Page 1

aneta ĹžvakovĂĄ


2


Aneta Žvaková azvakova@gmail.com 00420 605 843 513 narozena 1989 v Pardubicích

vzdělání 1 | 2 0 1 3 - s o u č a s n o s t

FA Č V U T, P r a h a magisterské studium a t e l i é r I n g . a r c h . J a n a Š é p k y a I n g . a r c h . M i r k y Tů m o v é ateliér Ing.arch. Romana Kouckého a Ing.arch. Edity Lisecové

9 | 2 0 1 2 - 1 | 2 0 1 3

To n g j i U n i v e r s i t y , S h a n g h a i College of Architecture and Urban Planning semestrální stáž tutor Ercument Gorgul, studio Highrise building

9 | 2 0 0 9 - 6 | 2 0 1 2

FA Č V U T, P r a h a bakalářské studium atelier Ing.arch Jana Aulík a Ing.arch Roman Chvilíček

3 | 2 0 1 3

workshopy Hotel Wilhelmsburg in 1:1 scale, Hamburg p o d v e d e n í m B e n j a m i n F. B a l d e n i s u , R a u m l a b o r B e r l i n

pracovní zkušenosti atelier Kokespartners Karlín Group s.r.o., studie objektu Mikrona spolupráce s ing.arch Pavla Pannová,obřadní síň Pardubice

3 | 2 0 1 4 3|2012-6|2012 2011

jazyk angličtina, němčina, začátečník v čínštině

3

3 | 2 0 1 4

AutoCAD, Revit, SKetch-up, Adobe

software Creative Suite


Semily, mezi městem a krajinou atelier Ing.arch Jana Šépka, Ing.arch Mirky Tůmové | LS 2014 ve spolupráci s J.Bárta M.Habrová, P.Kabiček


Vycházíme z fragmentovanosti města, kterou chápeme jako potenciál, pracujeme s obytnou krajinou jako konceptem pro ostrov v Semilech,.Vyhrazujeme se vůči územnímu plánu města, který rozsáhlé plochy krajiny zastavuje a nabízíme odpověď pro sen o rodinném domku. Dvě struktury, struktura sídliště a struktura továrny nejdou zcelit, proto je dodnes lukrativní nížina pouhým bílým místem na mapě města, navrhujeme strukturu novou, zcela odlišnou, která je dalším fragmentem v obytné krajině, krajina je oním pojivem odlišných struktur.

6


“Je proto třeba, aby zájem nebyl soustředěn výhradně na osídlenou jednotku jako element kraji nadřazený, ale naopak na krajinu s vřaděnými sídli....přenesení důrazu z jednotky na souhrn, ze složky na celek, zdá se mi jedinou cestou, která nás může vyvést ze soudobého chaosu osidlování krajiny.” Emanuel Hruška

7


A| ves Bítouchov, zástavba podél cest

B| ostrov Řeky nová struktura individuálního bydlení

C| sídliště , kukátka do krajiny vertikální teraso-zahrady

D| Niva bydlení u náplavky

8


9


A| ves Bítouchov, zástavba podél cest

10


11


B| ostrov Řeky nová struktura individuálního bydlení

Obytná krajina Semily Fragmenty Okrsek s kapsou v ulici Prefabrikované RD, koncept levného bydlení

Zákl. jednotka struktury kapsa - půdorys - přízemí

B D C A 12


13


C| sídliště, kukátka do krajiny vertikální teraso-zahrady

D| Niva bydlení u náplavky

14


15


“Nové město pro Plzeň atelier doc.Ing.arch Roman Koucký, Ing.arch Edita Lisecová | ZS 2013


“Nové město pro Plzeň” aneb naplnění potenciálu protějšího břehu historického centra. Jiskra na místě původního kruhového objezdu je symbolem nového města, náměstím, které obklopují čtyři nově navržené městské bloky. Městský blok navržený na základních principech, jako je zážitek z průhledu a průchodu, má při náměstí významnou reprezentativní funkci. Monumentalita hmoty je dána do kontrastu s beztížným vzhledem fasády. Ta je navržena jako lehký strukturální plášť, jehož skla gradují v uzké horizontální linii.

18


19


20


21


22


severní pohled

řez

východní pohled

23


podzemní podlaží

24


parter

25

typické podlaží


Město je městem, jen pokud tvoří celek. To se o dnešní Praze říci nedá a s neustálým rozšiřováním města tato slova ani nelze naplnit .... .


vize p ro P r a h u atelier doc.Ing.arch Romana KouckĂŠho, Ing.arch Edity LisecovĂŠ | LS 2013


.. Hranice by měla být základním identifikačním prvkem takového celku, a protože dnešní administrativní hranice tento požadavek nesplňuje, je zapotřebí stanovit hranici novou. Výsledkem je hranice definovaná tvrdou hranou zástavby a měkkou hranou krajiny.

28


Hranice města však nestačí, je nutné určit hlavní rozhraní utvářející Prahu - město, tedy hranici vnitřní. Ta odděluje periferii od města modelací terénu na levém břehu Vltavy, na pravém břehu pak převážně infrastrukturou, liniovou pauzou, která je pro lidi charakteristickým znakem města. Přechodem tohoto rozhraní vstupujeme do města, které, až na výjimky, vytváří struktura, v níž jsme schopni se orientovat. Rozeznáme tedy hlavní ulice od vedlejších, náměstí, park, narozdíl od sídlišť, kde tyto městotvorné prvky chybí úplně nebo se vymykají měřítkem. Z této logiky pro mě vyplývá, že právě sídliště tvoří převážnou část pražské periferie. Jejich lokalizování (určení centra a obvodových hranic) považuji za podstatné pro budoucí vývoj sídlištního celku. Zřejmým potenciálem sídlišť je blízkost krajiny, ten navrhuji podpořit ještě větším provázáním krajinného systému. Na rozdíl od periferie, budoucnost města spočívá v jeho hustotě. Zde má Praha své rezervy, nazvěme je bílá místa. S vědomím, že budoucnost města nespočívá

29

v hustotě rovnoměrné, je bílá místa nutné začlenit do celkového kontextu města. Platí sice, že mají svou specifickou identitu, přesto však zůstávají odpovědni celku.

Tato strategie takzvaných “cílených zásahů“ do jednotlivých oblastí se opírá o myšlenku, že bez těchto území nemůže být naplněno uspořádání celku, tedy města. Proto stanovuji vizi bílé krajky. Bílá krajka jako “nový vzor” bílých míst, vodítko pro vymezení městské struktury. Krajka je tvořena kompozičními liniemi, ty spojují a vytváří nové brány v území. Podél nich jsou uspořádány ostatní prvky struktury. Křížením linií pak vznikají hlavní ohniska, uzly. Tato místa disponují iniciační silou pro danou oblast.

Bílá krajka má za cíl určit charakter území, vnější a vnitřní vazby, které tento charakter posilují. I při stanovení těchto prvků je nutno ponechat prostor pro změny, prostor pro reakce společnosti, respektive její nové požadavky.


inner city město X X outer city periferie

měkká hrana krajiny tvrdá hrana zástavby

rozhraní utvářející město měkká hrana, tvrdá hrana

kompozice, naplnění stávající | iniciační lin 30


města nie a ohniska 31

stabilní struktura města a její bílá místa


Bílá krajka _

vize uspořádání města

32


legenda LEGENDA obytné OBYTNÉ území ÚZEMÍ krajina KRAJINA stabilní STABILNÍ REKREACE rekreace STABILNÍ stabilní

PRODUKCE

STABILNÍ produkce stabilní

LEGENDA OBYTNÉ ÚZEMÍ

krajina KRAJINA transformace TRANSFORMACE

KRAJINA STABILNÍ

PRODUKCE produkce TRANSFOMACE transformace

REKREACE STABILNÍ

hraniceHRANICE vnitřní VNITŘNÍ

PRODUKCE STABILNÍ

hraniceHRANICE vnější VNĚJŠÍ

OBYTNÉ ÚZEMÍ

KRAJINA TRANSFORMACE

železnice

KRAJINA STABILNÍ

PRODUKCE TRANSFOMACE

lokalita

REKREACE STABILNÍ

HRANICE VNITŘNÍ

magickéMAGICKÉ místo MÍSTO

PRODUKCE STABILNÍ

HRANICE VNĚJŠÍ

městskáMĚSTSKÁ bránaBRÁNA

LEGENDA

33

ŽELEZNICE

LOKALITA


Městské lázně pod Emauzy

ateliér Ing.arch Jana Aulíka | LS 2011


Emauzský klášter se spolu s přilehlou zahradou nachází uprostřed města, kde vytváří velkolepou dominantu. Její působení si ještě více uvědomíme, když navrženou úzkou branou vstoupíme do klášterních zahrad. Zásadní je zachovaní hranice mezi městem a okolím kláštera, zachování klášterní zdi. Vytvořit tak v podklášteří místo, kam člověk může uniknout před městským shonem. Navržený jednopodlažní objekt doplňuje stávající blok, uzavírá ho a vytváří tak dvůr, který odděluje od nového parku. Samotná klášterní zahrada je ponechána na jižním svahu kláštera. Střídmě a jednoduše, s respektem k životu zbylých mnichů. Lázně jsou světskou očistou pro tělo a mysl, zapomenutá tradice městských lázní, obnovená na zapomenutém místě. Hra průchodů s překážky a průhledy končí vyústěním do intimního venkovního prostoru, mysl se opět dostává do kontaktu s realitou.

36


klášterní zahrady

město

klášterní zahrady park

vnitroblok

+

37

městské lázně


38


39


40


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

41


PRODUCED BY AN AUTODESK EDU

1.np

42

DESK EDUCATIONAL PRODUCT


CATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

43

2.np

PRODUCED BY AN AU


SK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIO

PRODUCED BY AN AUTODESK E

44


západní pohled

podélný řez

45

AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTOD


Microna refurbishment ve spoluprรกci s Janou Zdeลˆkovou, pro Karlin Groupe s.r.o


Microna je ikonou Modřan, stejně velkolepě jako působí v kontextu svého okolí se k ní snažíme přistupovat i uvnitř. Deska_sloup_trám_žebro. Šikmo navržené dělící stěny nechávají vyznít kostru objektu, bývalé továrny na letecké součástky. Navrhujeme interiér jako otevřený, volně plynoucí prostor. Jediným členícím prvkem je koupelnový blok se zabudovanou kuchyňskou linkou, knihovnou a šatní skříní. Jediným dominujícím prvkem je vrtule točitého schodiště.

48


spodní podlaží

vstupní podlaží

horní podlaží

49


Hotel Wilhelmsburg workshop pod vedenĂ­m Benajmin F.Baldenius_Raumlaborberlin foto by V.Skansi

photo by V.Skansi


Wilhelmsburg je čvrť Hamburgu, leží na stejnojmenném ostrově, odělená severní a jižní větví Labe. Většina ostrova je součástí Hamburgského přístavu a v roce 2013 byla místem konání mezinárodní stavební výstavy IBA Hamburg. Zapojení Hamburské univerzity spočívalo v refurbishmentu starého objektu z r.1950 , jehož oficiální datum dožití bylo koncem r.2013, tato budova se za minimálního rozpočtu, dobrovolnické práce a recyklace materiálu na pár měsíců stala hotelem, tedy místem pro sousedství a v případě mě , studenta, i místem praxe/výzkumu v měřítku 1:1.

52


53


54


55


Aneta Žvaková | portfolio 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you