Page 1

Let’s

engineer. Association Nationale des Etudiants IngĂŠnieurs Luxembourgeois


De richtege Choix fir d’Zukunft maachen

1

Ingenieur

2-5

Architekt

6-7

Bauingenieur

8-9

Bioingenieur

10-11

Chemiker

12-13

Elektroingenieur

14-15

Ă‹mweltingenieur

16-17

Geometer

18-19

Informatiker

20-21

Maschinnebauingenieur

22-23

Mathematiker

24-25

Physiker

26-27

Verfahrenstechniker

28-29

Wirtschaftsingenieur

30-31

BTS

32-33

ANEIL

34-35


Let’s engineer

de richtege Choix fir d’Zukunft maachen D’Konzept „Let’s Engineer“ ass eng Initiative vun der ANEIL, déi

nen, wou mir a verschiddene Lycéeën Dech als Schüler direkt

drop ofzielt d’Schüler aus de Lycéeën fréizäiteg mam Beruffsbild,

informéiere kommen. Heibäi stelle mir déi eenzel Ingenieursbe-

dem Studium an de Chance vum Ingenieur um lëtzebuerge-

ruffer vir, diskutéieren aktiv mat Dir iwwert deng Zukunftspläng

schen Aarbechtsmarché bekannt ze maachen, an hinnen all

an ginn Dir dës Brochure mat op den Wee, déi Dir erméigleche

noutwenneg Informatiounen zur Verfügung ze stellen, déi et

soll Dir all d’Informatiounen zesummegefaasst nach eng Kéier

hinnen erméiglechen en optimale Choix fir d’Zukunft ze

duerch de Kapp goen ze loossen. Och si mir all Joer op der Foire

maachen.

de l’Etudiant vertrueden. Hei lount et sech op alle Fall laanscht ze kommen. Nieft techneschen Ausstellungsstécker wéi z.B.

Als Schüler vun der 2 /1 oder 12 /13 kriss Du vun eis Informa-

3D-Drucker a Roboter erwaarden Dech och Memberen vun der

tiounen iwwert den Ingenieursstudium a -beruff. Mir sinn der

ANEIL, déi Dir gären all deng Froe beäntweren. Déi Schüler, déi

Meenung datt ee richtegt Informéieren immens wichteg ass fir

net d’Geleeëenheet hunn eis op eise verschiddenen Eventer

sech fréizäiteg richteg ze orientéieren. All Joer wiesselt ee gudde

unzetreffen, versiche mer mat eisem „let’s engineer“ Internet Site

Strapp Studenten d’Fachrichtung oder hält ganz op mat

ze tréischten. Heirop fënns Du all Informatiounen aus dëser

studéieren, well se réischt ze spéit erkenne wéi ee Studiegang fir

Brochure an nëtzlech Links op Säiten déi Dir däi Studiechoix méi

si dee richtegen ass. Do hëllefe mir gäre mat eisen eegenen

liicht maachen.

e

re

e

e

Erfahrunge weider, oder vermëttelen Dech u Studenten, déi an Dengem gewënschte Studium ënnerwee sinn. Och wann

Weider Informatiounen:

d’Studieplaz zweetrangeg ass, gëtt d’ANEIL Tipps fir de Choix

www.letsengineer.lu

vun där richteger Uni oder Héichschoul ze vereinfachen. Mir

contact@aneil.lu

organiséieren dofir iwwert d‘Joer verdeelt eng Rei Schoulaktiou-


Ingenieur Wat mécht en Ingenieur?

Schlagwuert : Teamwork

De Begrëff Ingenieur kënnt aus dem Mëttelalter an staamt vum

Hautdesdaags kann net méi eng Persoun alleng déi ganz

laténgesche Wuert “ingenium” of, wat esou vill wéi “produktive

Aarbecht maachen déi néideg ass fir en Projet an enger

Geescht” bedeit. Den Ingenieur haut ass en Erfinder an e

gewësser Zäit an an engem gewësse Budget ze entwéckelen

Problemléiser. An sengem Beruff muss den Ingenieur Léisungen

an duerchzeféieren. Dofir schafft den Ingenieur, wann en an

zu Problemer technescher Natur fannen déi him gestallt ginn.

enger Firma schafft (an net als selbstännegen Ingenieur (zum

Dobäi muss den Ingenieur oft “ëm den Eck” denken a kreativ sinn.

Beispill als Gutachter)), an engem Team mat anere Mënschen

Fir d‘Problemer ze léise benotzt den Ingenieur d‘Mathematik a

zesummen déi oft aus ganz anere Beräicher kommen. Et ass

physikalesch Gesetzer. Hautdesdaags kann den Ingenieur ganz

haut zum Beispill ëmmer wichteg och de wiertschaftlechen

oft schonn op Technologien a Methoden zréckgräifen déi aner

Aspekt vun enger Entwécklung ze bedenken an dofir ass bei der

Ingenieure virun him schonn entdeckt oder entwéckelt hunn.

Entwécklung och ëmmer een dobäi deen sech an deem Beräich

Deemno muss den Ingenieur haut oft déi al Technologien a

auskennt. Oder et si juristesch Aschränkungen ze beuechten a

Methode verbesseren oder se dem Problem deen sech him

woufir et och Spezialiste gëtt mat deenen den Ingenieur muss

grad stellt upassen. Et ass wichteg dass en Ingenieur zum Asaz

zesummeschaffen. Den Ingenieur muss also net nëmme säi Fach

kënnt, ier ee Produit oder ee Projet agesat oder fäerdeggestallt

kenne mee och an der Lag sinn mat anere Mënschen ëmzegoen.

gëtt, well hie capabel ass de Realfall scho virun dem Abetribhue-

Eng aner Méiglechkeet als Ingenieur säi Geld ze verdéngen

le bzw. Bauen ze berechne bzw duerzestellen. Sou gëtt verhën-

ass fir sech selbstänneg ze maachen. Dann kann een en

nert, dass de Projet oder de Produit en Desaster ginn.

sougenannten Ingenieursbüro grënnen. Dës Büroe bidden oft de Service un fir engem Laie Berechnungen ze maachen déi


dësen net selwer maache kann. Oder den Ingenieursbüro hëlleft

fachspezifesch Kompetenze bäibruecht ze kréien. Dës Kompetenze

Firmen déi selwer net den néidegen Know-How hunn.

si vum Ingenieursberäich ofhängeg mee als gemeinsam Basis hu se all ee wëssenschaftlechen Hannergrond. Si sinn dofir do,

Wéi kann ech Ingenieur ginn?

dass den Ingenieur seng Aarbecht dono méi effizient ka maachen, well hie weess wéi en sech am Beschten uleet fir déi

Fir kënnen Ingenieur ze ginn, muss ee studéieren.

gestallten Aufgab ze léisen.

Nom Studium ass een dann e Bachelor/Master of Science wann een op enger Universitéit oder enger technescher Héichschoul

Wéieng Ingenieure ginn et?

säin Ofschloss mécht oder e Bachelor/Master of Engineering wann een den Ofschloss op enger Fachhéichschoul mécht.

Et gëtt vill verschidden Ingenieuren. Dëst sinn awer oft nëmmen

(Fréier huet den nämmlechten Ofschloss Diplom Ingenieur

extra Nimm fir net ganz sou extra Kompetenzen. Déi meescht

geheescht)

Ingenieuren hunn eng vun den 3 grousse Richtunge Maschinnebau, Bauingenieur an Elektroingenieur studéiert an sech da

Wat léieren ech an deem Studium?

während hirem Studium an déi Richtung spezialiséiert. Op deenen nächste Säite wëlle mir dir all Ingenieursrichtung e

Den Ingenieur muss virun allem ee Wëssen an der Mathematik an an der Physik hunn, dofir gëtt am Studium dorops ee grousse Wäert geluecht. Dëst ass fir all Ingenieur dat wichtegst a gëtt dofir och an all Studiegang geléiert. Bal genau sou wichteg ass et dono Methoden, Theorien an aner

bësse méi genau virstellen.


Den Ingenieur an der Praxis

ëmmer kloer definéiert, sou dass ee grad a franséischsproochege Länner méi genau muss kucke wat elo wat ass (d’Uni

Ingenieuren, an och déi déi et net onbedéngt am Numm stoen

Lëtzebuerg ënnerscheet hei z.B. zwëschent académique a

hunn, si relativ villfälteg asetzbar. Et ginn zum Beispill ëmmer

professionel). Bei der Bezeechnung vum Ofschloss kann een oft

méi Ingenieuren op Banken, Assurancen, Consultingfirmen oder

och en Ënnerscheed feststellen, deemno ob et Bachelor/Master

och beim Staat oder de Gemenge gesicht. Doduerch dass eis

of Science (meeschtens Uni) oder –Engineering (meeschtens FH)

Welt ëmmer méi komplex Technik benotzt an en demographe-

ass.

sche Wandel stattfënnt gesinn d’Beruffschance fir d’Zukunft positiv aus. Eng aner interessant Saach ass dass ee grad a

Uni oder Héichschoul?

grousse Betriber als Ingenieur och aner Beräicher, wéi zum Beispill Marketing oder Controlling, zougetraut kritt, woubäi

Et besteet en Niveau- an deelweis och e Viraussetzungsënner-

dëst ëmgedréint fir den Economist net sou einfach ass.

scheed zwëschent Uni an Héichschoul, souwuel bei der Vitesse vun de Coursen, dem Opbau vum Cours, den Übungen, dem

Wéi eng Décisioune muss ech also elo huelen?

Selbststudium an och an den Examen. Dobäi ass de behandelte Stoff meeschtens ähnlech; et gëtt dem Student just op eng aner

Niewent der Auswiel vun der Stad (jee no Land staark ofwäi-

Aart a Weis bäibruecht. Op enger Uni huet ee prinzipiell manner

chend Studienorganisatiounen) an dem Fach (am beschte mat

Coursen a méi Selbststudium (et muss een sech also Villes

klenge Stagen virum Studium ofsécheren) sollt ee sech och mat

selwer bäibréngen). Ausserdeem ass et op der Uni keng

der Fro beschäftegen, ob een op eng Universitéit oder eng

Seelenheet zu e puer Honnert an engem Cours ze sëtzen,

Fachhéichschoul well studéiere goen. Dës Begrëffer si leider net

woubäi dëst op den Héichschoulen meeschtens méi kleng


Gruppe sinn a soumat d’Betreiung och méi intensiv ass.

wéi een sech entwéckelt (dës sollt een och am Studium net

Weiderhin ass eng Uni éischter op Grondlaagefuerschung an

vernoléissegen, z.B. Softskills). Weider sollt ee sech genau mat

domat méi theoretesch an zukënfteg ausgeriicht. D’Proffen hu

de Prüfungsuerdnunge bekannt maachen, well dës kënnen

meeschtens e Lehrstuhl mat Mataarbechter fir ze fuerschen. Op

zwëschent de Fächer, de Schoulen a virun allem zwëschent de

den Héichschoulen ass d’Léier éischter méi praxis- respektiv

Länner staark variéieren a séier zu enger Exmatrikulatioun

uwendungsorientéiert an aktuell, sou dass hei d’Proffen oft an

féieren.

der Privatwiertschaft schaffen a fir d’Coursen an d’Héichschoul kommen.

Wéieen Ofschloss soll ech maachen?

Et kann ee mat Aschränkungen och während dem Studium

Méiglech sinn am Normalfall Bachelor, Master an Dokter. Op

wiesselen, woubäi et erop ëmmer méi schwiereg ass wéi erof.

enger Uni ass de „Regeloofschloss“ ee Master. Wann een dann

Absolventen vu béide Richtungen, also Uni oder FH, ginn

nach net genuch huet kann ee sech och en Dokter iwwerleeën,

ëmmer gebraucht, mee d’Aschaffungszäit ass no der Héichs-

dëst ass meeschtens och vun enger FH méiglech. An de

choul wéinst der Praxisorientéierung awer an der Regel méi

Grondlaagefächer wéi Mathé, Physik a Chimie gëtt méi oft

kuerz. Vill Entreprise maachen e Carrièresënnerscheed zwë-

promovéiert, well dat an der Fuerschung meeschtens gefrot ass.

schent deenen zwou Richtungen, awer oft gëtt och kee

Heibäi sollt een allerdéngs vill Bëss a Motivatioun hunn.

gemaach an et hänkt ebe vun den individuelle Fäegkeeten of


Architekt Wat mécht en Architekt? D’Architektur ass breet gefächert. Haaptsächlech befaasst sech

Architekt nëmme mat eenzele Phasë vum Projet ze chargéieren,

en Architekt mat Gebaier, ëffentleche Reim, Landschaft,

wei z.B. vum Entworf bis zur Autorisatioun, d’Ausféierungspläng,

Urbanismus ma och de Bannenausbau, d’Technik, generell

d’Ausschreiwungen an den Optrag vu Firmen oder

Gestaltung, a fachlech Berodung falen an den Zoustännegkeets-

d’Bauleedung an d’Exekutioun.

beräich vum Architekt. Deemno ass d’Tätegkeet vum Architekt vu Projet zu Projet De Client, egal ob e privaten oder ëffentleche Bauhär, kontakté-

ënnerschiddlech. Ausserdeem ginn et nach Ënnerscheeder ob

iert den Architekt, ier béid dann zesummen e Projet ausschaffen.

een an engem Büro mat méi oder manner Leit ugestallt ass,

D’Wënsch vum Client a Kombinatioun mat de Bedéngunge vum

beim Staat oder der Gemeng schafft, oder Selbstänneg ass.

Terrain, gi vum Architekt mam Bautereglement vun der jeeweileger Gemeng ofgestëmmt. Doduerch ass all Projet eenzegaarteg,

Wat all Projet awer gemeinsam huet, ass d’Interaktioun mat Leit

a passt genau zu dem Client a sengem Grondstéck.

aus anere Fachberäicher wei z.B. dem Client, der Statik, der Haustechnik, dem Handwierk, der Innenarchitektur, der

Nodeems éischt Skizzen a Maquetten dem Bauhär presentéiert ginn, entsteet no an no eng definitiv an ëmmer méi detailléiert Versioun vum Gebai, dem Raum oder dem Konzept. De Bauhär kann den Architekt beoptragen, fir e komplette Projet ze realiséieren, en huet awer och d’Méiglechkeet, fir den

Visualiséierung, a villen aneren.


Wat muss ech studéiere fir Architekt ze ginn? De Studium heescht Architektur, et gëtt awer ausserdeem och de Studium fir Innenarchitektur, an eenzelne Länner gëtt et e separate Studium fir Urbanisten oder Landschafts-architekten. Dës Fachrichtunge ginn op Universitéiten, Fachhéichschoulen a Konschtakademien ugebueden. An der Regel dauert de Studium ëm déi 10 Semester. E ganz wichtege Bestanddeel vum Studium ass den Entworf, niewent deem een nach Virliesungen, Workshopen, Excursiounen a folgende Beräicher huet: Ëntworfsprinzipien, Fräihandzeechnen, Statik, Bauphysik, Baugeschicht, Baustoffkunde, Vermessungskunde, Bauopnahm, CAD-Programmer, Modellbau, Stadplangung, Technesch Zeechnen. Meeschtens muss en niewent dem Studium Praxiserfahrung noweisen, dofir muss eng gewëssen Unzuel u Woche Stage a verschiddenen Entreprisë maachen. Wann ee bis e Basiswëssen an der Grondausbildung vermëttelt krut, huet een am zweeten Deel vum Studium d‘Méiglechkeet sech ze verdéiwen an: Konscht an Theorie, Bautechnik, Stad a Landschaftsplanung, Konscht a Baugeschicht, oder am Entwerfen.


Bauingenieur Wat mécht e Bauingenieur? Dem Bauingenieur säin Job ass et Gebaier oder aner Konstruk-

ëffentleche Client, ee Gebai oder soss eng Konstruktioun baue

tiounen ze entwerfen an se sou ze berechnen dass se stabil

wëll freet hien en Ingenieursbüro fir dass déi him dofir d’Statik

gebaut kënne ginn. Des weideren ass de Bauingenieur och

berechnen. De Büro iwwerhëlt dann de Projet, féiert déi néideg

zoustänneg dofir, de Bauoflaf ze organiséieren an dofir ze

Berechnungen duerch an zeechent d’Pläng dofir. Den Ingenieur

suergen, dass och alles esou wéi geplangt um Chantier ofleeft.

iwwerhëlt domat och d’Verantwortung dofir dass dës Konstruk-

Am Beräich vum Héichbau iwwerschneit sech de Beruff vum

tioun iwwert di geplangte Liewensdauer stabil bleift. Lo kann de

Ingenieur oft mat deem vum Architekt. Meeschtens ass et esou

Büro dëse Projet rëm ofginn oder awer selwer den ausféierenden

dass den Architekt de kreativen Deel iwwerhëlt, hien entwërft

Deel iwwerhuelen a sech dorëms këmmeren dass um Chantier

ee Gebai an zeechent d’Pläng a gëtt de Projet dann un den

alles richteg ofleeft. Fir dëse Projektmanagement maachen ze

Ingenieur weider fir dass dësen d’Statik berechent.

kënnen ass den Ingenieur an der Regel um Chantier present a suergt dofir dass déi néideg Materialien, Aarbechter a Bau-

Wéi lo genau dem Bauingenieur seng Aarbecht ausgesäit hänkt

maschinnen zur Richteger Zäit an der richteger Quantitéit a

staark dovun of a wéi engem Beräich hie schafft. Grondsätzlech

Qualitéit op der richteger Platz ukommen. Expertisen, Studien

kann een ënnerscheeden zwëschen dem plangenden Ingenieur

oder Verkéiersanalyse gehéieren och zum Aarbechtsberäich

an dem ausféierenden Ingenieur. De plangenden Ingenieur

vun de Bauingenieuren.

schafft entweder selbstänneg oder awer mat aneren Ingenieuren zesummen an engem Ingenieursbüro. Hie bitt eng Déngschtleeschtung un. Wann e Bauhär, sief et e privaten oder en


Wat muss ech studéiere fir Bauingenieur ze ginn? De Studium Bauingenieur ass wéi all Ingenieursstudium eng

ëffentleche Verkéier wéi de Schinneverkéier, z.Bsp. wann eng

Zesummesetzung aus verschiddene Fächer. Am Ufank vum

Zuchstreck ausgebaut oder den optimale Wee fir en Tram

Studium stinn d’Grondlage wéi Mathematik a Mechanik awer

duerch eng Stad fonnt muss ginn ginn. Den Tunnel- oder

och Baustoffkunde, Vermiessung a Baukonstruktioun um

Flughafebau gehéiert och zu dësem Beräich.

Programm. Oft ass et dann esou dass no dëse Basiskenntnisser

Baubetrieb: An dëser Verdéiwungsrichtung gëtt sech méi

eng Rei Fächer kommen déi fir all Bauingenieur wichteg sinn,

genau mam Plange vu Chantiere beschäftegt. Wee sech heifir

wéi Geotechnik, Massivbau (also d’Baue mat Stohlbeton),

entscheet wäert a sengem spéidere Beruffsliewe vill Zäit op

Baustatik oder och mol Baurecht. Dono muss een sech dann

Baustelle verbréngen a meeschtens och vill ënnerwee sinn.

entscheeden a wéi enger Richtung ee säi Wësse verdéiwe wëll.

Waasser- an Offallwirtschaft: Bei dëser Verdéiwung geet et ëm

Grondsätzlech kann ee 4 verschidde Weeër aschloen:

alles wat an iergendenger Form mat Waasser ze dinn huet, also

Konstruktiven Ingenieur an Héichbau: An dëser Verdéiwung

Zou- an Ofwaasserleitunge mee och Kläranlagen, Regenrückhal-

geet et also ëm alles wat iwwert dem Buedem gebaut gëtt wéi

tebecken, Waassertierm oder Staudämm. Den Ingenieur

Wunnengen an ëffentlech Gebaier, Halen, Kraaftwierker mee

këmmert sech also ëm de gesamte Waasserzyklus, also vum Pëtz

och Brécken oder Parkhaiser. Dem konstruktiven Ingenieur seng

iwwer d’Opberedung duerch d’Leitunge bis an d’Haiser a vun do

Aarbecht besteet virun allem doran d’Statik fir Tragwierker ze

aus an d’Kläranlag an zeréck an de Floss. Mee och de Wee vum

berechnen.

Offall vum Verbraucher iwwer d’Verbrennung bis zum Bau vun

Verkéierswiesen: Hei geet et ëm de d’Plangen, d’Bauen an

Deponië fält an dëse Beräich.

d’Bedreiwe vu Stroossen an Autobunnen, mee och ëm den


Bioingenieur Wat mécht e Bioingenieur? Vereinfachend erkläert, ass ee Bioingenieur e Verfahrenstechniker

Um Ufank vum Bioingenieur senger Aarbecht steet oft e

dee sech speziell mat liewegen Zellen an Enzymer beschäftegt.

chemesche Prozess, deen de Bioingenieur duerch den Asaz

Dat heescht datt en sech d’Fro stellt, wéi sech Mikroorganisme

vu liewegen Zellen oder Enzymer méi bëlleg, méi rentabel oder

verhalen a wéi een déi geziilt fir d’Ëmwandlung vu Rohstoffer a

méi ëmweltfrëndlech wëll maachen. Oft ass et och esou datt de

fir d’Produktioun kann asetzen, dat ganzt ënnert dem Gesiichts-

chemesche Prozess wirtschaftlech guer net méiglech ass an da

punkt vun der Gesondheet a vun enger nohalteger Produktioun.

gëtt direkt no engem equivalente biotechnesche Prozess

Ee Bioingenieur probéiert also fir biologesch a chemesch

gesicht. Duerch e Screening gëtt no dem Mikroorganismus oder

Stoffëmwandlungsprozesser an déi technesch Praxis ze

no dem Enzym gesicht, dat déi gewënschte biochemesch

iwwerdroen.

Reaktioun am beschte katalyséieren, also ausféiere kann. Dofir ginn et riseg Enzymbanken a Stammsammlungen. Duerno muss

Duerch säi Wëssen iwwer Mikroorganismen, Zellen an Enzymer

dëse Biokatalysator stabiliséiert an optiméiert ginn, an et muss

an hier Wierkungsweis kann de Bioingenieur ganz neiaarteg

sech iwwerluecht gi wéi een deen am beschten asetze ka fir

Produiten entwéckelen an dat a ganz verschiddene Beräicher.

souwuel vill an och bëlleg produzéieren ze kennen. Dofir muss e

Dozou gehéiere Liewensmëttelindustrie, Pharmaindustrie,

Bioingenieur och Ahnung vun de jeeweilege Maschinnen an

Ëmwelttechnik a Planzeschutz, Pabeier- an Textilindustrie,

Apparaten hunn, souwéi vun der Planung an der Optiméirung

Waasserversuergung a Kosmetik.

vu Produktiounsverfahren.


Wat muss ech studéiere fir Bioingenieur ze ginn? Well et de Beruff vum Bioingenieur nach net sou laang gëtt, ass

konstruktionslehre, Thermodynamik, Elektrotechnik, Wärme- a

den Numm leider och nach net genee definéiert. Op villen

Stoffübertragung, Mess-und Regelungstechnik etc.

Unien heescht de Studiengang Bioingenieur oder Bioingenieur-

Wéi virdru schon erwähnt, kann ee Bioingenieur a ganz

wiesen. Awer oft léiert een am Studiengang Bioverfahrenstech-

verschiddene Beräicher schaffen, a genee sou verschidde sinn

nik oder Biotechnologie op enger Ingenieursfakultéit genee dat

och d’Verdéiwungsrichtungen. Et kann een sech zum Beispill

selwecht.

haaptsächlech op de verfahrenstechneschen Deel vum Studium konzentréieren an da Richtung Mechanik, fossil an erneierbar

Oppasse muss een ob de Studiegang éischter ingenieurwëssen-

Brennstoffer, chemesch, mechanesch oder thermesch Verfah-

schaftlech orientéiert ass, an also och Wäert op déi allgemeng

renstechnik oder Produktgestaltung verdéiwen. Oder et behällt

Ingenieursfächer geluecht gëtt, oder ob en éischter naturwëssen-

een de Fokus op der Biologie, da kann een zum Beispill Biotech-

schaftlech orientéiert ass an d’Biologiefächer am Virgrond stinn.

nologie, Molekular Aufarbeitung, Wassertechnologie, Emwelt-

Am Grondstudium léiert ee souwuel verschidde Biologiesfächer

schutzverfahrenstechnik oder Liewensmettelverfahrenstechnik

wéi och d’Grondlagefächer vun engem Ingenieur. Et stinn also

verdéiwen.

souwuel Technesch Biologie, Enzymtechnologie, Bioverfahrenstechnik a Chemesch Verfahrentechnik um Stonneplang wéi och Mathematik, Technesch Mechanik, Apparatebau, Maschinen-


Chemiker Wat mécht ee Chemiker? D‘Chimie gehéiert zu den Naturwëssenschaften a beschäftegt

Zäit spezialiséiert een sech an engem ganz bestëmmte Beräich

sech mat de Grondbausteng aus deenen alles opgebaut ass, den

a bedreift Grondlagefuerschung. Des Weidere besteet natierlech

Atomen. Hautdesdaags ëmfaasst d‘Chimie ee risege Beräich an

nom Studium och d‘Méiglechkeet Proff ze ginn oder eng aner

iwwerschneit sech oft mat anere Wëssenschaften, wéi der

Platz beim Staat ze sichen.

Physik, der Mathematik oder der Biologie. Sou wonnert et net, dass de Chemiker an deene verschiddenste Beräicher schaffe

Am Ufank vun hirem Beruffsliewe gëtt ee studéierte Chemiker

kann, sou zum Beispill an der Erdueleg-Industrie (Entwécklung

meeschtens an der Fuerschung agesat. No enger bestëmmter

vun neie performanten Optrennungsprozesser), an der Pharma-

Zäit ginn seng Kompetenzen ausgebaut an am beschte Fall kritt

Industrie (Entwécklung vun neie Medikamenter) oder an der

een säin eegene Fuerschungsprojet an de Schwéierpunkt vun

Elektro-Industrie (Hirstellung vun z.Bsp. neie stroumleedende

der Aarbecht gëtt vum Schaffen am Labo virun de Computer an

Materialien oder Batterien). Chemiker ginn zum gréissten Deel

a Konferenzzëmmere verlagert. Dëst gëllt, wann een sech fir eng

agesat fir nei Substanzen oder Materialien ze entwéckelen.

Carrière an der Industrie entscheet. Mee et kann een och als Beroder, Gutachter oder an engem verstaatlechte Labo (z.Bsp.

Normalerweis bleift een no Ofschloss vu sengem Studium nach

Waasserkontroll) schaffen. An alle Fäll ass et onerlässlech sech

puer Joer ob der Uni fir säin Dokter ze maachen. Während dëser

och am Beruffsliewen um neiste Stand vun der Technik ze halen.


Wat muss ech studéiere fir Chemiker ze ginn? Am Ufank vum Studium stinn nieft verschiddene Chimiesfächer (z.B anorganesch, organesch a physikalesch Chimie) och Grondlagecoursen aus der Physik an der Mathematik um Programm. Dëst Konzept entsprécht deem vu villen Ingenieursfächer, mee bei der Chimie kommen (ofhängeg vun der Uni) eng ganz Partie praktesch Coursen am Labo dobäi. Am weidere Verlaf vum Studium kann een sech fir verschidde Schwéierpunkter entscheeden. Wann d‘Schaffen am Labo engem Spaass mécht, dann ass zum Beispill organesch Chimie oder d‘Polymerchimie eng Alternativ. Ass ee staark an der Mathé an d‘kachen am Labo ass net sou säin Déng, da kann een an der physikalescher oder theoretescher Chimie seng Verdéiwung maachen. De Chimiestudium bitt engem motivéierten a méiglechst och kreative Student eng villverspriechend Méiglechkeet ee Beruff mat Zukunft ze fannen.


Elektroingenie Wat mécht en Elektroingenieur? Ganz kuerz an allgemeng ausgedréckt, befaasst sech den

Virum Hannergrond vun den erneierbaren Energien, den

Elektroingenieur mat der Hirstellung, der Verdeelung an der

intelligente Stroumnetzer oder beispillsweis dem accident-

Notzung vun elektrescher Energie. D’Gebitt vun der Notzung

fräien Elektroauto léisst sech déi an Zukunft ëmmer méi

vun elektrescher Energie stellt dee mat Ofstand gréissten a

bedeitend Roll vun der Elektro- an Informatiounstechnik

villfältegste Beräich vun der Elektrotechnik duer woubäi hei

erkennen. Déi zukünfteg Aufgab vum Elektroingenieur ass et

och d’Informatiounstechnologie duerch den Asaz vun der

also ëmmer méi intelligent an autonom, méi staark vernetzt a

Digitaltechnik eng ëmmer méi grouss Roll spillt. Esou fënnt

komplex Systemer ze plangen, entwéckelen an/oder an

een d’Resultat vum Elektroingenieur senger Aarbecht haut

d’Realitéit ëmzesetzen. Entspriechend deem breed gefächerten

an ëmmer méi Beräicher vum alldeegleche Liewen erëm:

Uwendungsberäich vun der Elektro- an Informatiounstechnik

Den Handy a seng Vernetzung souwéi den Internet, déi komplex

kann och dem Elektroingenieur säin Asazberäich ganz ënner-

Bordelektronik a modernen Autoen, d’Satellitentélévisioun oder

schiddlech sinn, woubäi hie bei der Aarbecht ëmmer am Team

déi onzähleg Steiergeräter an den Haushaltsgeräter siefen hei

mat Maschinnebauingenieuren, Informatiker, Naturwëssen-

nëmmen als Beispiller genannt. Nieft deem Alldeegleche spillt

schaftler oder och Economiste schafft.

d’Elektro- an Informatiounstechnik awer och bei industrielle Produktiounsanlagen, der Medizintechnik oder der Loft- a Raumfahrt eng ganz wichteg Roll.


eur Wat muss ech studéiere fir Elektroingenieur ze ginn? Am Ufank vum Studium gi virun allem d’Tools fir d’Verständnis

Als méiglech Spezialisatioune siefen hei als Beispill Energietech-

vun der Theorie aus de spéidere Virliesunge geliwwert, dat

nik, Automatiséierungstechnik, Robotik, Noorichtentechnik,

heescht et steet relativ vill Mathé an och Physik um Programm.

Mikroelektronik, Optoelektronik, Medezintechnik oder elekt-

Donieft kommen awer och d’Grondlage vun der Elektrotechnik,

resch Maschinne genannt.

zum Beispill d’Berechnung vun einfache Schaltungen oder d’Fonctioun vun deenen eenzelne Baudeeler, souwéi vun der Informatiounstechnik, zum Beispill Logikschaltungen oder och Programmatioun, net ze kuerz. Dorop opbauend ginn an de spéidere Virliesunge mat zum Beispill der Héichfrequenztechnik, der Regelungstechnik oder der Norichtentechnik déi méi theoretesch Grondlagen zu deenen eenzelne Beräicher vun der Elektro- an Informatiounstechnik vermëttelt. Opgrond vun der Komplexitéit vun deenen eenzelne Beräicher entscheed ee sech fir eng Spezialisatioun an där et dann zum Schluss vum Studium ëmmer méi staark a Richtung Praxis an domat tatsächlech Applikatioun geet.


Ëmweltingenie Wat mécht een Ëmweltingenieur? An der heiteger Zäit gëtt et kaum eng ingenieurtechnesch

Den Ëmweltingenieur kann op villen Aarbechtsplazen agesat

Aufgab déi, ouni méiglech Konsequenze fir eis Ëmwelt ze

ginn. Natierlech kann hie bei enger Administratioun schaffen,

analyséieren, geléist gi kann. Technologien, Produiten oder

mä och an engem Bureau d‘Etudes oder enger Consultinggesell-

Gebaier sollen net nëmme wirtschaftlech effizient sinn, mä och

schaft sinn Ëmweltingenieuren ze fannen. Plaze fir Ëmweltinge-

méiglechst ëmweltfrëndlech. Dozou kommen natierlech och

nieure ginn et awer och bei Firmen, déi Produiten hierstellen

nach Aufgaben, di sech direkt ëm den Ëmweltschutz dréien, wéi

oder Procédéen entwéckelen. Och hei si Schied fir d‘Ëmwelt ze

zum Beispill Gewässerschutz oder Naturschutz.

evitéieren, ob dat elo mam Gesetz zesummenhänkt, oder einfach zur Qualitéitsphilosophie vun der Firma gehéiert.

Bei esou Aufgaben ass den Ëmweltingenieur gefrot. Hien ass op der Schnëttstell tëscht Ëmweltschutz an Technik ze fannen.

Den Ëmweltingenieur ass also éischter breed opgestallt an e

Duerch säi breed Wëssen am Beräich vun der Technik an am

kann sech, jee no Spezialisatioun, mat deene verschiddensten

Ëmweltschutz kann hien als Ingenieur de Problem ugoen an

Aufgabe beschäftegen. Hie kann am Beräich (Of-) Waasser täteg

awer gläichzäiteg méiglech Konsequenze fir d‘Ëmwelt bewäer-

sinn, sech mat der Remédiatioun vu contaminéierte Site

ten. Doduerch dass d‘Thema Ëmwelt duerch Begrëffer wéi

beschäftegen, am Ausbau vun alternativen Energien täteg sinn,

Klimawandel an Nohaltegkeet ëmmer méi relevant gëtt, sinn

oder awer och am Beräich Loft- a Buedemschutz. Weider

d‘Aussiichten als Ëmweltingenieur eng Platz ze fanne méi wéi

Beispiller sinn nohaltegt Bauen, Offallopbereedung oder etwa

gutt.

Ëmweltverfahrenstechnik.


eur Wat muss ech studéiere fir Ëmweltingenieur ze ginn? Am Fong geholl kënnt an deene meeschte Studiegäng d‘Thema

Aspekter berücksichtegt ginn.

Ëmwelt an iergend enger Form um Stonneplang vir, mä och de Studiegang Ëmweltingenieur/Ëmweltschutztechnik ass ëmmer

Den Ëmweltingenieur ass also keen deen alleng schafft, well

méi wäit verbreet. An dësem Studiegang léiert een am Ufank

hien sech jee no Aufgab mat aneren Ingenieuren, Naturwëssen-

d‘naturwëssenschaftlech an technesch Grondlagen déi fir den

schaftler oder awer och mat Sozialwëssenschaftler an Economis-

Ëmweltingenieur wichteg sinn. Jee no Uni kann een da verschid-

ten zesummesetzt, fir seng Aufgab ze léisen.

de Verdéiwungen auswielen, beispillsweis Waasser, Energie, Buedemschutz etc. Esou eng éischt Verdéiwung fënnt normalerweis schonn um Enn vum Bachelorstudium statt. An engem nogeschaltene Masterstudium kann een sech dann nach eng Kéier méi déif spezialiséieren. E gewëssent Interessi un Technik an Naturwëssenschaft ass wéi fir all Ingenieursstudium eng gutt Viraussetzung. Wat beim Ëmweltingenieur nach dobäi kënnt, ass de Fait, dass hei och sozial a politesch Kenntnisser am Studium geléiert ginn. Ëmweltschutz besteet nämlech net just aus Technik mä et mussen och ëmmer déi juristesch, politesch a gesellschaftlech


Geometer Wat mécht ee Geometer? „E Geometer dat ass jo deen dee mat sengem Stativ nieft der

Ee Groussdeel vun den Informatiounen an eiser Welt hunn a méi

Strooss steet fir ze moossen?“ Dës wäitleefeg Meenung ass just

oder wéineger direkter Form e raimleche Bezuch. Fir dës

deelweis richteg. Meeschtens ass et de Vermiessungstechniker

duerzestelle kënnen als Basis Geoinformatiounssystemer

deen dëst mécht, während de Geometer (als Vermiessungsinge-

déngen, bei deenen de Geometer un der Installatioun a Fortféie-

nieur, international och als Surveyor bezeechent) sech mat der

rung bedeelegt ass. Weiderhi kann hie méiglech integréiert

Planung, Koordinatioun an Auswäertung ofgëtt. Dëst zum

Loftbiller oder 3D-Modeller verwalten an och erstellen oder

Beispill wann et drëms geet, fir e Bauprojet den Terrain topogra-

Webapplikatioune betreien. Beim Urbanismus kann en ënnert

phesch ze vermoossen, d‘Mauere fir d‘Konstruktioun vun engem

anerem bei Flächennotzungspläng, Bebauungspläng a Landma-

Gebai ofzestiechen oder d‘Bauwierk selwer ze kontrolléieren.

nagement bedeelegt sinn. Mat enger Zousazformatioun dierf en

Während bei dësen Aufgabe mat engem Tachymeter Wénkelen

als „Géomètre officiel“ och Kadastervermiessunge wéi Propriété-

a Strecke gemooss ginn, kommen nach weider Instrumenter

itsgrenzen, Terrainandeelungen an Expertisen dozou man.

öfters zum Asaz, sou wéi Laserscanner, Nivelléier oder Satellitennavigatiounssystemer. Prinzipiell kann de Geometer mat all

Zu Lëtzebuerg schafft de Geometer zum Beispill bei der

Sensor deen eppes moosst ze dinn hunn an dat a ville verschid-

Administration du Cadastre et de la Topographie, der Verwal-

dene Beräicher. Zil ass et generell Geoobjekter geometresch a

tung vu grousse Gemengen a Syndikater, Entreprisen an der

punkto Lag, Orientéierung, Gréisst a Form mat enger definéier-

Verkéiersinfrastruktur (Strooss an Zuch), an engem Ingenieurs-

ter Qualitéit ze bestëmmen.

büro oder als Indépendant.


Wat muss ech studéiere fir Geometer ze ginn? An Däitschland heescht de Studium Geodäsie und Geoinformation, anerwäerteg gëtt en och als Geomatik bezeechent. De Studium ass immens universell a breetgefächert opgestallt a bitt international beispillsweis och d‘Méiglechkeet bei Hiersteller vu Moossinstrumenter an Navigatiounssystemer oder Weltraumfirmen ze schaffen. Deemno heescht ee Slogan och „vum Grondstéck bis zum Mars“. Nieft de Grondlagen an der Mathé, Info a Physik kënnen ofhängeg vun der Uni Fächer wéi Vermessungskunde, Geoinformatik, Städtebau und Landschaftsplanung, Bodenordnung und Flurbereinigung, Photogrammetrie, Fernerkundung, Computergraphik, Bildverarbeitung, Kartographie, Satellitengeodäsie, Erdmessung, astronomische Geodäsie, Sensorik und Methodik, Kinematik, satellitengesteuerte Positionierung, Geolokalisation und Fahrzeugnavigation, Statistik, Ausgleichungsrechnung, Verwaltungsrecht, BWL, Ingenieurbaukunde, Geologie, Grundstückswertermittlung, Immobilienmanagement asw. um Programm stoen.


Informatiker Wat mécht en Informatiker? “An der Informatik geet et genau sou wéineg ëm Computer wéi

Een Informatiker schafft oft fir ee bestëmmte Client. De Client

an der Astronomie ëm Teleskopen”, Edsger Dijkstra (Turing

huet da méi oder manner konkret Virstellunge wat e wëll. Eng

Award Präistreger 1972). Een Informatiker ass nämlech kee

Bank wëll z.B. ee sécheren Online Banking. Lo muss sech een

renge Programméirer, a benotzt ee Computer just fir seng Ideeën

Informatiker iwwerleeë wéi en ee sécheren, mä trotzdem vun

ëmzesetzen.

engem normale Bankclient novollzéibaren Oflaf ausgesäit. Dozou gehéieren natierlech och Algorithmen, also mathema-

An de leschten 20 Joer gouf d’Liewen nohalteg vun der

tesch Berechnungen, déi den Oflaf da sécherstellen. Seng Ideeë

Informatik verännert. Duerch den Internet komme mer schnell

schreift en dann op a programméiert villäicht nach een éischte

un all Informatiounen déi mer wëllen, a kënnen einfach mat Leit

Prototyp fir seng Ideeën ze visualiséieren a präsentéiert déi der

op der ganzer Welt kommunizéieren, duerch Navigatiouns-

Bank. Déi richteg Programmaarbecht gëtt herno awer meeschtens

apparater gi mer schnell a sécher un eist gewënschten Ziel

vu Programméirer ëmgesat a just nach vum Informatiker betreit.

navigéiert an et ginn och schon Autoen déi eng Geforesituatioun erkennen an automatesch eng Vollbremsung ausléisen. D’Ziel vun engem Informatiker ass et, Méiglechkeeten déi duerch Computeren entstinn ze entwéckelen an se dann sou ëmzesetzen datt se vu jidderengem einfach a sécher kënne benotzt ginn.


Wat muss ech studéiere fir Informatiker ze ginn? De Studium heescht Informatik. Am Ufank studéiert een

awer nëmmen en puer Nennungen, et gëtt der nach vill méi, déi

d’Grondlage vun der Informatik. Dat ass virun allem

awer lo net all hei kënnen ernimmt ginn.

d’Mathematik, d’theoretesch a praktesch Informatik. Nodeems een dann d’Grondlage beherrscht kann een sech op engem Gebitt spezialiséieren. Doniewent ass et üblech, datt een en Nierwefach huet, well een herno oft mat Clienten aus anere Beräicher ze dinn huet an hier Problemer méi einfach verstoe soll. Dat kann z.B. Medezin, Economie oder Maschinnebau sinn. Well et vill verschidde Richtungen an der Informatik ginn, muss een sech während sengem Studium spezialiséieren, ouni déi aner Richtunge vollkommen ze vernoléissegen. E puer Richtunge sinn z.B.: Theoretesch Informatik (Algorithmusverbesserungen oder Beweise wat ee Computer berechne kann, a wat net), Biller- a Sprochenerkennung, Netzwierker (wei verbënnt ee Computer am effektivste mateneen) oder agebett Systemer (dat sinn Computeren an Handyen, Autoen, Fligeren asw.). Dëst sinn


Maschinnebau Wat mécht e Maschinnebauingenieur? Wéi den Numm et scho seet beschäftegt sech de Maschinne-

De Maschinnebauingenieur entwéckelt sou Maschinne wann en

bauingenieur mat Maschinnen.

dozou vun engem Client den Optrag kritt. Dobäi kritt en vum Client Fuerderunge gestallt, déi d’Maschinn dono muss erfëllen.

Hautdesdaags kann een sech dat modernt Liewen ouni

Den Ingenieur muss dann, zesumme mat engem Team aus

Maschinnen net méi virzestellen. Dobäi ass de Begrëff vun

verschiddene Beräicher vu senger Firma, sech en Konzept

enger Maschinn ganz vague. Meeschtens ass eng Maschinn en

iwwerleeën dat déi Fuerderungen erfëllt. Dëst Konzept muss

technescht Konstrukt dat dem Mënsch eng Aufgab vereinfacht

dann an all sengen Eenzeldeeler geplangt ginn. Vun der

oder se him ganz ofhëlt. (D’Elektresch, ouni dat mir net méi

klengster Schrauf iwwer d’Auswiele vum richtege Material bis

kéinte liewen, gëtt vu Maschinne produzéiert déi Maschinne-

zur Verkleedung déi dono alles verstoppt an der Maschinn en

bauer entwéckelen. Genausou den Auto deen et eis erliichtert fir

uspriechenden Design gëtt. Dono gëtt déi Maschinn da gebaut

vun enger Plaz op déi aner ze kommen.)

an et gëtt getest op se och sou funktionéiert wei se soll an dono dem Client verkaf. Oft ass et net néideg e komplett neit Konzept

Vill Maschinnen déi vum Maschinnebauingenieur gebaut ginn,

ze entwéckelen, dofir kann den Ingenieur mat sengem Team ee

gesäit een net direkt, mee sou zimlech all Produit, vun engem

méi aalt Konzept ëmbauen oder puer Konzepter matenee

Handy bis zu der Karosserie vun engem Auto, ginn zum

kombinéieren. D’Entscheedung ob en Konzept ganz nei soll

gréissten Deel op Maschinnen automatesch produzéiert (sou

entwéckelt ginn, gëtt oft iwwer de Präis entscheet.

Maschinnen nennt een allgemeng Fertegungsmaschinnen oder Produktiounsmaschinnen).


uingenieur Wat muss ech studéiere fir Maschinnebauingenieur ze ginn? De Studium heescht ganz einfach Maschinnebau. Am Ufank studéiert een d’Grondlage vum Maschinnebau. Dat ass d’Mathematik an d’Physik an do haaptsächlech Mechanik. Nodeems een dann d’Grondlage beherrscht kann ee méi spezifesch op Maschinnen agoen. Well d’Aart vun de Maschinnen sou ënnerschiddlech ass, an een als Student jo net alles léiere kann, muss ee sech während sengem Studium op eng Richtung spezialiséieren. E puer Richtungen am Maschinnebau sinn z.B.: Produktiounstechnik (Maschinnen déi automtiséiert produzéieren), Verfahrenstechnik (d’Ëmwandlung vu Materialien), Verkéierstechnik (alles wat mat der Fortbewegung ze dinn huet), Energietechnik (Produktioun an d‘Weiderleede vun Energie) a Medezintechnik. Dëst sinn awer nëmmen en puer Nennungen, et gëtt der nach vill méi, mee déi sinn zu engem gewëssenen Deel dëse grousse Richtungen ënnergeuerdent.


Mathematiker Wat mécht e Mathematiker? Iwwert de Fuerscher an de Prof (z.Bsp. am Lycée) eraus ginn et

Logistikofleef vu grousse Firmen: Wou solle Lagerhale gebaut

nach eng ganz Rei weider Beräicher an deene Mathematiker

ginn? Wéi grouss soll eng Lagerhal sinn? Wéivill Material soll do

gebraucht ginn. Dobäi gëtt et awer wéineg “typesch” Beruffer fir

dra stockéiert ginn? Vu wou sollen déi Materialer geliwwert gi fir

Mathematiker. Dat wat se awer all en commun hunn ass datt ee

datt d’Käschte fir d’Firma esou kleng ewéi méiglech sinn?

Problem muss geléist ginn. De Problem gëtt versicht ze quantifizéiren an da mat Methoden déi een am Studium (an

Versécherung: Wéi deier mussen d’Prime fir déi nei Auto-,

dono op der Aarbecht) geléiert huet ze léisen. Schlussendlech

Haushalts- a Liewensversécherunge sinn a Fonctioun vun den

sollt dës Léisung dann sou gutt ewéi méiglech an d’Praxis ëmge-

aktuelleste Statistiken iwwert Accidenter, Liewenserwardung

sat ginn.

asw.?

Dës Problemer kënne genee esou villfälteg sinn ewéi d’Beruffer

Finanzsektor: Wéi deier sollen nei Finanzprodukter verkaf ginn

déi d’Mathematiker maache kënnen. Beispiller sinn:

(Derivater, Optiounen, a.s.w.)? Wéi soll een d‘Ofhängegkeeten tëschent Banken a Länner modelléiere fir de Risiko vun der

Verkéiersplangung: Wéi solle Stroossennetzer gebaut ginn a

eegener Bank ze erfaassen? Wéi kann eng weider Finanzcrise

Luuchte geschalt ginn esou datt d’Leit mam Auto esou man wéi

evitéiert ginn a wat musse Banken dofir maachen?

méiglech am Stau stinn an esou séier wéi méiglech vun A op B kommen? Ähnlech Froe stellen sech bei Bus-, Zuch- an Tramsnetzer, souwéi hiren Horairen.


Wat muss ech studéire fir Mathematiker ze ginn? De Studium heescht Mathematik. Bal iwwerall bestinn déi éischt

Lycée ze dinn an et gesäit een déi vill Méiglechkeeten déi de

2 Joer nëmmen aus obligatoresche Fächer (Analysis, Linear

Studium bréngt oft eréicht während dem Studium.

Algebra, Algebra, Topology, Numerics, Informatics) fir d’Grondlagen ze léieren op deenen all weider Fächer opbauen. Dono kann een (oft schons méi fréi wéi an anere Studiengäng) sech spezialiséieren a méi spezifesch Virliesungen huele wéi z. Bsp. Stochastics (Modeléiere vun zoufällege Prozesser, wéi e Cours vun der Bourse), Extreme Value Theory (Typesch Fro: Wéi héich muss den Damm sinn datt et just eng Kéier all 1000 Joer eng Iwwerschwemmung gëtt), Optimization (z.B. Logistikproblemer), Quantitative Risk Management (Problemer ronderëm d’Finanzwelt ginn hei modelléiert) … Fir Mathe ze studéiere sollt een einfach genuch Virwëtz matbréngen, Problemer (virun allem quantitativer Art) op de Fong wëllen ze goen, Freed hu fir Modeller vu verschiddene Prozesser ze ëntwécklen a prézis ze schaffen. Dobäi huet de Mathéstudium ganz wéineg mat de Mathéscoursen aus dem


Physiker Wat mécht ee Physiker? Physiker sinn hautdesdaags an deene verschiddenste Beräicher

Medezintechnik éischter méi uwendungsbezunn schafft.

erëmzefannen, sief et an der Industrie, Recherche, Fonction Publique oder als Proff an der Schoul oder un der Uni. Gréissten-

Insgesamt ass et schwéier een allgemengt Bild iwwer ee

deels schafft ee Physiker dobäi un techneschen oder wëssen-

Physiker ze zeechnen, well en a bal alle Sparten erëmzefannen

schaftleche Frostellungen déi en unhand vu Methoden aus der

ass. Dobäi gesäit säin Alldag awer esou aus, dass e Léisungen zu

experimenteller oder theoretescher Physik léist. Dobäi zeechent

de verschiddenste Problemer muss fannen, an dëst mat deenen

sech ee Physiker duerch ee logescht a problemorientéiert

aus dem Studium geléierte Methoden. Ee grousse Virdeel vum

Denken aus, wat him erméiglecht Problemer séier an efficace ze

Physiker ass deemno dass him no sengem Studium villes

léisen. Aus deem Grond schaffen och vill Physiker a wirtschaftle-

opsteet an en domat exzellent Perspektiven am Beruffsliewen

chen Domainer wei z.Bsp. Banken, Versécherungen oder

huet.

Consultinggesellschaften, wou se ënnert anerem Risikoofschätzungen unhand vu komplexe mathematesche Modeller opstellen. Ee groussen Deel vun de Physiker fënnt een nom Studium och direkt an der Recherche erëm. A physikspezifesche Beräicher wéi Nuklearphysik, Astrophysik oder Festkierperphysik gi virun allem Grondlagen erfuerscht, woubäi ee Physiker an der Bio- oder


Wat muss ech studéiere fir Physiker ze ginn? De Bachelorstudiengang steet am Ufank am Zeeche vun der

Schluss een experimentellen oder theoretesche Physiker gëtt.

Basisausbildung. Hei ginn déi mathematesch a statistesch

Well net all Uni jiddwer Beräich ubitt, ass et vu Virdeel sech

Methode geléiert, op déi een herno am Master an am Beruff

virdrun doriwwer ze informéieren. Soss kéint et virkommen,

zeréckgräift. Do dernieft gi Grondlage vun der Physik geléiert,

dass een nom Bachelor d‘Uni muss wiesselen, wat awer net

wei z.Bsp. klassesch Mechanik, Optik, Elektrodynamik, Quante-

ëmmer vun Nodeel ass.

mechanik, etc, déi ee gutt Stéck iwwert dat erausgi wat een am Lycée gesinn huet. Begleet gëtt dat ganzt nach vu praktesche Versich déi engem erlaben, op eegestännegem Wee physikalesch Experimenter duerchzeféieren. Duerno am Master gëtt dann eng bestëmmt Richtung, déi ee selwer bestëmme kann, verdéift. Hei ginn et dann déi verschiddenste Beräicher, wéi ënner anerem Elementardeelchenphysik, Atomphysik, Astrophysik, Festkierperphysik, awer och aner Sparte wéi Biophysik, Geophysik, Medezinphysik, etc, an deenen een sech spezialiséiere kann. Dernieft muss een dann och eng Entscheedung huelen ob een dat ganzt léiwer op engem experimentellen oder theoretesche Wee mécht an domat zum


Verfahrenstech Wat mécht e Verfahrenstechniker? Ee Verfahrenstechniker këmmert sech ëm Virgäng, bei deenen

Beräich vun der Verfahrenstechnik. Wann den Ingenieur an der

aus verschiddene Materialien/Stoffer Produkter mat neien

Entwecklung (R&D) schafft, dann ass seng Tätegkeet méi no un

Eegenschaften entstinn. Dës Virgäng (och Prozesser genannt)

der Chimie, also der Wëssenschaft.

kënne chemescher, physikalescher oder och biologescher Natur sinn. D‘Aufgabefeld ass bei wäitem net nëmmen op d´chemesch Industrie (dee vläit bekanntesten Aufgabeberäich) beschränkt. Verfahrenstechniker ginn op ville verschiddene Plaze gebraucht: Kläranlagen, pharmazeutesch Industrie oder Anlagenbau sinn hei nëmmen e puer Beispiller. Wéi Ufanks gesot, këmmert ee Verfahrenstechniker sech haaptsächlech ëm Prozesser. Den Alldag hänkt dobäi staark vun der Plaz of, wou hie schafft. An der Produktioun ass hie virun allem fir sougenannten „Troubleshooting“ zoustänneg, d.h. fir Léisunge fir Problemer ze fannen. Dëst ass oft Teamaarbecht, mee oft muss hien och alleng schaffen. Weiderhinn schafft hien u Verbesserunge vun der aktueller Anlag, fir z.B. d‘Produktivitéit oder d‘Sécherheet ze verbesseren. Hei schafft en éischter am


hniker Wat muss ech studéiere fir Verfahrenstechniker ze ginn? Am Grondstudium sinn dat allgemeng Mathé, Physik, Chimie, Mechanik, Werkstoffkunde, Informatik, Thermodynamik, fir mol e puer Saachen ze nennen. Kuerz gesot alles wat zu de Grondlage vunn engem Ingenieur gehéiert. Verdéiwungen sinn zum Beispill Anlagenbau (Ausleeë vun Apparater a Maschinnen), Lebensmittelverfahrenstechnik (verschiddene Verfahren déi an der Hirstellung vu Liewensmëttel gebraucht ginn), Thermische Verfahrenstechnik (Destillatioun, Wärmeübertragung) oder Chemische Verfahrenstechnik (Reaktionstechnik, Kinetik, ...).


Wirtschaftsing Wat mécht ee Wirtschaftsingenieur? Dir kritt an dëser Brochure vill Beruffer a Studien aus den

engem Gebitt ze spezialiséieren an sou méi no un dat tech-

technesch-wëssenschaftleche Beräicher virgestallt. Fir vill vun

nescht oder dat ökonomescht ze réckelen. Nieft der praktescher

deene Studiegäng bitt sech awer nach eng weider attraktiv

Uwendung vu sengem Wësse bitt sech dem Wirtschaftsingeni-

Alternativ un, ouni den techneschen Aspekt ewechzeloossen: de

eur awer och nach den akademesche Wee un, Doktorat a

Studium vum Wirtschaftsingenieur.

Fuerschung vun engem Deel vun de Wirtschaftswëssenschaften ass e Beispill dovunner.

E Wirtschaftsingenieur beschäftegt sech souwuel mat Aufgaben aus den Naturwëssenschaften, wéi och mat wirtschaftleche

Alles an allem kann ee soen, dass de Wirtschaftsingenieur eng

Problemer. Wirtschaftsingenieure ginn ëmmer méi attraktiv fir

Bréck iwwert d‘Schnëttstell vun der Technik an der Ökonomie

Entreprisen, well se z.B. e Projet souwuel vum technesche wéi

bild, 2 Welten déi oft grondverschidde sinn, awer net ouni déi

och vum kommerziellen Aspekt hier verstinn a sou keng weider

jeweils aner auskomme kënnen. De Wirtschaftsingenieur ass an

Persoun gebraucht gëtt, déi fir ee vun deenen 2 Beräicher

deem Sënn de Manager vum technesche Fortschrëtt.

„iwwersetze“ misst. Méiglech Beruffer sinn z.B. an der Produktiounsplanung, dem Controlling a Rechnungswiesen, Consulting, An- a Verkaf oder Logistik. Weider Weeër an Entwécklunge sinn awer ni blockéiert, sou dass een sech och nach dono iwwerleeë kann, sech op


genieur Wat muss ech studéiere fir Wirtschafsingenieur ze ginn? D‘Struktur vun deem Studium ass generell eng 50-50 Opde-

Management Fächer wéi z.B. Moderatioun a Presentatioun,

elung vun techneschen a wirtschaftleche Virliesungen.

Marketing a Kommunikatioun.

Den techneschen Deel, deen der an däitschsproochege Länner

D‘Attraktivitéit vun dësem Studiegang äussert sech deels am

wiele kënnt, hänkt vun ärem Choix of, et bitt sech zum Beispill

Studium, well et engem wéinst der Diversitéit vun de Virlie-

de Maschinnebau, d‘Elektrotechnik oder d‘Informatik un, mä

sungen net sou schnell langweileg gëtt, an deels natierlech och

och Kombinatioune mat Chimie oder Verfahrenstechnik si

dono an der Beruffswelt wéinst de villen Asazméiglechkeeten.

méiglech. Wéi gesot, léisst sech bal all Studiegang an dëser Brochure mam Wirtschaftsingenieursstudium verbannen. Den ökonomeschen Deel besteet op där anerer Säit ëmmer aus Fächer aus grousse Richtunge vun de Wirtschaftswëssenschaften, z.B. aus der Betriebswirtschaftslehre (BWL) Produktiounswirtschaft, Personalmanagement a Rechnungswiesen an aus der Volkswirtschaftslehre (VWL) Mikro-, Makroökonomie a Finanzpolitik. Dobäi gëtt op villen Unien nach eng Basis an Droit ënnerriicht, meeschtens Deeler déi fir d‘Geschäftsliewe relevant sinn, wéi z.B. Patentrecht oder Gesellschaftsrecht, a weider


BTS

Post oder perséinlech am Sekretariat agereecht ginn. Méi Info op www.bts.lu. Mir beschränken eis am folgende just op d’BTS-Fachrichtungen am Beräich Industrie, déi also dem Ingénieurswiesen no stinn. Hei ee klengen Iwwerbléck: BTS – Conducteur de Travaux (BCT) De Bauleeder oder Viraarbechter preparéiert, organiséiert a realiséiert Chantieren aus dem Bausecteur. Säin Ziel ass et den

De „brevet de technicien supérieur (BTS)“ ass en 2-jähregt

Asaz vun Aarbechter, Material a Finanze méiglechst efficace ze

Kuezzäitstudium dat op dem Diplom vum Secondaire opbaut

géréieren, sou datt Zäitpläng, Gesetzer a Virschrëften agehal

(dëst ass awer kee Bachelor, well dofir mindestens 180 ECTS

kënne ginn.

néideg sinn). No vollstänneger Ausbildung, déi speziell och

Lycée Josy Barthel Mamer (www.ljbm.lu)

Stagen a spezifeschen Ariichtungen oder Entreprise beinhalt, erhält de Student de BTS an huet soumat d’Méiglechkeet méi

BTS – Bâtiments et Infrastructures (BBI)

séier an den Aarbechtsmarché anzetrieden.

Den Technicien Supérieur „Bâtiments et Infrastructures“ ass souwuel beim Plangen, dem Ausféieren, wéi och der Endoof-

D’Ausbildung ass am Wesentlechen op d’Erlaange vu beruffle-

nahm vun engem Bauwierk involvéiert. Dobäi ass hien net

chen an technologesche Kompetenzen ausgeriicht a soll dem

nëmme fir d’Surveillance vum Chantier zoustänneg, mee assisté-

Kandidat zu enger méi héijer Beruffsausbildung a sengem

iert och aktiv déi verschidden Ingenieur- an Architektebüroen.

jeeweilege Fachberäich verhëllefen.

Dobäi muss hien souwuel technesch, wéi och juristesch Kenntnisser besetzen a Ressourcen efficace géréiere kënnen.

Bewerbe fir eng vun dësen Ausbildungsplaze muss ee sech mat

Lycée Josy Barthel Mamer (www.ljbm.lu)

engem Formular, dat een an der Regel ab Abrëll folgendermoosse kréie kann

BTS – Réseaux et Télécommunication (BRT)

- am Sekretariat vum jeeweils beruffsbildende Lycée

De BTS – „Réseaux et Télécommunication“ erméiglecht

- op telefonesch Ufro

d’Erstellen, d’Bedreiwen an d’Ënnerhaale vun allen Netzwierkan Telekommunikatiounsausstattungen. Gutt sproochlech

Bewerbungsënnerlaage mussen an der Regel bis Mëtt Juli per

Kenntnisser am Franséischen an Engleschen erméiglechen


heibäi eng gutt Integratioun an eng bestoend Équipe, souwéi

BTS – Informatique (BTSi)

den Ëmgang mat internationale Partner. Déi gutt Kenntnisser

D’Inhaber vum BTS – „Informatique“ genéisse villsäiteg Aarb-

iwwert déi verschidden Technologie vum Informatiounstransfer

echtsméiglechkeeten. Nieft dem Léise vun technesche Proble-

erméiglechen him an enger Équipe ze schaffen, déi sech mat

mer, si si virun allem och an der Lag Netzwierker ze plangen, ze

dem Opbau, souwéi der Installatioun an dem Ënnerhalt vu

erstellen an ze sécheren. Des Weidere wëssen si een dyname-

Kommunikatiounsnetzwierker auserneesetzt.

schen Internet Site an Uwendungen ze plangen an ze erstellen,

Lycée Technique d’Esch (www.lte.lu)

souwéi verschidden technesch Maschinne vu Clienten ze ënnerhalen.

BTS – Dessinateur et Constructeur sur Métal (BDC)

Lycée Technique des Arts et Métiers (www.ltam.lu)

De Metallbaukonstrukteur begleet a realiséiert Konstruktiounsprojeten am Metall. Dobäi fungéiert hien souwuel als Konstruk-

BTS – Génie Automatique (BGA)

teur wéi och Zeechner an iwwerwaacht heibäi

D’Kandidate vum BTS – „Génie Automatique“ gi fir de Beräich

d’Aarbechtsorganisatioun. Andeem hien Detailpläng vun neien

vun der Automatiséirung vu Gebaier, Stied, Infrastrukturen a

oder bestoende Konstruktiounen erstellt, leet hien d’Basis fir

Prozesser ausgebild. An de 4 Semester vun der Ausbildung gi

Projeten, déi vu Fënsteren an Dieren bis zu Fassaden oder

virun allem pluritechnesch Kenntnisser erlaangt, déi et erméig-

Trägersystemer vu ganze Gebaier reechen.

lechen déi technesch Ausstattunge fir d’Automatiséirung vu

Lycée Technique de Bonnevoie (www.ltb.lu)

Muer ze verstoen. Technesch an theoretesch baut des Formatioun op Ateliers-Aarbechten op, déi et erméigleche mat

BTS – Génie Technique (BGT)

Programmer aus dem Alldag vun der Automatiséirung ze

D’Inhaber vum BTS „Génie Technique“ fanne sech spéider a

schaffen a Simulatiounen duerchzeféieren.

Positioune vun héijer Responsabilitéit erëm, déi zugläich och

Lycée Technique des Arts et Métiers (www.ltam.lu)

eng héich Koordinatiounskompetenz verlaangen. Heibäi komme virun allem déi am Studium erlangte pluritechnesch a

BTS – Chimie Analytique (BCA)

manageresch Kenntnisser zum Asaz. D’Kombinatioun vun dëse

De BTS – „Chimie Analytique“ erméiglecht et an engem

Kompetenzen erméiglecht et him multidisziplinär Équipen ze

chemesche Laboratoire schaffen ze kënnen. D’Beruffsbild

leeden, efficace ze kommunizéieren a Strategiepläng souwuel

ëmfaasst heibäi di deeglech Analyseaarbeschten, de Fonction-

op technescher, ekonomescher wéi och kommerzieller Basis ze

nement vum Laboratoire, souwéi d’Verbesserung an

entwéckelen.

d’Optimiséierung vun den Analysemethoden.

Lycée Technique des Arts et Métiers (www.ltam.lu)

Lycée Technique du Centre (www.ltc.lu)


ANEIL Wat ass d‘ANEIL?

eng Table Ronde, wou mir ënnerschiddleche Betriber aus der lëtzebuergescher Ingenieursbranche d’Méiglechkeet ginn fir

D‘Association Nationale des Étudiants Ingénieurs Luxembou-

sech virzestellen, éischt Kontakter mat zukünftegen Ingenieuren

geois, gegrënnt 1958, ass deen eenzege Veräin, deen d‘Interesse

ze knäppen, a mat hinnen iwwer hir Zukunftspläng ze schwät-

vun de lëtzebuerger Studenten am Beräich Ingenieurs- an

zen. Des Weideren organiséiere mir all Joer eng Rees vun e puer

Naturwëssenschafte vertrëtt. D‘ANEIL representéiert 200-250

Deeg an d’Ausland, wou mir eise Memberen d’Méiglechkeet

Studenten, déi gréisstendeels Maschinnebau, Bauingenieur,

ginn, bei Visite mat souwuel techneschem wéi och kulturellem

Ëmweltingenieur, Chimie, Physik, Elektrotechnik, Informatik,

Inhalt eng Stad oder Regioun kennenzeléieren. Di läscht Jore

Mathematik an Architektur studéieren an dat a ganz Europa,

ware mir z.B. op der Ostküst vun den USA, am Ruhrgebitt, an der

virun allem an Däitschland an an der Schwäiz, awer och an der

Schwäiz, a Polen, zu Stuttgart, Frankfurt, Hamburg an op villen

Belsch, Frankräich, Éisterräich an England.

aneren interessante Plazen. Véier mol am Joer kriss du weiderhin eis Zäitschrëft, de „bulli“, op deng Lëtzebuerger Adress gesché-

Wat hunn ech vun der ANEIL?

ckt a mir leeden der interessant Job- a Stageofferen, déi mer vun de Firme kréien, un deng E-Mail Adress weider. Net ze vergies-

Als Ingenieursstudent kanns du un eise Visite bei lëtzebuerge-

sen ass eise Fräibéier wou sech eemol am Joer bis zu 100

sche Firmen deelhuelen, fir der en éischt Bild vun der Praxis ze

Ingenieursstudenten treffen a sech ameséieren. Nom Diplom

maachen, a gläichzäiteg Studente vun aneren Héichschoule

hues du duerch deng Visite mat der ANEIL een differenzéiert Bild

kennen ze léieren. Och organiséire mir traditionell op Karfreideg

vun dénge Méiglechkeeten als Ingenieur zu Lëtzebuerg an och


international. An dësem Kontext bitt virun allem eis Table Ronde op Karfreideg eng gutt Geleeënheet, an engem informelle Kader mat de Personalchefe vun de wichtegste lëtzebuerger Entreprisë Kontakt opzehuelen an eventuell en éischte Rendezvous ze fixéieren. Weider Informatiounen: www.aneil.lu contact@aneil.lu


Rédacteurs Architekt

Micky Dauphin

Bauingenieur

Luc Frantzen

Bioingenieur

Laure Cuny

BTS

Dennis Hövelmann / Tom Steichen / Michel Faltz

Chemiker

Dan Dax

Elektroingenieur

Marc Weydert

Ëmweltingenieur

Danièle Mousel

Geometer

Jean-Marc Schares

Informatiker

Yves Duhr

Ingenieur

Paul Dax / Dennis Hövelmann

Maschinnebauingenieur

Paul Dax

Mathematiker

Eric Schaaning

Physiker

Christian Pauly / Jean Mahowald

Verfahrenstechniker

Pascal Bormann

Wirtschaftsingenieur

Venant Pirrotte


Rédacteurs en Chef 1ere Edition

Max Schmitz Paul Dax

Aidés par

Pit Demuth Pit Schmit Yves Roth

Layout

Sophie Margue Max Schmitz

Editeur

Association Nationale des Etudiants Ingénieurs Luxembourgeois a.s.b.l. www.aneil.lu


e www.letsengineer.lu

Let's engineer 2015  
Let's engineer 2015  
Advertisement