Page 1

Een veilig 2014

Veiligheid is topprioriteit In de beleidsverklaring van Andus Group zijn kwaliteit, arbo en milieu als geïntegreerd geheel opgenomen.

Het jaar is bijna om. Een jaar van

André Kraaijvanger, KAM-functionaris, is binnen de groep verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid

veilig werken voor Andus Group.

op de gebieden kwaliteit, arbo en milieu. Hij vertelt over hoe Andus Group tegen veiligheid aankijkt.

We kunnen terugkijken op een jaar zonder noemenswaardige

André: “Binnen Andus Group is

we het natuurlijk niet bij. Elke

de markt waarin wij opereren

ongevallen en incidenten. Dat is

veiligheid topprioriteit. We doen er

werkmaatschappij heeft een

vragen meer. Op termijn streven

mooi en dat moet zo blijven ook.

echt alles aan om onze medewer-

KAM-medewerker in dienst die

we naar minimaal een 9. Te ambi-

kers, onderaannemers én derden

toeziet op de uitvoering van het

tieus? Nee, er is nog zeker winst

Elke dag spannen zo’n 1.000

die voor ons diensten verrichten,

beleid en voortdurend op zoek is

te behalen. Deze winst zit ‘m niet

medewerkers van onze bedrijven

’s avonds weer veilig thuis te laten

naar verbeterpunten. Om de vinger

in nog meer procedures en/of

zich in om ‘de klus te klaren’. Dat

komen. Dat betekent nogal wat. Je

aan de pols te houden, hebben we

instructies, maar is te behalen op

is hard werken onder soms moei-

moet de risico’s zoveel mogelijk

binnen alle werkmaatschappijen

het gebied van gedragsverande-

lijke, risicovolle omstandigheden.

beperken.”

een structureel overleg waarbij

ring. We zullen ons meer op het

de status op het gebied van arbo

gedrag en het veiligheidsbewust-

Veiligheid is een gemeenschap-

Goed geregeld

en veiligheid wordt besproken.

zijn moeten focussen. Neem het

pelijke taak voor directie en mede-

“Het is net als met autorijden.

Deelnemers aan dit overleg zijn

voorbeeld van de auto weer: alles

werkers. Samen moeten we er

Dat is eigenlijk een heel gevaar-

niet alleen de afdelingshoofden,

heb je afgedekt, maar als je dan als

alles aan doen om ervoor te zorgen

lijke bezigheid. Maar wat doe

de KAM-medewerker en ikzelf,

bestuurder >>

dat iedereen ’s avonds weer veilig

je? Je zorgt dat je een opleiding

maar ook de directie die hiermee

thuiskomt en gezond blijft. Samen

volgt (je rijbewijs haalt), dat je

het belang ervan onderstreept. Aan

moeten we er voor zorgen dat we

een veilige auto koopt, deze goed

de hand van actielijsten zetten we

zo veilig mogelijk werken, elke

onderhoudt en APK laat keuren,

dan elke keer stappen, want eerlijk

dag weer. Als verantwoordelijk-

dat je de veiligheidsgordel omdoet,

gezegd is er altijd wel iets dat nog

heid naar onszelf, onze collega’s,

niet gedronken hebt etc. Dan ben

beter kan.”

gezinnen en families. Vandaar ook

je klaar om deel te nemen aan

dat ik blij ben met deze Andustry

het verkeer, omdat je de risico’s

Blik naar de toekomst

news: een speciale editie over

beheersbaar hebt gemaakt. Het

“We lopen nu echter tegen de

veiligheid. We kunnen het er niet

zogenaamde restrisico is dan

grenzen van het traditionele

vaak genoeg over hebben.

namelijk zo klein mogelijk. Zo

veiligheidsbeleid aan. Je moet niet

Dat realiseren wij ons terdege.

gaan wij ook om met veiligheid.

vergeten dat een belangrijk deel

Bedankt voor jullie inzet, hele fijne

We zorgen dat de procedures

van de Andus-bedrijven VCA-P

feestdagen en een gezond en veilig

op orde zijn, alle middelen en

(dit is de hoogste VCA-kwalificatie)

2014!

machines veilig zijn, iedereen

gecertificeerd is. Dit betekent dat

voldoende instructies ontvangt en

we op een hoog veiligheidsniveau

Tom van Rijn

zo nodig aanvullende opleidingen

acteren. Als je mij vraagt om hier

Directievoorzitter

krijgt, dat de juiste persoonlijke

een rapportcijfer aan te hangen

beschermingsmiddelen worden

zou ik een 8 geven. Maar een 8

gebruikt etc. Maar daar laten

is niet genoeg. Zowel wij alsook

André Kraa ijva nger: “O p naar een 9”

va n v o o r d e n m a r i t i m e •

va n v o o r d e n c a s t i n g s •

H SM O F F S H ORE •

G O U D A V U U R VA ST SER V ICES •

G O U D A V U U R VA ST BEL G I U M •

G O U D A RE F R A CTORIES •

RI J NDI J K C o n s t r u c t i o n •

LEN G K EE K STA A LBO U W •

iss projects •

H SM S t e e l S t r u c t u r e s •

F IB IND U STRIES •

A r m a d a Ra i l •

Armada Mobilit y •

Armada Janse •

A ND U S G RO U P SER V IN G T H E IND U STRY

jaargang 3 | nr. 3 | december 2013


>> met 120 kilometer per uur een

als een ander roekeloos rijdt, ben

waarom iemand een dergelijk

terecht een 9 geven. Met zo’n cijfer

scherpe bocht in gaat, weet je dat

je ook de klos. Het is dan interes-

gedrag vertoont. Als we dit voor

kun je pas écht thuis komen!”

je toch in de problemen komt. Of

sant om aan de weet te komen

elkaar hebben, dan kunnen we ons

Veiligheid als innerlijke overtuiging Hendrik Schoenmakers is Teamleider Kwaliteit bij TÜV Nederland en

Hendrik Schoenmakers: “Ik weet

zoek naar werkelijke verbeter-

zo’n zeven jaar betrokken bij de veiligheidsaudits bij onder andere

nog als de dag van gister dat ik voor

mogelijkheden.”

Lengkeek Staalbouw en RijnDijk Construction. Hij is duidelijk: “Deze

het eerst bij Lengkeek kwam voor

bedrijven leggen de lat heel hoog. Je merkt gewoon dat veilig werken

een VCA-audit. Alles, maar dan ook

Tussen de oren

een innerlijke overtuiging van elk bedrijf zelf is.”

alles kon ik afvinken. Ik kon hele-

“Niet alleen het management neemt

maal niets vinden wat niet in orde

veiligheid serieus, maar ook de

was. Ik ben er nog stil van.”

medewerkers. Dat merk je wel bij een audit. Want ja, eerlijk gezegd,

H e n d r i k Sch o e n m a ke r s: “ Ve i l i g h e i d lee f t b i j A n d u s”

Stevige bijeenkomsten

lok ik soms wel dingen uit. Dan

“Je merkt gewoon aan alles dat

stap ik zonder beschermingsmid-

de Andus-bedrijven veiligheid

delen bijvoorbeeld ergens tussen

heel serieus nemen. Neem alleen

de lijnen. Grote kans dat ik dan

al de openings- en sluitingsbij-

door een medewerker wordt aange-

eenkomst van een audit. Dan zit

sproken. Natuurlijk een uitstekende

er een delegatie van een man of

graadmeter voor me. Toch is daar

zes aan tafel inclusief het topma-

nog de meeste winst te behalen, in

nagement. Kijk, dan leeft het,

de beleving van mensen. Dat het bij

is er sprake van betrokkenheid.

iedereen goed tussen de oren zit. Ik

En van deskundigheid. Want de

merk ook wel dat Andus daar fors

KAM-functionarissen die aan tafel

op inzet. Met voorlichting, toolbox-

zitten, zijn even goed opgeleid

bijeenkomsten en trainingen. Je

als onze auditoren. Het zijn dus

ziet gewoon dat veiligheid geld mag

stevige sessies waarbij we weder-

kosten. Een goede zaak, want uitein-

zijds kritisch naar elkaar zijn op

delijk betaalt dit zichzelf terug.”

Mooie pluimen Op 8 november 2013 heeft Shell

niet vergeten dat wij voorname-

gewerkt zonder ongevallen met

waarmee wordt aangetoond dat

Pernis een mooie mijlpaal bereikt:

lijk werken in een ‘hoog risico’-

verzuim. Een knappe prestatie.

ons veiligheidsbeleid ook zijn

alle medewerkers – van zowel

omgeving onder de meest moei-

Bovenstaande pluimen zijn

vruchten afwerpt.

Shell als de aannemers – hebben

lijke omstandigheden en veelal

slechts enkele voorbeelden

bij elkaar 10 miljoen uren veilig

in besloten ruimtes. Vandaar ook

gewerkt. Dat betekent dat bij Shell

dat wij al onze medewerkers en

Pernis al meer dan een jaar geen

relaties een bedankkaart hebben

grote persoonlijke ongevallen

gestuurd. Want dit is echt het

hebben plaatsgevonden. Shell

resultaat van prima teamwork.”

heeft zijn waardering hiervoor ook uitgesproken naar Lengkeek

Ook Gouda Vuurvast Belgium is

Staalbouw en Gouda Vuurvast

de afgelopen periode geprezen

Services. Deze Andus-bedrijven

vanwege de strikte veiligheids-

zijn werkzaam op de locatie

discipline. Bij de afgelopen

Pernis.

Turnaround van Esso Raffinaderij Antwerpen prijkte Gouda met

Arie van Vliet van Gouda

twee zilveren en drie gouden

Vuurvast Services: “Natuurlijk

sterren hoog op het scorebord van

zijn we hier trots op. Maar voor

aannemers die veilig werken. Niet

ons gaat het nog verder. Want

voor niets heeft het bedrijf al drie

wij werken nu ruim twee jaar,

jaar geen ongevallen met verzuim!

zo’n 250.000 uur, zonder onge-

Maar ook bij HSM weet men wat

vallen met verzuim en dat is een

veilig werken is. Op het terrein in

uitzonderlijke prestatie. Je moet

Schiedam is al ruim 800 dagen


Gedrag moet passen in de werkomgeving Wessel Schot is consultant/trainer van Falke & Verbaan. Dit organisatieadviesbureau is door RijnDijk Construction ingeschakeld om trainingen te verzorgen op het gebied van ‘Veiligheid en Gedrag’. Een nieuwe stap op weg naar een nog veiligere werkomgeving. Wessel Schot: “Elk bedrijf dat

Natuurlijk is dat ook noodzake-

Bij RijnDijk Construction hebben

veiligheid zeer serieus neemt en

lijk, maar daarmee krijg je niet

we nu een aantal sessies gehad.

daar zijn procedures maximaal

een proactieve veiligheidscultuur.

Eerst hebben we ‘gedrag en veilig-

op afstemt, komt op een gegeven

Veiligheid heeft in belangrijke mate

heidsgedrag’ in het algemeen

moment op een plateau waarbij

te maken met gedrag; gedrag van

besproken en de basis gelegd

je nauwelijks meer winst kunt

de medewerkers, van de leiding-

voor een eigen veiligheidscultuur.

boeken. Wat je ook doet: het aantal

gevenden, maar ook van het

Daarna zijn tal van concrete werk-

ongevallen of incidenten daalt dan

hoogste management.”

situaties met het management, de

niet meer. Dit komt omdat er niet

We sse l Sch ot: “G ed rag mo e t i n de werk situatie p assen”

leidinggevenden en voormannen

altijd een technisch of organisato-

Wat moet je doen?

besproken. We hebben gekeken

risch probleem aan een onveilige

“Het gaat niet zozeer om goed

wat in die gevallen gewenst en

situatie ten grondslag ligt. Over

of fout gedrag, maar om gedrag

ongewenst gedrag is. Dit waren

het algemeen heeft veiligheidsma-

dat niet past in die specifieke

zeer positieve sessies waarbij

nagement vaak een sterk technisch

werkomgeving. En dat kun je

iedereen heel open naar elkaar

en reactief karakter: incidenten en

waarnemen al voordat er inci-

was, meedacht in oplossingen

ongevallen worden achteraf inten-

denten voorvallen. Door te sturen

en zich bewust werd van het feit

sief geanalyseerd. En de vervolg-

op gedrag dat in potentie tot

dat het eigen gedrag, andermans

acties zijn vaak gericht op (arbo)

gevaarlijke en onveilige situaties

gedrag stuurt. Nu is het zaak om

technische hulpmiddelen om

kan leiden, zijn incidenten en

dit levendig te houden. Maar daar

dergelijke situaties te voorkomen.

ongevallen vaak te voorkomen.

heb ik alle vertrouwen in.”

‘Nog effe snel iets doen’ kan fataal zijn Gerard Ozenga en Saïd Khabbabi werken bij FIB Industries. Gerard is

Gerard: “In feite is het heel

niet doen! Als ik een last moet

monteur van kelderbierinstallaties en Saïd werkt als plaatwerker bij de

simpel: ik wil ’s avonds gewoon

verplaatsen en niet zeker van m’n

productie van procesinstallaties. Ze zijn zich er heel erg van bewust dat

weer veilig thuiskomen. En

zaak ben, haal ik onze hijs- en

‘veilig werken’ een noodzaak is en hebben één devies: “Koppie erbij

daarom ben ik voor mezelf altijd

transportspecialist erbij. Dat kost

houden”.

bezig met veiligheid. Dat betekent

me dan wel even tijd, maar geen

dat ik heel goed om me heen kijk

risico!” Gerard: “Inderdaad. Soms

en de gevaren op mijn werkplek

is de druk van een klant hoog en

goed probeer in te schatten. Als

wil hij koste wat kost geholpen

we op een nieuwbouwproject

worden om weer omzet te kunnen

komen, gebeurt er van alles om

draaien. Bijvoorbeeld als er iets

je heen en wil je dus eerst goed

is met een koelmotor. Maar die

weten hoe daar de vork in de

hangt op 4 meter hoogte! En dan

steel zit. In bestaande gebouwen,

zou ik met een houtje-touwtje-

bijvoorbeeld oude pandjes in de

installatie naar boven moeten

binnenstad, moet je heel goed

klimmen. Dat doe ik niet. En

oppassen voor gaten in de vloer,

gelukkig word ik daarin volledig

beroerde trapjes en slechte verlich-

ondersteund door ons bedrijf.

ting. Daarbij heb ik altijd mijn

Sterker nog: die verbieden het

gasdetectie bij me, want je hebt

me.” Saïd: “Ja, je moet hier eens

ook te maken met koolzuurin-

ongezekerd in een hoogwerker

stallaties.” Saïd sluit zich erbij

stappen. Als de veiligheidscoördi-

aan: “Ja, daar gaat het om. Steeds

nator je dan ziet, dan heb je een

opletten en je koppie erbij houden.

vet probleem.”

Ook niet alleen voor je uit kijken,

Gera rd Ozenga: “Ik wi l vei lig thu iskomen”

maar 360 graden om je heen. Als

Flinke stappen gezet

je iets ziet dat niet pluis is meteen

Gerard: “De laatste jaren is er

elkaar waarschuwen. Je moet

ontzettend veel aandacht gekomen

voor elkaar zorgen. En bij twijfel:

voor veiligheid. >>


>> Neem de toolbox-bijeenkom-

sers, EHBO, AED, veilige stroom,

sten, die hebben we minimaal

mangatwacht, persoonlijke

10 keer per jaar. Dan word je

beschermingsmiddelen, ja zelfs

toch steeds met de neus op de

winterbanden op onze service-

feiten gedrukt.” Saïd: “Ja, die zijn

bussen. Ze doen er alles aan.

heel indringend. Laatst nog over

En dan is het uiteindelijk onze

keuringen van materialen. Zijn

verantwoordelijkheid om veilig

de kantel-ogen, klemmen, platen,

te werken. Moe na een storings-

kettingen, etc. wel gekeurd? Ik

dienst van 10 uur? Gewoon

pak dus niet zomaar meer een

zeggen dat je rust moet hebben

ketting uit de bak, ik inspecteer

en de volgende klus niet verant-

‘m eerst. En bij twijfel? Niet

woord kunt uitvoeren.” Saïd: “Dat

teruggooien, maar apart leggen.

is ook het mooie, dan krijg je geen

Al die kleine dingetjes tellen

verwijten, maar wordt er colle-

mee.” Gerard: “Je kunt gewoon

giaal een oplossing voor gezocht.

aan alles zien dat FIB veiligheid

Iedereen heeft z’n grens. Daar

hoog in het vaandel heeft staan.

mag je niet overheen. Want ‘effe

Toolbox-bijeenkomsten, intranet,

nog snel iets afmaken’, kan fataal

cursussen, trainingen, brandblus-

zijn. Niet doen.”

Saïd Khabbabi veilig aan het werk

Armada Mobility stapt op de Veiligheidsladder ®

Er i c Ve r sch u re n: “ Ve i l i g h e i d m o e t va n ze l f s p re ke n d z i j n”

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Met de introductie van de Veiligheidsladder® stimuleert ProRail leveranciers om bewust

Eric Verschuren is project engineer

dat veiligheidsbewustzijn dieper

en KAM-medewerker bij Armada

in de organisatie wordt gelegd.

Mobility en o.a. verantwoorde-

Veiligheid moet voortdurend hoog

lijk voor de voorbereiding op de

op de agenda staan bij directie

certificering: “Vooralsnog heeft ProRail de Veiligheidsladder®

en management. Dit vanuit de

nog niet opengesteld voor alle

nadenkt over de veiligheidsas-

leveranciers; in feite gaat het nu

pecten van een opdracht, dat je

nog om bedrijven die direct aan

nadrukkelijker communiceert

het spoor werken. Toch willen

over veiligheid en dat je de mede-

wij nu al voldoen aan de eisen

werkers ook bewuster aanstuurt.

die gesteld worden, waarbij wij

Het stimuleert je in ieder geval

vooralsnog insteken op trede 3 van

om je processen met weer andere

de ladder van in totaal 5 treden.

ogen te bekijken en in het voor-

In maart 2014 hopen we dan

traject al kijkt of je dingen niet

ons ‘Veilig Bewust Certificaat’ te

slimmer, efficiënter en veiliger

krijgen. Een mooie aanvulling op

kunt uitvoeren. De audit zal zich

ons CO2 Bewust Certificaat dat

dan ook zeker richten op het feit

ons op termijn ook nog eens een

of de verschillende mensen in de

gunningsvoordeel kan opleveren.”

organisatie, van hoog tot laag, de

filosofie dat je veel beter en eerder

veilig te werken. Het is een certificeerbare norm om het veiligheids-

noodzaak van veiligheid ook echt

bewustzijn en het bewust veilig handelen objectief te kunnen meten. Armada Mobility is nu druk in de weer om te voldoen aan de eisen die de Veiligheidsladder® stelt. André Kraaijvanger heeft reeds een

Veiligheid als vanzelfsprekend

beleven. Het moet een vanzelf-

“Het verschil met de VCA-P

organisatie.”

sprekend onderdeel zijn van de

aantal interne audits uitgevoerd en in januari 2014 zal de certificerende

certificering zit ‘m vooral in de

instantie Dekra een proefaudit uitvoeren.

gedragscomponent en het feit

Andustry news IS EEN U I T G A V E V A N A NDUS G R O U P Andustry news verschijnt diverse malen p e r j a a r. H e t b l a d b e o o g t z o w e l werknemers als klanten en toeleveranciers op de hoogte te houden van ont wikkelingen binnen Andus Group.

RED A C T I E C O M M I SS I E K r i s Rooi j akk e r s L i n d a Dam s Ni e l s Wi b i e r

L A Y - O UT e n R e ali s a t i e H O W comm u n ica t i e | c r e a t i e

RED A C T I E A DRES b e u k e n laa n 117 5 61 6 V C E I ND H O V EN

ANDUS GROUP BV EINDHOVEN / TEL . 040 - 211 58 0 0

Armada Janse BV Eindhoven / Tel . 040 - 256 19 11

Armada Mobilit y BV Eindhoven / Tel . 040 - 256 19 11

Armada Rail BV Nieuwegein / Tel . 030 - 246 95 92

FIB INDUSTRIES BV LEEUWARDEN / TEL . 058 - 294 59 45

HSM STEEL STRUC TURES BV SCHIEDAM / TEL . 010 - 427 92 0 0

iss projec t s sro KoŠice / TEL . + 42 155 729 92 27

LENGKEEK STA ALBOUW BV HOOGVLIET RT / TEL . 010 - 416 16 4 4

RIJNDIJK CONSTRUC TION BV EINDHOVEN / Budel / Schagen TEL . 040 - 246 72 28

GOUDA REFR AC TORIES BV GOUDA / Geldermal sen TEL . 0182 - 59 14 0 0

GOUDA VUURVA ST BELGIUM NV WIJNEGEM / TEL . +32(0)3 - 326 57 0 0

GOUDA VUURVA ST SERVICES BV GOUDA / TEL . 0182 - 59 14 0 0

HSM OFFSHORE BV SCHIEDAM / TEL . 010 - 427 92 0 0

van voorden ca stings bv z altbommel / TEL . 0418 - 57 12 0 0

van voorden maritime bv z altbommel / Delf zijl TEL . 0418 - 57 12 0 0

Webversie nederlands andustrynews8  
Webversie nederlands andustrynews8  
Advertisement