Page 1

Park & Opsyn

Anette Andersen 10. juli 2013

'Park & Opsyn' er et kommercielt produkt, der skal varetage opgaven med

vedligeholdelse af og opsyn med offentlige parker og arealer. Arealerne bruges af mange mennesker, og social kontrol og opsyn er derfor nødvendig. Samarbejde om 'Sikker By' er oplagt og en del af opgaven. Park & Opsyn skal kombineres med en social opgave, hvor fokus er at give socialt udsatte mennesker chance for selvforsørgelse. Produktet er en synergi. Behovet er: 1. at holde offentlige parker og arealer rene, reducere hærværk samt styrke og realisere 'Sikker By' 2. at bringe socialt udsatte mennesker fra overførselsindkomst til selvforsørgelse Målgruppen er: • personer i match 2 (3) Produktet er: a) besparelse på vedligeholdelsesbudget - via opsyn, ren- og vedligehold af offentlige parker og arealer b) leverance af tryghedsprodukt til 'Sikker By' - 'Lygtemænd' bidrager til trygge og behagelige offentlige rum i København c) social forandring - fra passive til aktive borgere i arbejdsliv og i samfundet d) besparelse på det offentlige budget, idet en udgiftspost - overførselsindkomst ændres til en indtægtspost - indkomstbeskatning e) synergier til andre områder

Det kommercielle produkt - indhold Teknik- og Miljøudvalget (a) reducerer udgifter til renhold og vedligeholdelse: • der hvor nuværende drift på renhold og vedligehold er for dyr • der hvor forstærket indsats med opsyn kan reducere hærværk og dermed også reducere større reparationer og/eller genoprettelser Center for Renhold præciserer de opgaver, der ønskes udliciteret. Renhold og vedligeholdelse resulterer i mere velholdte offentlige arealer og parker. Dermed spares betydelige udgifter til både renhold og alment vedligehold. Ligesom de mere specifikke udgifter til genopretning efter hærværk også reduceres. Det samlede resultat er derfor en besparelse på Center for Renholds drifts- og vedligeholdelsesbudget.

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget (b) får tilført ressourcer til nogle af opgaverne med opsyn og Sikker By. Den del af indsatsen omfatter således: • opsyn og kontrol herunder implementering af interessenters aktive medvirken 1 • konkrete opgaver løses for politiet med en heraf følgende besparelse på deres budget • samarbejde med Center for Sikker By om at gøre København tryg og sikker at færdes i. Centeret er placeret i Økonomiforvaltningen under Økonomiudvalget2 1 2

Center for Park og Natur ønsker dialog med alle interessenter i løsningen af sine opgaver se bilag Center for Sikker By samarbejder med flere interessenter om kriminalpræventive opgaver se bilag

1


Park & Opsyn

Anette Andersen 10. juli 2013

Center for Park og Natur og Center for Sikker By præciserer de opgaver, der ønskes udliciteret. Opsynet og den sociale kontrol i offentlige parker og arealer løser en del af Center for Park og Naturs opgaver med at fremme dialog med borgere om ansvarlig opførsel og medansvar for at undgå hærværk. Opsyn og kontrol understøtter ligeledes nogle af politiets opsynsopgaver, der ikke altid er ressourcer til at løfte. Opsynet og kontrollen omfatter også opgaven med at realisere og styrke 'Sikker By'.

Det sociale produkt - form Beskæftigelsesministeriet og beskæftigelses- og integrationsudvalget tilbydes et koncept, der bringer socialt udsatte over i selvforsørgelse: • 10-15 personer gennemgår et opkvalificerings/uddannelsesforløb og ansættes efterfølgende - selvforsørgelse (d) • kursus udformes og afholdes - kurset kan købes af mig Socialcentre og jobcentre medvirker til at udvælge personer og præcisere det konkrete indhold i ressourcetilførsel. Den sociale gevinst er, at personerne, via uddannelse/opkvalificering kommer tilbage i ordinært arbejde, og med dette ny udgangspunkt bidrager til samfundsøkonomien (c).

Indhold og form

Indhold og form er helt afgørende for, at dette projekt bliver en succes. Opgaverne skal løse reelle behov, og der skal være tæt overensstemmelse mellem udførelse af opgaverne og de pågældende menneskers livsgrundlag og baggrund - forstået som kompetencer. Incitamentet er inddragelse i løsningen af opgaverne. Det sikrer ejerskab og engagement hos de ansatte til at løfte opgaven. Indholdet i opgaverne præciseres af interessenterne. Ligesom personerne udvælges i samarbejde med sagsbehandlere fra socialcentre og jobcentre. Formen er et samarbejde med de udvalgte personer om at afdække deres kompetencer. På den baggrund tilpasses og tilbydes den enkelte en opkvalificering/uddannelse, der understøtter deres eksisterende kompetencer. Efterfølgende samarbejdes om en detaljeret beskrivelse af udførelsen af de konkrete arbejdsopgaver. Målet er en ansættelse som parkbetjente/tekniske servicemedarbejdere på ordinære ansættelsesvilkår.

Københavns Kommune & Synergi - e)

Projektet bidrager med synergi i udviklingen og implementeringen af nogle af de overordnede visioner såsom: at gøre København til verdens bedste storby og skabe et unikt byliv og at gøre København til Europas reneste hovedstad i år 2015, at skabe borgerinddragelse i i realiseringen af visionerne. København har en CSR-profil blandt andet som: klima- og miljøby, kulturby med havnebade, cykler og grønne områder3. At inkludere socialt udsatte mennesker og øge sikkerheden i det offentlige rum bidrager til Københavns CSR-profil med socialt 3

Visioner for København som attraktiv by se bilag

2


Park & Opsyn

Anette Andersen 10. juli 2013

menneskeligt ansvar. Synergien af det gør København til en endnu mere attraktiv hovedstad4. I relation til Sikker By er projektet et konkret bidrag i kriminalpræventive opgaver relateret til brug af og adfærd på offentlige arealer, det vil sige den konkrete inkludering af borgerne i opgaver relateret til brug af og adfærd på offentlige arealer. I forhold til borgernes arbejdsmarkedstilknytning - selvforsørgelse eller ej5 - og de hertil relaterede særlige sociale forhold giver projektet synergi også i implementeringen af den ny socialreform6 - udmøntet i ressourcetilførsel til de berørte persongrupper. Idet konceptet kan være en delløsning af social- og/eller jobcentres opgave med ressourcetilførsel til det øgede antal borgere berørte af socialreformen - borgere i henholdsvis førtidspensions- og fleksjobordningerne. Projektets kapacitetsudnyttelsesgrad er favorabel. I en projektansættelse er jeg billigere end som ekstern konsulent. Hvilket giver bedre vilkår for tæt samarbejde og en kontinuitet i jobforløbene, som det er ønsket i beskæftigelsesindsatsen.

Bilag:

1. Center for Renhold, visionen og arbejdsopgaver http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/Forvaltninger/TMF/Organisation/cre.aspx 2) Center for Park og Natur, grøn by, sociale forhold, dialog med interessenter og borgere om København som attraktiv by http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/Forvaltninger/TMF/Organisation/cpn.aspx 3) Center for Sikker By, kriminalpræventivt arbejde, koordination mellem aktører http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/Forvaltninger/Okonomiforvaltningen/Organisa tion/CenterForSikkerBy.aspx Sikke By programmet, de 4 indsatsområder http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/SikkerBy/SubsiteFrontpage/MindreKrimin alitet.aspx

4) Økonomiforvaltningen og dens mission og arbejdsopgaver med bæredygtig vækst og serviceorienteret betjening af borgere og virksomheder

http://www.kk.dk/Job/Forvaltninger/OKF.aspx 5) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, om socialt ansvar i forhold til CSR http://www.cubeinfo.dk/joomla/index.php/update/1-latest-news/201kobenhavns-kommune-har-csr-visioner 6) Beskæftigelsesministeriet, reform af førtidspension og fleksjob http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Reform%20af %20foertidspension%20og%20fleksjob.aspx 7) Beskæftigelses- og integrationsudvalget: ansvarsområder http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Udvalgene/Beskaeftigelsesudvalget.aspx

4 5 6

København og socialt ansvar se bilag Beskæftigelse- og integrationsudvalgets ansvarsområder se bilag Reform om førtidspension og fleksjob se bilag

3

Park & Opsyn - et socialt projekt  
Park & Opsyn - et socialt projekt  
Advertisement