZ-S DZ-S VS-N DSm-S DZ-S BI-S ZV-S TI-S VL-SNZt-N OM-S ZS-S NZ-S ZV-N NZt-N ZV-S NZ-S ZS-S NSp-S ZV-S ZV-S DSm-N ZV-N W-S DSm-S NSp-S OM-S W-S VT-S NZt-N DSm-S BI-S RN-N BI-S LBK VS-N LBK NZ-SOM-S ZV-N NZt-S LBK OS-S DS-N VS-N DSm-S VL-S NZt-S ZV-S DSm-S BI-S RN-N DS-S NZt-SNZt-S NSp-S W-S W-S SC-N ZV-S DSú-NDSú-SSC-N BI-S 32-xNSp-N - Tihava - UNSp-N remízku VL-N NZ-S NZ-S NSp-S SN-N DS-N DS-N ZV-N NSp-S W-S OM-S VS-N DS-S VS-NW-S W-S VT-S W-S BI-S SC-N NL-NNSp-N NSp-S DSm-S OM-S DSm-S W-S NL-S W-S OS-S NSp-N NSp-S NZ-S BI-S NL-N BI-S W-S NSp-S NSp-NDSm-S BI-S W-S LBK ZV-S DSm-S ZS-S NZ-S NZt-N NZt-N TI-S ZV-S BI-S ZS-S NZt-S VL-S VL-N BI-S OM-S NSp-N DS-N W-S 31-x Červený potok Hořovice 31-x Červený potok Hořovice DS-N NSp-N 31-x Červený potok Hořovice NSp-S NSp-N BI-S NSp-N W-S VS-N BI-S VS-N DSm-S DS-S DZ-S DZ-S BI-S VL-SNZt-N W-S OM-S ZV-N DSú-N VL-S DSm-SBI-S ZV-N NZt-N NZ-S OM-S ZV-S ZV-S W-S DSm-S DSm-S OM-S NZt-N NSp-S ZV-SDS-S N NZt-N NSp-N W-S W-S ZV-S 31-x Červený potok - Hořovice W-S LBKW-S VS-N DS-S DS-S TO-N DSm-S DSm-N DSú-N W-S W-S NL-N W-S DSm-S W-S RN-N RN-N VS-N DS-S W-S ZS-S NSp-N NZt-S ZS-S VS-N NZt-S VL-S DS-N NZ-S ZV-N BI-S DSú-S VL-N -S VS-N SC-N SC-N W-S DSm-S RN-N W-S W-S LBKW-S NSp-SNL-S NL-N W-S NZt-N NSp-SVS-N DSm-S NSp-S NZt-N ZV-S LBK ZS-S W-S NSp-N DSm-S DZ-S NZ-S NZ-S NZ-S NSp-S LBK DSm-S BI-S ZS-S N-N DSm-N S W-SOS-S ZV-S ZV-S VS-N OM-S BI-S DSm-S NSp-N DZ-S NSp-S 31-x Červený - Hořovice W-S Zt-N DSm-S DSm-S VS-N W-S DSm-S BI-S ZS-S W-S DZ-S BI-S W-S NZ-S NSp-S NZ-S W-S DSú-N DS-S DSm-S ZV-N VT-S potok OM-S NZt-N NZ-S NZ-S NZt-N VL-S NZ-S NSp-S DZ-S DSm-S NZt-N 31-x Červený ZV-S NZ-S ZV-S BI-S DSm-N OM-S OM-S ZS-S NSp-S NSp-N DSm-S DSm-S DSm-S BI-S BI-S potok - Hořovice DS-N NSp-S NZt-S NSp-N OS-S 31-x Červený potok - HořoviceVT-S W-S BI-N W-S W-S DS-N NSp-N S VS-N NSp-S DSm-S ZS-S DSm-S BI-S DSm-S 31-x Červený potok - Hořovice NSp-N NSp-N RN-N W-S ZV-N DS-N DSú-N NSp-NW-S ZV-S NL-NNZt-N BI-S NZt-S DS-N NZt-N NZ-S DZ-S DSm-N W-S W-S DSú-S OM-S DZ-S ZV-N ZV-S SC-N ZV-S VS-N ZV-S W-S DSm-S W-S SC-N W-S NZt-N DSm-S BI-S NSp-SNSp-N DSm-S BI-N SC-N BI-N TI-S NL-S NZt-N NSp-N LBK NSp-N OV-S NZ-S W-S NSp-N NSp-N ZS-SZS-S NZt-N NL-S W-S W-S BI-S W-S PV-N VS-N DS-N ZV-N W-S NSp-N DS-NNZ-S NSp-N ZV-S DSm-S VL-S W-S NZt-SDSm-S NZt-S VL-S DZ-S W-S BI-S DSm-N DZ-S DSm-S VL-S W-S BI-S NL-S DSm-N NSp-N BI-S W-S NZt-S NSp-N W-S DSú-N OM-S NZ-S BI-S DSm-S ZS-S ZV-N ZV-S ZV-S DSm-S DS-S SZV-N NSp-S DSm-S DSm-S OM-S VT-S VT-S OS-S VS-N ZV-N DS-S NSp-N ZS-S ZS-S BI-S ZV-S NZt-S VS-N RN-N 31-x Červený potok - Hořovice NZ-S TI-S DS-N ZV-S DSm-S W-S DSm-N RN-N NZt-S NSp-S NSp-S VL-S NSp-N RN-N W-S VS-N DSú-N W-S NZt-N NZ-S ZS-S VL-N BI-S ZV-S NZ-S NL-N NZ-S DSú-SSC-N DSú-S NZ-S W-S VS-N OM-S W-SDS-S W-S W-S W-S SC-N SC-N DZ-S NZt-S VS-N ZV-S NSp-S NZt-N BI-S NSp-S NZt-N ZV-S NZ-S NL-S NSp-S VL-S ZV-S ZP-N NZ-S DS-NNSp-N LBK OM-S DZ-S BI-N NZt-S NL-SNL-N DS-S SC-N W-S NZ-S NSp-N NL-S BI-SNSp-S NL-N DSm-S NZt-N DSm-S ZV-S RN-N BI-S DSm-N W-S ZV-S DS-S BI-S DS-N W-S DS-S ZV-S PV-N ZP-S ZV-N ZV-S ZV-S DS-N NSp-S SC-N NSp-N NSp-N NSp-N NSp-N W-S NZt-S DSm-S VS-N W-S NZ-S DSm-S DSm-S VT-S W-S DS-N BI-S SC-N ZV-N L-S NZ-S NZt-SNSp-N DSm-S BI-S DS-S Zt-N ZV-S DSm-N NZt-N NSp-SNSp-N DSm-S DZ-S W-S OS-S NSp-S BI-S W-S DSm-N NZ-S PV-NBI-S ZV-S ZV-S BI-S DSm-S DZ-S ZS-S BI-S VS-N VT-S ZV-SDS-S BI-N NSp-N NSp-S 31-x Červený potok - Hořovice NSp-N OS-S W-S W-S OS-S NZ-S DSú-N NSp-NW-S DZ-S BI-S DSm-N NZt-N DSm-S ZV-NNZt-N DZ-S DSm-N NSp-S RN-N ZV-S W-S DSú-N NSp-NW-S ZS-S W-S NSp-N ZV-S DSú-N NSp-N VL-S NZt-S ZS-S W-S DZ-S W-S NZ-S ZV-S NZt-N W-S ZV-S VS-N ZV-S ZV-N BI-S ZV-S S-N DS-N SC-N VS-N W-S DSú-S W-S OM-S DSm-S DSm-S W-S DZ-S DS-S NZt-N BI-S DS-S DSm-S NZt-N DSm-S VL-S NSp-N NZ-S DZ-S DSm-S NSp-S SC-N DSm-S W-S W-S RN-N NSp-S RN-N W-S ZV-S DS-S DSm-NRN-N ZV-S VS-N DSm-S ZV-S DSm-S ZV-S BI-S W-S ZS-S PV-N VL-N DSm-S VS-N LBK DS-N W-S W-S SC-N W-S W-S VL-S DSú-N ZV-N DS-S NZt-N NSp-N W-S NSp-N NZt-N ZV-S NSp-S NZt-N DZ-S ZV-N NZt-S NZt-S NZ-S W-S DSú-N W-S DSú-N NZ-S NZt-S DSm-N NZ-S ZV-N NSp-S DSm-S W-S BI-S BI-S DSm-N ZV-S ZV-S PV-N DS-S DSm-N VS-N OS-S ZS-S VT-S VT-S DSm-S BI-S DSm-S BI-NNZ-S ZV-S NZ-S BI-S DS-S W-S W-S W-S VS-N BI-S NSp-S NSp-SZV-S DSm-N NSp-N DZ-S TI-S NSp-N DS-S ZV-S TI-S W-SNL-S NSp-N DSú-N NSp-N DSú-N NSp-NW-S DSú-S S-N BI-S NZt-NNL-N NZ-S - Tihava - NSp-N UNSp-N remízku BI-N DZ-S W-S ZV-S DSm-SBI-S BI-N DZ-S DS-N NSp-N NL-S NZt-S OM-S NZt-N DSm-S DZ-S VT-S DSm-S NL-S W-S NL-S W-S DS-N DSm-N SC-N SC-N OV-S NZ-S NZt-N DSm-S NSp-N NL-S W-S NZ-S VL-S ZV-N NZt-S W-SNSp-N NL-NDSm-S DSm-S OV-S SC-N VL-S 32-xBI-N DSm-S DSm-S SC-N DSm-N NSp-S DSm-N DSm-S DS-N NZt-N RN-N W-SDSm-S ZV-S NZ-S DSú-N NZt-S NSp-N ZV-S DS-S DSú-N NSp-N W-S PV-N VL-N NZt-S ZS-S DSú-S DSm-N W-S SC-N NSp-N W-S NSp-N NSp-N W-S DSm-S NSp-N ZV-N W-S DS-S DS-N NSp-N BV-S NZt-S VS-N DS-S DS-S W-S SC-N NL-N NSp-S W-S DSm-S W-S W-S ZS-S NZt-N NZt-N NSp-S DSm-N NZt-N DSm-N NZt-S W-S DSú-N DSú-N ZV-N NSp-S W-S DSú-N SC-N DSm-S DZ-S OS-S DSm-S OS-S NZ-S OM-S ZV-S ZV-S W-S DZ-S BI-S DSm-N ZV-S PV-N VS-N NSp-S BI-S NZt-N NZ-S OS-S VL-N DS-N VS-N BI-N NL-S ZV-S BI-S BI-S DSm-NW-S NSp-NDSú-N NSp-N BH-S TI-S VS-N DSm-N DSm-N OS-S ZV-S BI-S W-S DZ-S DSm-N VL-S NSp-N DSú-N W-S W-S ZS-S ZV-S VL-S NZt-N OS-S BI-N NSp-NW-S W-S DSú-S DZ-S ZS-NW-S DSú-S VT-SZV-N NL-SNSp-S DSm-S ZV-S DS-S NZt-S NZt-S ZP-NBI-S DS-S W-S DSú-N W-SZV-N NZt-N DSm-S BI-S DSú-N DSm-S VL-S W-S DZ-S NSp-S NZt-N DS-S NSp-N BI-N NZt-S DSm-S SC-N W-S W-S ZV-S NSp-S NSp-N NL-S W-S LBK NSp-N NL-S DSm-S BI-S NSp-N NL-N DSm-N DS-S RN-N NSp-N ZV-S ZV-S DSm-N DSm-N DSm-SDS-N NSp-N DS-S DS-S NSp-S NSp-S ZV-N NSp-N ZV-S ZS-S ZV-S ZV-N W-S ZP-S BI-SNZt-N SC-N W-S SC-N NSp-N NSp-N VS-N ZV-S DSm-S DS-S NSp-S W-S DSm-S SC-N ZV-N BI-S ZV-SZS-S OS-S NZ-S NL-S SC-N NL-S NSp-S NZt-S NZt-N DSm-S NSp-S DSú-N ZS-S W-SDZ-S BI-S NSp-S ZV-N OS-S DS-S ZV-N DSm-N DSm-N VL-N W-S DSm-S DSm-S PV-N ZV-S NZ-S NSp-N ZV-S DSm-N W-S ZV-S ZV-N NSp-S BI-S W-S ZV-S DS-S DSm-S W-S NSp-NDSú-N NSp-N ZV-N W-S NZ-S W-S OS-S OS-S VS-NDSú-N DSm-S NSp-N DSm-S OS-S DSm-N DSm-S ZV-S ZV-N DSm-S NSp-N DSm-S DSm-N VS-N NSp-N NSp-N BV-S NZt-N TI-S BI-S DSú-N NSp-N NSp-N ZV-S BI-S 32-x Tihava U remízku NSp-N DSú-N NSp-N DZ-S DZ-S BI-S ZV-S ZV-N BI-S DSú-S W-S NSp-N ZV-S ZV-S NZ-S DSú-S DSm-N DSm-S BI-S ZV-N W-S NL-S DSm-S W-S W-S ZP-N W-S VT-S OS-S DZ-S W-S ZV-S NZt-N NZt-N DS-S DS-S NSp-S ZV-N NZ-S DZ-S BI-S DSm-S BI-S LBK NZt-N W-S W-S DSm-N OV-S DSm-S BI-N NSp-N NL-S W-S NZ-S ZV-S VL-S NSp-S NL-N NSp-S OS-S SC-N DSm-N ZV-N ZV-S DSm-S DSm-N DZ-S ZV-S VL-S ZV-S DS-S DSm-S ZV-N DSú-N NSp-N NSp-NW-S DS-S BI-N W-S DSm-N NZt-N DZ-S DS-S DS-S DSm-S W-S NZt-N ZV-S DSm-S DSm-N DSú-NNSp-N ZV-N NZ-SDSm-S ZV-N NZt-S OM-S DSm-N W-S DSú-N DSú-N NZt-S W-S VS-N DS-S ZV-N W-S NZt-S W-SDSm-S SC-N ZV-N NSp-S DS-N TO-N OS-S ZV-S ZS-S W-S NZV-N ZS-S PV-N VS-N DS-S VL-S VL-N DS-N BI-S VL-N DSm-S ZV-S BI-N BI-N DSm-S BI-S OS-S DS-S ZV-S NSp-N NSp-N NZt-N DS-S ZV-S NZt-N ZS-N NL-N NSp-S NL-S TI-S DSm-S TO-N NL-S VS-N DS-S ZV-S NL-S TI-S W-S DSú-N 32-x BI-N - Tihava - UW-S remízku NSp-S DSú-N NSp-NW-S DSú-S ZS-N NSp-N ZV-N BI-S NSp-N BI-N ZV-S NZt-S DS-N DSm-N DSú-S OS-S VT-S NL-S NL-N ZV-S DSm-S NSp-N NSp-N NZt-S BI-N NZ-S W-S SC-N NZt-N NSp-N NSp-N NL-S NSp-S S-SZP-N BH-N NZt-S OV-S SC-N W-S NZ-S OV-S NZ-S NSp-N VL-S ZV-N NL-N ZS-S DS-S NSp-S VL-S DSm-N DSm-S ZS-S DSm-N DSm-N DSm-S NSp-N W-S NL-N NSp-S NSp-N DSú-N NSp-S DSm-N OM-S ZV-S PV-S ZP-S DZ-S DSú-N NSp-N DSm-S DSm-S ZS-S NZ-S ZS-S SC-N LBK BI-N DSm-S DSm-S DS-S NSp-S NSp-S DSú-N NSp-N DSm-S DS-S W-S BV-S VS-N NSp-S NSp-S NL-N DSm-N ZV-N NZt-N W-S NZt-N ZS-S DSm-S ZV-S W-S NZ-S W-S NZ-S NZt-N DSm-N DSm-N ZV-N ZV-N DSú-N NZ-S NSp-S VS-NW-S DSú-N W-S NSp-N NL-S DSm-S DSm-S OS-S NZt-N OM-S W-S NZt-N W-S DSm-N DS-S ZV-SOV-S TO-N DSm-N VS-N NSp-S DS-N DSm-S ZV-S BI-N W-S NZ-S NZt-N NZ-S OS-S OS-S VL-N DS-N DS-N NZ-S DSm-S NZt-N BI-S W-S DS-S BI-N BI-N W-S -S VL-N NL-S NSp-S SC-N W-S NSp-N W-S NSp-N SC-N DSm-S VS-N DSm-N DSm-S ZV-S BH-S ZS-S BI-S DSú-N DSm-SVL-S ZV-S W-S PV-N DSú-N NL-S DS-N ZP-NW-S NZt-N DS-S SC-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku NZt-N ZS-N W-SZV-N DSú-N ZS-N NZt-N ZV-N DSú-N NSp-NW-S DSú-S ZV-S DSm-N ZV-N NL-S DS-S DSm-S L-S ZP-NW-S OS-S NZt-S W-S ZV-S BI-S DSm-S DSm-S BI-N DZ-S BI-N ZV-S NSp-S OS-S W-S OS-S NL-N NSp-N NSp-N BI-N W-S ZV-N DSm-N W-S NSp-N W-S OV-SZV-N SC-N DSú-NW-S DS-S NZt-N ZV-N DSm-N DSm-S OM-N DS-S VL-S NSp-S DSm-N ZV-N ZP-S DSm-S ZV-N LBKNL-S DSm-S DSú-N NZ-S NSp-NW-S ZS-S ZV-S ZS-S ZV-N W-S ZS-S SC-N BI-S DSm-S NSp-S NSp-S NSp-S BI-S ZV-N OS-S ZV-N NL-S ZV-S VS-N W-S DS-SDZ-S ZV-S ! DS-N DSm-N NSp-N BI-N BI-SDSm-SDSm-S NL-S R01 NZt-S VL-S NSp-N NSp-N DSm-N NSp-N OM-S NZt-N NZt-S W-S NSp-N ZS-S NSp-S ZV-N ! NL-S ZV-N W-S DSú-N DSm-N DSm-S BI-N SC-N NZt-N DSm-N NSp-N ZV-S W-S ! DSú-S NSp-S BI-S ZV-N VS-N BI-S W-S VS-N SC-N ZS-S DS-N ZS-S NZt-N BI-S DSm-S DSm-S DSm-N BI-N NZ-S OS-S ! VL-S BI-S DSm-S DSm-S NZt-N DSm-S NL-NZV-N ZV-S OS-S NSp-N DS-S DSm-S BI-S NL-S ZV-N ZV-S ZV-N NZ-S DSm-S TI-S ZV-N BV-S VS-N W-S DSú-N BI-S DSm-S 32-x - Tihava -ZV-N UNSp-N remízku NSp-S BI-N ZV-N ZS-N ZV-N NSp-S ZV-S DSm-N BH-N NZt-N DS-S ZV-N ZV-N ZV-N NL-S BI-S W-S NL-S OS-S ZV-N OS-S ZP-NW-S ZP-NW-S W-S NZ-S DS-S NZ-SDS-S OV-S BI-S NZ-S LBK DSm-S NZ-S NZt-S DSm-S NSp-N BI-S W-S NSp-N ZS-SDSm-S VL-S NSp-N W-S NZ-S OS-S W-S NZ-S DSm-S DSm-S ZV-N DSm-N DSm-S DSú-S OM-S NSp-N NL-S DSú-N NZ-S NSp-NW-S ZV-N NL-N SS ZP-S DSm-NDS-S NZ-S ZS-S DZ-S ZV-S BH-N DS-N NSp-S BV-S NZt-N ZV-N NSp-S NL-S VT-S DZ-S ZV-N NSp-S NSp-S L-S VS-N VS-N DSm-S NZ-SNSp-S DSm-S ZV-S NZ-S DSm-N DSm-N NZt-N DS-S TO-N NSp-N BI-N NL-N ZS-S ZV-N NSp-N NL-S VL-S DSm-NDSm-S W-S VL-S DSm-NW-S VL-N NSp-S DS-N VS-N DS-NNZt-N SC-N NSp-S BI-N DSm-S BI-N NSp-N 31-x Červený potok - Hořovice W-S BI-NDSm-N DS-N DS-N BH-S VS-N DS-S ZV-N DSm-S ZS-S NZt-N ZV-S NL-SVS-N NSp-S BI-NNL-S NSp-S DS-N DS-S ZV-S ZV-SNL-S W-S DSú-N DSm-N OS-S ZV-N ZS-S DSm-N OM-S NZt-S W-S ZV-N DSm-S ZS-NOM-N NZt-N BI-S ZV-N BI-S DSm-SDS-N N OS-S OV-S SC-N ZV-N ZP-NW-S W-S VS-N NZt-N BH-N W-S OM-N NL-N W-S OV-S NSp-N NSp-N VL-S NL-N ZV-N BI-NDSm-N NZt-S OS-S W-S LBK ZS-S ZS-S BI-N ZV-S SC-N NSp-N BH-N ZS-N NZt-S DS-S OV-SDSm-S OM-N DS-S DSm-S -N BH-S ZS-S W-S ZS-S NZ-S N-NZP-N W-S DSú-N VS-N ZV-S ZS-S VS-NNZ-S ZV-N ZS-S DSú-NW-S DS-N ZS-S DSm-S NZt-S ZV-N BI-S DSú-S BI-S ZV-N BV-S ZS-N NSp-S NSp-S W-S DSm-S Zt-N NSp-S VS-N OV-S ZS-S NSp-S NZt-N DSm-N BI-S DSm-N OM-S NSp-S DSm-S NZ-S VT-S PV-S BI-S NZ-S NZ-S DSm-SDSm-S ZV-S NZ-S NSp-N ZV-S VS-NDSm-N OM-S NSp-N NL-S W-S VS-NDSm-S BI-S BI-S NZt-N ZV-S BI-S W-S NZ-S ZS-S DSm-N DSm-S BI-N ZV-S VL-S VS-N VS-N NL-N NSp-S LBK DSm-S DS-N W-SDSm-S 31-x Červený VL-S PV-S NZ-S NZ-S NSp-N VL-S DS-N ZS-S potok Hořovice BI-NNZ-S SC-N DSm-NZV-S W-S NSp-S NSp-S W-S BH-S DSm-S DSm-S DSm-S NZt-N NSp-S DSm-S BI-S NL-NNSp-S BV-S NZ-S DSm-N DSm-N BI-S NZ-S DSm-S DS-N W-S DS-N OS-S ZV-N W-S NZ-S BV-S OS-S BI-NW-S DSm-S ZV-NDSm-S BI-N SC-S BI-S ZV-S ZS-N -ZV-N NZt-N BI-S W-S W-S PV-N ZV-N ZV-N ZV-NW-S NL-S NL-S DZ-S DSm-N ZP-N ZP-NW-SZV-N OM-S NSp-S W-S DS-N DSm-S NL-S NZt-N VS-N VS-N ZV-S NSp-S BI-S DSm-S ZS-S W-S NZt-S DSm-SZV-S DS-N BI-N OS-S ZV-S W-S OV-S VS-N W-SDS-S BH-N LBK NSp-N ZP-N VL-S ZP-S SC-N OV-S W-S OV-S SC-N DSú-N BI-N DSú-S NSp-S NZ-S NZt-N DSm-S OM-N OM-N NL-N BI-S 32-x Tihava U remízku ZV-N W-S NL-N NZ-S ZP-S DSm-S NZt-N DSú-S ZS-N W-S DSm-S NSp-N ZV-N ZS-S DS-N VS-N W-S ZV-S BI-S ZS-S W-S NZt-S W-S NSp-S BV-S DSm-S NZt-S VS-N DZ-S BI-S W-S ZV-N ZV-S NL-S DSm-S ZP-N VS-N VS-N ZV-SDS-N NSp-N DSm-N DSm-N NSp-N NZ-S BI-S NZt-N ! OM-S R01 OV-S NZt-S NSp-N TI-S NZ-S ZV-S W-S W-S BI-S DSm-S ZV-S S SC-NZS-S ZV-N DSú-S ZS-S VS-N OM-N ZS-S NSp-N NZ-S BI-S W-S ZV-S Červený potok - Hořovice VL-S BI-S DS-N! DSm-N BH-S NZt-N BI-NBI-S BI-S W-S BI-S VL-S ZS-S OM-N NSp-S W-S ZV-N DSm-N ZV-N! ! ! BV-S DS-S NSp-N DSm-N W-S W-S W-SDSm-S ZV-S NZt-S ZV-S R01 ZV-N DSm-N NZt-S NZt-S W-S DS-N SC-S ZV-NBI-S ZV-N SC-S ZV-N NSp-S31-xNL-S BI-S NZ-SDS-S ZV-N DSm-S DS-S W-S BI-S VS-N ZV-NNSp-S SC-N DSm-N NZt-N ZV-NZS-S NL-S OS-S W-S VS-N DSm-N NZ-S ZP-N DSm-S VL-S NZ-SDS-S BH-N DS-N BH-N NL-N ZV-N DS-N ZS-S NSp-N OS-S LBK ! ! ! ZV-N VS-N BI-S W-S TI-S SC-N OV-S DSm-S NSp-N NZ-S VS-N NSp-N NSp-N ZS-S DS-S NSp-N ZS-S OM-N RN-N NZt-S DSú-NZP-S ZS-S DSm-N NSp-N PV-S W-S PV-NBI-S -N SC-S ZP-S DSm-S DS-N NZt-N TO-N ZS-S BI-S DSú-S NL-S ZV-NDSm-S BI-N ZS-N BI-S DSm-S ZP-NW-S W-S NSp-S NZt-S ZS-S DSm-SVL-S NL-S VS-N ZV-S W-S DSm-S NZ-S VS-N NZ-S DSm-S OS-S ZV-S W-S OS-N DSm-S ZV-S VL-S NZ-S DSm-S ZV-NZS-S DSm-N NL-S VT-S NZ-S NSp-N ZP-N VS-NW-S BH-N ZV-S NSp-N ZS-S NSp-N SC-N VL-S ZV-S ZS-S DS-S BI-S NZt-N NZt-S ZP-S DSm-S W-S NSp-N W-S W-S 31-x Červený potok - Hořovice ZS-S BI-S NSp-N DS-S BI-S NZ-S OM-S ZV-N DS-NW-S DS-N NSp-S VS-N NL-N BI-S DZ-S DSm-SDS-S DSm-N BI-N BI-SBI-S DSm-S BI-S DS-N OM-N W-S OM-N NL-N BV-S BI-S NZ-S OM-S DSm-N ZV-S NSp-S SC-S OS-S BI-N BI-S W-S BI-N NSp-S DSm-S NL-N NZt-N VL-S ZV-S W-SZP-N NZ-S OV-S DZ-S BI-S DSm-S NSp-S VS-N VS-N ZV-SDS-N NSp-S BI-S ZV-S BV-S OV-S ZV-S DSm-SOV-S W-S OM-S NZt-N NZt-N BI-S W-S NSp-S VS-N W-SZP-N ZV-S ZV-N ZV-N DS-N DSm-S DS-S NZ-S DSm-S BI-N NZ-S OV-S SC-N OV-S SC-N W-S BH-N W-SZV-S DSm-SBI-S DSm-S VS-N ZS-SVS-N BI-N ZV-S DS-S OM-N OM-N ZS-SZV-S NZt-S W-S RN-N ZS-S TO-N ZV-S ZS-S NZ-S NZ-S PV-S BH-S DSm-S W-S VL-S DSú-N ZV-S OV-SVS-N ZS-S DS-N BI-S NZt-N ZV-N W-S DSú-NW-S ZP-S W-S NZt-N DS-N ZV-N BV-S DSm-S DS-S NZt-S W-S VS-N W-S SC-N BI-SDSm-S NL-S DSm-N ZV-N ZP-N W-S BI-S DS-SZV-S OV-SW-SW-S VS-NVL-N R01 BH-N ZS-N ZV-N DSm-N DSm-S DSm-S NZ-S BI-S DS-S NSp-N DSm-S BI-N ZV-S ZV-S OV-S BI-S BI-S BI-S W-S OM-N W-S DSm-N BH-S DSm-N DSú-S W-S BI-SDZ-S BH-S PV-N ! ! ! W-S NZt-N NZt-N ZV-SW-S ZS-S DSm-S DSm-S ZV-NSC-S ZS-S ! NSp-S NL-N DSm-N DSm-S BH-S TI-S DSm-N BI-S NZt-S W-S ZV-S ZV-N NSp-S DSm-SDZ-S DSm-S VS-N DSm-N W-S NZ-S BI-S ZS-S NZt-S DSm-S VS-N OM-N DSm-S NSp-S DSm-S DSm-N DSm-S W-S NL-N W-S DS-N ZV-S ZS-S NZ-S W-S NZt-S NZ-S NSp-S W-SZP-N NZ-S OS-S BI-N ZS-SNZt-S BI-N W-S ZV-S BV-S SC-S PV-N W-S BI-S VL-N ZV-NZS-S DSm-N NSp-S OS-S ZV-N ZV-N VS-N BI-S BI-S NSp-S DSm-S ZV-S W-S ZS-S DSm-S DSm-S DSm-S ZV-N ZV-N NZ-S DS-NNZt-NOM-S DSm-S ZV-S W-S W-SZP-N NSp-S DSm-SOM-S OV-S OV-S NSp-N VS-N ZV-N NSp-N BI-S W-S NSp-S LBK ZV-N NSp-S NSp-SNZ-S -N NSp-N W-S DS-N BI-S NSp-N NSp-N RN-N TI-S OS-S OM-S DZ-S DSm-S VL-S NZ-S W-S ZP-S NZ-S ZP-S PV-S DSú-S BI-N DSm-S ZS-SOV-S DS-N TO-NOV-S DSú-N NSp-N BI-SNZt-N NZt-S OV-S W-S W-S NZt-SSC-S NZt-N NZt-S ZV-N BI-S BV-S VS-NSC-N BV-S VS-N NL-S W-SW-S SC-N OV-S ZP-NW-S SC-N!DSú-S ZV-SNSp-S VS-N R01 DSm-N DSm-S DSm-S W-S W-S SC-N ZS-S BH-NW-SDS-NZV-N NZ-S DS-S ! ! SC-N DS-S ZV-S BI-N VL-N VL-S DSm-N BV-S W-S DSm-N ZV-N S ZV-S DSú-S SC-N DSm-S DS-S NZ-S OV-S SC-N ZV-N SC-N NZt-S BI-S DSm-S W-S BI-S BI-S DSú-S DSm-S PV-N NZt-N VL-N W-S ! W-SOM-N OM-S NSp-NVS-N NSp-N NZt-N DZ-S DS-N NL-S DSm-S DSm-N DSm-NZP-S NZt-N BH-S NZt-N DSm-N W-S NSp-S BI-S DZ-S OM-N NZt-N OM-N W-S NZt-S NZt-S NZ-S BV-SDSm-S NL-N W-S DSm-NW-S ZV-S BV-S ZV-S NZt-S SC-S DS-S BI-S NZ-S BV-S DS-SW-S ZV-S VS-N VL-S W-SOM-S DSú-N DS-S DSm-N SC-S PV-N BI-S DSm-S BI-N ZV-N W-S DS-S SC-S BI-S LBK BH-S W-S VS-N DS-S NSp-S DSú-S NSp-N SC-NZV-S ZV-N DS-N SC-S DSm-S ZV-S VL-N 31-x Červený - Hořovice W-S DSm-S potok DS-S NZt-N OS-S ZS-S ZS-S ZV-N DSú-S ZS-S DSm-S OV-S DSm-N NSp-N BI-N BH-S NSp-N ZV-S W-S TI-S NZ-S ZV-S ZV-N ZV-N NSp-N DSm-S ZV-S VS-N ZS-S VT-S NSp-S BH-S RN-NW-S DS-S OM-NBI-S NSp-N ZV-S W-S DSú-N ZV-N W-SZP-N W-S PV-N DSm-S NSp-S TO-N SC-S DSm-N NZt-N ZP-S ZV-NDSm-S TO-N OS-N BI-S VL-S W-S DSm-S BV-S VL-S W-S BI-S NZt-S SC-N OV-S DZ-S SC-N W-S NZt-S DZ-S DSm-S DSm-S DS-S BI-S ! OS-S DSm-S ZV-NBI-SDSm-S R01 DSm-S NL-S W-S ZV-NDSm-N ZS-S VS-N DSm-N ZV-S W-S OV-S NSp-N W-S BI-S W-S DS-SBH-N ZS-S SC-N SC-S W-S BI-SNSp-S BI-S OM-N 32-xSC-N - Tihava - W-S UNSp-N remízku ZV-S SC-S ZV-S DSm-N DSm-S BI-S DS-S NZt-N DSm-S DS-S DS-S ZV-S DSm-S NSp-S BI-S DZ-S SC-N ZS-S W-S BI-S ! ! ! DSm-N VS-N BH-S ZP-S DSm-S NZt-S NSp-N DS-S DSm-S NSp-S DZ-SZV-NNZ-S NSp-S NL-N BI-SZP-S W-S NZt-S DSm-S BI-S W-S VS-N OM-N NZt-N ZV-N NZ-S BV-S DSm-N BI-SBI-N NL-N BV-S OV-SVS-N VL-N ZS-S DSm-S OS-N NZt-N OM-S OM-S ZV-S SC-S DSm-S W-S OS-S BI-N DSm-S BV-S NZ-S NL-N BI-NDS-S ZV-S BI-S ZS-S ZV-S NSp-S ZV-S OV-S BI-S DSm-SOV-S VS-N NZt-S BI-S DS-S BI-S ZV-S ZV-S VS-N VS-N ZV-N DS-S SC-S ZV-S W-SDSm-S W-SBI-S OV-S W-S OV-S ZV-N DSm-S ZS-S OV-S VL-S DSm-S ZV-S W-S TI-S BI-NW-SBI-S ZS-S VS-NNZt-N NSp-S BI-S W-S ZP-N PV-N ZP-N DSú-S W-SZV-S ZV-SZS-S PV-S ZV-N ZV-N BI-S NSp-N OM-N OS-SNZt-N TI-S NSp-S DSm-S NSp-N W-S W-S ZS-S DSm-S DS-S TI-S NZt-N ZV-S NSp-N ZV-N BV-S BH-S ZV-N NSp-N PV-N NZ-S NZ-S ZV-S PV-S DS-N DSú-S PV-S NZt-N NZ-S NZ-S BI-S DS-S DSú-N NSp-NW-S DSm-S W-S ZV-S W-S DSm-S W-S ZV-S NZt-N BI-N BV-S BV-S BI-S DSm-S BI-S OM-S OV-S DSm-S NZt-S BI-S ZV-N DSm-S NSp-S W-S DS-S SC-N DSm-S DZ-S NZt-N VL-S DS-S DSm-S W-S SC-N OV-S SC-N VL-S NL-N DSm-S SC-N W-S W-S ZS-S OV-S SC-N VS-N ZP-N ZV-N ZV-S SC-N W-S SC-N DSm-N BI-S OM-N NSp-S W-S SC-N DSú-S PV-N DSm-S VL-N ZV-N DSm-N DS-N DSm-S BV-SBH-SSC-S W-S NZ-S NZt-N W-S DSm-S OS-S NL-S ZS-S ZV-N DSm-S DSm-N ZS-S DSm-N BH-S NSp-S BH-S NSp-N NZt-N NSp-N ZV-N DSm-N BV-S VL-N VS-N DSm-S SC-S DZ-S DSm-S BI-S DS-S VS-N VS-N BI-SZP-S S-S DS-N NSp-S NSp-S BV-S OM-S W-S DSú-N NL-N DS-S NZt-S OS-S ZV-N W-S SC-S NZt-S ZV-NDSm-N OM-S ZV-S ZS-S W-S W-S SC-S BV-S DSm-S ZV-S W-S NZt-S VL-N OM-S BI-N ZV-N NZ-SSC-NNSp-S DSm-SDSm-N VL-N NZ-S NZt-S BI-S W-S DSú-S ZV-N VS-N W-S DSm-S BI-SZV-S ZS-S DS-N DS-S ZV-S SC-S ZV-S ZV-S DSú-S ZS-S NZt-N ZV-N W-S NSp-S DSm-S W-STI-S SC-S DZ-S DSm-S W-S ZV-N OV-S ZS-S DS-S BI-N DSm-N DZ-S VS-N VT-S NSp-S BH-S ZP-N NZt-N DSú-S NSp-N DSm-N NSp-S NSp-NBI-S OM-N ZS-S W-S ZS-S NSp-S BH-S NSp-N DSú-S SC-S W-S OS-S ZV-S NSp-S PV-N NSp-S OM-S BI-N NZ-S PV-S DSú-N NSp-N PV-S ZS-S TO-N DSm-S DSú-S R01 BI-NW-S W-S SC-S W-S W-S NSp-S OV-S BI-NNL-S ! W-S ! W-S NSp-S OV-S R01 SC-S NZt-N ZV-N W-S NL-S W-S ZV-N VL-S BI-S DSm-S ZP-N W-S DSm-S DS-S W-S DS-SZS-S NZt-S BI-S BI-N DSm-S DSm-S NSp-N BI-S BV-S DSm-S NSp-S SC-N BI-S NZ-S SC-N SC-N ! W-S VL-S RN-N W-S R01 ZS-S DS-S W-S NL-N OV-S NZ-S SC-N DS-S DS-S DSm-N ZV-S ZP-N OV-S SC-N OV-N OS-N ZV-S !NZ-S LBK NZ-S SC-N PV-S W-S DSm-S DSm-S DSm-S W-S DSú-S ZS-S ZP-S DSm-S DSm-S BI-S BV-S ZV-N SC-S ZV-S VS-N W-S OV-S ! ! ! BV-S ZS-S !BI-S NSp-N NSp-N BI-S SC-N VS-N NZ-S BI-S NSp-S OV-S NZt-NBH-S DS-S DSm-S DS-S DS-N DSm-N DZ-S DS-S DZ-S NSp-S NZt-N W-S BI-S DS-S W-S NSp-S DS-S BV-S VL-S DSm-N ZV-S W-S DSm-N BV-S VS-N NL-N BV-S NZt-S NZt-N OM-S NSp-S OM-S VS-NDSm-SDS-N SC-S OS-S DSm-S OS-S BV-S DSm-S SC-S BI-S BI-N VL-N DSú-N TI-S PV-SBI-S ZV-S W-S DSm-S W-S DS-S SC-S SC-S PV-N DS-S SC-S ZV-S ZV-N BV-S DSú-S SC-N NZt-N BI-S BI-S NZ-S VL-S W-S W-S W-S OM-S SC-N ZV-S W-SOM-N LBK VS-N BI-N NSp-N ZV-S VS-N DSm-S VS-N DSm-S W-S NSp-N W-SZV-N DSm-S DS-N DSm-S OS-SVL-S BH-S BI-S DSm-N W-S NSp-N W-S DSm-S ZV-S DSm-N NSp-N ZV-N W-S ZV-N BI-N DSm-N NSp-N W-S OV-S DSú-N VT-S DZ-S OM-S ZV-S BI-S VL-S DSú-S DSm-N BI-S BH-S TI-S BI-S DS-S 32-xNL-S - Tihava - DSm-N UNSp-N remízku SC-S OV-S W-SDSm-N SC-S ZV-S NSp-S DSm-S OM-S NZt-N PV-S SC-S BH-S NZt-S DSú-N NZt-N NSp-NW-S BI-S SC-S W-S NZt-N NZ-S W-S BI-N BI-S DSm-S NSp-N ZV-S ZS-N ZV-S DSú-S DSm-S ZS-SZS-S DSm-S BI-S W-S DSm-N BV-S ZS-S OS-N DS-S BI-S ZV-N ZV-S ! NL-S ZV-N R01 BI-S R01 W-S ZV-S W-S DSm-S SC-N W-S NSp-S W-S OV-S ZS-S VS-N SC-N BI-S NZt-N BI-NNSp-S NSp-NW-S NSp-N OV-S SC-S DSm-N VS-N ZP-N DS-S NSp-S DSú-N ZV-N DSm-S ZV-S SC-N BI-S 32-x - Tihava remízku VL-S ZV-N ZV-S DSm-S SC-S DSm-N DSm-S ZV-S SC-S SC-N DSm-S LBKZV-N W-S NZ-S W-S SC-S BI-S DS-S W-S BI-S- UNSp-N ZS-S SC-N ZS-S BI-SVS-N ZV-N ZS-S OS-S ! ! ! DSm-S VS-N BV-S OV-S ZV-N VS-N DS-S ZV-NDSm-S ZV-N VL-S LBK NSp-S DSm-N NSp-S BI-S DSm-S W-S BI-S DSm-S BI-S PV-N NSp-S DS-S DSm-N R01 BV-S OS-S DSm-S ZV-S DS-N ZV-N R01 BI-S BI-S BI-S OM-S VL-S SC-S SC-S DSm-S BI-S DSm-N W-S DSú-N SC-NNSp-S ! ! DSm-SBI-S DSm-SDSm-S OV-S DSm-N SC-S NZ-SDSm-S NZ-S BI-S W-S ZS-S BI-N ZV-S SC-N BI-S SC-S ! ! ! VS-NBV-SBI-NZV-N W-S NZt-S OM-S NZt-S ZV-S DSm-S SC-N DSú-S ZV-N DSm-N W-S DS-S ZV-N NZt-N DS-S BH-S W-S DSm-S W-S DS-S ZS-S NZt-N BI-S BI-S !W-S DSm-S NZt-N W-S DZ-SNZ-S NZt-N OV-S BI-N NL-S W-S DSm-S NSp-N NSp-N BH-S W-S NL-SPV-S DSm-N ZV-S BV-S SC-SDSm-S DSm-S DSm-S NSp-N ZS-S NSp-N DSm-S ZS-S W-S VS-N OM-S NZt-N BH-S ZS-S NSp-N DS-S BH-S OS-S ZV-N OV-S SC-S! ! PV-S ZV-S PV-N DSú-S VS-NDSú-N NSp-N BI-S SS PV-S W-S BI-S 32-x - Tihava - U remízku BV-S NZ-S NSp-S BI-N NSp-S BI-SDSm-N W-S W-S ZV-N BI-S SC-S NSp-N NZ-S PV-N W-S VS-N NSp-N OV-S W-S DSm-N SC-S DSm-S NSp-S 31-x Červený potok - Hořovice PV-N BV-S VL-N DSm-S NZt-S L-S DSm-S W-S W-S NZt-S ZS-S ZV-S BI-S R01 NL-S W-S OV-SOS-N ZS-S NSp-N NZ-S SC-N SC-N NL-N BI-N ZP-N NSp-SDS-S NSp-N DS-S ZS-S ZS-SSC-N ZS-S BI-SW-S ZS-S DS-S OS-S NSp-N NSp-N ZV-S NSp-N VS-N DSm-S NSp-N NSp-S SC-N BI-S DSm-N BI-S OM-S ZV-S BV-S ZS-S SC-N SC-N PV-N DSm-SNZt-N DSm-S DS-S ZV-N NZ-S VL-S ZV-S DS-S DSm-S PV-S BI-S ZV-N DSm-S W-S NSp-S OS-S NSp-S W-S NSp-S W-S DSm-S NSp-S BI-S NZt-N SC-N BV-S SC-S BI-S DSm-N DSm-S OV-S ZV-N DSm-N DSm-S VS-N BI-S VS-N DSm-S ZV-S ZV-N BV-S W-S VS-N DSm-S ZS-S SC-SW-S DSm-SDS-N DS-N ZV-S DS-S VL-S NSp-S ZV-S DSm-N W-SSC-S DSú-N DS-S DSm-N DS-N SC-S BI-S ZS-S OS-S NZt-S ZV-S VL-S ZV-N SC-S DSú-S ZV-N ZV-N BV-S OM-S W-S DSm-S VL-S W-S ZV-N NZt-S OV-S SC-N W-S OM-SZS-S NSp-S DSú-S OV-S SC-N DSú-S ZS-S ZS-S SC-S DSm-SVS-N DSm-S ZS-S W-SSC-N DSú-S NSp-N NSp-N DSm-S BI-N W-SZS-N ZV-S ZS-S DZ-S W-S ZS-S ZS-S ZV-S DSm-N BI-N DS-N BI-N BH-S W-S NSp-N DSú-NNSp-S NL-N NSp-S NZt-N DSú-S NSp-N DSú-S ZS-S ZV-N ZV-S W-SNL-S DSm-N BI-S SC-S SC-NOM-S W-S ZS-S N OV-S BH-S BV-S BH-SDSm-N NL-N W-S W-S ZV-S ZS-N NZ-S VT-S NZt-N W-S SC-S PV-N NSp-S PV-S NZt-NDSú-S VL-N DSm-S DSm-S SC-S OV-S DSm-S DSm-S DS-S ZV-SOS-S W-S R01 W-S ZV-N DSm-S ZV-SDZ-SSC-S DS-S VS-N SC-S SC-S BI-S VS-N ZV-S OS-S OV-S ! ! OV-S ZV-S VS-N NSp-S R01 BI-S NL-S BI-S ! VS-N BI-S ZS-S ZS-S DSm-S R01 BI-S BI-N NSp-N SC-S NZt-S NSp-S BI-N NZt-S SC-S BI-N SC-N NZ-S ZV-N NSp-N DSm-S ZS-S BI-S DS-S DSm-N ! ! BI-S ZS-S OS-S ZS-S DSm-S DSm-S OM-S W-S BI-S SC-S ! VS-N DSm-N DS-S W-S DS-S ZS-S BH-S NSp-S SC-S W-S BH-S SC-N W-S DSm-N PV-S ! ! NZ-S W-S BV-S DSú-N ZV-N SC-S W-S SC-N OM-S BV-S SC-N DSm-S ZV-S ! OV-N PV-S PV-N DSm-S W-S BI-S DS-S BI-SDSm-S ZS-S BV-S W-S TI-S ZS-S BI-S DSm-S DSm-SVL-S ZS-S BI-S ! OM-S ! NSp-S PV-N ZV-SVS-N BI-S W-S W-S NL-N SC-S VS-N OV-S OV-S SC-N W-S DSm-S ! SC-S BI-S ZV-NBI-N PV-S ZV-N DS-S SC-S ZV-S OV-S W-S W-S ZV-S DSm-S DS-S W-S SC-S DS-SLBK OS-S BV-S DSm-S VS-N DSm-N NZt-N DS-S OM-S W-S SC-S DSm-SDSú-SDSm-S SC-S SC-S NSp-S R01 SC-N NZ-S OS-S DSm-SBI-SZS-S OV-S DSú-S VS-N ZV-N SC-S ZV-S DSm-S SC-N BI-S SC-S OS-S BV-S BV-SW-S ZV-S ZV-N VL-S ZV-S SC-N W-S ZV-N DSm-S SC-N VS-N DS-N ZV-N ZV-S DSm-S NSp-N OV-N VS-N NSp-S DSm-S DSm-S DSm-S NZ-S NSp-S OS-S VL-SBI-N OM-S PV-S ZV-N BI-S DSm-S ZS-S NSp-N NL-N NSp-N ZS-S DSm-N DSm-SDS-N W-S BI-N NZt-S NSp-N W-S NSp-N NSp-NBI-S NZt-N ZS-S SC-N OV-S DS-S NSp-S DZ-S NSp-N BI-S DSm-S VL-S SC-S W-S OM-SDSm-S DS-S IP DSm-S DSú-S W-S OM-S BV-S W-S PV-N NZt-N NSp-S OM-S BI-S 32-x - Tihava - U remízku BH-S NSp-S

DSú-S

RZ-N

ZP-S

DZ-S

SC-N

ZS-N

BI-N LBC

! ! ! ! ! !

ZV-S ZP-N

OTEVŘENÁ BLOKOVÁ DROBNÁ ZÁSTAVBA

OS-N DSú-S

TO-N RZ-N

W-S ZP-S

ROZPTÝLENÁ AREÁLOVÁ DROBNÁ ZÁSTAVBA

OS-S DZ-S

TO-S SC-N

W-N ZS-N

VOLNÁ DROBNÁ ZÁSTAVBA

OV-N OH-S

VL-N SC-S

NZ-S ZS-S

VOLNÁ HMOTNÁ ZÁSTAVBA - vyšší

DS-S BH-S

R01 OS-S

VT-S TO-S

NL-N W-N

DSm-N BI-N

RH-N OV-N

VZ-N VL-N

NSp-N NZ-S

BI-S

OV-S

VL-S

NSp-S NZt-S

! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! ! ! ! !

NL-S W-S

PV-S

VS-N

NZt-N

VS-S

NL-S

NZ-S

DZ-S

W-S

DS-S

W-S

W-S

W-S LBK 32-x - Tihava - UNSp-N remízku LBK 32-x - Tihava - UNSp-N remízku LBK 32-x - Tihava - UNSp-N remízku

NSp-S

NSp-S VL-S

NL-N

ZS-S

LBK 32-x - Tihava - UNSp-N remízku

NZt-S

NZt-S

NZt-N

DZ-S

NZt-S

VOLNÁ OTEVŘENÁ ZÁSTAVBA - nízká

DSm-S NL-S

NSp-N

VL-S

NSp-N

ZS-S VS-N

W-S

ZV-S

NZt-N

DSm-S

VS-N

NSp-N

DSm-S

0

DS-S

NZ-S

VS-N

VS-N

200

TO-N

DS-S ZV-S NZt-S DSm-S ZV-S

NZt-N

DSm-S VL-N VL-N ZV-N

! ! ! !

DSú-S

VS-N

VS-N ZS-S

W-S

ZV-S

VL-S

DSm-S VS-N

DS-S

DSm-S

DSm-S

NL-S

NZt-N ZV-S DSm-N

VL-S ZS-S

DS-S

ZV-N

NSp-S

VL-S DS-S ZS-S

DSm-S

ZV-N

BI-S

DSm-S W-S

OM-S

BI-S

BI-S

BI-S

NZt-S

BI-S

TI-S W-S

OS-S W-S

NZt-N

NZt-S

NSp-S

W-S OS-S

OM-S

NZt-N

W-S

BI-S PV-N W-S DS-S PV-N DSm-S ZV-N DSm-S OS-S

OM-S ZV-S

ZV-S

1000 m

NZt-N

NZt-S

VL-S W-S

DS-S

VS-N

ZS-S

BI-S DZ-S DS-S

DSú-N

W-S

W-S

BI-S

NSp-S W-S NSp-S OS-S

W-S NL-N

ZV-N

DS-N

VL-S

NZt-S

DS-S

ZV-S ZV-S

VL-N

DSm-SDS-N

NSp-S

ZV-N

NZt-S

! ! ! ! ! ! ! !

BI-S

BI-S ZV-S

VL-S

NZ-S

! ! ! !DSú-S

NZt-N DZ-S

W-S

VT-S

VS-N

TI-S W-S

DS-S NZ-S ZV-N

ZV-S

ZV-S

NZ-S NZ-S

DSm-S

DSm-N ZS-S

VS-N

BI-S

VL-S

VL-N

NSp-N

! !!! ! ! !! !!! !!! !! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

NZt-N ZV-S

VS-S TO-N

PV-N

KOMPAKTNÍ INDIVIDUÁLNÍ/ŘADOVÁ ZÁSTAVBA MĚSTSKÁ, PŘÍMĚSTSKÁ

NL-N

! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

VS-N TI-S

PV-S OS-N

DS-N

NL-N

NZt-S ZV-N

PV-N OM-S

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

VL-S TI-N

DS-N BH-N

! ! ! ! ! ! !

!

OV-S OM-N

BV-S IP

BV-S

!

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

BI-S LBK

KOMPAKTNÍ BLOKOVÁ ZÁSTAVBA VENKOVSKÁ

TI-S RN-N

! ! ! ! !

! !

! !

! !

! !

KOMPAKTNÍ BLOKOVÁ ZÁSTAVBA NL-N NL-N

ZV-N VZ-S

! ! !

BH-N Všechny_funkce BH-S Funkce stav

AREÁLOVÁ STŘEDNĚ HMOTNÁ ZÁSTAVBA

TI-N RI-N

!

OM-N DSm-S

! ! ! !

LBK hranice_Dissolve

AREÁLOVÁ HMOTNÁ HALOVÁ ZÁSTAVBA

ZS-S

!

! !

! !

JEVY ZÁVAZNÉ/SCHVALOVANÉ ! ! Legenda LBC OH-S SC-S ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ IP zastavěné území DSú-N OM-S zastavene

! !!!! !

! !!!! !

Všechny_funkce Funkce stav ! !

NZt-N DS-S

N -N

! !! ! !! ! ! ! ! !

! !!!!!! !

DS-S

NZ-S

DZ-S

BI-S

W-S NSp-S DSm-SDS-N NSp-S

OS-S

DSú-N


!

! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! !! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! ! ! !

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!!

!!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!!

!!

!

!!

!

!! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

! ! ! !

!

!

!

!

! !! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! !

! ! ! ! ! !

! !

!

!

!

!

!

VDT 7

DS-S

VDT 18 VDT 17

NSp-N VR 19

VR 18 VDT 18

VDT 7

VD 21

VDT 30

V

DSú-N

IP VR1 - U Krejcár 9 VR 9 W-S

PP 10 PP 9

VD VR 20 15

! !

! !

! ! !

! !

!

!

!

PP 4

PP 10 PP 9

VR 15

PP 2

VR 9 VR 9

VR 9

! ! !

!

!

PP 4

VR 7

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

VDT 17

!

!

!

!

!

30 - Šíbeničn

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

NSp-N

DSú-N

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSú-S !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

DSú-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSú-S

!

!

!

!

!

NZt-S

!

!

!

!

!

DSú-N

!

!

!

!

!

NSp-N

!

!

!

! !

!

V

NZt-S

IP 5 - Za aulovou stodolou

NSp-N

!

!

!

!

!

VDT NSp-N 30

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

DSú-N

!

!

!

! ! ! ! !

!

NZt-S

!

!

!

!

!

V

NSp-N

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! !! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

VDT 30

NZt-S

!

!

!

!

!

!

NSp-N

NSp-N

DSú-N

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

ZV-N

!

!

!

!

DSú-S

NZt-S

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!! ! !! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

! !

!

!

! ! ! !

! !

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSú-S W-S

!

!

!

DSú-S NSp-S

!

!

!

!

! !

!

!

ZV-N

NSp-N

NSp-S

!

! !! !

!

!

ZP-S

DSm S

!

!

!

! ! ! ! ! !

RI-N

!

!

RI-N

!

RI-NDSú-S

!

! !

NSp-NDSú-S

LBC 31 - Červený potok - Kamenná stráň

DSm-S

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

W-SDSú-S W-S

!

!

SC-N

DSm-S

!

!

! !

! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

OM-S ! ! ! ! NSp-S ! ! ! !

OM-N

! !

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !

!

!

!

!

!

VL-S

! !

! !

!

!

!

!

!

!

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

ZS-S

!

!

!

!

!

!

!

!

DSm-S

! ! !

!

!

!

!

!

ZS-S

ZS-N ZS-S VL-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DZ-S NSp-S

!

!

! !

!

!

N

NSp-S

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !! !

!

!

!

!

!

!

!! !

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! !

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

! ! !

VDT NZ-S 10

PP 2

VR 9

PP 6

VDT 10

VDT 17

DSú-N

PP 6

PP 4

NSp-N

VDT 18

VDT 7

PP 5

VDT 3

PO 2

PO 3

VDT 3

VDT 4

VR 9

PP 2

VDT 12

PO 2

PO 3

VDT 13

VDT 4

VDT 10

PP 5

VR 9 VR 9

PP 10 PP 9

PP 11

VDT 12

PP 6

NSp N

VDT 13

PP 11

K K 67 69

K 61

K 68

K 62

K 66

K 71 Z 77

Z 77

Z 73 K 61

K 62

K 71

K 72

K 59

VR 6

hranice řešenéhoDSm-S území hranice_Dissolve zastavene

katastrální mapa

DSú-N

DSú-S Všechny_funkce DZ-SZMĚN Funkce stav Legenda PLOCHY A KORIDORY ! !

Legenda

LBC

OH-S

RI-N RN-N

ZP-N

RZ-N

ZP-S

SC-N

ZS-N

SC-S

ZS-S

Všechny_funkce_ZC plochy změn územní Všechny_funkce_ZC rezervy LBK OM-N TI-N kod_zc kod_zc

stabilizované plochy

BI-N BI-S BV-S DS-N DS-S DSm-N

K1 P1 Z1

X1 R ÚS RP

OM-S plocha změn v krajiněTI-S K OS-N TO-N plocha přestavby P OS-S TO-S plocha zastavitelná Z OV-N VL-N koridor změn X OV-S VL-S plocha územní rezervy R1 PV-N VS-N ÚS PV-S VS-S RP R01 VT-S RH-N

VZ-S

VZ-N

hranice_Dissolve DSm-S K zastavěné území DSú-N zastavene P DSú-S

VR 5

VZ-S

RN-N

W-S

1 RP BH-N

W-N

BH-S

OS-S

TO-S

W-N

NZ-S

BI-N

OV-N

VL-N

NZ-S

NZt-S

BI-S

OV-S

VL-S

NZt-S

TI-N

PV-S

VS-S ZS-S

NL-N

DS-S

R01

NSp-N

DSm-N

RH-N

VT-S

VU VU 5 5

VR 4

NZ-S

VD 23

DZ-S

VD 4

NSp-S

NL-S

ZV-S

ZS-S

DZ-S

NZt-S

NL-S VL-S DSm-S ZS-S

DSm-S

NZt-N DSm-N

0

VS-N

W-S

W-S

ZV-S

VS-N DS-N

VL-S

NSp-S

DS-S ZV-S DSm-S DSm-S ZV-S

VL-N

ZV-N

VL-N

VL-N

DS-S

DS-S

ZV-N

OS-S

W-S

BI-S

ZV-S

W-S

VS-N

W-S

DS-N

NZt-S BI-S

PV-N W-S PV-N

OS-S

OS-S BI-S

NZt-N

DS-S VT-S

DSm-S ZV-S

VL-N

ZV-N

DS-S

DS-S

ZV-N OM-S

W-S ZV-S

W-S OS-S

VL-S

NZt-N

DS-S ZV-S

W-S

BI-S DS-S

OM-S

ZV-S

W-S NSp-S DSú-N

ZV-N VU 5

VD 7

VL-S DSm-S

VS-N

DSm-S VS-N

1000 m

W-S

ZV-S BI-S

OM-S

ZS-S

DSm-SDS-N DSm-S

NL-S

TO-N

ZV-S

ZV-S ZV-N

BI-S

NSp-S

NZt-N DSm-N

ZS-S BI-S

VS-N

DS-S

VS-N

VL-S

NZt-S

ZV-S

ZV-N VS-N

VL-S

NZt-N

DS-S

ZV-N VT-S

NSp-N

W-S

DSm-S

VS-N ZV-S ZS-S VS-N

TO-N

ZV-N

DSm-S

NZt-S

TI-S VL-N

DS-S

VL-S

ZV-S

200

NZt-S

NZt-N

BI-S

VL-S DSm-S

VS-N

NZt-S

VD 24

NZt-N

VL-N

NL-N VS-N

NSp-S

VL-S

NL-N

NZt-S

NZt-N VS-N

DSm-S

NSp-S

VD 7

W-S

W-S

VZ-N

VU 5

DS-S

DS-S

VS-N VL-S

VD 7

ZV-S

VS-N VS-N

PP 12

VU 4

VR 4

ZV-N

OM-S TI-S plocha s podmínkou vydání regulačního plánu OS-N TO-N

PV-N

VD 23

VDT 8 VD 3

ZP-N

plocha s podmínkou zpracování územní studie

DS-N

PP 11

VD 8

ZV-S

BV-S

VDT 13

VD 24

X

NL-S

VR 4 VR 4

VD 17

LBC STUDIE A VYDÁNÍ OH-S SC-S ZS-S PLÁNU ÚZEMNÍ REGULAČNÍHO

NZt-N

VD 23

VDT 12

VD 4

VR 5

RZ-N ZP-S Všechny_funkce Z DZ-S SC-N ZS-N Funkce stavS PODMÍNKOU PLOCHY ZPRACOVÁNÍ ! ! OM-N

PO 2

PO 3 VDT 4

VD 24

RI-N

R LBK 1 ÚS IP

ZV-N

VR 5

VU 6

Legenda JEVY ZÁVAZNÉ/SCHVALOVANÉ Všechny_funkce_ZC Legenda ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ kod_zc

VR 4 VR 4

VD 4

VR 15

JEVY INFORMATIVNÍ Legenda

Z 73

VD 9

VD VR 20 15

VD 18

VR 3

VU 5

VD 5

VR 5

PP 5

PP 12

VDT 3

VR 6

Z 73

PP 12

VDT 5

VU 5

VR 6

K 42

VDT 8

VU 4

VD 6

LEGENDA

Z 37 K 63

K 64

Z 38

K 42

K 1

Z 5

K 41

! !

Z 30

K 61 K 62

Z 28

Z Z 29 37 K 63

VR 6

VR 17

! !

K 64

Z 28

Z 29

Z 5

K 65

Z 27

VD 3

VR 19

VR 18

VD 21

! !

Z 31

K 64

Z 77

VDT 9

VR 3

VD 8

VR 7

VR 8

K 1

VU 4 VD 19

VR 8

K 41

Z 46

VD 3

Z 37 K 63 Z 38

VDT 8

VR 16

VD 8

! !

K 59

!

!

K 72

NSp-S

!

!

K 59

NZ-S

! !

!

Z Z 34 26

Z 29

Z 30

Z 45 Z 27

K 42

BH-S K 72

VZ N

K 43

BH-N

D - Valdek

!

!

! ! !

!

D2

!

!

!

!

D1

Etapizace je stanovena v místech větších rozvojových ploch v logickém pořadí směru výstavby tak, aby byly šetřeny náklady, zajištěn růst města v uceleném a kompatkním tvaru, aby bylo dosáhnuto reprezentativního charakteru nové městské třídy a bylo zajištěno občanské vybavení v rozumném časovém sledu pro obyvatele nových ploch pro bydlení.

!

!

!

!

2.

!

!

!

K Z 73 39

K 40

K 43

IP

etapa 1.

!

!

!

C - nad Červeným potokem

D - Valdek

RH N

Z 28

Z 40

Z 35

Z 5

! !

C2

D2

!

!

!

Z 30

Z 32

Z Z 34 26

P 4

ÚS 2

K 71

K K 74 70

!

!

!

2.

D1

K 66

K K 74 70

!

!

!

C1

C - nad Červeným potokem

2.

!

!

!

etapa 1.

C2

etapa 1.

K K 67 69

K 68

!

!

! ! !

!

Z Z 34 26

Z 40 Z 36

Z 45 Z 46

Z 35

K 65

K 68

!

!

!

!

C1

2.

Z 42

K 39

! !

etapa 1.

Z 36

Z 41

Z 43

KK 1 40

K 39

Z 27

ÚS 2

Z 31 P 4

K K 74 70

K 66

800 m

K 60 Z 44

Z 41

Z 43

K 73

K K 67 69

!

!

!

!

P 1

Z 33

Z 31

K 65

!

!

! ! !

!

!

Z 42

Z 38

200

K 84

Z 44

K 6

ÚS 2

K 60

K 73

!

!

!

!

! ! !

K 84

!

!

!

!

!

!

ZK 85 47

Z 24

K 6

Z 45 Z 46

Z 35

Z 32

Z 39

K 60

!

!

!

!

!

!

!

Z 22

K 47

K 84

!

!

!

! ! !! ! !

!

!

!

!

!

Z 33

K 75

Z 32 K 85

Z 39

Z 1

Z 6

Z 23

Z 47

Z 33

K 85

!

!

!

!

!

!

!

K 81

!

!

!

!

!

!

K 82

K 47

!

!

!

!

!

!

Z 2 Z 25

P 1

K 81

!

!

!

!

!

!

K 44

!

!

!

!

!

!

K 76

!

!

!

!

!

!

K 50

Z 24

K 44 K 75

Z 1

Z 22

Z 23

!

!

!

!

!

!

K 45

K 82

Z Z6 17

K 86

!

!

!

!

!

!

K 79

K 51

K 82

Z 25

! ! !

!

!

!

! ! !! ! !

!

!

!

K 45

K 76

K 51 K K 53 52

K 50

K 46

K 50

Z 19

Z 2

K 86

K 80

K 79

K K 53 52

Z 18

Z 19

DSm-S

NSp S

Z 15

Z 17

K 77

!

!

!

!

!

! ! !

!

! ! !

!

K 46 K 80

K 78

K 77

!

!

!

!

!

!

!

!

!

K 78

K Z 51 16

Z 20

!

!

!

!

!

!

!

!

!

K 58

K 57

K 54

K 56

Z 16

Z 18

DSm N

Z 21

K 87

Z 15

!

!

!

!

!

!

!

K 56

K 57

K 54

K 48

!

!

!

!

!

!

K 3

KK 958

hranice_Dissolve Legenda Legenda zastavene Legenda Legenda Legenda hranice_Dissolve hranice_Dissolve

!

!

!

!

!

K 9 K 4

Z 20

K 87 K K 53 52

K 48 K 4

K 80 K 79

!

!

! ! !

!

!

!

!

A3

K 7

Z 21

!

!

!

!

!

K 49 K 55

A3

K 2

Z 74K 7

Z 75

Z 76 K 49

K 55

!

!

!

!

!

K 56

Z 75

K 54

Z 10

VS-N

VL-S

Legenda Legenda h an e_D o e Legenda Legenda h an e_D

Legenda

!

!

!

!

!

!

P Z42 76

A3

Z 12

!

!

!

!

!

!

A3

A1

A3

P 52

Z 74

A1 A1

Z 10

!

!

!

!

!

!

P 42

Z 12

P 52

P 38

Z 13

K 58 ÚS 3

K 57

!

!

!

!

!

!

A1

A3

P 38

Z 68 Z 11

K 9 ÚS 3

DS-S

VS-N

oDSú e N DSm-S a a ene RI-N VZ-S h an e_D o e DSm S haana e_D o e Legenda ene DSú-N RN-N ZP-N DSú S Všechny_ unkce ene DSúLe N DSm-S a aLegenda RI-Na a ene VZ-S e_D DSm S DSm-Sh an Všechny_ RI-No e unkce VZ-S DSú-S RZ-N ZP-S Všechny_funkce DZ S Funkce s av hranice_Dissolve DSm-S RI-N DSú S zastavene hranice_Dissolve DSú-N RN-N ZP-N Všechny_ unkce DSm-S RI-N h an e_D o e unkce hranice_Dissolve DSm-S DZ-S RI-N a aVšechny_ ene DSúSN zastavene DSú-N LBC RN-N VZ-S ZP-N Funkce s av SC-N ZS-N Funkce stav zastavene OH DSú-N RN-N Legenda DZ S Funkce av DSú-S s Funkce RZ-Na sa av ZP-S ! ! ! Všechny_funkce zastavene DSú-N RN-N ene zastavene RN-NLegenda ZP-N ZS-S DSúNS DSú-S LBK RZ-N ZP-S LBC unkce Všechny_funkce OH-S SC-S LBC LegendaDSú-N Všechny_ OM DSú-S RZ-N Všechny_funkce OH S DZ-S SC-N ZS-N hranice_Dissolve DSm-SLBC Všechny_ RI-N VZ-S Funkce stav Vš DSú-S RZ-N Legenda LBC Všechny_funkce unkce DSú-S Funkce DZ DZ-S RZ-N SC-N ZS-N Všechny_funkce s av Funkce stav LBK OM-N TI-N LBK h ZP-S an e_D ZV-N o eSS ! ! ! OM P DZ-S SC-N hranice_Dissolve DSm-S RI-N Funkce stav ! ! ! OM Fu N OH-S SC-S ZS-S LBC zastavene DSú-N LBK Funkce RN-N ZP-N DZ-S SC-N LBK Funkce stav s av h an e_ ! ! ! DZ-S SC-N ZS-N OH S OH-S SC-S ZS-S LBC Funkce stavLBC OM-S BH N TI-SPa a ene ZV-S IP ! ! ! OS N OH-S SC-S LBC zastavene DSú-N RN-N ! ! ! OM S P Legenda OM-N TI-N ZV-N LBK DSú-S RZ-N ZP-S Všechny_funkce OH-S SC-S LBC OH-S OM-N LBK LBC P ZS-S a a en SC-S LBC OM N TI-N ZV-N LBK BH N BH-N OS-N BH SVšechny_ TO-N Legenda W-S unkce OS S OM-N TI-N LBK RZ-N Všechny_funkce OS TI-S ZV-S IP stav DZ-S BH N DSú-S SC-N ZS-N Funkce h an e_D o eN OM-N TI-N LBK OM-N OM-S LBK BH N TI-N ZV-N LBK OM S OM-S TI-S ZV-S P IP Všechny_ BH S BH-S OS-S TO-S W-N ! ! ! Funkce s avSC-N B N Legenda OV N u Legenda OM-S TI-S IP stav DZ-S hOS anS e_ BH-N OS-N TO-N W-S OH-S BH SLegenda SC-S ZS-S LBC Funkce ene TI-S PaZV-S BH SaFunkce TI-SN OM-S IP BH OSsNav BH-N! ! ! IP OM-S OV-N OS-N B TO-N W-S B N Legenda BI-N VL-N NZ-S LBC S OH-S OV h an Legenda e_D oa eaS hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S BH-N OS-N TO-N SC-S LBC OV N en BH-S OS-S TO-S W-N OM-N B N Všechny_ TI-NB ZV-N LBK BH-N OS-N TO-N unkce BH N N an o aneS e_ LBC BH-N BI-S OS-N OV-S TO-N W-S BH S OS BH-S OS-S BV TO-S W-N Bh S e_D NZt-S VL-S LBK h PV N S OM-N a a ene zastavene DSú-N RN-N ZP-N BH-S OS-S TO-S TI-N LBK B S OV Všechny_ u BI-N OV-N VL-N NZ-S OM-S TI-SB ZV-S IP h anS BH-S OS-S TO-S Funkce BH Sa av Ss ene LBK BH-S BV-S OS-S PV-N BTO-S N Legenda OV N e_ BI-N OV-N DS VL-N NZ-S Legenda BV S VS-N NZt-N PaW-N a a en PV S NVšechny_ DSú-S RZ-N ZP-S BI-N OV-N VL-N OM-S TI-S IP unkce Všechny_funkce PV N BV S Funkce s av BI-S OV-S VL-S NZt-S BH-N OS-N TO-N W-S LBC BI-N OV-N OV-S BVL-N OV-N VL-N Bh NS BV Pa eaSRen BI-N NZ-S OV BI-S VL-S NZt-S unkce an o DS N e_D Legenda Legenda VS-S NL-S DS-N h anPV-S e_D oSSeVšechny_ DSm BH R01 u DZ-S SC-N ZS-N BI-S OV-S VL-S BH-N OS-N sNVšechny_ avSTO-N Funkce stav LegendaOS-S DS LBC PV S u DS NFunkce Legenda VS-N NZt-N BV-S BH-S TO-S W-N LBK BI-S OV-S PV-N OV-S VL-S B S Všechny_ DS N BH N ! ! ! BI-S VL-S NZt-S PV NRN PV-N VS-N NZt-N BV S BV-S Funkce s av aDSú aFunkce ene DS SS VT-S NL-N DS-SDSm-SVZ-S a aR01 ene DSm N BH hranice_Dissolve RI-N VZ-S hranice_Dissolve DSm-S RI-N N RH N s av Legenda LBC OH-S SC-S PV-N VS-N LBC BV-S BH-S LBK R01 NL-S DS-N BI-NDSm SZS-S OV-N VL-N NZ-S anPV-S e_D DS oVZSeOS-S STO-S R PDSm h an e_D BV-S o e Rh N S VS-S PV-N VS-N BV-SPV-N av BV S Funkce DS LBC BH VS-N NZt-N PVsS SRZ VS-S NL-S DS NVšechny_ DS-N DSm unkce DSm-N RH-N VZ-N NSp-N B DSú N NS LBC zastavene DSú-N ZP-N RN-NPV-S Všechny_ unkce zastavene DSú-N RN-N LBK OM-N TI-N PV-S VS-S LBK DS-N BI-N hZP-N anOV-N oDSú e N VL-N Legenda PDSm Ne_D RH N VT-S NL-N BI-S DSú N ZV-N OV-S VL-S NZt-S a NaR01 ene DSm RNS BH N LBC a a ene DS-N DS-S RN ZP N PV-S VS-S DS-N DS NN DSm LBK B N PV-S VS-S NL-S R01 R01 VT-S NL-N DS S DS-S Funkce s av NSp-S BPDZ S S VT-S LBK SC Funkce s av RZ-N ZP-S DSú-S RZ-N DSú-S ZP-S Všechny_funkce Všechny_funkce OM-S R01 IP DS-S BI-S VL-S a aOV-S DSú N BH NRZ DSm-N VZ-N NSp-N h an e_D o e TI-S DSm SSZV-S R NN RH-N VZ S ene PV-N VS-N NZt-N BV-SDSú DSú BH Všechny_ unkce LBK RZ ZP S R01 DS-S DS SS S VT-S Všechny_ unkce POH BRH R01SC-N VT-S NL-N DS-S DSm-N N VZ-N LBC S NSp-N LBCRH-N DSm BV S P S NSC DZ-S ZS-N ZS-N SC-N Funkce DZ-S stav Funkce stav BH N BH-N OS-N TO-N W-S DSm-N RH-N VZ-N PV-N VS-N BV-S DSú S Všechny_ unkce BH S NSp-S a sa av ene DSúSN DSm-N RN N N ZP RH-N N VS-S NL-S DS-NDZ DZ S VZ-N Funkce sPV-S av VZ-N B NNN P S SC ! ! ! SC ZS N ! ! ! DSm Funkce BH BV DSm-N RH-N NSp-N LBK OM LBK DS N N NSp-S BH NT OH-S ZS-S SC-S ZS-S LBC OH-S SC-S LBC BH S BH-S OS-S TO-S W-N PV-S VS-S DS-N DZ S Funkce s av B N DSúSS RZ N ZP S S VT-S DS-SOH OH SC LBC Všechny_ B SS S NL-N BH N SC S R01 ZS LBC unkce BH DS NT PNSp-S P DS BH S OM-N ZV-N ZV-N LBK OM-N TI-N LBK B OM NS S VT-S BI-N OV-N VL-N NZ-S R01 DS-S TI-N OH LBC B SSTS DZ SC N VZ-N DSm-N OM Funkce s av BV S N NSp-N BH OM SN TLBK NNRH-N ZS ZV N LBK B N DS S BH N BH N DSm B N TO ZV-S IP OM-S TI-S ZV-S IP B OS S N VZ-N BI-S OV-S VL-S OM-S NZt-S DSm-N TI-S RH-N OM N LBK BV OH SC ZS S LBC OM DS N S NSp-S B NS TN OM S S T PSS ZV S P B OS SS DSm BH BH S S B S TO BH-N OS-N TO-N W-S BH-N OS-N TO-N W-S BV S PV-N VS-N OM N NZt-N TBH BV-S OM S P DS N N ZV N LBK N OS N TO DS S B S BH N OS N TO N WS BV B NS N B N OV BV S VL BH-S TO-S W-N BH-S OS-S TO-S W-N DS N VS-S OS-S DS-N BH N OS N DS STO OM SS NL-S TBH SSS ZVN S P PV-S OS N S DSm BV S BH S OS TO W DS B SN S B S OV DS NVL BI-N VL-N NZ-S BI-N OV-N VL-N NZ-S DS S VT-S OV-N DS-S BH S OS N S DSm BHR01 OS N N NL-N TO N WS BN OV N DS NVL B NN OV VL NZ S DS SN BV S PV BV S DS SVS BI-S OV-S NZt-S VL-S NZt-S BI-S OV-S VL-S DSm N DSm-N RH-N VZ-N NSp-N B N OV N BHSS OS S S TO S W NS BS OV S DS SVL B OV VL NZ DSm N DS PVNS DS N DSm VS N VS-N BV-S PV-N VS-N PV-N NZt-N BV-S BNZt-N OV S B NS OV N N NSp-S VS VL NZS SN PV N BVN DSm VS N PV NS NZ BV DS S R01 VT DS S VS-S NL-S DS-N PV-S VS-S PV-S NL-S DS-N PV VS N BV S B OV S VL NZ PV S DSS PV S VS SN NL SS DSSN DSm DSm N RH N N VZ VT-S NL-N DS-S R01 VT-S R01 NL-N DS-S PV VT S DS NN PV N VS N NZ BV S R01 DS S R01 VT S NL N DS S DSm-N NSp-N DSm-N RH-N VZ-N RH-N NSp-N VZ-N R01VZ DS PV SN VS S N NL SSN DS N N DSm RH N DSm RH VZ N NSp NSp-S NSp-S DSm RH N R01 VT S NL NN DS S NSp S

!

A1

K 3

P 40

Z 11

K 4

!

!

!

!

!

!

A1

A2

P 39

!

!

!

!

!

!

P 40

!

!

!

!

!

!

!

A1

K 5

!

!

!

!

!

! !

! !

P 39 K 2

A1

A2

Z 14 Z 13

!

!

!

!

!

!

Z 14 K 5

Z 68

!

!

!

!

!

!

K 10

K 12

!

!

!

!

!

K 12

K 11

!

!

!

! ! ! !

!

P XP 42 4 64

K 11 K 10

!

!

! ! ! !

! !

! !

P 40

! ! !

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

! !

P 37 P 36

P 41

!

!

!

!

!

!

P 34

P 32

P 63 P 61

!

!

!

!

!

P 20

P 33

!

!

! ! ! !

!

! ! ! !

!

!

P P22 75 P 29

P 35

P 33

P 41

P 30

P K 28 11

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! !

!

P 35

P 34

P 66 P 75

P P 31 29

!

!

!

!

! !

!

P 30

K 10

P 32

P 24

P RP 18 1 P 27

P 66 P 28

P 31

P 25

X 1

!

!

! !

!

!

!

!

P 24 P 45

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

P 44

P 45

K 12

P 26

!

! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

K 13

P 44

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

K 13

!

!

!

!!

!

!

!

!

P 46

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

K 3

P 74

P 46

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

Z 8

!

!

!

!

!

!

!

!

P 49 Z 8

!

!

!

!

!

!

!

!

P 50

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

P 50

!

!

!

!

!

!!

!

P 43

!

P

43 P 48

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

P 48

VS-N

VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAV 1:5000

NS S

!

!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

NS N

! !

N N

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

P 51

Z 7

N S NNL-N S N N NNSp-N N NS N NS N NSp-S NS S NS S

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

P 47

VS S VS S VT-S V S VVZ-N S V N V N

! !

!

DSm N !

!

!

!!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

P 71 P 51

PV S PV R01S R RRH-N RH N RH N

! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

Z 7

DS N DS N DS-S DS S DS S DSm-N DSm N DSm N

! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

Z Z8 9

P 47

N

N S

!

N

!

N NVSSN NS NS N SS S NVSNS NS N N V S NS N NS N V N NS S NS S

! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!

DS S

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

Stávající plochy veřejného i komerčního občanského vybavení jsou ponechány jako základní kostra vybavenosti i nadmístního významu (nemocnice na východním okraji města). Dále jsou vymezeny nové plochy ve vybraných plochách rozšiřované zástavby sídla v lokálních subcentrech, zejména na východním a západní okraji. Základní veřejná vybavenost je soustředěna ve spodní části města, vybavenost soukromá komerčního typu (převážně velkoobchody s potravinami, služby) jsou soustředěny do severní části podél Červeného potoka. Koncepce transformuje oblast mezi Červeným potokem a železnicí z ploch pro lehký průmysl na městské smíšené využití s převahou využití pro občanskou vybavenost zejména komerční. Podmínky využití dále dávají možnost využít další zastavitelné plochy i pro občanskou vybavenost. V rozvojových plochách je umožněno umístění nové mateřské školy, popř. základní školy, a dále vybavenost typu obchod s potravinami, drobné služby, stravovací zařízení apod.

!

!

!

!

dětské hřiště

!

kostely

! VL-S !

!

NS S

!

800 m

OM-S

!

NS N

!

N N

V N NS S

DS N

!

V SN NS

RH N

! ! ! ! ! ! !

hřbitov

PV N VS N S V NS S VS S PV V S V S R V N V N RH N

PV S RH N PV S R R RH N RH N

!

R V N

!

RH N

NS S

NS S

200

BV S

DS NN DSm DS N DS S DS S DSm N DSm N !

DS S

SC-NOM-S NSp-SOM-S

DSm-S ZV-N DZ-S

!!

N S

DSm-S

VS-N DSm-S BI-S

!

VSNS N NS S

ZS-N

NS S

DSm-S

!

PV V S S

ZS-S ZS-S

TO-N ZS-S VL-S

!

NS N

VL-S

ZS-N ZS-S

R

ZV-S DSm-S NSp-S ZS-S

ZV-N

NSp-S

DS N

DSm N

DSm-N

ZS-S

NS N

DSú-S

!

V N

N N

VS-N

N V NN

DS-S

!

RH N

VZ-N

VS-NDSm-S

NZ-S

VS-N NSp-N VL-S W-S DSm-S ZV-S

ZS-S

VSN RH N SN NS N

NSp-N DS-S

!

DSm N

N V SS

NSp-N

DSú-S

ZS-S

VS-N

ZV-S

PV VS S V NN

VS-N

!

V S

VT-S

VS-N

NSp-S W-S

ZS-S

N PV RH SDSm N

NSp-S

!

R

S R N NV NN

SC-S NSp-S DSm-N ZS-N W-S PV-S LBK W-S OS-N NSp-N ZS-S BV-S OV-S SC-N PV-S DSú-S DSm-N OM-N SC-S ZV-S SC-N DSm-S ZV-N ZS-S W-SVS-N W-S BI-S ZV-N DSm-S SC-N SC-N ! VS-N ! R01 DSm-N DSm-N BI-S BI-N SC-S BI-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku SC-S NSp-N VS-N NZ-S ! ! ! ZS-S DS-N BI-N OV-S ZV-NSC-S ! ZV-N W-S DSm-S DS-S BV-S BH-S SC-SW-S OV-S DSm-S SC-S SC-S DS-N DSm-N DSm-S SC-N ZV-N NL-S OV-S ZP-N DSm-N SC-S BV-S BI-S DSm-S DSm-S ! NSp-N R01 DSm-S NSp-N ! DS-S BV-S W-S DSú-N OM-S W-S DSú-N ZS-S NZ-S SC-S NSp-S W-S ! ! ! OS-N SC-S OV-S SC-S BI-SZP-S ZV-S W-S SC-N BI-S ZS-S VS-N ZV-S ZS-S SC-S ! DSm-S DSm-N BI-S ZV-N BI-S BV-S DSm-S BV-S ZV-S NSp-S ZV-S OS-S ZV-N OS-S W-S BI-S VS-N BI-S DSú-S NSp-N NSp-N BI-S ZV-S ZS-N ZV-S ZV-N ZV-N OV-S BI-S ! SC-S OV-S OV-S OS-S NZt-S DSm-S OM-S OM-N ZS-S BH-N BI-N DS-S SC-SSC-SZV-N ZS-S BH-S DSm-N OV-S ZV-S BV-S DSm-S NSp-SSC-S OV-S ZV-N ZV-S DS-S BV-S NZ-S DSm-S BI-S NZt-N OM-SZV-S ! ! ZS-S DS-S BV-S SC-S SC-S ZS-S SC-N W-S ZV-N DSm-S W-S W-S NSp-S ZS-S BI-N SC-SOM-S SC-S DS-N W-S BH-S BI-S ZV-N ! BI-NOS-N SC-SOV-SBV-S DSm-S W-S DSm-S NSp-N DSm-S OV-S DZ-S OV-S ZP-N SC-S DSú-S OM-N SC-S SC-N IP SC-S DS-S TO-N ZV-S ZS-NOM-S NZ-S ZV-N W-S BV-S SC-S VS-N DSm-N OV-S BI-S NZt-S BV-S SC-S DS-S BI-S SC-S DSú-S PV-S W-S ZV-N BV-S SC-S BI-N BV-S ZS-S W-S BI-S ZV-N NL-N DSm-N ZV-N BH-S LBK W-S DS-S BV-S 2 -DSú-N Pod statkem PV-N BV-S DSú-S OV-S TI-S SC-S SC-N NL-N ! DSm-S OM-S ZS-S W-S ZV-NSC-S BV-S BV-S VL-S SC-S DSm-S OM-S BV-S NZt-N OS-N BI-S ZP-S NZt-N SC-S DSm-S BI-S NSp-S NSp-N 31-x Červený potok - Hořovice DSm-S BI-S ZV-N SC-S DSm-S! DS-S BV-S SC-NZV-N W-S DSm-S ZV-S BV-S ! ZV-S ZV-N DSm-N SC-N VL-N W-SOM-SBI-S BI-S ! DSm-N OM-N DSm-S BI-S SC-SSC-S BI-S BV-S SC-S SC-S W-SSC-S BV-S SC-SSC-S ZV-S BI-S OV-S OM-S W-S W-S DSm-S ZV-N BI-S SC-S SC-S ! ZV-N W-S ZS-S !VS-N ZV-N DSm-S DSm-S BV-S OS-N NSp-N W-S DS-S NSp-N DS-S PV-N OV-N BV-S OV-S ZV-S ZV-N BV-S BV-S ZS-S W-S ! ZP-S ZV-S BI-S DSm-S ! VS-N OM-S VL-S BI-N SC-S PV-SBV-S ZS-S BI-S ZS-S BI-S NSp-N NZt-N NZ-S BV-S ZV-S NZt-N OM-S SC-S ! W-S OM-S ZV-N NSp-S BI-S ZS-S BV-S NZt-N ! SC-S NSp-S ! DSm-S DS-S BI-N OV-SDS-S DS-N DSm-S NZ-S NSp-S! ZV-S NSp-N ! ! ZV-S SC-S W-SZP-N BI-S VT-S! OV-S BI-N ZV-S VT-S NZ-S SC-S NSp-N SC-S DS-N ZS-S DSm-S ! SC-S NZ-S PV-S ZV-N W-SSC-S BV-S DSm-S W-S ! BV-S OM-S NSp-S NSp-S DZ-S DSm-S OV-S BI-S SC-S DSm-N SC-S DS-S DSm-S VL-S VL-S DSm-S OV-S BV-S OV-NDSm-N DSm-N SC-N ! DSm-S BV-S VS-N W-S DSm-S ZS-N VS-N VS-N BH-S BV-S !SC-N ZV-S VS-N DSm-N NZt-N OM-S DSm-S VL-SVS-NDSú-S NSp-N DSm-S PV-N BI-N NL-S BV-S BI-S RN-N DSm-S NZ-S BI-S VS-NSC-N SC-S ZV-S W-S BV-S VS-N ZS-S W-S PV-S ! ZS-SZV-S W-S SC-S ZS-S OM-S NZt-N DS-S ZV-N SC-S BV-S NSp-S ! NZt-S BI-S NZt-N BV-S SC-S NZ-S VL-S NSp-S ZV-S SC-S TO-S BI-S BI-S BI-S ! BV-S ZV-N ! W-S NSp-S BI-S NSp-S ZS-S ! BI-S R01 BI-N ZV-S SC-S OM-S OV-S ! SC-N SC-S NSp-N ! NSp-N OV-S OV-S SC-S DSm-S ZV-S DSm-S OV-S ! ! ! ! !VL-S DS-N OV-S DZ-S OM-S BI-S W-S W-S DSm-S W-S BI-S BV-S DS-N NZt-S OM-S ZV-S SC-S OV-S BI-S NZt-S SC-S DSm-N DSm-N DSm-S SC-S BI-N DSú-S BI-S NZt-N W-S W-S VS-N DSm-N ! ! DSú-S BI-S DSm-S ZV-S BV-SSC-S DSú-S ! ! DSm-S ! NSp-N ZS-S NSp-N DSú-S NSp-S W-S PV-N OV-N BV-S PV-S SC-S SC-S PV-N W-S BI-S NZ-S BI-S BV-S BV-S ZS-S OM-S BV-S ! ! ZV-S BI-S BI-S ZS-S BI-S BI-N SC-N BI-S ! BI-S ZS-SBI-S ! OV-S DSm-N VL-S NSp-N NSp-N W-SPV-S NSp-S ZV-S DSm-S DSm-S W-S BV-S DS-S ZS-S VT-S W-S DS-S DSm-S ! ! NSp-S IP VS-N BI-S NSp-S NSp-SVL-S NSp-S ZV-S NSp-N OV-SPV-N ZV-S ! NZ-S ZV-N BV-S PV-S ZV-N BH-SBV-S NSp-S !BV-S OV-S OV-S NSp-S BV-S ZV-S DSm-S NSp-N ZS-S BI-N W-S DSú-S PV-S BI-N SC-S SC-N ZS-S ZS-S NSp-N OM-N BH-S NSp-N ! ZV-S BI-N PV-S ZV-S !ZV-S ZV-N DSm-S DSm-S SC-S W-S ! W-S BI-S NSp-NW-S OV-N 2 -DSú-N Pod statkem OV-S VS-N W-S BI-S DSm-S DSm-S DSm-S DSm-N BI-N ZS-S BI-S DS-S ZV-S DSú-S BV-S W-S BI-S SC-N ! BI-N!NSp-N DSm-S ZV-S BV-S DSm-N ZS-S ! ZV-S BV-S DSú-S NSp-NDSm-N DSm-N !SC-N DSm-S DS-N BV-S ZV-S BI-S BI-S SC-S BI-SBI-S SC-S SC-S ! NZ-S ZV-N OM-S BI-N BI-N W-S ! DSm-S NSp-N DSm-S BV-S DSú-S DSm-S PV-S BI-S DSm-SBI-S W-SZS-N VL-N ZS-S BV-S DSú-S ! OV-S IP DSm-S BV-S DSú-S SC-S ZS-S NSp-S BV-S ! DSm-N NSp-S ZV-S W-S BI-S OV-N ZV-S PV-N VL-N ZV-N ! W-S DSm-N ! PV-N VL-N NSp-S BV-S BI-S BV-S SC-S ! NSp-S BV-S R01 NSp-N NZ-S ZV-S BI-N ZV-S DSú-S PV-S SC-SZV-SDSm-S VS-N BI-N OV-S ! ZV-S BI-S NSp-N BI-S NSp-N ! OV-S OV-S BI-N DSm-N ! ! ! NSp-N DSm-S ZV-N BV-S BV-S ! ! ! PV-S ! ZV-N OV-S W-S W-S 2 -DSú-N Pod statkem DS-S W-S BI-S SC-S W-S ZV-S W-S DSm-N ! SC-S OS-S DSú-N NSp-NW-S W-S BV-S W-S DZ-S SC-N ! ZV-S ZV-N ! ! BV-S ! DSm-N ! ! ZP-S VL-S BI-SBI-SBI-S BV-S ZV-S DSú-S ! NSp-N DSm-S ! W-S NSp-N BV-S BI-N ZS-S DSú-S W-S BI-S NSp-N DS-S NSp-N NZ-S ! DS-S OM-S ZS-S SC-S NZt-N W-SBI-S ! ! DSú-S DS-S ! OS-N ZS-S SC-N ZS-SBI-S ! ZV-N W-S ! DSm-N BH-S ! BV-S ZV-S ! ! ! OM-SDSm-N BI-S PV-N DSm-N NSp-S ZV-S NSp-N ZV-S DSm-N BV-S DSm-S PV-N DSm-N ! W-S NZ-SNSp-S BI-S DSú-N BI-S BI-S OS-S OV-SOV-S DSm-N VS-N DS-N BV-S OS-S BH-S BI-S BV-S DSú-S ! SC-S DSm-S ! LBC ! ! IP ZV-N ! NSp-S NZ-S ZV-S OV-S BV-SZV-NSC-S OV-S ! NSp-S BV-S OV-S DSm-S ! ! ZV-N ZS-SOM-SBI-N NSp-N ZS-S BV-S DS-S! ! BI-NNZ-S BI-S DSú-S PV-S DSm-N ZS-S! DS-S VS-N NSp-N BH-S ZV-S BV-S BI-N OV-S ZS-N DSm-S NSp-S ZV-S ! ZV-N TO-N BI-S BI-S SC-S ZV-S BI-S NL-S !ZV-N OV-S SC-N W-S ZP-S DSm-S SC-S ! 2 -DSú-N Pod statkem VL-S ZV-N BI-S OH-S NSp-S SC-S BI-S ! OS-S 32 - Tihava DS-S VL-N ZS-S DSú-S W-S VL-N OV-S ! DS-S DSm-S ! ZV-N ! ZS-S W-S OV-S OV-SBV-S ZV-NSC-S ! DSm-S NSp-S DS-S SC-S DS-S DS-S ! ! ! BV-S ! SC-SSC-S NL-N TO-S SC-S DSm-S DS-S BI-S BI-S NZ-S BV-S ZV-S BV-S ! DSú-S PV-S BI-S DSm-S OM-S BI-S DSú-S NSp-N DSm-S DSú-S SC-S BI-S ! NZ-S DSú-S DS-N ZS-S ! IP ! ! ! ! ! NL-N DSm-S ! BI-S NSp-S ZS-S NL-N BV-S ZS-N ! DSú-S DSm-N W-S OV-S NZt-N OM-S ! DSm-N BI-S SC-S NSp-S BV-S OV-S BI-S SC-S NSp-N VS-N NZ-S VS-N ZV-N ! ! DSm-N SC-S VS-N DSú-S PV-S NSp-S ! DS-S BI-N VL-SDSú-S OM-S OS-S NSp-S BV-S OM-S W-S BI-N ! !OM-S OS-S ! OM-S W-S ZS-N ! BV-S NSp-N ! PV-S BV-S ZV-N DSm-SBV-S BV-S ZV-N ZV-N W-S ! ! NSp-S 2 -DSú-N Pod statkem DS-S SC-N NSp-N IP PV-N ! ZP-S NSp-N BI-S BI-S SC-S NSp-S BV-S BI-N ! OM-S SC-N DSú-S ! ! ! DSú-S VL-S SC-S RI-N NSp-S BV-S DSm-S NSp-S NSp-N NSp-S NZ-S BI-S ! ! BV-S SC-S OM-S DSú-S PV-S NSp-N TO-S DSm-S BI-S VL-S LBK ! SC-S BI-N ! DSm-S W-S BH-S LBK ! ! BI-S ZV-N BI-S DSú-S ! ZS-S OS-N BH-S BI-S ZV-S ! W-S DSú-N BI-S 2 Pod statkem ZV-S DSm-N DSm-S SC-S NZ-S SC-S ! ! ZV-S SC-SBV-S ! DSm-N W-S OV-S ZV-N OM-N BI-S PV-S W-S OV-S ! DSm-S BI-S BI-S ! DS-N ! ! DSm-N W-S DSm-S NZ-S ZS-N NZt-N BI-S DSm-S DS-N BI-S BV-SBI-S SC-SBI-N ! NZ-S ! DSm-S ! BI-S BV-S BI-N DSm-N OV-S DS-S BI-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku DSm-N BI-N BI-S BI-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku LBC ! ! SC-S ! ZS-SOM-S !BI-S ! !VT-S PV-S DSú-S BV-S BI-N NSp-N ZV-S OV-S OV-S ZV-S PV-N BV-S BV-S ! PV-N ! ZP-S ! NSp-S ZS-N DSm-S BV-S BV-SBI-S PV-S ! ! DSm-N ! ! ZS-S BV-S ! ! NSp-S DSm-N BI-N BI-S OV-S BV-S SC-S DSm-N BI-S NZ-S VL-S ZV-N !VL-S W-S 31 - Červený ZS-S potokZV-N - Kamenná stráň! VL-S BV-S DSm-S BI-S OV-SSC-S BH-S SC-S ! W-SDSú-SVS-N ! ! SC-S NSp-S ! PV-S PV-SBV-S NZ-S BI-N W-S ! VS-N ! BI-S BI-S ! SC-S VS-NZV-N DSm-S VS-N VL-S TO-S NSp-N BI-S VS-N ! DSm-S PV-S NL-S ! BI-S VS-N OS-S ZS-S OM-N ZS-S ! ZP-S ZV-S ZP-NW-S OS-S ! VL-S NZ-S DS-N BV-S NZt-N ! ZS-S ! ! OM-S DSm-S SC-S ! !W-S ! OM-S DSm-S OV-S OM-S BI-S BI-S ! ! ! SC-S DSm-S VL-S BI-S BI-S ! DSm-N DSm-S DS-S BI-N OV-S VL-S ZV-S BI-N ZV-S OV-N ! OM-S BV-S ! !BI-N NSp-S BV-S ! ! BV-S ZS-N DS-N !! ! ! PV-S BV-SNSp-S NSp-S NZ-S SC-N BI-S BI-N DSm-S ! BI-S PV-N DS-N BI-S NZt-S BH-SSC-SZV-S BV-S BI-N W-S ! ! ZV-N BI-S NSp-N BH-N W-S BI-N W-S OM-S DSm-S ! PV-S W-SDSú-S ZS-S BI-S OV-S W-S OV-S BV-S SC-S BI-S OM-S ZV-N DSm-N ! ! TO-S DSm-S DSm-S BI-S BV-S ! ZS-N ! BH-S BI-S ! ! ZS-S BI-S BI-S BH-S BI-S NZ-S BI-N OM-S BI-S OV-S LBC BV-SDS-S SC-S BI-S ! OM-S SC-S BI-S NSp-N PV-S SC-S NSp-NBI-S !! VL-S OM-N DSm-N BI-S OV-S RZ-N BI-S W-S ! SC-S BI-S BV-S W-S ! OV-S BI-S ! ! SC-S PV-S DSm-N BV-S DS-N TO-S BI-S DSm-N BI-N BI-S BI-S BV-S BI-S PV-N DSm-NDSm-S BV-S BI-S !! ZS-S LBK 32 - Tihava BI-N ! ! ZV-S OV-S ! SC-N OS-N BV-S SC-S BI-S OM-N DSú-S OH-S W-S PV-N LBKBI-S BV-S OM-S BV-S ! NSp-S NZ-S BV-S RI-NDSú-S ! ZS-S ZS-S SC-S W-S DSm-SBI-NDSm-S RI-N BI-S ZS-S BI-S VS-N! !! ! !! DSm-S ZV-S ZV-S DSm-N BV-S NZ-S BH-S OV-S PV-S ! DSm-N BI-N BV-S BI-S31-x Červený potok DSm-N W-S DSm-S BI-N NSp-S ZV-S NSp-N W-S BI-S ZV-N 31-x Červený potok -BI-S Hořovice BI-S OV-S BI-S W-SBH-S DSú-S NSp-N ! ! OV-S BH-S PV-SBV-S - Hořovice BI-S BI-S NSp-S NSp-S ZV-S BV-S LBC OV-S ! PV-N PV-S OV-S BH-S BV-S VS-N OV-S BH-S NSp-S ZV-S ! ! ! OM-N DSm-S W-S BI-S BI-S DSm-S BV-S !W-S VL-N SC-S W-S DSm-SBI-S ZV-S ! DSm-S BI-S DSm-S ! SC-N! ! ! BI-N ZP-S BI-S SC-S W-S SC-S NSp-NDSú-S BI-S BI-S NSp-N DSm-S 32 - Tihava BH-S BI-N ! DSú-S ! ! OM-N ZV-S ZS-S BI-N ZS-S ! ! ! DSú-S OV-N W-S ZS-S BV-S OH-S W-S PV-S RI-N ! BV-S ! BV-S SC-S ZV-S VS-N ZV-SBI-S VS-N BI-N OM-NOM-S BI-S VL-S NZt-N BI-S NZ-S ZV-S OV-S PV-S NZt-N! NZ-S ! BH-S BI-N W-S OM-S ZP-S DSm-S NSp-N NZ-S BI-S BI-S NSp-N NZ-S PV-S ZV-S DSm-S BI-SOV-S W-SDSú-S ! ZS-S ZV-N BV-S BV-S BI-S ZV-S DSm-N ! BH-S BI-S IP BI-N BI-N BI-S ZV-S NSp-S W-S OM-S ZV-N BI-S BV-SOM-S DSm-S BI-S DS-N BV-S ! ! DS-N BI-S VS-N BH-S BI-N NSp-S DSm-S OV-S NSp-S BI-N NSp-N BI-S BI-S DS-S ZV-N PV-S DSm-S PV-S BI-N DSm-N DSú-S OV-S LBC BV-S NSp-N BV-S NSp-N VT-S BI-N BI-S ! BI-N W-S BI-S ZV-N ! NSp-S W-S!LBC SC-N NSp-NDSú-S W-S DSú-S W-S 2 -DSú-N Pod statkem OV-S OS-S NSp-N DSm-S DSm-N W-S DZ-S ZV-N BI-N BI-S BV-S BI-S BI-N SC-S OV-S DSm-N PV-S RI-N DZ-S NSp-S VL-S BV-S ! DSm-N DSú-S ! 31 - Červený potok - Kamenná ! 32 - Tihava DSm-S ZP-N stráň BV-SOV-S NSp-S BI-S DSm-S ! ! BI-S BI-S PV-S BI-SBI-S RN-N OH-S W-S NZ-S NZ-S PV-S BI-S VS-N W-S DSú-S SC-N BV-S SC-S RN-N DSú-S W-SZS-S DSm-N ! BH-S NSp-N BI-S ZS-S NSp-S W-S SC-N ! NSp-S NZ-S BH-S DSm-S! PV-S BV-S NZ-SVS-N NZ-S W-S ! BI-S DS-S W-SZV-N NZ-S NSp-S ZV-S BV-S BI-S VL-N BI-S ! DSm-N PV-N DSm-S BI-S W-S BI-S NSp-NLBC ! BV-SBH-S BI-S DSm-N BV-S BH-S NSp-S DSm-N BV-S BI-S BV-SBV-S SC-S BI-S OV-S NZ-S BI-N ZV-S DSm-N OV-S LBC OV-S BI-S ! W-S BI-S BI-S DS-S W-S DSm-S OV-S VL-S VS-N DSm-S ! DSú-S DSm-SZS-S ! BI-S OV-S ! DSm-S BI-S BV-S ZS-S ! DSm-N ZV-N ZV-S W-S BV-S ! BH-S ZV-S DSm-S BI-S NL-N BI-S W-S BI-S SC-S ! DSú-S BI-S SC-S BV-SDSm-S ! ZP-S SC-N NSp-N SC-N NSp-S ! BI-S W-S VL-S BH-S VL-S DSm-S DSm-N NSp-N BH-N RI-N ! ! BI-N PV-S PV-S PV-S 32 - Tihava ZS-SOM-S VS-N 31 - Červený potok - Kamenná stráň DSú-S W-S OV-S LBC SC-N W-S BI-S OV-S BI-N BV-S BI-S OH-S W-S OS-S W-S ! BI-S PV-S SC-S BI-S ! ! DZ-S ! BI-S NSp-N VL-S BV-S BV-S DZ-S OM-S NZ-S VL-S ! OM-S BH-S BH-S NSp-N NZ-S ! ! BI-S DSm-S BI-S BI-S VT-S VS-N SC-SBI-S DS-S BI-S !!RZ-N DSm-S VT-S DSm-S BV-S NSp-S NZ-S BV-S IP32 - Tihava ! BI-S DS-N NSp-S DSm-S NSp-N NSp-S ! NSp-S ZV-S DSm-S DSm-N NSp-N BI-S DSm-S BI-S OH-S W-S OM-S VL-S ZV-S BV-S VS-N NSp-S NSp-N BI-SPV-N OV-S PV-S SC-S NSp-S BV-SBV-SZV-S BI-N SC-N DSú-S PV-S !LBC DSm-N ZV-S BI-S OV-S ! DSm-S SC-N BV-S NZ-S BI-N ! NSp-NDSú-S ZS-N ZV-N NSp-N NSp-N ZS-S DSm-S W-S ! SC-N 2 -DSú-N Pod statkem NSp-N BI-S NSp-N OS-N BV-S SC-N NSp-S DSm-S OM-S NSp-N BI-S BI-N DSm-S BI-S RI-NDSú-S ! ZV-S W-S W-S NZ-S RI-N ZP-N BV-SOV-S BI-N ! ZV-S PV-S ! NSp-N ZV-SBI-S BI-S ZV-S BI-S VS-N SC-S DSm-N DSm-NRI-N ZV-N 31 - Červený SC-S DSú-S ! ZS-S BI-S BI-S TO-S BV-SBV-S BV-S VL-S BI-S PV-S DS-S ! potok - Kamenná stráň BH-S PV-S PV-S BI-S ! ! W-S BH-S! BI-S BI-S BI-S ZS-S SC-N NSp-N DSú-SDSm-NDSú-S NSp-N DSm-S VL-S NSp-N NZ-S DSm-N BH-S BV-S BI-S BV-S ! SC-N DSm-S DSm-N ZV-S DSm-N SC-N BI-S DSú-S RZ-N BI-N BI-S DSm-S ZV-S DSm-S BI-S ! OV-S DSm-N RI-N ! ! ! ! BI-S BV-S BV-S NSp-S DSm-N SC-S BI-S NZ-S DSm-N DSm-S OV-S BI-N BV-S ! DSm-N DSm-N ! VS-N VL-S SC-S BI-N LBC BI-S DSm-N DSm-S ! ! VL-S BH-S ! BH-S ! DSm-N ! BI-S ! W-S BV-S PV-S OS-S ! SC-S DSm-S ! ! ! ! ! OS-N ZV-S ZS-S DSm-S DSm-SBI-S OM-S DSú-S NZ-S DSm-S PV-N ! ZP-S ! DSú-N NSp-N BI-S ! RI-NDSú-S SC-N BV-S DZ-S DSú-N NSp-NW-S DSú-N OM-S W-S DSm-S OV-S RI-N NSp-S DSm-S BI-S DZ-S ! BI-S PV-S VL-S W-S ZV-SOV-S ZV-S BI-S ! DSm-N NZt-N BI-S R01 NZt-N BI-N ! ! 31 - Červený potok - Kamenná stráň ! ! DSm-N BI-S OV-S W-S ZP-S DSm-S LBC BV-S ZV-N ! OM-S PV-S PV-S ZV-N W-S ! BI-S DS-S ! ! ! BH-S !ZV-N BI-N OV-S ! ! BI-S ! BI-S DS-S DSm-S W-S NSp-N BH-S W-S BI-N DSú-NW-S BI-S W-S BV-S SC-S DSú-N DS-S BI-S ! ! BH-S DSm-S BI-S PV-S BI-S ! DSm-S NSp-S PV-S OM-N PV-S NZ-S DS-S BV-S DS-N DSm-N NSp-N ! DSm-S NSp-S ! NSp-N DSm-S ! 31 Červený potok Kamenná stráň DSm-S BI-S DSm-N ! BI-S OV-S RZ-N BI-S PV-S BI-S OM-S DSm-S BI-S VL-S PV-SBI-S BV-S BI-S BI-S ZV-S ! W-S BV-S BI-N NSp-N NL-S ! ! ! ! ! OV-S SC-N NSp-S NSp-N NSp-S NSp-N NL-SBI-N ZV-S DSm-NBI-N DSú-S !ZS-S BV-S DSm-N ZS-N DSm-N NSp-S ! DSú-S BI-N BH-N SC-N BI-S DSm-S DSm-S SC-N ! ! DSm-SOV-S ! OS-N VZ-N BH-S BI-S DSm-S BV-S BI-S OM-S BI-S ZV-N NSp-S BI-S DSm-S RI-NDSú-SZV-N DSú-S BI-N TI-SBI-S ZV-N SC-N W-S W-S ZP-SW-S BI-N DSm-S BI-N RI-N BI-S ! ZV-N BI-SBH-S BI-S SC-S OM-S VL-S VS-N OS-S ! ! DSm-S BI-S BI-S ZV-S ZV-S ZS-S ZV-N OS-S OV-S BI-N ! SC-S BI-N TO-S ZV-N W-S ZV-N W-SDSú-S BI-S BV-S BI-S DSú-S ZV-S BV-S ! NSp-N DS-S DSm-S LBK BH-SOV-S BI-S BI-S ! BH-S PV-N ZS-S DSm-S NSp-S PV-S BI-S SC-N W-S ! BI-S DS-S BH-S ! DSm-N ! BI-S RZ-N BI-S OV-S BI-N ZS-S W-S ! ! BV-S BI-S potok - Hořovice BV-S ZV-N 31-x Červený W-S DSm-S ZV-N DSm-N W-S SC-S ! BI-N ZV-N BV-S BV-SDSm-S NSp-S ! ! DS-S VL-S DSm-S PV-SBV-S BH-N ! ! ! ! ! ! ! DSm-S NSp-N K NSp-S ! OS-N DSú-S BI-S DSm-S ZS-S BV-S OM-S PV-N DSú-S BI-S BV-S ZS-N RI-NDSú-S BI-S DSú-S DSm-N BI-S RZ-N BI-S W-S ! RI-N BI-S NSp-N VL-S ZV-S ZV-S BI-S BH-S BI-S OV-S NZ-S ! ! BV-S W-S BV-S BH-S BI-S SC-S OM-S! NZ-S BI-S ZP-SDSm-S BI-SBH-S DSm-S DSm-S PV-N DSm-S BV-S BI-SZV-N ZV-N W-N ZS-S NSp-N NSp-SBI-S DSm-N 15!ZV-N ! BH-S BI-S ZV-N BI-N BH-S DSm-S BI-S BI-S DS-S BV-S W-S DSm-N DSm-N W-S VS-N DSú-S DSm-N NZt-S OV-S LBC DSm-N DSm-S OM-S BV-S PV-S BI-S SC-S BI-S BI-S BI-S NZt-N NZ-S OS-N DSm-S OM-N NSp-S NSp-S PV-S DS-N ZV-S W-S RI-N BI-N BI-SBI-S PV-N OM-S DS-N BI-N SC-N ZV-S ZV-S BH-S ! NSp-S BI-S DSm-S !SC-S DSm-S BH-S OM-S RI-N BI-S BI-S ZS-N VL-S BI-S NSp-N BI-S BV-S BV-SDSm-S ZV-N W-S ZS-N SC-S DS-N VL-S DSm-S BH-S BH-N OS-N W-S BI-N W-S NSp-N W-S ! ! ! ! ! ! 32 - Tihava ZV-S NSp-N ! ZP-N ZP-N BI-S BV-S BH-S BI-SZV-S OH-S W-S ! ZS-S ZV-N BI-N DSú-S DSú-S NSp-S BI-SZS-S ! SC-S DSú-S NSp-S VL-S BI-S OV-S DZ-S DSm-S BI-S NZ-S BI-S ! ! PV-S BI-N BH-S ZP-S BI-S W-S BI-S DSú-S VS-N OV-S ZV-N DSm-S BI-S SC-S BH-N NZ-S ZS-S !OM-S VS-N DSú-S NSp-SBI-S OV-S NZ-S BV-S DSm-N ! BI-N ! ! ! ! ! !! ! ZV-N W-S ZP-NW-S ZV-N W-S DSú-S BI-S PV-N RN-N DSú-S NSp-N BI-S W-S NSp-S DSm-N ZV-N NL-S DSm-S VS-NNSp-N NZ-S NSp-S PV-S NSp-S NL-SBI-S BI-S VS-N ZP-N BI-S BI-S SC-N PV-N ! ! SC-S BI-S OV-S W-S W-S BV-S BH-S ! ZP-S ! ! BV-S BI-S ! W-S BI-S BI-S NSp-S NSp-N OM-S SC-N ZV-N W-S NSp-NDSú-S BI-N SC-S W-S BI-S DSm-S BI-N K ! ! DSú-N DSm-S ZP-NBV-S BV-SDSm-S NSp-S DSm-S BI-S DSm-S BI-S RI-N !W-S VL-S DSm-S DSm-S BH-N NSp-S PV-S ! BI-S ! BV-S DSú-S W-S BI-S VL-S NSp-N ZV-N BI-S ZV-N BI-S BH-S ! BI-S BI-S DSm-N BI-S DSú-S BH-S BI-S BI-S ! ! ZV-N ! ZV-N SC-S ZS-S W-S VL-S BH-N ! ! NSp-S DSm-N 14 BH-N DSm-S OV-S NSp-S W-S DS-S BH-S BI-S BI-S NZ-S DSm-N VL-S ! BI-S BI-S DSú-S PV-N BI-S DSm-S BI-S BV-S BV-S NSp-N DSm-S ! DS-S NSp-S BH-S NSp-S DSm-N NSp-S NZ-S OV-S OM-S BI-N OV-S LBC DSm-N BV-S W-S LBC ! ! ! BH-S BI-S NZ-S DSú-S ! ! W-S NSp-S BI-S W-S ZV-N PV-N OM-S VT-S NSp-S DSú-S W-S NSp-S DS-N ! NSp-S NSp-S BH-N DSm-S BI-S VZ-S NSp-N DS-N BI-S BI-S DSú-N BI-S ZV-Sstráň PV-N DSm-S BI-S BV-SDSm-S NSp-S SC-S ! ! NSp-N ! BH-S VL-S DSm-S BH-N DSm-N 32 - Tihava NSp-S OV-S SC-N ! ! NSp-N TI-S ! BI-N SC-N 31 - ČervenýNSp-N potok!OM-N - Kamenná SC-N SC-S BI-S ZP-N BI-S SC-S OM-N VZ-N BI-S OV-S OH-S W-S SC-S PV-SPV-S ! ! ! ! BI-S ZV-N PV-S LBK SC-S ! BI-S BI-S ! BH-N VS-N OV-S ZV-N DSú-S DSm-N NSp-N VL-SDSú-N W-S DSú-S VS-NW-S NSp-N DSm-N PV-S OV-S BI-S BH-S OV-N BH-S ! ! NZ-S NSp-S ! BV-S NSp-S DSm-S BV-S BI-S BI-S ! BI-S ZV-S NSp-S NSp-S BV-S DS-S VL-S DSm-S ! !BV-S NSp-S BI-S DSm-N ZP-N ZP-N BI-SDSm-S PV-N Z !VL-S DSú-S W-S25-31 - Červený potok - Obecní lesík BI-S ! ! BI-S DSm-S VS-N BI-S BV-S BH-N! DSm-N ZS-S ! NSp-S ! BI-S PV-N DSm-S NZt-S ! BH-N NSp-S VL-S DSm-S ! DSú-S NSp-S BV-S NSp-S ZV-S TI-S ! BH-S NSp-S ZP-SBH-S BH-N ! W-S BI-S ZV-S ZP-S NSp-N DSm-S BI-S SC-N NSp-NDSú-S W-S ! NSp-S BH-S SC-N NSp-NNL-S 9 W-S ! ! ! ! ! ! BI-N NSp-S VL-S ! TI-S DSú-N BI-N ZP-N DSm-S BI-S ZP-N NSp-N BI-S VZ-N BI-N RI-N BI-S ZV-S OS-N NSp-S ! ! ! ! PV-N DSú-S OM-N ZV-N ! ZV-S DSú-S OM-N VL-S SC-S W-N BV-S ZV-S BI-S NZt-S ! ZV-N BI-S BH-S BH-S DSm-N DS-S DSm-S ! NSp-N ! ! DZ-S BI-S VL-S ZV-N W-S ZV-N DSm-N DSm-S W-S ! DSm-S DSm-N NZ-S BI-S BI-S BI-S NZt-N BI-S DSm-N BI-S ! OV-N ! DSú-S BI-S ZP-N DSm-N DSm-S BI-S ! ! BI-S DS-S NSp-S BV-S NSp-S OV-S BI-S DSm-S BH-S ZV-S BH-S ! ! BI-N DS-S DSú-S DSm-S BV-S ! BI-N BI-S VL-S NSp-S LBCRZ-N PV-S DSú-S W-S DSm-N ! BV-S BH-S !NSp-N NSp-N ! W-S ! W-S NSp-N DSm-S NSp-S OS-N NSp-S DSm-N DSú-S BV-S K ! ZV-N K DSm-S OM-S DSm-S ZP-N NSp-S BI-S DSú-SNSp-N BI-N BH-N DSú-N BI-N BI-S DSú-S DSm-S BI-S BI-N NSp-S W-S ! PV-S RI-N ! ! ! ! BI-SBI-N ! NL-S NSp-S W-N BH-S DSm-N W-S DSm-N ZV-S ZV-S OV-S BI-S BI-S ZP-N W-S BI-N ! RI-N ! OV-S NSp-N NSp-S 31 - Červený potok - Kamenná stráň NSp-S ZP-N TI-S BI-S OV-S NSp-N NL-S NSp-N X NSp-S NZ-S DSm-N NSp-NNSp-S BI-S VZ-NNSp-N NL-S BH-N ! BH-S ZV-N BV-S ZV-N NSp-S PV-S PV-SBI-S ! ! DSú-N DSm-N NZt-S DSm-N BV-S BI-S ! W-S ! ! NSp-N ! ! BH-S BV-S SC-N BI-S DSú-N ZV-N W-S 16 DSú-S NZ-S DSm-N W-S BI-S NZ-S NZt-S ! DSm-N BH-S W-S ! BH-S ! BV-S DSú-N DSm-S W-S17 5 DSm-N BI-S BI-SOS-S W-S DS-S DSm-N BV-S DSú-S NSp-S ! DSm-N BH-S ! BI-S BH-S ! ! DSm-S NL-S !VL-S VL-S ! BI-SBH-S NZ-S DSm-S ZV-N ! BI-S ! ! ZV-N ZS-S W-S NSp-N ZS-S NSp-N NSp-S ! W-S ! DSú-S !! ! !P ! ZS-S ZV-N ! ZV-S NSp-S BV-S BI-S DSú-S NSp-S ! ZV-S ZP-N BH-N DSú-S BI-SBI-S BI-S BI-S NZt-S BV-S ! SC-N DS-S NSp-S NSp-N BH-S NSp-S NSp-S NSp-N BI-S OV-S ZV-N ZV-S DSm-N NSp-S SC-N ! ! TI-S BI-S OV-S ! BI-N W-S ZP-S SC-N BI-S BI-N BI-S VZ-N OV-S ZV-N OV-S 73 OM-S DSú-S NSp-S BH-N ! OM-S NZt-S DSm-S ! NSp-S DZ-S NSp-S ! DZ-SNSp-N NSp-N BI-S BI-S BI-N BV-S OV-SBI-S NSp-S BI-S OM-S BI-S DSú-S BV-S ZV-N ZV-S NSp-S BV-S DS-S NSp-S BI-SBI-S DSm-N BI-S SC-S BH-N BI-S VS-N BI-S DSm-S NSp-S PV-S DSm-S BI-S BI-S VS-N ! ! BI-S BH-S ! PW-N BH-S BV-S W-S DSm-SNZt-S ! DSm-N BI-S ! ! BI-S NZ-S NSp-S ZS-S ! ! DSú-S TI-S W-S DSm-N ZV-N BI-N RZ-N BI-S BI-S BI-N VZ-N ! ! BV-S NZt-SZV-N BH-S DSm-S BI-S ! BV-S P NSp-S VZ-S W-S ! DSm-S DSú-S VL-S ! OM-S BH-S NSp-N ! ZS-S 71 NSp-N W-S NSp-N DSm-S BV-S ZS-S NSp-N BI-N OS-N NSp-S W-S ! NL-S IP DSm-S OM-S BI-S NSp-S NSp-N NSp-S IP DSm-N ZP-N RI-NDSú-S DS-N DSú-SNSp-N LBK ! BI-S BH-N DSú-S W-S RI-N NSp-N NZ-S BI-S ZS-N ZV-N ZV-S ZV-S NSp-S BV-S BI-S 47 NZ-S NSp-N NSp-S DSú-N NSp-S BI-S DSú-S PV-S NSp-S ! ZS-S W-N BV-S BI-S ZV-N BI-N BV-S NSp-S BH-N W-S NZt-S DSm-N NSp-N W-S ZV-N OV-N BH-S PV-N OV-S ZS-S DSú-S TI-S ZS-SPV-S W-SNSp-N NSp-N P ZP-N BI-S 2 -DSú-N Pod statkem W-S25-31 - Červený potok - Obecní 4 - Pod vodárnou DSm-N BI-S PV-S BI-S lesík W-S BH-S BH-S SC-N DSm-S BI-S SC-N SC-N DSm-S NZt-S NSp-N DSm-S ! SC-N NSp-S VL-S DSú-NNZ-SZP-N NSp-N DSm-S BI-S BH-N VS-N DSm-N DSm-N NSp-S TI-S DSm-S BV-S DSm-N BI-S VZ-S NSp-N ! SC-S BI-S W-N SC-S BV-S NSp-S NZt-S DSm-N ! DSú-S VL-SNSp-S ! VL-S DSm-S BI-S NL-S W-S BH-N BI-S ! NSp-N ! DSm-S ! ZP-N ! DSm-N NL-S 51 SC-S BI-S DSú-S BI-S BI-S ! ZP-N DSm-N DSú-S OS-N LBK BH-N ! BV-S NSp-N BV-S ZP-S DSm-N ! SC-S ! BI-N R01 BV-S SC-S VL-S BI-S OV-S NZ-S ! R01 BH-S NSp-N NSp-S DSú-N NSp-S DSm-N NSp-S BH-S BI-S K VL-S VL-S BI-S P ! BH-N OM-S DSm-S ! BI-SBI-S VZ-S ! ! ! !NSp-N NSp-SBI-S OV-S VL-S OV-N BV-S ! ! ! W-S NSp-NDSm-S BI-N NSp-S NSp-N DSm-SSC-S DSú-S ! BI-SOV-S BI-S OV-S ZP-N W-S ZP-N W-S Z SC-S ZV-N W-S25-31 - Červený potok -NSp-S BV-S BI-S ObecníW-S lesík BI-SZV-N BI-S ZP-N ! DSú-S BH-S ! ZP-S PV-S BI-S 19 ! BI-S NSp-S NZt-S VL-S DSm-N BH-N NSp-N PV-N NSp-N NSp-S ! NSp-N BH-N TI-S NSp-NDSm-S BI-S 72 BI-S ! BH-N Z ! 7 NSp-N ! W-S SC-N ZS-S VL-S VZ-S NZ-S BI-S SC-N DSm-N ZS-S ! ZP-N NL-S DSm-N NSp-S ZP-N NSp-S ! ! NL-S DS-S DS-S BI-S ZV-S OS-N DSm-N NSp-N BV-S BI-S VS-N NSp-N NZ-S DSú-N DSú-S VS-N DSm-N ! DSm-S ! NL-S NSp-N NSp-S K BI-S BI-S BH-S BI-N DSú-SZV-N LBKNSp-S ZV-NDS-N BH-N VL-S 69 ! ! NSp-N IP ZV-N DSú-N ZS-SPV-N BI-N NSp-N NSp-S ZS-S NZt-S NSp-S DSú-N DSm-N OV-S BI-SOV-SBI-SBH-S NSp-SOM-S OV-S DSm-N SC-N DSm-N BI-S BH-S OM-N ! NSp-S BV-S DSm-S NSp-N ZS-N ! ! DSú-S OV-N OV-S DSm-S ZV-N NSp-SDS-S BV-S NL-S OV-S ZP-N DSú-S K NZ-S 28 W-S25-31 - Červený potok DSm-N NSp-S BI-S BI-S NSp-N - Obecní lesík BI-S DSm-N DS-S W-SVS-N ! BH-S ZS-S 3 - V luhu ! ! ZP-N ZS-S NZt-SZV-N BI-S BI-S SC-S BH-N K BV-S NSp-S SC-SSC-S OV-S TI-S NSp-S SC-S TO-S ! VZ-S NSp-S ZV-N BV-S W-S BI-S NZt-S DSú-N NSp-S ! BV-S BV-S ! DSm-S NL-S NSp-N BI-S VL-S OM-N ZS-S BH-N BI-S DSm-S DSú-N NSp-N NSp-S P NSp-N VL-S BI-S ! ! !DSm-N DSú-S DSm-S DSú-N BI-S ZP-N DSú-S DSm-S NL-S ZS-N NSp-S K 22 NL-S NZt-S NZt-S ZS-N! ! ZV-N LBK OS-N OV-S BH-N ! DSú-N NSp-N 23BI-S ! ! DSú-N DSú-N VL-S BI-S W-S SC-S ! ! DSm-N NZt-S BH-S SC-S NSp-S VZ-S BI-N NSp-N BI-S VL-S ! ! DSm-S BI-S NSp-S NSp-S PV-S 59 OV-N DS-S ZV-N ! DS-S BV-S ! ! ZV-N ZP-N ! ! BI-S NL-S NSp-S ZP-N DS-S BV-S ZV-N NZt-S W-SNSp-S OM-N BI-N KBH-N 20SC-N SC-S PV-N BI-S NSp-N 25-31 - Červený potok - DSm-S Obecní lesík BV-S SC-N BI-S ! ! DSú-N NZt-S LBK ! SC-S BH-S NSp-S NSp-N NZt-S PV-N DSm-S BI-S ! DSm-SDSú-S NSp-S NSp-S NSp-S TI-S NSp-S NSp-SNSp-S OM-S DSm-S DSm-SOM-S BH-S ! BH-NIP SC-S W-S NL-S NSp-S SC-S W-S ! ! W-S NL-S ! ! DSú-N ! OS-N OV-N BI-S 18 BH-S NZt-S OS-N ZP-N VL-S !BH-N NSp-S DSm-S BI-S ZP-N NSp-S ! BI-SBI-S BI-S W-S25-31 - Červený ZP-N TI-S ZP-N NL-S BI-N ZV-S PV-S W-SDSú-S potok - Obecní BI-S ZV-N BH-N VZ-N NL-S BI-S BI-S OS-N ZV-S BI-S NZt-S ! OM-N ZV-N P W-S NZt-S ! ! BI-S ! DSú-N ZV-NSC-S BI-S ! lesík NSp-N DSú-S NL-S P BI-S NSp-S BI-S BI-S ! ! ! ! DSú-S TI-S NSp-N VL-S SC-S BH-S DSm-N BI-N BI-S ZS-S BI-N OV-S TI-S DSú-N BI-S P 4 - Pod vodárnou ZS-S DSm-N OV-S ! NZt-S BI-N OV-S BI-S BI-S VL-S ZV-S BI-S BI-S ZV-N ! DSú-S NSp-S BI-N NSp-S ZP-N DSú-N ! BI-N BV-S NL-S ! ! NZ-S ! 48 NSp-S DSm-N NSp-S NZt-S OS-N BV-S DSm-N SC-S NL-S 43 DSm-S BH-S SC-S ! NSp-S NSp-S ! BV-S W-S BI-N W-S ! BV-S ! W-S NSp-N 50 NSp-S W-SDSú-S NSp-N DSm-N NZt-S NSp-S OV-S BI-S BH-S W-S NL-S SC-S BH-S DSm-S BI-N VL-S BI-S ! IP SC-S DSm-S P BI-S DSú-N DSm-S NZt-S DSm-S BI-S ! DSm-S LBK BI-N NL-S NSp-NNSp-S NL-S K BH-S NSp-N ! ! NSp-S BI-S DSú-N NSp-S NSp-S NL-S ! VZ-S ZV-N W-N ! NZt-S DSm-N VL-S ! NZt-S DSú-S TI-SSC-S DSú-S ! ZS-S SC-S BI-S DSú-N BI-S BI-S21 W-S W-S NZt-S 4 DSm-N - Pod vodárnouBV-S DS-S 58BV-S DSm-N VL-S lesíkNSp-N NZt-S BI-S ! DS-S BI-S ! VL-S! BI-S NSp-N BI-S SC-N NSp-S DSú-N DSm-N BV-S NL-S DS-S 30-31 Obecní Červený potok NSp-S NSp-S OM-S NSp-N NL-S BH-S DSm-N BI-S DZ-S OM-S BI-S ZV-N BI-S ! BV-S BI-S DSm-N NSp-N BI-N DSm-N OM-S NL-S VL-S NSp-S ! NZt-S BI-S VS-N DSú-N ZS-S OM-S IP W-S NSp-S NSp-S NSp-N OM-S DSú-N DSm-S DSú-S ! BH-S ! NSp-S NSp-S NSp-S NSp-S NZt-S BI-S NSp-S BI-S DSm-N DS-S BI-S DS-S NSp-S ZV-S BH-N ZP-N W-S NZt-S DSú-S ! ! ! BI-N SC-S BH-S BI-S BH-S W-S NL-S BI-S BI-N IPNZt-S NSp-S NL-S NSp-S NSp-N BI-S 5 - Za aulovou stodolou OV-S SC-S BI-N BV-S SC-S BI-S SC-S BI-S VZ-N SC-S IP ! ! SC-S VZ-S W-S LBC ! NSp-N ! BH-N BI-NBI-S NSp-N DSm-S BI-STI-S VL-S BI-S ! DSú-S ZS-S NSp-N ZV-N DSú-S OV-S NSp-N NSp-S BI-S OV-S BH-S BI-N DSm-N DSú-S ! BI-S ZV-N BI-S NSp-N BI-S DSú-S TI-S NL-S NZt-S NZ-S SC-S BI-S DSm-N NZ-S BI-S ! 4 Pod vodárnou NSp-N ! BI-S 32 - Tihava PV-N NSp-S BV-S BI-S BI-S ZV-N ! 3!- VNZt-S luhu PV-N BV-S BI-N NSp-S DSú-N OH-S W-S BI-S ZS-SP DSú-S NZt-S BV-S NSp-S NSp-S SC-S ZS-S BI-S DSm-N NSp-S BV-S ! DSm-S PV-S NSp-N NZ-S PV-S ! NSp-S NSp-S BI-S BI-S NSp-N NSp-N DS-S DS-S OM-N BI-S DSú-S SC-NBI-S ZV-S NSp-N BI-S SC-N ! DSú-N BI-S W-S ! NSp-S NSp-N NSp-S BV-S BV-SIP W-S W-S NL-S NZt-S DSm-S NSp-N ! ! BI-N ZV-N NSp-N ZV-S IP VS-N DSú-N ! NSp-N NZt-S !DSm-N 49 NSp-S BI-S NSp-S ! DSm-S SC-S DSm-N BV-S BI-N BI-S NSp-S W-N BI-S OV-S DSm-S SC-S VZ-SW-S BV-S SC-S NZt-S NSp-S NL-S DSú-S ZV-S VL-S ZV-N DSm-S DSú-S TI-S DSú-S ! ! ! BI-S OV-N SC-N NSp-NDSú-S NZt-S NZ-S 4 DSm-N - Pod vodárnou DSm-S NSp-N DSm-N ! NSp-N R01 BI-S NL-S BI-N OV-N 3 - V luhu IP DSm-S NSp-S DSú-N BI-S DSú-N RI-N DSm-NDSm-N BV-S! ! NSp-S NSp-N ZV-S BV-S ! ! ! DSú-N BH-S OV-S BI-N ! ! DSm-SBI-S BI-S NSp-S NSp-N BI-N VZ-S NSp-N VL-S VL-S BI-S SC-S NL-S ! P BH-S NSp-N PV-S ZV-S OM-N NSp-N BI-S DSú-S TI-S PV-Svodárnou W-S DSú-N BV-S DSú-S ! NSp-N LBC 4 - Pod BV-S DSm-S NZ-S NSp-S NSp-S NSp-N NSp-S BI-S DS-S DS-S ZP-N NZt-S ! ! OV-S ZV-S DSú-S ! ! DSm-S ZS-S ! NSp-S DSm-S BI-S DSú-N LBK ZV-N NSp-N BH-N NSp-S ! BI-N DSú-N NSp-S BI-N ! Z BI-N !ZV-N BI-N DSú-N DSm-N NSp-N SC-N 10BI-S NSp-S NSp-N BI-S LBC BI-N NSp-N NSp-N BI-S ! ! IP DSm-N BH-N P VZ-S NSp-S VL-SBI-S ! DSú-S OV-N DSú-SNSp-N NSp-S NSp-N 30 - Šíbeniční kopec - Obecní lesík ! ! ZP-N NZt-S ZP-N DSm-N ! VS-N NSp-N W-S25-31 - Červený NSp-S DSm-S BI-S BI-S DSm-N BV-S NSp-S DSm-N potok -NZ-S Obecní lesík DSú-S BI-S NSp-N BV-S ! ! DSm-N BI-S DSm-N BI-S PV-S DSm-N DSm-N ZV-N 8 BI-N DSú-S NZt-S BI-S ! DSú-S ! ! 31 - Červený potok - Kamenná stráň DSm-SBI-S TI-S BI-S OV-SNZt-S NSp-NDSú-N 74 ! 3 - V BH-N luhu BH-S NZ-S BI-S NL-S K VZ-S PV-S PV-S VL-S DSm-NBI-N BI-S BI-SZS-S PV-N DSm-N LBK DSú-SNZ-SBI-N ZS-S OV-S NSp-S ! ! NSp-N NSp-S ZV-S ! ZS-S VL-S ! DS-S NSp-N ! DSm-N NSp-S ! NSp-S ZP-N BI-S BV-S ! P NSp-S NL-S ZV-S OM-N NL-S DS-S DS-S BI-S NSp-S BI-S LBK BI-S BV-S OS-N DSm-N DSú-N BV-S ZS-S NSp-S DSm-N ! ZV-S NSp-S BV-S DSm-S NSp-S ! NSp-N ! ! OV-S ZV-S NSp-N BI-S OV-S NZt-S SC-S ! BI-S ZV-S DSú-S 27 ! ! OV-S ! OV-S OV-S BI-S BI-N DSm-S VL-S NZt-S BI-S VL-S OV-S IP DSm-S 29-32 Dražovka Tihava NZt-S DSú-N NSp-N BI-S DSm-S NSp-S OV-S NSp-S ! ! BI-S DSm-N 46 ZV-S ZV-S BV-S NSp-S NSp-S ZV-S DSú-S 30-31 - Obecní lesík - Červený potok DS-S DS-S SC-S ! ! ! ! ZS-N ZV-S ZV-N DSm-N NZ-S SC-S BH-S BI-S NSp-S SC-N NZ-S NZt-S ! BI-S BI-S ! ! IP NZt-SZS-S NSp-S DSú-S ! ! NSp-N W-S ZS-S ! DSú-S NZt-S NZt-S ! W-S W-S 3 - V luhu BI-N NSp-N ! IP NSp-N DSú-N DSm-N NSp-N BI-N BI-S NSp-S BI-S DSm-S DS-S DSm-N ! ! OM-S ! BI-N ! NL-S DS-S NSp-NW-S W-S SC-S BI-S ! ! OM-S W-S VZ-S NSp-N DSm-S NL-S DSú-S OM-N NL-S ZV-N BV-S BI-S ! ! ! SC-N ! DSm-S LBK K NSp-N 5 - Za aulovou stodolou !BV-S NSp-N NZ-S IP NSp-S IP BI-SNSp-N NSp-N DSú-NDSú-N DSm-S ! NSp-S NZt-S DSm-S BI-S ! NSp-S BI-N DSm-N NL-S LBK RZ-N BI-S 3 - V luhu BH-N W-S NSp-N BV-S BI-S NSp-S BV-SDSm-N SC-S ! OS-N BI-N DSú-N DSú-N NSp-N NZt-S NSp-S BV-S BI-S BI-S NSp-N ! ! DSú-S PV-S OS-N BI-S ! BI-S ! BV-S ! NZt-S NSp-S DSú-S NSp-S PV-S BI-N BI-S BI-N NSp-S NZ-S BI-N ! ZV-N 30-31- -Obecní Obecnílesík lesíkDSú-N - Červený potok NSp-N P 29 OM-N ZV-N ! ZV-N BI-S W-S NL-S 2 -DSú-N Pod statkem ! ! ZP-N BI-S W-S ZP-N ! ! 2 -DSú-N Pod statkem OS-N NZt-S NL-S W-S25-31DSú-N BI-S DSm-S OM-S BI-SZV-S IP - Červený potok BI-S DSú-S NZ-S RI-NDSú-S NZt-S BI-N OV-N ! BI-S BI-S BI-S NL-S ! DSm-S W-S RI-N NSp-N BI-S ! ! DSú-N BH-N ZV-S ZV-S! !! ! ! ZS-S57 BI-S NSp-N DSú-N NZt-S! ! BV-S OM-N TI-S BI-S NSp-N BI-S DSm-N BV-S BI-S ! DSm-S ! SC-S W-S NSp-N BI-S BI-S OV-S ZV-N NL-S NZt-S DSm-N DSú-S ! ! BI-N BV-S BH-S P BI-SNZ-S NZt-S SC-S ! DSú-S BI-N BI-S VL-S BI-N 5 -DSm-N Za aulovou stodolou! ! NSp-S BI-S BI-S ZP-N NZt-S W-S ! NL-S BV-S ! BH-S NSp-N DSm-N NL-S BI-N ! ! BV-S ! DSm-S !! ! DSm-N NZt-S OS-N BI-N ! LBK ! ! TO-S DSú-N DSm-N BI-S BV-S SC-S NZ-S BI-S BI-S BV-S SC-S BV-S NSp-S DSm-S NZ-S ! BI-S BI-S !BV-S SC-S NL-S DSm-N NL-S VL-S ! BI-N NSp-N BI-S BI-S ! NL-S 9 BI-S DSm-S ! ! ! NZt-S ! NZt-S ! BV-S ! ! ! ! ! ! BI-S ! !! ! ! ! ! DSú-N ZV-N OV-S NL-S DSú-S NSp-N BI-N ! NSp-N 30-31 - Obecní lesík - Červený DSú-S ! ZP-S potok ! ! NSp-S ! BI-S NZt-S ! ZP-S VL-S ! SC-S ! BI-S BI-S OV-S DSm-S BH-S NSp-S IP NZt-S NSp-S BI-S BI-S NSp-N ! ! ! LBC DSm-N DS-S ZP-S VL-S ! BI-S! ! NSp-N ! BI-S BI-N BI-S OM-S ! DSm-N ! NSp-N BV-S ! ! ! BI-N BI-N BI-S BI-S ! !! ! W-S IP OM-S ZV-N NSp-N W-S W-S NL-S BI-S DSm-S ! ! LBK NL-S BI-S ! ! ! ! NL-S W-S BI-N DSm-S ! NSp-S BI-S DSú-N ! NZ-S 5 - Za aulovou DS-N OM-S! NZ-S ! DSm-S ! DSm-N DS-N BI-S ! DSm-S ! NSp-N ! NSp-S BI-N ! ! PV-Skopec - Obecní NL-S stodolou DSm-S BI-S ! BI-S NL-S BI-N OM-S NSp-N DSú-SOV-S 30 - Šíbeniční lesík ! DSú-S TI-S OM-S DSú-N DSm-N NZt-S ! NZt-S 4 - Pod vodárnou BI-N SC-S BI-S OV-S NZt-S BI-S W-S DSú-S ! NL-S ! - Obecní SC-S DSú-N ZS-N ! BI-S NSp-S ! DSú-N NSp-N SC-S 30-31 lesík ! NL-S ZS-N LBK NSp-S ! NL-S ! !! DSm-N DSm-N BI-S BI-S IP ! - Červený potok BI-S OV-S DSú-S BI-S DSú-S PV-NBI-S DSm-N BI-N ! SC-S ! ! ! LBK BI-S SC-S ZV-N NSp-S ! NSp-N !! LBC NZt-S NSp-N DSm-N SC-S BI-S ! !NSp-N BI-S TO-S SC-S ! PV-N NSp-S BI-S BI-S TO-S W-S PV-N BI-S ! NZt-S ! BV-S DSm-S PV-N BI-S ! NSp-N BI-S NZt-S ! 30-31 Obecní lesík Červený potok W-S ZS-S DSm-S BI-N BI-N BI-N BV-S BI-S ZS-S ZS-S NSp-N NSp-S 5 - Za aulovou stodolou! ! ! NZt-S !! BI-SBI-S W-S ! ! IP BI-S DSm-N NZt-S VZ-S 29-32 - Dražovka - Tihava DSm-S BI-S ! OV-S BI-N ! ! VL-S DSú-S lesík OV-S DSú-S BI-S NL-S NSp-N ! BI-S 30 - Šíbeniční kopec - Obecní DSm-N BI-S BI-S NSp-N DSm-N ! P BI-N W-SNSp-N ! NL-S NSp-N BI-S ! ! BI-N BV-SDSm-S BI-S NSp-S NZt-S BI-S ! BI-SBI-N ! ! ! PV-S ! !!PV-N K W-S BI-N DSm-N DSm-S VL-S ZV-S BH-N DSm-N PV-S NSp-S BI-N 5 - Za aulovou stodolou ! DSm-N NSp-S NZt-SSC-S ZV-N BI-S BI-S BI-S DSú-N BV-S NSp-N PV-N BI-S ! ! BI-N BV-S DSm-SDSú-SDSm-N !NSp-N ! NZt-S DSm BI-N PV-N ! ! ! BI-S LBK NSp-N ! ! ! NSp-S VL-S DSm-S 12 NSp-S ! DSm-S BI-S BI-S ! W-S BI-S NSp-N BH-S ! NSp-S ! DSm-S NSp-S ! DS-S DS-S NL-S DSm-S ZV-S ! OV-N 13 BI-S DSm-S BI-S BI-S ! DSú-N ! !! NSp-S LBC BI-S ! W-S NL-S DSm-SNSp-S BI-SZ ! ! BH-S IP DSm-S BI-SDSm-S ! ZV-S BH-S DSú-S BI-N PV-S BI-SIP NZt-S ! PV-S 29-32 - Dražovka - Tihava DSú-S ! OM-N ! ! NSp-S OM-N NSp-N BI-S ! PV-N ! ! NSp-N W-S DSm-N BI-NBI-S BI-S OS-NBI-S ! NSp-N BI-S NZt-S NSp-N ! ! NL-S ! ! DSú-S DSú-S TI-S ! ZV-N 30 !- Šíbeniční Obecní lesík ! BV-S kopec - DSú-S BI-S ZV-S ! ! 4 - Pod vodárnou NZ-S BI-N P 65 P !BI-S BI-N NZ-S NSp-N BI-N BI-N BV-S BI-S ! NL-S NZt-S BV-S ZP-N ! ! NSp-S DSú-N NSp-N 3 -DSú-N V luhu ! ! NSp-N BI-S BI-N ! BI-S BI-S ZV-SDSm-N ! ! OM-N NSp-S BI-N ! ! DSú-S DSm-N NSp-S K BI-S BI-N W-S ! ! ! ! NL-S BI-N ! ! NSp-N PV-N ! ! OM-N BI-S LBK W-SDSú-S ! NZt-S NSp-N ! BI-N NSp-SW-S DSú-N OV-S 44 W-SDSú-S LBC BI-S 26 OV-S BI-N NZ-S! DSm-N DSm-N BI-S BI-S W-S ! DSm-S BI-S NSp-S NSp-SDSú-S BI-S DSú-S DSm-S ! ! ! DSú-N ! ! W-S ! ! ! NSp-N NZ-S ! !DSm-N OS-N NSp-S NZ-S DSm-S DSú-S ! ! ! DSú-N BI-S 30 DSm-N ZS-S ! BI-S ! NZt-S ! ! BH-S VZ-S 29-32 - Dražovka - Tihava ! !kopec - DSú-S NZt-S ! NSp-S VL-S ZV-S !DSú-S ! ! BI-S BI-N ! 30 - Šíbeniční Obecní lesík W-S LBC ! ! ! W-S NZt-S NSp-N OV-S NL-S ! VS-N NZ-S DSú-N W-S ZV-S ! ! ! BI-S NSp-S ! NL-S OV-S DSm-S BI-N DSm-S ! ! ! BV-S ! ! DSm-N OV-S ! NZt-S BV-S DSú-N ! OM-N ! ! NSp-N ! DSm-N BI-S DSm-N NZt-S NZt-S DSm-SBI-S ! BI-S ! ! ZV-N !! -!Šíbeniční kopec PV-N SC-S ! ! 30 Obecní lesík ZS-S ZS-S NSp-S BI-N W-S ZS-S - DSú-S ! ! ! BH-S BI-S DS-S ! DSm-N NL-S ! NZ-S!BH-S BH-S BI-S NSp-S LBK NSp-S BI-S W-S DS-S ! BI-S DSm-N ZV-S ! ! ! ! BI-S ! !DSm-N NSp-S BH-S DS-S ! DSm-S VL-S NSp-S BI-S NSp-S DSm-S NSp-N K OV-S LBCW-S DSm-N DSm-N BI-S ! BV-S ! OV-S LBC ! BV-S W-S NZt-S BI-N 29-32 - Dražovka - Tihava ! ! ! OS-N OM-S IP ! BI-S NZt-S NSp-N NSp-N ! PV-N LBK DSú-S BI-S P BI-SBI-N NSp-S NSp-S DSú-N DSú-S DSm-N ! DSm-N BI-S ! NSp-S IP OV-S BI-S ! ! BI-S NSp-S P ! BI-S NL-S DSú-S BH-N ZV-N BI-S ! BI-S ! SC-S NL-S NSp-S BI-S P SC-S ! ! ! NZ-S BH-S NSp-S DSm-S 26 32 - Tihava ! 32 - Tihava NSp-S NSp-N ! NZ-S BI-N PV-S TI-SDSm-N BI-N NZt-S NZt-S NL-S BI-N BI-S ! ! OH-S W-S 3 - V luhu BI-S VZ-N ! NSp-N OH-S ! NZt-S W-S ! BI-N 29-32 - Dražovka - Tihava ! ! NSp-N 56 NZt-S SC-S ZV-N ! ! SC-S DSm-S ! BI-N BI-S W-S ZV-N NSp-S PV-N 2 - Pod statkem NZ-S 24 NZ-S ! NZt-S DSú-S OM-N W-S BH-S NSp-N ! ! ! OM-N X PV-S ! ! NL-S ! 25 ! DSú-N ! BV-S LBK BI-N ! P ! ! ! BV-S BI-S BV-S NZ-S BI-S PV-S BI-S DSm-S BI-S NSp-S ! BI-S P ! NZt-S NZt-S NZt-S ! X ! ! ! VS-N 3 ! DSú-N OS-N VS-N K BI-S ! W-S NZt-S NSp-N ! ! DSm-N ! - Obecní lesík - Červený potok BI-S BI-S DSú-S DSm-N ! ! NZt-S BV-S ! ! ! BV-S K ! BV-S ! 30-31 DSm-N W-S ! !! ! 45 SC-N1 NSp-NDSú-S ! ! NSp-N BI-N ! SC-N NSp-N DSú-S NZt-S 60 NSp-N BI-S NSp-N BV-S SC-S ! BI-S BI-S OV-S BI-N DSm-S NSp-N VL-S IP NZ-S BI-N BI-N BI-S NL-S DSm-N ! BI-N ! ! NSp-S RI-N NSp-N ! 25 NL-S DSú-N W-S DSm-N ! OS-N RI-N ! NSp-N ! !! OM-N BV-S BI-S PV-N BI-SBI-N DSm-S ! BI-S 37 VL-S W-S W-N VL-S NL-S ! SC-N NZt-S NZt-S ! BH-S ! DSm-N ! ! !DSú-N ! !BH-S BI-S W-S ! ! BI-N BI-N ! ZP-S DSú-S ! VL-S DSm-S W-S 5 - Za aulovou NZ-S DSm-N NZ-S! ! DSm-S BI-S stodolou NZ-S NZ-S P ! NSp-N ! BI-N DSm-S BI-S BI-NBI-S DSm-S BI-S ! ! BI-S BI-N DSm-S BI-S!K ! ! ! OV-S OM-N NSp-S BI-N OV-SBI-S BI-S DSm-N ! DSm-N ! BI-S BI-S DSm-NNL-SBI-N RP LBC NSp-N DSm-N VL-S ! NL-S BI-N LBC ! BI-S ! ! !! ! ! ! P BH-S NZt-S ! 24 ! W-S DSú-S P BI-N ! BI-N NZ-S DS-N NZ-S 15 OV-S ! DSm-S DSm-S ! ZP-N DSm-S DSú-S DSú-S ! NSp-S ! NSp-N PV-S ! PV-S ! ! BI-S NL-S DSm-N NSp-S DSm-N ! 31 - Červený - KamennáNSp-N stráň OM-S ! BI-S BI-S OV-S OV-S ! ! LBC ! ! 31 - Červený potok - Kamenná stráň BI-N NSp-N NSp-N BI-S PV-S17 PV-S PV-S ! BH-N BI-S ! !! ! PV-S DSm-N NZt-S DSú-N BI-S 18 1 potokNL-S OM-S DSú-S BI-S DSm-N ! OV-S ! ! BI-N NSp-N NSp-N DSú-SZS-N W-S ! OV-S NL-S NSp-NNZt-S BI-S NZt-S ! NL-S ! !! ! NSp-S LBK ! ! BI-N PV-N BI-S SC-S BV-S ! BV-S ! BI-S SC-S ! ! TO-S BI-S NL-S ! DSm-S BI-S ! VL-S BI-S DSm-S ! ! ! !! ! VL-S 29 - !Dražovka NZt-S ZS-S BI-S DSú-S DSm-NBI-S ! ZV-S ! BI-S ! BI-N ZV-S ! ! ! ! NZt-S NSp-N !30-31 - Obecní lesík - Červený potok PDSú-N OV-S NL-S BV-S SC-N ! ! DSm-N BI-N ! ! SC-N BI-S BI-S ! ! ! IP NSp-N W-S BI-N BI-N P DSm-N BI-N W-S BI-N ! ! ! NSp-N ! ! DSú-S LBC NSp-S !PV-N! OV-S ! ! NSp-N NSp-S BI-S DSm-N DSú-S 13 PV-N ! BV-S NSp-NBV-S Z W-S BV-SPV-S DS-S BV-S DSm-S NZt-S DSú-N BI-S ! DS-S ! ! W-S BI-N ! ! ! !! ! ! ! DSm-N ! 5 - Za aulovou stodolou DSú-S P BI-N OM-S 27 !DSm-N K! BI-N RZ-N BI-S DSm-S BI-S ! BI-N ! BI-N DS-S DSm-S ! BI-N BI-S NZ-S RZ-N !NSp-N! ! ! DSú-S lesík 30 - Šíbeniční kopec - Obecní BV-S DSú-N ! BV-S ! ! 62 BV-S BI-S ! BI-S ! DSm-N BH-S PV-N BV-S ! VZ-S NL-S NSp-S NL-S ! TI-N BI-N BI-S NZt-S ! NZt-S ! DSm-S ! ! 66 OS-N NSp-N OM-S DSm-S BI-N DSm-N P ! ! DSm-S DSm-N ! BI-S 25 ! DSm-S OM-S RI-NDSú-S OM-N DSú-SDSm-N RI-NDSú-S W-SRI-N RI-N ! NSp-N LBK BI-S BI-S BH-N ! W-S PV-N ! W-S NSp-N LBK BI-SOS-N ZV-S ZV-S BI-S P NSp-S ZV-S ZV-S ! BI-S! ! DSú-N DS-SDSm-S BI-S NSp-N DSm-N ! DSú-N BI-N BI-S ZP-N NSp-S ZV-S ! ! ! ZV-N ! NSp-N BI-S BV-S BV-S NSp-S ZV-N ! BH-S ! ! ! OV-N P BI-N! ! ! 11 BH-S BH-S DSú-S NSp-NBV-S BI-N ZP-N W-S25-31 - Červený potok - Obecní lesík ! BI-S BH-S BI-N BI-S DSú-S ! TI-S NZt-S BI-N ! 29-32 - Dražovka - Tihava W-S ! ! 30 BI-N ! ! ! ! ! NZt-S NSp-N W-S BH-N DSú-N 16 DSm-S BI-S ! DSm-S ! ! ! ! NL-S NL-S ! DSú-N ! ! ! ! ZP-N P BI-NNSp-N ! ! ! ! ! LBK ! NZt-S NZt-S ! VL-S ! ! ! ! ! ! DSú-S NSp-N ! DSú-S ! ! DSú-S DSú-N NL-S P NSp-N DSú-S ! NZt-S ! OS-N ! BI-NDSm-N ! ! DSm-N BI-S OV-S ! BI-S OV-S NSp-N ZP-S- Kamenný vrch - Obecní lesík 26-30 ! ! BI-S W-S VL-S ! ! ZP-S BI-S VL-S ! ! OM-S ! BI-N !W-S ! 55 OM-S ! LBC BV-S BI-S ! DSú-S BI-N ! BI-SBI-S ! BI-S DSm-S ZV-N ! BI-S 28 W-S ZV-N DSm-S BI-S ! BI-S W-S VL-S ! DSm-S NSp-S PV-S P BI-S ! BH-S DSm-S NSp-S PV-S NSp-N BI-S BI-S NSp-S !! ! ! ! ! ! BI-NOS-NBH-S ! BI-S ! ! P NSp-N ! DSm-N P W-S BI-S ! ! ! 30 - Šíbeniční kopec - DSú-S Obecní lesík DSú-N BI-S ! BH-S DSú-S ! W-S P NZ-S BI-S! OV-S LBC NL-S BI-NNSp-N BI-S NL-S BV-S 75 DSm-N BI-N NL-S NZt-S ! OM-N ! ! BI-S NSp-N ! ! DSm-N DSm-N DSú-N ! DSm-N ! ! 14 NSp-S 31 DSú-S DSú-S BI-S PV-N ! ZV-N ! LBK BI-S BI-S LBC ! NSp-S SC-S NL-S ZV-N BI-N ! NL-S ! DSm-N 22 BI-S ! NZt-SBI-S NZ-S 32 - Tihava BI-S PV-N ! ! ! BI-N BI-S ! NSp-NDSú-N OH-S ! PV-N X NZt-S ! NSp-N DSm-S SC-S NSp-N NSp-S ! NL-S DSm-N DSm-N W-S ! ! ! W-S BI-N PV-S NZt-S 29-32 - Dražovka - Tihava 29 - Dražovka ! ! NZt-S ! DSú-N ! NSp-N ! RH-N NL-S ! ! BI-S ! DSm-S OV-S NL-S NL-S BV-SDSm-S NSp-S P 2 NZt-S ! NSp-S BV-SDSm-S NSp-S VL-S ! VS-N NSp-N VL-S BH-N ! NSp-N ! NSp-N NSp-S BI-S KDSm-S PBH-N BI-S ! NZt-S NZt-S BV-S BI-S ! BI-N DSm-NNZ-S ! ! ! ! LBC ! VL-S SC-N DSú-N VL-S NL-SNZt-S BH-S! NSp-N 29 W-S BH-S NZ-S NSp-N ! ! BI-S NL-S DSm-S BI-S ! ! ! NSp-S DSm-S BI-N BI-S RI-N ! NSp-S! ! BI-S 31 DSm-S DS-S ZV-N NZ-S ! ! BI-N DSú-S ! W-S ! 62 ! BH-S W-S OS-N 29 - Dražovka NSp-S NZt-S ZNL-S PV-N NSp-S BI-S DSú-N ! ! PV-N TI-N ! NSp-S NZ-S ! DS-S NSp-S ! BI-SNSp-N DSm-S ! DSm-S P W-S NSp-N OV-S ! ! NZ-S BI-N BI-S NL-S ! BI-N ZP-N !63 ZP-N BI-S LBC IP ! DSm-N BI-N DSú-N NL-S BI-S OM-N NL-S NSp-S DSú-S ! NSp-S DSú-S PV-N BI-S DS-S ! ! ! ! BI-S ! ! ! DSú-S NZt-S 21 P BI-N LBC NSp-S NZ-SstráňTI-S P - Pod- vodárnou DSm-N NL-S NSp-N ! NZ-S DSm-N 4potok BI-S ! ! DSú-S 31 - Červený Kamenná BI-S DS-S BI-S OV-S NSp-S NZ-S DSú-SW-S DSm-N DSú-N DSú-S ! ! NSp-N ! DSm-N NSp-S ! ! NSp-S NSp-S DSm-N NSp-S BI-S DSm-N ! BH-S61 DSm-N ! DSm-N NSp-N LBK TI-N ! BH-S ! 8 ! 29 - Dražovka ! W-S DSú-N NZt-S ! W-S P P ! DSú-S BI-N BV-S ! OV-S NL-S NL-S NSp-S BI-S ! DSú-N DSm-S ! NSp-S DSú-N vrch - Obecní lesík ! BI-N DSm-S BI-S VL-S ! ! BI-S 26-30 - Kamenný DS-S ! ! ! BI-S NSp-N ZV-N ! VZ-S ZV-N 35 ! ! DSú-N VL-S 19 ! DSú-S LBC ! ! NSp-N ! W-S SC-N W-S NL-S DSú-S BI-S NSp-N ! BI-S ! ! BI-N DS-S BI-N DSm-N ! NSp-S DS-S W-N NSp-S BI-S ! ! DS-S LBK NZ-S BV-S ! NSp-N DS-S 29 - Dražovka ! ! NSp-S DSú-S DSú-S ! DSú-S BI-S NSp-S NSp-S NL-S TI-N LBC ! NSp-S NSp-S NSp-S NL-S NSp-S BH-N DS-S DS-S BI-S BV-S ZV-S ! ! RZ-N NSp-S BI-S ! ! DSú-S ! NSp-S BH-S ! ! VL-S BV-S BH-S NSp-S ! 26-30 - Kamenný vrch - ObecníBH-N lesík TI-S NSp-S BI-N BI-N BI-S VZ-N ! ! ! BI-N W-S NSp-N ! !NSp-N BI-S VZ-N NSp-N IP 29DS-S - Dražovka ! ! ! ZV-N ! ! DSú-NDSm-N DSú-S PV-N DSm-STI-S DSú-S DSú-S ZV-N OS-N P DSú-S P BH-S OM-S P NL-S NZt-S ! ! ! DSú-S ZV-N BH-S ! RI-N BI-S NZ-S ! ! NZ-S ! ! BI-S BI-S BI-SRH-NDSú-N ! ! ! DS-S 3 - V luhu ! NZ-S NSp-N 33 IP ! BI-S BV-S R NSp-N ZV-N NSp-N ! DSm-N 20 NSp-S ! ! LBK ! TI-N ! ! BI-N BH-S NSp-N OM-N 6BH-S NZt-S BI-S NSp-N DSú-N NSp-N BI-N NSp-S DSú-S ! ZP-N NZt-S 1 - U Krejcárků NZ-S DS-S ! ! ! NSp-N NZ-SDSm-N NSp-N DSú-N ! BI-S DS-S 1 NZ-S BI-S ! ! ! ! ! ! W-N TI-N K ! ! 26-30 - Kamenný vrch - Obecní lesík NZt-SDSm-N W-N DSm-N DSú-N NZt-S ! ! DSm-N ! ! BI-S NSp-N BI-S NSp-N DSú-S NZt-S DSm-NK BI-S BI-S OV-S BI-S BI-N P ZP-S ! BI-S ! ! NSp-S NSp-S BI-N DSú-N ! NSp-N DSú-N OM-S NSp-N BI-S DSú-N BH-S DSm-S RH-N DS-S BH-S ! ! BI-N 36 ! VL-S P NSp-N VL-S NL-S NL-S NL-S ! BI-S NSp-N P ZV-N LBK 32 W-S NSp-N 34 DSm-S NSp-S PV-S ! DSú-S BI-S ! ! W-S ! Z ZP-N DSú-N DSú-S ZP-N DSú-S BI-S ! NZ-S NSp-N ! 32 26-30 ! ! W-S LBK NZ-S ! ! DSú-SW-S BI-S NSp-N BI-N 63- Kamenný vrch - Obecní lesík BI-S ! ! BH-N BH-N NZ-S NSp-N K DSú-S NSp-N ! 64 LBK DSú-S ! DSú-N ! BI-S BI-S DSú-N ! ! DSú-N NSp-S BI-S NSp-S 26-30 - Kamenný vrch -15 Obecní lesík DSú-N P ! P NSp-N BI-S ! ! PV-N DSm-N NZt-S NSp-N ! ! NSp-N W-S25-31 - Červený potok - Obecní lesík RH-N NSp-N P BI-N W-S NL-S ! BI-NNSp-N NZt-S DSú-N NZt-S NL-S DSm-N BV-S LBK BV-S DSm-N ! 61 NSp-N ! 41 DSm-N NSp-N NSp-S DSm-N NZ-S DSú-SW-S VL-S NSp-S NZ-S 37 NZt-S ! NSp-S Z OV-S NSp-S VL-S BH-N NSp-S OV-S NSp-S ! NZ-S BV-S BI-S BV-S 30-31 - Obecní ! NSp-N ! ! VL-S lesík - Červený potok BI-S BI-S IP BI-N Z ! BH-S DSú-N P DSú-N59 DSm-S NSp-N DSú-N DSú-N NSp-N ! BI-S DSm-N !NSp-S VZ-S W-S VZ-SRH-N ! ! W-S NL-S BI-N NSp-S NSp-N NSp-N NSp-S ! NSp-N DSú-N 5 - Za aulovou stodolou NSp-N BI-S 60 ! 36NSp-N NSp-N DSú-N DSú-N NL-S BI-N LBK DSm-S ! BH-N BI-N LBK NZ-S BH-N ! NSp-N LBC NSp-N RH-N NL-S BI-S NSp-S DSú-N NZ-S NSp-S ! NL-S ! DSú-SW-S NSp-N NSp-S K W-S BI-S DSú-N NZ-S OV-N ! NSp-S BI-SNZ-S ZP-N ZP-N NSp-S ZP-N ZP-N BI-S IP W-S25-31 - Červený potok - Obecní lesík ! 25-31 - Červený potok - Obecní lesíkNSp-N BI-S BI-S OV-N DSú-S BI-S BI-S 29 - Dražovka ! BI-S NZt-S ! ! ! DSú-N BH-N NZt-S BH-N 14 NSp-N TI-S BI-S TI-S DSú-N NZ-S NL-S NZ-S ! BI-S NSp-S ! NSp-N BI-S NSp-N NSp-S VL-S ZP-N DSú-N 1 - U Krejcárků VL-S ZP-N NL-S ZP-N NL-S DSm-N DSú-N NL-S ! BH-S ! OS-N ! OS-N DSú-N BI-S ! NL-S VL-S LBK DSú-S W-S ! VL-S NZ-S NSp-S DSú-N NL-S NZ-S NSp-N BI-S ! ! BI-S DSú-N DS-S IP NZ-S NSp-N DSú-N ZV-N BH-S BH-S ! ! ! ! NSp-S NSp-N NSp-S TI-N 27-29 Krejcárek Dražovka BI-S DSú-N ! DSú-S W-S NZ-S ! NSp-S LBC DS-S NSp-S Z ZP-N BI-S 1 - U Krejcárků DSm-S BI-S NL-S NL-S NSp-S ! NSp-N ! NSp-N DS-S DSú-N NSp-N DSm-N NSp-S NL-S DSú-N W-S DSm-N NSp-S NL-S DSú-N NSp-S NSp-S P BH-NDSú-N BI-S 30 - Šíbeniční kopec - DSú-S ObecníDSú-N lesík LBC ! ! DSú-N ! ! 9 BH-S NL-S NZt-S DSú-N NZt-S NSp-S TI-S BI-N DSú-N BI-S NZ-S VZ-N ! ! NL-S DSú-NPV-NBH-S ! ! DSm-N NSp-N NL-S ZV-N DSú-S W-S LBK IP 54 29 - Dražovka ! LBK NSp-SDSú-S NSp-S DSm-N ! ! BI-S BI-S NL-S NSp-S NZt-S ! NZt-S NSp-S DSm-S NSp-S ZP-N BI-S NSp-S DSú-N 1 - U Krejcárků 26-30 - Kamenný vrch - Obecní lesík NSp-S XP ! ! BI-S NZt-S NZt-S 29-32 - Dražovka - Tihava NZt-S P NSp-S NSp-N K K DSú-N ! NSp-N BI-S Z NSp-N BI-S NZt-S DSú-N NZ-S NSp-N 4 64 NSp-N ZV-N BI-S DSú-N NSp-N BI-N DS-S ZV-N NZ-S IP W-S BI-N W-N 53NZt-S DSú-N NZt-S NSp-N NZt-S ! ! 16 17 X NZt-S DSm-SNSp-N BI-S NSp-S DSm-S TI-N NSp-S 57 DSú-N Z W-S BI-S K NSp-S W-S NL-S BI-S W-S NL-S DSm-SNSp-S 5 IP BH-S 1NZ-S ZP-N - U Krejcárků NSp-N VL-S W-SP IP IP ! OS-N P DS-S BI-S P 72 NSp-S 11 DSú-S TI-S ! DSú-S TI-S 4- -UPod vodárnou BI-N NSp-S 4 Pod vodárnou ZP-N NZ-S DSú-N 1 Krejcárků BI-S NL-S NSp-S DSú-N 7 73 NSp-S DSú-N ! NSp-N BH-N DSú-N NSp-S 7 OM-N NSp-N NSp-S RH-N DSm-N NSp-N DSm-N BI-N LBK W-S NZ-S ! P NSp-N BI-S DSú-S NZ-S NSp-S BI-S NSp-S BI-S ! BI-N NZ-S BI-N NSp-S K P 26-30 - Kamenný vrch - Obecní lesík NSp-S BI-S NZ-S DSú-N BI-S DSm-N VZ-S ! VL-S LBK NZt-S VZ-SDSú-S 71 VL-S DSú-S BV-S NSp-N OV-S NL-S NSp-N NSp-N DSú-N ! K NSp-S DSú-N 10 DSm-N 47 K NSp-S BI-S 27-29 - Krejcárek - Dražovka NSp-S BI-S DSm-N W-S OV-S ! DSú-N NSp-S NSp-S ÚSDS-S K DS-S DS-S DSú-N NSp-S 33 NSp-S ZV-S P DSú-N DS-S NSp-N DSú-N NL-S ! ZV-S NSp-S ZNSp-N 35 NSp-S K W-S NSp-S VZ-S LBK NSp-N DSú-SW-S ! W-S IP NZ-S NSp-N IP NSp-N DSú-S 1 12 DSm-N NSp-N 51 DSm-N ! NZ-S DSú-S DSú-N ZV-N 56 DSú-S BH-N 87 NZ-S NZ-S ! 27-29 - Krejcárek -DSú-N Dražovka DSú-N K NSp-S 3ZV-N - V luhu BI-N BI-S P BI-S PV-N DSú-N NSp-S NSp-N RH-N OV-N ! NSp-S Z 3 - V luhu Z ZP-N NSp-S W-S NSp-N BI-S NZt-S ! OM-N BI-S BI-S NSp-N OM-N DSú-N NZt-S BI-S NSp-N ! ! DSú-N ! NSp-N 19 W-S NZt-S 72 NZt-S !BH-N ! !DSú-N NZ-S NSp-N Z DSú-N DSú-N 14 7 DSm-N Z NZ-S VL-S LBK ! LBK ! ! ZP-N NL-S ! ! OS-N DSú-N NSp-N NZt-S BI-N NSp-N NZt-S K ! ! 69 ! ! ! DSú-N DSú-N VL-S DSm-S DSú-N 54 27-29! - ! Krejcárek - Dražovka 30-31 - Obecní lesík - Červený potok ! BI-S DSm-S ! NL-S NL-S DSú-N ! NSp-N BH-S K 28 NL-S DSú-S DSú-N NSp-N ! ! DSú-N ! ! ! BI-N ! K K W-S BI-S ! ! BI-S ! LBK BI-N BI-S DSú-S NSp-N BI-S W-S NZ-S BI-N NSp-N DSú-N NZ-S ! NL-S ! BI-S ! P NSp-N DSú-N ! NL-S K 22 IP ! 5 23 DSú-N 27-29 - Krejcárek -DSú-N Dražovka ! NZt-S NSp-N ! ! ! LBK NSp-N NSp-N DSm-N NZt-S ! DSm-N NZt-S NSp-S BI-N 20 DSú-S K NL-S ZP-N ! 1BI-N - U Krejcárků ! NL-S Z LBK 59 ! NL-S ! ! NSp-N LBK W-S ! Z 27-29 - Krejcárek - DražovkaNSp-N ! ! NZt-S Z NZt-S ! ! 18 NZt-S ! ! BI-S ! 30-31 - Obecní68lesík - Červený potok NZt-S 30-31 - Obecní lesík - Červený potok P NZt-S DSm-N DSú-N !BI-N 55 DSm-N NSp-N BI-S ! P IP ! W-S BI-S IP 13 BI-S NSp-N NSp-N P NSp-N ! BI-S DSm-N BI-SDSú-N W-S ZV-N W-S P 48 BI-N ! ! W-S BI-N ! ! ! W-S BI-N NZt-S NSp-N 43 5 - Za aulovou stodolou DSú-N 5 - Za aulovou stodolou BI-S BI-N BI-N NSp-N DSm-S BI-S ! ! Z BI-N BI-N ! NSp-N 50 BI-N DSú-N Z BI-S ! BI-S 39 NL-S P NL-S DSú-NDSm-S NL-S BI-S K NL-S DSú-N NZ-S BI-S ! NZ-S Z K ! ! NSp-N IP BI-S DSú-S 58 W-S ! DSú-S BI-S ! DSú-S TI-S ! 11NSp-N NSp-N K NSp-N 58 BI-S 15 BI-S NSp-N ! BI-S 21 ! ! BI-S NSp-S 52 ZP-N 1 - U Krejcárků NSp-N NSp-S ! K ! ! 34 BI-S NZ-S NL-S BI-S BI-S NL-S ! BI-N NSp-N 15 DSú-N ! ! NSp-N DSú-N DSm-N NSp-N VZ-S DSú-N BI-S VL-S ! ! NSp-N ! ! ! DSú-N LBC NSp-N LBC NSp-N DSm-S BI-S ÚS DSm-S ! ! P DS-S DS-S 30 - Šíbeniční kopec - DSú-S Obecní lesík ZV-S DSú-S lesík 30 - Šíbeniční kopec - Obecní K ! NSp-S W-S NZ-S 3 ! DSú-N 49 ! DSm-N ! DSm-N W-S PV-N LBK 14 ZV-N PV-N NSp-S LBC LBK NZ-S P DSm-NNSp-S NZ-S NL-S ! BI-S DSm-N ! BI-S BI-S DSm-S K DSm-S P ! NSp-S NSp-S ! LBK NZt-S Z P 29-32 - Dražovka - Tihava ! NZt-S 29 - Dražovka Z 29-32 - Dražovka - Tihava OM-N BI-S 40 P NZ-S NL-S ! NSp-N NZt-S ! 14 ! ! DSú-N 38 NSp-N 27-29 - Krejcárek - Dražovka NZt-S NZt-S NSp-N 12 10 NZt-S NZt-S ! 10 P ! ! ! DSú-N 52 NZt-S W-S NZ-S Z W-S ! Z ! ! ! NSp-N BI-S DSm-S BI-S W-S DSm-S K 74 W-S NZ-S ! OS-N W-S NSp-N NL-S !DS-S OS-N BI-S BI-S! ! 51 TI-N Z P 3 ! ! DSú-N NZ-S BI-N 27 BI-S BI-S ! ! NZ-S BI-N K BI-S BI-S NL-S ! BI-N Z ! OM-N OM-N 50NL-S DS-S 46 ! ! ! BI-N BI-N 38 NZ-S ! NZ-S ! 9 ! NSp-N NZt-S NSp-S NSp-S DSm-N BI-N P DSm-N LBK LBK ! ! NZt-S ! NL-S NZt-S K K KZ DSú-S NSp-N OV-S NL-S OV-S NL-S ! ! NSp-S ! NSp-S Z X NZt-S 42 27-29 Krejcárek Dražovka 26-30 Kamenný vrch Obecní lesík ! ! DSú-N 16 17 2953 P ! NSp-N Z ! BI-S ! ! 74 K K 5 W-SBI-S P ! 57 NSp-N 49 P P! ! ! W-S BI-N DSú-S Z DSú-S ! BI-S ! 16 17 X Z BI-N ! BI-N DSú-N K ! 73 ! BI-S BI-N BI-N 70 9 NL-S DSú-N 5 76 BI-S 75 ! ! NSp-N PV-N ! PV-N P NZt-S NZt-S DSú-S 7 ! BI-S ! ! ! BI-S NSp-N ! BI-S NSp-N RH-N DSm-N 73 ! DSm-N ! ! ! BI-N NSp-N BI-S K P ! ! ! NL-S ! NZ-S BI-N ! K NZ-S DSú-N DSú-N ! NSp-N DSú-N ! ! ! NSp-N ! ! DSú-S ! ! 86 DSú-S 71 BI-N ! 49 DSú-N BI-N ! ! LBC NZ-S ! ! ! ! DSm-S ! ! NSp-N ! ! P VDT ! NL-S DSú-N ! P ! 30 - Šíbeniční kopec - Obecní lesík ! K K P P ! ! NSp-N ! ! DSú-SW-S DSú-N ! NSp-N NZ-S K ! 69 DSú-S 19 NSp-N DSú-S 2! 19 ! ! 55 PV-N LBK ! ! 72 NSp-S 12 ! ! Z K Z ! BI-S ! ! DSú-N ! 13 ! DSú-N ! ! NSp-N P Z ! BI-N ! ! BI-N NZt-S NZt-S 29-32 - Dražovka - Tihava NZt-S K 21 19 ! DSm-N 69 ! DSm-N ! NZt-S ! P 72 P ! 65! K P Z ! ! NSp-N NSp-N K BI-N 28 ! BI-N K ! ! P 5 K 44 DSú-N 26 DSú-N 69 ! NZ-S BI-S ! NL-S NL-S P ! K 22 OS-N 30 ! BI-S DSú-N Z ! 23 Z K 67 28 ! ! ! NZ-S 59 BI-N ! K BI-S NL-S ! DSú-N K NZ-S P ! 20 OM-N 20 ! ! P NL-S 16 IP ! K 3 K 22 BI-N NZ-S 23 18 K ! NSp-S NSp-N NSp-N K ZP-N 1 - U Krejcárků 59 DSm-N 87 K DSm-N ! NZt-S 20 P OV-S 8 P ! 26 18 K ! X K Z VDT 24 25 Z ! P Z P P X 3 ! 48 15 K K 83 19 DSú-S K ! 4 45 67 LBC 58 LBC 60 NL-S 21 NL-S 1 ! DSú-N BI-N 24 ! K VR 37 PV-N K K P W-S K 29 - Dražovka NZt-S 29 - Dražovka ! NL-S NL-S P P LBK Z 4 8 21 ! 9 58 DSm-N NSp-S 2 P DSú-N P RP NSp-N BI-N 15 56 K ! 26-30 Kamenný vrch Obecní lesík 18 DS-S 17 NZ-S DS-S NZ-S DSú-N 18 1 P ! ! ! TI-N TI-N 58 BI-N NSp-N ! Z K ! ! 68 ! DS-S DS-S ! P P 19 ! 57 P ! ! NSp-N NSp-N VR NSp-N ! 13 P Z LBK LBK 49 ! ! ! DSú-S P DSú-S K 27 8 ! 10 62 BI-N ! ! 26-30 - Kamenný vrch - Obecní lesík 26-30 Kamenný vrch Obecní lesík LBK ! DSú-N NZt-S 66 NSp-N P P 25 ! P P ! K 27-29 - Krejcárek - Dražovka K 11 ! 10 P K BI-N ! 30 16 27 W-S K ! 78 NL-S NSp-N Z 74 P K ! Z 54 P K DSú-N Z 1 ! 40 NZ-S K 55 ! NSp-N 27 RH-N NSp-N 2 17 Z RH-N 28 K ! 77 P 39 P P NZ-S NZ-S 6 NZ-S 29 P P NZ-S 75 NSp-N 14 31 K VR DSú-N DSú-N 57 22 K K P Z X NSp-N NSp-N K 29 P 17 DSú-N NL-S DSú-N NL-S 56 9 25 P 2 DSú-SW-S NZ-S 46 DSú-SW-S NZ-S 86 57 K P P LBC 29 DSú-N DSú-N K NL-S 31 62 9 K 29 - Dražovka Z K 45 NL-S P Z 43 63 80 21 P 22 P DS-S NZ-S DSú-N Z DSú-N K 8 TI-N 61 P P P NZ-S DSú-N NZ-S DSú-N NZ-S 23 DS-S 79 IP IP 35 19 12 Z NSp-S Z P NSp-S ZP-N 1 - NSp-N U Krejcárků ZP-N 1 - U Krejcárků 47 65 12 Z P K K Z P P 24 K 33 44 30 65 P 20 6 K R K 76 DSú-N 26 DSú-N Z K 6 1 K W-S K 30 W-S K P K 44 75 51 NSp-N RH-N 32 NSp-S 36 P NSp-S P K Z 34 26 NZ-S 32 K X NZ-S 63 DSú-N K K 53 DSú-N 64 NSp-N Z NSp-N P P 3 K 83 P 26 52 P P NSp-N K K X 60 41 25 P 61 24 41 Z 37 P NZ-S 37 Z X 3 K 83 4 K P 43 Z P P 60 1 24 P LBK 59 LBK Z 37 15 60 56 36 P 17 27-29 - Krejcárek - Dražovka P 42 27-29 DSú-N Z NSp-N Z - Krejcárek - Dražovka P P RP P 15 W-S 56 W-S 40NSp-N NSp-N 36 P 17 18 1 K 1 K DSú-N DSú-N 13 Z NZ-S 81 50 K IP P K 62 K K NSp-S P ZP-N 41 1 - U Krejcárků P 13 Z 25 NSp-N NSp-N 82 47 P P K 27 11 62 54 16 P 25 K Z P P Z XP 11 P 1 39 55 Z 16 45 K 4 64 P 53 W-S P 57 Z 42 55 NSp-S P 14 P 72 Z P X 7 7 P DSú-N Z Z 46 14 NSp-N 2 NZ-S NZ-S 22 K VDT P 5 X Z 35 Z 31 K 11 62 2 K 33 Z K P ÚS 27 P 33 ÚS Z 35 K 63 31 62 1 21 P Z 2 P 56 87 P 8 Z 61 P Z 63 21 P P Z 14 Z 19 32 8 61 P Z Z 34 54 VDT VDT 19 28 26 K 6 K 19 P Z NSp-N 5 85 6 VDT 29 R Z P P K Z 11 Z 1 K 68 K 20 6 60 Z R 55 VR 13 Z 36 32 P 37 1 Z K 10 Z K 31 Z 39 K 64 ZDSú-N DSú-N Z 36 NSp-N NSp-N P K 58 32 11 Z 30 K 63 52 63 60 64 34 NZ-S Z P VDT P Z 59 K 61 Z 6 37 ÚS Z 60 64 38 Z P 3 59 60 36 P Z Z P VR 38 12 10 52 10 Z Z P 51 Z 3 K Z 54 50 VR P 38 77 16 P Z 54 Z K Z 53 53 XP Z 57 73 Z P 74 Z P P P 49 72 Z 53 Z 4 64 57 K Z 7 7 70 VDT 75 76 NSp-N P P 7 72 9 VD 7 7 K K Z K K 19 K 33 65 ÚS 73 86 Z 35 K 49 K VR K 1 P K 56 VR 87 ÚS P K 33 3 K Z 35 K 61 69 16 1 2 55 68 56 Z 87 VR Z K VR K K 21 VDT 7 54 67 P 8 62 Z 69 VR 5 5 P 54 VDT 19 Z 67 VR Z P 9 VD 20 18 16 K Z 3 K VR 19 87 55 8 8 Z VR Z K Z 55 Z Z 3 VR Z 15 48 VD 58 4 67 K 6 Z 52 VR 21 VR VR Z 34 58 VDT 7 K K 6 Z 8 52 VR 5 34 66 18 19 P VR VR Z K VD VD 68 K 18 17 19 71 6 18 VR 71 VR 8 VR 3 Z Z VR 6 K VD 51 Z 3 6 Z KZ Z K 78 21 VR 50 VR Z Z K K 51 Z 383 K 1 K 40 6 K 6 K 2 17 Z 74 70 Z 50 77 71 39 38 6 53 Z K Z VR VD VD P 49 VD Z K 71 K 53 17 VR 5 6 70 Z 18 25 46 86 5 P 49 VR VR VD K 70 VR K 3 K 5 9 45 Z 6 43 VD 86 22 K VR 20 VR VDT P Z P 86 15 6 11 69 23 2 P Z P VR 69 47 2 P Z 15 VD K 5 P VR 24 5 VR K P 44 67 K 5 P 5 76 VR 5 P VR Z K VUVD VDT 6 3 5 67 K 5 P 75 44 69 6 VD 8 VD 3 VR 20 K 17 Z Z 15 Z 8 4 67 41 P VR Z Z Z VR 4 10 43 4 67 15 Z VR P 42 Z Z P 5 68 K40 K VR 36 VU P K 1 59 72 5 6 68 81 K VD K 41 17 47

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1:5000 DSm-N

OV VS N V S S

DS S PV R N

DSú-S

BV S

!

DS-S

B S

NSp-S

!

DS S

BV DSNS S N N S NL-S DS DSm NN NS N S NL-N DSNS N N N NSp-N DSm NSN N N S NSp-S NS S N N

!

VS N V N VS-S VS S V S VT-S V S VS N VZ-N V N VS S

VS-S

! !

PV N OV N PV-S NL-S PV S OV S R01 NL-N R PV N RH-N NSp-N RH N PV S NSp-S

BV S B N DS-N PV-S DS N DS-S R01B S DS S BV S DSm-N RH-N DSm N DS N

DS-N

ZV-N

ZS-S

VS-N


DS S

R

V S

N N

DSm N

RH N

V N

NS N

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! !! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

! ! ! !

!

! ! !

! ! !

! ! PV-N

! !

! !

BI-S

DSú-S

W-S

BI-S

PV-N W-S

! !

DS-S DSm-S

DSm-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !! !

!

!

! !

!

!

! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !

! !! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! !! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !

!

! ! !

! ! !

! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

!

! ! !! !! ! ! ! ! ! !

! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

DS-S

OM-S OM-S

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !! !

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! !! !

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! !

!

! ! !

!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

LBK

W-S

SC-S RI-N TI-N RN-N TI-S RZ-N TO-N SC-N TO-S SC-S VL-N TI-N VL-S TI-S VS-N TO-N VS-S TO-S VT-S VL-N VZ-N VL-S

NZt-N

DSm-S

NZt-N NZt-S DSú-S

W-S

BI-S

OM-S

BI-S

!

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

! ! ! !

!!

! ! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

! ! ! !

!

!

! ! !

!

!

! ! !

! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NSp-S

! !!!! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! !

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!!

!

!!

!

!! !!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

! !

! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ZV-N

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

DSm-S

DS-S

VS-N

ZS-S

!

!

!

DS-S

ZV-N

BI-S

OH-S hranice_Dissolve DSm-S LBK OM-N zastavene zastavěné území DSú-N IP OM-S DSú-S Všechny_funkce BH-N OS-N DZ-S Funkce stav BH-S OS-S ! ! LBC OH-S BI-N OV-N LBK OM-N BI-S OV-S IP OM-S BV-S PV-N BH-N OS-N DS-N PV-S BH-S OS-S DS-S R01 BI-N OV-N DSm-N RH-N BI-S OV-S NSp-N

W-S

W-S

BI-S

ZV-S VL-S

!

!

!

! !

OS-S

!

!

!

!

ZV-N

W-S

W-S

!

!

DSm-S ZV-S

VL-N

!

!

! !

!

OS-S

OS-S BI-S

OM-S OM-S

BI-S

NL-N NZt-N

DS-S

DSm-S

ZV-S

NZt-N DS-S ZV-S

W-S

PV-N W-S PV-N

DS-N

!

!

!

!

VS-N DSm-S

BI-S

NSp-S

DSú-N

NZt-N

NSp-N

ZV-S

W-S

!

!

!

!

W-S

DS-S DS-S

NZt-S

OS-S

DSm-S

W-S

ZV-N

NZt-N

DS-S VT-S

NZt-S

BI-S

OM-S

VS-N

BI-S

!

!

!

ZV-N

W-S

!

!

!

DS-S

NZt-N

DSm-SDS-N

BI-S

BI-S

ZV-N VU 5

VD 7

VL-S DSm-S

VS-N

ZV-S BI-S

!

!

!

!

DS-S

ZS-S

ZV-N

ZV-S

W-S

ZV-S

ZV-S ZV-N

W-S

DS-S DSm-S

W-S NSp-S W-S

ZV-S

!

!

!

!

VL-N

VS-N

TI-S

ZV-S

W-S NSp-S

!

!

!

DS-S ZV-S DSm-S DSm-S ZV-S

VL-N

NL-S

DSú-N

!

!

!

!

! !

VS-N DS-N

BI-S

VL-S

TO-N

ZV-N VS-N

NSp-S

NZt-N

OS-S

DS-S

ZV-N

VL-S

ZV-N

NZt-S

DSm-SDS-N DSm-S

BI-S

DZ-S

NZt-S

DSm-S

DSm-N

ZS-S BI-S

VS-N ZV-S

!

!

! !

ZV-S

!

!

!

W-S

W-S

NZt-S

NZt-S

W-S

NZt-N

DSm-S

VS-N

VT-S

VL-N

ZV-N

!

NSp-S

VL-S

NL-N

ZS-S

DS-S DSm-S

!

!

NSp-S

TI-S

! !!!! !

NSp-S

NZt-N

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

VD 15

DS-S

VL-S

ZV-S

ZV-S ZS-S VS-N

VL-S

DSm-S

!

!

NZt-N DSm-N

DSm-S

VL-S

!

VL-S DSm-S

NSp-S

!

!

DZ-S

BI-S

VL-S DSm-S

VL-N

!

VD 16

NZ-S

VD 23

VU 6

RN-N

DSú-N

! ! Legenda LBC ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ

DZ-S

NZt-S

zastavene

! !

DZ-S

NL-S

VS-N

!

VD 22

VR 4

RI-N

katastrální mapa

VT 2

VL-S

VL-N

NSp-N

!

VU VU 5 5

hranice řešeného DSm-S území hranice_Dissolve

W-S

W-S

OS-S

DSú-S OS-S NSp-S NSp-S W-S OS-S

W-S

NSp-S

LBK

Všechny_funkce_VPS PO kod PP PROSPĚŠNÉ STAVBY VZ-S VEŘEJNĚ PO ZP-N plocha s možností vyvlastnění - dopravní infrastruktura VD 1

DSú-S RZ-N Všechny_funkce DZ-S SC-N FunkceZÁVAZNÉ/SCHVALOVANÉ stav JEVY

VR 4

VDT 22

VD 24 NZt-S

Všechny_funkce_VPS

Legenda kod PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ

JEVY INFORMATIVNÍ Legenda

PP 12

ZS-S

NZt-N

Legenda

VU 3

! !

VD 7

NSp-S

NL-N VS-N

DSm-S

VU 5

NL-N

TO-N

DS-S

VZ-N

VD 7

NZt-S

ZS-S

!

!

VL-S

VD 2

VDT 21 VR 4

VD 4

VS-N

!

!

VT-S VS-N

NL-S

ZV-S

!

!

RH-N

PP 3

VU 4

NZ-S

NZt-N VS-N W-S

!

VS-N

R01

VDT 23

VR 4

NZt-S

!

!

! !! !

! !

! !

VL-S

!

! !

! !! !

NZ-S

!

!

!

! ! !

VL-N

ZS-S

LEGENDA

VD 15

W-S

OV-N

VS-S

VD 16

VDT 15

VDT 24

DS-S

W-N

!

!

!

VDT 8 VD 3

ZV-S

TO-S

VS-N

VD 14

VDT 20

VD 8

ZV-N

OS-S

!

!

!

TI-N

!

!

OM-S TI-S odmínkou vydání regulačního plánu OS-N TO-N

PV-S

VD 16

VD 15

VD 24

DZ-S SC-N ZS-N MÍNKOU ZPRACOVÁNÍ OH-S SC-S ZS-S PLÁNU A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO

odmínkou zpracování územní studie

!

!

!

ZP-S

!

!

ZP-N

RZ-N

PV-N

VT 2

VD 23 VU 6

VD 17

!

!

!

RN-N

DSú-S

VR 2

VDT 31

PO 4

VZ-S

VR 2

VDT 2

PO 6

VT 2

VDT VD 25 22

VU 6

emí DSú-N

OV-S

VR 4

VD 24

RI-N

OM-N

VDT 22

PP 11

VR 4

VR 5

C

DSm-S

!

!

VR 5

VR 4

VD 22

VDT 13

!

!

!

!

!

! ! !

!

VR 4

VD 14

VZ-S VZ-S VZ-S ZP-N ZP-N ZP-N ZP-S ZP-S ZP-S ZS-N ZS-N ZS-N ZS-S ZS-S ZS-S ZV-N ZV-N ZV-N ZV-S ZV-S ZV-S W-S W-S W-S W-N W-N W-N NZ-S NZ-S NZ-S NZt-S NZt-S NZt-S NZt-N NZt-N NZt-N NL-S NL-S NL-S NL-N NL-N NL-N NSp-N NSp-N NSp-N NSp-S NSp-S NSp-S

VU 3

VD 2

VD 23

VD 4 VR 5

VU 6

SCHVALOVANÉ MÍ

!

!

!

VD 4

!

!

!

!

!

!

VD 9

VR 15

VDT 22

VDT 4

VDT 12

RI-N RI-N RI-N RN-N RN-N RN-N RZ-N RZ-N RZ-N SC-N SC-N SC-N SC-S SC-S SC-S TI-N TI-N TI-N TI-S TI-S TI-S TO-N TO-N TO-N TO-S TO-S TO-S VL-N VL-N VL-N VL-S VL-S VL-S VS-N VS-N VS-N VS-S VS-S VS-S VT-S VT-S VT-S VZ-N VZ-N VZ-N

VDT 20

VDT 21 VR 4

VDT 14

PP 12

PO 2

PO 3

VR 4

VR 2

VR 2

PO 4

VDT 21 VR 4

VR 4

!

!

!

! ! !

!

!

VD 5

VR 5

VD 18

VR 3

VU 5

!

!

! !

!

!

!

VD 6 VR 6

VD 12

VD 14

VU 3

VDT 27 VDT 26

PP 3

PP 5

VDT 3

VU 5 VR 6

VR 6

VD VR 20 15

VDT 8

!

!

!

!

VR 6

VD 21 VR 17

VD 2 VU 5

VD 7

VDT 5

VU 4

!

!

!

! ! !

!

VR 8

VD 3

!

!

!

!

!

VD 19 VR 3

VD 8 VR 19

VR 18

VDT 15

PP 3 PO 4

VDT 23

PP 12

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

! ! !

!

VDT 9

!

!

!

!

!

VU 4

!

!

!

!

!

VDT 8 VD 3

VR 7

VDT 23

VDT 20

VR 16

VR 14

VDT 25

VD 17

VD 8

VR 8

VDT 24

VR 2

VR 14

!

! ! ! ! ! ! !! ! !! !

!

!

!

!

!

NSp-S

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

VR 5

!

!

!

!

!

!

VR 5

VU 6

VZ S VZ S VZ S VZ ZP S N ZP N ZP N ZP N S ZP S ZP S ZP ZS S N ZS N ZS N ZS N S ZS S ZS S ZS S ZV N ZV N ZV N ZV N S ZV S ZV S ZV W SS WS WS WS N WN WN W NZNS NZ S NZ S NZ SS NZ S NZ S NZDSm-S S N NZDSm-S N NZDSm-S N NZ NLDSú-N SN NLDSú-N S NLDSú-N S NLDSú-S S N NLDSú-S N NLDSú-S N NL NN DZ-S NSp NSp N DZ-S NSp N DZ-S NSp N OH-S S NSp S OH-S NSp S OH-S NSp S OM-N OM-N OM-N OM-S OM-S OM-S OS-N OS-N OS-N OS-S OS-S OS-S OV-N OV-N OV-N OV-S OV-S OV-S PV-N PV-N PV-N PV-S PV-S PV-S R01 R01 R01 RH-N RH-N RH-N

VDT 15

VDT 24

PP 11

VDT 6

!

!

!

!

!

VDT 13

VR 5

VD 17 VR 10

VR 15

VDT 12

PP 6

VD 5

VR 5

VR 5

VR 2

R N VZ S DSm S R N DSm R ZP NN RNS N DSm S R N VZ DSm R NNS DSúR NSN RN RN N VZ S DSúRZ RN R N VZ S ZPN DSúR NNN RN NN VZ RN N ZP DSúRN N RN NS SN RZ N ZPN N DSúSC SN RZ RN ZP ZS N DSúRN SN RZ NN ZPN S DSú RZ DZ RZ SS N SC RZ N ZP S DZ SC S N SC RZ ZPN ZS S DZ RZ S S SC NS ZP ZSN DZ SS N SC OHSC SN SC N ZS N OHT S NN SC SC ZSS ZV OHSC S N SC SN ZS N OH S SC OMSC N S T ZS NSS S S OMT N T N SC S ZS SS ZV S OMT NN T ZV NN S OMSC T ZS N SN S N TN ZV OMTO S T S TS NN ZV N W OMT T ZV S SS S OM SN T SNN OS TN TO S ZV S OS TO TO TN SS ZVN S W NS OST N TO N S ZV WN OS TO N TO S N SS TO N WS S OS VL S N TO TO N W S NZSSS OSTO S S TO W OS S N TO SN OV TO N VLWN S N OV VL N S VLNZ TO S WN NS OVTO N N VLW NN S VL NZ Legenda OV VL N VLNZ N S N SS Legenda S OV VS S N VLNZ SS VL Legenda N N OVVL S S VLNZ S SS OV S N VL S hranice_Dissolve PV VL N VS NS S NZ PV VS N VS N hranice_Dissolve VL S NZNSS S NL PV VL N VS hranice_Dissolve S NZN S N N PV VS N VS S zastavene VS N NZS N PV VT S zastavene VS VS N NZS N S NL NN PV VS S zastavene VS SS NZ S NLS PV S N VS S R01VS VT Všechny_funkce S NL S R01VZ VT Všechny_funkce VS N S NLS SN NSp R01VS VT S Všechny_funkce S NL S R01 RH VT N S stav VT VZ NN Funkce VT NLS N RH N S VZ Funkce NLN NS NSp ! ! VT !N S stav VZ RH NN Funkce stav VZNL VT S VZ N NSp N !RH ! ! N N LBC ! ! ! VZ N NSp N VZ LBC N NSp N VZ LBC N NSp N S LBK NSp S LBK NSp S LBK NSp S IP IP IP BH-N BH-N BH-N BH-S BH-S BH-S BI-N BI-N BI-N BI-S BI-S BI-S BV-S BV-S BV-S DS-N DS-N DS-N DS-S DS-S DS-S DSm-N DSm-N DSm-N !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

!

!

!

!

VDT 11

VR 5

VUVD 69

VD VR 20 15

VD 12

VDT 1

!

!

!

!

!

VR 6

VR 15

VD 14

VU 6

VD 24 VU 6

VDT 25

PP 11

PO 1

!

!

!

!

!

VD 18

VR 3

VR 5

PO 3

VDT 13

VDT 31

VU 6

VD 13

!

!

!

!

VR 5

VR 6

VDT 4

VDT 10

PO 2

!

!

!

!

!

VD 9

VD 5

PP 1

VD 4

PP 2

VDT 12

VR 6

VD 6

VD VR 20 15

VR 9

VU 1

VR 2

!

!

! !

!

VR 6

VR 17

VDT 4

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! !

!

! !! !

! !

!

! !

VR 6

VD 15

PO 2

PO 3

VDT 3

VR 14

VR 14

VDT 31

PO 5

!

!

!

!

!

! !

VR 6

VD 21

VD 18

VD 16

VD 23

VD 4

!

!

!

! !! !

! ! !

VDT 5

VR 3

VD 22

VR 4

VDT 14

!

!

!

!

VR 3

VR 6

VD 6

PP 5

VR 9 VR 9

PP 10 PP 9

VDT 3

!

!

!

!

!

!

!

VR 19

VR 18

VR 17

VDT 5

VR 2

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

! !! !

!

!

!

VR 6

VD 21

VR 7

VR 8

VR 8

VDT 9

VD 19

VR 2

PO 6

!

!

!

!

!

!

VR 19

VR 18

VR 4

VDT 16

VR 2

VR 2

VDT 2

VT 2

VDT 26

VDT 14

VR 3

VR 16

VR 7

VR 8

VR 8

VU 5

VR 9

VDT 9

VD 19

VR 13

PO 6

VDT VDT 28 27

VR 9

PP 5

VR 16

VDT 2

VDT 26

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! !

!

! !

!

!

!

VDT 27

VR 4

VDT 22

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

VD 4

VD 13

VR 2

VU 2

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

! ! !

PP 7

VR 10

VU 1

VR 2

VD VR 10 13

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

VDT 1

VDT 21 VR 4

W-S

NSp-S

NSp-S

W-S

W-S LBC W-S 32 - Tihava LBC 32 - Tihava LBC 32 - Tihava

W-S

W-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

PP 12

VDT 8

VU 4

NSp-S

W-S DSú-S W-S

! DSú-S ! W-S

! ! ! ! DSú-S ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

VD 1

VR 9

PP 8

NSp-S

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NSp-N

DSú-S

DSú-S NSp-S

NSp-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

DSú-N VDT 18

! ! ! ! DSú-S

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! !! ! ! !

!

!

VDT 7

! ! ! !

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

PP 4

NSp-N

NZ-S

!

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! !! !! ! ! ! !! ! ! ! !! ! ! ! !! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

VZ-S

VD 8

NSp-N

DSú-N

NZ-S NZ-S

! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! !! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

VDT 6

NSp-N

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DSú-N

NSp-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

VDT 17

PP 6

NSp-N

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

VDT 10

VDT VDT 6 19 VDT 11

VR 10

W-S

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

! !! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

hranice_Dissolve Legenda Legenda zastavene Legenda Legenda Legenda hranice_Dissolve hranice_Dissolve

W-S W-S

LBK 32-x - Tihava - UNSp-N remízku LBK 32-x - Tihava - UNSp-N remízku LBK 32-x - Tihava - UNSp-N remízku

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

RI-N

Legenda DSm-S RI-N VZ-S DSm-Szastavene RI-N VZ-S DSú-N RN-N ZP-N Legenda LegendaLegenda hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S Legenda hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S Legenda zastavene ZP-N DSú-N RN-N ZP-N h an Legenda e_D o e DSm S DSú-N RN-N DSú-S RZ-N ZP-S Legenda Legenda Všechny_funkce Legenda Legenda DSú-N RN-N ZP-N h anVZe_D o e h an e_D o e DSm S R N S DSm-Szastavene RI-N VZ-S Legenda Legenda zastavene VZ-S DSú-N RN-N ZP-N an eVZ h an e_D o e Legenda DSm R Ne_D oDSú S DSm-S RI-N VZ-S DSm-S RI-N DSú-S RZ-N ZP-S a aS ene h Všechny_funkce DSú-S hranice_Dissolve RZ-N ZP-S h an e_D o e NS Legenda Všechny_funkce DZ-S SC-N ZS-N Funkce stav e N DSm ReZP h an hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S RZ-N ho oDSm eVZS DSú-S VZ-S ZP-S DSm VZ-S aan aNe_D ene a a ene h an e_D oDSú RNSe_D N N zastavene hranice_Dissolve DSú-N RN-N ZP-N Všechny_funkce hDSú-S an e_D o eRZ-N S R N VZ S h an e_D oa ea DSm SN DSm-S RI-N ! ! ! hranice_Dissolve DSm-S RI-N ZP-S Všechny_funkce ene a a ene DSú N RN N ZP hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S zastavene DSú-N RN-N ZP-N zastavene DSú-N RN-N ZP-N DZ-S SC-N ZS-N h an e_D o e DSm S DSú SS SC-N stav ZS-N aRN a ene DSm unkce Funkce stav zastavene DZ-S LBC Funkce OH-S ZS-S haana e_D oa ea a a ene DSú SVšechny_ DSú NVšechny_ ene DSúZP NN DSú-N RN-N ZP-N SC-S Legenda ene DZ-S SC-N ZS-N DSú ZP-N ! ! RZ-N ! N ZPN S DSú-S stav ZP-S unkce ! ! ! a a ene N RN N ZP N Všechny_ unkce Všechny_funkce aRZ a ene DSú N S zastavene Funkce DSú-N zastavene DSú-N RN-N DZ-S SC-N ZS-N Funkce stav RN-N DSú SVšechny_ RZ Nunkce Všechny_ unkce Funkce zastavene RN-N ZP-N DSú-S ZP-N RZ-N ZP-S RZ-N ZP-S Legenda OH-S SC-S ZS-S LBC a sa ene DSúZP N Všechny_funkce DZ SN !DSú-S ! ! OH-S SC-S ZS-S LBC LegendaDSú-N Všechny_funkce av Všechny_ unkce OM-N TI-N ZV-N LBK a a ene DSú ! ! ! DSú S RZ N ZP SS DSú-S RZ-N ZP-S Všechny_ unkce Všechny_ unkce Všechny_funkce OH-S SC-S ZS-S DSú ZP-S unkce DZ S Všechny_ SCVšechny_ Nunkce sZS N DZ-S SC-N ZS-N Funkce av hranice_Dissolve DSm-SLBC Všechny_funkce RI-N VZ-S Funkce stav S RZ N ZP S Funkce s av Všechny_ unkce Legenda DSúZS S DSú-S RZ-N ZP-S DSú-S RZ-N Legenda OH-S SC-S ZS-S LBC Všechny_funkce DZ S Funkce SC N s av Funkce s av DSú-S Funkce RZ-N DZ-S SC-N ZS-N DZ-S IP SC-N ZS-N Všechny_funkce stav OM-N TI-N ZV-N Funkce stav LBK DSú SN OH S LBC Všechny_ unkce OM-N TI-N LBK h ZP-S an e_D ZV-N o e DSm S R N VZ S ! ! ! Funkce s av OM-S ZV-S DSú DZ SC S SC NS DZ ZS SS N DZ-S SC-N ZS-N TI-S hranice_Dissolve RI-N VZ-S Legenda s av Funkce s Funkce av Funkce stav !OH-S ! ! ! ! ! OM-N TI-N ZV-N h DZ LBK DSm-S s av LBC OH S Všechny_ Sunkce ZS SC-S ZS-S LBC Funkce LBC zastavene DSú-N RN-N ZP-N Se_D SC N DSm SZS N an o e R N VZ S Funkce s av DZ S DZ-S SC-N ZS-N DZ-S SC-N ZS-N OM-N TI-N ZV-N Funkce s av LBK Funkce stav Funkce stav OH SC S LBC hOH-S an e_D OM-S oDSú eSC-S DSm SN RZV-S N N VZ S DZ-S OM-S SC-N TI-S ZS-S OH-S BH-N SC-S ZS-S LBC LBC ! ! ! Funkce stavIP TI-S IPaZS-N DZ ZS SN S OM LBK Funkce sS av LBC ZV-S LBC a ene N RN ZP OS-N TO-N W-S DZ SS ! ! ! !DSú-N ! ! av OH SN SC S OH ZS LBC LBC OH-S SC-S ZS-S LBC zastavene RN-N ZP-N ! ! ! LBC OM-S TI-S ZV-S aOH h an SC e_D RZP N VZOM S NFunkce LBK Ts ZVSN TI-N ZV-N LBK DSú-S IP Legenda RZ-N ZP-S Sene S o e ZS S DSm LBC a RN RNSLBK N N Všechny_funkce OH S N LBC LBC OH-S OM-N OH-S SC-S ZS-S LBC OM-S TI-S ZV-S OM N T N LBK LBK a a ene ZS-S DSú NN NS ZP N DSú N SC-SOH-S ZS-S SC-S LBC OM-N TI-N ZV-N OM-N BH-S TI-NIP ZV-N LBK LBK BH-N OS-N TO-N W-S OH ZV S LBC OM S P BH-N OS-N TO-N W-S LBK DSú S RZ ZP Všechny_ unkce OS-S TO-S W-N Legenda OH S LBC Legenda OM N T N ZV N OM N LBK LBK OM-N TI-N ZV-N LBK DSú-S RZ-N ZP-S Všechny_funkce LBK BH-N OS-N TO-N W-S Legenda a a ene DSú N RN N ZP N P OM S T S ZV S OM-S TI-S ZV-S P IP DZ-S SC-N ZS-N OM NW-S T N ZV N LBK Funkce stav LBK OM-N OM-S RZ N ZPPS h an e_D o e DSm S RZV-S VZN S Všechny_ unkce OM N S LBK OM-N TI-N ZV-N OM-N TI-N ZV-N LBK BH-N OS-N TO-N OM PT S DSú SNN RZ ZP S DSú S TI-N Funkce ZV-N LBK OM-S TI-S TI-S ZV-S IP IP BH-S OS-S TO-S W-N OMZV N LBKSN Legenda BH OS N BH-S OS-S BI-N TO-S W-N P S DZVL-N S SC ZS N ! ! ! s Všechny_ avSC-N OV-N unkce NZ-S Legenda Legenda OM N LBK OM ZV S S PS P S N OM-S TI-S ZV-S IP stav an Všechny_ DSm SZV S DSúR SN VZN DZ-S hOS-S an e_D ZS-N oDSú eTO-S DSm S N h OM Re_D N N o e T unkce VZ P TN W-N S N BH WS BH-N TO-N W-S OH-S BH-SLegenda SC-S ZS-S LBC Funkce SW-N S Sh DZ P N NDSmRZ N N R ZP an Se_D o e SC BH SZS N OS VZ OS SP TO aZV-S a ene N RN ZP Funkce s av OM S S OM-S TI-S ZV-S IP OM-S OS-N OM-S TI-S ZV-S IP Legenda BH-S OS-S TO-S BH N BH N TO N DZ S SC N ZS N TI-S IP ! ! ! BH-N OS-N TO-N W-S BH-N OS-N TO-N W-S Funkce s av BI-N OV-N VL-N NZ-S Legenda OMW S P S BH OS SS BI-N OV-N BI-S VL-N NZ-S BH N OH S SC S ZS S LBC h an e_D o e DSm S R N VZ S OV-S VL-S NZt-S OM P Legenda hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S BHN N OS BHNN S OS W NS hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S BH-N OS-N TO-N W-S OH-S SC-S aOSaFunkce DSú NW S DZ RN N ZP LBC BHTO N a a ene ZS-S DSúRZ N N LBC RN NS sLegenda OV-N VL-N NZ-S S BH ZSOS NS S Legenda WNN BH-S TO-S W-N avZP OM-N BI-N Všechny_ TI-NBI-N ZV-N LBK BH N Nene TO N NaOH S SDSú SC ZSNS ZP OS NBHTO DSú S ZP N OS N N BH-NOS-N OS-S TO-N W-S unkce BH-N OS-N TO-N W-S OV-N VL-N NZ-S BHTO SS SN h an o e DSm R N VZ S OH SW-N SC SN ZS So ea Sene DSmSC h an Legenda e_D S R NN BH S RN VZNS LBC BH-N BH-S TO-NOS-N W-Se_D BH-S OS-S TO-S OS-S TO-S W-N BI-S OV-S VL-S NZt-S BHN OS W N B OV BI-S OV-S BV-S VL-S NZt-S BHTO SS OM NS T N ZV LBK hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S a a ene DSú N RN N ZP N PV-N VS-N NZt-N BH N OS N zastavene DSú-N RN-N ZP-N BH S OS S W N S S zastavene DSú-N RN-N ZP-N BH-S OS-S TO-S W-N OM-N TI-N ZV-N DSú S RZ N ZP S LBK h LBC an e_D o OM e N W N DSm RSC VZ SS N Všechny_ unkce BH DSú S N LBK NN OV-S unkce VL-S NZt-S OH S NB N DSm SN ZS B NS NZ S BI-N OV-N VL-N NZ-S OM-S BI-S Funkce TI-SBI-S ZV-S IP BH S OS RZ SNZt-S TOZP SS ZV DSú SSN RZ NOV ZP S SBHVL DZ SN SC ZS hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S h an e_D oDSú e TN R N VZ SN OS S S unkce BH-S OS-S TO-S W-N saVšechny_ av BH-S OS-S TO-S W-N OV-S VL-S B VL N N OV NS ene DSú RN ZP Na aVšechny_ OM NNZ-S T N S ZV N ene RN NB N ZP N LBK BH-S BI-N OS-S PV-N TO-SLegenda BI-N OV-N VL-N OV-N DS-N VL-N NZ-S Legenda PV-N VS-N NZt-N BV-S BHS OS NZ B OV S VS-N NZt-N BV-S B VL N N OM S T SN ZV PaW-N zastavene DSú-N RN-N ZP-N DSú S N DSm RZ NNN ZPNS PV-S VS-S NL-S h an e_D o e S R N VZ S Všechny_ unkce BH S OS S DSú-S RZ-N ZP-S B OV NZ B N OV N DSú-S RZ-N ZP-S BI-N OV-N VL-N NZ-S OM-S TI-S ZV-S DZ S SC ZS IP Všechny_funkce a a ene DSú N RN N ZP Všechny_funkce Funkce s av B N DZ SNZt-N N LBKFunkce Legenda PV-N NS ZVOV NS Funkce s av BPV-N SNZ S OV N S S BI-S VL-S NZt-S BH-N OS-N BV-S OV-N TO-N W-S NVS-N NNZt-N VLZS N NaOM NZ S OMTNSB S DSú S DZ RZ STNZV SC ZS N NB VL OH S SC S POV SC ZS LBC zastavene DSú-N RN-N ZP-N ene RN ZP N BI-N OV-N OV-S VL-N BI-N OV-N VL-N NZ-S VS-N BV-S B VL S S OV SS DSú RZ N ZP S SNZt-S T S SS ZV S sa av DSú S NB S ZPNS P R N NZ-S BI-N VL-N NZ-S BI-S OV-S VL-S BI-S OV-S VL-S NZt-S unkce Všechny_ unkce PV-S VS-S NL-S hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S DS-N B N OV NZ N S Legenda Legenda Legenda PV N BV VS-S DS-N h anPV-S e_D DS-S o eVšechny_ DSm S NL-S B VL S S BH NVšechny_funkce OS NSVZ S OM TO N W DSú-S RZ-N ZP-S DZ SC S S DSúRZ SC NSS ZS R01 VT-S NL-N aOH aLegenda ene DSú NZS RN NSN ZP OV NB Funkce s av N OV N DZ-S SC-N ZS-N B S S S DZ-S SC-N ZS-N BI-S OV-S VL-S NZt-S S BH-N OS-N TO-N W-S LBC Funkce stav Funkce stav S N ZP Legenda OH S SC S ZS S B S LBC Všechny_ unkce PV-S NL-S S BV SN P VL BV SNZ Legenda N OV NZ VS-N NZt-N BV-S BH-S OS-S DS-N OV-S TO-S W-N BPV-S SVS-S OV SNL-S S LBC NZ So OM NRZ-N OS N SDSú S an N e_D e TO DSmSTSSWSBV R ZV NN VZ S OH SC SPV ZS SB VS OM N T NN BH ZV LBK DSú-S ZP-S ZP S N S BI-S OV-S PV-N VL-S BI-S OV-S VL-S NZt-S Všechny_funkce unkce VS-S PV N NZ BVVS S N ! ! VS-N ! DS-N DZ S SC ZS N s Všechny_ BH NRN NNZt-S OS NNZt-N TO NNN W Sh DZ S SCSN S RZ ZS N ! ! ! BI-S VL-S NZt-S PV-N VS-N PV-N NZt-N BV-S BV-SDSm-SVZ-S Funkce s av Funkce av R01 VT-S NL-N zastavene DSú-N RN-N ZP-N DS-S B S OV S N PV S DS N VT-S NL-N DS-S a aR01 ene DSú N ZP N BV S BH S OS S TO S W DZ-S SC-N ZS-N h an e_D o e DSm R N VZ S hranice_Dissolve RI-N VZ-S OH S SC S ZS S LBC hranice_Dissolve DSm-S RI-N DSm-N RH-N VZ-N NSp-N stav W-N SZV RZ NN ZP SB Legenda SS VZ SBVVS OV S N Všechny_ OH-S SC-S ZS-S LBC Funkce N PV NZ N BVVS OH-S SC-S PV-N VS-N NZt-N LBC BV-S OM Nunkce TN NDS NDSú BH-S TO-S LBK NBV ZS hDZ anSTO e_D oOM eSC S N PV NNL-N T N S BH LBK Funkce s Funkce av R01 N OS TO NNN SDSm W S S RZS DS S N PV S NLNS VS-S DS-N BI-NDSm-SZS-S OV-N VL-N NZ-S h anPV-S e_D DS-S oVZ-S eOS-S DSm R N NZt-N VZ S OM PV NNL-N VSZV N NLBK NZ N BV SVT-S BH S OS S S W a a ene DSú N RN N ZP N N T N ZV OM S T S ZV P ! !SVS-N ! NL-S DZ-S SC-N ZS-N DZ S SC N N hranice_Dissolve RI-N PV N BV S PV-N BV-S Funkce stav PV-N VS-N NZt-N s av BV-S R01 VT-S DS-S PV S VS S NL DS N DS N OH S SC S ZS S LBC SCN S ZSNS BH SRZ N RH-N OSVZ-N SNL-S TO SS W N a a ene OH S LBC PV-N VS-N NZt-N BV-S PV-S VS-S PV-S VS-S NL-S DS-N DS-NDSú-N ZP-N DSm-N NSp-N DSú-S RZ-N ZP-S PV N S BV S R01 DS S Všechny_funkce DSm-N VZ-N DSú DSVS NS B N!S OV N ZP S OH-S VL N NZ SC-S ZS-S LBC DSú RN ZP PV NBV zastavene RN-NRH-N Všechny_ unkce OMTN S ZV LBKFunkce zastavene DSú-N RN-N NSp-S DZ ST ZV NSN ZS N ! NSp-N PV N s av OM-N ZV-N LBK NL S S N SC DSSS N S ZP NDS OM-N TI-N PV-S VS-S NL-S LBK DS-N OM S NL SOH BI-N hZP-N anOV-N e_D oDSú e ! VL-N R ZP N N OMTI-N VZ SBPPV SC SNDS ZS Legenda aOSaSVL NS RN SNSp-N S SLBC N PDSm RH-N VZ-N BH S Sene TO SS W N S R01 NL N VT-S NL-N DS BI-S DSú-N ZV-N OV-S VL-S NZt-S a aR01 ene DSm-N RNS NNZ-S SNSp-N VSZV S SLBC DS N N T N SOH NZ S SDSú DSú SN RZ NN ZPNS SDSVT OM T ZV POV Nunkce BH N N VS-S OS N TO N W OH-S SC-S ZS-S LBC SS SC S ZS zastavene DS-N DS-S RN-N ZP-N Všechny_ PV S N N PV-S NL-S DS-NPV-S PV-S VS-S NL-S DS-N DSm-N RH-N VZ-N R01 VT S DS S DS OM N T N ZV N LBK OM N T ZV B N OV N VL N NZ S LBK VS-S NL-S R01 VT-S NL-N R01 VT-S NL-N DS-S DS-S NSp-S DZ-S SC-N ZS-N PV NL S DS N N DSm RH Funkce stav NSp-S S DSVT SS B S OV S ZS N OM-N VL S NZ SP Všechny_ TI-N ZV-N LBK SC NNZt-S Funkce s av DSúSTSWSDS RZZV N S ZP R01 SDS DSú-S ZP-S RZ-N ZP-S OMN S N OH DSú-S RZ-N SC S ZS S LBC Všechny_funkce Všechny_funkce PV SN N N OM-S ZV-S IPDZ R01NL S N ZP SDS OM-S TI-S ZV-S R01 VT-S IP DS-S BH NTO OSVšechny_ Nunkce TO S SDSú BI-S VL-S a aOV-S ene DSú N NNL-N RN NS OS TI-S ZP NB OM T N ZV N LBK S RZ N BH N N N W S S unkce NSp-S B N OV N VL N NZ S DSm N ! ! ! DSm N RH N VZ NSp N DSm-N RH-N VZ-N NSp-N hranice_Dissolve DSm-S RI-N VZ-S PV-N VS-N NZt-N BV-S DSú S RZ ZP R01 VT S NL N DS S S TI-N S S N TTO DZ TS SC ZSSN NDSNS BH OS N SNZ W BH S VT-S OS SS TO S W Všechny_ unkce OM-N ZV-N LBK NNS ZV Funkce sNav LBK DSú-S DS-S RZ-N RH-N ZP-S R01 R01VZ-N R01 VT-S NL-N DS-S NSp-S Všechny_funkce DSm DSm RH VZ N N OM T SN ZV POH OM SVL S OM ZV B S SC SNL-N SNSp-N VL SNSP NZ S OV R01SC-N VT-S NL-N DS-S DSm-N DSm-N RH-N VZ-N OH-S SC-S ZS-S LBC R01NSp N DS S S NSp-N ZS S OV LBC DSm N PV N VS NZ N BV S OM-S TI-S ZV-S IP DZ S SC N ZS N DZ-S ZS-N BH N OS N TO N W S DZ-S SC-N ZS-N Funkce s av OM N T N ZV N Funkce stav LBK Funkce stav R01 DS S BH-N OS-N TO-N W-S N SZV RH N N VZ N N S RH NSp DSm N N BH-N OS-N TO-N W-S DSm-N RN-NPV-S RH-N VZ-N NSp-N RZ PV-N VS-N S TO OS S NSp OM TO S WDSm BV-S DSú S NNZt-N SBH SNZ SS SC unkce BH SSC S ZP S SPB S VZW s SVS av S N SNN DZ NSp-S zastavene ZP-N VS-S NL-S DS-NDSú-N DZ DSm NZSN N OSVZ-N RH NNSp-N NNLBC NOV N OHTSVL SCSNZ ZSNN OS W Funkce s Všechny_ av VZ-N B NNS VZ-N OV N VL N NZ IP OM TTO ZV SSDSm N ZS NDSmNSp PPVSFunkce ! ! ! DZ-S DSm-N SC-N ZS-N RH N S ! ! ! RH-N DSm-N RH-N Funkce stav BH OS N ZV N OM-S TO N BV S TI-S W PV NNSp-S VS NSS NZ BH N BH N ZV-S OS N N WS BV S T N NSp-N DSm-N RH-N NSp-N OM-N TI-N ZV-N LBK DSm N RH NSp N OM LBK PV S VS S NL DS N N NSp-S BH-N OS-N TO-N OHTO STO SC SSN ZS SSDSm OH-S ZS-S ZS-S LBC BHNS W-SLBC OSNVL S N OM SS W OH-S SC-S LBC ZV POV N ! ! ! N ZS S RH NSp N S BH-S OS-S TO-S W-N BH-S OS-S TO-S NSp-S B N VL NZ DS-N SC-S DZ S SNL-S SC NDS OS TO NN S N OHTVL SWS SC SN LBC Funkce sPV-S avVT-SB B N SC N ZS N BH NZ S PV N VS NZ BV S DSú-S W-N RZ-N ZP-S NL-N DS-SOH-S OH S VS-S ZSNS OV LBCR01 NSp S Všechny_funkce PV S VS S NL S OM N T N ZV N LBK B N OV N NZ S S OV S VL S NZ S BH-N OS-N TO-N W-S BH N OS N TO W S SC-S ZS-S LBC NSp-S NSp-S BH S OS S TO S W N PV S VS S NL S BH S OS S TO S W N DS N NSp-S OM-S TI-S ZV-S IP OM S T S ZV S P R01 VT S NL NB N W-NBH DS S BH-S OS-S TO-S OM NN T N ZVSN OM-N ZV-N ZV-N LBK LBK OVSVL N S OS VLNZ NZ OM-N TI-N LBK NS TO N S BI-N OV-N VL-N BI-N OV-N VL-N R01VZ-N OV DS-S TI-N OH SC SB S NZ-S OS SN WS TW N SS ZV N LBK B S TS N NL-N S ZS S BH SPR01 PV VT S S VS SNS OMTO NL DSSN NZ DZ-S NZ-S SC-N ZS-N DSm-N NSp-N OM N VT-S ZVSN OV LBKRH-N LBC Funkce stav NL OMTO TN ZV B SS OV VL SNSS NZ PV N VS N DS S VL NZ BV BH-S OS-S TO-S W-N BH OS SS W N OM-N TI-N ZV-N LBK B NS N OV N VL N NZ R01TO-N VTW-S SS NL N BNNN OV N N DS STO N OS-N BH-N BH N OS DSm RH N W S OV-N VZ N NSp ! ! ! BI-N VL-N OMVL T NZ S ZVNS OM-S ZV-S TI-S ZV-S PPV IP OM-S BNS NZ-S OVNVS S N OS VLNZ S N NZ TI-S IP BH SN SS TO SS S W BI-S OV-S VL-S NZt-S BI-S OV-S VL-S NZt-S DSm-N RH-N VZ-N NSp-N BV S OM N T N ZV N LBK B OV VL N NZ OM S T S ZV S P PV N VS N NZ N BV S R01VZ N OV S N VL DS S NZ-S OH-S SC-S ZS-S LBC OM S NSp-S T S ZV S P NNL NSp BH NN OS N NVT TONL W SSN PV VS NZ BV PV VS S DSm VL-N DS BI-N NS NN SN NZ OM-S TI-S ZV-S IP B OS SN S OV S S W N OV-N VL NZ DSm TO N S OS-S RH TO-S N S VZ NS NSpB NRH BSSS OV S S NZ BH-S W-N BH S NSp BI-S OV-S VL-S BH OSVL NVS TO W SS BH-N OS-N W-S TO-N W-S PV VS N S OV NS NZ BV S NZt-S BH-N OS-N TO-N B NNS N VL NN SN NZ PV-N VS-N NZt-N BV-S PV-N VS-N NZt-N BV-S PV NL NSp-S DS N OM S T S ZV S P B S OV S VL S NZ BH N OS N TO N WS PV S VS S NL S DS N DSm N RH N VZ N NSp N OM-N TI-N ZV-N LBK BH N OS WS BH S OSVS TO W NSS PV VS NL DS VT NL DS SN BI-S TO N R01 VL-S NZt-S OV SS NSp SS N NZ BH-N OS-N TO-N W-S PV N NZ S OV-S VS S N NZ N N S BV S PV N N S VL NZ NSpB S SN BV BI-N VL-N NZ-S B N OV N PV-N VS-N BV-S VL N OV-N BH OS SSVS TO W NS BH-S TO-S W-N PVNVT S S OV SN NL DSS N NZt-N BH-S OS-S TO-S W-N B SS VL SS NS NZ PV-STO N R01 VS-S NL-S DS-N PV-S VS-S OS-S NL-S DS-N R01 NL DS S BH N OS N W S PV VS N NZ BV BH S OS S TO S WN VT S NL N DS S NSp S OM-S TI-S ZV-S IP BH S OS N S B NSS OVVS VL NS NZ N SN R01 VT NL DS DSm N W N PV-N VZ NSp N N NZt-N VS-N BV-S TO S RH PV NN S VS NZ BV BH-S OS-S TO-S W-N PV S VS N S NL S DS NS PV S NLS DS BI-S VL-S NZt-S B S OV NZ S PV-S VS-S DS-NVL S OV-S B RH NS N OV N NVT VL N N NZ SN BI-N VL-N NZ-S R01 S N VS NL DSNS NL-S BI-N OV-N VL-N NZ-S NZ BV DS-S R01 VT-S OV-N NL-N DS-S NNL-N VZ N PV NSp BH S OS VL S N R01 TO S S RH VT-S W NDSm VZ PV S VS S NL S DS B N OV N VL N NZ S DSm N N N NSp N BH-N OS-N TO-N W-S B N OV N NZ B S OV S VL S NZ S DSm RHVT VZ NN NSpS N NSp S S NL-S VS-S DS-N PV SN S VS NL DS NN BI-N OV-N VL-N NZ-S R01 NZ N PV-S VT S NL N DS R01 NLS DS NZt-N BV-S PVS N BV S R01VS-N VT-S DS-SVS N PV-N B SN OV SSVZ VL NZ SS BI-S DSm NNL-N RH N NSp N BI-S OV-S VL-S NZt-S PV NL DS DSm-N VZ-N NSp-N DSm-N RH-N VZ-N OV-S NSp-N VL-S NSp BNZt-S N OV VL N S RH-N VLNZ N S NZ S VT S N SOVVS DS S NSp BR01 S SNLSNN VL S NNS NZ S S BH-S OS-S TO-S W-N B S OV S PV N VS NZ BV S NSp R01 VT-S NL-N DS-S R01 VT NL DS BI-S OV-S VL-S NZt-S DSm N RH N NL S RH-N VZ N NSpDSm N N NSp-N RH N NSp N VS-S NL-S DS-N PV S VS S PV-S DS N DSm-N VZ-N PV VZ N N VS NZ NN VS-N BV S BV-S NSp PV-N VS-N PV-N NZt-N BV-S R01 SN NS VS NL DS NSp-S BNZt-N S OV VS S N VLNZ S N NZ S DSm N RHSN VZ N PV VT NNSp NS NZ N BV BI-N OV-N NSp-S VS-N VL-N NZ-S PV N BV S PV S VS S NL DS N DSm-N RH-N VZ-N NSp-N DSm N RH N VZ N NSp N PV-N NZt-N BV-S NSp S NSp VT-S NL-N DS-S R01 VT S R01 NL N DS S NSp-S PV S VS S S NL SN VS-S NL-S DS NN DS-N PV-S VS-S PV-S NL-S DS-N DSm RH N N NSp PV VS N S VS NZ N BV S PV VZ SNSp VS NL S DS N BI-S OV-S VL-S NZt-S PV S NLN S DS N R01 VT S S NLS NS DS S NSp-S NSp PV-S VS-S NL-S DS-N DSm-N NSp-N DSm N RH N VZ N RH-N NSp N VZ-N R01 VT S NL NS VT-S NL-N DS S DS-S R01 VT-S R01 NL-N DS-S NSp PV S VS S NL S DS N R01 VT S NL N DS S PV-N VS-N NZt-N BV-S R01 VT S NL N DS S DSm N RH N VZ N NSp N R01 VT-S NL-N DS-S NSp-S NSp S DSm N RH N VZ N NSp N DSm-N NSp-N DSm-N RH-N VZ-N RH-N NSp-N VZ-N R01 VT S NL N DS S DSm N RH N VZ N NSp N PV-S VS-S NL-S DS-N DSm N RH N VZ N NSp N NSp S DSm-N RH-N VZ-N NSp-N NSp S NSp-S NSp-S DSm N RH N VZNSp N S NSp N NSp S R01 VT-S NL-N DS-S NSp-S NSp S DSm-N RH-N VZ-N NSp-N !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

NS S

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

! ! !

! ! !! !

!

!

!

!

!

!

! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

Legenda Legenda hranice_Dissolve DSm-S Legenda Legenda hranice_Dissolve

Legenda

NL-N

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! !! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !! !! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ 1:5000

NL-N

!

NL-S NL-N NL-N NL-N NSp-N NSp-N NSp-N NSp-S NSp-S NSp-S

! !

VS-S VT-S VT-S VT-S VZ-N VZ-N VZ-N

! !

PV-S R01 R01 R01 RH-N RH-N RH-N

! !

DS-N DS-S DS-S DS-S DSm-N DSm-N DSm-N

SC-S ZV-S ZV-N ZS-S NZt-SDSm-S BI-N TO-N ZV-S NSp-S BI-N DS-S W-S ZS-S OM-S OV-N BH-S DSm-S ZV-S BI-N ZV-N OV-S NSp-S W-S V-S PV-NOS-S BI-S BH-S OV-S DSm-S W-S DS-S OS-S NZ-S !ZS-S BI-N DSm-S BI-S OV-S ZV-S DSm-NZV-N ZV-SDSm-S ZV-N BI-S DSú-S DS-S SV-S W-S W-S SC-N W-S NSp-N DSm-NDS-S PV-S NSp-N NZt-N W-S BI-S DSm-S NSp-N NSp-S W-S NSp-S NSp-S BI-N DSm-S ! IP BH-S BI-S LBK NZ-S N ZV-N BV-S SC-S BI-NOS-N BI-S DSm-S BV-S NSp-N ZV-S ZV-S DSm-S BV-S OV-S OM-S BI-N NZt-N VS-N OV-S DSú-S DSú-S PV-S DSm-S IP NZt-N W-S NSp-S ZV-S DSú-N ZV-N TO-N BI-S DSú-S DSm-S BI-N DS-S DS-N ZV-N DS-S SC-S NZt-S W-S DSm-N 2 -DSú-N Pod statkem OV-S ZV-S BI-S BI-S DS-S 32-x - Tihava - UNSp-N remízku DSm-N DS-S ZV-N BI-S NZ-S DS-S BI-S VS-NDSm-N OV-S DSú-S DS-S DSú-S BV-S OV-S SC-S DSú-S DSm-N VT-S BI-N W-S BI-S ZV-S ZV-N OS-S LBK W-S SC-S ZV-N NL-N BH-S W-S ZS-SOV-S BV-S DS-S NL-N 2 -DSú-N Pod statkem SC-SPV-N BV-S ZV-S NL-N DSú-S OV-S TI-S DS-SNZ-S BI-S BI-S OM-S SC-S DSm-S NSp-N BI-S SC-S BI-SSC-N BI-S W-S BI-S SC-N DSm-S ZV-N BV-S NSp-S W-S VS-N NSp-S ZV-SČervený OS-S BI-S NZt-N NZt-N BI-S OM-S W-S NSp-N DS-S BI-S SC-S BV-S VS-N ! 31-x potok - Hořovice NZt-N DSm-N VL-S DSm-S OV-S DSm-S NSp-S DSm-S DSm-S SC-S BI-S OS-N BI-S VS-NSC-N ZV-S BV-S VS-N ZV-S DS-S OV-S OS-N NZt-N SC-S BI-N W-S SC-S BV-S SC-S OV-S OS-S NSp-N DSm-S NZt-N ! DSú-S DS-S DSm-N ZV-N ! ZV-S PV-S ZS-SOV-S ZV-S BI-SW-SBV-SOV-S BV-S IP NSp-S BI-S BI-S SC-S ZV-S ZV-S W-S OM-S ZV-S BI-S OV-S VT-S W-S SC-S BI-S ZV-S LBK ZV-N S ! BI-S BI-S ! W-S SC-S ZV-S OS-NPV-N DSú-S PV-S NSp-N -S NSp-N DS-S BI-S ZS-S PV-N NSp-N OV-N BI-N ZV-S ZV-N W-S NSp-S DS-N OV-S VS-N DSm-S BI-S W-S NZt-S 2 -DSú-N Pod statkem BI-S BI-S DSm-S ! NZ-S BH-S SC-S OV-S BI-N ! VS-N DSú-S W-S ZV-SBI-S BI-S VS-N 32-x - Tihava - UNSp-N remízku OM-S NZ-S NSp-N W-S VL-S DSm-S BI-S DSm-S DSm-S NZt-N BV-S NSp-S IP VS-N ZV-S NL-N NSp-S DS-N ! DSm-S ! BI-S W-SDSú-S W-S PV-N DS-N S BI-N NZt-N BI-S BI-S BI-S BV-S BI-S W-S DS-S ZV-S BI-S OV-S VT-S OM-S BI-N PV-S VL-S ZV-S BI-N ZV-S OV-S SC-S ZV-N DSm-S ! BI-N ! DS-S NZ-S DSm-N PV-S DSm-S ZV-N ZV-S W-S DSm-S SC-SDS-SBV-S W-S NZt-N S 2 -DSú-N Pod statkem NSp-S BI-S SC-S DSm-S SC-S OV-S BI-S VS-NDSm-N BV-S BI-S BI-N OV-N W-S OV-N ! DS-N VS-N NZt-S OS-S LBK SC-SZV-S BH-S VS-N DSm-S BV-S OV-S BV-S VL-S RN-N ZS-S DSú-S ZV-S BI-N BI-S W-SDSm-S SC-SPV-NW-S BI-S NZ-SDS-S W-S W-S BI-S DS-S OM-S BI-N VS-N ZV-S W-S SC-N DSm-S PV-S ! DSm-S W-S BI-S ZS-S NZt-N DS-S NZt-N BI-S NSp-N PV-N BI-S BV-S ! NSp-S DSm-N BI-S ZS-S NSp-N BI-S potok - Hořovice BI-S W-S NSp-S BI-S OS-S OV-S ZV-N BV-S SC-S BI-S NSp-S VL-S ! VS-N BI-S ZV-S DS-SSC-S BI-N R01 BI-N 31-x ČervenýBI-S OV-S BI-S DS-S NZ-S ! ! ! ! DSm-SBI-S BI-N ! DSm-S SC-S SC-S OM-S DSm-NBI-S ZV-S W-S OV-S BV-S PV-S DS-N W-S ! NZt-S V-S PV-N BI-S SC-S VL-N OV-S BI-S W-S W-S BI-NW-SBV-SOV-S BI-S DSú-S DSm-S BI-S DS-N DSú-S W-S DSm-N W-S ! DSú-S BI-S BI-S BI-S NSp-N BH-S NSp-N OM-S ZS-S W-S PV-N W-S OV-N DS-S NZ-S DSm-S ZV-SZV-S W-S NZ-S PV-N DS-S DSm-S BV-S OV-S -S VS-N BH-S ZV-S ! BI-S BV-S BI-S W-S BI-S BI-S BI-N BH-S BI-S NZ-S DSú-S OV-S LBC -S ZV-S VL-S NSp-S ZV-S NSp-N OM-S PV-S NSp-S W-S BI-S DSm-S BI-S BI-S W-S DS-N NL-N LBK IP NSp-N SC-S DSm-S ! BI-S SC-S DS-S ZV-S RN-N NSp-N BI-S BI-S OV-S DS-N OV-S DSm-S DS-S BI-S BI-S NSp-SOV-S OV-S SC-S BI-S ZV-S SC-N NSp-S BI-N W-S DSú-S OV-S DSm-S DSm-S ZV-S 32 - Tihava NZt-NPV-N OS-S VL-N PV-N PV-N OM-S W-S BI-N ZV-S BI-N SC-S BI-S ZV-S BH-S V-S BI-N PV-SW-S OH-S ZV-S BV-S BI-S DSm-N NSp-NW-S NSp-N ZV-N OS-S SC-S NSp-N ZV-N W-S W-S SC-S BI-S 31-x Červený potok - Hořovice SC-S ZV-S NSp-N 2 -DSú-N Pod ZV-S statkem DZ-S DSm-S BI-S W-S OV-N BI-S DSm-S BI-SBI-N BI-N PV-S OV-SSC-S DSú-S W-S DSm-S ZV-S W-S BI-N BI-S W-S DS-S BV-S DSm-N SC-S NSp-S PV-S ZV-S OV-N BI-S W-S BV-S DSm-S OV-S BI-S W-S RN-N BV-S BI-N BI-S BI-S ZV-S LBK W-S SC-S BV-S NZ-S BI-N BI-N W-S NSp-N SC-N BI-S W-S NSp-N W-S ZS-S DSú-S DSm-S ZV-S ZV-N DSm-S VL-N PV-S DS-S IP IP DSú-S BV-S ZV-S DS-S BI-S W-SDSm-S ! NSp-S ZV-S DSm-S W-S ZS-S DS-S OV-N OV-S PV-N VL-N W-S BI-S BI-S BV-S OV-S N BH-SBV-SZV-S R01DSm-N VS-N PV-N BI-N DSú-S NSp-N DSú-S BI-S PV-S DSú-N 32-x - Tihava - UNSp-N remízku DSú-S BI-N BI-N BI-N NZ-S ! ! ! ! BI-N DS-S DSm-SBI-S BI-S ! OS-S BI-N ZV-S ZV-N ZV-N PV-S OM-S ZV-N BV-S W-S OV-S NL-N W-S ZV-S W-S Pod statkem W-S 2 -DSú-N Pod statkem DSú-N NSp-NW-S 2 -DSú-N ZV-S NSp-N BI-S W-S DSm-N BV-S W-S DSú-N NSp-NW-S DS-S BI-S BI-S DS-N SC-N DSm-N VS-N ! DSm-N BV-S ZS-S NZt-N BI-SBI-SBI-S NSp-S DSm-N BH-S NSp-N OS-S BI-N ZV-N OM-S NSp-N W-S ZV-S W-S BI-N BI-S NZ-S DSm-S W-S BI-S BV-S BI-S DS-S NZ-S DSm-S ZV-N BI-S NZ-S VL-N W-S ! BH-S DSm-S W-S DSú-N VS-N OS-N OV-SBH-S BI-N DZ-S DS-S DSm-N W-S DSú-S OV-S LBC PV-S W-S DS-S BV-S OS-S ! DSm-N BI-N PV-N NSp-S ZV-S NSp-N DSm-N ZV-S BV-S ZV-S NSp-S ZS-S NSp-S ZV-S BI-S OV-S BI-S DSú-N BI-S BI-S BI-S BI-S OS-S BV-S OV-S SC-S DSú-S BI-S BV-S NSp-N DSm-S ! LBC ! ! IP ZV-N OM-S DSm-S ZV-S RN-N BI-S DSm-N ZV-S BI-S NZ-S BI-S ZV-S OV-S SC-S NL-N W-S SC-N BI-N OV-S OV-S ZS-S SC-N NSp-N !NL-S BI-N BI-S DS-S NL-S BI-N DSú-S ZV-S 32 - Tihava NSp-N DSm-N BH-S NSp-S BV-S ZV-S BI-S DSm-S BI-N DSm-S ZV-S OH-S ZV-N VS-N BI-S NSp-NW-S NSp-N DSm-S ZV-S W-S BI-S BI-S NSp-S OV-S BI-S ! W-S ! 2 -DSú-N Pod ZV-S statkem OS-S W-S SC-SSC-S OM-S BI-S OH-S W-S BI-S NSp-N NSp-S ZV-N BI-S ZV-N BI-S BI-N 32 - Tihava VL-N W-S PV-S W-S W-S OS-S W-S DS-S W-S DSm-S OV-S NSp-S DS-S BV-S ! W-S ! NL-N BI-S DSú-S BI-S OV-S BI-S BI-S DSú-S PV-SBV-S DSú-S NSp-S BI-S DSm-N BI-S DSú-S NSp-N W-SNSp-N VL-S DSm-S BI-S OM-S ZV-N DSm-S BI-S BH-S NZt-N DSú-S DSm-S ! IP NL-N DSm-S NL-N ! ZV-S ZV-S BV-S NL-N ! DSm-N IP W-S ZV-S OV-S NZt-N ZV-N BH-S VS-N DSm-S BI-S VS-N BV-S BV-S OV-S BV-S LBC DSú-S NSp-N NSp-S NSp-S -S DS-S DSm-S BI-N OS-S OS-SW-S NSp-S BV-SOV-S OM-S W-S DSú-S PV-S BI-N BI-N ! ZS-S LBK BI-S ZV-N DSm-S W-S BI-S 2 -DSú-N Pod statkem ZV-N OM-S BI-S BI-N DS-S W-S DSú-N IP BI-S NSp-N NZt-N NSp-N BI-S Pod statkem NSp-N BV-S NSp-N BI-S -SDS-S BI-S SC-N SC-S DSú-S DSú-S W-S 2 -DSú-N ! SC-S DSú-S ZS-S NZ-S NSp-S NSp-S NL-S 32 - Tihava BH-S BI-N DSm-S NSp-S NZ-S BI-S SC-N NSp-N NSp-S DSú-S NZ-S W-S NSp-N DSm-S BI-S OH-SBI-S BI-S DSm-N NSp-N 31-x Červený potok - Hořovice LBK VL-S BI-N BI-S BI-S2 -DSú-N DSm-S BI-S LBK SC-S BI-S BH-S OV-S SC-S ZV-N BI-S ZV-N NSp-N W-S NSp-N BV-S BV-S OS-N N ! W-S ZV-S DSú-N BI-S Pod DSm-N statkem BV-SOV-S LBC ! BI-N PV-S OV-S BV-S BI-S DSm-N W-S NZ-S ! DSm-N ZV-S W-S BI-N DSm-S VS-N DSm-S BI-S BI-SW-S BV-S DSm-N DSm-S OS-S DSm-S SC-S OV-S BI-S BV-SBI-S SC-S ZV-S OS-N - UNSp-N DSm-S ! DSm-N BI-S BI-S OS-S BI-N BI-S- Tihava - UNSp-N OV-S ZV-SBV-S BV-S 32-x -BI-S Tihava remízku BI-S DSm-N BI-S BI-N BI-S BI-S BI-N BI-S BI-S 32-x remízku ZS-S DSú-S ! NL-S OM-S PV-S NSp-N BI-N ZV-S ! NSp-N 32 Tihava OM-S BI-N DSm-N NSp-N ZV-S BV-S BV-S DSm-N ZS-S PV-N NL-N OH-S W-S ZS-S BI-S OV-S BV-S BV-S ZV-S -S SC-N BV-S ! NSp-N DSm-N PV-S DSm-S VS-N SC-S ! BI-S ZV-N VL-S BI-SOV-S ZV-N NSp-S NSp-N ! NZ-S DSm-S ZV-N ZV-S NSp-S W-S VS-N OM-S BI-S BI-S NZ-S LBK OS-S ! NSp-S BV-S DSm-N BI-S NZ-S BI-N OV-S BI-S BI-S BI-S BV-S BH-S ! SC-SBI-S NSp-N VS-N W-S W-S DS-NDSm-S BI-S ! DSú-N NSp-N DSm-S NL-S ZP-NNZt-N BI-S OS-Spotok DSú-S DSm-S ! BI-S W-S ZS-S NZt-N NSp-S SC-S NZ-S NZ-S BV-S DSm-S ! NSp-N BI-S DS-N 31-x Červený - Hořovice OM-S DSm-S ! DSm-S BI-S BI-N OV-S ZV-S BI-S OM-S LBK BI-S S ZV-N OV-N BI-S ZV-S OV-S BI-N NSp-N OV-S DSm-N ! DS-SBV-S BI-N W-S DSú-N ZV-S BI-N OV-S DSm-S BV-S NSp-S BI-N BI-N W-S RN-N BI-N BI-S BI-N DSm-S ! BI-S ZV-N DSm-N BV-S BI-N BV-SDS-S BI-N W-S LBK 32-x - Tihava - UNSp-N remízku W-S W-S BI-S SC-NPV-S BI-S BI-S BI-N W-S DSm-S W-S DSú-S NZ-S W-S OV-S SC-S BI-S NZ-S BI-N ZS-S SC-SSC-N NSp-N NL-S DSm-S BI-S DSm-S DSm-S BI-S ZS-S OV-S BI-S SC-S DSm-N DSm-S BI-S BI-S DSm-N VS-N OM-S BI-S DSm-S ZS-S BI-S BI-S BI-S NZ-S BI-S OV-S BI-S BV-SBI-S BI-S DSm-NVS-N NSp-N BI-N BI-S NZt-N NZ-S NZ-S DSm-N LBC BI-N BV-S ZV-S NSp-N 31-x Červený potok - Hořovice ZV-N OM-S DSm-S BI-S DSm-S BI-S DS-N BI-N W-S DSm-N BI-SDSm-S BI-S W-S W-SOV-S NZ-S OS-S BV-S OV-S OS-N OV-S BI-S DS-N BI-S W-S ZS-N BI-S BI-N BI-S BI-S BI-S BI-S PV-N BI-N BI-S ZV-N BI-S NSp-N BI-S DSm-N W-S OV-S SC-N ZV-S LBK 32 - Tihava ZV-S BI-S BI-N BI-S PV-S ZV-S ZV-S OS-NNL-S OV-S BV-S BI-S OH-S W-S BV-S ZS-S BI-S NZ-S BV-S BI-S DZ-S VS-N DSm-NBI-N BV-S DSm-S BI-S W-SBI-S BI-N ZS-S ZV-N BH-S W-S VS-N BI-S VS-N BI-N NSp-SNSp-N NZ-S S DS-S PV-S NSp-N DSm-S DSm-S 31-x Červený potok - Hořovice BH-S BV-S OV-S OV-S RN-N NZt-N NZ-S NSp-N ZV-S BV-SBI-S BI-S DSm-S OM-S OV-S LBC LBC W-S V-S BH-S BI-SW-S VS-N SC-N ZV-N ZV-S NL-S BV-S ZV-N ZP-N NSp-S DSm-S BI-S PV-S BI-S W-S DSm-S BI-S NZ-S DSm-S DS-N NZ-S BV-S ZV-S BI-S SC-S BI-S DSm-SBI-S W-S ZP-S V-S DSm-N BI-S BI-S BI-S BI-S NSp-N NSp-N DSm-S BI-S W-S BV-S BI-S BI-SSC-S BV-S NSp-N 32 - Tihava NZ-S W-S 32 - Tihava BI-N OV-S ZV-S ZV-S DSm-S OV-N BI-S ZV-S BI-N BI-N W-S OH-S ZS-S BV-S BI-S DSm-NBI-S OH-S W-S DZ-S S W-S BV-S NSp-SBI-S SC-S DSm-S BI-N ZV-S VS-N OS-N ZV-S BI-N BI-S W-S PV-S PV-S DS-N ZV-N BI-N DS-S NZ-S BV-SBI-S NZ-S BI-N W-S ZV-S NZ-S ZS-N BI-S ZV-N NSp-NDSm-N DSm-S BI-S OM-S BI-N DSm-S BI-SOV-S W-SNZt-N ZV-S DSm-SBI-S RN-N NSp-S BI-S ZV-S BI-S PV-S SC-N BV-S BI-S PV-N BH-S NSp-N NZ-S OV-S IP BI-N BI-N ZV-S VS-N BI-S OV-S W-S SC-N BI-S DSm-S BI-S NSp-S DS-N BV-S DS-N BI-S VT-S ZS-S BV-S DSm-S NZ-S NZ-S DSm-SBV-S VS-N BI-NBV-S BV-S BI-N BI-S DSm-N DSú-S LBC BV-S BI-N BI-S BI-N W-S NSp-N W-S VS-N BI-S ZV-N DSm-S NSp-S NZ-S OS-N DSú-N W-S ZV-S DZ-S SC-N DSm-S DS-N W-SZP-N NSp-N DSú-N NSp-NW-S DSm-S DSm-N BI-S BI-S BI-S BI-NZV-N DSm-N BI-S W-S BI-S BI-N OV-S 2 - Pod statkem NZ-S NL-S NZt-N BI-S ZV-N ZV-S ZV-S ZP-NW-S DSm-N ZP-NBV-S OV-S SC-N 32 - Tihava DSm-S W-S NZ-S RN-N BI-S BI-S BI-S BI-S BI-S BV-S BI-SBI-S OH-S W-S DSú-S NSp-N NSp-N NZ-S BI-S BV-S BI-S PV-N BI-S VS-N VS-N W-S DSm-N SC-N W-S NSp-N DSú-N NSp-S NZ-S OV-S W-S BH-S ZV-S ZS-S PV-S NZ-S NZ-S NSp-S ! BH-S ZV-S W-S ! BI-S DSm-N BI-S DSm-S BI-S DSm-S BI-S DSm-N BH-S DSm-N BV-S OV-S BI-S DSm-S BI-S BV-S BI-N BI-N BI-N ZV-S DSm-N DSm-N LBC OV-S W-S BI-S BI-SBH-S DSm-S NZ-S OV-S LBC ZV-NDSm-S DSm-S BV-S BV-S ! DSú-S DSm-S PV-S NSp-S ZV-N BI-N BI-S NSp-N NL-S ZV-S DSm-S VT-S W-S ! DSm-S BI-S BI-S ZV-S DSm-N BV-S BI-S NL-N BI-S BI-S BI-S ZV-N DSm-S W-S BI-SDSm-S W-S SC-N DS-N ZV-S BI-S BI-S ! BI-S W-S DSm-N BI-S OV-S SC-S DSm-S DSm-N ZP-S ZV-N NSp-N NZ-S W-S SC-N 32 - Tihava DSm-N BI-S BI-S NSp-N DSú-N NSp-N W-S LBC BI-S 32 - Tihava ! NSp-S BI-S BI-N OH-S W-S OS-S DSm-S DS-N BI-SBI-S SC-S BI-S OH-S NSp-S W-S BV-S OM-N BI-S BI-N BI-S NSp-N ZV-S NSp-N VT-S ZV-S NSp-NW-S ! DZ-S! PV-SBI-S BI-S BI-N NSp-N BI-SBI-S DSm-S PV-S DSm-S SC-N DSm-S PV-S BI-S ZV-NNSp-S ZV-N NZt-N DSm-N BI-S DSú-SBI-S NSp-S OV-S PV-N NSp-S NSp-S IP32 - Tihava OV-S NZ-S NSp-S BV-S DSm-S NSp-N LBK ! BI-S ZV-S DSm-N NSp-N BI-S BI-S BI-S NZ-S DS-S DSm-S BI-S BV-S BV-S OH-S W-S ZV-N BV-S DSm-S ! W-S DSú-N NSp-S VZ-N DSm-N ZV-S BI-N DSú-S SC-N DSm-N ZV-S BI-S BV-S TI-S W-S BI-N BI-N BI-SVS-N ZP-NZS-S BI-S BV-S ZV-N NSp-N NSp-N NSp-N W-S 2 -DSú-N Pod statkem ! NSp-N BI-S BH-SBI-S OS-N DSm-N NSp-N DSú-S NSp-N BI-N BI-S BI-S BV-SDSm-S ZV-S BI-N - UNSp-N remízku ZV-NBI-S ZV-S BI-N W-SZP-N DSm-S BI-N OV-S NSp-N NL-S DSm-N DSú-N NSp-NW-S DSm-S ZS-S ! DZ-S DSm-N BI-S DSm-N NZ-S NZ-S PV-S BV-S DSm-S BI-S NSp-N 32-x - Tihava BI-S BI-S W-S PV-N SC-N BI-S BI-S DSm-S DSú-S BV-S NZt-N BI-S ZP-S BI-S W-S BI-S BI-S DSm-N NSS DS-S ZV-N DSm-S W-SBI-S NSp-N BI-S NSp-S NZ-S SC-NBI-S OV-S SC-N DS-S ! ! DSm-N OS-S ZV-S W-S DSm-N NZ-S BI-S DSm-N BI-N DSú-S DSm-S DSm-N BH-S ! W-S W-S DSú-N DSm-N BV-S DSm-S BI-S BI-S BV-S DSm-S BI-S BI-N OM-N BV-S SC-S DSm-N ZV-S OV-S BI-N BV-SDSm-S BI-N DSm-N DSm-N ! DSm-S BI-S BI-S NSp-S DSm-S NSp-N BI-S BV-S ! W-S ZV-N ZV-N DSm-S OS-N OS-N ! BI-S NSp-N ZS-S! DSú-N NSp-N DSú-N NSp-N NL-S NSp-NW-S BI-S -S DZ-S DSú-N NSp-NW-S PV-N BI-N ZV-N DSm-S BI-S BI-SNZ-S ! R01 BI-S BI-S ZV-S ZV-S W-S BI-S BI-S DSm-N BI-S DSm-N Zt-N DSm-SNSp-S NZt-N ! ! SC-N DSm-N BI-N !ZV-N DSm-N SC-N ! ! DSm-N ZP-N DSm-S BI-S VS-N BI-N ! BV-S NZ-S BI-S S DSm-S ! ! V-S BI-S ZV-N OV-S ZS-S W-S BI-S ZV-N BI-S ! DS-S NSp-N BV-S BI-N DSm-S BI-S ! SC-SW-S BI-S OM-S NSp-N BI-S W-S W-S DSú-N BV-S BI-S NSp-N OS-S BI-S W-S BI-S NL-S BI-N ZP-N ! OV-S DSm-S ZV-S DSm-S NSp-S NZ-S NSp-N PV-N DSm-S BI-S NSp-NDSú-NW-SDSm-S ! NSp-N W-S W-SDSú-N DSm-N NSp-N NSp-S ZP-N ! DSm-S DSm-S BI-S DSm-N ZP-N NZ-S DSú-S PV-S BI-S BI-S BV-S BI-SW-SZS-S BV-S DSm-N BI-S BI-S BI-S ZV-S ! ! DSm-N BI-S BI-N NSp-N NL-S NSp-N NL-S NSp-N NSp-S NSp-N NL-SBI-N ZP-N TI-S DS-N DSm-N BI-N BI-NDSm-N ZV-N SC-N ZS-S BI-S ZV-S VZ-N W-S SC-N DSm-S DSm-S ! ! OS-N OV-S BI-S BV-S DSm-N BI-S BI-S BI-S ZS-N ZV-N DSú-S ! ! W-S ZV-N BI-S BI-S BI-S DSm-S DSm-S BI-N TI-S W-S BI-N BI-S ZS-S BI-S BH-S NSp-N VZ-N DSm-S BI-NZV-N BI-N OS-S BI-N OV-S BI-N BH-SBI-N ZV-N ! SC-S BI-N ZS-S BI-S ! BI-S BI-S BI-S ZS-S BI-S DSú-S BV-S BI-S DSú-S PV-S ZV-N BV-S DS-S W-S NSp-S NZ-S DSú-N NSp-N BI-S OV-S BV-S NZ-S DSm-N BI-S BI-S DSm-S DSm-S PV-S ! R01 BI-S DSm-S Zt-N ! ! BI-S BI-S BI-S VS-N SC-N ! ! W-S DSm-N BI-S W-S OV-S SC-N BI-N DSm-N DSm-N DSú-NW-S DSm-N ! ! ! BV-S BI-S -S ZV-N SC-SBV-S ZV-N BI-S DSm-S BV-S BV-S DSm-S OV-S SC-S OM-S SC-S ! W-S BI-N BI-N ZV-NDS-N NL-S DSm-S BV-S ZP-NW-S BI-S ! DSm-S SC-N DSú-S NSp-S ! DSm-S OS-N DSú-S ZS-N SC-S NSp-N BI-S DSm-S BI-S OS-N ZV-N BV-S BV-S BI-S BI-S BI-S NSp-N DSm-N BI-S VS-N ! ZV-N DSm-N ! BI-S R01 SC-S BI-S BI-S BI-S NZ-S NZ-S BI-S ZV-S ZV-S ZS-S ZS-S TI-SBI-N BI-SBI-S NZ-S DSm-N NSp-N NL-S ! NSp-S BI-S BI-N BI-S VZ-N DSm-N DSm-S BV-S ! ! ! OV-S NSp-SBI-S W-S DS-S BV-S BI-S ! BV-S BI-S ZS-S DS-S SC-S DSú-S DSm-N SC-S OS-N DSm-S ZV-N VS-N BI-S VZ-S LBC DSm-N SC-N BI-S DSm-S NZ-S ZS-S ! BH-N DSm-S NSp-S DS-N BI-N BI-N NSp-N BI-SBI-S NSp-N NSp-S ZS-S ! BI-N DSm-S NL-S ZP-S ZP-NW-S SC-S ZP-N BI-S ZV-S DSm-S BI-S BI-S BH-S PV-S OS-N BI-S ZS-N ZV-N BV-S BI-S NSp-N BI-S NZ-S ! DS-N DSm-S DSm-S ZS-S OV-S NSp-N ! BI-N DSm-N 32 - Tihava NSp-N TI-S ZV-S BI-N BI-S W-S BI-S OH-S DSm-S VZ-N BV-S W-S W-S SC-N BI-S ZS-S ! NSp-S DS-N ZV-S BI-S DSm-N ZP-N DSú-S ZP-N BI-S SC-S ZV-N OV-S DSm-S ZV-N BI-S PV-S BI-N BI-S BI-S BI-S ZS-S W-S OV-S SC-S VS-N S-S BI-S OV-S SC-N W-S NZ-S BI-N NSp-SBI-S NSp-SBI-S OM-N ! NZ-S BI-S BI-N ZV-N BI-S OV-S TI-SSC-SBI-S DSm-S BI-S BH-S BI-N DSú-S SC-S BI-S BH-N VS-N OV-S BI-SSC-S DSm-N ZV-N NL-S DSm-S DSm-S ZP-N NSp-S BI-S NSp-S BI-S PV-N ! ! DSm-S R01 DS-S BV-S PV-S DSm-N BI-S NZ-S BV-S ZP-N NL-S ! W-S NSp-S BI-S NZ-S NSp-S NSp-N ! ! ! BI-S -S BV-S SC-S SC-S BI-N W-S DS-S DSm-S BV-S BV-S BV-S BI-N W-S SC-S ZP-N VL-S BI-S OV-S ZV-N DSm-S SC-N OV-S DSm-S DSm-S ZP-N DS-N BI-N DSú-S ! DSm-S BI-S BV-S NSp-N NSp-N BI-SOV-SW-S NZ-S ZP-S BI-S ZV-N BI-S ZV-N BV-S BI-S BV-S ZV-N SC-S BI-S SC-S BI-S BI-S W-S OV-S SC-N BI-S BI-S OM-N BH-S ZP-N BI-S OS-N SC-S DS-S BH-N W-S ZV-N BH-S NSp-N BI-S ZS-S ! BI-S DSm-N BV-S DSú-S W-S BI-S BH-S VS-N ZV-S DSm-N BV-SNZ-S DSm-N DSú-S DSm-N DSm-S BI-S ZV-N BI-S NSp-S OM-N PV-N DS-S BI-S BV-S ZV-S NZ-S NZ-S BI-N SC-S BI-S NZ-S LBC DSm-N SC-N ZV-N ZV-N NL-S BI-S ! W-S ! ! W-S VZ-S SC-S NSp-S BI-S ZV-N W-S W-S NZ-S NSp-S ZS-S W-S BI-N OM-S PV-NBI-S BH-S NL-S DS-N OV-S SC-S BI-S BI-S VZ-S W-S DSm-S BI-S DSm-S NSp-N DSm-S OS-N ! BI-S OV-S BV-S DSm-S DSm-N 32 - Tihava SC-SDSm-SBV-S ! SC-S ZP-N BI-S SC-N DSm-S ZP-S ! OV-S SC-N NZt-S DSm-S SC-S TI-S OM-N ZV-S BI-N DS-S BV-S DSm-S ZV-N VZ-N BI-S OH-S W-S ZV-N ZV-N BI-S BI-S BV-S BI-S ! BI-SZV-N BV-S SC-S VS-N NSp-N DSm-N OV-S BI-S NL-S DSú-S BI-N NSp-N ZP-N ! -S ZP-N SC-S PV-S NSp-S BI-S BI-SBV-S BI-S BI-S BI-S BI-S DSm-N ! SC-S W-SZP-N BI-S DSm-S OM-N BI-S ZV-S ZV-S NSp-S NSp-S DSm-S ! DSm-SZV-N BV-S BI-S PV-N NSp-S NZ-S BV-S OV-S DSú-S ZP-N VDOV-S ZP-N TI-S BV-S DSú-S BV-S BV-S ! SC-S ! SC-S NSp-S W-S ZV-N DSm-S PV-N DSm-SBV-S NSp-S !ZP-N NSp-S NSp-S SC-S BI-SBI-S BV-S DS-S BV-S PV-N W-S NL-S ZS-S DSm-N DSm-S BH-S ZP-S NSp-S ! BV-S ! ! SC-S NSp-S ZV-N 1 DS-S NSp-NNL-S NZ-S VZ-S W-S TI-S W-S TI-S ZP-N BV-S BI-N BI-N ZP-N BI-S ZV-S SC-S VZ-N ZS-S VZ-N BI-N SC-N VL-S ZV-N ! NSp-S ! BI-S W-S ZS-S BI-N ! SC-S OM-N DSú-S PV-SDSú-N NSp-S ZV-S DSú-S OM-S W-S OV-S BI-S DSm-S BV-SNSp-S BI-S BI-S ZV-N BI-S W-SZP-N OV-S SC-S SC-S NSp-N BI-S ZV-N DSm-S BH-S OS-N SC-N NZ-S DS-S ! BI-S ! DSm-N W-S BI-S NZ-S BI-S OV-N BI-S Zt-N SC-N BV-S SC-S ! BV-S SC-SDSm-S DSú-S ZV-S DSm-N DSm-S BV-S BI-S DZ-S BI-S ZV-S DSm-N DSú-S BV-S OM-S BI-S BI-N ZP-N W-S DSm-S ZP-N BI-N DSm-N DSm-N ! SC-S SC-SBI-S VZ-S NL-S ! W-S BI-S OV-S BI-S ZV-N VS-N W-S DSm-N DSú-N -S BI-N BI-S DSm-N BH-S PV-S DSm-S W-S VR ! W-S ! SC-S NL-S BI-S ! W-S NSp-S TI-S OS-N PV-N BV-S V-NBI-N BV-S DSm-S NL-S OV-SDSm-N BI-N ZS-S BI-N DSú-S ZV-N BV-S NSp-S ! R01 BI-SBI-N ! BI-N OV-S W-SZP-N OV-S SC-SDSm-S NZ-S SC-S NL-S BI-N BI-S ! DSú-S SC-S BI-S NSp-S SC-S ZP-N BI-S TI-S NZt-S NL-S BI-S NSp-N NL-S 11 ! ZS-S NZ-S NZ-S VZ-NNSp-N BV-S S DSú-N ! ! ! ZV-N DSm-N -S BI-S BV-S ! W-S W-S NSp-S NSp-S ZV-N ! SC-N ZP-N SC-SBI-S BI-S ZP-N OV-S BI-S DSm-N SC-S DSú-S NL-S NZ-S DSm-N DSm-N BV-S BI-S VL-S W-S BI-S NZt-S BI-S DSm-N ! DZ-S BV-S W-S ! OM-S ZV-S NSp-N NSp-N DSm-N ZS-S DSm-N BH-S ! PV-N BI-S BI-S TI-S NZ-S PV-S BV-S BI-S ! DSm-S W-S NL-S NZ-S VS-N SC-S DSm-S BV-S ZV-N BH-S ! BI-S BI-S ZS-SBI-S SC-N DSm-S ZV-N BV-S ZP-N NSp-S ! ! DSm-S DSm-N SC-N DS-SZP-N VZ-S DSm-S ZS-S NSp-S ZV-S SC-S NL-S BI-SBI-S NSp-S BI-S OV-N NSp-S ! BV-S DSm-N BI-S BV-S DSú-S ! ZV-S ZV-S SC-S OV-S ! BI-S VL-S BI-N ZV-N ZS-S SC-N OV-S OV-S VL-S TI-S BI-N BI-N BH-S ZV-S NL-S VZ-NBI-N TI-S NSp-S BI-S ZS-S BI-N SC-S BI-S VZ-N ! ! SC-S BV-S DZ-S BI-S NZ-S BI-S ZV-S BI-N DSm-S BV-S NSp-S BI-S OM-S VDT NL-S DSú-S ! BI-S BV-S DSm-S BV-S SC-S DSú-S OV-S BI-N BI-S R01 BH-S VS-N DSm-S ZS-S BI-S DSm-S DSm-S ! BI-S PV-S BI-S OV-S NZt-S BI-N ! DSm-N W-S BI-S NZ-S BI-S SC-S NSp-S OV-N NSp-S ! SC-SBI-S TI-S W-S DS-S SC-S DS-S SC-SDSm-S DSm-N BI-N OV-SSC-N W-S NZ-S BI-S BV-S VZ-N W-S DSm-S ZV-S SC-S SC-N DSm-S BI-N NL-S ! 30 W-S NL-S DSm-S ZV-NBI-S BI-S DSm-S BV-S VZ-S ! OV-S BI-S OS-N DSú-S NSp-N ! DSm-S NL-SW-S DSm-N NSp-N NSp-N NSp-N ZS-S BV-S BV-S NZ-S BV-S PV-N IP DSú-S SC-S DSm-N BI-N NSp-S ! NL-S IP NL-S N SC-S BI-S PV-S BV-SPV-S ZV-N NZ-S BI-S BV-S BI-S BV-S DSú-S ZS-S SC-S DSú-S DSm-N NZt-S BI-N BI-S DSú-S NSp-N ZS-S BI-N ! BI-S PV-S ZV-N BV-S BI-S NSp-S SC-N ZV-S BV-S R01 BI-S W-S DSú-N VS-N W-S 2 -DSú-N Pod statkem ZV-N BV-S BI-S DS-SBV-S BV-S DSú-S W-S DSú-N ZP-N NL-S 2 Pod statkem ZP-N ZV-N DSm-N SC-S DSm-N ZV-S SC-N OV-S SC-N OV-S DSm-N DSm-N SC-N W-S DSm-S ZS-S OV-S DSm-S BI-N DSm-S BI-S DSú-NNZ-S SC-S ZV-S BV-SBI-S BH-S DSm-N DSm-S BI-SBI-S DSm-S NZ-S VZ-S SC-S VZ-S SC-S BI-S SC-S OV-S NSp-N DSm-S NSp-N SC-S OS-N DSm-S DS-S BI-S DSm-S BV-S BI-S DSm-S DSm-N BV-S ! ZV-S ZS-S NSp-S ZV-S NL-S SC-S BI-S ZP-N BI-S OV-N ! DSm-N BI-S SC-N VD ZS-S BI-S BV-S SC-S VL-S SC-S BV-S NZt-SDSm-N VZ-S BI-N DSm-N BV-S W-S NL-S ! DSú-S BI-S R01 ZP-N ZV-S R01 ZV-S ZV-N BV-S BI-S OV-S BI-S BI-SBV-S OV-SOV-S OV-S ! SC-S VS-N NSp-N ! ! ! ! VZ-S PV-S ! ! ! NSp-S OV-S ! W-S BI-N ZV-N DSú-S BV-S W-S DSm-S ZP-N BI-S ZS-N ZP-N ZV-S ZP-N ZP-N W-S SC-S DSm-S BI-S BI-S BV-S SC-S ZS-S -S 11 BI-N BI-S NL-SBI-S DSú-S ! ZV-N TI-S ZV-N SC-S BH-S SC-S ! NSp-S VT DSm-S NSp-N NSp-N ZS-S DSm-S NSp-N NSp-N BI-S PV-S W-S NSp-N BV-S NSp-NDSm-S OV-S NSp-S NSp-S DSú-NBI-N BI-N NSp-S DS-S DS-S ZV-N DS-S DS-S BV-S ZV-N ! -S W-S NL-S SC-S ! VZ-S SC-N ZS-S ZS-S SC-N BI-SBV-S NZ-S BI-S DSm-N ZP-N DSm-N NSp-N ZP-N NL-S NL-S DSm-S BI-S NSp-S NSp-S NL-S BI-N DSm-S DS-S SC-S DSm-N 1 DS-N BV-S OM-S IP DSm-S ! ZV-N VS-N W-S BV-S DSm-N BV-S NZ-S ! S SC-S BV-S W-S K BI-S BI-S ZV-N BI-S SC-S DSú-S OS-N VL-S BV-S BV-S ZS-S OV-S PV-S DS-S BI-N ZS-N BI-N VR NZt-S ZV-S BI-S BH-S ZV-N BH-S BI-N BI-S BV-S OV-SBI-N W-S DSú-S BI-S DSú-N BI-S BV-S ZV-N ! BV-S DSm-N NSp-S DSú-SZP-N Sm-S ZV-S DSm-S BI-S VL-S W-S SC-S BI-S DSm-N 2 -DSú-N Pod ZS-S statkem DSú-S BV-S OV-S BH-S BI-S BV-S NL-S ZP-N BI-S BV-S SC-S BI-S ! VZ-S R01DSm-N ZV-S SC-S OV-S ZV-N DS-S SC-S DS-S OV-S BV-S OV-S NL-S ZS-S ! ! W-S OM-N BI-S BV-S BV-S SC-S 28 1 ! ! ! SC-S OV-S K BV-S SC-N W-S BI-S SC-S BI-S BI-S BI-S PP VZ-S ZV-S ZV-N BV-S BI-S DSm-S BV-S ZS-S VZ-S SC-S SC-S BI-S NL-S BI-SNL-S VR OM-S DSm-S ! BI-S NZt-S BI-S DSm-S BI-S SC-S BV-S SC-S ! SC-S NSp-N DSú-S W-S NSp-N BV-S NSp-S ! BI-S NSp-S ZP-N ZS-S DSm-S DSm-N NL-S NL-S S DS-S SC-S DS-S DSú-S W-S ZS-N OV-S VZ-S OS-N ZV-N VL-S DSú-S SC-S BI-S BV-S SC-S DSm-S 23BI-S OV-S ZV-S ! 13 ZV-N DSm-S NZt-S BI-S BI-N SC-S NZt-S NZt-S W-S BI-S VZ-S ! VR PV-S 12 NSp-N BV-S DSm-S BI-S NSp-S ZV-N DS-S DS-S BV-S NL-S BV-S ZP-N ! ! W-S NL-S PV-N N ZP-N IP DS-S ! SC-S NZt-S BV-S ZS-S ZP-N DSm-S W-S SC-S BV-S BI-S ZP-N SC-S SC-N ! NL-S DS-S BV-S BI-S VL-S OV-S PV-NBH-S BI-N DSm-S NSp-S BI-N PV-S OV-S SC-N DSm-S BI-S NSp-S NSp-S 11 NSp-S BV-S OM-S DS-STI-S DS-S BI-N SC-S DSm-S BI-S SC-S Sm-S W-S BI-S OM-S ZV-N NL-S BH-S ! DSú-S W-S NL-S ! OS-N W-S OS-N BV-S 2 -DSú-N Pod statkem ZP-N -S BI-S ZP-N PV-S BI-S BI-S ZP-N TI-S NL-S BI-N NL-S ZV-S ZV-S SC-S OM-S VZ-N NL-S ZV-N BI-S SC-S ZP-N BI-N DSm-S NL-S W-S! SC-S BI-S DS-N ! DSm-S DSm-N BV-S BI-SBI-S BI-S DSú-S NL-S BI-S DSm-S BI-S SC-S BI-S BI-S BI-S DSm-S DSú-S DSú-S BI-S BI-N SC-S BI-S ZS-S ZS-S DSm-SVL-S BI-N BI-S SC-S OV-S ZP-N ZV-S SC-S SC-S ! NZt-S BI-N OV-S BI-S BV-S BI-S DSú-S SC-S OV-S DSú-S DSú-NOV-N BI-S BV-S ! BI-S DSm-N BV-S BI-S NZ-S OV-S ZV-S DS-S VL-S DSm-N OV-S BI-N BI-S NZt-S BI-S NL-S BV-S NL-S SC-S SC-S BI-S BI-N DSm-S BV-S BI-N ! BI-N BI-N BV-S PV-S BH-S W-S OM-N SC-S BI-S OM-S W-S ! W-S ! VDT NL-S BV-S NSp-S PV-S BV-S PV-N SC-S NSp-S BV-S W-S NL-S W-S DSm-N BI-S SC-S VR DS-SOV-S DSm-S BI-S DSm-S BV-S V-N ZS-S OM-S NL-S BV-S DSm-S BI-SNL-S ZS-S NL-S SC-N NL-S BI-N ! NL-S NZt-S ! NL-SOS-N W-S VZ-S ZV-NBI-S OV-S 29 BI-S NSp-N NL-S DSú-S DSú-S BI-S DSú-S DSm-N SC-S SC-S SC-S 1 NZt-S SC-S NZt-S ! BH-S DSm-N BI-S BI-N DS-S BV-S DS-S DSm-N NZt-S BI-S VL-S ! ZV-S BV-S BI-N NZt-S DSm-N DSú-N BI-S BV-S DSú-N PV-SBI-S NL-S OV-S SC-S BI-SNL-S OM-S NL-S DS-N DSm-S DSm-S DSm-S ! BI-S BV-S BI-S NL-S NZ-S W-S BI-S ZS-S BI-S ! DSm-S PV-N W-S BV-S OM-S BH-S NSp-S BV-S OV-N BI-N OV-S BV-S ZV-S DSm-S NSp-S NSp-S ZV-S NSp-S BI-S ZS-S NZt-S BI-S DS-S BV-S BV-S W-S BI-N OV-S ZV-S BH-S DSm-NBI-S DSm-S BI-S BI-N BI-N ! BH-S W-S BI-S W-S BI-S ZV-S OV-S LBC BV-S OV-S BI-S NL-S NL-S NSp-N PV-S BI-S BI-S TI-S LBC SC-S OV-S W-S BI-N PV-S SC-S BI-N SC-S W-S VZ-N NL-S BI-S BI-S BI-N NL-S VZ-S BI-S BV-S VZ-S VL-S DSm-S BI-S SC-S DSú-S ! NSp-S DSú-S ZV-S DSú-S SC-S DSú-S ZV-N OV-S BI-S ZV-S ! BI-S SC-S BI-S LBK BI-S SC-S BI-S DSú-S NL-S PV-N BI-N BI-S NZt-S BI-S SC-S ZS-S 32 - Tihava BI-S NSp-S BI-N NSp-N ZV-S NSp-N ! BI-S DSm-S W-S DSm-NW-S BI-S32 - Tihava PV-N BI-S BV-S BI-S PV-N W-S BV-S BI-S OH-S ! DSú-N DSm-N DSm-S BV-S BI-S DSú-S OV-S ZS-S BI-N DS-S SC-SDSm-S OV-N DSm-N PV-S BI-S BI-S ! BI-N BV-S W-S DS-S DSm-N NSp-S NSp-N NSp-S BV-S NSp-S DS-S NSp-S DSm-S DSm-S BI-S BI-S BI-S NL-S BI-NDSú-SNSp-N ZV-S DS-S 29-32 - Dražovka - Tihava ! BV-S BI-N OV-S BI-S W-S PV-S IP BI-SBV-S BV-S W-S NZ-S NL-S PV-S BI-S W-S W-S NL-S BI-S BI-S BV-S BV-S BV-S W-S ZS-S NZt-S ZV-S NZt-S ! DSú-S PV-S BV-S ZV-N ZV-S BH-S NSp-N BI-S ! N BI-N DSú-S SC-S SC-S BI-N ZV-N DSm-S DSm-S BI-S VZ-SW-S BI-S BV-S DSm-S NSp-S BI-N W-S NSp-N 2 -DSú-N Pod statkem DSú-S NZt-S BV-S NSp-N ZV-S BH-S NSp-N NSp-N NZt-S DSú-S OV-S ! BI-S BH-S DSm-S -S DSm-N NSp-N OV-S OV-S OV-S LBC NL-S ! BV-S NL-S DSm-S W-S OV-N ! !DSú-N PV-S R01 BV-S BI-S BV-S DSm-N DSú-N ZV-S ZV-S BV-S ! ! BI-S BI-S BI-S DSm-NBV-S OV-N BI-S BI-N DSm-S BI-S BI-N W-S DSm-N W-S SC-S BI-N VZ-S NSp-N DSú-S NL-S DSú-S NSp-N DSm-S ! BI-S BI-S BI-S W-S BI-S BI-S OS-N PV-N ZS-S PV-S BI-S ! ! ZS-SBI-S BH-S DSú-S BV-S NZ-S NZ-S BI-S 32 - Tihava! BI-S BI-N BV-S BI-S ZV-S DSú-S NSp-N DSm-N BI-S NZ-S NSp-S NSp-S NSp-N BI-S DSm-S BI-S BI-N SC-S DS-S DSm-S BV-S OH-S ZS-S ZV-N BI-S DSm-S BH-S DSú-N ! LBC ! BI-S SC-S OV-S BV-S BI-N ! DSm-N ZV-S BI-N NL-S OV-S BI-N OM-S ! BI-S BV-S BI-NBI-N BI-S NSp-N DSm-N SC-S DSm-S PV-S BV-S NSp-N NL-S NSp-N BI-N BI-S BI-S W-S BI-SNSp-S NZt-S BI-S VZ-S BV-S VZ-S BI-S ZV-S IP ! DSú-S OV-S OM-N ! OV-S NZt-S VL-S PV-N OV-S ZP-N OV-S BI-S ZP-N DSú-S NSp-S DSm-N DSm-N DSm-S DSm-N BI-S LBK DSú-S NSp-S BV-S BV-S SC-S ! BI-S DSm-N PV-S BI-S ZV-S DSú-S NSp-S NSp-N ! 32 - Tihava ! BI-N BI-S OV-S SC-S BI-N DSm-N NL-SBI-S OH-S BV-S DSm-SBI-S BI-S ZV-N SC-S BI-S BH-S NZ-S NZ-S NSp-N W-S BI-S PV-S 2 -DSú-N Pod statkem NL-S K SC-S NZ-S VZ-S Sm-S ! ZS-S NSp-N DSú-S LBK DSú-S DSm-S NSp-S ZS-S ! ! W-S! NSp-S NSp-N BI-S DSm-N BV-S NSp-S ZP-N BI-S NSp-S NL-S ZV-S NL-S DSm-SNSp-S DS-S DS-S OV-N BI-S NSp-S NSp-S NSp-S BI-S 29-32 - Dražovka - Tihava NSp-N NZt-S BV-S BV-S BV-S BV-S DS-N BI-SBV-SDSm-N BI-NDS-S ! NSp-S OM-S BI-S BI-S NSp-N DSm-S BI-S ZV-S BI-S OV-S OV-S ! ! ! DSú-S 27 BI-S OV-S OV-S BI-N NSp-S BI-S IP 29-32 -NL-S Dražovka Tihava DSm-S NZt-S NSp-S OV-S ZS-S BV-S NSp-S ZV-S BV-S DSm-N BH-S NZ-S NSp-N ZV-S BI-S BV-S DSú-S ! NZt-S- NZt-S BV-S DSm-N NSp-S NSp-S NSp-NNZ-S NSp-N DSm-N BI-S BI-S BV-S SC-S SC-S PV-S NZt-S DS-S BH-S NSp-N BI-S BI-S BI-N NZt-S OV-S BI-NW-S ! ! BI-N ZV-N ZS-S OV-S LBC DSú-S BI-N ! NSp-N BV-S ! W-S 2 -DSú-N Pod statkem W-S BV-S NZt-S SC-S W-S BI-N DSm-N BI-S SC-S BI-S BV-S BI-S ! ! DS-S DS-S W-S BI-SNL-S DSm-S BI-S BH-S ! ZP-S ! DSm-S OM-S NL-S BI-S VL-S ZS-S BI-S W-S NSp-N NL-S W-S VZ-S PV-N BV-S DSm-S LBK NL-S SC-S OS-N SC-N NSp-S NSp-S OH-S BI-S K OM-N NZ-S DSm-N 32 - Tihava IP BI-SNSp-N NSp-S IP ! ! IP BI-SNSp-N DSm-N DSú-S DSm-S BI-S BI-S S BI-S BI-S OV-S DSm-S BI-S OV-S BI-S DSm-S BI-S ! W-S NZ-S BV-S BI-S OV-S BI-S PV-S BV-S DSm-S SC-S BV-S BI-N NZt-S NSp-N NZt-S DSm-N DSm-N NSp-N DSú-S ! ! OS-N PV-S BI-N NZt-S ! DSú-S DSm-N NL-S BI-N BI-NDSm-N BI-N - Dražovka - Tihava BI-S BV-S BI-S SC-S NL-S NZ-S NSp-S NZ-S ZV-N ZV-N DSm-S DS-NBV-S 29 ! DSm-S BI-S PV-S OS-N ZV-N PV-N W-S W-S 2 -DSú-N Pod statkem BV-S 2 -DSú-N Pod statkem ZP-N BI-S 29-32 W-S ZP-N 2 -DSú-N Pod statkem OS-N NZt-S NL-S BI-SBI-S ! BV-S OM-S ! NZt-S BV-S BI-S DSú-S NZt-S BV-S OM-N PV-S NL-S ZV-SBV-S LBK ZV-S BI-S DSm-N I-S NSp-S OV-S BI-S DSm-N ! OM-N OV-S BV-S ! NSp-N BI-S BI-S DSm-S ZS-N ! ZP-S ! ! NZt-S NZt-S BV-S BI-S BI-S W-S VL-S PV-S PV-S W-S BI-S NL-S DSm-S BI-S BI-S W-SNL-S DSú-S BH-S DSm-S NSp-N BI-S BI-S NSp-S W-S NSp-N ! NZt-S W-S PV-S BI-S DSm-N ZP-N DSm-S ! ! SC-S ! BV-S DSm-N W-S DSm-N BI-N NL-S NL-S BI-N 29-32 - Dražovka - Tihava DSm-S! BI-S DSm-S DSm-N ! NZt-S SC-S DSm-N BV-S TO-S DSm-S BI-S NSp-S BV-S SC-S BI-N ! ! BI-S ! NSp-S -S DSm-S BI-S BV-S OV-S NL-S BI-S BI-S ZS-S BV-S NL-SNZ-S NZ-S DS-SBI-N NL-S BI-S ZV-S BH-S ! OS-N NZt-S DS-N BI-S ZV-S NL-S ! ! DSm-S NSp-N NSp-S ! NZt-S ! NZt-S IP NZt-S BI-N BI-S NSp-NDSm-S BI-S OM-S BV-S ! NZ-S OV-S ! ! OV-S NSp-N DSú-S ! BI-S BI-S BI-S DSú-S ! OV-S BI-S NSp-S ! ZP-S ! DSm-N BV-S BI-S VL-S OV-S ! ! NL-S ! BI-N OV-S ZS-N BI-S BI-N BV-S BI-N W-S ! BI-S DSú-S DSm-N BI-S DSú-N W-S W-S BI-N BI-S NL-S DS-S PV-S BI-N BI-S ! ! OV-S NSp-S BI-N BI-S ZV-N BI-N OM-N ! BI-S PV-N ! DSm-S W-S TO-S DSm-N BI-S 2 - !Pod statkem OS-N BV-S BV-S ! DS-S SC-S BI-N BI-S ! ! ! VR ! ! DSm-SW-S W-S NL-S PV-S OS-N NL-S BI-S NL-S SC-S BI-S BI-S PV-S ! ! BI-S DSm-S NL-S BI-S BI-S NZ-S DSm-N DSm-N ! DSm-S DS-N ZS-S ! ! DSm-S BI-S BI-S ! BI-S OV-S PV-S BI-S !OM-S DSm-S BI-S BI-S BV-S BI-S NL-S BV-S PV-S BH-S ! BI-SDSú-S BV-S NSp-S NZt-S NSp-N PV-S NZt-S OV-S 9 NZt-S OV-S BI-N ! ! BI-S NL-S OM-N NL-S BV-S DSm-N ! BI-S NSp-N ZS-N NZt-S OM-N DSú-N DSm-N! ! NSp-N DSm-S NL-S DSm-N ! OS-N BI-N BI-S NL-S! ! DSú-S DSm-S ZS-S ! ! OV-S BI-S PV-N BI-S BI-S BI-S BI-S BI-S PV-S DSú-S BI-S ZV-N NSp-S BI-S NZt-S ZV-SBV-S LBK ! ZV-S BI-S NL-S BI-N SC-S NSp-S ZV-S BH-S ! PV-N BI-S BI-S NZt-S BV-S DSm-N BV-S SC-S BI-S ZV-S ! BI-S ! ! BI-S BI-S ! NSp-S PV-N BV-S BI-N BI-S W-S PV-N BI-S DSm-N BH-S ! BH-S W-S BI-S NZt-S BI-S W-S TO-S ZS-S NSp-S ! DSm-S OV-S ! LBC BI-N W-S BV-SBI-S DSm-N BI-S -N BH-S ! ! W-SDSú-S BI-S BI-S BI-S NZt-S BI-S BI-N BH-S VZ-S 29-32 - Dražovka - Tihava DSm-S BI-S NZt-S OV-S OV-S ! ! BI-NOV-S DSú-S BI-S DSm-S BI-N PV-S BI-N DSm-N BI-S !NSp-S OV-S DSm-S ! DSm-N BI-S OM-N BI-S BV-S BV-S BI-N SC-S BI-N BI-N W-SNSp-N BI-S PV-S NL-S DS-S BI-S NZt-S DSm-S ! NSp-S ! ! ! NL-S DSm-S PV-S 32 - Tihava W-S ! DSm-S ! BI-S ! BI-S OH-SNL-S W-S DSm-SPV-N BI-S ! BI-S PV-N BI-S BV-S NSp-N DSm-N BI-S SC-S NZt-SSC-S BI-S W-S ! BI-N DSm-SDSú-S ! ZV-S LBK DSú-S BV-S BI-S LBKBI-S OV-S NSp-S NSp-S ! BV-S NSp-N OV-N PV-S BI-S BV-S ! DSm-N DSm-N BI-S BI-N BI-S W-S BI-S BV-S NSp-S NSp-S DSm-S DSm-S BI-S BI-N ! DS-S ! NL-S NSp-SBI-S BI-S BV-S ! DSm-S BI-N ! ! BI-S BI-S DSm-S BI-SDSm-S BI-N W-S NL-S BH-S ! ! BI-S OS-N ! ZV-S DSm-S W-SDSú-S BI-N BI-S BI-S ! ! NSp-S PV-S NZt-S - Tihava OV-S BI-S - Tihava NL-S DSm-S ZS-S PV-SZV-S 29-32 - Dražovka NSp-S 29-32 - Dražovka Sú-S BI-S OM-N ! PV-N BI-S BH-S BI-S BI-S DSm-N BV-S ! ! BI-S BI-S NZt-S BI-S ! ! BH-S BI-S PV-N BV-S BI-S DSú-S BI-S BI-S ! NSp-N OV-S ! BV-S ! ! W-S BI-N BI-N NSp-N ZV-S ZP-N OM-N !BI-S BI-N NSp-N BI-N NZt-S NZt-S NL-SBH-S NZt-S BI-S BH-S BI-S BV-S DSú-N ! NSp-N ! BI-N NSp-N BI-N BI-N ! DSú-S BI-S DSm-S BI-S BI-S BV-S BI-S K SC-S ! BI-N BI-N NZt-S W-S W-S ! BI-N ZV-N !PV-N LBK W-SDSú-S BI-S BI-S OV-S ! ! NZ-S BI-S DSm-N OH-S DSm-S NSp-SW-S BI-S W-S ! DSú-S S DSm-S BI-S DSú-S! PV-N BI-S DSm-S BI-S ZS-S SC-S BH-S NSp-N NZ-S OS-N DSm-N OV-S BI-S NSp-S DSm-S ! ! BI-N BI-S NZ-S DSm-N PV-S DSm-N -N ! ! 30 BI-S OV-S ! BH-S ! ! BI-S ! VZ-S BV-S 29-32 Dražovka Tihava ! NZt-S NSp-S BI-S ! NZt-S BI-S ! BI-N OV-S DSú-S NSp-S BV-S BI-N W-S BI-N NZt-S BI-S DSm-N OV-S ! ! DSm-SBI-S OM-N BI-S VS-N DSm-S W-S BI-S NL-S BI-S BV-S DSm-N ! ! W-S DSm-S ! PV-S NL-S NZt-S NZt-S NL-S NZt-S BV-S DSm-S NSp-S BV-S OM-N !NL-S NSp-S BI-S ! BI-S BI-S ! BI-S OV-S NSp-N BI-S SC-S BI-S ZV-N SC-N BI-S NSp-S ZV-N NSp-N ! ! NSp-NBI-S ! ZS-S OH-S BI-S LBK NSp-N ! DSú-S BH-S BI-SDSm-N BH-S ! NSp-N DSm-N NSp-S BI-N NSp-S LBKBI-S NSp-S RI-N BI-S DSm-N BI-N W-S SC-S ! ! DS-S DSm-S BV-SPV-N ! BI-S K BI-NBI-S DSm-N W-S NSp-S ! BI-S BI-N NZ-S VD PV-S BH-S DSú-S VL-S BI-S NSp-S NSp-S DSm-S ! BI-S BH-S ! ! DSm-N LBC DSm-S NZt-S OV-S ! BV-S ! LBC BV-S BI-S BI-N ! W-S NL-S NSp-S 29-32 Dražovka Tihava BI-S NZt-S PV-N ZV-N BI-S NSp-N DSm-S ! BI-S ! NSp-S BI-S NZ-S LBK 29-32 Dražovka Tihava ! NSp-S! ZV-S BI-S VDT NSp-S BI-S VS-N DSm-S DSm-N OV-S NL-S IP BI-S OV-S BI-S BI-S BI-S BI-S PV-N BI-S NL-S ! BI-S 1 ! ! LBC NSp-S OV-S NL-S SC-S BI-S BI-N BV-S LBC NSp-S DSm-N ! ! 32 - Tihava NZt-S BI-NW-S ZP-N 32 - TihavaNZt-S TI-S NSp-N BI-S26 BI-N ! VZ-NDSm-S DSú-S ! ! SC-N NZt-S NZt-S NSp-N NL-S BI-S OH-S OH-S NSp-N VZ-N NZt-S W-S NSp-N ! DSú-S ! 29-32 - Dražovka - Tihava ! ZV-N BI-N SC-S 17 ! DSú-S DSm-N BV-S DSú-S W-S DSú-N ! 2 -BI-S Pod statkem VDT RI-N NZ-S DS-S BI-N DSú-S OM-N 29 - Dražovka PV-S PV-S NZt-S! BI-S W-S VR ! BI-S DSm-N BV-SDSm-S NL-S ! ! - Kamenná stráň ! ! NZt-S ! VL-S 31 - Červený potok DSm-S BV-S BI-S BI-S OV-S BH-S BI-S ! VR DSm-S DSú-S DSm-NW-S PV-S PV-S BI-S BI-S BI-S BI-S NZt-S DSm-S ! ZV-N DSm-N BV-S ! DSm-S NSp-N VS-N NZ-S BV-S ! NSp-N K BI-S DSm-N NZt-S NSp-NBI-S 19 OS-NNL-S BI-S !! DSm-S BI-S BV-S BH-SNSp-N ! 9 BI-S BH-S ! W-S K ! ! OV-S NZt-S BI-N BV-S DSm-S NSp-S ! NZt-S DSm-S DSm-N W-S BI-S DSm-N OS-N NSp-S BI-S SC-N NSp-NDSú-S 13 DSm-N LBC NZt-S ! NSp-N NSp-N BI-S OV-S DSm-S BI-N DSm-S NSp-N VL-S DSm-S BI-S LBC ! ! NL-S BI-S NSp-S ZV-S ZV-S RI-N BI-S 37 BI-N 25 NL-S BI-S NL-S ! NSp-S ! ! DSm-S ZV-S BI-S OM-N NL-S PV-N NSp-S OM-N BV-S PV-S ZV-NVL-S DSm-N NL-S BH-S NZt-SBI-S W-S SC-N NZt-S BI-S ! BI-S! ! BI-SBI-S 31 - Červený!potok - Kamenná stráň W-S ! ! NSp-N BI-S OV-S DSm-N ! BI-S W-S DSm-S PV-S PV-S BI-N 32 - Tihava ! N NZ-S BI-N BI-S TI-S NZ-S BI-SKOH-S BI-NW-S !NZ-S ZP-N BI-S ! BI-S BI-S VZ-N DSm-S NSp-N DSm-S BI-S DSm-S BI-S BI-S DSm-S S DSm-S BV-S ! PP OV-S OM-N TI-N NSp-S BI-N BI-N DS-S BV-S ! DSm-N ! ! DSm-N ! NSp-S ! DSm-N NL-S LBC BI-S NL-S ! NZt-S NSp-S ! 24 NZt-S BI-N BI-S DS-S ! DSm-S DSm-N BI-S! RZ-N BI-S ZP-N DSm-N OV-S ! BI-S DSm-S DSm-S VL-S BI-S BI-S DSú-S DSú-SBI-S OV-S NL-S ! BV-S ZV-S BV-S PV-S 8 DSm-N BI-S LBC NSp-S OV-S DSm-N NSp-S DSm-N NSp-S TI-S ! BI-N 31 - Červený potok - Kamenná stráň BI-S!! !! NL-S BI-S BI-S ! ! LBC ! ! BI-S OV-S BH-S DSm-S ! W-S OS-N ! BI-N BI-S DSú-S BI-S DSm-S PV-S PV-S OM-S VZ-NSC-N S NSp-N W-S NSp-N BI-N ! RI-NDSú-S NSp-N BH-S W-S RI-N ! BI-S BI-S OV-S NL-S NSp-NNZt-S BI-S DSm-S NZt-S ZV-S PV-S ZV-S BI-S NL-S DSm-S BI-S BI-S ! ! NSp-S 29 Dražovka !BI-N BV-S ! BI-S BV-S DS-S ! BV-S DSú-S ZV-N BI-S ! ! NL-S BI-S BH-S ! BI-S ZV-N BI-S DSm-S PP VL-S 29 - !Dražovka NZt-S BI-S NSp-N BI-S BI-S ! BH-S ! DSm-N BI-S ZV-SBV-S BI-S NZ-S BI-S ! RZ-N DSm-N NZt-S BV-S ! NSp-N BV-S DSm-S BI-S !DSm-N DSm-S VDT BV-S SC-N S BI-S ! ! BI-N BI-S 7 DSm-S !BI-N W-S BI-N BI-N OS-N BI-N ZV-N ! ! ! ! ! BV-S DSú-S DSm-S ! OM-S OV-S BI-S RI-N DSú-S DSú-S NSp-S S ! BI-S W-S ! RI-N PV-N ! BI-S BV-S W-S ZV-S ZV-S BI-S PV-N DS-S BV-S NZt-S BI-S 18 W-S BI-S VR BI-S OV-S LBC ! VDT NZt-S TI-S ! ! DSm-N ZP-S BV-S DSm-N ZV-NW-S BI-S BI-S BH-S TI-N BI-N K! DSm-N BI-S BI-S BI-S DSm-S BI-S VZ-N OM-S RZ-N BI-S ! ! BI-N DSm-N BI-S BV-S BH-S ZV-N BH-S ! VZ-S NSp-N DSú-S BI-S ! ! BV-S VZ-S DSm-S ! NL-S NSp-S PV-S BV-S NL-S -N BH-S BI-S 13 DSm-S NZt-S BI-N 7 NZt-S DSm-S NZt-S DSm-S DSm-S ! BI-S NL-S OS-N OS-N BI-S DSm-N ! DS-S BI-S BI-S ! PP DSm-S OM-S W-S ZP-N29 - Dražovka 25 RI-NDSú-S DSú-SDSm-N ! ! ! ! ! ! W-S RI-N BI-S BI-S ! LBC LBK ZV-S ZV-S I-S DSm-S BI-SOS-N BI-S DSú-S NSp-S ! ! BI-S ! BI-S BI-N ! BI-S BV-S ZV-N ! NSp-S BI-S OV-S ! BH-S ZP-N BV-S ! BI-S BI-S RH-N NSp-N DSú-S 4 ZP-N BI-S ZP-N DSú-S ! OM-SZP-N ZP-S BI-S ZV-N BH-S ! 29 - Dražovka NSp-S BI-N BI-N BI-S 29-32 - Dražovka - Tihava BI-N W-S PV-N W-S ZV-N ! ! TI-S ! BI-S BI-S DSm-S BI-S PV-N BI-S DSm-S NL-S BI-S DSm-S DSú-S NSp-N DSm-S NL-S OV-S NSp-S PV-S ! ! BI-S NL-S ! BI-N ! ! W-S BI-S ! ! ! ! ! ! ! ZP-N NL-S ZP-N DSm-N TI-N! ! NZt-S NZt-S NSp-N ! DSú-S BI-S NZ-S BI-S ! BI-S DSú-S NL-S NSp-N NZt-S DSm-N BV-S W-S ! BI-S OV-S ! !BH-S BI-S BV-SDSm-S NSp-S VZ-S ZP-S BI-S W-S DSm-S VL-S ! BH-N ! OM-S ! DSú-N ! DSú-S BI-S BI-S BI-N BI-N BI-SBH-S VL-S BI-SDSm-S DSú-S BI-S OS-N W-S DSú-S ! DS-S BI-SOV-S ZV-N BV-S ZV-N DSú-S BI-S ! ! ZP-N DSm-N BI-S VL-S ! DSm-S DSm-S NSp-S BI-S BH-S BI-S PV-N NSp-N ! ! TI-N DSm-S BI-S PV-S ! W-S NSp-S ! BI-S BI-S DSú-N NL-S ! BI-S ! ! ! W-S ! ZP-N VZ-S W-S BI-S ! NL-S LBC NL-S NSp-S NL-S BI-S PV-N !NL-S NZt-S !NSp-S ! OM-N NZt-S BI-S DSm-S BI ! DSú-S BV-SDSm-S ! ZV-N DSm-N DSm-SBI-S DS-S DSm-S VL-S BI-S BI-S BH-N BI-S BH-N LBC DSú-S BI-S LBK ZV-N ! BI-S NSp-S ! NL-S NZt-S VDT BI-S ! ZP-N DSm-N BI-S! ! NZt-SBI-S 32 - Tihava BI-S ! ZP-N BI-S PV-N VL-S ! NSp-N ! OV-N DSú-S OH-S W-S NZt-S !BI-S ZP-N NL-S BH-S BV-S ZP-N ! BI-S ! ! RH-N BI-S DSm-S BI-S W-S BI-S NL-S NSp-S NSp-N NSp-S ! ! ! 29-32 - Dražovka - Tihava 29 - Dražovka ! VL-S BI-N NZt-S DSm-N NSp-S 28 BI-S TI-S ! ! DSú-S DSú-S BI-N BH-S BI-SOV-S ! ! ! DSm-S OV-S NL-S NSp-S NSp-S DSm-N PV-N BV-S VR NL-S BV-SDSm-S ! ! NSp-S NSp-S NL-S NZ-S DSm-S VL-S BH-N BI-SBI-S DSm-S TI-S ! BH-S ZP-N BI-N ! NSp-N NL-S BI-S KDSm-S VZ-N ! W-S NZt-S NZt-S BI-S ! NZ-S OS-N BI-S ! ! LBC ! DSú-S ! ! ! VL-S DSú-N BI-S DSm-SZP-N ! BH-S VZ-S NSp-N 9 W-S BI-SLBC VL-S DSú-S DSm-S BI-S NL-S !BI-S ! ! NSp-S NSp-S ! BI-S DSú-N ! ! BI-S ! 31 DSm-S ZV-N NL-S ! ! ! BI-SBI-S DSm-N W-S 29 - Dražovka BH-N 29 - Dražovka ! NSp-S NSp-S BI-S DSm-S BH-S ! BI-S PV-N NSp-S DSú-S ! ! ! ! NZt-S NSp-S DSm-N NL-S NZ-S DS-S BI-S NSp-S DSú-N NL-S W-S DSm-S OV-N RH-N BI-S NL-S ! BH-S W-S ZP-N NL-S ZP-N BI-S ! W-S NL-S BI-N ! NSp-N NL-S BI-S ! DSm-N NL-S ZP-N NL-S BI-S BI-S NSp-S DSú-N DSú-S DSú-N BI-S OM-N NSp-S ! DSm-NNZ-S DSú-N DSú-S NSp-S NL-S BH-N VR BI-S BI-S DSm-S TI-S ! ! DSú-S ! ! ! BH-S ! DSú-S NZt-S LBC DSm-NBI-S NSp-S DSm-N TI-S DSm-S BI-N ! ! BI-S BI-S BI-S ZV-N DSm-N BI-S VZ-N ! !! ! BI-S DSú-N ZP-N DSú-S NL-S DSú-S W-S ! DSú-N DSú-S ! NZt-S ZV-N OS-N NSp-S DSm-N S BI-S DSú-S NL-S RH-N NSp-S ! NSp-S 9 BH-S ! ZP-N NSp-N TI-N DS-S ! BH-S NSp-S 29 - Dražovka ! W-S VL-S NZt-S ! W-S ! DSú-N BI-S ! W-S NSp-S ! BI-S DSú-S BI-S BI-S ZP-N OV-S ! ! NZt-S DSú-N DSm-S NSp-S! NSp-S DSú-S NZ-S BI-S NL-S NSp-S ! BH-S NSp-S NSp-S ! BH-N ! DS-SVL-S BI-S ! NZ-S ! ! VZ-S ! BH-S NSp-N DSú-N NL-S ZV-N BI-S ZV-N VZ-S ZV-N NSp-S TI-S BI-N ! ! W-SNSp-NDSú-S BI-S VZ-N LBC ! ! ! ! NL-S BI-S BI-S ! BI-SLBC ! ! ! BI-S ZV-N NL-S DSú-N DSú-S BI-N BI-S DS-S NSp-S BH-S BI-S 29 W-N ! NZt-S BI-N DSm-N NL-S ! ! BI-S ! BI-S - Dražovka ! ! DSm-N DSm-S ! BI-S ! NSp-S 29DSú-N - Dražovka NSp-S NSp-S NL-S NSp-S ! DSú-S BI-S NSp-S DSú-S NSp-S NZt-S DS-S DS-S NSp-S NSp-S NSp-S BH-N DSú-S BI-S BV-S NL-S ! BH-S DSm-N W-S NL-S DSú-S ! ! ! ! BH-S ! VL-S NL-S NSp-S TI-S BI-N NSp-N BI-N DSú-N BI-S VZ-N ! ! W-S! NSp-N VDT ! VZ-N ! W-S OV-S DSú-N NZt-SVZ-N ! ! DSm-N ZV-N ! SBI-S ZP-N NSp-N DSú-S DSú-S DSú-S BV-S OS-N ! DSú-S BH-S DSú-S ! NZt-S BI-S ! W-N ! ! BI-S NZt-S BI-S ! DSm-N ! BH-N DSú-N BI-S BI-S ZV-N BI-S 16 BI-S NSp-N ! VZ-S ! BI-S DSm-N BI-S DSm-N NSp-S VZ-S ! ! ! ZP-N OM-N BI-S NSp-S VL-S BI-S BI-S ! BH-S NZt-S NSp-N VL-S DSú-S BI-S BI-S DSm-S TI-N W-S NSp-N BI-N BI-N ! ZP-N DSú-SNSp-N BI-S DSm-S NSp-S BI-S VZ-S DS-SVL-S W-N BV-S K NZt-S DSú-S DSm-N ZP-N ZP-N NZt-S ! !BI-S NZt-S NSp-N BI-S ! W-S NL-S DSm-NK BH-N DSm-N DSm-N BI-S BI-S N NSp-N BI-N DSm-N NSp-S VZ-N OV-S NSp-S TI-S RH-N ! BI-SDSú-N BH-S DSm-S VR BV-S ! ! BI-N DSú-S NSp-N NL-S 36 BI-S VL-S NL-S NL-S DSú-S 32 W-S ! ZP-N NSp-S NSp-S NL-S ! BI-S DS-S DS-S ZV-S DSú-N DSm-N NZ-SDSm-S ZP-N DSú-S DSú-S DSú-N BI-S BI-S ! DSú-S NSp-S 9 VZ-S BI-S ZP-N ! VD VL-S BV-S BI-S BH-NDSm-N DSú-N NSp-N OM-N BI-S NSp-N NSp-N DSú-SBI-S ! ! BI-NBI-S DSm-N DSú-NBI-S LBK BH-N NSp-N ZV-N BI-N NSp-S BH-S OV-S NSp-S DSú-N VR BI-S DSú-N DSú-S !BI-S NSp-S BV-S 1 PP NSp-S BI-S OV-N DSm-N ! VZ-S BI-S BI-N ZP-N ZP-N NSp-S DSú-S W-S25-31 - Červený potok - Obecní lesík RH-N NSp-S BI-S BI-S NZt-S BI-S NL-S NL-S DSm-N ! NL-S NL-S NSp-S VL-S OM-N 9 NZt-S BI-S BH-N DSú-NZP-N DSú-N NZt-S NL-S DSm-N BV-S VZ-S TI-S BV-S BV-S NL-S 10 ! NSp-N VL-S BI-S DSm-N NSp-N NL-S NZt-S NZt-S NZt-S ! ZP-N NSp-S NL-S DSm-S OV-S NSp-S DSú-N LBK BH-N NSp-N NSp-S OS-N NSp-S BV-S BV-S DS-S DS-S ZV-S VR BV-S PO ! NL-S PP NSp-S NZt-S BI-S NSp-S VL-S BI-S DSú-N OV-N !NSp-N ZP-N BI-N ZP-N BI-S W-S25-31 - Červený potok - Obecní BI-S BI-S BI-S DSm-N lesík BI-S DSm-S W-S DSm-N !NSp-S VZ-S VZ-S RH-N NL-S NZt-S 11 VZ-SRH-NZV-N BH-N BH-S W-S 5 DSú-S 9 TI-S W-S NL-S NL-SBI-N W-S NSp-S BI-S NSp-SBI-S NSp-N ! DSm-S BI-N BI-N LBK VL-S BH-N NSp-N ! ZP-N LBC NL-S BI-SBI-S BI-S BI-S DSú-N NL-S NSp-S NSp-SDSú-N OS-N NL-S NSp-S BI-S NSp-N DSú-N BI-N BI-S NL-S NZ-S !BI-S NL-S NSp-S NZ-S OM-N DSú-N OV-N DSm-N BV-S NL-S ZP-N ZP-N ZP-N NSp-S ZP-N VL-S W-S25-31 - Červený potok - Obecní lesík DSú-S BI-S ! DSú-N BH-N BI-S BI-S BI-S 29 - Dražovka NZt-S NZt-S DSm-S ZP-NDSm-N ZP-N NZt-S DSú-N TI-S BH-S BI-S BV-S DSú-SBI-S NL-S W-S NL-S NSp-S BI-N NZt-S VL-S BI-S NL-S NSp-S VDT ZP-N ZP-N NL-S NL-S NL-S DSú-N NL-S OS-N ! W-S DSú-N NL-S BI-S BI-S NL-S NZt-S BI-S DSm-S VZ-S DSú-S NSp-N NL-S NSp-N VL-S NZt-S DSú-N W-S DSú-N NSp-S NL-S BI-S 30 BI-S BI-S NSp-S ! DSú-N DSú-N NZt-SDSm-N BI-N DSm-N NSp-N BI-N ZV-N NZt-S BH-S BI-S NSp-N BI-S BI-S BI-S NSp-S BI-S NL-S NL-S ! NSp-N NSp-S ZV-N BI-S BI-S BI-N ZP-N W-S ZP-N ZP-N BI-SBI-N DSm-S VD BI-S NZt-S W-S BI-N NL-S NL-S DSm-S NSp-S PP ! NSp-N BI-S NZt-S BI-S DSú-N NSp-S DSm-N BI-S BI-N DSm-N NL-S VZ-S DSm-S NSp-S BI-N BI-S VL-S DSú-S W-S NSp-S BI-S LBC NL-S IP DSú-N BI-S BI-N ! 1 NZt-S NZt-S NZt-S NL-S NZt-S ZP-N BI-SDSú-N NL-S VZ-N 1 DSm-NBI-N BI-S 29 - Dražovka NL-S NL-SDSú-S NSp-N NL-S BI-S ! NL-S BI-S TI-S DSú-S DSú-S BI-S 4 - Pod vodárnou NSp-S VD LBKPV-N ZV-N NZt-S NSp-S BI-N BI-S NSp-S LBK BI-SNSp-S NSp-S NSp-S DSú-N DS-S DS-S DSú-S ! DSm-N BI-S NZt-S BI-S NSp-S NZt-S NSp-N DSm-SPP DSm-S DSm-N PO NSp-S ZP-N BI-S BI-S ! 29-32 - Dražovka - Tihava DSm-N W-S NL-S 11 VR 29-32BI-S - Dražovka - BI-S Tihava IPNZt-S NSp-S VT BI-S DSm-N DSú-N W-S BI-N NSp-N BI-S 2 W-S NL-S NSp-N DSú-N BI-N 1 NSp-N BI-S DSú-N NZt-S NZt-S DSú-S TI-S VZ-S ZV-N VL-S NSp-N BI-S 11 BI-N DSú-S 4 - Pod vodárnou BI-N DSm-S BI-S W-S BI-N 1 NZt-S NSp-NNL-S NSp-S DSú-N DSm-S BI-S NSp-S NZt-S DSm-N OM-N NSp-S DSm-N DSm-N BI-S BI-S DSm-S BI-S W-S NL-S W-S NL-S VR W-S NL-S ZP-N BI-S NL-S IP NSp-S ZP-N NSp-S DSm-S OS-N DSú-S PV-N LBK BI-S VR NSp-S BI-S NSp-S NSp-S NSp-S DS-S DS-S ZV-S BI-S BI-N BI-S NSp-S BI-S DSú-S DSú-S TI-S DSú-S NZt-S BI-S 1 4 - Pod vodárnou VZ-S BI-N BI-S NL-S VL-S IP PP DSú-S NSp-N DSú-N NSp-S DSú-N 29-32 - Dražovka - Tihava 9 OM-N DSú-N NSp-N VR DSm-N NSp-S DSm-N DSm-S DSú-S VDT BI-S ZV-N DSm-NDSm-N PV-N LBK NZ-S NSp-S NZt-S BI-S DSm-N NL-S BI-S DSú-S 3 - V luhu NSp-S BI-SBI-S VR NSp-N 12 DSm-S BI-N13 NSp-S NSp-S ZV-S NSp-S NSp-S BI-S DSm-N DS-S DS-S ! NSp-N 30 OM-N NSp-S 29-32 - Dražovka BI-S BI-S BI-S NZt-S DSú-N - Tihava VZ-S VZ-S VL-S VZ-SDSú-S BI-N DSú-S NZt-S BV-S OV-S NL-S W-S NL-S ! ! NSp-N IP 11 NSp-N NSp-S DSm-S DSú-N K OS-N DSm-NBI-S DSú-N DSm-N ZV-N NSp-N BI-S DSú-S NZt-S NZt-S ! ! K DSm-N NZ-S BV-S NZt-S BI-N DSú-S 3 - V luhu BI-S ! ! NSp-S NSp-S NSp-S NSp-S NL-S BI-N DS-S DSú-NW-S DS-S DS-S BI-S33 NSp-S NL-S NSp-S ZV-S DSú-N NSp-S NSp-S BI-S DSú-N NL-S DSm-S OM-N DSm-S ! 35 DSm-N ! NSp-N OM-N NL-S BI-S DSú-N VZ-S OS-N NZt-S NSp-S ! IP PV-N LBK BI-S NSp-N NZt-S NSp-S ! ! DSm-N DSm-N BI-S DSú-N DSú-S ZV-N VDT VD BI-S ! ! 7 BI-S VZ-S DSm-S NZ-S ! ! VR BI-N DSm-N BI-NVDT BI-S NL-S 3 - V luhu NZt-S 29-32 - Dražovka - Tihava BI-SBI-S NZt-S OM-N ! PV-N RH-N DSú-S ! ! W-S NSp-S ZP-N ZP-N OV-S NZt-S DSú-N ! W-S 29 11 NSp-N OM-N BI-S BI-SBI-N NSp-N BI-S NZt-S DSm-S DSú-N ! BI-S VT 1 ! ! NL-S NSp-N NSp-N BI-N 10 DSm-SNZt-S DSm-N NZt-S BI-N NZt-S ! VDT ! BI-N NSp-S DSú-N m-N BI-S ! NL-S NL-S W-S LBK NSp-SDSm-N NSp-S NZt-S ! ! ZP-N BI-N DS-S NL-S 1 BI-S ! ! ! NZt-S NZt-S BI-N BI-S BI-S DSm-SOV-S NL-S NZt-S DSú-S 1 NSp-S BI-S NZt-S ! ! ! OS-N DSú-N ! BI-S BI-SNL-S VR 30-31 - Obecní lesík - Červený potok DSm-S BI-S NL-S ! ! ! BI-S ! IPNZt-S ! ! NSp-N DSm-N BI-N BI-S NSp-N NL-S BI-N DSú-N NL-S BI-N BI-S DSm-N ! 1 OM-N BI-S W-S ! ! NL-S PV-N BI-S ! ! ! ! LBK PP W-S BI-N NZt-S BI-N BI-S 5 - Za aulovou stodolou VR ! BI-S ! NL-S BI-N NSp-N ! BI-N DSm-S BI-S ! BI-N NSp-N NZt-S ! BI-S NSp-S NL-S 30-31 - Obecní lesík - Červený potok 13 ! ! DSm-N BI-S BI-N ! ! NZt-SDSú-S NSp-N 12 ! BI-S DSm-N VR IP NZt-S VDT BI-N PV-N ! BI-N DSú-S NZt-S !NL-S DSm-S NL-S OV-S NL-SNZt-S NZt-S ! ! NSp-N BI-S NL-S NSp-S BI-S DSm-N NSp-N NL-S LBK W-S BI-S NSp-N PP ! ! 11 BI-S W-S ! BI-N ! 5 - Za aulovou stodolou ! ! NL-S 11 NZt-S NZt-S ! ! NSp-N DSm-N NZt-S BI-N DSm-S BI-S ! ! ! BI-N NZt-S 30-31 - Obecní lesík - Červený potok NZt-S BI-S BI-N BI-N DSm-N BI-S 6 DSm-N ! NL-S NL-S ! BI-S BI-S ! IP ! ! ! PV-N LBK NSp-S ! NSp-N DSm-N BI-S ! DSú-S DSú-N BI-S DSm-N NSp-N ! BI-S W-S ! W-S W-S NSp-N ! ! DSm-S ! ! ! ! W-S W-S BI-N BI-S NSp-N W-S 5 - Za aulovou! stodolou ! BI-S BI-N ! 29-32 - Dražovka - Tihava NSp-NNSp-N ! ! BI-N BI-N DSm-S BI-S BI-N LBC DSm-S BI-S ! BI-N VDT ! ! ! ! VR PV-N W-S NL-S BI-S ! NL-S NL-S ! NZt-S BI-S NL-S DSú-N !kopec - DSú-S BI-SDSm-S ! NZt-S NZt-S ! NL-S !NL-S NSp-N NL-S ! 30 Šíbeniční Obecní lesík 29 DSú-S ! ! ! ! ! BI-S DSú-S 1 DSú-N NZt-S NSp-N NSp-N K W-S DSm-N ! BI-S BI-S NSp-N ! ! ! ! ! BI-S NZt-S ! DSú-N DSm-N DSú-S DSm-S BI-N ZP-N ! ! PV-N ! LBK OS-N LBC NSp-S ! ! ! BI-S DSm-N ! BI-S 34 DSm-S ! BI-S ! ! NL-S DSm-S ! ! W-S W-S ! ! ! BI-N BI-NNSp-N NZt-S ! VDT BI-S NL-S VU 29-32 - Dražovka - Tihava DSú-S lesík 30 - Šíbeniční kopec - Obecní DSm-NBI-S BI-N DSú-N NZt-S NSp-N ! ! NSp-N OM-N DSm-S NSp-N VZ-S BI-N DSm-N ! ! ! DSú-S ! ! ! ! NL-S ! DSm-N ! ! NSp-N LBC NZt-S NZt-S 6 2 ! ! NL-S ! PV-N LBK NSp-S DSm-S ! DSm-N NSp-S ! BI-S NSp-N ! ! DSm-N W-S BI-N ! ! BI-S NZt-S DSm-S ! ! NSp-S NSp-S DS-S ! BI-S DSú-S lesík 30 - Šíbeniční kopec - Obecní DSm-S ! ! OV-S NL-S NZt-S DSú-S ! 29-32 - Dražovka - Tihava W-S NL-S ! OS-N NSp-S ! BI-S ! ! ! ! ! DSm-N ! LBC ! ! PV-N NSp-N LBK LBK NZt-S NZt-S NSp-S NSp-S LBK NZ-S BI-N ! BI-S NL-S DSm-NNSp-S DSm-N BI-S BI-N ! BI-S ! ! ! OM-N NSp-N NZt-S DSm-S W-S DSm-N ! ! ! ! ! 29 - Dražovka NZt-S 29-32 - Dražovka - Tihava BI-N 29-32 - Dražovka - Tihava BI-S VR DSm-S 29-32 - Dražovka - Tihava NZ-S BI-S ! W-S NL-S ! OS-N ! ! BI-S NSp-S ! NSp-N DSm-N NSp-N NSp-N NSp-N ! ! NZt-S NZt-S NZt-S NSp-N VR DSm-N BI-N ! ! NZ-S PV-N VDT BI-N OV-S NL-S BI-S NL-S 10 ! ! NSp-S NZt-S NZt-S ! W-S W-S OM-N NL-S ! BI-S ! DSm-S DSm-S ! 9 ! BI-N W-S VDT ! OS-N 2 NZ-S NL-S LBC LBK m-N ! NSp-S BI-S TI-N ! ! DSm-N BI-S NSp-S ! ! VR DSm-N BI-N ! ! NZt-S NZ-S BI-N BI-S NL-S 27 ! K ! DSú-S 29 - Dražovka 29-32 - Dražovka - Tihava OV-S NL-S DS-S M-N OM-N ! ! NSp-S NL-S 2 ! ! ! LBC ! BI-N NSp-N BI-N ! NZ-S NSp-N 38 ! BI-N ! DSm-N ! PV-N NSp-S NSp-S ! ! NZt-S DSm-N VU 29 Dražovka W-S ! NZt-S NZt-S ! NL-S ! ! DSú-S ! NL-S DSm-SOV-S NL-S OV-S NL-S DSú-S ! NSp-S NSp-S DSm-N ! ! 2 VDT NZt-S ! ! BI-N ! DSú-S BI-N ! ! ! ! ! PV-N 26 M-N PO NZt-S ! ! ! W-S ! ! ! DSú-N ! DSú-S LBC W-S TI-N BI-N BI-S ! NZt-S ! DSú-S DSm-N DSm-S DSm-N ! 6 ! ! ! NSp-S ! ! BI-N BI-N ! 29 - Dražovka ! DS-S NL-S!NL-S ! PV-N ! OV-S NL-SNZt-S NZt-S ! ! NZt-S NSp-S ! NSp-N !DSú-N ! BI-N NSp-N ! ! ! ! BI-S DSú-S DSú-S RH-N VU ! DSm-N NL-S BI-N ! ! ! VR ! ! ! ! ! DSú-S BI-N ! ! VR NZ-S ! ! ! ! ! 1 VD ! BI-N NZ-S ! 9 NZt-S ! ! !TI-N DSú-N DSm-N ! NSp-N ! ! ! VDT DSú-S NSp-N ! 2 ! DSú-N !DSú-S 1 BI-N ! VD DS-S ! ! ! ! ! NSp-N NZt-S NSp-N ! ! ! 17 ! BI-N ! PP ! VR VR DSú-N NL-S DSm-N !VDT DSú-N ! ! ! BI-N RH-N NZt-S VR 10 ! ! NL-S DSm-N NSp-N ! ! VD 5 19 ! ! 16 DSú-S 9 ! DSú-S ! ! ! NZ-S LBK 13 NSp-S ! ! NZ-S BI-S NSp-N 13 ! N DSm-N RH-N ! ! BI-N ! ! ! BI-N DSú-N NZt-S NZt-S 29-32 - Dražovka - Tihava NZt-S ! NL-S DSm-N ! NZ-S LBC ! NSp-N PP ! NZ-S DSm-N NSp-N ! ! NSp-N ! BI-N 29 - Dražovka ! W-S DSú-N 8 DSú-N ! NL-S ! DSm-S NL-S VDT NSp-N ! DSú-N NL-S VDT ! N RH-N DSm-N DSú-N 9 PP NZt-S VU M-N VD 14 ! ! LBC NZ-S NL-S VDT TI-N DSú-N NZ-S 7 VR NSp-S 1 VD 19 DSm-N NSp-N ZP-N NSp-S 29 - Dražovka 18 VR DS-S DSú-N VDT NZt-S NL-S VDT 2 OV-S NL-S 1 NSp-S VD VR LBC 13 DSú-N NL-S NL-S 7 17 VDT PP VR Z DSú-S 3 DS-S NZ-S 29 - Dražovka VR 10 VD NL-S TI-N 19 4 9 DSú-N 67 LBC NSp-S 13 NL-S DSú-N DSú-N NZ-S VR 13 DS-S VR 29 - Dražovka NZt-S DS-S NZ-S VDT NL-S 7 NSp-N NSp-S TI-N PP LBK ZP-N NSp-S 8 VDT VD DSú-S VR 5 DS-S 8 26-30 - Kamenný vrch - Obecní lesík 31 1 DS-S NZ-S N RH-N 19 NSp-N TI-N VR NSp-N DSú-N NZ-S LBK VDT NZ-S PP DSú-S DS-S NZ-S 18 VR 26-30 - Kamenný vrch - Obecní lesík VDT 28 NSp-S DSú-N ZP-N NSp-S 7 VR VR DSú-N NSp-N VRLBK VDT 11 18 VR VDT DSú-S DSú-N NL-S 2 9 NSp-N RH-N 8 vrch - Obecní lesík 3 NSp-S 26-30 - Kamenný 13 7 NZt-S NSp-N PP NZ-S NZ-S ka VR DSú-N VD 4 VDT VR NSp-N DSú-N DSú-N PO RH-N NSp-N 6 K NSp-N 21 30 9 VR DSú-N NL-S NZ-S 2 NZ-S 40 DSú-SW-S NSp-S NZ-S PO NSp-N RH-N 6 DSú-N DSú-N 3 NSp-N NZ-S DSú-N DSú-N NL-S LBK NZ-S DSú-N NSp-N DSú-SW-S NZ-S VD VR DSú-N VDT 27-29 - Krejcárek - Dražovka VDT VD VD VDT NSp-S NSp-N ZP-N DSú-N 11 17 DSú-N NL-S 28 4 VT 18 16 VR VR 6 DSú-S W-S NZ-S DSú-N 1 VR 2 9 DSú-N NZ-S LBK DSú-N VR VR IP VR K VR 3 27-29 - Krejcárek - Dražovka NSp-S 14 DSú-NVR1 - U Krejcárků 1 ZP-N 6 43 14 DSú-N PP VR VR DSú-N NZ-S 9 IP 13 VR 12 VDT VR 9 NSp-S DSú-N NSp-S VR ZP-N 1 - U Krejcárků 11 PP 12 6 DSú-N NZ-S 9 IP DSú-N 10 NSp-N NSp-S W-S ZP-N 1 - U Krejcárků PO PP VDT VDT NSp-S VR 5 VDT VD 9 13 DSú-N 29 VR 1 VDT W-S DSú-N PP 16 5 5 NSp-N 25 NSp-S 11 DSú-N VR VD VR ka VR W-S 5 DSú-N 9 14 VR 14 NSp-S NSp-N VD 9 LBK DSú-N VR 20 PP VR 27-29 - Krejcárek - Dražovka NSp-N 15 PP 1 VDT 9 W-S LBK 10 NSp-N PP PO PO VR 15 DSú-N 27-29 - Krejcárek - Dražovka PP 2 1 15 VDT LBK 5 9 W-S NSp-N 24 VR 27-29 - Krejcárek - Dražovka DSú-N NSp-N VR 5 W-S 9 NSp-N VR VU VU DSú-N 5 6NSp-N 2 VR VD VD 2 17 PP NSp-N 12 1 VDT VU PP VDT VD PP PO VR 23 3 NZ-S 3 10 VDT 2 2 1 9 1 VR NZ-S PO 9 4 NZ-S VDT VDT VR PP VD 11 20 2 6 12

NL-N DSú-S

LBK 32-x - Tihava - UNSp-N remízku

W-S

DSú-S NSp-S NSp-S

BV-S DS-N

DSú-S

PV-N PV-S

NL-N

VS-N VS-S W-S

ZP-S ZS-N

PP VDT 1 VD VT

plocha s možností vyvlastnění - dopravní a technická infrastruktura

plocha s možností vyvlastnění - technická infrastruktura VDT ZS-S VR PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ VZ-S VEŘEJNĚ VT ZV-N VU ZP-N plocha s možností vyvlastnění - zvýšení retenční schopnosti území VR 1 ZV-S 1

NZ-S

DZ-S

ZP-S plocha s možností vyvlastnění - založení prvků územního systému ekologické stability VU 1 W-S ZS-N Legenda W-N ZS-S PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO NZ-S Všechny_funkce_VPS ZV-N VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY NZt-S kod ZV-S plocha s možností předkupního práva - občanské vybavení NZt-N PO 1 W-S plocha s možností předkupního práva - veřejné prostranství NL-S PP 1 W-N NL-N VD NZ-S NSp-N VDT NZt-S NSp-S VT NZt-N VR NL-S VU

DS-S

NL-N

W-S

ZV-S

ZS-S

ZS-S

DSm-S

DS-S

VS-N

NZt-S

NZt-N

VL-N

DSm-S NL-S NZt-N

VS-N

VL-N

LBK 32-x - Tihava - UNSp-N remízku

VS-N

ZS-S

VS-N

W-S

ZV-S

VL-S

VS-N DSm-S

VS-N

VL-S

ZS-S

DSm-S

DS-S

DSm-S

W-S

ZV-N

DZ-S NZt-N

ZV-S

0

200

NSp-S

TO-N

ZV-N

ZS-S DS-S DSm-S

ZV-S NZt-SDS-S ZV-S DSm-S ZV-S

VL-N

ZV-N NZt-N DSm-N

DS-S

DS-S

TO-N

OS-S DSm-S

BI-S

W-S OM-S

W-S

OS-S

DS-S

ZV-S OM-S

VS-N ZV-S

ZS-S

OM-S ZV-S

BI-S BI-S

NZt-N NZt-S

NZt-S TI-S

BI-S

PV-N DS-S W-S DSm-S W-S ZV-N PV-N DSm-S

DS-S

ZV-N NL-S

ZV-S ZV-N

BI-S

BI-S

VL-S

BI-S

NZt-N W-S

W-S DZ-S

BI-S

DSú-N

1000 m

VL-S

NL-N W-S

ZV-N

DS-N

OS-S

NSp-S

ZV-S

NZt-S

VL-N

NSp-S W-S NSp-S

DSm-SDS-N

BI-S

BI-S ZV-S

NZt-N

NZt-S

DS-S W-S

ZV-S

VL-S

DSm-S

TI-S

NZ-S DS-S DSm-S

DSm-N

VT-S

VS-N

BI-S

VL-S

VL-S

W-S

DZ-S

NZt-S

DSm-S

VS-N

VL-S

NL-N

NZt-S

VL-S

VS-N

ZS-S

VS-N

NSp-S

NSp-S

PRÁVA

NZt-N

W-S

NZt-S

NSp-S

W-S

W-S BI-S OS-S

W-S NSp-S

DSm-SDS-N NSp-S

LBK

OS-S

DSú-N


URBANISTICKÁ STUDIE

REGULATIVY

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

LEGENDA

občanské vybavení komerční

PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ

administrativa

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY bydlení technická a dopravní infrastruktura - vymezení plochy/koridoru garáže PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA veřejná prostranství - označení plochy

hotel


ZPŮSOB VYUŽITÍ POZEMKŮ

LE

LEGENDA hranice řešeného území hranice záplavového území

LEGENDA hranice řešeného území hranice záplavového území

ZP

hranice pozemku ZPŮSOB VYUŽITÍ POZEMKŮ URČENÝCH K ZASTAVĚNÍ bydlení převaha bydlení + administrativa a komerce v parteru

hranice pozemku ZPŮSOB VYUŽITÍ POZEMKŮ URČENÝCH K ZASTAVĚNÍ

kostel

bydlení

občanské vybavení komerční + administrativa + hotel

převaha bydlení + administrativa a komerce v parteru

povinný komerční parter

PL kostel

LEGENDA hranice řešeného území hranice záplavového území hranice pozemku ZPŮSOB VYUŽITÍ POZEMKŮ URČENÝCH K ZASTAVĚNÍ

označení pozemku

povinný komerční parter

prostor pro tržiště

kostel občanské vybavení komerční + administrativa + hotel povinný komerční parter

ZP

PLOCHY A POZEMKY označení pozemku prostor pro tržiště

bydlení převaha bydlení + administrativa a komerce v parteru

PLOCHY A POZEMKY

občanské vybavení komerční + administrativa + hotel

ZPŮSOB VYUŽITÍ POZEMKŮ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ZPŮSOB VYUŽITÍ POZEMKŮ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ chodník vozovka vozovka - parkovací stání

chodník

obytná/pěší zóna

vozovka

parkování kolmé

vozovka - parkovací stání

parkování podélné

obytná/pěší zóna

přechod pro chodce

PLOCHY A POZEMKY označení pozemku prostor pro tržiště

parkování kolmé parkování podélné přechod pro chodce

ZPŮSOB VYUŽITÍ POZEMKŮ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

piktopruh pro cyklisty

chodník propojení parku

LEGENDA

vozovka

ZPŮSOB VYUŽITÍ POZEMKŮ URČENÝCH K ZASTAVĚNÍ bydlení převaha bydlení + administrativa a komerce v parteru kostel občanské vybavení komerční + administrativa + hotel povinný komerční parter

podchod pod mostem propojení břehů změna výškové úrovně, nižší terén po směru značení stromořadí

propojení břehů ZELEŇ, VODNÍ TOKY A PLOCHY, REKREACE A SPORT

obytná/pěší zóna

hranice záplavového území hranice pozemku

propojení parku

podchod pod mostem vozovka - parkovací stání

hranice řešeného území

piktopruh pro cyklisty

parkování kolmé

změna výškové úrovně, nižší terén po směru značení

parkování podélné

stromořadí

přechod pro chodce

ZELEŇ, VODNÍ TOKY A PLOCHY, REKREACE A SPORT

parková úprava se vzrostlými listnatými stromy stromořadí - listnaté stromy s korunou ve výšce od 2,6m veřejně přístupné ozeleněné části pozemků

parková úprava se vzrostlými listnatými stromy

vodní tok

stromořadí - listnaté stromy s korunou ve výšce od 2,6m

dětské hřiště, venkovní posilovna

piktopruh pro cyklisty propojení parku veřejně přístupné ozeleněné části pozemků podchod pod mostem vodní tok

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA transformační stanice

propojení břehů dětské hřiště, venkovní posilovna

PLOCHY A POZEMKY označení pozemku

změna výškové úrovně, nižší terén po směru značení

prostor pro tržiště

stromořadí ZELEŇ, VODNÍ TOKY A PLOCHY, REKREACE A SPORT

ZPŮSOB VYUŽITÍ POZEMKŮ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ chodník

parková úprava se vzrostlými listnatými stromy

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA transformační stanice

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA podzemní garáže se zatravněnou pochozí střechou s počtem parkovacích míst

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA podzemní garáže se zatravněnou pochozí střechou s počtem parkovacích míst nadzemní parkoviště s počtem parkovacích míst

0

25

125 m


PROSTOROVÁ REGULACE

L

LEGENDA hranice řešeného území hranice záplavového území stavební čára závazná uzavřená stavební čára závazná uzavřená s výjimkou stavební čára nepřekročitelná stavební čára závazná uzavřená - dominanta hranice pozemku označení pozemku přechod pro chodce vjezd do podzemních garáží

LEGENDA

průchod blokem

hranice řešeného území hranice záplavového území stavební čára závazná uzavřená stavební čára závazná uzavřená s výjimkou stavební čára nepřekročitelná

piktopruh pro cyklisty parkování kolmé - návrh parkování podélné

stavební čára závazná uzavřená - dominanta hranice pozemku označení pozemku přechod pro chodce vjezd do podzemních garáží průchod blokem piktopruh pro cyklisty parkování kolmé - návrh

propojení parku podchod pod mostem propojení břehů změna výškové úrovně, nižší terén po směru značení stromořadí

0

25

125 m


ŘEZY ÚZEMÍM

Katovická

Podskalská

Katovická

Na Ostrově


TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ

LEGENDA PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY technická a dopravní infrastruktura - vymezení plochy/koridoru

PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA veřejná prostranství - označení plochy

0

LEGENDA

50

250 m


SITUACE

EXPLODOVANÁ AXONOMETRIE

1 2 3 4 5 6 7 8

krematorium hlavní vstup pro návštěvníky příjem rakví rozptylová louka parkování pro návštěvníky vjezd pro zaměstnance pohřbívání pod stromy hroby komín - dominanta 1 : 4 000

6 8 střecha - koruna, úkryt 7

sloupy - stromy

3

7

4 1

2 vnitřní členění

7

8 5

podstava - ukotvení

jméno

urna

popel


PŮDORYSY půdorys 1NP

půdorys 1PP

A

A

17 7

16

11 1 6

B 14

7

8

18

8

B

15

14

5 12

19

2 9

4

13

3

3 9

20

10 4

5

6

21 10 11

12 22

13 2 1 A´

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

krytý předprostor kanceláře vstupní hala hygienické zázemí zázemí pro blízkou rodinu menší síň výstav rakve hlavní obřadní síň šatna technická místnost příprava květin prostor pro kondolence výdej uren příjem rakví

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

krytý vjezd kancelář, zasedací místnost denní místnost s kuchyňkou kancelář řečníka úklidová místnost hygienické zázemí zaměstnanců, šatny odpad výtah rakví 1,2 chladírna mrazírna obsluha pecí, kancelář strojovna pecí kremační pece přípravna výtah rakve 3 sklad rakví sklad květin úklidová místnost technická místnost sklad prázdných uren sklad uren k výdeji hygienické zázemí zaměstnanců

0

5

25 m


technická místnost

výtah

hlavní chodba

řez B - B´ cesta k rozptylové louce

prostor pro kondolence

hlavní obřadní síň

výstav rakve

výstav rakve

menší síň

strojovna

kremační pece

hlavní chodba

výtah

krytý předprostor

atrium s vodním prvkem

chodba kolem atria

technická místnost

hlavní obřadní síň

řez A - A´

výtahy

krytý vjezd

sklad rakví

PERSPEKTIVNÍ ŘEZY

pohled do atria z interieru


POHLEDY

S

J

V

Z

0

5

25 m


DETAIL

hydroizolace OSB desky tl. 2x18 mm větraná mezera nosná obousměrná příhrada 100x100 mm dřevovláknitá deska tl. 15 mm foukaná vrstvená izolace tl. 500 mm OSB desky tl. 2x18 mm instalační podhled vnitřní pohledová vrstva - smrk

+ 7,000

OSB deska tl. 18 mm pojistná hydroizolace větraná mezera dřevěný obklad - smrk

+ 5,000

+ 5,000

bezrámové okno neotevíravé

± 0,000

± 0,000

- 0,500

betonová vrstva tl. 100 mm separační vrstva tepelná izolace tl. 150 mm 2x modifikovaný asfaltový pás ŽB deska tl. 200 mm

výsek fasády - okno do obřadní síně 1:50

betonová stěrka tl. 5 mm betonová mazanina tl. 100 mm separační vrstva tepelná a akustická izolace tl. 150 mm ŽB deska tl. 200 mm

řez - okno do hlavní obřadní síně 1:50


shromažďovací prostor pod střechou


hlavní obřadní síň

menší obřadní síň


cesta k rozptylovĂŠ louce


KONCEPCE OSY “KŘÍŽ SKRZ MĚSTO” MĚSTSKÉ OSY - POHYB = CESTA SKRZ MĚSTO VYBAVENOST OBCHODY - KLID = RELAX ZELEŇ CESTA PODÉL ŘEKY

OSA KLIDU

KŘÍŽENÍ OS U KOSTELA SV. MARKÉTY

relaxace zeleň

OSA POHYBU obchody vybavenost

kostel sv. Markéty

CENTRA - LEŽÍCÍ NA OSE POHYBU VELKÉ NÁMĚSTÍ PROSTOR U KOSTELA SV. MARKÉTY HRAD A PŘEDHRADÍ

analýza typologie zástavby

analýza podlažnosti

propojení významných míst - 2 osy: osa pohybu a města (sever-jih) a osa klidu a zeleně (východ-západ) obchvat města Blatná, Písek, Příbram, Praha

komerce - obchodní centrum

Horažďovice, Klatovy

OSTROV

Velké náměstí

PIVOVAR sídliště sportovní areál kostel sv. Markéty

KOSTEL SV. MARKÉTY

VEŘEJNÝ PROSTOR ZA KOSTELEM Klatovy, Plzeň

hrad

autobusové nádraží

městská hromadná doprava automobilová doprava

železniční nádraží

železniční doprava

nalezení center života města

analýza prostorového vztahu významných míst

MASNÉ KRÁMY KOSTEL SV. MARKÉTY HRAD

analýza prostorového vztahu významných míst

KOSTEL SV. MARKÉTY

těžištěm města je kostel sv. Markéty a jeho bezprostřední okolí

analýza povrchů

Vimperk

Blatná, Písek

analýza dopravy


SITUACE řešené lokality

1

Katovická

4 2

za kostelem sv. Markéty

okolí kostela sv. Markéty

3

most na soutoku Otavy a Volyňky

0

25

125 m


1

pás podélného parkování

pěší zóna

hlavní městská třída

bydlení

alej

parkování

hlavní městská třída

parkování

bydlení

brána do centra

KATOVICKÁ Přeměna rušné ulice Katovické z hlavní čtyřproudé průjezdní komunikace městem (díky realizovanému obchvatu Strakonic na severu) na městskou třídu procházející v bezprostřední blízkosti centra - obou náměstí, kostela sv. Markéty, pivovaru a strakonického hradu - přes most na soutoku Otavy a Volyňky řešený níže. Samotná komunikace je zúžena na dva pruhy, zbylé dva jsou odděleny zeleným pásem a slouží k parkování obyvatel přilehlých domů a návštěvníků centra města, kde jsou obě náměstí a ulice je spojující přeměněny na pěší zóny. Dostavba bloků kolem Katovické (zejména exaktní dotvoření nároží) společně s plánovanými stromořadími zjemňujícími přechod mezi komunikací a okolním veřejným prostorem napomáhají jasnému prostorovému určení městské třídy a jejího charakteru. Dostavba zároveň definuje vstup do samotného centra a usnadňuje orientaci návštěvníků v prostoru.


2 průchod

pěší zóna auta pouze kvůli zásobování společný povrch pro chodce a auta

OKOLÍ KOSTELA SV. MARKÉTY Ulice Podskalská (lemující kostel ze severu) je navržena jako “záliv” - slepá komunikace končící pěší zónou (ulice U sv. Markéty). Povrch je zarovnán do jedné roviny a vydlážděn, pocitové oddělení prostorů kolem přilehlých domů je řešeno odlišným formátem dlažby. Tento jednotný povrch od fasád domů až k parčíku kolem kostela slučuje život na ulici s provozem komunikace, podvědomě nutí řidiče jet opatrněji a umožňuje rozvinutí života přímo na ulici. Prostor je zacelen také dostavbou bloku v severní části navazující na ulici Katovickou a místo tak dostává nový řád a exaktní prostorovou vizi. Parčík kolem kostela je revitalizován a zjednodušen - kostel získává jednoznačně definovaný přístup ze západu od ulice Katovické, který si takto hojně navštěvované duchovní místo bezpochyby zaslouží.

dominanta kostel sv. Markéty

park

společný povrch pro chodce a zásobování

obchody

bydlení

monumentální vstup


3 kavárna a knihovna

MOST NA SOUTOKU OTAVY A VOLYŇKY Most. Železobetonový kolos 20 metrů široký spojucí dvě poloviny města přímo na soutoku obou strakonických řek. Z nevlídného šedivého monumentu a jednoho ze symbolů zásahů minulého režimu do města se snažíme vytvořit příjemné místo, které bude skutečným propojujícím článkem mezi centrem a hradem. Návrh charakterem navazuje na novou městskou třídu Katovickou s širokou zónou pro chodce na místě dvou zrušených pruhů, se stromy a s nově vydlážděným povrchem.

minimální dvoupatrové buňky

Z mostu jsou nad řeku zavěšeny utilitární obytné buňky pro jednoho až dva obyvatele, poskytující ale neopakovatelný život v samém středu města, v bezprostředním kontaktu s řekou a s panoramatickým výhledem téměř z vodní hladiny, v blízkosti strakonického hradu, dolního náměstí a kostela. Buňky vnáší vedle nové knihovny v cípu soutoku řek život na most a napomáhají k napravení jeho image mezi obyvateli i návštěvníky Strakonic.

> utilitární dvoupatrová buňka může být využita jako minimální bydlení pro jednoho až dva, atelier, kancelář nebo start-up pro mladé

minimální buňky

promenáda

vozovka

chodník

parkování pro buňky


4

rozšíření terasy kavárny prostor pro stánky

kamenný “most”

propojení dvou břehů propojení dvou břehů

zásobování

vyzděné koryto ramene Otavy

kavárna s terasou

stánky

zásobování

obchody

Na místě dnešního parkoviště za kostelem sv. Markéty navrhujeme multifunkční veřejné prostranství. Poloha místa přímo mezi oběma náměstími a v jejich těsné blízkosti v kombinaci s nedostatečným potenciálem občanské vybavenosti a obchodů podél tohoto prostoru znemožňují vytvoření dalšího náměstí. Proto místo koncipujeme jako jakýsi přechod mezi výše zmíněnou “osou zeleně” a samotným městem. Náš návrh protahuje osu přímo skrz veřejné prostranství a částečně vrací do místa stromořadí s liniovým vodním prvkem, který ve formě neregulovaného ramena Otavy byl v těchto místech až do poloviny 20. století a který zde pocitově odděluje zadní dvorky bytových domů v jižní části. Z bývalého mostu (v dnešní ulici U sv. Markéty) pozvolna do prostranství “stékají” široké pobytové schody sloužící zároveň jako improvizované hlediště při konání kulturních akcí ve volné části tohoto prostranství.

pobytové schody / tribuna

bydlení

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ ZA KOSTELEM SV. MARKÉTY


/ tribuna

řeka Otava

molo

park - nábřeží Otavy

hlavní městská třída

park

dominanta kostel sv. Markéty

kamenný “most”

pobytové schody

veřejný prostor za kostelem

kulturně-relaxační centrum Ostrov s kavárnou


řezy

3

4

1 a

2

a-a´ 6 5

7

8

b

9

b-b´

12

11

10

d

c

c-c´

půdorys 1.np

13

14 15

a

d-d´

b 100 m

16

17

c

d

situace

25

1 2 3 4 5

tanková hala lisovna lahvovna sklad lahví sklad krabic

6 7 8 9 10

zázemí zaměstnanců archiv sudů menší degustace se zázemím degustace, prodej recepce

11 12 13 14 15

zázemí technické zázemí kancelář byt zázemí zaměstnanců

16 ubytování 17 degustace

půdorys 2.np


pohledy

JZ

JV

tankovรก hala 1.np

SV

SZ

degustace 2.np


návrh interiérového prvku - dřevěná lamelová stěna POHLEDY 1:50 AXONOMETRIE KOTVENÍ DETAIL A

DETAIL D

DETAIL B

DETAIL A

DETAIL B

DETAIL C

DETAIL C

DETAIL D


´ ´

´

´


´

´

´

´


7

6 situace

20

80 m

schwarzplan 5

1

8

2 4 3

řez

1 2 3 4 5 6 7 8

hlavní sakrální prostor kaple šatna, zázemí společenská místnost sakristie technická místnost byt kněze zahrada

půdorys 1.np


pohledy

J

V

S

Z


situace širších vztahů

50

půdorys 1.np

půdorys 2.np

b

b

a

a

2

řez a - a´

řez b - b´ 2

8 m

8 m

200 m


pohledy V

Z

J

S

2

8 m


Prohlášení o autorství předložených prací Já, Anežka Zákopčaníková, datum narození 21. listopadu 1994, bytem Ovčí hájek 2156/10, Praha 5 – Nové Butovice, 158 00, tímto čestně prohlašuji, že jsem autorem prací předložených ve svém portfoliu, jehož je toto prohlášení nedílnou součástí. V Praze dne 1.srpna 2019 Ing. arch. Anežka Zákopčaníková


Ing. arch. Anežka Zákopčaníková a.zakopcanikova@email.cz 777 617 454

Profile for Anežka Zákopčaníková

Portfolio  

Portfolio  

Advertisement