Page 1

DIGITALPRINT

ADMINISTRASJONSMATERIELL for videreg책ende skole skole책ret 2012/2013


2


OM DIGITALPRINT OM NETS ANDVORD GRAFISK Andvord Grafisk er av heleid landets ledende grafiske bedrifter. Selskapet eralle heleid Nets Digitalprint AS en er et datterselskap av Nets. Selskapet utfører typer datterselskap av Staples, for som er verdens største leverandør kontor og datarekvisita. trykkeriog printoppdrag Nets, så vel som for ulike aktøreravinnenfor privat og offenVi kan utføre et bredt spekter av ulike trykkeoppdrag og kan i tillegg formidle tlig sektor. Selskapet er leverandør av alle tjenester innenfor fakturahåndtering,nettbaserte trykking, kommunikasjonsløsninger. Hos oss får du hjelp av rådgivere med høy kompetanse konvoluttering, pakking og utsendelse. Foruten skolemateriell produserer vi også altog aven prosjektleder som l ivaretar dine trykkoppdrag gjennom prosessen. Våre designere vil ha forretningstrykksaker, DM, brevark, brosjyrer, tidsskrifter, forsikringspoliser, fakturaprint, god kjennskap visittkort, til deg somkonvolutter, kunde, og vil dermedog ivareta designprofilen på best mulig måte. giroblanketter, kataloger hefter Anvord Grafisk sin maskinpark dekker et bredt spekter av løsninger, derfor kan vi med stolthet si bygger at hele på prosessen fra ide til innenfor ferdig produkt ivaretatt! Selskapet solide tradisjoner grafiskerdesign og trykkteknisk produk-

sjon. I dagens mylder av reklame kan vi hjelpe deg med å utforme produkter som skiller Andvord Grafisk har som en del av Staples innført en global CSR-praksis deg fra mengden. Vi håndterer hele prosessen fra ide til ferdig produkt. Dette gjør oss i (Corporate Social Responsibility), som skal ivareta en bærekraftig forretningspraksis. stand til å gi deg de beste rådene når det gjelder papir, effekter, format og ferdiggjøring. CSR er en sentral del av Andvord Grafisk sine forretningsprinsipper og bygger på fem Vi har en stor og moderne maskinpark som kan levere miljøvennlige produkter i små og pilarer: kunder, leverandører, mennesker, samfunn og miljø. Vi følger retningslinjene store opplag - alt fra enkle og rimelige trykksaker til eksklusive presentasjoner. Mange av til Global Reporting Initiative, et av verdens ledende rammeverk for rapportering av kundene våre har vært med lenge - de vet at vi leverer til riktig tid med topp kvalitet. en bærekraftig forretningsdrift. Dette sikrer oss et kontinuerlig fokus på miljø og bærekraftighet. Andvord Grafisk ble Svanegodkjent i 1997, som det første trykkeriet i Norge med denne sertifiseringen. Vi er dessuten sertfisert under Grønt Punkt.

MILJØOG OGSERTIFISERING SERTIFISERING MILJØ Svanemerket er er det det offisielle offisielle nordiske nordiskemiljømerket. miljømerket.Ved Vedååvelge velgesvanemerkede svanemerkedetrykksaker trykksaker Svanemerket kan du du være være trygg trygg på på at at produktet miljøtilpasset som som mulig mulig ii alle alleledd, ledd,hele heleveien veien kan produktet er er så så miljøtilpasset fra råvare råvare -–energieffektivitet energieffektivitet –- produksjon til avfallshåndtering. avfallshåndtering. Svanemerket Svanemerket er er enkelt enkelt åå fra produksjon til forstå og og sparer innkjøperefor formye mye dokumentasjonsarbeide. dokumentasjonsarbeide. forstå sparer innkjøpere Andvord Grafisk har produsere en en Nets Digitalprint har svanemerket svanemerket både både trykk trykk og og print print produksjon produksjon og og kan kan produsere rekke forskjellige forskjelligeprodukter produktermiljøvennlig. miljøvennlig. rekke Selskapet er erogså ogsåISO ISO-sertifisert ihht. 9001 9001 et et sertifisert sertifisert styringssystem Selskapet sertifisert ihht.; styringssystemfor forkvalitet, kvalitet, og 27001 et sertifisert styringssystem for informasjonssikkerhet. og 27001 et sertifisert styringssystem for informasjonssikkerhet.

3


INNHOLD ATFERDSMELDING BESTILLING FRAVÆRENDE LÆRERE FRAVÆRSMELDING LÆRERE FRAVÆRSMELDING ÉN ELEV FRAVÆRSMELDING FLERE ELEVER GLOSEBOK INTERNE MELDINGER KARAKTERUTSKRIFT LEKSEBOK LÆRERENS HÅNDBOK LEGITIMASJONSKORT MELDINGSBOK MELDING OM KURSBYTTE ORDENSMELDING PLASTPERM PLASTOMSLAG PERSONALMAPPE REKVISISJON FOR SKOLEMATERIELL SENSURLISTE SKOLEDAGBOK

17 20 12 12 17 17 6 17 8 7 14 18 6 11 17 9 10 13 19 11 10

5


GLOSEBOK G LOSEBOK Art.nr. Ar t.nr. 1365 1365

Denne boken har Eleven D enne b oken h ar eett unikt unikt system. system. E leven bretkkan an øøve ve sseg eg sselv elv ved ved hjelp hjelp av av et et enkelt enkelt b retDen ttesystem. esystem. D en har har én én side side ffor or iinnføring nnføring oog g een n sside ide ffor or øøvelse velse av av glosene. glosene. Hver Hver sside ide eerr iigjen gjen iinndelt nndelt i tto: o: morsmål. ffremmedspråk remmedspråk og og m orsmål. Utførlig U tførlig vveiledning eiledning er er trykt tr ykt i boka. boka. Glosene sitter flittig Gl osene si tter vved ed fl ittig bbruk. ruk.

MELDINGSBOK MELDINGSBOK A Art.nr. r t.nr. 1504 1504

Dette bok D ette eerr eeii eenkel nkel og og grei grei b ok for for melding melding mellom m ellom skole skole og og hjem. hjem. Inneholder Inneholder i ttillegg illegg ttilil meldingssidene m eldingssidene aavsnitt vsnitt ffor: or: Orientering rientering ttilil eelev lev oog Ţ O g fforesatte oresatte Ţ O Oversikt versikt oover ver llærere ærere oog g Ţ Ţ Ţ Ţ

6

kkonferansetider onferansetider Sk Skolens olens ttelefoner, elefoner, ffaks aks oog g kkontortid ontor tid F Fraværsoversikt raværsoversikt Skolerute Skolerute Timeplan T imeplan


LEKSEBOK LEKSEBOK Art.nr. Ar t.nr. 11345 345

Boken Boken har har egen egen klaff klaff hvor hvor fagområdene fagområdene er er oppført. oppfør t. Den Den gir gir god god oversikt oversikt over over leksene leksene for hver uke. for h ver u ke. Lekseboken Lekseboken har har oogså gså ffortrykt or tr ykt ttimeplan imeplan oog g lærerlærer- oog g ffagoversikt. agoversikt.

7


KARAKTERUTSKRIFT, OMSLAG OG PLASTPERM KARAKTERUTSKRIFT Karakterutskrift er et viktig dokument som vi har forsøkt å gjøre rafinert og høytidelig. Utskriftsarket (A4-format) er skravert med farger for å sikre mot forsøk på endringer av karakterene. OMSLAG Omslag for karakterutskrift er et falset kartongomslag, hvor opplæringsparagraf for karaktersetting er trykket på innsiden. Utdrag fra § 3 i forskrifter til opplæringslova. PLASTPERM Plastperm leveres for å sikre at omslag og karakterutskrifter skal holde seg pene.

8


KARAKTERUTSKRIFT Art.nr. 1650

OMSLAG Art.nr. 1651

PLASTPERM Art.nr. 135/71

9


SKOLEDAGBOK Art.nr. 1526

Skoledagboken er inndelt i uker. Hver uke er inndelt i ukedager, hvor hver ukedag igjen er inndelt i 8 timer. Den inneholder fraværsoversikt og brukerveiledning. A4 format.

Systematisk føring av fravær og merknader. Gir god oversikt over fravær. Fellesutgave for begge målformer.

PLASTOMSLAG Grønn Art.nr. 159/6

Rød Art.nr. 159/31

Plastomslag for å beskytte bøkene/ heftene. Passer til A4 format - skoledagbøker. Fåes i grønn og rød.

10


SENSURLISTE muntlig/praktisk prøve Art.nr. 1512

Denne sensurlisten leveres i sett á 4 eksemplarer med selvkopierende ark. Den har fortrykte titler på hvert eksemplar.

MELDING OM KURSBYTTE Art.nr. 1531

Meldingene leveres i blokker á 100 ark på selvkopierende papir. Riv ut ønsket kopiantall før utfylling. A5 format

11


ALT RUNDT LÆRERE SATT I SYSTEM MELDING OM FRAVÆRENDE LÆRERE Art.nr. 1145

Fraværende lærere, blokker á 100 skjema i selvkopierende papir.

Registrering og melding av fraværende lærere. Blokkene kommer i A5 størrelse og med selvkopierende papir.

FRAVÆRSMELDING FOR LÆRER Art.nr. 1144

Fraværsmelding for lærer. Blokker á 50 sett i duplo. Inneholder også melding til vikar om hvilket trinn, fag og rom som vikaren skal undervise i.

12


PERSONALMAPPE Art.nr. 1652

Kartongmappe i A4-format for innlegg og registrering av dokumenter.

Holder orden pĂĽ meldingsblanketter og annen nyttig informasjon om hver lĂŚrer.

13


LÆRERENS HÅNDBOK Det beste og mest fleksible hjelpemiddel. Vår hendige karakterbok og lesejournal gir lærerne den nødvendige oversikten. Her kan de enkelt føre: Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ

Elevlister Karakterer for to terminer Karakterer for årsoppgjør Timefravær per fag med plass for elevens signatur Lesejournal Notater

Denne boken må ikke forveksles med en “karakter- og notatkladd”. Den er et offisielt dokument, også for karakterføring. Boken er tilpasset karakterprotokoll og klassedagbok. Leveres som standard med fire klassesett. Rimelig i bruk, hele innmaten kan skiftes ut. Vi leverer ferdig innmat som består av fire klassesett. I tillegg leverer vi også suppleringspakker av hvert enkelt skjema.

14


Notater om evaluering og lærestoff. Det uunnværlige hjelpemiddel. Gir læreren full oversikt i sitt daglige arbeid selv når det undervises i flere klasser.

STANDARD INNMAT Art.nr. KPG innl.

KUN PERM Art.nr. 135/22

KOMPLETT HÅNDBOK Art.nr. 160/1

15


MELDINGSSKJEMAER Meldingsskjemaer er i blokker av 50 stk. Hendige meldinger som kan henges opp på skolens slik at kontaktlærer lettere kan ajourføre fravær og meldinger i skoledagboka. Følgende meldingsskjemaer lagerføres: Ţ Ţ Ţ Ţ Ţ

16

Fraværsmelding for én elev Atferdsmelding Fraværsmelding flere elever Ordensmelding Internmelding


FRAVÆR - ÉN ELEV Art.nr. 1138

ATFERDSMELDING Art.nr. 1340

FRAVÆR - FLERE ELEVER Art.nr. 1143

ORDENSMELDING Art.nr. 1339

INTERNMELDING Art.nr. 1140

17


LEGITIMASJONSKORT MED SIKKERHETSFOLIE I forbindelse med strengere krav til legitimasjon, samt legitimasjonsplikt på flere steder, har vi utviklet et sikkerhetskort. Kortet er trykket med sikkerhetsmønster og leveres med hologramfolie med “perleeffekt” slik at det er meget vanskelig å forfalske. Kortet fylles ut pr. hånd eller i laserskriver. Deretter “plomberes” kortet med hologramfolie slik at de personlige opplysningene ligger bak sikkerhetsfolien, og lar seg ikke redigere. Slik gjør du: 1. Fyll ut kortet 2. Ta kortet av arket som en selvklebende etikett og la bakre gjennomsiktige folie sitte igjen på A4 arket. 3. Snu kortet og legg siden som er fylt ut nøyaktig over folien som sitter igjen på A4 arket. 4. Trykk kortet ut, og kortet er plombert med folie på begge sider.

Bokmål Art.nr. 1110

18

Nynorsk Art.nr. 1111

Kortene leveres på A4 ark med to kort pr. ark.


LEGITIMASJONSKORT Bokmål Art.nr. 1107

Nynorsk Art.nr. 1108

Hendige legitimasjonskort med trykk på begge sider. Vitale opplysninger, navn, adresse, fødselsdato - plass for foto skole mv. er fortrykt. Kortene og plastlommen er i hendig bankkortformat. Legitimasjonskortene har også fortrykte fødselsår som kan gjennomhulles.

REKVISISJON FOR SKOLEMATERIELL Art.nr. 1049

Rekvisisjonsskjema for bestilling av skolemateriell. Blokker á 100 ark. A5 format.

19


BESTILLING BESTILLING AV ADMINISTRASJONSMATERIELL For å gjøre det bestiller så enkeltdusom mulig deg åutbestille materiell, harpåvide utviklet svært Skolemateriell enkelt vedfor å fylle bestillingsseddlene nesteen sidene, brukervennlig web løsning som du finner ved å logge deg på vår hjemmeside og sende de til oss pr. faks 22 89 80 33 eller pr post til Nets Digitalprint 0045 Oslo. www.andvordgrafisk.no samt22klikke knappen Du kan ringe vår ordretelefon 89 85på88/87 og vifor tarskolemateriell. imot din din bestilling eller besøk oss på www.netsdigitalprint.no og legg inn din bestilling der.

Det enkleste for oss og deg er om alle bestillinger kan gå via vår web portal, men du kan også nå oss på e-post: ag@andvord.no.

www.andvordgrafisk.no WEB www.netsdigitalprint.no

E-MAIL digitalprint@nets.eu

FAKS 22 89 80 33

POST Nets Digitalprint AS, 0045 OSLO

TELEFON 22 89 85 88/87 20


BESTILLING

www.netsdigitalprint.no

PRISLISTE 2012/2013

Logg deg på vår hjemmeside www.andvordgrafisk.no 22 89 85 88/87 digitalprint@nets.eu og klikk på SKOLEMATERIELL. 22 89 80 33

Ant. stk.

Ant. pakker

Bestillingsseddel

1

Priser eks. mva. Gyldig tom 31.05.13

Nets Digitalprint AS 0045 Oslo

Produkt

Bokmål Art.nr.

Pris stk.

Pris pakke

1365

12,80

384,00

Meldingsbok 30 stk. i pakken

1504

52,00

1560,00

Leksebok 20 stk. i pakken

1345

16,80

336,00

1650

0,60

120,00

Omslag for karakterutskrift, falset 30 stk. i pakken

1651

2,50

75,00

Plastperm 25 stk. i pakken

135/71

23,80

595,00

1526

163,80

Plastomslag separat, RØD

159/31

41,20

Plastomslag separat, GRØNN

159/6

41,20

1512

8,70

1531

141,70

(-04&#0,Ţ.&-%*/(4#0,Ţ-&,4&#0, Glosebok 30 stk. i pakken

KARAKTERUTSKRIFT Karakterutskrift for PC A4 format, farget 200 stk. i pakken

SKOLEDAGBOK Skoledagbok A4 format

SENSURLISTE Sensurliste 100 sett i pakken, A4 format, kvikksett á 4 eks. MELDING OM KURSBYTTE Melding om kursbytte, A5 format En blokk á 100 eks., kvikksett '3"7…34.&-%*/(Ţ1&340/"-."11& Fraværende lærere 5 blokker á 100 skjema i pakken, kvikksett Fraværsmelding for lærer 5 blokker á 50 sett i pakken, kvikksett 2 eks.

Nynorsk Art.nr.

870,00

1145

150,30

751,50

1144

169,40

847,00

17,90

447,50

Personalmappe i kartong 25 stk. i pakken, A4 format

1652

DØR TIL DØR

Fakturaadresse (fylles ut dersom faktura skal sendes til annen adressat):

Frakt ihht. postens satser. Ekspedisjonsgebyr kr. 35,-

Skolens postadresse:

Bestillers stempel og underskrift:

Skolens navn og vareadresse:

Dato:

SERVICEPAKKE

Ønsket leveringsuke

Snarest

Kontakttelefon:


BESTILLING

www.netsdigitalprint.no

PRISLISTE 2012/2013

Logg deg på vår hjemmeside www.andvordgrafisk.no 85 88/87 digitalprint@nets.eu og klikk 22 på 89 SKOLEMATERIELL. 22 89 80 33

Ant. stk.

2

Priser eks. mva. Gyldig tom 31.05.13

Nets Digitalprint AS 0045 Oslo

Ant. pakker

Bestillingsseddel

Produkt

Bokmål Art.nr.

LÆRERENS HÅNDBOK Lærerens håndbok, komplett 6 -rings bok med standard innhold til 4 klasser Perm uten innhold Standard innmat til 4 klasser for innsetting i perm SUPPLEMENTSPAKKER AV SKJEMAER Skilleblad for hver klasse 50 stk. i pakken

Nynorsk Art.nr.

Pris stk.

160/1

192,30

135/22

99,90

KPG innl.

106,20

Pris pakke

KPG 1

129,70

Karakterskjema for 1. og 2. termin 100 stk. i pakken

KPG 2

166,80

Skjema for års-sammendrag og notater 100 stk. i pakken

KPG 3

166,80

Skjema for lærerens personlige notater 200 sett i pakken

KPG 4

312,60

Skjema for lesejournal 200 stk. i pakken

KPG 5

312,60

Skjema for fravær 100 stk. i pakken

KPG 6

156,90

MELDINGSSKJEMAER Fraværsmelding for én elev 20 blokker i pakken á 50 stk. gul

1138

17,80

356,00

Fraværsmelding for flere elever 20 blokker i pakken á 50 stk. grønne

1143

17,80

356,00

Interne meldinger 20 blokker i pakken á 50 stk. rosa

1140

17,80

356,00

Atferdsmelding 20 blokker i pakken á 50 stk. grå

1340

17,80

356,00

Ordensmelding 20 blokker i pakken á 50 stk. gul

1339

17,80

356,00

DØR TIL DØR

Fakturaadresse (fylles ut dersom faktura skal sendes til annen adressat):

Frakt ihht. postens satser. Ekspedisjonsgebyr kr. 35,-

Skolens postadresse:

Bestillers stempel og underskrift:

Skolens navn og vareadresse:

Dato:

SERVICEPAKKE

Ønsket leveringsuke

Snarest

Kontakttelefon:


BESTILLING

www.netsdigitalprint.no

PRISLISTE 2012/2013

Logg deg på vår hjemmeside www.andvordgrafisk.no 22 89 85 88/87 digitalprint@nets.eu og klikk på SKOLEMATERIELL. 22 89 80 33

Ant. stk.

Ant. pakker

Bestillingsseddel

3

Priser eks. mva. Gyldig tom 31.05.13

Nets Digitalprint AS 0045 Oslo

Produkt LEGITIMASJONSKORT Legitimasjonskort med sikkerhetsfolie 50 stk. i pakken Legitimasjonskort for elever over 15 år 100 stk. i pakken, bankkortformat i kartong

Bokmål Art.nr.

Nynorsk Art.nr.

1110

1111

1107

1108

Pris stk.

Pris pakke 411,80

2,70

270,00

Plastlomme for legitimasjonskort 100 stk. i pakken, tidligere format

134/41

2,90

290,00

Plastlomme for legitimasjonskort 100 stk. i pakken, bankkortformat

134/42

2,90

290,00

1049

46,20

231,00

REKVISISJON FOR SKOLEMATERIELL Rekvisisjon for skolemateriell 5 blokker á 100 ark, A5 format

DØR TIL DØR

Fakturaadresse (fylles ut dersom faktura skal sendes til annen adressat):

Frakt ihht. postens satser. Ekspedisjonsgebyr kr. 35,-

Skolens postadresse:

Bestillers stempel og underskrift:

Skolens navn og vareadresse:

Dato:

SERVICEPAKKE

Ønsket leveringsuke

Snarest

Kontakttelefon:


dag! KonRtaINkTt oss i o D IG ITA LP .andvordgrafisk.n www

Trykk: Tr y kk : Nets Nets Digitalprint Digitalpr int AS AS

ktt oss i dag! nttaak Ko Kon print AS n Nets Digitalp ottn bo Kollb 1410 Ko isk asksadre af Gr see:: Skiveien 8, d es r or dv An BesøLundenss 25 e: 45 45 Oslo 14 Oslo ressssee:: 00 BesøksadressPostadre 3 Alnabru, 06 Postboks 2422 e: 88 ss 85 re 9 ad 89 8 st Po r.: r.: +47 f. f. di00 Tl66 89 89 89 89 89 Telefon: 22 72Se d:: +47 22 89 orrd bo allb ra tr nt en S 66 u .e Faks: 22 65 69 talp.n ot@nets digi vord rin nd e-post: ag@a i t.no l rin talp diiggiita sd no ts et k. ne .n fis w. w ra w ww w www.andvordg

2

Administrasjonsmateriell  
Administrasjonsmateriell  

Administrasjonsmateriell for videregående skole skoleåret 2012/2013

Advertisement